Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0353(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0031/2022

Внесени текстове :

A9-0031/2022

Разисквания :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Приети текстове
PDF 790kWORD 259k
Четвъртък, 10 март 2022 г. - Страсбург
Батериите и отпадъчните батерии ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Изменения, приети от Европейския парламент на 10 март 2022 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно батериите и отпадъчните батерии, за отмяна на Директива 2006/66/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Батериите са важен енергиен източник и един от ключовите фактори за устойчиво развитие, екологосъобразна мобилност, чиста енергия и неутралност по отношение на климата. Търсенето на батерии се очаква да нарасне много бързо през следващите години, по-специално за електрическите превозни средства за автомобилен транспорт, използващи акумулаторни батерии за тяга, което превръща този пазар в пазар с нарастващо стратегическо значение в световен мащаб. Значителният научно-технически напредък в областта на технологиите за батерии ще продължи. С оглед на стратегическото значение на батериите и с цел да се осигури правна сигурност на всички участващи оператори и да се избегнат дискриминация, пречки пред търговията и нарушения на пазара на батерии, е необходимо да се определят правила относно параметрите за устойчивост, експлоатационните характеристики, безопасността, събирането, рециклирането и повторната употреба на батериите, както и относно свързаната с тях информация. Необходимо е да се създаде хармонизирана регулаторна рамка по отношение на целия жизнен цикъл на батериите, които се пускат на пазара в Съюза.
(2)  Батериите са важен енергиен източник и един от ключовите фактори за устойчиво развитие, екологосъобразна мобилност, чиста енергия и неутралност по отношение на климата. Търсенето на батерии се очаква да нарасне много бързо през следващите години, по-специално за електрическите превозни средства за автомобилен транспорт и леките транспортни средства, използващи акумулаторни батерии за тяга, което превръща този пазар в пазар с нарастващо стратегическо значение в световен мащаб. Значителният научно-технически напредък в областта на технологиите за батерии ще продължи. С оглед на стратегическото значение на батериите и с цел да се осигури правна сигурност на всички участващи оператори и да се избегнат дискриминация, пречки пред търговията и нарушения на пазара на батерии, е необходимо да се определят правила относно параметрите за устойчивост, експлоатационните характеристики, безопасността, събирането, рециклирането и повторната употреба на батериите, както и относно свързаната с тях информация за потребителите и стопанските субекти. Необходимо е да се създаде хармонизирана регулаторна рамка по отношение на целия жизнен цикъл на батериите, които се пускат на пазара в Съюза.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)
(2а)  Необходимо е също така да се актуализира законодателството на Съюза относно управлението на отпадъците от батерии и да се предприемат мерки за опазване на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на неблагоприятните въздействия от генерирането и управлението на отпадъци, чрез намаляване на въздействието от използването на ресурси и чрез подобряване на ефективността на ресурсите. Тези мерки са от решаващо значение за прехода към кръгова и неутрална по отношение на климата икономика и нетоксична околна среда и за дългосрочната конкурентоспособност и стратегическата автономност на Съюза. Те могат да разкрият съществени икономически възможности, увеличавайки полезните взаимодействия между кръговата икономика и политиките в областта на енергетиката, климата, транспорта, промишлеността и научните изследвания, и допринасяйки за опазването на околната среда и намаляването на емисиите на парникови газове.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички видове батерии и акумулатори, пуснати на пазара или въведени в експлоатация в рамките на Съюза, независимо дали самостоятелно или вградени в уреди, или доставени по друг начин с електрически и електронни уреди и превозни средства. Той следва да се прилага независимо дали определена батерия е специално проектирана за даден продукт, или е с общо предназначение, и независимо дали е вградена в продукт, или се доставя заедно или отделно от продукт, в който трябва да се използва.
(10)  Настоящият регламент следва да се прилага за всички видове батерии и акумулатори, пуснати на пазара или въведени в експлоатация в рамките на Съюза, независимо от това дали са произведени в Съюза или са внесени, независимо дали самостоятелно или вградени в уреди, или доставени по друг начин с електрически и електронни уреди и превозни средства. Той следва да се прилага независимо дали определена батерия е специално проектирана за даден продукт, или е с общо предназначение, и независимо дали е вградена в продукт, или се доставя заедно или отделно от продукт, в който трябва да се използва.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  В рамките на широкия обхват на регламента е подходящо да се прави разграничение между различните категории батерии в съответствие с техния дизайн и употреба и независимо от химизма им. Класификацията съгласно Директива 2006/66/ЕО на преносими батерии, от една страна, и промишлени батерии и автомобилни батерии, от друга, следва да се доразвие, за да отразява по-добре развитието по отношение на употребата на батериите. Акумулаторните батерии, които се използват за тяга в електрически превозни средства и които съгласно Директива 2006/66/ЕО попадат в категорията на промишлените батерии, представляват голяма и нарастваща част от пазара поради бързото нарастване на броя на електрическите превозни средства за автомобилен транспорт. Поради това е целесъобразно тези батерии, използвани за тяга в пътни превозни средства, да се класифицират като нова категория акумулаторни батерии за електрически превозни средства. Батериите, използвани за тяга в други транспортни средства, включително в железопътния, водния и въздушния транспорт, продължават да попадат в категорията на промишлените батерии съгласно настоящия регламент. Батериите от промишлен тип обхващат широка група батерии, предназначени за използване при промишлени дейности, комуникационна инфраструктура, селскостопански дейности или производство и разпределение на електроенергия. В допълнение към този неизчерпателен списък с примери, всяка батерия, която не е нито преносима батерия, нито автомобилна батерия, нито акумулаторна батерия за електрически превозни средства, следва да се счита за промишлена батерия. Батериите, използвани за акумулиране на енергия в рамките на частния живот или в домашни условия, се считат за промишлени батерии за целите на настоящия регламент. Освен това, за да се гарантира, че всички батерии, използвани в леки транспортни средства, като например електрически велосипеди и скутери, са класифицирани като преносими батерии, е необходимо да се изясни определението за преносими батерии и да се въведе ограничение на теглото за тези батерии.
(12)  В рамките на широкия обхват на регламента е подходящо да се прави разграничение между различните категории батерии в съответствие с техния дизайн и употреба и независимо от химизма им. Класификацията съгласно Директива 2006/66/ЕО на преносими батерии, от една страна, и промишлени батерии и автомобилни батерии, от друга, следва да се доразвие, за да отразява по-добре развитието и пазарния спред по отношение на употребата на батериите. Акумулаторните батерии, които се използват за тяга в електрически превозни средства и които съгласно Директива 2006/66/ЕО попадат в категорията на промишлените батерии, представляват голяма и нарастваща част от пазара поради бързото нарастване на броя на електрическите превозни средства за автомобилен транспорт. Поради това е целесъобразно тези батерии, използвани за тяга в пътни превозни средства, да се класифицират като нова категория акумулаторни батерии за електрически превозни средства. Батериите, използвани за тяга в други транспортни средства, включително в железопътния, водния и въздушния транспорт, продължават да попадат в категорията на промишлените батерии съгласно настоящия регламент. Батериите, използвани за тяга в леки транспортни средства, като електрически велосипеди и електрически скутери, не бяха ясно класифицирани като батерии съгласно Директива 2006/66/ЕО, но представляват значителна част от пазара поради нарастващата им употреба в градската устойчива мобилност. Поради това е целесъобразно тези батерии, използвани за тяга в леки транспортни средства, да се класифицират като нова категория батерии, а именно батерии за леки транспортни средства. Батериите от промишлен тип обхващат широка група батерии, предназначени за използване при промишлени дейности, комуникационна инфраструктура, селскостопански дейности или производство и разпределение на електроенергия. В допълнение към този неизчерпателен списък с примери, всяка батерия, която не е нито преносима батерия, нито автомобилна батерия, нито батерия за леки транспортни средства, нито акумулаторна батерия за електрически превозни средства, следва да се счита за промишлена батерия. Батериите, използвани за акумулиране на енергия в рамките на частния живот или в домашни условия, се считат за промишлени батерии за целите на настоящия регламент.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Батериите следва да бъдат проектирани и произведени така, че да се оптимизират експлоатационните характеристики, дълготрайността и безопасността им и да се сведе до минимум техният отпечатък върху околната среда. Целесъобразно е да се определят специфични изисквания за устойчиво развитие на презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и с капацитет над 2 kWh, тъй като тези батерии представляват пазарният сегмент, който се очаква да отбележи най-голям растеж през следващите години.
(13)  Батериите следва да бъдат проектирани и произведени така, че да се оптимизират експлоатационните характеристики, дълготрайността и безопасността им и да се сведе до минимум техният отпечатък върху околната среда. Целесъобразно е да се определят специфични изисквания за устойчиво развитие на промишлените батерии, батериите за леки транспортни средства и акумулаторните батерии за електрически превозни средства, тъй като тези батерии представляват пазарният сегмент, който се очаква да отбележи най-голям растеж през следващите години.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Използването на опасни вещества в батериите следва да бъде ограничено, за да се защитят околната среда и здравето на човека и да се намали наличието на такива вещества в отпадъците. Поради това наред с ограниченията, посочени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета29, е целесъобразно да се определят ограничения за живак и кадмий в някои видове батерии. Батериите, използвани в превозни средства, които се ползват от освобождаване съгласно приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, следва да се изключат от забраната да съдържат кадмий.
(15)  Използването на опасни вещества в батериите следва да бъде ограничено, за да се защитят околната среда и здравето на човека и да се намали наличието на такива вещества в отпадъците. Поради това наред с ограниченията, посочени в приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета29, е целесъобразно да се определят ограничения за живак, кадмий и олово в някои видове батерии. Батериите, използвани в превозни средства, които се ползват от освобождаване съгласно приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета30, следва да се изключат от забраната да съдържат кадмий. Комисията следва, подпомагана от Агенцията, да извърши цялостна и системна оценка на опасните вещества в батериите. Тази оценка следва по-специално да се фокусира върху химичния състав на батериите, които се използват и предлагат на пазара в големи количества, развиващите се и новопоявяващите се химични състави и наличността на подходящи алтернативи на оловно-киселинните промишлени и автомобилни батерии и на никел-кадмиевите промишлени батерии.
__________________
__________________
29 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
29 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
30 Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).
30 Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно излезлите от употреба превозни средства (ОВ L 269, 21.10.2000 г., стр. 34).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Процедурата за приемане на нови и за изменение на настоящите ограничения за опасни вещества в батериите следва да е напълно рационализирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006. С цел да се осигури ефективно вземане на решения, координация и управление на съответните технически, научни и административни аспекти на настоящия регламент, Европейската агенция по химикали, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Агенцията“), следва да изпълнява конкретни задачи по отношение на оценката на рисковете от вещества при производството и употребата на батерии и на рисковете, които могат да възникнат след извеждането им от употреба, както и по отношение на оценката на социално-икономическите елементи и анализа на алтернативите съгласно съответните насоки, предоставени от Агенцията. Следователно Комитетът за оценка на риска и Комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията следва да улесняват изпълнението на определени задачи, възложени на Агенцията с настоящия регламент.
(17)  Процедурата за приемане на нови и за изменение на настоящите ограничения за опасни вещества в батериите следва да е напълно рационализирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006. С цел да се осигури ефективно вземане на решения, координация и управление на съответните технически, научни и административни аспекти на настоящия регламент, следва да има добро сътрудничество, координация и обмен на информация между държавите членки, Европейската агенция по химикали, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 („Агенцията“), Комисията и заинтересованите страни. Държавите членки или Агенцията следва да изпълняват конкретни задачи по отношение на оценката на рисковете от вещества при производството и употребата на батерии и на рисковете, които могат да възникнат след извеждането им от употреба, както и по отношение на оценката на социално-икономическите елементи и анализа на алтернативите съгласно съответните насоки, предоставени от Агенцията. Следователно Комитетът за оценка на риска и Комитетът за социално-икономически анализ на Агенцията следва да улесняват изпълнението на определени задачи, възложени на Агенцията с настоящия регламент.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)
(17a)  За да се гарантира съгласуваност между настоящия регламент и всяко бъдещо изменение на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или друго бъдещо законодателство на Съюза относно критериите за устойчивост за опасните вещества и химикали, Комисията следва да преценява дали е необходимо изменение на член 6, член 71 или приложение I към настоящия регламент или на всички тези разпоредби. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на тези разпоредби, когато е целесъобразно.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Очакваното масово внедряване на батерии в сектори като мобилността и акумулирането на енергия следва да намали въглеродните емисии, но за да се увеличи максимално този потенциал, е необходимо целият им жизнен цикъл да има нисък въглероден отпечатък. Съгласно Правилата за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти за презаредими батерии с голяма специфична енергия за мобилни приложения31 изменението на климата е втората категория с най-високо въздействие върху батериите след използването на минерали и метали. Поради това техническата документация за презаредими промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и с капацитет над 2 kWh, пуснати на пазара на Съюза, следва да бъде придружена от декларация за въглеродния отпечатък, която следва да бъде специфична, ако е необходимо, за всяка производствена партида. Батериите се произвеждат на партиди, в специфични количества и в определени срокове. Хармонизирането на техническите правила за изчисляване на въглеродния отпечатък по отношение на всички презаредими промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и с капацитет над 2 kWh, пуснати на пазара на Съюза, е предпоставка за въвеждане на изискване за включване на декларация за въглеродния отпечатък в техническата документация на батериите и впоследствие за установяване на класове на ефективност според въглеродния отпечатък, което ще позволи идентифицирането на батериите с по-нисък общ въглероден отпечатък. Не се очаква сами по себе си информацията и ясните изисквания за етикетиране по отношение на въглеродния отпечатък на батериите да доведат до промяна в поведението, необходима, за да се гарантира постигането на целта на Съюза за декарбонизация на секторите на мобилността и акумулирането на енергия в съответствие с договорените на международно равнище цели относно изменението на климата32. Поради това ще бъдат въведени максимални прагове за въглеродния отпечатък след извършване на специална оценка на въздействието за определяне на тези стойности. При предлагането на равнище за максималния праг за въглеродния отпечатък Комисията ще вземе предвид, inter alia, относителното разпределение на стойностите на въглеродния отпечатък при батериите на пазара, степента на напредък в намаляването на въглеродния отпечатък на батериите, пуснати на пазара на Съюза, и ефективния и потенциален принос на тази мярка за постигане на целите на Съюза във връзка с устойчивата мобилност и неутралността по отношение на климата до 2050 г. С цел постигане на прозрачност по отношение на въглеродния отпечатък на батериите и пренасочване на пазара на Съюза към нисковъглеродни батерии, независимо от това къде се произвеждат, е обосновано постепенно и кумулативно увеличение на изискванията за въглеродния отпечатък. В резултат на тези изисквания избегнатите въглеродни емисии през жизнения цикъл на батериите ще допринесат за постигането на целта на Съюза за неутралност по отношение на климата до 2050 г. По този начин може да се създадат предпоставки и други политики на равнището на Съюза и на национално равнище, като стимулите и критериите за екологосъобразни обществени поръчки, да насърчават производството на батерии с по-ниско въздействие върху околната среда.
(18)  Очакваното масово внедряване на батерии в сектори като мобилността и акумулирането на енергия следва да намали въглеродните емисии, но за да се увеличи максимално този потенциал, е необходимо целият им жизнен цикъл да има нисък въглероден отпечатък. Съгласно Правилата за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти за презаредими батерии с голяма специфична енергия за мобилни приложения31 емисиите на парникови газове, ускоряващи изменението на климата, е втората категория с най-високо въздействие при батериите след минното дело и използването на минерали и метали. Поради това техническата документация за промишлени батерии, батерии за леки транспортни средства и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, пуснати на пазара на Съюза, следва да бъде придружена от декларация за въглеродния отпечатък. Хармонизирането на техническите правила за изчисляване на въглеродния отпечатък по отношение на всички промишлени батерии, батерии за леки транспортни средства и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, пуснати на пазара на Съюза, е предпоставка за въвеждане на изискване за включване на декларация за въглеродния отпечатък в техническата документация на батериите и впоследствие за установяване на класове на ефективност според въглеродния отпечатък, което ще позволи идентифицирането на батериите с по-нисък общ въглероден отпечатък. Не се очаква сами по себе си информацията и ясните изисквания за етикетиране по отношение на въглеродния отпечатък на батериите да доведат до промяна в поведението, необходима, за да се гарантира постигането на целта на Съюза за декарбонизация на секторите на мобилността и акумулирането на енергия в съответствие с договорените на международно равнище цели относно изменението на климата32.Поради това ще бъдат въведени максимални прагове за въглеродния отпечатък след извършване на специална оценка на въздействието за определяне на тези стойности. При предлагането на равнище за максималния праг за въглеродния отпечатък Комисията ще вземе предвид, inter alia, относителното разпределение на стойностите на въглеродния отпечатък при батериите на пазара, степента на напредък в намаляването на въглеродния отпечатък на батериите, пуснати на пазара на Съюза, и ефективния и потенциален принос на тази мярка за постигане на целите на Съюза във връзка с устойчивата мобилност и неутралността по отношение на климата най-късно до 2050 г. С цел постигане на прозрачност по отношение на въглеродния отпечатък на батериите и пренасочване на пазара на Съюза към нисковъглеродни батерии, независимо от това къде се произвеждат, е обосновано постепенно и кумулативно увеличение на изискванията за въглеродния отпечатък. В резултат на тези изисквания избегнатите въглеродни емисии през жизнения цикъл на батериите ще допринесат за постигането на целите на Съюза в областта на климата, по-конкретно тази за постигане на неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. По този начин може да се създадат предпоставки и други политики на равнището на Съюза и на национално равнище, като стимулите и критериите за екологосъобразни обществени поръчки, да насърчават производството на батерии с по-ниско въздействие върху околната среда.
__________________
__________________
31 Правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти за презаредими батерии с голяма специфична енергия за мобилни приложения https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
31 Правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти за презаредими батерии с голяма специфична енергия за мобилни приложения https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
32 Парижкото споразумение (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4) и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, достъпни на следния адрес: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
32 Парижкото споразумение (ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4) и Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, достъпни на следния адрес: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Максималните прагове за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл следва да бъдат ориентирани към бъдещето и да се променят постепенно според най-добрите налични процеси на изработка и производство. Поради това при приемане на делегиран акт за определяне на максималния праг на въглеродния отпечатък през жизнения цикъл, посочен в член 7, параграф 3, Европейската комисия трябва да взема под внимание най-добрите налични процеси на изработка и производство и да се увери, че избраните технически критерии съответстват на целта на настоящия регламент, а именно батериите, предоставяни на пазара на Съюза, да гарантират високо ниво на опазване на човешкото здраве, безопасността, имуществото и околната среда.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Някои съдържащи се в батериите вещества, като кобалт, олово, литий или никел, се набавят от оскъдни ресурси, които не са леснодостъпни в Съюза, като Комисията счита някои от тях за суровини от критично значение. Това е област, в която Европа трябва да повиши своята стратегическа автономност и устойчивост, като се подготви за потенциални нарушения в доставките поради кризи, засягащи общественото здраве или други области. За постигането на тази цел ще допринесат подобряването на кръговостта и ресурсната ефективност с повишено рециклиране и оползотворяване на тези суровини.
(19)  Някои съдържащи се в батериите вещества, като кобалт, олово, литий или никел, се набавят от оскъдни ресурси, които не са леснодостъпни в Съюза, като Комисията счита някои от тях за суровини от критично значение. В съответствие с промишлената стратегия на Съюза Европа трябва да повиши своята стратегическа автономност, включително да улесни инвестициите във фабрики за масово производство на батерии, както и своята устойчивост, като се подготви за потенциални нарушения в доставките поради кризи, засягащи общественото здраве или други области. За постигането на тази цел ще допринесат подобряването на кръговостта и ресурсната ефективност с повишено рециклиране и оползотворяване на тези суровини. Заместването на оскъдните ресурси с алтернативни, по-широко достъпни материали, включително възобновяеми суровини, също би допринесло за повишаване на собственото производство на батерии и стратегическата автономност на Съюза. Поради това е изключително важно Съюзът и държавите членки да подкрепят съответните инициативи за научноизследователска и развойна дейност.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  С цел да се вземе предвид рискът за доставките на кобалт, олово, литий и никел и да се оцени разполагаемостта с тях, на Комисията следва да бъде делегирано на правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на целевите стойности за минималния дял на рециклиран кобалт, олово, литий или никел, присъстващ в активната маса на батериите.
(21)  С цел да се вземе предвид рискът за доставките на кобалт, олово, литий и никел и да се оцени разполагаемостта с тях, както и с оглед на научния и техническия напредък, Комисията следва да преценява необходимостта от преразглеждане на целевите стойности за минималния дял на рециклиран кобалт, олово, литий или никел, присъстващ в активната маса на батериите, и когато е целесъобразно, да представя законодателно предложение с тази цел.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  С цел да се вземат предвид промените в технологиите на производство на батерии, засягащи видовете материали, които могат да се оползотворяват отново, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на настоящия регламент с включването на още суровини и съответни целеви стойности в списъка за минималния дял на рециклирано съдържание, присъстващо в активната маса на батериите.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на правилата за изчисляване и проверка на всеки модел батерия и партида батерии на дадено производствено предприятие, оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на батериите, и изискванията за предоставяне на информация в техническата документация, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
(22)  С цел да се осигурят еднакви условия в целия Съюз по отношение на декларирането на оползотвореното от отпадъци, което трябва да става в хармонизиран формат, и за техническата документация, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия да определя формата и техническата документация за декларирането на оползотворените материали.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  Батериите, пуснати на пазара на Съюза, следва да са дълготрайни и с високи експлоатационни характеристики. Следователно е необходимо да се определят експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност за преносимите батерии с общо предназначение, както и за презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. По отношение на акумулаторните батерии за електрически превозни средства неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда разработва изисквания за дълготрайност на превозното средство, така че в настоящия регламент не се определят допълнителни изисквания за дълготрайност. От друга страна, в областта на батериите за акумулиране на енергия съществуващите методи за измерване с цел изпитване на експлоатационните характеристики и дълготрайността на батерията не се считат за достатъчно точни и представителни, за да могат да се въведат минимални изисквания. Въвеждането на минимални изисквания, свързани с експлоатационните характеристики и дълготрайността на тези батерии, следва да бъде придружено от въвеждането на наличните подходящи хармонизирани стандарти или общи спецификации.
(23)  Батериите, пуснати на пазара на Съюза, следва да са дълготрайни и с високи експлоатационни характеристики. Следователно е необходимо да се определят експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност за преносимите батерии, както и за промишлените батерии, батериите за леки транспортни средства и акумулаторните батерии за електрически превозни средства. По отношение на акумулаторните батерии за електрически превозни средства неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда разработва изисквания за дълготрайност на превозното средство, така че настоящият регламент следва да бъде в съответствие с нейните заключения. От друга страна, в областта на батериите за акумулиране на енергия съществуващите методи за измерване с цел изпитване на експлоатационните характеристики и дълготрайността на батерията не се считат за достатъчно точни и представителни, за да могат да се въведат минимални изисквания. Въвеждането на минимални изисквания, свързани с експлоатационните характеристики и дълготрайността на тези батерии, следва да бъде придружено от въвеждането на наличните подходящи хармонизирани стандарти или общи спецификации.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  С цел да се намали въздействието на батериите върху околната среда през жизнения им цикъл, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност и установяването на минимално допустими стойности за тях по отношение на преносимите батерии с общо предназначение и презаредимите промишлени батерии.
(24)  С цел да се намали въздействието на батериите върху околната среда през жизнения им цикъл на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност и установяването на минимално допустими стойности за тях по отношение на преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства и презаредимите промишлени батерии.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 24 a (ново)
(24a)  С цел да се гарантира, че правилата на Съюза относно електрохимичните характеристики и дълготрайността на акумулаторните батерии за електрически превозни средства са съгласувани по отношение на техническите спецификации на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда, и с оглед на техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за изменение на параметрите за експлоатационните характеристики и дълготрайността и минималните стойности на тези параметри за акумулаторните батерии за електрически превозни средства.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  Някои непрезаредими батерии с общо предназначение може да са свързани с неефективно използване на ресурсите и енергията. Следва да се установят обективни изисквания по отношение на експлоатационните характеристики и дълготрайността на такива батерии, за да се гарантира, че на пазара се пускат по-малко непрезаредими преносими батерии с общо предназначение с ниски експлоатационни характеристики, по-специално когато въз основа на оценка на жизнения цикъл алтернативната употреба на презаредими батерии би довела до цялостни ползи за околната среда.
(25)  Някои непрезаредими батерии с общо предназначение може да са свързани с неефективно използване на ресурсите и енергията. За някои устройства обаче все още се използват непрезаредими батерии. Следва да се установят обективни изисквания по отношение на експлоатационните характеристики и дълготрайността на такива батерии, за да се гарантира, че на пазара се пускат по-малко непрезаредими преносими батерии с общо предназначение с ниски експлоатационни характеристики. Комисията следва да преценява за конкретни продуктови групи, за които се използват непрезаредими батерии, въз основа на оценка на жизнения цикъл, дали алтернативната употреба на презаредими батерии би довела до цялостни ползи за околната среда и дали използването на непрезаредими преносими батерии с общо предназначение следва да бъде постепенно премахнато. Следва да е възможно също така изискванията на настоящия регламент да бъдат допълнени с изисквания, определени с мерки за изпълнение съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за определени продукти, захранвани от батерии.
______________
Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  С цел да се гарантира, че преносимите батерии, вградени в уреди, подлежат на подходящо разделно събиране, обработване и висококачествено рециклиране, след като се превърнат в отпадъци, са необходими разпоредби, за да се осигури възможността за тяхното отстраняване и заменяемост в такива уреди. Използваните батерии също следва да бъдат заменяеми, за да се удължи очакваният експлоатационен срок на уредите, от които те са част. Общите разпоредби на настоящия регламент може да бъдат допълнени с изисквания, определени за конкретни продукти, захранвани от батерии, в съответствие с мерките за прилагане съгласно Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета33. Когато в друго законодателство на Съюза, от съображения за безопасност, са определени по-специфични изисквания по отношение на отстраняването на батерии от продукти (например играчки), следва да се прилагат тези специфични правила.
(26)  С цел да се гарантира, че преносимите батерии, вградени в уреди, подлежат на подходящо разделно събиране, обработване и висококачествено рециклиране, след като се превърнат в отпадъци, са необходими разпоредби, за да се осигури възможността за тяхното отстраняване и заменяемост в такива уреди. Следва да се установят правила и за батериите за леки транспортни средства. Използваните батерии също следва да бъдат заменяеми, за да се удължи очакваният експлоатационен срок на уредите, от които те са част. Общите разпоредби на настоящия регламент може да бъдат допълнени с изисквания, определени за конкретни продукти, захранвани от батерии, в съответствие с мерките за прилагане съгласно Директива 2009/125/ЕО. Когато в друго законодателство на Съюза, от съображения за безопасност, са определени по-специфични изисквания по отношение на отстраняването на батерии от продукти (например играчки), следва да се прилагат тези специфични правила. Следва също така да се предвидят разпоредби за гарантиране на възможността за отстраняване и заменяне на промишлени батерии, автомобилни батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, като същевременно се взема предвид различното им естество и специфичните изисквания за безопасност.
__________________
33 Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението (ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 26 a (ново)
(26a)  Автомобилните батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии следва да могат да бъдат ремонтирани и заменяни от квалифицирани независими оператори. Следва да се предвидят разпоредби за гарантиране на възможността за отстраняване, заменяне и разглобяване на такива батерии. Важно е безопасността на ремонтираните батерии да може да се оценява въз основа на приспособени за тях изпитвания без разрушаване. За да се улесни ремонтът на автомобилните батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за допълване на настоящия регламент с цел установяване на критерии относно възможностите за отстраняване, заменяне и разглобяване на автомобилните батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии. За да може да се направи оценка на безопасността на ремонтираните батерии, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз за определяне на подходящи методи на изпитване без разрушаване.
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 26 б (ново)
(26б)  За да се намалят допълнително отпадъците, оперативната съвместимост на батериите, на конекторите и на зарядните устройства за различните типове продукти следва да се насърчава в специфичното за отделните продукти законодателство за изпълнение в областта на екологичното проектиране и в предстоящата инициатива за устойчиви продукти.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 26 в (ново)
(26в)  Оперативната съвместимост на зарядните устройства в рамките на конкретни категории батерии би могла да намали ненужните отпадъци и разходите в полза на потребителите и другите крайни ползватели. Поради това следва да бъде възможно да се извършва презареждане на акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и презаредимите батерии, вградени в специфични категории електрическо и електронно оборудване, чрез използване на общи зарядни устройства, които позволяват оперативна съвместимост в рамките на всяка категория батерии. Следователно в настоящия регламент следва да се включи изискване Комисията да направи оценка на най-добрите начини за въвеждане на хармонизирани стандарти за общи зарядни устройства, приложими не по-късно от 1 януари 2026 г., за всяка категория батерии. Тази оценка следва да се придружава от законодателно предложение, когато това е целесъобразно.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  Надеждните батерии са от основно значение за работата и безопасността на много продукти, уреди и услуги. Следователно батерии следва да бъдат проектирани и произвеждани така, че да осигуряват тяхната безопасна работа и употреба. Този аспект се отнася по-конкретно за системи за акумулиране на енергия със стационарни батерии, които понастоящем не попадат в обхвата на друго законодателство на Съюза. Поради това параметрите, които следва да се вземат предвид при изпитванията за безопасност, следва да бъдат определени за тези системи за акумулиране на енергия.
(27)  Надеждните батерии са от основно значение за работата и безопасността на много продукти, уреди и услуги. Следователно батериите следва да бъдат проектирани и произвеждани така, че да се гарантира тяхната безопасна работа и употреба, за да не се причиняват вреди и щети на хората, на околната среда или на имущество. Този аспект се отнася по-конкретно за батериите в рамките на системи за акумулиране на енергия със стационарни батерии, които понастоящем не попадат в обхвата на друго законодателство на Съюза. Поради това параметрите, които следва да се вземат предвид при изпитванията за безопасност, следва да бъдат определени за тези батерии и да бъдат допълнени с приложимите стандарти на CEN, CENELEC и IEC.
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 28
(28)  Батериите следва да бъдат етикетирани, за да се предостави на крайните ползватели прозрачна, надеждна и ясна информация за тях и за техните основни характеристики, както и за отпадъците от тях, и да се даде възможност на крайните ползватели да вземат информирани решения при закупуване и изхвърляне на батериите, а на операторите на отпадъци — да обработват отпадъците от батерии по целесъобразен начин. Батериите следва да бъдат етикетирани с цялата необходима информация относно основните им характеристики, включително техния капацитет и съдържание на определени опасни вещества. С цел да се гарантира наличността на информация с течение на времето, тя следва да се предоставя и чрез кодове QR.
(28)  Батериите следва да бъдат етикетирани, за да се предостави на крайните ползватели прозрачна, надеждна и ясна информация за тях и за техните основни характеристики, както и за отпадъците от тях, и да се даде възможност на крайните ползватели да вземат информирани решения при закупуване и изхвърляне на батериите, а на операторите на отпадъци — да обработват отпадъците от батерии по целесъобразен начин. Батериите следва да бъдат етикетирани с цялата необходима информация относно основните им характеристики, включително техния капацитет, производствени характеристики и съдържание на определени опасни вещества. С цел да се гарантира наличността на информация с течение на времето, тя следва да се предоставя и чрез кодове QR, които следва да спазват насоките на стандарт ISO IEC 18004. Отпечатаният или гравиран върху всички батерии код QR следва да дава достъп до продуктовия паспорт на батерията. Етикетите и кодовете QR следва да бъдат достъпни за лица с увреждания в съответствие с изискванията, определени в Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета.
__________________
Директива (ЕС) 2019/882 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 година за изискванията за достъпност на продукти и услуги (OB L 151, 7.6.2019 г., стр. 70).
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 29
(29)  Информацията за експлоатационните характеристики на батериите е от съществено значение, за да се гарантира, че крайните ползватели са правилно и своевременно информирани и по-конкретно, че имат обща база за сравнение на различни батерии, преди да направят покупката си. Поради това преносимите батерии с общо предназначение и автомобилните батерии следва да се обозначават с етикет, който съдържа информацията за тяхната минимална средна продължителност на разряда, когато се използват за специфични приложения. Освен това е от значение крайният ползвател да бъде насочен да изхвърля отпадъчните батерии по подходящ начин.
(29)  Информацията за експлоатационните характеристики на батериите е от съществено значение, за да се гарантира, че крайните ползватели, и по-специално потребителите, са правилно и своевременно информирани и по-конкретно, че имат обща база за сравнение на различни батерии, преди да направят покупката си. Поради това преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства и автомобилните батерии следва да се обозначават с етикет, който съдържа информацията за тяхната минимална средна продължителност на разряда, когато се използват за специфични приложения, и очаквания им експлоатационен срок. Освен това е от значение крайният ползвател да бъде насочен да изхвърля отпадъчните батерии по подходящ начин.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране с капацитет над 2 kWh следва да съдържат система за управление на батерията, в която се запаметяват данни, така че крайният ползвател или друга трета страна, действаща от негово име, да имат възможност по всяко време да определят състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите. С цел предназначението на дадена батерия да бъде променено или тя да премине през вторично производство, следва да бъде предоставен достъп до системата за управление на батерията на лицето, което е закупило батерията, или на трета страна, действаща от негово име, по всяко време за целите на извършване на оценка на остатъчната стойност на батерията, улесняване на повторната употреба, промяната на предназначението или вторичното производство на батерията, както и за целите на предоставянето на батерията на разположение на независими доставчици на услуги по агрегиране, както са определени в Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета34, експлоатиращи виртуални електроцентрали в електроенергийни мрежи. Това изискване следва да се прилага в допълнение към законодателството на Съюза относно одобряването на типа на превозните средства, включително техническите спецификации, които могат да произтичат от работата на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда относно достъпа до данни в електрическите превозни средства.
(30)  Батериите в рамките на системите за акумулиране на енергия със стационарни батерии, батериите за леки транспортни средства и акумулаторните батерии за електрически превозни средства следва да съдържат система за управление на батерията, в която се запаметяват данни. Тази система за управление на батерията следва да включва информация за състоянието на изправност, безопасността и очаквания експлоатационен срок на батериите, така че крайният ползвател или друга трета страна, действаща от негово име, да имат възможност по всяко време да определят тези аспекти. С цел да се улесни повторната употреба, промяната на предназначението или вторичното производство на дадена батерия, следва да бъде предоставен достъп до данни във формат само за четене от системата за управление на батерията на лицето, което е закупило батерията, или на трета страна, действаща от негово име, по всяко време за целите на извършване на оценка на остатъчната стойност на батерията, улесняване на подготовката за повторна употреба, повторната употреба, подготовката за промяна на предназначението, промяната на предназначението или вторичното производство на батерията, както и за целите на предоставянето на батерията на разположение на независими доставчици на услуги по агрегиране, както са определени в Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета34, експлоатиращи виртуални електроцентрали в електроенергийни мрежи, включително необходимите функции, които позволяват услуги за свързване на превозните средства към електрическата мрежа. За да се улесни тяхното внедряване и използване в Съюза, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и батериите за леки транспортни средства следва да предоставят в реално време в превозното средство и във формат, достъпен само за четене, данни, свързани със състоянието на изправност на батерията, степента на зареждане на батерията, зададената стойност за мощността на батерията и капацитета на батерията. Системата за управление на акумулаторните батерии за електрически превозни средства следва да има и комуникационна функция, позволяваща интелигентни функции за зареждане, например зареждане на превозното средство от електрическата мрежа, от други електрически уреди, от друго превозно средство, от външна преносима батерия (пауърбанк) и от сграда. Това изискване следва да се прилага в допълнение към законодателството на Съюза относно одобряването на типа на превозните средства, включително техническите спецификации, които могат да произтичат от работата на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда относно достъпа до данни в електрическите превозни средства. Техническите спецификации, основани на глобалните технически правила на ИКЕ на ООН (ГТП на ИКЕ на ООН), след като станат приложими в правото на Съюза, следва да служат като еталон за данните относно параметрите за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите, които трябва да се съдържат в системата за управление на батериите.
__________________
__________________
34 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125).
34 Директива (ЕС) 2019/944 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за изменение на Директива 2012/27/ЕС (ОВ L 158, 14.6.2019 г., стр. 125).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Редица специфични за продукта изисквания съгласно настоящия регламент, включително относно експлоатационните характеристики, дълготрайността, промяната на предназначението и безопасността, следва да се измерват с помощта на надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се вземат предвид общопризнатите най-съвременни методики за измерване и изчисление. С цел да се гарантира, че няма пречки пред търговията на вътрешния пазар, стандартите следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза. Тези методи и стандарти следва във възможно най-голяма степен да са съобразени с действителната употреба на батериите, да отразяват поведението на средностатистическия потребител и да са надеждни, за да се предотвратяват умишлени и неволни опити за заобикаляне на изискванията. След като се приеме позоваване на такъв стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета35 и то бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, се установява презумпция за съответствие с тези специфични за продукта изисквания, приети въз основа на настоящия регламент, при условие че резултатът от такива методи доказва, че са постигнати минималните стойности, установени за посочените съществени изисквания. При липсата на публикувани стандарти по време на прилагането на специфичните за продукта изисквания Комисията следва чрез актове за изпълнение да приеме общи спецификации и спазването на тези спецификации следва също да поражда презумпция за съответствие. В случаите, когато на по-късен етап се установи, че общите спецификации имат недостатъци, Комисията следва чрез акт за изпълнение да измени или отмени въпросните общи спецификации.
(31)  Редица специфични за продукта изисквания съгласно настоящия регламент, включително относно експлоатационните характеристики, дълготрайността, промяната на предназначението и безопасността, следва да се измерват с помощта на надеждни, точни и възпроизводими методи, при които се вземат предвид общопризнатите най-съвременни методики за измерване и изчисление и стандарти. С цел да се гарантира, че няма пречки пред търговията на вътрешния пазар, стандартите следва да бъдат хармонизирани на равнището на Съюза. Тези методи и стандарти следва във възможно най-голяма степен да са съобразени с действителната употреба на батериите, да отразяват поведението на средностатистическия потребител и да са надеждни, за да се предотврати умишлено или неволно заобикаляне на изискванията. След като се приеме позоваване на такъв стандарт в съответствие с Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета35 и то бъде публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, се установява презумпция за съответствие с тези специфични за продукта изисквания, приети въз основа на настоящия регламент, при условие че резултатът от такива методи доказва, че са постигнати минималните стойности, установени за посочените съществени изисквания. За да се избегне дублирането на стандарти, да се постигне максимална ефикасност и да се използва експертен опит от най-високо равнище и най-съвременните знания, Комисията следва да поиска от една или повече европейски организации по стандартизация да изготвят стандарт, ако такъв липсва. При липсата на публикувани стандарти по време на прилагането на специфичните за продукта изисквания или в случай на неудовлетворителен отговор от съответната европейска организация по стандартизация Комисията следва, в извънредни, обосновани случаи и след консултация със съответните заинтересовани страни, чрез актове за изпълнение да приеме общи спецификации и спазването на тези спецификации следва също да поражда презумпция за съответствие. В случаите, когато на по-късен етап се установи, че общите спецификации имат недостатъци, Комисията следва чрез акт за изпълнение да измени или отмени въпросните общи спецификации.
__________________
__________________
35 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
35 Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12).
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 31 a (ново)
(31а)  Активното участие в работата на международните комитети по стандартизация е важна стратегическа предпоставка за пускането на бъдещи технологии на пазара. В някои случаи участието на Съюза в тези комитети не е било достатъчно представително. Поради това Комисията и държавите членки следва да подкрепят активно работата на европейските дружества в тези международни комитети по стандартизация. Преди да разгледа възможностите за приемане на стандарти посредством вторично законодателство, Комисията следва внимателно да оценява извършената работа на международно равнище.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 31 б (ново)
(31б)  Комисията следва да гарантира съгласуваността на хармонизираните стандарти и общите спецификации в рамките на настоящия регламент и когато преразглежда Регламент (ЕС) № 1025/2012.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 32
(32)  С цел да се осигури ефективен достъп до информация за целите на надзора на пазара, приспособяване към новите технологии и осигуряване на устойчивост в случай на глобални кризи, като пандемията от Covid-19, следва да се предвиди възможност за предоставяне на информация относно съответствието с всички актове на Съюза, приложими за батериите, онлайн и под формата на единна декларация за съответствие с изискванията на ЕС.
(32)  С цел да се осигури ефективен достъп до информация за целите на надзора на пазара, приспособяване към новите технологии и осигуряване на устойчивост в случай на глобални кризи, като пандемията от Covid-19, информация относно съответствието с всички актове на Съюза, приложими за батериите, би могла да се предоставя онлайн и под формата на единна декларация за съответствие с изискванията на ЕС.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  Избраните модули обаче не отразяват определени специфични аспекти на батериите и поради това е необходимо модулите, избрани за процедурата за оценка на съответствието, да бъдат адаптирани. С цел да се вземе предвид новостта и сложността на изискванията за устойчивост, безопасност и етикетиране, установени в настоящия регламент, и да се осигури съответствието на пуснатите на пазара батерии със законовите изисквания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на процедурите за оценяване на съответствието чрез добавяне на етапи на проверката или промяна на модула за оценяване въз основа на развитието на пазара на батерии или на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите.
(35)  Избраните модули обаче не отразяват определени специфични аспекти на батериите и поради това е необходимо модулите, избрани за процедурата за оценка на съответствието, да бъдат адаптирани. С цел да се вземе предвид новостта и сложността на изискванията за устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация, установени в настоящия регламент, и да се осигури съответствието на пуснатите на пазара батерии със законовите изисквания, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на процедурите за оценяване на съответствието чрез добавяне на етапи на проверката или промяна на модула за оценяване въз основа на развитието на пазара на батерии или на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите. Необходими са надеждни процедури за оценяване на съответствието, за да се гарантира спазването на изискванията за устойчивост и задълженията за надлежна проверка на веригите на доставки, посочени в настоящия регламент.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Поради новостта и сложността на изискванията за устойчивост, безопасност и етикетиране на батериите и с цел да се осигури постоянно равнище на качество при извършване на оценката за съответствие на батериите, е необходимо да се определят изисквания за нотифициращите органи, участващи в оценката, в нотифицирането и в наблюдението на нотифицираните органи. По-специално следва да се гарантира, че нотифициращият орган е обективен и безпристрастен по отношение на дейността си. Освен това от нотифициращите органи следва да се изисква да гарантират поверителността на получената информация, но въпреки това да могат да обменят информация за нотифицираните органи с националните органи, с нотифициращите органи на други държави членки и с Комисията, за да се гарантира последователност при оценяването на съответствието.
(38)  Поради новостта и сложността на изискванията за устойчивост, експлоатационни характеристики, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация по отношение на батериите и с цел да се осигури постоянно равнище на качество при извършване на оценката за съответствие на батериите, е необходимо да се определят изисквания за нотифициращите органи, участващи в оценката, в нотифицирането и в наблюдението на нотифицираните органи. По-специално следва да се гарантира, че нотифициращият орган е обективен и безпристрастен по отношение на дейността си и разполага с достатъчно на брой технически компетентни служители, за да изпълнява функциите си. Освен това от нотифициращите органи следва да се изисква да гарантират поверителността на получената информация, но въпреки това да могат да обменят информация за нотифицираните органи с националните органи, с нотифициращите органи на други държави членки и с Комисията, за да се гарантира последователност при оценяването на съответствието.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 39
(39)  От съществено значение е всички нотифицирани органи да изпълняват функциите си на едно и също равнище и при условия на лоялна конкуренция и автономност. Поради това следва да бъдат определени изисквания за органите за оценяване на съответствието, които желаят да бъдат нотифицирани за извършване на дейности по оценяване на съответствието. Тези изисквания следва да продължат да се прилагат като предпоставка за поддържане на компетентността на нотифицирания орган. За да се осигури неговата автономност, нотифицираният орган и служителите, които той наема, следва задължително да бъдат независими от икономическите оператори във веригата за създаване на стойност в сектора на батериите и от други дружества, включително стопански сдружения, дружества майки и дъщерни дружества. От нотифицирания орган следва да се изисква да документира своята независимост и да предостави тази документация на нотифициращия орган.
(39)  От съществено значение е всички нотифицирани органи да изпълняват функциите си на едно и също равнище и при условия на лоялна конкуренция и автономност. Поради това следва да бъдат определени изисквания за органите за оценяване на съответствието, които желаят да бъдат нотифицирани за извършване на дейности по оценяване на съответствието. Тези изисквания следва да продължат да се прилагат като предпоставка за поддържане на компетентността на нотифицирания орган. За да се осигури неговата автономност, нотифицираният орган и служителите, които той наема, следва задължително да бъдат независими от икономическите оператори във веригата за създаване на стойност в сектора на батериите и от други дружества, включително стопански сдружения, дружества майки и дъщерни дружества. От нотифицирания орган следва да се изисква да документира своята независимост и да предостави тази документация на нотифициращия орган. Следва също така да се изисква ротация на екипите и подходящ период на прекъсване.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 42
(42)  Тъй като услугите, предлагани от нотифицирани органи в дадена държава членка, може да се отнасят до батерии, предоставяни на пазара в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на останалите държави членки и на Комисията да отправят възражения относно даден нотифициран орган. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, за да иска от нотифициращия орган да предприеме коригиращи действия, в случай че даден нотифициран орган не отговаря или вече не отговаря на изискванията на настоящия регламент.
(42)  Тъй като услугите, предлагани от нотифицирани органи в дадена държава членка, може да се отнасят до батерии, предоставяни на пазара в целия Съюз, е целесъобразно да се даде възможност на останалите държави членки, на Комисията, на икономическите оператори и на съответните заинтересовани страни да отправят възражения относно даден нотифициран орган. По време на разследването Комисията следва да потърси съвет от структурата на Съюза за извършване на изпитвания, определена в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия, за да иска от нотифициращия орган да предприеме коригиращи действия, в случай че даден нотифициран орган не отговаря или вече не отговаря на изискванията на настоящия регламент.
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 43
(43)  С цел да се улесни и ускори процедурата за оценяване на съответствието, сертифицирането и впоследствие достъпа до пазара, както и с оглед на новостта и сложността на изискванията за устойчивост, безопасност и етикетиране на батериите, от решаващо значение е нотифицираните органи да имат непрекъснат достъп до цялото необходимо оборудване и съоръжения за изпитване и да прилагат процедурите, без да създават ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се осигури еднакво третиране на икономическите оператори, е необходимо нотифицираните органи да прилагат последователно процедурите за оценяване на съответствието.
(43)  С цел да се улесни и ускори процедурата за оценяване на съответствието, сертифицирането и впоследствие достъпа до пазара, както и с оглед на новостта и сложността на изискванията за устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация за батериите, от решаващо значение е нотифицираните органи да имат непрекъснат достъп до цялото необходимо оборудване и съоръжения за изпитване и да прилагат процедурите, без да създават ненужна тежест за икономическите оператори. По същата причина, както и за да се осигури еднакво третиране на икономическите оператори, е необходимо нотифицираните органи да прилагат последователно процедурите за оценяване на съответствието.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 51
(51)  С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите, икономическите оператори следва да посочат като част от своите данни за контакт адрес на уебсайт в допълнение към пощенския адрес.
(51)  С цел да се улесни комуникацията между икономическите оператори, органите за надзор на пазара и потребителите, икономическите оператори следва да посочат като част от своите данни за контакт телефонен номер, пощенски адрес, адрес на електронната поща и адрес на уебсайт.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 52
(52)  Необходимо е да се гарантира, че батериите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, са в съответствие с изискванията на настоящия регламент независимо дали са внесени като отделни батерии, или се съдържат в продукти, и по-специално че производителите са извършили подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези батерии. Поради това следва да се предвиди гаранция от страна на вносителите, че батериите, които те пускат на пазара и въвеждат в експлоатация, са в съответствие с изискванията на настоящия регламент и че маркировката за съответствие „СЕ“ върху батериите и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от националните органи.
(52)  Необходимо е да се гарантира, че батериите от трети държави, въвеждани на пазара на Съюза, са в съответствие с изискванията на настоящия регламент и със съответното приложимо законодателство на Съюза независимо дали са внесени като отделни батерии, или се съдържат в продукти, и по-специално че производителите са извършили подходящи процедури за оценяване на съответствието по отношение на тези батерии. Специално внимание следва да се обърне на гарантирането на надеждността и независимостта на извършваните от трети страни одити на изисквания съгласно настоящия регламент, свързани с производствения процес на батериите. В тази връзка спазването на декларацията за въглеродния отпечатък и на изискванията, установени с настоящия регламент относно рециклираното съдържание, както и на задълженията за надлежна проверка в областта на правата на човека и веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, следва да бъде напълно гарантирано. Поради това следва да се предвиди гаранция от страна на вносителите, че батериите, които те пускат на пазара и въвеждат в експлоатация, са в съответствие с изискванията на настоящия регламент и че маркировката за съответствие „СЕ“ върху батериите и документацията, изготвена от производителите, са на разположение за проверка от националните органи. Тези органи, по-специално когато извършват контрол на продукти, въвеждани на пазара на Съюза от трети държави, следва да осигурят последователното прилагане на правото на Съюза чрез ефективно и еднакво равнище на контрол в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/1020.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 53
(53)  Когато пуска на пазара или въвежда в експлоатация дадена батерия, всеки вносител следва да посочи върху нея името на вносителя, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка, както и пощенския адрес. Следва да се предвидят изключения в случаите, когато това не е възможно с оглед на размера на батерията. Това включва случаи, при които вносителят трябва да отвори опаковката, за да нанесе името и адреса на батерията, или когато размерът на батерията е твърде малък и тази информация не може да бъде нанесена.
(53)  Когато пуска на пазара или въвежда в експлоатация дадена батерия, всеки вносител следва да посочи върху нея името на вносителя, регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка, както и пощенския адрес, адрес на електронната поща и телефонен номер. Следва да се предвидят изключения в случаите, когато това не е възможно с оглед на размера на батерията, която е твърде малка, за да може да се постави тази информация. Изключения следва да се предвидят и в случаи, при които вносителят трябва да отвори опаковката, за да нанесе името и другите данни за контакт. В тези изключителни случаи вносителят следва да предостави тази информация в документ, придружаващ батерията, или по друг незабавно достъпен начин. В случай че съществува опаковка, тя следва да се използва за указване на тази информация.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 56
(56)  Тъй като дистрибуторите и вносителите са близо до пазара, те следва да участват в дейностите по надзор на пазара, извършвани от националните органи, и следва да бъдат подготвени да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответната батерия.
(56)  Тъй като дистрибуторите, вносителите и доставчиците на услуга за обработка на поръчки, включително местата за търговия, са близо до пазара, те следва да участват в дейностите по надзор на пазара, извършвани от националните органи, и следва да бъдат подготвени да участват активно, като предоставят на тези органи цялата необходима информация, свързана със съответната батерия.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 57
(57)  Осигуряването на проследимост на батерията по цялата верига на доставки спомага за по-лесния и по-ефективен надзор на пазара. Ефективната система за проследяване улеснява органите за надзор на пазара при проследяването на икономическите оператори, които са пуснали или предоставили на пазара, или са въвели в експлоатация несъответстващи на изискванията батерии. Следователно от икономическите оператори следва да се изисква да съхраняват информацията за своите трансакции с батерии за определен период от време.
(57)  Осигуряването на проследимост на батерията по цялата верига на доставки спомага за по-лесния и по-ефективен надзор на пазара и осигурява прозрачност за потребителите. Ефективната система за проследяване улеснява органите за надзор на пазара при проследяването на икономическите оператори, които са пуснали или предоставили на пазара, или са въвели в експлоатация несъответстващи на изискванията батерии. Следователно от икономическите оператори следва да се изисква да съхраняват информацията за своите трансакции с батерии за определен период от време, включително в електронна форма.
Изменение 41
Предложение за регламент
Съображение 59
(59)  Само няколко държави доставят тези материали, а в някои случаи ниските стандарти на управление могат да изострят екологичните и социалните проблеми. Добивът и рафинирането на кобалт и никел са свързани с широк кръг от социални и екологични въпроси, включително с потенциала за увреждане на околната среда и човешкото здраве. Въпреки че социалното и екологичното въздействие, предизвикано от природния графит, не е толкова сериозно, при неговия добив голям дял имат операции на занаятчийско равнище и дребномащабни операции, които се извършват предимно в неформална среда и могат да доведат до сериозни последици за здравето и околната среда, включително до незатваряне в съответствие с изискванията на мини и до неизвършването на рехабилитация, което води до разрушаване на екосистемите и почвите. Що се отнася до лития, очакваното увеличение на употребата му при производството на батерии вероятно ще окаже допълнителен натиск върху дейностите по извличане и рафиниране, поради което би било препоръчително той да бъде включен в обхвата на задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки. Очакваното значително нарастване на търсенето на батерии в Съюза не следва да допринася за увеличаване на тези екологични и социални рискове.
(59)  Само няколко държави доставят тези материали, а в някои случаи ниските стандарти на управление могат да изострят екологичните и социалните проблеми. Добивът и рафинирането на кобалт, мед, никел, желязо и боксит са свързани с широк кръг от социални и екологични въпроси, включително с потенциала за увреждане на околната среда и човешкото здраве. Въпреки че социалното и екологичното въздействие, предизвикано от природния графит, не е толкова сериозно, при неговия добив голям дял имат операции на занаятчийско равнище и дребномащабни операции, които се извършват предимно в неформална среда и могат да доведат до сериозни последици за здравето и околната среда, включително до незатваряне в съответствие с изискванията на мини и до неизвършването на рехабилитация, което води до разрушаване на екосистемите и почвите. Що се отнася до лития, очакваното увеличение на употребата му при производството на батерии вероятно ще окаже допълнителен натиск върху дейностите по извличане и рафиниране, поради което би било препоръчително той да бъде включен в обхвата на задълженията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите. Очакваното значително нарастване на търсенето на батерии в Съюза не следва да допринася за увеличаване на тези екологични и социални рискове в чужбина.
Изменение 42
Предложение за регламент
Съображение 60
(60)  Някои от въпросните суровини, като например кобалт, литий и природен графит, се считат за суровини от критично значение за ЕС38 и устойчивото им набавяне е необходимо за правилното функциониране на екосистемата на ЕС в областта на батериите.
(60)  Някои от въпросните суровини, като например боксит, кобалт, литий и природен графит, се считат за суровини от критично значение за ЕС38 и устойчивото им набавяне е необходимо за правилното функциониране на екосистемата на ЕС в областта на батериите.
__________________
__________________
38 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост (COM(2020)0474).
38 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Устойчивост на доставките на суровини от критично значение: начертаване на пътя към по-голяма сигурност и устойчивост (COM(2020)0474).
Изменение 43
Предложение за регламент
Съображение 62
(62)  В Съюза общите изисквания за надлежна проверка по отношение на някои полезни изкопаеми и метали бяха въведени с Регламент (ЕС)  2017/821 на Европейския парламент и на Съвета39. В този регламент обаче не се разглеждат полезните изкопаеми и материалите, използвани за производството на батерии.
(62)  В Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и в Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия се предвижда, че икономическите оператори следва да извършват надлежна проверка като начин за изпълнение на задължението си за корпоративна отговорност по отношение на правата на човека и околната среда. В Съюза общите изисквания за надлежна проверка по отношение на някои полезни изкопаеми и метали бяха въведени с Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета39. В този регламент обаче не се разглеждат полезните изкопаеми и материалите, използвани за производството на батерии.
__________________
__________________
39 Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1).
39 Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони (ОВ L 130, 19.5.2017 г., стр. 1).
Изменение 44
Предложение за регламент
Съображение 63
(63)  Поради това, с оглед на очакваното експоненциално нарастване на търсенето на батерии в ЕС, икономическият оператор, който пуска дадена батерия на пазара на ЕС, следва да въведе политика за надлежна проверка на веригата на доставки. Ето защо следва да бъдат определени изисквания с цел справяне със социалните и екологичните рискове, свързани с добива, обработването и търговията с определени суровини, използвани за целите на производството на батерии.
(63)  Отговорността за зачитане на правата на човека и социалните права и за опазване на здравето на човека и околната среда следва да се отнася за всички производствени операции и други свързани с тях бизнес партньорства на даден икономически оператор по цялата верига за създаване на стойност в сектора на батериите. Поради това, с оглед на очакваното експоненциално нарастване на търсенето на батерии в ЕС и на факта, че добивът, обработването и търговията с определени суровини, химикали и вторични суровини, които се използват в производството на батерии и се срещат при обработката на отпадъчни батерии, крият особени рискове, следва да бъдат определени някои изисквания по отношение на процеса на надлежна проверка на веригата на създаване на стойност в сектора на батериите, с цел справяне със социалните и екологичните рискове, свързани с добива, обработването и търговията с определени суровини, химикали и вторични суровини, използвани за целите на производството на батерии, обработването на отпадъчните батерии, самия процес на производство, както и всички останали свързани бизнес отношения.
Изменение 45
Предложение за регламент
Съображение 64
(64)  При въвеждането на политика на надлежна проверка, основана на риска, тя следва да се основава на международно признати принципи за надлежна проверка като Десетте принципа на Глобалния договор на ООН40, Насоките за оценка на социалния жизнен цикъл на продуктите41, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика42 и Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение43, които отразяват общо разбиране на правителствата и заинтересованите страни, като политиката следва да бъде приспособена към специфичния контекст и обстоятелства на всеки икономически оператор. Що се отнася до добива, обработването и търговията с природни минерални ресурси, използвани при производството на батерии, Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони44 („Насоки на ОИСР по надлежната проверка“) отразяват дългосрочните усилия на правителствата и на заинтересованите страни за установяване на добра практика в тази област.
(64)  При въвеждането на процес на надлежна проверка, основана на риска, той следва да се основава на международно признатите стандарти и принципи за надлежна проверка в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, Десетте принципа на Глобалния договор на ООН40, Насоките за оценка на социалния жизнен цикъл на продуктите41, Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика42, Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия и Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение43, които отразяват общо разбиране на правителствата и заинтересованите страни, като принципът следва да бъде приспособен към специфичния контекст и обстоятелства на всеки икономически оператор. Що се отнася до добива, обработването и търговията с природни минерални ресурси от високорискови зони, използвани при производството на батерии, Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони44 („Насоки на ОИСР по надлежната проверка“) отразяват международно признат стандарт за справяне със специфични рискове от груби нарушения на правата на човека, свързани с набавянето и търговията с определени суровини в контекста на конфликти, както и дългосрочните усилия на правителствата и на заинтересованите страни за установяване на добра практика в тази област.
__________________
__________________
40 Десетте принципа на Глобалния договор на ООН, достъпни на следния адрес: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
40Ръководни принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, достъпни на следния адрес: //www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 Насоки на Програмата на ООН за околната среда за оценка на социалния жизнен цикъл на продуктите, достъпни на следния адрес: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
41 Насоки на Програмата на ООН за околната среда за оценка на социалния жизнен цикъл на продуктите, достъпни на следния адрес: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Тристранна декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика, достъпна на следния адрес: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
42 Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, достъпни на следния адрес: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 ОИСР (2018 г.), Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение, достъпни на следния адрес: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
43 ОИСР (2018 г.), Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение, достъпни на следния адрес: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 ОИСР (2016 г.), Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: трето издание, OECD Publishing, Париж, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 ОИСР (2016 г.), Насоки на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони: трето издание, OECD Publishing, Париж, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Изменение 46
Предложение за регламент
Съображение 65
(65)  Съгласно Насоките на ОИСР по надлежната проверка45 последната е непрекъснат, проактивен и последващ процес, чрез който дружествата могат да гарантират, че спазват правата на човека и не допринасят за конфликтите46. Основаната на риска надлежна проверка се отнася до стъпките, които дружествата следва да предприемат, за да установят и преодолеят действителни или потенциални рискове с цел да предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия, свързани с техните дейности или решения за набавяне на материали. Дадено дружество може да оцени риска, породен от неговите дейности и отношения, и да приеме мерки за смекчаване на рисковете в съответствие с относимите стандарти, предвидени в националното и международното право, препоръките за отговорно стопанско поведение, направени от международни организации, подкрепените от правителството инструменти, доброволческите инициативи на частния сектор и вътрешните политики и системи на дружеството. Този подход също така помага за адаптиране на надлежната проверка спрямо мащаба на дейностите на дружеството или отношенията му в рамките на веригата на доставки.
(65)  Съгласно стандартите и принципите на ООН, МОТ и ОИСР надлежната проверка е непрекъснат, проактивен и последващ процес, чрез който дружествата могат да гарантират, че спазват правата на човека, зачитат околната среда и не допринасят за конфликтите46. Основаната на риска надлежна проверка се отнася до стъпките, които дружествата следва да предприемат, за да установят, предотвратят, прекратят, смекчат и поемат отговорност за неблагоприятните въздействия, свързани с техните дейности или решения за набавяне на материали. Икономическите оператори следва да проведат информирани, ефективни и смислени консултации със засегнатите общности. Дадено дружество може да оцени риска, породен от неговите дейности и отношения, и да приеме мерки за смекчаване на рисковете, които могат да включват изискване на допълнителна информация, преговори с оглед коригиране на положението, временно спиране или прекратяване на ангажиментите с доставчици, в съответствие с относимите стандарти, предвидени в националното и международното право, препоръките за отговорно стопанско поведение, направени от международни организации, подкрепените от правителството инструменти, доброволческите инициативи на частния сектор и вътрешните политики и системи на дружеството. Този подход също така помага за адаптиране на надлежната проверка спрямо мащаба на дейностите на дружеството или отношенията му в рамките на веригата на доставки. Изискванията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва да се прилагат за всеки икономически оператор, който пуска батерии на пазара на ЕС, включително онлайн платформи,.
__________________
__________________
45 Стр. 15 от Насоките на ОИСР по надлежната проверка.
46 ОИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, ОИСР, Париж; ОИСР (2006 г.), Инструмент на ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за многонационалните предприятия в районите със слабо управление, ОИСР, Париж; и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: Прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ (Доклад на специалния представител на генералния секретар по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия, Джон Ръги, A/HRC/17/31, 21 март 2011 г.).
46 ОИСР (2011 г.), Насоки на ОИСР за многонационалните предприятия, ОИСР, Париж; ОИСР (2006 г.), Инструмент на ОИСР за осведоменост по отношение на риска, предназначен за многонационалните предприятия в районите със слабо управление, ОИСР, Париж; и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека: Прилагане на рамката на ООН „Утвърждаване, спазване и правни средства за защита“ (Доклад на специалния представител на генералния секретар по въпроса за правата на човека и транснационалните корпорации и други стопански предприятия, Джон Ръги, A/HRC/17/31, 21 март 2011 г.).
Изменение 47
Предложение за регламент
Съображение 65 a (ново)
(65а)  Без оглед на това, че схемите за надлежна проверка в частния сектор могат да подпомагат надлежната проверка на икономическите оператори, последните следва да носят лична отговорност за спазване на задълженията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, установени в настоящия регламент.
Изменение 48
Предложение за регламент
Съображение 65 б (ново)
(65б)  Държавите членки следва да предоставят специална техническа помощ на икономическите оператори, особено на малките и средните предприятия, така че те да могат да спазват изискванията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите.
Изменение 49
Предложение за регламент
Съображение 66
(66)  Задължителните политики за надлежна проверка на веригата на доставки следва да бъдат приети или променени и в тях следва да се разглеждат като минимум най-често срещаните категории социален и екологичен риск. Те следва да обхващат настоящите и предвидими въздействия, от една страна, върху социалния живот, и по-специално правата на човека, човешкото здраве и безопасност, както и здравословните и безопасни условия на труд и трудовите права, и от друга страна, върху околната среда, и по-специално по отношение на използването на водите, опазването на почвите, замърсяването на въздуха и биологичното разнообразие, включително живота на общността.
(66)  Задължителните политики за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва да бъдат приети или променени и в тях следва да се разглеждат като минимум най-често срещаните категории социален и екологичен риск. Те следва да обхващат настоящите и предвидими въздействия, от една страна, върху социалния живот, и по-специално правата на човека, човешкото здраве и безопасност, както и здравословните и безопасни условия на труд и трудовите права, и от друга страна, върху околната среда, и по-специално по отношение на използването на водите, опазването на почвите, замърсяването на въздуха, изменението на климата и биологичното разнообразие, включително живота на общността.
Изменение 50
Предложение за регламент
Съображение 67
(67)  Що се отнася до категориите социален риск, в политиките за надлежна проверка следва да се разглеждат рисковете при веригата на доставки на батерии във връзка със защитата на правата на човека, включително човешкото здраве, защитата на децата и равенството между половете, в съответствие с международното право в областта на правата на човека47. В политиките за надлежна проверка следва да бъде включена информация за начина, по който икономическият оператор е допринесъл за предотвратяване на нарушения на правата на човека, и за инструментите, въведени в стопанската структура на оператора за борба с корупцията и подкупите. Политиките за надлежна проверка следва също така да гарантират правилното прилагане на правилата на основните конвенции на Международната организация на труда48, изброени в приложение I към Тристранната декларация на МОТ.
(67)  Що се отнася до категориите социален риск, в политиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва да се разглеждат рисковете при веригата за създаване на стойност в сектора на батериите във връзка със защитата на правата на човека, включително човешкото здраве, правата на коренното население, защитата на децата и равенството между половете, в съответствие с международното право в областта на правата на човека47. В политиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва да бъде включена информация за начина, по който икономическият оператор е допринесъл за предотвратяване на нарушения на правата на човека, и за инструментите, въведени в стопанската структура на оператора за борба с корупцията и подкупите. Политиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва също така да гарантират правилното прилагане на правилата на основните конвенции на Международната организация на труда48, изброени в приложение I към Тристранната декларация на МОТ.
__________________
__________________
47 Включително Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето и Конвенцията за правата на хората с увреждания.
47 Включително Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за икономически, социални и културни права, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, Конвенцията за правата на детето, Конвенцията за правата на хората с увреждания и Декларацията на ООН за правата на коренното население.
48 Осемте основни конвенции са 1. Конвенция за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, 1948 г. (№ 87), 2. Конвенция за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г. (№ 98), 3. Конвенция относно принудителния труд, 1930 г. (№ 29) (и протокола към нея от 2014 г.), 4. Конвенция относно премахването на принудителния труд, 1957 г. (№ 105), 5. Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г. (№ 138), 6. Конвенцията относно най‑тежките форми на детския труд, 1999 г. (№ 182), 7. Конвенция за равенството в заплащането, 1951 г. (№ 100), 8. Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г. (№ 111).
48 Осемте основни конвенции са 1. Конвенция за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране, 1948 г. (№ 87), 2. Конвенция за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г. (№ 98), 3. Конвенция относно принудителния труд, 1930 г. (№ 29) (и протокола към нея от 2014 г.), 4. Конвенция относно премахването на принудителния труд, 1957 г. (№ 105), 5. Конвенцията относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г. (№ 138), 6. Конвенцията относно най‑тежките форми на детския труд, 1999 г. (№ 182), 7. Конвенция за равенството в заплащането, 1951 г. (№ 100), 8. Конвенция относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г. (№ 111).
Изменение 51
Предложение за регламент
Съображение 68
(68)  Що се отнася до категориите риск за околната среда, в политиките за надлежна проверка следва да се разглеждат рисковете при веригата на доставки на батерии във връзка с опазването на естествената околна среда и биологичното разнообразие в съответствие с Конвенцията за биологичното разнообразие49, което включва също така вземане предвид на местните общности, както и защитата и развитието на тези общности.
(68)  Що се отнася до категориите риск за околната среда, в политиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите следва да се разглеждат рисковете при веригата за създаване на стойност в сектора на батериите във връзка с опазването на естествената околна среда и биологичното разнообразие в съответствие с Конвенцията за биологичното разнообразие49, което включва също така вземане предвид на местните общности, както и защитата и развитието на тези общности. Тя следва също така да разглежда рисковете, свързани с изменението на климата, в съответствие с Парижкото споразумение и неговата цел за ограничаване на глобалното затопляне под 1,5 градуса по Целзий в сравнение с нивата от прединдустриалния период, както и екологичните рискове, които са предмет на други международни конвенции относно околната среда.
__________________
__________________
49 Както е посочено в Конвенцията за биологичното разнообразие, достъпна на следния адрес: https://www.cbd.int/convention/text/, и по-специално Решение COP VIII/28 „Доброволни насоки за всеобхватна оценка на въздействието върху биологичното разнообразие“, достъпно на следния адрес: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Както е посочено в Конвенцията за биологичното разнообразие, достъпна на следния адрес: https://www.cbd.int/convention/text/, и по-специално Решение COP VIII/28 „Доброволни насоки за всеобхватна оценка на въздействието върху биологичното разнообразие“, достъпно на следния адрес: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Изменение 52
Предложение за регламент
Съображение 69
(69)  Задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки във връзка с установяването и смекчаването на социалните и екологичните рискове, свързани със суровините, използвани при производството на батерии, следва да допринесат за изпълнението на Резолюция 19 на Програмата на ООН за околната среда относно управлението на минералните ресурси, в която се признава важният принос на миннодобивния сектор за изпълнението на Програмата до 2030 г. и постигането на целите за устойчиво развитие.
(69)  Задълженията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите във връзка с установяването и смекчаването на социалните и екологичните рискове, свързани със суровините, използвани при производството на батерии, следва да допринесат за изпълнението на Резолюция 19 на Програмата на ООН за околната среда относно управлението на минералните ресурси, в която се признава важният принос на миннодобивния сектор за изпълнението на Програмата до 2030 г. и постигането на целите за устойчиво развитие.
Изменение 53
Предложение за регламент
Съображение 69 a (ново)
(69а)  Вреди могат да настъпят дори при извършена надлежна проверка. Икономическите оператори следва активно да отстраняват такива вреди самостоятелно или в сътрудничество с други участници. Тези оператори носят отговорност за всяко неблагоприятно въздействие, което те или субекти, които те контролират или могат да контролират, са причинили или за което са допринесли. Засегнатите от неблагоприятното въздействие лица имат право на компенсация и осигурен достъп до правосъдие.
Изменение 54
Предложение за регламент
Съображение 70
(70)  Други законодателни инструменти на ЕС, с които се определят изисквания относно надлежната проверка на веригата на доставки, следва да се прилагат, доколкото в настоящия регламент няма специални разпоредби със същата цел, естество и действие, които могат да бъдат адаптирани с оглед на бъдещите законодателни изменения.
(70)  Други законодателни инструменти на ЕС, с които се определят изисквания относно надлежната проверка, следва да се прилагат както за дружества от Съюза, така и за дружества, установени извън Съюза, които възнамеряват да пускат батерии на пазара на Съюза, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция, доколкото в настоящия регламент няма специални разпоредби със същата цел, естество и действие, които могат да бъдат адаптирани с оглед на бъдещите законодателни изменения.
Изменение 55
Предложение за регламент
Съображение 71
(71)  С цел адаптиране към развитието на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, включително към промените в обхвата и естеството на съответните екологични и социални рискове, както и към техническия и научен напредък в сектора на батериите и техния химизъм, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на суровините и категориите риск, както и по отношение на изискванията за надлежна проверка на веригата на доставки.
(71)  С цел адаптиране към развитието на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, включително към промените в обхвата и естеството на съответните екологични и социални рискове, както и към техническия и научен напредък в сектора на батериите и техния химизъм, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на изменението на списъка на суровините и категориите риск, както и по отношение на изискванията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите.
Изменение 56
Предложение за регламент
Съображение 71 a (ново)
(71а)  В случай че бъде прието бъдещо законодателство на Съюза за определяне на общи правила за устойчиво корпоративно управление и надлежна проверка, Комисията следва да прецени дали това ново законодателство на Съюза изисква изменение на член 39, параграфи 2—5 или на приложение X, или и на двете. На Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на съответното изменение на тези разпоредби.
Изменение 57
Предложение за регламент
Съображение 72
(72)  За да се гарантира, че при прилагането на разширената отговорност на производителя по отношение на батериите за производителите и другите икономически оператори се прилагат еднакви правила във всички държави членки, са необходими хармонизирани правила за управление на отпадъците. За да се постигне високо равнище на оползотворяване на материали, е необходимо да се постигне максимална степен на разделно събиране на отпадъчните батерии и да се гарантира, че всички събрани батерии се рециклират чрез процеси, с които се постигат минимални общи степени на ефективност на рециклиране. При оценката на Директива 2006/66/ЕО бе установено, че един от недостатъците ѝ е липсата на прецизност на нейните разпоредби, което води до нееднакво прилагане и създава значителни пречки пред функционирането на пазарите за рециклиране и до неоптимални равнища на рециклиране. Поради това с по-подробните и хармонизирани правила следва да се предотвратят нарушенията на пазара по отношение на събирането, обработването и рециклирането на отпадъци от батерии, да се осигури еднакво прилагане на изискванията в целия Съюз и по-нататъшно хармонизиране на качеството на услугите по управление на отпадъците, предоставяни от икономически оператори, и да се улесни функционирането на пазарите на вторични суровини.
(72)  За да се гарантира, че при прилагането на разширената отговорност на производителя по отношение на батериите за производителите и другите икономически оператори се прилагат еднакви правила във всички държави членки, са необходими хармонизирани правила за управление на отпадъците и за гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда в целия Съюз. Разширената отговорност на производителя може да допринесе за намаляване на цялостното използване на ресурси, по-специално чрез намаляване на генерирането на отпадъци от батерии и на неблагоприятните въздействия, свързани с управлението на отпадъците от батерии. За да се постигне високо равнище на оползотворяване на материали, е необходимо да се постигне максимална степен на разделно събиране на отпадъчните батерии и да се гарантира, че всички събрани батерии се рециклират чрез процеси, с които се постигат минимални общи степени на ефективност на рециклиране. При оценката на Директива 2006/66/ЕО бе установено, че един от недостатъците ѝ е липсата на прецизност на нейните разпоредби, което води до нееднакво прилагане и създава значителни пречки пред функционирането на пазарите за рециклиране и до неоптимални равнища на рециклиране. Поради това с по-подробните и хармонизирани правила следва да се предотвратят нарушенията на пазара по отношение на събирането, обработването и рециклирането на отпадъци от батерии, да се осигури еднакво прилагане на изискванията в целия Съюз и по-нататъшно хармонизиране на качеството на услугите по управление на отпадъците, предоставяни от икономически оператори, и да се улесни функционирането на пазарите на вторични суровини.
Изменение 58
Предложение за регламент
Съображение 73
(73)  Настоящият регламент се основава на правилата за управление на отпадъците и общите принципи, определени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, които следва да бъдат адаптирани, така че да отразяват специфичното положение в областта на батериите. За да се организира събирането на отпадъчни батерии по най-ефективния начин, е важно то да се извършва в тясна връзка с мястото на продажба на батериите в съответната държава членка и в близост до крайния ползвател. Отпадъчните батерии също така може да бъдат събирани заедно с отпадъците от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства чрез национални схеми за събиране, създадени въз основа на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент51 и на Съвета и на Директива 2000/53/ЕО. Макар с настоящият регламент да се определят специфични правила за батериите, е необходим последователен и допълващ подход, с който да се надграждат и допълнително да се хармонизират съществуващите структури за управление на отпадъците. Поради това и с цел да се приложи ефективно разширената отговорност на производителя, свързана с управлението на отпадъците, следва да бъдат определени задължения по отношение на държавата членка, в която батериите за първи път се предоставят на пазара.
(73)  Настоящият регламент се основава на правилата за управление на отпадъците и общите принципи, определени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета50, които следва да бъдат адаптирани, така че да отразяват специфичното естество на отпадъците от батерии. За да се организира събирането на отпадъчни батерии по най-ефективния начин, е важно то да се извършва в тясна връзка с мястото на продажба на батериите в съответната държава членка и в близост до крайния ползвател. Отпадъчните батерии следва да се събират отделно от другите отпадъчни потоци, като метали, хартия и картон, стъкло, пластмаса, дървесина, текстил и биологични отпадъци. Отпадъчните батерии също така може да бъдат събирани заедно с отпадъците от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства чрез национални схеми за събиране, създадени въз основа на Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета51 и на Директива 2000/53/ЕО. Макар с настоящият регламент да се определят специфични правила за батериите, е необходим последователен и допълващ подход, с който да се надграждат и допълнително да се хармонизират съществуващите структури за управление на отпадъците. Поради това и с цел да се приложи ефективно разширената отговорност на производителя, свързана с управлението на отпадъците, следва да бъдат определени задължения по отношение на държавата членка, в която батериите за първи път се предоставят на пазара.
__________________
__________________
50 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на някои директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
50 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на някои директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
51 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
51 Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) (ОВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 38).
Изменение 59
Предложение за регламент
Съображение 76
(76)  Производителите следва да поемат разширена отговорност на производителя при управлението на своите батерии на етапа на извеждане от употреба. С оглед на това те следва да финансират разходите за събиране, обработване и рециклиране на всички събрани батерии, за докладване относно батериите и отпадъчните батерии и за предоставяне на информация на крайните ползватели и операторите на отпадъци относно батериите, както и относно целесъобразната повторна употреба и управление на отпадъчните батерии. Задълженията, свързани с разширената отговорност на производителя, следва да се прилагат за всички форми на доставка, включително продажбата от разстояние. Производителите следва да имат възможност да изпълняват тези задължения колективно чрез организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, които поемат отговорността от тяхно име. Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, следва да получават разрешение и следва да докажат, че разполагат с финансови средства за покриване на разходите, възникнали в резултат от разширената отговорност на производителя. Когато е необходимо с цел да се предотврати нарушаването на вътрешния пазар и да се осигурят еднакви условия за модулиране на финансовите вноски, плащани от производителите на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
(76)  Производителите следва да поемат разширена отговорност на производителя при управлението на своите батерии на етапа на извеждане от употреба. Тя следва да се състои от набор от правила, определящи специфичните оперативни и финансови задължения за производителите на продукти, при които отговорността на производителя се разширява, така че да обхване етапа след потреблението от жизнения цикъл на продукта. С оглед на това те следва да финансират поне разходите, посочени в член 8а, параграф 4, буква а) от Директива 2008/98/ЕО, включително разходите за организиране на разделно събиране, подготовка за промяна на предназначението и вторично производство, обработване, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни батерии, за докладване относно батериите и отпадъчните батерии и за кампании за повишаване на осведомеността с цел насърчаване на крайните потребители да изхвърлят отпадъчните батерии по подходящ начин. Задълженията, свързани с разширената отговорност на производителя, следва да се прилагат за всички форми на доставка, включително продажбата от разстояние и продажбата онлайн. Производителите следва да имат възможност да изпълняват тези задължения колективно чрез организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, които поемат отговорността от тяхно име. Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, следва да получават разрешение и следва да докажат, че разполагат с финансови средства за покриване на разходите, възникнали в резултат от разширената отговорност на производителя. Когато е необходимо с цел да се предотврати нарушаването на вътрешния пазар и да се осигурят еднакви условия за модулиране на финансовите вноски, плащани от производителите на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
Изменение 60
Предложение за регламент
Съображение 76 a (ново)
(76а)  Въвеждането на изисквания за отговорност на производителя следва да допринесе за намаляване на разходите и повишаване на резултатите, както и да гарантира еднакви условия на конкуренция, включително за малките и средните предприятия и предприятията за електронна търговия, и да избягва пречките пред гладкото функциониране на вътрешния пазар. Те следва също така да допринесат за включването в цената на продукта на разходите, свързани с края на жизнения му цикъл, и да създадат стимули за производителите да спазват разпоредбите за устойчивост при разработването на своите продукти. Като цяло тези изисквания следва да подобрят управлението и прозрачността на схемите за разширена отговорност на производителя и да намалят възможността за възникване на конфликти на интереси между организациите за разширена отговорност на производителя и операторите в областта на отпадъците, с които те сключват договори. Изискванията следва да се прилагат както за новите, така и за съществуващите схеми за разширена отговорност на производителя.
Изменение 61
Предложение за регламент
Съображение 77
(77)  Настоящият регламент следва да урежда изчерпателно разширената отговорност на производителя по отношение на батериите и поради това правилата, определени относно схемите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО, не следва да се прилагат по отношение на батериите.
(77)  Настоящият регламент следва да урежда изчерпателно разширената отговорност на производителя по отношение на батериите и поради това следва да се счита за допълващ правилата, определени относно схемите за разширена отговорност на производителя в Директива 2008/98/ЕО, които съответно следва да се разглеждат като минимални изисквания.
Изменение 62
Предложение за регламент
Съображение 78
(78)  С цел да се осигури висококачествено рециклиране във веригите на доставки на батериите, да се увеличи усвояването на качествени вторични суровини и да се опази околната среда, високото равнище на събиране и рециклиране на отпадъчните батерии следва да стане правило. Събирането на отпадъчни батерии е основна стъпка от решаващо значение за затваряне на цикъла по отношение на използването на ценните материали, съдържащи се в батериите, чрез тяхното рециклиране и за поддържане на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите в рамките на Съюза, като по този начин се улеснява достъпът до оползотворени материали, които могат отново да се използват за производството на нови продукти.
(78)  С цел да се осигури висококачествено рециклиране във веригите за създаване на стойност в сектора на батериите, да се увеличи усвояването на качествени вторични суровини и да се опази околната среда, високото равнище на събиране и рециклиране на отпадъчните батерии следва да стане правило. Събирането на отпадъчни батерии е основна стъпка от решаващо значение за затваряне на цикъла по отношение на използването на ценните материали, съдържащи се в батериите, чрез тяхното рециклиране и за поддържане на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите в рамките на Съюза, както и за засилване на неговата стратегическа автономност в този сектор, като по този начин се улеснява достъпът до оползотворени материали, които могат отново да се използват за производството на нови продукти. В националните планове за управление на отпадъците следва да бъдат включени подходящи мерки по отношение на събирането, обработването, подготовката за повторна употреба, подготовката за промяна на предназначението и рециклирането на отпадъчни батерии. Поради това плановете на държавите членки за управление на отпадъците следва да бъдат актуализирани въз основа на разпоредбите, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 63
Предложение за регламент
Съображение 79
(79)  Всички производители на батерии следва да носят отговорност за финансирането и организирането на разделното събиране на отпадъчните батерии. Те следва да постигнат това, като създадат мрежа за събиране, обхващаща цялата територия на държавите членки, която е близо до крайния ползвател и която не е насочена само към области и батерии, където събирането е рентабилно. Мрежата за събиране следва да включва всеки дистрибутор, упълномощено съоръжение за обработване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства, пунктове за предаване на отпадъци и други участници въз основа на изразено от тяхна страна съгласие, като публични органи и училища. С цел да се провери и подобри ефективността на мрежата за събиране и на информационните кампании, следва да се провеждат проучвания най-малко на ниво 2 по NUTS53 на състава на смесените битови отпадъци и отпадъците от електрическо и електронно оборудване, за да се определи количеството отпадъчни преносими батерии в тях.
(79)  Всички производители на батерии следва да носят отговорност за финансирането или финансирането и организирането на разделното събиране на отпадъчните батерии. Те следва да постигнат това, като създадат мрежа за обратно приемане и събиране, обхващаща цялата територия на държавите членки, която е близо до крайния ползвател и която не е насочена само към области и батерии, където събирането е рентабилно. Мрежата за събиране следва да включва всеки дистрибутор, упълномощено съоръжение за обработване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и излезли от употреба превозни средства, пунктове за предаване на отпадъци и други участници въз основа на изразено от тяхна страна съгласие, като публични органи и училища. С цел да се провери и подобри ефективността на мрежата за събиране и на информационните кампании, следва да се провеждат проучвания най-малко на ниво 2 по NUTS53 на състава на смесените битови отпадъци и отпадъците от електрическо и електронно оборудване, за да се определи количеството отпадъчни преносими батерии в тях.
__________________
__________________
53 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
53 Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) (ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1).
Изменение 64
Предложение за регламент
Съображение 81
(81)  Като се има предвид въздействието върху околната среда и загубата на материали в резултат на отпадъчните батерии, които не се събират разделно и следователно не се обработват по екологосъобразен начин, вече установената съгласно Директива 2006/66/ЕО целева степен на събиране за преносими батерии следва да продължи да се прилага и следва постепенно да се повишава. Настоящият регламент предполага, че преносимите батерии включват и батерии, захранващи леки транспортни средства. Тъй като настоящото увеличение на продажбите на този тип батерии затруднява изчисляването на количеството им, което се пуска на пазара и се събира в края на жизнения им цикъл, тези преносими батерии следва да бъдат изключени от настоящата степен на събиране на преносимите батерии. Това изключение трябва да бъде преразгледано заедно с целевата стойност за събиране на отпадъчните преносими батерии, като това може да доведе и до промени в методиката за изчисляване на степента на събиране за преносимите батерии. Комисията ще изготви доклад в подкрепа на тези преразглеждания.
(81)  Като се има предвид въздействието върху околната среда и загубата на материали в резултат на отпадъчните батерии, които не се събират разделно и следователно не се обработват по екологосъобразен начин, вече установената съгласно Директива 2006/66/ЕО целева степен на събиране за преносими батерии следва да продължи да се прилага и следва постепенно да се повишава. С цел максимално увеличаване на събирането и намаляване на рисковете следва да се оценят осъществимостта и потенциалните ползи от създаването на депозитни системи за връщане на батерии в целия Съюз, и по-специално за преносимите батерии с общо предназначение. Националните депозитни системи за връщане следва да не възпрепятстват приемането на хармонизирани системи в целия Съюз.
Изменение 65
Предложение за регламент
Съображение 82 a (ново)
(82а)  С цел да се актуализира методиката за изчисляване и проверка на целевата стойност за събиране на отпадъчни батерии за леки транспортни средства, така че да се отрази наличното за събиране количество, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От решаващо значение е новата методика да запази или увеличи равнището на екологичните амбиции по отношение на събирането на отпадъчни батерии в сравнение със съществуващата методика.
Изменение 66
Предложение за регламент
Съображение 82 б (ново)
(82б)  Комисията обмисля също така въвеждането на методика за изчисляване на целта за разделно събиране, така че да се отрази количеството отпадъчни преносими батерии, налични за събиране. От решаващо значение е новата методика да запази или увеличи равнището на екологичните амбиции по отношение на събирането на отпадъчни батерии в сравнение със съществуващата методика.
Изменение 67
Предложение за регламент
Съображение 84
(84)  С оглед на йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, която дава приоритет на превенцията, подготовката за повторна употреба и рециклиране, и в съответствие с член 11, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО и член 5, параграф 3, буква е) от Директива 1999/31/ЕО54, събраните батерии не следва да се изгарят или депонират.
(84)  С оглед на йерархията на отпадъците, установена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, която дава приоритет на превенцията, подготовката за повторна употреба и рециклиране, и в съответствие с член 11, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО и член 5, параграф 3, буква е) от Директива 1999/31/ЕО, събраните батерии не следва да подлежат на операции по оползотворяване за енергия или обезвреждане.
__________________
__________________
54 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
54 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (OВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
Изменение 68
Предложение за регламент
Съображение 87
(87)  Обработването и рециклирането следва да са възможни извън съответната държава членка или извън Съюза само когато превозът на отпадъчни батерии е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията и когато дейностите по обработване и рециклиране отговарят на изискванията, приложими за този вид отпадъци съгласно тяхната класификация в Решение 2000/532/ЕО на Комисията, както е изменено.60 Това решение, както е изменено, следва да бъде преразгледано, за да отразява всички видове химизъм батериите. Когато такова обработване или рециклиране се извършва извън Съюза, с цел тези операции да бъдат взети предвид при отчитане на ефективността и целевите стойности на рециклирането, операторът, за чиято сметка се извършват, следва да бъде задължен да изготви доклад до компетентния орган на съответната държава членка и да докаже, че обработването се извършва при условия, еквивалентни на предвидените съгласно настоящия регламент. С цел да се определят изискванията, за да може такова обработване да бъде считано за еквивалентно, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на подробни правила, съдържащи критерии за оценка на еквивалентни условия.
(87)  Обработването, подготовката за повторна употреба, подготовката за промяна на предназначението и рециклирането следва да са възможни извън съответната държава членка или извън Съюза само когато превозът на отпадъчни батерии е в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията и когато дейностите по обработване и рециклиране отговарят на изискванията, приложими за този вид отпадъци съгласно тяхната класификация в Решение 2000/532/ЕО на Комисията, както е изменено. Това решение, както е изменено, следва да бъде преразгледано, за да отразява всички видове химизъм батериите, включително добавянето на кодове за литиево-йонните отпадъчни батерии, за да се улесни правилното сортиране и докладване за литиево-йонните отпадъчни батерии. Когато такова обработване или рециклиране се извършва извън Съюза, с цел тези операции да бъдат взети предвид при отчитане на ефективността и целевите стойности на рециклирането, операторът, за чиято сметка се извършват, следва да бъде задължен да изготви доклад до компетентния орган на съответната държава членка и да докаже, с документални доказателства, одобрени от компетентния орган на държавата по местоназначение, че обработването се извършва при условия, еквивалентни на предвидените съгласно настоящия регламент и съответните изисквания по отношение на опазването на околната среда и човешкото здраве в други законодателни актове на Съюза. С цел да се определят изискванията, за да може такова обработване да бъде считано за еквивалентно, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с определянето на подробни правила, съдържащи критерии за оценка на еквивалентни условия.
__________________
__________________
58 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).
58 Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци (ОВ L 190, 12.7.2006 г., стр. 1).
59 Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).
59 Регламент (ЕО) № 1418/2007 на Комисията от 29 ноември 2007 г. относно износа за оползотворяване на някои отпадъци, изброени в приложение III или IIIA към Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета, в някои страни, за които Решението на ОИСР относно контрола върху трансграничното движение на отпадъци не се прилага (ОВ L 316, 4.12.2007 г., стр. 6).
60 Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
60 Решение 2000/532/ЕО на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).
Изменение 69
Предложение за регламент
Съображение 87 a (ново)
(87a)  В случай че отпадъчните батерии се изнасят от Съюза за подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението или рециклиране, компетентните органи на държавите членки следва да използват ефективно правомощията, предвидени в член 50, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, да изискват документални доказателства, с цел да установят съответствието с изискванията, определени в настоящия регламент. Компетентните органи на държавите членки следва да могат да си сътрудничат с други съответни участници, като например компетентните органи в държавата на местоназначение, независими проверяващи органи на трети страни или организации за отговорност на производителите, създадени в рамките на режимите на разширена отговорност на производителя, които могат да извършват физически и други проверки на съоръжения в трети държави.
Изменение 70
Предложение за регламент
Съображение 88
(88)  Промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства, които вече не са годни за първоначалната цел, за която са били произведени, могат да се използват за различни цели като стационарни батерии за акумулиране на енергия. Възниква пазар за повторна употреба на използвани промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства; също така с цел да са насърчава прилагането на практика на йерархията на отпадъците, следва да бъдат определени специфични правила, които да дават възможност за отговорна промяна на предназначението на използваните батерии, като същевременно се вземе предвид принципът на предпазливост и се гарантира безопасността на употребата за крайните ползватели. За всяка използвана батерия от този вид следва да се извършва оценка на състоянието на изправност и разполагаемия ѝ капацитет, за да се установи годността ѝ за употреба по предназначение, различно от първоначалното. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на разпоредбите, свързани с оценката на състоянието на изправност на батериите, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
(88)  Батериите, които вече не са годни за първоначалната цел, за която са били произведени, могат да се използват за различни цели като стационарни батерии за акумулиране на енергия. Възниква пазар за повторна употреба на използвани батерии и с цел да се насърчава прилагането на практика на йерархията на отпадъците, следва да бъдат определени специфични правила, които да дават възможност за отговорна промяна на предназначението на използваните батерии, като същевременно се вземе предвид принципът на предпазливост и се гарантира безопасността на употребата за крайните ползватели. За всяка използвана батерия от този вид следва да се извършва оценка на състоянието на изправност и разполагаемия ѝ капацитет, за да се установи годността ѝ за употреба по предназначение, различно от първоначалното. В идеалния случай предназначението на батериите, за които се установи, че са подходящи за употреба, различна от първоначалното им предназначение, следва да бъде променено. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на разпоредбите, свързани с оценката на състоянието на изправност на батериите, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия.
Изменение 71
Предложение за регламент
Съображение 89
(89)  Производителите и дистрибуторите следва да участват активно в предоставянето на информация на крайните ползватели относно необходимостта от разделно събиране на батериите, наличието на схеми за събиране и важната роля на крайните ползватели за осигуряване на екологосъобразно оптимално управление на отпадъчните батерии. За разкриването на информация на всички крайни ползватели, както и за докладването във връзка с батериите следва да се използват съвременни информационни технологии. Информацията следва да се предоставя или чрез класически средства, като представянето ѝ на открити места, чрез плакати и кампании в социалните медии, или чрез по-иновативни средства, като електронен достъп до уебсайтове, предоставен чрез нанесени върху батерията кодове QR.
(89)  Производителите и дистрибуторите, включително местата за търговия онлайн, следва да участват активно в предоставянето на информация на крайните ползватели относно необходимостта от разделно събиране на батериите, наличието на схеми за събиране и важната роля на крайните ползватели за осигуряване на екологосъобразно оптимално управление на отпадъчните батерии, по-специално като се обясни как по-безопасните и по-чисти потоци от отпадъци биха могли да допринесат за намаляване на износа на отпадъци към трети държави и за затворени цикли на материалите в рамките на Съюза. За разкриването на информация на всички крайни ползватели, както и за докладването във връзка с батериите следва да се използват съвременни информационни технологии. Информацията следва да се предоставя или чрез класически средства, като представянето ѝ на открити места, чрез плакати и кампании в социалните медии, и/или чрез по-иновативни средства, като електронен достъп до уебсайтове, предоставен чрез нанесени върху батерията кодове QR по достъпен и разбираем начин.
Изменение 72
Предложение за регламент
Съображение 90
(90)  За да може да се извърши проверка на съответствието и ефективността на задълженията във връзка със събирането и обработването на батериите, е необходимо съответните оператори да докладват на компетентните органи. Производителите на батерии и другите оператори по управление на отпадъци, които събират батерии, следва всяка календарна година да докладват данни за продадените батерии и събраните отпадъчни батерии, когато е приложимо. По отношение на обработването и рециклирането задълженията за докладване следва да се поемат съответно от операторите по управление на отпадъците и от рециклиращите предприятия.
(90)  За да може да се извърши проверка на съответствието и ефективността на задълженията във връзка със събирането и обработването на батериите, е необходимо съответните оператори да докладват на компетентните органи. Производителите на батерии и другите оператори по управление на отпадъци, които събират батерии, следва всяка календарна година да докладват данни за продадените батерии и събраните отпадъчни батерии, когато е приложимо. По отношение на обработването и рециклирането задълженията за докладване следва да се поемат съответно от операторите по управление на отпадъците и от рециклиращите предприятия. Операторите по управление на отпадъците, които извършват обработване в съответствие с настоящия регламент, следва да подлежат на процедура за подбор от производителите на съответните батерии или от организациите за отговорност на производителя, действащи от тяхно име, в съответствие с членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 73
Предложение за регламент
Съображение 95
(95)  В Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета62 са определени правила за надзор пазара и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. С цел да се гарантира, че продуктите, които се ползват от свободното движение на стоки, изпълняват изискванията, осигуряващи висока степен на защита на обществени интереси, като здравето на човека, безопасността, защитата на собствеността и опазването на околната среда, посоченият регламент следва да се прилага за батериите, попадащи в обхвата на настоящия регламент. Поради това Регламент (ЕС) 2019/1020 следва да бъде съответно изменен.
(95)  В Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета62 са определени правила за надзор пазара и контрол на продуктите, въвеждани на пазара на Съюза. С цел да се гарантира, че продуктите, които се ползват от свободното движение на стоки, изпълняват изискванията, осигуряващи висока степен на защита на обществени интереси, като здравето на човека, безопасността, защитата на собствеността и опазването на околната среда, посоченият регламент следва да се прилага за батериите, попадащи в обхвата на настоящия регламент, включително тези, произвеждани извън Съюза и въвеждани на пазара на Съюза. Поради това Регламент (ЕС) 2019/1020 следва да бъде съответно изменен.
__________________
__________________
62 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно наблюдението на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
62 Регламент (ЕС) 2019/1020 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно наблюдението на пазара и съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти (ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 г. (ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 1).
Изменение 74
Предложение за регламент
Съображение 97
(97)  Следва да съществува процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани за мерките, които се възнамерява да бъдат предприети по отношение на батериите, представляващи риск за здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда. Тя също така следва да дава възможност на органите за надзор на пазара в държавите членки да предприемат действия в сътрудничество със съответните икономически оператори на ранен етап по отношение на тези батерии. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на актове, за да се определи дали националните мерки по отношение на несъответстващите на изискванията батерии са обосновани или не.
(97)  Следва да съществува процедура, при която заинтересованите страни да бъдат информирани за мерките, които се възнамерява да бъдат предприети по отношение на батериите, представляващи риск за здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда. Тя също така следва да дава възможност на органите за надзор на пазара в държавите членки да предприемат действия в сътрудничество със съответните икономически оператори на ранен етап по отношение на тези батерии. С цел да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия за приемане на актове, за да се определи бързо дали националните мерки по отношение на несъответстващите на изискванията батерии са обосновани или не.
Изменение 75
Предложение за регламент
Съображение 98
(98)  Органите за надзор на пазара следва да имат право да изискват икономическите оператори да предприемат коригиращи действия въз основа на констатации, че батерията не отговаря на изискванията на настоящия регламент или че икономическият оператор нарушава правилата относно пускането или предоставянето на батерията на пазара, или относно устойчивостта, безопасността и етикетирането, или пък относно надлежната проверка на веригата на доставки.
(98)  Органите за надзор на пазара следва да имат право да изискват икономическите оператори да предприемат коригиращи действия въз основа на констатации, че батерията не отговаря на изискванията на настоящия регламент или че икономическият оператор нарушава правилата относно пускането или предоставянето на батерията на пазара, или относно устойчивостта, безопасността, етикетирането и предоставянето на информация, или пък относно надлежната проверка на веригата на доставки.
Изменение 76
Предложение за регламент
Съображение 98 a (ново)
(98а)  За да се гарантират ефективността и последователността на изпитванията в целия Съюз в рамката за надзор на пазара, установена с Регламент (ЕС) 2019/1020 по отношение на батериите , както и да се предоставят независими технически и научни съвети в хода на оценките, извършвани по отношение на батериите, представляващи риск, Комисията следва да определи структура на Съюза за извършване на изпитвания. Освен това съответствието със законодателната рамка на Съюза относно батериите, установена с настоящия регламент, следва да се насърчава и на национално равнище.
Изменение 77
Предложение за регламент
Съображение 98 б (ново)
(98б)  Свободното движение на стоки в Съюза често се възпира от пречки на национално равнище, които възпрепятстват пълното осъществяване на вътрешния пазар и ограничават възможностите за дружествата да извършват стопанска дейност и да се развиват, по-специално МСП, които представляват гръбнака на икономиката на Съюза. Поради това държавите членки следва да се възползват в пълна степен от възможността за сключване на споразумения помежду си, за да се даде възможност за арбитражни процедури с цел бързото уреждане на спорове, възникнали във връзка с достъпа на батерии до вътрешния пазар.
Изменение 78
Предложение за регламент
Съображение 99
(99)  Обществените поръчки представляват важен сектор по отношение на намаляването на въздействието на дейността на човека върху околната среда и по отношение на стимулирането на пренасочването на пазара към по-устойчиви продукти. Възлагащите органи, както са определени в Директива 2014/24/ЕС63 на Европейския парламент и на Съвета и в Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета64, и възложителите, както са определени в Директива 2014/25/ЕС, следва да вземат предвид въздействието върху околната среда при сключване на обществени поръчки за батерии или продукти, съдържащи батерии, с цел да се насърчи и стимулира пазарът за чиста и енергийноефективна мобилност и акумулиране на енергия и по този начин да се допринесе за целите на Съюза в областта на околната среда, климата и енергийната политика.
(99)  Обществените поръчки представляват важен сектор по отношение на намаляването на въздействието на дейността на човека върху околната среда и по отношение на стимулирането на пренасочването на пазара към по-устойчиви продукти. Възлагащите органи, както са определени в Директива 2014/24/ЕС63 на Европейския парламент и на Съвета и в Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета64, и възложителите, както са определени в Директива 2014/25/ЕС, следва да вземат предвид въздействието върху околната среда при сключване на обществени поръчки за батерии или продукти, съдържащи батерии, и да гарантират ефективното спазване на социалните и екологичните изисквания от страна на икономическите оператори с цел да се насърчи и стимулира пазарът за чиста и енергийноефективна мобилност и акумулиране на енергия и по този начин да се допринесе за целите на Съюза в областта на околната среда, климата и енергийната политика. Освен това подобряването на достъпа на МСП до обществени поръчки на пазара на батерии и насърчаването на повече заинтересовани страни на местно равнище и на равнище Съюз да се присъединят също би допринесло значително за постигането на тези цели.
__________________
__________________
63 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
63 Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).
64 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
64 Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).
Изменение 79
Предложение за регламент
Съображение 105
(105)  Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение, с които се определя дали дадена национална мярка, предприета по отношение на съответстваща на изискванията батерия, която представлява риск, е обоснована или не, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със защитата на здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда, наложителни причини за спешност изискват това.
(105)  Комисията следва да приема без забавяне актове за изпълнение с незабавно приложение, с които се определя дали дадена национална мярка, предприета по отношение на съответстваща на изискванията батерия, която представлява риск, е обоснована или не, когато в надлежно обосновани случаи, свързани със защитата на здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда, наложителни причини за спешност изискват това.
Изменение 80
Предложение за регламент
Съображение 106
(106)  Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.
(106)  Държавите членки следва да установят правила относно санкциите, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да гарантират, че тези правила се прилагат. Предвидените санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. С цел да се гарантира хармонизирано прилагане в целия Съюз на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на разработването на хармонизирани критерии или насоки за санкции или за обезщетение за щетите, причинени на физически лица.
Изменение 81
Предложение за регламент
Съображение 109 a (ново)
(109а)  Важно е при прилагането на настоящия регламент да се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите въздействия. Освен това, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция, е важно при прилагането на настоящия регламент да се вземат предвид в еднаква степен всички съответни налични технологии, при условие че тези технологии позволяват пълно съответствие на батериите с всяко съответно изискване, посочено в настоящия регламент. В допълнение не следва да се налага прекомерна административна тежест на икономическите оператори, и по-специално на МСП.
Изменение 82
Предложение за регламент
Съображение 110
(110)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се гарантира, че пуснатите на пазара батерии изпълняват изискванията за предоставяне на висока степен на защита на здравето на човека, безопасността, собствеността и околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради необходимостта от хармонизация може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,
(110)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се гарантира функционирането на вътрешния пазар и да се гарантира, че пуснатите на пазара батерии, както и операциите, свързани с отпадъчните батерии, изпълняват изискванията за предоставяне на висока степен на защита на здравето на човека, безопасността, собствеността и околната среда, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а по-скоро поради необходимостта от хармонизация може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, посочен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, установен в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел,
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
1.  С настоящия регламент се установяват изисквания за устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация, които да позволят пускането на пазара или въвеждането в експлоатация на батерии, както и изисквания за събиране, обработване и рециклиране на отпадъчни батерии.
1.  С настоящия регламент се установяват изисквания за екологична, икономическа и социална устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация, които да позволят пускането на пазара или въвеждането в експлоатация на батерии.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
1а.  Освен това в настоящия регламент се определят мерки за опазване на околната среда и здравето на човека чрез предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци от батерии, вредните въздействия от генерирането и управлението на такива батерии, както и намаляване на общите въздействия от използването на ресурсите и повишаване на ефикасността от такова използване.
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
2.  Настоящият регламент се прилага за всички батерии, а именно преносими батерии, автомобилни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства и промишлени батерии, независимо от тяхната форма, обем, тегло, конструкция, състав на материалите, употреба или предназначение. Той се прилага и за батерии, които са вградени или добавени към други продукти.
2.  Настоящият регламент се прилага за всички батерии, а именно преносими батерии, батерии за леки транспортни средства, автомобилни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства и промишлени батерии, независимо от тяхната форма, обем, тегло, конструкция, състав на материалите, употреба или предназначение. Той се прилага и за батерии, които са вградени или добавени към други продукти.
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – буква б а (нова)
ба)  Оборудване, специално предназначено за безопасност на ядрени инсталации, както е дефинирано в член 3 от Директива 2009/71/Евратом на Съвета1a.
__________________
1a Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 г. за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации (ОВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18).
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 а (нов)
3а.  С изключение на глава VII, настоящият регламент не се прилага спрямо батерии, за които производителят може да докаже, че са произведени преди влизането в сила на настоящия регламент.
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „батерия“ означава всеки източник на електроенергия, генерирана посредством пряко превръщане на химична енергия и състоящ се от един или повече непрезаредими или презаредими електрохимични елементи или от групи от тях;
(1)  „батерия“ означава всеки източник на електроенергия, генерирана посредством пряко превръщане на химична енергия и състоящ се от един или повече непрезаредими или презаредими електрохимични елементи или от групи от тях, като например пакети батерии и батерийни модули;
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 6
(6)  „батерия с вътрешно акумулиране“ означава батерия, към която не са свързани външни устройства за акумулиране на енергия;
заличава се
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 – тире 3
—  не е предназначена за промишлени цели; както и
—  не е предназначена изключително за промишлена употреба; както и
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 7 – тире 4
—  не е нито акумулаторна батерия за електрически превозни средства, нито автомобилна батерия;
—  не е нито батерия за леки транспортни средства, нито акумулаторна батерия за електрически превозни средства, нито автомобилна батерия;
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 8
(8)  „преносими батерии с общо предназначение“ означава преносими батерии със следните общи формати: 4,5 V (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);
(8)  „преносими батерии с общо предназначение“ означава преносими батерии със следните общи формати: 4,5 V (3R12), дискова батерия, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 9
(9)  „леко транспортно средство“ означава колесни превозни средства с електродвигател с мощност до 750 W, в които пътуващите са седнали, когато превозното средство е в движение, и които могат да се задвижват само от електродвигателя или чрез комбинация от електродвигател и човешка сила;
(9)  „батерия за леко транспортно средство“ означава всяка батерия в превозни средства, които могат да се задвижват само от електродвигателя или чрез комбинация от електродвигател и човешка сила, включително получили одобрение на типа превозни средства, принадлежащи към категориите превозни средства, определени в Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a и с тегло под 25 кг;
____________
1a Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 10
(10)  „автомобилна батерия“ означава всяка батерия, която се използва само за пусковия електродвигател, осветлението или запалването на автомобила;
(10)  „автомобилна батерия“ означава всяка батерия, която се използва предимно за пусковия електродвигател, осветлението или запалването и други поддържащи функции на автомобила и на извънпътната подвижна техника;
Изменение 95
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 11
(11)  „промишлена батерия“ означава всяка батерия, която е проектирана за промишлени цели, и всяка друга батерия, с изключение на преносимите батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии;
(11)  „промишлена батерия“ означава всяка батерия, която е проектирана изключително за промишлени цели, и всяка друга батерия, включително батериите в системи за стационарно акумулиране на енергия, с изключение на преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии;
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 12
(12)  „акумулаторна батерия за електрически превозни средства“ означава всяка батерия, която е проектирана специално да осигурява тяга на хибридни и електрически превозни средства за автомобилен транспорт;
(12)  „акумулаторна батерия за електрически превозни средства“ означава всяка батерия, която е проектирана специално да осигурява енергията за тяга на превозно средство от категория L, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 168/2013, и с тегло над 25 кг, или на превозно средство от категории M, N или O, предвидени в Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета1a;
__________________
1a Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1).
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 13
(13)  „система за акумулиране на енергия със стационарни батерии“ означава презаредима промишлена батерия с вътрешно акумулиране, специално проектирана да акумулира и подава електрическа енергия в електроенергийната мрежа, независимо от мястото на използване на тази батерия и от нейния ползвател;
(13)  „батерия в система за акумулиране на енергия със стационарни батерии“ означава презаредима промишлена батерия, специално проектирана да акумулира и подава електрическа енергия, когато е включена към електроенергийната мрежа, независимо от мястото на използване на тази батерия и от нейния ползвател;
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 21
(21)  „код QR“ означава матричен баркод, който препраща към информация относно даден модел батерия;
(21)  „код QR“ означава машинночитаем матричен код, който препраща към информация, както се изисква по настоящия регламент;
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 22
(22)  „система за управление на батерията“ означава електронно устройство, което регулира или управлява електрическите и топлинните функции на батерията, управлява и запаметява данните за параметрите за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите, определени в приложение VII, и комуникира с превозното средство или с уреда, в които батерията е вградена;
(22)  „система за управление на батерията“ означава електронно устройство, което регулира или управлява електрическите и топлинните функции на батерията, за да се окаже въздействие върху безопасността, ефективността и експлоатационния живот на батерията, управлява и запаметява данните за параметрите за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите, определени в приложение VII, и комуникира с превозното средство или с уреда, в които батерията е вградена;
Изменение 100
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26 a (нова)
(26а)  „подготовка за промяна на предназначението“ означава всяка операция, с която отпадъчна батерия се подготвя да бъде частично или напълно използвана за цел или приложение, различни от тези, за които батерията първоначално е била проектирана;
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 26 б (нова)
(26б)  „вторично производство“ означава всяка операция по разглобяване, възстановяване и замяна на употребявани пакети батерии, батерийни модули и/или електрохимични елементи, за да се върне батерията до ниво на ефективност и качество, еквивалентно на тези на първоначалната батерия, така че да се използва за първоначалната или за различна от нея цел;
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 38
(38)  „организация, компетентна в областта на отговорността на производителя“ означава юридическо лице, което финансово или оперативно организира изпълнението на задължения за разширена отговорност на производителя от името на няколко производители;
(38)  „организация, компетентна в областта на отговорността на производителя“ означава юридическо лице, което финансово или финансово и оперативно организира изпълнението на задължения за разширена отговорност на производителя от името на няколко производители;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 39
(39)  „отпадъчна батерия“ означава всяка батерия, която е отпадък по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО;
(39)  „отпадъчна батерия“ означава всяка батерия или електрохимичен елемент, обхванати от определението за отпадък по смисъла на член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО;
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 40
(40)  „повторна употреба“ означава пълната или частична пряка повторна употреба на батерията за първоначалната цел, за която е била проектирана;
(40)  „повторна употреба“ означава пълната или частична пряка повторна употреба на батерия, която не е отпадък, за същата цел, за която е била проектирана;
Изменение 105
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41 – уводна част
(41)  „опасно вещество“ означава всяко вещество, което отговаря на критериите за някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета67:
(41)  „опасно вещество“ означава всяко вещество, което отговаря на критериите за някой от класовете или категориите на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета67:
__________________
__________________
67 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1),
67 Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1),
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41 – буква а
a)  класове на опасност 2.1—2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове A и B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15 типове A—F;
заличава се
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41 – буква б
б)  класове на опасност 3.1—3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;
заличава се
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41 – буква в
в)  клас на опасност 4.1;
заличава се
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 41 – буква г
г)  клас на опасност 5.1;
заличава се
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 36
(36)  „надлежна проверка на веригата на доставки“ означава задълженията на икономическия оператор, който пуска на пазара презаредима промишлена батерия или акумулаторна батерия за електрически превозни средства, във връзка със системата му за управление, управлението на риска, проверките от трети страни, извършвани от нотифицирани органи, и разкриването на информация с оглед на установяването и справянето с действителни и потенциални рискове, свързани с набавянето, преработката и търговията със суровини, необходими за производството на батериите;
(36)  „надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите“ означава задълженията на икономическия оператор, който пуска на пазара батерия, по отношение на категориите социални и екологични рискове, във връзка със системата му за управление, управлението на риска, проверките от трети страни, извършвани от нотифицирани органи, и разкриването на информация с оглед на установяването, предотвратяването и справянето с действителни и потенциални рискове, свързани с набавянето, преработката и търговията със суровини, химикали и вторични суровини, необходими за производството на батериите и третирането на отпадъчните батерии, във връзка с неговите производствени операции и във връзка със свързани с това други бизнес партньорства;
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 - точка 36 а (нова)
(36а)  „бизнес партньорства“ означава отношенията между дадено предприятие и неговите дъщерни дружества и търговските отношения на дадено предприятие по цялата му верига за създаване на стойност, включително доставчиците и подизпълнителите, и които са пряко свързани със стопанската дейност, продуктите или услугите на предприятието;
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 36 б (нова)
(36б)  „високорискови области“ означава области, в които управлението и сигурността са слаби или несъществуващи, като например в нефункциониращи държави, или в райони, където има широко разпространени и системни нарушения на международното право, включително нарушения на правата на човека;
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Държавите членки не забраняват, не ограничават и не възпрепятстват предоставянето на пазара или въвеждането в експлоатация на батерии, които са в съответствие с изискванията на настоящия регламент, поради причини, свързани с изискванията за устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация във връзка с батерии, или с управлението на отпадъчни батерии, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
1.  Държавите членки не забраняват, не ограничават и не възпрепятстват предоставянето на пазара или въвеждането в експлоатация на батерии, които са в съответствие с изискванията на настоящия регламент, поради причини, свързани с изискванията за социална и екологична устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация във връзка с батерии, или с управлението на отпадъчни батерии, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2
2.  На търговски панаири, изложения, демонстрации или подобни прояви държавите членки не възпрепятстват показването на батерии, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че видим знак ясно обозначава, че тези батерии не са в съответствие с настоящия регламент и че те няма да се продават, докато не бъдат приведени в съответствие.
2.  На търговски панаири, изложения, демонстрации или подобни прояви държавите членки не възпрепятстват показването на батерии, които не са в съответствие с настоящия регламент, при условие че видим знак ясно обозначава, че тези батерии не са в съответствие с настоящия регламент и че те не могат да бъдат предоставяни на пазара, докато не бъдат приведени в съответствие. По време на демонстрациите съответният икономически оператор предприема подходящи мерки, за да гарантира безопасността на хората.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 4 – заглавие
Изисквания за устойчивост, безопасност, етикетиране и предоставяне на информация по отношение на батериите
Изисквания за устойчивост, безопасност, етикетиране, предоставяне на информация и надлежна проверка по отношение на батериите
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)
ба)  изискванията за надлежна проверка, определени в член 39.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 а (нов)
1а.  относно акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии, пуснати на пазара като подменящи за дефектни батерии, се прилагат същите изисквания, както за подменените батерии в съответствие с принципа „ремонтиране във вида, в който са произведени“.
Изменение 118
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2
2.  За всички аспекти, които не са обхванати от глави II и III, батерии не трябва да представляват риск за здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда.
2.  За всички аспекти, които не са обхванати от глави II и III и член 39, батериите не трябва да представляват риск за здравето на човека, безопасността, собствеността или околната среда.
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
Всяка държава членка определя и едно звено за контакт сред компетентните органи, посочени в първа алинея, с цел комуникация с Комисията в съответствие с параграф 3.
Изменение 120
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3
3.  До [три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за имената и адресите на компетентните органи, определени в съответствие с параграф 1. Държавите членки информират Комисията без необосновано забавяне за всички промени в имената или адресите на тези компетентни органи.
3.  До [три месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] държавите членки уведомяват Комисията за името и адреса на звеното за контакт, определено в съответствие с параграф 1. Държавите членки информират Комисията без необосновано забавяне за всички промени в името или адреса на звеното за контакт.
Изменение 121
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 а (нов)
5а.  В срок от 6 месеца след всяко изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или от влизането в сила на бъдещо законодателство на Съюза относно критериите за устойчивост на опасните вещества и химикалите Комисията преценява дали това изменение или съответното бъдещо законодателство на Съюза налага изменение на настоящия член или на приложение I към настоящия регламент, или и двете, и приема, когато е целесъобразно, делегиран акт в съответствие с член 73 от настоящия регламент за съответно изменение на тези разпоредби.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 б (нов)
5б.  До 31 декември 2025 г. Комисията, подпомагана от Европейската агенция по химикали, преразглежда систематично опасните вещества в батериите, за да идентифицира потенциални рискове за здравето на човека или за околната среда. Тази оценка взема предвид степента, в която използването на опасни вещества е допустимо за здравето, безопасността или е критично за функционирането на обществото, както и за наличието на подходящи алтернативи от гледна точка на околната среда и здравето. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемането на делегираните актове, посочени в параграф 2.
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 7 – заглавие
Въглероден отпечатък на акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени батерии
Въглероден отпечатък на акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  Акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh се придружават от техническа документация, в която за всеки модел батерии и партида батерии на дадено производствено предприятие е включена декларация за въглеродния отпечатък, изготвена в съответствие с делегирания акт, посочен във втората алинея, и съдържаща най-малко следната информация:
1.  Акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии се придружават от техническа документация, в която за всеки модел батерия на дадено производствено предприятие е включена декларация за въглеродния отпечатък, изготвена в съответствие с делегирания акт, посочен във втората алинея, и съдържаща най-малко следната информация:
Изменение 125
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква в a (нова)
ва)  информация относно използваните суровини, включително дела на възобновяемото съдържание;
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  общият въглероден отпечатък на батерията, изчислен като килограми еквивалент на въглероден диоксид;
г)  общият въглероден отпечатък на батерията, изчислен като килограми еквивалент на въглероден диоксид, и въглеродният отпечатък на батерията, изчислен като килограми еквивалент на въглероден диоксид за един kWh от общата енергия, доставена през очаквания експлоатационен живот на батерийната система;
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2
Изискването за деклариране на въглеродния отпечатък в първа алинея се прилага от 1 юли 2024 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и за презаредимите промишлени батерии.
Изискването за деклариране на въглеродния отпечатък в първа алинея се прилага от 1 юли 2024 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и за промишлените батерии.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 – уводна част
Не по-късно от 1 юли 2023 г. Комисията приема:
Не по-късно от 1 януари 2023 г. Комисията приема:
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 3 – буква а
a)  делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява методика за изчисляване на общия въглероден отпечатък на батерията, посочен в буква г), в съответствие с основните елементи, посочени в приложение II;
a)  делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява методика за изчисляване и проверка на въглеродния отпечатък на батерията, посочен в буква г), в съответствие с основните елементи, посочени в приложение II;
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 4
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73, с които да променя изискванията за предоставяне на информация, определени в първа алинея.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73, с които да променя изискванията за предоставяне на информация, определени в първа алинея, с оглед на научния и техническия напредък.
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 1
На акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh се поставя видим, ясно четлив и незаличим етикет, указващ класа на ефективност според въглеродния отпечатък, на който съответства отделната батерия.
Акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии се поставя видим, ясно четлив и незаличим етикет, указващ въглеродния отпечатък на батерията, посочен в параграф 1, буква г), и класа на ефективност според въглеродния отпечатък, на който съответства отделната батерия.
Изменение 132
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 3
Изискванията за класа на ефективност според въглеродния отпечатък в първа алинея се прилагат от 1 януари 2026 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и за презаредимите промишлени батерии.
Изискванията за класа на ефективност според въглеродния отпечатък в първа алинея се прилагат от 1 юли 2025 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и за промишлените батерии.
Изменение 133
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – алинея 4 – уводна част
Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията приема:
Не по-късно от 1 януари 2024 г. Комисията приема:
Изменение 134
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1
Акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени акумулаторни батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh се придружават за всеки модел батерия и партида батерии на дадено производствено предприятие от техническа документация, с която се доказва, че декларираната стойност на въглеродния отпечатък през жизнения цикъл е под максималния праг, установен от Комисията в приетия в съответствие с трета алинея делегиран акт.
Акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии с номинална енергия над 2 kWh се придружават за всеки модел батерия на дадено производствено предприятие от техническа документация, с която се доказва, че декларираната стойност на въглеродния отпечатък през жизнения цикъл е под максималния праг, установен от Комисията в приетия в съответствие с трета алинея делегиран акт.
Изменение 135
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 2
Изискването за максимален праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл в първата алинея се прилага от 1 юли 2027 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и за презаредимите промишлени батерии.
Изискването за максимален праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл в първа алинея се прилага от 1 януари 2027 г. за акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и за промишлените батерии с номинална енергия над 2 kWh.
Изменение 136
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 3
Не по-късно от 1 юли 2026 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на максималния праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл, посочен в първа алинея. При изготвянето на този делегиран акт Комисията взема предвид съответните основни елементи, посочени в приложение II.
Не по-късно от 1 юли 2025 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на максималния праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл, посочен в първа алинея. При изготвянето на този делегиран акт Комисията взема предвид съответните основни елементи, посочени в приложение II.
Изменение 137
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 4
Въвеждането на максимален праг за въглеродния отпечатък през жизния цикъл води при необходимост до прекласифициране на класовете на ефективност според въглеродния отпечатък на батериите, посочени в първата алинея.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на посочения в първа алинея максимален праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл въз основа на най-новите данни, декларирани в съответствие с параграф 1. Въвеждането на максимален праг за въглеродния отпечатък през жизнения цикъл води при необходимост до прекласифициране на класовете на ефективност според въглеродния отпечатък на батериите, посочени в параграф 2.
Изменение 138
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)
3а.  До 31 декември 2025 г. Комисията прави оценка на осъществимостта на разширяването на изискванията по настоящия член, така че да обхванат преносимите батерии, и на изискването, посочено в параграф 3 за промишлените батерии с номинална енергия под 2 kWh. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемане на законодателни предложения.
Изменение 139
Предложение за регламент
Член 8 – заглавие
Рециклирано съдържание в промишлени батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства и автомобилни батерии
Рециклирано съдържание в преносими батерии, батерии за леки транспортни средства, промишлени батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства и автомобилни батерии
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1
От 1 януари 2027 г. промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, съдържаща информация относно оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на всеки модел батерия и партида батерии на дадено производствено предприятие.
От 1 юли 2025 г. преносимите батерии с изключение на преносимите батерии с общо предназначение, батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, съдържаща информация относно оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на всеки модел батерия на дадено производствено предприятие.
Изменение 141
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2
До 31 декември 2025 г. Комисията приема акт за изпълнение, чрез който се определя методиката за изчисляване и проверка на оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на батериите, посочени в първа алинея, и форматът за техническата документация. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
До 31 декември 2023 г. Комисията приема:
a)  делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на методиката за изчисляване и проверка на оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на батериите, посочени в първа алинея.
б)  акт за изпълнение, чрез който се определят форматът и техническата документация за декларацията относно оползотворените материали. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
Изменение 142
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – уводна част
2.  От 1 януари 2030 г. промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, с която се доказва, че тези батерии съдържат посочения по-долу минимален дял на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел, присъстващи в активната маса на всеки модел батерия и партида батерии на дадено производствено предприятие:
2.  От 1 януари 2030 г. преносимите батерии с изключение на преносимите батерии с общо предназначение, батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, с която се доказва, че тези батерии съдържат посочения по-долу минимален дял на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел, присъстващи в активната маса на всеки модел батерия на дадено производствено предприятие.
Изменение 143
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 – уводна част
3.  От 1 януари 2035 г. промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, с която се доказва, че тези батерии съдържат посочения по-долу минимален дял на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел, присъстващи в активната маса на всеки модел батерия и партида батерии на дадено производствено предприятие:
3.  От 1 януари 2035 г. преносимите батерии с изключение на преносимите батерии с общо предназначение, батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и автомобилните батерии, които съдържат кобалт, олово, литий или никел в активната маса, се придружават от техническа документация, с която се доказва, че тези батерии съдържат посочения по-долу минимален дял на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел, присъстващи в активната маса на всеки модел батерия на дадено производствено предприятие:
Изменение 144
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
4.  Когато това е обосновано и целесъобразно поради наличието или неналичието на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел, на Комисията се предоставя правомощието да приеме до 31 декември 2027 г. делегиран акт в съответствие с член 73 за изменение на целевите стойности, определени в параграфи 2 и 3.
4.  След установяването на методиката, посочена в параграф 1, и не по-късно от 31 декември 2027 г. Комисията оценява дали поради съществуващата и прогнозирана наличност за 2030 и 2035 г. на оползотворени от отпадъци кобалт, олово, литий или никел или липсата на такива, и с оглед на техническия и научния напредък е целесъобразно да се преразгледат целите, определени в параграфи 2 и 3. Комисията също така оценява до каква степен тези цели са постигнати чрез отпадъци преди потребление или след потребление и дали е целесъобразно постигането на целите да се ограничи само до отпадъците след потреблението. Въз основа на тази оценка Комисията представя при необходимост съответните законодателни предложения.
Изменение 145
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4 а (нов)
4а.  Когато това е оправдано от промени в технологиите за батериите, оказващи въздействие върху вида материали, които могат да бъдат оползотворени, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез добавяне на допълнителни суровини и целеви стойности в списъците, посочени в параграфи 2 и 3.
Изменение 146
Предложение за регламент
Член 9 – заглавие
Изисквания относно експлоатационните характеристики и дълготрайността на преносимите батерии с общо предназначение
Изисквания относно експлоатационните характеристики и дълготрайността на преносимите батерии
Изменение 147
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1
1.  От 1 януари 2027 г. преносимите батерии с общо предназначение отговарят на определените в приложение III стойности за електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, установени в делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с параграф 2.
1.  От 1 януари 2027 г. преносимите батерии отговарят на определените в приложение III стойности за електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, установени в делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с параграф 2.
Изменение 148
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
До 31 декември 2025 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява минимални стойности за определените в приложение III електрохимични характеристики и параметри за дълготрайност, които преносимите батерии с общо предназначение следва да постигнат.
До 1 юли 2025 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява минимални стойности за определените в приложение III електрохимични характеристики и параметри за дълготрайност, които преносимите батерии, включително преносимите батерии с общо предназначение, следва да постигнат.
Изменение 149
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 2
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, определени в приложение III, с оглед на техническия и научния напредък.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на минималните стойности и добавяне на допълнителни електрохимични характеристики и параметрите за дълготрайност, определени в приложение III, с оглед на техническия и научния напредък.
Изменение 150
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 – алинея 3
При изготвянето на делегирания акт, посочен в първата алинея, Комисията взема предвид необходимостта от намаляване на въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на преносимите батерии с общо предназначение и съответните международни стандарти и схеми за етикетиране. Комисията също така гарантира, че разпоредбите, предвидени в посочения делегиран акт, не оказват значително отрицателно въздействие върху функционалните възможности на тези батерии или на уредите, в които те са вградени, върху достъпността и разходите за крайните ползватели и върху конкурентоспособността на сектора. На производителите на съответните батерии и уреди не се налага прекомерна административна тежест.
При изготвянето на делегирания акт, посочен в първата алинея, Комисията взема предвид необходимостта от намаляване на въздействието върху околната среда и повишаване на ефективността на ресурсите през жизнения цикъл на преносимите батерии и съответните международни стандарти и схеми за етикетиране. Комисията също така гарантира, че разпоредбите, предвидени в посочения делегиран акт, не оказват значително отрицателно въздействие върху безопасността и функционалните възможности на тези батерии или на уредите, в които те са вградени, върху достъпността и разходите за крайните ползватели и върху конкурентоспособността на сектора.
Изменение 151
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
3.  До 31 декември 2030 г. Комисията оценява осъществимостта на мерките за постепенно извеждане от употреба на непрезаредимите преносими батерии с общо предназначение с цел свеждане до минимум на тяхното въздействие върху околната среда въз основа на методиката за оценка на жизнения цикъл. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемането на законодателни предложения.
3.  До 31 декември 2027 г. Комисията оценява осъществимостта на мерките за постепенно извеждане от употреба на непрезаредимите преносими батерии с общо предназначение с цел свеждане до минимум на тяхното въздействие върху околната среда въз основа на методиката за оценка на жизнения цикъл и жизнеспособни алтернативи за крайните ползватели. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемането на законодателни предложения за постепенно извеждане от експлоатация, установяване на изисквания във връзка с екопроектирането или и за двете, когато е от полза за околната среда.
Изменение 152
Предложение за регламент
Член 10 – заглавие
Изисквания относно експлоатационните характеристики и дълготрайността на презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства
Изисквания относно експлоатационните характеристики и дълготрайността на промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и батериите за леки транспортни средства
Изменение 153
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1
От [12 месеца след влизането в сила на регламента] презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh се придружават от техническа документация, съдържаща стойности относно електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, определени в част А от приложение IV.
От [12 месеца след влизането в сила на регламента] промишлените батерии, батериите за леки транспортни средства и акумулаторните батерии за електрически превозни средства се придружават от техническа документация, съдържаща стойности относно електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, определени в част А от приложение IV.
Изменение 154
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 а (нов)
1а.  До 1 януари 2026 г. информацията за експлоатационните характеристики и дълготрайността на промишлените батерии, батериите за леки транспортни средства и на акумулаторните батерии за електрически превозни средства, посочена в параграф 1, е на разположение чрез публично достъпната част на системата за електронен обмен на информация, както е предвидено в член 64 и приложение XIII. Информацията относно експлоатационните характеристики и дълготрайността на тези батерии се предоставя на разположение на потребителите преди закупуването.
Изменение 155
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 б (нов)
1б.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност на акумулаторните батерии за електрически превозни средства, определени в приложение IV, с оглед на техническия и научния напредък.
Изменение 156
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 в (нов)
1в.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за изменение на електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност на акумулаторните батерии за електрически превозни средства, определени в приложение IV, в срок от 6 месеца след приемането на техническите спецификации на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда с цел да се гарантира съгласуваност на параметрите по приложение IV и техническите спецификации на ИКЕ на ООН.
Изменение 157
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2
2.  От 1 януари 2026 г. презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh отговарят на минималните стойности за електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, посочени в част А от приложение IV, определени в делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с параграф 3.
2.  От 1 януари 2026 г. промишлените батерии, батериите за леки транспортни средства и акумулаторните батерии за електрически превозни средства отговарят на минималните стойности за електрохимичните характеристики и параметрите за дълготрайност, посочени в част А от приложение IV, определени в делегирания акт, приет от Комисията в съответствие с параграф 3.
Изменение 158
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 1
До 31 декември 2024 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява минимални стойности за определените в част А от приложение IV електрохимични характеристики и параметрите за дълготрайност, които презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh следва да постигнат.
До 31 декември 2024 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент, като установява минимални стойности за определените в част А от приложение IV електрохимични характеристики и параметрите за дълготрайност, които батериите за леки транспортни средства, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии следва да постигнат.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 – алинея 2
При изготвянето на делегирания акт, посочен в първата алинея, Комисията взема предвид необходимостта от намаляване на въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh и гарантира, че определените в него изисквания не оказват значително отрицателно въздействие върху функционалните възможности на тези батерии или на уредите, в които те са вградени, върху тяхната достъпност и върху конкурентоспособността на сектора. На производителите на съответните батерии и уреди не се налага прекомерна административна тежест.
При изготвянето на делегирания акт, посочен в първа алинея, Комисията взема предвид необходимостта от намаляване на въздействието върху околната среда през жизнения цикъл на промишлените батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и батериите за леки транспортни средства гарантира, че определените в него изисквания не оказват значително отрицателно въздействие върху функционалните възможности на тези батерии или на уредите, в които те са вградени, върху тяхната достъпност и върху конкурентоспособността на сектора.
Изменение 160
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3 а (нов)
3а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на минималните стойности на електрохимичните характеристики и на параметрите за дълготрайност, определени в приложение IV, с оглед на техническия и научния прогрес, така че да се осигурят полезни взаимодействия с минималните стойности, които могат да произтичат от работата на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда, и да се избегне ненужно припокриване. Изменението на минималните стойности на електрохимичните характеристики и на параметрите за дълготрайност не води до намаляване на нивото на експлоатационните характеристики и дълготрайността на акумулаторните батерии за електрически превозни средства.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 11 – заглавие
Възможност за отстраняване и заменяемост на преносимите батерии
Възможност за отстраняване и заменяемост на преносимите батерии и батериите за леки транспортни средства
Изменение 162
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
Преносимите батерии, които са вградени в уреди, се отстраняват и заменят лесно от крайния ползвател или от независими оператори по време на експлоатационния срок на уреда, ако батериите имат по-кратък експлоатационен срок от този на уреда, или най-късно в края на експлоатационния срок на уреда.
До 1 януари 2024 г. преносимите батерии, които са вградени в уреди, и батериите за леки транспортни средства се проектират по такъв начин, че да могат лесно и безопасно да се отстраняват и заменят с помощта на основни и широко достъпни инструменти и без да се причиняват повреди на уреда или батериите. Преносимите батерии трябва да могат да се отстраняват и заменят от крайния ползвател, а батериите за леки транспортни средства трябва да могат да се отстраняват и заменят от крайните ползватели или от независими оператори по време на експлоатационния срок на уреда, ако батериите имат по-кратък експлоатационен срок от този на уреда, или най-късно в края на експлоатационния срок на уреда. Електрохимичните елементи на батериите за леки транспортни средства трябва да могат да се отстраняват и заменят от независими оператори.
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2
Дадена батерия се заменя лесно, когато след изваждането ѝ от уред тя може да бъде заменена с подобна батерия, без да се засяга функционирането или експлоатационните характеристики на този уред.
Дадена батерия се заменя лесно, когато след изваждането ѝ от уред или леко транспортно средство тя може да бъде заменена със съвместима батерия, без да се засягат функционирането, експлоатационните характеристики или безопасността на този уред или това леко транспортно средство.
Изменение 164
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)
Преносимите батерии и батериите за леки транспортни средства са на разположение като резервна част за оборудването, което захранват, за минимален срок от 10 години след пускането на пазара на последната бройка от съответния модел, на разумна и недискриминационна цена за независимите оператори и крайните ползватели.
Изменение 165
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 а (нов)
1а.  В момента на покупката на уреда съответният икономически оператор предоставя ясни и подробни инструкции за отстраняването и замяната и ги предоставя постоянно онлайн по лесно разбираем начин за крайните ползватели, включително потребителите, на своя уебсайт за очаквания експлоатационен срок на продукта.
Изменение 166
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 б (нов)
1б.  Софтуерът не трябва да се използва, за да се възпрепятства замяната на преносими батерии или на батерии на леки транспортни средства или на техните основни компоненти с друга съвместима батерия или основни компоненти.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а
a)  по медицински причини или от съображения за безопасност, ефективност или цялост на данните е необходимо непрекъснато захранване с енергия и се изисква постоянна връзка между уреда и преносимата батерия; или
a)   от съображения за безопасност е необходимо непрекъснато захранване с енергия и се изисква постоянна връзка между уреда и преносимата батерия, и производителят може да докаже, че на пазара няма налична алтернатива;
Изменение 168
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а а (нова)
aа)  по медицински причини или от съображения за цялост на данните е необходимо непрекъснато захранване с енергия и се изисква постоянна връзка между уреда и преносимата батерия, и производителят може да докаже, че на пазара няма налична алтернатива;
Изменение 169
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква б
б)  батерията може да функционира само когато е интегрирана в конструкцията на уреда.
б)  батерията може да функционира само когато е интегрирана в конструкцията на уреда и производителят може да докаже, че на пазара няма налична алтернатива.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
В момента на покупката на уреда съответният икономически оператор информира, включително чрез поставяне на етикет, крайните ползватели по ясен и разбираем начин за всеки случай, в който се прилага дерогацията, предвидена в първа алинея. В предоставената информация се посочва очакваният експлоатационен срок на батерията.
Изменение 171
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Комисията приема насоки, които имат за цел да улеснят хармонизираното прилагане на дерогациите, посочени в параграф 2.
3.  Не по-късно от 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията приема насоки, които имат за цел да улеснят хармонизираното прилагане на дерогациите, посочени в параграф 2.
Изменение 172
Предложение за регламент
Член 11 а (нов)
Член 11a
Възможност за отстраняване и заменяемост на автомобилните батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии
1.  Автомобилните батерии, промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства трябва да могат да се отстраняват и заменят лесно от квалифицирани независими оператори, които могат да разредят батерията по безопасен начин и без предварително разглобяване на батерийния блок, ако батерията има по-кратък експлоатационен срок от този на уреда или на превозното средство, в което се използва.
2.  Промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства се проектират, включително по отношение на свързващите, закрепващите и уплътняващите елементи, по такъв начин, така че да се даде възможност за отстраняване, заменяне и разглобяване на корпуса, на отделни електрохимични елементи или на други основни компоненти, без да се повреди батерията.
3.  Софтуерът не трябва да се използва, за да се възпрепятства заменянето на промишлени батерии или на акумулаторни батерии за електрически превозни средства или на техните основни компоненти с друга съвместима батерия или основни компоненти.
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73, в които се определят подробни правила, допълващи предвидените в настоящия член правила, чрез установяване на критерии за отстраняване, заменяне и разглобяване на автомобилните батерии, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии, с оглед на техническия и научния напредък.
Изменение 173
Предложение за регламент
Член 11 б (нов)
Член 11б
Безопасност на ремонтираните автомобилни батерии, промишлени батерии, батерии за леки транспортни средства и акумулаторни батерии за електрически превозни средства
1.  Безопасността на ремонтираните автомобилни батерии, промишлени батерии, батерии за леки транспортни средства и акумулаторни батерии за електрически превозни средства се оценява въз основа на адаптирани към тях изпитвания без разрушаване.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за определяне на подходящите методи за изпитване с цел гарантиране на безопасността на ремонтираните батерии.
Изменение 174
Предложение за регламент
Член 11 в (нов)
Член 11в
Общи зарядни устройства
До 1 януари 2024 г. Комисията прави оценка на най-добрите начини за въвеждане на хармонизирани стандарти за общо зарядно устройство, които да бъдат приложими не по-късно от 1 януари 2026 г., съответно за презаредимите батерии, проектирани за електрически превозни средства и за леки транспортни средства, както и за презаредимите батерии, вградени в специфични категории електрическо и електронно оборудване, обхванато от Директива 2012/19/ЕС.
При извършването на оценката, посочена в параграф 1, Комисията взема предвид размера на пазара, намаляването на отпадъците, наличността и понижаването на разходите за потребителите и другите крайни ползватели.
За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемането на законодателни предложения.
Оценката на Комисията не засяга приемането на законодателство, предвиждащо въвеждането на такива общи зарядни устройства на по-ранна дата.
Изменение 175
Предложение за регламент
Член 12 – заглавие
Безопасност на системите за акумулиране на енергия със стационарни батерии
Безопасност на батериите в стационарни системи за акумулиране на енергия
Изменение 176
Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
1.  Системите за акумулиране на енергия със стационарни батерии се придружават от техническа документация, която доказва тяхната безопасност по време на нормална експлоатация и употреба, включително с която се доказва, че са преминали успешно изпитване по отношение на параметрите за безопасност, определени в приложение V, при което следва да бъдат използвани най-съвременните методики на изпитване.
1.  Батериите в стационарни системи за акумулиране на енергия се придружават от техническа документация, която доказва тяхната безопасност по време на нормална експлоатация и употреба, включително с която се доказва, че са преминали успешно изпитване по отношение на параметрите за безопасност, определени в приложение V, при което трябва да бъдат използвани най-съвременните методики на изпитване.
Изменение 177
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
1.  От 1 януари 2027 г. батериите се обозначават с етикет, който съдържа информацията, посочена в част А от приложение VI.
1.  Считано от ... [24 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] батериите се обозначават с етикет, който съдържа информацията, посочена в част А от приложение VI, и специфичната информация, изисквана съгласно Регламент (ЕС) 2017/1369 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 178
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
2.  От 1 януари 2027 г. преносимите и автомобилните батерии се обозначават с етикет, който съдържа информация за техния капацитет, а преносимите батерии се обозначават с етикет, който съдържа информация за тяхната минимална средна продължителност на разряда, когато се използват за специфични приложения.
2.  От 1 януари 2027 г. преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства и автомобилните батерии се обозначават с етикет, който съдържа информация за техния номинален енергиен капацитет, и се обозначават с етикет, който съдържа информация за тяхната минимална средна продължителност на разряда, когато се използват за специфични приложения, и за очаквания експлоатационен срок, изразен в брой цикли и календарни години.
Изменение 179
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)
2а.  От 1 януари 2023 г. непрезаредимите преносими батерии с общо предназначение се обозначават с етикет, който посочва че са „непрезаредими“.
Изменение 180
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 4
Когато според размера на батерията се изисква символът да е по-малък от 0,5 × 0,5 cm, не е необходимо батерията да бъде обозначена, но върху опаковката се отпечатва символ с размери най-малко 1 × 1 cm.
Когато според размера на батерията се изисква символът да е по-малък от 0,47 × 0,47 cm, не е необходимо батерията да бъде обозначена, но върху опаковката се отпечатва символ с размери най-малко 1 × 1 cm.
Изменение 181
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 а (нов)
3а.  От 1 юли 2023 г. батериите се етикетират със символ, посочващ хармонизиран цветови код въз основа на вида на батерията и нейния химичен състав.
Изменение 182
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква -а а (нова)
-аа)  от 1 януари 2025 г. — информацията, посочена в част Аа от приложение VI;
Изменение 183
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква б
б)  от 1 януари 2027 г., за преносимите и автомобилните батерии — информацията, посочена в параграф 2;
б)  от 1 януари 2027 г., за преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства и автомобилните батерии — информацията, посочена в параграф 2;
Изменение 184
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква б а (нова)
ба)  от 1 януари 2023 г., за преносимите батерии с общо предназначение — информацията, посочена в параграф 2a;
Изменение 185
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква д
д)  от [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент], за презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства — до доклада, посочен в член 39, параграф 6;
д)  от [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент], за всички батерии — до доклада, посочен в член 39, параграф 6;
Изменение 186
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква е
е)  от юли 2024 г., за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh — до декларацията за въглеродния отпечатък, посочена в член 7, параграф 1;
е)  от юли 2024 г., за акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии  до декларацията за въглеродния отпечатък, посочена в член 7, параграф 1;
Изменение 187
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква ж
ж)  от 1 януари 2026 г., за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и презаредимите промишлени батерии с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh — до класа на ефективност според въглеродния отпечатък, посочен в член 7, параграф 2;
ж)  от 1 юли 2025 г., за акумулаторните батерии за електрически превозни средства, батериите за леки транспортни средства и промишлените батерии с вътрешно акумулиране  до класа на ефективност според въглеродния отпечатък, посочен в член 7, параграф 2;
Изменение 188
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква з
з)  от 1 януари 2027 г., за презаредимите промишлени батерии, автомобилните батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh — до оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на батерията, в съответствие с член 8;
з)  от 1 юли 2025 г., за преносимите батерии, с изключение на тези с общо предназначение, батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии, автомобилните батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства — до оползотвореното от отпадъци количество кобалт, олово, литий или никел, присъстващо в активната маса на батерията, в съответствие с член 8;
Изменение 189
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – буква й a (нова)
йа)  от 1 януари 2026 г., за батериите за леки транспортни средства, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и промишлените батерии – информацията в паспорта на батерията, посочен в член 65.
Изменение 190
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6
6.  Етикетите и кодът QR, посочени в параграфи 1 до 5, се отпечатват или гравират видимо, четливо и по незаличим начин върху батерията. Когато това не е възможно или не е оправдано поради естеството и размера на батерията, етикетите се поставят върху опаковката и върху документите, придружаващи батерията.
6.  Етикетите и кодът QR, посочени в параграфи 1 до 5, се отпечатват или гравират видимо, четливо и по незаличим начин върху батерията. Когато това не е възможно или не е оправдано поради естеството и размера на батерията, етикетите се поставят върху опаковката и върху документите, придружаващи батерията. В случай на вторично производство или промяна на предназначението етикетите се актуализират с нов етикет, който отразява новия статут на батерията.
Когато батериите са вградени в уреди, етикетите и кодът QR, посочени в параграфи 1, 2, 3 и 5, се отпечатват или гравират видимо, четливо и по незаличим начин върху уредите.
Кодът QR също така предоставя достъп до публично достъпната част на паспорта на батерията, създаден съгласно член 65.
Изменение 191
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 а (нов)
6а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73, за да предвижда алтернативни видове интелигентни етикети вместо или в допълнение към кода QR с оглед на техническия и научния напредък.
Изменение 192
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7
7.  До 31 декември 2025 г. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи хармонизирани спецификации по отношение на изискванията за етикетиране, посочени в параграфи 1 и 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
7.  До 1 юли 2025 г. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи хармонизирани спецификации по отношение на изискванията за етикетиране, посочени в параграфи 1 и 2. За преносимите батерии с обща употреба това етикетиране включва лесно разпознаваема класификация на техните експлоатационни характеристики и трайност. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
Изменение 193
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7 а (нов)
7а.  До 1 януари 2023 г. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи хармонизирани спецификации по отношение на изискванията за етикетиране, посочени в параграф 3 относно хармонизирания цветови код. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
Изменение 194
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1
1.  Презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh включват система за управление на батерията, съдържаща данни за параметрите за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на батериите, както е посочено в приложение VII.
1.  Батериите в рамките на стационарни системи за акумулиране на енергия, акумулаторните батерии за електрически превозни средства и батериите за леки транспортни средства, които включват система за управление на батерията, съдържат в системата за управление на батерията данни в реално време за параметрите за определяне на състоянието на изправност, безопасност и очаквания експлоатационен срок на батериите, както е посочено в приложение VII.
Изменение 195
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – уводна част
2.  Достъпът до данните в системата за управление на батерията, посочена в параграф 1, се предоставя на недискриминационен принцип на юридическото или физическото лице, което е закупило законно батерията, или на всяка трета страна, действаща от тяхно име, по всяко време, за следните цели:
2.  Достъпът, в режим само за четене, до данните в системата за управление на батерията, посочена в параграф 1, и в преносимите батерии, които включват система за управление на батерията, се предоставя на недискриминационен принцип на юридическото или физическото лице, което е закупило законно батерията, или на всяка трета страна, действаща от тяхно име, по всяко време, за следните цели:
Изменение 196
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 – буква б
б)  улесняване на повторната употреба, промяната на предназначението или вторичното производство на батерията;
б)  улесняване на подготовката за повторна употреба, повторната употреба, подготовката за промяна на предназначението, промяната на предназначението или вторичното производство на батерията;
Изменение 197
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 а (нов)
2а.  Производителите предоставят за акумулаторните батерии за електрически превозни средства и за батериите за леки транспортни средства, които включват система за управление на батерията, в реално време данни в превозните средства, свързани със състоянието на изправност на батерията, степента на зареждане на батерията, зададената стойност за мощността на батерията и капацитета на батерията.
Изменение 198
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2 б (нов)
2б.  До 1 януари 2024 г. системата за управление на батерията за акумулаторните батерии за електрически превозни средства бива проектирана така, че да може да комуникира с интелигентни системи за зареждане, включително чрез функции за зареждане на превозното средство от електрическата мрежа, от други електрически уреди, от друго превозно средство, от външна преносима батерия (пауърбанк) и от сграда.
Изменение 199
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – алинея 1 a (нова)
На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 73 за изменение на параметрите за определяне на състоянието на изправност и очаквания експлоатационен срок на акумулаторните батерии, както е определено в приложение VII, с оглед на техническия и научния напредък, и да осигури полезни взаимодействия с параметрите, които могат да произтекат от работата на неформалната работна група на ИКЕ на ООН за електрическите превозни средства и околната среда.
Изменение 200
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията, определени в членове 9, 10, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква а) от настоящия регламент, измерванията и изчисленията се извършват с помощта на надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общоприетите най-съвременни методи и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, като това включва методи, посочени в стандарти, данните за които са били публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.
1.  За целите на съответствието и проверката на съответствието с изискванията, определени в членове 9, 10, 11а, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква а) от настоящия регламент, измерванията и изчисленията се извършват с помощта на надежден, точен и възпроизводим метод, при който се вземат предвид общоприетите най-съвременни методи и за чиито резултати се счита, че са с ниска неопределеност, като това включва методи, посочени в стандарти, данните за които са били публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.
Изменение 201
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  За батериите, които са изпитани в съответствие с хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, по презумпция се приема, че са в съответствие с изискванията, посочени в членове 9, 10, 13 и в член 59, параграф 5, буква а), доколкото посочените изисквания попадат в обхвата на тези хармонизирани стандарти.
2.  За батериите, които са изпитани в съответствие с хармонизирани стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в Официален вестник на Европейския съюз, по презумпция се приема, че са в съответствие с изискванията, посочени в членове 9, 10, 13 и в член 59, параграф 5, буква а), доколкото посочените изисквания попадат в обхвата на тези хармонизирани стандарти или части от тях.
Изменение 202
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, в които се определят общи спецификации по отношение на изискванията, установени в членове 9, 10, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква а), или на изпитванията, посочени в член 15, параграф 2, когато:
1.  Комисията може да приема в изключителни случаи, след консултация със съответните европейски организации по стандартизация и европейските организации на заинтересованите страни, получаващи финансиране от Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012, актове за изпълнение, в които се определят общи спецификации по отношение на изискванията, установени в членове 9, 10, 11а, 12, 13 и в член 59, параграф 5, буква а), или на изпитванията, посочени в член 15, параграф 2, когато:
Изменение 203
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  Комисията наблюдава необосновано забавяне на приемането на поисканите хармонизирани стандарти или счита, че съответните хармонизирани стандарти не са достатъчни; или
б)  Комисията наблюдава необосновано забавяне на приемането на поисканите хармонизирани стандарти, а именно чрез превишаване на сроковете, определени за организацията по стандартизация в искането за стандартизация, или основателно счита, че съответните хармонизирани стандарти не отговарят в достатъчна степен на критериите, описани в искането за стандартизация; или
Изменение 204
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)
3а.  Комисията активно подкрепя промишлеността на Съюза и засилва нейното присъствие в международните организации по стандартизация, като се стреми към възможно най-голяма съгласуваност между международните и европейските стандарти и насърчава общото използване на европейските стандарти извън Съюза.
Изменение 205
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Преди пускането на дадена батерия на пазара или въвеждането ѝ в експлоатация производителят или упълномощен негов представител гарантират, че е извършена оценка на съответствието на продукта с изискванията на глави II и III от настоящия регламент.
1.  Преди пускането на дадена батерия на пазара или въвеждането ѝ в експлоатация производителят или упълномощен негов представител гарантират, че е извършена оценка на съответствието на продукта с изискванията на глави II и III и член 39 от настоящия регламент.
Изменение 206
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2
2.  Оценяването на съответствието на батериите с изискванията, посочени в членове 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, се извършва в съответствие с процедурата, определена в част А от приложение VIII.
2.  Оценяването на съответствието на батериите с изискванията, посочени в членове 6, 9, 11, 13 и 14, се извършва в съответствие с процедурата, определена в част А от приложение VIII.
Изменение 207
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3
3.  Оценяването на съответствието на батериите с изискванията, определени в членове 7, 8 и 39, се извършва в съответствие с процедурата, определена в част Б от приложение VIII.
3.  Оценяването на съответствието на батериите с изискванията, определени в членове 7, 8, 10, 12 и 39, се извършва в съответствие с процедурата, определена в част Б от приложение VIII.
Изменение 208
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5
5.  Записите и кореспонденцията, свързани с оценяването на съответствието на батериите, се изготвят на официален език на държавата членка, където е установен нотифицираният орган, извършващ процедурите за оценяване на съответствието, посочени в параграфи 1 и 2, или на приет от него език.
5.  Записите и кореспонденцията, свързани с оценяването на съответствието на батериите, се изготвят на официалния език или езици на държавата членка, където е установен нотифицираният орган, извършващ процедурите за оценяване на съответствието, посочени в параграфи 1 и 2, или на приет от него език.
Изменение 209
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 5 а (нов)
5а.  Настоящият член се прилага 12 месеца след датата на публикуване от Комисията на посочения в член 30, параграф 2 списък с нотифицираните органи.
Изменение 210
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1
1.  Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС удостоверява, че е доказано изпълнението на изискванията, определени в глави II и III.
1.  Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС удостоверява, че е доказано изпълнението на изискванията, определени в глави II и III и член 39.
Изменение 211
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС се съставя по образеца, предвиден в приложение IX, съдържа елементите, определени в съответните установени в приложение VIII модули, и се актуализира непрекъснато. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която батерията се пуска на пазара или се въвежда в експлоатация.
2.  Декларацията за съответствие с изискванията на ЕС може да се попълва електронно и се съставя по образеца, предвиден в приложение IX, съдържа елементите, определени в съответните установени в приложение VIII модули, и се актуализира непрекъснато. Тя се превежда на езика или езиците, изисквани от държавата членка, в която батерията се пуска или предоставя на пазара или се въвежда в експлоатация.
Изменение 212
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки относно органите за оценяване на съответствието, които са упълномощени да извършват оценяване на съответствието в съответствие с настоящия регламент.
Държавите членки нотифицират Комисията и другите държави членки относно органите за оценяване на съответствието, които са упълномощени да извършват оценяване от трета страна на съответствието в съответствие с настоящия регламент.
Изменение 213
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5
5.  Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал за правилното изпълнение на своите задачи.
5.  Нотифициращият орган разполага с достатъчен брой компетентен персонал и достатъчно финансиране за правилното изпълнение на своите задачи.
Изменение 214
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3
3.  Органът за оценяване на съответствието е орган трета страна, който е независим от всякакви икономически връзки и от модела батерия, който оценява, и по-специално от производителите на батерии, търговските партньори на производителите на батерии, инвеститорите, държащи акционерен дял в заводите на производителите на батерии, и от другите нотифицирани органи, както и от стопански сдружения, дружества майки или поделения на нотифицираните органи.
3.  Органът за оценяване на съответствието е орган трета страна, който е независим от всякакви икономически връзки и от батериите, които оценява, и по-специално от производителите на батерии, търговските партньори на производителите на батерии, инвеститорите, държащи акционерен дял в заводите на производителите на батерии, и от другите нотифицирани органи, както и от стопански сдружения, дружества майки или поделения на нотифицираните органи.
Изменение 215
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 – алинея 1
Органът за оценяване на съответствието е в състояние да извършва всички дейности по оценяване на съответствието, посочени в приложение VIII, по отношение на които е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.
Органът за оценяване на съответствието е в състояние да извършва всички задачи по оценяване на съответствието, посочени в приложение VIII, по отношение на които е бил нотифициран, независимо дали тези задачи се изпълняват от самия орган за оценяване на съответствието или от негово име и на негова отговорност.
Изменение 216
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 – алинея 2 – буква а
a)  необходимия вътрешен персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието;
a)  необходимия вътрешен персонал с технически познания и достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
Изменение 217
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 – алинея 2 – буква в
в)  необходимите подходящи политики и процедури за разграничаване между дейности, които той извършва като нотифициран орган, и останалите му дейности;
в)  необходимите подходящи политики и процедури за разграничаване между дейности, които той извършва като нотифициран орган, и останалите му задачи;
Изменение 218
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 – алинея 3
Органът за оценяване на съответствието по всяко време има достъп до цялото оборудване или съоръжения за изпитване, необходими за всяка процедура за оценяване на съответствието и всеки модел батерия, по отношение на които е бил нотифициран.
Органът за оценяване на съответствието по всяко време има достъп до цялата информация, оборудване или съоръжения за изпитване, необходими за всяка процедура за оценяване на съответствието и всеки модел батерия, по отношение на които е бил нотифициран.
Изменение 219
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 7 – буква в
в)  подходящи знания и разбиране на изискванията, определени в глави II и III, по отношение на приложимите хармонизирани стандарти, посочени в член 15, и общите спецификации, посочени в член 16, и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация и на националното законодателство;
в)  подходящи знания и разбиране на изискванията, определени в глави II и III и член 39, по отношение на приложимите хармонизирани стандарти, посочени в член 15, и общите спецификации, посочени в член 16, и на съответните разпоредби на законодателството на Съюза за хармонизация и на националното законодателство;
Изменение 220
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 8 – алинея 1
Гарантира се безпристрастността на органа за оценяване на съответствието, на неговото висше ръководство и на персонала, отговарящ за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието.
Гарантира се безпристрастността на органа за оценяване на съответствието, на неговото висше ръководство и на персонала, отговарящ за провеждането на задачите по оценяване на съответствието.
Изменение 221
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 8 – алинея 2
Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговарящ за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценявания на съответствието или от резултатите от тях.
Възнаграждението на висшето ръководство и на персонала, отговарящ за провеждането на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценявания на съответствието или от резултатите от тях.
Изменение 222
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 10
10.  Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при извършване на дейностите по оценяване на съответствието в съответствие с приложение VIII, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейностите си. Осигурява се защита на правата на собственост.
10.  Персоналът на органа за оценяване на съответствието спазва задължение за служебна тайна по отношение на цялата информация, получена при извършване на задачите по оценяване на съответствието в съответствие с приложение VIII, освен по отношение на компетентните органи на държавата членка, в която осъществява дейностите си. Осигурява се защита на правата на собственост.
Изменение 223
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 11
11.  Органът за оценяване на съответствието участва в съответните дейности по стандартизация и в дейностите на координационната група на нотифицирания орган, създадена в съответствие с член 37, или гарантира, че неговият персонал, отговарящ за провеждане на дейностите по оценяване на съответствието, е информиран за тях, и прилага като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на тази група.
11.  Органът за оценяване на съответствието участва в съответните дейности по стандартизация и в дейностите на координационната група на нотифицирания орган, създадена в съответствие с член 37, или гарантира, че неговият персонал, отговарящ за провеждане на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за тях, и прилага като общи насоки административните решения и документи, изготвени в резултат от работата на тази група.
Изменение 224
Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2
2.  Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модулите за оценяване на съответствието, посочени в приложение VIII, и на модела на батерията, за който органът за оценка на съответствието твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, удостоверяващ, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 25.
2.  Заявлението за нотифициране се придружава от описание на дейностите по оценяване на съответствието, на модула или модулите за оценяване на съответствието, посочени в приложение VIII, и на модела на батерията, за който органът за оценка на съответствието твърди, че е компетентен, както и от сертификат за акредитация, издаден от национален орган по акредитация, удостоверяващ, че органът за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени в член 25.
Изменение 225
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1
1.  Комисията разследва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения относно компетентността на нотифициран орган или относно непрекъснатото изпълнение от страна на нотифициран орган на изискванията и възложените му отговорности.
1.  Комисията разследва всички случаи, в които има съмнения или пред нея са изразени съмнения, по-конкретно от икономическите оператори и други съответни заинтересовани страни, относно компетентността на нотифициран орган или относно непрекъснатото изпълнение от страна на нотифициран орган на изискванията и възложените му отговорности.
Изменение 226
Предложение за регламент
Член 32 – параграф 3
3.  Комисията гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, се третира като поверителна.
3.  Комисията може да иска становището на структурата на Съюза за извършване на изпитвания, посочена в член 68а, и гарантира, че цялата чувствителна информация, получена по време на разследванията, се третира като поверителна.
Изменение 227
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1
Нотифицираният орган извършва своите дейности по пропорционален начин, като се избягва ненужна тежест за икономическите оператори, и надлежно взема предвид размера на предприятието, сектора, в който работи предприятието, структурата му, степента на сложност на батерията, която трябва да бъде оценена, и масовия или серийния характер на производствения процес.
Нотифицираният орган извършва оценки на съответствието по пропорционален начин, като се избягва ненужна тежест за икономическите оператори, по-специално малките и средните предприятия, и надлежно взема предвид размера на предприятието, сектора, в който работи предприятието, структурата му, степента на сложност на батерията, която трябва да бъде оценена, и масовия или серийния характер на производствения процес.
Изменение 228
Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3
3.  Когато нотифициран орган установи, че даден производител не е изпълнил изискванията, определени в глави II и III, хармонизираните стандарти, посочени в член 15, общите спецификации, посочени в член 16, или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящо коригиращо действие с оглед на второ и окончателно решение за сертифициране, освен ако недостатъците не могат да бъдат отстранени, като в този случай сертификатът не може да бъде издаден.
3.  Когато нотифициран орган установи, че даден производител не е изпълнил изискванията, определени в глава II или III или член 39, хармонизираните стандарти, посочени в член 15, общите спецификации, посочени в член 16, или други технически спецификации, той изисква от производителя да предприеме подходящо коригиращо действие с оглед на второ и окончателно решение за сертифициране, освен ако недостатъците не могат да бъдат отстранени, като в този случай сертификатът не може да бъде издаден.
Изменение 229
Предложение за регламент
Член 35 – параграф 2
2.  Нотифицираните органи предоставят на други нотифицирани органи, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, обхващащи същите батерии, съответна информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, с положителни резултати от оценяването на съответствието.
2.  Нотифицираните органи предоставят на други органи, нотифицирани съгласно настоящия регламент, осъществяващи подобни дейности по оценяване на съответствието, обхващащи същите батерии, съответна информация по въпроси, свързани с отрицателни и, при поискване, с положителни резултати от оценяването на съответствието.
Изменение 230
Предложение за регламент
Член 36 – заглавие
Обмен на опит
Обмен на опит и добри практики
Изменение 231
Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1
Комисията създава организация за обмен на опит между националните органи на държавите членки, отговарящи за политиката по нотифициране.
Комисията създава организация за обмен на опит и добри практики между националните органи на държавите членки, отговарящи за политиката по нотифициране.
Изменение 232
Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1
Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между нотифицираните органи под формата на секторна група или групи от нотифицирани органи.
Комисията осигурява установяването и правилното функциониране на подходяща координация и сътрудничество между органите, нотифицирани съгласно настоящия регламент, под формата на секторна група или групи от нотифицирани органи.
Изменение 233
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част
1.  Когато пускат дадена батерия на пазара или я въвеждат в експлоатация, включително за собствени цели, производителите гарантират, че батерията:
1.  За всички видове батерии, пуснати на пазара на Съюза или въведени в експлоатация в Съюза, включително за собствени цели, производителите гарантират, че батерията:
Изменение 234
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 – алинея 2
Когато обаче на един ползвател се доставят едновременно няколко батерии, съответната партида или пратка може да бъде придружена само от едно копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
Когато обаче на един ползвател се доставят едновременно няколко батерии, съответната пратка може да бъде придружена само от едно копие на декларацията за съответствие с изискванията на ЕС.
Изменение 235
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 8
8.  Производителите посочват върху опаковката на батерията своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес и уебадреса си, на които може да се осъществява връзка с тях. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място за връзка с производителя. Тази информация е на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, и е ясна, разбираема и четлива.
8.  Производителите посочват върху опаковката на батерията своето име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и телефонния номер, пощенския адрес, електронната поща и уебадреса, на които може да се осъществява връзка с тях. В пощенския адрес се посочва едно-единствено място за връзка с производителя. Тази информация е на език, който е лесноразбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара, и е ясна, разбираема и четлива.
Изменение 236
Предложение за регламент
Член 38 – параграф 11
11.  Производителите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са пуснали на пазара или са въвели в експлоатация, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III, незабавно предприемат необходимите коригиращи действия, за да я приведат в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това когато батерията представлява риск, производителите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
11.  Производителите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са пуснали на пазара или са въвели в експлоатация, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III, незабавно предприемат необходимите коригиращи действия, за да я приведат в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това, когато считат или имат основания да считат, че дадена батерия представлява риск, производителите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
(Хоризонтално изменение: промяната „когато считат или имат основание да считат, че дадена батерия представлява риск“ се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 237
Предложение за регламент
Член 39 – заглавие
Задължение на икономическите оператори, които пускат на пазара презаредими промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, за установяване на политики за надлежна проверка на веригата на доставки
Задължение на икономическите оператори, които пускат на пазара батерии, за извършване на надлежна проверка на веригата за създаване на стойност
Изменение 238
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1
1.  От [12 месеца след влизането в сила на регламента] икономическият оператор, който пуска на пазара презаредими промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, спазва задълженията за надлежна проверка на веригата на доставки, определени в параграфи 25 от настоящия член, и съхранява документация, доказваща съответствието му с тези задължения, включително с резултатите от проверката от трета страна, извършена от нотифицираните органи.
1.  От [12 месеца след влизането в сила на регламента] икономическият оператор, който пуска на пазара батерии, спазва задълженията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, определени в параграфи 25 от настоящия член, и съхранява документация, доказваща съответствието му с тези задължения, включително с резултатите от проверката от трета страна, извършена от нотифицираните органи.
Изменение 239
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква а
a)  приема и съобщава по ясен начин на доставчиците и на обществеността фирмена политика за веригата на доставки на суровините, посочени в точка 1 от приложение X;
a)  приема и съобщава по ясен начин на доставчиците и на обществеността фирмена политика за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, включително по отношение на суровините, посочени в точка 1 от приложение X, както и по отношение на категориите социални и екологични рискове, посочени в точка 2 от приложение X;
Изменение 240
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б
б)  включва в своята политика за веригата на доставки стандарти, които съответстват на тези, посочени в образеца на политиката за веригата на доставки в приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка;
б)  включва в своята политика за веригата за създаване на стойност стандарти, които съответстват на тези, посочени в международно признатите стандарти за надлежна проверка, изброени в точка 3а от приложение X;
Изменение 241
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква в
в)  организира съответните свои системи за вътрешно управление, така че те да подкрепят надрежната проверка на веригата на доставки, като възлага отговорност на висшето ръководство да упражнява надзор на процеса на надлежна проверка на веригата на доставки, както и да съхранява данни за тези системи в продължение на най-малко пет години;
в)  организира съответните свои системи за вътрешно управление, така че те да подкрепят надлежната проверка на веригата за създаване на стойност, като възлага отговорност на висшето ръководство да упражнява надзор на процеса на надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, както и да съхранява данни за тези системи в продължение на най-малко пет години;
Изменение 242
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – алинея 1
г)  създава и работи със система за контрол и прозрачност по веригата на доставки, включително верига за контрол или система за проследяване или идентифициране на участниците нагоре по веригата на доставки.
г)  създава и работи със система за контрол и прозрачност по веригата за създаване на стойност, включително верига за контрол или система за проследяване, която идентифицира участниците нагоре по веригата за създаване на стойност.
Изменение 243
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – алинея 2 – уводна част
Такава система се подкрепя с документация, която съдържа следната информация:
Такава система се подкрепя с документация, която съдържа най-малко следната информация:
Изменение 244
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – алинея 2 – подточка iii а (нова)
iiiа)  когато суровината произхожда от район с висок риск – допълнителна информация в съответствие със специфичните препоръки за икономическите оператори нагоре по веригата, както е посочено в Насоките на ОИСР по надлежната проверка, когато е приложимо, като например мината на произход, местата, където суровините се консолидират, търгуват и преработват, и платените данъци, такси и лицензионни възнаграждения;
Изменение 245
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква г – алинея 3
Изискванията, посочени в настоящата буква г), може да бъдат изпълнени чрез участие в управлявани от промишлеността схеми.
Без да се засяга индивидуалната отговорност на икономическите оператори за техните процеси за надлежна проверка, изискванията, посочени в настоящата буква г), може да бъдат изпълнени в сътрудничество с други участници, включително чрез участие в управлявани от промишлеността схеми, признати по настоящия регламент.
Изменение 246
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква д
д)  включва своята политика за веригата на доставки в договорите и споразуменията с доставчици, включително техните мерки за управление на риска;
д)  включва своята политика за веригата за създаване на стойност в договорите и споразуменията с доставчици, включително техните мерки за управление на риска;
Изменение 247
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква е
е)  установява механизъм за подаване на жалби под формата на система за ранно предупреждение за риск или осигурява такъв механизъм чрез съвместни споразумения с други икономически оператори или организации или чрез улесняване на прибягването до услугите на външен експерт или орган, като например омбудсман.
е)  установява механизъм за подаване на жалби под формата на система за ранно предупреждение за риск и като механизъм за възстановяване на щети в съответствие с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека или осигурява такива механизми чрез съвместни споразумения с други икономически оператори или организации или чрез улесняване на прибягването до услугите на външен експерт или орган, като например омбудсман. Тези механизми отчитат критериите за механизмите за подаване на жалби, посочени в Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека.
Изменение 248
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  установява и оценява неблагоприятните въздействия, свързани с категориите риск, изброени в точка 2 от приложение X, върху веригата му на доставки въз основа на информацията, предоставена в съответствие с параграф 2, спрямо принципите на неговата политика за веригата на доставки;
a)  установява и оценява риска от неблагоприятните въздействия, свързани с категориите риск, включително тези, изброени в точка 2 от приложение X, върху веригата му за създаване на стойност въз основа на информацията, предоставена в съответствие с параграф 2, както и всяка друга относима информация, която е публично достъпна или е предоставена от заинтересовани страни, спрямо принципите на неговата политика за веригата за създаване на стойност;
Изменение 249
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б – уводна част
б)  прилага стратегия в отговор на установените рискове, предназначена да се предотвратят или смекчат неблагоприятните въздействия, посредством:
б)  прилага стратегия в отговор на установените рискове, предназначена да се предотвратят, смекчат и разгледат неблагоприятните въздействия, посредством:
Изменение 250
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б – подточка i
i)  докладване на констатации от оценката на риска за веригата на доставки пред висшето ръководство, определено за тази цел;
i)  докладване на констатации от оценката на риска за веригата за създаване на стойност пред висшето ръководство, определено за тази цел;
Изменение 251
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б – подточка ii
ii)  приемане на мерки за управление на риска в съответствие с приложение II към Насоките на ОИСР по надлежната проверка, като се отчита способността им да влияят и, когато е необходимо, да предприемат стъпки за упражняване на натиск върху доставчиците, които могат най-ефективно да предотвратят или смекчат установения риск;
ii)  приемане на мерки за управление на риска в съответствие с международно признатите стандарти по надлежната проверка, изброени в приложение X, точка 3а, като се отчита способността им да влияят и, когато е необходимо, да предприемат стъпки за упражняване на натиск върху бизнес партньорствата, които могат най-ефективно да предотвратят или смекчат установения риск;
Изменение 252
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 1 – буква б – подточка iii
iii)  прилагане на плана за управление на риска, извършване на наблюдение и проследяване на резултатите от усилията за смекчаване на риска, докладване пред висшето ръководство, определено за тази цел, и обмисляне на спирането или прекратяването на връзките с даден доставчик след неуспешни опити за смекчаване на риска въз основа на съответните договорни споразумения в съответствие с параграф 2, втора алинея по-горе;
iii)  прилагане на плана за управление на риска, извършване на наблюдение и проследяване на резултатите от усилията за смекчаване на риска, докладване пред висшето ръководство, определено за тази цел, и обмисляне на спирането или прекратяването на връзките с дадено бизнес партньорство след неуспешни опити за смекчаване на риска въз основа на съответните договорни споразумения в съответствие с параграф 2, втора алинея;
Изменение 253
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 2
Ако икономическият оператор, посочен в параграф 1, полага усилия за смекчаване на риска, като същевременно продължава да осъществява търговия или временно преустановява търговията, той извършва консултации с доставчиците и със съответните заинтересовани страни, включително с органи на местната и централната власт, международни организации или организации на гражданското общество и засегнати трети страни, и договаря стратегия за измеримо смекчаване на риска в рамките на плана за управление на риска.
Ако икономическият оператор, посочен в параграф 1, полага усилия за смекчаване на риска, като същевременно продължава да осъществява търговия или временно преустановява търговията, той извършва консултации с бизнес партньорствата и със съответните заинтересовани страни, включително с органи на местната и централната власт, международни организации или организации на гражданското общество и засегнати общности, и договаря стратегия за измеримо смекчаване на риска в рамките на плана за управление на риска.
Изменение 254
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 – алинея 3
Икономическият оператор, посочен в параграф 1, установява и оценява вероятността от неблагоприятни въздействия в категориите риск, посочени в точка 2 от приложение X, в своята верига на доставки, въз основа на наличните доклади за проверка от трета страна, извършена от нотифициран орган по отношение на доставчиците в тази верига и, чрез оценяване, ако е целесъобразно, на практиките му за надлежна проверка. Тези доклади за проверка са в съответствие с параграф 4, първа алинея. При липса на такива доклади за проверка от трета страна по отношение на доставчиците икономическият оператор, посочен в параграф 1, установява и оценява рисковете в неговата верига на доставки като част от собствените си системи за управление на риска. В такива случаи икономическите оператори, посочени в параграф 1, извършват проверки от трета страна на надлежната проверка на собствените си вериги на доставки чрез нотифициран орган в съответствие с параграф 4, първа алинея.
Икономическият оператор, посочен в параграф 1, установява и оценява вероятността от неблагоприятни въздействия в категориите риск, посочени в точка 2 от приложение X, в своята верига за създаване на стойност. Икономическият оператор, посочен в параграф 1, установява и оценява рисковете в своята верига за създаване на стойност като част от собствените си системи за управление на риска. В такива случаи икономическите оператори, посочени в параграф 1, извършват проверки от трета страна на надлежната проверка на собствените си вериги за създаване на стойност чрез нотифициран орган в съответствие с параграф 4, първа алинея. Икономическият оператор може също така да използва наличните доклади за проверка от трета страна, извършена от нотифициран орган по отношение на бизнес партньорствата в тази верига и, чрез оценяване, ако е целесъобразно, на практиките си за надлежна проверка. Тези доклади за проверка са в съответствие с параграф 4, първа алинея.
Изменение 255
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 а (нов)
3а.  Държавите членки гарантират, че имат въведен режим на отговорност, съгласно който икономическите оператори могат, в съответствие с националното право, да бъдат подведени под отговорност и да предоставят възстановяване при всяка вреда, произтичаща от потенциални или действителни неблагоприятни въздействия върху правата на човека, околната среда или доброто управление, които те или предприятията под техен контрол са причинили или за които са допринесли чрез действия или бездействия.
Изменение 256
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 1
4.  Политиките за надлежна проверка на веригата на доставки на икономическия оператор, посочен в параграф 1, се проверяват от нотифициран орган („проверка от трета страна“).
4.  Политиките и практиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност на икономическия оператор, посочен в параграф 1, се проверяват от нотифициран орган („проверка от трета страна“).
Изменение 257
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 2 – буква а
a)  включва в обхвата си всички дейности, процеси и системи, които икономическите оператори използват за изпълнение на приложимите към тях изисквания за надлежна проверка на веригата на доставки в съответствие с параграфи 2, 3 и 5;
a)  включва в обхвата си всички дейности, процеси и системи, които икономическите оператори използват за изпълнение на приложимите към тях изисквания за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в съответствие с параграфи 2, 3 и 5;
Изменение 258
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 2 – буква б
б)  има за цел да се определи съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата на доставки на икономически оператори, пускащи батерии на пазара, в съответствие с параграфи 2, 3 и 5;
б)  има за цел да се определи съответствието на практиките за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност на икономически оператори, пускащи батерии на пазара, в съответствие с параграфи 2, 3 и 5, и когато е целесъобразно, да се извършат проверки на предприятията и да се събере информация от заинтересованите страни;
Изменение 259
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 4 – алинея 2 – буква в
в)  съдържа препоръки към икономическите оператори, които пускат батерии на пазара, как да подобрят своите практики за надлежна проверка на веригата на доставки;
в)  съдържа препоръки към икономическите оператори, които пускат батерии на пазара, как да подобрят своите практики за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност;
Изменение 260
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 5
5.  Икономическият оператор, посочен в параграф 1, предоставя при поискване на органите за надзор на пазара на държавите членки докладите за проверка от трета страна, извършена в съответствие с параграф 4, или доказателства за съответствие със схема за надлежна проверка на веригата на доставки, призната от Комисията в съответствие с член 72.
5.  Икономическият оператор, посочен в параграф 1, предоставя при поискване на органите за надзор на пазара на държавите членки докладите за проверка от трета страна, извършена в съответствие с параграф 4, или доказателства за съответствие със схема за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, призната от Комисията в съответствие с член 72.
Изменение 261
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6 – алинея 1
6.  Икономическият оператор, посочен в параграф 1, предоставя на разположение на своите непосредствени купувачи надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана в съответствие с неговите политики за надлежна проверка на веригата на доставки, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения.
6.  Икономическият оператор, посочен в параграф 1, предоставя на разположение на своите непосредствени купувачи надолу по веригата цялата информация, получена и поддържана в съответствие с неговите политики за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения.
Изменение 262
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 6 – алинея 2
Икономическият оператор, посочен в параграф 1, представя доклад публично и на годишна основа, като го оповестява във възможно най-широка степен, включително в интернет, относно своите политики за надлежна проверка на веригата на доставки. Този доклад съдържа предприетите от този икономически оператор стъпки за постигане на съответствие с изискванията, определени в параграфи 2 и 3, включително констатираните значителните неблагоприятни въздействия в категориите риск, изброени в точка 2 от приложение X, и предприетите във връзка с тях мерки, както и обобщен доклад за проверките от трета страна, извършени в съответствие с точка 4, включително името на нотифицирания орган, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения.
Икономическият оператор, посочен в параграф 1, представя доклад публично и на годишна основа, като го оповестява във възможно най-широка степен, включително в интернет, относно своите политики за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, по отношение по-конкретно на суровините, които съдържа всеки модел батерия, пускан на пазара. Този доклад съдържа, по лесноразбираем за крайните потребители начин и като ясно посочва засегнатите батерии, предприетите от този икономически оператор стъпки за постигане на съответствие с изискванията, определени в параграфи 2 и 3, включително констатираните значителните неблагоприятни въздействия в категориите риск, изброени в точка 2 от приложение X, и предприетите във връзка с тях мерки, както и обобщен доклад за проверките от трета страна, извършени в съответствие с точка 4, включително името на нотифицирания орган, при надлежно отчитане на търговската тайна и други свързани с конкуренцията съображения.
Изменение 263
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 7
7.  Комисията изготвя насоки по отношение на прилагането на изискванията за надлежна проверка, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, по отношение на социалните и екологичните рискове, посочени в точка 2 от приложение Х, и по-специално в съответствие с международните инструменти, посочени в точка 3 от приложение Х.
7.  Комисията изготвя насоки по отношение на прилагането на изискванията за надлежна проверка, определени в параграфи 2 и 3 от настоящия член, по отношение на социалните и екологичните рискове, посочени в точка 2 от приложение Х, и по-специално в съответствие с международните инструменти, посочени в точки 3 и 3а от приложение Х.
Изменение 264
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 7 а (нов)
7а.  Държавите членки предоставят специална техническа помощ на икономическите оператори, особено на малките и средните предприятия, за целите на спазването на изискванията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, посочени в настоящия член. При предоставянето на такава техническа подкрепа държавите членки могат да бъдат подпомагани от националните си експертни центрове за батерии, създадени съгласно член 68б.
Изменение 265
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 7 б (нов)
7б.  За да се даде възможност на държавите членки да гарантират наличието на съответствие с настоящия регламент съгласно член 69, държавите членки носят отговорност за извършването на подходящи проверки.
Проверките, посочени в първа алинея, се извършват чрез използване на основан на риска подход, включително в случаите, когато даден компетентен орган разполага с имаща отношение информация, например въз основа на изразена от трети страни основателна загриженост във връзка със спазването на настоящия регламент от даден икономически оператор.
Проверките, посочени в първа алинея, включват проверки на място, включително в помещенията на икономическия оператор.
Икономическите оператори предоставят всякакво необходимо съдействие, за да улеснят извършването на проверките по първа алинея, по-специално по отношение на достъпа до помещения и представянето на документи и записи.
За да се гарантира яснота на задачите и последователност на действията сред компетентните органи на държавите членки, Комисията изготвя насоки, описващи стъпките, които трябва да следват компетентните органи на държавата членка, извършващи посочените в първа алинея проверки. Тези насоки по целесъобразност включват образци на документи, които улесняват прилагането на настоящия регламент
Държавите членки съхраняват данни за проверките, посочени в първа алинея, като посочват по-специално техния характер и резултатите от тези проверки, включително исканията за коригиращи действия, направени съгласно член 69.
Изменение 266
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 8 – буква a а (нова)
aа)  изменение на списъка с международни инструменти в приложение X в съответствие с развитието в съответните международни форуми;
Изменение 267
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 8 – буква б
б)  изменение на задълженията на икономическия оператор, посочен в параграф 1, изложени в параграфи 24, с оглед на измененията на Регламент (ЕС) 2017/821 и промените в препоръките за надлежна проверка, посочени в приложение I към Насоките на ОИСР по надлежната проверка.
б)  изменение на задълженията на икономическия оператор, посочен в параграф 1, изложени в параграфи 2 – 4, с оглед на измененията на Регламент (ЕС) 2017/821, и изменение на списъка с международно признати инструменти за надлежна проверка, посочени в приложение Х, точка 3а;
Изменение 268
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 8 – буква б a (нова)
ба)  изготвяне и изменение на списък на високорисковите области, като се вземат предвид Насоките на ОИСР по надлежната проверка.
Изменение 269
Предложение за регламент
Член 39 – параграф 8 а (нов)
8а.  В случай че бъде прието бъдещо законодателство на Съюза за определяне на общи правила за устойчиво корпоративно управление и надлежна проверка, разпоредбите, посочени в параграфи 2 – 5 от настоящия член и в приложение X, се считат за допълващи такова бъдещо законодателство на Съюза.
В срок от 6 месеца след влизането в сила на бъдещото законодателство на Съюза за определяне на общи правила за устойчиво корпоративно управление и надлежна проверка Комисията оценява дали това ново законодателство на Съюза изисква изменение на параграфи 2 – 5 от настоящия член или на приложение X, или и двете, и приема, когато е целесъобразно, делегиран акт в съответствие с член 73 за съответно изменение на тези разпоредби.
Този делегиран акт не засяга задълженията, определени в параграфи 2 – 5 от настоящия член или в приложение X, които са специфични за икономическите оператори, които пускат батерии на пазара. Всяко допълнително задължение за надлежна проверка за икономическите оператори, установено в посочения делегиран акт, е такова, че да гарантира най-малко същото ниво на защита, предвидено в настоящия регламент, без да създава ненужна административна тежест.
Изменение 270
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 – уводна част
4.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощието. При поискване упълномощеният представител предоставя копие от пълномощието на компетентния орган. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:
4.  Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени от производителя в пълномощието. Упълномощеният представител разполага с подходящи финансови и организационни средства за изпълнение на задачите, посочени в пълномощието. При поискване упълномощеният представител предоставя копие от пълномощието на компетентния орган на език на Съюза, определен от компетентния орган. Пълномощното позволява на упълномощения представител да извършва най-малко следното:
Изменение 271
Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4 а (нов)
4а.  Когато считат или съществува основание да считат, че дадена батерия представлява риск, упълномощените представители незабавно информират за това органите за надзор на пазара.
Изменение 272
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1
1.  Вносителите пускат на пазара или въвеждат в експлоатация само батерии, които са в съответствие с на изискванията в глави II и III.
1.  Вносителите пускат на пазара или въвеждат в експлоатация само батерии, които са в съответствие с на изискванията в глави II и III и член 39.
Изменение 273
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 2
Когато даден вносител счита или има основания да счита, че дадена батерия не е в съответствие с изискванията, определени в глави II и III, вносителят не я пуска на пазара и не я въвежда в експлоатация, докато тя не бъде приведена в съответствие. Освен това когато батерията представлява риск, вносителят информира производителя и органите за надзор на пазара за това.
Когато даден вносител счита или има основания да счита, че дадена батерия не е в съответствие с изискванията, определени в глави II и III и член 39, вносителят не я пуска на пазара и не я въвежда в експлоатация, докато тя не бъде приведена в съответствие. Освен това когато счита или има основания да счита, че батерията представлява риск, вносителят незабавно информира производителя и органите за надзор на пазара за това.
Изменение 274
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6
6.  Когато сметнат за целесъобразно от гледна точка на рисковете, свързани с дадена батерия, с цел защита на здравето и безопасността на потребителите вносителите провеждат изпитвания на образци на предлаганите на пазара батерии, разследвания и, ако е необходимо, водят регистър за жалби, свързани с несъответстващи на изискванията батерии и за изземвания на батерии, като информират дистируторите за това наблюдение.
6.  Когато сметнат за целесъобразно от гледна точка на рисковете, свързани с дадена батерия, с цел защита на здравето, околната среда и безопасността на потребителите, вносителите провеждат изпитвания на образци на предлаганите на пазара батерии, разследвания, и ако е необходимо, водят регистър за жалби, свързани с несъответстващи на изискванията батерии и за изземвания на батерии, като информират дистрибуторите за това наблюдение.
Изменение 275
Предложение за регламент
Член 41 – параграф 7
7.  Вносителите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са пуснали на пазара или са въвели в експлоатация, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III, незабавно предприемат необходимото коригиращо действие, за да приведат батерията в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това когато батерията представлява риск, вносителите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
7.  Вносителите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са пуснали на пазара или са въвели в експлоатация, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III и в член 39, незабавно предприемат необходимото коригиращо действие, за да приведат батерията в съответствие, да я изтеглят или да я изземат, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това, когато считат или имат основания да считат, че дадена батерия представлява риск, производителите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
Изменение 276
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2 – буква а
a)  производителят, упълномощеният представител на производителя, вносителят или други дистрибутори са регистрирани на територията на държава членка в съответствие с член 46;
a)  производителят е регистриран на територията на държава членка в съответствие с член 46;
Изменение 277
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
3.  Когато даден дистрибутор счита или има основание да счита, че дадена батерия не е в съответствие с изискванията, определени в глави II и III, той не предоставя батерията на пазара, докато тя не бъде приведена в съответствие. Освен това когато батерията представлява риск, дистрибуторът уведомява за това производителя или вносителя, както и съответните органи за надзор на пазара.
3.  Когато даден дистрибутор счита или има основание да счита, че дадена батерия не е в съответствие с изискванията, определени в глави II и III и в член 39, той не предоставя батерията на пазара, докато тя не бъде приведена в съответствие. Освен това, когато счита или има основание да счита, че батерията представлява риск, дистрибуторът уведомява за това производителя или вносителя, както и съответните органи за надзор на пазара.
Изменение 278
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 5
5.  Дистрибуторите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са предоставили на пазара, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III, се уверяват, че е предприето коригиращото действие, необходимо за привеждане на посочената батерия в съответствие, за нейното изтегляне или изземване, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това когато батерията представлява риск, дистрибуторите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
5.  Дистрибуторите, които считат или имат основания да считат, че дадена батерия, която са предоставили на пазара, не е в съответствие с изискванията, посочени в глави II и III и в член 39, се уверяват, че е предприето коригиращото действие, необходимо за привеждане на посочената батерия в съответствие, за нейното изтегляне или изземване, в зависимост от това, което е целесъобразно. Освен това, когато считат или имат основания да считат, че батерията представлява риск, дистрибуторите незабавно уведомяват за това националния орган на държавата членка, в която са предоставили батерията на пазара, като предоставят подробна информация по-специално относно несъответствието и всяко предприето коригиращо действие.
Изменение 279
Предложение за регламент
Член 42 – параграф 6
6.  След мотивирано искане от национален орган дистрибуторите предоставят цялата информация и техническа документация, необходими за доказване на съответствието на батерията с изискванията, определени в глави II и III, на език, който може лесно да бъде разбран от този орган. Тази информация и техническата документация се предоставят на хартия или в електронен формат. Дистрибуторите си сътрудничат с националния орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с батериите, които те са предоставили на пазара.
6.  След мотивирано искане от национален орган дистрибуторите предоставят на въпросния орган цялата информация и техническа документация, необходими за доказване на съответствието на батерията с изискванията, определени в глави II и III и в член 39, на език, който може лесно да бъде разбран от този орган. Тази информация и техническата документация се предоставят на хартия или в електронен формат. Дистрибуторите си сътрудничат с националния орган, по негово искане, при всяко действие, предприето за отстраняване на рисковете, свързани с батериите, които те са предоставили на пазара.
Изменение 280
Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
Доставчиците на услуга за обработка на поръчки гарантират, че условията по време на складиране, опаковане, адресиране или изпращане на батериите, които обработват, не застрашават съответствието на батериите с изискванията, определени в глави II и III.
Доставчиците на услуга за обработка на поръчки, включително онлайн местата за търговия, гарантират, че условията по време на складиране, опаковане, адресиране или изпращане на батериите, които обработват, не застрашават съответствието на батериите с изискванията, определени в глави II, III и VII.
Без да се засягат задълженията на съответните икономически оператори, посочени в глава VI, доставчиците на услуги за обработка на поръчки изпълняват и задачите, определени в член 40, параграф 4, буква г) и в член 40, параграф 4а, в допълнение към изискването, посочено в първата алинея.
Изменение 281
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – уводна част
За целите на настоящия регламент даден вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя съгласно член 40 в следните случаи:
За целите на настоящия регламент даден вносител или дистрибутор се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя съгласно член 38, когато е приложимо някое от следните условия:
Изменение 282
Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1 – буква б
б)  когато дадена батерия, която вече е пусната на пазара или е въведена в експлоатация, е изменена от посочения вносител или дистрибутор по такъв начин, че е възможно да бъде засегнато съответствието с изискванията на настоящия регламент;
б)  когато дадена батерия, която вече е пусната на пазара или е въведена в експлоатация, е изменена от посочения вносител или дистрибутор по такъв начин, че е възможно да бъде засегнато съответствието с изискванията на настоящия регламент; или
Изменение 283
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква г
г)  типа на батериите, които производителят възнамерява да предостави за първи път на пазара на територията на дадена държава членка, а именно преносими батерии, промишлени батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства или автомобилни батерии;
г)  типа на батериите, които производителят възнамерява да предостави за първи път на пазара на територията на дадена държава членка, а именно преносими батерии, батерии за леки транспортни средства, промишлени батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства или автомобилни батерии;
Изменение 284
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква г a (нова)
га)  химизма на батериите, които производителят възнамерява да предостави за първи път на пазара на територията на дадена държава членка;
Изменение 285
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – уводна част
е)  информация относно това как производителят изпълнява своите отговорности, определени в член 47, и изискванията съгласно съответно членове 48 и 49:
е)  информация относно това как производителят изпълнява своите отговорности, определени в член 47, и изискванията съгласно съответно членове 48, 48а и 49:
Изменение 286
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – подточка i – уводна част
i)  за преносими батерии — изискванията на настоящата буква е) се изпълняват, като се предоставя:
i)  за преносими батерии и за батерии за леки транспортни средства — изискванията на настоящата буква е) се изпълняват, като се предоставя:
Изменение 287
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – подточка i – тире 1
—  декларация, доказваща въведените от производителя мерки за изпълняване на задълженията във връзка с отговорността на производителя, определени в член 47, въведените мерки за изпълнение на задълженията за разделно събиране, определени в член 48, параграф 1 по отношение на количеството батерии, което производителят доставя, и системата, с която се гарантира, че данните, докладвани на компетентните органи, са надеждни;
—  декларация, доказваща въведените от производителя мерки за изпълняване на задълженията във връзка с отговорността на производителя, определени в член 47, въведените мерки за изпълнение на задълженията за разделно събиране, определени в член 48, параграф 1 и в член 48а, параграф 1 по отношение на количеството батерии, което производителят доставя, и системата, с която се гарантира, че данните, докладвани на компетентните органи, са надеждни;
Изменение 288
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – подточка i – тире 2
—  когато е приложимо, името и данните за контакт, включително пощенски код и населено място, улица и номер, държава, номера на телефон и на факс, интернет адрес и адрес на електронна поща, както и националния идентификационен код на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, на която производителят е възложил да изпълнява задълженията му за разширена отговорност в съответствие с член 47, параграф 2, включително номера в търговския регистър или еквивалентен официален регистрационен номер на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, включително нейния европейски или национален данъчен номер, и пълномощието на представлявания производител;
—  когато е приложимо, името и данните за контакт, включително пощенски адрес, номер на телефон, интернет адрес и адрес на електронна поща, както и националния идентификационен код на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, на която производителят е възложил да изпълнява задълженията му за разширена отговорност в съответствие с член 47, параграфи 2 и 4, включително номера в търговския регистър или еквивалентен официален регистрационен номер на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, включително нейния европейски или национален данъчен номер, и пълномощието на представлявания производител;
Изменение 289
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – подточка i – тире 2 a (ново)
—   когато организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, представлява повече от един производител, се посочва поотделно как всеки един от представяните производители изпълнява отговорностите, определени в член 47.
Изменение 290
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – алинея 2 – буква е – подточка ii – тире 2
—  когато е приложимо, националния идентификационен код на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, на която производителят е възложил да изпълнява задълженията му за разширена отговорност в съответствие с член 47, параграфи 2 и 4, включително номера в търговския регистър или еквивалентен официален регистрационен номер на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, включително нейния европейски или национален данъчен номер, и пълномощието на представлявания производител;
—  когато е приложимо, името и данните за контакт, включително пощенски адрес, номер на телефон, електронна поща и интернет адрес, както и националния идентификационен код на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, на която производителят е възложил да изпълнява задълженията му за разширена отговорност в съответствие с член 47, параграфи 2 и 4, включително номера в търговския регистър или еквивалентен официален регистрационен номер на организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, включително нейния европейски или национален данъчен номер, и пълномощието на представлявания производител;
Изменение 291
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 а (нов)
2а.  Производителите, които доставят батерии чрез средства за комуникация от разстояние, се регистрират в държавата членка, към която извършват продажби. Когато тези производители не са регистрирани в държавата членка, към която извършват продажби, те се регистрират чрез своя упълномощен представител.
Изменение 292
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3 – буква г а (нова)
га)  може да отхвърли заявлението на производителя за регистрация в случай на неспазване или недостатъчно спазване на задълженията, установени в параграф 2.
Изменение 293
Предложение за регламент
Член 46 – параграф 4 а (нов)
4а.  Производителите на батерии предоставят на онлайн местата за търговия информация относно своята регистрация или относно упълномощения си представител в държавите членки, към които извършват продажби.
Изменение 294
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква а
a)  за организиране на разделното събиране на отпадъчни батерии в съответствие с членове 48 и 49 и последващия превоз, подготовка за промяна на предназначението и вторично производство, обработване и рециклиране на отпадъчните батерии, включително необходимите мерки за безопасност, в съответствие с член 56;
a)  за покриване поне на разходите, посочени в член 8а, параграф 4, буква а) от Директива 2008/98/ЕО, в т.ч. разходите за организиране на разделното събиране на отпадъчни батерии в съответствие с членове 48, 48а и 49 и последващия превоз, подготовка за промяна на предназначението и вторично производство, обработване, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчните батерии, както и необходимите мерки за безопасност, в съответствие с член 56;
Изменение 295
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква в
в)  за насърчаване на разделното събиране на батерии, включително чрез покриване на разходите за провеждане на проучвания с цел установяване на батериите, които са изхвърлени по неподходящ начин от крайните ползватели, в съответствие с член 48, параграф 1;
в)  за насърчаване на разделното събиране на батерии, включително чрез покриване на разходите за събиране на данни и за редовно провеждане на проучвания с цел установяване на батериите, които са изхвърлени по неподходящ начин от крайните ползватели, в съответствие с член 48, параграф 1;
Изменение 296
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква г а (нова)
га)  за организиране на кампании за повишаване на осведомеността и/или за въвеждане на икономически стимули, включително изброените в приложение IV към Директива 2008/98/ЕО, за да насърчи крайните ползватели да изхвърлят отпадъчните батерии по начин, който съответства на информацията относно предотвратяването и управлението на отпадъчните батерии, предоставена им в съответствие с член 60, параграф 1;
Изменение 297
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1 – буква д
д)  за финансиране на дейностите, посочени в букви а)—г).
д)  за финансиране на дейностите, посочени в букви а)—га).
Изменение 298
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 3 – буква а
a)  разполагат с необходимите организационни и финансови средства за изпълнение на задълженията за разширена отговорност на производителя, посочени в параграф 1;
a)  разполагат с необходимите финансови или финансови и организационни средства за изпълнение на задълженията за разширена отговорност на производителя, посочени в параграф 1;
Изменение 299
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – буква а
a)  са модулирани най-малко според типа и химизма на батериите, като когато е целесъобразно се вземат предвид нейната презаредимост и равнището на рециклирано съдържание при производството на батерии;
a)  са модулирани в съответствие с критериите, определени в член 8а, параграф 4, буква б) от Директива 2008/98/ЕО, и според типа и химизма на батериите, като когато е целесъобразно, се вземат предвид презаредимостта, дълготрайността и равнището на рециклирано съдържание при производството на батерии, както и възможността те да преминат през вторично производство или да бъде променено тяхното предназначение и въглеродният им отпечатък;
Изменение 300
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 4 – буква б
б)  са коригирани така, че да се вземат предвид всички приходи от организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, от повторна употреба и от продажби на вторични суровини от батерии и отпадъчни батерии;
б)  са коригирани така, че да се вземат предвид всички приходи от организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, от повторна употреба, вторично производство, промяна на предназначението и от продажби на вторични суровини от батерии и отпадъчни батерии;
Изменение 301
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 5
5.  Когато в съответствие с член 48, параграф 2, член 49, параграф 3, член 53, параграф 1, член 56, параграф 1 и член 61, параграфи 1, 2 и 3, дейности за изпълнение на задълженията, посочени в параграф 1 , букви а)—г), се извършват от трета страна, различна от производител или организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, разходите, които трябва да бъдат покрити от производителите, не надвишават разходите, необходими за осигуряване на тези дейности по икономически ефективен начин. Такива разходи се установяват по прозрачен начин между производителите и съответните трети страни и се коригират, за да се вземат предвид всички приходи от повторна употреба и от продажби на вторични суровини от батерии и отпадъчни батерии.
5.  Когато в съответствие с член 48, параграф 2, член 48а, параграф 2, член 49, параграф 3, член 53, параграф 1, член 56, параграф 1 и член 61, параграфи 1, 2 и 3, дейности за изпълнение на задълженията, посочени в параграф 1 , букви а)—г), се извършват от трета страна, различна от производител или организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, разходите, които трябва да бъдат покрити от производителите, не надвишават разходите, необходими за осигуряване на тези дейности по икономически ефективен начин. Такива разходи се установяват по прозрачен начин между производителите и съответните трети страни и се коригират, за да се вземат предвид всички приходи от повторна употреба, вторично производство, промяна на предназначението и от продажби на вторични суровини от батерии и отпадъчни батерии.
Изменение 302
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6 – алинея 1
6.  Организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, подават заявление за разрешение, което се издава от компетентния орган. Разрешението се предоставя само когато се докаже, че мерките, въведени от организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, са достатъчни за изпълнение на задълженията, определени в настоящия член, по отношение на количеството батерии, предоставени за първи път на пазара на територията на дадена държава членка от производителите, от чието име действа посочената организация. Компетентният орган проверява на редовно дали се изпълняват условията на разрешението, посочени в параграфи 1, 3, 4 и 5. Компетентните органи определят подробностите относно процедурата по издаване на разрешение и реда и условията за проверка на съответствието, включително информацията, която производителите трябва да предоставят за тази цел.
6.  Производител или организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, действаща от негово име, подават заявление за разрешение, което се издава от компетентния орган. Разрешението се предоставя само когато се докаже, че мерките, въведени от производителя или от организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, са достатъчни и че са осигурени необходимите финансови или финансови и организационни средства за изпълнение на задълженията, определени в настоящата глава, по отношение на количеството батерии, предоставени за първи път на пазара на територията на дадена държава членка от производителите, от чието име действа посочената организация, и те са в съответствие с постигането на целите относно разделното събиране на отпадъчните батерии, равнището на рециклиране и ефикасността на рециклиране, определени в настоящия регламент. Компетентният орган проверява редовно и най-малко на всеки три години дали се изпълняват условията на разрешението, посочени в параграфи 1, 3, 4 и 5. Разрешението може да бъде оттеглено, ако целевите стойности за събиране, определени в член 48, параграф 4 или член 48а, параграф 5, не са постигнати или ако производителят или организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, са в нарушение на член 49, параграфи 1, 2 или 3.
Изменение 303
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 6 – алинея 2
Организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне относно всякакви промени в информацията, съдържаща се в заявлението за разрешение, и всякакви промени в условията на разрешението, както и за окончателното прекратяване на операциите.
Производителят или организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, действаща от негово име, уведомяват компетентния орган без необосновано забавяне относно всякакви промени в информацията, съдържаща се в заявлението за разрешение, и всякакви промени в условията на разрешението, както и за окончателното прекратяване на операциите.
Изменение 304
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 9 – буква в
в)  степента на разделно събиране на отпадъчни батерии, равнището и ефективността на рециклиране, постигнати въз основа на количеството батерии, предоставени за пръв път на пазара в държавата членка от техните членове производители;
в)  степента на разделно събиране на отпадъчни батерии, равнището на рециклиране, ефективността на рециклиране и равнищата на възстановените материали, постигнати въз основа на количеството батерии, предоставени за пръв път на пазара в държавата членка от техните членове производители;
Изменение 305
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 9 – буква г а (нова)
га)  процедурата по подбор на операторите по управление на отпадъците.
Изменение 306
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 10 а (нов)
10а.  Когато оператор, извършва дейности по повторна употреба, промяна на предназначението или вторично производство на дадена батерия, разширената отговорност на производителя за батерията се прехвърля от производителя към този оператор.
Изменение 307
Предложение за регламент
Член 47 – параграф 13
13.  Членове 8 и 8а от Директива 2008/98/ЕО не се прилагат за батериите.
13.  Изискванията за разширена отговорност на производителя и за общите минимални изисквания за схемите за разширена отговорност на производителя, предвидени в член 8а от Директива 2008/98/ЕО, се считат за минимални изисквания и се допълват от разпоредбите, установени в настоящия регламент.
Изменение 308
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – уводна част
1.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, осигуряват събирането на всички отпадъчни преносими батерии, независимо от тяхното естество, марка или произход, на територията на държавата членка, в която те предоставят батериите на пазара за първи път. За целта те:
1.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, осигуряват разделното събиране на всички отпадъчни преносими батерии, независимо от тяхното естество, химичен състав, марка или произход, на територията на държавата членка, в която те предоставят батериите на пазара за първи път. За целта те:
Изменение 309
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – буква а
a)  създават пунктове за събиране на отпадъчни преносими батерии;
a)  създават пунктове за вземане обратно и за събиране на отпадъчни преносими батерии;
Изменение 310
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3
3.  Когато изхвърлят отпадъчни преносими батерии в пунктовете за събиране, посочени в параграф 2, крайните ползватели не могат да бъдат задължавани да заплащат такси или да купуват нова батерия.
3.  Крайните ползватели могат да изхвърлят отпадъчни преносими батерии в пунктовете за събиране, посочени в параграф 2, и не могат да бъдат задължавани да заплащат такси или да купуват нова батерия, нито да са закупили батерията от производителите, които са създали пунктовете за събиране.
Изменение 311
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част
4.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, постигат и поддържат трайно най-малко следните целеви стойности за събиране на отпадъчни преносими батерии, изчислени като проценти от преносимите батерии, с изключение на батериите от леки транспортни средства, предоставени за първи път на пазара в дадена държава членка от съответния производител или колективно от производителите, обхванати от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя:
4.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, постигат и поддържат ежегодно най-малко следните целеви стойности за събиране на отпадъчни преносими батерии, изчислени като проценти от преносимите батерии, предоставени за първи път на пазара в дадена държава членка от съответния производител или колективно от производителите, обхванати от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя:
Изменение 312
Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4 а (нов)
4а.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, постигат и поддържат ежегодно най-малко следните целеви стойности за събиране на отпадъчни преносими батерии с общо предназначение, изчислени като проценти от преносимите батерии с общо предназначение, предоставени за първи път на пазара в дадена държава членка от съответния производител или колективно от производителите, обхванати от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя:
a)  45% до 31 декември 2023 г.;
б)  70% до 31 декември 2025 г.;
в)  80% до 31 декември 2030 г.
Изменение 313
Предложение за регламент
Член 48 а (нов)
Член 48a
Събиране на отпадъчни батерии от леки транспортни средства
1.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, осигуряват събирането на всички отпадъчни батерии от леки транспортни средства, независимо от тяхното естество, химичен състав, марка или произход, на територията на държавата членка, в която те предоставят батериите на пазара за първи път.
2.  Производителите на отпадъчни батерии от леки транспортни средства или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, вземат обратно, безплатно и без задължение за крайния ползвател да купи нова батерия или да е купил отпадъчната батерия от тях, всички отпадъчни батерии от леки транспортни средства, независимо от техния химичен състав, марка или произход, на територията на държавата членка, в която те предоставят батериите на пазара за първи път. За тази цел те вземат обратно отпадъчни батерии от леки транспортни средства от крайните ползватели или от пунктовете за вземане обратно и събиране, осигурени в сътрудничество с:
a)  дистрибуторите на батерии за леки транспортни средства в съответствие с член 50, параграф 1;
б)  независими оператори, които ремонтират леки транспортни средства;
в)  публичните органи или трети страни, извършващи управление на отпадъците от тяхно име в съответствие с член 53.
3.  Договореностите за вземане обратно, въведени в съответствие с параграф 2, обхващат цялата територия на дадена държава членка, като се вземат предвид броят и гъстотата на населението, очакваният обем на отпадъчните батерии от леки транспортни средства, достъпността за и близостта до крайните ползватели. Договореностите за вземане обратно не се ограничават до области, в които събирането и последващото управление на отпадъчните батерии от леки транспортни средства е най-рентабилно.
4.  Когато изхвърлят отпадъчни батерии от леки транспортни средства в пунктовете за събиране, посочени в параграф 2, крайните ползватели винаги трябва да могат да върнат отпадъчните батерии от леки транспортни средства във всеки пункт за събиране и да правят това безплатно или без да са задължени да купят нова батерия.
5.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, постигат и поддържат ежегодно най-малко следните целеви стойности за събиране на отпадъчни батерии от леки транспортни средства, изчислени като проценти от количеството батерии за леки транспортни средства, предоставени за първи път на пазара в дадена държава членка от съответния производител или колективно от производителите, обхванати от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя:
a)  75% до 31 декември 2025 г.;
б)  85% до 31 декември 2030 г.
Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, изчисляват степента на събиране, посочена в първата алинея, в съответствие с делегирания акт, приет в съответствие с член 55, параграф 2б.
6.  Спрямо пунктовете за събиране, създадени в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член, не се прилагат изискванията за регистрация или разрешение съгласно Директива 2008/98/ЕО.
7.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, искат разрешение от компетентния орган, който трябва да провери съответствието с установените договорености, за да се гарантира съответствието с настоящия член. Когато разрешението се иска от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, в искането за разрешение ясно се посочват активните членове производители, които тя представлява.
8.  Организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, гарантира запазването на поверителността на данните, с които разполага, по отношение на информация, представляваща изключителна собственост на отделни производители, или информация, пряко свързана с отделни производители. Компетентният орган може да определи в разрешението си условията, които трябва да бъдат изпълнени за тази цел.
9.  Разрешението съгласно параграф 6 може да бъде дадено само когато се докаже с представянето на документални доказателства, че са спазени изискванията на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член и че са налице всички договорености за постигане и трайно поддържане най-малко на целевата стойност за събиране, посочена в параграф 5. Когато разрешението се иска от организация, компетентна в областта на отговорността на производителя, то се получава като част от разрешението, посочено в член 47, параграф 6.
10.  Компетентният орган определя подробностите относно процедурата за издаване на разрешение съгласно параграф 7, така че да се гарантира съответствието с изискванията, определени в параграфи 1 до 4 от настоящия член и в член 56. Тази процедура включва изискването за доклад от независими експерти за предварителна проверка на договореностите относно събирането съгласно настоящия член, извършена по начин, при който да се гарантира съответствието с изискванията съгласно настоящия член. Тя включва също така срокове за проверка на съответните стъпки и за решението, което трябва да се вземе от компетентния орган, които не надвишават шест седмици от подаването на пълно досие на заявлението.
11.  Компетентният орган извършва преглед редовно и най-малко на всеки три години дали условията за разрешението съгласно параграф 7 продължават да са изпълнени. Разрешението може да бъде оттеглено, когато целевата стойност за събиране, посочена в параграф 4, не е постигната или производителят или организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, нарушава съществено своите задължения съгласно параграфи 1, 2 и 3.
12.  Производителят или, когато е определена в съответствие с член 47, параграф 2, организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, действаща от негово име, незабавно уведомяват компетентния орган за всякакви промени в условията, обхванати от заявлението за разрешение, посочено в параграф 7, за всякакви промени, които се отнасят до условията на разрешението съгласно параграф 8, и за окончателното прекратяване на операциите.
13.  На всеки пет години държавите членки извършват проучване най-малко на ниво 2 по NUTS на събраните смесени битови отпадъци и потоци от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, за да се определи делът на отпадъчните преносими батерии в тях. Първото проучване се извършва до 31 декември 2023 г. Въз основа на получената информация компетентните органи могат да изискват при издаване или преразглеждане на разрешение съгласно параграфи 7 и 10 производителите на преносими батерии или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, да предприемат коригиращо действие за увеличаване на мрежата си от свързани пунктове за събиране и провеждане на информационни кампании в съответствие с член 60, параграф 1, пропорционално на дела на отпадъчните преносими батерии в смесените битови отпадъци и отпадъците от електрическо и електронно оборудване, установени при проучването.
Изменение 314
Предложение за регламент
Член 49 – параграф -1 (нов)
-1.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, осигуряват събирането на всички отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства, независимо от тяхното естество, химичен състав, марка или произход, на територията на държавата членка, в която те предоставят батериите на пазара за първи път.
Изменение 315
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  Производителите на автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, вземат обратно, безплатно и без задължение за крайния ползвател да е купил или да купи батерия от тях, всички отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства от съответния тип, които са предоставили за първи път на пазара на територията на тази държава членка. За тази цел те приемат да вземат обратно отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства от крайни ползватели или от пунктове за събиране, осигурени в сътрудничество с:
1.  Производителите на автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, вземат обратно, безплатно и без задължение за крайния ползвател да е купил или да купи батерия от тях, всички отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства от съответния тип, които са предоставили за първи път на пазара на територията на тази държава членка. За тази цел те приемат да вземат обратно отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства от крайни ползватели или от пунктове за вземане обратно и събиране, осигурени в сътрудничество с:
Изменение 316
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)
аа)  независимите оператори, извършващи обработка за повторна употреба, вторично производство или промяна на предназначението на автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства;
Изменение 317
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – алинея 2
Когато отпадъчните промишлени батерии налагат предварително демонтиране в помещенията на частни нетърговски ползватели, задължението на производителя да вземе обратно тези батерии включва покриването на разходите за демонтиране и събиране на отпадъчните батерии в помещенията на тези ползватели.
Когато отпадъчните промишлени батерии налагат предварително демонтиране в помещенията на частни нетърговски ползватели, задължението на производителя или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, да вземат обратно тези батерии включва покриването на разходите за демонтиране и събиране на отпадъчните батерии в помещенията на тези ползватели.
Изменение 318
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – буква а
a)  предоставят на пунктовете за събиране, посочени в параграф 1, подходяща инфраструктура за разделно събиране на отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, отговарящи на приложимите изисквания за безопасност, и покриват необходимите разходи, направени от тези пунктове за събиране във връзка с дейностите по вземане обратно. Контейнерите за събиране и временно съхраняване на такива батерии в пункта за събиране са подходящи с оглед на обема и опасния характер на отпадъчните автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, които е вероятно да бъдат събирани чрез тези пунктове за събиране;
a)  предоставят на пунктовете за вземане обратно и събиране, посочени в параграф 1, подходяща инфраструктура за разделно събиране на отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства, отговарящи на приложимите изисквания за безопасност, и покриват необходимите разходи, направени от тези пунктове за вземане обратно и събиране във връзка с дейностите по вземане обратно. Контейнерите за събиране и временно съхраняване на такива батерии в пункта за събиране са подходящи с оглед на обема и опасния характер на отпадъчните автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства, които е вероятно да бъдат събирани чрез тези пунктове за вземане обратно и събиране;
Изменение 319
Предложение за регламент
Член 49 – параграф 4 а (нов)
4а.  Държавите членки събират информация, включително обосновани оценки, на годишна основа, за количествата и категориите автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, пускани на техните пазари, които са налични за събиране, спрямо броя на събраните по всички възможни начини, подготвени за повторна употреба, рециклирани и оползотворени в рамките на съответната държава членка, както и за батериите в изнесените превозни средства/промишлени продукти, по тегло и по химизъм.
Изменение 320
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1
1.  Дистрибуторите вземат обратно отпадъчните батерии от крайния ползвател безплатно и без задължение за купуване на нова батерия, независимо от техния химичен състав или произход. Вземането обратно на преносимите батерии се извършва в техния търговски обект за продажба на дребно или в непосредствена близост до него. Вземането обратно на отпадъчните автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства се извършва в техния търговски обект за продажба на дребно или в непосредствена близост до него. Това задължение е ограничено до видовете отпадъчни батерии, които дистрибуторът предлага или е предлагал като нови батерии, а за преносимите батерии — до количеството, което непрофесионалните крайни ползватели обикновено изхвърлят.
1.  Дистрибуторите вземат обратно отпадъчните батерии от крайния ползвател безплатно или без задължение той да е купил батерията от същия дистрибутор, независимо от техния химичен състав или произход. Вземането обратно на преносимите батерии се извършва в техния търговски обект за продажба на дребно или в непосредствена близост до него. Вземането обратно на отпадъчните батерии от леки транспортни средства, автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства се извършва в техния търговски обект за продажба на дребно или в непосредствена близост до него. Това задължение е ограничено до видовете отпадъчни батерии, които дистрибуторът предлага или е предлагал като нови батерии, а за преносимите батерии — до количеството, което непрофесионалните крайни ползватели обикновено изхвърлят.
Изменение 321
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3
3.  Дистрибуторите предават отпадъчните батерии, които са взели обратно, на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, които отговарят за събирането на тези батерии съгласно съответно членове 48 и 49, или на оператор по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с член 56.
3.  Дистрибуторите предават отпадъчните батерии, които са взели обратно, на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, които отговарят за събирането на тези батерии съгласно съответно членове 48, 48а и 49, или на оператор по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с член 56. Държавите членки могат да ограничат възможността на дистрибуторите да предават отпадъчните батерии, според вида им, на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на оператор по управление на отпадъците. Държавите членки гарантират, че тези ограничения не оказват неблагоприятно въздействие върху системите за събиране и рециклиране.
Изменение 322
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4
4.  Задълженията съгласно този член се прилагат mutatis mutandis по отношение на операторите, доставящи батерии на крайни ползватели чрез договори от разстояние. Тези оператори осигуряват достатъчен брой пунктове за събиране, покриващи цялата територия на дадена държава членка, като вземат предвид броя и гъстотата на населението, очаквания обем на отпадъчните автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, достъпността и близостта до крайните ползватели, така че крайните ползватели да могат да връщат батериите си.
4.  Задълженията съгласно този член се прилагат mutatis mutandis по отношение на операторите, доставящи батерии на крайни ползватели чрез договори от разстояние. Тези оператори осигуряват достатъчен брой пунктове за събиране, покриващи цялата територия на дадена държава членка, като вземат предвид броя и гъстотата на населението, очаквания обем на отпадъчните преносими батерии, батерии от леки транспортни средства, автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии от електрически превозни средства, достъпността и близостта до крайните ползватели, така че крайните ползватели да могат да връщат батериите си.
Изменение 323
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 а (нов)
4а.  В случай на продажби с доставка дистрибуторите предлагат безплатно вземане обратно на батериите. При поръчване на батерия на крайния ползвател на батерията се предоставя информация за договореностите за вземане обратно на използваната батерия.
Изменение 324
Предложение за регламент
Член 50 а (нов)
Член 50а
Депозитни системи за връщане на батерии
До 31 декември 2025 г. Комисията оценява осъществимостта и потенциалните ползи от изграждането на депозитни системи за връщане на батерии в целия Съюз, и по-специално за преносимите батерии с общо предназначение. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета и обмисля предприемането на подходящи мерки, включително приемането на законодателни предложения. При въвеждането на национални депозитни системи за връщане на батерии държавите членки уведомяват Комисията за предприетите мерки. Националните депозитни системи за връщане не възпрепятстват приемането на хармонизирани системи в целия Съюз.
Изменение 325
Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2
2.  Крайните ползватели изхвърлят отпадъчните батерии в обособени пунктове за разделно събиране, създадени по силата на или в съответствие със специфичните договорености, сключени с производителя или с организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, в съответствие с членове 48 и 49.
2.  Крайните ползватели изхвърлят отпадъчните батерии в обособени пунктове за разделно събиране, създадени по силата на или в съответствие със специфичните договорености, сключени с производителя или с организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, в съответствие с членове 48, 48а и 49.
Изменение 326
Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1
Операторите на съоръжения за обработване на отпадъци, които попадат в обхвата на директиви 2000/53/ЕО и 2012/19/ЕС, предават отпадъчните батерии, които са резултат от обработването на излезли от употреба превозни средства и отпадъци от електрическо и електронно оборудване, на производителите на съответните батерии или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2 от настоящия регламент, на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, или на оператори по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56 от настоящия регламент. Операторите на съоръжения за обработване на отпадъци водят регистри за тези трансакции.
Операторите на съоръжения за обработване на отпадъци, които попадат в обхвата на директиви 2000/53/ЕО и 2012/19/ЕС, предават отпадъчните батерии, които са резултат от обработването на излезли от употреба превозни средства и отпадъци от електрическо и електронно оборудване, на производителите на съответните батерии или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2 от настоящия регламент, на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, или на упълномощени оператори по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56 от настоящия регламент. Държавите членки могат да ограничат възможността на операторите на съоръжения за обработване на отпадъци, които попадат в обхвата на директиви 2000/53/ЕО и 2012/19/ЕС, да предават отпадъчните батерии, според вида им, на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на друг оператор по управление на отпадъците. Държавите членки гарантират, че тези ограничения не оказват неблагоприятно въздействие върху системите за събиране и рециклиране. Операторите на съоръжения за обработване на отпадъци водят регистри за тези трансакции.
Изменение 327
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1
1.  Отпадъчните батерии, произхождащи от частни нетърговски ползватели, могат да се изхвърлят в пунктове за разделно събиране, създадени от публични органи за управление на отпадъци.
1.  Отпадъчните батерии, произхождащи от частни нетърговски ползватели, могат да се изхвърлят в пунктове за разделно събиране, създадени от публични органи за управление на отпадъци. Когато са създадени за конкретен вид батерия, публичните органи за управление на отпадъци не отказват вземането обратно на всички отпадъчни батерии от този вид, в т.ч. повторно употребявани батерии, батерии с променено предназначение и батерии, преминали през вторично производство.
Изменение 328
Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2
2.  Публичните органи за управление на отпадъци предават събраните отпадъчни батерии на производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, или на оператори по управление на отпадъци с оглед на обработването и рециклирането на тези отпадъчни батерии в съответствие с изискванията на член 56, или сами извършват тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56.
2.  Публичните органи за управление на отпадъци предават събраните отпадъчни батерии на производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, или на оператори по управление на отпадъци с оглед на обработването и рециклирането на тези отпадъчни батерии в съответствие с изискванията на член 56, или сами извършват тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56. Държавите членки могат да ограничат способността на публичните органи за управление на отпадъци да предават отпадъчните батерии, според вида им, на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на оператор по управление на отпадъците, или сами да извършват тяхното обработване и рециклиране. Държавите членки гарантират, че тези ограничения не оказват неблагоприятно въздействие върху системите за събиране и рециклиране.
Изменение 329
Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
Пунктовете за доброволно събиране на отпадъчни преносими батерии предават отпадъчните преносими батерии на производителите на преносими батерии или на трети страни, действащи от тяхно име, включително организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на операторите по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56.
Пунктовете за доброволно събиране на отпадъчни преносими батерии предават отпадъчните преносими батерии на производителите на преносими батерии или на трети страни, действащи от тяхно име, включително организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на упълномощени оператори по управление на отпадъци с оглед на тяхното обработване и рециклиране в съответствие с изискванията на член 56. Държавите членки могат да ограничат способността на пунктовете за доброволно събиране на отпадъчни преносими батерии да предават отпадъчните батерии на производителите или на организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, или на оператор по управление на отпадъците. Държавите членки гарантират, че тези ограничения не оказват неблагоприятно въздействие върху системите за събиране и рециклиране.
Изменение 330
Предложение за регламент
Член 55 – заглавие
Степени на събиране за отпадъчни преносими батерии
Степени на събиране за отпадъчни преносими батерии и на отпадъчни батерии от леки транспортни средства
Изменение 331
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква б
б)  65 % до 31 декември 2025 г.;
б)  70% до 31 декември 2025 г.;
Изменение 332
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 – буква в
в)  70 % до 31 декември 2030 г.
в)  80% до 31 декември 2030 г.
Изменение 333
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1 а (нов)
1а.  Държавите членки постигат следните минимални целеви стойности за събиране за отпадъчни преносими батерии с общо предназначение:
a)  45% до 31 декември 2023 г.;
б)  70% до 31 декември 2025 г.;
в)  80% до 31 декември 2030 г.
Изменение 334
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 а (нов)
2а.  Държавите членки постигат следните минимални целеви стойности за събиране за отпадъчни батерии от леки транспортни средства:
a)  75% до 31 декември 2025 г.;
б)  85% до 31 декември 2030 г.
Изменение 335
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 2 б (нов)
2б.  До 31 декември 2023 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подробни правила относно изчисляването и проверката на целевите стойности за събиране за отпадъчни батерии от леки транспортни средства, така че да се отрази количеството отпадъчни батерии, налични за събиране.
Изменение 336
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 3
3.  Комисията прави преглед на целевата стойност, посочена в параграф 1, буква в), до 31 декември 2030 г. и в рамките на посочения преглед обмисля дали да определи целева стойност за събирането на батерии, захранващи леки транспортни средства, с оглед на развитието на техния пазарен дял, като отделна целева стойност или като част от прегледа на целевата стойност, определена в параграф 1, буква в) и в член 48, параграф 4. При този преглед може също да се обмисли въвеждането на методика за изчисляване на степента на разделно събиране, така че да се отрази количеството отпадъчни батерии, налични за събиране. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за резултата от прегледа, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.
3.  Комисията прави преглед на целевата стойност, посочена в параграф 1, буква в), до 31 декември 2024 г. При този преглед се обмисля също въвеждането на методика за изчисляване на степента на разделно събиране, така че да се отрази количеството отпадъчни преносими батерии, налични за събиране. За тази цел Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета за резултата от прегледа, придружен, ако е целесъобразно, от законодателно предложение.
Изменение 337
Предложение за регламент
Член 55 – параграф 4
4.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на методиката за изчисляване на степента на събиране за преносими батерии, определена в приложение XI.
заличава се
Изменение 338
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 1
1.  Събраните отпадъчни батерии не се депонират и не се изгарят.
1.  Събраните отпадъчни батерии не се обезвреждат и не се подлагат на дейност по оползотворяване на енергия.
Изменение 339
Предложение за регламент
Член 56 – параграф 4 а (нов)
4а.  Държавите членки могат да създадат схеми за стимулиране на икономическите оператори, които постигат по-високи резултати от съответните прагове, определени в части Б и В от Приложение XII.
Изменение 340
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 1
1.  Всички събрани отпадъчни батерии се подлагат на процес на рециклиране.
1.  Всички събрани отпадъчни батерии биват подлагани на подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението или процес на рециклиране, с изключение на съдържащите живак батерии, които се обезвреждат по начин, който не води до отрицателно въздействие върху човешкото здраве или околната среда.
Изменение 341
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 3 а (нов)
3а.  За да се даде възможност за правилно сортиране и докладване на отпадъчните литиево-йонни батерии, Комисията включва литиево-йонните отпадъчни батерии в списъка на отпадъците, посочен в Решение 2000/532/ЕО, по целесъобразност.
Изменение 342
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 4
4.  До 31 декември 2023 г. Комисията приема акт за изпълнение, за да установи подробни правила относно изчисляването и проверката на ефективността на рециклиране и оползотворяване на материалите. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
4.  До 31 декември 2023 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подробни правила относно изчисляването и проверката на ефективността на рециклиране и оползотворяване на материалите.
Изменение 343
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5
5.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за изменение на минималните равнища на оползотворени материали от отпадъчни батерии, определени в части Б и В от приложение XII, с оглед на техническия и научния напредък и на нововъзникващите нови технологии за управление на отпадъците.
5.  До 31 декември 2027 г. Комисията извършва оценка и представя доклад относно постигнатия напредък по отношение на ефективността на рециклиране и равнищата на оползотворените материали от отпадъчни батерии, определени в части Б и В от приложение XII, с оглед на техническия и научния напредък и на нововъзникващите нови технологии за управление на отпадъците. Ако е целесъобразно, този доклад се придружава от законодателно предложение за увеличаване на минималната ефективност на рециклиране и равнищата на оползотворените материали.
Изменение 344
Предложение за регламент
Член 57 – параграф 5 а (нов)
5а.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73 за разширяване на списъка на химизма и суровините за батерии, определени в части Б и В от приложение XII, с оглед на техническия и научния напредък и на нововъзникващите нови технологии за управление на отпадъците.
Изменение 345
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 1
1.  Обработката и рециклирането могат да се извършват извън съответната държава членка или извън Съюза, при условие че превозът на отпадъчни батерии се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007.
1.  Обработката, подготовката за повторно използване, подготовката за промяна на предназначението и рециклирането могат да се извършват извън съответната държава членка или извън Съюза, при условие че превозът на отпадъчни батерии се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Регламент (ЕО) № 1418/2007.
Изменение 346
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 2
2.  Отпадъчните батерии, изнесени извън Съюза в съответствие с параграф 1, се вземат под внимание при отчитане на изпълнението на задълженията, ефективността и целевите стойности, посочени в членове 56 и 57, само ако рециклиращото предприятие или друг държател на отпадъци, изнасящ отпадъчни батерии с цел обработване и рециклиране, може да докаже, че обработването е извършено при условия, еквивалентни на изискванията на настоящия регламент.
2.  Отпадъчните батерии, изнесени извън Съюза в съответствие с параграф 1, се вземат под внимание при отчитане на изпълнението на задълженията, ефективността и целевите стойности, посочени в членове 56 и 57, само ако рециклиращото предприятие или друг държател на отпадъци, изнасящ отпадъчни батерии с цел обработване, подготовка за повторно използване, подготовка за промяна на предназначението и рециклиране, представи документални доказателства, одобрени от компетентния орган по местоназначение, че обработването е извършено при условия, еквивалентни на изискванията на настоящия регламент и на съответните изисквания за защита на околната среда и човешкото здраве в други законодателни актове на Съюза.
Изменение 347
Предложение за регламент
Член 58 – параграф 3
3.  На Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 73, в който се определят подробни правила, допълващи правилата в параграф 2 от настоящия член, чрез установяване на критерии за оценка на еквивалентните условия.
3.  Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73, в който се определят подробни правила, допълващи правилата в параграф 2 от настоящия член, чрез установяване на критерии за оценка на еквивалентните условия не по-късно от 1 юли 2023 г.
Изменение 348
Предложение за регламент
Член 59 – заглавие
Изисквания, свързани с промяната на предназначението и вторичното производство на промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства
Изисквания, свързани с промяната на предназначението и вторичното производство на батерии за леки транспортни средства, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства
Изменение 349
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1
1.  На независимите оператори се предоставя достъп до системата за управление на батерията за презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, при еднакъв ред и условия, с цел оценяване и определяне на състоянието на изправност и оставащия експлоатационен срок на батериите, съгласно параметрите, определени в приложение VII.
1.  На независимите оператори се предоставя достъп, в режим само за четене, до системата за управление на батериите за леки транспортни средства и на батериите в системи за акумулиране на енергия със стационарни батерии, на акумулаторните батерии за електрически превозни средства и на преносимите батерии, които включват система за управление на батерията, при еднакъв ред и условия, с цел оценяване и определяне на състоянието на изправност и оставащия експлоатационен срок на батериите, съгласно параметрите, определени в приложение VII.
Изменение 350
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 1 а (нов)
1а.  Всички използвани системи за акумулиране на енергия със стационарни батерии и всички акумулаторни батерии за електрически превозни средства се оценяват, за да се определи дали са подходящи за повторна употреба, промяна на предназначението или вторично производство. Ако оценката покаже, че подобни батерии са подходящи за повторна употреба, те се използват повторно. Ако оценката покаже, че не са подходящи за повторна употреба, но са подходящи за промяна на предназначението или за вторично производство, предназначението им се променя или те преминават през вторично производство.
Изменение 351
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 2
2.  На независимите оператори, извършващи операции по промяна на предназначението или вторично производство, се предоставя подходящ достъп при еднакъв ред и условия до информацията, необходима за боравенето със и изпитването на презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства, или на уреди и превозни средства, в които са вградени такива батерии, както и на компоненти на такива батерии, уреди или превозни средства, включително по отношение на аспекти, свързани с безопасността.
2.  На независимите оператори, извършващи операции по подготовка за промяна на предназначението, промяна на предназначението или вторично производство, се предоставя подходящ достъп при еднакъв ред и условия до информацията, необходима за боравенето със и изпитването на батерии за леки транспортни средства, промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства, или на уреди и превозни средства, в които са вградени такива батерии, както и на компоненти на такива батерии, уреди или превозни средства, включително по отношение на аспекти, свързани с безопасността.
Изменение 352
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 3
3.  Операторите, извършващи операции по промяна на предназначението или вторично производство, гарантират, че прегледът, изпитването на експлоатационните характеристики, опаковането и превозът на батериите и техните компоненти се извършва в съответствие с подходящи инструкции за контрол на качеството и безопасност.
3.  Операторите, извършващи операции по подготовка за промяна на предназначението, промяна на предназначението или вторично производство, гарантират, че прегледът, изпитването на експлоатационните характеристики и на безопасността, опаковането и превозът на батериите и техните компоненти се извършва в съответствие с подходящи инструкции за контрол на качеството и безопасност.
Изменение 353
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 1
4.  Операторите, извършващи операции по промяна на предназначението или вторично производство на батерии, гарантират, че батерията с променено предназначение или която е преминала през вторично производство е в съответствие с настоящия регламент, както и със съответните изисквания за защита на продукта, околната среда и здравето на човека в други законови и технически документи за конкретното ѝ предназначение, когато се пуска на пазара.
4.  Операторите, извършващи операции по подготовка за промяна на предназначението, промяна на предназначението или вторично производство на батерии, гарантират, че батерията с променено предназначение или която е преминала през вторично производство е в съответствие с настоящия регламент, както и със съответните изисквания за защита на продукта, околната среда и здравето на човека в други законови и технически документи за конкретното ѝ предназначение, когато се пуска на пазара.
Изменение 354
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 2
Спрямо дадена батерия, предназначението на която е било променено или която е преминала през вторично производство, не се прилагат задълженията, определени в член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграфи 1, 2 и 3, член 10, параграфи 1 и 2, и член 39, параграф 1, когато икономическият оператор, който пуска на пазара батерия, предназначението на която е било променено или която е преминала през вторично производство, може да докаже, че преди промяната на предназначението или преминаването през вторично производство батерията е била пусната на пазара преди датите, на които тези задължения стават приложими в съответствие с посочените членове.
Спрямо дадена батерия, предназначението на която е било променено или която е преминала през вторично производство, не се прилагат задълженията, определени в член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 8, параграфи 1, 2 и 3 и член 39, параграф 1, когато икономическият оператор, който пуска на пазара батерия, предназначението на която е било променено или която е преминала през вторично производство, може да докаже, че преди промяната на предназначението или преминаването през вторично производство батерията е била пусната на пазара преди датите, на които тези задължения стават приложими в съответствие с посочените членове.
Изменение 355
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 4 – алинея 2 a (нова)
Операторите, които пускат на пазара батерии с променено предназначение или вторично произведени батерии, се считат за нов производител на батерии и следователно се регистрират в съответствие с член 46 и носят разширена отговорност на производителя в съответствие с член 47.
Изменение 356
Предложение за регламент
Член 59 – параграф 5 – уводна част
5.  За да докаже документално, че дадена отпадъчна батерия, подложена на операция по промяна на предназначението или вторично производство, вече не е отпадък, държателят на батерията представя следните доказателства при поискване от компетентен орган:
5.  За да докажат документално, че дадена отпадъчна батерия, подложена на операция по промяна на предназначението или вторично производство, вече не е отпадък, операторите, извършващи промяната на предназначението или вторичното производство, представят следните доказателства при поискване от компетентен орган:
Изменение 357
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква а
a)  приноса на крайните ползватели за предотвратяване на отпадъците, включително чрез информация за добри практики относно употребата на батерии с цел удължаване на етапа на тяхната употреба и възможностите за подготовка за повторна употреба;
a)  приноса на крайните ползватели за предотвратяване на отпадъците, включително чрез информация за добри практики и препоръки относно употребата на батерии с цел удължаване на етапа на тяхната употреба и възможностите за повторна употреба, подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението, промяна на предназначението и вторично производство;
Изменение 358
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  наличните системи за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни батерии;
в)  наличните системи за разделно събиране, пунктове за обратно приемане и събиране, подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението, вторично производство и рециклиране на отпадъчни батерии;
Изменение 359
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 1 – буква e
е)  въздействието на веществата, съдържащи се в батериите, върху околната среда и здравето на човека, включително въздействието, дължащо се на неподходящо изхвърляне на отпадъчните батерии, като нерегламентираното изхвърляне или изхвърлянето като несортирани битови отпадъци.
е)  въздействието на веществата, по-специално на опасните вещества, съдържащи се в батериите, върху околната среда и здравето на човека, включително въздействието, дължащо се на неподходящо изхвърляне на отпадъчните батерии, като нерегламентираното изхвърляне или изхвърлянето като несортирани битови отпадъци.
Изменение 360
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
б)  на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и от другите крайни ползватели, както е определено от съответната държава членка.
б)  на език, който може лесно да бъде разбран от потребителите и от другите крайни ползватели и е достъпен за хора с увреждания в съответствие с Директива (ЕС) 2019/882, както е определено от съответната държава членка.
Изменение 361
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 2
2.  Производителите предоставят на дистрибуторите и на операторите, посочени в членове 50, 52 и 53, както и на други оператори по управление на отпадъци, извършващи дейности по ремонт, вторично производство, подготовка за повторна употреба, обработване и рециклиране, информация относно безопасността и предпазните мерки, включително относно безопасните условия на труд, приложими за съхранението и събирането на отпадъчни батерии.
2.  Производителите предоставят на дистрибуторите и на операторите, посочени в членове 50, 52 и 53, както и на други оператори по управление на отпадъци, извършващи дейности по ремонт, вторично производство, подготовка за повторна употреба, обработване и рециклиране, информация относно компонентите и материалите, съдържащи се в батериите, както и разположението на всички опасни вещества в батериите. Производителите предоставят информация относно мерките за безопасност и предпазните мерки, включително относно безопасните условия на труд, приложими за съхранението и събирането на отпадъчни батерии.
Изменение 362
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част
3.  От момента, в който даден модел батерия се доставя на територията на дадена държава членка, производителите предоставят по електронен път и при поискване на операторите по управление на отпадъците, извършващи дейности по ремонт, вторично производство, подготовка за повторна употреба, обработване и рециклиране, доколкото е това е необходимо на тези оператори за извършването на посочените дейности, следната специфична информация за модела на батерията във връзка с правилното и екологосъобразно обработване на отпадъчните батерии:
3.  От момента, в който даден модел батерия се доставя на територията на дадена държава членка, производителите предоставят по електронен път, безплатно и при поискване на операторите по управление на отпадъците, извършващи дейности по ремонт, вторично производство, подготовка за повторна употреба, обработване и рециклиране, доколкото е това е необходимо на тези оператори за извършването на посочените дейности, следната специфична информация за модела на батерията във връзка с правилното и екологосъобразно обработване на отпадъчните батерии:
Изменение 363
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
a)  процесите за извършване на демонтирането на превозни средства и уреди по начин, който дава възможност за отстраняване на вградените в тях батерии;
a)  процесите за извършване на демонтирането на леки транспортни средства, превозни средства и уреди по начин, който дава възможност за отстраняване на вградените в тях батерии;
Изменение 364
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 3 – алинея 1 – буква б
б)  мерките за безопасност и предпазните мерки, включително относно безопасните условия на труд, приложими за съхранението, транспортирането, обработката и рециклирането на отпадъчни батерии.
б)  мерките за безопасност и предпазните мерки, включително относно безопасните условия на труд и мерките за пожарна безопасност, приложими за съхранението, транспортирането, обработката и рециклирането на отпадъчни батерии.
Изменение 365
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 4
4.  Дистрибуторите, които доставят батерии на крайните ползватели, предоставят по видим начин в своите търговски помещения за продажба на дребно и чрез своите места за търговия онлайн информацията, посочена в параграфи 1 и 2, и информация за това как крайните ползватели могат да върнат отпадъчните батерии безплатно в съответните пунктове за събиране, създадени в търговските обекти за продажба на дребно или от името на място за търговия. Това задължение се ограничава до типовете батерии, които дистрибуторът или търговецът на дребно предлага или е предлагал като нови батерии.
4.  Дистрибуторите, които доставят батерии на крайните ползватели, предоставят постоянно по леснодостъпен и ясно видим начин за крайните ползватели на батерии в своите търговски помещения за продажба на дребно и чрез своите места за търговия онлайн информацията, посочена в параграфи 1 и 2, и информация за това как крайните ползватели могат да върнат отпадъчните батерии безплатно в съответните пунктове за събиране, създадени в търговските обекти за продажба на дребно или от името на място за търговия. Това задължение се ограничава до типовете батерии, които дистрибуторът или търговецът на дребно предлага или е предлагал като нови батерии.
Изменение 366
Предложение за регламент
Член 60 – параграф 5
5.  Разходите, покрити от производителя съгласно член 47, параграф 1, буква д), се съобщават отделно на крайния ползвател на мястото на продажба на нова батерия. Посочените разходи не превишават най-точната оценка на действителните разходи.
5.  Разходите, покрити от производителя съгласно член 47, параграф 1, буква д), се съобщават отделно на крайния ползвател на мястото на продажба на нова батерия. Посочените разходи не превишават най-точната оценка на действителните разходи и не се прибавят към крайната цена на батерията, начислена на потребителя в търговския обект.
Изменение 367
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
1.  Производителите на преносими батерии или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, докладват на компетентния орган за всяка календарна година следната информация, според химизма на батериите, като уточняват количествата батерии, захранващи леки транспортни средства:
1.  Производителите на преносими батерии или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, докладват на компетентния орган за всяка календарна година следната информация, според химизма на батериите:
Изменение 368
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква a а (нова)
aа)  количеството преносими батерии с общо предназначение, предоставени за първи път на пазара на територията на дадена държава членка, с изключение на преносимите батерии с общо предназначение, които са напуснали територията на тази държава членка през въпросната година, преди да бъдат продадени на крайни ползватели;
Изменение 369
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква б a (нова)
ба)  количеството отпадъчни преносими батерии с общо предназначение, събрани в съответствие с член 48, изчислено въз основа на методиката, посочена в приложение XI;
Изменение 370
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)   количеството събрани отпадъчни преносими батерии, изнесени в трети държави за третиране, подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението или рециклиране.
Изменение 371
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 – алинея 2
Когато оператори по управление на отпадъци, различни от производители, или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, събират отпадъчни преносими батерии от дистрибутори или от други пунктове за събиране за отпадъчни преносими батерии, те докладват на компетентния орган за всяка календарна година количеството събрани отпадъчни преносими батерии според химизма им, като посочват количествата батерии, захранващи леки транспортни средства.
Когато оператори по управление на отпадъци, различни от производители, или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, събират отпадъчни преносими батерии от дистрибутори или от други пунктове за събиране за отпадъчни преносими батерии, те докладват на компетентния орган за всяка календарна година количеството събрани отпадъчни преносими батерии според химизма им.
Изменение 372
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 1 а (нов)
1а.  Производителите на батерии за леки транспортни средства или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, докладват на компетентния орган за всяка календарна година следната информация, според химичния състав на батериите, като уточняват количествата батерии, захранващи леки транспортни средства:
a)  количеството батерии за леки транспортни средства, предоставени за първи път на пазара на територията на дадена държава членка, с изключение на батериите за леки транспортни средства, които са напуснали територията на тази държава членка през въпросната година, преди да бъдат продадени на крайни ползватели;
б)  количеството отпадъчни батерии от леки транспортни средства, събрани в съответствие с член 48а, изчислено въз основа на методиката, установена в делегирания акт, който се приема в съответствие с член 55, параграф 2б;
в)  целевата стойност за събиране, постигната от производителя или от организацията, компетентна в областта на отговорността на производителя, действаща от името на своите членове;
г)  количеството събрани отпадъчни батерии от леки транспортни средства, доставени за обработване и рециклиране в разрешени съоръжения; и
д)  количеството батерии, доставени за повторна употреба, промяна на предназначението и вторично производство.
Когато оператори по управление на отпадъци, различни от производители, или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организации, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, събират отпадъчни батерии от леки транспортни средства от дистрибутори или от други пунктове за събиране за отпадъчни батерии от леки транспортни средства, те докладват на компетентния орган за всяка календарна година количеството събрани батерии от леки транспортни средства по категории според химичния им състав, като посочват количествата батерии, захранващи леки транспортни средства.
Операторите, посочени в първа и втора алинея, докладват на компетентния орган данните, посочени в първа алинея, в срок от 4 месеца след края на годината на докладване, за която се събират данните. Първият период на докладване се отнася за първата пълна календарна година след приемането на акта за изпълнение, с който се установява форматът за докладване на Комисията, в съответствие с член 62, параграф 5. Компетентните органи установяват формàта и процедурите, в съответствие с които трябва да им бъдат докладвани данните.
Изменение 373
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 2 – буква б a (нова)
ба)  количеството батерии, доставени за повторна употреба, промяна на предназначението и вторично производство;
Изменение 374
Предложение за регламент
Член 61 - параграф 2 - буква б б (нова)
бб)  количеството събрани отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, изнесени в трети държави за третиране, подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението или рециклиране.
Изменение 375
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 3 – алинея 1 – буква б а (нова)
ба)  количеството събрани отпадъчни автомобилни батерии, промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства, изнесени в трети държави за третиране, подготовка за повторна употреба, подготовка за промяна на предназначението или рециклиране.
Изменение 376
Предложение за регламент
Член 61 – параграф 5 – алинея 1 – буква б
б)  количеството отпадъчни батерии, подлагани на процеси на рециклиране;
б)  количеството отпадъчни батерии, подлагани на процеси на подготовка за промяна на предназначението и на рециклиране;
Изменение 377
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част
Държавите членки правят обществено достояние в агрегиран формат за всяка календарна година следните данни относно преносимите батерии, автомобилните батерии, промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства според типовете батерии и техния химизъм, а по отношение на преносимите батерии посочват отделно батериите, захранващи леки транспортни средства:
Държавите членки правят обществено достояние в агрегиран формат за всяка календарна година следните данни относно преносимите батерии, батериите за леки транспортни средства, автомобилните батерии, промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства според типовете батерии и техния химизъм, а по отношение на преносимите батерии посочват отделно батериите, захранващи леки транспортни средства:
Изменение 378
Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1 – алинея 1 – буква б
б)  количеството отпадъчни батерии, събрани в съответствие с членове 48 и 49, изчислено въз основа на методиката, посочена в приложение XI;
б)  количеството отпадъчни батерии, събрани в съответствие с членове 48, 48a и 49, изчислено въз основа на методиката, посочена в приложение XI;
Изменение 379
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 а (нов)
1а.  Системата обслужва следните цели:
a)  подпомагане на органите за надзор на пазара при изпълнението на техните задачи съгласно настоящия регламент и съответните делегирани актове, включително прилагането на регламента от страна на тези органи;
б)  предоставяне на обществеността на информация за пуснатите на пазара батерии и техните изисквания за устойчивост и безопасност, както и информационни листове за батериите;
в)  предоставяне на актуална информация за акумулаторните батерии на Комисията и на акредитираните производители, извършващи повторна употреба, както и на рециклиращите предприятия.
Изменение 380
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2
2.  В системата се съдържа информацията и данните за презаредимите промишлени батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране и капацитет над 2 kWh, както е посочено в приложение XIII. Информацията и данните могат да бъдат сортирани и са достъпни за търсене, като се спазват отворените стандарти за използване от трети страни.
2.  В системата се съдържа информацията и данните за батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства, както е посочено в приложение XIII. Информацията и данните могат да бъдат сортирани и са достъпни за търсене, като се спазват отворените стандарти за използване от трети страни. Системата съдържа също така редовно актуализирана база данни за всички батерии, попадащи в обхвата на настоящия регламент.
Изменение 381
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 3
3.  Икономическите оператори, които пускат на пазара дадена презаредима промишлена батерия или акумулаторна батерия за електрически превозни средства с вътрешно акумулиране, предоставят информацията, посочена в параграф 2, достъпна по електронен път в машинночетим формат, като използват оперативно съвместими и леснодостъпни услуги за данни във формàта, установен в съответствие с параграф 5.
3.  Икономическите оператори, които пускат на пазара дадена батерия за леки транспортни средства, промишлена батерия или акумулаторна батерия за електрически превозни средства, предоставят информацията, посочена в параграф 2, достъпна по електронен път в машинночетим формат, като използват оперативно съвместими и леснодостъпни услуги за данни във формàта, установен в съответствие с параграф 5.
Изменение 382
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 4 а (нов)
4а.  Системата не заменя, нито изменя отговорностите на органите за надзор на пазара.
Изменение 383
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
5.  До 31 декември 2024 г. Комисията приема актове за изпълнение, за да установи:
5.  До 31 декември 2024 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез определянето на:
Изменение 384
Предложение за регламент
Член 64 – параграф 5 – алинея 2
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
заличава се
Изменение 385
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 1
1.  До 1 януари 2026 г. за всяка промишлена батерия и акумулаторна батерия за електрически превозни средства, която е пусната на пазара или е въведена в експлоатация, чийто капацитет е над 2 kWh, е налице електронен запис („паспорт на батерията“).
1.  До 1 януари 2026 г. за всяка промишлена батерия, акумулаторна батерия за електрически превозни средства и батерия за леки транспортни средства, която е пусната на пазара или е въведена в експлоатация, е налице електронен запис („паспорт на батерията“).
Изменение 386
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3
3.  Паспортът на батерията е свързан с информацията за основните характеристики на всеки тип и модел батерия, съхранявани в източниците на данни на системата, създадена в съответствие с член 64. Икономическият оператор, който пуска на пазара промишлена батерия или акумулаторна батерия за електрически превозни средства, гарантира, че данните, включени в паспорта на батерията, са точни, пълни и актуални.
3.  За промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства паспортът на батерията е свързан с информацията за основните характеристики на всеки тип и модел батерия, съхранявани в източниците на данни на системата, създадена в съответствие с член 64.Икономическият оператор, който пуска на пазара промишлена батерия или акумулаторна батерия за електрически превозни средства, гарантира, че данните, включени в паспорта на батерията, са точни, пълни и актуални.
Изменение 387
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 3 а (нов)
3а.  За батериите за леки транспортни средства паспортът на батерията съдържа информацията, описана в член 13, параграф 5, букви а) – г), и) и й), както и актуализирана информация за батерията, свързана с промени в нейното състояние.
Изменение 388
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 4
4.  Паспортът на батерията е достъпен онлайн чрез електронни системи, оперативно съвместими със системата, създадена в съответствие с член 64.
4.  Паспортът на батерията е достъпен онлайн чрез електронни системи, които са оперативно съвместими със системата, създадена в съответствие с член 64, и посредством QR-кода, посочен в член 13, параграф 5.
Изменение 389
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 5
5.  Паспортът на батерията позволява достъп до информация за стойностите на експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност, посочени в член 10, параграф 1, когато батерията се пуска на пазара и когато се променя състоянието ѝ.
5.  Паспортът на батерията позволява достъп до информация за стойностите на експлоатационните характеристики и параметрите за дълготрайност, посочени в член 10, параграф 1, както и до информация относно състоянието на изправност на батерията в съответствие с член 14, когато батерията се пуска на пазара и когато се променя състоянието ѝ.
Изменение 390
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 6
6.  Когато промяната в състоянието се дължи на дейности по ремонт или промяна на предназначението, отговорността за записа за батерията в паспорта на батерията се прехвърля върху икономическия оператор, за който се счита, че пуска на пазара или въвежда в експлоатация промишлената батерия или акумулаторната батерия за електрически превозни средства.
6.  Когато промяната в състоянието се дължи на дейности по промяна на предназначението или вторично производство, отговорността за записа за батерията в паспорта на батерията се прехвърля върху икономическия оператор, за който се счита, че пуска на пазара или въвежда в експлоатация промишлената батерия, акумулаторната батерия за електрически превозни средства или батерията за леки транспортни средства. Записът за батерии с променено предназначение или за вторично произведени батерии се свързва със записа на оригиналната батерия.
Изменение 391
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 7 – уводна част
7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение, за да установи правилата за достъп, споделяне, управление, проучване, публикуване и повторно използване на информацията и данните, достъпни чрез паспорта на батерията.
7.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 73, за да установи правилата за достъп, споделяне, управление, проучване, публикуване и повторно използване на информацията и данните, достъпни чрез паспорта на батерията.
Изменение 392
Предложение за регламент
Член 65 – параграф 7 – алинея 1
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
заличава се
Изменение 393
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1
1.  Когато органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат достатъчно основания да смятат, че дадена батерия, която попада в обхвата на настоящия регламент, представлява риск за здравето на човека или безопасността на хората, за собствеността или за околната среда, те извършват оценка по отношение на съответната батерия, която обхваща всички съответни изисквания, определени в настоящия регламент.
1.  Органите за надзор на пазара извършват съответните проверки на батериите, пуснати в продажба онлайн и офлайн в съответния мащаб посредством проверки по документи и когато е целесъобразно, физически и лабораторни проверки въз основа на подходящи проби, като обхващат всички съответни изисквания, определени в настоящия регламент. Органите за надзор на пазара могат да изпращат батерии на структурата на Съюза за извършване на изпитвания, посочена в член 68а, за извършване на такава оценка.
Изменение 394
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – алинея 1 a (нова)
До ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема актове за изпълнение за определяне на единни условия за проверки, критерии за определяне на честотата на проверките и количеството на пробите, които да бъдат проверявани в съответствие с член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 74, параграф 3.
Изменение 395
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 2
2.  Когато органите за надзор на пазара считат, че несъответствието не е ограничено само до националната им територия, те информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от икономическия оператор.
2.  Органите за надзор на пазара информират Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката и за действията, които те са изискали да бъдат предприети от икономическия оператор.
Изменение 396
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 5 – буква а
a)  несъответствие на батерията с изискванията, определени в глава II или III от настоящия регламент;
a)  несъответствие на батерията с изискванията, определени в глава II или III или член 39 от настоящия регламент;
Изменение 397
Предложение за регламент
Член 66 – параграф 8 а (нов)
8а.  Потребителите имат възможност да въвеждат информация за батерии, представляващи риск за потребителите, в отделен раздел на Системата на Общността за бърз обмен на информация (RAPEX), предвидена в член 12 от Директива 2001/95/ЕО. Комисията взема надлежно под внимание получената информация и осигурява последващи действия, включително предаването на информацията на съответните национални органи за последващи действия, когато е целесъобразно.
Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 74, параграф 2, за да определи реда и условията за предаването на информацията, посочена в първа алинея, както и за предаването на тази информация на съответните национални органи за последващи действия.
Изменение 398
Предложение за регламент
Член 67 – параграф 1 – алинея 1
1.  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 66, параграфи 3 и 4, срещу мярка, предприета от държава членка, бъдат повдигнати възражения, или когато Комисията счита, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията започва незабавно консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или оператори и извършва оценка на националната мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение чрез акт за изпълнение дали националната мярка е обоснована, или не.
1.  Когато при приключването на процедурата, предвидена в член 66, параграфи 3 и 4, срещу мярка, предприета от държава членка, бъдат повдигнати възражения, или когато Комисията счита, че национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията започва незабавно консултации с държавите членки и със съответния икономически оператор или оператори и извършва оценка на националната мярка. Комисията приключва тази оценка в срок от един месец. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение чрез акт за изпълнение дали националната мярка е обоснована, или не.
Изменение 399
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 1
1.  Когато дадена държава членка, след като извърши оценката съгласно член 67, параграф 1, установи, че въпреки че дадена батерия съответства на изискванията, определени в глави II и III, тя представлява риск за здравето на човека или безопасността на хората, за защитата на собствеността или за опазването на околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответната батерия бъде пусната на пазара, тя вече няма да представлява такъв риск, или да изтегли батерията от пазара, или да я изземе в рамките на разумен срок, съобразен с естеството на посочения риск.
1.  Когато дадена държава членка, след като извърши оценката съгласно член 67, параграф 1, установи, че въпреки че дадена батерия съответства на изискванията, определени в глави II и III, тя представлява риск или основателно може да се счита, че представлява риск за здравето на човека или безопасността на хората, за защитата на собствеността или за опазването на околната среда, тя изисква от съответния икономически оператор да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че когато съответната батерия бъде пусната на пазара, тя вече няма да представлява такъв риск, да изтегли батерията от пазара, или да я изземе в рамките на разумен срок, съобразен с естеството на посочения риск.
Изменение 400
Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3
3.  Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответната батерия, произхода и веригата на доставки на батерията, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на мерките, предприети на национално равнище.
3.  Държавата членка незабавно информира Комисията и другите държави членки. Тази информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на съответната батерия, произхода и веригата на създаване на стойност на батерията, естеството на съпътстващия риск и естеството и продължителността на мерките, предприети на национално равнище.
Изменение 401
Предложение за регламент
Член 68 а (нов)
Член 68a
Структура на Съюза за извършване на изпитвания
1.  До ... [две години след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията определя структура на Съюза за извършване на изпитвания, специализирана в областта на батериите, в съответствие с член 21, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2019/1020.
2.  Структурата на Съюза за извършване на изпитвания служи като център за компетентност за:
a)  предоставяне, чрез дерогация от член 21, параграф 6, буква б) от Регламент (ЕС) 2019/1020, на независими технически и научни съвети на Комисията в хода на проучванията, посочени в член 32 от настоящия регламент, и в хода на оценките, посочени в член 67, параграф 1 и член 68, параграф 4 от настоящия регламент;
б)  извършване на изпитвания на батерии по искане на органите за надзор на пазара за целите на оценката, посочена в член 66, параграф 1.
Изменение 402
Предложение за регламент
Член 68 б (нов)
Член 68б
Национални центрове за компетентност в областта на батериите
1.  Органите за надзор на пазара съгласуват с организациите, представляващи икономическите оператори и изследователските центрове, създаването на национален експертен център в областта на батериите във всяка държава членка.
2.  Националните центрове за компетентност в областта на батериите, посочени в параграф 1, извършват дейности, имащи за цел насърчаване на съответствието, установяване на несъответствия, повишаване на осведомеността и предоставяне на насоки и технически съвети във връзка с изискванията на настоящия регламент. Когато е уместно, други заинтересовани страни, като например организации, представляващи крайните ползватели, също могат да участват в дейностите на националните центрове за компетентност в областта на батериите.
3.  В съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1020 органът за надзор на пазара и страните, посочени в параграф 1, гарантират, че дейностите, извършвани от националните експертни центрове в областта на батериите, не водят до нелоялна конкуренция между икономическите оператори и не засягат обективността, независимостта и безпристрастността на страните.
Изменение 403
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – уводна част
1.  Без да се засяга член 66, когато дадена държава членка установи, че дадена батерия, попадаща извън обхвата на член 68, не е в съответствие с настоящия регламент, или икономически оператор е нарушил задължение, определено в настоящия регламент, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие. Такива несъответствия включват следното:
1.  Без да се засяга член 66, когато дадена държава членка установи, че дадена батерия, попадаща извън обхвата на член 68, не е в съответствие с настоящия регламент, или икономически оператор е нарушил задължение, определено в настоящия регламент, тя изисква от съответния икономически оператор да прекрати въпросното несъответствие. За улесняване на тази задача държавите членки създават лесно достъпни канали за подаване на сигнали от потребителите относно случаи на несъответствие. Такива несъответствия включват следното:
Изменение 404
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – буква к
к)  не са изпълнени изискванията, свързани с политиката за надлежна проверка на веригата на доставки, посочена в член 39.
к)  не са изпълнени изискванията, свързани с политиката за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност, посочена в член 39;
Изменение 405
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 1 – буква к а (нова)
ка)  не са изпълнени изискванията за паспорт на батерията, посочени в член 65.
Изменение 406
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3 а (нов)
3а.  На компетентните органи на държавите членки се предоставят правомощия за разследване в съответствие с член 14 от Регламент (ЕС) 2019/1020 с цел извършване на подходящи проверки, основани на риска или въз основа на получена информация, за да разкриват евентуално несъответствие.
Изменение 407
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3 б (нов)
3б.  Органите за надзор на пазара си сътрудничат, за да гарантират трансграничното прилагане на настоящия регламент в съответствие с разпоредбите на глава VI от Регламент (ЕС) 2019/1020.
Изменение 408
Предложение за регламент
Член 69 – параграф 3 в (нов)
3в.  Държавите членки си сътрудничат в мрежа за целите на правоприлагането, като се подкрепят взаимно в процедурата за установяване на нарушение в случай на трансгранични продажби в рамките на Съюза.
Изменение 409
Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1
1.  Възлагащите органи, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС или в член 3, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, и възложителите, както са определени в член 4, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, когато сключват обществени поръчки за батерии или продукти, съдържащи батерии, при положенията, обхванати от посочените директиви, вземат предвид въздействието на батериите върху околната среда през жизнения им цикъл, за да се гарантира, че това въздействие на закупените чрез обществени поръчки батерии е сведено до минимум.
1.  Възлагащите органи, както са определени в член 2, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС или в член 3, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, и възложителите, както са определени в член 4, параграф 1 от Директива 2014/25/ЕС, когато сключват обществени поръчки за батерии или продукти, съдържащи батерии, при положенията, обхванати от посочените директиви, отдават предпочитание на най-екологосъобразните батерии въз основа на целия им жизнен цикъл, за да се гарантира, че това въздействие на закупените чрез обществени поръчки батерии е сведено до минимум.
Изменение 410
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 3 а (нов)
3а.  Ако дадена държава членка счита, че употребата на дадено вещество при производството на батерии или присъствието на дадено вещество в батериите, когато те се пускат на пазара, или по време на следващите етапи от жизнения им цикъл, включително фазата, в която те представляват отпадък, представлява риск за здравето на човека или за околната среда, който не е адекватно контролиран и е необходимо да бъде разгледан, тя уведомява Агенцията, че предлага да изготви досие в съответствие с изискванията за досиетата за ограничаване. Ако това досие покаже, че е необходимо се предприемат действия на общностно равнище извън вече въведените мерки, държавата членка внася досието в Агенцията, за да задейства процедурата по ограничаване.
Изменение 411
Предложение за регламент
Член 71 – параграф 14 а (нов)
14а.  В срок от 6 месеца след всяко изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или след влизането в сила на бъдещо законодателство на Съюза относно критериите за устойчивост на опасните вещества и химикали Комисията преценява дали това изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 или това бъдещо законодателство на Съюза налага изменение на настоящия член и приема, когато това е целесъобразно, делегиран акт в съответствие с член 73 от настоящия регламент за съответно изменение на тези разпоредби.
Изменение 412
Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2 а (нов)
2а.  Могат да се признават само управлявани от промишлеността схеми, които отговарят на изискванията по член 39 и са проверени от трета страна.
Изменение 413
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 9, параграф 2, член 10, параграф 3, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 27, параграф 3, член 39, параграф 8, член 55, параграф 4, член 56, параграф 4, член 57, параграф 6, член 58, параграф 3, и член 70, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6, параграф 2, член 6, параграф 5a, член 7, параграф 1, трета алинея, буква а), член 7, параграф 1, четвърта алинея, член 7, параграф 2, четвърта алинея, буква a), член 7, параграф 3, трета и четвърта алинея, член 8, параграф 1, втора алинея, буква a), член 8, параграф 4a, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграфи 1б и 1в, член 10, параграф 3, първа алинея, член 10, параграф 3a, член 11a, параграф 4, член 11б, параграф 2, член 13, параграф 6a, член 14, параграф 3, алинея 1a, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 39, параграф 8, както и член 8a, член 55, параграф, член 56, параграф 4, член 57, параграф 4, член 57, параграф 5a, член 58, параграф 3, член 64, параграф 5, член 65, параграф 7, член 70, параграф 3, член 71, параграф 14a и член 76, параграф, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 414
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 9, параграф 2, член 10, параграф 3, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 27, параграф 3, член 39, параграф 8, член 55, параграф 4, член 56, параграф 4, член 57, параграф 6, член 58, параграф 3, и член 70, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6, параграф 2, член 6, параграф 5a, член 7, параграф 1, трета алинея, буква а), член 7, параграф 1, четвърта алинея, член 7, параграф 2, четвърта алинея, буква a), член 7, параграф 3, трета и четвърта алинея, член 8, параграф 1, втора алинея, буква a), член 8, параграф 4a, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграфи 1б и 1в, член 10, параграф 3, първа алинея, член 10, параграф 3a, член 11a, параграф 4, член 11б, параграф 2, член 13, параграф 6a, член 14, параграф 3, алинея 1a, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 39, параграф 8, както и член 8a, член 55, параграф, член 56, параграф 4, член 57, параграф 4, член 57, параграф 5a, член 58, параграф 3, член 64, параграф 5, член 65, параграф 7, член 70, параграф 3, член 71, параграф 14a и член 76, параграф, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 415
Предложение за регламент
Член 73 – параграф 6
6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 6, параграф 2, член 7, параграфи 1, 2 и 3, член 9, параграф 2, член 10, параграф 3, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 27, параграф 3, член 39, параграф 8, член 55, параграф 4, член 56, параграф 4, член 57, параграф 6, член 58, параграф 3, и член 70, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
6.  Делегиран акт, приет в съответствие с член 6, параграф 2, член 6, параграф 5a, член 7, параграф 1, трета алинея, буква а), член 7, параграф 1, четвърта алинея, член 7, параграф 2, четвърта алинея, буква a), член 7, параграф 3, трета и четвърта алинея, член 8, параграф 1, втора алинея, буква a), член 8, параграф 4a, член 9, параграф 2, втора алинея, член 10, параграфи 1б и 1в, член 10, параграф 3, първа алинея, член 10, параграф 3a, член 11a, параграф 4, член 11б, параграф 2, член 13, параграф 6a, член 14, параграф 3, алинея 1a, член 12, параграф 2, член 17, параграф 4, член 39, параграф 8, както и член 8a, член 55, параграф 2б, член 56, параграф 4, член 57, параграф 4, член 57, параграф 5a, член 58, параграф 3, член 64, параграф 5, член 65, параграф 7, член 70, параграф 3, член 71, параграф 14a и член 76, параграф 1б, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 416
Предложение за регламент
Член 75 – параграф 1 – точка 2 – уводна част
(2)  в приложение I се добавя следната точка 71 към списъка на законодателството на Съюза за хармонизация:
(2)  в приложение I точка 21 от списъка на законодателството на Съюза за хармонизация се заменя със следното:
Изменение 417
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 а (нов)
В срок до 1 януари 2023 г. Комисията разработва хармонизирани критерии или насоки за ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и за обезщетение за щетите, причинени на физически лица.
Тези критерии обхващат най-малкото следните видове нарушения:
–  подаване на декларации с невярно съдържание по време на процедурите за оценяване на съответствието, установени в глава IV, и мерките, посочени в членове 66 и 68;
–  фалшифициране на резултатите от изпитванията по отношение на съответствието или на надзора на пазара;
–  неразкриване на данни или технически спецификации, които биха могли да доведат до изземване на батерията или на нейните компоненти или до отказ или отнемане на декларацията за съответствие.
Изменение 418
Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 б (нов)
В срок до 1 януари 2023 г. Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 73 за допълване на настоящия регламент чрез установяване на критерии за прилагане на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции и за обезщетение за щетите, причинени на физически лица, които обхващат най-малко нарушенията, изброени в параграф 1а.
Изменение 419
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1
1.  До 31 декември 2030 г. Комисията изготвя доклад относно прилагането на настоящия регламент и неговото въздействие върху околната среда и функционирането на вътрешния пазар.
1.  До 31 декември 2030 г. и впоследствие на всеки пет години Комисията изготвя доклад относно прилагането на настоящия регламент и неговото въздействие върху околната среда, човешкото здраве и функционирането на вътрешния пазар и предава и представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 420
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква в
в)  изискванията за надлежна проверка на веригата на доставки, определени в членове 39 и 72;
в)  изискванията за надлежна проверка на веригата за създаване на стойност в сектора на батериите, определени в членове 39 и 72;
Изменение 421
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)
га)  мерките относно идентификацията на икономическите оператори съгласно член 45;
Изменение 422
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква г б (нова)
гб)  нарушенията и ефективността, пропорционалността и възпиращия ефект на санкциите, посочени в член 76;
Изменение 423
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 1 – буква г в (нова)
гв)  анализа на въздействието на регламента върху конкурентоспособността и инвестициите в сектора на акумулаторните батерии и на административната тежест.
Изменение 424
Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2 – алинея 2
Когато е целесъобразно, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на съответните разпоредби на настоящия регламент.
Ако е целесъобразно, докладът, посочен в параграф 1, се придружава от законодателно предложение за изменение на съответните разпоредби на настоящия регламент.
Изменение 425
Предложение за регламент
Член 79 – параграф 2
Той се прилага от 1 януари 2022 г.
Той се прилага от ... [6 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 426
Предложение за регламент
Приложение І – таблица – ред 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2а.  Олово

Преносимите батерии, независимо дали са вградени в уреди или не, не съдържат повече от 0,01% олово в тегловни проценти (изразено като метално олово).

CAS № 7439-92-1

 

EО № 231-100-4 и неговите съединения

 

Изменение 427
Предложение за регламент
Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква в а (нова)
ва)  „оценки на качеството на данните“ означава полуколичествена оценка на критериите за качество на набор от данни въз основа на технологична представителност, географска представителност, представителност, свързана с времето, и прецизност; счита се, че качеството на данните е качеството на документирания набор от данни.
Изменение 428
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – параграф 2
Хармонизираните правила за изчисляване, посочени в член 7, се основават на съществените елементи, включени в настоящото приложение, съответстват на последната версия на метода на Комисията за определяне на продуктов отпечатък върху околната среда (ПООС)81 и на съответните правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти (ППООСКП)82 и отразяват международните споразумения и техническия/научния напредък в областта на оценката на жизнения цикъл83.
Хармонизираните правила за изчисляване, посочени в член 7, се основават на съществените елементи, включени в настоящото приложение, съответстват на последната версия на метода на Комисията за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда (ПООС)81 и на съответните правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти (ППООСКП)82 и отразяват международните споразумения и техническия/научния напредък в областта на оценката на жизнения цикъл83. Разработването и актуализирането на методите за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда и на съответните правила за проучване на отпечатъка върху околната среда на категория продукти са открити и прозрачни и в тях участват в достатъчна степен представители на организациите на гражданското общество, академичните среди и други заинтересовани страни.
__________________
__________________
81 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
81 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
82 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
83 Вж. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
83 Вж. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Изменение 429
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 а (нова)
2а.  Енергийно потребление и отчитане
При изчисляването на въглеродния интензитет на използваната енергия през различните етапи и процеси на жизнения цикъл на батерията, посочени в параграф 4, се използват средните данни за въглеродните емисии на държавата, където се извършва конкретната дейност или процес. Използват се по-ниски емисионни фактори само когато икономическият оператор може надеждно да докаже, че регионът, в който се е извършила конкретната дейност и който е доставил енергията на икономическия оператор, или неговите отделни процеси или енергоснабдяване са с по-нисък въглероден интензитет в сравнение със средните стойности за държавата. Това се потвърждава чрез доказателство за това, че енергията е получена от въпросния регион и че той се характеризира с по-нисък въглероден интензитет, или чрез директна връзка с възобновяем или по-нисковъглероден енергиен източник или договор, демонстриращ времева и географска връзка между енергоснабдяването и използването от икономическия оператор, което трябва да бъде потвърдено от трета страна чрез декларация за извършената от нея проверка.
Изменение 430
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4 – параграф 1 – таблица – ред 2

Текст, предложен от Комисията

Придобиване и предварителна обработка на суровини

Включва добив и предварителна обработка до производството на електрохимични елементи и компоненти на батериите (активна маса, сепаратор, електролит, корпуси, активни и пасивни компоненти на батериите) и електрически/електронни компоненти.

Изменение

Придобиване и предварителна обработка на суровини

Включва добив и друго подходящо набавяне, предварителна обработка и превоз на всички суровини и активни материали до производството на електрохимични елементи и компоненти на батериите (активна маса, сепаратор, електролит, корпуси, активни и пасивни компоненти на батериите) и електрически/електронни компоненти.

Изменение 431
Предложение за регламент
Приложение II – точка 4 – параграф 3
Етапът на употреба следва да бъде изключен от изчисленията на въглеродния отпечатък през жизнения цикъл, тъй като не е под прякото влияние на производителите, освен ако се докаже, че решенията, избрани от производителите на батерии на етапа на проектиране, могат да допринесат в непренебрежима степен за това въздействие.
Етапът на употреба може да бъде изключен от изчисленията на въглеродния отпечатък през жизнения цикъл само когато производителите могат надеждно да докажат, че решенията, взети на етапа на проектиране, допринасят само в непренебрежима степен за това въздействие.
Изменение 432
Предложение за регламент
Приложение II – точка 5 – параграф 2
По-специално всички данни за дейности, свързани с анода, катода, електролита, сепаратора и корпуса на електрохимичния елемент на батерията, се отнасят за конкретен модел батерия, произведен в конкретно производствено предприятие (т.е. не се използват данни за дейности по подразбиране). Данните за специфичните за батерията дейности се използват в комбинация със съответните вторични набори от данни, които са в съответствие с метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда.
По-специално всички данни за дейности, свързани със суровините, анода, катода, електролита, сепаратора и корпуса на електрохимичния елемент на батерията, се отнасят за конкретен модел батерия, произведен в конкретно производствено предприятие (т.е. не се използват данни за дейности по подразбиране). Данните за специфичните за батерията дейности се използват в комбинация със съответните вторични набори от данни, които са в съответствие с метода за определяне на продуктовия отпечатък върху околната среда.
Изменение 433
Предложение за регламент
Приложение II – точка 5 – параграф 5 – тире 1
—  Етап на придобиване и предварителна обработка на суровините
—  Етап на придобиване, включително превоз, и предварителна обработка на суровините
Изменение 434
Предложение за регламент
Приложение II – точка 8 – параграф 1
В зависимост от разпределението на стойностите в декларациите за въглеродния отпечатък на пусканите на пазара на ЕС батерии ще бъде определен логичен брой класове на ефективност, като категория А е най-добрият клас с най-ниско въздействие на жизнения цикъл върху въглеродния отпечатък, за да се даде възможност за диференциране на продуктите на пазара.
В зависимост от разпределението на стойностите в декларациите за въглеродния отпечатък и оценките на качеството на данните на пусканите на пазара на ЕС батерии ще бъде определен логичен брой класове на ефективност, като категория А е най-добрият клас с най-ниско въздействие на жизнения цикъл върху въглеродния отпечатък, за да се даде възможност за диференциране на продуктите на пазара.
Изменение 435
Предложение за регламент
Приложение III – заглавие
Електрохимични характеристики и параметри за дълготрайност на преносимите батерии с общо предназначение
Електрохимични характеристики и параметри за дълготрайност на преносимите батерии
Изменение 436
Предложение за регламент
Приложение III – точка 1
1.  Капацитет на батерията, електрически заряд, който дадена батерия може да осигури при специфичен набор от условия.
1.  Капацитет на батерията, електрически заряд, който дадена батерия може да осигури при реални условия.
Изменение 437
Предложение за регламент
Приложение III – точка 3
3.  Срок на съхранение (характеристики на разряд на късен етап), относително намаляване на минималната средна продължителност на разряда след определен период от време и при специфични условия.
3.  Срок на съхранение (характеристики на разряд на късен етап), относително намаляване на минималната средна продължителност на разряда, като първоначално измереният капацитет служи като референтна стойност, след определен период от време и при специфични условия.
Изменение 438
Предложение за регламент
Приложение IV – заглавие
Изисквания относно електрохимичните характеристики и дълготрайността за презаредими промишлени батерии и акумулаторни батерии за електрически превозни средства
Изисквания относно електрохимичните характеристики и дълготрайността на батериите за леки транспортни средства, промишлените батерии и акумулаторните батерии за електрически превозни средства
Изменение 439
Предложение за регламент
Приложение IV – част А – параграф 1 – точка 3
3.  Вътрешно съпротивление (в ꭥ) и нарастване на вътрешното съпротивление (в %).
3.  Вътрешно съпротивление (в ꭥ), нарастване на вътрешното съпротивление (в %) и електрохимичен импеданс (в ꭥ).
Изменение 440
Предложение за регламент
Приложение IV – част А – параграф 1 – точка 5
5.  Указание за очаквания им експлоатационен срок при условията, за които са проектирани.
5.  Очакваният експлоатационен срок съгласно референтните условия, за които са проектирани, изразен в цикли и календарни години.
Изменение 441
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 1 – точка 5 a (нова)
5а.  Саморазряд.
Изменение 442
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 2
„Обявен капацитет“ означава общият брой амперчасове (Ah), които могат да бъдат изчерпени от напълно заредена батерия при определени условия.
„Обявен капацитет“ означава общият брой амперчасове (Ah), които могат да бъдат изчерпени от напълно заредена батерия при определени референтни условия.
Изменение 443
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 3
„Спадане на капацитета“ означава намаляването с времето и при използване на количеството заряд, което дадена батерия може да осигури при номиналното напрежение по отношение на заявения от производителя първоначален обявен капацитет.
„Спадане на капацитета“ означава намаляването с времето и при използване на количеството заряд, което дадена батерия може да осигури при номиналното напрежение по отношение на първоначалния измерен капацитет.
Изменение 444
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 4
„Мощност“ означава количеството енергия, което дадена батерия е в състояние да отдаде за даден период от време.
„Мощност“ означава количеството енергия, което дадена батерия е в състояние да отдаде за даден период от време при референтните условия.
Изменение 445
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 6
„Вътрешно съпротивление“ означава противодействието, оказвано на протичането на тока в електрохимичен елемент или батерия, т.е. сумата от съпротивлението за електроните и това за йоните и приносът за общото фактическо съпротивление, включително индуктивните/капацитивните свойства.
„Вътрешно съпротивление“ означава противодействието, оказвано на протичането на тока в електрохимичен елемент или батерия при референтните условия, т.е. сумата от съпротивлението за електроните и съпротивлението за йоните и приносът за общото фактическо съпротивление, включително индуктивните/капацитивните свойства.
Изменение 446
Предложение за регламент
Приложение IV – част A – параграф 7 a (нов)
„Саморазряд“ означава намаляване на наличния електрически заряд, когато електродите на акумулаторната батерия не са свързани, например когато батерията се съхранява или не се използва, за продължителен период от време, например 48 часа, 168 часа, 720 часа, което води до постепенно намаляване на заряда на батерията с течение на времето.
Изменение 447
Предложение за регламент
Приложение V – точка 6 – уводна част
6.  Разпространение на топлината
6.  Защита от разпространението на топлината
Изменение 448
Предложение за регламент
Приложение V – точка 7 – параграф 1
7.  Механично повреждане, предизвикано от действието на външни сили (падане и удар)
7.  Защита от механично повреждане
При тези изпитвания трябва да се симулира едно или повече положения, при които дадена батерия случайно пада или бива ударена от маса с голямо тегло, като продължава да функционира за целта, за която е била проектирана. Критериите за симулиране на тези положения следва да отразяват използването в реални условия.
При тези изпитвания трябва да се симулира едно или повече положения, при които дадена батерия случайно е изложена на механични натоварвания, като продължава да функционира за целта, за която е била проектирана. Критериите за симулиране на тези положения следва да отразяват използването в реални условия.
Изменение 449
Предложение за регламент
Приложение V – точка 9 а (нова)
9а.  Изпитване за реакция на огън
Целта на изпитването за реакция на огън е да се изложи батерията на огън и да се оцени рискът от експлозия. Измерената стойност на освободената енергия е важен показател за безопасността.
Изменение 450
Предложение за регламент
Приложение V – точка 9 б (нова)
9б.  Емисии на газ – Измерване на опасните вещества
Батериите могат да съдържат значителни количества потенциално опасни материали, например леснозапалими електролити, корозивни и токсични компоненти. Ако батерията е изложена на определени условия, целостта ѝ може да бъде застрашена от изпускането на опасни газове. Поради това е важно да се идентифицират и определят количествено веществата, които се отделят от батерията по време на изпитвания, симулиращи неправилна употреба и злоупотреба.
Изменение 451
Предложение за регламент
Приложение VI – част А – параграф 1 – точка 5
5.  дата на пускане на пазара;
заличава се
Изменение 452
Предложение за регламент
Приложение VI – част A – параграф 1 – точка 5 a (нова)
5а.  теглото на батерията;
Изменение 453
Предложение за регламент
Приложение VI – част А – параграф 1 – точка 7
7.  опасни вещества, съдържащи се в батерията, различни от живак, кадмий или олово;
7.  опасни вещества, съдържащи се в батерията с концентрация от над 0,1% в тегловни проценти, различни от живак, кадмий или олово;
Изменение 454
Предложение за регламент
Приложение VI – част А – параграф 1 – точка 8
8.  суровини от критично значение, съдържащи се в батерията.
заличава се
Изменение 455
Предложение за регламент
Приложение VI – част А a (нова)
Част Аа.  Допълнителна информация за батериите, която е достъпна чрез кода QR:
1.  дата на пускане на пазара;
2.  суровини от критично значение, съдържащи се в батерията, с концентрация от над 0,1% в тегловни проценти;
3.  информация относно потреблението на електрическа енергия, други форми на енергия и по целесъобразност други основни ресурси при употреба.
Изменение 456
Предложение за регламент
Приложение VІ – част В – параграф 1
Кодът QR е 100 % черен и с размер, който може да бъде прочетен лесно от общодостъпен четец за QR, като тези, интегрирани в преносими устройства за комуникация.
Кодът QR е в цвят, който е в силен контраст спрямо фона, и с размер, който може да бъде прочетен лесно от общодостъпен четец за QR, като тези, интегрирани в преносими устройства за комуникация.
Изменение 457
Предложение за регламент
Приложение VIII – част А – точка 1 – параграф 1
Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и осигурява и декларира, че батерията отговаря на изискванията, посочени в членове 6, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 и приложими към тях.
Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3 и 4 и осигурява и декларира, че батерията отговаря на изискванията, посочени в членове 6, 9, 11, 13 и 14 и приложими към тях.
Изменение 458
Предложение за регламент
Приложение VIII – част Б – точка 1 – параграф 1
Вътрешен производствен контрол, в комбинация с контролирана проверка, представлява процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 4 и 5 и осигурява и декларира, че батерията отговаря на изискванията, посочени в членове 7, 8 и 39, които са приложими към тях.
Вътрешен производствен контрол, в комбинация с контролирана проверка, представлява процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по точки 2, 3, 4 и 5 и осигурява и декларира, че батерията отговаря на изискванията, посочени в членове 7, 8, 10, 12 и 39, които са приложими към тях.
Изменение 507
Предложение за регламент
Приложение IX – точка 4
4.  Предмет на декларацията (идентификация на батерията, позволяваща проследяването ѝ): описание на батерията.
4.  Предмет на декларацията (идентификация на батерията, позволяваща проследяването ѝ, която може, когато е целесъобразно, да включва изображение на батерията): описание на батерията.
Изменение 459
Предложение за регламент
Приложение X – точка 1 – буква а а (нова)
aа)  желязо;
Изменение 460
Предложение за регламент
Приложение X – точка 1 – буква а б (нова)
аб)  мед;
Изменение 461
Предложение за регламент
Приложение X – точка 1 – буква а в (нова)
ав)  боксит;
Изменение 462
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква а
a)  въздух;
a)  въздух, включително замърсяване на въздуха;
Изменение 463
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква б
б)  вода;
б)  вода, включително достъп до водата, замърсяване и изчерпване на прясната вода, питейната вода, океаните и моретата;
Изменение 464
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква в
в)  почва;
в)  почва, включително замърсяване на почвата от обезвреждането и преработването на отпадъци;
Изменение 465
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква г
г)  биологично разнообразие;
г)  биологично разнообразие, включително нанасяне на вреди на дивите животни, флората, естествените местообитания и екосистемите;
Изменение 466
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква г а (нова)
га)  климат, включително емисиите на парникови газове;
Изменение 467
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква г б (нова)
гб)  управление на отпадъците, включително на щетите, причинени от свързаните с минните отпадъци практики;
Изменение 468
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква и
и)  живот на общността.
и)  живот на общността, включително на коренното население;
Изменение 469
Предложение за регламент
Приложение X – точка 2 – буква и а (нова)
иа)  достъп до информация, обществено участие във вземането на решения и достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда.
Изменение 470
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква в
в)  Конвенцията за биологичното разнообразие, Решение COP VIII/28 — Доброволни насоки за всеобхватна оценка на въздействието върху биологичното разнообразие;
в)  Конвенцията за биологичното разнообразие, включително Решение COP VIII/28 – Доброволни насоки за всеобхватна оценка на въздействието върху биологичното разнообразие;
Изменение 471
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква в а (нова)
ва)  Парижкото споразумение на ООН;
Изменение 472
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква в б (нова)
вб)  осемте основни конвенции на МОТ, както са определени в Декларацията на МОТ за основните принципи и права при работа;
Изменение 473
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква в в (нова)
вв)  други международни конвенции в областта на околната среда, които са обвързващи за Съюза или неговите държави членки;
Изменение 474
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква г
г)  Тристранната декларация на МОТ за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика;
заличава се
Изменение 475
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква д
д)  Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение; и
заличава се
Изменение 476
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква е
е)  Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
заличава се
Изменение 477
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 – буква е а (нова)
еа)  други международни конвенции в областта на околната среда, които са обвързващи за Съюза или неговите държави членки.
Изменение 478
Предложение за регламент
Приложение X – точка 3 а (нова)
3а.  Международно признати принципи за надлежна проверка, приложими към изискванията за надлежна проверка, посочени в член 39 от настоящия регламент:
a)  Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека;
б)  Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия;
в)  Тристранната декларация на МОТ относно принципите за многонационалните предприятия и социалната политика;
г)  Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорно бизнес поведение;
д)  Насоките на ОИСР по надлежната проверка за отговорни вериги за доставки на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони.
Изменение 479
Предложение за регламент
Приложение XI – точка 1
1.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, и държавите членки изчисляват степента на събиране като процент, получен чрез разделяне на теглото на отпадъчните преносими батерии, с изключение на отпадъчните батерии от леки транспортни средства, събрани съответно съгласно член 48 и член 55 през дадена календарна година в дадена държава членка, на средното тегло на такива батерии, които производителите или продават директно на крайните ползватели, или доставят на трети страни, за да ги продадат на крайни ползватели в посочената държава членка през съответната година и предходните две календарни години.
1.  Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на които производителите евентуално са възложили съгласно член 47, параграф 2 да действат от тяхно име, и държавите членки изчисляват степента на събиране като процент, получен чрез разделяне на теглото на отпадъчните преносими батерии, събрани съответно съгласно член 48 и член 55 през дадена календарна година в дадена държава членка, на средното тегло на такива батерии, които производителите или продават директно на крайните ползватели, или доставят на трети страни, за да ги продадат на крайни ползватели в посочената държава членка през съответната година и предходните две календарни години.
Изменение 480
Предложение за регламент
Приложение XI – точка 1 а (нова)
1а.  Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на които производителите евентуално са възложили съгласно член 47, параграф 2 да действат от тяхно име, и държавите членки изчисляват степента на събиране като процент, получен чрез разделяне на теглото на отпадъчните преносими батерии с общо предназначение, събрани съответно съгласно член 48 и член 55 през дадена календарна година в дадена държава членка, на средното тегло на такива батерии, които производителите или продават директно на крайните ползватели, или доставят на трети страни, за да ги продадат на крайни ползватели в посочената държава членка през съответната година и предходните две календарни години.
Изменение 481
Предложение за регламент
Приложение XI – точка 2
2.  Производителите или, когато са определени в съответствие с член 47, параграф 2, организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, действащи от тяхно име, и държавите членки изчисляват годишните продажби на преносими батерии, с изключение на батериите от леки транспортни средства, на крайни ползватели през дадена година, въз основа на теглото на такива батерии, предоставени за първи път на пазара на територията на държавата членка през съответната година, като се изключват преносимите батерии, които са напуснали територията на тази държава членка през посочената година, преди да бъдат продадени на крайните ползватели.
2.  Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на които производителите евентуално са възложили съгласно член 47, параграф 2 да действат от тяхно име, и държавите членки изчисляват годишните продажби на преносими батерии на крайни ползватели през дадена година въз основа на теглото на такива батерии, предоставени за първи път на пазара на територията на държавата членка през съответната година, като се изключват преносимите батерии, които са напуснали територията на тази държава членка през посочената година, преди да бъдат продадени на крайните ползватели.
Изменение 482
Предложение за регламент
Приложение XI – точка 2 а (нова)
2а.  Производителите или организациите, компетентни в областта на отговорността на производителя, на които производителите евен