Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0353(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0031/2022

Předložené texty :

A9-0031/2022

Rozpravy :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Hlasování :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Přijaté texty
PDF 645kWORD 183k
Čtvrtek, 10. března 2022 - Štrasburk
Baterie a odpadní baterie ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 10. března 2022 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2
(2)  Baterie jsou významným zdrojem energie a jedním z klíčových faktorů udržitelného rozvoje, zelené mobility, čisté energie a neutrality z hlediska klimatu. Očekává se, že poptávka po bateriích v příštích letech rychle poroste, a to zejména po elektrických silničních vozidlech používajících k pohonu baterie, což zvyšuje strategický význam tohoto trhu v celosvětovém měřítku. Významný vědecký a technický pokrok v této oblasti technologie baterií bude pokračovat. Vzhledem ke strategickému významu baterií a s cílem poskytnout právní jistotu všem zapojeným hospodářským subjektům a zamezit diskriminaci, překážkám bránícím obchodu a narušením trhu s bateriemi je nezbytné stanovit pravidla týkající se parametrů udržitelnosti, výkonnosti, bezpečnosti, sběru, recyklace a druhotného využití baterií a pravidla týkající se poskytování informací o bateriích. Je nezbytné vytvořit harmonizovaný regulační rámec pro řešení celého životního cyklu baterií, které jsou v Unii uváděny na trh.
(2)  Baterie jsou významným zdrojem energie a jedním z klíčových faktorů udržitelného rozvoje, zelené mobility, čisté energie a neutrality z hlediska klimatu. Očekává se, že poptávka po bateriích v příštích letech rychle poroste, a to zejména po elektrických silničních vozidlech a lehkých dopravních prostředcích používajících k pohonu baterie, což zvyšuje strategický význam tohoto trhu v celosvětovém měřítku. Významný vědecký a technický pokrok v této oblasti technologie baterií bude pokračovat. Vzhledem ke strategickému významu baterií a s cílem poskytnout právní jistotu všem zapojeným hospodářským subjektům a zamezit diskriminaci, překážkám bránícím obchodu a narušením trhu s bateriemi je nezbytné stanovit pravidla týkající se parametrů udržitelnosti, výkonnosti, bezpečnosti, sběru, recyklace a druhotného využití baterií a pravidla týkající se poskytování informací o bateriích spotřebitelům a hospodářským subjektům. Je nezbytné vytvořit harmonizovaný regulační rámec pro řešení celého životního cyklu baterií, které jsou v Unii uváděny na trh.
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Je rovněž nezbytné aktualizovat právní předpisy Unie upravující nakládání s odpadními bateriemi a přijmout opatření pro ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zamezí nežádoucím dopadům spojeným s produkcí a zpracováním odpadu nebo se tyto dopady zmírní, že se sníží dopad využívání zdrojů a že zdroje budou využívány efektivněji. Tato opatření mají zásadní význam pro přechod k oběhovému a klimaticky neutrálnímu hospodářství a životnímu prostředí bez toxických látek a k zaručení dlouhodobé konkurenceschopnosti a strategické autonomie Unie. Mohou vytvářet důležité hospodářské příležitosti, zvyšovat synergie mezi oběhovým hospodářstvím a politikami v oblasti energetiky, klimatu, dopravy, průmyslu a výzkumu a chránit životní prostředí a snižovat emise skleníkových plynů.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
(10)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny druhy baterií a akumulátorů uváděné na trh nebo do provozu v rámci Unie, ať již samostatně, nebo zabudované do zařízení či jinak dodávané s elektrickými a elektronickými zařízeními a s vozidly. Toto nařízení by se mělo použít bez ohledu na to, zda je baterie specificky určená pro určitý výrobek, nebo má všeobecné použití, a bez ohledu na to, zda je zabudována do výrobku nebo je dodávána spolu s výrobkem, ve kterém má být používána, nebo samostatně.
(10)  Toto nařízení by se mělo vztahovat na všechny druhy baterií a akumulátorů uváděné na trh nebo do provozu v rámci Unie bez ohledu na to, zda byly vyrobeny v Unii nebo dovezeny, ať již samostatně, nebo zabudované do zařízení či jinak dodávané s elektrickými a elektronickými zařízeními a s vozidly. Toto nařízení by se mělo použít bez ohledu na to, zda je baterie specificky určená pro určitý výrobek, nebo má všeobecné použití, a bez ohledu na to, zda je zabudována do výrobku nebo je dodávána spolu s výrobkem, ve kterém má být používána, nebo samostatně.
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12
(12)  V rámci široké oblasti působnosti nařízení je vhodné rozlišovat mezi různými kategoriemi baterií v souladu s jejich návrhem a použitím, nezávisle na chemickém složení baterií. Klasifikace na přenosné baterie na jedné straně, a průmyslové baterie a automobilové baterie na druhé straně podle směrnice 2006/66/ES by měla být dále rozvinuta, aby lépe zohledňovala nový vývoj v použití baterií. Baterie, které se používají k pohonu elektrických vozidel a které podle směrnice 2006/66/ES spadají do kategorie průmyslových baterií, představují velkou a rostoucí část trhu vzhledem k rychlému nárůstu počtu elektrických silničních vozidel. Je proto vhodné klasifikovat ty baterie, které se používají k pohonu silničních vozidel, jako novou kategorii baterií pro elektrická vozidla. Baterie používané k pohonu v jiných dopravních prostředcích, včetně železniční, vodní a letecké dopravy, nadále spadají do kategorie průmyslových baterií podle tohoto nařízení. Typ průmyslové baterie zahrnuje širokou skupinu baterií určených k použití pro průmyslové činnosti, komunikační infrastrukturu, zemědělské činnosti nebo výrobu a distribuci elektrické energie. Kromě tohoto neúplného seznamu příkladů by za průmyslovou baterii měla být považována jakákoli baterie, která není přenosnou baterií ani automobilovou baterií ani baterií pro elektrická vozidla. Baterie používané pro ukládání energie v soukromém nebo domácím prostředí se pro účely tohoto nařízení považují za průmyslové baterie. Aby se navíc zajistilo, že všechny baterie používané v lehkých dopravních prostředcích, jako jsou elektrokola a elektroskútry, jsou klasifikovány jako přenosné baterie, je nezbytné upřesnit definici přenosných baterií a zavést pro tyto baterie hmotnostní limit.
(12)  V rámci široké oblasti působnosti nařízení je vhodné rozlišovat mezi různými kategoriemi baterií v souladu s jejich návrhem a použitím, nezávisle na chemickém složení baterií. Klasifikace na přenosné baterie na jedné straně, a průmyslové baterie a automobilové baterie na druhé straně podle směrnice 2006/66/ES by měla být dále rozvinuta, aby lépe zohledňovala nový vývoj v použití baterií a jejich rozšíření na trhu. Baterie, které se používají k pohonu elektrických vozidel a které podle směrnice 2006/66/ES spadají do kategorie průmyslových baterií, představují velkou a rostoucí část trhu vzhledem k rychlému nárůstu počtu elektrických silničních vozidel. Je proto vhodné klasifikovat ty baterie, které se používají k pohonu silničních vozidel, jako novou kategorii baterií pro elektrická vozidla. Baterie používané k pohonu v jiných dopravních prostředcích, včetně železniční, vodní a letecké dopravy, nadále spadají do kategorie průmyslových baterií podle tohoto nařízení. Baterie, které jsou používány k pohonu lehkých dopravních prostředků, jako jsou elektrokola a elektroskútry, nebyly ve směrnici 2006/66/ES jasně klasifikovány jako baterie, ačkoli vzhledem k rostoucímu využívání v udržitelné městské mobilitě představují významnou část trhu. Baterie, které se používají k pohonu lehkých vozidel, je proto vhodné klasifikovat jako novou kategorii baterií, konkrétně jako baterie lehkých dopravních prostředků. Typ průmyslové baterie zahrnuje širokou skupinu baterií určených k použití pro průmyslové činnosti, komunikační infrastrukturu, zemědělské činnosti nebo výrobu a distribuci elektrické energie. Kromě tohoto neúplného seznamu příkladů by za průmyslovou baterii měla být považována jakákoli baterie, která není přenosnou baterií ani automobilovou baterií ani baterií pro lehké dopravní prostředky ani baterií pro elektrická vozidla. Baterie používané pro ukládání energie v soukromém nebo domácím prostředí se pro účely tohoto nařízení považují za průmyslové baterie.
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Baterie by měly být navrženy a vyráběny tak, aby byla optimalizována jejich výkonnost, trvanlivost a bezpečnost a minimalizována jejich environmentální stopa. Je vhodné stanovit specifické požadavky udržitelnosti pro nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací a s kapacitou vyšší než 2 kWh, neboť takové baterie představují segment trhu, který dle očekávání poroste v příštích letech nejvíce.
(13)  Baterie by měly být navrženy a vyráběny tak, aby byla optimalizována jejich výkonnost, trvanlivost a bezpečnost a minimalizována jejich environmentální stopa. Je vhodné stanovit specifické požadavky udržitelnosti pro průmyslové baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a baterie elektrických vozidel, neboť takové baterie představují segment trhu, který dle očekávání poroste v příštích letech nejvíce.
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Použití nebezpečných látek v bateriích by mělo být omezeno v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí a snížení přítomnosti takových látek v odpadech. Kromě omezení stanovených v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629 je proto vhodné stanovit omezení pro rtuť a kadmium v určitých druzích baterií. Baterie používané ve vozidlech, na které se vztahuje výjimka podle přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES30, by měly být ze zákazu obsahu kadmia vyloučeny.
(15)  Použití nebezpečných látek v bateriích by mělo být omezeno v zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí a snížení přítomnosti takových látek v odpadech. Kromě omezení stanovených v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629 je proto vhodné stanovit omezení pro rtuť, kadmium a olovo v určitých druzích baterií. Baterie používané ve vozidlech, na které se vztahuje výjimka podle přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES30, by měly být ze zákazu obsahu kadmia vyloučeny. Komise by měla s pomocí agentury provést komplexní a systémové posouzení nebezpečných látek v bateriích. Toto posouzení by se mělo zaměřit zejména na chemická složení baterií, které se používají na trhu ve velkém množství, vyvíjející se a nová chemická složení a dostupnost vhodných alternativ olověných průmyslových a automobilových baterií a nikl-kadmiových průmyslových baterií.
__________________
__________________
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).
30 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34).
Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
(17)  Postup pro přijetí nových a pozměňování stávajících omezení pro nebezpečné látky v bateriích by měl být plně sladěn s nařízením (ES) č. 1907/2006. K zajištění účinného rozhodování, koordinace a řízení souvisejících technických, vědeckých a správních prvků tohoto nařízení by Evropská agentura pro chemické látky zřízená podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen „agentura“) měla plnit stanovené úkoly v souvislosti s hodnocením rizik vyplývajících z látek používaných při výrobě a používání baterií, jakož i rizik, která mohou vzniknout po skončení jejich životnosti, a s hodnocením sociálně-ekonomických prvků a analýzou alternativ v souladu s příslušnými pokyny vydanými agenturou. Výbor pro posuzování rizik a Výbor pro socioekonomickou analýzu agentury by tudíž měly usnadnit provádění určitých úkolů, které jsou agentuře tímto nařízením svěřovány.
(17)  Postup pro přijetí nových a pozměňování stávajících omezení pro nebezpečné látky v bateriích by měl být plně sladěn s nařízením (ES) č. 1907/2006. K zajištění účinného rozhodování, koordinace a řízení souvisejících technických, vědeckých a správních prvků tohoto nařízení by měla existovat dobrá spolupráce, koordinace a informovanost mezi členskými státy, Evropskou agenturou pro chemické látky zřízenou podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (dále jen „agentura“), Komisí a zúčastněnými stranami. Členské státy nebo agentura by měly plnit stanovené úkoly v souvislosti s hodnocením rizik vyplývajících z látek používaných při výrobě a používání baterií, jakož i rizik, která mohou vzniknout po skončení jejich životnosti, a s hodnocením sociálně-ekonomických prvků a analýzou alternativ v souladu s příslušnými pokyny vydanými agenturou. Výbor pro posuzování rizik a Výbor pro socioekonomickou analýzu agentury by tudíž měly usnadnit provádění určitých úkolů, které jsou agentuře tímto nařízením svěřovány.
Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový)
(17a)  S cílem zajistit, aby toto nařízení bylo v souladu s jakoukoli budoucí změnou ustanovení nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo s jinými budoucími právními předpisy Unie týkajícími se kritérií udržitelnosti pro nebezpečné látky a chemické látky, měla by Komise posoudit, zda je nutná změna článku 6, článku 71 nebo přílohy I tohoto nařízení nebo všech těchto ustanovení. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o případné změny těchto ustanovení.
Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
(18)  Předpokládané masivní využití baterií v odvětvích jako mobilita a ukládání energie by mělo snížit emise uhlíku, avšak k maximálnímu využití tohoto potenciálu je nezbytné, aby jejich celkový životní cyklus měl nízkou uhlíkovou stopu. Podle pravidel produktové kategorie ke stanovení environmentální stopy pro nabíjitelné baterie s vysokou specifickou energií pro mobilní aplikace31 je po používání nerostných surovin a kovů v pořadí druhou kategorií, na kterou mají baterie největší dopad, změna klimatu. K technické dokumentaci pro nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, které jsou uváděny na trh Unie, by proto mělo být přiloženo prohlášení o uhlíkové stopě, které by v případě potřeby mělo být specifické pro výrobní šarži. Baterie se vyrábějí v šaržích, vyráběných v konkrétních množstvích v určitých časových rámcích. Nezbytným předpokladem pro zavedení požadavku, aby technická dokumentace baterií obsahovala prohlášení o uhlíkové stopě, a pro pozdější stanovení výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy, které umožní identifikovat baterie s celkově nižší uhlíkovou stopou, je harmonizace technických pravidel pro výpočet uhlíkové stopy veškerých nabíjitelných průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel s vnitřní akumulací s kapacitou vyšší než 2 kWh, jež jsou uváděny na trh Unie. Nelze očekávat, že informace a jasné požadavky na označování týkající se uhlíkové stopy baterií samy o sobě povedou ke změně chování, která je nutná k dosažení cíle Unie dekarbonizovat odvětví mobility a ukládání energie v souladu s mezinárodně dohodnutými cíli v oblasti změny klimatu32. Proto budou stanoveny maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy v návaznosti na zvláštní posouzení dopadů s cílem určit tyto hodnoty. Při navrhování nejvyšší prahové hodnoty uhlíkové stopy Komise mimo jiné zohlední relativní rozložení hodnot uhlíkové stopy v bateriích na trhu, míru pokroku při snižování uhlíkové stopy baterií uváděných na trh Unie a účinný a potenciální příspěvek tohoto opatření k cílům Unie v oblasti udržitelné mobility a klimatické neutrality do roku 2050. K zajištění transparentnosti, pokud jde o uhlíkovou stopu baterií, a přechodu trhu Unie k bateriím s nižšími emisemi uhlíku bez ohledu na to, kde jsou vyráběny, je oprávněné postupné a kumulativní narůstání požadavků v oblasti uhlíkové stopy. V důsledku těchto požadavků emise uhlíku v životním cyklu baterií, jimž se zabrání, přispějí k cíli Unie dosáhnout do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu. Může to umožnit i další politiky na úrovni Unie a na úrovni členských států, jako jsou motivační pobídky nebo kritéria pro ekologické veřejné zakázky, podporující výrobu baterií s menšími dopady na životní prostředí.
(18)  Předpokládané masivní využití baterií v odvětvích jako mobilita a ukládání energie by mělo snížit emise uhlíku, avšak k maximálnímu využití tohoto potenciálu je nezbytné, aby jejich celkový životní cyklus měl nízkou uhlíkovou stopu. Podle pravidel produktové kategorie ke stanovení environmentální stopy pro nabíjitelné baterie s vysokou specifickou energií pro mobilní aplikace31 jsou po těžbě a používání nerostných surovin a kovů v pořadí druhou kategorií, na kterou mají baterie největší dopad, emise skleníkových plynů, které zhoršují změnu klimatu. K technické dokumentaci pro průmyslové baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a baterie elektrických vozidel, které jsou uváděny na trh Unie, by proto mělo být přiloženo prohlášení o uhlíkové stopě. Nezbytným předpokladem pro zavedení požadavku, aby technická dokumentace baterií obsahovala prohlášení o uhlíkové stopě, a pro pozdější stanovení výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy, které umožní identifikovat baterie s celkově nižší uhlíkovou stopou, je harmonizace technických pravidel pro výpočet uhlíkové stopy veškerých průmyslových baterií, baterií lehkých dopravních prostředků a baterií elektrických vozidel, jež jsou uváděny na trh Unie. Nelze očekávat, že informace a jasné požadavky na označování týkající se uhlíkové stopy baterií samy o sobě povedou ke změně chování, která je nutná k dosažení cíle Unie dekarbonizovat odvětví mobility a ukládání energie v souladu s mezinárodně dohodnutými cíli v oblasti změny klimatu32. Proto budou stanoveny maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy v návaznosti na zvláštní posouzení dopadů s cílem určit tyto hodnoty. Při navrhování nejvyšší prahové hodnoty uhlíkové stopy Komise mimo jiné zohlední relativní rozložení hodnot uhlíkové stopy v bateriích na trhu, míru pokroku při snižování uhlíkové stopy baterií uváděných na trh Unie a účinný a potenciální příspěvek tohoto opatření k cílům Unie v oblasti udržitelné mobility a klimatické neutrality nejpozději do roku 2050. Za účelem zajištění transparentnosti, pokud jde o uhlíkovou stopu baterií, a přechodu trhu Unie k bateriím s nižšími emisemi uhlíku bez ohledu na to, kde jsou vyráběny, je oprávněné postupné a kumulativní narůstání požadavků v oblasti uhlíkové stopy. V důsledku těchto požadavků emise uhlíku v životním cyklu baterií, jimž se zabrání, přispějí k cílům Unie v oblasti klimatu, zejména k cíli dosáhnout nejpozději do roku 2050 neutrality z hlediska klimatu. Může to umožnit i další politiky na úrovni Unie a na úrovni členských států, jako jsou motivační pobídky nebo kritéria pro ekologické veřejné zakázky, podporující výrobu baterií s menšími dopady na životní prostředí.
__________________
__________________
31 Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Environmentální stopa výrobků – Pravidla kategorie pro baterie s vysokou specifickou energií schopné opětovného nabití pro mobilní aplikace) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
31 Product Environmental Footprint - Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications (Environmentální stopa výrobků – Pravidla kategorie pro baterie s vysokou specifickou energií schopné opětovného nabití pro mobilní aplikace) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, k dispozici na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
32 Pařížská dohoda (Úř. věst. L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu, k dispozici na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)
(18a)  Maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy životního cyklu by měly být schopné reagovat na budoucí vývoj a měly by se postupně vyvíjet v souladu s nejlepšími dostupnými výrobními a zpracovatelskými postupy. Evropská komise by proto měla při přijímání aktu v přenesené pravomoci, kterým se stanoví maximální prahová hodnota uhlíkové stopy životního cyklu, zohlednit nejlepší dostupné výrobní a zpracovatelské postupy a zajistit, aby zvolená technická kritéria byla v souladu s cílem tohoto nařízení, kterým je zajistit, aby baterie uváděné na trh EU zaručovaly vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, bezpečnosti, majetku a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
(19)  Některé látky obsažené v bateriích, jako je kobalt, olovo, lithium nebo nikl, jsou získávány z omezených zdrojů, které nejsou v Unii snadno dostupné, a některé Komise považuje za kritické suroviny. To je oblast, kde Evropa musí posílit svou strategickou autonomii a zvýšit svou odolnost v rámci příprav na možná narušení dodávek v důsledku zdravotních nebo jiných krizí. Zvyšování oběhovosti a účinnosti zdrojů se zvýšenou recyklací a větším využitím těchto surovin přispěje k dosažení tohoto cíle.
(19)  Některé látky obsažené v bateriích, jako je kobalt, olovo, lithium nebo nikl, jsou získávány z omezených zdrojů, které nejsou v Unii snadno dostupné, a některé Komise považuje za kritické suroviny. Evropa musí v souladu průmyslovou strategií Unie posílit svou strategickou nezávislost, včetně usnadnění investic do továren, které budou baterie vyrábět v masívním měřítku, a zvýšit svou odolnost v rámci příprav na možná narušení dodávek v důsledku zdravotních nebo jiných krizí. Zvyšování oběhovosti a účinnosti zdrojů se zvýšenou recyklací a větším využitím těchto surovin přispěje k dosažení tohoto cíle. Nahrazení vzácných surovin alternativními široce dostupnými materiály, včetně obnovitelných surovin, by rovněž přispělo k posílení vlastní výroby baterií a strategické autonomie Unie. Je proto zásadní, aby Unie a členské státy podporovaly příslušné iniciativy v oblasti výzkumu a vývoje.
Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21
(21)  Za účelem zohlednění rizika dodávek kobaltu, olova, lithia a niklu a posouzení jejich dostupnosti by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu cílů v oblasti minimálního podílu recyklovaného kobaltu, olova, lithia nebo niklu přítomného v aktivních materiálech v bateriích.
(21)  Za účelem zohlednění rizika dodávek kobaltu, olova, lithia a niklu a posouzení jejich dostupnosti a s ohledem na technický a vědecký pokrok by Komise měla posoudit, zda by bylo vhodné revidovat cíle v oblasti minimálního podílu kobaltu, olova, lithia nebo niklu přítomného v aktivních materiálech v bateriích, a případně předložit příslušný legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  Za účelem zohlednění změn v bateriových technologiích, jež mají vliv na to, které druhy materiálů lze opětovně využít, by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení o zařazení dalších surovin a příslušných cílů na seznam minimálních podílů recyklovaného obsahu, který má být přítomen v aktivních materiálech baterií.
Pozměňovací návrh 14
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22
(22)  Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění pravidel pro výpočet a ověřování množství kobaltu, olova, lithia a niklu v každém modelu baterie a každé šarži baterií z každého výrobního závodu, jež bylo získáno z odpadu přítomného v aktivních materiálech v baterii, a zajištění informačních požadavků na technickou dokumentaci by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci.
(22)  Za účelem zajištění jednotných podmínek v celé Unii pro prohlášení o využitých materiálech, které má být poskytováno v harmonizovaném formátu, a pro technickou dokumentaci by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci ke stanovení formátu a technické dokumentace pro prohlášení o využitých materiálech.
Pozměňovací návrh 15
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23
(23)  Baterie uváděné na trh Unie by měly být trvanlivé a vysoce výkonné. Proto je nezbytné stanovit parametry výkonnosti a trvanlivosti pro přenosné baterie pro všeobecné použití i pro průmyslové baterie a stejně tak pro nabíjitelné průmyslové baterie a baterie pro elektrická vozidla. U baterií motorových vozidel neformální pracovní skupina pro elektrická vozidla a životní prostředí při Evropské hospodářské komisi OSN nyní vypracovává požadavky na životnost ve vozidle, takže toto nařízení upustí od stanovení dalších požadavků trvanlivosti. Na druhé straně v oblasti baterií k uskladnění energie stávající metody měření za účelem zkoušení výkonnosti a trvanlivosti baterií nejsou považovány za dostatečně přesné a reprezentativní, aby umožňovaly zavedení minimálních požadavků. Zavedení minimálních požadavků týkajících se výkonnosti a trvanlivosti těchto baterií by mělo být doprovázeno dostupnými odpovídajícími normami nebo společnými specifikacemi.
(23)  Baterie uváděné na trh Unie by měly být trvanlivé a vysoce výkonné. Proto je nezbytné stanovit parametry výkonnosti a trvanlivosti pro přenosné baterie i pro průmyslové baterie, baterie pro lehké dopravní prostředky a baterie pro elektrická vozidla. U baterií elektrických vozidel neformální pracovní skupina pro elektrická vozidla a životní prostředí při Evropské hospodářské komisi OSN nyní vypracovává požadavky na životnost ve vozidle, takže toto nařízení by mělo být v souladu s jejími závěry. Na druhé straně v oblasti baterií k uskladnění energie stávající metody měření za účelem zkoušení výkonnosti a trvanlivosti baterií nejsou považovány za dostatečně přesné a reprezentativní, aby umožňovaly zavedení minimálních požadavků. Zavedení minimálních požadavků týkajících se výkonnosti a trvanlivosti těchto baterií by mělo být doprovázeno dostupnými odpovídajícími normami nebo společnými specifikacemi.
Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
(24)  Za účelem snížení dopadu životního cyklu baterií na životní prostředí by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu parametrů výkonnosti a trvanlivosti a stanovení minimálních hodnot těchto parametrů pro přenosné baterie pro všeobecné použití a pro nabíjitelné průmyslové baterie.
(24)  Za účelem snížení dopadu životního cyklu baterií na životní prostředí by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu parametrů výkonnosti a trvanlivosti a stanovení minimálních hodnot těchto parametrů pro přenosné baterie, baterie pro lehké dopravní prostředky a pro nabíjitelné průmyslové baterie.
Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)  S cílem zajistit soudržnost pravidel Unie týkajících se elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti baterií elektrických vozidel ve vztahu k technickým specifikacím neformální pracovní skupiny EHK OSN pro elektrická vozidla a životní prostředí a s ohledem na technický a vědecký pokrok by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny parametrů výkonnosti a trvanlivosti a minimálních hodnot těchto parametrů pro baterie elektrických vozidel.
Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25
(25)  Některé nenabíjitelné baterie pro všeobecné použití mohou znamenat neefektivní využívání zdrojů a energie. Měly by být stanoveny objektivní požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti takových baterií, které zajistí, že na trh bude uváděno méně málo výkonných nenabíjitelných přenosných baterií pro všeobecné použití, zejména pokud by na základě posouzení životního cyklu alternativní použití nabíjitelných baterií vedlo k celkovému přínosu pro životní prostředí.
(25)  Některé nenabíjitelné baterie pro všeobecné použití mohou znamenat neefektivní využívání zdrojů a energie. U určitých zařízení se však stále používají nenabíjitelné baterie. Měly by být stanoveny objektivní požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti takových baterií, které zajistí, že na trh bude uváděno méně málo výkonných nenabíjitelných přenosných baterií pro všeobecné použití. Komise by měla u konkrétních skupin produktů, v nichž jsou užívány nenabíjitelné baterie, na základě posouzení životního cyklu vyhodnotit, zda by alternativní použití nabíjitelných baterií vedlo k celkovému přínosu pro životní prostředí a zda by tedy používání nenabíjitelných přenosných baterií pro všeobecné použití mělo být postupně ukončeno. Požadavky tohoto nařízení by mělo být rovněž možné doplnit požadavky, které stanoví prováděcí opatření přijatá podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES1 pro konkrétní výrobky, které jsou poháněny bateriemi.
______________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
(26)  K zajištění toho, aby přenosné baterie zabudované do zařízení, poté co se stanou odpadem, podléhaly řádnému tříděnému sběru, zpracování a kvalitní recyklaci, jsou nezbytná ustanovení, jež zajistí jejich odstranitelnost a vyměnitelnost v takových zařízeních. Použité baterie by měly vyměnitelné také proto, aby se prodloužila předpokládaná doba životnosti zařízení, jichž jsou součástí. Obecná ustanovení tohoto nařízení je možné doplnit požadavky stanovenými pro konkrétní výrobky, které jsou poháněny bateriemi, v rámci prováděcích opatření podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES33. Pokud jiné právní předpisy Unie stanoví z bezpečnostních důvodů konkrétnější požadavky pro odstranění baterií z výrobků (např. z hraček), měla by se použít tato konkrétní pravidla.
(26)  K zajištění toho, aby přenosné baterie zabudované do zařízení, poté co se stanou odpadem, podléhaly řádnému tříděnému sběru, zpracování a kvalitní recyklaci, jsou nezbytná ustanovení, jež zajistí jejich odstranitelnost a vyměnitelnost v takových zařízeních. Měla by být rovněž stanovena pravidla pro baterie lehkých dopravních prostředků. Použité baterie by měly vyměnitelné také proto, aby se prodloužila předpokládaná doba životnosti zařízení, jichž jsou součástí. Obecná ustanovení tohoto nařízení je možné doplnit požadavky stanovenými pro konkrétní výrobky, které jsou poháněny bateriemi, v rámci prováděcích opatření podle směrnice 2009/125/ES. Pokud jiné právní předpisy Unie stanoví z bezpečnostních důvodů konkrétnější požadavky pro odstranění baterií z výrobků (např. z hraček), měla by se použít tato konkrétní pravidla. Dále by měla být přijata ustanovení, která zajistí odstranitelnost a vyměnitelnost průmyslových baterií, automobilových baterií a baterií elektrických vozidel při současném zohlednění jejich rozdílných vlastností a konkrétních požadavků na bezpečnost.
__________________
33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)  Automobilové baterie, baterie elektrických vozidel a průmyslové baterie musí být snadno odstranitelné a vyměnitelné kvalifikovanými nezávislými provozovateli. Měla by být stanovena ustanovení, která zajistí, aby tyto baterie mohly být odstraněny, nahrazeny a demontovány. Je důležité, aby bylo možné posoudit bezpečnost opravených baterií na základě jim přizpůsobených nedestruktivních zkoušek. Za účelem usnadnění opravy automobilových baterií, baterií elektrických vozidel a průmyslových baterií by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o doplnění tohoto nařízení s cílem stanovit kritéria pro odstranitelnost, nahraditelnost a demontáž automobilových baterií, baterií elektrických vozidel a průmyslových baterií. Aby bylo možné posoudit bezpečnost těchto baterií při opravě, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení vhodných nedestruktivních zkušebních metod.
Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 b (nový)
(26b)  Aby se dále snížilo množství odpadu, měla by být v prováděcích právních předpisech týkajících se ekodesignu pro konkrétní výrobky a v připravované iniciativě pro udržitelné výrobky podporována interoperabilita baterií, konektorů a nabíječek mezi různými typy výrobků.
Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 c (nový)
(26c)  Interoperabilita nabíječek v rámci konkrétních kategorií baterií by mohla omezit zbytečný odpad a náklady, a prospět tak spotřebitelům a dalším koncovým uživatelům. Mělo by proto být možné dobíjet baterie pro elektrická vozidla, lehké dopravní prostředky a nabíjitelné baterie začleněné do konkrétních kategorií elektrických a elektronických zařízení za použití jednotných nabíječek, které umožňují interoperabilitu v rámci každé kategorie baterií. Toto nařízení by proto mělo obsahovat ustanovení požadující, aby Komise posoudila, jak nejlépe zavést harmonizované normy pro jednotné nabíječky použitelné pro tyto kategorie baterií nejpozději do 1. ledna 2026. K tomuto posouzení by byl případně připojen legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27
(27)  Spolehlivé baterie mají zásadní význam pro fungování a bezpečnost mnoha výrobků, zařízení a služeb. Baterie by proto měly být navrženy a vyráběny tak, aby byl zaručen jejich bezpečný provoz a používání. Tento prvek je zvlášť důležitý u stacionárních bateriových systémů pro ukládání energie, na které se v současné době nevztahuje žádný jiný právní předpis Unie. Pro tyto systémy ukládání energie by proto měly být stanoveny parametry, které je třeba zohlednit při bezpečnostních zkouškách.
(27)  Spolehlivé baterie mají zásadní význam pro fungování a bezpečnost mnoha výrobků, zařízení a služeb. Baterie by proto měly být navrženy a vyráběny tak, aby byl zaručen jejich bezpečný provoz a používání a nebyla způsobena újma lidem či škoda na životním prostředí nebo majetku. Tento prvek je zvlášť důležitý u baterií ve stacionárních bateriových systémech pro ukládání energie, na které se v současné době nevztahuje žádný jiný právní předpis Unie. Pro tyto baterie by proto měly být stanoveny parametry, které je třeba zohlednit při bezpečnostních zkouškách, a měly by být doplněny normami CEN, CENELEC a IEC.
Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
(28)  Aby se konečným uživatelům poskytly transparentní, spolehlivé a jasné informace o bateriích a jejich hlavních vlastnostech a o odpadních bateriích, které umožní konečným uživatelům přijímat informovaná rozhodnutí při nákupu a odkládání baterií a umožní subjektům nakládajícím s odpady vhodným způsobem zpracovávat odpadní baterie, měly by být baterie označeny. Označení baterií by mělo obsahovat všechny nezbytné informace o jejich hlavních vlastnostech včetně jejich kapacity a obsahu některých nebezpečných látek. K zajištění dostupnosti informací v průběhu času by tyto informace měly být zpřístupněny také prostřednictvím kódů QR.
(28)  Aby se konečným uživatelům poskytly transparentní, spolehlivé a jasné informace o bateriích a jejich hlavních vlastnostech a o odpadních bateriích, které umožní konečným uživatelům přijímat informovaná rozhodnutí při nákupu a odkládání baterií a umožní subjektům nakládajícím s odpady vhodným způsobem zpracovávat odpadní baterie, měly by být baterie označeny. Označení baterií by mělo obsahovat všechny nezbytné informace o jejich hlavních vlastnostech včetně jejich kapacity, výrobních charakteristik a obsahu některých nebezpečných látek. K zajištění dostupnosti informací v průběhu času by tyto informace měly být zpřístupněny také prostřednictvím kódů QR, které by měly dodržovat pokyny normy ISO/IEC 18004. Kód QR vytištěný nebo vyrytý na všech bateriích by měl umožnit přístup k produktovému pasu baterie. Štítky a kódy QR by měly být přístupné osobám se zdravotním postižením v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/8821.
__________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/882 ze dne 17. dubna 2019 o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, s. 70).
Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
(29)  Informace o výkonnosti baterií jsou nezbytné k zajištění toho, aby byli dobře a včas informováni koneční uživatelé jako spotřebitelé, a zejména aby před uskutečněním svého nákupu měli společný základ pro porovnání různých baterií. Proto by přenosné baterie pro všeobecné použití měly být opatřeny štítkem obsahujícím informace o jejich průměrné minimální výdrži při použití v konkrétních zařízeních. Kromě toho je důležité poskytnout konečnému uživateli vodítko, jak se vhodným způsobem zbavit odpadních baterií.
(29)  Informace o výkonnosti baterií jsou nezbytné k zajištění toho, aby byli dobře a včas informováni koneční uživatelé, především spotřebitelé, a zejména aby před uskutečněním svého nákupu měli společný základ pro porovnání různých baterií. Proto by přenosné baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a automobilové baterie měly být opatřeny štítkem obsahujícím informace o jejich průměrné minimální výdrži při použití v konkrétních zařízeních a jejich předpokládané době životnosti. Kromě toho je důležité poskytnout konečnému uživateli vodítko, jak se vhodným způsobem zbavit odpadních baterií.
Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
(30)  Nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací s kapacitou vyšší než 2 kWh by měly obsahovat systém řízení baterie, který uchovává údaje, aby konečný uživatel nebo kterákoli jiná třetí strana jednající jeho jménem mohli kdykoli určit technický stav a předpokládanou dobu životnosti baterií. Pro nové využití nebo repasování baterie by měl být přístup k systému řízení baterie poskytnut osobě, která baterii legálně zakoupila, nebo kterékoli třetí straně jednající jejím jménem za účelem zhodnocení zbytkové hodnoty baterie, usnadnění opětovného použití, nového využití nebo repase baterie a za účelem zpřístupnění baterie nezávislým agregátorům, definovaným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 201/94434, provozujícím virtuální elektrárny v elektrických rozvodných sítích. Tento požadavek by měl platit vedle právních předpisů Unie týkajících se schvalování typu vozidel, včetně technických specifikací, které mohou pocházet z činnosti neformální pracovní skupiny UNECE pro elektrická vozidla a životní prostředí.
(30)  Baterie v rámci stacionárních bateriových systémů pro ukládání energie, baterie lehkých dopravních prostředků a baterie elektrických vozidel obsahují systém řízení baterie, který uchovává údaje. Tento systém řízení baterie by měl obsahovat informace o technickém stavu, bezpečnosti a předpokládané době životnosti baterií, aby konečný uživatel nebo kterákoli jiná třetí strana jednající jeho jménem mohli kdykoli tyto aspekty určit. Pro usnadnění opětovného použití, nového využití nebo repase baterie by měl být přístup k systému řízení baterie poskytnut osobě, která baterii legálně zakoupila, nebo kterékoli třetí straně jednající jejím jménem za účelem zhodnocení zbytkové hodnoty baterie, usnadnění přípravy opětovného použití, opětovného použití, přípravy nového využití, nového využití nebo repase baterie a za účelem zpřístupnění baterie nezávislým agregátorům, definovaným ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/94434, provozujícím virtuální elektrárny v elektrických rozvodných sítích, včetně nezbytných prvků umožňujících napojení vozidel na síť. V zájmu usnadnění jejich zavádění a využívání v Unii by měly mít baterie elektrických vozidel a lehkých dopravních prostředků funkci poskytování palubních údajů v reálném čase určených pouze ke čtení a týkajících se technického stavu baterie, stavu nabití baterie, nastavení výkonu baterie a kapacity baterie. Systém řízení baterií pro baterie elektrických vozidel by měl mít také komunikační funkci, která umožní funkce inteligentního nabíjení, např. nabíjení propojením vozidla a sítě, vozidla a elektrického zařízení, dvou vozidel, vozidla a externí baterie a vozidla a budovy. Tento požadavek by měl platit vedle právních předpisů Unie týkajících se schvalování typu vozidel, včetně technických specifikací, které mohou pocházet z činnosti neformální pracovní skupiny UNECE pro elektrická vozidla a životní prostředí. Technické specifikace vycházející z celosvětových technických předpisů EHK OSN by měly být hned, jakmile budou uplatnitelné v právu Unie, považovány za referenční hodnotu pro údaje o parametrech pro určení technického stavu a očekávané životnosti baterií, které mají být obsaženy v systému řízení baterií.
__________________
__________________
34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 125).
34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (Úř. věst. L 158, 14.6.2019, s. 125).
Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
(31)  Řada požadavků na výrobky podle tohoto nařízení včetně požadavků výkonnosti, trvanlivosti, nového využití a bezpečnosti by měla být měřena s použitím spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, jež zohledňují všeobecně uznávané nejmodernější metodiky měření a výpočtů. Aby se zajistilo, že nebudou existovat žádné překážky obchodu na vnitřním trhu, měly by být normy harmonizované na úrovni Unie. Tyto metody a normy by měly pokud možno zohledňovat reálné podmínky používání baterií, odrážet chování průměrného spotřebitele a měly by být hodnověrné, aby se zabránilo jejich úmyslnému i neúmyslnému obcházení. Po přijetí odkazu na takovou normu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/201235 a jejím zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie je stanoven předpoklad shody s těmito specifickými požadavky na výrobky přijatými na základě tohoto nařízení, pokud výsledek takových metod prokáže, že jsou dosaženy minimální hodnoty stanovené pro tyto zásadní požadavky. Nebudou-li v době uplatnění specifických požadavků na výrobky existovat zveřejněné normy, měla by Komise přijmout společné specifikace prostřednictvím prováděcích aktů, a soulad s těmito specifikacemi by také měl vést k předpokladu shody. V případech, kdy se později zjistí, že společné specifikace vykazují nedostatky, měla by Komise prostřednictvím prováděcího aktu dotčené společné specifikace změnit nebo zrušit.
(31)  Řada požadavků na výrobky podle tohoto nařízení včetně požadavků výkonnosti, trvanlivosti, nového využití a bezpečnosti by měla být měřena s použitím spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, jež zohledňují všeobecně uznávané nejmodernější metodiky měření, norem a výpočtů. Aby se zajistilo, že nebudou existovat žádné překážky obchodu na vnitřním trhu, měly by být normy harmonizované na úrovni Unie. Tyto metody a normy by měly pokud možno zohledňovat reálné podmínky používání baterií, odrážet chování průměrného spotřebitele a měly by být hodnověrné, aby se zabránilo jejich úmyslnému i neúmyslnému obcházení. Po přijetí odkazu na takovou normu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a jejím zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie je stanoven předpoklad shody s těmito specifickými požadavky na výrobky přijatými na základě tohoto nařízení, pokud výsledek takových metod prokáže, že jsou dosaženy minimální hodnoty stanovené pro tyto zásadní požadavky. S cílem předejít duplicitě norem, maximalizovat jejich účinnost a zahrnout do nich špičkové odborné znalosti a nejnovější poznatky by Komise měla usilovat o to, aby v případě, že norma neexistuje, požádala jednu nebo více evropských normalizačních organizací o její vypracování. Nebudou-li v době uplatnění specifických požadavků na výrobky existovat zveřejněné normy nebo v případě, že příslušná evropská normalizační organizace neodpoví uspokojivě, měla by Komise ve výjimečných, odůvodněných případech a po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami přijmout společné specifikace prostřednictvím prováděcích aktů, a soulad s těmito specifikacemi by také měl vést k předpokladu shody. V případech, kdy se později zjistí, že společné specifikace vykazují nedostatky, měla by Komise prostřednictvím prováděcího aktu dotčené společné specifikace změnit nebo zrušit.
__________________
__________________
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)
(31a)  Aktivní zapojení do práce mezinárodních normalizačních výborů je důležitým strategickým předpokladem pro uvedení budoucích technologií na trh. V některých případech byla Unie v těchto výborech nedostatečně zastoupena. Komise a členské státy by proto měly aktivně podporovat práci evropských společností v těchto mezinárodních normalizačních výborech. Před tím, než Komise zváží přijetí norem sekundárními právními předpisy, měla by pečlivě posoudit práci vykonanou na mezinárodní úrovni.
Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)
(31b)  Komise by měla zajistit soudržnost, pokud jde o harmonizované normy a společné specifikace podle tohoto nařízení, a rovněž při přezkumu nařízení (EU) č. 1025/2012.
Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
(32)  K zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem, přizpůsobení se novým technologiím a zajištění odolnosti v případě světových krizí, jako je pandemie Covid-19, by mělo být možné uvádět informace týkající se shody se všemi akty Unie použitelnými na baterie na internetu v podobě jediného EU prohlášení o shodě.
(32)  K zajištění účinného přístupu k informacím pro účely dozoru nad trhem, přizpůsobení se novým technologiím a zajištění odolnosti v případě světových krizí, jako je pandemie Covid-19, by mohly být informace týkající se shody se všemi akty Unie použitelnými na baterie podávány na internetu v podobě jediného EU prohlášení o shodě.
Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35
(35)  Zvolené moduly však neodrážejí některé specifické aspekty baterií, a je tedy nezbytné moduly zvolené pro postup posuzování shody upravit. Za účelem zohlednění novosti a složitosti požadavků týkajících se udržitelnosti, bezpečnosti a označování stanovených v tomto nařízení a za účelem zajištění shody baterií uváděných na trh s právními požadavky by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu postupů posuzování shody přidáním ověřovacích kroků nebo změnou modulu posuzování, a to na základě vývoje na trhu s bateriemi nebo vývoje v hodnotovém řetězci baterií.
(35)  Zvolené moduly však neodrážejí některé specifické aspekty baterií, a je tedy nezbytné moduly zvolené pro postup posuzování shody upravit. Za účelem zohlednění novosti a složitosti požadavků týkajících se udržitelnosti, bezpečnosti, označování a informací stanovených v tomto nařízení a za účelem zajištění shody baterií uváděných na trh s právními požadavky by Komisi měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu postupů posuzování shody přidáním ověřovacích kroků nebo změnou modulu posuzování, a to na základě vývoje na trhu s bateriemi nebo vývoje v hodnotovém řetězci baterií. K zajištění souladu s požadavky v oblasti udržitelnosti a povinnostmi náležité péče v hodnotovém řetězci stanovenými v tomto nařízení jsou zapotřebí spolehlivé postupy posuzování shody.
Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38
(38)  Vzhledem k novosti a složitosti požadavků na udržitelnost, bezpečnost a označování baterií a s cílem zajistit jednotnou úroveň kvality provádění posuzování shody baterií je nezbytné stanovit požadavky pro oznamující orgány zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů. Mělo by být zejména zajištěno, aby oznamující orgán byl ve své činnosti objektivní a nestranný. Od oznamujících orgánů by se dále mělo vyžadovat, aby zajistily důvěrnost informací, jež obdržely, ale měly by nicméně být schopny vyměňovat si informace o oznámených subjektech s vnitrostátními orgány, oznamujícími orgány jiných členských států a Komisí, což zajistí jednotnost při posuzování shody.
(38)  Vzhledem k novosti a složitosti požadavků na udržitelnost, výkonnost, bezpečnost, označování baterií a poskytování informací o nich a s cílem zajistit jednotnou úroveň kvality provádění posuzování shody baterií je nezbytné stanovit požadavky pro oznamující orgány zapojené do posuzování, oznamování a kontroly oznámených subjektů. Mělo by být zejména zajištěno, aby oznamující orgán byl ve své činnosti objektivní a nestranný a měl dostatečný počet technicky způsobilých zaměstnanců k plnění svých úkolů. Od oznamujících orgánů by se dále mělo vyžadovat, aby zajistily důvěrnost informací, jež obdržely, ale měly by nicméně být schopny vyměňovat si informace o oznámených subjektech s vnitrostátními orgány, oznamujícími orgány jiných členských států a Komisí, což zajistí jednotnost při posuzování shody.
Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
(39)  Je nezbytné, aby všechny oznámené subjekty vykonávaly své povinnosti na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže a autonomie. Měly by proto být stanoveny požadavky na subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování činností posuzování shody. Tyto požadavky by měly být i nadále uplatňovány jako předpoklad pro zachování způsobilosti oznámeného subjektu. K zajištění jeho autonomie by mělo být vyžadováno, aby si oznámený subjekt a pracovníci, jež zaměstnává, zachovali nezávislost na hospodářských subjektech v hodnotovém řetězci baterií a na jiných společnostech včetně sdružení podniků a mateřských a dceřiných společností. Mělo by být požadováno, aby oznámený subjekt zdokumentoval svou nezávislost a poskytl tuto dokumentaci oznamujícímu orgánu.
(39)  Je nezbytné, aby všechny oznámené subjekty vykonávaly své povinnosti na stejné úrovni a za podmínek rovné hospodářské soutěže a autonomie. Měly by proto být stanoveny požadavky na subjekty posuzování shody, které si přejí být oznámeny za účelem poskytování činností posuzování shody. Tyto požadavky by měly být i nadále uplatňovány jako předpoklad pro zachování způsobilosti oznámeného subjektu. K zajištění jeho autonomie by mělo být vyžadováno, aby si oznámený subjekt a pracovníci, jež zaměstnává, zachovali nezávislost na hospodářských subjektech v hodnotovém řetězci baterií a na jiných společnostech včetně sdružení podniků a mateřských a dceřiných společností. Mělo by být požadováno, aby oznámený subjekt zdokumentoval svou nezávislost a poskytl tuto dokumentaci oznamujícímu orgánu. Rovněž by mělo být požadováno střídání týmů a vhodná „oddechová“ období.
Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42
(42)  Vzhledem k tomu, že se služby nabízené oznámenými subjekty v členském státě mohou týkat baterií dodávaných na trh v celé Unii, je vhodné dát ostatním členským státům a Komisi možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci s cílem vyzvat oznamující orgán k přijetí nápravných opatření v případě, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky tohoto nařízení.
(42)  Vzhledem k tomu, že se služby nabízené oznámenými subjekty v členském státě mohou týkat baterií dodávaných na trh v celé Unii, je vhodné dát ostatním členským státům, Komisi, hospodářským subjektůmpříslušným zúčastněným stranám možnost vznést námitky týkající se oznámeného subjektu. Komise by se v průběhu šetření měla obrátit s žádostí o radu na zkušební zařízení Unie určené v souladu s nařízením (EU) 2019/1020. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci s cílem vyzvat oznamující orgán k přijetí nápravných opatření v případě, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43
(43)  V zájmu usnadnění a urychlení postupu posuzování shody, certifikace a nakonec přístupu na trh a vzhledem k novosti a složitosti požadavků na udržitelnost, bezpečnost a označení baterií je velmi důležité, aby oznámené subjekty měly nepřetržitý přístup k veškerému potřebnému zkušebnímu vybavení a zkušebním zařízením a aby uplatňovaly tyto postupy bez vytváření zbytečné zátěže pro hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a k zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty je nezbytné, aby oznámené subjekty uplatňovaly postupy posuzování shody jednotně.
(43)  V zájmu usnadnění a urychlení postupu posuzování shody, certifikace a nakonec přístupu na trh a vzhledem k novosti a složitosti požadavků na udržitelnost, bezpečnost, označení bateriíposkytování informací o nich je velmi důležité, aby oznámené subjekty měly nepřetržitý přístup k veškerému potřebnému zkušebnímu vybavení a zkušebním zařízením a aby uplatňovaly tyto postupy bez vytváření zbytečné zátěže pro hospodářské subjekty. Ze stejného důvodu a k zajištění rovného zacházení s hospodářskými subjekty je nezbytné, aby oznámené subjekty uplatňovaly postupy posuzování shody jednotně.
Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51
(51)  Pro usnadnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by hospodářské subjekty v rámci svých kontaktních údajů měly kromě poštovní adresy uvádět také adresu svých internetových stránek.
(51)  Pro usnadnění komunikace mezi hospodářskými subjekty, orgány dozoru nad trhem a spotřebiteli by hospodářské subjekty v rámci svých kontaktních údajů měly uvádět telefonní číslo, poštovní adresu, e-mailovou adresu a adresu svých internetových stránek.
Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52
(52)  Je nezbytné zajistit, aby baterie ze třetích zemí vstupující na trh Unie byly v souladu s požadavky tohoto nařízení, ať jsou dováženy jako samostatné baterie, nebo jako baterie obsažené ve výrobcích, a zejména, aby je jejich výrobci podrobili řádným postupům posuzování shody. Měla by být rovněž stanovena povinnost dovozců zajistit, aby baterie, které uvádějí na trh a do provozu, byly ve shodě s požadavky tohoto nařízení a aby označení CE na bateriích a dokumentace vypracovaná výrobcem byly k dispozici vnitrostátním orgánům ke kontrole.
(52)  Je nezbytné zajistit, aby baterie ze třetích zemí vstupující na trh Unie byly v souladu s požadavky tohoto nařízení a s příslušnými právními předpisy Unie, ať jsou dováženy jako samostatné baterie, nebo jako baterie obsažené ve výrobcích, a zejména, aby je jejich výrobci podrobili řádným postupům posuzování shody. Zvláštní pozornost by měla být věnována zajištění toho, aby audit požadavků tohoto nařízení týkajících se procesu výroby baterií prováděný třetí stranou byl spolehlivý a nezávislý. Proto by měl být plně zajištěn soulad s prohlášením o uhlíkové stopě, dodržen obsah recyklovaného materiálu, jakož i povinnosti týkající se lidských práv a uplatňování náležité péče v oblasti hodnotových řetězců souvisejících s bateriemi, které stanoví toto nařízení. Měla by být rovněž stanovena povinnost dovozců zajistit, aby baterie, které uvádějí na trh a do provozu, byly ve shodě s požadavky tohoto nařízení a aby označení CE na bateriích a dokumentace vypracovaná výrobcem byly k dispozici vnitrostátním orgánům ke kontrole. Tyto orgány, zejména při provádění kontrol výrobků vstupujících na trh Unie ze třetích zemí, by měly zajistit jednotné prosazování práva Unie prostřednictvím účinné a jednotné úrovně kontroly v souladu s nařízením (EU) 2019/1020.
Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53
(53)  Při uvádění baterie na trh nebo do provozu by každý dovozce měl uvést na baterii své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a svou poštovní adresu. Pokud to rozměry baterie neumožňují, měly by být stanoveny výjimky. To zahrnuje případy, kdy by dovozce musel otevřít obal, aby mohl uvést jméno a adresu na baterii, nebo kdy je baterie na umístění těchto informací příliš malá.
(53)  Při uvádění baterie na trh nebo do provozu by každý dovozce měl uvést na baterii své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a svou poštovní adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud to rozměry baterie neumožňují, protože baterie je příliš malá na to, aby na ní mohla být tato informace uvedena, měly by být stanoveny výjimky. Výjimky by měly být rovněž stanoveny v případech, kdy by dovozce musel otevřít obal, aby mohl uvést jméno a ostatní kontaktní údaje. V těchto výjimečných případech by měl dovozce poskytnout tyto informace v dokumentu přiloženém k baterii nebo jiným okamžitě dostupným způsobem. Pokud má baterie obal, měl by být použit k uvedení této informace.
Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56
(56)  Jelikož jsou distributoři a dovozci blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčených baterií.
(56)  Jelikož jsou distributoři, dovozciposkytovatelé služeb kompletního vyřízení objednávek, včetně tržišť, blízko trhu, měli by být zapojeni do úkolů dozoru nad trhem, které provádějí vnitrostátní orgány, a měli by být připraveni aktivně se zúčastnit a poskytovat těmto orgánům všechny nezbytné informace týkající se dotčených baterií.
Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 57
(57)  Zajištění zpětné vysledovatelnosti baterie v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které uvedly na trh nebo dodaly na trh nebo do provozu nevyhovující baterie. Od hospodářských subjektů by proto mělo být vyžadováno, aby po určitou dobu uchovávaly informace o svých transakcích s bateriemi.
(57)  Zajištění zpětné vysledovatelnosti baterie v celém dodavatelském řetězci napomáhá zjednodušení a zvýšení účinnosti dozoru nad trhem a zajišťuje transparentnost pro spotřebitele. Účinný systém zpětné vysledovatelnosti usnadňuje orgánům dozoru nad trhem jejich úkol vysledovat hospodářské subjekty, které uvedly na trh nebo dodaly na trh nebo do provozu nevyhovující baterie. Od hospodářských subjektů by proto mělo být vyžadováno, aby po určitou dobu uchovávaly informace o svých transakcích s bateriemi, a to i v elektronické podobě.
Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59
(59)  Tyto materiály dodává jen málo zemí a v některých případech může problémy v oblasti životního prostředí a oblasti sociální ještě zhoršovat nízká úroveň správy věcí veřejných. Těžba a rafinace kobaltu niklu souvisí s celým spektrem sociálních a environmentálních otázek včetně potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. V případě přírodního grafitu jsou sociální a environmentální dopady méně závažné, avšak jeho těžba zahrnuje vysoký podíl řemeslných a drobných úkonů, které většinou probíhají v neformálním prostředí a mohou vést k závažným dopadům na lidské zdraví a přírodní prostředí, včetně toho, že doly nejsou pravidelně uzavírány a sanovány, což má za následek ničení ekosystémů a půdy. Pokud jde o lithium, předpokládaný růst jeho použití ve výrobě baterií pravděpodobně vyvolá dodatečný tlak na těžební a rafinační činnosti a zásada obezřetnosti by doporučovala zahrnout lithium do působnosti povinností v oblasti náležité péče v dodavatelském řetězci. Očekávaný masivní nárůst poptávky po bateriích v Unii by neměl přispívat ke zvyšování takových environmentálních a sociálních rizik.
(59)  Tyto materiály dodává jen málo zemí a v některých případech může problémy v oblasti životního prostředí a oblasti sociální ještě zhoršovat nízká úroveň veřejné správy. Těžba a rafinace kobaltu, mědi, niklu, železabauxitu souvisí s celým spektrem sociálních a environmentálních otázek včetně potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví. V případě přírodního grafitu jsou sociální a environmentální dopady méně závažné, avšak jeho těžba zahrnuje vysoký podíl řemeslných a drobných úkonů, které většinou probíhají v neformálním prostředí a mohou vést k závažným dopadům na lidské zdraví a přírodní prostředí, včetně toho, že doly nejsou pravidelně uzavírány a sanovány, což má za následek ničení ekosystémů a půdy. Pokud jde o lithium, předpokládaný růst jeho použití ve výrobě baterií pravděpodobně vyvolá dodatečný tlak na těžební a rafinační činnosti a zásada obezřetnosti by doporučovala zahrnout lithium do působnosti povinností v oblasti náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi. Očekávaný masivní nárůst poptávky po bateriích v Unii by neměl přispívat ke zvyšování takových environmentálních a sociálních rizik v zahraničí.
Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
(60)  Některé dotčené látky, jako je kobalt, lithium a přírodní grafit, jsou z hlediska EU považovány za kritické suroviny38 a jejich udržitelné získávání je nezbytné pro náležité fungování ekosystému baterií v EU.
(60)  Některé dotčené látky, jako je bauxit, kobalt, lithium a přírodní grafit, jsou z hlediska EU považovány za kritické suroviny38 a jejich udržitelné získávání je nezbytné pro náležité fungování ekosystému baterií v EU.
__________________
__________________
38 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Odolnost v oblasti kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti (COM(2020)0474 final).
38 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Odolnost v oblasti kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti (COM(2020)0474 final).
Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62
(62)  V Unii byly obecné požadavky týkající se náležité péče ve vztahu k určitým surovinám zavedeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/82139. Toto nařízení se však nezabývá nerostnými surovinami a materiály, které se používají při výrobě baterií.
(62)  Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a pokyny OECD pro nadnárodní společnosti stanoví, že hospodářské subjekty by měly uplatňovat náležitou péči jako prostředek, jak dostát své podnikové odpovědnosti, pokud jde o lidská práva a životní prostředí. V Unii byly obecné požadavky týkající se náležité péče ve vztahu k určitým surovinám zavedeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/82139. Toto nařízení se však nezabývá nerostnými surovinami a materiály, které se používají při výrobě baterií.
__________________
__________________
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí (Úř. věst. L 130, 19.5.2017, s. 1).
Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63
(63)  Vzhledem k očekávanému exponenciálnímu růstu poptávky po bateriích v EU by proto hospodářský subjekt, který uvádí baterii na trh EU, měl stanovit politiku náležité péče v dodavatelském řetězci. Měly by proto být stanoveny požadavky s cílem řešit sociální a environmentální rizika, která jsou spojena s těžbouzpracováním určitých surovin za účelem výroby baterií a s obchodováním s takovými surovinami.
(63)  Odpovědnost za dodržování lidských práv, sociálních práv a za respekt k lidskému zdraví a životnímu prostředí by se měla vztahovat na všechny výrobní postupy a jiné související obchodní vztahy hospodářského subjektu v celém hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi. Vzhledem k očekávanému exponenciálnímu růstu poptávky po bateriích v EU a ke skutečnosti, že s těžbou a zpracováním určitých surovin, chemických látek a druhotných surovin, které se používají k výrobě baterií a zpracování odpadních baterií, a s obchodováním s těmito látkami jsou spojena zvláštní rizika, proto by měly být stanoveny určité požadavky na postup náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi s cílem řešit sociální a environmentální rizika, která jsou spojena s těžbouzpracováním určitých surovin, chemických látek a druhotných surovin za účelem výroby baterií, zpracováním odpadních baterií, samotným postupem výrobyvšemi souvisejícími obchodními vztahy, jakož i s obchodováním s takovými surovinami.
Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64
(64)  Při zavádění politiky náležité péče založené na posouzení rizik by tato politika měla vycházet z mezinárodně uznaných zásad náležité péče, jež obsahuje deset zásad iniciativy Organizace spojených národů Global Compact40, pokyny pro posuzování sociálních dopadů životního cyklu výrobků41, Tripartitní deklarace MOP o principech jednání nadnárodních společností a sociální politice42pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků43, které odrážejí společné porozumění mezi vládami a zúčastněnými stranami a měly by být přizpůsobeny konkrétní situaci a okolnostem každého hospodářského subjektu. Pokud jde o těžbu a zpracování přírodních nerostných surovin používaných při výrobě baterií a obchodování s těmito surovinami, Pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí44 (dále jen „pokyny OECD pro náležitou péči“) v této souvislosti představují dlouhodobé úsilí vlád a zúčastněných stran o zavádění osvědčených postupů v této oblasti.
(64)  Při zavádění postupu náležité péče založeného na posouzení rizik by se mělo vycházet z mezinárodně uznaných norem a zásad náležité péče, které jsou stanoveny v obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv, dále z deseti zásad iniciativy OSN Global Compact19, pokynů pro posuzování sociálních dopadů životního cyklu výrobků41, tripartitní deklarace MOP o principech jednání nadnárodních společností a sociální politice42, pokynů OECD pro nadnárodní podnikypokynů OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků43, které odrážejí společné porozumění mezi vládami a zúčastněnými stranami a měly by být přizpůsobeny konkrétní situaci a okolnostem každého hospodářského subjektu. Pokud jde o těžbu a zpracování přírodních nerostných surovin z rizikových oblastí používaných při výrobě baterií a obchodování s těmito surovinami, pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí44 (dále jen „pokyny OECD pro náležitou péči“) představují mezinárodně uznávanou normu, která řeší specifická rizika hrubého porušení lidských práv v souvislosti se získáváním určitých surovin a s obchodováním s takovými surovinami v souvislosti s konfliktem, a dlouhodobé úsilí vlád a zúčastněných stran o zavádění osvědčených postupů v této oblasti.
__________________
__________________
40 The Ten Principles of the UN Global Compact (Deset zásad iniciativy OSN Global Compact), k dispozici na adrese https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
40 Obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv, k dispozici na adrese https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products (Pokyny UNEP pro posuzování sociálních dopadů životního cyklu výrobků), k dispozici na adrese https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
41 UNEP Guidelines for social life cycle assessment of products (Pokyny UNEP pro posuzování sociálních dopadů životního cyklu výrobků), k dispozici na adrese https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
42 Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (Tripartitní deklarace o principech jednání nadnárodních společností a sociální politice), k dispozici na adrese https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
42 Pokyny OECD pro nadnárodní podniky, k dispozici na adrese http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků), k dispozici na adrese http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
43 OECD (2018), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Pokyny OECD pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků), k dispozici na adrese http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí: třetí vydání), OECD Publishing, Paříž. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 OECD (2016), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition (Pokyny OECD pro náležitou péči v odpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí: třetí vydání), OECD Publishing, Paříž. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65
(65)  Podle pokynů OECD pro náležitou péči45 je náležitá péče průběžný, proaktivní a reaktivní proces, jehož prostřednictvím mohou společnosti zajistit, že budou dodržovat lidská práva a nebudou přispívat ke konfliktům46. Náležitá péče založená na posuzování rizik odkazuje na kroky, které by společnosti měly činit za účelem identifikace a řešení skutečných nebo potenciálních rizik s cílem předcházet nepříznivým dopadům spojeným s jejich činnostmi nebo rozhodnutími v oblasti získávání surovin nebo tyto dopady zmírňovat. Společnost může posoudit rizika, jež představují její činnosti a vztahy, a přijmout opatření ke zmírnění rizik v souladu s příslušnými normami stanovenými vnitropolitickými právními předpisy a mezinárodním právem, doporučeními mezinárodních organizací, která se týkají odpovědného chování podniků, nástroji s vládní podporou, dobrovolnými iniciativami soukromého sektoru a vnitřními politikami a systémy společností. Tento přístup také pomáhá nastavit provádění náležité péče podle rozsahu činností společnosti nebo podle vztahů v dodavatelském řetězci.
(65)  Podle norem a zásad OSN, MOP a OECD je náležitá péče průběžný, proaktivní a reaktivní proces, jehož prostřednictvím mohou společnosti zajistit, že budou dodržovat lidská práva, chránit životní prostředí a nebudou přispívat ke konfliktům46. Náležitá péče založená na posuzování rizik odkazuje na kroky, které by společnosti měly činit za účelem identifikace, prevence, ukončení, zmírnění a zohlednění nepříznivých dopadů spojených s jejich činnostmi nebo rozhodnutími v oblasti získávání surovin. Hospodářské subjekty by měly vést informované, účinné a užitečné konzultace s dotčenými komunitami. Společnost může posoudit rizika, jež představují její činnosti a vztahy, a přijmout opatření ke zmírnění rizik, což může zahrnovat vyžadování dalších informací, vyjednávání za účelem nápravy situace, či pozastavení nebo ukončení spolupráce s dodavateli, v souladu s příslušnými normami stanovenými vnitropolitickými právními předpisy a mezinárodním právem, doporučeními mezinárodních organizací, která se týkají odpovědného chování podniků, nástroji s vládní podporou, dobrovolnými iniciativami soukromého sektoru a vnitřními politikami a systémy společností. Tento přístup také pomáhá nastavit provádění náležité péče podle rozsahu činností společnosti nebo podle vztahů v dodavatelském řetězci. Požadavky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi by se měly vztahovat na všechny hospodářské subjekty, včetně on-line platforem, které uvádějí baterie na evropský trh.
__________________
__________________
45 Strana 15 pokynů OECD pro náležitou péči.
46 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti), OECD, Paříž; OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Nástroj OECD pro zvyšování povědomí o riziku pro nadnárodní společnosti v zónách slabé správy), OECD, Paříž; a Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Report of the Special Represantative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises (Hlavní zásady týkající se podnikání a lidských práv: Provádění rámce Organizace spojených národů „Chránit, respektovat a napravovat“, zpráva zvláštního představitele generálního tajemníka pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a dalších obchodních podniků)), John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. března 2011).
46 OECD (2011), OECD Guidelines for Multinational Enterprises (Pokyny OECD pro nadnárodní společnosti), OECD, Paříž; OECD (2006), OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zones (Nástroj OECD pro zvyšování povědomí o riziku pro nadnárodní společnosti v zónách slabé správy), OECD, Paříž; a Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Report of the Special Represantative of the Secretary-General on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and other Business Enterprises (Hlavní zásady týkající se podnikání a lidských práv: Provádění rámce Organizace spojených národů „Chránit, respektovat a napravovat“, zpráva zvláštního představitele generálního tajemníka pro problematiku lidských práv a nadnárodních korporací a dalších obchodních podniků)), John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. března 2011).
Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 a (nový)
(65a)  Ačkoli systémy náležité péče v soukromém sektoru mohou podporovat hospodářské subjekty v dodržování zásad náležité péče, měly by být hospodářské subjekty individuálně odpovědné za plnění povinností náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi stanovených v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 65 b (nový)
(65b)  Členské státy by měly hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům, poskytovat zvláštní technickou pomoc, aby tyto subjekty mohly splnit požadavky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi.
Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66
(66)  Měly by být přijaty nebo upraveny povinné politiky náležité péče v dodavatelském řetězci, které by měly řešit alespoň nejrozšířenější kategorie sociálních a environmentálních rizik. To by mělo zahrnovat stávající a předvídatelné dopady na jedné straně na společenský život, zejména na lidská práva, lidské zdraví a bezpečnost, jakož i na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a pracovní práva, a na druhé straně dopady na životní prostředí, zejména na hospodaření s vodou, ochranu půdy, znečištění ovzduší a biologickou rozmanitost, včetně života komunit.
(66)  Měly by být přijaty nebo upraveny povinné politiky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi, které by měly řešit alespoň nejrozšířenější kategorie sociálních a environmentálních rizik. To by mělo zahrnovat stávající a předvídatelné dopady na jedné straně na společenský život, zejména na lidská práva, lidské zdraví a bezpečnost, jakož i na ochranu zdraví a bezpečnost při práci a pracovní práva, a na druhé straně dopady na životní prostředí, zejména na hospodaření s vodou, ochranu půdy, znečištění ovzduší, změnu klimatu a biologickou rozmanitost, včetně života komunit.
Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 67
(67)  Pokud jde o kategorie sociálních rizik, politiky náležité péče by měly řešit rizika v dodavatelském řetězci baterií v souvislosti s ochranou lidských práv, včetně lidského zdraví, ochrany dětí a rovnosti žen a mužů, v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv47. Politiky náležité péče by měly zahrnovat informace o tom, jak hospodářský subjekt přispíval k předcházení porušování lidských práv, a o zavedených nástrojích v podnikové struktuře tohoto subjektu pro boj proti korupci a úplatkářství. Politiky náležité péče by rovněž měly zajišťovat správné provádění pravidel základních úmluv Mezinárodní organizace práce48, které jsou uvedeny v příloze I Tripartitní deklarace MOP.
(67)  Pokud jde o kategorie sociálních rizik, opatření náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi by měla řešit rizika v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi v souvislosti s ochranou lidských práv, včetně lidského zdraví, práv domorodého obyvatelstva, ochrany dětí a rovnosti žen a mužů, v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv47. Politiky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi by měly zahrnovat informace o tom, jak hospodářský subjekt přispíval k předcházení porušování lidských práv, a o zavedených nástrojích v podnikové struktuře tohoto subjektu pro boj proti korupci a úplatkářství. Politiky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi by rovněž měly zajišťovat správné provádění pravidel základních úmluv Mezinárodní organizace práce, které jsou uvedeny v příloze I Tripartitní deklarace MOP.
__________________
__________________
47 Včetně Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěteÚmluvy o právech osob se zdravotním postižením.
47 Včetně Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva o právech dítěte, Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a Deklarace OSN o právech původních obyvatel.
48 Jedná se o těchto osm základních úmluv: 1. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 (č. 87), 2. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 98), 3. Úmluva o nucené práci, 1930 (č. 29) (a protokol k ní z roku 2014), 4. Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105), 5. Úmluva o nejnižším věku, 1973 (č. 138), 6. Úmluva o nejhorších formách dětské práce, 1999 (č. 182), 7. Úmluva o stejném odměňování, 1951 (č. 100), 8. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (č. 111).
48 Jedná se o těchto osm základních úmluv: 1. Úmluva o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, 1948 (č. 87), 2. Úmluva o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat, 1949 (č. 98), 3. Úmluva o nucené práci, 1930 (č. 29) (a protokol k ní z roku 2014), 4. Úmluva o odstranění nucené práce, 1957 (č. 105), 5. Úmluva o nejnižším věku, 1973 (č. 138), 6. Úmluva o nejhorších formách dětské práce, 1999 (č. 182), 7. Úmluva o stejném odměňování, 1951 (č. 100), 8. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a povolání), 1958 (č. 111).
Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 68
(68)  Pokud jde o kategorie rizik pro životní prostředí, politiky náležité péče by měly řešit rizika v dodavatelském řetězci baterií v souvislosti s ochranou přírodního prostředí a biologické rozmanitosti v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti49, což zahrnuje i ohledy vůči místním komunitám a ochranu a rozvoj těchto komunit.
(68)  Pokud jde o kategorie rizik pro životní prostředí, politiky náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi by měly řešit rizika v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi v souvislosti s ochranou přírodního prostředí a biologické rozmanitosti v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti49, což zahrnuje i ohledy vůči místním komunitám a ochranu a rozvoj těchto komunit. Měly by řešit také rizika spojená se změnou klimatu v souladu s Pařížskou dohodou a jejím cílem omezit globální oteplování pod 1,5 °C oproti úrovni před průmyslovou revolucí, jakož i rizika pro životní prostředí, na která se vztahují jiné mezinárodní úmluvy v oblasti životního prostředí.
__________________
__________________
49 Taková, která jsou uvedena v Úmluvě o biologické rozmanitosti, k dispozici na adrese https://www.cbd.int/convention/text/, a zejména v rozhodnutí konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP VIII/28 „Dobrovolné pokyny v oblasti biologické rozmanitosti – Inkluzivní posouzení dopadů“, k dispozici na adrese https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Taková, která jsou uvedena v Úmluvě o biologické rozmanitosti, k dispozici na adrese https://www.cbd.int/convention/text/, a zejména v rozhodnutí konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti COP VIII/28 „Dobrovolné pokyny v oblasti biologické rozmanitosti – Inkluzivní posouzení dopadů“, k dispozici na adrese https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69
(69)  Povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci týkající se identifikace a zmírňování sociálních a environmentálních rizik spojených se surovinami určenými k výrobě baterií by měly přispívat k provádění rezoluce UNEP č. 19 o správě nerostných surovin, která uznává důležitý přínos těžebního odvětví k dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje.
(69)  Povinnosti náležité péče v hodnotovém řetězci souvisejícím s bateriemi týkající se identifikace a zmírňování sociálních a environmentálních rizik spojených se surovinami určenými k výrobě baterií by měly přispívat k provádění rezoluce UNEP č. 19 o správě nerostných surovin, která uznává důležitý přínos těžebního odvětví k dosažení cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje.
Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69 a (nový)
(69a)  I v případě, že byla uplatněna náležitá péče, může dojít k újmě. Hospodářské subjekty by měly tuto újmu aktivně napravit, a to samy, nebo ve spolupráci s jinými subjekty. Tyto hospodářské subjekty by měly nést odpovědnost za veškeré dopady, které způsobily nebo k nimž přispěly ony samy, jimi ovládané subjekty nebo subjekty, které mohou ovládat. Nepříznivě zasažené osoby by měly mít nárok na nápravu a měl by jim být poskytnut přístup ke spravedlnosti.
Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70
(70)  Pokud v tomto nařízení neexistují žádná zvláštní ustanovení se stejným cílem, povahou a účinkem, která by mohla být upravena s ohledem na budoucí legislativní změny, měly by se použít další legislativní nástroje EU, které stanoví požadavky týkající se náležité péče v dodavatelském řetězci.
(70)  Pokud v tomto nařízení neexistují žádná zvláštní ustanovení se stejným cílem, povahou a účinkem, která by mohla být upravena s ohledem na budoucí legislativní změny, měly by se použít další legislativní nástroje EU, které stanoví požadavky týkající se náležité péče, a to na společnosti z Unie i na společnosti usazené mimo Unii, které hodlají uvádět baterie na unijní trh, s cílem zajistit rovné podmínky.
Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71
(71)  Za účelem přizpůsobení se vývoji v hodnotovém řetězci baterií, včetně změn v rozsahu a povaze příslušných environmentálních a sociálních rizik, a rovněž přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku v oblasti baterií a chemického složení baterií by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny seznamu surovin a kategorií rizik a požadavků náležité péče v dodavatelských řetězcích.
(71)  Za účelem přizpůsobení se vývoji v hodnotovém řetězci baterií, včetně změn v rozsahu a povaze příslušných environmentálních a sociálních rizik, a rovněž přizpůsobení se technickému a vědeckému pokroku v oblasti baterií a chemického složení baterií by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny seznamu surovin a kategorií rizik a požadavků náležité péče v hodnotových řetězcích souvisejících s bateriemi.
Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 71 a (nový)
(71a)  V případě, že budou v budoucnu přijaty právní předpisy Unie, které stanoví obecná pravidla pro udržitelnou správu a řízení společností a náležitou péči, měla by Komise posoudit, zda tyto nové právní předpisy Unie vyžadují změnu čl. 39 odstavců 2 až 5 nebo přílohy X, nebo obou. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o případné odpovídající změny těchto ustanovení.
Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 72
(72)  Jsou nezbytná harmonizovaná pravidla pro nakládání s odpadem, jež zajistí, aby pro producenty a další hospodářské subjekty při plnění rozšířené odpovědnosti producentů v oblasti baterií platila stejná pravidla ve všech členských státech. K dosažení vysoké úrovně využití materiálů je nezbytné zvýšit na maximum tříděný sběr odpadních baterií a zajistit, aby všechny sebrané baterie byly recyklovány za použití procesů, které dosáhnou společné minimální recyklační účinnosti. Hodnocení směrnice 2006/66/ES zjistilo, že jedním z jejích nedostatků je nedostatečná podrobnost jejích ustanovení, což vedlo k nerovnoměrnému provádění a ke vzniku závažných překážek pro fungování recyklačních trhů a neoptimálním úrovním recyklace. Podrobnější a více harmonizovaná pravidla by proto měla zamezit narušení trhu v oboru sběru, zpracování a recyklace odpadních baterií, zajistit rovnoměrné provádění požadavků v celé Unii, další harmonizaci kvality služeb nakládání s odpady poskytovaných hospodářskými subjekty, a usnadnit trhy s druhotnými surovinami.
(72)  Jsou nezbytná harmonizovaná pravidla pro nakládání s odpadem, jež zajistí, aby pro producenty a další hospodářské subjekty při plnění rozšířené odpovědnosti producentů v oblasti baterií platila stejná pravidla ve všech členských státech, a zaručí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí v celé Unii. Rozšířená odpovědnost producentů může přispět ke snížení celkového množství používaných zdrojů, zejména tím, že se díky ní omezí produkce odpadních baterií a zmírní nepříznivé dopady spojené s nakládáním s odpadními bateriemi. K dosažení vysoké úrovně využití materiálů je nezbytné zvýšit na maximum tříděný sběr odpadních baterií a zajistit, aby všechny sebrané baterie byly recyklovány za použití procesů, které dosáhnou společné minimální recyklační účinnosti. Hodnocení směrnice 2006/66/ES zjistilo, že jedním z jejích nedostatků je nedostatečná podrobnost jejích ustanovení, což vedlo k nerovnoměrnému provádění a ke vzniku závažných překážek pro fungování recyklačních trhů a neoptimálním úrovním recyklace. Podrobnější a více harmonizovaná pravidla by proto měla zamezit narušení trhu v oboru sběru, zpracování a recyklace odpadních baterií, zajistit rovnoměrné provádění požadavků v celé Unii, další harmonizaci kvality služeb nakládání s odpady poskytovaných hospodářskými subjekty, a usnadnit trhy s druhotnými surovinami.
Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73
(73)  Toto nařízení vychází z pravidel nakládání s odpadem a obecných zásad stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES50, které by měly být přizpůsobeny tak, aby odrážely specifickou situaci baterií. Aby mohl být sběr odpadních baterií organizován co nejúčinnějším způsobem, je důležité, aby byl prováděn v úzkém spojení s místem, kde jsou baterie v členském státě prodávány, a v blízkosti konečného uživatele. Odpadní baterie je také možné sbírat spolu s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a s vozidly s ukončenou životností prostřednictvím vnitrostátních systémů sběru zřízených na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU51 a směrnice 2000/53/ES. Zatímco stávající nařízení stanoví specifická pravidla pro baterie, je zapotřebí soudržný a komplexní přístup, vycházející ze stávajících struktur nakládání s odpady a dále harmonizující tyto struktury. Proto, a za účelem účinného naplňování rozšířené odpovědnosti producenta v oblasti nakládání s odpadem by měly být stanoveny povinnosti, pokud jde o členské státy, ve kterých jsou baterie dodávány na trh poprvé.
(73)  Toto nařízení vychází z pravidel nakládání s odpadem a obecných zásad stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES50, které by měly být přizpůsobeny tak, aby odrážely specifickou povahu odpadních baterií. Aby mohl být sběr odpadních baterií organizován co nejúčinnějším způsobem, je důležité, aby byl prováděn v úzkém spojení s místem, kde jsou baterie v členském státě prodávány, a v blízkosti konečného uživatele. Odpadní baterie by měly být sbírány odděleně od ostatních toků odpadů, jako jsou kovy, papír a karton, sklo, plasty, dřevo, textilie a biologický odpad. Odpadní baterie je také možné sbírat spolu s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními a s vozidly s ukončenou životností prostřednictvím vnitrostátních systémů sběru zřízených na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU51 a směrnice 2000/53/ES. Zatímco stávající nařízení stanoví specifická pravidla pro baterie, je zapotřebí soudržný a komplexní přístup, vycházející ze stávajících struktur nakládání s odpady a dále harmonizující tyto struktury. Proto, a za účelem účinného naplňování rozšířené odpovědnosti producenta v oblasti nakládání s odpadem by měly být stanoveny povinnosti, pokud jde o členské státy, ve kterých jsou baterie dodávány na trh poprvé.
__________________
__________________
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
50 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).
51 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).
Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76
(76)  Producenti by měli mít rozšířenou odpovědnost producentů za nakládání s jejich bateriemi ve fázi skončení životnosti. Měli by proto financovat náklady na sběr, zpracování a recyklaci všech sebraných baterií, podávání zpráv o bateriích a odpadních bateriích a poskytování informací konečným spotřebitelům a subjektům nakládajícím s odpady o bateriích a o vhodném opětovném použití odpadních baterií a nakládání s nimi. Povinnosti související s rozšířenou odpovědností producenta by se měly vztahovat na všechny formy dodávek včetně prodeje na dálku. Producentům by mělo být umožněno vykonávat tyto povinnosti kolektivně, prostřednictvím organizací odpovědnosti producentů, které převezmou odpovědnost jejich jménem. Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů by měli podléhat schválení a měli by zdokumentovat, že mají finanční prostředky na úhradu nákladů, jež vyplývají z rozšířené odpovědnosti producenta. Je-li to nezbytné pro zabránění narušení vnitřního trhu a zajištění jednotných podmínek pro úpravu finančních příspěvků, které producenti platí organizacím odpovědnosti producentů, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
(76)  Producenti by měli mít rozšířenou odpovědnost producentů za nakládání s jejich bateriemi ve fázi skončení životnosti. Měl by ji tvořit soubor pravidel, který by stanovoval konkrétní provozní a finanční povinnosti producentů výrobků, v jejichž případě je odpovědnost producenta rozšířena i na fázi životního cyklu výrobku poté, co jej spotřebitel přestal používat. Producenti by proto měli financovat minimálně náklady uvedené v čl. 8a odst. 4 písm. a) směrnice 2008/98/ES, včetně nákladů na organizaci tříděného sběru odpadu, na přípravu odpadu na nové využití a repasi, na zpracování, přípravu k opětovnému využití a recyklaci odpadních baterií, na podávání zpráv o bateriích a odpadních bateriích a na informační kampaně, které mají konečné spotřebitele motivovat ke správnému odkládání odpadních baterií. Povinnosti související s rozšířenou odpovědností producenta by se měly vztahovat na všechny formy dodávek včetně prodeje na dálku a internetového prodeje. Producentům by mělo být umožněno vykonávat tyto povinnosti kolektivně, prostřednictvím organizací odpovědnosti producentů, které převezmou odpovědnost jejich jménem. Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů by měli podléhat schválení a měli by zdokumentovat, že mají finanční prostředky na úhradu nákladů, jež vyplývají z rozšířené odpovědnosti producenta. Je-li to nezbytné pro zabránění narušení vnitřního trhu a zajištění jednotných podmínek pro úpravu finančních příspěvků, které producenti platí organizacím odpovědnosti producentů, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76 a (nový)
(76a)  Zavedení požadavků na odpovědnost producenta by mělo pomoci snížit náklady a zvýšit výkonnost, jakož i zajistit rovné podmínky, a to i pro malé a střední podniky a internetové prodejce, aby se odstranily překážky bránící hladkému fungování vnitřního trhu. Tyto požadavky by také měly pomoci zahrnout náklady související s ukončením životnosti výrobku do cen výrobků a motivovat výrobce k tomu, aby se při navrhování výrobků řídili ustanoveními o udržitelnosti. Celkově by měly zlepšit správu a transparentnost režimů rozšířené odpovědnosti producentů a snížit riziko případných střetů zájmů mezi organizacemi rozšířené odpovědnosti producentů a zpracovateli odpadů, s nimiž uzavírají smlouvy. Tyto požadavky by se měly vztahovat na nové i již existující systémy rozšířené odpovědnosti producenta.
Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77
(77)  Toto nařízení by mělo regulovat výhradně rozšířenou odpovědnost producentů baterií, a pravidla týkající se systémů rozšířené odpovědnosti producentů stanovená ve směrnici Evropského parlamentu 2008/98/ES se proto na baterie nevztahují.
(77)  Toto nařízení by mělo komplexním způsobem regulovat rozšířenou odpovědnost producentů baterií, a proto by mělo být považováno za doplnění pravidel týkajících se systémů rozšířené odpovědnosti producentů stanovených ve směrnici 2008/98/ES, která by tedy měla být chápána jako akt stanovující minimální požadavky.
Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 78
(78)  V zájmu zajištění kvalitní recyklace odpadů v dodavatelských řetězcích baterií, podpory využívání kvalitních druhotných surovin a ochrany životního prostředí by měla být pravidlem vysoká úroveň sběru a recyklace odpadních baterií. Sběr odpadních baterií je zásadním, klíčovým krokem pro uzavření cyklu cenných materiálů, které jsou obsaženy v bateriích, prostřednictvím jejich recyklace a pro udržení hodnotového řetězce souvisejícího s bateriemi uvnitř Unie, a tedy usnadnění přístupu k využitým materiálům, které mohou být dále použity k výrobě nových výrobků.
(78)  V zájmu zajištění kvalitní recyklace odpadů v hodnotových řetězcích souvisejících s bateriemi, podpory využívání kvalitních druhotných surovin a ochrany životního prostředí by měla být pravidlem vysoká úroveň sběru a recyklace odpadních baterií. Sběr odpadních baterií je zásadním, klíčovým krokem pro uzavření cyklu cenných materiálů, které jsou obsaženy v bateriích, prostřednictvím jejich recyklace a pro udržení hodnotového řetězce souvisejícího s bateriemi uvnitř Unie a posílení strategické nezávislosti v tomto odvětví, a tedy usnadnění přístupu k využitým materiálům, které mohou být dále použity k výrobě nových výrobků. Do vnitrostátních plánů pro nakládání s odpady by měla být zahrnuta náležitá opatření pro sběr, zpracování, přípravu pro opětovné použití, přípravu pro nové využití a recyklaci odpadních baterií. Plány členských států pro nakládání s odpady by proto měly být aktualizovány v souladu s ustanoveními tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 79
(79)  Producenti všech baterií by měli nést odpovědnost za financování a organizaci tříděného sběru odpadních baterií. Měli by tak učinit vytvořením sběrné sítě, která zahrnuje celé území členských států, má blízko ke konečnému uživateli a není zaměřena pouze na oblasti a baterie, kde je sběr ziskový. Sběrná síť by měla zahrnovat veškeré distributory, autorizovaná zařízení pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení a vozidel se skončenou životností, sběrná místa a další subjekty na základě jejich vlastní vůle, například veřejné orgány a školy. Za účelem ověření a zlepšení účinnosti sběrné sítě a informačních kampaní by měla být prováděna pravidelná zjišťování složení odpadů alespoň na úrovni NUTS 253 zaměřená na smíšený komunální odpad a sebraná odpadní elektrická a elektronická zařízení s cílem určit množství odpadních přenosných baterií v nich obsažených.
(79)  Producenti všech baterií by měli nést odpovědnost za financování nebo za financování a organizaci tříděného sběru odpadních baterií. Měli by tak učinit vytvořením sítě zpětného odběru a sběru, která zahrnuje celé území členských států, má blízko ke konečnému uživateli a není zaměřena pouze na oblasti a baterie, kde je sběr ziskový. Sběrná síť by měla zahrnovat veškeré distributory, autorizovaná zařízení pro zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení a vozidel se skončenou životností, sběrná místa a další subjekty na základě jejich vlastní vůle, například veřejné orgány a školy. Za účelem ověření a zlepšení účinnosti sběrné sítě a informačních kampaní by měla být prováděna pravidelná zjišťování složení odpadů alespoň na úrovni NUTS 253 zaměřená na smíšený komunální odpad a sebraná odpadní elektrická a elektronická zařízení s cílem určit množství odpadních přenosných baterií v nich obsažených.
__________________
__________________
53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
53 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 81
(81)  S ohledem na environmentální dopad a ztrátu materiálů vzhledem k odpadním bateriím, které nejsou sbírány prostřednictvím tříděného sběru, a nejsou tedy zpracovány způsobem šetrným k životnímu prostředí, měl by nadále platit cíl pro sběr přenosných baterií stanovený již podle směrnice 2006/66/ES a tento cíl by měl být postupně zvyšován. Z tohoto nařízení vyplývá, že přenosné baterie zahrnují také baterie pohánějící lehké dopravní prostředky. Vzhledem k současnému růstu prodeje tohoto druhu baterií je obtížné spočítat jejich množství, které je uváděno na trhna konci své životnosti sbíráno, a proto by tyto přenosné baterie měly být vyjmuty ze stávající úrovně sběru pro přenosné baterie. Toto vyjmutí má být přezkoumáno spolu s cílem ve sběru pro přenosné baterie, což může také reagovat na změny v metodice pro výpočet úrovně sběru přenosných baterií. Komise vypracuje zprávu jako podklad pro tyto přezkumy.
(81)  S ohledem na environmentální dopad a ztrátu materiálů vzhledem k odpadním bateriím, které nejsou sbírány prostřednictvím tříděného sběru, a nejsou tedy zpracovány způsobem šetrným k životnímu prostředí, měl by nadále platit cíl pro sběr přenosných baterií stanovený již podle směrnice 2006/66/ES a tento cíl by měl být postupně zvyšován. Aby se maximalizoval sběr a omezila bezpečnostní rizika, je třeba posoudit proveditelnostpotenciální přínosy zavedení celounijního systému zálohování baterií, zejména přenosných baterií pro všeobecné použití. Vnitrostátní systémy zálohování by neměly bránit přijetí harmonizovaných celounijních systémů.
Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 a (nový)
(82a)  Za účelem aktualizace metodiky výpočtu a ověřování cíle sběru odpadních baterií z lehkých dopravních prostředků s cílem zohlednit množství, které je k dispozici pro sběr, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je důležité, aby nová metodika zachovala nebo zvýšila úroveň ambicí v oblasti životního prostředí, pokud jde o sběr odpadních baterií, ve srovnání se stávající metodikou.
Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 82 b (nový)
(82b)  Komise by měla rovněž zvážit zavedení metodiky výpočtu pro výpočet cíle tříděného sběru s ohledem na množství odpadních přenosných baterií, které jsou pro sběr k dispozici. Je důležité, aby nová metodika zachovala nebo zvýšila úroveň ambicí v oblasti životního prostředí, pokud jde o sběr odpadních baterií, ve srovnání se stávající metodikou.
Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 84
(84)  Vzhledem k hierarchii odpadů stanovené článkem 4 směrnice 2008/98/ES, která upřednostňuje prevenci vzniku odpadů, přípravu na opětovné použití a recyklaci, a v souladu s čl. 11 odst. 4 směrnice 2008/98/ES a čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 1999/31/ES/ES54 by sebrané baterie neměly být spalovány ani odstraňovány ukládáním na skládkách.
(84)  Vzhledem k hierarchii odpadů stanovené článkem 4 směrnice 2008/98/ES, která upřednostňuje prevenci vzniku odpadů, přípravu na opětovné použití a recyklaci, a v souladu s čl. 11 odst. 4 směrnice 2008/98/ES a čl. 5 odst. 3 písm. f) směrnice 1999/31/ES54 by sebrané baterie neměly být používány k výrobě energie z odpadu ani odstraňovány jako odpad.
__________________
__________________
54 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
54 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87
(87)  Zpracování a recyklace mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii by měly být možné pouze v případě, že přeprava odpadních baterií je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nařízením Komise (ES) č. 1418/200759 a že zpracovatelské a recyklační činnosti splňují požadavky použitelné na tyto druhy baterií podle jejich klasifikace v rozhodnutí Komise 2000/532/ES v platném znění60. Toto rozhodnutí, v platném znění, by mělo být zrevidováno, aby zohledňovalo složení všech baterií. Pokud se takové zpracování nebo recyklace uskutečňuje mimo Unii, a aby mohlo být započteno do recyklační účinnosti a cílů, provozovatel, na jehož účet je prováděno, by měl mít povinnost podat o tom zprávu příslušnému orgánu dotyčného členského státu a prokázat, že je zpracování prováděno v podmínkách rovnocenných podmínkám podle tohoto nařízení. Za účelem stanovení toho, jaké požadavky na takové zpracování lze považovat za rovnocenné, by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení podrobných pravidel obsahujících kritéria pro posuzování rovnocenných podmínek.
(87)  Zpracování, příprava pro opětovné použití, příprava pro nové využití a recyklace mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii by měly být možné pouze v případě, že přeprava odpadních baterií je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nařízením Komise (ES) č. 1418/200759 a že zpracovatelské a recyklační činnosti splňují požadavky použitelné na tyto druhy baterií podle jejich klasifikace v rozhodnutí Komise 2000/532/ES v platném znění60. Toto rozhodnutí, v platném znění, by mělo být zrevidováno, aby zohledňovalo složení všech baterií, včetně doplnění kódů pro lithium-iontové odpadní baterie, s cílem usnadnit řádné třídění a vykazování lithium-iontových odpadních baterií. Pokud se takové zpracování nebo recyklace uskutečňuje mimo Unii, a aby mohlo být započteno do recyklační účinnosti a cílů, provozovatel, na jehož účet je prováděno, by měl mít povinnost podat o tom zprávu příslušnému orgánu dotyčného členského státu a prostřednictvím dokumentů schválených příslušným orgánem země určení prokázat, že zpracování je prováděno v podmínkách rovnocenných podmínkám podle tohoto nařízení a jsou splněny příslušné požadavky v oblasti životního prostředí a ochrany lidského zdraví stanovené v dalších právních předpisech EU. Za účelem stanovení toho, jaké požadavky na takové zpracování lze považovat za rovnocenné, by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o stanovení podrobných pravidel obsahujících kritéria pro posuzování rovnocenných podmínek.
__________________
__________________
58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).
58 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).
59 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6).
59 Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Úř. věst. L 316, 4.12.2007, s. 6).
60 2000/532/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.
60 2000/532/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 3. května 2000, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech, Úř. věst. L 226, 6.9.2000, s. 3.
Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 87 a (nový)
(87a)  V případě, že jsou odpadní baterie vyváženy z Unie za účelem přípravy k opětovnému použití, přípravy na nové využití nebo recyklace, měly by příslušné orgány členských států účinně využívat pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 1013/2006, a požadovat dokumenty prokazující splnění požadavků stanovených v tomto nařízení. Příslušné orgány členských států by při plnění tohoto úkolu měly mít možnost spolupracovat s jinými relevantními subjekty, jako jsou příslušné orgány v zemi určení, nezávislé verifikační subjekty třetích stran nebo organizace odpovědnosti producentů, které byly ustaveny v systémech rozšířené odpovědnosti producentů a mohou provádět fyzické a jiné kontroly zařízení ve třetích zemích.
Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88
(88)  Průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel, které již nejsou způsobilé pro původní účel, pro který byly vyrobeny, lze použít pro různé účely jako stacionární baterie pro ukládání energie. Vzniká trh s použitými průmyslovými bateriemi a bateriemi elektrických vozidel pro druhotné využití, a proto by se měla na podporu praktického využití hierarchie odpadů stanovit zvláštní pravidla, jež umožní odpovědné nové využití použitých baterií s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti a zajištění bezpečnosti používání pro konečné uživatele. Veškeré takové použité baterie by měly projít posouzením jejich technického stavu a dostupné kapacity, které prověří jejich vhodnost pro použití za jiným účelem, než byl jejich původní účel. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení týkajících se odhadu technického stavu baterií by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
(88)  Baterie, které již nejsou způsobilé pro původní účel, pro který byly vyrobeny, lze použít pro různé účely jako stacionární baterie pro ukládání energie. Vzniká trh s použitými bateriemi pro druhotné využití, a proto by se měla na podporu praktického využití hierarchie odpadů stanovit zvláštní pravidla, jež umožní odpovědné nové využití použitých baterií s ohledem na zásadu předběžné opatrnosti a zajištění bezpečnosti používání pro konečné uživatele. Veškeré takové použité baterie by měly projít posouzením jejich technického stavu a dostupné kapacity, které prověří jejich vhodnost pro použití za jiným účelem, než byl jejich původní účel. Baterie, které jsou shledány vhodnými pro jiné použití, než je jejich původní účel, by měly být upraveny pro tento jiný účel. Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení týkajících se odhadu technického stavu baterií by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci.
Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89
(89)  Producenti a distributoři by měli být aktivně zapojeni do poskytování informací konečným uživatelům o tom, že baterie by měly být sbírány prostřednictvím tříděného sběru, že jsou k dispozici systémy sběru a že koneční uživatelé hrají důležitou roli při zajišťování optimálního nakládání s odpadními bateriemi z hlediska životního prostředí. Při zveřejňování informací pro všechny konečné uživatele a podávání zpráv o bateriích by měly být využívány moderní informační technologie. Informace by měly být poskytovány buď klasickými způsoby, jako jsou venkovní plakáty a kampaně v sociálních médiích, nebo s využitím inovativnějších prostředků, jako je elektronický přístup k internetovým stránkám poskytovaný pomocí kódů QR umístěných na bateriích.
(89)  Producenti a distributoři, včetně internetových tržišť, by měli být aktivně zapojeni do poskytování informací konečným uživatelům o tom, že baterie by měly být sbírány prostřednictvím tříděného sběru, že jsou k dispozici systémy sběru a že koneční uživatelé hrají důležitou roli při zajišťování optimálního nakládání s odpadními bateriemi z hlediska životního prostředí, zejména vysvětlováním, jak by bezpečnější a čistší toky odpadu mohly přispět ke snížení vývozu odpadu do třetích zemí a k uzavřeným materiálovým cyklům v rámci Unie. Při zveřejňování informací pro všechny konečné uživatele a podávání zpráv o bateriích by měly být využívány moderní informační technologie. Informace by měly být poskytovány klasickými způsoby, jako jsou venkovní plakáty a kampaně v sociálních médiích, nebo s využitím inovativnějších prostředků, jako je elektronický přístup k internetovým stránkám poskytovaný pomocí kódů QR umístěných na bateriích, a to přístupným a srozumitelným způsobem.
Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 90
(90)  K usnadnění ověřování souladu a účinnosti povinností týkajících se sběru a zpracování baterií je nezbytné, aby příslušní provozovatelé podávali zprávy příslušným orgánům. Producenti baterií a jiní provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí sběr baterií, by měli hlásit pokud možno za každý kalendářní rok údaje o prodaných bateriích a sebraných odpadních bateriích. Pokud jde o zpracování a recyklaci, povinnost podávat zprávy by se měla vztahovat na provozovatele zařízení pro nakládání s odpady respektive na subjekty provádějící recyklaci.
(90)  K usnadnění ověřování souladu a účinnosti povinností týkajících se sběru a zpracování baterií je nezbytné, aby příslušní provozovatelé podávali zprávy příslušným orgánům. Producenti baterií a jiní provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí sběr baterií, by měli hlásit pokud možno za každý kalendářní rok údaje o prodaných bateriích a sebraných odpadních bateriích. Pokud jde o zpracování a recyklaci, povinnost podávat zprávy by se měla vztahovat na provozovatele zařízení pro nakládání s odpady respektive na subjekty provádějící recyklaci. Provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady, kteří zpracovávají odpad v souladu s tímto nařízením, by měli projít výběrovým řízením, které v souladu s články 8 a 8a směrnice 2008/98/ES uspořádají producenti příslušných baterií nebo organizace odpovědnosti producentů, které jednají jejich jménem.
Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 95
(95)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/102062 stanoví pravidla týkající se dozoru nad trhem a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie. Uvedené nařízení by se mělo použít na baterie, na něž se vztahuje toto nařízení, s cílem zajistit, aby výrobky, na které se vztahuje volný pohyb zboží, splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je lidské zdraví, bezpečnost, ochrana majetku a životního prostředí. Nařízení (EU) 2019/1020 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
(95)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/102062 stanoví pravidla týkající se dozoru nad trhem a kontroly výrobků vstupujících na trh Unie. Uvedené nařízení by se mělo použít na baterie, na něž se vztahuje toto nařízení, včetně baterií vyrobených mimo Unii, které vstupují na trh Unie, s cílem zajistit, aby výrobky, na které se vztahuje volný pohyb zboží, splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako je lidské zdraví, bezpečnost, ochrana majetku a životního prostředí. Nařízení (EU) 2019/1020 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
__________________
__________________
62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1).
62 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Úř. věst. L 169, 25.6.2019, s. 1).
Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 97
(97)  Měl by existovat postup, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o opatřeních, jež mají být přijata ve vztahu k bateriím představujícím riziko pro lidské zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Měl by rovněž orgánům dozoru nad trhem v členských státech umožňovat, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat ve vztahu k těmto bateriím co nejdříve. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat akty s cílem určit, zda jsou opatření přijatá členskými státy ohledně nevyhovujících baterií důvodná, či nikoli.
(97)  Měl by existovat postup, na jehož základě jsou zúčastněné strany informovány o opatřeních, jež mají být přijata ve vztahu k bateriím představujícím riziko pro lidské zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Měl by rovněž orgánům dozoru nad trhem v členských státech umožňovat, aby ve spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty začaly jednat ve vztahu k těmto bateriím co nejdříve. Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci přijímat akty s cílem rychle určit, zda jsou opatření přijatá členskými státy ohledně nevyhovujících baterií důvodná, či nikoli.
Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98
(98)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít právo vyžadovat od hospodářských subjektů, aby přijaly nápravná opatření na základě zjištění, že baterie není v souladu s požadavky tohoto nařízení, nebo že hospodářský subjekt porušuje pravidla týkající se uvedení nebo dodání baterie na trh nebo pravidla týkající se udržitelnosti, bezpečnosti a označování nebo náležité péče v dodavatelském řetězci.
(98)  Orgány dozoru nad trhem by měly mít právo vyžadovat od hospodářských subjektů, aby přijaly nápravná opatření na základě zjištění, že baterie není v souladu s požadavky tohoto nařízení, nebo že hospodářský subjekt porušuje pravidla týkající se uvedení nebo dodání baterie na trh nebo pravidla týkající se udržitelnosti, bezpečnosti, označovánípodávání informací nebo náležité péče v dodavatelském řetězci.
Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98 a (nový)
(98a)  S cílem zajistit účinnost a soudržnost zkoušek v celé Unii v rámci pro dozor nad trhem, zřízeném nařízením (EU) 2019/1020, pokud jde o baterie, a poskytovat nezávislé technické a vědecké poradenství v průběhu hodnocení provedených v souvislosti s bateriemi představujícími riziko by Komise měla určit zkušební zařízení Unie. Soulad s právním rámcem Unie pro baterie zavedeným tímto nařízením by měl být navíc podporován i na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98 b (nový)
(98b)  Volnému pohybu zboží v Unii často brání překážky stanovené na vnitrostátní úrovni, které brání plné realizaci vnitřního trhu a omezují společnostem příležitosti podnikat a rozvíjet se, zejména pokud jde o malé a střední podniky, které jsou páteří hospodářství Unie. Členské státy by proto měly plně využít možnosti uzavírat mezi sebou dohody, kterými by umožnily rozhodčí řízení za účelem rychlého vyřešení sporů, které vzniknou v souvislosti s přístupem baterií na vnitřní trh.
Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 99
(99)  Důležitou oblastí, pokud jde o snižování dopadů lidských činností na životní prostředí a motivaci k přeměně trhu směrem k udržitelnějším výrobkům, je zadávání veřejných zakázek. Veřejní zadavatelé definovaní ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU63 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU64 a zadavatelé definovaní ve směrnici 2014/25/EU by měli při zadávání veřejných zakázek na baterie nebo výrobky obsahující baterie zohledňovat dopady na životní prostředí, s cílem podporovat a motivovat trh k čisté a energeticky účinné mobilitě a ukládání energie, a přispívat tak k cílům environmentálních, klimatických a energetických politik Unie.
(99)  Důležitou oblastí, pokud jde o snižování dopadů lidských činností na životní prostředí a motivaci k přeměně trhu směrem k udržitelnějším výrobkům, je zadávání veřejných zakázek. Veřejní zadavatelé definovaní ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU63 a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU a zadavatelé definovaní ve směrnici 2014/25/EU64 by měli při zadávání veřejných zakázek na baterie nebo výrobky obsahující baterie zohledňovat dopady na životní prostředí a zajišťovat účinné dodržování sociálních a environmentálních požadavků ze strany hospodářských subjektů, s cílem podporovat a motivovat trh k čisté a energeticky účinné mobilitě a ukládání energie, a přispívat tak k cílům environmentálních, klimatických a energetických politik Unie. Kromě toho by k dosažení těchto cílů významně přispělo také zlepšení přístupu malých a středních podniků k zadávání veřejných zakázek na trhu s bateriemi a podpora účasti místních a unijních zúčastněných stran.
__________________
__________________
63 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
63 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).
64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
64 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 105
(105)  V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti, majetku nebo životního prostředí by Komise k rozhodnutí, zda je vnitrostátní opatření týkající se vyhovující baterie, která představuje riziko, důvodné, či nikoli, měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
(105)  V závažných, naléhavých a řádně odůvodněných případech týkajících se ochrany lidského zdraví, bezpečnosti, majetku nebo životního prostředí by Komise k rozhodnutí, zda je vnitrostátní opatření týkající se vyhovující baterie, která představuje riziko, důvodné, či nikoli, měla neprodleně přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 106
(106)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující.
(106)  Členské státy by měly stanovit sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit jejich uplatňování. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. S cílem zajistit harmonizované prosazování v celé Unii by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o vypracování harmonizovaných kritérií nebo pokynů pro sankce a pro odškodnění fyzických osob.
Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 109 a (nový)
(109a)  Je důležité, aby při provádění tohoto nařízení byly zváženy environmentální, sociální a hospodářské dopady. Kromě toho je v zájmu zajištění rovných podmínek důležité, aby při provádění tohoto nařízení byly stejnou měrou vzaty v úvahu všechny příslušné dostupné technologie za předpokladu, že tyto technologie umožní, aby baterie byly v plném souladu s veškerými příslušnými požadavky stanovenými v tomto nařízení. Kromě toho by hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům, neměla být ukládána nadměrná administrativní zátěž.
Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 110
(110)  Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení, tj. zajistit fungování vnitřního trhu při současném zajištění toho, aby baterie uvedené na trh splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, bezpečnosti, majetku a životního prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale může ho být z důvodu potřeby harmonizace lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
(110)  Vzhledem k tomu, že cíle tohoto nařízení, tj. zajistit fungování vnitřního trhu a rovněž zajistit, aby baterie uvedené na trh, jakož i činnosti spojené s odpadními bateriemi, splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, bezpečnosti, majetku a životního prostředí, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, ale může ho být z důvodu potřeby harmonizace lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení tohoto cíle,
Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1
1.  Toto nařízení stanoví požadavky týkající se udržitelnosti, bezpečnosti, označování a podávání informací, které umožní uvádět baterie na trh nebo do provozu, jakož i požadavky na sběr, zpracování a recyklaci odpadních baterií.
1.  Toto nařízení stanoví požadavky týkající se environmentální, ekonomické a sociální udržitelnosti, bezpečnosti, označování a podávání informací, které umožní uvádět baterie na trh nebo do provozu.
Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
1a.  Toto nařízení kromě toho stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že zabrání produkci odpadních baterií a nepříznivým dopadům produkce takových baterií a nakládání s nimi a že produkci těchto baterií a jejich dopady sníží a omezí celkové dopady využívání zdrojů a zefektivní jej.
Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2
2.  Toto nařízení se vztahuje na všechny druhy baterií, a sice na přenosné baterie, automobilové baterie, baterie elektrických vozidel a průmyslové baterie bez ohledu na jejich tvar, objem, hmotnost, vzhled, materiálové složení, použití nebo účel. Vztahuje se rovněž na baterie zabudované nebo přidané do jiných výrobků.
2.  Toto nařízení se vztahuje na všechny druhy baterií, a sice na přenosné baterie, baterie lehkých dopravních prostředků, automobilové baterie, baterie elektrických vozidel a průmyslové baterie bez ohledu na jejich tvar, objem, hmotnost, vzhled, materiálové složení, použití nebo účel. Vztahuje se rovněž na baterie zabudované nebo přidané do jiných výrobků.
Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 – písm. b a (nové)
ba)  zařízeních speciálně konstruovaných pro bezpečnost jaderných zařízení dle definice v článku 3 směrnice Rady 2009/71/Euratom1a.
__________________
1a Směrnice Rady 2009/71/ Euratom ze dne 25. června 2009, kterou se stanoví rámec Společenství pro jadernou bezpečnost jaderných zařízení (Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18).
Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 3 a (nový)
3a.  S výjimkou kapitoly VII se toto nařízení nevztahuje na baterie, u nichž může výrobce prokázat, že byly vyrobeny před vstupem tohoto nařízení v platnost.
Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1
1)  „baterií“ jakýkoli zdroj elektrické energie vytvářené přímou přeměnou chemické energie a tvořený jedním nebo více nenabíjitelných nebo nabíjitelných článků baterie nebo jejich skupin;
1)  „baterií“ jakýkoli zdroj elektrické energie vytvářené přímou přeměnou chemické energie a tvořený jedním nebo více nenabíjitelných nebo nabíjitelných článků baterie nebo jejich skupin, jako jsou napájecí sady a bateriové moduly;
Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6
6)  „baterií s vnitřní akumulací“ baterie, ke které není připojeno žádné vnější zařízení k ukládání energie;
vypouští se
Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 3
—  není navržena pro průmyslové účely a
—  není navržena výhradně pro průmyslové použití a
Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7 – odrážka 4
—  není ani baterií elektrického vozidla, ani automobilovou baterií;
—  není ani baterií lehkých dopravních prostředků, ani baterií elektrického vozidla, ani automobilovou baterií;
Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 8
8)  „přenosnými bateriemi pro všeobecné použití“ přenosné baterie s těmito společnými formáty: 4,5 V (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);
8)  „přenosnými bateriemi pro všeobecné použití“ přenosné baterie s těmito společnými formáty: 4,5 V (3R12), knoflíková baterie, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 V (PP3);
Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
9)  „lehkými dopravními prostředky“ kolová vozidla, která mají elektrický motor o výkonu nižším než 750 wattů, na kterých při jízdě sedí cestující a která mohou být poháněna pouze elektrickým motorem nebo kombinací motorulidské síly;
9)  „baterií lehkých dopravních prostředků“ jakákoli baterie ve vozidlech, která mohou být poháněna pouze elektrickým motorem nebo kombinací motoru a lidské síly, včetně vozidel, jimž bylo uděleno schválení typu, patřících do kategorií vozidel stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/20131a a s hmotností nižší než 25 kg;
____________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013, s. 52).
Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 10
10)  „automobilovou baterií“ jakákoli baterie používaná pouze pro automobilové startéry, osvětlení nebo zapalování motorových vozidel;
10)  „automobilovou baterií“ jakákoli baterie používaná především pro startéry, osvětlení, zapalování nebo další podpůrné funkce automobilů a nesilničních mobilních strojů;
Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11
11)  „průmyslovou baterií“ jakákoli baterie určená pro průmyslové použití a jakákoli jiná baterie, kromě přenosných baterií, baterií elektrických vozidel a automobilových baterií;
11)  „průmyslovou baterií“ jakákoli baterie určená výhradně pro průmyslové použití a jakákoli jiná baterie, včetně baterií ve stacionárních bateriových systémech pro ukládání energie, kromě přenosných baterií, baterií lehkých dopravních prostředků, baterií elektrických vozidel a automobilových baterií;
Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12
12)  „baterií elektrických vozidel“ baterie specificky určená pro poskytování pohonu hybridním a elektrickým vozidlům pro silniční dopravu;
12)  „baterií elektrických vozidel“ baterie specificky určená pro poskytování energie k pohonu vozidla kategorie L stanovené nařízením (EU) č. 168/2013 o hmotnosti nad 25 kg nebo vozidel kategorií M, N nebo O stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/8581a;
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151, 14.6.2018, s. 1).
Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13
13)  „stacionárním bateriovým systémem pro ukládání energie“ nabíjitelná průmyslová baterie s vnitřní akumulací specificky určená k ukládání elektrické energie a dodávání energie do elektrické rozvodné sítě, bez ohledu na to, kde a kým je tato baterie používána;
13)  „baterií ve stacionárním systému pro ukládání energie“ nabíjitelná průmyslová baterie specificky určená k ukládání elektrické energie a dodávání energie, když je připojena do elektrické rozvodné sítě, bez ohledu na to, kde a kým je tato baterie používána;
Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21
21)  „kódem QR“ maticový čárový kód, který odkazuje na informace o modelu baterie;
21)  „kódem QR“ strojově čitelný maticový kód, který odkazuje na informace požadované tímto nařízením;
Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 22
22)  „systémem řízení baterie“ elektronické zařízení, které kontroluje nebo řídí elektrické a tepelné funkce baterie, spravuje a uchovává údaje o parametrech pro určení technického stavu a předpokládané doby životnosti baterií stanovené v příloze VII a komunikuje s vozidlem nebo zařízením, do kterého je baterie zabudována;
22)  „systémem řízení baterie“ elektronické zařízení, které kontroluje nebo řídí elektrické a tepelné funkce baterie s cílem ovlivnit bezpečnost, výkonnost a životnost baterie, spravuje a uchovává údaje o parametrech pro určení technického stavu a předpokládané doby životnosti baterií stanovené v příloze VII a komunikuje s vozidlem nebo zařízením, do kterého je baterie zabudována;
Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)
26a)  „přípravou pro nové využití“ jakýkoli postup, který celou odpadní baterii nebo její části připraví pro využití k jinému účelu nebo použití, než pro které byla baterie původně určena;
Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 b (nový)
26b)  „repasí“ jakýkoli postup demontáže, obnovy či nahrazení součástí použitých napájecích sad, bateriových modulů nebo bateriových článků, který má baterii navrátit výkonnost a kvalitu rovnocennou s původní baterií, ať pro původní, nebo jiný účel;
Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 38
38)  „organizací odpovědnosti producentů“ právní subjekt, který po finanční nebo operativní stránce organizuje plnění povinností rozšířené odpovědnosti producenta jménem několika výrobců;
38)  „organizací odpovědnosti producentů“ právní subjekt, který po finanční nebo finanční a operativní stránce organizuje plnění povinností rozšířené odpovědnosti producenta jménem několika výrobců;
Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 39
39)  „odpadní baterií“ jakákoli baterie, která je odpadem ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES;
39)  „odpadní baterií“ jakákoli baterie nebo bateriový článek, na které se vztahuje definice odpadu ve smyslu čl. 3 bodu 1 směrnice 2008/98/ES;
Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40
40)  „opětovným použitím“ úplné nebo částečné přímé opětovné použití baterie pro původní účel, pro který byla určena;
40)  „opětovným použitím“ úplné nebo částečné přímé opětovné použití baterie, která není odpadem, pro stejný účel, pro který byla určena;
Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 – návětí
41)  „nebezpečnou látkou“ jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z těchto tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:
41)  „nebezpečnou látkou“ jakákoli látka, která splňuje kritéria některé z tříd nebo kategorií nebezpečnosti stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:
__________________
__________________
67 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
67 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).
Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 – písm. a
a)  třídy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, 2.6 a 2.7, 2.8 typy A a B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorie 1 a 2, 2.14 kategorie 1 a 2, 2.15 typy A až F;
vypouští se
Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 – písm. b
b)  třídy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, 3.7 členění „nepříznivé účinky na sexuální funkci a plodnost nebo na vývoj“, 3.8 členění „jiné než narkotické účinky“, 3.9 a 3.10;
vypouští se
Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 – písm. c
c)  třída nebezpečnosti 4.1;
vypouští se
Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 – písm. d
d)  třída nebezpečnosti 5.1;
vypouští se
Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36
36)  „náležitou péčí v dodavatelském řetězci“ povinnosti hospodářského subjektu, který uvádí na trh nabíjitelnou průmyslovou baterii nebo baterii elektrického vozidla, v souvislosti se svým systémem řízení, řízením rizik, ověřováním třetí stranou prováděným oznámenými subjekty a zveřejňováním informací s cílem určit a řešit skutečná a potenciální rizika spojená se získáváním a zpracováním surovin potřebných k výrobě baterií a obchodováním s těmito surovinami;
36)  „náležitou péčí v hodnotovém řetězci baterií“ povinnosti hospodářského subjektu, který uvádí na trh baterii, s ohledem na kategorie sociálních a environmentálních rizik, v souvislosti se svým systémem řízení, řízením rizik, ověřováním třetí stranou prováděným oznámenými subjekty a zveřejňováním informací s cílem určit a řešit skutečná a potenciální rizika spojená se získáváním a zpracováním surovin, chemických látek a druhotných surovin potřebných k výrobě baterií a zpracování odpadních baterií a obchodováním s těmito surovinami, a skutečná a potenciální rizika spojená s výrobními postupy a se souvisejícími obchodními vztahy, a těmto rizikům předcházet;
Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový)
36a)  „obchodními partnery“ vztahy mezi podnikem a jeho dceřinými společnostmi a obchodní vztahy podniku v celém jeho hodnotovém řetězci, včetně dodavatelů a subdodavatelů, které jsou přímo spojeny s obchodními činnostmi, výrobky nebo službami tohoto podniku;
Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 b (nový)
36b)  „vysoce rizikovými oblastmi“ oblasti, ve kterých je správa a bezpečnost slabá nebo žádná, jako v případě nefungujících států, nebo oblasti, ve kterých dochází k všeobecně rozšířenému a systematickému porušování mezinárodního práva, včetně porušování lidských práv;
Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1
1.  Členské státy nesmějí zakazovat ani omezovat dodávání baterií, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh a jejich uvádění do provozu ani takovému dodávání na trh a uvádění do provozu bránit z důvodů týkajících se požadavků na udržitelnost, bezpečnost a označování baterií a na poskytování informací o bateriích nebo o nakládání s odpadními bateriemi, na něž se vztahuje toto nařízení.
1.  Členské státy nesmějí zakazovat ani omezovat dodávání baterií, které jsou v souladu s tímto nařízením, na trh a jejich uvádění do provozu ani takovému dodávání na trh a uvádění do provozu bránit z důvodů týkajících se požadavků na sociální a environmentální udržitelnost, bezpečnost a označování baterií a na poskytování informací o bateriích nebo o nakládání s odpadními bateriemi, na něž se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2
2.  Členské státy nesmějí bránit předvádění baterií, jež nejsou v souladu s tímto nařízením, na veletrzích, výstavách, předváděcích akcích a podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného označení jasně patrné, že takovéto baterie nejsou v souladu s tímto nařízením a nelze je prodávat, dokud nebudou uvedeny do shody.
2.  Členské státy nesmějí bránit předvádění baterií, jež nejsou v souladu s tímto nařízením, na veletrzích, výstavách, předváděcích akcích a podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného označení jasně patrné, že takovéto baterie nejsou v souladu s tímto nařízením a nelze je uvádět na trh, dokud nebudou uvedeny do shody. Během předvádění přijmou příslušné hospodářské subjekty přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti osob.
Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Čl. 4 – název
Požadavky udržitelnosti, bezpečnostioznačování baterií a poskytování informací o bateriích
Požadavky udržitelnosti, bezpečnosti, označování baterií, náležité péče a poskytování informací o bateriích
Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)
ba)  požadavky náležité péče stanovené v článku 39.
Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)
1a.  Na baterie elektrických vozidel a automobilové baterie uváděné na trh jako náhrada vadných baterií se vztahují stejné požadavky jako na vyměněné baterie v souladu se zásadou „používat k opravám stejné díly jako k výrobě“.
Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2
2.  Baterie nesmějí v jakýchkoli aspektech, které nejsou upraveny v kapitole II nebo III, představovat riziko pro zdraví lidí, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí.
2.  Baterie nesmějí v jakýchkoli aspektech, které nejsou upraveny v kapitole II nebo III a v článku 39, představovat riziko pro zdraví lidí, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí.
Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Každý členský stát rovněž určí z řad příslušných orgánů uvedených v prvním pododstavci jedno kontaktní místo pro účely komunikace s Komisí podle odstavce 3.
Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3
3.  Do [tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] členské státy oznámí Komisi názvyadresy příslušných orgánů určených podle odstavce 1. Členské státy sdělí Komisi bez zbytečného prodlení všechny změny názvů nebo adres příslušných orgánů.
3.  Do [tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] členské státy oznámí Komisi názevadresu kontaktního místa určeného podle odstavce 1. Členské státy sdělí Komisi bez prodlení všechny změny názvu nebo adresy kontaktního místa.
Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)
5a.  Do šesti měsíců od jakékoli změny nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo od okamžiku, kdy budoucí právní předpisy Unie týkající se kritérií udržitelnosti pro nebezpečné látky a chemické látky vstoupí v platnost, Komise posoudí, zda uvedená změna nebo dané budoucí právní předpisy Unie vyžadují změnu tohoto článku nebo přílohy I tohoto nařízení, nebo obojího, a případně přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 tohoto nařízení, kterým tato ustanovení odpovídajícím způsobem změní.
Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 b (nový)
5b.  Do 31. prosince 2025 Komise za pomoci Evropské agentury pro chemické látky systematicky přezkoumá nebezpečné látky v bateriích s cílem odhalit potenciální rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Toto posouzení zohlední, do jaké míry je použití nebezpečné látky nezbytné pro zdraví či bezpečnost nebo má rozhodující význam pro fungování společnosti, jakož i dostupnost vhodných alternativ z hlediska životního prostředí a zdraví. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí aktů v přenesené pravomoci uvedených v druhém odstavci.
Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Čl. 7 – název
Uhlíková stopa nabíjitelných baterií elektrických vozidel a průmyslových baterií
Uhlíková stopa baterií elektrických vozidel, baterií lehkých dopravních prostředků a průmyslových baterií
Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
1.  K nabíjitelným bateriím elektrických vozidel a průmyslovým bateriím s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh se přiloží technická dokumentace, která pro každý model a každou šarži baterie za každý výrobní závod obsahuje prohlášení o uhlíkové stopě vypracované v souladu s aktem v přenesené pravomoci uvedeném ve druhém pododstavci a obsahující alespoň tyto informace:
1.  K bateriím elektrických vozidel, bateriím lehkých dopravních prostředkůprůmyslovým bateriím se přiloží technická dokumentace, která pro každý model a za každý výrobní závod obsahuje prohlášení o uhlíkové stopě vypracované v souladu s aktem v přenesené pravomoci uvedeném ve druhém pododstavci a obsahující alespoň tyto informace:
Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)
ca)  informace o použitých surovinách, včetně podílu obnovitelného obsahu;
Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d
d)  celková uhlíková stopa baterie, vypočtená v kg ekvivalentu oxidu uhličitého;
d)  celková uhlíková stopa baterie, vypočtená jako kg ekvivalentu oxidu uhličitého a uhlíková stopa baterie, vypočtená jako kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu kWh celkové energie dodané během očekávané doby životnosti bateriového systému;
Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
Požadavek prohlášení o uhlíkové stopě uvedený v prvním pododstavci se použije na baterie elektrických vozidel a na nabíjitelné průmyslové baterie od 1. července 2024.
Požadavek prohlášení o uhlíkové stopě uvedený v prvním pododstavci se použije na baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředků a na průmyslové baterie od 1. července 2024.
Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 – návětí
Komise nejpozději do 1. července 2023 přijme:
Komise nejpozději do 1. ledna 2023 přijme:
Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. a
a)  akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením metodiky pro výpočet celkové uhlíkové stopy baterie podle písmene d) v souladu se základními prvky stanovenými v příloze II;
a)  akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením metodiky pro výpočet a ověření uhlíkové stopy baterie podle písmene d) v souladu se základními prvky stanovenými v příloze II;
Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 4
Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny požadavků na poskytování informací stanovených v prvním pododstavci.
Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny požadavků na poskytování informací stanovených v prvním pododstavci s ohledem na vědecký a technický pokrok.
Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1
Nabíjitelné baterie elektrických vozidel a průmyslové baterie s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh jsou opatřeny viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným štítkem s uvedením výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy, které tato jednotlivá baterie odpovídá.
Baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředkůprůmyslové baterie jsou opatřeny viditelným, jasně čitelným a nesmazatelným štítkem s uvedením uhlíkové stopy baterie podle odst. 1 písm. d) a výkonové třídy z hlediska uhlíkové stopy, které tato jednotlivá baterie odpovídá.
Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 3
Požadavky týkající se výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy uvedené v prvním pododstavci se použijí na baterie elektrických vozidel a nabíjitelné průmyslové baterie od 1. ledna 2026.
Požadavky týkající se výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy uvedené v prvním pododstavci se použijí na baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředků a průmyslové baterie od 1. července 2025.
Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 4 – návětí
Komise nejpozději do 31. prosince 2024 přijme:
Komise nejpozději do 1. ledna 2024 přijme:
Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1
K bateriím elektrických vozidel a nabíjitelným průmyslovým bateriím s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh se přiloží technická dokumentace prokazující, že deklarovaná hodnota uhlíkové stopy za životní cyklus je nižší, než nejvyšší prahová hodnota stanovená v aktu v přenesené pravomoci přijatém Komisí podle třetího pododstavce.
K bateriím elektrických vozidel, bateriím lehkých dopravních prostředků a průmyslovým bateriím se jmenovitou energií vyšší než 2 kWh se pro každý model baterie za každý výrobní závod přiloží technická dokumentace prokazující, že deklarovaná hodnota uhlíkové stopy za životní cyklus je nižší, než nejvyšší prahová hodnota stanovená v aktu v přenesené pravomoci přijatém Komisí podle třetího pododstavce.
Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2
Požadavek nejvyšší prahové hodnoty uhlíkové stopy za životní cyklus uvedený v prvním pododstavci se použije na baterie elektrických vozidel a nabíjitelné průmyslové baterie od 1. července 2027.
Požadavek nejvyšší prahové hodnoty uhlíkové stopy za životní cyklus uvedený v prvním pododstavci se použije na baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředků a průmyslové baterie se jmenovitou energií vyšší než 2 kWh od 1. ledna 2027.
Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 3
Komise nejpozději do 1. července 2026 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením nejvyšší prahové hodnoty emisí uhlíku za životní cyklus podle prvního pododstavce. Při přípravě uvedeného aktu v přenesené pravomoci Komise zohlední příslušné základní prvky, které jsou uvedeny v příloze II.
Komise nejpozději do 1. července 2025 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením nejvyšší prahové hodnoty emisí uhlíku za životní cyklus podle prvního pododstavce. Při přípravě uvedeného aktu v přenesené pravomoci Komise zohlední příslušné základní prvky, které jsou uvedeny v příloze II.
Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 4
Zavedení maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy za životní cyklus v případě potřeby povede k překlasifikování výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy baterií podle odstavce 2.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy během životního cyklu uvedené v prvním pododstavci na základě nejnovějších dostupných údajů oznámených v souladu s odstavcem 1. Zavedení maximální prahové hodnoty uhlíkové stopy za životní cyklus v případě potřeby povede k překlasifikování výkonových tříd z hlediska uhlíkové stopy baterií podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)
3a.  Do 31. prosince 2025 Komise posoudí proveditelnost rozšíření požadavků uvedených v tomto článku na přenosné baterie a požadavek uvedený v odstavci 3 na průmyslové baterie se jmenovitou energií nižší než 2 kWh. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí legislativních návrhů.
Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Čl. 8 – název
Obsah recyklovaného materiálu v průmyslových bateriích, bateriích elektrických vozidel a automobilových bateriích
Obsah recyklovaného materiálu v přenosných bateriích, bateriích lehkých dopravních prostředků, průmyslových bateriích, bateriích elektrických vozidel a automobilových bateriích
Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1
Od 1. ledna 2027 se k průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidel a automobilovým bateriím s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace, jež obsahuje informace o množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu.
Od 1. července 2025 se k přenosným bateriím vyjma přenosných baterií pro všeobecné použití, bateriím lehkých dopravních prostředků, průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidel a automobilovým bateriím, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace, jež obsahuje informace o množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu baterií z každého výrobního závodu.
Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
Do 31. prosince 2025 přijme Komise prováděcí akt, jímž stanoví metodiku pro výpočet a ověřování množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v bateriích uvedených v prvním pododstavci v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu, a formát pro technickou dokumentaci. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
Do 31. prosince 2023 přijme Komise:
a)  akt v přenesené pravomoci podle článku 73, který doplní toto nařízení tak, že stanoví metodiku pro výpočet a ověřování množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v bateriích uvedených v prvním pododstavci;
b)  prováděcí akt, kterým se stanoví formát a technická dokumentace pro prohlášení o využitých materiálech. Tento prováděcí akt se přijme přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – návětí
2.  Od 1. ledna 2030 se k průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidel a automobilovým bateriím s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace prokazující, že tyto baterie obsahují tento minimální podíl kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu:
2.  Od 1. ledna 2030 se k přenosným bateriím vyjma přenosných baterií pro všeobecné použití, bateriím lehkých dopravních prostředků, průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidel a automobilovým bateriím, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace prokazující, že tyto baterie obsahují tento minimální podíl kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu baterií z každého výrobního závodu:
Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – návětí
3.  Od 1. ledna 2035 se k průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidel a automobilovým bateriím s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace prokazující, že tyto baterie obsahují tento minimální podíl kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu:
3.  Od 1. ledna 2035 se k přenosným bateriím vyjma přenosných baterií pro všeobecné použití, bateriím lehkých dopravních prostředků, průmyslovým bateriím, bateriím elektrických vozidelautomobilovým bateriím, které obsahují v aktivních materiálech kobalt, olovo, lithium nebo nikl, přiloží technická dokumentace, jež prokáže, tyto baterie obsahují tento minimální podíl kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu baterií z každého výrobního závodu:
Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
4.  Je-li to odůvodněné a vhodné vzhledem k dostupnosti kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu, nebo jejich nedostatku, svěřuje se Komisi pravomoc přijmout do 31. prosince 2027 akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny cílů stanovených v odstavcích 2 a 3.
4.  Po stanovení metodiky uvedené v odstavci 1 a nejpozději do 31. prosince 2027 Komise posoudí, zda je vzhledem ke stávající a předpokládané dostupnosti kobaltu, olova, lithia nebo niklu získaného z odpadu pro roky 2030 a 2035 nebo jejich nedostatku a s ohledem na technický a vědecký pokrok vhodné revidovat cíle stanovené v odstavcích 2 a 3. Komise rovněž posoudí, do jaké míry je těchto cílů dosahováno prostřednictvím odpadu před spotřebou nebo po spotřebě a zda je vhodné omezit dosažení cílů pouze na odpad po spotřebě. Na základě této zprávy Komise v případě potřeby předloží legislativní návrhy.
Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)
4a.  Je-li to odůvodněno změnami v bateriových technologiích, které mají dopad na druh materiálů, které lze opětovně využít, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení zařazením dalších surovin a cílů na seznam stanovený v odstavcích 2 a 3.
Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Čl. 9 – název
Požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti přenosných baterií pro všeobecné použití
Požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti přenosných baterií
Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
1.  Od 1. ledna 2027 musí přenosné baterie pro všeobecné použití splňovat hodnoty elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti uvedené v příloze III, stanovené v aktu v přenesené pravomoci, který Komise přijme podle odstavce 2.
1.  Od 1. ledna 2027 musí přenosné baterie splňovat hodnoty elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti uvedené v příloze III, stanovené v aktu v přenesené pravomoci, který Komise přijme podle odstavce 2.
Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1
Do 31prosince 2025 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením minimálních hodnot parametrů elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovených v příloze III, jichž musí dosáhnout přenosné baterie pro všeobecné použití.
Do 1července 2025 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením minimálních hodnot parametrů elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovených v příloze III, jichž musí dosáhnout přenosné baterie včetně přenosných baterií pro všeobecné použití.
Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2
Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny parametrů elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovených v příloze III s ohledem na technický a vědecký pokrok.
Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny minimálních hodnot a přidání dalších parametrů elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovených v příloze III s ohledem na technický a vědecký pokrok.
Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 3
Při přípravě aktu v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce Komise zohlední potřebu snížit dopad přenosných baterií pro všeobecné použití na životní prostředí a zohlední příslušné mezinárodní normy a systémy označování. Komise také zajistí, aby ustanovení stanovená uvedeným aktem v přenesené pravomoci neměla závažný negativní vliv na funkčnost těch baterií nebo zařízení, do nichž jsou tyto baterie zabudovány, cenovou dostupnost a náklady pro konečné uživatele a konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví. Nesmějí představovat nadměrnou správní zátěž pro výrobce dotyčných baterií a zařízení.
Při přípravě aktu v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce Komise zohlední potřebu snížit dopad přenosných baterií na životní prostředí a zvýšit efektivitu zdrojů a zohlední příslušné mezinárodní normy a systémy označování. Komise také zajistí, aby ustanovení stanovená uvedeným aktem v přenesené pravomoci neměla závažný negativní vliv na bezpečnost a funkčnost těch baterií nebo zařízení, do nichž jsou tyto baterie zabudovány, cenovou dostupnost a náklady pro konečné uživatele a konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví.
Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3
3.  Do 31. prosince 2030 Komise posoudí proveditelnost opatření za účelem postupného ukončení použití nenabíjitelných baterií pro všeobecné použití s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí založený na metodice posouzení životního cyklu. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí legislativních návrhů.
3.  Do 31. prosince 2027 Komise posoudí proveditelnost opatření za účelem postupného ukončení použití nenabíjitelných baterií pro všeobecné použití s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí založený na metodice posouzení životního cyklu a použitelných alternativách pro koncové uživatele. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí legislativních návrhů na postupné zrušení nebo stanovení požadavků na ekodesign nebo obojí, pokud to bude přínosné pro životní prostředí.
Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Čl. 10 – název
Požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti nabíjitelných průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel
Požadavky týkající se výkonnosti a trvanlivosti průmyslových baterií, baterií elektrických vozidel a baterií lehkých dopravních prostředků
Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1
Od ... [12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] se k nabíjitelným průmyslovým bateriímbateriím elektrických vozidel s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh přiloží technická dokumentace obsahující hodnoty elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti stanovených v části A přílohy IV.
Od ... [12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost] se k průmyslovým bateriím, bateriím lehkých dopravních prostředkůbateriím elektrických vozidel přiloží technická dokumentace obsahující hodnoty elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti stanovených v části A přílohy IV.
Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)
1a.  Do 1. ledna 2026 musí být informace o výkonu a životnosti průmyslových baterií, baterií lehkých dopravních prostředků a baterií elektrických vozidel uvedených v odstavci 1 k dispozici ve veřejně přístupné části elektronického systému výměny údajů, jak je stanoveno v článku 64 a příloze XIII. Informace o výkonu a životnosti těchto baterií musí být spotřebitelům k dispozici před zakoupením.
Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)
1b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny parametrů elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti baterií elektrických vozidel stanovených v příloze IV s ohledem na technický a vědecký pokrok.
Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 c (nový)
1c.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny parametrů elektrochemické výkonnosti a životnosti baterií elektrických vozidel stanovených v příloze IV, a to do šesti měsíců od přijetí technických specifikací neformální pracovní skupiny pro elektrická vozidla a životní prostředí při Evropské hospodářské komisi OSN, s cílem zajistit soudržnost parametrů přílohy IV a technických specifikací EHK OSN.
Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2
2.  Od 1. ledna 2026 musí nabíjitelné průmyslové baterie s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh splňovat minimální hodnoty stanovené v aktu v přenesené pravomoci přijatém Komisí v souladu s odstavcem 3 pro parametry elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovené v části A přílohy IV.
2.  Od 1. ledna 2026 musí průmyslové baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a baterie elektrických vozidel splňovat minimální hodnoty pro konkrétní typ baterie stanovené v aktu v přenesené pravomoci přijatém Komisí v souladu s odstavcem 3 pro parametry elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti stanovené v části A přílohy IV.
Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1
Do 31. prosince 2024 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením minimálních hodnot elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti stanovených v části A přílohy IV, jichž musí nabíjitelné průmyslové baterie s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh dosáhnout.
Do 31. prosince 2024 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením minimálních hodnot elektrochemických parametrů výkonnosti a trvanlivosti stanovených v části A přílohy IV, jichž musí baterie lehkých dopravních prostředků, baterie elektrických vozidelprůmyslové baterie dosáhnout.
Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2
Při přípravě aktu v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce Komise zohlední potřebu snižovat environmentální dopad životního cyklu nabíjitelných průmyslových baterií s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh a zajistí, aby požadavky v tomto aktu stanovené neměly závažný nepříznivý dopad na funkčnost těchto baterií nebo zařízení, do nichž jsou tyto baterie zabudovány, na jejich cenovou dostupnost a na konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví. Nesmějí představovat nadměrnou správní zátěž pro výrobce dotyčných baterií a zařízení.
Při přípravě aktu v přenesené pravomoci podle prvního pododstavce Komise zohlední potřebu snižovat environmentální dopad životního cyklu průmyslových baterií, baterií elektrických vozidelbaterií lehkých dopravních prostředků a zajistí, aby požadavky v tomto aktu stanovené neměly závažný nepříznivý dopad na funkčnost těchto baterií nebo zařízení, do nichž jsou tyto baterie zabudovány, na jejich cenovou dostupnost a na konkurenceschopnost daného průmyslového odvětví.
Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny parametrů elektrochemické výkonnosti a životnosti stanovených v příloze IV s ohledem na technický a vědecký pokrok, s cílem zajistit součinnost s minimálními hodnotami, které mohou plynout z činnosti neformální pracovní skupiny pro elektrická vozidla a životní prostředí při Evropské hospodářské komisi OSN, a zabránit zbytečnému překrývání. Změna minimálních hodnot elektrochemické výkonnosti a trvanlivosti nesmí vést ke snížení úrovně výkonnosti a trvanlivosti baterií elektrických vozidel.
Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Čl. 11 – název
Odstranitelnosti a vyměnitelnost přenosných baterií
Odstranitelnosti a vyměnitelnost přenosných baterií a baterií lehkých dopravních prostředků
Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1
Přenosné baterie zabudované do zařízení musí být snadno odstranitelné a vyměnitelné konečným uživatelem nebo nezávislými provozovateli během doby životnosti zařízení, pokud mají baterie kratší dobu životnosti než zařízení, nebo nejpozději na konci doby životnosti zařízení.
Do 1. ledna 2024 musí být přenosné baterie zabudované do zařízení a baterie lehkých dopravních prostředků navrženy tak, aby mohly být snadno a bezpečně odstraněny a nahrazeny za použití základních a běžně dostupných nástrojů a bez poškození zařízení nebo baterií. Přenosné baterie musí být snadno odstranitelné a vyměnitelné konečným uživatelem a baterie pro lehké dopravní prostředky musí být snadno odstranitelné a vyměnitelné konečným uživatelem nebo nezávislými provozovateli během doby životnosti zařízení, pokud mají baterie kratší dobu životnosti než zařízení, nebo nejpozději na konci doby životnosti zařízení. Baterie pro lehké dopravní prostředky musí být snadno odstranitelné a vyměnitelné nezávislými provozovateli.
Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2
Baterie je snadno vyměnitelná, pokud ji lze po vyjmutí ze zařízení nahradit obdobnou baterií, aniž by to ovlivnilo fungování nebo výkonnost tohoto zařízení.
Baterie je snadno vyměnitelná, pokud ji lze po vyjmutí ze zařízení nebo lehkého dopravního prostředku nahradit kompatibilní baterií, aniž by to ovlivnilo fungování, výkonnost nebo bezpečnost tohoto zařízení nebo lehkého dopravního prostředku.
Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
Přenosné baterie a baterie lehkých dopravních prostředků musí být k dispozici jako náhradní součást zařízení, které napájejí, nejméně 10 let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh a za přiměřenou a nediskriminační cenu pro nezávislé provozovatele a konečné uživatele.
Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)
1a.  Srozumitelné a podrobné pokyny pro vyjmutí a výměnu baterie poskytne příslušný hospodářský subjekt ve chvíli nákupu zařízení, přičemž tyto pokyny jsou po dobu očekávané životnosti výrobku trvale k dispozici na jeho internetových stránkách, a to tak, aby jim koneční uživatelé, včetně spotřebitelů, snadno porozuměli.
Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)
1b.  Software nesmí být používán k tomu, aby ovlivňoval výměnu přenosných baterií nebo baterií lehkých dopravních prostředků nebo jejich klíčových součástí za jinou kompatibilní baterii nebo klíčové součásti.
Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a
a)  je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu, vyžadující stálé spojení mezi zařízením a přenosnou baterií; nebo
a)  je z důvodu bezpečnosti nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu, vyžadující stálé spojení mezi zařízením a přenosnou baterií, a výrobce může prokázat, že na trhu není dostupná žádná alternativa;
Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)  je z léčebných důvodů nebo z důvodu integrity údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu, vyžadující stálé spojení mezi zařízením a přenosnou baterií, a výrobce může prokázat, že na trhu není dostupná žádná alternativa;
Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – písm. b
b)  fungování baterie je možné, pouze pokud je baterie zabudovaná do struktury zařízení.
b)  fungování baterie je možné, pouze pokud je baterie zabudovaná do struktury zařízení a výrobce může prokázat, že na trhu není dostupná žádná alternativa.
Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)
Příslušný hospodářský subjekt při nákupu zařízení informuje koncové uživatele o každém případě, kdy platí výjimka stanovená v prvním pododstavci, a to jasným a srozumitelným způsobem, mimo jiné pomocí označení. Poskytované informace musí uvádět očekávanou životnost baterie.
Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3
3.  Komise přijme pokyny za účelem usnadnění harmonizovaného uplatňování odchylek stanovených v odstavci 2.
3.  Nejpozději do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost přijme Komise pokyny za účelem usnadnění harmonizovaného uplatňování odchylek stanovených v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)
Článek 11a
Odstranitelnost a vyměnitelnost automobilových baterií, baterií elektrických vozidel a průmyslových baterií
1.  Automobilové baterie, průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel jsou snadno odstranitelné a vyměnitelné, pokud je životnost baterie kratší než životnost zařízení nebo vozidla, v němž je použita, a to kvalifikovanými nezávislými provozovateli, kteří mohou baterii bezpečně vyjmout bez předchozí demontáže napájecí sady.
2.  Průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel musí být navrženy, a to i pokud jde o spojovací, uchycovací a utěsňovací prvky, tak, aby umožňovaly odstranitelnost, vyměnitelnost a demontáž pouzdra, jednotlivých bateriových článků nebo jiných klíčových součástí, aniž by došlo k poškození baterie.
3.  Software nesmí být používán k tomu, aby ovlivňoval výměnu průmyslových baterií nebo baterií elektrických vozidel nebo jejich klíčových součástí za jinou kompatibilní baterii nebo klíčovou součást.
4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, jimiž se stanoví podrobná pravidla doplňující pravidla uvedená v článku, a to stanovením kritérií pro odstranitelnost, vyměnitelnost a demontáž baterií pro elektrická vozidla a průmyslových baterií s ohledem na vědecký a technický pokrok.
Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Článek 11 b (nový)
Článek 11b
Bezpečnost opravených automobilových baterií, průmyslových baterií, baterií pro lehké dopravní prostředky a baterií elektrických vozidel
1.  Bezpečnost opravených automobilových baterií, průmyslových baterií, baterií pro lehké dopravní prostředky a baterií elektrických vozidel se posuzuje na základě nedestruktivních zkoušek jim přizpůsobených.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, v nichž stanoví vhodné zkušební metody k zajištění, že opravené baterie jsou bezpečné.
Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Článek 11 c (nový)
Článek 11c
Jednotné nabíječky
Do 1. ledna 2024 Komise posoudí, jak nejlépe zavést harmonizované normy pro jednotnou nabíječku, jež by se uplatňovaly nejpozději od 1. ledna 2026, pro nabíjitelné baterie, konstruované pro elektrická vozidla a lehké dopravní prostředky, jakož i pro nabíjitelné baterie zabudované do zvláštních kategorií elektrických a elektronických zařízení, na něž se vztahuje směrnice 2012/19/EU.
Komise při posouzené podle odstavce 1 zohlední velikost trhu a snížení objemu odpadu, dostupnost a snížení nákladů pro spotřebitele a ostatní konečné uživatele.
Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí legislativních návrhů.
Tímto posouzením Komise není dotčeno přijetí jakýchkoli právních předpisů, které stanoví zavedení uvedených jednotných nabíječek k dřívějšímu datu.
Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Čl. 12 – název
Bezpečnost stacionárních bateriových systémů pro ukládání energie
Bezpečnost baterií ve stacionárních systémech pro ukládání energie
Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1
1.  K stacionárním bateriovým systémům pro ukládání energie se přikládá technická dokumentace prokazující, že jsou při běžném provozu a používání bezpečné, včetně důkazů o tom, že byly úspěšně odzkoušeny na bezpečnostní parametry stanovené v příloze V, přičemž by měly být použity nejmodernější zkušební metodiky.
1.  K bateriím tvořícím součást stacionárního systému pro ukládání energie se přikládá technická dokumentace prokazující, že jsou při běžném provozu a používání bezpečné, včetně důkazů o tom, že byly úspěšně odzkoušeny na bezpečnostní parametry stanovené v příloze V, přičemž musí být použity nejmodernější zkušební metodiky.
Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1
1.  Od 1. ledna 2027 musí být baterie opatřeny štítkem obsahujícím informace stanovené v části A přílohy VI.
1.  Od ... [24 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] musí být baterie opatřeny štítkem obsahujícím informace stanovené v části A přílohy VI a specifické informace požadované podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.
Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2
2.  Od 1. ledna 2027 musí být přenosné baterie a automobilové baterie opatřeny štítkem obsahujícím informace o jejich kapacitě, a přenosné baterie musí být opatřeny štítkem obsahujícím informace o jejich průměrné minimální životnosti při použití v konkrétních zařízeních.
2.  Od 1. ledna 2027 musí být přenosné baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a automobilové baterie opatřeny štítkem obsahujícím informace o jejich jmenovité energetické kapacitě a štítkem obsahujícím informace o jejich průměrné minimální životnosti při použití v konkrétních zařízeních a očekávané životnosti v počtu cyklů a kalendářních roků.
Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)
2a.  Od 1. ledna 2023 musí být nenabíjecí přenosné baterie pro všeobecné použití označeny štítkem s nápisem „nenabíjecí“.
Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 4
Pokud velikost baterie je taková, že by tento symbol byl menší než 0,5 × 0,5 cm, baterie nemusí být označeny, ale symbol o rozměrech 1 × 1 cm musí být vytištěn na obalu.
Pokud velikost baterie je taková, že by tento symbol byl menší než 0,47 × 0,47 cm, baterie nemusí být označeny, ale symbol o rozměrech 1 × 1 cm musí být vytištěn na obalu.
Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)
3a.  Od 1. července 2023 musí být baterie označeny symbolem uvádějícím harmonizovaný barevný kód podle typu baterie a jejího chemického složení.
Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. - a a (nové)
-aa)  od 1. ledna 2025 informace stanovené v části Aa přílohy VI;
Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. b
b)  od 1. ledna 2027, pro přenosné baterie a automobilové baterie, informace podle odstavce 2;
b)  od 1. ledna 2027, pro přenosné baterie, baterie lehkých dopravních prostředků a automobilové baterie, informace podle odstavce 2;
Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. b a (nové)
ba)  od 1. ledna 2023, pro všechny baterie, informace podle odstavce 2a;
Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. e
e)  od ... [12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost], pro nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel, zprávu podle čl. 39 odst. 6;
e)  od ... [12 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost], pro všechny baterie, zprávu podle čl. 39 odst. 6;
Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. f
f)  od 1. července 2024, pro baterie elektrických vozidel a nabíjitelné průmyslové baterie s vnitřní akumulacíkapacitou vyšší než 2 kWh, prohlášení o uhlíkové stopě podle čl. 7 odst. 1;
f)  od července 2024, pro baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředkůprůmyslové baterie, prohlášení o uhlíkové stopě podle čl. 7 odst. 1;
Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. g
g)  od 1. ledna 2026, pro baterie elektrických vozidel a pro nabíjitelné průmyslové baterie s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, výkonová třída z hlediska uhlíkové stopy podle čl. 7 odst. 2;
g)  od 1. července 2025, pro baterie elektrických vozidel, lehkých dopravních prostředků a pro průmyslové baterie s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, výkonová třída z hlediska uhlíkové stopy podle čl. 7 odst. 2;
Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. h
h)  od 1. ledna 2027, pro nabíjitelné průmyslové baterie, automobilové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulacíkapacitou větší než 2 kWh, množství kobaltu, olova, lithia a niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v baterii v souladu s článkem 8;
h)  od 1. července 2025, pro přenositelné baterie vyjma přenositelných baterií pro všeobecné použití, baterie lehkých dopravních prostředků, průmyslové baterie, automobilové baterie a baterie elektrických vozidel, množství kobaltu, olova, lithia a niklu získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v baterii v souladu s článkem 8;
Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 5 – písm. j a (nové)
ja)  od 1. ledna 2026 pro baterie elektrických vozidel, baterie lehkých dopravních prostředků a průmyslové baterie, informace uvedené v pasu baterie uvedeném v článku 65.
Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6
6.  Štítky a kód QR podle odstavců 1 až 5 se natisknou nebo vyryjí viditelně, čitelně a nesmazatelně na baterii. Pokud to vzhledem k povaze a velikosti baterie není možné nebo to nelze zaručit, umístí se štítky na obal a na průvodní doklady k baterii.
6.  Štítky a kód QR podle odstavců 1 až 5 se natisknou nebo vyryjí viditelně, čitelně a nesmazatelně na baterii. Pokud to vzhledem k povaze a velikosti baterie není možné nebo to nelze zaručit, umístí se štítky na obal a na průvodní doklady k baterii. V případě repase nebo zpracování k opětovnému použití baterií se štítky nahradí novým štítkem s údaji o novém statusu baterie.
Pokud jsou baterie zabudovány do zařízení, štítky a QR kódy uvedené v odstavcích 1, 2, 3 a 5 se natisknou nebo vyryjí viditelně, čitelně a nesmazatelně na baterii.
Kód QR rovněž umožní přístup k veřejně přístupné části pasu baterie vytvořeného podle článku 65.
Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 6 a (nový)
6a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 s cílem stanovit alternativní typy inteligentních štítků namísto QR kódu nebo v kombinaci s ním s ohledem na technický a vědecký pokrok.
Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7
7.  Komise do 31prosince 2025 přijme prováděcí akty za účelem stanovení harmonizovaných specifikací k požadavkům na označování uvedeným v odstavcích 1 a 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
7.  Komise do 1července 2025 přijme prováděcí akty za účelem stanovení harmonizovaných specifikací k požadavkům na označování uvedeným v odstavcích 1 a 2. U přenosných baterií pro všeobecné použití musí toto označení obsahovat snadno rozpoznatelnou klasifikaci jejich výkonu a životnosti. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 7 a (nový)
7a.  Komise do 1. ledna 2023 přijme prováděcí akty za účelem stanovení harmonizovaných specifikací k požadavkům na označování uvedeným v odstavci 3 týkající se harmonizovaného barevného kódu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1
1.  Nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulacíkapacitou větší než 2 kWh musí obsahovat systém řízení baterie, který obsahuje údaje o parametrech pro určování technického stavu a předpokládané doby životnosti stanovených v příloze VII.
1.  Baterie v rámci stacionárních systémů pro ukládání energie, baterie elektrických vozidel a baterie lehkých dopravních prostředků, jež obsahují systém řízení baterie, musí v rámci tohoto systému obsahovat údaje v reálném čase o parametrech pro určování technického stavu, bezpečnosti a předpokládané doby životnosti stanovených v příloze VII.
Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – návětí
2.  Přístup k údajům v systému řízení baterie podle odstavce 1 se kdykoli poskytne na nediskriminačním základě právnické nebo fyzické osobě, která baterii legálně zakoupila, nebo kterékoli třetí straně jednající jejich jménem, a to za účelem:
2.  Přístup k údajům pouze pro čtení v systému řízení baterie podle odstavce 1 a pro přenositelné baterie, jež obsahují systém řízení baterie, se kdykoli poskytne na nediskriminačním základě právnické nebo fyzické osobě, která baterii legálně zakoupila, nebo kterékoli třetí straně jednající jejich jménem, a to za účelem:
Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b
b)  usnadnění opětovného použití, nového využití nebo repase baterie;
b)  usnadnění přípravy k opětovnému použití, opětovného použití, přípravy k novému vyžití, nového využití nebo repase baterie;
Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)
2a.  Výrobci zpřístupní pro baterie elektrických vozidel a lehkých dopravních prostředků, které obsahují systém řízení baterií, funkci poskytování palubních údajů v reálném čase týkajících se technického stavu baterie, stavu nabití baterie, nastavení výkonu baterie a kapacity baterie.
Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2 b (nový)
2b.  Do 1. ledna 2024 musí být systém řízení baterie pro baterie elektrických vozidel navržen tak, aby mohl komunikovat s inteligentními nabíjecími systémy, a to i tím, že bude mít funkce nabíjení vozidlo-síť, vozidlo-zátěž, vozidlo-vozidlo, vozidlo-powerbanka a vozidlo-budova.
Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)
Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny parametrů pro určování technického stavu a předpokládané doby životnosti baterií, jež jsou stanoveny v příloze VII, s ohledem na technický a vědecký pokrok a za účelem zajištění součinnosti s parametry, které mohou vyplynout z práce neformální pracovní skupiny pro elektrická vozidla a životní prostředí při Evropské hospodářské komisi OSN.
Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1
1.  Pro účely dosažení shody a ověření plnění požadavků stanovených v článcích 9, 10, 12, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení tohoto nařízení se provádějí měření a výpočty s využitím spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, které zohledňují nejmodernější obecně uznávané vědecké poznatky a jejichž výsledky vykazují nízkou míru nejistoty, včetně metod stanovených v normách, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
1.  Pro účely dosažení shody a ověření plnění požadavků stanovených v článcích 9, 10, 11a, 12, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) tohoto nařízení se provádějí měření a výpočty s využitím spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, které zohledňují nejmodernější obecně uznávané vědecké poznatky a jejichž výsledky vykazují nízkou míru nejistoty, včetně metod stanovených v normách, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.
Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2
2.  Předpokládá se, že baterie, které jsou zkoušeny v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky podle článků 9, 10, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) v rozsahu, v jakém se na tyto požadavky vztahují tyto harmonizované normy.
2.  Předpokládá se, že baterie, které jsou zkoušeny v souladu s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, jsou ve shodě s požadavky podle článků 9, 10, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) v rozsahu, v jakém se na tyto požadavky vztahují tyto harmonizované normy nebo jejich části.
Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
1.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat prováděcí akty, jimiž stanoví společné specifikace pro požadavky stanovené v článcích 9, 10, 12, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) nebo pro zkoušky podle čl. 15 odst. 2, pokud:
1.  Komise může v mimořádných případech a po konzultaci s příslušnými evropskými normalizačními organizacemi a evropskými organizacemi zúčastněných stran, které čerpají finanční prostředky Unie podle nařízení (EU) č. 1025/2012, přijímat prováděcí akty, jimiž stanoví společné specifikace pro požadavky stanovené v článcích 9, 10, 11a, 12, 13 a čl. 59 odst. 5 písm. a) nebo pro zkoušky podle čl. 15 odst. 2, pokud:
Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  Komise zjistí nepřiměřená zpoždění při přijímání požadovaných harmonizovaných norem nebo má za to, že příslušné harmonizované normy nejsou dostatečné; nebo
b)  Komise zjistí nepřiměřená zpoždění při přijímání požadovaných harmonizovaných norem, zejména překročení lhůt stanovených pro normalizační organizaci v žádosti o normalizaci, nebo má důvodně za to, že příslušné harmonizované normy dostatečně nesplňují kritéria popsaná v žádosti o normalizaci; nebo
Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)
3a.  Komise aktivně podporuje unijní průmysl a posiluje jeho přítomnost v mezinárodních normalizačních organizacích tím, že usiluje o co největší soudržnost mezi mezinárodními a evropskými normami a prosazuje obecné používání evropských norem mimo Unii.
Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1
1.  Před uvedením baterie na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí, aby bylo provedeno posouzení shody výrobku s požadavky kapitol II a III tohoto nařízení.
1.  Před uvedením baterie na trh nebo do provozu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistí, aby bylo provedeno posouzení shody výrobku s požadavky kapitol II a III a článku 39 tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2
2.  Posuzování shody baterií s požadavky stanovenými v článcích 6, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 se provádí v souladu s postupem stanoveným v části A přílohy VIII.
2.  Posuzování shody baterií s požadavky stanovenými v článcích 6, 9, 11, 13 a 14 se provádí v souladu s postupem stanoveným v části A přílohy VIII.
Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
3.  Posuzování shody baterií s požadavky stanovenými v článcích 7, 8 a 39 se provádí v souladu s postupem stanoveným v části B přílohy VIII.
3.  Posuzování shody baterií s požadavky stanovenými v článcích 7, 8, 10, 12 a 39 se provádí v souladu s postupem stanoveným v části B přílohy VIII.
Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5
5.  Záznamy a korespondence vztahující se k posuzování shody baterií se vypracují v úředním jazyce členského státu, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 usazen, nebo v jazyce, který je pro tento subjekt přijatelný.
5.  Záznamy a korespondence vztahující se k posuzování shody baterií se vypracují v úředním jazyce nebo jazycích členského státu, ve kterém je oznámený subjekt provádějící postupy uvedené v odstavcích 1 a 2 usazen, nebo v jazyce, který je pro tento subjekt přijatelný.
Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)
5a.  Tento článek se použije 12 měsíců ode dne, kdy Komise zveřejní seznam oznámených subjektů podle čl. 30 odst. 2.
Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1
1.  EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění požadavků stanovených v kapitolách II a III.
1.  EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění požadavků stanovených v kapitolách II a III a článku 39.
Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2
2.  EU prohlášení o shodě se vypracuje podle vzoru uvedeného v příloze IX, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze VIII a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je baterie uváděna na trh nebo do provozu.
2.  EU prohlášení o shodě může být vyplněno elektronicky a vypracuje se podle vzoru uvedeného v příloze IX, obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze VIII a je průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž je baterie uváděna nebo dodávána na trh nebo do provozu.
Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty posuzování shody oprávněné provádět posouzení shody v souladu s tímto nařízením.
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty posuzování shody oprávněné provádět posouzení shody třetí strany v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 5
5.  Oznamující orgán má k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků, aby mohl řádně vykonávat své úkoly.
5.  Oznamující orgán má k dispozici dostatečný počet odborně způsobilých pracovníků a dostatečné financování, aby mohl řádně vykonávat své úkoly.
Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 3
3.  Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na jakýchkoli obchodních vazbách a na modelu baterie, který posuzuje, a zejména na výrobcích baterií, obchodních partnerech výrobců baterií, investorech držících akcie závodů na výrobu baterií a na jiných oznámených subjektech a obchodních sdruženích oznámených subjektů a jejich mateřských a dceřiných společnostech.
3.  Subjekt posuzování shody musí být třetí stranou nezávislou na jakýchkoli obchodních vazbách a na bateriích, které posuzuje, a zejména na výrobcích baterií, obchodních partnerech výrobců baterií, investorech držících akcie závodů na výrobu baterií a na jiných oznámených subjektech a obchodních sdruženích oznámených subjektů a jejich mateřských a dceřiných společnostech.
Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 1
Subjekt posuzování shody musí být schopen vykonávat všechny činnosti posuzování shody uvedené v příloze VIII a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Subjekt posuzování shody musí být schopen vykonávat všechny úkoly posuzování shody uvedené v příloze VIII a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly vykonává subjekt posuzování shody sám, nebo jsou vykonávány jeho jménem a na jeho odpovědnost.
Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. a
a)  interní pracovníky s technickými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k vykonávání činností posuzování shody;
a)  interní pracovníky s technickými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k vykonávání úkolů posuzování shody;
Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. c
c)  náležité politiky a postupy pro rozlišení mezi činnostmi, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;
c)  náležité politiky a postupy pro rozlišení mezi činnostmi, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími úkoly;
Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 3
Subjekt posuzování shody musí mít vždy přístup k veškerému zkušebnímu vybavení a zařízením potřebným pro každý postup posuzování shody a každý model baterií, pro něž byl oznámen.
Subjekt posuzování shody musí mít vždy přístup k veškerým informacím, veškerému zkušebnímu vybavení a zařízením potřebným pro každý postup posuzování shody a každý model baterií, pro něž byl oznámen.
Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 7 – písm. c
c)  náležité znalosti požadavků stanovených v kapitolách II a III, příslušných harmonizovaných norem uvedených v článku 15, společných specifikací uvedených v článku 16, příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a musí těmto požadavkům náležitě rozumět;
c)  náležité znalosti požadavků stanovených v kapitolách II a III a článku 39, příslušných harmonizovaných norem uvedených v článku 15, společných specifikací uvedených v článku 16, příslušných ustanovení harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a musí těmto požadavkům náležitě rozumět;
Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 8 – pododstavec 1
Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění činností posuzování shody.
Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů posuzování shody.
Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 8 – pododstavec 2
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění činností posuzování shody nesmí záviset na počtu provedených posuzování shody ani na výsledcích těchto posuzování.
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů posuzování shody nesmí záviset na počtu provedených posuzování shody ani na výsledcích těchto posuzování.
Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 10
10.  Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při provádění svých činností posuzování shody v souladu s přílohou VIII, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Musí být chráněna vlastnická práva.
10.  Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které obdrželi při provádění svých úkolů posuzování shody v souladu s přílohou VIII, s výjimkou styku s příslušnými orgány členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Musí být chráněna vlastnická práva.
Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 11
11.  Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů zřízené podle článku 37 nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci odpovědní za provádění činností posuzování shody o těchto činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této skupiny.
11.  Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny oznámených subjektů zřízené podle článku 37 nebo zajistí, aby byli jejich pracovníci odpovědní za provádění úkolů posuzování shody o těchto činnostech informováni, a řídí se rozhodnutími a jinými dokumenty, které mají povahu všeobecných pokynů a které jsou výsledkem práce této skupiny.
Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2
2.  Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulů posuzování shody stanovených v příloze VIII a modelu baterie, pro nějž se subjekt posuzování shody prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 25.
2.  Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulu nebo modulů posuzování shody stanovených v příloze VIII a modelu baterie, pro nějž se subjekt posuzování shody prohlašuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 25.
Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1
1.  Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.
1.  Komise vyšetří všechny případy, v nichž má pochybnosti nebo je upozorněna, zejména hospodářskými subjekty a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, na pochybnosti o způsobilosti oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu uloženy.
Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3
3.  Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.
3.  Komise si může vyžádat radu zkušebního zařízení Unie uvedeného v článku 68a a zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s důvěrnými.
Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – pododstavec 1
Oznámený subjekt své činnosti provádí přiměřeným způsobem, přičemž se vyhýbá zbytečné zátěži pro hospodářské subjekty a náležitě zohledňuje velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti baterie, která má být posouzena, a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.
Oznámený subjekt provádí posuzování shody přiměřeným způsobem, přičemž se vyhýbá zbytečné zátěži pro hospodářské subjekty, zejména malé a střední podniky, a náležitě zohledňuje velikost a strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti baterie, která má být posouzena, a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.
Pozměňovací návrh 228
Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 3
3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v kapitolách II a III, harmonizovaných normách podle článku 15, společných technických specifikacích podle článku 16 nebo jiných technických specifikacích, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření s ohledem na druhé a konečné rozhodnutí o certifikaci, pokud nedostatky nelze napravit, přičemž v takovém případě nelze osvědčení vydat.
3.  Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil požadavky stanovené v kapitole II nebo III anebo v článku 39, harmonizovaných normách podle článku 15, společných technických specifikacích podle článku 16 nebo jiných technických specifikacích, vyzve výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření s ohledem na druhé a konečné rozhodnutí o certifikaci, pokud nedostatky nelze napravit, přičemž v takovém případě nelze osvědčení vydat.
Pozměňovací návrh 229
Návrh nařízení
Čl. 35 – odst. 2
2.  Oznámený subjekt poskytne jiným oznámeným subjektům, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými bateriemi, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání pozitivních výsledků posuzování shody.
2.  Oznámený subjekt poskytne ostatním subjektům oznámeným podle tohoto nařízení, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se stejnými bateriemi, příslušné informace o otázkách týkajících se negativních a na vyžádání pozitivních výsledků posuzování shody.
Pozměňovací návrh 230
Návrh nařízení
Čl. 36 – název
Výměna zkušeností
Výměna zkušeností a osvědčených postupů
Pozměňovací návrh 231
Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1
Komise organizačně zabezpečuje výměnu zkušeností mezi vnitrostátními orgány členských států, které jsou odpovědné za politiku oznamování.
Komise organizačně zabezpečuje výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi vnitrostátními orgány členských států, které jsou odpovědné za politiku oznamování.
Pozměňovací návrh 232
Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1
Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi oznámenými subjekty ve formě odvětvové/odvětvových skupiny/skupin oznámených subjektů.
Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle tohoto nařízení ve formě odvětvové/odvětvových skupiny/skupin oznámených subjektů.
Pozměňovací návrh 233
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1 – návětí
1.  Při uvádění baterie na trh nebo do provozu, a to i pro vlastní účely výrobců, výrobci zajistí, aby baterie:
1.  U veškerých baterií uváděných na trh Unie nebo do provozu v Unii, a to i pro vlastní účely výrobců, výrobci zajistí, aby baterie:
Pozměňovací návrh 234
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 4 – pododstavec 2
Nicméně v případech, kdy je jedinému uživateli dodáváno více baterií, je možné k dotčené dodávce přiložit jedinou kopii EU prohlášení o shodě.
(Netýká se českého znění.)
Pozměňovací návrh 235
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 8
8.  Výrobci uvedou na obalu baterie své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a svou poštovní adresu a internetovou adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jedno konkrétní místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Tyto informace se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem a musí být jasné, srozumitelné a čitelné.
8.  Výrobci uvedou na obalu baterie své jméno, zapsaný obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a své telefonní číslo a poštovní, elektronickou a internetovou adresu, na níž je lze kontaktovat. Poštovní adresa musí uvádět jedno konkrétní místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Tyto informace se uvádějí v jazyce snadno srozumitelném konečným uživatelům a orgánům dozoru nad trhem a musí být jasné, srozumitelné a čitelné.
Pozměňovací návrh 236
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 11
11.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie, kterou uvedli na trh nebo do provozu, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, neprodleně přijmou nezbytná nápravná opatření k uvedení této baterie do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud baterie představuje riziko, informují o tom výrobci neprodleně příslušný vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
11.  Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie, kterou uvedli na trh nebo do provozu, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, neprodleně přijmou nezbytná nápravná opatření k uvedení této baterie do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: změna „pokud se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie představuje riziko“ se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)
Pozměňovací návrh 237
Návrh nařízení
Čl. 39 – název
Povinnost hospodářských subjektů, které uvádějí na trh nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, stanovit politiky náležité péče v dodavatelském řetězci
Povinnost hospodářských subjektů, které uvádějí baterie na trh, provádět náležitou péči v hodnotovém řetězci
Pozměňovací návrh 238
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1
1.  Od [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] hospodářský subjekt, který uvádí na trh nabíjitelné průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, musí dodržovat povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku a uchovávat dokumentaci, která tuto skutečnost potvrzuje, včetně výsledků ověřovacích auditů třetí stranou provedených oznámenými subjekty.
1.  Od ... [12 měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost] hospodářský subjekt, který uvádí na trh baterie, musí dodržovat povinnosti náležité péče v hodnotovém řetězci stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku a uchovávat dokumentaci, která tuto skutečnost potvrzuje, včetně výsledků ověřovacích auditů třetí stranou provedených oznámenými subjekty.
Pozměňovací návrh 239
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. a
a)  přijme firemní politiku pro dodavatelský řetězec surovin uvedených v bodě 1 přílohy X a dodavatelům a veřejnosti jasně sdělí informace o této politice;
a)  přijme firemní politiku náležité péče pro hodnotový řetězec baterií, a to i pokud jde o suroviny uvedené v bodě 1 přílohy X, a pro další kategorie přidružených rizik v sociální oblasti a oblasti ochrany životního prostředí uvedených v bodě 2 přílohy X, a dodavatelům a veřejnosti jasně sdělí informace o této politice;
Pozměňovací návrh 240
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. b
b)  zapracuje do své politiky pro dodavatelský řetězec normy pro provádění náležité péče v dodavatelském řetězci, které odpovídají normám stanoveným v modelové politice dodavatelského řetězce v příloze II pokynů OECD pro náležitou péči;
b)  zapracuje do své politiky pro hodnotový řetězec normy, které odpovídají mezinárodně uznávaným normám náležité péče stanoveným v příloze X bodě 3a;
Pozměňovací návrh 241
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. c
c)  provede strukturalizaci svých vnitřních systémů řízení s cílem podpořit náležitou péči v dodavatelském řetězci, a to tak, že vyšší vedoucí pracovníky pověří dohledem nad postupy náležité péče v dodavatelském řetězci, a také tím, aby vedli záznamy o těchto systémech po dobu nejméně pěti let;
c)  provede strukturalizaci svých vnitřních systémů řízení s cílem podpořit náležitou péči v hodnotovém řetězci, a to tak, že vyšší vedoucí pracovníky pověří dohledem nad postupy náležité péče v hodnotovém řetězci, a také tím, aby vedli záznamy o těchto systémech po dobu nejméně pěti let;
Pozměňovací návrh 242
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 1
d)  zavede a provozuje systém kontroly a transparentnosti v dodavatelském řetězci, včetně systému zpětné vysledovatelnosti řetězce kontroly nebo dodavatelského řetězce nebo systému identifikace subjektů v předvýrobní části dodavatelského řetězce;
d)  zavede a provozuje systém kontroly a transparentnosti v hodnotovém řetězci, včetně systému zpětné vysledovatelnosti řetězce kontroly nebo dodavatelského řetězce, který identifikuje subjekty v předvýrobní části hodnotového řetězce;
Pozměňovací návrh 243
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 2 – návětí
takový systém se doloží dokumentací, jež uvádí tyto informace:
takový systém se doloží dokumentací, jež uvádí alespoň tyto informace:
Pozměňovací návrh 244
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 2 – bod iii a (nový)
iii a)  pokud suroviny pocházejí z vysoce rizikové oblasti, dodatečné informace v souladu se zvláštními doporučeními pro hospodářské subjekty v předvýrobní části řetězce, jak jsou případně stanoveny v pokynech OECD pro náležitou péči, jako je důl původu, místa, kde jsou suroviny shromažďovány, obchodovány a zpracovávány, a zaplacené daně, poplatky a licenční poplatky;
Pozměňovací návrh 245
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. d – pododstavec 3
Požadavky stanovené v tomto písmeni d) mohou být splněny účastí v systémech vedených podniky, vytvořených v rámci daného průmyslového odvětví;
Aniž je dotčena individuální odpovědnost hospodářských subjektů za vlastní postupy náležité péče, požadavky stanovené v tomto písmeni d) mohou být splněny ve spolupráci s jinými subjekty, a to i účastí v systémech vedených podniky, vytvořených v rámci daného průmyslového odvětví a uznaných podle tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 246
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. e
e)  začlení svou politiku v dodavatelském řetězci do smluv a dohod s dodavateli, včetně jejich opatření k řízení rizik;
e)  začlení svou politiku v hodnotovém řetězci do smluv a dohod s dodavateli, včetně jejich opatření k řízení rizik;
Pozměňovací návrh 247
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2 – písm. f
f)  vytvoří mechanismus pro stížnosti jako systém včasného varování před riziky nebo takový mechanismus zajistí prostřednictvím dohody o spolupráci s jinými hospodářskými subjekty nebo organizacemi nebo tím, že umožní využívání externího odborníka nebo subjektu, jako například veřejného ochránce práv.
f)  vytvoří mechanismus pro stížnosti jako systém včasného varování před riziky a jako mechanismus nápravy škod v souladu s obecnými zásadami OSN v oblasti podnikání a lidských práv nebo takové mechanismy zajistí prostřednictvím dohody o spolupráci s jinými hospodářskými subjekty nebo organizacemi nebo usnadněním využívání externího odborníka nebo subjektu, jako například veřejného ochránce práv. Tyto mechanismy zohlední kritéria mechanismů pro stížnosti uvedená v obecných zásadách OSN v oblasti podnikání a lidských práv.
Pozměňovací návrh 248
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  určí a posoudí nepříznivé dopady související s kategoriemi rizik uvedenými v bodě 2 přílohy X ve svém dodavatelském řetězci, a to na základě informací poskytnutých podle odstavce 2 a podle norem své politiky dodavatelského řetězce;
a)  určí a posoudí riziko nepříznivých dopadů souvisejících s kategoriemi rizik, včetně těch uvedených v bodě 2 přílohy X, ve svém hodnotovém řetězci, a to na základě informací poskytnutých podle odstavce 2 a veškerých dalších relevantních informací, které jsou buď veřejně dostupné, nebo je poskytly třetí strany, a podle norem své politiky hodnotového řetězce;
Pozměňovací návrh 249
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – návětí
b)  provádí strategii pro řešení zjištěných rizik navrženou tak, aby zabránila negativním dopadům nebo je zmírnila, a to prostřednictvím:
b)  provádí strategii pro řešení zjištěných rizik navrženou tak, aby zabránila negativním dopadům, zmírnila je a řešila, a to prostřednictvím:
Pozměňovací návrh 250
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – bod i
i)  oznámení závěrů posouzení rizik dodavatelského řetězce vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni;
i)  oznámení závěrů posouzení rizik hodnotového řetězce vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni;
Pozměňovací návrh 251
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – bod ii
ii)  přijetí opatření k řízení rizik v souladu s přílohou II a pokyny OECD pro náležitou péči, s přihlédnutím ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě nutnosti podniknout kroky s cílem vyvinout tlak na dodavatele, kteří mohou nejúčinněji zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit;
ii)  přijetí opatření k řízení rizik v souladu s mezinárodně uznávanými normami pro náležitou péči uvedenými v příloze X bodě 3a, s přihlédnutím ke své schopnosti ovlivňovat, a v případě nutnosti podniknout kroky s cílem vyvinout tlak na obchodní partnery, kteří mohou nejúčinněji zabránit zjištěnému riziku nebo je zmírnit;
Pozměňovací návrh 252
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b – bod iii
iii)  provedení plánu řízení rizik, kontroly a sledování provádění úsilí o zmírnění rizik, poskytování příslušných informací vyšším vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni, a zvážení pozastavení nebo ukončení spolupráce s dodavatelem, pokud úsilí o zmírnění rizik nepřinese žádoucí výsledek, na základě příslušných smluvních ujednání v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem výše;
iii)  provedení plánu řízení rizik, kontroly a sledování provádění úsilí o zmírnění rizik, poskytování příslušných informací vyšším vedoucím pracovníkům, kteří k tomu byli určeni, a zvážení pozastavení nebo ukončení spolupráce s obchodním partnerem, pokud úsilí o zmírnění rizik nepřinese žádoucí výsledek, na základě příslušných smluvních ujednání v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem;
Pozměňovací návrh 253
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 2
Pokud hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 vyvíjí úsilí o zmírnění rizik a současně pokračuje v obchodování nebo obchodování dočasně pozastaví, zkonzultuje dodavatele a dotčené zúčastněné subjekty, včetně místních a ústředních vládních orgánů, mezinárodních organizací nebo organizací občanské společnosti a dotčených třetích stran, a dohodne se na strategii pro měřitelné zmírnění rizika v plánu řízení rizik.
Pokud hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 vyvíjí úsilí o zmírnění rizik a současně pokračuje v obchodování nebo obchodování dočasně pozastaví, zkonzultuje obchodní partnery a dotčené zúčastněné subjekty, včetně místních a ústředních vládních orgánů, mezinárodních organizací nebo organizací občanské společnosti a dotčených komunit, a dohodne se na strategii pro měřitelné zmírnění rizika v plánu řízení rizik.
Pozměňovací návrh 254
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 – pododstavec 3
Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 určí a posoudí pravděpodobnost nepříznivých dopadů v kategoriích rizik uvedených v bodě 2 přílohy X ve svém dodavatelském řetězci, a to na základě dostupných zpráv prostřednictvím ověření třetí stranou provedených oznámeným subjektem týkajícím se dodavatelů v tomto řetězci a případně prostřednictvím posouzení svého postupu náležité péče. Tyto ověřovací zprávy musí být v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem. Pokud hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 takové ověřovací zprávy třetí strany týkající se dodavatelů nemá, určí a posoudí rizika ve svém dodavatelském řetězci v rámci svých vlastních systémů řízení rizik. V takových případech hospodářské subjekty uvedené v odstavci 1 provedou ověření třetí stranou týkající se náležité péče v jejich vlastních dodavatelských řetězcích prostřednictvím oznámeného subjektu v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem.
Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 určí a posoudí pravděpodobnost nepříznivých dopadů v kategoriích rizik uvedených v bodě 2 přílohy X ve svém hodnotovém řetězci. Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 určí a posoudí rizika ve svém hodnotovém řetězci v rámci svých vlastních systémů řízení rizik. V takových případech hospodářské subjekty uvedené v odstavci 1 provedou ověření třetí stranou týkající se náležité péče v jejich vlastních řetězcích prostřednictvím oznámeného subjektu v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem. Hospodářský subjekt může rovněž využít dostupných zpráv o ověření třetí stranou, které provedl oznámený subjekt v souvislosti s obchodními partnery v tomto řetězci, a případně posouzení svých postupů náležité péče. Tyto ověřovací zprávy musí být v souladu s odst. 4 prvním pododstavcem.
Pozměňovací návrh 255
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy zajistí, aby existoval režim odpovědnosti, podle něhož hospodářské subjekty v souladu s vnitrostátním právem ručí za škody způsobené potenciálními nebo skutečnými nepříznivými dopady na lidská práva, životní prostředí nebo řádnou správu, které ony samy nebo podniky jimi ovládané způsobily nebo k nimž přispěly svou činností nebo nečinností, a jsou povinny zajistit nápravu.
Pozměňovací návrh 256
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 si nechá politiky náležité péče ve svém dodavatelském řetězci ověřit oznámeným subjektem („ověření třetí stranou“).
4.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 si nechá politiku a postupy náležité péče ve svém hodnotovém řetězci ověřit oznámeným subjektem („ověření třetí stranou“).
Pozměňovací návrh 257
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. a
a)  zahrnuje ve svém rozsahu všechny činnosti, postupy a systémy hospodářského subjektu používané k provádění požadavků na výkon náležité péče v jeho dodavatelském řetězci v souladu s odstavci 2, 3 a 5;
a)  zahrnuje ve svém rozsahu všechny činnosti, postupy a systémy hospodářského subjektu používané k provádění požadavků na výkon náležité péče v jeho hodnotovém řetězci v souladu s odstavci 2, 3 a 5;
Pozměňovací návrh 258
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b
b)  má za cíl posouzení souladu postupů náležité péče v dodavatelském řetězci hospodářských subjektů, které uvádějí na trh baterie, s odstavci 2, 3 a 5;
b)  má za cíl posouzení souladu postupů náležité péče v hodnotovém řetězci hospodářských subjektů, které uvádějí na trh baterie, s odstavci 2, 3 a 5, a případně provádí kontroly podniků a shromažďuje informace od zúčastněných stran;
Pozměňovací návrh 259
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c
c)  formuluje doporučení určená hospodářským subjektům, které uvádějí na trh baterie, ke zlepšení jejich postupů náležité péče v dodavatelském řetězci;
c)  formuluje doporučení určená hospodářským subjektům, které uvádějí na trh baterie, ke zlepšení jejich postupů náležité péče v hodnotovém řetězci;
Pozměňovací návrh 260
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 5
5.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 na požádání poskytne orgánům dozoru nad trhem členských států zprávy o jakémkoliv ověření třetí stranou provedeném v souladu s odstavcem 4 nebo důkaz o souladu se systémem náležité péče v dodavatelském řetězci uznaným Komisí podle článku 72.
5.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 na požádání poskytne orgánům dozoru nad trhem členských států zprávy o jakémkoliv ověření třetí stranou provedeném v souladu s odstavcem 4 nebo důkaz o souladu se systémem náležité péče v hodnotovém řetězci uznaným Komisí podle článku 72.
Pozměňovací návrh 261
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 6 – pododstavec 1
6.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 poskytne subjektům v povýrobní části svého dodavatelského řetězce, které nakupují přímo od něj, všechny informace získané a uchovávané podle jeho politiky pro náležitou péči v dodavatelském řetězci, při řádném zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.
6.  Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 poskytne subjektům v povýrobní části svého dodavatelského řetězce, které nakupují přímo od něj, všechny informace získané a uchovávané podle jeho politiky pro náležitou péči v hodnotovém řetězci, při řádném zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 262
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 6 – pododstavec 2
Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 každoročně zveřejňuje v co největším rozsahu, a to i prostřednictvím internetu, informace o svých politikách pro náležitou péči v dodavatelském řetězci. Tyto zprávy uvádějí kroky přijaté tímto hospodářským subjektem k plnění požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3, včetně závěrů o závažných nepříznivých dopadech v kategoriích rizik uvedených v příloze X bodě 2, a jak byly řešeny, a obsahují také souhrnnou zprávu o ověřeních provedených třetí stranou v souladu s bodem 4, včetně jména oznámeného subjektu, při náležitém zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.
Hospodářský subjekt uvedený v odstavci 1 každoročně zveřejňuje v co největším rozsahu, a to i prostřednictvím internetu, informace o svých politikách pro náležitou péči v hodnotovém řetězci, zejména v souvislosti se surovinami obsaženými v každém modelu baterie uvedeném na trh. Tyto zprávy uvádějí, způsobem, který je pro koncové uživatele snadno srozumitelný a jasně identifikuje dotčené baterie, kroky přijaté tímto hospodářským subjektem k plnění požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3, včetně závěrů o závažných nepříznivých dopadech v kategoriích rizik uvedených v příloze X bodě 2, a jak byly řešeny, a obsahují také souhrnnou zprávu o ověřeních provedených třetí stranou v souladu s bodem 4, včetně jména oznámeného subjektu, při náležitém zohlednění obchodního tajemství a jiných otázek týkajících se hospodářské soutěže.
Pozměňovací návrh 263
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 7
7.  Komise vypracuje pokyny, pokud jde o uplatňování požadavků náležité péče uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, pokud jde o sociální a environmentální rizika uvedená v příloze X bodě 2, a zejména v souladu s mezinárodními nástroji uvedenými v příloze X bodě 3.
7.  Komise vypracuje pokyny, pokud jde o uplatňování požadavků náležité péče uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku, pokud jde o sociální a environmentální rizika uvedená v příloze X bodě 2, a zejména v souladu s mezinárodními nástroji uvedenými v příloze X bodech 3 a 3a.
Pozměňovací návrh 264
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 7 a (nový)
7a.  Členské státy poskytnou hospodářským subjektům, zejména malým a středním podnikům, zvláštní technickou pomoc při plnění požadavků náležité péče v hodnotovém řetězci stanovených v tomto článku. Při poskytování této technické podpory mohou být členským státům nápomocna jejich národní střediska kompetencí pro baterie zřízená podle článku 68b.
Pozměňovací návrh 265
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 7 b (nový)
7b.  Aby členské státy mohly zajistit dodržování tohoto nařízení v souladu s článkem 69, odpovídají za provádění náležitých kontrol.
Kontroly uvedené v prvním pododstavci se provádějí na základě přístupu založeného na posouzení rizik, a to i v případech, kdy má příslušný orgán k dispozici relevantní informace týkající se dodržování tohoto nařízení ze strany hospodářského subjektu, například na základě opodstatněných obav třetích stran.
Kontroly uvedené v prvním pododstavci by měly zahrnovat inspekce na místě, a to i v prostorách hospodářského subjektu.
Hospodářské subjekty poskytnou veškerou pomoc nezbytnou pro snazší provádění kontrol uvedených v prvním pododstavci, zejména pokud jde o přístup do jejich prostor a předkládání dokumentace a záznamů.
Za účelem zajištění jasnosti úkolů a soudržnosti opatření mezi příslušnými orgány členských států vypracuje Komise pokyny s podrobným popisem kroků, jimiž se mají řídit příslušné orgány členských států provádějící kontroly uvedené v prvním pododstavci. Tyto pokyny případně obsahují vzory dokumentů usnadňujících provádění tohoto nařízení.
Členský stát uchová záznamy o kontrolách stanovených v prvním pododstavci s uvedením zejména jejich povahy a výsledků, včetně záznamů o uložení povinnosti zavést nápravná opatření podle článku 69.
Pozměňovací návrh 266
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 8 – písm. a a (nové)
aa)  změny seznamu mezinárodních nástrojů v příloze X v souladu s vývojem na příslušných mezinárodních fórech;
Pozměňovací návrh 267
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 8 – písm. b
b)  změny povinností hospodářského subjektu uvedeného v odstavci 1, které jsou stanoveny v odstavcích 2 až 4, s ohledem na změny nařízení (EU) 2017/821 a změny doporučení pro náležitou péči obsažených v příloze I pokynů OECD pro náležitou péči.
b)  změny povinností hospodářského subjektu uvedeného v odstavci 1, které jsou stanoveny v odstavcích 2 až 4, s ohledem na změny nařízení (EU) 2017/821 a změny seznamu mezinárodně uznávaných nástrojů náležité péče obsažených v příloze X bodě 3a;
Pozměňovací návrh 268
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 8 – písm. b a (nové)
ba)  vytvoření a pozměnění seznamu vysoce rizikových oblastí s přihlédnutím k pokynům OECD pro náležitou péči.
Pozměňovací návrh 269
Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 8 a (nový)
8a.  V případě přijetí budoucích právních předpisů Unie, které stanoví obecná pravidla pro udržitelnou správu a řízení společností a náležitou péči, se ustanovení uvedená v odstavcích 2 až 5 tohoto článku a v příloze X považují za doplněk těchto budoucích právních předpisů Unie.
Do šesti měsíců poté, co budoucí právní předpisy Unie, které stanoví obecná pravidla pro udržitelnou správu a řízení společností a náležitou péči, vstoupí v platnost, Komise posoudí, zda tyto nové právní předpisy Unie vyžadují změnu odstavců 2 až 5 tohoto článku nebo přílohy X, nebo obou, a případně přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, kterým tato ustanovení odpovídajícím způsobem změní.
Tímto aktem v přenesené pravomoci nejsou dotčeny povinnosti stanovené v odstavcích 2 až 5 tohoto článku nebo v příloze X, jež se vztahují specificky na hospodářské subjekty, které uvádějí baterie na trh. Jakákoli další povinnost náležité péče uložená hospodářským subjektům, která je stanovena v uvedeném aktu v přenesené pravomoci, musí zajistit přinejmenším stejnou úroveň ochrany, jakou stanoví toto nařízení, aniž by tím vznikla nepřiměřená administrativní zátěž.
Pozměňovací návrh 270
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 – návětí
4.  Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce. Zplnomocněný zástupce poskytne kopii pověření na požádání příslušnému orgánu. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:
4.  Zplnomocněný zástupce plní úkoly stanovené v pověření, které obdržel od výrobce. Zplnomocněný zástupce má k dispozici vhodné finanční a organizační prostředky k plnění úkolů stanovených v pověření. Zplnomocněný zástupce poskytne kopii pověření na požádání příslušnému orgánu v jazyce Unie, který určí dotyčný orgán. Pověření musí zplnomocněnému zástupci umožňovat alespoň:
Pozměňovací návrh 271
Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)
4a.  Pokud se zplnomocnění zástupci domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, neprodleně o tom uvědomí orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 272
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1
1.  Dovozci uvádějí na trh nebo do provozu pouze baterii, která je v souladu s požadavky stanovenými v kapitolách II a III.
1.  Dovozci uvádějí na trh nebo do provozu pouze baterii, která je v souladu s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39.
Pozměňovací návrh 273
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 – pododstavec 2
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že baterie není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, nesmí ji uvést na trh ani do provozu, dokud nebude uvedena do shody. Pokud navíc baterie představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem.
Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že baterie není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39, nesmí ji uvést na trh ani do provozu, dokud nebude uvedena do shody. Pokud se navíc domnívá nebo má důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, informuje o tom dovozce výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem, a to neprodleně.
Pozměňovací návrh 274
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 6
6.  Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která baterie představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany lidského zdraví a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků baterií uvedených na trh a šetření a v případě potřeby vedou rejstřík stížností, nevyhovujících baterií a záznamy o případech stažení baterií z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
6.  Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která baterie představuje, provádějí dovozci za účelem ochrany lidského zdraví, životního prostředí a bezpečnosti spotřebitelů zkoušky vzorků baterií uvedených na trh a šetření a v případě potřeby vedou rejstřík stížností, nevyhovujících baterií a záznamy o případech stažení baterií z oběhu a průběžně o těchto kontrolních činnostech informují distributory.
Pozměňovací návrh 275
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 7
7.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie, kterou uvedli na trh nebo do provozu, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, neprodleně přijmou nezbytná nápravná opatření k uvedení této baterie do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud baterie představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
7.  Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie, kterou uvedli na trh nebo do provozu, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39, neprodleně přijmou nezbytná nápravná opatření k uvedení této baterie do shody, nebo v případě potřeby k jejímu stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, informují o tom dovozci neprodleně vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
Pozměňovací návrh 276
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 2 – písm. a
a)  výrobce, zplnomocněný zástupce výrobce, dovozce nebo jiní distributoři jsou zaregistrováni na území členského státu v souladu s článkem 46;
a)  výrobce je zaregistrován na území členského státu v souladu s článkem 46;
Pozměňovací návrh 277
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 3
3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že baterie není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, nesmí baterii dodávat na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud baterie představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i příslušné orgány dozoru nad trhem.
3.  Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že baterie není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39, nesmí baterii dodávat na trh, dokud nebude uvedena do shody. Dále, pokud se domnívá nebo má důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, informuje o tom distributor výrobce nebo dovozce, jakož i příslušné orgány dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 278
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 5
5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvody se domnívat, že baterie, kterou dodali na trh, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, zajistí, že budou přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení baterie do shody, nebo ji případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud baterie představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
5.  Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvody se domnívat, že baterie, kterou dodali na trh, není ve shodě s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39, zajistí, že budou přijata nápravná opatření nezbytná k uvedení baterie do shody, nebo ji případně stáhnou z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že baterie představuje riziko, informují o tom distributoři neprodleně vnitrostátní orgán členského státu, v němž baterii dodali na trh, a uvedou podrobnosti, zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.
Pozměňovací návrh 279
Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 6
6.  Distributoři poskytnou vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a technickou dokumentaci nezbytné k prokázání shody baterie s požadavky stanovenými v kapitolách II a III v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Tyto informace a technická dokumentace se poskytnou v papírové nebo elektronické podobě. Distributoři spolupracují s vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika spojená s bateriemi, které dodali na trh.
6.  Distributoři poskytnou vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a technickou dokumentaci nezbytné k prokázání shody baterie s požadavky stanovenými v kapitolách II a III a článku 39 v jazyce snadno srozumitelném tomuto orgánu. Tyto informace a technická dokumentace se poskytnou v papírové nebo elektronické podobě. Distributoři spolupracují s vnitrostátními orgány na jejich žádost při činnostech, jejichž cílem je odstranit rizika spojená s bateriemi, které dodali na trh.
Pozměňovací návrh 280
Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1
Poskytovatelé služeb kompletního vyřízení objednávek zajistí, aby podmínky při skladování, balení, adresování nebo rozesílání baterií, s nimiž manipulují, neohrožovaly soulad baterií s požadavky stanovenými v kapitolách II a III.
Poskytovatelé služeb kompletního vyřízení objednávek, včetně poskytovatelů online tržiště, zajistí, aby podmínky při skladování, balení, adresování nebo rozesílání baterií, s nimiž manipulují, neohrožovaly soulad baterií s požadavky stanovenými v kapitolách II, III a VII.
Aniž jsou dotčeny povinnosti příslušných hospodářských subjektů stanovené v kapitole VI, vykonávají poskytovatelé služeb kompletního vyřízení objednávek vedle požadavku uvedeného v prvním pododstavci rovněž úkoly stanovené v čl. 40 odst. 4 písm. d) a odst. 4a.
Pozměňovací návrh 281
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – návětí
Dovozce nebo distributor se pro účely tohoto nařízení považuje za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 40, pokud:
Dovozce nebo distributor se pro účely tohoto nařízení považuje za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 38, pokud platí některá z těchto situací:
Pozměňovací návrh 282
Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 1 – písm. b
b)  baterii, která již byla uvedena na trh nebo do provozu, změní tento dovozce nebo distributor tak, že to může ovlivnit soulad s požadavky tohoto nařízení;
b)  baterii, která již byla uvedena na trh nebo do provozu, změní tento dovozce nebo distributor tak, že to může ovlivnit soulad s požadavky tohoto nařízení, nebo
Pozměňovací návrh 283
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d
d)  druh baterií, které producent hodlá poprvé dodat na trh na území členského státu, a sice přenosné baterie, průmyslové baterie, baterie elektrických vozidel nebo automobilové baterie;
d)  druh baterií, které producent hodlá poprvé dodat na trh na území členského státu, a sice přenosné baterie, baterie lehkých dopravních prostředků, průmyslové baterie, baterie elektrických vozidel nebo automobilové baterie;
Pozměňovací návrh 284
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)
da)  chemické složení baterií, které producent hodlá poprvé dodat na trh na území členského státu;
Pozměňovací návrh 285
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – návětí
f)  informace o tom, jak producent plní povinnosti stanovené v článku 47 a požadavky podle článku 48 respektive podle článku 49:
f)  informace o tom, jak producent plní povinnosti stanovené v článku 47 a požadavky podle článku 48, článku 48a respektive podle článku 49:
Pozměňovací návrh 286
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – bod i – návětí
i)  u přenosných baterií se požadavky tohoto písmene f) splní poskytnutím:
i)  u přenosných baterií a baterií lehkých dopravních prostředků se požadavky tohoto písmene f) splní poskytnutím:
Pozměňovací návrh 287
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – bod i – odrážka 1
—  prohlášení prokazujícího opatření, jež producent zavedl za účelem splnění povinností odpovědnosti producenta stanovených v článku 47, opatření zavedená za účelem splnění povinností tříděného sběru stanovených v čl. 48 odst. 1, pokud jde o množství baterií, jež producent dodává, a systém k zajištění toho, aby údaje sdělované příslušným orgánům byly spolehlivé,
—  prohlášení prokazujícího opatření, jež producent zavedl za účelem splnění povinností odpovědnosti producenta stanovených v článku 47, opatření zavedená za účelem splnění povinností tříděného sběru stanovených v čl. 48 odst. 1 a čl. 48a odst. 1, pokud jde o množství baterií, jež producent dodává, a systém k zajištění toho, aby údaje sdělované příslušným orgánům byly spolehlivé,
Pozměňovací návrh 288
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – bod i – odrážka 2
—  případně názvu a kontaktních údajů včetně poštovního směrovacího čísla a místa, názvu ulice a čísla, země, telefonního čísla a faxového čísla, internetové adresy a elektronické adresy a vnitrostátního identifikačního kódu organizace odpovědnosti producentů, kterou producent pověřil plněním jeho povinností rozšířené odpovědnosti producenta v souladu s čl. 47 odst. 2, včetně čísla registrace v obchodním rejstříku nebo odpovídajícího úředního registračního čísla organizace odpovědnosti producentů včetně evropského nebo vnitrostátního daňového čísla organizace odpovědnosti producentů, a pověření od zastupovaného producenta;
—  případně názvu a kontaktních údajů včetně poštovní adresy, telefonního čísla, internetové adresy a elektronické adresy a vnitrostátního identifikačního kódu organizace odpovědnosti producentů, kterou producent pověřil plněním jeho povinností rozšířené odpovědnosti producenta v souladu s čl. 47 odst. 2 a 4, včetně čísla registrace v obchodním rejstříku nebo odpovídajícího úředního registračního čísla organizace odpovědnosti producentů včetně evropského nebo vnitrostátního daňového čísla organizace odpovědnosti producentů, a pověření od zastupovaného producenta;
Pozměňovací návrh 289
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – bod i – odrážka 2 a (nová)
–  pokud organizace odpovědnosti producentů zastupuje více než jednoho producenta, uvede zvlášť, jak každý ze zastupovaných producentů plní povinnosti stanovené v článku 47.
Pozměňovací návrh 290
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. f – bod ii – odrážka 2
—  případně vnitrostátního identifikačního kódu organizace odpovědnosti producentů, kterou producent pověřil plněním jeho povinností rozšířené odpovědnosti producenta v souladu s čl. 47 odst. 2 a 4, včetně čísla registrace v obchodním rejstříku nebo odpovídajícího úředního registračního čísla organizace odpovědnosti producentů včetně evropského nebo vnitrostátního daňového čísla organizace odpovědnosti producentů, a pověření od zastupovaného producenta,
—  případně názvu a kontaktních údajů včetně poštovní adresy, telefonního čísla, elektronické a internetové adresy a vnitrostátního identifikačního kódu organizace odpovědnosti producentů, kterou producent pověřil plněním jeho povinností rozšířené odpovědnosti producenta v souladu s čl. 47 odst. 2 a 4, včetně čísla registrace v obchodním rejstříku nebo odpovídajícího úředního registračního čísla organizace odpovědnosti producentů včetně evropského nebo vnitrostátního daňového čísla organizace odpovědnosti producentů, a pověření od zastupovaného producenta,
Pozměňovací návrh 291
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2 a (nový)
2a.  Producenti dodávající baterie prostřednictvím komunikace na dálku musí být registrováni v členském státě, do kterého prodávají. Pokud tito producenti nejsou registrováni v členském státě, do kterého prodávají, musí být registrováni prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce.
Pozměňovací návrh 292
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 3 – písm. d a (nové)
da)  může zamítnout registraci zajištěnou producentem o registraci v případě nedodržení nebo nedostatečného dodržování povinností stanovených v odstavci 2.
Pozměňovací návrh 293
Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 4 a (nový)
4a.  Producenti baterií poskytnou on-line tržištím informace o své registraci nebo o zplnomocněném zástupci v členských státech, do nichž prodávají.
Pozměňovací návrh 294
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. a
a)  organizovat tříděný sběr odpadních baterií v souladu s články 48 a 49 a následnou přepravu, přípravu k novému využití a repasi, zpracování a recyklaci odpadních baterií, včetně nezbytných bezpečnostních opatření, v souladu s článkem 56;
a)  hradit alespoň náklady uvedené v čl. 8a odst. 4 písm. a) směrnice 2008/98/ES, včetně nákladů na organizování tříděného sběru odpadních baterií v souladu s články 48, 48a a 49 a následné přepravy, přípravy k novému využití a repasi, zpracování, přípravy k opětovnému využití a recyklaci odpadních baterií a na nezbytná bezpečnostní opatření, v souladu s článkem 56;
Pozměňovací návrh 295
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. c
c)  podporovat tříděný sběr baterií, včetně zahrnutí nákladů na provádění průzkumů za účelem určení baterií odstraněných nevhodným způsobem konečnými uživateli v souladu s čl. 48 odst. 1;
c)  podporovat tříděný sběr baterií, včetně zahrnutí nákladů na shromažďování údajů a pravidelného provádění průzkumů za účelem určení baterií odstraněných nevhodným způsobem konečnými uživateli v souladu s čl. 48 odst. 1;
Pozměňovací návrh 296
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. d a (nové)
da)  organizovat osvětové kampaně anebo poskytovat ekonomické pobídky, včetně těch, které jsou uvedeny v příloze IV směrnice 2008/98/ES, s cílem povzbudit konečné uživatele k tomu, aby odpadní baterie odstraňovali způsobem, který je v souladu s informacemi o předcházení vzniku odpadních baterií a nakládání s nimi, které jim byly zpřístupněny v souladu s čl. 60 odst. 1;
Pozměňovací návrh 297
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 1 – písm. e
e)  financovat činnosti uvedené pod písmeny a) až d).
e)  financovat činnosti uvedené pod písmeny a) až da).
Pozměňovací návrh 298
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 3 – písm. a
a)  mít nezbytné organizační a finanční prostředky pro splnění povinností rozšířené odpovědnosti producenta uvedených v odstavci 1;
a)  mít nezbytné finanční nebo finanční a organizační prostředky pro splnění povinností rozšířené odpovědnosti producenta uvedených v odstavci 1;
Pozměňovací návrh 299
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – písm. a
a)  byly přizpůsobeny alespoň podle druhu baterie a chemického složení baterie a případně se zohledněním nabíjitelnosti a úrovně obsahu recyklovaných materiálů použitých při výrobě baterie;
a)  byly přizpůsobeny v souladu s kritérii stanovenými v čl. 8a odst. 4 písm. b) směrnice 2008/98/ES a podle druhu baterie a chemického složení baterie a případně se zohledněním nabíjitelnosti, trvanlivosti a úrovně obsahu recyklovaných materiálů použitých při výrobě baterie, jakož i k možnosti jejich repase nebo nového využití a k jejich uhlíkové stopě;
Pozměňovací návrh 300
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 4 – písm. b
b)  byly upraveny tak, aby zohledňovaly veškeré příjmy organizací odpovědnosti producentů z opětovného použití a prodeje druhotných surovin získaných z baterií a odpadních baterií;
b)  byly upraveny tak, aby zohledňovaly veškeré příjmy organizací odpovědnosti producentů z opětovného použití, repase, nového využití a prodeje druhotných surovin získaných z baterií a odpadních baterií;
Pozměňovací návrh 301
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 5
5.  Pokud v souladu s čl. 48 odst. 2, čl. 49 odst. 3, čl. 53 odst. 1, čl. 56 odst. 1 a čl. 61 odst. 1, 2 a 3 činnosti zaměřené na plnění povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až d) jsou prováděny třetí stranou jinou než producent nebo organizace odpovědnosti producentů, náklady, jež mají být pokryty producenty, nesmějí přesáhnout náklady, které jsou nezbytné k nákladově efektivnímu provedení těchto činností. Takové náklady se stanoví transparentním způsobem mezi producenty a dotyčnými třetími stranami a upraví tak, aby zohledňovaly veškeré příjmy z opětovného použití a prodeje sekundárních surovin získaných z baterií a odpadních baterií.
5.  Pokud v souladu s čl. 48 odst. 2, čl. 48a odst. 2, čl. 49 odst. 3, čl. 53 odst. 1, čl. 56 odst. 1 a čl. 61 odst. 1, 2 a 3 činnosti zaměřené na plnění povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až d) jsou prováděny třetí stranou jinou než producent nebo organizace odpovědnosti producentů, náklady, jež mají být pokryty producenty, nesmějí přesáhnout náklady, které jsou nezbytné k nákladově efektivnímu provedení těchto činností. Takové náklady se stanoví transparentním způsobem mezi producenty a dotyčnými třetími stranami a upraví tak, aby zohledňovaly veškeré příjmy z opětovného použití, repase, nového využití a prodeje sekundárních surovin získaných z baterií a odpadních baterií.
Pozměňovací návrh 302
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6 – pododstavec 1
6.  Organizace odpovědnosti producentů musí požádat o schválení ze strany příslušné organizace. Schválení se udělí pouze v případě, že je prokázáno, že opatření zavedená organizací odpovědnosti producentů jsou dostatečná ke splnění povinností stanovených v tomto článku, pokud jde o množství baterií, které producenti, jejichž jménem organizace odpovědnosti producentů jedná, dodali poprvé na trh na území daného členského státu. Příslušný orgán v pravidelných intervalech ověřuje, zda jsou podmínky pro povolení stanovené v odstavcích 1, 3, 4 a 5 nadále plněny. Příslušné orgány stanoví podrobnosti postupu povolování a způsoby ověřování souladu včetně informací, jež mají producenti za tímto účelem poskytnout.
6.  Producent nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jeho jménem musí požádat o schválení ze strany příslušné organizace. Schválení se udělí pouze v případě, že je prokázáno, že opatření zavedená producentem nebo organizací odpovědnosti producentů jsou dostatečná a že producent má nezbytné finanční nebo finanční a organizační prostředky ke splnění povinností stanovených v této kapitole, pokud jde o množství baterií, které producenti, jejichž jménem organizace odpovědnosti producentů jedná, dodali poprvé na trh na území daného členského státu, a že uvedená opatření jsou v souladu s plněním cílů týkajících se tříděného sběru odpadních baterií, úrovně recyklace a recyklační účinnosti, které byly stanoveny v tomto nařízení. Příslušný orgán v pravidelných intervalech, nejméně však každé tři roky, ověřuje, zda jsou podmínky pro povolení stanovené v odstavcích 1, 3, 4 a 5 nadále plněny. Schválení může být zrušeno, pokud cíle v oblasti sběru stanovené v čl. 48 odst. 4 nebo čl. 48a odst. 5 nebyly dosaženy nebo pokud producent nebo organizace odpovědnosti producentů porušuje ustanovení čl. 49 odst. 1, 2 nebo 3.
Pozměňovací návrh 303
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 6 – pododstavec 2
Organizace odpovědnosti producentů oznámí bez zbytečného prodlení příslušnému orgánu veškeré změny v informacích obsažených v žádosti o povolení, veškeré změny, které se týkají podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, a trvalé ukončení činností.
Producent nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jeho jménem oznámí bez zbytečného prodlení příslušnému orgánu veškeré změny v informacích obsažených v žádosti o povolení, veškeré změny, které se týkají podmínek, za nichž bylo povolení uděleno, a trvalé ukončení činností.
Pozměňovací návrh 304
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 9 – písm. c
c)  úroveň tříděného sběru odpadních baterií, dosažená úroveň recyklace a recyklační účinnosti na základě množství baterií dodaných poprvé na trh v daném členském státě producenty, kteří jsou jejich členy;
c)  úroveň tříděného sběru odpadních baterií, úroveň recyklace, recyklační účinnostúrovně využitých materiálů, kterých se dosáhne na základě množství baterií dodaných poprvé na trh v daném členském státě producenty, kteří jsou jejich členy;
Pozměňovací návrh 305
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 9 – písm. d a (nové)
da)  postupu výběru provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 306
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 10 a (nový)
10a.  Jakmile provozovatel baterii opětovně použije, nově vyžije nebo repasuje, přenese se rozšířená odpovědnost producenta za dotčenou baterii z producenta na tohoto provozovatele.
Pozměňovací návrh 307
Návrh nařízení
Čl. 47 – odst. 13
13.  Články 8 8a směrnice 2008/98/ES se na baterie nevztahují.
13.  Požadavky na rozšířenou odpovědnost producentaobecné minimální požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti producenta stanovené v článku 8a směrnice 2008/98/ES se považují za minimální požadavky a musí být doplněny ustanoveními stanovenými v tomto nařízení.
Pozměňovací návrh 308
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – návětí
1.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, zajistí sběr všech odpadních přenosných baterií bez ohledu na jejich povahu, značku nebo původ na území členského státu, ve kterém dodali baterie poprvé na trh. Za tímto účelem producenti nebo organizace odpovědných producentů jednající jejich jménem:
1.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, zajistí tříděný sběr všech odpadních přenosných baterií bez ohledu na jejich povahu, chemické složení, značku nebo původ na území členského státu, ve kterém dodali baterie poprvé na trh. Za tímto účelem producenti nebo organizace odpovědných producentů jednající jejich jménem:
Pozměňovací návrh 309
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – písm. a
a)  zřídí místa sběru odpadních přenosných baterií;
a)  zřídí místa zpětného odběru a sběru odpadních přenosných baterií;
Pozměňovací návrh 310
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 3
3.  Konečným uživatelům při odkládání odpadních přenosných baterií ve sběrných místech podle odstavce 2 nesmějí být účtovány poplatky ani nejsou povinni kupovat novou baterii.
3.  Koneční uživatelé musí mít možnost odkládat odpadní přenosné baterie ve sběrných místech podle odstavce 2 a nesmějí jim být účtovány poplatky ani nejsou povinni kupovat novou baterii, přičemž podmínkou odložení baterie nesmí být ani to, že ji zakoupili u producentů, kteří zřídili sběrná místa.
Pozměňovací návrh 311
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí
4.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, musí dosáhnout a trvale zachovávat alespoň níže uvedené cíle ve sběru odpadních přenosných baterií, vypočtené jako procentní podíly z přenosných baterií – s vyloučením baterií z lehkých dopravních prostředků – dodaných poprvé na trh příslušným producentem nebo kolektivně producenty zahrnutými v organizaci odpovědnosti producentů:
4.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, musí dosáhnout a každoročně zachovávat alespoň níže uvedené cíle ve sběru odpadních přenosných baterií, vypočtené jako procentní podíly z přenosných baterií dodaných poprvé na trh v daném členském státě příslušným producentem nebo kolektivně producenty zahrnutými v organizaci odpovědnosti producentů:
Pozměňovací návrh 312
Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 4 a (nový)
4a.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, splní a každoročně udržují alespoň tyto cíle sběru odpadních přenosných baterií pro všeobecné použití, vypočítané jako procentní podíly přenosných baterií pro všeobecné použití, jež byly poprvé dodány na trh v členském státě příslušným producentem nebo kolektivně producenty, které zastupuje organizace odpovědnosti producentů:
a)  45 % do 31. prosince 2023;
b)  70 % do 31. prosince 2025;
c)  80 % do 31. prosince 2030.
Pozměňovací návrh 313
Návrh nařízení
Článek 48 a (nový)
Článek 48a
Sběr odpadních baterií z lehkých dopravních prostředků
1.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, zajistí sběr všech odpadních baterií lehkých dopravních prostředků bez ohledu na jejich povahu, chemické složení, značku nebo původ, na území členského státu, ve kterém dodali baterie poprvé na trh.
2.  Producenti odpadních baterií lehkých dopravních prostředků nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, provádějí bezplatný zpětný odběr všech odpadních baterií lehkých dopravních prostředků bez ohledu na jejich chemické složení, značku nebo původ na území členského státu, ve kterém dodali baterie poprvé na trh, aniž by byl konečný uživatel povinen kupovat novou baterii, přičemž podmínkou zpětného odběru baterie nesmí být ani to, že ji u těchto producentů zakoupil. Za tímto účelem provádějí zpětný odběr odpadních baterií lehkých dopravních prostředků od konečných uživatelů nebo z míst zpětného odběru a ze sběrných míst, jejž zajišťují ve spolupráci:
a)  s distributory baterií lehkých dopravních prostředků v souladu s čl. 50 odst. 1;
b)  s nezávislými provozovateli, kteří opravují lehké dopravní prostředky;
c)  s veřejnými orgány nebo třetími stranami provádějícími nakládání s odpady jejich jménem v souladu s článkem 53.
3.  Režim zpětného odběru zavedený v souladu s odstavcem 2 se vztahuje na celé území členského státu s přihlédnutím k velikosti a hustotě obyvatelstva, očekávanému objemu baterií lehkých dopravních prostředků, dostupnosti míst zpětného odběru pro konečné uživatele a vzdálenosti, která je od těchto míst dělí. Režim zpětného odběru se neomezuje na oblasti, kde je sběr a následné nakládání s odpadními bateriemi lehkých dopravních prostředků nejvýnosnější.
4.  Koncoví uživatelé při vyřazování odpadních baterií lehkých dopravních prostředků ve sběrných místech uvedených v odstavci 2 musí mít za všech okolností možnost vracet veškeré odpadní lehké přepravní baterie na kterémkoli sběrném místě a učinit tak bezplatně nebo bez nutnosti zakoupit novou baterii.
5.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, musí splnit a každoročně zachovávat alespoň níže uvedené cíle pro sběr odpadních baterií lehkých dopravních prostředků, vypočtené jako procentní podíly z množství baterií lehkých dopravních prostředků dodaných poprvé na trh v daném členském státě příslušným producentem nebo kolektivně producenty, kteří jsou členy organizace odpovědnosti producentů:
a)  75 % do 31. prosince 2025;
b)  85 % do 31. prosince 2030.
Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, vypočtou úroveň sběru uvedenou v prvním pododstavci v souladu s aktem v přenesené pravomoci, který byl přijat v souladu s čl. 55 odst. 2.
6.  Sběrná místa zřízená v souladu s odstavcem 1 a 2 tohoto článku nepodléhají požadavkům na registraci nebo získání povolení podle směrnice 2008/98/ES.
7.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, požádají o schválení příslušný orgán, který ověří soulad opatření zavedených za účelem zajištění souladu s tímto článkem. Pokud o schválení žádá organizace odpovědnosti producentů, musí žádost o schválení jasně identifikovat producenty, kteří jsou jejími aktivními členy a které zastupuje.
8.  Organizace odpovědnosti producentů zajistí, aby údaje, které má k dispozici, pokud jde o informace, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, nebo informace, které se přímo týkají jednotlivých producentů, zůstaly důvěrné. Příslušný orgán může ve svém schválení stanovit podmínky, jež mají být za tímto účelem splněny.
9.  Povolení podle odstavce 6 může být uděleno pouze tehdy, pokud se předložením písemných dokladů prokáže, že jsou splněny požadavky odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku a že jsou zavedena veškerá opatření, která umožňují splnění a trvalé plnění alespoň cíle sběru uvedeného v odstavci 5. Pokud o schválení žádá organizace odpovědnosti producentů, získá ho v rámci schválení podle čl. 47 odst. 6.
10.  Příslušný orgán stanoví podrobnosti postupu schvalování podle odstavce 7 s cílem zajistit soulad s požadavky stanovenými v odst. 1 až 4 tohoto článku a v článku 56. To zahrnuje požadavek obsažený ve zprávě nezávislých odborníků, aby ověřování ex ante u opatření v oblasti sběru byla prováděna způsobem, který zajistí soulad s požadavky tohoto článku. To zahrnuje také lhůty pro ověření jednotlivých kroků a pro přijetí rozhodnutí příslušného orgánu, které nesmí překročit šest týdnů od předložení úplné dokumentace k žádosti.
11.  Příslušný orgán pravidelně, alespoň každé tři roky přezkoumává, zda jsou i nadále splněny podmínky pro schválení podle odstavce 7. Schválení může být zrušeno, pokud cíl v oblasti sběru stanovený v odstavci 4 nebyl dosažen nebo pokud producent nebo organizace odpovědnosti producentů závažně porušuje své povinnosti podle odstavců 1 až 3.
12.  Producent nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jeho jménem, pokud byla jmenována v souladu s čl. 47 odst. 2, oznámí neprodleně příslušnému orgánu jakékoli změny podmínek zahrnutých v žádosti o schválení podle odstavce 7, jakékoli změny, které se týkají podmínek schválení podle odstavce 8 a trvalé zastavení činnosti.
13.  Členské státy každých pět let provádějí zjišťování složení sebraného smíšeného komunálního odpadu a toků odpadních elektrických a elektronických zařízení alespoň na úrovni NUTS 2 s cílem určit podíl odpadních přenosných baterií v nich. První zjišťování bude provedeno do 31. prosince 2023. Na základě získaných informací mohou příslušné orgány při udělování nebo přezkumu schválení podle odstavců 7 a 10 vyžadovat, aby producenti přenosných baterií nebo organizace odpovědnosti producentů přijali nápravná opatření k rozšíření své sítě zapojených sběrných míst a provedli informační kampaně v souladu s čl. 60 odst. 1 úměrně podílu odpadních přenosných baterií ve smíšeném komunálním odpadu a v tocích odpadních elektrických a elektronických zařízení, který byl zjištěn při zjišťování složení.
Pozměňovací návrh 314
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. - 1 (nový)
-1.  Producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, zajistí sběr všech odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel bez ohledu na jejich povahu, chemické složení, značku nebo původ, na území členského státu, ve kterém dodali baterie poprvé na trh.
Pozměňovací návrh 315
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
1.  Producenti automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, musí přijmout nazpět bezplatně, bez povinnosti konečného uživatele zakoupit novou baterii a bez podmínky, aby dotyčná baterie musela být zakoupena od nich, veškeré odpadní automobilové baterie, průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel příslušného druhu, který dodali poprvé na trh na území dotyčného členského státu. Za tímto účelem přijmou nazpět odpadní automobilové baterie, průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel od konečných uživatelů nebo ze sběrných míst, jež zajišťují ve spolupráci s/se:
1.  Producenti automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, musí přijmout nazpět bezplatně, bez povinnosti konečného uživatele zakoupit novou baterii a bez podmínky, aby dotyčná baterie musela být zakoupena od nich, veškeré odpadní automobilové baterie, průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel příslušného druhu, který dodali poprvé na trh na území dotyčného členského státu. Za tímto účelem přijmou nazpět odpadní automobilové baterie, průmyslové baterie a baterie elektrických vozidel od konečných uživatelů nebo z míst zpětného odběru a ze sběrných míst, jež zajišťují ve spolupráci s/se:
Pozměňovací návrh 316
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  nezávislými provozovateli, kteří se zabývají zpracováním automobilových a průmyslových baterií a baterií pro elektrická vozidla k opětovnému použití, jejich repasováním nebo zpracováním k novému využití;
Pozměňovací návrh 317
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud odpadní průmyslové baterie vyžadují předchozí demontáž v prostorách soukromých, nekomerčních uživatelů, povinnost producenta přijmout tyto baterie nazpět zahrnuje úhradu nákladů na demontáž a sběr odpadních baterií v prostorách těchto uživatelů.
Pokud odpadní průmyslové baterie vyžadují předchozí demontáž v prostorách soukromých, nekomerčních uživatelů, povinnost producenta nebo organizací odpovědnosti producentů, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, přijmout tyto baterie nazpět zahrnuje úhradu nákladů na demontáž a sběr odpadních baterií v prostorách těchto uživatelů.
Pozměňovací návrh 318
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 3 – písm. a
a)  vybavit sběrná místa podle odstavce 1 vhodnou sběrnou infrastrukturou pro tříděný sběr odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel, která splňuje platné bezpečnostní požadavky, a uhradit nezbytné náklady vynaložené těmito sběrnými místy v souvislosti s činnostmi zpětného odběru. Zásobníky pro sběr a dočasné uskladnění takových baterií ve sběrném místě musí být přiměřené k zajištění množství a nebezpečné povahy odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel, které pravděpodobně budou prostřednictvím těchto sběrných míst sbírány;
a)  vybavit místa zpětného odběru a sběrná místa podle odstavce 1 vhodnou sběrnou infrastrukturou pro tříděný sběr odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel, která splňuje platné bezpečnostní požadavky, a uhradit nezbytné náklady vynaložené těmito místy zpětného odběru a sběrnými místy v souvislosti s činnostmi zpětného odběru. Zásobníky pro sběr a dočasné uskladnění takových baterií ve sběrném místě musí být přiměřené k zajištění množství a nebezpečné povahy odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel, které pravděpodobně budou prostřednictvím těchto míst zpětného odběru a sběrných míst sbírány;
Pozměňovací návrh 319
Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy každoročně shromažďují informace tříděné podle hmotnosti a chemického složení, včetně podložených odhadů, o množstvích a kategoriích automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel uvedených na jejich trhy, které jsou dostupné pro sběr ve srovnání s množstvím baterií, jež byly v dotčeném členském státě všemi způsoby posbírány, připraveny k opětovnému použití, recyklovány a opětovně získány, a informace o bateriích ve vyvážených vozidlech / průmyslových výrobcích.
Pozměňovací návrh 320
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1
1.  Distributoři přijímají nazpět odpadní baterie od konečných uživatelů bez poplatků a bez povinnosti koupit novou baterii, a to bez ohledu na jejich chemické složení nebo původ. Zpětný odběr přenosných baterií se zajistí v jejich maloobchodní prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti. Zpětný odběr odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel se zajistí v jejich maloobchodní prodejně nebo v její blízkosti. Tato povinnost je omezena na druhy odpadních baterií, které distributor má nebo měl ve své nabídce jako nové baterie, a v případě přenosných baterií je omezena na množství, které běžně odkládají neprofesionální koneční uživatelé.
1.  Distributoři přijímají nazpět odpadní baterie od konečných uživatelů bez poplatků nebo bez podmínění zpětného odběru tím, že by baterie musela být zakoupena u téhož distributora, a to bez ohledu na jejich chemické složení nebo původ. Zpětný odběr přenosných baterií se zajistí v jejich maloobchodní prodejně nebo v její bezprostřední blízkosti. Zpětný odběr odpadních baterií lehkých dopravních prostředků, automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel se zajistí v jejich maloobchodní prodejně nebo v její blízkosti. Tato povinnost je omezena na druhy odpadních baterií, které distributor má nebo měl ve své nabídce jako nové baterie, a v případě přenosných baterií je omezena na množství, které běžně odkládají neprofesionální koneční uživatelé.
Pozměňovací návrh 321
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 3
3.  Distributoři předají odpadní baterie, které přijali nazpět, producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů, kteří jsou odpovědní za sběr těchto baterií v souladu s článkem 48 respektive s článkem 49, nebo provozovateli zařízení na nakládání s odpady za účelem jejich zpracování a recyklace v souladu s článkem 56.
3.  Distributoři předají odpadní baterie, které přijali nazpět, producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů, kteří jsou odpovědní za sběr těchto baterií v souladu s článkem 48, 48a respektive s článkem 49, nebo provozovateli zařízení na nakládání s odpady za účelem jejich zpracování a recyklace v souladu s článkem 56. Členské státy mohou omezit možnost distributorů předávat odpadní baterie podle jejich typu producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů, nebo provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady. Členské státy zajistí, aby tato omezení neměla nepříznivý dopad na systémy sběru a recyklace.
Pozměňovací návrh 322
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4
4.  Povinnosti podle tohoto článku se obdobně použijí na provozovatele dodávající baterie prostřednictvím smluv uzavřených na dálku konečným spotřebitelům. Tito provozovatelé zajistí dostatečný počet sběrných míst pokrývajících celé území členského státu a s přihlédnutím k početnosti a hustotě obyvatelstva, předpokládanému množství odpadních automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel a přístupnosti a blízkosti pro konečné uživatele umožňující konečným uživatelům baterie vracet.
4.  Povinnosti podle tohoto článku se obdobně použijí na provozovatele dodávající baterie prostřednictvím smluv uzavřených na dálku konečným spotřebitelům. Tito provozovatelé zajistí dostatečný počet sběrných míst pokrývajících celé území členského státu a s přihlédnutím k početnosti a hustotě obyvatelstva, předpokládanému množství odpadních přenosných baterií, baterií lehkých dopravních prostředků, automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel a přístupnosti a blízkosti pro konečné uživatele umožňující konečným uživatelům baterie vracet.
Pozměňovací návrh 323
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 4 a (nový)
4a.  V případě prodeje s dodáním nabízejí distributoři možnost zpětného bezplatného odběru baterie. Konečný uživatel je při objednání baterie informován o ujednáních o zpětném odběru použité baterie.
Pozměňovací návrh 324
Návrh nařízení
Článek 50 a (nový)
Článek 50a
Systémy zálohování baterií
Komise do 31. prosince 2025 posoudí proveditelnost a potenciální přínosy zavedení celounijních systémů zálohování baterií, zejména přenosných baterií pro všeobecné použití. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh a zváží přijetí vhodných opatření, včetně přijetí legislativních návrhů. Pokud budou členské státy zavádět vnitrostátní systémy zálohování baterií, oznámí tato opatření Komisi. Vnitrostátní systémy zálohování nebrání v přijetí harmonizovaného celounijního systému.
Pozměňovací návrh 325
Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2
2.  Koneční uživatelé odkládají odpadní baterie v určených sběrných místech pro tříděný sběr zřízených v souladu se zvláštními smlouvami uzavřenými s producentem nebo organizací odpovědnosti producentů v souladu s články 48 a 49.
2.  Koneční uživatelé odkládají odpadní baterie v určených sběrných místech pro tříděný sběr zřízených v souladu se zvláštními smlouvami uzavřenými s producentem nebo organizací odpovědnosti producentů v souladu s články 48, 48a a 49.
Pozměňovací návrh 326
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 1
Provozovatelé zařízení pro zpracování odpadů, na které se vztahují směrnice 2000/53/ES a 2012/19/EU, předají odpadní baterie, které jsou výsledkem zpracování vozidel se skončenou životností a odpadních elektrických a elektronických zařízení, producentům příslušných baterií nebo organizaci odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení, nebo provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem jejich zpracování a recyklaci v souladu s požadavky článku 56 tohoto nařízení. Provozovatelé zařízení pro zpracování odpadů vedou o těchto transakcích záznamy.
Provozovatelé zařízení pro zpracování odpadů, na které se vztahují směrnice 2000/53/ES a 2012/19/EU, předají odpadní baterie, které jsou výsledkem zpracování vozidel se skončenou životností a odpadních elektrických a elektronických zařízení, producentům příslušných baterií nebo organizaci odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2 tohoto nařízení, nebo schváleným provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem jejich zpracování a recyklaci v souladu s požadavky článku 56 tohoto nařízení. Členské státy mohou omezit možnost provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady, na něž se vztahuje směrnice 2000/53/ES nebo směrnice 2012/19/EU, předávat odpadní baterie podle jejich typu buď producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů, nebo jinému provozovateli zařízení pro nakládání s odpady. Členské státy zajistí, aby tato omezení neměla nepříznivý dopad na systémy sběru a recyklace. Provozovatelé zařízení pro zpracování odpadů vedou o těchto transakcích záznamy.
Pozměňovací návrh 327
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1
1.  Odpadní baterie pocházející od soukromých nekomerčních uživatelů lze odkládat ve sběrných místech pro tříděný sběr zřízených orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady.
1.  Odpadní baterie pocházející od soukromých nekomerčních uživatelů lze odkládat ve sběrných místech pro tříděný sběr zřízených orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady. Jsou-li veřejné orgány pro nakládání s odpady zřízeny pro konkrétní typ baterie, neodmítnou zpětný odběr žádných odpadních baterií tohoto typu, včetně opětovně použitých baterií, baterií s novým využitím a repasovaných baterií.
Pozměňovací návrh 328
Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2
2.  Orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, předávají sebrané odpadní baterie producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů jednajícím jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, nebo provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem zpracování a recyklace těchto odpadních baterií v souladu s požadavky článku 56 nebo samy provádějí jejich zpracování a recyklaci v souladu s požadavky článku 56.
2.  Orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, předávají sebrané odpadní baterie producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů jednajícím jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, nebo provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem zpracování a recyklace těchto odpadních baterií v souladu s požadavky článku 56 nebo samy provádějí jejich zpracování a recyklaci v souladu s požadavky článku 56. Členské státy mohou omezit možnost veřejných orgánů pro nakládání s odpady předávat odpadní baterie podle jejich druhu buď producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů nebo provozovateli zařízení pro nakládání s odpady, nebo možnost provádět jejich zpracování a recyklaci samy. Členské státy zajistí, aby tato omezení neměla nepříznivý dopad na systémy sběru a recyklace.
Pozměňovací návrh 329
Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
Dobrovolná směrná místa pro odpadní přenosné baterie předávají odpadní přenosné baterie producentům přenosných baterií nebo třetím stranám jednajícím jejich jménem včetně organizací odpovědnosti producentů nebo provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem zpracování a recyklace v souladu s požadavky článku 56.
Dobrovolná směrná místa pro odpadní přenosné baterie předávají odpadní přenosné baterie producentům přenosných baterií nebo třetím stranám jednajícím jejich jménem včetně organizací odpovědnosti producentů nebo schváleným provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady za účelem zpracování a recyklace v souladu s požadavky článku 56. Členské státy mohou omezit možnost dobrovolných míst sběru odpadních přenosných baterií předávat tyto odpadní přenosné baterie buď producentům nebo organizacím odpovědnosti producentů, nebo provozovateli zařízení pro nakládání s odpady. Členské státy zajistí, aby tato omezení neměla nepříznivý dopad na systémy sběru a recyklace.
Pozměňovací návrh 330
Návrh nařízení
Čl. 55 – název
Úroveň sběru pro odpadní přenosné baterie
Úroveň sběru pro odpadní přenosné baterie a odpadní baterie lehkých dopravních prostředků
Pozměňovací návrh 331
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. b
b)  65 % do 31. prosince 2025;
b)  70 % do 31. prosince 2025;
Pozměňovací návrh 332
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 – písm. c
c)  70 % do 31. prosince 2030.
c)  80 % do 31. prosince 2030.
Pozměňovací návrh 333
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1 a (nový)
1a.  Členské státy splní tyto minimální cíle sběru odpadních přenosných baterií obecného použití:
a)  45 % do 31. prosince 2023;
b)  70 % do 31. prosince 2025;
c)  80 % do 31. prosince 2030.
Pozměňovací návrh 334
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 a (nový)
2a.  Členské státy splní tyto minimální cíle sběru odpadních lehkých dopravních baterií:
a)  75 % do 31. prosince 2025;
b)  85 % do 31. prosince 2030.
Pozměňovací návrh 335
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 2 b (nový)
2b.  Komise do 31. prosince 2023 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, který doplní toto nařízení zavedením podrobných pravidel pro výpočet a ověření cílů sběru odpadních baterií lehkých dopravních prostředků s ohledem na množství odpadních baterií, které jsou pro sběr k dispozici.
Pozměňovací návrh 336
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 3
3.  Komise do 31. prosince 2030 přezkoumá cíl stanovený v odst. 1 písm. c) a v rámci tohoto přezkumu posoudí stanovení cíle sběru pro baterie napájející lehké dopravní prostředky, a to s ohledem na vývoj jejich podílu na trhu, jako samostatný cíl nebo v rámci přezkumu cíle stanoveného v odst. 1 písm. c) a v čl. 48 odst. 4. Tento přezkum může rovněž posoudit zavedení metodiky výpočtu pro výpočet úrovně tříděného sběru s ohledem na množství odpadních baterií, které jsou pro sběr k dispozici. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledku přezkumu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh.
3.  Komise do 31. prosince 2024 přezkoumá cíl stanovený v odst. 1 písm. c). Tento přezkum rovněž posoudí zavedení metodiky výpočtu pro výpočet úrovně tříděného sběru s ohledem na množství přenosných odpadních baterií, které jsou pro sběr k dispozici. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledku přezkumu, ke které v případě potřeby připojí legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 337
Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 4
4.  Komisi se svěřuje právo přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny metodiky pro výpočet úrovně sběru pro přenosné baterie stanovené v příloze XI.
vypouští se
Pozměňovací návrh 338
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 1
1.  Sebrané odpadní baterie nelze ukládat na skládkách ani spalovat.
1.  Sebrané odpadní baterie nelze odstraňovat ani použít v procesech energetického využití.
Pozměňovací návrh 339
Návrh nařízení
Čl. 56 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy mohou zavést systémy pobídek pro hospodářské subjekty, které dosahují vyšších výnosů, než jsou příslušné prahové hodnoty stanovené v části B a C přílohy XII.
Pozměňovací návrh 340
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 1
1.  Všechny sebrané odpadní baterie vstupují do procesu recyklace.
1.  U všech sebraných odpadních baterií se provádí příprava pro opětovné použití, příprava k novému využití nebo proces recyklace, a to s výjimkou baterií obsahujících rtuť, které musí být odstraněny způsobem, jenž nemá negativní dopady na lidské zdraví nebo životní prostředí.
Pozměňovací návrh 341
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 3 a (nový)
3a.  S cílem umožnit řádné třídění a vykazování odpadních lithium-iontových baterií zařadí Komise případně lithium-iontové odpadní baterie na seznam odpadů uvedený v rozhodnutí 2000/532/ES.
Pozměňovací návrh 342
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 4
4.  Komise do 31. prosince 2023 přijme prováděcí akt za účelem stanovení podrobných pravidel pro výpočet a ověřování recyklační účinnosti a využití materiálů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
4.  Komise do 31. prosince 2023 přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením podrobných pravidel pro výpočet a ověřování recyklační účinnosti a využití materiálů.
Pozměňovací návrh 343
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 5
5.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem změny minimálních úrovní využitých materiálů z odpadních baterií, které jsou stanoveny v částech B a C přílohy XII, s ohledem na technický a vědecký pokrok a vznikající nové technologie v oblasti nakládání s odpady.
5.  Do 31. prosince 2027 Komise vyhodnotí a představí zprávu o pokroku ohledně recyklačních účinností a úrovní využitých materiálů z odpadních baterií, které jsou stanoveny v částech B a C přílohy XII, s ohledem na technický a vědecký pokrok a vznikající nové technologie v oblasti nakládání s odpady. V případě potřeby se k této zprávě připojí legislativní návrh na zvýšení minimální účinnosti recyklace a úrovně využitých materiálů.
Pozměňovací návrh 344
Návrh nařízení
Čl. 57 – odst. 5 a (nový)
5a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem rozšíření seznamu chemických látek a materiálů baterií, které jsou stanoveny v částech B a C přílohy XII, s ohledem na vědeckotechnický pokrok a vznikající nové technologie v oblasti nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 345
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 1
1.  Zpracování a recyklace mohou být prováděny mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii za předpokladu, že přeprava odpadních baterií je v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES) č. 1418/2007.
1.  Zpracování, příprava na opětovné použití, příprava k novému využití a recyklace mohou být prováděny mimo dotyčný členský stát nebo mimo Unii za předpokladu, že přeprava odpadních baterií je v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 a nařízením (ES) č. 1418/2007.
Pozměňovací návrh 346
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 2
2.  Odpadní baterie vyvážené z Unie v souladu s odstavcem 1 se do plnění povinností, účinnosti a cílů stanovených v článku 56 a článku 57 započítávají pouze v případě, že subjekt provádějící recyklaci nebo jiný držitel odpadu vyvážející odpadní baterie za účelem zpracování a recyklace prokáže, že zpracování bylo provedeno za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům tohoto nařízení.
2.  Odpadní baterie vyvážené z Unie v souladu s odstavcem 1 se do plnění povinností, účinnosti a cílů stanovených v článku 56 a článku 57 započítávají pouze v případě, že subjekt provádějící recyklaci nebo jiný držitel odpadu vyvážející odpadní baterie za účelem zpracování, přípravy na opětovné použití, přípravy k novému využití a recyklace poskytne důkaz v podobě dokumentů schválených příslušným orgánem země určení, že zpracování bylo provedeno za podmínek, které jsou rovnocenné požadavkům tohoto nařízení a příslušným požadavkům na ochranu životního prostředí a požadavkům na ochranu zdraví uvedeným v jiných právních předpisech Unie.
Pozměňovací návrh 347
Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 3
3.  Komisi se svěřuje pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, jímž stanoví podrobná pravidla doplňující pravidla obsažená v odstavci 2 tohoto článku stanovením kritérií pro posuzování rovnocenných podmínek.
3.  Komise přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, jímž stanoví podrobná pravidla doplňující pravidla obsažená v odstavci 2 tohoto článku stanovením kritérií pro posuzování rovnocenných podmínek nejpozději do 1. července 2023.
Pozměňovací návrh 348
Návrh nařízení
Čl. 59 – název
Požadavky týkající se nového využití a repase průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel
Požadavky týkající se nového využití a repase baterií pro lehké dopravní prostředky, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel
Pozměňovací návrh 349
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1
1.  Nezávislým provozovatelům se poskytne za rovných podmínek přístup k systému řízení baterie u nabíjitelných průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh za účelem posouzení a určení technického stavu a zbývající doby životnosti baterií podle parametrů stanovených v příloze VII.
1.  Nezávislým provozovatelům se poskytne za rovných podmínek přístup „read-only“ k systému řízení baterie u baterií lehkých dopravních prostředků a baterií, které jsou součástí stacionárních bateriových systémů pro ukládání energie, a baterií elektrických vozidel a přenosných baterií, které zahrnují systémy řízení baterií, za účelem posouzení a určení technického stavu a zbývající doby životnosti baterií podle parametrů stanovených v příloze VII.
Pozměňovací návrh 350
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 1 a (nový)
1a.  U všech použitých stacionárních systémů pro ukládání energie a baterií elektrických vozidel se posoudí, zda jsou vhodné k opětovnému použití, novému použití nebo repasi. Pokud z posouzení vyplyne, že takové baterie jsou vhodné k opětovnému použití, musí být znovu použity. Pokud z posouzení vyplyne, že nejsou vhodné k opětovnému použití, ale jsou vhodné pro nové využití nebo repasi, musí být nově využity nebo repasovány.
Pozměňovací návrh 351
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 2
2.  Nezávislým provozovatelům provádějícím postupy nového využití nebo repase se poskytne za rovných podmínek přiměřený přístup k informacím důležitým pro manipulaci s průmyslovými bateriemi a bateriemi elektrických vozidel nebo se zařízeními a vozidly, v nichž jsou takové baterie zabudovány, a se složkami takových baterií, zařízení nebo vozidel, včetně bezpečnostních prvků, a pro zkoušení takových baterií, zařízení nebo vozidel a jejich složek včetně bezpečnostních prvků.
2.  Nezávislým provozovatelům provádějícím přípravu pro postupy nového využití, postupy nového využití nebo repase se poskytne za rovných podmínek přiměřený přístup k informacím důležitým pro manipulaci s bateriemi lehkých dopravních prostředků, s průmyslovými bateriemi a bateriemi elektrických vozidel nebo se zařízeními a vozidly, v nichž jsou takové baterie zabudovány, a se složkami takových baterií, zařízení nebo vozidel, včetně bezpečnostních prvků, a pro zkoušení takových baterií, zařízení nebo vozidel a jejich složek včetně bezpečnostních prvků.
Pozměňovací návrh 352
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 3
3.  Provozovatelé provádějící postupy nového využití nebo repase baterií zajistí, aby přezkoumání, zkoušení výkonnosti, balení a přeprava baterií a jejich složek byly prováděny na základě odpovídající kontroly kvality a bezpečnostních pokynů.
3.  Provozovatelé provádějící přípravu pro postupy nového využití, postupy nového využití nebo repase baterií zajistí, aby přezkoumání, zkoušení výkonnosti a bezpečnosti, balení a přeprava baterií a jejich složek byly prováděny na základě odpovídající kontroly kvality a bezpečnostních pokynů.
Pozměňovací návrh 353
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Provozovatelé provádějící postupy nového využití nebo repase baterií zajistí, aby baterie s novým využitím nebo repasovaná baterie byla při uvedení na trh v souladu s tímto nařízením, s příslušnými produktovými požadavky a s požadavky na ochranu životního prostředí a lidského zdraví v jiných právních předpisech a s technickými požadavky pro konkrétní účel použití.
4.  Provozovatelé provádějící přípravu pro postupy nového využití, postupy nového využití nebo repase baterií zajistí, aby baterie s novým využitím nebo repasovaná baterie byla při uvedení na trh v souladu s tímto nařízením, s příslušnými produktovými požadavky a s požadavky na ochranu životního prostředí a lidského zdraví v jiných právních předpisech a s technickými požadavky pro konkrétní účel použití.
Pozměňovací návrh 354
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 2
Baterie s novým využitím nebo repasovaná baterie nepodléhá povinnostem stanoveným v čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1, 2 a 3, čl. 10 odst. 1 a 2 a čl. 39 odst. 1, pokud hospodářský subjekt, který baterii s novým využitím nebo repasovanou baterii uvádí na trh, prokáže, že baterie před novým využitím nebo repasí byla uvedena na trh před datem, kdy se tyto povinnosti v souladu s uvedenými články stanou použitelnými.
Baterie s novým využitím nebo repasovaná baterie nepodléhá povinnostem stanoveným v čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 8 odst. 1, 2 a 3 a čl. 39 odst. 1, pokud hospodářský subjekt, který baterii s novým využitím nebo repasovanou baterii uvádí na trh, prokáže, že baterie před novým využitím nebo repasí byla uvedena na trh před datem, kdy se tyto povinnosti v souladu s uvedenými články stanou použitelnými.
Pozměňovací návrh 355
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)
Provozovatelé, kteří uvádějí baterie s novým využitím nebo repasované baterie na trh, se považují za nového výrobce baterie, a jsou tudíž zaregistrováni v souladu s článkem 46 a v souladu s článkem 47 mají rozšířenou odpovědnost výrobce.
Pozměňovací návrh 356
Návrh nařízení
Čl. 59 – odst. 5 – návětí
5.  S cílem zdokumentovat, že odpadní baterie, která je předmětem nového využití nebo po repasi, již není odpadem, musí držitel baterie na žádost příslušného orgánu:
5.  S cílem zdokumentovat, že odpadní baterie, která je předmětem nového využití nebo po repasi, již není odpadem, musí provozovatelé provádějící postupy nového využití nebo repase na žádost příslušného orgánu:
Pozměňovací návrh 357
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a
a)  příspěvek konečných uživatelů k prevenci vzniku odpadů, včetně informací o osvědčených postupech při užívání baterií, které jsou zaměřeny na prodloužení fáze jejich využívání a na možnosti přípravy na opětovné použití;
a)  příspěvek konečných uživatelů k prevenci vzniku odpadů, včetně informací o osvědčených postupech a doporučeních při užívání baterií, které jsou zaměřeny na prodloužení fáze jejich využívání a na možnosti opětovného použití, přípravy na opětovné použití, přípravy k novému využití, nového využití a repase;
Pozměňovací návrh 358
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c
c)  systémy tříděného sběru, přípravy na opětovné použití a recyklaci, které jsou k dispozici pro odpadní baterie;
c)  systémy tříděného sběru, místa zpětného odběru a sběrná místa, systémy přípravy na opětovné použití, přípravy k novému využití, nového využití, repaserecyklace, které jsou k dispozici pro odpadní baterie;
Pozměňovací návrh 359
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. f
f)  dopad látek obsažených v bateriích na životní prostředí a na lidské zdraví, včetně dopadů vyvolaných nevhodným odkládáním odpadních baterií, jako je jejich odhazování mimo místa k tomu určená nebo odkládání v rámci netříděného komunálního odpadu.
f)  dopad látek, zejména nebezpečných látek, obsažených v bateriích na životní prostředí a na lidské zdraví, včetně dopadů vyvolaných nevhodným odkládáním odpadních baterií, jako je jejich odhazování mimo místa k tomu určená nebo odkládání v rámci netříděného komunálního odpadu.
Pozměňovací návrh 360
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b
b)  v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koneční uživatelé snadno porozumí, stanoveném příslušným členským státem.
b)  v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koneční uživatelé snadno porozumí, stanoveném příslušným členským státem a přístupném osobám se zdravotním postižením v souladu se směrnicí (EU) 2019/882.
Pozměňovací návrh 361
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 2
2.  Producenti zpřístupní distributorům a provozovatelům uvedeným v článcích 50, 52 a 53 a ostatním provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí činnosti opravy, repase, přípravy k opětovnému použití, zpracování a recyklace, informace týkající se bezpečnostních a ochranných opatření, včetně opatření k zajištění bezpečnosti při práci, která se vztahují na uskladnění a sběr odpadních baterií.
2.  Producenti zpřístupní distributorům a provozovatelům uvedeným v článcích 50, 52 a 53 a ostatním provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí činnosti opravy, repase, přípravy k opětovnému použití, zpracování a recyklace, informace týkající se složek a materiálů baterií a umístění všech nebezpečných látek v baterii. Producenti zpřístupní informace týkající se bezpečnostních a ochranných opatření, včetně opatření k zajištění bezpečnosti při práci, která se vztahují na uskladnění a sběr odpadních baterií.
Pozměňovací návrh 362
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí
3.  Od okamžiku, kdy je model baterie dodán na území členského státu, producenti na požádání elektronicky zpřístupní provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí činnosti opravy, repase, přípravy k opětovnému použití, zpracování a recyklace, tyto informace specifické pro každý model baterie, které se týkají náležitého zpracování odpadních baterií způsobem šetrným k životnímu prostředí, pokud je tito provozovatelé potřebují k provádění těchto činností:
3.  Od okamžiku, kdy je model baterie dodán na území členského státu, producenti na požádání zdarma elektronicky zpřístupní provozovatelům zařízení pro nakládání s odpady, kteří provádějí činnosti opravy, repase, přípravy k opětovnému použití, zpracování a recyklace, tyto informace specifické pro každý model baterie, které se týkají náležitého zpracování odpadních baterií způsobem šetrným k životnímu prostředí, pokud je tito provozovatelé potřebují k provádění těchto činností:
Pozměňovací návrh 363
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a
a)  postupy, jež zajistí demontáž vozidel a zařízení způsobem, který umožňuje vyjmutí zabudovaných baterií;
a)  postupy, jež zajistí demontáž lehkých dopravních prostředků, vozidel a zařízení způsobem, který umožňuje vyjmutí zabudovaných baterií;
Pozměňovací návrh 364
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b
b)  bezpečnostní a ochranná opatření, včetně opatření k zajištění bezpečnosti při práci, vztahující se na procesy uskladnění, přepravy, zpracování a recyklace odpadních baterií.
b)  bezpečnostní a ochranná opatření, včetně opatření k zajištění bezpečnosti při práci a požární bezpečnosti, vztahující se na procesy uskladnění, přepravy, zpracování a recyklace odpadních baterií.
Pozměňovací návrh 365
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 4
4.  Distributoři, kteří dodávají baterie konečným spotřebitelům, poskytnou ve svých maloobchodních prostorách, a to viditelným způsobem, a prostřednictvím svých on-line tržišť informace uvedené v odstavcích 1 a 2 a informace o tom, jak mohou koneční uživatele bezplatně vrátit odpadní baterie do příslušných sběrných míst zřízených v maloobchodních prodejnách nebo na účet tržiště. Tato povinnost je omezena na druhy baterií, které distributor nebo maloobchodník má nebo měl ve své nabídce jako nové baterie.
4.  Distributoři, kteří dodávají baterie konečným spotřebitelům, poskytnou natrvalo ve svých maloobchodních prostorách nebo svých on-line tržištích informace uvedené v odstavcích 1 a 2 a informace o tom, jak mohou koneční uživatele bezplatně vrátit odpadní baterie do příslušných sběrných míst zřízených v maloobchodních prodejnách nebo na účet tržiště, a to způsobem pro konečné uživatele baterie snadno přístupným a jasně viditelným. Tato povinnost je omezena na druhy baterií, které distributor nebo maloobchodník má nebo měl ve své nabídce jako nové baterie.
Pozměňovací návrh 366
Návrh nařízení
Čl. 60 – odst. 5
5.  Náklady, které hradí producent podle čl. 47 odst. 1 písm. e), se konečnému uživateli v místě prodeje nové baterie zobrazí samostatně. Uvedené náklady nesmějí převýšit nejlepší možný odhad skutečně vzniklých nákladů.
5.  Náklady, které hradí producent podle čl. 47 odst. 1 písm. e), se konečnému uživateli v místě prodeje nové baterie zobrazí samostatně. Uvedené náklady nesmějí převýšit nejlepší možný odhad skutečně vzniklých nákladů a nesmějí být připočteny ke konečným nákladům baterie pro spotřebitele v místě prodeje.
Pozměňovací návrh 367
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
1.  Producenti přenosných baterií nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, podávají příslušnému orgánu za každý kalendářní rok tyto informace podle chemického složení baterií, přičemž uvedou množství baterií napájejících lehké dopravní prostředky:
1.  Producenti přenosných baterií nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, podávají příslušnému orgánu za každý kalendářní rok tyto informace podle chemického složení baterií:
Pozměňovací návrh 368
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
aa)  množství přenosných baterií pro všeobecné použití dodaných poprvé na trh na území členského státu, s vyloučením veškerých přenosných baterií pro všeobecné použití, které v daném roce opustily území dotyčného členského státu, dříve než byly prodány konečným uživatelům;
Pozměňovací návrh 369
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  množství odpadních přenosných baterií pro všeobecné použití sebraných v souladu s článkem, 48, vypočtené na základě metodiky uvedené v příloze XI;
Pozměňovací návrh 370
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)   množství sebraných odpadních přenosných baterií vyvezených do třetích zemí ke zpracování, k přípravě na opětovné použití, přípravě na nové využití nebo recyklaci.
Pozměňovací návrh 371
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 – pododstavec 2
Pokud provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady jiní než producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, sbírají odpadní přenosné baterie od distributorů nebo jiných sběrných míst pro odpadní přenosné baterie, vykazují příslušnému orgánu za každý kalendářní rok množství sebraných odpadních přenosných baterií podle jejich chemického složení, přičemž uvedou množství baterií napájejících lehká dopravní vozidla.
Pokud provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady jiní než producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, sbírají odpadní přenosné baterie od distributorů nebo jiných sběrných míst pro odpadní přenosné baterie, vykazují příslušnému orgánu za každý kalendářní rok množství sebraných odpadních přenosných baterií podle jejich chemického složení.
Pozměňovací návrh 372
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 1 a (nový)
1a.  Producenti baterií z lehkých dopravních prostředků nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, podávají příslušnému orgánu za každý kalendářní rok tyto informace podle chemického složení baterií, přičemž uvedou množství baterií napájejících lehké dopravní prostředky:
a)  množství baterií lehkých dopravních prostředků dodaných poprvé na trh na území členského státu, s vyloučením veškerých baterií lehkých dopravních prostředků, které v daném roce opustily území dotyčného členského státu dříve, než byly prodány konečným uživatelům;
b)  množství baterií lehkých dopravních prostředků sebraných v souladu s článkem 48 vypočtené na základě metodiky stanovené v aktu v přenesené pravomoci, který bude přijat v souladu s čl. 55 odst. 2b
c)  cíl ve sběru, jehož dosáhl producent nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jménem svých členů;
d)  množství sebraných odpadních baterií lehkých dopravních prostředků dodaných do povolených zařízení za účelem zpracování a recyklace; a 
e)  množství baterií dodaných za účelem opětovného použití, nového využití a repase.
Pokud provozovatelé zařízení pro nakládání s odpady jiní než producenti nebo organizace odpovědnosti producentů jednající jejich jménem, pokud byly jmenovány v souladu s čl. 47 odst. 2, sbírají baterie lehkých dopravních prostředků od distributorů nebo jiných míst zpětného odběru nebo sběrných míst pro baterie lehkých dopravních prostředků, vykazují příslušnému orgánu za každý kalendářní rok množství sebraných baterií lehkých dopravních prostředků podle jejich chemického složení, přičemž uvedou množství baterií napájejících lehké dopravní prostředky.
Provozovatelé uvedení v prvním a druhém pododstavci předávají příslušnému orgánu údaje uvedené v prvním pododstavci před uplynutím čtyř měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. První sledované období se týká prvního úplného kalendářního roku po přijetí prováděcího aktu, který v souladu s čl. 62 odst. 5 stanoví formát pro předkládání údajů Komisi. Příslušné orgány stanoví formát a postupy, podle nichž se jim údaje předávají.
Pozměňovací návrh 373
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)  množství baterií dodaných za účelem opětovného použití, nového využití a repase.
Pozměňovací návrh 374
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 2 – písm. b b (nové)
bb)  množství automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel sebraných a dodaných do třetích zemí za účelem zpracování, přípravy k opětovnému použití, přípravy k přepracování nebo recyklace.
Pozměňovací návrh 375
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
ba)  množství automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel sebraných a dodaných do třetích zemí za účelem zpracování, přípravy k opětovnému použití, přípravy k přepracování nebo recyklace.
Pozměňovací návrh 376
Návrh nařízení
Čl. 61 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b
b)  množství odpadních baterií vstupujících do recyklačních procesů;
b)  množství odpadních baterií vstupujících do přípravy na nové využití a recyklačních procesů;
Pozměňovací návrh 377
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí
Členské státy zveřejní v souhrnné podobě za každý kalendářní rok tyto údaje týkající se přenosných baterií, automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel podle druhů baterií a jejich chemického složení, a pokud jde o přenosné baterie, uvedou samostatně baterie napájející lehké dopravní prostředky:
Členské státy zveřejní v souhrnné podobě za každý kalendářní rok tyto údaje týkající se přenosných baterií, baterií pro lehké dopravní prostředky, automobilových baterií, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel podle druhů baterií a jejich chemického složení, a pokud jde o přenosné baterie, uvedou samostatně baterie napájející lehké dopravní prostředky:
Pozměňovací návrh 378
Návrh nařízení
Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
b)  množství odpadních baterií sebraných v souladu s článkem 48 a 49, vypočtené na základě metodiky uvedené v příloze XI;
b)  množství odpadních baterií sebraných v souladu s článkem 48, 48a a 49, vypočtené na základě metodiky uvedené v příloze XI;
Pozměňovací návrh 379
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 1 a (nový)
1a.  Systém slouží k těmto účelům:
a)  podpora orgánů dozoru nad trhem při plnění jejich úkolů podle tohoto nařízení a příslušných aktů v přenesené pravomoci, včetně prosazování tohoto nařízení těmito orgány;
b)  informování veřejnosti o bateriích na trhu a o požadavcích na jejich udržitelnost a bezpečnost a poskytování informačních přehledů o bateriích;
c)  poskytování aktuálních informací o bateriích Komisi, akreditovaným subjektům provádějícím repase, subjektům, které druhotně využívají baterie, a provozovatelům recyklace.
Pozměňovací návrh 380
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 2
2.  Systém bude obsahovat informace a údaje o nabíjitelných průmyslových bateriích a bateriích elektrických vozidel s vnitřní akumulací a kapacitou vyšší než 2 kWh, stanovené v příloze XIII. Tyto informace a údaje musí být tříditelné a vyhledatelné při dodržení otevřených norem pro použití třetími stranami.
2.  Systém bude obsahovat informace a údaje o bateriích pro lehké dopravní prostředky, průmyslových bateriích a bateriích elektrických vozidel stanovené v příloze XIII. Tyto informace a údaje musí být tříditelné a vyhledatelné při dodržení otevřených norem pro použití třetími stranami. Systém rovněž obsahuje pravidelně aktualizovanou databázi všech baterií, na které se vztahuje toto nařízení.
Pozměňovací návrh 381
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 3
3.  Hospodářské subjekty, které uvádějí na trh nabíjitelné průmyslové baterie nebo baterie elektrických vozidel s vnitřní akumulací, zpřístupní informace podle odstavce 2 elektronicky ve formátu umožňujícím strojové čtení s pomocí interoperabilních a snadno přístupných datových služeb ve formátu stanoveném v souladu s odstavcem 5.
3.  Hospodářské subjekty, které uvádějí na trh baterií pro lehké dopravní prostředky, stacionární baterie pro ukládání energie nebo baterie elektrických vozidel, zpřístupní informace podle odstavce 2 elektronicky ve formátu umožňujícím strojové čtení s pomocí interoperabilních a snadno přístupných datových služeb ve formátu stanoveném v souladu s odstavcem 5.
Pozměňovací návrh 382
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 4 a (nový)
4a.  Systém nenahrazuje ani nemění odpovědnost orgánů dozoru nad trhem.
Pozměňovací návrh 383
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí
5.  Do 31. prosince 2024 přijme Komise prováděcí akty, jimiž stanoví:
5.  Do 31. prosince 2024 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem doplnění tohoto nařízení stanovením:
Pozměňovací návrh 384
Návrh nařízení
Čl. 64 – odst. 5 – pododstavec 2
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 385
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 1
1.  Do 1. ledna 2026 každá průmyslová bateriebaterie elektrického vozidla uvedená na trh nebo do provozu, jejíž kapacita je vyšší než 2 kWh, musí mít elektronický záznam (dále jen „pas baterie“).
1.  Do 1. ledna 2026 každá průmyslová baterie, baterie elektrického vozidla a baterie pro lehké dopravní prostředky uvedená na trh nebo do provozu musí mít elektronický záznam (dále jen „pas baterie“).
Pozměňovací návrh 386
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3
3.  Pas baterie je propojen s informacemi o základních vlastnostech každého druhu a modelu baterií, uchovávanými v datových zdrojích systému vytvořeného podle článku 64. Hospodářský subjekt, který uvádí průmyslovou baterii nebo baterii elektrického vozidla na trh, zajistí, aby údaje uvedené v pasu baterie byly přesné, úplné a aktuální.
3.  Pro průmyslové baterie a baterie pro elektrická vozidla je pas baterie propojen s informacemi o základních vlastnostech každého druhu a modelu baterií, uchovávanými v datových zdrojích systému vytvořeného podle článku 64. Hospodářský subjekt, který uvádí průmyslovou baterii nebo baterii elektrického vozidla na trh, zajistí, aby údaje uvedené v pasu baterie byly přesné, úplné a aktuální.
Pozměňovací návrh 387
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 3 a (nový)
3a.  U baterií pro lehké dopravní prostředky by měl pas baterie obsahovat informace popsané v čl. 13 odst. 5 písm. a) až d) a písm. i) a j) a aktualizované informace o baterii spojené se změnou jejího stavu.
Pozměňovací návrh 388
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 4
4.  Pas baterie je přístupný on-line prostřednictvím elektronických systémů, které jsou interoperabilní se systémem vytvořeným podle článku 64.
4.  Pas baterie je přístupný on-line prostřednictvím elektronických systémů, které jsou interoperabilní se systémem vytvořeným podle článku 64, a prostřednictvím QR kódu popsaného v čl. 13 odst. 5.
Pozměňovací návrh 389
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 5
5.  Pas baterie umožňuje přístup k informacím o hodnotách parametrů výkonnosti a trvanlivosti uvedeným v čl. 10 odst. 1, když je baterie uvedena na trh a když dojde ke změnám jejího stavu.
5.  Pas baterie umožňuje přístup k informacím o hodnotách parametrů výkonnosti a trvanlivosti uvedeným v čl. 10 odst. 1, jakož i k informacím o technickém stavu baterie podle článku 14, když je baterie uvedena na trh a když dojde ke změnám jejího stavu.
Pozměňovací návrh 390
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 6
6.  Je-li změna stavu způsobena činnostmi souvisejícími s opravami nebo novým využitím, odpovědnost za záznam o baterii v pasu baterie přechází na hospodářský subjekt, o kterém se předpokládá, že uvede průmyslovou baterii nebo baterii elektrického vozidla na trh nebo který ji uvede do provozu.
6.  Je-li změna stavu způsobena činnostmi souvisejícími s novým využitím nebo repasí, odpovědnost za záznam o baterii v pasu baterie přechází na hospodářský subjekt, o kterém se předpokládá, že uvede průmyslovou baterii, baterii elektrického vozidla nebo baterii pro lehké dopravní prostředky na trh nebo který ji uvede do provozu. Záznam o repasovaných bateriích nebo bateriích upravených k novému využití je spojen se záznamem o původní baterii.
Pozměňovací návrh 391
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 7 – návětí
7.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat prováděcí akty za účelem stanovení pravidel pro přístup, sdílení, správu, zkoumání, zveřejňování a opětovné využívání informací a údajů přístupných prostřednictvím pasu baterie.
7.  Komisi se svěřuje pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 za účelem stanovení pravidel pro přístup, sdílení, správu, zkoumání, zveřejňování a opětovné využívání informací a údajů přístupných prostřednictvím pasu baterie.
Pozměňovací návrh 392
Návrh nařízení
Čl. 65 – odst. 7 – pododstavec 1
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 393
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody domnívat se, že baterie, na niž se vztahuje toto nařízení, představuje riziko pro lidské zdraví či bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, provedou hodnocení, zda dotčená baterie splňuje všechny příslušné požadavky stanovené tímto nařízením.
1.  Orgány dozoru nad trhem provádějí v přiměřeném rozsahu vhodné kontroly baterií, které jsou k dispozici on-line i off-line, a to prostřednictvím kontrol dokladů a případně fyzických a laboratorních kontrol na základě vhodných vzorků, a to pro všechny příslušné požadavky stanovené tímto nařízením. Orgány dozoru nad trhem mohou poslat baterie do zkušebního zařízení Unie uvedeného v článku 68a, které provede toto hodnocení.
Pozměňovací návrh 394
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
Do ... [dva roky od vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise prováděcí akty, kterými stanoví jednotné podmínky kontrol, kritéria pro stanovení četnosti kontrol a množství vzorků, které mají být zkontrolovány v souladu s čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1020.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 74 odst. 3.
Pozměňovací návrh 395
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 2
2.  Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
2.  Orgány dozoru nad trhem informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.
Pozměňovací návrh 396
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 5 – písm. a
a)  baterie nesplňuje požadavky stanovené v kapitole II nebo III tohoto nařízení;
a)  baterie nesplňuje požadavky stanovené v kapitole II nebo III nebo v článku 39 tohoto nařízení;
Pozměňovací návrh 397
Návrh nařízení
Čl. 66 – odst. 8 a (nový)
8a.  Spotřebitelé musí mít možnost zadávat informace o bateriích představujících riziko pro spotřebitele do samostatného oddílu systému Společenství pro rychlou výměnu informací (RAPEX) stanoveného v článku 12 směrnice 2001/95/ES. Komise řádně zváží obdržené informace a zajistí následná opatření, včetně případného předání informací příslušným vnitrostátním orgánům.
Komise přijme v souladu s poradním postupem uvedeným v čl. 74 odst. 2 prováděcí akt, kterým stanoví postupy pro předávání informací uvedených v prvním pododstavci, jakož i pro předávání těchto informací příslušným vnitrostátním orgánům za účelem následných opatření.
Pozměňovací návrh 398
Návrh nařízení
Čl. 67 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 66 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.
1.  Pokud jsou po ukončení postupu stanoveného v čl. 66 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti opatření přijatému členským státem nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, zahájí Komise neprodleně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty a provede hodnocení vnitrostátního opatření. Komise toto hodnocení ukončí během jednoho měsíce. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise prostřednictvím prováděcího aktu rozhodne, zda je vnitrostátní opatření důvodné, či nikoli.
Pozměňovací návrh 399
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 1
1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 67 odst. 1 zjistí, že ačkoli je baterie v souladu s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, představuje riziko pro lidské zdraví nebo bezpečnost osob, ochranu majetku nebo životní prostředí, musí po příslušném hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená baterie, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto riziko, nebo aby ji stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze tohoto rizika.
1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 67 odst. 1 zjistí, že ačkoli je baterie v souladu s požadavky stanovenými v kapitolách II a III, představuje riziko pro lidské zdraví nebo bezpečnost osob, ochranu majetku nebo životní prostředí nebo se lze důvodně domnívat, že takové riziko může představovat, musí po příslušném hospodářském subjektu vyžadovat, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby dotčená baterie, pokud byla uvedena na trh, dále nepředstavovala toto riziko, nebo aby ji stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může členský stát stanovit a která je přiměřená povaze tohoto rizika.
Pozměňovací návrh 400
Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 3
3.  Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Tato informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného výrobku, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.
3.  Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. Tato informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného výrobku, údaje o jeho původu a hodnotovém řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a údaje o povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.
Pozměňovací návrh 401
Návrh nařízení
Článek 68 a (nový)
Článek 68a
Zkušební zařízení Unie
1.  Do ... [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost] určí Komise zkušební zařízení Unie specializované na baterie v souladu s čl. 21 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2019/1020.
2.  Zkušební zařízení Unie slouží jako středisko kompetencí pro:
a)  poskytování, odchylně od čl. 21 odst. 6 písm. b) nařízení (EU) 2019/1020, nezávislého technického a vědeckého poradenství Komisi v průběhu šetření podle článku 32 tohoto nařízení a v průběhu hodnocení podle čl. 67 odst. 1 a čl. 68 odst. 4 tohoto nařízení;
b)  provádění zkoušek baterií na žádost orgánů dozoru nad trhem pro účely hodnocení uvedeného v čl. 66 odst. 1.
Pozměňovací návrh 402
Návrh nařízení
Článek 68 b (nový)
Článek 68b
Národní střediska kompetencí pro baterie
1.  Orgány dozoru nad trhem se s organizacemi zastupujícími hospodářské subjekty a výzkumná střediska dohodnou na zřízení národního střediska kompetencí pro baterie v každém členském státě.
2.  Národní střediska kompetencí pro baterie uvedená v odstavci 1 provádějí činnosti, jejichž cílem je podpora souladu, zjišťování nesouladu, zvyšování informovanosti a poskytování pokynů a technického poradenství v souvislosti s požadavky tohoto nařízení. V příslušných případech se na činnosti národních středisek kompetencí pro baterie mohou podílet i další zúčastněné strany, jako jsou organizace zastupující konečné uživatele.
3.  V souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1020 orgán dozoru nad trhem a strany uvedené v odstavci 1 zajistí, aby činnosti prováděné národními středisky kompetencí pro baterie nevedly k nekalé soutěži mezi hospodářskými subjekty a nenarušovaly objektivitu, nezávislost a nestrannost stran.
Pozměňovací návrh 403
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – návětí
1.  Aniž je dotčen článek 66, pokud členský stát zjistí, že baterie, která nespadá do oblasti působnosti článku 68, není v souladu s tímto nařízením nebo že hospodářský subjekt porušil povinnost stanovenou tímto nařízením, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby nesoulad odstranil. Takový nesoulad zahrnuje:
1.  Aniž je dotčen článek 66, pokud členský stát zjistí, že baterie, která nespadá do oblasti působnosti článku 68, není v souladu s tímto nařízením nebo že hospodářský subjekt porušil povinnost stanovenou tímto nařízením, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby nesoulad odstranil. Aby tento úkol usnadnily, zavedou členské státy snadno dostupné kanály, jejichž prostřednictvím mohou spotřebitelé nesoulad oznamovat. Takový nesoulad zahrnuje:
Pozměňovací návrh 404
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – písm. k
k)  požadavky týkající se politiky náležité péče v dodavatelském řetězci uvedené v článku 39 nejsou dodržovány.
k)  požadavky týkající se politiky náležité péče v hodnotovém řetězci uvedené v článku 39 nejsou dodržovány;
Pozměňovací návrh 405
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 1 – písm. k a (nové)
ka)  nejsou splněny požadavky týkající se pasu baterie uvedené v článku 65.
Pozměňovací návrh 406
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3 a (nový)
3a.  Příslušným orgánům členských států se udělí vyšetřovací pravomoci v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2019/1020, aby mohly na základě rizik nebo obdržených informací provádět vhodné kontroly za účelem odhalení možného nesouladu.
Pozměňovací návrh 407
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3 b (nový)
3b.  Orgány dozoru nad trhem spolupracují s cílem zajistit přeshraniční vymáhání ustanovení tohoto nařízení v souladu s ustanoveními kapitoly VI nařízení (EU) 2019/1020.
Pozměňovací návrh 408
Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 3 c (nový)
3c.  Členské státy spolupracují v rámci sítě pro vymáhání práva a vzájemně se podporují při řízení o nesplnění povinnosti v případě přeshraničního prodeje v rámci Unie.
Pozměňovací návrh 409
Návrh nařízení
Čl. 70 – odst. 1
1.  Veřejní zadavatelé definovaní v čl. 2 bodě 1 směrnice 2014/24/EU nebo v čl. 3 bodě 1 směrnice 2014/25/EU nebo zadavatelé definovaní v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/25/EU při zadávání veřejných zakázek na baterie nebo výrobky obsahující baterie v situacích, na něž se uvedené směrnice vztahují, zohlední dopady baterií na životní prostředí za celý jejich životní cyklus s cílem zajistit, aby takové dopady v bateriích, jež nakupují, byly omezeny na minimum.
1.  Veřejní zadavatelé definovaní v čl. 2 bodě 1 směrnice 2014/24/EU nebo v čl. 3 bodě 1 směrnice 2014/25/EU nebo zadavatelé definovaní v čl. 4 odst. 1 směrnice 2014/25/EU při zadávání veřejných zakázek na baterie nebo výrobky obsahující baterie v situacích, na něž se uvedené směrnice vztahují, upřednostní nejvíce ekologicky šetrné baterie z hlediska celého jejich životního cyklu s cílem zajistit, aby takové dopady v bateriích, jež nakupují, byly omezeny na minimum.
Pozměňovací návrh 410
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 3 a (nový)
3a.  Pokud se členský stát domnívá, že použití určité látky při výrobě baterií nebo přítomnost určité látky v bateriích při jejich uvedení na trh nebo během následujících fází jejich životního cyklu, včetně fáze, kdy se stanou odpadem, představuje riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí a že toto riziko není pod náležitou kontrolou a je třeba je řešit, informuje agenturu, že navrhne vypracovat dokumentaci dle požadavků pro dokumentaci pro omezení. Pokud se na základě této dokumentace prokáže, že je nutné přijmout opatření na úrovni Společenství nad rámec veškerých již existujících opatření, předloží tento členský stát danou dokumentaci agentuře, aby zahájila řízení o omezení.
Pozměňovací návrh 411
Návrh nařízení
Čl. 71 – odst. 14 a (nový)
14a.  Do šesti měsíců od jakékoli změny nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo od okamžiku, kdy budoucí právní předpisy Unie týkající se kritérií udržitelnosti pro nebezpečné látky a chemické látky vstoupí v platnost, Komise posoudí, zda tato změna nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo budoucí právní předpisy Unie vyžadují změnu tohoto článku, a případně přijme akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73 tohoto nařízení, kterým tato ustanovení odpovídajícím způsobem změní.
Pozměňovací návrh 412
Návrh nařízení
Čl. 72 – odst. 2 a (nový)
2a.  Přijaty mohou být pouze průmyslově vedené systémy, které splňují požadavky článku 39 a jsou ověřeny třetí stranou.
Pozměňovací návrh 413
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 39 odst. 8, čl. 55 odst. 4, čl. 56 odst. 4, čl. 57 odst. 6, čl. 58 odst. 3 a čl. 70 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5a, čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci písm. a), čl. 7 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 7 odst. 2 čtvrtém pododstavci písm. a), čl. 7 odst. 3 třetím a čtvrtém pododstavci, čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci písm. a), čl. 8 odst. 4a, čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 10 odst. 1b a odst. 1c, čl. 10 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 10 odst. 3a, čl. 11a odst. 4, čl. 11b odst. 2, čl. 13 odst. 6a, čl. 14 odst. 3 pododstavec 1a, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 39 odst. 8 a odst. 8a, čl. 55 odst. 2b, čl. 56 odst. 4, 57(4), čl. 57 odst. 5a, čl. 58 odst. 3, čl. 64 odst. 5, čl. 65 odst. 7, čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 14a a čl. 76 odst. 1b je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
Pozměňovací návrh 414
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3
3.  Přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 39 odst. 8, čl. 55 odst. 4, čl. 56 odst. 4, čl. 57 odst. 6, čl. 58 odst. 3čl. 70 odst. 2 může být kdykoli zrušeno Evropským parlamentem nebo Radou. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Přenesení pravomocí uvedené v čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5a, čl. 7 odst. 1 třetím pododstavci písm. a), čl. 7 odst. 1 čtvrtém pododstavci, čl. 7 odst. 2 čtvrtém pododstavci písm. a), čl. 7 odst. 3 třetím a čtvrtém pododstavci, čl. 8 odst. 1 druhém pododstavci písm. a), čl. 8 odst. 4a, čl. 9 odst. 2 druhém pododstavci, čl. 10 odst. 1b a odst. 1c), čl. 10 odst. 3 prvním pododstavci, čl. 10 odst. 3a, čl. 11a odst. 4, čl. 11b odst. 2, čl. 13 odst. 6a, čl. 14 odst. 3 pododstavci 1a, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 39 odst. 8 a odst. 8a, čl. 55 odst. 2b, čl. 56 odst. 4, čl. 57 odst. 4, čl. 57 odst. 5a, čl. 58 odst. 3, čl. 64 odst. 5, čl. 65 odst. 7, čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 14a a čl. 76 odst. 1b může být kdykoli zrušeno Evropským parlamentem nebo Radou. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 415
Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 6
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, 2 a 3, čl. 9 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 27 odst. 3, čl. 39 odst. 8, čl. 55 odst. 4, čl. 56 odst. 4, čl. 57 odst. 6, čl. 58 odst. 3 a čl. 70 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 5a, čl. 7 odst. 1 třetího pododstavce písm. a), čl. 7 odst. 1 čtvrtého pododstavce, čl. 7 odst. 2 čtvrtého pododstavce písm. a), čl. 7 odst. 3 třetího a čtvrtého pododstavce, čl. 8 odst. 1 druhého pododstavce písm. a), čl. 8 odst. 4a, čl. 9 odst. 2 druhého pododstavce, čl. 10 odst. 1b a odst. 1c, čl. 10 odst. 3 prvního pododstavce, čl. 10 odst. 3a, čl. 11a odst. 4, čl. 11b odst. 2, čl. 13 odst. 6a, čl. 14 odst. 3 pododstavce 1a, čl. 12 odst. 2, čl. 17 odst. 4, čl. 39 odst. 8 a 8a, čl. 55 odst. 2b, čl. 56 odst. 4, 57(4), čl. 57 odst. 5a, čl. 58 odst. 3, čl. 64 odst. 5, čl. 65 odst. 7, čl. 70 odst. 3, čl. 71 odst. 14a a čl. 76 odst. 1b vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 416
Návrh nařízení
Čl. 75 – odst. 1 – bod 2 – návětí
2)  v příloze I se do seznamu harmonizačních právních předpisů Unie doplňuje tento bod 71:
2)  v příloze I se bod 21 seznamu harmonizačních právních předpisů Unie nahrazuje tímto:
Pozměňovací návrh 417
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 a (nový)
Do 1. ledna 2023 vypracuje Komise harmonizovaná kritéria či pokyny pro účinné, přiměřené a odrazující sankce a pro odškodnění újmy způsobené fyzickým osobám.
Tato kritéria se budou vztahovat přinejmenším na tyto kategorie porušení předpisů:
–  nepravdivá prohlášení během postupů posuzování shody uvedených v kapitole IV a opatření uvedených v článcích 66 a 68;
–  padělání výsledků zkoušek pro posuzování shody nebo pro dozor nad trhem;
–  neposkytnutí údajů nebo technických specifikací, které by mohly vést ke stažení baterie nebo jejích součástí či k odmítnutí vydání nebo k odebrání prohlášení o shodě.
Pozměňovací návrh 418
Návrh nařízení
Čl. 76 – odst. 1 b (nový)
Komise do 1. ledna 2023 přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 73, kterými doplní toto nařízení stanovením kritérií pro účinné, přiměřené a odrazující sankce a pro náhradu újmy způsobené fyzickým osobám, které se budou vztahovat alespoň na porušení uvedená v odstavci 1a.
Pozměňovací návrh 419
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 1
1.  Do 31. prosince 2030 vypracuje Komise zprávu o provádění tohoto nařízení a jeho dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.
1.  Do 31. prosince 2030 a poté každých pět let vypracuje Komise zprávu o provádění tohoto nařízení a jeho dopadu na životní prostředí, lidské zdraví a na fungování vnitřního trhu a tuto zprávu předloží a představí Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 420
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c
c)  požadavky náležité péče v dodavatelských řetězcích stanovené v článcích 39 a 72;
c)  požadavky náležité péče v hodnotových řetězcích baterií stanovené v článcích 39 a 72;
Pozměňovací návrh 421
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)
da)  opatření týkající se identifikace hospodářských subjektů podle článku 45;
Pozměňovací návrh 422
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d b (nové)
db)  porušení povinností a účinnost, přiměřenost a odrazující účinek sankcí podle článku 76;
Pozměňovací návrh 423
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d c (nové)
dc)  analýza dopadu nařízení na konkurenceschopnost a investice v odvětví baterií, jakož i analýza administrativní zátěže.
Pozměňovací návrh 424
Návrh nařízení
Čl. 77 – odst. 2 – pododstavec 2
V případě potřeby se ke zprávě připojí legislativní návrh na změnu příslušných ustanovení tohoto nařízení.
Ke zprávě uvedené v odstavci 1 se případně připojí legislativní návrh na změnu příslušných ustanovení tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 425
Návrh nařízení
Čl. 79 – odst. 2
Použije se ode dne 1. ledna 2022.
Použije se ode dne ... [šest měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost].
Pozměňovací návrh 426
Návrh nařízení
Příloha I – tabulka – řádek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a.  Olovo

Přenosné baterie, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do zařízení, nesmí obsahovat více než 0,01 % hmotnostních olova (vyjádřeno jako kovové olovo).

č. CAS 7439-92-1

 

č. ES 231-100-4 a jeho sloučeniny

 

Pozměňovací návrh 427
Návrh nařízení
Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. c a (nové)
ca)  „Hodnoceními kvality údajů“ se rozumí semikvantitativní posouzení kritérií kvality souboru údajů na základě technologické reprezentativnosti, geografické reprezentativnosti, časové reprezentativnosti a přesnosti. Za kvalitu údajů se považuje zdokumentovaná kvalita souboru údajů.
Pozměňovací návrh 428
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 – odst. 2
Harmonizovaná pravidla výpočtu uvedená v článku 7 vycházejí ze základních prvků obsažených v této příloze, jsou v souladu s nejnovější verzí metody Komise pro stanovení environmentální stopy produktu80 (PEF) a příslušnými pravidly produktové kategorie ke stanovení environmentální stopy (PEFCR)81 a zohledňují mezinárodní dohody a technický/vědecký pokrok v oblasti posuzování životního cyklu82.
Harmonizovaná pravidla výpočtu uvedená v článku 7 vycházejí ze základních prvků obsažených v této příloze, jsou v souladu s nejnovější verzí metody Komise pro stanovení environmentální stopy produktu80 (PEF) a příslušnými pravidly produktové kategorie ke stanovení environmentální stopy (PEFCR)81 a zohledňují mezinárodní dohody a technický/vědecký pokrok v oblasti posuzování životního cyklu82. Vývoj a aktualizace metod PEF a příslušných pravidel PEFCR musí být otevřené a transparentní a také zahrnovat odpovídající zastoupení organizací občanské společnosti, akademické obce a dalších zúčastněných stran.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=cs
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=cs
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Viz https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
82 Viz https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Pozměňovací návrh 429
Návrh nařízení
Příloha II – bod 2 a (nový)
2a.  Spotřeba energie a energetické účetnictví
Při výpočtu uhlíkové náročnosti energie používané v jednotlivých fázích a procesech životního cyklu baterie uvedených v bodu 4 se použijí údaje o průměrných emisích uhlíku pro dané země, kde probíhala konkrétní činnost nebo proces. Nižší emisní faktory se použijí jen tehdy, pokud může hospodářský subjekt spolehlivě prokázat, že daný region, v němž se konkrétní činnost uskutečnila a který dodal energii hospodářskému subjektu, jeho individuální procesy nebo dodávky energie jsou méně uhlíkově náročné, než je průměr dané země. Tato skutečnost se prokáže pomocí dokladu o tom, že energie je čerpána z daného regionu a je méně uhlíkově náročná, nebo na základě přímé souvislosti s obnovitelným nebo méně uhlíkově náročným zdrojem energie či smlouvou prokazující časovou a zeměpisnou souvislost mezi dodávkou energie a její spotřebou hospodářským subjektem, což musí být ověřeno prohlášením třetí strany.
Pozměňovací návrh 430
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 1 – tabulka – řádek 2

Znění navržené Komisí

Získání a předběžné zpracování surovin

Zahrnuje těžbu a předběžné zpracování až po výrobu součástí bateriových článků a bateriových komponentů (aktivní materiály, separátor, elektrolyt, pouzdra, aktivní a pasivní součásti baterií) a elektrické/elektronické součásti.

Pozměňovací návrh

Získání a předběžné zpracování surovin

Zahrnuje těžbu a jiné relevantní získávání surovin, předběžné zpracování a dopravu všech surovin a aktivních materiálů až po výrobu součástí bateriových článků a bateriových komponentů (aktivní materiály, separátor, elektrolyt, pouzdra, aktivní a pasivní součásti baterií) a elektrické/elektronické součásti.

Pozměňovací návrh 431
Návrh nařízení
Příloha II – bod 4 – odst. 3
Protože výrobci nemají přímý vliv na stadium používání, měla by tato fáze být z výpočtů uhlíkové stopy životního cyklu vyloučena, pokud se neprokáže, že rozhodnutí výrobců baterií učiněné ve stadiu návrhu může tento dopad nezanedbatelně ovlivnit.
Fáze používání může být z výpočtů uhlíkové stopy životního cyklu vyloučena pouze tehdy, pokud výrobce může spolehlivě prokázat, že rozhodnutí o designu tento dopad ovlivnilo pouze v zanedbatelné míře.
Pozměňovací návrh 432
Návrh nařízení
Příloha II – bod 5 – odst. 2
Zejména všechny aktivitní údaje související s anodou, katodou, elektrolytem, separátorem a krytem článku baterie musí odkazovat na konkrétní model baterie vyráběný v konkrétním výrobním závodě (tj. nelze použít žádné standardní aktivitní údaje). Aktivitní údaje specifické pro danou baterii se použijí v kombinaci s příslušnými sekundárními soubory údajů vyhovujícími s ohledem na environmentální stopu produktu.
Zejména všechny aktivitní údaje související se surovinami, anodou, katodou, elektrolytem, separátorem a krytem článku baterie musí odkazovat na konkrétní model baterie vyráběný v konkrétním výrobním závodě (tj. nelze použít žádné standardní aktivitní údaje). Aktivitní údaje specifické pro danou baterii se použijí v kombinaci s příslušnými sekundárními soubory údajů vyhovujícími s ohledem na environmentální stopu produktu.
Pozměňovací návrh 433
Návrh nařízení
Příloha II – bod 5 – odst. 5 – odrážka 1
—  Získání a předběžné zpracování surovin
—  Získání, včetně dopravy, a předběžné zpracování surovin
Pozměňovací návrh 434
Návrh nařízení
Příloha II – bod 8 – odst. 1
V závislosti na rozdělení hodnot v prohlášeních o uhlíkové stopě baterií uvedených na vnitřní trh EU bude určen smysluplný počet výkonových tříd, přičemž kategorie A je nejlepší třídou s nejnižším dopadem životního cyklu z hlediska uhlíkové stopy.
V závislosti na rozdělení hodnot v prohlášeních o uhlíkové stopě a hodnocení kvality údajů týkajících se baterií uvedených na vnitřní trh EU bude určen smysluplný počet výkonových tříd, přičemž kategorie A je nejlepší třídou s nejnižším dopadem životního cyklu z hlediska uhlíkové stopy.
Pozměňovací návrh 435
Návrh nařízení
Příloha III – název
Parametry elektrochemického výkonu a trvanlivosti přenosných baterií pro běžné použití
Parametry elektrochemického výkonu a trvanlivosti přenosných baterií
Pozměňovací návrh 436
Návrh nařízení
Příloha III – bod 1
1.  Kapacita baterie, elektrický náboj, který může baterie vydat za konkrétních podmínek.
1.  Kapacita baterie, elektrický náboj, který může baterie vydat za reálných podmínek.
Pozměňovací návrh 437
Návrh nařízení
Příloha III – bod 3
3.  Doba použitelnosti (zpožděné vybíjení), relativní snížení minimální průměrné výdrže po definovaném časovém období a při specifických podmínkách.
3.  Doba použitelnosti (zpožděné vybíjení), relativní snížení minimální průměrné výdrže po definovaném časovém období a při specifických podmínkách s uvedením původně změřené kapacity jakožto referenčního bodu.
Pozměňovací návrh 438
Návrh nařízení
Příloha IV – název
Požadavky na elektrochemický výkon a trvanlivost průmyslových dobíjecích baterií a baterií elektrických vozidel
Požadavky na elektrochemický výkon a trvanlivost baterií lehkých dopravních prostředků, průmyslových baterií a baterií elektrických vozidel
Pozměňovací návrh 439
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 1 – bod 3
3.  Vnitřní odpor (v ꭥ)nárůst vnitřního odporu (v %).
3.  Vnitřní odpor (v ꭥ), nárůst vnitřního odporu (v %) a elektrochemická impedance (v ꭥ).
Pozměňovací návrh 440
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 1 – bod 5
5.  Údaj o předpokládané době životnosti baterií za podmínek, pro které byly navrženy.
5.  Předpokládaná doba životnosti baterií za referenčních podmínek, pro které byly navrženy ve vztahu k cyklům a kalendářním rokům.
Pozměňovací návrh 441
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a.  Samovolné vybíjení.
Pozměňovací návrh 442
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 2
„Zaručenou kapacitou“ se rozumí celkový počet ampérhodin (Ah), které lze za určitých podmínek získat z plně nabité baterie.
„Zaručenou kapacitou“ se rozumí celkový počet ampérhodin (Ah), které lze za konkrétních referenčních podmínek získat z plně nabité baterie.
Pozměňovací návrh 443
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 3
„Poklesem kapacity“ se rozumí postupné snižování množství náboje, s ohledem na čas a užití, které může baterie dodávat při jmenovitém napětí, s ohledem na původní zaručenou kapacitu deklarovanou výrobcem.
„Poklesem kapacity“ se rozumí postupné snižování množství náboje, s ohledem na čas a užití, které může baterie dodávat při jmenovitém napětí, s ohledem na původní zaručenou kapacitu.
Pozměňovací návrh 444
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 4
„Výkonem“ se rozumí množství energie, které je baterie schopna poskytnout za daný čas.
„Výkonem“ se rozumí množství energie, které je baterie schopna poskytovat po danou dobu za referenčních podmínek.
Pozměňovací návrh 445
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 6
„Vnitřním odporem“ se rozumí odpor vůči toku proudu uvnitř článku nebo baterie, tj. součet elektrického odporu a iontového odporu, který přispívá k celkovému účinnému odporu, včetně indukčních/kapacitních vlastností.
„Vnitřním odporem“ se rozumí odpor vůči toku proudu uvnitř článku nebo baterie za referenčních podmínek, tj. součet elektrického odporu a iontového odporu, který přispívá k celkovému účinnému odporu, včetně indukčních/kapacitních vlastností.
Pozměňovací návrh 446
Návrh nařízení
Příloha IV – část A – odst. 7 a (nový)
„Samovolným vybíjením“ se rozumí snižování akumulovaného elektrického náboje, když elektrody baterie nejsou připojené, například když je baterie uskladněná nebo není používána, po delší dobu, např. po 48 hodin, 168 hodin, 720 hodin, v důsledku čehož se nabití baterie v průběhu času postupně snižuje.
Pozměňovací návrh 447
Návrh nařízení
Příloha V – bod 6 – návětí
6.  Šíření tepla
6.  Ochrana proti šíření tepla
Pozměňovací návrh 448
Návrh nařízení
Příloha V – bod 7 – odst. 1
7.  Mechanické poškození vnějšími silami (pád a náraz)
7.  Ochrana proti mechanickému poškození
Tyto zkoušky simulují jednu nebo více situací, kdy baterie náhodně spadne nebo je vystavena nárazu těžkého předmětu a zůstává funkční pro účel, pro který byla navržena. Kritéria pro simulaci těchto situací by měla odrážet využití v reálných podmínkách.
Tyto zkoušky simulují jednu nebo více situací, kdy je baterie náhodně vystavena mechanickému poškozování a zůstává funkční pro účel, pro který byla navržena. Kritéria pro simulaci těchto situací by měla odrážet využití v reálných podmínkách.
Pozměňovací návrh 449
Návrh nařízení
Příloha V – bod 9 a (nový)
9a.  Zkouška ohnivzdornosti
Cílem zkoušky ohnivzdornosti je vystavit baterii ohni a posoudit riziko výbuchu. Naměřené množství uvolněné energie je důležitým bezpečnostním ukazatelem.
Pozměňovací návrh 450
Návrh nařízení
Příloha V – bod 9 b (nový)
9b.  Emise plynů – měření nebezpečných látek
Baterie by mohly obsahovat značné množství potenciálně nebezpečných materiálů, např. vysoce hořlavé elektrolyty, žíravé a toxické složky. V případě vystavení baterie určitým podmínkám by mohla být narušena její integrita, přičemž by se mohly uvolnit nebezpečné plyny. Je proto důležité identifikovat a kvantifikovat látky, které se z baterie uvolňují během zkoušek, jež simulují nesprávné použití a zneužití.
Pozměňovací návrh 451
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – odst. 1 – bod 5
5.  datum uvedení na trh;
vypouští se
Pozměňovací návrh 452
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – odst. 1 – bod 5 a (nový)
5a.  hmotnost baterie;
Pozměňovací návrh 453
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – odst. 1 – bod 7
7.  nebezpečné látky obsažené v baterii kromě rtuti, kadmia nebo olova;
7.  nebezpečné látky obsažené v baterii v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních kromě rtuti, kadmia nebo olova;
Pozměňovací návrh 454
Návrh nařízení
Příloha VI – část A – odst. 1 – bod 8
8.  kritické suroviny obsažené v baterii.
vypouští se
Pozměňovací návrh 455
Návrh nařízení
Příloha VI – část A a (nová)
Aa  Dodatečné informace o bateriích přístupné prostřednictvím QR kódu:
1.  datum uvedení na trh;
2.  kritické suroviny obsažené v baterii v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních;
3.  informace o spotřebě elektrické energie, jiných forem energie, případně jiných hlavních zdrojů během použití.
Pozměňovací návrh 456
Návrh nařízení
Příloha VI – část C – odst. 1
Kód QR musí mít 100% černou barvu a velikost, která je snadno čitelná běžně dostupnou čtečkou kódů QR, která je např. součástí ručních komunikačních zařízení.
Kód QR musí být v barvě s vysokým kontrastem v porovnání s pozadímmusí mít velikost, která je snadno čitelná běžně dostupnou čtečkou kódů QR, která je např. součástí ručních komunikačních zařízení.
Pozměňovací návrh 457
Návrh nařízení
Příloha VIII – část A – bod 1 – odst. 1
Interní řízení výroby je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a zaručuje a prohlašuje, že dané baterie splňují požadavky článků 6, 9, 10, 11, 12, 13 a 14, které se na ně vztahují.
Interní řízení výroby je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3 a 4 a zaručuje a prohlašuje, že dané baterie splňují požadavky článků 6, 9, 11, 13 a 14, které se na ně vztahují.
Pozměňovací návrh 458
Návrh nařízení
Příloha VIII – část B – bod 1 – odst. 1
Interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 4 a 5 a zaručuje a prohlašuje, že baterie splňují uvedené v článcích 7, 8 a 39, které se na ně vztahují.
Interní řízení výroby a zkoušení výrobků pod dohledem je postupem posuzování shody, kterým výrobce plní povinnosti stanovené v bodech 2, 3, 4 a 5 a zaručuje a prohlašuje, že baterie splňují uvedené v článcích 7, 8, 10, 12 a 39, které se na ně vztahují.
Pozměňovací návrh 507
Návrh nařízení
Příloha IX – bod 4
4.  Předmět prohlášení (identifikace baterie umožňující její zpětné vysledování): popis baterie.
4.  Předmět prohlášení (identifikace baterie umožňující její zpětné vysledování, která může případně zahrnovat vyobrazení baterie): popis baterie.
Pozměňovací návrh 459
Návrh nařízení
Příloha X – bod 1 – písm. a a (nové)
aa)  železo;
Pozměňovací návrh 460
Návrh nařízení
Příloha X – bod 1 – písm. a b (nové)
ab)  měď;
Pozměňovací návrh 461
Návrh nařízení
Příloha X – bod 1 – písm. a c (nové)
ac)  bauxit;
Pozměňovací návrh 462
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. a
a)  vzduch;
a)  vzduch, včetně znečištění ovzduší;
Pozměňovací návrh 463
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. b
b)  voda;
b)  voda, včetně přístupu k ní, znečištění a odčerpávání sladké vody, pitné vody, oceánů a moří;
Pozměňovací návrh 464
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. c
c)  půda;
c)  půda, včetně kontaminace půdy při odstraňování a zpracování odpadu;
Pozměňovací návrh 465
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. d
d)  biologická rozmanitost;
d)  biologická rozmanitost, včetně poškozování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, přírodních stanovišť a ekosystémů;
Pozměňovací návrh 466
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. d a (nové)
da)  klima, včetně emisí skleníkových plynů;
Pozměňovací návrh 467
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. d b (nové)
db)  nakládání s odpady, včetně škod způsobených při nakládání s důlní hlušinou;
Pozměňovací návrh 468
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. i
(i)  komunitní život.
i)  komunitní život, včetně života původních obyvatel;
Pozměňovací návrh 469
Návrh nařízení
Příloha X – bod 2 – písm. i a (nové)
ia)  přístup k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí.
Pozměňovací návrh 470
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. c
c)  rozhodnutí v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti COP VIII/28 – Dobrovolné pokyny pro biologickou rozmanitost – inkluzivní mechanismy pro posuzování dopadu;
c)  Úmluva o biologické rozmanitosti, včetně rozhodnutí COP VIII/28 – Dobrovolné pokyny pro biologickou rozmanitost – inkluzivní mechanismy pro posuzování dopadu;
Pozměňovací návrh 471
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. c a (nové)
ca)  Pařížská dohoda OSN;
Pozměňovací návrh 472
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. c b (nové)
cb)  osm základních úmluv MOP, jak jsou definovány v Deklaraci MOP o základních principech a právech v práci;
Pozměňovací návrh 473
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. c (nové)
cc)  veškeré další mezinárodní úmluvy o životním prostředí, které jsou pro Unii nebo její členské státy závazné;
Pozměňovací návrh 474
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. d
d)  tripartitní prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách týkajících se nadnárodních společností a sociální politiky;
vypouští se
Pozměňovací návrh 475
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. e
e)  pokyny pro oblast náležité péče na podporu odpovědného podnikání vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a
vypouští se
Pozměňovací návrh 476
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. f
f)  pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
vypouští se
Pozměňovací návrh 477
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 – písm. f a (nové)
fa)  veškeré další mezinárodní úmluvy o lidských právech, které jsou pro Unii nebo její členské státy závazné.
Pozměňovací návrh 478
Návrh nařízení
Příloha X – bod 3 a (nový)
3a.  Mezinárodně uznávané zásady náležité péče uplatnitelné pro požadavky náležité péče stanovené v článku 39 tohoto nařízení:
a)  obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv;
b)  pokyny OECD pro nadnárodní společnosti;
c)  tripartitní prohlášení MOP o zásadách týkajících se nadnárodních společností a sociální politiky;
d)  pokyny pro oblast náležité péče na podporu odpovědného podnikání vypracované Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);
e)  pokyny OECD pro náležitou péči v zodpovědných dodavatelských řetězcích nerostných surovin z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí.
Pozměňovací návrh 479
Návrh nařízení
Příloha XI – bod 1
1.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají úroveň sběru jako procentuální podíl určený tak, že se celková hmotnost odpadních přenosných baterií, s výjimkou odpadních baterií z lehkých dopravních prostředků sebraných v souladu s článkem 48, respektive článkem 55, v členském státě v daném kalendářním roce vydělí průměrnou hmotností těch baterií, které výrobci buď prodají přímo konečným uživatelům, nebo je dodají třetím osobám za účelem prodeje konečným uživatelům v uvedeném členském státě v uvedeném roce a předchozích dvou kalendářních letech.
1.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají úroveň sběru jako procentuální podíl určený tak, že se celková hmotnost odpadních přenosných baterií, sebraných v souladu s článkem 48, respektive článkem 55, v členském státě v daném kalendářním roce vydělí průměrnou hmotností těch baterií, které výrobci buď prodají přímo konečným uživatelům, nebo je dodají třetím osobám za účelem prodeje konečným uživatelům v uvedeném členském státě v uvedeném roce a předchozích dvou kalendářních letech.
Pozměňovací návrh 480
Návrh nařízení
Příloha XI – bod 1 a (nový)
1a.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají úroveň sběru jako procentuální podíl určený tak, že se celková hmotnost odpadních přenosných baterií pro běžné použití, sebraných v souladu s články 48 a 55, v členském státě v daném kalendářním roce vydělí průměrnou hmotností těch baterií, které výrobci buď prodají přímo konečným uživatelům, nebo je dodají třetím osobám za účelem prodeje konečným uživatelům v uvedeném členském státě v daném roce a předchozích dvou kalendářních letech.
Pozměňovací návrh 481
Návrh nařízení
Příloha XI – bod 2
2.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají roční prodeje přenosných baterií, s výjimkou baterií z lehkých dopravních prostředků, konečným uživatelům v daném roce jako celkovou hmotnost těchto baterií poprvé dodaných na trh na území členského státu v daném roce, s výjimkou přenosných baterií, které opustily území tohoto členského státu v uvedeném roce před tím, než byly prodány konečným uživatelům.
2.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají roční prodeje přenosných baterií konečným uživatelům v daném roce jako celkovou hmotnost těchto baterií poprvé dodaných na trh na území členského státu v daném roce, s výjimkou přenosných baterií, které opustily území tohoto členského státu v uvedeném roce před tím, než byly prodány konečným uživatelům.
Pozměňovací návrh 482
Návrh nařízení
Příloha XI – bod 2 a (nový)
2a.  Výrobci nebo organizace odpovědnosti výrobců jednající jejich jménem, jsou-li zmocněny na základě čl. 47 odst. 2, a členské státy vypočítají roční prodeje přenosných baterií pro běžné použití konečným uživatelům v daném roce jako celkovou hmotnost těchto baterií poprvé dodaných na trh na území členského státu v daném roce, s výjimkou přenosných baterií, které opustily území tohoto členského státu v uvedeném roce před tím, než byly prodány konečným uživatelům.
Pozměňovací návrh 483
Návrh nařízení
Příloha XII – část A – bod 4
4.  Pro zacházení s odpadními lithiovými bateriemi, které musí být během manipulace, tříděnískladování chráněny před expozicí vysokým teplotám, vodě nebo před jakýmkoli rozdrcením nebo fyzickým poškozením, musí být zavedena zvláštní preventivní a bezpečnostní opatření.
4.  Pro zacházení s odpadními lithiovými bateriemi, které musí být během manipulace a třídění chráněny před expozicí vysokým teplotám, vodě nebo před jakýmkoli rozdrcením nebo fyzickým poškozením, musí být zavedena zvláštní preventivní a bezpečnostní opatření. Baterie musí být skladovány na suchém místě, nesmí být vystaveny vysokým teplotám, ohni nebo přímému slunečnímu svitu, musí být skladovány v obvyklé instalované pozici v náležitě větraném prostředí a chráněny před vodou a deštěm. Odpadní lithiové baterie musí být rovněž pokryty vysokonapěťovou pryžovou izolací. Místo skladování odpadních lithiových baterií musí být označeno výstražným symbolem a lze v něm skladovat pouze baterie s dostatečnou izolací proti zkratu.
Pozměňovací návrh 484
Návrh nařízení
Příloha XII – část B – bod 1 – písm. b a (nové)
ba)  recyklace 85 % průměrné hmotnosti nikl-kadmiových baterií;
Pozměňovací návrh 485
Návrh nařízení
Příloha XII – část B – bod 2 – písm. b a (nové)
ba)  recyklace + 85 % průměrné hmotnosti nikl-kadmiových baterií;
Pozměňovací návrh 486
Návrh nařízení
Příloha XII – část B – bod 2 – písm. b b (nové)
bb)  recyklace 70 % průměrné hmotnosti ostatních odpadních baterií.
Pozměňovací návrh 487
Návrh nařízení
Příloha XII – část C – bod 1 – písm. d
d)  35 % pro lithium;
d)  70 % pro lithium;
Pozměňovací návrh 488
Návrh nařízení
Příloha XII – část C – bod 2 – písm. d
d)  70 % pro lithium;
d)  90 % pro lithium;
Pozměňovací návrh 489
Návrh nařízení
Příloha XIII – bod 1 – písm. r a (nové)
ra)  status baterie (první využití, odpadní, opravená, přepracovaná, recyklovaná).

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A9-0031/2022).

Poslední aktualizace: 21. srpna 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí