Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2006(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0034/2022

Внесени текстове :

A9-0034/2022

Разисквания :

PV 09/03/2022 - 4
CRE 09/03/2022 - 4

Гласувания :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9

Приети текстове :

P9_TA(2022)0076

Приети текстове
PDF 170kWORD 49k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.
P9_TA(2022)0076A9-0034/2022

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2022 г. относно европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г. (2022/2006(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, по-специално член 121, параграф 2 и член 136 от него,

–  като взе предвид Протокол № 1 към Договорите относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз,

–  като взе предвид Протокол № 2 към Договорите относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност,

–  като взе предвид Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз,

–  като взе предвид Парижкото споразумение на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и целите за устойчиво развитие,

–  като взе предвид Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 година относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1177/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1467/97 за определяне и изясняване на прилагането на процедурата при прекомерен дефицит(2),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1173/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за ефективното прилагане на бюджетното наблюдение в еврозоната(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1174/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно принудителните мерки за коригиране на прекомерните макроикономически дисбаланси в еврозоната(4),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси(6),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност(7),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 473/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно общите разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите членки в еврозоната(8),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(9) („Регламент за обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава“),

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост(10) (наричан по-нататък „Регламентът за МВУ“),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавено: „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ (COM(2020)0456),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2021 г., озаглавено „Координиране на икономическите политики през 2021 г.: преодоляване на COVID-19, подкрепа на възстановяването и модернизиране на нашата икономика“ (COM(2021)0500),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 4 март 2021 г., озаглавено „План за действие на Европейския стълб на социалните права“ (COM(2021)0102),

–  като взе предвид Социалния ангажимент от Порто от 7 май 2021 г. на Съвета, Комисията, Парламента и социалните партньори,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 24 ноември 2021 г., озаглавено „Годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.“ (COM(2021)0740),

–  като взе предвид доклада на Комисията от 24 ноември 2021 г., озаглавен „Доклад за механизма за предупреждение за 2022 година“ (COM(2021)0741), и препоръката на Комисията от 24 ноември 2021 г. за препоръка на Съвета относно икономическата политика на еврозоната (COM(2021)0742),

–  като взе предвид доклада на Европейския съвет за системен риск от 16 февруари 2021 г., озаглавен Financial stability implications of support measures to protect the real economy from the COVID-19 pandemic (Последиците за финансовата стабилност от мерките за подкрепа за защита на реалната икономика от пандемията от COVID-19),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 27 май 2020 г., озаглавен „Определяне на потребностите на Европа от възстановяване“,

–  като взе предвид икономическата прогноза на Комисията от есента на 2021 г., публикувана на 11 ноември 2021 г.,

–  като взе предвид оценката на Европейския фискален съвет от 16 юни 2021 г. относно подходящата фискална позиция за еврозоната през 2022 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юни 2021 г., озаглавена: „Възгледите на Парламента за текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост, извършвана от Комисията и Съвета“,

–  като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2020 г. относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – как да се финансира Зеленият пакт,

–  като взе предвид годишния доклад на Европейския фискален съвет от 10 ноември 2021 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно прегледа на макроикономическата законодателна уредба с цел подобряване на въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2022 г. относно руската агресия срещу Украйна(12),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становищата на комисията по бюджети и на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0034/2022),

А.  като има предвид, че европейският семестър играе важна роля за координирането на икономическите и бюджетните политики в държавите членки, с което се гарантира макроикономическата стабилност на Икономическия и паричен съюз; като има предвид, че този процес не следва да пренебрегва целите на Европейския стълб на социалните права и Европейския зелен пакт, както и други въпроси, свързани с финансовия сектор и данъчното облагане; като има предвид, че интегрирането на тези въпроси не следва да накърнява предимно икономическия и фискалния характер на европейския семестър;

Б.  като има предвид, че съгласно икономическата прогноза на Комисията от зимата темпът на растеж на БВП за 2022 г. се очаква да бъде 4,0% от БВП както за еврозоната, така и за ЕС-27, но че се очаква той да спадне съответно до 2,7% за еврозоната и 2,8% за ЕС-27 през 2023 г.;

В.  като има предвид, че икономическата прогноза на Комисията от зимата показва значителни разлики в темповете на възстановяване сред държавите членки през 2021 г., като разликите в растежа на БВП варират от 2,8 % до 13,7 %;

Г.  като има предвид, че кризата, причинена от пандемията от COVID-19, доведе до увеличаване на социалните, териториалните, междупоколенческите, икономическите и основаните на пола неравенства;

Д.  като има предвид, че според икономическата прогноза на Комисията от зимата през 2021 г. средното равнище на безработица е спаднало до 7,0 % в еврозоната и 6,4 % в ЕС-27;

Е.  като има предвид, че безпрецедентната икономическа рецесия през 2020 г. и мерките, предприети в отговор на пандемията, повишиха съотношението на публичния дълг към БВП през 2021 г. до 100 % в еврозоната и 92,1 % в ЕС-27;

Ж.  като има предвид, че повишаването на производителността и глобалната конкурентоспособност на ЕС изисква структурни, социално балансирани, стимулиращи растежа и устойчиви реформи, както и подходящо равнище на инвестиции;

З.  като има предвид, че икономическото възстановяване след пандемията изисква бързо и ефикасно прилагане на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ); като има предвид, че всички планове за възстановяване и устойчивост следва да разглеждат всеки от шестте стълба и общите и конкретните цели на Регламента за МВУ, както и да зачитат неговите хоризонтални принципи;

И.  като има предвид, че по време на процеса на европейския семестър бяха установени предизвикателства, свързани с принципите на правовата държава;

Й.  като има предвид, че аспектите, свързани с възможното бъдеще на фискалната рамка на ЕС, бяха разгледани в специален доклад по собствена инициатива на Европейския парламент;

К.  като има предвид, че аспектите, свързани със заетостта и социалната политика, на годишния обзор на устойчивия растеж са разгледани в двойния доклад на комисията по заетост и социални въпроси на Парламента, озаглавен „Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор за устойчив растеж за 2022 г.

Л.  като има предвид, че аспектите, свързани с изпълнението на МВУ, ще бъдат разгледани в специален доклад по собствена инициатива на Европейския парламент;

Икономически перспективи за ЕС

1.  отбелязва, че европейската икономика се възстановява от опустошителното въздействие на световната пандемия от COVID-19 по-бързо от очакваното; подчертава, че навременната и иновативна политическа намеса беше и ще продължава да бъде от решаващо значение за смекчаване на въздействието на пандемията върху европейската икономика;

2.  подчертава, че конфликтът в Украйна и строгите санкции срещу Руската федерация неизбежно ще доведат до отрицателни последици за икономиката на ЕС; призовава Комисията да определи и улесни средствата и начините за справяне с икономическите и социалните последици от санкциите;

3.  изразява загриженост относно нововъзникващите варианти, локализираните локдауни в резултат на пандемията, повишените цени на енергията, инфлационния натиск, прекъсванията на доставките и възникващия недостиг на работна ръка; отбелязва, че тези рискове създават значителна несигурност и биха могли да възпрепятстват перспективите за икономически растеж през следващите месеци и да забавят прехода към по-устойчива, цифрова, конкурентоспособна и подготвена за бъдещето икономика;

4.  отбелязва, че се очаква до края на 2022 г. всички държави членки да достигнат своето равнище на производство отпреди пандемията; изразява тревога във връзка с факта, че скоростта на възстановяване се различава в отделните държави членки и региони, като през 2021 г. между държавите членки се наблюдават значителни несъответствия и различия; отбелязва обаче, че се очаква възстановяването да бъде по-равномерно през 2022 и 2023 г.; подчертава факта, че прогнозните темпове на растеж за ЕС през 2022 г. и 2023 г. са по-ниски от прогнозирания световен икономически растеж на БВП;

5.  признава, че кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, засегна особено тежко предприятията, най-вече малките и средните предприятия (МСП), в секторите на туризма, хотелиерството и ресторантьорството и културата; подчертава, че държавите членки, които са били по-зависими от тези услуги, са претърпели най-тежкото икономическо въздействие;

6.  признава идеята за европейска солидарност, залегнала в създаването на МВУ; изтъква, че прозрачното и успешно разгръщане на МВУ ще помогне на икономиките и обществата в ЕС да станат по-процъфтяващи, устойчиви, приобщаващи, конкурентоспособни и издръжливи и по-добре подготвени за екологичния и цифровия преход и ще помогне за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване;

Отговорни и устойчиви фискални политики

7.  отбелязва, че общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж ще продължи да се прилага през 2022 г. и се очаква тя да бъде дезактивирана, считано от 2023 г., при условие че съответните обстоятелства, обосноваващи задействането ѝ, престанат да бъдат налице;

8.  счита, че е необходим преглед на рамката за икономическо управление на ЕС; изразява съгласие с Европейския фискален съвет, че е важно да има ясен път към преразгледана фискална рамка, за предпочитане преди дезактивирането на общата клауза за дерогация;

9.  отбелязва намерението на Комисията да предостави насоки относно фискалните политики за периода до дезактивирането на общата клауза за дерогация, като се отразяват както специфичното икономическо положение на всяка държава членка, така и обсъжданията относно рамката за икономическо управление; във връзка с това припомня своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно прегледа на макроикономическата законодателна рамка;

10.  изразява убеждение, че координацията на националните фискални политики продължава да бъде от решаващо значение за укрепването на възстановяването; отбелязва, че общата фискална позиция, като се вземат предвид националните бюджети и МВУ, се очаква да продължи да бъде подкрепяща през 2022 г., за да поддържа възстановяването и да гарантира постепенна промяна във фискалната политика; изразява съгласие с Комисията, че държавите членки с ниски или средни равнища на задлъжнялост следва да следват или да поддържат подкрепяща фискална позиция, а че държавите членки с високи равнища на задлъжнялост следва да използват МВУ за финансиране на допълнителни инвестиции в подкрепа на възстановяването, като същевременно следват разумна фискална политика, което обаче не възпрепятства публичните инвестиции, необходими за финансиране на секторите, които са от стратегическо значение за възстановяването и устойчивостта на европейските икономики и общества; изразява съгласие с Комисията, че всички държави членки следва да запазят или до голяма степен да запазят своите инвестиции, финансирани на национално равнище;

11.  подчертава, че както приходите, така и разходите на правителствата са от съществено значение, за да се гарантира устойчивостта на публичните финанси; призовава държавите членки да предприемат действия за борба с данъчните измами, избягването на данъци, отклонението от данъчно облагане и изпирането на пари, както и да провеждат устойчиви, социално балансирани и стимулиращи растежа реформи;

Стимулиращи растежа, балансирани, приобщаващи и устойчиви структурни реформи и инвестиции

12.  счита, че е от решаващо значение да се координират националните усилия за реформи и инвестиции и обменът на най-добри практики, за да се постигнат по-голямо сближаване и устойчивост на нашите икономики, да се насърчи устойчивият и приобщаващ растеж и да се подобрят институционалните рамки с цел увеличаване на националната ангажираност и отчетност;

13.  подчертава, че МВУ предоставя безпрецедентна и уникална възможност за всички държави членки да преодолеят ключови структурни предизвикателства и нужди от инвестиции, включително справедливия, зеления и цифровия преход; настоява всички планове за възстановяване и устойчивост да вземат предвид всички изисквания на Регламента за МВУ, по-специално шестте стълба; подчертава взаимодействието между европейския семестър и МВУ; призовава държавите членки да се възползват максимално от тази възможност и да я използват, за да трансформират икономиките си и да ги направят устойчиви, по-конкурентоспособни и по-издръжливи на бъдещи сътресения; подчертава ролята на Европейския парламент в прилагането на МВУ, както е заложено в Регламента за МВУ;

14.  припомня, че МВУ и всеки един от националните планове за възстановяване и устойчивост следва да спазват изцяло Регламента за обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава, както и че мерките, определени в тези планове, не следва да противоречат на ценностите на ЕС, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз; настоява, че за тази цел Комисията трябва да гарантира, че няма проекти или мерки, които да противоречат на тези ценности, както на етапа на оценяването, така и на този на изпълнението, и изисква тя да предприеме подходящи действия за преглед;

15.  подчертава, че пандемията от COVID-19 оказа значително въздействие върху жените; подчертава, че е важно да се увеличи участието на жените в икономиката, включително приобщаващото участие в цифровата икономика и цифровия преход, и да се гарантира по-приобщаващ растеж като част от решението за възстановяване след пандемията, което ще спомогне за увеличаване на работните места, икономическия просперитет и конкурентоспособността в целия ЕС;

16.  отбелязва, че много държави членки трябва да преодолеят неоптимално равнище на частни и публични инвестиции и стари и нови структурни предизвикателства, които възпрепятстват техния потенциал за растеж; поради това подчертава, че справянето със структурните предизвикателства и увеличаването на частните и публичните инвестиции са от решаващо значение за устойчивото възстановяване и непрекъснатия растеж; счита, че провеждането на реформи за преодоляване на старите и новите структурни слабости е от ключово значение не само за подобряване на способността за устояване и справяне със съществуващите предизвикателства, но и за осъществяване на двойния преход по устойчив, справедлив и приобщаващ начин и за намаляване на социалните неравенства; посочва липсата на национална ангажираност като една от основните слабости при провеждането на реформи, насочени към преодоляване на структурните недостатъци;

17.  изразява загриженост, че в дванадесет държави членки Комисията е установила случаи на макроикономическа уязвимост, свързани с дисбаланси и прекомерни дисбаланси; изразява загриженост, че естеството и източникът на дисбалансите в държавите членки остават до голяма степен същите като преди пандемията и че пандемията би могла да обостри дисбалансите и икономическите различия; призовава държавите членки да се възползват от безпрецедентната възможност, предоставена от МВУ, за значително намаляване на съществуващите макроикономически дисбаланси, по-специално чрез включване на амбициозни мерки за реформи в националните планове на всички държави членки; подчертава, че доброто изпълнение е от ключово значение за пълноценното използване на тази възможност;

18.  отбелязва, че високите равнища на публичния дълг могат да се превърнат в елемент на макроикономическа нестабилност, особено ако паричната политика на Европейската централна загуби своята гъвкавост; подчертава значението на подходяща регулаторна рамка и политически стратегии, които могат да съчетаят намаляването на съотношението на публичния дълг към БВП с подходящо равнище на частни и публични инвестиции, което е в състояние да гарантира устойчив икономически растеж, висока конкурентоспособност и социално сближаване;

19.  признава значението на процедурата при макроикономически дисбаланси за установяването, предотвратяването и преодоляването на макроикономическите дисбаланси в ЕС; подчертава, че ще са необходими непрекъснато наблюдение и бдителност, а държавите членки следва да предприемат мерки във връзка с възникващите дисбаланси чрез реформи, които повишават устойчивостта на икономиката и обществото и насърчават цифровата трансформация и екологичния и справедлив преход; подчертава, че Комисията играе важна роля в търсенето на отговорност от управляващите в това отношение;

20.  припомня, че цикълът на европейския семестър е добре установена рамка за държавите – членки на ЕС, да координират своите фискални, икономически, социални и свързани със заетостта политики; подчертава, че без координирани усилия за осъществяване на цифровия и екологичния преход и за справяне с определени проблеми, свързани с финансовия сектор, европейските икономики могат да понесат дълготрайни щети, което ще подкопае опитите да се насърчат устойчиви и надеждни фискални политики; поради това призовава Комисията в бъдещите процеси на европейския семестър да разгледа по подходящ начин всички тези елементи, без да подкопава настоящия подход, основан на фискални и бюджетни политики;

По-демократичен европейски семестър

21.  подчертава, че е важно националните парламенти и Европейският парламент да участват в изчерпателен дебат и да бъдат ангажирани по подходящ начин в процеса на европейския семестър; отново призовава за засилване на демократичната роля на Парламента в рамката за икономическо управление и призовава Съвета и Комисията надлежно да вземат предвид неговите резолюции;

22.  приканва Комисията да информира в еднаква степен както Парламента, така и Съвета, в качеството им на съзаконодатели, относно всички аспекти, свързани с прилагането на рамката на ЕС за икономическо управление, включително относно подготвителните етапи;

23.  отбелязва, че Комисията, Съветът и председателят на Еврогрупата следва редовно да се явяват пред компетентната комисия на Европейския парламент, за да предоставят информация и обменят мнения относно последните икономически и политически събития;

24.  призовава за ангажирана координация със социалните партньори и други заинтересовани страни както на национално, така и на европейско равнище, за да се засилят демократичната отчетност и прозрачността;

o
o   o

25.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 41.
(2) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 33.
(3) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 1.
(4) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 8.
(5) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.
(6) ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25.
(7) ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.
(8) ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 11.
(9) ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(10) ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17.
(11) ОВ C 99, 1.2.2022 г., стр. 191.
(12) Приети текстове, P9_TA(2022)0052.

Последно осъвременяване: 3 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност