Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0353(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0031/2022

Teksty złożone :

A9-0031/2022

Debaty :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Głosowanie :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Teksty przyjęte
PDF 695kWORD 181k
Czwartek, 10 marca 2022 r. - Strasburg
Baterie i zużyte baterie ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 10 marca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2
(2)  Baterie stanowią istotne źródło energii i są jednym z głównych czynników umożliwiających zrównoważony rozwój, zieloną mobilność, pozyskiwanie czystej energii i neutralność klimatyczną. Przewiduje się, że w najbliższych latach popyt na baterie gwałtownie wzrośnie, w szczególności w przypadku pojazdów elektrycznych w transporcie drogowym, w których baterie wykorzystuje się do celów trakcyjnych, czyniąc ten rynek coraz bardziej strategicznym na poziomie światowym. Nieustannie będą następować znaczące postępy naukowe i techniczne w dziedzinie technologii baterii. Mając na względzie strategiczne znaczenie baterii oraz w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom pewności prawa i uniknięcia dyskryminacji, barier w handlu i zakłóceń na rynku baterii, konieczne jest określenie przepisów dotyczących parametrów zrównoważonego charakteru, wydajności, bezpieczeństwa, zbierania baterii oraz poddawania ich recyklingowi i ich drugiego cyklu życia, jak również informacji o bateriach. Niezbędne jest opracowanie zharmonizowanych ram regulacyjnych na potrzeby postępowania z bateriami, które są wprowadzane do obrotu w Unii, w całym ich cyklu życia.
(2)  Baterie stanowią istotne źródło energii i są jednym z głównych czynników umożliwiających zrównoważony rozwój, zieloną mobilność, pozyskiwanie czystej energii i neutralność klimatyczną. Przewiduje się, że w najbliższych latach popyt na baterie gwałtownie wzrośnie, w szczególności w przypadku pojazdów elektrycznych w transporcie drogowym i lekkich środków transportu, w których baterie wykorzystuje się do celów trakcyjnych, czyniąc ten rynek coraz bardziej strategicznym na poziomie światowym. Nieustannie będą następować znaczące postępy naukowe i techniczne w dziedzinie technologii baterii. Mając na względzie strategiczne znaczenie baterii oraz w celu zapewnienia wszystkim zainteresowanym podmiotom pewności prawa i uniknięcia dyskryminacji, barier w handlu i zakłóceń na rynku baterii, konieczne jest określenie przepisów dotyczących parametrów zrównoważonego charakteru, wydajności, bezpieczeństwa, zbierania baterii oraz poddawania ich recyklingowi i ich drugiego cyklu życia, jak również informacji o bateriach dla konsumentów i podmiotów gospodarczych. Niezbędne jest opracowanie zharmonizowanych ram regulacyjnych na potrzeby postępowania z bateriami, które są wprowadzane do obrotu w Unii, w całym ich cyklu życia.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2 a (nowy)
(2a)  Niezbędna jest także aktualizacja prawodawstwa unijnego w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami oraz podjęcie środków mających na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi lub ograniczanie tych skutków, poprzez ograniczanie wpływu wykorzystywania zasobów oraz poprzez poprawę efektywności użytkowania zasobów. Środki te mają kluczowe znaczenie dla przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym i nietoksyczne środowisko oraz dla długoterminowej konkurencyjności i strategicznej autonomii Unii. Mogą one stworzyć istotne możliwości gospodarcze dzięki zwiększeniu synergii między gospodarką o obiegu zamkniętym a polityką energetyczną, klimatyczną, transportową, przemysłową i badawczą, a także chronić środowisko i ograniczyć emisje gazów cieplarnianych.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10
(10)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku w Unii osobno lub wmontowanych do urządzeń bądź w inny sposób dostarczanych wraz z elektrycznymi i elektronicznymi urządzeniami i pojazdami. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy bateria została zaprojektowana specjalnie dla danego produktu czy jest baterią ogólnego stosowania i bez względu na to, czy została wmontowana do produktu czy jest dostarczana razem z produktem, w którym ma być wykorzystywana bądź oddzielnie od niego.
(10)  Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku w Unii osobno lub wmontowanych do urządzeń bądź w inny sposób dostarczanych wraz z elektrycznymi i elektronicznymi urządzeniami i pojazdami, niezależnie od tego, czy zostały wyprodukowane w Unii, czy przywiezione. Niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie niezależnie od tego, czy bateria została zaprojektowana specjalnie dla danego produktu czy jest baterią ogólnego stosowania i bez względu na to, czy została wmontowana do produktu czy jest dostarczana razem z produktem, w którym ma być wykorzystywana bądź oddzielnie od niego.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12
(12)  W ramach szerokiego zakresu rozporządzenia stosowne jest rozróżnienie różnych kategorii baterii według ich projektu i zastosowania, niezależnie do składu chemicznego baterii. Klasyfikację na baterie przenośne, z jednej strony, oraz baterie przemysłowe i akumulatory samochodowe, z drugiej strony, na podstawie dyrektywy 2006/66/WE należy dodatkowo rozszerzyć, aby odzwierciedlić nowe zmiany w stosowaniu baterii. Baterie, które są stosowane do celów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych i na podstawie dyrektywy 2006/66/WE zaliczane są do kategorii baterii przemysłowych, stanowią dużą i zwiększającą się część rynku ze względu na szybki wzrost segmentu elektrycznych pojazdów transportu drogowego. W związku z tym właściwe jest zaklasyfikowanie tych baterii stosowanych do celów trakcyjnych jako nowej kategorii akumulatorów pojazdów elektrycznych. Baterie stosowane do celów trakcyjnych w innych pojazdach transportowych, w tym w transporcie kolejowym, wodnym i lotniczym, nadal należą do kategorii baterii przemysłowych na mocy niniejszego rozporządzenia. Rodzaj baterii przemysłowych obejmuje szeroką grupę baterii przeznaczonych do wykorzystania do działalności przemysłowej, infrastruktury komunikacyjnej, działalności rolniczej lub wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Oprócz tego niewyczerpującego wykazu przykładów za baterię przemysłową należy uznać każdą baterię, która nie jest ani baterią przenośną, ani akumulatorem samochodowym, ani akumulatorem pojazdu elektrycznego. Do celów niniejszego rozporządzenia baterie wykorzystywane do magazynowania energii w środowisku prywatnym lub domowym uznaje się za baterie przemysłowe. Ponadto w celu zapewnienia, aby wszystkie baterie stosowane w lekkich środkach transportu, takich jak elektryczne rowery i hulajnogi, były klasyfikowane jako baterie przenośne, konieczne jest doprecyzowanie definicji baterii przenośnych i wprowadzenie limitu masy takich baterii.
(12)  W ramach szerokiego zakresu rozporządzenia stosowne jest rozróżnienie różnych kategorii baterii według ich projektu i zastosowania, niezależnie do składu chemicznego baterii. Klasyfikację na baterie przenośne, z jednej strony, oraz baterie przemysłowe i akumulatory samochodowe, z drugiej strony, na podstawie dyrektywy 2006/66/WE należy dodatkowo rozszerzyć, aby odzwierciedlić nowe zmiany w stosowaniu baterii i ich zróżnicowanie na rynku. Baterie, które są stosowane do celów trakcyjnych w pojazdach elektrycznych i na podstawie dyrektywy 2006/66/WE zaliczane są do kategorii baterii przemysłowych, stanowią dużą i zwiększającą się część rynku ze względu na szybki wzrost segmentu elektrycznych pojazdów transportu drogowego. W związku z tym właściwe jest zaklasyfikowanie tych baterii stosowanych do celów trakcyjnych jako nowej kategorii akumulatorów pojazdów elektrycznych. Baterie stosowane do celów trakcyjnych w innych pojazdach transportowych, w tym w transporcie kolejowym, wodnym i lotniczym, nadal należą do kategorii baterii przemysłowych na mocy niniejszego rozporządzenia. Baterie stosowane do celów trakcyjnych w lekkich środkach transportu, takich jak rowery elektryczne i skutery elektryczne, nie zostały wyraźnie sklasyfikowane jako baterie na mocy dyrektywy 2006/66/WE, a stanowią znaczną część rynku ze względu na ich rosnące zastosowanie w zrównoważonej mobilności miejskiej. W związku z tym właściwe jest zaklasyfikowanie tych baterii stosowanych do celów trakcyjnych w lekkich środkach transportu jako nowej kategorii baterii, a mianowicie jako baterii do lekkich środków transportu. Rodzaj baterii przemysłowych obejmuje szeroką grupę baterii przeznaczonych do wykorzystania do działalności przemysłowej, infrastruktury komunikacyjnej, działalności rolniczej lub wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej. Oprócz tego niewyczerpującego wykazu przykładów za baterię przemysłową należy uznać każdą baterię, która nie jest ani baterią przenośną, ani akumulatorem samochodowym, ani baterią do lekkich środków transportu, ani akumulatorem pojazdu elektrycznego. Do celów niniejszego rozporządzenia baterie wykorzystywane do magazynowania energii w środowisku prywatnym lub domowym uznaje się za baterie przemysłowe.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Baterie należy projektować i produkować w taki sposób, aby zoptymalizować ich wydajność, trwałość i bezpieczeństwo oraz zminimalizować ich ślad środowiskowy. Należy określić szczególne wymogi zrównoważonego charakteru baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym o pojemności powyżej 2 kWh, ponieważ baterie te stanowią segment rynku o największym przewidywanym wzroście w najbliższych latach.
(13)  Baterie należy projektować i produkować w taki sposób, aby zoptymalizować ich wydajność, trwałość i bezpieczeństwo oraz zminimalizować ich ślad środowiskowy. Należy określić szczególne wymogi zrównoważonego charakteru baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych, ponieważ baterie te stanowią segment rynku o największym przewidywanym wzroście w najbliższych latach.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 15
(15)  Aby chronić zdrowie ludzkie i środowisko oraz zmniejszyć obecność takich substancji w odpadach, należy ograniczyć stosowanie substancji niebezpiecznych w bateriach. W związku z tym oprócz ograniczeń przewidzianych w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady29 właściwe jest określenie ograniczenia stosowania rtęci i kadmu w niektórych rodzajach baterii. Baterie stosowane w pojazdach, w przypadku których korzysta się ze zwolnienia na podstawie załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE30, należy wyłączyć z zakazu zawierania kadmu.
(15)  Aby chronić zdrowie ludzkie i środowisko oraz zmniejszyć obecność takich substancji w odpadach, należy ograniczyć stosowanie substancji niebezpiecznych w bateriach. W związku z tym oprócz ograniczeń przewidzianych w załączniku XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady właściwe jest określenie ograniczenia stosowania rtęci, kadmu i ołowiu w niektórych rodzajach baterii. Baterie stosowane w pojazdach, w przypadku których korzysta się ze zwolnienia na podstawie załącznika II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE30, należy wyłączyć z zakazu zawierania kadmu. Komisja ze wsparciem ze strony Agencji powinna dokonać całościowej i systemowej oceny substancji niebezpiecznych w bateriach. Ocena ta powinna w szczególności koncentrować się na substancjach chemicznych zawartych w bateriach i stosowanych w dużych ilościach na rynku, na ewoluujących i nowych składach chemicznych oraz na dostępności odpowiednich alternatyw dla kwasowo-ołowiowych baterii przemysłowych i kwasowo-ołowiowych akumulatorów samochodowych oraz dla przemysłowych baterii niklowo-kadmowych.
__________________
__________________
29 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
29 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).
30 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17
(17)  Procedurę przyjmowania nowych i zmiany obecnych ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych w bateriach należy w pełni dostosować do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby zapewnić skuteczne podejmowanie decyzji, koordynację i zarządzanie powiązanymi aspektami technicznymi, naukowymi i administracyjnymi niniejszego rozporządzenia zgodnie ze swoimi stosownymi wytycznymi, Europejska Agencja Chemikaliów utworzona na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („Agencja”) powinna wykonywać określone zadania w odniesieniu do oceny zagrożeń wynikających ze stosowania substancji w procesie wytwarzania i w wykorzystywaniu baterii, jak również zagrożeń, które mogą wystąpić po ich wycofaniu z użytku, a także oceny elementów społeczno-gospodarczych i analizy alternatyw. W związku z tym Komitety Agencji ds. Oceny Ryzyka i Analizy Społeczno-Ekonomicznej powinny ułatwiać wykonywanie niektórych zadań nałożonych na Agencję na mocy niniejszego rozporządzenia.
(17)  Procedurę przyjmowania nowych i zmiany obecnych ograniczeń stosowania substancji niebezpiecznych w bateriach należy w pełni dostosować do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby zapewnić skuteczne podejmowanie decyzji, koordynację i zarządzanie powiązanymi aspektami technicznymi, naukowymi i administracyjnymi niniejszego rozporządzenia, powinna istnieć dobra współpraca, koordynacja i wymiana informacji między państwami członkowskimi, Europejską Agencją Chemikaliów utworzoną na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 („Agencja”), Komisją i zainteresowanymi stronami. Państwa członkowskie lub Agencja powinny wykonywać określone zadania w odniesieniu do oceny zagrożeń wynikających ze stosowania substancji w procesie wytwarzania i w wykorzystywaniu baterii, jak również zagrożeń, które mogą wystąpić po ich wycofaniu z użytku, a także oceny elementów społeczno-gospodarczych i analizy alternatyw zgodnie ze stosownymi wytycznymi Agencji. W związku z tym Komitety Agencji ds. Oceny Ryzyka i Analizy Społeczno-Ekonomicznej powinny ułatwiać wykonywanie niektórych zadań nałożonych na Agencję na mocy niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 17 a (nowy)
(17a)  Aby zapewnić spójność niniejszego rozporządzenia z wszelkimi przyszłymi zmianami przepisów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub z innymi przyszłymi przepisami Unii dotyczącymi kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i chemikaliów, Komisja powinna ocenić, czy konieczna jest zmiana art. 6, art. 71 lub załącznika I do niniejszego rozporządzenia lub wszystkich tych przepisów. W celu zmiany tych przepisów należy w stosownym przypadku przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18
(18)  Oczekiwany znaczny rozwój baterii w sektorach takich jak mobilność i magazynowanie energii powinien ograniczyć emisje dwutlenku węgla, jednak aby zmaksymalizować ten potencjał, konieczne jest, aby cały cykl życia tych baterii charakteryzował się niskim śladem węglowym. Zgodnie z wytycznymi pt. „Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications” [„Zasady dotyczące kategorii śladu środowiskowego produktu odnoszące się do baterii wielokrotnego ładowania o wysokim poziomie określonego zużycia energii do zastosowań mobilnych”]31 zmiana klimatu jest drugą największą powiązaną kategorią skutków w przypadku baterii po wykorzystywaniu minerałów i metali. W związku z tym dokumentacji technicznej baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh wprowadzanych do obrotu w Unii powinna towarzyszyć deklaracja dotycząca śladu węglowego, która, w stosownych przypadkach, powinna dotyczyć konkretnej partii produkcyjnej. Baterie są produkowane w partiach w określonych ilościach i określonych terminach. Warunkiem wstępnym wprowadzenia wymogu, aby dokumentacja techniczna baterii zawierała deklarację dotyczącą śladu węglowego, i późniejszego ustanowienia klas efektywności pod względem śladu węglowego, które umożliwią identyfikację baterii o ogólnym niskim śladzie węglowym, jest harmonizacja technicznych przepisów obliczania śladu węglowego wszystkich baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh wprowadzanych do obrotu w Unii. Nie oczekuje się, że informacje i jasne wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do śladu węglowego baterii same w sobie doprowadzą do zmiany zachowań niezbędnej do zapewnienia osiągnięcia unijnego celu dekarbonizacji sektorów mobilności i magazynowania energii, zgodnie z uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym celami dotyczącymi zmiany klimatu32. W związku z tym wprowadzone zostaną maksymalne progi śladu węglowego w następstwie przeprowadzenia specjalnej oceny skutków służącej określeniu tych wartości. Proponując poziom maksymalnego progu śladu węglowego, Komisja uwzględni między innymi względny rozkład wartości śladu węglowego w bateriach na rynku, stopień postępów w ograniczaniu śladu węglowego baterii wprowadzanych do obrotu w Unii oraz skuteczny i potencjalny wkład tego środka w realizację celów Unii w zakresie zrównoważonej mobilności i neutralności klimatycznej do 2050 r. W celu zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do śladu węglowego baterii i transformacji unijnego rynku w kierunku baterii o niższej emisyjności, niezależnie od miejsca ich produkcji, uzasadnione jest stopniowe i łączne zwiększanie wymogów dotyczących śladu węglowego. Dzięki tym wymogom uniknięcie emisji dwutlenku węgla w cyklu życia baterii przyczyni się do osiągnięcia unijnego celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Może to umożliwić również wprowadzenie innych polityk na poziomie unijnym i krajowym, takich jak zachęty lub kryteria zielonych zamówień publicznych, ułatwiających produkcję baterii o niższym wpływie na środowisko.
(18)  Oczekiwany znaczny rozwój baterii w sektorach takich jak mobilność i magazynowanie energii powinien ograniczyć emisje dwutlenku węgla, jednak aby zmaksymalizować ten potencjał, konieczne jest, aby cały cykl życia tych baterii charakteryzował się niskim śladem węglowym. Zgodnie z wytycznymi pt. „Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications” [„Zasady dotyczące kategorii śladu środowiskowego produktu odnoszące się do baterii wielokrotnego ładowania o wysokim poziomie określonego zużycia energii do zastosowań mobilnych”] emisje gazów cieplarnianych nasilające zmianę klimatu drugą pod względem wielkości – po wydobyciu i wykorzystywaniu minerałów i metali – powiązaną kategorią skutków w przypadku baterii. W związku z tym dokumentacji technicznej baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych wprowadzanych do obrotu w Unii powinna towarzyszyć deklaracja dotycząca śladu węglowego. Warunkiem wstępnym wprowadzenia wymogu, aby dokumentacja techniczna baterii zawierała deklarację dotyczącą śladu węglowego, i późniejszego ustanowienia klas efektywności pod względem śladu węglowego, które umożliwią identyfikację baterii o ogólnym niskim śladzie węglowym, jest harmonizacja technicznych przepisów obliczania śladu węglowego wszystkich baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych wprowadzanych do obrotu w Unii. Nie oczekuje się, że informacje i jasne wymogi dotyczące etykietowania w odniesieniu do śladu węglowego baterii same w sobie doprowadzą do zmiany zachowań niezbędnej do zapewnienia osiągnięcia unijnego celu dekarbonizacji sektorów mobilności i magazynowania energii, zgodnie z uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym celami dotyczącymi zmiany klimatu32. W związku z tym wprowadzone zostaną maksymalne progi śladu węglowego w następstwie przeprowadzenia specjalnej oceny skutków służącej określeniu tych wartości. Proponując poziom maksymalnego progu śladu węglowego, Komisja uwzględni między innymi względny rozkład wartości śladu węglowego w bateriach na rynku, stopień postępów w ograniczaniu śladu węglowego baterii wprowadzanych do obrotu w Unii oraz skuteczny i potencjalny wkład tego środka w realizację celów Unii w zakresie zrównoważonej mobilności i neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. W celu zapewnienia przejrzystości w odniesieniu do śladu węglowego baterii i transformacji unijnego rynku w kierunku baterii o niższej emisyjności, niezależnie od miejsca ich produkcji, uzasadnione jest stopniowe i łączne zwiększanie wymogów dotyczących śladu węglowego. Dzięki tym wymogom uniknięcie emisji dwutlenku węgla w cyklu życia baterii przyczyni się do osiągnięcia unijnych celów klimatycznych, w szczególności celu, jakim jest osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Może to umożliwić również wprowadzenie innych polityk na poziomie unijnym i krajowym, takich jak zachęty lub kryteria zielonych zamówień publicznych, ułatwiających produkcję baterii o niższym wpływie na środowisko.
__________________
__________________
31 „Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications” [„Zasady dotyczące kategorii śladu środowiskowego produktu odnoszące się do baterii wielokrotnego ładowania o wysokim poziomie określonego zużycia energii do zastosowań mobilnych”] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
31 „Product Environmental Footprint Category Rules for High Specific Energy Rechargeable Batteries for Mobile Applications” [„Zasady dotyczące kategorii śladu środowiskowego produktu odnoszące się do baterii wielokrotnego ładowania o wysokim poziomie określonego zużycia energii do zastosowań mobilnych”] https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4) oraz Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dostępna pod adresem: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
32 Porozumienie paryskie (Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 4) oraz Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, dostępna pod adresem: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 18 a (nowy)
(18a)  Progi dotyczące maksymalnego śladu węglowego w cyklu życia powinny być dostosowane do przyszłych wyzwań i stopniowo ewoluować odpowiednio do najlepszych dostępnych procesów produkcji i wytwarzania. Dlatego przyjmując akt delegowany określający maksymalny próg śladu węglowego w cyklu życia, Komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę najlepsze dostępne procesy produkcji i wytwarzania oraz dopilnować, aby wybrane kryteria techniczne były zgodne z celem niniejszego rozporządzenia, jakim jest zapewnienie, aby baterie wprowadzane na rynek Unii gwarantowały wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa, mienia i środowiska.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 19
(19)  Niektóre substancje znajdujące się w bateriach, takie jak kobalt, ołów, lit czy nikiel, pozyskuje się z ograniczonych zasobów, które nie są łatwo dostępne w Unii, a niektóre są uznawane przez Komisję za surowce krytyczne. Jest to obszar, w którym Europa musi wzmocnić swoją strategiczną autonomię i zwiększyć odporność w ramach przygotowania się na potencjalne zakłócenia w dostawie spowodowane kryzysem zdrowotnym lub innymi kryzysami. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się wzmocnienie zamkniętego obiegu i zwiększenie zasobooszczędności przy wzmożeniu recyklingu i odzyskiwania tych surowców.
(19)  Niektóre substancje znajdujące się w bateriach, takie jak kobalt, ołów, lit czy nikiel, pozyskuje się z ograniczonych zasobów, które nie są łatwo dostępne w Unii, a niektóre są uznawane przez Komisję za surowce krytyczne. Zgodnie ze strategią przemysłową Unii Europa musi wzmocnić swoją strategiczną autonomię, w tym ułatwić inwestycje w fabryki, które będą produkować baterie na masową skalę, i zwiększyć odporność w ramach przygotowania się na potencjalne zakłócenia w dostawie spowodowane kryzysem zdrowotnym lub innymi kryzysami. Do osiągnięcia tego celu przyczyni się wzmocnienie zamkniętego obiegu i zwiększenie zasobooszczędności przy wzmożeniu recyklingu i odzyskiwania tych surowców. Zastąpienie rzadkich surowców szerzej dostępnymi alternatywnymi materiałami, w tym surowcami odnawialnymi, również przyczyniłoby się do zwiększenia własnej produkcji baterii i strategicznej autonomii Unii. W związku z tym istotne jest, aby Unia i państwa członkowskie wspierały odpowiednie inicjatywy badawczo-rozwojowe.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21
(21)  W celu uwzględnienia ryzyka związanego z dostawami kobaltu, ołowiu, litu i niklu oraz ocenienia ich dostępności należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany poziomów docelowych minimalnego udziału kobaltu, ołowiu, litu lub niklu pochodzącego z recyklingu obecnego w masach czynnych baterii.
(21)  W celu uwzględnienia ryzyka związanego z dostawami kobaltu, ołowiu, litu i niklu oraz ocenienia ich dostępności, a także w perspektywie postępu technicznego i naukowego, Komisja powinna ocenić, czy właściwe jest dokonanie przeglądu poziomów docelowych minimalnego udziału kobaltu, ołowiu, litu lub niklu pochodzącego z recyklingu obecnego w masach czynnych baterii oraz, w stosownym przypadku, przedłożyć w tym celu wniosek ustawodawczy.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21 a (nowy)
(21a)  W celu uwzględnienia zmian w technologiach produkcji baterii wpływających na rodzaje materiałów, które mogą być odzyskiwane, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez włączenie dodatkowych surowców i odpowiednich poziomów docelowych do wykazu minimalnego udziału materiałów pochodzących z recyklingu obecnych w masach czynnych baterii.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
(22)  Aby zapewnić jednolite warunki wdrażania przepisów dotyczących obliczania i weryfikowania ilości kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masach czynnych baterii na model baterii i partię baterii na zakład produkcyjny oraz wymogów informacyjnych w zakresie dokumentacji technicznej, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
(22)  Aby zapewnić jednolite warunki w całej Unii w odniesieniu do deklaracji dotyczącej materiałów odzyskanych, która ma być dostarczana w ujednoliconym formacie, oraz w odniesieniu do dokumentacji technicznej, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustalenia formatu i dokumentacji technicznej dla deklaracji dotyczącej materiałów odzyskanych.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23
(23)  Baterie wprowadzane do obrotu w Unii powinny być trwałe i wysoce wydajne. W związku z tym niezbędne jest określenie wymogów w zakresie wydajności i trwałości baterii przenośnych ogólnego stosowania, jak również baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych. W przypadku akumulatorów pojazdów elektrycznych nieformalna grupa robocza EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska opracowuje wymogi dotyczące trwałości w pojeździe, dlatego w niniejszym rozporządzeniu odstępuje się od ustanowienia dodatkowych wymogów trwałości. Z kolei w obszarze baterii służących magazynowaniu energii istniejące metody pomiaru służące do badania wydajności i trwałości baterii uznaje się za niewystarczająco dokładne i reprezentatywne, aby umożliwiały wprowadzenie wymogów minimalnych. Wprowadzeniu minimalnych wymogów dotyczących wydajności i trwałości tych baterii powinny towarzyszyć dostępne odpowiednie zharmonizowane normy lub wspólne specyfikacje.
(23)  Baterie wprowadzane do obrotu w Unii powinny być trwałe i wysoce wydajne. W związku z tym niezbędne jest określenie wymogów w zakresie wydajności i trwałości baterii przenośnych, jak również baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych. W przypadku akumulatorów pojazdów elektrycznych nieformalna grupa robocza EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska opracowuje wymogi dotyczące trwałości w pojeździe, dlatego niniejsze rozporządzenie powinno być spójne z jej wnioskami. Z kolei w obszarze baterii służących magazynowaniu energii istniejące metody pomiaru służące do badania wydajności i trwałości baterii uznaje się za niewystarczająco dokładne i reprezentatywne, aby umożliwiały wprowadzenie wymogów minimalnych. Wprowadzeniu minimalnych wymogów dotyczących wydajności i trwałości tych baterii powinny towarzyszyć dostępne odpowiednie zharmonizowane normy lub wspólne specyfikacje.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
(24)  W celu ograniczenia wpływu cyklu życia baterii na środowisko należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany parametrów wydajności i trwałości, jak również ustanowienia minimalnych wartości tych parametrów dla baterii przenośnych ogólnego stosowania oraz baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
(24)  W celu ograniczenia wpływu cyklu życia baterii na środowisko należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany parametrów wydajności i trwałości, jak również ustanowienia minimalnych wartości tych parametrów dla baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu oraz baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)
(24a)  W celu zapewnienia spójności unijnych przepisów dotyczących wydajności elektrochemicznej i trwałości akumulatorów pojazdów elektrycznych ze specyfikacjami technicznymi nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska oraz w świetle postępu naukowo-technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmiany parametrów wydajności i trwałości oraz minimalnych wartości tych parametrów dla akumulatorów pojazdów elektrycznych.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
(25)  Niektóre baterie ogólnego stosowania nienadające się do powtórnego naładowania mogą wiązać się z nieefektywnym wykorzystaniem zasobów i energii. W celu zapewnienia, aby mniej baterii przenośnych ogólnego stosowania nienadających się do powtórnego naładowania o niskiej wydajności było wprowadzanych do obrotu, należy ustanowić obiektywne wymogi w zakresie wydajności i trwałości takich baterii, w szczególności w przypadku gdy z oceny cyklu życia wynika, że alternatywne zastosowanie baterii wielokrotnego ładowania przyniosłoby ogólne korzyści dla środowiska.
(25)  Niektóre baterie ogólnego stosowania nienadające się do powtórnego naładowania mogą wiązać się z nieefektywnym wykorzystaniem zasobów i energii. Baterie nienadające się do powtórnego naładowania są jednak nadal stosowane w niektórych urządzeniach. W celu zapewnienia, aby mniej baterii przenośnych ogólnego stosowania nienadających się do powtórnego naładowania o niskiej wydajności było wprowadzanych do obrotu, należy ustanowić obiektywne wymogi w zakresie wydajności i trwałości takich baterii. Komisja powinna ocenić, w odniesieniu do określonych grup produktów, w których stosowane są baterie nienadające się do powtórnego ładowania, na podstawie oceny cyklu życia, czy alternatywne zastosowanie baterii wielokrotnego ładowania przyniosłoby ogólne korzyści dla środowiska i czy w związku z tym należy stopniowo odchodzić od korzystania z baterii przenośnych ogólnego stosowania nienadających się do powtórnego naładowania. Powinna również istnieć możliwość uzupełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia wymogami ustanowionymi w środkach wykonawczych na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE1 dla poszczególnych produktów zasilanych bateriami.
______________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26
(26)  Zapewnienie, by baterie przenośne wmontowane do urządzeń podlegały właściwemu selektywnemu zbieraniu, przetwarzaniu i wysokiej jakości recyklingowi, gdy zostaną odpadami, wymaga obowiązywania przepisów gwarantujących możliwość ich usunięcia i wymiany w takich urządzeniach. Zużyte baterie powinny być wymienne również w celu przedłużenia żywotności urządzeń, których są częścią. Przepisy ogólne niniejszego rozporządzenia można uzupełnić wymogami dla konkretnych produktów zasilanych bateriami ustanowionymi na podstawie środków wykonawczych zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE33. W przypadku gdy ze względów bezpieczeństwa w unijnym prawodawstwie określono bardziej szczegółowe wymogi dotyczące usuwania baterii z produktów (np. zabawek), zastosowanie mają te przepisy szczegółowe.
(26)  Zapewnienie, by baterie przenośne wmontowane do urządzeń podlegały właściwemu selektywnemu zbieraniu, przetwarzaniu i wysokiej jakości recyklingowi, gdy zostaną odpadami, wymaga obowiązywania przepisów gwarantujących możliwość ich usunięcia i wymiany w takich urządzeniach. Należy również ustanowić przepisy dotyczące baterii do lekkich środków transportu. Zużyte baterie powinny być wymienne również w celu przedłużenia żywotności urządzeń, których są częścią. Przepisy ogólne niniejszego rozporządzenia można uzupełnić wymogami dla konkretnych produktów zasilanych bateriami ustanowionymi na podstawie środków wykonawczych zgodnie z dyrektywą 2009/125/WE. W przypadku gdy ze względów bezpieczeństwa w unijnym prawodawstwie określono bardziej szczegółowe wymogi dotyczące usuwania baterii z produktów (np. zabawek), zastosowanie mają te przepisy szczegółowe. Należy również ustanowić przepisy zapewniające możliwość usunięcia i wymiany baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, z uwzględnieniem ich zróżnicowanego charakteru i szczególnych wymogów bezpieczeństwa.
__________________
33 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10).
Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 a (nowy)
(26a)  Akumulatory samochodowe, akumulatory pojazdów elektrycznych i baterie przemysłowe powinny nadawać się do usunięcia i wymiany przez profesjonalne warsztaty. Należy ustanowić przepisy zapewniające możliwość usunięcia, wymiany i demontażu takich baterii. Istotne jest, aby możliwa była ocena bezpieczeństwa naprawionych baterii na podstawie dostosowanych do nich prób nieniszczących. W celu ułatwienia naprawy akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do uzupełnienia niniejszego rozporządzenia o kryteria dotyczące możliwości usunięcia, wymiany i demontażu akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych. Aby stworzyć możliwość oceny bezpieczeństwa takich naprawionych baterii, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do określenia odpowiednich metod prób nieniszczących.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 b (nowy)
(26b)  Aby jeszcze bardziej ograniczyć ilość odpadów, w przepisach wykonawczych dotyczących ekoprojektu dla poszczególnych produktów oraz w przyszłej inicjatywie dotyczącej zrównoważonych produktów należy promować interoperacyjność baterii, złączy i ładowarek do różnych rodzajów produktów.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26 c (nowy)
(26c)  Interoperacyjność ładowarek do określonych kategorii baterii mogłaby ograniczyć niepotrzebne odpady i koszty z korzyścią dla konsumentów i innych użytkowników końcowych. Powinna zatem istnieć możliwość ładowania akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii do lekkich środków transportu oraz baterii wielokrotnego ładowania wmontowanych do określonych kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pomocą uniwersalnych ładowarek, które umożliwiają interoperacyjność każdej kategorii baterii. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem zawierać przepisy zobowiązujące Komisję do oceny najlepszego sposobu wprowadzenia zharmonizowanych norm dotyczących uniwersalnych ładowarek, mających zastosowanie nie później niż od dnia 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do tych kategorii baterii. W stosownym przypadku do oceny należy dołączyć wniosek ustawodawczy.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
(27)  Niezawodne baterie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa wielu produktów, urządzeń i usług. W związku z tym baterie należy projektować i produkować w sposób zapewniający ich bezpieczne funkcjonowanie i wykorzystywanie. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do stacjonarnych systemów magazynowania energii, których obecnie nie obejmuje unijne prawodawstwo. Należy zatem określić te parametry układów magazynowania energii, które powinny zostać uwzględnione w badaniach bezpieczeństwa.
(27)  Niezawodne baterie mają podstawowe znaczenie dla funkcjonowania i bezpieczeństwa wielu produktów, urządzeń i usług. W związku z tym baterie należy projektować i produkować w sposób zapewniający ich bezpieczne funkcjonowanie i wykorzystywanie, tak aby nie powodowały szkód dla ludzi, środowiska lub mienia. Aspekt ten ma szczególne znaczenie w odniesieniu do baterii w stacjonarnych systemach magazynowania energii, których obecnie nie obejmuje unijne prawodawstwo. Należy zatem określić te parametry, które powinny zostać uwzględnione w badaniach bezpieczeństwa dla tych baterii i uzupełnione odpowiednimi normami CEN, CENELEC i IEC.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28
(28)  Aby przekazać użytkownikom końcowym przejrzyste, rzetelne i wyraźne informacje o bateriach i ich głównych właściwościach oraz zużytych bateriach w celu umożliwienia użytkownikom końcowym podjęcia świadomych decyzji przy zakupie i pozbywaniu się baterii, a podmiotom gospodarującym odpadami właściwe przetwarzanie zużytych baterii, na bateriach należy umieszczać etykiety. Etykiety umieszczane na bateriach powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat ich głównych właściwości, w tym ich pojemności i zawartości określonych substancji niebezpiecznych. Na potrzeby zapewnienia dostępności informacji w czasie informacje te należy udostępniać również za pośrednictwem kodów QR.
(28)  Aby przekazać użytkownikom końcowym przejrzyste, rzetelne i wyraźne informacje o bateriach i ich głównych właściwościach oraz zużytych bateriach w celu umożliwienia użytkownikom końcowym podjęcia świadomych decyzji przy zakupie i pozbywaniu się baterii, a podmiotom gospodarującym odpadami właściwe przetwarzanie zużytych baterii, na bateriach należy umieszczać etykiety. Etykiety umieszczane na bateriach powinny zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat ich głównych właściwości, w tym ich pojemności, charakterystyki produkcji i zawartości określonych substancji niebezpiecznych. Na potrzeby zapewnienia dostępności informacji w czasie informacje te należy udostępniać również za pośrednictwem kodów QR, które powinny być zgodne z wytycznymi normy ISO IEC 18004. Kod QR wydrukowany lub wyryty na wszystkich bateriach powinien zapewniać dostęp do paszportu produktu baterii. Etykiety i kody QR powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/8821.
__________________
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług (Dz.U. L 151 z 7.6.2019, s. 70.)
Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29
(29)  Informacje o wydajności baterii mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by użytkownicy końcowi jako konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje we właściwym czasie, a w szczególności by mieli wspólną podstawę do porównania różnych baterii przed dokonaniem zakupu. Dlatego baterie przenośne ogólnego stosowania i akumulatory samochodowe należy oznaczyć etykietą zawierającą informacje dotyczące minimalnej średniej trwałości w konkretnych zastosowaniach. Ponadto należy wskazać użytkownikowi końcowemu właściwy sposób usunięcia zużytych baterii.
(29)  Informacje o wydajności baterii mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, by użytkownicy końcowi, zwłaszcza konsumenci, otrzymywali odpowiednie informacje we właściwym czasie, a w szczególności by mieli wspólną podstawę do porównania różnych baterii przed dokonaniem zakupu. Dlatego baterie przenośne, baterie do lekkich środków transportu i akumulatory samochodowe należy oznaczyć etykietą zawierającą informacje dotyczące minimalnej średniej trwałości w konkretnych zastosowaniach oraz oczekiwanej żywotności. Ponadto należy wskazać użytkownikowi końcowemu właściwy sposób usunięcia zużytych baterii.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30
(30)  Baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania i akumulatory pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym o pojemności powyżej 2 kWh powinny zawierać system zarządzania baterią, w którym przechowywane są dane, tak aby użytkownik końcowy lub każda inna osoba trzecia działająca w jego imieniu mogli w dowolnym momencie ustalić stan zdrowia baterii i ich przewidywaną żywotność. Aby wykorzystać baterię do innych celów lub poddać ją regeneracji, dostępu do systemu zarządzania baterią należy udzielić w dowolnym momencie osobie, która nabyła baterię lub każdej osobie trzeciej działającej w jej imieniu na potrzeby przeprowadzenia oceny wartości końcowej baterii, ułatwienia ponownego użycia, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii oraz do celów udostępnienia baterii niezależnym agregatorom prowadzącym elektrownie wirtualne w sieciach elektroenergetycznych, określonym w dyrektywie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/94434. Wymóg ten powinien mieć zastosowanie oprócz prawa Unii w zakresie homologacji typu pojazdów, w tym specyfikacji technicznych, które mogą być wynikiem prac nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska nad dostępem do danych w pojazdach elektrycznych.
(30)  Baterie w stacjonarnych systemach magazynowania energii, baterie do lekkich środków transportu i akumulatory pojazdów elektrycznych zawierają system zarządzania baterią, w którym przechowywane są dane. Ten system zarządzania baterią powinien zawierać informacje dotyczące stanu zdrowia, bezpieczeństwa i przewidywanej żywotności baterii, tak aby użytkownik końcowy lub każda inna osoba trzecia działająca w jego imieniu mogli w dowolnym momencie ustalić te aspekty. Aby ułatwić ponowne użycie, wykorzystanie do innych celów lub regenerację baterii, dostępu do danych wyłącznie do odczytu z systemu zarządzania baterią, w tym niezbędnych funkcji umożliwiających zarządzanie usługami pojazd-sieć, należy udzielić w dowolnym momencie osobie, która nabyła baterię lub każdej osobie trzeciej działającej w jej imieniu, na potrzeby przeprowadzenia oceny wartości końcowej baterii, ułatwienia przygotowania do ponownego użycia, ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii oraz do celów udostępnienia baterii niezależnym agregatorom prowadzącym elektrownie wirtualne w sieciach elektroenergetycznych, określonym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/94434. Akumulatory pojazdów elektrycznych i baterie do lekkich środków transportu, aby ich upowszechnianie i wykorzystanie w Unii było łatwiejsze, powinny mieć funkcję udostępniania w czasie rzeczywistym tylko do odczytu danych pokładowych dotyczących stanu zdrowia baterii, poziomu naładowania baterii, wartości zadanej mocy baterii i pojemności baterii. System zarządzania akumulatorami pojazdów elektrycznych powinien mieć również funkcję komunikacji, aby umożliwić inteligentne funkcje ładowania, takie jak ładowanie pojazd-sieć, pojazd-inny odbiornik, pojazd-pojazd, pojazd-powerbank i pojazd-budynek. Wymóg ten powinien mieć zastosowanie oprócz prawa Unii w zakresie homologacji typu pojazdów, w tym specyfikacji technicznych, które mogą być wynikiem prac nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska nad dostępem do danych w pojazdach elektrycznych. Specyfikacje techniczne oparte na ogólnych przepisach technicznych EKG ONZ, gdy zaczną obowiązywać w prawie Unii, należy uznać za punkt odniesienia dla danych dotyczących parametrów służących określeniu stanu zdrowia i przewidywanej żywotności baterii, które mają być zawarte w systemie zarządzania bateriami.
__________________
__________________
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 125).
34 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE (Dz.U. L 158 z 14.6.2019, s. 125).
Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31
(31)  Pomiaru szeregu wymogów specyficznych dla danego produktu wynikających z niniejszego rozporządzenia, w tym wymogów dotyczących wydajności, trwałości, wykorzystywania do innych celów i bezpieczeństwa należy dokonywać, stosując wiarygodne, dokładne i powtarzalne metody, w których uwzględnia się powszechnie uznane najnowocześniejsze metodyki dokonywania pomiarów i obliczeń. W celu zapewnienia, aby na rynku wewnętrznym nie występowały bariery w handlu, normy należy zharmonizować na poziomie Unii. Takie metody i normy powinny w jak największym możliwym stopniu uwzględniać rzeczywiste użytkowanie baterii, odzwierciedlać standardowy zakres zachowania konsumenta i być odporne na zamierzone i niezamierzone obchodzenie wymogów. Po przyjęciu odniesienia do takiej normy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/201235 i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ustala się domniemanie zgodności ze wspomnianymi wymogami specyficznymi dla danego produktu przyjętymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że wyniki takich metod wykazują, że osiągnięto minimalne wartości określone dla tych istotnych wymogów. W przypadku braku opublikowanych norm w czasie stosowania wymogów specyficznych dla danego produktu Komisja powinna przyjąć w drodze aktów wykonawczych wspólne specyfikacje, a zgodność z takimi specyfikacjami powinna również uzasadniać domniemanie zgodności. Jeżeli w późniejszym czasie we wspólnych specyfikacjach zostaną wykryte braki, Komisja powinna w drodze aktów wykonawczych zmienić lub uchylić przedmiotowe wspólne specyfikacje.
(31)  Pomiaru szeregu wymogów specyficznych dla danego produktu wynikających z niniejszego rozporządzenia, w tym wymogów dotyczących wydajności, trwałości, wykorzystywania do innych celów i bezpieczeństwa należy dokonywać, stosując wiarygodne, dokładne i powtarzalne metody, w których uwzględnia się powszechnie uznane najnowocześniejsze metodyki dokonywania pomiarów, norm i obliczeń. W celu zapewnienia, aby na rynku wewnętrznym nie występowały bariery w handlu, normy należy zharmonizować na poziomie Unii. Takie metody i normy powinny w jak największym możliwym stopniu uwzględniać rzeczywiste użytkowanie baterii, odzwierciedlać standardowy zakres zachowania konsumenta i być odporne na zamierzone i niezamierzone obchodzenie wymogów. Po przyjęciu odniesienia do takiej normy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 i opublikowaniu go w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ustala się domniemanie zgodności ze wspomnianymi wymogami specyficznymi dla danego produktu przyjętymi na podstawie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że wyniki takich metod wykazują, że osiągnięto minimalne wartości określone dla tych istotnych wymogów. Aby uniknąć dublowania norm, zmaksymalizować efektywność oraz uwzględnić najwyższą wiedzę fachową i najnowocześniejszą wiedzę, w przypadku braku normy Komisja powinna starać się zwrócić o jej opracowanie do co najmniej jednej z europejskich organizacji normalizacyjnych. W przypadku braku opublikowanych norm w czasie stosowania wymogów specyficznych dla danego produktu lub w przypadku niezadowalającej reakcji ze strony stosownej europejskiej organizacji normalizacyjnej Komisja powinna w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z odpowiednimi zainteresowanymi stronami przyjąć w drodze aktów wykonawczych wspólne specyfikacje, a zgodność z takimi specyfikacjami powinna również uzasadniać domniemanie zgodności. Jeżeli w późniejszym czasie we wspólnych specyfikacjach zostaną wykryte braki, Komisja powinna w drodze aktów wykonawczych zmienić lub uchylić przedmiotowe wspólne specyfikacje.
__________________
__________________
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12).
Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 a (nowy)
(31a)  Aktywny udział w pracach międzynarodowych komitetów normalizacyjnych jest ważnym strategicznym warunkiem wstępnym wprowadzenia przyszłych technologii na rynek. W niektórych przypadkach udział Unii w tych komitetach był niedostateczny. W związku z tym Komisja i państwa członkowskie powinny aktywnie wspierać prace europejskich przedsiębiorstw w takich międzynarodowych komitetach normalizacyjnych. Przed rozważeniem przyjęcia norm w prawodawstwie wtórnym Komisja powinna starannie ocenić prace wykonane na szczeblu międzynarodowym.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31 b (nowy)
(31b)  Komisja powinna zapewnić spójność zharmonizowanych norm i wspólnych specyfikacji w niniejszym rozporządzeniu, a także podczas przeglądu rozporządzenia (UE) nr 1025/2012.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32
(32)  Aby zagwarantować skuteczny dostęp do informacji do celów nadzoru rynku, dostosować się do nowych technologii i zapewnić odporność na wypadek światowych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, należy umożliwić udzielanie informacji na temat zgodności z wszystkimi aktami Unii mającymi zastosowanie do baterii przez internet w formie jednej deklaracji zgodności UE.
(32)  Aby zagwarantować skuteczny dostęp do informacji do celów nadzoru rynku, dostosować się do nowych technologii i zapewnić odporność na wypadek światowych kryzysów, takich jak pandemia COVID-19, informacje na temat zgodności z wszystkimi aktami Unii mającymi zastosowanie do baterii mogą być przekazywane przez internet w formie jednej deklaracji zgodności UE.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35
(35)  Wybrane moduły nie odzwierciedlają jednak niektórych szczególnych aspektów baterii i tym samym konieczne jest dostosowanie modułów wybranych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności. W celu uwzględnienia nowatorskiego i złożonego wymiaru wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa i etykietowania określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz na potrzeby zapewnienia zgodności baterii wprowadzanych do obrotu z wymogami prawnymi należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów zmiany procedur oceny zgodności poprzez dodanie etapów weryfikacji lub zmodyfikowanie modułu oceny na podstawie przemian następujących na rynku baterii lub w łańcuchu wartości baterii.
(35)  Wybrane moduły nie odzwierciedlają jednak niektórych szczególnych aspektów baterii i tym samym konieczne jest dostosowanie modułów wybranych do przeprowadzenia procedury oceny zgodności. W celu uwzględnienia nowatorskiego i złożonego wymiaru wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa, etykietowania i informowania określonych w niniejszym rozporządzeniu oraz na potrzeby zapewnienia zgodności baterii wprowadzanych do obrotu z wymogami prawnymi należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów zmiany procedur oceny zgodności poprzez dodanie etapów weryfikacji lub zmodyfikowanie modułu oceny na podstawie przemian następujących na rynku baterii lub w łańcuchu wartości baterii. Aby zapewnić zgodność ze zrównoważonymi wymogami oraz wypełnianie obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości określonych w niniejszym rozporządzeniu, potrzebne są solidne procedury oceny zgodności.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38
(38)  Ze względu na nowość i złożoność wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa etykietowania baterii, a także w celu zapewnienia spójnego poziomu jakości wykonywania oceny zgodności baterii należy ustanowić wymogi mające zastosowane do organów notyfikujących uczestniczących w ocenie, notyfikacji i monitorowaniu jednostek notyfikowanych. W szczególności należy zapewnić, aby organ notyfikujący był obiektywny i bezstronny w odniesieniu do tej działalności. Ponadto organy notyfikujące powinny mieć obowiązek ochrony poufności informacji, które otrzymują, niemniej jednak powinny one mieć możliwość wymiany informacji na temat jednostek notyfikowanych z organami krajowymi, organami notyfikującymi z innych państw członkowskich oraz z Komisją w celu zapewnienia spójności w ocenie zgodności.
(38)  Ze względu na nowość i złożoność wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, wydajności, bezpieczeństwa i etykietowania baterii oraz wymogów informacyjnych, a także w celu zapewnienia spójnego poziomu jakości wykonywania oceny zgodności baterii należy ustanowić wymogi mające zastosowane do organów notyfikujących uczestniczących w ocenie, notyfikacji i monitorowaniu jednostek notyfikowanych. W szczególności należy zapewnić, aby organ notyfikujący był obiektywny i bezstronny w odniesieniu do tej działalności i posiadał wystarczającą liczbę kompetentnych pod względem technicznym członków personelu do wykonywania swoich zadań. Ponadto organy notyfikujące powinny mieć obowiązek ochrony poufności informacji, które otrzymują, niemniej jednak powinny one mieć możliwość wymiany informacji na temat jednostek notyfikowanych z organami krajowymi, organami notyfikującymi z innych państw członkowskich oraz z Komisją w celu zapewnienia spójności w ocenie zgodności.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39
(39)  Istotne jest, by wszystkie jednostki notyfikowane realizowały swe zadania na takim samym poziomie oraz zgodnie z warunkami uczciwej konkurencji i autonomii. Z tego względu należy ustanowić wymogi wobec jednostek oceniających zgodność, które chcą otrzymywać notyfikacje, aby wykonywać działania związane z oceną zgodności. Wymogi te powinny mieć w dalszym ciągu zastosowanie jako warunek wstępny utrzymania kompetencji jednostki notyfikowanej. W celu zapewnienia autonomii jednostki notyfikowanej od jednostki tej oraz od zatrudnianego przez nią personelu należy wymagać utrzymania niezależności od podmiotów gospodarczych w łańcuchu wartości baterii oraz od innych przedsiębiorstw, w tym od stowarzyszeń przedsiębiorców oraz spółek dominujących i spółek zależnych. Na jednostce notyfikowanej powinien spoczywać obowiązek dokumentowania jej niezależności oraz przekazywania tej dokumentacji organowi notyfikującemu.
(39)  Istotne jest, by wszystkie jednostki notyfikowane realizowały swe zadania na takim samym poziomie oraz zgodnie z warunkami uczciwej konkurencji i autonomii. Z tego względu należy ustanowić wymogi wobec jednostek oceniających zgodność, które chcą otrzymywać notyfikacje, aby wykonywać działania związane z oceną zgodności. Wymogi te powinny mieć w dalszym ciągu zastosowanie jako warunek wstępny utrzymania kompetencji jednostki notyfikowanej. W celu zapewnienia autonomii jednostki notyfikowanej od jednostki tej oraz od zatrudnianego przez nią personelu należy wymagać utrzymania niezależności od podmiotów gospodarczych w łańcuchu wartości baterii oraz od innych przedsiębiorstw, w tym od stowarzyszeń przedsiębiorców oraz spółek dominujących i spółek zależnych. Na jednostce notyfikowanej powinien spoczywać obowiązek dokumentowania jej niezależności oraz przekazywania tej dokumentacji organowi notyfikującemu. Należy również wymagać rotacji zespołów i odpowiednich okresów karencji.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 42
(42)  Usługi świadczone przez jednostki notyfikowane w państwie członkowskim mogą dotyczyć baterii udostępnianych na rynku w całej Unii, dlatego należy zapewnić pozostałym państwom członkowskim Komisji możliwość wnoszenia sprzeciwu wobec jednostek notyfikowanych. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu zażądania od organu notyfikującego podjęcia działań naprawczych w przypadku, gdy jednostka notyfikowana nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub przestała je spełniać.
(42)  Usługi świadczone przez jednostki notyfikowane w państwie członkowskim mogą dotyczyć baterii udostępnianych na rynku w całej Unii, dlatego należy zapewnić pozostałym państwom członkowskim, Komisji, podmiotom gospodarczym i odpowiednim zainteresowanym stronom możliwość wnoszenia sprzeciwu wobec jednostek notyfikowanych. W trakcie postępowania wyjaśniającego Komisja powinna zasięgać porady unijnej jednostki badawczej wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu zażądania od organu notyfikującego podjęcia działań naprawczych w przypadku, gdy jednostka notyfikowana nie spełnia wymogów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub przestała je spełniać.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 43
(43)  W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury oceny zgodności, certyfikacji oraz – co za tym idzie – dostępu do rynku, a także mając na względzie nowość i złożoność wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa i etykietowania baterii, kluczowe znaczenie ma ciągły dostęp jednostek notyfikowanych do wszystkich niezbędnych przyrządów i pomieszczeń wykorzystywanych do badań oraz stosowanie przez te jednostki procedur bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Z tego samego powodu oraz w celu zapewnienia równego traktowania podmiotów gospodarczych konieczne jest, aby jednostki notyfikowane spójnie stosowały procedury oceny zgodności.
(43)  W celu ułatwienia i przyśpieszenia procedury oceny zgodności, certyfikacji oraz – co za tym idzie – dostępu do rynku, a także mając na względzie nowość i złożoność wymogów dotyczących zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa i etykietowania baterii oraz wymogów informacyjnych, kluczowe znaczenie ma ciągły dostęp jednostek notyfikowanych do wszystkich niezbędnych przyrządów i pomieszczeń wykorzystywanych do badań oraz stosowanie przez te jednostki procedur bez tworzenia niepotrzebnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych. Z tego samego powodu oraz w celu zapewnienia równego traktowania podmiotów gospodarczych konieczne jest, aby jednostki notyfikowane spójnie stosowały procedury oceny zgodności.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
(51)  Aby ułatwić komunikację między podmiotami gospodarczymi, organami nadzoru rynku i konsumentami, podmioty gospodarcze powinny, w ramach swoich danych kontaktowych, podawać oprócz adresu pocztowego również adres strony internetowej.
(51)  Aby ułatwić komunikację między podmiotami gospodarczymi, organami nadzoru rynku i konsumentami, podmioty gospodarcze powinny, w ramach swoich danych kontaktowych, podawać numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52
(52)  Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii baterii z państw trzecich z wymogami niniejszego rozporządzenia – niezależnie od tego, czy baterie te są przywożone jako samodzielne baterie, czy też są zawarte w produktach – w szczególności zapewnienie poddania tych baterii przez wytwórców odpowiednim procedurom oceny zgodności. Należy zatem ustanowić przepisy dotyczące importerów, aby mieć pewność, że baterie, które importerzy wprowadzają do obrotu i oddają do użytku, spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia oraz że organy krajowe mogą skontrolować oznakowanie CE na bateriach i dokumentację sporządzoną przez wytwórców.
(52)  Niezbędne jest zapewnienie zgodności wprowadzanych na rynek Unii baterii z państw trzecich z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz z odpowiednimi przepisami Unii – niezależnie od tego, czy baterie te są przywożone jako samodzielne baterie, czy też są zawarte w produktach – w szczególności zapewnienie poddania tych baterii przez wytwórców odpowiednim procedurom oceny zgodności. Szczególną uwagę należy zwrócić na zagwarantowanie solidności i niezależności kontroli przeprowadzanych przez stronę trzecią w odniesieniu do wymogów niniejszego rozporządzenia dotyczących procesu produkcji baterii. W związku z tym należy w pełni zagwarantować zgodność z deklaracją dotyczącą śladu węglowego, poziom zawartości materiałów z recyklingu, a także wypełnianie obowiązków należytej staranności w obszarze praw człowieka i ochrony środowiska określonych w niniejszym rozporządzeniu. Należy zatem ustanowić przepisy dotyczące importerów, aby mieć pewność, że baterie, które importerzy wprowadzają do obrotu i oddają do użytku, spełniają wymogi niniejszego rozporządzenia oraz że organy krajowe mogą skontrolować oznakowanie CE na bateriach i dokumentację sporządzoną przez wytwórców. Organy te, w szczególności podczas przeprowadzania kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii z państw trzecich, powinny zapewniać spójne egzekwowanie prawa Unii poprzez skuteczny i jednolity poziom kontroli, zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/1020.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 53
(53)  Wprowadzając baterię do obrotu lub oddając ją do użytku, każdy importer powinien podać na baterii swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy. W przypadku gdy wielkość baterii uniemożliwia takie oznaczenie, należy wprowadzić wyjątki od tej zasady. Dotyczy to przypadków, w których importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na baterii swoją nazwę i adres, lub w których bateria jest za mała, by umieścić na niej te informacje.
(53)  Wprowadzając baterię do obrotu lub oddając ją do użytku, każdy importer powinien podać na baterii swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, adres poczty elektronicznej i numer telefonu. W przypadku gdy wielkość baterii uniemożliwia takie oznaczenie, ponieważ bateria jest zbyt mała, aby umieścić na niej tę informację, należy wprowadzić wyjątki od tej zasady. Należy również przewidzieć wyjątki w przypadkach, w których importer musiałby otworzyć opakowanie, aby umieścić na baterii swoją nazwę i inne dane kontaktowe. W tych wyjątkowych przypadkach importer powinien podać te informacje w dokumencie dołączonym do baterii lub w inny łatwo dostępny sposób. Jeśli istnieje opakowanie, należy go użyć w celu podania tych informacji.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 56
(56)  Dystrybutorzy i importerzy, ze względu na bliski związek z rynkiem, powinni być zaangażowani w zadania związane z nadzorem rynku, realizowane przez organy krajowe, oraz powinni być przygotowani do aktywnego udziału w wykonywaniu tych zadań poprzez dostarczanie tym organom wszystkich niezbędnych informacji dotyczących danych baterii.
(56)  Dystrybutorzy, importerzy i dostawcy usług realizacji zamówień, w tym platformy handlowe, ze względu na bliski związek z rynkiem, powinni być zaangażowani w zadania związane z nadzorem rynku, realizowane przez organy krajowe, oraz powinni być przygotowani do aktywnego udziału w wykonywaniu tych zadań poprzez dostarczanie tym organom wszystkich niezbędnych informacji dotyczących danych baterii.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 57
(57)  Zapewnienie identyfikowalności baterii w całym łańcuchu dostaw upraszcza nadzór rynku i zwiększa jego skuteczność. Skuteczny system identyfikacji ułatwia organom nadzoru rynku realizację zadania polegającego na identyfikacji podmiotów gospodarczych, które wprowadziły do obrotu, udostępniły na rynku lub oddały do użytku baterie niespełniające wymogów. Podmioty gospodarcze powinny zatem być zobowiązane do przechowywania przez określony czas informacji na temat swoich transakcji dotyczących baterii.
(57)  Zapewnienie identyfikowalności baterii w całym łańcuchu dostaw upraszcza nadzór rynku i zwiększa jego skuteczność oraz zapewnia konsumentom przejrzystość. Skuteczny system identyfikacji ułatwia organom nadzoru rynku realizację zadania polegającego na identyfikacji podmiotów gospodarczych, które wprowadziły do obrotu, udostępniły na rynku lub oddały do użytku baterie niespełniające wymogów. Podmioty gospodarcze powinny zatem być zobowiązane do przechowywania przez określony czas informacji na temat swoich transakcji dotyczących baterii, w tym w formie elektronicznej.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59
(59)  Tylko kilka krajów dostarcza te materiały i w niektórych przypadkach niskie standardy sprawowania rządów mogą pogorszyć problemy środowiskowe i społeczne. Wydobycie i rafinacja kobaltu i niklu są związane z wieloma kwestiami społecznymi i środowiskowymi, w tym z potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska i zdrowia ludzi. Chociaż skutki społeczne i środowiskowe produkcji grafitu naturalnego są mniej poważne, w jego wydobyciu duży udział ma działalność rzemieślnicza i na małą skalę, która odbywa się głównie w warunkach nieformalnych i może prowadzić do poważnych skutków dla zdrowia i środowiska, w tym braku odpowiedniego zamykania kopalni i braku rekultywacji, co prowadzi do zniszczenia ekosystemów i gleb. W przypadku litu oczekiwany wzrost jego wykorzystania w produkcji baterii prawdopodobnie będzie wywierał dodatkową presję na procesy ekstrakcji i rafinacji, dlatego należałoby włączyć lit do zakresu obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Spodziewany ogromny wzrost popytu na baterie w Unii nie powinien przyczyniać się do wzrostu takich zagrożeń środowiskowych i społecznych.
(59)  Tylko kilka krajów dostarcza te materiały i w niektórych przypadkach niskie standardy sprawowania rządów mogą pogorszyć problemy środowiskowe i społeczne. Wydobycie i rafinacja kobaltu, miedzi, niklu, żelaza i boksytu są związane z wieloma kwestiami społecznymi i środowiskowymi, w tym z potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska i zdrowia ludzi. Chociaż skutki społeczne i środowiskowe produkcji grafitu naturalnego są mniej poważne, w jego wydobyciu duży udział ma działalność rzemieślnicza i na małą skalę, która odbywa się głównie w warunkach nieformalnych i może prowadzić do poważnych skutków dla zdrowia i środowiska, w tym braku odpowiedniego zamykania kopalni i braku rekultywacji, co prowadzi do zniszczenia ekosystemów i gleb. W przypadku litu oczekiwany wzrost jego wykorzystania w produkcji baterii prawdopodobnie będzie wywierał dodatkową presję na procesy ekstrakcji i rafinacji, dlatego należałoby włączyć lit do zakresu obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii. Spodziewany ogromny wzrost popytu na baterie w Unii nie powinien przyczyniać się do wzrostu takich zagrożeń środowiskowych i społecznych za granicą.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60
(60)  Niektóre z tych surowców, takie jak kobalt, lit i grafit naturalny, uznaje się za surowce krytyczne dla UE38, a ich zrównoważone pozyskiwanie jest niezbędne dla odpowiedniego funkcjonowania unijnego ekosystemu baterii.
(60)  Niektóre z tych surowców, takie jak boksyt, kobalt, lit i grafit naturalny, uznaje się za surowce krytyczne dla UE38, a ich zrównoważone pozyskiwanie jest niezbędne dla odpowiedniego funkcjonowania unijnego ekosystemu baterii.
__________________
__________________
38 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju (COM(2020)0474 final).
38 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Odporność w zakresie surowców krytycznych: wytyczanie drogi do większego bezpieczeństwa i bardziej zrównoważonego rozwoju (COM(2020)0474 final).
Poprawka 43
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62
(62)  W Unii ogólne wymogi dotyczące należytej staranności dotyczące niektórych materiałów i metali wprowadzono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/82139. Rozporządzenie to nie dotyczy jednak minerałów i materiałów wykorzystywanych do produkcji baterii.
(62)  Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka oraz wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych stanowią, że podmioty gospodarcze powinny zachowywać należytą staranność jako środek do sprostania ich społecznej odpowiedzialności w odniesieniu do praw człowieka i środowiska. W Unii ogólne wymogi dotyczące należytej staranności dotyczące niektórych materiałów i metali wprowadzono rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/82139. Rozporządzenie to nie dotyczy jednak minerałów i materiałów wykorzystywanych do produkcji baterii.
__________________
__________________
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1)
39 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiające obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz.U. L 130 z 19.5.2017, s. 1)
Poprawka 44
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63
(63)  W związku z tym, biorąc pod uwagę spodziewany wykładniczy wzrost popytu na baterie w UE, podmiot gospodarczy wprowadzający baterie do obrotu w UE powinien ustanowić strategię w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Należy zatem ustanowić wymogi w celu wyeliminowania zagrożeń społecznych i środowiskowych związanych z wydobyciem, przetwarzaniem i handlem niektórymi surowcami do celów produkcji baterii.
(63)  Obowiązek szanowania praw człowieka, praw socjalnych, zdrowia ludzkiego i środowiska powinien odnosić się do całej działalności wytwórczej i innych powiązanych relacji biznesowych podmiotu gospodarczego w całym łańcuchu wartości baterii. W związku z tym, biorąc pod uwagę spodziewany wykładniczy wzrost popytu na baterie w UE oraz fakt, że wydobycie, przetwarzanie i sprzedaż niektórych surowców, chemikaliów i surowców wtórnych, które są wykorzystywane do produkcji baterii i pojawiają się w procesie przetwarzania zużytych baterii, wiążą się ze szczególnym ryzykiem, należy ustanowić pewne wymogi dotyczące procesu należytej staranności w łańcuchu wartości baterii w celu wyeliminowania zagrożeń społecznych i środowiskowych związanych z wydobyciem, przetwarzaniem i sprzedażą niektórych surowców, chemikaliów i surowców wtórnych do celów produkcji baterii, z przetwarzaniem zużytych baterii, z samym procesem produkcji, jak również ze wszystkimi innymi powiązanymi relacjami biznesowymi.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64
(64)  Wprowadzając strategię w zakresie należytej staranności opartą na analizie ryzyka należy opierać się na uznanych na szczeblu międzynarodowym zasadach należytej staranności zawartych w dokumentach takich jak dziesięć zasad inicjatywy Global Compact40, wytyczne dotyczące społecznej oceny cyklu życia produktów41, Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP42 oraz wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej43, które odzwierciedlają wzajemne porozumienie między rządami i zainteresowanymi stronami, które to zasady należy dostosować do określonego kontekstu i okoliczności każdego podmiotu gospodarczego. Jeśli chodzi o wydobycie i przetwarzanie naturalnych zasobów mineralnych stosowanych w produkcji baterii oraz handel nimi, wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka44 („wytyczne OECD dotyczące należytej staranności”) stanowią długotrwałe działanie rządów i zainteresowanych stron w celu ustanowienia dobrych praktyk w tej dziedzinie.
(64)  Wprowadzając proces w zakresie należytej staranności oparty na analizie ryzyka należy opierać się na uznanych na szczeblu międzynarodowym standardach i zasadach należytej staranności zawartych w dokumentach takich jak wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, dziesięć zasad inicjatywy Global Compact40, wytyczne dotyczące społecznej oceny cyklu życia produktów41, Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP42, wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej43, które odzwierciedlają wzajemne porozumienie między rządami i zainteresowanymi stronami, które to zasady należy dostosować do określonego kontekstu i okoliczności każdego podmiotu gospodarczego. Jeśli chodzi o wydobycie i przetwarzanie naturalnych zasobów mineralnych z obszarów wysokiego ryzyka stosowanych w produkcji baterii oraz handel nimi, wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka44 („wytyczne OECD dotyczące należytej staranności”) stanowią uznane w skali międzynarodowej standardy dotyczące konkretnego ryzyka rażących naruszeń praw człowieka w związku z pozyskiwaniem niektórych surowców w kontekście konfliktu i handlem nimi oraz długotrwałe działanie rządów i zainteresowanych stron w celu ustanowienia dobrych praktyk w tej dziedzinie.
__________________
__________________
40 Dziesięć zasad inicjatywy Global Compact ONZ, dostępne pod adresem: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
40 Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, dostępne pod adresem https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 Wytyczne UNEP dotyczące społecznej oceny cyklu życia produktów, dostępne pod adresem: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
41 Wytyczne UNEP dotyczące społecznej oceny cyklu życia produktów, dostępne pod adresem: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Trójstronna deklaracja zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP, dostępna pod adresem: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
42 Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, dostępne pod adresem http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
43 OECD (2018), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, dostępne pod adresem: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
43 OECD (2018), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej, dostępne pod adresem: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 OECD (2016), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, wydanie trzecie, OECD Publishing, Paryż, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
44 OECD (2016), Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka, wydanie trzecie, OECD Publishing, Paryż, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
Poprawka 46
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65
(65)  Zgodnie z wytycznymi OECD dotyczącymi należytej staranności45 należyta staranność jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą zapewnić poszanowanie praw człowieka i nie przyczyniają się do konfliktów46. Należyta staranność oparta na analizie ryzyka odnosi się do kroków, jakie przedsiębiorstwa powinny podjąć w celu zidentyfikowania i wyeliminowania faktycznego lub potencjalnego ryzyka w celu zapobiegania niekorzystnym skutkom związanym z ich działalnością lub decyzjami dotyczącymi pozyskiwania lub łagodzenia tych skutków. Przedsiębiorstwo może ocenić ryzyko stwarzane przez jego działalność i stosunki oraz przyjąć środki ograniczające ryzyko zgodnie z odpowiednimi normami przewidzianymi w prawie krajowym i międzynarodowym, zaleceniami dotyczącymi odpowiedzialnego prowadzenia działalności przez organizacje międzynarodowe, narzędziami wspieranymi przez rząd, dobrowolnymi inicjatywami sektora prywatnego oraz wewnętrznymi strategiami i systemami przedsiębiorstwa. Podejście takie pomaga również w dostosowaniu zakresu operacji zapewnienia należytej staranności do rozmiaru działalności przedsiębiorstwa lub stosunków w łańcuchu dostaw.
(65)  Zgodnie z ze standardami i zasadami ONZ, MOP i OCED należyta staranność jest ciągłym, proaktywnym i reaktywnym procesem, w ramach którego przedsiębiorstwa mogą zapewnić poszanowanie praw człowieka i środowiska i nie przyczyniają się do konfliktów46. Należyta staranność oparta na analizie ryzyka odnosi się do kroków, jakie przedsiębiorstwa powinny podjąć w celu zidentyfikowania, powstrzymywania i łagodzenia niekorzystnych skutków związanych z ich działalnością lub decyzjami dotyczącymi pozyskiwania oraz w celu zapobiegania tym skutkom i rozliczania za nie. Podmioty gospodarcze powinny prowadzić świadome, skuteczne i rzeczowe konsultacje ze społecznościami dotkniętymi tymi skutkami. Przedsiębiorstwo może ocenić ryzyko stwarzane przez jego działalność i stosunki oraz przyjąć środki ograniczające ryzyko, które mogą obejmować żądanie dodatkowych informacji, negocjacje w celu naprawy sytuacji lub zawieszenie lub zaprzestanie współpracy z dostawcami, zgodnie z odpowiednimi normami przewidzianymi w prawie krajowym i międzynarodowym, zaleceniami dotyczącymi odpowiedzialnego prowadzenia działalności przez organizacje międzynarodowe, narzędziami wspieranymi przez rząd, dobrowolnymi inicjatywami sektora prywatnego oraz wewnętrznymi strategiami i systemami przedsiębiorstwa. Podejście takie pomaga również w dostosowaniu zakresu operacji zapewnienia należytej staranności do rozmiaru działalności przedsiębiorstwa lub stosunków w łańcuchu dostaw. Wymogi dotyczące należytej staranności w łańcuchu wartości baterii powinny mieć zastosowanie do każdego podmiotu gospodarczego, który wprowadza baterie na rynek europejski, w tym do platform internetowych.
__________________
__________________
45 Wytyczne OECD dotyczących należytej staranności, s. 15.
46 OECD (2011), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Paryż; OECD (2006 r.), Narzędzie OECD służące podnoszeniu świadomości w zakresie ryzyka dla przedsiębiorstw wielonarodowych na słabo zarządzanych obszarach, Paryż; oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka: wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować, naprawiać” (sprawozdanie Johna Ruggie, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. respektowania praw człowieka przez korporacje transnarodowe i inne przedsiębiorstwa, A/HRC/17/31, 21 marca 2011 r.).
46 OECD (2011), Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, Paryż; OECD (2006 r.), Narzędzie OECD służące podnoszeniu świadomości w zakresie ryzyka dla przedsiębiorstw wielonarodowych na słabo zarządzanych obszarach, Paryż; oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka: wdrażanie dokumentu ramowego ONZ „Chronić, szanować, naprawiać” (sprawozdanie Johna Ruggie, specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. respektowania praw człowieka przez korporacje transnarodowe i inne przedsiębiorstwa, A/HRC/17/31, 21 marca 2011 r.).
Poprawka 47
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 a (nowy)
(65a)  Chociaż systemy należytej staranności w sektorze prywatnym mogą wspierać podmioty gospodarcze w ich działaniach związanych z należytą starannością, podmioty gospodarcze powinny być indywidualnie odpowiedzialne za wypełnianie obowiązków w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii określonych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 65 b (nowy)
(65b)  Państwa członkowskie powinny zapewnić podmiotom gospodarczym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, konkretną pomoc techniczną, tak aby mogły one spełniać wymogi należytej staranności w łańcuchu wartości baterii.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66
(66)  Należy przyjąć lub zmienić obowiązkowe strategie w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz co najmniej odnieść się do najczęstszych kategorii ryzyka społecznego i środowiskowego. Powinno to obejmować obecne i przewidywalne skutki – z jednej strony dla życia społecznego, w szczególności praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz praw pracowniczych, a z drugiej strony dla środowiska, w szczególności dla zużycia wody, ochrony gleby, zanieczyszczenia powietrza i różnorodności biologicznej, w tym życia społeczności.
(66)  Należy przyjąć lub zmienić obowiązkowe strategie w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii oraz co najmniej odnieść się do najczęstszych kategorii ryzyka społecznego i środowiskowego. Powinno to obejmować obecne i przewidywalne skutki – z jednej strony dla życia społecznego, w szczególności praw człowieka, zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz praw pracowniczych, a z drugiej strony dla środowiska, w szczególności dla zużycia wody, ochrony gleby, zanieczyszczenia powietrza, zmiany klimatu i różnorodności biologicznej, w tym życia społeczności.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 67
(67)  Jeśli chodzi o kategorie ryzyka społecznego, strategia w zakresie należytej staranności powinna uwzględniać zagrożenia w łańcuchu dostaw baterii w odniesieniu do ochrony praw człowieka, w tym zdrowia ludzkiego, ochrony dzieci i równouprawnienia płci, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka47. Strategia w zakresie należytej staranności powinna obejmować informacje na temat tego, w jaki sposób podmiot gospodarczy przyczynił się do zapobiegania naruszeniom praw człowieka, oraz na temat instrumentów stosowanych w strukturze biznesowej podmiotu w celu zwalczania korupcji i przekupstwa. Strategia w zakresie należytej staranności powinna również zapewniać prawidłowe wdrażanie przepisów podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy48 wymienionych w załączniku I do trójstronnej deklaracji MOP.
(67)  Jeśli chodzi o kategorie ryzyka społecznego, strategia w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii powinna uwzględniać zagrożenia w łańcuchu wartości baterii w odniesieniu do ochrony praw człowieka, w tym zdrowia ludzkiego, praw ludności rdzennej, ochrony dzieci i równouprawnienia płci, zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka47. Strategia w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii powinna obejmować informacje na temat tego, w jaki sposób podmiot gospodarczy przyczynił się do zapobiegania naruszeniom praw człowieka, oraz na temat instrumentów stosowanych w strukturze biznesowej podmiotu w celu zwalczania korupcji i przekupstwa. Strategia w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii powinna również zapewniać prawidłowe wdrażanie przepisów podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy48 wymienionych w załączniku I do trójstronnej deklaracji MOP.
__________________
__________________
47 W tym Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
47 W tym Powszechnej deklaracji praw człowieka, Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Konwencji o prawach dziecka i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz oenzetowskiej Deklaracji o prawach ludności rdzennej.
48 Osiem podstawowych konwencji to 1. Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. (nr 87), 2. Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 r. (nr 98), 3. Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. (nr 29) (i protokół do niej z 2014 r.), 4. Konwencja dotycząca zniesienia pracy przymusowej z 1957 r. (nr 105), 5. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. (nr 138), 6. Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 r. (nr 182), 7. Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia z 1951 r. (nr 100), 8. Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r. (nr 111).
48 Osiem podstawowych konwencji to 1. Konwencja dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. (nr 87), 2. Konwencja dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 r. (nr 98), 3. Konwencja dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej z 1930 r. (nr 29) (i protokół do niej z 2014 r.), 4. Konwencja dotycząca zniesienia pracy przymusowej z 1957 r. (nr 105), 5. Konwencja dotycząca najniższego wieku dopuszczenia do zatrudnienia z 1973 r. (nr 138), 6. Konwencja dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci z 1999 r. (nr 182), 7. Konwencja dotycząca jednakowego wynagrodzenia z 1951 r. (nr 100), 8. Konwencja dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu z 1958 r. (nr 111).
Poprawka 51
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 68
(68)  W odniesieniu do kategorii ryzyka środowiskowego strategia w zakresie należytej staranności powinna uwzględniać ryzyko w łańcuchu dostaw baterii w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej49, która obejmuje również uwzględnienie społeczności lokalnych oraz ochronę i rozwój tych społeczności.
(68)  W odniesieniu do kategorii ryzyka środowiskowego strategia w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii powinna uwzględniać ryzyko w łańcuchu wartości baterii w odniesieniu do ochrony środowiska naturalnego i różnorodności biologicznej zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej, która obejmuje również uwzględnienie społeczności lokalnych oraz ochronę i rozwój tych społeczności. Powinna ona również uwzględniać zagrożenia związane ze zmianą klimatu, zgodnie z porozumieniem paryskim i jego celem, jakim jest ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej, a także zagrożenia dla środowiska ujęte w innych konwencjach międzynarodowych dotyczących środowiska.
__________________
__________________
49 Jak określono w Konwencji o różnorodności biologicznej, dostępnej pod adresem https://www.cbd.int/convention/text/, a w szczególności w decyzji COP VIII/28 „Dobrowolne wytyczne w sprawie różnorodności biologicznej – całościowa ocena skutków”, dostępnej pod adresem https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Jak określono w Konwencji o różnorodności biologicznej, dostępnej pod adresem https://www.cbd.int/convention/text/, a w szczególności w decyzji COP VIII/28 „Dobrowolne wytyczne w sprawie różnorodności biologicznej – całościowa ocena skutków”, dostępnej pod adresem https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69
(69)  Obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw dotyczące identyfikacji i łagodzenia ryzyka społecznego i środowiskowego związanego z surowcami wykorzystywanymi do produkcji baterii powinny przyczynić się do wdrożenia rezolucji nr 19 UNEP w sprawie zarządzania zasobami mineralnymi, w której uznano istotny wkład sektora górniczego w realizację Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.
(69)  Obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości baterii dotyczące identyfikacji i łagodzenia ryzyka społecznego i środowiskowego związanego z surowcami wykorzystywanymi do produkcji baterii powinny przyczynić się do wdrożenia rezolucji nr 19 UNEP w sprawie zarządzania zasobami mineralnymi, w której uznano istotny wkład sektora górniczego w realizację Agendy 2030 i celów zrównoważonego rozwoju.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 69 a (nowy)
(69a)  Nawet jeśli dołożono należytej staranności, może dojść do powstania szkody. Podmioty gospodarcze powinny aktywnie naprawiać takie szkody, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Podmioty te powinny ponosić odpowiedzialność za wszelkie niekorzystne skutki, które one same lub podmioty, które kontrolują lub mogą kontrolować, spowodowały lub do których się przyczyniły. Osoby poszkodowane powinny mieć prawo do zadośćuczynienia za szkody i dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 70
(70)  Inne instrumenty prawne UE ustanawiające wymogi dotyczące należytej staranności w łańcuchu dostaw powinny mieć zastosowanie, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie ma szczegółowych przepisów o takim samym celu, charakterze i skutkach, które mogą zostać dostosowane w świetle przyszłych zmian legislacyjnych.
(70)  Inne instrumenty prawne UE ustanawiające wymogi dotyczące należytej staranności powinny mieć zastosowanie do przedsiębiorstw z UE i spoza UE, które zamierzają wprowadzać baterie do obrotu Unii, aby zapewnić równe warunki działania, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie ma szczegółowych przepisów o takim samym celu, charakterze i skutkach, które mogą zostać dostosowane w świetle przyszłych zmian legislacyjnych.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71
(71)  Aby dostosować się do rozwoju łańcucha wartości baterii, w tym zmian zakresu i charakteru stosownego ryzyka społecznego i środowiskowego, oraz do postępu naukowo-technicznego w odniesieniu do baterii i składów chemicznych baterii, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów zmiany wykazu surowców i kategorii ryzyka oraz wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw.
(71)  Aby dostosować się do rozwoju łańcucha wartości baterii, w tym zmian zakresu i charakteru stosownego ryzyka społecznego i środowiskowego, oraz do postępu naukowo-technicznego w odniesieniu do baterii i składów chemicznych baterii, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów zmiany wykazu surowców i kategorii ryzyka oraz wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości baterii.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 71 a (nowy)
(71a)  W przypadku przyjęcia w przyszłości przepisów Unii ustanawiających ogólne zasady zrównoważonego ładu korporacyjnego i należytej staranności Komisja powinna ocenić, czy te nowe przepisy unijne wymagają zmiany art. 39 ust. 2–5 lub załącznika X, lub obu tych elementów. W celu zmiany tych przepisów należy w stosownym przypadku przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 72
(72)  Zharmonizowane przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są niezbędne, aby zapewnić, by we wszystkich państwach członkowskich producenci i inne podmioty gospodarcze byli objęci tymi samymi przepisami we wdrażaniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do baterii. Maksymalizacja selektywnego zbierania zużytych baterii oraz zapewnienie, aby wszystkie zbierane baterie podlegały recyklingowi za pośrednictwem procesów, za pomocą których osiąga się minimalne poziomy wydajności recyklingu, są konieczne, by osiągnąć wysoki poziom odzysku materiałów. W ocenie dyrektywy 2006/66/WE ustalono, że jednym z jej niedociągnięć jest brak szczegółowości przepisów, który prowadzi do niejednorodnego wdrażania i powoduje powstawanie znaczących barier dla funkcjonowania rynków recyklingu oraz niższy od optymalnego poziom recyclingu. W związku z powyższym w bardziej szczegółowych i zharmonizowanych przepisach należy uwzględnić kwestię unikania zakłócania rynku zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii, zapewnić jednolite wdrożenie wymogów w całej Unii i dalszą harmonizację jakości usług gospodarowania odpadami świadczonych przez podmioty gospodarcze oraz ułatwić wprowadzanie na rynek surowców wtórnych.
(72)  Zharmonizowane przepisy dotyczące gospodarowania odpadami są niezbędne, aby zapewnić, by we wszystkich państwach członkowskich producenci i inne podmioty gospodarcze byli objęci tymi samymi przepisami we wdrażaniu rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do baterii oraz by zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska w całej Unii. Rozszerzona odpowiedzialność producenta może przyczynić się do zmniejszenia ogólnego wykorzystania zasobów, w szczególności poprzez zmniejszenie liczby zużytych baterii oraz niekorzystnych skutków związanych z gospodarowaniem zużytymi bateriami. Maksymalizacja selektywnego zbierania zużytych baterii oraz zapewnienie, aby wszystkie zbierane baterie podlegały recyklingowi za pośrednictwem procesów, za pomocą których osiąga się minimalne poziomy wydajności recyklingu, są konieczne, by osiągnąć wysoki poziom odzysku materiałów. W ocenie dyrektywy 2006/66/WE ustalono, że jednym z jej niedociągnięć jest brak szczegółowości przepisów, który prowadzi do niejednorodnego wdrażania i powoduje powstawanie znaczących barier dla funkcjonowania rynków recyklingu oraz niższy od optymalnego poziom recyclingu. W związku z powyższym w bardziej szczegółowych i zharmonizowanych przepisach należy uwzględnić kwestię unikania zakłócania rynku zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii, zapewnić jednolite wdrożenie wymogów w całej Unii i dalszą harmonizację jakości usług gospodarowania odpadami świadczonych przez podmioty gospodarcze oraz ułatwić wprowadzanie na rynek surowców wtórnych.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 73
(73)  Niniejsze rozporządzenie opiera się na przepisach dotyczących gospodarowania odpadami oraz ogólnych przepisach określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE50, które należy dostosować w taki sposób, by odzwierciedlić szczególną sytuację dotyczącą baterii. Aby zbieranie zużytych baterii było jak najbardziej wydajne, ważne jest, aby jego organizacja przebiegała w ścisłym związku z miejscem, w którym baterie są sprzedawane w państwie członkowskim, oraz blisko użytkownika końcowego. Ponadto zużyte baterie można zbierać razem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz razem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, poprzez krajowe systemy zbierania utworzone na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE51 oraz na podstawie dyrektywy 2000/53/WE. Mimo że w niniejszym rozporządzeniu określa się przepisy szczegółowe odnoszące się do baterii, konieczne jest przyjęcie spójnego i uzupełniającego podejścia, które będzie opierać się na istniejących strukturach gospodarowania odpadami i w ramach którego będą one harmonizowane. W związku z tym, aby skutecznie realizować rozszerzoną odpowiedzialność producenta dotyczącą gospodarowania odpadami, należy określić obowiązki w odniesieniu do państw członkowskich, w których baterie są udostępniane na rynku po raz pierwszy.
(73)  Niniejsze rozporządzenie opiera się na przepisach dotyczących gospodarowania odpadami oraz ogólnych przepisach określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE50, które należy dostosować w taki sposób, by odzwierciedlić szczególny charakter zużytych baterii. Aby zbieranie zużytych baterii było jak najbardziej wydajne, ważne jest, aby jego organizacja przebiegała w ścisłym związku z miejscem, w którym baterie są sprzedawane w państwie członkowskim, oraz blisko użytkownika końcowego. Zużyte baterie powinny być zbierane oddzielnie od innych typów odpadów, takich jak metale, papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, drewno, tekstylia i bioodpady. Ponadto zużyte baterie można zbierać razem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz razem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji, poprzez krajowe systemy zbierania utworzone na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE51 oraz na podstawie dyrektywy 2000/53/WE. Mimo że w niniejszym rozporządzeniu określa się przepisy szczegółowe odnoszące się do baterii, konieczne jest przyjęcie spójnego i uzupełniającego podejścia, które będzie opierać się na istniejących strukturach gospodarowania odpadami i w ramach którego będą one harmonizowane. W związku z tym, aby skutecznie realizować rozszerzoną odpowiedzialność producenta dotyczącą gospodarowania odpadami, należy określić obowiązki w odniesieniu do państw członkowskich, w których baterie są udostępniane na rynku po raz pierwszy.
__________________
__________________
50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
50 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
51 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz.U. L 197 z 24.7.2012, s. 38).
Poprawka 59
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76
(76)  Producentów powinna dotyczyć rozszerzona odpowiedzialność producenta w zakresie gospodarowania produkowanymi przez nich bateriami na etapie wycofywania z eksploatacji. Odpowiednio powinni oni ponosić koszty zbierania, przetwarzania i recyklingu wszystkich zbieranych baterii, sprawozdawczości w zakresie baterii i zużytych baterii oraz przekazywania do użytkowników końcowych i podmiotów gospodarujących odpadami informacji na temat baterii, a także na temat odpowiedniego ponownego użycia zużytych baterii i gospodarowania takimi bateriami. Obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinny mieć zastosowanie do wszystkich form dostawy, w tym sprzedaży na odległość. Producenci powinni mieć możliwość wykonywania tych obowiązków wspólnie poprzez organizacje odpowiedzialności producenta przejmujące odpowiedzialność w ich imieniu. Producenci lub organizacje odpowiedzialności producenta powinni mieć obowiązek posiadania zezwolenia oraz powinni dokumentować, że posiadają zasoby finansowe na pokrycie kosztów związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W stosownych przypadkach, aby uniknąć zakłócenia rynku wewnętrznego oraz zapewnić jednolite warunki różnicowania wkładów finansowych przekazywanych przez producentów na rzecz organizacji odpowiedzialności producenta, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
(76)  Producentów powinna dotyczyć rozszerzona odpowiedzialność producenta w zakresie gospodarowania produkowanymi przez nich bateriami na etapie wycofywania z eksploatacji. Powinna ona obejmować zbiór przepisów określających szczegółowe obowiązki operacyjne i finansowe producentów produktów, w których odpowiedzialność producenta jest rozszerzona na pokonsumencki etap cyklu życia produktu. Odpowiednio powinni oni ponosić co najmniej koszty, o których mowa w art. 8a ust. 4 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE, w tym koszty organizacji selektywnej zbiórki, przygotowania do wykorzystania do innych celów i regeneracji, przetwarzania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytych baterii, sprawozdawczości w zakresie baterii i zużytych baterii oraz kampanii uświadamiających mających na celu zachęcenie użytkowników końcowych do pozbywania się zużytych baterii w odpowiedni sposób. Obowiązki dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinny mieć zastosowanie do wszystkich form dostawy, w tym sprzedaży na odległość i sprzedaży przez internet. Producenci powinni mieć możliwość wykonywania tych obowiązków wspólnie poprzez organizacje odpowiedzialności producenta przejmujące odpowiedzialność w ich imieniu. Producenci lub organizacje odpowiedzialności producenta powinni mieć obowiązek posiadania zezwolenia oraz powinni dokumentować, że posiadają zasoby finansowe na pokrycie kosztów związanych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. W stosownych przypadkach, aby uniknąć zakłócenia rynku wewnętrznego oraz zapewnić jednolite warunki różnicowania wkładów finansowych przekazywanych przez producentów na rzecz organizacji odpowiedzialności producenta, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 76 a (nowy)
(76a)  Wprowadzenie wymogów dotyczących odpowiedzialności producenta powinno przyczynić się do obniżenia kosztów i poprawienia wyników, a także do zapewnienia równych szans, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw handlu elektronicznego, oraz do uniknięcia przeszkód w sprawnym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego. Powinno ono również przyczynić się do uwzględnienia w cenach produktów kosztów ich wycofania z eksploatacji i tworzyć zachęty dla producentów, by przy projektowaniu swoich produktów przestrzegali przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, wymogi takie powinny poprawić zarządzanie programami rozszerzonej odpowiedzialności producenta i zwiększyć ich przejrzystość oraz ograniczyć możliwość wystąpienia konfliktu interesów między organizacjami odpowiedzialnymi za rozszerzoną odpowiedzialność producenta a podmiotami gospodarującymi odpadami, z którymi zawarły one umowy. Wymogi te powinny mieć zastosowanie zarówno do nowych, jak i istniejących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 77
(77)  Niniejsze rozporządzenie powinno regulować rozszerzoną odpowiedzialność producenta wyłącznie w odniesieniu do baterii, w związku z czym przepisy dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta określone w dyrektywie 2008/98/WE nie powinny mieć zastosowania do baterii.
(77)  Niniejsze rozporządzenie powinno regulować rozszerzoną odpowiedzialność producenta wyłącznie w odniesieniu do baterii, w związku z czym należy je uznać za uzupełnienie przepisów dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta określonych w dyrektywie 2008/98/WE, które należy rozumieć jako wymogi minimalne.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 78
(78)  Aby zapewnić wysoką jakość recyklingu w łańcuchach dostaw baterii, zwiększyć wykorzystanie wysokiej jakości surowców wtórnych oraz chronić środowisko, regułę powinien stanowić wysoki poziom zbierania i recyklingu zużytych baterii. Zbieranie zużytych baterii jest fundamentalnym i kluczowym krokiem w zamykaniu obiegu cennych materiałów zawartych w bateriach przez ich recykling oraz w utrzymaniu łańcucha wartości baterii wewnątrz Unii, ułatwiając tym samym dostęp do odzyskanych materiałów, które można ponownie wykorzystać do produkcji nowych produktów.
(78)  Aby zapewnić wysoką jakość recyklingu w łańcuchach wartości baterii, zwiększyć wykorzystanie wysokiej jakości surowców wtórnych oraz chronić środowisko, regułę powinien stanowić wysoki poziom zbierania i recyklingu zużytych baterii. Zbieranie zużytych baterii jest fundamentalnym i kluczowym krokiem w zamykaniu obiegu cennych materiałów zawartych w bateriach przez ich recykling oraz w utrzymaniu łańcucha wartości baterii wewnątrz Unii i zwiększeniu jej strategicznej autonomii w tym sektorze, ułatwiając dostęp do odzyskanych materiałów, które można ponownie wykorzystać do produkcji nowych produktów. Odpowiednie środki dotyczące zbierania, przetwarzania, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów i recyklingu zużytych baterii powinny być zawarte w krajowych planach gospodarowania odpadami. Plany gospodarowania odpadami państw członkowskich powinny zatem zostać uaktualnione na podstawie przepisów ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 79
(79)  Za finansowanie i organizację selektywnego zbierania zużytych baterii powinni odpowiadać producenci wszystkich baterii. Powinni oni prowadzić taką zbiórkę, ustanawiając sieć zbierania, która obejmie całe terytorium państw członkowskich, będzie blisko użytkownika końcowego oraz która nie będzie ukierunkowana wyłącznie na obszary i baterie, w przypadku których zbieranie przynosi zyski. Sieć zbierania powinna obejmować dystrybutora, uprawniony zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkty zbierania odpadów oraz inne podmioty z ich własnej inicjatywy, takie jak organy publiczne i szkoły. Aby zweryfikować i poprawić wydajność sieci zbierania i kampanii informacyjnych, należy prowadzić regularne badania dotyczące składu, co najmniej na poziomie NUTS 253, na temat zmieszanych odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbieranego w celu określenia liczby zużytych baterii przenośnych w nim zawartych.
(79)  Za finansowanie lub finansowanie i organizację selektywnego zbierania zużytych baterii powinni odpowiadać producenci wszystkich baterii. Powinni oni prowadzić taką zbiórkę, ustanawiając system zwrotu i sieć zbierania, która obejmie całe terytorium państw członkowskich, będzie blisko użytkownika końcowego oraz która nie będzie ukierunkowana wyłącznie na obszary i baterie, w przypadku których zbieranie przynosi zyski. Sieć zbierania powinna obejmować dystrybutora, uprawniony zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji, punkty zbierania odpadów oraz inne podmioty z ich własnej inicjatywy, takie jak organy publiczne i szkoły. Aby zweryfikować i poprawić wydajność sieci zbierania i kampanii informacyjnych, należy prowadzić regularne badania dotyczące składu, co najmniej na poziomie NUTS 253, na temat zmieszanych odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zbieranego w celu określenia liczby zużytych baterii przenośnych w nim zawartych.
__________________
__________________
53 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
53 Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz.U. L 154 z 21.6.2003, s. 1).
Poprawka 64
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 81
(81)  Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko oraz utratę materiałów ze względu na zużyte baterie, które nie są zbierane osobno, a co za tym idzie nie są przetwarzane w sposób przyjazny dla środowiska, w odniesieniu do baterii przenośnych w dalszym ciągu powinien mieć zastosowanie docelowy poziom zbierania określony w dyrektywie 2006/66/WE i powinien on być stopniowo podnoszony. Niniejsze rozporządzenie zakłada, że baterie przenośne obejmują również baterie zasilające lekkie środki transportu. Ponieważ obecny wzrost sprzedaży tego rodzaju baterii utrudnia obliczenie ilości tych baterii wprowadzanych do obrotu i zbieranych pod koniec ich cyklu życia, należy wyłączyć te baterie przenośne z obecnego poziomu zbierania baterii przenośnych. Wyłączenie to należy poddać przeglądowi wraz z celem dotyczącym zbierania zużytych baterii przenośnych, przy czym przegląd ten może również dotyczyć zmian w metodyce obliczania poziomu zbierania baterii przenośnych. Komisja przygotuje sprawozdanie stanowiące podstawę tych przeglądów.
(81)  Biorąc pod uwagę wpływ na środowisko oraz utratę materiałów ze względu na zużyte baterie, które nie są zbierane osobno, a co za tym idzie nie są przetwarzane w sposób przyjazny dla środowiska, w odniesieniu do baterii przenośnych w dalszym ciągu powinien mieć zastosowanie docelowy poziom zbierania określony w dyrektywie 2006/66/WE i powinien on być stopniowo podnoszony. Aby zmaksymalizować zbieranie i ograniczyć ryzyko dla bezpieczeństwa, należy ocenić wykonalność i potencjalne korzyści wynikające z ustanowienia ogólnounijnego systemu kaucyjnego dla baterii, w szczególności dla baterii przenośnych ogólnego stosowania. Krajowe systemy kaucyjne nie powinny uniemożliwiać przyjęcia zharmonizowanego systemu ogólnounijnego.
Poprawka 65
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 82 a (nowy)
(82a)  Aby zaktualizować metodykę obliczania i weryfikacji docelowego poziomu zbierania zużytych baterii do lekkich środków transportu w celu odzwierciedlenia ilości, jaką można zebrać, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie lub podniesienie w nowej metodyce poziomu ambicji w zakresie ochrony środowiska, jeśli chodzi o zbieranie zużytych baterii, w porównaniu z istniejącą metodyką.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 82 b (nowy)
(82b)  Komisja powinna również rozważyć wprowadzenie metodyki obliczeń do wyznaczania poziomu selektywnego zbierania w celu odzwierciedlenia ilości zużytych przenośnych baterii, jaką można zebrać. Kluczowe znaczenie ma utrzymanie lub podniesienie w nowej metodyce poziomu ambicji w zakresie ochrony środowiska, jeśli chodzi o zbieranie zużytych baterii, w porównaniu z istniejącą metodyką.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 84
(84)  Mając na względzie hierarchię postępowania z odpadami ustanowioną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, w której priorytetami są zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia i recykling, a także zgodnie z art. 11 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE oraz zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. f) dyrektywy 1999/31/WE54 zebranych baterii nie należy spalać ani składować na składowisku.
(84)  Mając na względzie hierarchię postępowania z odpadami ustanowioną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE, w której priorytetami są zapobieganie, przygotowywanie do ponownego użycia i recykling, a także zgodnie z art. 11 ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE54 oraz zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. f) dyrektywy 1999/31/WE zebranych baterii nie należy poddawać przetwarzaniu na energię z odpadów ani operacjom trwałego składowania.
__________________
__________________
54 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
54 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
Poprawka 68
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87
(87)  Prowadzenie przetwarzania i recyklingu poza danym państwem członkowskim lub poza Unią powinno być możliwe wyłącznie wtedy, gdy przesyłanie zużytych baterii odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/200658 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1418/200759, a także wtedy, gdy przetwarzanie i recykling spełniają wymogi mające zastosowanie w przypadku tego rodzaju odpadów zgodnie z ich klasyfikacją w zmienionej decyzji Komisji 2000/532/WE60. Należy dokonać przeglądu tej zmienionej decyzji, aby odzwierciedlić wszystkie składy chemiczne baterii. Jeżeli takie przetwarzanie lub recykling odbywają się poza Unią, aby móc zaliczyć je na poczet poziomów wydajności recyklingu i celów dotyczących recyklingu, operator, w imieniu którego prowadzono przetwarzanie lub recykling, powinien być zobowiązany do sprawozdawczości w tym zakresie względem właściwego organu danego państwa członkowskiego oraz do udowodnienia, że przetwarzanie przebiega zgodnie z warunkami odpowiadającymi warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu. W celu określenia, jakie wymogi dotyczące takiego przetwarzania można uznać za równoważne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów określenia szczegółowych przepisów obejmujących kryteria oceny równoważnych warunków.
(87)  Prowadzenie przetwarzania, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów i recyklingu poza danym państwem członkowskim lub poza Unią powinno być możliwe wyłącznie wtedy, gdy przesyłanie zużytych baterii odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/200658 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1418/200759, a także wtedy, gdy przetwarzanie i recykling spełniają wymogi mające zastosowanie w przypadku tego rodzaju odpadów zgodnie z ich klasyfikacją w zmienionej decyzji Komisji 2000/532/WE60. Należy dokonać przeglądu tej zmienionej decyzji, aby odzwierciedlić wszystkie składy chemiczne baterii, m.in. dodać kody zużytych baterii litowo-jonowych, żeby ułatwić właściwe sortowanie zużytych baterii litowo-jonowych i sprawozdawczość w tym zakresie. Jeżeli takie przetwarzanie lub recykling odbywają się poza Unią, aby móc zaliczyć je na poczet poziomów wydajności recyklingu i celów dotyczących recyklingu, operator, w imieniu którego prowadzono przetwarzanie lub recykling, powinien być zobowiązany do sprawozdawczości w tym zakresie względem właściwego organu danego państwa członkowskiego oraz do udowodnienia na podstawie dokumentów zatwierdzonych przez właściwy organ państwa przeznaczenia, że przetwarzanie przebiega zgodnie z warunkami odpowiadającymi warunkom określonym w niniejszym rozporządzeniu oraz zgodnie z odpowiednimi wymogami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego określonymi w innych przepisach Unii. W celu określenia, jakie wymogi dotyczące takiego przetwarzania można uznać za równoważne, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów określenia szczegółowych przepisów obejmujących kryteria oceny równoważnych warunków.
__________________
__________________
58 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).
58 Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).
59 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).
59 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1418/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. dotyczące wywozu w celu poddania odzyskowi niektórych odpadów wymienionych w załączniku III lub IIIA rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady do pewnych państw, których nie obowiązuje decyzja OECD w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów (Dz.U. L 316 z 4.12.2007, s. 6).
60 2000/532/WE: Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).
60 2000/532/WE: Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).
Poprawka 69
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 87 a (nowy)
(87a)  W przypadku gdy zużyte baterie są wywożone z Unii w celu przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub recyklingu, właściwe organy państw członkowskich powinny skutecznie korzystać z uprawnień przewidzianych w art. 50 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, aby wymagać dokumentów potwierdzających zgodność z wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Właściwe organy państw członkowskich powinny mieć możliwość współpracy z innymi odpowiednimi podmiotami, takimi jak właściwe organy w państwie przeznaczenia, niezależne organy weryfikacyjne będące stroną trzecią lub organizacje odpowiedzialności producenta ustanowione w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów, które mogą przeprowadzać kontrole fizyczne i inne kontrole obiektów w państwach trzecich.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 88
(88)  Baterie przemysłowe oraz akumulatory pojazdów elektrycznych, które nie spełniają już swojego pierwotnego celu, do którego zostały wyprodukowane, można wykorzystywać do innych celów jako stacjonarne baterie do magazynowania energii. W związku z powstawaniem rynku drugiego cyklu życia używanych baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz w celu wsparcia praktycznego zastosowania hierarchii postępowania z odpadami, należy zdefiniować przepisy szczegółowe w celu umożliwienia odpowiedzialnego wykorzystania używanych baterii do innych celów, uwzględniając jednocześnie zasadę ostrożności oraz zapewniając użytkownikom końcowym bezpieczeństwo używania takich baterii. Każda taka używana bateria powinna podlegać ocenie stanu zdrowia i dostępnej pojemności, aby zapewnić zrównoważony charakter korzystania z niej w jakimkolwiek innym celu niż pierwotny. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania przepisów związanych z oszacowaniem stanu zdrowia baterii, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
(88)  Baterie, które nie spełniają już swojego pierwotnego celu, do którego zostały wyprodukowane, można wykorzystywać do innych celów jako stacjonarne baterie do magazynowania energii. W związku z powstawaniem rynku drugiego cyklu życia używanych baterii oraz w celu wsparcia praktycznego zastosowania hierarchii postępowania z odpadami, należy zdefiniować przepisy szczegółowe w celu umożliwienia odpowiedzialnego wykorzystania używanych baterii do innych celów, uwzględniając jednocześnie zasadę ostrożności oraz zapewniając użytkownikom końcowym bezpieczeństwo używania takich baterii. Każda taka używana bateria powinna podlegać ocenie stanu zdrowia i dostępnej pojemności, aby zapewnić zrównoważony charakter korzystania z niej w jakimkolwiek innym celu niż pierwotny. Baterie, w przypadku których stwierdzono, że nadają się do wykorzystania w celu innym niż pierwotny, powinny w najlepszym przypadku być wykorzystane do innych celów. W celu zapewnienia jednolitych warunków wdrażania przepisów związanych z oszacowaniem stanu zdrowia baterii, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 89
(89)  Producenci i dystrybutorzy powinni być aktywnie zaangażowani w przekazywanie użytkownikom końcowym informacji, że baterie należy zbierać osobno, że dostępne są systemy zbierania oraz że użytkownicy końcowi pełnią ważną rolę w zapewnianiu optymalnego dla środowiska gospodarowania zużytymi bateriami. Zarówno jeżeli chodzi o ujawnianie informacji wszystkim użytkownikom końcowym, jak i o sprawozdawczość w odniesieniu do baterii, należy wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne. Informacje te należy przekazywać albo za pomocą klasycznych sposobów, takich jak kampanie na zewnątrz, plakaty, kampanie w mediach społecznościowych, albo za pomocą bardziej innowacyjnych sposobów, takich jak elektroniczny dostęp do stron internetowych przez kody QR umieszczone na bateriach.
(89)  Producenci i dystrybutorzy, w tym internetowe platformy handlowe, powinni być aktywnie zaangażowani w przekazywanie użytkownikom końcowym informacji, że baterie należy zbierać osobno, że dostępne są systemy zbierania oraz że użytkownicy końcowi pełnią ważną rolę w zapewnianiu optymalnego dla środowiska gospodarowania zużytymi bateriami, w szczególności poprzez wyjaśnienie, w jaki sposób bezpieczniejsze i czystsze strumienie odpadów mogą przyczynić się do ograniczenia wywozu odpadów do państw trzecich i zapewnienia zamkniętych obiegów materiałów w Unii. Zarówno jeżeli chodzi o ujawnianie informacji wszystkim użytkownikom końcowym, jak i o sprawozdawczość w odniesieniu do baterii, należy wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne. Informacje te należy przekazywać albo za pomocą klasycznych sposobów, takich jak kampanie na zewnątrz, plakaty, kampanie w mediach społecznościowych, albo za pomocą bardziej innowacyjnych sposobów, takich jak elektroniczny dostęp do stron internetowych przez kody QR umieszczone na bateriach, w sposób dostępny i zrozumiały.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 90
(90)  Aby umożliwić weryfikację zgodności z obowiązkami dotyczącymi zbierania i przetwarzania baterii, a także skuteczność tych obowiązków, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty przedstawiały właściwym organom sprawozdania. Producenci baterii oraz inne zbierające baterie podmioty gospodarujące odpadami powinny w stosownych przypadkach składać za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie obejmujące dane na temat sprzedanych baterii oraz na temat zebranych zużytych baterii. Jeżeli chodzi o przetwarzanie i recykling, obowiązki sprawozdawcze powinny spoczywać odpowiednio na podmiotach gospodarujących odpadami i na podmiotach zajmujących się recyklingiem.
(90)  Aby umożliwić weryfikację zgodności z obowiązkami dotyczącymi zbierania i przetwarzania baterii, a także skuteczność tych obowiązków, konieczne jest, aby odpowiednie podmioty przedstawiały właściwym organom sprawozdania. Producenci baterii oraz inne zbierające baterie podmioty gospodarujące odpadami powinny w stosownych przypadkach składać za każdy rok kalendarzowy sprawozdanie obejmujące dane na temat sprzedanych baterii oraz na temat zebranych zużytych baterii. Jeżeli chodzi o przetwarzanie i recykling, obowiązki sprawozdawcze powinny spoczywać odpowiednio na podmiotach gospodarujących odpadami i na podmiotach zajmujących się recyklingiem. Podmioty gospodarujące odpadami, które dokonują przetwarzania zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny podlegać procedurze selekcji przeprowadzanej przez producentów danych baterii lub przez organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, zgodnie z art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 95
(95)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/102062 określono przepisy dotyczące nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii. W celu zapewnienia, aby produkty korzystające ze swobodnego przepływu towarów spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona mienia i środowiska, wspomniane rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do baterii objętych niniejszym rozporządzeniem. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/1020.
(95)  W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/102062 określono przepisy dotyczące nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzanych na rynek Unii. W celu zapewnienia, aby produkty korzystające ze swobodnego przepływu towarów spełniały wymogi zapewniające wysoki poziom ochrony interesów publicznych, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo ludzi oraz ochrona mienia i środowiska, wspomniane rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do baterii objętych niniejszym rozporządzeniem, w tym baterii wyprodukowanych poza Unią i wprowadzanych na rynek unijny. W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2019/1020.
__________________
__________________
62 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
62 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 1).
Poprawka 74
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 97
(97)  Powinna istnieć procedura, w ramach której zainteresowane strony są informowane o środkach, które będą wdrażane w odniesieniu do baterii stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. Procedura ta powinna również umożliwiać organom nadzoru rynku w państwach członkowskich podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich baterii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów w celu określenia, czy krajowe środki w odniesieniu do niezgodnych baterii są uzasadnione.
(97)  Powinna istnieć procedura, w ramach której zainteresowane strony są informowane o środkach, które będą wdrażane w odniesieniu do baterii stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska. Procedura ta powinna również umożliwiać organom nadzoru rynku w państwach członkowskich podejmowanie – we współpracy z zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi – działań na wczesnym etapie w odniesieniu do takich baterii. W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do przyjmowania aktów w celu szybkiego określenia, czy krajowe środki w odniesieniu do niezgodnych baterii są uzasadnione.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 98
(98)  Organy nadzoru rynku powinny mieć prawo wymagać od podmiotów gospodarczych podjęcia działań naprawczych na podstawie ustalenia, że albo bateria nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, albo podmiot gospodarczy narusza przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku baterii, lub też przepisy dotyczące zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa i etykietowania lub należytej staranności w łańcuchu dostaw.
(98)  Organy nadzoru rynku powinny mieć prawo wymagać od podmiotów gospodarczych podjęcia działań naprawczych na podstawie ustalenia, że albo bateria nie spełnia wymogów niniejszego rozporządzenia, albo podmiot gospodarczy narusza przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku baterii, lub też przepisy dotyczące zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa, etykietowania i informowania lub należytej staranności w łańcuchu dostaw.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 98 a (nowy)
(98a)  Aby zapewnić skuteczność i spójność badań baterii w całej Unii w ramach nadzoru rynku ustanowionego rozporządzeniem (UE) 2019/1020, a także zapewnić niezależne doradztwo techniczne i naukowe w trakcie ocen baterii stwarzających zagrożenie, Komisja powinna wyznaczyć unijną jednostkę badawczą. Ponadto zgodność z unijnymi ramami prawnymi dotyczącymi baterii ustanowionymi niniejszym rozporządzeniem należy propagować również na szczeblu krajowym.
Poprawka 77
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 98 b (nowy)
(98b)  Swobodny przepływ towarów w Unii jest często hamowany przez bariery ustanowione na szczeblu krajowym, które utrudniają pełne urzeczywistnienie rynku wewnętrznego i ograniczają możliwości przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności i rozwoju, w szczególności MŚP, które stanowią podstawę gospodarki Unii. W związku z tym państwa członkowskie powinny w pełni korzystać z możliwości zawierania między sobą porozumień umożliwiających ustanowienie procedury arbitrażowej, aby szybko rozstrzygać spory powstałe w związku z dostępem do rynku wewnętrznego baterii.
Poprawka 78
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 99
(99)  Sektor zamówień publicznych odgrywa ważną rolę w ograniczaniu wpływu na środowisko działalności człowieka oraz stymulowaniu transformacji rynku w kierunku bardziej zrównoważonych produktów. Instytucje zamawiające zgodnie z definicją określoną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE63 oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE64, a także podmioty zamawiające zgodnie z definicją określoną w dyrektywie 2014/25/UE powinny ponosić odpowiedzialność za wpływ na środowisko związany z zakupem baterii lub produktów zawierających baterie, aby propagować i stymulować rynek czystej i energooszczędnej mobilności oraz magazynowania energii, a tym samym przyczyniać się do osiągania celów unijnych polityk: środowiskowej, klimatycznej i energetycznej.
(99)  Sektor zamówień publicznych odgrywa ważną rolę w ograniczaniu wpływu na środowisko działalności człowieka oraz stymulowaniu transformacji rynku w kierunku bardziej zrównoważonych produktów. Instytucje zamawiające zgodnie z definicją określoną w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE63 oraz w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE64, a także podmioty zamawiające zgodnie z definicją określoną w dyrektywie 2014/25/UE powinny ponosić odpowiedzialność za wpływ na środowisko związany z zakupem baterii lub produktów zawierających baterie i zapewniać faktyczne przestrzeganie przez podmioty gospodarcze wymogów społecznych i środowiskowych, aby propagować i stymulować rynek czystej i energooszczędnej mobilności oraz magazynowania energii, a tym samym przyczyniać się do osiągania celów unijnych polityk: środowiskowej, klimatycznej i energetycznej. Ponadto ułatwienie MŚP dostępu do zamówień publicznych na rynku baterii i zachęcanie większej liczby zainteresowanych stron na szczeblu lokalnym i unijnym do przyłączenia się również znacząco przyczyniłoby się do osiągnięcia tych celów.
__________________
__________________
63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
63 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).
64 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
64 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243).
Poprawka 79
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 105
(105)  Komisja powinna przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie określające, czy dany środek krajowy przedsięwzięty w odniesieniu do zgodności baterii, która stanowi ryzyko, jest uzasadniony, gdy w należycie uzasadnionych przypadkach wymagają tego szczególnie pilne potrzeby związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.
(105)  Komisja powinna bez zwłoki przyjmować akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie określające, czy dany środek krajowy przedsięwzięty w odniesieniu do zgodności baterii, która stanowi ryzyko, jest uzasadniony, gdy w należycie uzasadnionych przypadkach wymagają tego szczególnie pilne potrzeby związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska.
Poprawka 80
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 106
(106)  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i zapewnić egzekwowanie tych przepisów. Przewidziane kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
(106)  Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszenia niniejszego rozporządzenia i zapewnić egzekwowanie tych przepisów. Przewidziane kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. W celu zapewnienia jednolitego egzekwowania przepisów w całej Unii należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do opracowania zharmonizowanych kryteriów lub wskazówek dotyczących kar oraz odszkodowań za szkody dla osób fizycznych.
Poprawka 81
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 109 a (nowy)
(109a)  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia należy brać pod uwagę skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Ponadto w celu zapewnienia równych warunków działania ważne jest, aby przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia w równym stopniu uwzględniać wszystkie odpowiednie dostępne technologie, pod warunkiem że technologie te umożliwiają zachowanie pełnej zgodności baterii z wszelkimi odpowiednimi wymogami określonymi w niniejszym rozporządzeniu. Poza tym nie należy nakładać nadmiernych obciążeń administracyjnych na podmioty gospodarcze, w szczególności na MŚP.
Poprawka 82
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 110
(110)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zagwarantowanie funkcjonowania rynku wewnętrznego, a jednocześnie zapewnienie spełniania przez baterie wprowadzone do obrotu wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na potrzebę harmonizacji możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,
(110)  Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie zagwarantowanie funkcjonowania rynku wewnętrznego i zapewnienie, aby baterie wprowadzone do obrotu oraz operacje związane z zużytymi bateriami spełniały wymagania zapewniające wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na potrzebę harmonizacji możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne dla osiągnięcia tego celu,
Poprawka 83
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi w zakresie zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa, etykietowania oraz informacji, których spełnienie umożliwia wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku baterii, jak również wymogi w zakresie zbierania, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii.
1.  W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się wymogi w zakresie zrównoważenia środowiskowego, gospodarczego i społecznego, bezpieczeństwa, etykietowania oraz informacji, których spełnienie umożliwia wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku baterii.
Poprawka 84
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Ponadto w niniejszym rozporządzeniu ustanawia się środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów w postaci zużytych baterii i niekorzystnym skutkom wytwarzania odpadów w postaci zużytych baterii i gospodarowania nimi oraz ograniczanie ilości takich odpadów, a także poprzez ograniczanie ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności takiego wykorzystania.
Poprawka 85
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 2
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich baterii, a mianowicie do baterii przenośnych, akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych niezależnie od ich kształtu, pojemności, wagi, projektu, składu materiałowego, użycia lub przeznaczenia. Ma ono zastosowanie także do baterii wmontowanych do produktów lub dodanych do innych produktów.
2.  Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich baterii, a mianowicie do baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych niezależnie od ich kształtu, pojemności, wagi, projektu, składu materiałowego, użycia lub przeznaczenia. Ma ono zastosowanie także do baterii wmontowanych do produktów lub dodanych do innych produktów.
Poprawka 86
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b a (nowa)
ba)  sprzęcie specjalnie przeznaczonym do zapewnienia bezpieczeństwa obiektów jądrowych, zgodnie z definicją w art. 3 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom1a.
__________________
1a Dyrektywa Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 2009 r. ustanawiająca wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (Dz.U. L 172 z 2.7.2009, s. 18).
Poprawka 87
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Z wyjątkiem rozdziału VII niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do baterii, co do których producent może udowodnić, że zostały wyprodukowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 88
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1
1)  „bateria” oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej i składające się z co najmniej jednego ogniwa baterii nienadającej się do powtórnego naładowania, ogniwa baterii wielokrotnego ładowania lub grup ogniw baterii;
1)  „bateria” oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej i składające się z co najmniej jednego ogniwa baterii nienadającej się do powtórnego naładowania, ogniwa baterii wielokrotnego ładowania lub grup ogniw baterii, takich jak zestawy baterii lub moduły baterii;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6
(6)  „bateria z magazynem wewnętrznym” oznacza baterię bez przyłączonych zewnętrznych urządzeń w celu magazynowania energii;
skreśla się
Poprawka 90
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 – tiret 3
—  nie jest przeznaczona do celów przemysłowych; oraz
—  nie jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań przemysłowych; oraz
Poprawka 91
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7 – tiret 4
—  nie jest akumulatorem pojazdów elektrycznych ani akumulatorem samochodowym;
—  nie jest baterią do lekkich środków transportu ani akumulatorem pojazdów elektrycznych, ani akumulatorem samochodowym;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8
(8)  „baterie przenośne ogólnego stosowania” oznaczają baterie przenośne o następujących wspólnych formatach: 4,5 wolta (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 woltów (PP3);
(8)  „baterie przenośne ogólnego stosowania” oznaczają baterie przenośne o następujących wspólnych formatach: 4,5 wolta (3R12), ogniwa guzikowe, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 woltów (PP3);
Poprawka 93
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9
(9)  „lekkie środki transportu” oznaczają pojazdy kołowe posiadające silnik elektryczny o mocy mniejszej niż 750 watów, na których podróżni siedzą, kiedy pojazd się porusza, które mogą być napędzane samym silnikiem elektrycznym lub poprzez połączenie silnika i siły człowieka;
(9)  „bateria do lekkich środków transportu” oznacza każdą baterię w pojazdach, które mogą być napędzane samym silnikiem elektrycznym lub poprzez połączenie silnika i siły człowieka, w tym w posiadających homologację typu pojazdach należących do kategorii pojazdów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/20131a, i o masie poniżej 25 kg;
____________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dz.U. L 60 z 2.3.2013, s. 52).
Poprawka 94
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10
(10)  „akumulator samochodowy” oznacza każdą baterię używaną wyłącznie w rozrusznikach samochodowych, oświetleniu lub zapłonie samochodu;
(10)  „akumulator samochodowy” oznacza każdą baterię używaną przede wszystkim w rozrusznikach, oświetleniu lub zapłonie albo innych funkcjach pomocniczych samochodów i maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11
(11)  „bateria przemysłowa” oznacza każdą baterię zaprojektowaną do zastosowania przemysłowego, oraz każdą inną baterię z wyłączeniem baterii przenośnych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i akumulatorów samochodowych;
(11)  „bateria przemysłowa” oznacza każdą baterię zaprojektowaną wyłącznie do zastosowania przemysłowego, oraz każdą inną baterię, w tym baterie w stacjonarnych systemach magazynowania energii, z wyłączeniem baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów pojazdów elektrycznych i akumulatorów samochodowych;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12
(12)  „akumulator pojazdów elektrycznych” oznacza każdą baterię zaprojektowaną specjalnie w celu zapewniania trakcji do pojazdów hybrydowych i elektrycznych w transporcie drogowym;
(12)  „akumulator pojazdów elektrycznych” oznacza każdą baterię zaprojektowaną specjalnie w celu zapewniania energii do trakcji pojazdu kategorii L, przewidzianego w rozporządzeniu (UE) nr 168/2013, o masie powyżej 25 kg, lub do pojazdu kategorii M, N lub O, przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/8581a;
__________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz.U. L 151 z 14.6.2018, s. 1).
Poprawka 97
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13
(13)  „stacjonarny system magazynowania energii” oznacza baterię przemysłową wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym zaprojektowaną specjalnie w celu magazynowania energii elektrycznej oraz przekazywania energii elektrycznej do sieci, niezależnie od miejsca wykorzystania baterii i jej użytkownika;
(13)  „bateria w stacjonarnym systemie magazynowania energii” oznacza baterię przemysłową wielokrotnego ładowania zaprojektowaną specjalnie w celu magazynowania energii elektrycznej oraz przekazywania energii elektrycznej po podłączeniu do sieci energetycznej, niezależnie od miejsca wykorzystania baterii i jej użytkownika;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 21
(21)  „kod QR” oznacza kod matrycowy, który zawiera odnośnik do informacji na temat modelu baterii;
(21)  „kod QR” oznacza kod matrycowy w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który zawiera odnośnik do informacji, zgodnie z wymogami niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 22
(22)  „system zarządzania baterią” oznacza urządzenie elektroniczne, które kontroluje elektryczne i termiczne funkcje baterii lub zarządza nimi, które przechowuje dane na temat parametrów służących określeniu stanu zdrowia i oczekiwanej żywotności, określonych w załączniku VII, oraz zarządza takimi danymi oraz które komunikuje się z pojazdem lub sprzętem, w który wmontowano baterię;
(22)  „system zarządzania baterią” oznacza urządzenie elektroniczne, które kontroluje elektryczne i termiczne funkcje baterii lub zarządza nimi, aby wpłynąć na bezpieczeństwo, wydajność i okres użytkowania baterii, które przechowuje dane na temat parametrów służących określeniu stanu zdrowia i oczekiwanej żywotności, określonych w załączniku VII, oraz zarządza takimi danymi oraz które komunikuje się z pojazdem lub sprzętem, w który wmontowano baterię;
Poprawka 100
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 a (nowy)
(26a)  „przygotowanie do wykorzystania do innych celów” oznacza każdą czynność, podczas której części zużytej baterii lub cała zużyta bateria są przygotowywane w taki sposób, aby mogły zostać wykorzystane w celu lub zastosowaniu innym niż to, do którego bateria została pierwotnie zaprojektowana;
Poprawka 101
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 26 b (nowy)
(26b)  „regeneracja” oznacza każdą operację demontażu, odnowienia lub wymiany części składowych zużytych zestawów baterii, modułów baterii lub ogniw baterii w celu przywrócenia baterii poziomu wydajności i jakości równoważnego z poziomem wydajności i jakości nowej baterii, do pierwotnego lub innego celu;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38
(38)  „organizacja odpowiedzialności producenta” oznacza podmiot prawny, który organizuje pod względem finansowym lub operacyjnym wypełnianie obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w imieniu kilku producentów;
(38)  „organizacja odpowiedzialności producenta” oznacza podmiot prawny, który organizuje pod względem finansowym lub finansowym i operacyjnym wypełnianie obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta w imieniu kilku producentów;
Poprawka 103
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39
(39)  „zużyte baterie” oznaczają każdą baterię, która stanowi odpad w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE;
(39)  „zużyte baterie” oznaczają każdą baterię lub ogniwo baterii objęte definicją odpadu w rozumieniu art. 3 pkt 1 dyrektywy 2008/98/WE;
Poprawka 104
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 40
(40)  „ponowne użycie” oznacza całkowite lub częściowe bezpośrednie ponowne użycie baterii do pierwotnego celu, do którego została ona zaprojektowana;
(40)  „ponowne użycie” oznacza całkowite lub częściowe bezpośrednie ponowne użycie baterii niebędącej odpadem do tego samego celu, do którego została ona zaprojektowana;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 41 – wprowadzenie
(41)  „substancja niebezpieczna” oznacza każdą substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z poniższych klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady67:
(41)  „substancja niebezpieczna” oznacza każdą substancję spełniającą kryteria klasyfikacji dla którejkolwiek z klas lub kategorii zagrożeń określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/200867:
__________________
__________________
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
67 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
Poprawka 106
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 41 – litera a
a)  klasy zagrożenia 2.1–2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 typy A i B, klasy 2.9, 2.10, 2.12, klasa 2.13 kategorie 1 i 2, klasa 2.14 kategorie 1 i 2 oraz klasa 2.15 typy A–F;
skreśla się
Poprawka 107
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 41 – litera b
b)  klasy zagrożenia 3.1–3.6, klasa 3.7 – działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój, klasa 3.8 – działanie inne niż narkotyczne, klasy 3.9 i 3.10;
skreśla się
Poprawka 108
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 41 – litera c
c)  klasa zagrożenia 4.1;
skreśla się
Poprawka 109
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 41 – litera d
d)  klasa zagrożenia 5.1;
skreśla się
Poprawka 110
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 36
(36)  „należyta staranność w łańcuchu dostaw” oznacza obowiązki podmiotu gospodarczego, który wprowadza baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania lub akumulatory pojazdów elektrycznych do obrotu, dotyczące jego systemu zarządzania, zarządzania ryzykiem, weryfikacji zewnętrznych przeprowadzanych przez jednostki notyfikowane oraz ujawniania informacji, mające na celu wskazywanie i eliminowanie faktycznego i możliwego ryzyka związanego z zaopatrzeniem, przetwarzaniem i handlem surowcami niezbędnymi do produkcji baterii;
(36)  „należyta staranność w łańcuchu wartości baterii” oznacza obowiązki podmiotu gospodarczego, który wprowadza baterie do obrotu, w odniesieniu do kategorii ryzyka społecznego i środowiskowego, dotyczące jego systemu zarządzania, zarządzania ryzykiem, weryfikacji zewnętrznych przeprowadzanych przez jednostki notyfikowane oraz ujawniania informacji, mające na celu wskazywanie i eliminowanie faktycznego i możliwego ryzyka związanego z zaopatrzeniem, przetwarzaniem i handlem surowcami, chemikaliami i surowcami wtórnymi niezbędnymi do produkcji baterii i przetwarzania zużytych baterii, związanego z jego działalnością produkcyjną i z powiązanymi relacjami biznesowymi, a także przeciwdziałanie temu ryzyku;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 36 a (nowy)
(36a)  „relacje biznesowe” oznaczają relacje między przedsiębiorstwem a jego jednostkami zależnymi i relacje handlowe przedsiębiorstwa w całym jego łańcuchu wartości obejmującym dostawców i podwykonawców, bezpośrednio związane z działalnością biznesową, produktami lub usługami tego przedsiębiorstwa;
Poprawka 112
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 36 b (nowy)
(36b)  „obszary wysokiego ryzyka” oznaczają obszary, na których zarządzanie i bezpieczeństwo są słabe lub nie istnieją, takie jak państwa upadłe, lub obszary, na których powszechnie i systematycznie dochodzi do naruszeń prawa międzynarodowego, w tym praw człowieka;
Poprawka 113
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie nie mogą – z powodów związanych ze zrównoważonym charakterem, bezpieczeństwem, etykietowaniem i wymogami informacyjnymi dotyczącymi baterii lub gospodarowania zużytymi bateriami objętymi niniejszym rozporządzeniem – zakazywać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku lub oddawania do użytku baterii zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
1.  Państwa członkowskie nie mogą – z powodów związanych ze zrównoważeniem społecznym i środowiskowym, bezpieczeństwem, etykietowaniem i wymogami informacyjnymi dotyczącymi baterii lub gospodarowania zużytymi bateriami objętymi niniejszym rozporządzeniem – zakazywać, ograniczać lub utrudniać udostępniania na rynku lub oddawania do użytku baterii zgodnych z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie nie uniemożliwiają prezentacji baterii, które nie spełniają wymagań niniejszego rozporządzenia, podczas targów, wystaw, pokazów lub podobnych wydarzeń, pod warunkiem że w sposób widoczny zaznaczono, że takie baterie nie spełniają wymagań niniejszego rozporządzenia oraz że nie są przeznaczone do sprzedaży, dopóki nie zostanie zapewniona ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem.
2.  Państwa członkowskie nie uniemożliwiają prezentacji baterii, które nie spełniają wymagań niniejszego rozporządzenia, podczas targów, wystaw, pokazów lub podobnych wydarzeń, pod warunkiem że w sposób widoczny zaznaczono, że takie baterie nie spełniają wymagań niniejszego rozporządzenia i nie mogą zostać udostępnione na rynku, dopóki nie zostanie zapewniona ich zgodność z niniejszym rozporządzeniem. Podczas pokazów odpowiedni podmiot gospodarczy podejmuje stosowne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – nagłówek
Wymogi w zakresie zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa, etykietowania wymogi informacyjne dotyczące baterii
Wymogi w zakresie zrównoważonego charakteru, bezpieczeństwa, etykietowania, wymogi informacyjne oraz związane z należytą starannością dotyczące baterii
Poprawka 116
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b a (nowa)
ba)  wymogi dotyczące należytej staranności określone w art. 39.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  W przypadku akumulatorów pojazdów elektrycznych i akumulatorów samochodowych wprowadzanych do obrotu jako zamienniki wadliwych akumulatorów stosuje się te same wymogi jak w przypadku akumulatorów wymienianych, zgodnie z zasadą „naprawiony jak wyprodukowany”.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 2
2.  Jeżeli chodzi o wszelkie aspekty nieobjęte rozdziałami II i III, baterie nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia ani dla środowiska.
2.  Jeżeli chodzi o wszelkie aspekty nieobjęte rozdziałami II i III oraz art. 39, baterie nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz ich mienia ani dla środowiska.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Każde państwo członkowskie wyznacza również jeden punkt kontaktowy wśród właściwych organów, o których mowa w akapicie pierwszym, do celów komunikacji z Komisją zgodnie z ust. 3.
Poprawka 120
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Do [trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie zgłaszają Komisji nazwyadresy właściwych organów wyznaczonych zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach nazwadresów tych właściwych organów.
3.  Do [trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] państwa członkowskie zgłaszają Komisji nazwęadres punktu kontaktowego wyznaczonego zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie niezwłocznie informują Komisję o wszelkich zmianach nazwyadresu punktu kontaktowego.
Poprawka 121
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  W ciągu sześciu miesięcy od jakiejkolwiek zmiany rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub od wejścia w życie przyszłych przepisów Unii dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do niebezpiecznych substancji i chemikaliów Komisja ocenia, czy taka zmiana lub przyszłe przepisy Unii wymagają zmiany niniejszego artykułu lub załącznika I do niniejszego rozporządzenia, lub obu, i przyjmuje, w stosownych przypadkach, akt delegowany zgodnie z art. 73 niniejszego rozporządzenia w celu odpowiedniej zmiany tych przepisów.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 b (nowy)
5b.  Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja, wspierana przez Europejską Agencję Chemikaliów, dokonuje systematycznego przeglądu substancji niebezpiecznych w bateriach w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla zdrowia ludzkiego lub środowiska. W ocenie tej uwzględnia się zakres, w jakim stosowanie substancji niebezpiecznej jest niezbędne dla zdrowia, bezpieczeństwa lub ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, jak również dostępność odpowiednich rozwiązań alternatywnych z punktu widzenia środowiska i zdrowia. W tym celu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważa zastosowanie stosownych środków, w tym przyjęcie aktów delegowanych, o których mowa w akapicie drugim.
Poprawka 123
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – nagłówek
Ślad węglowy akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
Ślad węglowy akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu i baterii przemysłowych
Poprawka 124
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Akumulatorom pojazdów elektrycznych bateriom przemysłowym wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznymo pojemności powyżej 2 kWh musi towarzyszyć dokumentacja techniczna obejmująca – dla każdego modelu baterii i partii na zakład produkcyjny – deklarację dotyczącą śladu węglowego sporządzoną zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w akapicie drugim, oraz zawierającą co najmniej następujące informacje:
1.  Akumulatorom pojazdów elektrycznych, bateriom do lekkich środków transportubateriom przemysłowym musi towarzyszyć dokumentacja techniczna obejmująca – dla każdego modelu baterii i zakładu produkcyjnego – deklarację dotyczącą śladu węglowego sporządzoną zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w akapicie drugim, oraz zawierającą co najmniej następujące informacje:
Poprawka 125
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c a (nowa)
ca)  informacje na temat wykorzystanych surowców, w tym udziału materiałów odnawialnych;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d
d)  całkowity ślad węglowy baterii obliczony jako kg ekwiwalentu dwutlenku węgla;
d)  całkowity ślad węglowy baterii, obliczony jako kg ekwiwalentu dwutlenku węgla, i ślad węglowy baterii, obliczony jako kg ekwiwalentu dwutlenku węgla na 1 kWh całkowitej energii dostarczonej w przewidywanym okresie użytkowania przez system baterii;
Poprawka 127
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 2
Wymóg odnoszący się do deklaracji dotyczącej śladu węglowego zawarty w akapicie pierwszym ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2024 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
Wymóg odnoszący się do deklaracji dotyczącej śladu węglowego zawarty w akapicie pierwszym ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2024 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz baterii przemysłowych.
Poprawka 128
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 – wprowadzenie
Nie później niż dnia 1 lipca 2023 r. Komisja przyjmuje:
Nie później niż dnia 1 stycznia 2023 r. Komisja przyjmuje:
Poprawka 129
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 3 – litera a
a)  akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie metodyki obliczania całkowitego śladu węglowego baterii, o którym mowa w lit. d), zgodnie z kluczowymi elementami określonymi w załączniku II;
a)  akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie metodyki obliczania i weryfikowania śladu węglowego baterii, o którym mowa w lit. d), zgodnie z kluczowymi elementami określonymi w załączniku II.
Poprawka 130
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit 4
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany wymogów informacyjnych określonych w akapicie pierwszym.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany wymogów informacyjnych określonych w akapicie pierwszym w związku z postępem naukowo-technicznym.
Poprawka 131
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1
Akumulatory pojazdów elektrycznych baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznymo pojemności powyżej 2 kWh są opatrzone widoczną, wyraźnie czytelną i nieusuwalną etykietą wskazującą klasę efektywności pod względem śladu węglowego, której odpowiada dana bateria.
Akumulatory pojazdów elektrycznych, baterie do lekkich środków transportubaterie przemysłowe są opatrzone widoczną, wyraźnie czytelną i nieusuwalną etykietą wskazującą ślad węglowy baterii, o którym mowa w ust. 1 lit. d), oraz klasę efektywności pod względem śladu węglowego, której odpowiada dana bateria.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 3
Wymogi dotyczące klasy efektywności pod względem śladu węglowego zawarte w akapicie pierwszym mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2026 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz do baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
Wymogi dotyczące klasy efektywności pod względem śladu węglowego zawarte w akapicie pierwszym mają zastosowanie od 1 lipca 2025 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz do baterii przemysłowych.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 4 – wprowadzenie
Nie później niż dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje:
Nie później niż dnia 1 stycznia 2024 r. Komisja przyjmuje:
Poprawka 134
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 1
Akumulatorom pojazdów elektrycznych bateriom przemysłowym wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh – dla każdego modelu baterii i partii na zakład produkcyjny – musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wskazano, że deklarowana wartość śladu węglowego w całym cyklu życia jest niższa od maksymalnego progu określonego w akcie delegowanym przyjętym przez Komisję zgodnie z akapitem trzecim.
Akumulatorom pojazdów elektrycznych, bateriom do lekkich środków transportu i bateriom przemysłowym o energii nominalnej powyżej 2 kWh – dla każdego modelu baterii na zakład produkcyjny – musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wskazano, że deklarowana wartość śladu węglowego w całym cyklu życia jest niższa od maksymalnego progu określonego w akcie delegowanym przyjętym przez Komisję zgodnie z akapitem trzecim.
Poprawka 135
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 2
Wymóg dotyczący maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia zawarty w akapicie pierwszym ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2027 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych oraz do baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania.
Wymóg dotyczący maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia zawarty w akapicie pierwszym ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2027 r. do akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu oraz do baterii przemysłowych o energii nominalnej powyżej 2 kWh.
Poprawka 136
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 3
Nie później niż dnia 1 lipca 2026 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia, o którym mowa w akapicie pierwszym. Przy przygotowaniu tego aktu delegowanego Komisja bierze pod uwagę właściwe kluczowe elementy określone w załączniku II.
Nie później niż dnia 1 lipca 2025 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia, o którym mowa w akapicie pierwszym. Przy przygotowaniu tego aktu delegowanego Komisja bierze pod uwagę właściwe kluczowe elementy określone w załączniku II.
Poprawka 137
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit 4
Wprowadzenie maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia powoduje w razie potrzeby zmianę klasyfikacji klas efektywności pod względem śladu węglowego baterii, o których mowa w ust. 2.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia, o którym mowa w akapicie pierwszym, na podstawie najnowszych dostępnych danych zgłoszonych zgodnie z ust. 1. Wprowadzenie maksymalnego progu śladu węglowego w całym cyklu życia powoduje w razie potrzeby zmianę klasyfikacji klas efektywności pod względem śladu węglowego baterii, o których mowa w ust. 2.
Poprawka 138
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja ocenia, czy wykonalne jest rozszerzenie wymogów określonych w niniejszym artykule na baterie przenośne oraz wymogu, o którym mowa w ust. 3 na baterie przemysłowe o energii nominalnej poniżej 2 kWh. W tym celu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważa zastosowanie stosownych środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – nagłówek
Zawartość materiałów z recyklingu w bateriach przemysłowych, akumulatorach pojazdów elektrycznych i akumulatorach samochodowych
Zawartość materiałów z recyklingu w bateriach przenośnych, bateriach do lekkich środków transportu, bateriach przemysłowych, akumulatorach pojazdów elektrycznych i akumulatorach samochodowych
Poprawka 140
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1
Od dnia 1 stycznia 2027 r. bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna zawierająca informacje dotyczące ilości kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii i partii na zakład produkcyjny.
Od dnia 1 lipca 2025 r. bateriom przenośnym, z wyjątkiem baterii przenośnych ogólnego stosowania, bateriom do lekkich środków transportu, bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna zawierająca informacje dotyczące ilości kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii na zakład produkcyjny.
Poprawka 141
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 2
Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmuje akt wykonawczy określający metodykę obliczania i weryfikacji ilości kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w bateriach, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz format dokumentacji technicznej. Wspomniany akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja przyjmuje:
a)  akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia poprzez określenie metodyki obliczania i weryfikacji ilości kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w bateriach, o których mowa w akapicie pierwszym;
b)  akt wykonawczy określający format i dokumentację techniczną dla deklaracji dotyczącej materiałów odzyskanych. Ten akt wykonawczy przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Od dnia 1 stycznia 2030 r. bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wykazano, że baterie te zawierają następujący minimalny udział kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii i partii na zakład produkcyjny:
2.  Od dnia 1 stycznia 2030 r. bateriom przenośnym, z wyjątkiem baterii przenośnych ogólnego stosowania, bateriom do lekkich środków transportu, bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wykazano, że baterie te zawierają następujący minimalny udział kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii na zakład produkcyjny:
Poprawka 143
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 – wprowadzenie
3.  Od dnia 1 stycznia 2035 r. bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wykazano, że baterie te zawierają następujący minimalny udział kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii i partii na zakład produkcyjny:
3.  Od dnia 1 stycznia 2035 r. bateriom przenośnym, z wyjątkiem baterii przenośnych ogólnego stosowania, bateriom do lekkich środków transportu, bateriom przemysłowym, akumulatorom pojazdów elektrycznych i akumulatorom samochodowym, które zawierają kobalt, ołów, lit lub nikiel w masie czynnej, musi towarzyszyć dokumentacja techniczna, w której wykazano, że baterie te zawierają następujący minimalny udział kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów obecnego w masie czynnej w każdym modelu baterii na zakład produkcyjny:
Poprawka 144
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
4.  Gdy jest to uzasadnione i odpowiednie ze względu na dostępność kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów lub ich brak Komisja jest uprawniona do przyjęcia do dnia 31 grudnia 2027 r. aktu delegowanego zgodnie z art. 73, aby zmienić poziomy docelowe określone w ust. 2 i 3.
4.  Po ustanowieniu metodyki, o której mowa w ust. 1, i nie później niż dnia 31 grudnia 2027 r. Komisja ocenia, czy ze względu na istniejącą i prognozowaną na lata 2030 i 2035 dostępność kobaltu, ołowiu, litu lub niklu odzyskanego z odpadów lub ich brak, a także ze względu na postęp naukowo-techniczny należy zmienić poziomy docelowe określone w ust. 2 i 3. Komisja ocenia również, w jakim stopniu do osiągnięcia tych poziomów docelowych przyczyniają się odpady powstałe przed użyciem lub po zużyciu, oraz czy właściwe jest ograniczenie realizacji celów wyłącznie do odpadów po zużyciu. Na podstawie tej oceny Komisja przedkłada w stosownym przypadku wniosek ustawodawczy.
Poprawka 145
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Jeżeli jest to uzasadnione zmianami w technologiach dotyczących baterii, wpływających na rodzaj materiałów, które mogą być odzyskiwane, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez dodanie kolejnych surowców i poziomów docelowych do wykazów ustanowionych w ust. 2 i 3.
Poprawka 146
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – nagłówek
Wymogi dotyczące wydajności i trwałości baterii przenośnych ogólnego stosowania
Wymogi dotyczące wydajności i trwałości baterii przenośnych
Poprawka 147
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie przenośne ogólnego stosowania muszą spełniać wartości dotyczące parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III, ustanowione w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 2
1.  Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie przenośne muszą spełniać wartości dotyczące parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III, ustanowione w aktach delegowanych przyjętych przez Komisję zgodnie z ust. 2
Poprawka 148
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1
Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie minimalnych wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III, które baterie przenośne ogólnego stosowania mają osiągnąć.
Do dnia 1 lipca 2025 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie minimalnych wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III, które baterie przenośne, w tym baterie przenośne ogólnego stosowania, mają osiągnąć.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 2
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III w związku z postępem naukowo-technicznym.
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany minimalnych wartości i dodania dodatkowych parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku III w związku z postępem naukowo-technicznym.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 3
Przy przygotowywaniu aktu delegowanego, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja rozważa potrzebę ograniczenia wpływu na środowisko w cyklu życia baterii przenośnych ogólnego stosowania oraz uwzględnienia właściwych norm międzynarodowych i systemów etykietowania. Komisja zapewnia również, aby przepisy określone w tym akcie delegowanym nie miały znacznego negatywnego wpływu na funkcjonalność tych baterii lub urządzeń, do których baterie te są wmontowywane, przystępność cenową i koszt dla użytkownika końcowego oraz konkurencyjność przemysłu. Na wytwórców przedmiotowych baterii i urządzeń nie może zostać narzucone nadmierne obciążenie administracyjne.
Przy przygotowywaniu aktu delegowanego, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja rozważa potrzebę ograniczenia wpływu na środowisko w cyklu życia i zwiększenia zasobooszczędności baterii przenośnych oraz uwzględnienia właściwych norm międzynarodowych i systemów etykietowania. Komisja zapewnia również, aby przepisy określone w tym akcie delegowanym nie miały znacznego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo i funkcjonalność tych baterii lub urządzeń, do których baterie te są wmontowywane, przystępność cenową i koszt dla użytkownika końcowego oraz konkurencyjność przemysłu.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Do dnia 31 grudnia 2030 r. Komisja ocenia wykonalność środków w celu stopniowego wycofania baterii przenośnych ogólnego stosowania nienadających się do powtórnego naładowania w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko na podstawie metodyki oceny cyklu życia. W tym celu Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważy zastosowanie stosownych środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych.
3.  Do dnia 31 grudnia 2027 r. Komisja ocenia wykonalność środków w celu stopniowego wycofania baterii przenośnych ogólnego stosowania nienadających się do powtórnego naładowania w celu zminimalizowania ich wpływu na środowisko na podstawie metodyki oceny cyklu życia i rozwiązań alternatywnych dla użytkowników końcowych. W tym celu Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważy zastosowanie stosownych środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych dotyczących stopniowego wycofywania, ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu lub – jeżeli byłoby to korzystne dla środowiska – obu tych elementów.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – nagłówek
Wymogi w zakresie wydajności i trwałości dotyczące baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych
Wymogi w zakresie wydajności i trwałości dotyczące baterii przemysłowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii do lekkich środków transportu
Poprawka 153
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – akapit 1
Od dnia [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] bateriom przemysłowym wielokrotnego ładowania i akumulatorom pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh musi towarzyszyć dokumentacja techniczna zawierająca wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określone w części A załącznika IV.
Od dnia [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] bateriom przemysłowym, bateriom do lekkich środków transportu i akumulatorom pojazdów elektrycznych musi towarzyszyć dokumentacja techniczna zawierająca wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określone w części A załącznika IV.
Poprawka 154
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Do dnia 1 stycznia 2026 r. informacje na temat wydajności rzeczywistej i trwałości baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu oraz akumulatorów pojazdów elektrycznych, o których mowa w ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem publicznie dostępnej części elektronicznego systemu wymiany informacji, o którym mowa w art. 64 i załączniku XIII. Informacje na temat wydajności i trwałości takich baterii są dostępne dla konsumentów przed zakupem.
Poprawka 155
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości akumulatorów pojazdów elektrycznych określonych w załączniku IV w związku z postępem naukowo-technicznym.
Poprawka 156
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 c (nowy)
1c.  Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu zmiany parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości akumulatorów pojazdów elektrycznych określonych w załączniku IV w terminie 6 miesięcy od przyjęcia specyfikacji technicznych nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska, aby zapewnić spójność parametrów określonych w załączniku IV i specyfikacji technicznych EKG ONZ.
Poprawka 157
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2
2.  Od dnia 1 stycznia 2026 r. baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh muszą spełniać minimalne wartości określone w akcie delegowanym przyjętym przez Komisję zgodnie z ust. 3 w odniesieniu do parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w części A załącznika IV.
2.  Od dnia 1 stycznia 2026 r. baterie przemysłowe, baterie do lekkich środków transportu i akumulatory pojazdów elektrycznych muszą spełniać minimalne wartości dla danego rodzaju baterii określone w akcie delegowanym przyjętym przez Komisję zgodnie z ust. 3 w odniesieniu do parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w części A załącznika IV.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 1
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie minimalnych wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w części A załącznika IV, które baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh muszą spełniać.
Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie minimalnych wartości parametrów wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w części A załącznika IV, które baterie do lekkich środków transportu, akumulatory pojazdów elektrycznych i baterie przemysłowe muszą spełniać.
Poprawka 159
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 – akapit 2
Przy przygotowywaniu aktu delegowanego, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja rozważa potrzebę ograniczenia wpływu na środowisko w cyklu życia baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh i zapewnia, aby określone w nim wymogi nie miały znacznego negatywnego wpływu na funkcjonalność tych baterii lub urządzeń, do których baterie te są wmontowywane, ich przystępność cenową i konkurencyjność przemysłu. Na wytwórców przedmiotowych baterii i urządzeń nie może zostać narzucone nadmierne obciążenie administracyjne.
Przy przygotowywaniu aktu delegowanego, o którym mowa w akapicie pierwszym, Komisja rozważa potrzebę ograniczenia wpływu na środowisko w cyklu życia baterii przemysłowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii do lekkich środków transportu i zapewnia, aby określone w nim wymogi nie miały znacznego negatywnego wpływu na funkcjonalność tych baterii lub urządzeń, do których baterie te są wmontowywane, ich przystępność cenową i konkurencyjność przemysłu.
Poprawka 160
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany minimalnych wartości wydajności elektrochemicznej i trwałości określonych w załączniku IV, w związku z postępem naukowo-technicznym, aby zapewnić synergie z wartościami minimalnymi, które mogą być wynikiem prac nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska, aby uniknąć zbędnego powielania działań. Zmiana minimalnych wartości wydajności elektrochemicznej i trwałości nie może prowadzić do obniżenia poziomu wydajności i trwałości akumulatorów pojazdów elektrycznych.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – nagłówek
Możliwość usuwania i wymiany baterii przenośnych
Możliwość usuwania iwymiany baterii przenośnych oraz baterii do lekkich środków transportu
Poprawka 162
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
Baterie przenośne wmontowane w urządzenia muszą być łatwe do usunięcia i wymiany przez użytkownika końcowego lub przez niezależnych operatorów w okresie żywotności urządzenia, jeśli baterie mają krótszy okres trwałości niż urządzenie, lub co najmniej na koniec okresu trwałości urządzenia.
Do dnia 1 stycznia 2024 r. baterie przenośne wmontowane w urządzenia i baterie do lekkich środków transportu są projektowane w taki sposób, aby one mogły zostać łatwo i bezpiecznie usunięte i zastąpione za pomocą podstawowych i powszechnie dostępnych narzędzi oraz bez powodowania uszkodzeń w urządzeniu lub bateriach. Baterie przenośne muszą być łatwe do usunięcia i wymiany przez użytkownika końcowego, a baterie do lekkich środków transportu – do usunięcia i wymiany przez użytkownika końcowego lub przez niezależnych operatorów w okresie żywotności urządzenia, jeśli baterie mają krótszy okres trwałości niż urządzenie, lub co najmniej na koniec okresu trwałości urządzenia. Ogniwa baterii do lekkich środków transportu muszą być łatwe do usunięcia i wymiany przez niezależnych operatorów.
Poprawka 163
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2
Bateria jest łatwa do wymiany, gdy po jej usunięciu z urządzenia może być zastąpiona przez podobną baterię, bez wpływu na działanie lub wydajność tego urządzenia.
Bateria jest łatwa do wymiany, gdy po jej usunięciu z urządzenia lub lekkiego środka transportu może być zastąpiona kompatybilną baterią bez wpływu na działanie, wydajność i bezpieczeństwo tego urządzenia lub lekkiego środka transportu.
Poprawka 164
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
Baterie przenośne i baterie do lekkich środków transportu muszą być dostępne jako części zamienne urządzenia, które zasilają, przez co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza modelu, po rozsądnej i niedyskryminacyjnej cenie dla niezależnych operatorów i użytkowników końcowych.
Poprawka 165
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Właściwy podmiot gospodarczy dostarcza jasne i szczegółowe instrukcje dotyczące usunięcia i wymiany w momencie zakupu urządzenia oraz udostępnia je na stałe na swojej stronie internetowej, w sposób łatwo zrozumiały dla użytkowników końcowych, w tym konsumentów, przez przewidywany okres użytkowania produktu.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 b (nowy)
1b.  Oprogramowanie nie może służyć do utrudniania wymiany baterii przenośnej lub baterii do lekkich środków transportu bądź ich kluczowych komponentów na inną kompatybilną baterię lub kluczowe komponenty.
Poprawka 167
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a
a)  ze względu na bezpieczeństwo, wydajność, względy medyczne lub względy integralności danych niezbędna jest ciągłość zasilania i wymagane jest stałe połączenie pomiędzy urządzeniem i baterią przenośną; lub
a)  niezbędna jest ciągłość zasilania, a stałe połączenie pomiędzy urządzeniem a przenośną baterią jest wymagane ze względów bezpieczeństwa i producent może udowodnić, że na rynku nie jest dostępna żadna alternatywa;
Poprawka 168
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a a (nowa)
aa)  niezbędna jest ciągłość zasilania, a stałe połączenie pomiędzy urządzeniem a przenośną baterią jest wymagane ze względów medycznych lub związanych z integralnością danych i producent może udowodnić, że na rynku nie jest dostępna żadna alternatywa;
Poprawka 169
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b
b)  funkcjonowanie baterii jest możliwe tylko wtedy, gdy została ona wbudowana w strukturę urządzenia.
b)  funkcjonowanie baterii jest możliwe tylko wtedy, gdy została ona wbudowana w strukturę urządzenia i producent może udowodnić, że na rynku nie jest dostępna żadna alternatywa.
Poprawka 170
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)
Właściwy podmiot gospodarczy informuje użytkowników końcowych w jasny i zrozumiały sposób w momencie zakupu urządzenia, w tym przez etykietowanie, o każdym przypadku, w którym stosuje się odstępstwo przewidziane w akapicie pierwszym. Przekazywane informacje wskazują przewidywaną żywotność baterii.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 3
3.  Komisja przyjmuje wytyczne w celu ułatwienia zharmonizowanego stosowania odstępstw określonych w ust. 2.
3.  Nie później niż 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia Komisja przyjmuje wytyczne w celu ułatwienia zharmonizowanego stosowania odstępstw określonych w ust. 2.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)
Artykuł 11a
Możliwość wyjęcia i wymiany akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych
1.  Akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych muszą być łatwe do wyjęcia i wymiany, jeżeli okres użytkowania baterii jest krótszy niż okres użytkowania urządzenia lub pojazdu, w którym są używane, przez wykwalifikowanych, niezależnych operatorów, którzy mogą je bezpiecznie rozładować bez uprzedniego demontażu zestawu baterii.
2.  Baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych projektuje się, w tym w odniesieniu do elementów łączących, mocujących i uszczelniających, tak aby umożliwić wyjęcie, wymianę i demontaż poszczególnych ogniw baterii lub innych kluczowych komponentów bez uszkodzenia baterii.
3.  Oprogramowanie nie może służyć do utrudniania wymiany baterii przemysłowych lub akumulatorów pojazdów elektrycznych bądź ich kluczowych komponentów na inną kompatybilną baterię lub kluczowe komponenty.
4.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 ustanawiających szczegółowe przepisy uzupełniające przepisy tego artykułu, poprzez określenie kryteriów możliwości wyjęcia, wymiany i demontażu akumulatorów samochodowych, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych, z uwzględnieniem postępu technicznego i naukowego.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 b (nowy)
Artykuł 11b
Bezpieczeństwo naprawionych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych
1.  Bezpieczeństwo naprawionych baterii samochodowych, baterii przemysłowych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów pojazdów elektrycznych ocenia się na podstawie dostosowanych do nich badań nieniszczących.
2.  Komisja jest uprawniona zgodnie z art. 73 do przyjęcia aktów delegowanych w celu określenia odpowiednich metod badań, aby zapewnić bezpieczeństwo naprawionych baterii.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 c (nowy)
Artykuł 11c
Uniwersalne ładowarki
Do dnia 1 stycznia 2024 r. Komisja ocenia, jak najlepiej wprowadzić zharmonizowane normy dotyczące wspólnej ładowarki, które miałyby zastosowanie najpóźniej od 1 stycznia 2026 r., odpowiednio dla baterii wielokrotnego ładowania przeznaczonych do pojazdów elektrycznych, lekkich środków transportu, jak również baterii wielokrotnego ładowania stanowiących element określonych kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego objętych dyrektywą 2012/19/UE.
Przeprowadzając ocenę, o której mowa w ust. 1, Komisja bierze pod uwagę wielkość rynku, ograniczenie ilości odpadów, dostępność oraz zmniejszenie kosztów ponoszonych przez konsumentów i innych użytkowników końcowych.
W tym celu Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważy wprowadzenie stosownych środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych.
Ocena przeprowadzona przez Komisję pozostaje bez uszczerbku dla przyjęcia jakichkolwiek przepisów przewidujących wprowadzenie takich uniwersalnych ładowarek we wcześniejszym terminie.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – nagłówek
Bezpieczeństwo stacjonarnych systemów magazynowania energii
Bezpieczeństwo baterii w stacjonarnych systemach magazynowania energii
Poprawka 176
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1
1.  Do stacjonarnych systemów magazynowania energii dołącza się dokumentację techniczną, w której wskazano, że są one bezpieczne podczas ich zwykłego działania i korzystania z nich, w tym przedstawiono dowody na to, że zostały one z powodzeniem poddane testom pod kątem parametrów bezpieczeństwa określonych w załączniku V, do przeprowadzenia których należy stosować najnowocześniejsze metodyki przeprowadzania testów.
1.  Do baterii w stacjonarnych systemach magazynowania energii dołącza się dokumentację techniczną, w której wskazano, że są one bezpieczne podczas ich zwykłego działania i korzystania z nich, w tym przedstawiono dowody na to, że zostały one z powodzeniem poddane testom pod kątem parametrów bezpieczeństwa określonych w załączniku V, do przeprowadzenia których stosuje się najnowocześniejsze metodyki przeprowadzania testów.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1
1.  Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie oznacza się etykietą zawierającą informacje określone w części A załącznika VI.
1.  Po upływie ... [24 miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia] baterie oznacza się etykietą zawierającą informacje określone w części A załącznika VI oraz szczegółowe informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2
2.  Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie przenośne i akumulatory samochodowe są oznakowane etykietą zawierającą informacje na temat ich pojemności, a baterie przenośne są oznakowane etykietą zawierającą informacje o minimalnej średniej trwałości w określonych zastosowaniach.
2.  Od dnia 1 stycznia 2027 r. baterie przenośne, baterie do lekkich środków transportu i akumulatory samochodowe są oznakowane etykietą zawierającą informacje na temat ich nominalnej pojemności energetycznej oraz są oznakowane etykietą zawierającą informacje o minimalnej średniej trwałości w określonych zastosowaniach oraz przewidywanej żywotności wyrażone w liczbie cykli i lat kalendarzowych.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Od dnia 1 stycznia 2023 r. przenośne baterie ogólnego stosowania nienadające się do powtórnego ładowania są oznaczane etykietą z informacją „nienadające się do powtórnego ładowania”.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 4
W przypadku gdy wielkość baterii jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,5 × 0,5 cm, baterii nie trzeba oznaczać, ale na opakowaniu należy nadrukować symbol o wymiarach co najmniej 1 × 1 cm.
W przypadku gdy wielkość baterii jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,47 × 0,47 cm, baterii nie trzeba oznaczać, ale na opakowaniu należy nadrukować symbol o wymiarach co najmniej 1 × 1 cm.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Od dnia 1 lipca 2023 r. baterie są oznakowane symbolem wskazującym zharmonizowany kod kolorystyczny oparty na typie baterii i jej składzie chemicznym.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera - a a (nowa)
- a a)  od dnia 1 stycznia 2025 r. informacji określonych w załączniku VI część Aa;
Poprawka 183
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera b
b)  od dnia 1 stycznia 2027 r. – w odniesieniu do baterii przenośnych i akumulatorów samochodowych – informacji, o których mowa w ust. 2;
b)  od dnia 1 stycznia 2027 r. – w odniesieniu do baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu i akumulatorów samochodowych – informacji, o których mowa w ust. 2;
Poprawka 184
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera b a (nowa)
ba)  od dnia 1 stycznia 2023 r. – w odniesieniu do baterii przenośnych ogólnego stosowania – informacji, o których mowa w ust. 2a;
Poprawka 185
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera e
e)  od [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] – w odniesieniu do baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych – do sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 6;
e)  od [12 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] – w odniesieniu do wszystkich baterii – do sprawozdania, o którym mowa w art. 39 ust. 6;
Poprawka 186
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera f
f)  od dnia 1 lipca 2024 r. – w odniesieniu do akumulatorów pojazdów elektrycznych baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznymo pojemności powyżej 2 kWh – do deklaracji dotyczącej śladu węglowego, o której mowa w art. 7 ust. 1;
f)  od lipca 2024 r. – w odniesieniu do akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportubaterii przemysłowych – do deklaracji dotyczącej śladu węglowego, o której mowa w art. 7 ust. 1;
Poprawka 187
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera g
g)  od dnia 1 stycznia 2026 r. – w odniesieniu do akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh – do klasy efektywności pod względem śladu węglowego, o której mowa w art. 7 ust. 2;
g)  od dnia 1 lipca 2025 r. – w odniesieniu do akumulatorów pojazdów elektrycznych, baterii do lekkich środków transportu i baterii przemysłowych z magazynem wewnętrznym – do klasy efektywności pod względem śladu węglowego, o której mowa w art. 7 ust. 2;
Poprawka 188
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera h
h)  od dnia 1 stycznia 2027 r. w odniesieniu do baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania, akumulatorów samochodowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh – do informacji na temat ilości kobaltu, ołowiu, litu i niklu odzyskanego z odpadów i obecnego w masie czynnej w baterii, zgodnie z art. 8;
h)  od dnia 1 lipca 2025 r. w odniesieniu do baterii przenośnych, z wyjątkiem baterii przenośnych ogólnego stosowania, baterii do lekkich środków transportu, baterii przemysłowych, akumulatorów samochodowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych – do informacji na temat ilości kobaltu, ołowiu, litu i niklu odzyskanego z odpadów i obecnego w masie czynnej w baterii, zgodnie z art. 8;
Poprawka 189
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 5 – litera j a (new)
ja)  od 1 stycznia 2026 r. w odniesieniu do baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii przemysłowych – informacji zawartych w paszporcie baterii, o którym mowa w art. 65.
Poprawka 190
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6
6.  Etykiety i kod QR, o których mowa w ust. 1–5, drukuje się lub graweruje na baterii w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie jest to uzasadnione z uwagi na charakter i rozmiar baterii, etykiety umieszcza się na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących baterii.
6.  Etykiety i kod QR, o których mowa w ust. 1–5, drukuje się lub graweruje na baterii w sposób widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie jest to uzasadnione z uwagi na charakter i rozmiar baterii, etykiety umieszcza się na opakowaniu oraz w dokumentach towarzyszących baterii. W razie regeneracji lub ponownego wykorzystania baterii etykiety zastępuje się nową etykietą odzwierciedlającą nowy status baterii.
Jeżeli baterie są wbudowane w urządzenia, etykiety i kod QR, o których mowa w ust. 1a, 2, 3 i 5, są drukowane lub grawerowane na urządzeniach w sposób widoczny, czytelny i trwały.
Kod QR zapewnia również dostęp do publicznie dostępnej części paszportu baterii utworzonego zgodnie z art. 65.
Poprawka 191
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 6 a (nowy)
6a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73, aby wprowadzić alternatywne rodzaje inteligentnych etykiet oprócz lub zamiast kodu QR lub w połączeniu z nim w związku z postępem technologicznym i naukowym.
Poprawka 192
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7
7.  Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji dotyczących wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa w ust. 1 i 2. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
7.  Do dnia 1 lipca 2025 r. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji dotyczących wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa w ust. 1 i 2. W przypadku baterii przenośnych ogólnego stosowania takie etykietowanie obejmuje łatwo rozpoznawalną klasyfikację ich wydajności i trwałości. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
Poprawka 193
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Do dnia 1 stycznia 2023 r. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji w zakresie wymogów dotyczących etykietowania, o których mowa w ust. 3, w odniesieniu do zharmonizowanego kodu kolorystycznego. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
Poprawka 194
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1
1.  Baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania i akumulatory pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh zawierają system zarządzania baterią, w którym znajdują się dane o parametrach niezbędne do ustalenia stanu zdrowia i przewidywanej żywotności baterii, o których mowa w załączniku VII.
1.  Baterie w stacjonarnych systemach magazynowania energii, akumulatory pojazdów elektrycznych i baterie do lekkich środków transportu, które zawierają system zarządzania baterią, przechowują w tym systemie dane w czasie rzeczywistym o parametrach niezbędne do ustalenia stanu zdrowia, bezpieczeństwa i przewidywanej żywotności baterii, o których mowa w załączniku VII.
Poprawka 195
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Dostępu do danych w systemie zarządzania baterią, o którym mowa w ust. 1, udziela się na zasadzie niedyskryminacji w dowolnym momencie osobie prawnej lub fizycznej, która nabyła baterię zgodnie z prawem, lub każdej osobie trzeciej działającej w jej imieniu na potrzeby:
2.  Dostępu w trybie wyłącznie do odczytu do danych w systemie zarządzania baterią, o którym mowa w ust. 1, i w bateriach przenośnych zawierających system zarządzania baterią, udziela się na zasadzie niedyskryminacji w dowolnym momencie osobie prawnej lub fizycznej, która nabyła baterię zgodnie z prawem, lub każdej osobie trzeciej działającej w jej imieniu na potrzeby:
Poprawka 196
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 – litera b
b)  ułatwienia ponownego użycia, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii;
b)  ułatwienia przygotowania do ponownego użycia, ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie udostępniają dla akumulatorów pojazdów elektrycznych i baterii do lekkich środków transportu zawierających system zarządzania baterią dane w czasie rzeczywistym dotyczące stanu zdrowia baterii, poziomu naładowania baterii, wartości zadanej mocy baterii i pojemności baterii.
Poprawka 198
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Do dnia 1 stycznia 2024 r. system zarządzania akumulatorami pojazdów elektrycznych musi być zaprojektowany w taki sposób, aby mógł komunikować się z inteligentnymi systemami ładowania, w tym dzięki funkcjom ładowania V2G, V2L, V2V, pojazd-powerbank i V2H.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany parametrów służących do ustalenia stanu zdrowia i przewidywanej żywotności baterii, jak przewidziano w załączniku VII, w związku z postępem technologicznym i naukowym, i zapewnienia synergii z parametrami, które mogą być wynikiem prac nieformalnej grupy roboczej EKG ONZ ds. pojazdów elektrycznych i środowiska.
Poprawka 200
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Dla celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami określonymi w art. 9, 10, 12, 13 i art. 59 ust. 5 lit. a) niniejszego rozporządzenia pomiarów i obliczeń dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, których wyniki uznaje się za charakteryzujące się niską niepewnością, w tym metody określone w normach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.  Dla celów zgodności i weryfikacji zgodności z wymogami określonymi w art. 9, 10, 11a, 12, 13 i art. 59 ust. 5 lit. a) niniejszego rozporządzenia pomiarów i obliczeń dokonuje się w drodze rzetelnej, dokładnej i powtarzalnej procedury uwzględniającej powszechnie uznane najnowocześniejsze metody, których wyniki uznaje się za charakteryzujące się niską niepewnością, w tym metody określone w normach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 2
2.  W przypadku baterii badanych zgodnie z normami zharmonizowanymi – lub ich częściami – do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania określone w art. 9, 10, 13 i art. 59 ust. 5 lit. a) w zakresie, w jakim wymagania te podlegają tym normom zharmonizowanym.
2.  W przypadku baterii badanych zgodnie z normami zharmonizowanymi – lub ich częściami – do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, domniemywa się, że spełniają one wymagania określone w art. 9, 10, 13 i art. 59 ust. 5 lit. a) w zakresie, w jakim wymagania te podlegają tym normom zharmonizowanym lub ich częściom.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych ustanawiających wspólne specyfikacje dotyczące wymogów określonych w art. 9, 10, 12, 13, art. 59 ust. 5 lit. a) lub testów, o których mowa w art. 15 ust. 2, jeżeli:
1.  Po zasięgnięciu opinii odnośnych europejskich organizacji normalizacyjnych i europejskich organizacji zainteresowanych stron otrzymujących finansowanie z Unii na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 Komisja może wyjątkowych przypadkach przyjąć akty wykonawcze ustanawiające wspólne specyfikacje dotyczące wymogów określonych w art. 9, 10, 11a, 12, 13, art. 59 ust.5 lit.a) lub testów, o których mowa w art.15 ust. 2, jeżeli:
Poprawka 203
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  Komisja zauważa nadmierne opóźnienia w przyjmowaniu norm zharmonizowanych, o które wnioskowano, lub uznaje, że odpowiednie normy zharmonizowane nie są wystarczające; lub
b)  Komisja zauważa nadmierne opóźnienia w przyjmowaniu norm zharmonizowanych, o które wnioskowano, mianowicie polegające na przekroczeniu terminów określonych dla organizacji normalizacyjnej w zleceniu normalizacji, lub zasadnie uznaje, że odpowiednie normy zharmonizowane w niewystarczającym stopniu spełniają kryteria opisane w zleceniu normalizacji; lub
Poprawka 204
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Komisja aktywnie wspiera przemysł Unii i zwiększa jego obecność w międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych, dążąc do jak największej spójności między normami międzynarodowymi i europejskimi oraz promując powszechne stosowanie norm europejskich poza Unią.
Poprawka 205
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 1
1.  Przed wprowadzeniem baterii do obrotu lub oddaniem do użytku wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia przeprowadzenie oceny zgodności produktu z wymogami rozdziałów II i III niniejszego rozporządzenia.
1.  Przed wprowadzeniem baterii do obrotu lub oddaniem do użytku wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel zapewnia przeprowadzenie oceny zgodności produktu z wymogami rozdziałów II i III oraz art. 39 niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2
2.  Ocenę zgodności baterii z wymogami określonymi w art. 6, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części A załącznika VIII.
2.  Ocenę zgodności baterii z wymogami określonymi w art. 6, 9, 11, 13 i 14 przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części A załącznika VIII.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
3.  Ocenę zgodności baterii z wymogami określonymi w art. 7, 8 i 39 przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części B załącznika VIII.
3.  Ocenę zgodności baterii z wymogami określonymi w art. 7, 8, 10, 12 i 39 przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części B załącznika VIII.
Poprawka 208
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5
5.  Ewidencja i korespondencja związane z oceną zgodności baterii są prowadzone w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jednostka notyfikowana przeprowadzająca procedury oceny zgodności, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w języku akceptowanym przez ten organ.
5.  Ewidencja i korespondencja związane z oceną zgodności baterii są prowadzone w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma jednostka notyfikowana przeprowadzająca procedury oceny zgodności, o których mowa w ust. 1 i 2, lub w języku akceptowanym przez ten organ.
Poprawka 209
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Niniejszy artykuł zaczyna obowiązywać po 12 miesiącach od dnia opublikowania przez Komisję wykazu jednostek notyfikowanych, o którym mowa w art. 30 ust. 2.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1
1.  Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w rozdziałach II i III.
1.  Deklaracja zgodności UE stwierdza, że wykazano spełnienie wymagań określonych w rozdziałach II i III i art. 39.
Poprawka 211
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 2
2.  Deklaracja zgodności UE jest sporządzana według wzoru określonego w załączniku IX, zawiera elementy wyszczególnione w odpowiednich modułach przewidzianych w załączniku VIII oraz jest stale aktualizowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym bateria jest wprowadzana do obrotu lub oddana do użytku.
2.  Deklaracja zgodności UE może być wypełniona w formie elektronicznej, jest sporządzana według wzoru określonego w załączniku IX, zawiera elementy wyszczególnione w odpowiednich modułach przewidzianych w załączniku VIII oraz jest stale aktualizowana. Deklaracja jest tłumaczona na język lub języki wymagane przez państwo członkowskie, w którym bateria jest wprowadzana do obrotu, udostępniana na rynku lub oddawana do użytku.
Poprawka 212
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1
Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki oceniające zgodność uprawnione do dokonywania oceny zgodności zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Państwa członkowskie notyfikują Komisji i pozostałym państwom członkowskim jednostki oceniające zgodność uprawnione do dokonywania oceny zgodności przeprowadzanej przez osoby trzecie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 213
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 5
5.  Organ notyfikujący musi dysponować odpowiednią liczbą pracowników posiadających kompetencje do właściwego wykonywania swoich zadań.
5.  Organ notyfikujący musi dysponować odpowiednią liczbą pracowników posiadających kompetencje do właściwego wykonywania swoich zadań i dostatecznym finansowaniem.
Poprawka 214
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
3.  Jednostka oceniająca zgodność musi być stroną trzecią, funkcjonującą niezależnie od wszelkich powiązań biznesowych i modelu baterii, który ocenia, a w szczególności od wytwórców baterii i ich partnerów handlowych, inwestorów posiadających udziały w zakładach wytwórców baterii oraz od innych jednostek notyfikowanych i ich stowarzyszeń przedsiębiorców, spółek dominujących lub spółek zależnych.
3.  Jednostka oceniająca zgodność musi być stroną trzecią, funkcjonującą niezależnie od wszelkich powiązań biznesowych i baterii, który ocenia, a w szczególności od wytwórców baterii i ich partnerów handlowych, inwestorów posiadających udziały w zakładach wytwórców baterii oraz od innych jednostek notyfikowanych i ich stowarzyszeń przedsiębiorców, spółek dominujących lub spółek zależnych.
Poprawka 215
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit 1
Jednostka oceniająca zgodność musi być zdolna do realizacji wszystkich działań związanych z oceną zgodności, o których mowa w załączniku VIII i w odniesieniu do których została notyfikowana, niezależnie od tego, czy dana jednostka oceniająca zgodność wykonuje te zadania samodzielnie, czy są one wykonywane w jej imieniu i na jej odpowiedzialność.
Jednostka oceniająca zgodność musi być zdolna do realizacji wszystkich zadań związanych z oceną zgodności, o których mowa w załączniku VIII i w odniesieniu do których została notyfikowana, niezależnie od tego, czy dana jednostka oceniająca zgodność wykonuje te zadania samodzielnie, czy są one wykonywane w jej imieniu i na jej odpowiedzialność.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit 2 – litera a
a)  pracownikami wewnętrznymi posiadającymi wiedzę techniczną oraz wystarczające i odpowiednie doświadczenie do realizacji zadań związanych z oceną zgodności;
(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)
Poprawka 217
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit 2 – litera c
c)  odpowiednimi politykami i stosownymi procedurami umożliwiającymi odróżnienie działań wykonywanych jako jednostka notyfikowana od wszelkiej innej działalności;
c)  odpowiednimi politykami i stosownymi procedurami umożliwiającymi odróżnienie działań wykonywanych jako jednostka notyfikowana od wszelkich innych zadań;
Poprawka 218
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit 3
Jednostka oceniająca zgodność przez cały czas musi mieć dostęp do przyrządów i pomieszczeń wykorzystywanych do testów niezbędnych w przypadku każdej procedury oceny zgodności oraz każdego z modeli baterii będących przedmiotem notyfikacji.
Jednostka oceniająca zgodność przez cały czas musi mieć dostęp do informacji, przyrządów i pomieszczeń wykorzystywanych do testów niezbędnych w przypadku każdej procedury oceny zgodności oraz każdego z modeli baterii będących przedmiotem notyfikacji.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 7 – litera c
c)  odpowiednią znajomość i zrozumienie wymogów określonych w rozdziałach II i III, mających zastosowanie norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 15, oraz wspólnych specyfikacji, o których mowa w art. 16, a także stosownych przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i przepisów krajowych;
c)  odpowiednią znajomość i zrozumienie wymogów określonych w rozdziałach II i III i w art. 39, mających zastosowanie norm zharmonizowanych, o których mowa w art. 15, oraz wspólnych specyfikacji, o których mowa w art. 16, a także stosownych przepisów unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego i przepisów krajowych;
Poprawka 220
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 8 – akapit 1
Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej kierownictwa najwyższego szczebla i pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie działań związanych z oceną zgodności.
Gwarantuje się bezstronność jednostki oceniającej zgodność, jej kierownictwa najwyższego szczebla i pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z oceną zgodności.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 8 – akapit 2
Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników odpowiedzialnych za realizację działań w ramach oceny zgodności nie może zależeć od liczby przeprowadzonych ocen zgodności ani od ich wyników.
Wynagrodzenie ścisłego kierownictwa jednostki oceniającej zgodność oraz jej pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w ramach oceny zgodności nie może zależeć od liczby przeprowadzonych ocen zgodności ani od ich wyników.
Poprawka 222
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 10
10.  Pracownicy jednostki oceniającej zgodność dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywania działań związanych z oceną zgodności na podstawie załącznika VIII, nie dotyczy to jednak stosunków z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym realizowane są zadania. Prawa własności podlegają ochronie.
10.  Pracownicy jednostki oceniającej zgodność dochowują tajemnicy zawodowej w odniesieniu do wszystkich informacji uzyskanych podczas wykonywania zadań związanych z oceną zgodności na podstawie załącznika VIII, nie dotyczy to jednak stosunków z właściwymi organami państwa członkowskiego, w którym realizowane są zadania. Prawa własności podlegają ochronie.
Poprawka 223
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 11
11.  Jednostka oceniająca zgodność bierze udział w stosownej działalności normalizacyjnej oraz w działalności grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie art. 37, lub zapewnia informowanie o tej działalności swoich pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie działań związanych z oceną zgodności, stosując jako ogólne wytyczne decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac tej grupy.
11.  Jednostka oceniająca zgodność bierze udział w stosownej działalności normalizacyjnej oraz w zadaniach grupy koordynującej jednostki notyfikowane, powołanej na podstawie art. 37, lub zapewnia informowanie o tej działalności swoich pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzanie działań związanych z oceną zgodności, stosując jako ogólne wytyczne decyzje administracyjne i dokumenty opracowane w wyniku prac tej grupy.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2
2.  Do wniosku o notyfikację dołącza się opis działań związanych z oceną zgodności, modułów oceny zgodności określonych w załączniku VIII oraz modeli baterii, w odniesieniu do których jednostka oceniająca zgodność uważa się za kompetentną, jak również certyfikat akredytacji wydany przez krajową jednostkę akredytującą, potwierdzający, że dana jednostka oceniająca zgodność spełnia wymogi określone w art. 25.
2.  Do wniosku o notyfikację dołącza się opis działań związanych z oceną zgodności, modułu oceny zgodności określonych w załączniku VIII oraz modeli baterii, w odniesieniu do których jednostka oceniająca zgodność uważa się za kompetentną, jak również certyfikat akredytacji wydany przez krajową jednostkę akredytującą, potwierdzający, że dana jednostka oceniająca zgodność spełnia wymogi określone w art. 25.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1
1.  Komisja bada wszystkie przypadki, w których ma wątpliwości lub otrzymuje informację o wątpliwościach co do kompetencji jednostki notyfikowanej lub dalszego wywiązywania się przez tę jednostkę z nałożonych na nią obowiązków i zachowania zgodności z wymaganiami.
1.  Komisja bada wszystkie przypadki, w których ma wątpliwości lub otrzymuje informację o wątpliwościach, w szczególności od podmiotów gospodarczych i innych odpowiednich zainteresowanych stron, co do kompetencji jednostki notyfikowanej lub ciągłości wywiązywania się przez tę jednostkę z nałożonych na nią obowiązków i zachowania zgodności z wymaganiami.
Poprawka 226
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 3
3.  Komisja odpowiada za utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji szczególnie chronionych uzyskanych w trakcie dochodzenia.
3.  Komisja może zasięgać porad unijnej jednostki badawczej, o której mowa w art. 68a, oraz odpowiada za utrzymanie w tajemnicy wszystkich informacji szczególnie chronionych uzyskanych w trakcie dochodzenia.
Poprawka 227
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit 1
Jednostka notyfikowana wykonuje swoje zadania w sposób proporcjonalny, unikając zbędnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych i należycie uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, sektor, w którym to przedsiębiorstwo działa, strukturę przedsiębiorstwa, stopień złożoności baterii, która ma zostać poddana ocenie, oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcji.
Jednostka notyfikowana przeprowadza oceny zgodności w sposób proporcjonalny, unikając zbędnych obciążeń dla podmiotów gospodarczych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, i należycie uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa, sektor, w którym to przedsiębiorstwo działa, strukturę przedsiębiorstwa, stopień złożoności baterii, która ma zostać poddana ocenie, oraz masowy lub seryjny charakter procesu produkcji.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 3
3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdza, że wytwórca nie spełnił wymagań ustanowionych w rozdziałach II i III, normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 15, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 16, czy też w innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona wytwórcę do podjęcia stosownych działań naprawczych w związku z drugą i ostateczną decyzją w sprawie certyfikacji, chyba że niedociągnięcia nie mogą być naprawione, co uniemożliwia wydanie certyfikatu.
3.  Jeżeli jednostka notyfikowana stwierdza, że wytwórca nie spełnił wymagań ustanowionych w rozdziale II lub III lub w art. 39, normach zharmonizowanych, o których mowa w art. 15, wspólnych specyfikacjach, o których mowa w art. 16, czy też w innych specyfikacjach technicznych, zobowiązuje ona wytwórcę do podjęcia stosownych działań naprawczych w związku z drugą i ostateczną decyzją w sprawie certyfikacji, chyba że niedociągnięcia nie mogą być naprawione, co uniemożliwia wydanie certyfikatu.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 35 – ustęp 2
2.  Jednostka notyfikowana przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym prowadzącym podobne działania związane z oceną zgodności i zajmującym się tymi samymi bateriami odpowiednie informacje na temat kwestii, w przypadku których wyniki oceny zgodności były negatywne, oraz – na żądanie – również tych, w przypadku których były one pozytywne.
2.  Jednostka notyfikowana przekazuje pozostałym jednostkom notyfikowanym na mocy niniejszego rozporządzenia prowadzącym podobne działania związane z oceną zgodności i zajmującym się tymi samymi bateriami odpowiednie informacje na temat kwestii, w przypadku których wyniki oceny zgodności były negatywne, oraz – na żądanie – również tych, w przypadku których były one pozytywne.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – nagłówek
Wymiana doświadczeń
Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;
Poprawka 231
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – ustęp 1
Komisja organizuje wymianę doświadczeń między organami krajowymi państw członkowskich odpowiedzialnymi za strategię w zakresie notyfikacji.
Komisja organizuje wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między organami krajowymi państw członkowskich odpowiedzialnymi za strategię w zakresie notyfikacji.
Poprawka 232
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 1
Komisja zapewnia wprowadzenie i właściwą realizację koordynacji i współpracy między jednostkami notyfikowanymi, w formie sektorowego zespołu lub zespołów jednostek notyfikowanych.
Komisja zapewnia wprowadzenie i właściwą realizację koordynacji i współpracy między jednostkami notyfikowanymi na mocy niniejszego rozporządzenia, w formie sektorowego zespołu lub zespołów jednostek notyfikowanych.
Poprawka 233
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Wprowadzając baterię do obrotu lub oddając do użytku, w tym również na potrzeby własne wytwórcy, wytwórcy muszą zapewnić, aby baterię tę:
1.  W odniesieniu do wszystkich baterii wprowadzanych do obrotu na rynku unijnym lub oddawanych do użytku w Unii, w tym również na potrzeby własne wytwórcy, wytwórcy muszą zapewnić, aby baterię tę:
Poprawka 234
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 4 – akapit 2
W przypadku gdy jednemu użytkownikowi dostarczane jest kilka baterii jednocześnie, do danej partii lub przesyłki można jednak dołączyć jedną kopię deklaracji zgodności UE.
W przypadku gdy jednemu użytkownikowi dostarczane jest kilka baterii jednocześnie, do danej przesyłki można jednak dołączyć jedną kopię deklaracji zgodności UE.
Poprawka 235
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 8
8.  Wytwórcy umieszczają na opakowaniu baterii swoją nazwę, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz umieszczają swój adres pocztowy i informacje do kontaktu w internecie. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z wytwórcą. Informacje te są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku i muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne.
8.  Wytwórcy umieszczają na opakowaniu baterii swoją nazwę, zarejestrowaną nazwą towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz umieszczają swój numer telefonu, adres poczty elektronicznej i informacje do kontaktu w internecie. Adres pocztowy wskazuje pojedynczy punkt, w którym można skontaktować się z wytwórcą. Informacje te są podawane w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku i muszą być jasne, zrozumiałe i czytelne.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 11
11.  Wytwórcy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu lub oddane do użytku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy baterie stwarzają zagrożenie, wytwórcy niezwłocznie informują o tym organ krajowy państwa członkowskiego, w którym baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
11.  Wytwórcy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu lub oddane do użytku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy uznają lub gdy są podstawy, by uważać, że baterie stwarzają zagrożenie, wytwórcy niezwłocznie informują o tym organ krajowy państwa członkowskiego, w którym baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
(Poprawka horyzontalna: zmiana „w przypadku gdy uznają lub gdy są podstawy, by uważać, że baterie stwarzają zagrożenie” ma zastosowanie do całego tekstu. Jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).
Poprawka 237
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – nagłówek
Zobowiązanie podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania i akumulatory pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh do ustanowienia strategii w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw
Zobowiązanie podmiotów gospodarczych wprowadzających do obrotu baterie do przeprowadzania analizy należytej staranności w łańcuchu wartości
Poprawka 238
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
1.  Od dnia [12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterie przemysłowe wielokrotnego ładowania i akumulatory pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym i o pojemności powyżej 2 kWh jest zobowiązany do wywiązywania się ze spoczywających na nim obowiązków związanych z należytą starannością w łańcuchu dostaw, określonych w ust. 2–5 niniejszego artykułu oraz do przechowywania dokumentacji wykazującej wywiązywanie się z tych obowiązków, w tym wyników weryfikacji zewnętrznej przeprowadzonej przez jednostki notyfikowane.
1.  Od [12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterie jest zobowiązany do wywiązywania się ze spoczywających na nim obowiązków związanych z należytą starannością w łańcuchu wartości, określonych w ust. 2–5 niniejszego artykułu oraz do przechowywania dokumentacji wykazującej wywiązywanie się z tych obowiązków, w tym wyników weryfikacji zewnętrznej przeprowadzonej przez jednostki notyfikowane.
Poprawka 239
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera a
a)  przyjmuje i jednoznacznie przedstawia dostawcom i społeczeństwu politykę przedsiębiorstwa w zakresie łańcucha dostaw surowców wskazanych w załączniku X pkt 1;
a)  przyjmuje i jednoznacznie przedstawia dostawcom i społeczeństwu politykę przedsiębiorstwa w zakresie właściwej staranności dla łańcucha wartości baterii, w tym dotyczącą surowców wskazanych w załączniku X pkt 1 i kategorii ryzyka społecznego i środowiskowego określonych w załączniku X pkt 2;
Poprawka 240
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera b
b)  uwzględnia w swojej polityce łańcucha dostaw normy zgodne z normami określonymi we wzorze polityki łańcucha dostaw przedstawionym w załączniku II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności;
b)  uwzględnia w swojej polityce wartości łańcucha wartości normy zgodne z normami określonymi w uznanych na szczeblu międzynarodowym normach należytej staranności określonych w załączniku X pkt 3a;
Poprawka 241
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera c
c)  organizuje swoje wewnętrzne systemy zarządzania tak, aby wspierały należytą staranność w łańcuchu dostaw, przydzielając członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla obowiązek nadzorowania procesu należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz przechowywania dokumentacji przez co najmniej pięć lat;
c)  organizuje swoje wewnętrzne systemy zarządzania tak, aby wspierały należytą staranność w łańcuchu wartości, przydzielając członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla obowiązek nadzorowania procesu należytej staranności w łańcuchu wartości oraz przechowywania dokumentacji przez co najmniej pięć lat;
Poprawka 242
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera d – akapit 1
d)  ustanawia i stosuje system kontroli i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw, w tym łańcuch kontroli pochodzenia produktu lub system identyfikowalności, lub identyfikacji podmiotów działających na wyższym szczeblu łańcucha dostaw.
d)  ustanawia i stosuje system kontroli i przejrzystości w całym łańcuchu wartości, w tym łańcuch kontroli pochodzenia produktu lub system identyfikowalności, identyfikujący podmioty działające na wyższym szczeblu łańcucha wartości.
Poprawka 243
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera d – akapit 2 – wprowadzenie
System taki należy poprzeć dokumentacją zawierającą następujące informacje:
System taki należy poprzeć dokumentacją zawierającą co najmniej następujące informacje:
Poprawka 244
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera d – akapit 2 – podpunkt iii a (nowy)
(iiia)  gdy surowiec pochodzi z obszaru wysokiego ryzyka, w stosownych przypadkach dodatkowe informacje zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami dla podmiotów gospodarczych działających na rynku wyższego szczebla określonymi w wytycznych OECD dotyczących należytej staranności, takie jak kopalnia pochodzenia, miejsca, w których surowce są konsolidowane, sprzedawane i przetwarzane oraz zapłacone podatki, opłaty i opłaty licencyjne;
Poprawka 245
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera d – akapit 3
wymogi określone w obecnej lit. d) można wdrażać poprzez uczestnictwo w systemach kierowanych przez przemysł;
nie naruszając indywidualnej odpowiedzialności podmiotów gospodarczych za ich procesy należytej staranności, wymogi określone w obecnej lit. d) można wdrażać we współpracy z innymi podmiotami, w tym poprzez uczestnictwo w systemach kierowanych przez przemysł, uznanych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Poprawka 246
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera e
e)  włącza politykę w zakresie łańcucha dostaw do umów i porozumień z dostawcami, w tym ich środki zarządzania ryzykiem;
e)  włącza politykę w zakresie łańcucha wartości do umów i porozumień z dostawcami, w tym ich środki zarządzania ryzykiem;
Poprawka 247
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2 – litera f
f)  wprowadza mechanizm rozpatrywania skarg jako system wczesnego ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku lub zapewnia taki mechanizm w drodze uzgodnień dotyczących współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi lub organizacjami, lub przez ułatwienie korzystania z usług zewnętrznego eksperta lub organu, jak np. rzecznika.
f)  wprowadza mechanizm rozpatrywania skarg jako system wczesnego ostrzegania w związku z wiedzą o ryzyku i jako mechanizm naprawczy zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka lub zapewnia takie mechanizmy w drodze uzgodnień dotyczących współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi lub organizacjami, lub przez ułatwienie korzystania z usług zewnętrznego eksperta lub organu, jak np. rzecznika. Mechanizmy takie uwzględniają kryteria rozpatrywania skarg określone w Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka.
Poprawka 248
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  określa i ocenia negatywne skutki związane z kategoriami ryzyka wymienionymi w załączniku X pkt 2 w swoim łańcuchu dostaw na podstawie informacji dostarczonych zgodnie z ust. 2, w świetle norm polityki łańcucha dostaw realizowanej przez ten podmiot;
a)  określa i ocenia negatywne skutki związane z kategoriami ryzyka, w tym wymienionymi w załączniku X pkt 2 w swoim łańcuchu wartości na podstawie informacji dostarczonych zgodnie z ust. 2, a także wszelkich innych istotnych informacji, które są publicznie dostępne lub dostarczone przez zaangażowane podmioty, w świetle norm polityki łańcucha wartości realizowanej przez ten podmiot;
Poprawka 249
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – wprowadzenie
b)  wdraża strategię reagowania na zidentyfikowane czynniki ryzyka opracowaną tak, aby zapobiegać negatywnym skutkom lub ograniczać je przez:
b)  wdraża strategię reagowania na zidentyfikowane czynniki ryzyka opracowaną tak, aby zapobiegać negatywnym skutkom, ograniczać i eliminować je przez:
Poprawka 250
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – podpunkt i
(i)  zgłaszanie wyznaczonym w tym celu członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla ustaleń z oceny ryzyka w łańcuchu dostaw;
(i)  zgłaszanie wyznaczonym w tym celu członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla ustaleń z oceny ryzyka w łańcuchu wartości;
Poprawka 251
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – podpunkt ii
(ii)  przyjęcie środków zarządzania ryzykiem zgodnych z załącznikiem II do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności, z uwzględnieniem swoich zdolności do wywierania wpływu, a w stosownych przypadkach presji, na dostawców, którzy mogą najskuteczniej zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom ryzyka lub ograniczać je;
(ii)  przyjęcie środków zarządzania ryzykiem zgodnych z uznanymi na szczeblu międzynarodowym normami należytej staranności wymienionymi w załączniku X pkt 3a, z uwzględnieniem swoich zdolności do wywierania wpływu, a w stosownych przypadkach presji, na relacje biznesowe, które mogą najskuteczniej zapobiegać zidentyfikowanym czynnikom ryzyka lub ograniczać je;
Poprawka 252
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b – podpunkt iii
(iii)  wdrożenie planu zarządzania ryzykiem; monitorowanie i śledzenie wyników działań mających na celu ograniczenie ryzyka; składanie sprawozdań wyznaczonym do tego celu członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla i rozważenie zawieszenia lub zakończenia współpracy z dostawcą po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka na podstawie odpowiednich ustaleń umownych zgodnie z ust. 2 akapit drugi powyżej;
(iii)  wdrożenie planu zarządzania ryzykiem; monitorowanie i śledzenie wyników działań mających na celu ograniczenie ryzyka; składanie sprawozdań wyznaczonym do tego celu członkom kadry kierowniczej wyższego szczebla i rozważenie zawieszenia lub zakończenia współpracy z relacją biznesową po nieudanych próbach ograniczenia ryzyka na podstawie odpowiednich ustaleń umownych zgodnie z ust. 2 akapit drugi;
Poprawka 253
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 2
Jeżeli podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działania mające na celu ograniczenie ryzyka, kontynuując lub tymczasowo zawieszając handel, przeprowadza on konsultacje z dostawcami i zainteresowanymi stronami, których działania te dotyczą, w tym z organami administracji lokalnej i centralnej, organizacjami międzynarodowymi lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz stronami trzecimi, których działania te dotyczą, a także uzgadnia strategię wymiernego ograniczenia ryzyka w ramach planu zarządzania ryzykiem.
Jeżeli podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działania mające na celu ograniczenie ryzyka, kontynuując lub tymczasowo zawieszając handel, przeprowadza on konsultacje z relacjami biznesowymi i zainteresowanymi stronami, których działania te dotyczą, w tym z organami administracji lokalnej i centralnej, organizacjami międzynarodowymi lub organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz społecznościami, których działania te dotyczą, a także uzgadnia strategię wymiernego ograniczenia ryzyka w ramach planu zarządzania ryzykiem.
Poprawka 254
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 – akapit 3
Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, określa i ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w zakresie kategorii ryzyka w swoim łańcuchu dostaw określonych w załączniku X pkt 2 na podstawie dostępnych sprawozdań z weryfikacji zewnętrznej przeprowadzonej przez jednostkę notyfikowaną, dotyczącej dostawców w tym łańcuchu oraz, w stosownych przypadkach, poprzez ocenę jego praktyk w zakresie należytej staranności. Wspomniane sprawozdania z weryfikacji są zgodne z ust. 4 akapit pierwszy. W przypadku braku takich sprawozdań z weryfikacji zewnętrznej dotyczących dostawców, podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, określa i ocenia ryzyko w swoim łańcuchu dostaw w ramach własnego systemu zarządzania ryzykiem. W takich przypadkach podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza zewnętrzną weryfikację w zakresie zachowania należytej staranności dotyczącą jego własnych łańcuchów dostaw za pośrednictwem jednostki notyfikowanej zgodnie z ust. 4 akapit pierwszy.
Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, określa i ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków w zakresie kategorii ryzyka w swoim łańcuchu wartości określonych w załączniku X pkt 2. Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, określa i ocenia ryzykoswoim łańcuchu wartościramach własnego systemu zarządzania ryzykiem. takich przypadkach podmioty gospodarcze, o których mowa w ust. 1, przeprowadzają zewnętrzną weryfikację dotyczącą ich własnych łańcuchów właściwej staranności za pośrednictwem jednostki notyfikowanej zgodnie z ust. 4 akapit pierwszy. Podmiot gospodarczy może również wykorzystać dostępne sprawozdania z weryfikacji zewnętrznej przeprowadzonej przez jednostkę notyfikowaną, dotyczącej relacji biznesowych w tym łańcuchu oraz, w stosownych przypadkach, poprzez ocenę jego praktyk w zakresie należytej staranności. Wspomniane sprawozdania z weryfikacji są zgodne z ust. 4 akapit pierwszy.
Poprawka 255
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Państwa członkowskie zapewniają obowiązywanie systemu odpowiedzialności, w ramach którego podmioty gospodarcze mogą, zgodnie z prawem krajowym, być pociągane do odpowiedzialności i stosować środki naprawcze w przypadku wszelkich szkód wynikających z potencjalnego lub rzeczywistego negatywnego wpływu na prawa człowieka, środowisko lub dobre rządy, który dane przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa znajdujące się pod ich kontrolą spowodowały lub do którego przyczyniły się przez działanie lub zaniechanie.
Poprawka 256
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 1
4.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, poddaje swoje strategie w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną („weryfikacja zewnętrzna”).
4.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, poddaje swoją strategię i swoje praktyki w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości weryfikacji przez jednostkę notyfikowaną („weryfikacja zewnętrzna”).
Poprawka 257
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 2 – litera a
a)  obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje działalności, procesy i systemy wykorzystywane przez podmioty gospodarcze w celu wdrożenia ich wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw zgodnie z ust. 2, 3 i 5;
a)  obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje działalności, procesy i systemy wykorzystywane przez podmioty gospodarcze w celu wdrożenia ich wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości zgodnie z ust. 2, 3 i 5;
Poprawka 258
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 2 – litera b
b)  ma na celu stwierdzenie zgodności praktyk dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw podmiotów gospodarczych wprowadzających baterie do obrotu zgodnie z ust. 2, 3 i 5;
b)  ma na celu stwierdzenie zgodności praktyk dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości podmiotów gospodarczych wprowadzających baterie do obrotu zgodnie z ust. 2, 3 i 5; jak również, w stosownych przypadkach, ma na celu przeprowadzenie kontroli przedsiębiorstw oraz gromadzenie informacji od zainteresowanych stron;
Poprawka 259
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 4 – akapit 2 – litera c
c)  prowadzi do przedstawienia podmiotom gospodarczym wprowadzającym baterie do obrotu zaleceń dotyczących sposobów poprawy ich praktyk dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw;
c)  prowadzi do przedstawienia podmiotom gospodarczym wprowadzającym baterie do obrotu zaleceń dotyczących sposobów poprawy ich praktyk dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości;
Poprawka 260
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 5
5.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, na żądanie, udostępnia organom nadzoru rynku państwa członkowskiego wszelkie wyniki weryfikacji zewnętrznej zgodnie z ust. 4 lub dowód zgodności z systemem należytej staranności w łańcuchu dostaw, uznanym przez Komisję zgodnie z art. 72.
5.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, na żądanie, udostępnia organom nadzoru rynku państwa członkowskiego wszelkie wyniki weryfikacji zewnętrznej zgodnie z ust. 4 lub dowód zgodności z systemem należytej staranności w łańcuchu wartości, uznanym przez Komisję zgodnie z art. 72.
Poprawka 261
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 6 – akapit 1
6.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, udostępnia swoim bezpośrednim nabywcom na niższym szczeblu łańcucha dostaw wszelkie informacje uzyskane i przechowywane zgodnie z jego strategią w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw, z należytym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych kwestii związanych z konkurencją.
6.  Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, udostępnia swoim bezpośrednim nabywcom na niższym szczeblu łańcucha dostaw wszelkie informacje uzyskane i przechowywane zgodnie z jego strategią w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości, z należytym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych kwestii związanych z konkurencją.
Poprawka 262
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 6 – akapit 2
Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, corocznie, w jak najszerszym zakresie, w tym w internecie, podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie dotyczące jego strategii w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw. Sprawozdanie to określa działania podjęte przez ten podmiot gospodarczy w celu wypełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3, w tym ustalenia dotyczące znaczących niekorzystnych skutków w odniesieniu do kategorii ryzyka wymienionych w załączniku X pkt 2 oraz jakie działania podjęto w celu zaradzenia tym niekorzystnym skutkom, a także sprawozdanie podsumowujące weryfikacje zewnętrzne zgodnie z pkt 4, w tym nazwę jednostki notyfikowanej, z należytym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych kwestii związanych z konkurencją.
Podmiot gospodarczy, o którym mowa w ust. 1, corocznie, w jak najszerszym zakresie, w tym w internecie, podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie dotyczące jego strategii w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości, w szczególności w odniesieniu do surowców zawartych w każdym modelu baterii wprowadzanym do obrotu. Sprawozdanie to określa, w sposób łatwy do zrozumienia dla użytkowników końcowych i z wyraźnym wskazaniem danych modeli baterii, działania podjęte przez ten podmiot gospodarczy w celu wypełnienia wymogów określonych w ust. 2 i 3, w tym ustalenia dotyczące znaczących niekorzystnych skutków w odniesieniu do kategorii ryzyka wymienionych w załączniku X pkt 2 oraz jakie działania podjęto w celu zaradzenia tym niekorzystnym skutkom, a także sprawozdanie podsumowujące weryfikacje zewnętrzne zgodnie z pkt 4, w tym nazwę jednostki notyfikowanej, z należytym uwzględnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa i innych kwestii związanych z konkurencją.
Poprawka 263
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 7
7.  Komisja opracowuje wytyczne dotyczące stosowania wymogów należytej staranności określonych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu w odniesieniu do ryzyka społecznego i środowiskowego, o którym mowa w załączniku X pkt 2, a w szczególności zgodnie z instrumentami międzynarodowymi, o których mowa w załączniku X pkt 3.
7.  Komisja opracowuje wytyczne dotyczące stosowania wymogów należytej staranności określonych w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu w odniesieniu do ryzyka społecznego i środowiskowego, o którym mowa w załączniku X pkt 2, a w szczególności zgodnie z instrumentami międzynarodowymi, o których mowa w załączniku X pkt 3 i 3a.
Poprawka 264
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 7 a (nowy)
7a.  Państwa członkowskie zapewniają podmiotom gospodarczym, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, szczególną pomoc techniczną do celów zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi należytej staranności w łańcuchu wartości określonymi w niniejszym artykule. W zapewnianiu takiego wsparcia technicznego państwa członkowskie mogą być wspomagane przez krajowe ośrodki kompetencji w zakresie baterii ustanowione zgodnie z art. 68b.
Poprawka 265
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 7 b (nowy)
7b.  Aby umożliwić państwom członkowskim zapewnienie zgodności z niniejszym rozporządzeniem w rozumieniu art. 69, państwa członkowskie są odpowiedzialne za przeprowadzanie odpowiednich kontroli.
Kontrole, o których mowa w akapicie pierwszym, przeprowadza się z zastosowaniem podejścia opartego na analizie ryzyka, w tym w przypadkach, gdy właściwy organ posiada istotne informacje dotyczące przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez podmiot gospodarczy, na przykład na podstawie uzasadnionych wątpliwości wyrażonych przez osoby trzecie.
Kontrole, o których mowa w akapicie pierwszym, obejmują kontrole na miejscu, w tym w pomieszczeniach podmiotu gospodarczego.
Podmioty gospodarcze udzielają wszelkiej pomocy niezbędnej do ułatwienia przeprowadzenia kontroli, o których mowa w akapicie pierwszym, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do pomieszczeń oraz przedstawianie dokumentacji i zapisów.
Aby zapewnić jasność zadań i spójność działań między właściwymi organami państw członkowskich, Komisja przygotowuje wytyczne wyszczególniające kroki, które powinny podjąć właściwe organy państw członkowskich prowadzące kontrole przewidziane w akapicie pierwszym. Wytyczne te obejmują w stosownych przypadkach szablony dokumentów ułatwiających wdrażanie niniejszego rozporządzenia.
Państwa członkowskie prowadzą dokumentację kontroli, o których mowa w akapicie pierwszym, w szczególności określającą charakter i wyniki takich kontroli, a także dokumentację dotyczącą wezwań do przeprowadzenia działań naprawczych wydanych na podstawie art. 69.
Poprawka 266
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 – litera a a (nowa)
aa)  zmiany wykazu instrumentów międzynarodowych w załączniku X w zgodnie ze zmianami na odpowiednich forach międzynarodowych;
Poprawka 267
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 – litera b
b)  zmiany obowiązków podmiotu gospodarczego, o którym mowa w ust. 1, określonych w ust. 2–4, w związku ze zmianami w rozporządzeniu (UE) 2017/821 oraz zmianami zaleceń dotyczących zachowania należytej staranności, określonych w załączniku I do wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.
b)  zmiany obowiązków podmiotu gospodarczego, o którym mowa w ust. 1, określonych w ust. 2–4, w związku ze zmianami w rozporządzeniu (UE) 2017/821 oraz zmiany uznanych na szczeblu międzynarodowym instrumentów należytej staranności określonych w załączniku X pkt 3a.
Poprawka 268
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 – litera b a (nowa)
ba)  ustanowienia i zmiany wykazu obszarów wysokiego ryzyka z uwzględnieniem wytycznych OECD dotyczących należytej staranności.
Poprawka 269
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  W przypadku przyjęcia w przyszłości prawodawstwa Unii ustanawiającego ogólne zasady zrównoważonego ładu korporacyjnego i należytej staranności przepisy określone w ust. 2–5 niniejszego artykułu i w załączniku X uznaje się za uzupełniające takie przyszłe prawodawstwo Unii.
W ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie przyszłych przepisów Unii ustanawiających ogólne zasady zrównoważonego ładu korporacyjnego i należytej staranności Komisja ocenia, czy te nowe przepisy wymagają zmiany ust. 2–5 niniejszego artykułu lub załącznika X, lub obu tych elementów, i przyjmuje, w stosownych przypadkach, akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu odpowiedniej zmiany tych przepisów.
Ten akt delegowany pozostaje bez uszczerbku dla obowiązków określonych w ust. 2–5 niniejszego artykułu lub w załączniku X, które odnoszą się do podmiotów gospodarczych wprowadzających baterie do obrotu. Wszelkie dodatkowe obowiązki w zakresie należytej staranności nałożone na podmioty gospodarcze, określone w tym akcie delegowanym, muszą zapewniać co najmniej taki sam poziom ochrony jak przewidziany w niniejszym rozporządzeniu, bez tworzenia nadmiernych obciążeń administracyjnych.
Poprawka 270
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 – wprowadzenie
4.  Upoważniony przedstawiciel wykonuje zadania określone w upoważnieniu otrzymanym od wytwórcy. Upoważniony przedstawiciel na żądanie właściwego organu przedstawia mu kopię swojego upoważnienia. Upoważnienie umożliwia upoważnionemu przedstawicielowi co najmniej:
4.  Upoważniony przedstawiciel wykonuje zadania określone w upoważnieniu otrzymanym od wytwórcy. Upoważniony przedstawiciel dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i organizacyjnymi, by móc wykonywać zadania określone w pełnomocnictwie. Upoważniony przedstawiciel na żądanie właściwego organu przedstawia mu kopię swojego upoważnienia w jednym z języków Unii określonym przez właściwy organ. Upoważnienie umożliwia upoważnionemu przedstawicielowi co najmniej:
Poprawka 271
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W przypadku gdy uznają lub gdy istnieją podstawy, by uważać, że bateria stwarza zagrożenie, upoważnieni przedstawiciele niezwłocznie informują o tym organy nadzoru rynku.
Poprawka 272
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1
1.  Importerzy muszą wprowadzać do obrotu lub oddawać do użytku wyłącznie baterie zgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III.
1.  Importerzy muszą wprowadzać do obrotu lub oddawać do użytku wyłącznie baterie zgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III i art. 39.
Poprawka 273
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 2 – akapit 2
W przypadku gdy importer uznaje lub ma powody, by uważać, że bateria nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozdziale II i III, nie wprowadza on baterii do obrotu ani nie oddaje do użytku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność baterii. Ponadto jeżeli bateria stanowi zagrożenie, importer informuje o tym wytwórcę i organy nadzoru rynku.
W przypadku gdy importer uznaje lub ma powody, by uważać, że bateria nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozdziale II i III i w art. 39, nie wprowadza on baterii do obrotu ani nie oddaje do użytku, dopóki nie zostanie zapewniona zgodność baterii. Ponadto w przypadku gdy importer uzna lub ma powody, by uważać, że bateria stanowi zagrożenie, niezwłocznie informuje o tym wytwórcę i organy nadzoru rynku.
Poprawka 274
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 6
6.  Importerzy są zobowiązani, w stosownych przypadkach w odniesieniu do ryzyka, które stanowi bateria, w celu ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów, do przeprowadzania badania próby baterii wprowadzanych do obrotu, badania skarg oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, prowadzenia ich ewidencji, ewidencji baterii niezgodnych z wymaganiami i przypadków odzyskania baterii oraz informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
6.  Importerzy są zobowiązani, w stosownych przypadkach w odniesieniu do ryzyka, które stanowi bateria, w celu ochrony zdrowia ludzkiego, środowiska i bezpieczeństwa konsumentów, do przeprowadzania badania próby baterii wprowadzanych do obrotu, badania skarg oraz, jeśli wystąpi taka konieczność, prowadzenia ich ewidencji, ewidencji baterii niezgodnych z wymaganiami i przypadków odzyskania baterii oraz informowania dystrybutorów o tego rodzaju działaniach w zakresie monitorowania.
Poprawka 275
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 7
7.  Importerzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu lub oddane do użytku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy baterie stwarzają zagrożenie, importerzy niezwłocznie informują o tym organ krajowy państwa członkowskiego, w którym baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
7.  Importerzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że wprowadzone przez nich do obrotu lub oddane do użytku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III i art. 39, niezwłocznie podejmują działania naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy uznają lub mają podstawy, by uważać, że baterie stwarzają zagrożenie, importerzy niezwłocznie informują o tym organ krajowy państwa członkowskiego, w którym baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
Poprawka 276
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 2 – litera a
a)  wytwórca, upoważniony przedstawiciel wytwórcy, importer lub inni dystrybutorzy są zarejestrowani na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z art. 46;
a)  producent jest zarejestrowany na terytorium państwa członkowskiego zgodnie z art. 46;
Poprawka 277
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 3
3.  W przypadku gdy dystrybutor stwierdza lub ma powody podejrzewać, że bateria nie jest zgodna z wymogami określonymi rozdziałach II i III, nie udostępnia baterii na rynku, dopóki jej zgodność nie zostanie zapewniona. Ponadto jeżeli bateria stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym wytwórcę lub importera oraz odpowiednie organy nadzoru rynku.
3.  W przypadku gdy dystrybutor stwierdza lub ma powody podejrzewać, że bateria nie jest zgodna z wymogami określonymi rozdziałach II i III oraz art. 39, nie udostępnia baterii na rynku, dopóki jej zgodność nie zostanie zapewniona. Ponadto w przypadku gdy dystrybutor stwierdza lub ma powody podejrzewać, że bateria stwarza zagrożenie, dystrybutor informuje o tym wytwórcę lub importera oraz odpowiednie organy nadzoru rynku.
Poprawka 278
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 5
5.  Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że udostępnione przez nich na rynku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III, zapewniają podjęcie działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy bateria stwarza zagrożenie, dystrybutorzy niezwłocznie informują o tym organy krajowe państw członkowskich, w których baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
5.  Dystrybutorzy, którzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że udostępnione przez nich na rynku baterie są niezgodne z wymogami określonymi w rozdziałach II i III i w art. 39, zapewniają podjęcie działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia zgodności baterii, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności. Ponadto w przypadku gdy dystrybutorzy uznają lub mają podstawy, by uważać, że bateria stwarza zagrożenie, niezwłocznie informują o tym organy krajowe państw członkowskich, w których baterie zostały udostępnione na rynku, podając szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza niezgodności oraz wszelkich podjętych działań naprawczych.
Poprawka 279
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 42 – ustęp 6
6.  Dystrybutorzy – na uzasadniony wniosek organu krajowego – dostarczają w języku łatwo zrozumiałym dla tego organu wszelkie informacje i dokumentację techniczną niezbędne do wykazania zgodności danej baterii z wymogami określonymi w rozdziałach II i III. Informacje i dokumentacja techniczna są dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej. Na żądanie właściwych organów krajowych, dystrybutorzy podejmują z nimi współpracę we wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają baterie udostępnione przez nich na rynku.
6.  Dystrybutorzy – na uzasadniony wniosek organu krajowego – dostarczają temu organowi w języku łatwo dla niego zrozumiałym wszelkie informacje i dokumentację techniczną niezbędne do wykazania zgodności danej baterii z wymogami określonymi w rozdziałach II i III oraz art. 39. Informacje i dokumentacja techniczna są dostarczane w formie papierowej lub elektronicznej. Na żądanie właściwych organów krajowych, dystrybutorzy podejmują z nimi współpracę we wszelkich działaniach ukierunkowanych na usunięcie zagrożeń, jakie stwarzają baterie udostępnione przez nich na rynku.
Poprawka 280
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – ustęp 1
Dostawcy usług realizacji zamówień zapewniają, aby warunki w czasie magazynowania, pakowania, adresowania lub wysyłki obsługiwanych przez nich baterii nie wpływały negatywnie na zgodność baterii z wymogami określonymi w rozdziałach II i III.
Dostawcy usług realizacji zamówień, w tym internetowe platformy handlowe, zapewniają, aby warunki w czasie magazynowania, pakowania, adresowania lub wysyłki obsługiwanych przez nich baterii nie wpływały negatywnie na zgodność baterii z wymogami określonymi w rozdziałach II, III i VII.
Bez uszczerbku dla obowiązków odpowiednich podmiotów gospodarczych określonych w rozdziale VI, dostawcy usług realizacji zamówień oprócz wymogu określonego w akapicie pierwszym wykonują zadania określone w art. 40 ust. 4 lit. d) i ust. 4a.
Poprawka 281
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – wprowadzenie
Importer lub dystrybutor uważany jest do celów niniejszego rozporządzenia za wytwórcę i podlega obowiązkom wytwórcy zgodnie z art. 40 w przypadku, gdy:
Importer lub dystrybutor uważany jest do celów niniejszego rozporządzenia za wytwórcę i podlega obowiązkom wytwórcy zgodnie z art. 38 w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
Poprawka 282
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – ustęp 1 – litera b
b)  bateria wprowadzona już do obrotu lub oddana do użytku jest zmodyfikowana przez tego importera lub dystrybutora w sposób mogący wpłynąć na zgodność z wymaganiami niniejszego rozporządzenia;
b)  bateria wprowadzona już do obrotu lub oddana do użytku jest zmodyfikowana przez tego importera lub dystrybutora w sposób mogący wpłynąć na zgodność z wymaganiami niniejszego rozporządzenia; lub
Poprawka 283
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera d
d)  rodzaj baterii, które producent zamierza po raz pierwszy udostępnić na rynku na terytorium państwa członkowskiego, mianowicie: baterie przenośne, baterie przemysłowe, akumulatory pojazdów elektrycznych lub akumulatory samochodowe;
d)  rodzaj baterii, które producent zamierza po raz pierwszy udostępnić na rynku na terytorium państwa członkowskiego, mianowicie: baterie przenośne, baterie do lekkich środków transportu, baterie przemysłowe, akumulatory pojazdów elektrycznych lub akumulatory samochodowe;
Poprawka 284
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera d a (nowa)
da)  skład chemiczny baterii, które producent zamierza po raz pierwszy udostępnić na rynku na terytorium państwa członkowskiego;
Poprawka 285
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – wprowadzenie
f)  informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia swoje obowiązki określone w art. 47 oraz, odpowiednio, wymogi wynikające z art. 48 i art. 49:
f)  informacje dotyczące tego, jak producent wypełnia swoje obowiązki określone w art. 47 oraz, odpowiednio, wymogi wynikające z art. 48, 48a i 49:
Poprawka 286
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – podpunkt i – wprowadzenie
(i)  w przypadku baterii przenośnych wymogi niniejszej lit. f) spełniane są przez przekazanie:
(i)  w przypadku baterii przenośnych i baterii do lekkich środków transportu wymogi niniejszej lit. f) spełniane są przez przekazanie:
Poprawka 287
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – podpunkt i – tiret 1
–  deklaracji wykazującej środki wdrożone przez producenta w celu spełnienia obowiązków producenta w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 47, środki wdrożone w celu spełnienia obowiązku selektywnego zbierania określonego w art. 48 ust. 1 w odniesieniu do ilości baterii dostarczanych przez producenta oraz system zapewniający wiarygodność danych zgłaszanych właściwym organom;
–  deklaracji wykazującej środki wdrożone przez producenta w celu spełnienia obowiązków producenta w zakresie odpowiedzialności określonych w art. 47, środki wdrożone w celu spełnienia obowiązku selektywnego zbierania określonego w art. 48 ust. 1 i w art. 48a ust. 1 w odniesieniu do ilości baterii dostarczanych przez producenta oraz system zapewniający wiarygodność danych zgłaszanych właściwym organom;
Poprawka 288
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – podpunkt i – tiret 2
–  w stosownych przypadkach, nazwy i danych kontaktowych, w tym kodu pocztowego i miejscowości, nazwy ulicy i numeru, kraju, numerów telefonu i faksu, adresu strony internetowej i adresu e-mail oraz krajowego numeru identyfikacyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, której producent powierzył wykonywanie swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z art. 47 ust. 2, w tym numeru w rejestrze handlowym lub równoważnego oficjalnego numeru rejestracyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, w tym europejskiego lub krajowego numeru identyfikacyjnego podatnika organizacji odpowiedzialności producenta oraz upoważnienia udzielonego przez reprezentowanego producenta;
–  w stosownych przypadkach, nazwy i danych kontaktowych, w tym adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu strony internetowej i adresu e-mail oraz krajowego numeru identyfikacyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, której producent powierzył wykonywanie swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z art. 47 ust. 2 i 4, w tym numeru w rejestrze handlowym lub równoważnego oficjalnego numeru rejestracyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, w tym europejskiego lub krajowego numeru identyfikacyjnego podatnika organizacji odpowiedzialności producenta oraz upoważnienia udzielonego przez reprezentowanego producenta;
Poprawka 289
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – podpunkt i – tiret 2 a (nowe)
–  w przypadku gdy organizacja odpowiedzialności producenta reprezentuje więcej niż jednego producenta, wskazuje ona osobno, w jaki sposób każdy z reprezentowanych producentów wypełnia obowiązki określone w art. 47.
Poprawka 290
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 – akapit 2 – litera f – podpunkt ii – tiret 2
–  w stosownych przypadkach, krajowego numeru identyfikacyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, której producent powierzył wykonywanie swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z art. 47 ust. 2 i 4, w tym numeru w rejestrze handlowym lub równoważnego oficjalnego numeru rejestracyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, w tym europejskiego lub krajowego numeru identyfikacyjnego podatnika organizacji odpowiedzialności producenta oraz upoważnienia udzielonego przez reprezentowanego producenta;
–  w stosownych przypadkach, nazwy i danych kontaktowych, w tym adresu pocztowego, numeru telefonu oraz adresu e-mail i adresu strony internetowej oraz krajowego numeru identyfikacyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, której producent powierzył wykonywanie swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z art. 47 ust. 2 i 4, w tym numeru w rejestrze handlowym lub równoważnego oficjalnego numeru rejestracyjnego organizacji odpowiedzialności producenta, w tym europejskiego lub krajowego numeru identyfikacyjnego podatnika organizacji odpowiedzialności producenta oraz upoważnienia udzielonego przez reprezentowanego producenta;
Poprawka 291
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Producenci będący dostawcami baterii za pomocą środków porozumiewania się na odległość muszą być zarejestrowani w państwie członkowskim, do którego sprzedają towary. Jeżeli tacy producenci nie są zarejestrowani w państwie członkowskim, do którego sprzedają towary, rejestruje się ich za pośrednictwem ich upoważnionego przedstawiciela.
Poprawka 292
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 3 – litera d a (nowa)
da)  może odmówić rejestracji przedstawionej przez producenta w przypadku niespełnienia lub niewystarczającego spełnienia obowiązku określonego w ust. 2.
Poprawka 293
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Producenci baterii przekazują internetowym platformom handlowym informacje na temat ich rejestracji lub upoważnionego przedstawiciela w państwach członkowskich, do których sprzedają towary.
Poprawka 294
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera a
a)  organizowania selektywnego zbierania zużytych baterii, zgodnie z art. 48 i art. 49, a następnie ich transportu, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub regeneracji, przetwarzania i recyklingu, w tym zachowywania niezbędnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z art. 56;
a)  pokrycia co najmniej kosztów, o których mowa w art. 8a ust. 4 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE, w tym kosztów organizowania selektywnego zbierania zużytych baterii, zgodnie z art. 48, art. 48a i art. 49, a następnie ich transportu, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub regeneracji, przetwarzania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jak również zachowywania niezbędnych środków bezpieczeństwa, zgodnie z art. 56;
Poprawka 295
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera c
c)  promowania selektywnego zbierania baterii, zgodnie z art. 48 ust. 1, w tym przez pokrywanie kosztów przeprowadzania badań w celu identyfikacji baterii, których użytkownicy końcowi pozbyli się w niewłaściwy sposób;
c)  promowania selektywnego zbierania baterii, zgodnie z art. 48 ust. 1, w tym przez pokrywanie kosztów gromadzenia danych oraz regularnego przeprowadzania badań w celu identyfikacji baterii, których użytkownicy końcowi pozbyli się w niewłaściwy sposób;
Poprawka 296
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
da)  organizowania kampanii uświadamiających lub zachęt ekonomicznych, w tym tych wymienionych w załączniku IV a do dyrektywy 2008/98/WE, aby zachęcić użytkowników końcowych do pozbywania się zużytych baterii w sposób zgodny z udostępnionymi im zgodnie z art. 60 ust. 1 informacjami na temat zapobiegania powstawaniu odpadów w postaci zużytych baterii i gospodarowania nimi;
Poprawka 297
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 1 – litera e
e)  finansowania działań, o których mowa w lit. a)–d).
e)  finansowania działań, o których mowa w lit. a)–da).
Poprawka 298
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 3 – litera a
a)  posiadają niezbędne środki organizacyjne i finansowe do wypełniania obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o których mowa w ust. 1;
a)  posiadają niezbędne środki finansowe lub finansowe i organizacyjne do wypełniania obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o których mowa w ust. 1;
Poprawka 299
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – litera a
a)  były różnicowane, co najmniej według rodzaju i składu chemicznego baterii, a także, w stosownych przypadkach, uwzględniając w wytwarzaniu baterii możliwość wielokrotnego ładowania oraz poziom zawartości materiałów z recyklingu;
a)  były różnicowane zgodnie z kryteriami określonymi w art. 8a ust. 4 dyrektywy 2008/98/WE i według rodzaju i składu chemicznego baterii, a także, w stosownych przypadkach, uwzględniając w wytwarzaniu baterii możliwość wielokrotnego ładowania, trwałość oraz poziom zawartości materiałów z recyklingu, jak również możliwość ich regeneracji lub wykorzystania do innych celów oraz ich ślad węglowy;
Poprawka 300
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 4 – litera b
b)  były korygowane w celu uwzględnienia wszelkich dochodów osiągniętych przez organizacje odpowiedzialności producenta z tytułu ponownego użycia i sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z baterii i zużytych baterii;
b)  były korygowane w celu uwzględnienia wszelkich dochodów osiągniętych przez organizacje odpowiedzialności producenta z tytułu ponownego użycia, regeneracji, wykorzystania do innych celów i sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z baterii i zużytych baterii;
Poprawka 301
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 5
5.  W przypadku gdy, zgodnie z art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 3, art. 53 ust. 1, art. 56 ust. 1 oraz z art. 61 ust. 1,2 i 3, działania w celu wypełnienia obowiązków określonych w ust. 1 lit. a)–d) wykonuje osoba trzecia niebędąca producentem ani organizacją odpowiedzialności producenta, koszty pokrywane przez producentów nie przekraczają kosztów niezbędnych do zapewniania realizacji tych działań w sposób racjonalny pod względem kosztów. Koszty te ustalane są w przejrzysty sposób między producentami a zainteresowanymi osobami trzecimi i korygowane w celu uwzględnienia wszelkich dochodów z tytułu ponownego użycia i sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z baterii i zużytych baterii.
5.  W przypadku gdy, zgodnie z art. 48 ust. 2, art. 48a ust. 2, art. 49 ust. 3, art. 53 ust. 1, art. 56 ust. 1 oraz z art. 61 ust. 1, 2 i 3, działania w celu wypełnienia obowiązków określonych w ust. 1 lit. a)–d) wykonuje osoba trzecia niebędąca producentem ani organizacją odpowiedzialności producenta, koszty pokrywane przez producentów nie przekraczają kosztów niezbędnych do zapewniania realizacji tych działań w sposób racjonalny pod względem kosztów. Koszty te ustalane są w przejrzysty sposób między producentami a zainteresowanymi osobami trzecimi i korygowane w celu uwzględnienia wszelkich dochodów z tytułu ponownego użycia, regeneracji, wykorzystania do innych celów i sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z baterii i zużytych baterii.
Poprawka 302
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6 – akapit 1
6.  Organizacje odpowiedzialności producenta składają do właściwego organu wniosek o udzielenie zezwolenia. Zezwolenia udziela się wyłącznie w przypadku wykazania, że środki wprowadzone przez organizację odpowiedzialności producenta są wystarczające do spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule w odniesieniu do ilości baterii udostępnionych po raz pierwszy na rynku na terytorium państwa członkowskiego przez producentów, w imieniu których działa ta organizacja. Właściwy organ sprawdza w regularnych odstępach czasu, czy nadal spełnione są warunki zezwolenia określone w ust. 1, 3, 4 i 5. Właściwe organy ustalają szczegóły procedury udzielania zezwoleń oraz tryb sprawdzania zgodności, w tym informacje, które w tym celu zobowiązaniprzekazać producenci.
6.  Producent lub organizacja odpowiedzialności producenta działająca w jego imieniu składa do właściwego organu wniosek o udzielenie zezwolenia. Zezwolenia udziela się wyłącznie w przypadku wykazania, że środki wprowadzone przez producenta lub organizację odpowiedzialności producenta są wystarczające oraz że posiada ona niezbędne środki finansowe lub finansowe i organizacyjne do spełnienia obowiązków określonych w tym rozdziale w odniesieniu do ilości baterii udostępnionych po raz pierwszy na rynku na terytorium państwa członkowskiego przez producentów, w imieniu których działa ta organizacja, oraz że nie kolidują one z osiągnięciem docelowych poziomów w zakresie selektywnej zbiórki zużytych baterii, poziomu recyklingu i wydajności recyklingu określonych w niniejszym rozporządzeniu. Właściwy organ sprawdza w regularnych odstępach czasu, co najmniej co trzy lata, czy nadal spełnione są warunki zezwolenia określone w ust. 1, 3, 4 i 5. Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli docelowe poziomy zbierania określone w art. 48 ust. 4 lub art. 48a ust. 5 nieosiągane lub jeżeli producent lub organizacja odpowiedzialności producenta narusza przepisy art. 49 ust. 1, 2 lub 3.
Poprawka 303
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 6 – akapit 2
Organizacje odpowiedzialności producenta powiadamiają właściwy organ bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia lub o wszelkich zmianach dotyczących warunków zezwolenia oraz o trwałym zaprzestaniu działalności.
Producent lub organizacja odpowiedzialności producenta działająca w jego imieniu powiadamia właściwy organ bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach w zakresie informacji zawartych we wniosku o udzielenie zezwolenia lub o wszelkich zmianach dotyczących warunków zezwolenia oraz o trwałym zaprzestaniu działalności.
Poprawka 304
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 9 – litera c
c)  wskaźnik selektywnego zbierania zużytych baterii, poziom recyklingu i osiągnięte poziomy wydajności recyklingu ustalone na podstawie ilości baterii udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez producentów należących do danej organizacji odpowiedzialności producenta;
c)  wskaźnik selektywnego zbierania zużytych baterii, poziom recyklingu, osiągnięte poziomy wydajności recyklingu i poziomy odzysku materiałów ustalone na podstawie ilości baterii udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez producentów należących do danej organizacji odpowiedzialności producenta;
Poprawka 305
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 9 – litera d a (nowa)
da)  procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami.
Poprawka 306
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 10 a (nowy)
10a.  Gdy podmiot zajmuje się ponownym użyciem, wykorzystaniem do innych celów lub regeneracją baterii, rozszerzona odpowiedzialność producenta za baterię jest przenoszona z producenta na ten podmiot.
Poprawka 307
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 47 – ustęp 13
13.  Art. 8 i 8a dyrektywy 2008/98/WE nie mają zastosowania do baterii.
13.  Wymogi dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz ogólnych minimalnych wymogów dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określone w art. 8a dyrektywy 2008/98/WE, uznaje się za wymogi minimalne i uzupełnia się je przepisami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.
Poprawka 308
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zapewniają zbieranie wszystkich zużytych baterii przenośnych – niezależnie od ich charakteru, marki czy pochodzenia – na terytorium państwa członkowskiego, w którym udostępniają oni po raz pierwszy baterie na rynku. W tym celu:
1.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zapewniają selektywne zbieranie wszystkich zużytych baterii przenośnych – niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, marki czy pochodzenia – na terytorium państwa członkowskiego, w którym udostępniają oni po raz pierwszy baterie na rynku. W tym celu:
Poprawka 309
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – litera a
a)  ustanawiają oni punkty zbierania zużytych baterii przenośnych;
a)  ustanawiają oni punkty odbioru i zbierania zużytych baterii przenośnych;
Poprawka 310
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 3
3.  Od użytkowników końcowych nie będzie pobierana opłata przy pozbywaniu się zużytych baterii przenośnych w punktach zbierania, o których mowa w ust. 2, ani nie będą oni zobowiązani do zakupu nowej baterii.
3.  Użytkownicy końcowi mają możliwość pozbycia się zużytych baterii przenośnych w punktach zbierania, o których mowa w ust. 2, ani nie oni zobowiązani do zakupu nowej baterii, ani do tego, aby oddawana bateria była zakupiona od producentów, którzy zorganizowali punkty zbierania.
Poprawka 311
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 – akapit 1 – wprowadzenie
4.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, osiągają i trwale utrzymują co najmniej następujące docelowe poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych, wyznaczone jako procent baterii przenośnych, z wyłączeniem baterii z lekkich środków transportu, udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez danego producenta lub zbiorowo przez producentów należących do organizacji odpowiedzialności producenta:
4.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, osiągają i corocznie utrzymują co najmniej następujące docelowe poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych, wyznaczone jako procent baterii przenośnych udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez danego producenta lub zbiorowo przez producentów należących do organizacji odpowiedzialności producenta:
Poprawka 312
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, osiągają i corocznie utrzymują co najmniej następujące docelowe poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych ogólnego stosowania, wyznaczone jako odsetek baterii przenośnych ogólnego stosowania udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez danego producenta lub zbiorowo przez producentów należących do organizacji odpowiedzialności producenta:
a)  45 % do dnia 31 grudnia 2023 r.;
b)  70 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
c)  80 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
Poprawka 313
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 a (nowy)
Artykuł 48a
Zbieranie zużytych baterii do lekkich środków transportu
1.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zapewniają zbieranie wszystkich zużytych baterii do lekkich środków transportu – niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, marki czy pochodzenia – na terytorium państwa członkowskiego, w którym udostępniają oni po raz pierwszy baterie na rynku.
2.  Producenci zużytych baterii do lekkich środków transportu lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, odbierają bezpłatnie i bez zobowiązania użytkownika końcowego do zakupu nowej baterii ani do tego, aby zużyta bateria była zakupiona od tych producentów, wszystkie zużyte baterie do lekkich środków transportu – niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, marki czy pochodzenia – na terytorium państwa członkowskiego, w którym udostępniają oni po raz pierwszy baterie na rynku. W tym celu odbierają oni zużyte baterie do lekkich środków transportu od użytkowników końcowych lub z punktów odbioru i zbierania udostępnianych we współpracy z:
a)  dystrybutorami baterii do lekkich środków transportu zgodnie z art. 50 ust. 1;
b)  niezależnymi podmiotami zajmującymi się naprawą lekkich środków transportu;
c)  organami publicznymi lub osobami trzecimi gospodarującymi odpadami w ich imieniu zgodnie z art. 53.
3.  Ustalenia dotyczące odbioru wprowadzone zgodnie z ust. 2 obejmują całe terytorium państwa członkowskiego, z uwzględnieniem liczby ludności i gęstości zaludnienia, spodziewanej ilości zużytych baterii do lekkich środków transportu, dostępności i bliskości użytkowników końcowych. Ustalenia dotyczące odbioru nie są ograniczone do obszarów, na których zbiórka i późniejsze zagospodarowanie zużytych baterii do lekkich środków transportu są najbardziej opłacalne.
4.  Od użytkowników końcowych nie pobiera się opłaty przy pozbywaniu się zużytych baterii do lekkich środków transportu w punktach zbierania, o których mowa w ust. 2, w każdych okolicznościach mogą zwrócić wszelkie zużyte baterie do lekkich środków transportu w dowolnym punkcie zbierania i nie są zobowiązani do zakupu nowej baterii.
5.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, osiągają i corocznie utrzymują co najmniej następujące docelowe poziomy zbierania zużytych baterii do lekkich środków transportu, wyznaczone jako odsetek ilości baterii do lekkich środków transportu udostępnionych na rynku po raz pierwszy w państwie członkowskim przez danego producenta lub zbiorowo przez producentów należących do organizacji odpowiedzialności producenta:
a)  75 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
b)  85 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
Producenci lub organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, wyznaczają poziom zbierania, o którym mowa w akapicie pierwszym, zgodnie z aktem delegowanym przyjętym zgodnie z art. 55 ust. 2b.
6.  Punkty zbierania tworzone zgodnie z ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie podlegają wymogom rejestracji lub uzyskania zezwolenia przewidzianym w dyrektywie 2008/98/WE.
7.  Producenci lub organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zwracają się o udzielenie zezwolenia do właściwego organu, który sprawdza zgodność wprowadzonych ustaleń, aby zapewnić zgodność z niniejszym artykułem. W przypadku gdy organizacja odpowiedzialności producenta występuje z wnioskiem o zezwolenie, we wniosku wyraźnie wskazuje się reprezentowanych przez nią aktywnych producentów będących członkami tej organizacji.
8.  Organizacja odpowiedzialności producenta zapewnia poufność danych będących w jej posiadaniu w odniesieniu do informacji zastrzeżonych lub informacji, które można bezpośrednio przypisać poszczególnym producentom. Właściwy organ może w swoim zezwoleniu określić warunki, jakie należy spełnić w tym celu.
9.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 6, może być udzielone wyłącznie w przypadku wykazania, poprzez przedstawienie dowodów w postaci dokumentów, że spełniono wymogi określone w ust. 1, 2 i 3 niniejszego artykułu oraz że wprowadzono wszystkie ustalenia, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie i trwałe utrzymanie co najmniej docelowego poziomu zbierania, o którym mowa w ust. 5. W przypadku gdy o zezwolenie występuje organizacja odpowiedzialności producenta, udziela się go w ramach zezwolenia, o którym mowa w art. 47 ust. 6.
10.  Właściwy organ ustala szczegóły procedury udzielania zezwolenia zgodnie z ust. 7 w celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w ust. 1–4 niniejszego artykułu i art. 56. Obejmuje to wymóg sporządzenia raportu przez niezależnego eksperta w celu weryfikacji ex ante, czy ustaleń w kwestii zbierania poczynionych na podstawie niniejszego artykułu dokonano w sposób zapewniający zgodność z wymogami w nim zawartymi. Obejmuje to również terminy weryfikacji odpowiednich etapów oraz termin podjęcia decyzji przez właściwy organ, który nie może przekroczyć sześciu tygodni od złożenia kompletnej dokumentacji wniosku.
11.  Właściwy organ dokonuje regularnych przeglądów, co najmniej raz na trzy lata, w celu ustalenia, czy nadal spełnione są warunki udzielenia zezwolenia określone w ust. 7. Zezwolenie może zostać cofnięte w przypadku niespełnienia docelowego poziomu zbierania określonego w ust. 4 lub w przypadku istotnego naruszenia obowiązków określonych w ust. 1–3 przez producenta lub organizację odpowiedzialności producenta.
12.  Producent lub organizacja odpowiedzialności producenta działająca w jego imieniu, o ile została wyznaczona zgodnie z art. 47 ust. 2, powiadamia niezwłocznie właściwy organ o wszelkich zmianach w zakresie warunków objętych wnioskiem o udzielenie zezwolenia, o których mowa w ust. 7, lub o wszelkich zmianach dotyczących zasad udzielania zezwolenia, zgodnie z ust. 8, a także o trwałym zaprzestaniu działalności.
13.  Raz na pięć lat państwa członkowskie przeprowadzają badanie, co najmniej na poziomie NUTS 2, dotyczące składu zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych oraz strumieni zbieranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu określenia udziału zużytych baterii przenośnych. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone do dnia 31 grudnia 2023 r. Na podstawie uzyskanych informacji właściwe organy mogą, przy udzielaniu zezwolenia lub dokonywaniu przeglądu zezwolenia, zgodnie z ust. 7 i 10, wymagać podjęcia działań naprawczych przez producentów baterii przenośnych lub organizacje odpowiedzialności producenta na rzecz zwiększenia sieci powiązanych punktów zbierania oraz przeprowadzenia kampanii informacyjnych, zgodnie z art. 60 ust. 1, proporcjonalnie do udziału zużytych baterii przenośnych w zmieszanych odpadach komunalnych oraz strumieni zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wykrytych w badaniu.
Poprawka 314
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp - 1 (nowy)
-1.  Producenci lub działające w ich imieniu organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zapewniają zbieranie wszystkich zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych – niezależnie od ich charakteru, składu chemicznego, marki czy pochodzenia – na terytorium państwa członkowskiego, w którym udostępniają oni po raz pierwszy baterie na rynku.
Poprawka 315
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Producenci akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych lub organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, odbierają wszystkie zużyte akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych odpowiednich rodzajów, które udostępnili oni po raz pierwszy na rynku na terytorium danego państwa członkowskiego, przy czym odbiór ten jest bezpłatny, nie zobowiązuje użytkownika końcowego do zakupu nowej baterii ani do tego, aby oddawana bateria była zakupiona od tych producentów. W tym celu zgadzają się odbierać zużyte akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych od użytkowników końcowych lub z punktów zbierania udostępnianych we współpracy z:
1.  Producenci akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych lub organizacje odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, odbierają wszystkie zużyte akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych odpowiednich rodzajów, które udostępnili oni po raz pierwszy na rynku na terytorium danego państwa członkowskiego, przy czym odbiór ten jest bezpłatny, nie zobowiązuje użytkownika końcowego do zakupu nowej baterii ani do tego, aby oddawana bateria była zakupiona od tych producentów. W tym celu zgadzają się odbierać zużyte akumulatory samochodowe, baterie przemysłowe i akumulatory pojazdów elektrycznych od użytkowników końcowych lub z punktów odbioru i zbierania udostępnianych we współpracy z:
Poprawka 316
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  niezależnymi podmiotami zajmującymi się ponownym użyciem, regeneracją lub wykorzystywaniem do innych celów akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych oraz akumulatorów pojazdów elektrycznych;
Poprawka 317
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy zużyte baterie przemysłowe wymagają uprzedniego demontażu w siedzibie prywatnych użytkowników niekomercyjnych, zobowiązanie producenta do odbioru tych baterii obejmuje pokrycie kosztu demontażu i zbierania zużytych baterii z siedzib tych użytkowników.
W przypadku gdy zużyte baterie przemysłowe wymagają uprzedniego demontażu w siedzibie prywatnych użytkowników niekomercyjnych, zobowiązanie producenta lub działających w jego imieniu organizacji odpowiedzialności producenta, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, do odbioru tych baterii obejmuje pokrycie kosztu demontażu i zbierania zużytych baterii z siedzib tych użytkowników.
Poprawka 318
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp 3 – litera a
a)  zapewniają punkty zbierania, o których mowa w ust. 1, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę do selektywnego zbierania zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych spełniającą obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i pokrywają niezbędne koszty ponoszone przez te punkty zbierania w związku z działaniami dotyczącymi odbioru. Pojemniki do zbierania i tymczasowego przechowywania takich baterii w punkcie zbierania są dostosowane do ilości i niebezpiecznego charakteru zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, które będą prawdopodobnie zbierane za pośrednictwem tych punktów zbierania;
a)  zapewniają punkty odbioru i zbierania, o których mowa w ust. 1, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę do selektywnego zbierania zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych spełniającą obowiązujące wymogi bezpieczeństwa i pokrywają niezbędne koszty ponoszone przez te punkty odbioru i zbierania w związku z działaniami dotyczącymi odbioru. Pojemniki do zbierania i tymczasowego przechowywania takich baterii w punkcie zbierania są dostosowane do ilości i niebezpiecznego charakteru zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, które będą prawdopodobnie zbierane za pośrednictwem tych punktów odbioru i zbierania;
Poprawka 319
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 49 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie co roku gromadzą informacje, w tym uzasadnione szacunki, na temat ilości i kategorii baterii samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych wprowadzonych do obrotu na ich rynkach, dostępnych do zbierania w porównaniu z ilościami zebranymi wszystkimi kanałami, przygotowanymi do ponownego użycia, poddanymi recyklingowi i odzyskanymi w danym państwie członkowskim oraz na temat baterii w wywożonych pojazdach/produktach przemysłowych, według masy i według składu chemicznego.
Poprawka 320
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Article 50 – ustęp 1
1.  Dystrybutorzy nieodpłatnie odbierają zużyte baterie od użytkownika końcowego, niezależnie od ich składu chemicznego lub pochodzenia, i nie wprowadzają obowiązku zakupu nowej baterii. Odbiór baterii przenośnych zapewniany jest w punkcie sprzedaży detalicznej dystrybutora lub w jego najbliższej okolicy. Odbiór zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych zapewniany jest w punkcie sprzedaży detalicznej dystrybutora lub w jego najbliższej okolicy. Obowiązek ten ogranicza się do rodzajów zużytych baterii, które dystrybutor oferował lub oferuje jako baterie nowe, oraz do baterii przenośnych w ilościach, których pozbywają się zazwyczaj użytkownicy końcowi niezawodowi.
1.  Dystrybutorzy nieodpłatnie odbierają zużyte baterie od użytkownika końcowego, niezależnie od ich składu chemicznego lub pochodzenia, i nie wprowadzają obowiązku, aby bateria była wcześniej zakupiona od tego samego dystrybutora. Odbiór baterii przenośnych zapewniany jest w punkcie sprzedaży detalicznej dystrybutora lub w jego najbliższej okolicy. Odbiór zużytych baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych zapewniany jest w punkcie sprzedaży detalicznej dystrybutora lub w jego najbliższej okolicy. Obowiązek ten ogranicza się do rodzajów zużytych baterii, które dystrybutor oferował lub oferuje jako baterie nowe, oraz do baterii przenośnych w ilościach, których pozbywają się zazwyczaj użytkownicy końcowi niezawodowi.
Poprawka 321
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 3
3.  Dystrybutorzy przekazują odebrane zużyte baterie producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, które są odpowiedzialne za zbieranie tych baterii na mocy, odpowiednio, art. 48 i 49 lub podmiotowi gospodarującemu odpadami w celu ich przetwarzania lub recyklingu zgodnie z art. 56.
3.  Dystrybutorzy przekazują odebrane zużyte baterie producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, które są odpowiedzialne za zbieranie tych baterii na mocy, odpowiednio, art. 48, 48a i 49 lub podmiotowi gospodarującemu odpadami w celu ich przetwarzania lub recyklingu zgodnie z art. 56. Państwa członkowskie mogą ograniczyć możliwość przekazywania zużytych baterii przez dystrybutorów, w zależności od ich rodzaju, producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, lub podmiotom gospodarującym odpadami. Państwa członkowskie dopilnowują, by takie ograniczenia nie miały negatywnego wpływu na systemy zbierania i recyklingu.
Poprawka 322
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4
4.  Obowiązki wynikające z niniejszego artykułu mają zastosowanie, odpowiednio, do operatorów dostarczających baterie użytkownikom końcowym na podstawie umów zawieranych na odległość. Wspomniani operatorzy zapewniają dostateczną liczbę punktów zbierania obejmującą całe terytorium państwa członkowskiego, uwzględniając liczbę ludności i gęstość zaludnienia, oczekiwaną objętość zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, dostępność i lokalizację w najbliższej okolicy użytkowników końcowych, umożliwiające użytkownikom zwrot baterii.
4.  Obowiązki wynikające z niniejszego artykułu mają zastosowanie, odpowiednio, do operatorów dostarczających baterie użytkownikom końcowym na podstawie umów zawieranych na odległość. Wspomniani operatorzy zapewniają dostateczną liczbę punktów zbierania obejmującą całe terytorium państwa członkowskiego, uwzględniając liczbę ludności i gęstość zaludnienia, oczekiwaną objętość zużytych baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, dostępność i lokalizację w najbliższej okolicy użytkowników końcowych, umożliwiające użytkownikom zwrot baterii.
Poprawka 323
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  W przypadku sprzedaży z dostawą dystrybutorzy oferują nieodpłatny odbiór zużytych baterii. Przy zamawianiu baterii użytkownik końcowy baterii jest informowany o zasadach odbioru zużytej baterii.
Poprawka 324
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 a (nowy)
Artykuł 50a
Systemy kaucyjne dla baterii
Do dnia 31 grudnia 2025 r. Komisja ocenia wykonalność i potencjalne korzyści wynikające z ustanowienia ogólnounijnego systemu kaucyjnego dla baterii, w szczególności dla baterii przenośnych ogólnego stosowania. W tym celu Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oraz rozważy zastosowanie odpowiednich środków, w tym przyjęcie wniosków ustawodawczych. Państwa członkowskie podczas wdrażania krajowych systemów kaucyjnych dla baterii powiadamiają Komisję o tych środkach. Krajowe systemy kaucyjne nie uniemożliwiają przyjęcia zharmonizowanych systemów ogólnounijnych.
Poprawka 325
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 51 – ustęp 2
2.  Użytkownicy końcowi pozbywają się zużytych baterii w wyznaczonych punktach selektywnego zbierania ustanowionych przez producenta lub organizację odpowiedzialności producenta lub zgodnie z zawartymi z nimi szczegółowymi ustaleniami, zgodnie z art. 48 i 49.
2.  Użytkownicy końcowi pozbywają się zużytych baterii w wyznaczonych punktach selektywnego zbierania ustanowionych przez producenta lub organizację odpowiedzialności producenta lub zgodnie z zawartymi z nimi szczegółowymi ustaleniami, zgodnie z art. 48, 48a i 49.
Poprawka 326
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – akapit 1
Operatorzy zakładów przetwarzania odpadów podlegający dyrektywom 2000/53/WE i 2012/19/UE przekazują zużyte baterie pochodzące z przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego producentom odnośnych baterii lub organizacjom odpowiedzialności producenta działającym w ich imieniu, o ile zostały one wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, lub podmiotom gospodarującym odpadami celem ich przetwarzania lub recyklingu zgodnie z art. 56 niniejszego rozporządzenia. Operatorzy zakładów przetwarzania odpadów prowadzą ewidencję tych transakcji.
Operatorzy zakładów przetwarzania odpadów podlegający dyrektywom 2000/53/WE i 2012/19/UE przekazują zużyte baterie pochodzące z przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego producentom odnośnych baterii lub organizacjom odpowiedzialności producenta działającym w ich imieniu, o ile zostały one wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, lub upoważnionym podmiotom gospodarującym odpadami celem ich przetwarzania lub recyklingu zgodnie z art. 56 niniejszego rozporządzenia. Państwa członkowskie mogą ograniczyć możliwość przekazywania zużytych baterii przez operatorów zakładów przetwarzania odpadów podlegających dyrektywie 2000/53/WE lub dyrektywie 2012/19/UE, w zależności od ich rodzaju, albo producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, albo innemu podmiotowi gospodarującemu odpadami. Państwa członkowskie dopilnowują, by takie ograniczenia nie miały negatywnego wpływu na systemy zbierania i recyklingu. Operatorzy zakładów przetwarzania odpadów prowadzą ewidencję tych transakcji.
Poprawka 327
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1
1.  Zużyte baterie pochodzące od użytkowników prywatnych, niehandlowych można usuwać w punktach selektywnego zbierania ustanowionych przez publiczne organy gospodarowania odpadami.
1.  Zużyte baterie pochodzące od użytkowników prywatnych, niehandlowych można usuwać w punktach selektywnego zbierania ustanowionych przez publiczne organy gospodarowania odpadami. Publiczne organy gospodarowania odpadami, jeśli są ustanowione dla szczególnego typu baterii, nie odmawiają odbioru żadnych zużytych baterii tego typu, w tym baterii używanych ponownie, wykorzystywanych do innych celów i regenerowanych.
Poprawka 328
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2
2.  Publiczne organy gospodarowania odpadami przekazują zebrane zużyte baterie producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta działającym w ich imieniu, o ile zostały one wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, lub podmiotom gospodarującym odpadami celem przetwarzania lub recyklingu tych zużytych baterii zgodnie z wymogami art. 56 lub sami przeprowadzają przetwarzanie i recykling zgodnie z wymogami art. 56.
2.  Publiczne organy gospodarowania odpadami przekazują zebrane zużyte baterie producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta działającym w ich imieniu, o ile zostały one wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, lub podmiotom gospodarującym odpadami celem przetwarzania lub recyklingu tych zużytych baterii zgodnie z wymogami art. 56 lub sami przeprowadzają przetwarzanie i recykling zgodnie z wymogami art. 56. Państwa członkowskie mogą ograniczyć możliwość przekazywania zużytych baterii przez publiczne organy gospodarowania odpadami, w zależności od ich rodzaju, albo producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, albo podmiotowi gospodarującemu odpadami, lub możliwość samodzielnego przetwarzania i recyklingu. Państwa członkowskie dopilnowują, by takie ograniczenia nie miały negatywnego wpływu na systemy zbierania i recyklingu.
Poprawka 329
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit 1
Punkty dobrowolnego zbierania zużytych baterii przenośnych przekazują zużyte baterie przenośne producentom baterii przenośnych lub osobom trzecim działającym w ich imieniu, w tym organizacjom odpowiedzialności producenta lub podmiotom gospodarującym odpadami celem ich przetwarzania i recyklingu zgodnie z wymogami art. 56.
Punkty dobrowolnego zbierania zużytych baterii przenośnych przekazują zużyte baterie przenośne producentom baterii przenośnych lub osobom trzecim działającym w ich imieniu, w tym organizacjom odpowiedzialności producenta lub upoważnionym podmiotom gospodarującym odpadami celem ich przetwarzania i recyklingu zgodnie z wymogami art. 56. Państwa członkowskie mogą ograniczyć możliwość przekazywania przez punkty dobrowolnego zbierania zużytych baterii przenośnych tych zużytych baterii przenośnych albo producentom lub organizacjom odpowiedzialności producenta, albo podmiotowi gospodarującemu odpadami. Państwa członkowskie dopilnowują, by takie ograniczenia nie miały negatywnego wpływu na systemy zbierania i recyklingu.
Poprawka 330
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – nagłówek
Poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych
Poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych baterii do lekkich środków transportu
Poprawka 331
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera b
b)  65 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
b)  70 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
Poprawka 332
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 – litera c
c)  70 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
c)  80 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
Poprawka 333
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Państwa członkowskie muszą osiągnąć następujące minimalne docelowe poziomy zbierania zużytych baterii przenośnych ogólnego stosowania:
a)  45 % do dnia 31 grudnia 2023 r.;
b)  70 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
c)  80 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
Poprawka 334
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Państwa członkowskie muszą osiągnąć następujące minimalne docelowe poziomy zbierania zużytych baterii do lekkich środków transportu:
a)  75 % do dnia 31 grudnia 2025 r.;
b)  85 % do dnia 31 grudnia 2030 r.
Poprawka 335
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 2 b (nowy)
2b.  Do dnia 31 grudnia 2023 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73, aby uzupełnić niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie szczegółowych przepisów dotyczących obliczania i weryfikacji celów zbierania zużytych baterii z lekkich środków transportu, w celu odzwierciedlenia liczby zużytych baterii, jaką można zebrać.
Poprawka 336
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 3
3.  Komisja dokona przeglądu poziomu docelowego określonego w ust. 1 lit c) do dnia 31 grudnia 2030 r. i w ramach tego przeglądu rozważy ustalenie poziomu docelowego dla baterii zasilających lekkie środki transportu, biorąc pod uwagę zmianę ich udziału w rynku, jako odrębny poziom docelowy lub w ramach przeglądu poziomu docelowego określonego w ust. 1 lit c) i w art. 48 ust. 4. W przeglądzie tym można rozważyć wprowadzenie metodyki obliczeń do wyznaczania poziomu zbierania w celu odzwierciedlenia ilości zużytych baterii, jaką można zebrać. W tym celu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyniku przeglądu, któremu w razie potrzeby towarzyszy wniosek ustawodawczy.
3.  Komisja dokona przeglądu poziomu docelowego określonego w ust. 1 lit. c) do dnia 31 grudnia 2024 r. W przeglądzie tym rozważa się wprowadzenie metodyki obliczeń do wyznaczania poziomu zbierania w celu odzwierciedlenia ilości zużytych baterii przenośnych, jaką można zebrać. W tym celu Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wyniku przeglądu, któremu w razie potrzeby towarzyszy wniosek ustawodawczy.
Poprawka 337
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – ustęp 4
4.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 73 w celu zmiany metodyki wyznaczania poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych określonej w załączniku XI.
skreśla się
Poprawka 338
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 1
1.  Zebrane zużyte baterie nie są składowane ani spalane.
1.  Zebrane zużyte baterie nie są trwale składowane ani poddawane procesowi odzysku energii.
Poprawka 339
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 56 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  Państwa członkowskie mogą ustanowić systemy zachęt dla podmiotów gospodarczych, które osiągają lepsze wyniki niż odpowiednie wartości progowe określone w częściach B i C załącznika XII.
Poprawka 340
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 1
1.  Wszystkie zebrane zużyte baterie poddaje się procesowi recyklingu.
1.  Wszystkie zebrane zużyte baterie poddaje się procesowi przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub procesowi recyklingu, z wyjątkiem baterii zawierających rtęć, które są unieszkodliwiane w sposób niepowodujący żadnych negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub środowiska.
Poprawka 341
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W celu umożliwienia właściwego sortowania i sprawozdawczości w odniesieniu do zużytych baterii litowo-jonowych Komisja włącza zużyte baterie litowo-jonowe do wykazu odpadów, o którym mowa w decyzji 2000/532/WE, stosownie do przypadku.
Poprawka 342
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 4
4.  Komisja przyjmie do dnia 31 grudnia 2023 r. akt wykonawczy celem ustalenia szczegółowych zasad obliczania i weryfikacji poziomów wydajności recyklingu i odzysku materiałów. Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
4.  Komisja przyjmie do dnia 31 grudnia 2023 r. akt delegowany zgodnie z art. 73 celem uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez ustalenie szczegółowych zasad obliczania i weryfikacji poziomów wydajności recyklingu i odzysku materiałów.
Poprawka 343
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5
5.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 73, w celu zmiany minimalnych poziomów odzyskanych materiałów w odniesieniu do zużytych baterii określonych w załączniku XII część B i C w świetle postępu naukowo-technicznego oraz nowopowstających technologii w zakresie gospodarowania odpadami.
5.  Do dnia 31 grudnia 2027 r. Komisja ocenia postępy w zakresie wydajności recyklingu i poziomów odzyskanych materiałów w odniesieniu do zużytych baterii określonych w załączniku XII część B i C w świetle postępu naukowo-technicznego oraz nowopowstających technologii w zakresie gospodarowania odpadami, a także przedstawia sprawozdanie na ten temat. W stosownych przypadkach do sprawozdania dołącza się wniosek ustawodawczy mający na celu zwiększenie minimalnej wydajności recyklingu i poziomów odzyskanych materiałów.
Poprawka 344
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 57 – ustęp 5 a (nowy)
5a.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych, zgodnie z art. 73, w celu rozszerzenia wykazu rodzajów składów chemicznych i materiałów stosowanych w bateriach określonych w załączniku XII część B i C w świetle postępu naukowo-technicznego oraz nowopowstających technologii w zakresie gospodarowania odpadami.
Poprawka 345
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 1
1.  Przetwarzanie i recykling mogą być dokonywane poza terytorium danego państwa członkowskiego lub poza obszarem Unii, pod warunkiem że przesyłanie zużytych baterii odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 1418/2007.
1.  Przetwarzanie, przygotowanie do ponownego użycia, przygotowanie do wykorzystania do innych celów i recykling mogą być dokonywane poza terytorium danego państwa członkowskiego lub poza obszarem Unii, pod warunkiem że przesyłanie zużytych baterii odbywa się zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 i rozporządzeniem (WE) nr 1418/2007
Poprawka 346
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 2
2.  Zużyte baterie wywożone poza obszar Unii, zgodnie z ust. 1, podlegają uwzględnieniu w kontekście wypełnienia zobowiązań, wydajności i poziomów docelowych określonych w art. 56 i art. 57 wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zajmujący się recyklingiem lub inny posiadacz odpadów wywożący zużyte baterie w celu przetwarzania i recyklingu może udowodnić, że przetwarzanie przeprowadzono w warunkach równorzędnych z wymogami niniejszego rozporządzenia.
2.  Zużyte baterie wywożone poza obszar Unii, zgodnie z ust. 1, podlegają uwzględnieniu w kontekście wypełnienia zobowiązań, wydajności i poziomów docelowych określonych w art. 56 i art. 57 wyłącznie w przypadku, gdy podmiot zajmujący się recyklingiem lub inny posiadacz odpadów wywożący zużyte baterie w celu przetwarzania, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów i recyklingu przedstawi zatwierdzoną przez właściwy organ w miejscu przeznaczenia dokumentację potwierdzającą, że przetwarzanie przeprowadzono w warunkach równorzędnych z wymogami niniejszego rozporządzenia oraz z odpowiednimi wymogami w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego określonymi w innych przepisach unijnych.
Poprawka 347
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 3
3.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia, zgodnie z art. 73, aktu delegowanego ustanawiającego szczegółowe przepisy uzupełniające przepisy ust. 2 niniejszego artykułu, określając kryteria oceny warunków równorzędnych.
3.  Do dnia 1 lipca 2023 r. Komisja przyjmie, zgodnie z art. 73, akt delegowany ustanawiający szczegółowe przepisy uzupełniające przepisy ust. 2 niniejszego artykułu, określając kryteria oceny warunków równorzędnych.
Poprawka 348
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – nagłówek
Wymogi związane z wykorzystaniem do innych celów i regeneracją baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych
Wymogi związane z wykorzystaniem do innych celów i regeneracją baterii do lekkich środków transportu, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych
Poprawka 349
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1
1.  Niezależnym operatorom udziela się dostępu do systemu zarządzania baterią w bateriach przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorach pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym o pojemności powyżej 2 kWh, na równych warunkach, w celu oceny i ustalenia stanu zdrowia i pozostałej żywotności, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku VII.
1.  Niezależnym operatorom udziela się dostępu, w trybie wyłącznie do odczytu, do systemu zarządzania baterią w bateriach do lekkich środków transportu oraz bateriach w stacjonarnych systemach magazynowania energii i akumulatorach pojazdów elektrycznych, a także w bateriach przenośnych zawierających system zarządzania baterią, na równych warunkach, w celu oceny i ustalenia stanu zdrowia i pozostałej żywotności, zgodnie z parametrami określonymi w załączniku VII.
Poprawka 350
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Wszystkie używane stacjonarne systemy magazynowania energii i akumulatory pojazdów elektrycznych podlegają ocenie w celu określenia, czy nadają się do ponownego użycia, wykorzystania do innych celów lub regeneracji. Jeżeli ocena wykaże, że takie baterie nadają się do ponownego użycia, są one ponownie wykorzystywane. Jeżeli ocena wykaże, że nie nadają się one do ponownego użycia, ale nadają się do wykorzystania do innych celów lub regeneracji, są one wykorzystywane do innych celów lub regenerowane.
Poprawka 351
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 2
2.  Niezależnym operatorom prowadzącym operacje wykorzystania do innych celów lub regeneracji udziela się odpowiedniego dostępu na równych warunkach, do informacji istotnych z punktu widzenia postępowania z bateriami przemysłowymi wielokrotnego ładowania i akumulatorami pojazdów elektrycznych lub z urządzeniami i pojazdami, w których takie baterie są wbudowane, a także z częściami składowymi takich baterii, urządzeń lub pojazdów, oraz z punktu widzenia ich badania, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa.
2.  Niezależnym operatorom prowadzącym operacje przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów lub regeneracji udziela się odpowiedniego dostępu na równych warunkach, do informacji istotnych z punktu widzenia postępowania z bateriami do lekkich środków transportu, bateriami przemysłowymi i akumulatorami pojazdów elektrycznych lub z urządzeniami i pojazdami, w których takie baterie są wbudowane, a także z częściami składowymi takich baterii, urządzeń lub pojazdów, oraz z punktu widzenia ich badania, w tym w odniesieniu do aspektów bezpieczeństwa.
Poprawka 352
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 3
3.  Operatorzy prowadzący operacje wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii zapewniają, aby badanie, testowanie wydajności, pakowanie i przemieszczanie baterii i ich części składowych były przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi kontroli jakości i bezpieczeństwa.
3.  Operatorzy prowadzący operacje przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii zapewniają, aby badanie, testowanie wydajności i bezpieczeństwa, pakowanie i przemieszczanie baterii i ich części składowych były przeprowadzane zgodnie z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi kontroli jakości i bezpieczeństwa.
Poprawka 353
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit 1
4.  Operatorzy prowadzący operacje wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii zapewniają, aby bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji była zgodna z niniejszym rozporządzeniem, odpowiednimi wymogami dotyczącymi produktu, ochrony środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego określonymi w innym prawodawstwie oraz z wymogami technicznymi odnoszącymi się do konkretnego celu użytkowania baterii w momencie jej wprowadzenia do obrotu.
4.  Operatorzy prowadzący operacje przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów lub regeneracji baterii zapewniają, aby bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji była zgodna z niniejszym rozporządzeniem, odpowiednimi wymogami dotyczącymi produktu, ochrony środowiska i ochrony zdrowia ludzkiego określonymi w innym prawodawstwie oraz z wymogami technicznymi odnoszącymi się do konkretnego celu użytkowania baterii w momencie jej wprowadzenia do obrotu.
Poprawka 354
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit 2
Bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji nie podlega obowiązkom określonym w art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1, 2 i 3, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1, jeżeli podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterię poddaną operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji jest w stanie wykazać, że przed bateria, przed poddaniem operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji, została wprowadzona do obrotu przed datami rozpoczęcia stosowania tych obowiązków zgodnie ze wspomnianymi artykułami.
Bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji nie podlega obowiązkom określonym w art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 8 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 39 ust. 1, jeżeli podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterię poddaną operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji jest w stanie wykazać, że przed bateria, przed poddaniem operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji, została wprowadzona do obrotu przed datami rozpoczęcia stosowania tych obowiązków zgodnie ze wspomnianymi artykułami.
Poprawka 355
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 4 – akapit 2 a (nowy)
Operatorzy wprowadzający do obrotu baterie poddane operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji są uznawani za nowych producentów baterii, a tym samym rejestrowani zgodnie z art. 46, i ponoszą rozszerzoną odpowiedzialność producenta zgodnie z art. 47.
Poprawka 356
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 59 – ustęp 5 – wprowadzenie
5.  Aby udokumentować, że zużyta bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji nie jest już odpadem, posiadacz baterii przedstawia, na wniosek właściwego organu, następujące dowody:
5.  Aby udokumentować, że zużyta bateria poddana operacji wykorzystania do innych celów lub regeneracji nie jest już odpadem, operatorzy prowadzący operacje wykorzystania do innych celów lub regeneracji przedstawiają, na wniosek właściwego organu, następujące dowody:
Poprawka 357
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a
a)  wkład użytkowników końcowych w zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym informacje o dobrych praktykach w zakresie użytkowania baterii mających na celu przedłużenie okresu ich użytkowania oraz o możliwościach przygotowania ich do ponownego użycia;
a)  wkład użytkowników końcowych w zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym informacje o dobrych praktykach i zalecenia w zakresie użytkowania baterii mających na celu przedłużenie okresu ich użytkowania oraz o możliwościach ich ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów oraz regeneracji;
Poprawka 358
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit 1 – litera c
c)  systemy selektywnego zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu dostępne w odniesieniu do zużytych baterii;
c)  systemy selektywnego zbierania, punkty odbioru i zbierania, systemy przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów, wykorzystania do innych celów, regeneracji i recyklingu dostępne w odniesieniu do zużytych baterii;
Poprawka 359
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit 1 – litera f
f)  wpływ substancji zawartych w bateriach na środowisko i na zdrowie ludzkie, w tym wpływ wynikający z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii takiego jak zaśmiecanie lub usuwanie ich jako nieposortowane odpady komunalne.
f)  wpływ substancji zawartych w bateriach, zwłaszcza substancji niebezpiecznych, na środowisko i na zdrowie ludzkie, w tym wpływ wynikający z niewłaściwego pozbywania się zużytych baterii takiego jak zaśmiecanie lub usuwanie ich jako nieposortowane odpady komunalne.
Poprawka 360
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 1 – akapit 2 – litera b
b)  w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów innych użytkowników końcowych, określonym przez dane państwo członkowskie.
b)  w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów, innych użytkowników końcowych i dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z dyrektywą (UE) 2019/882, określonym przez dane państwo członkowskie.
Poprawka 361
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 2
2.  Producent udostępnia dystrybutorom i operatorom, o których mowa w art. 50, 52 i 53, oraz innym podmiotom gospodarującym odpadami wykonującym działania w zakresie naprawy, regeneracji produktu, przygotowania do ponownego użycia, przetwarzania i recyklingu informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i ochrony, w tym bezpieczeństwa pracy, mające zastosowanie do przechowywania i zbierania zużytych baterii.
2.  Producent udostępnia dystrybutorom i operatorom, o których mowa w art. 50, 52 i 53, oraz innym podmiotom gospodarującym odpadami wykonującym działania w zakresie naprawy, regeneracji produktu, przygotowania do ponownego użycia, przetwarzania i recyklingu informacje dotyczące części składowych i materiałów, z których wykonane są baterie, jak również informacje na temat lokalizacji wszystkich substancji niebezpiecznych w bateriach. Producenci udostępniają informacje dotyczące środków bezpieczeństwa i ochrony, w tym bezpieczeństwa pracy, mające zastosowanie do przechowywania i zbierania zużytych baterii.
Poprawka 362
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit 1 – wprowadzenie
3.  Od momentu dostarczenia danego modelu baterii w obrębie terytorium państwa członkowskiego producenci udostępniają podmiotom gospodarującym odpadami prowadzącym działania w zakresie naprawy, regeneracji produktu, przygotowania do ponownego użycia, przetwarzania i recyklingu, drogą elektroniczną, na wniosek, w zakresie koniecznym do prowadzenia tych działań przez te podmioty, następujące szczegółowe informacje dotyczące danego modelu baterii w odniesieniu do właściwego i racjonalnego ekologicznie przetwarzania zużytych baterii:
3.  Od momentu dostarczenia danego modelu baterii w obrębie terytorium państwa członkowskiego producenci udostępniają podmiotom gospodarującym odpadami prowadzącym działania w zakresie naprawy, regeneracji produktu, przygotowania do ponownego użycia, przetwarzania i recyklingu, drogą elektroniczną, nieodpłatnie i na wniosek, w zakresie koniecznym do prowadzenia tych działań przez te podmioty, następujące szczegółowe informacje dotyczące danego modelu baterii w odniesieniu do właściwego i racjonalnego ekologicznie przetwarzania zużytych baterii:
Poprawka 363
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit 1 – litera a
a)  procesy zapewniające demontaż pojazdów i urządzeń w sposób umożliwiający usunięcie wmontowanych baterii;
a)  procesy zapewniające demontaż lekkich środków transportu, pojazdów i urządzeń w sposób umożliwiający usunięcie wmontowanych baterii;
Poprawka 364
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b
b)  środki bezpieczeństwa i ochrony, w tym dotyczące bezpieczeństwa pracy, mające zastosowanie do przechowywania, transportu, przetwarzania i procesów recyklingu zużytych baterii.
b)  środki bezpieczeństwa i ochrony, w tym dotyczące bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego, mające zastosowanie do przechowywania, transportu, przetwarzania i procesów recyklingu zużytych baterii.
Poprawka 365
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 4
4.  Dystrybutorzy dostarczający baterie użytkownikom końcowym udostępniają w widoczny sposób w swoich punktach sprzedaży detalicznej oraz na swoich internetowych platformach handlowych informacje wymienione w ust. 1 i 2 oraz informacje dotyczące sposobu bezpłatnego zwrotu przez użytkowników końcowych zużytych baterii do odpowiednich punktów zbierania ustanowionych w punktach sprzedaży detalicznej lub w imieniu platformy handlowej. Obowiązek ten ogranicza się do rodzajów baterii, które dystrybutor lub sprzedawca detaliczny oferował lub oferuje jako baterie nowe.
4.  Dystrybutorzy dostarczający baterie użytkownikom końcowym udostępniają na stałe oraz w łatwo dostępny i wyraźnie widoczny sposób w swoich punktach sprzedaży detalicznej i na swoich internetowych platformach handlowych, dla użytkowników końcowych baterii, informacje wymienione w ust. 1 i 2 oraz informacje dotyczące sposobu bezpłatnego zwrotu przez użytkowników końcowych zużytych baterii do odpowiednich punktów zbierania ustanowionych w punktach sprzedaży detalicznej lub w imieniu platformy handlowej. Obowiązek ten ogranicza się do rodzajów baterii, które dystrybutor lub sprzedawca detaliczny oferował lub oferuje jako baterie nowe.
Poprawka 366
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 60 – ustęp 5
5.  Koszty ponoszone przez producenta na mocy art. 47 ust. 1 lit. e) pokazywane są osobno użytkownikowi końcowemu w punkcie sprzedaży nowej baterii. Wspomniane koszty nie mogą przekraczać jak najdokładniej oszacowanych faktycznie poniesionych kosztów.
5.  Koszty ponoszone przez producenta na mocy art. 47 ust. 1 lit. e) pokazywane są osobno użytkownikowi końcowemu w punkcie sprzedaży nowej baterii. Wspomniane koszty nie mogą przekraczać jak najdokładniej oszacowanych faktycznie poniesionych kosztów i nie mogą być dodawane do końcowego kosztu baterii ponoszonego przez konsumenta w punkcie sprzedaży.
Poprawka 367
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Producenci baterii przenośnych lub organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zgłaszają właściwemu organowi następujące informacje za każdy rok kalendarzowy, w podziale według składu chemicznego baterii, wyszczególniając ilości baterii zasilających lekkie środki transportu:
1.  Producenci baterii przenośnych lub organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zgłaszają właściwemu organowi następujące informacje za każdy rok kalendarzowy, w podziale według składu chemicznego baterii:
Poprawka 368
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)
aa)  liczbę baterii przenośnych ogólnego stosowania po raz pierwszy udostępnionych na rynku w państwie członkowskim, z wyłączeniem baterii przenośnych ogólnego stosowania, które opuściły terytorium takiego państwa członkowskiego w danym roku, zanim sprzedano je użytkownikom końcowym;
Poprawka 369
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  liczbę zużytych baterii przenośnych ogólnego stosowania zebranych zgodnie z art. 48 obliczoną na podstawie metodyki określonej w załączniku XI;
Poprawka 370
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)   liczbę zebranych zużytych baterii przenośnych wywiezionych do państw trzecich w celu przetworzenia, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub recyklingu.
Poprawka 371
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 – akapit 2
W przypadku gdy zużyte baterie przenośne są zbierane od dystrybutorów lub z innych punktów zbierania zużytych baterii przenośnych przez podmioty gospodarujące odpadami niebędące producentami ani organizacjami odpowiedzialności producenta działającymi w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, podmioty te zgłaszają właściwemu organowi za każdy rok kalendarzowy ilość zebranych zużytych baterii przenośnych w podziale według składu chemicznego baterii, wyszczególniając ilości baterii zasilających lekkie środki transportu.
W przypadku gdy zużyte baterie przenośne są zbierane od dystrybutorów lub z innych punktów zbierania zużytych baterii przenośnych przez podmioty gospodarujące odpadami niebędące producentami ani organizacjami odpowiedzialności producenta działającymi w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, podmioty te zgłaszają właściwemu organowi za każdy rok kalendarzowy ilość zebranych zużytych baterii przenośnych w podziale według składu chemicznego baterii.
Poprawka 372
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  Producenci baterii do lekkich środków transportu lub organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, zgłaszają właściwemu organowi następujące informacje za każdy rok kalendarzowy, w podziale według składu chemicznego baterii, z wyszczególnieniem liczby baterii zasilających lekkie środki transportu:
a)  liczbę baterii do lekkich środków transportu udostępnionych po raz pierwszy na rynku na terytorium państwa członkowskiego, z wyłączeniem baterii do lekkich środków transportu, które w danym roku opuściły terytorium tego państwa członkowskiego przed ich sprzedażą użytkownikom końcowym;
b)  liczbę zużytych baterii do lekkich środków transportu zebranych zgodnie z art. 48a obliczona na podstawie metodyki w akcie delegowanym, który przyjmuje się zgodnie z art. 55 ust. 2b;
c)  docelowy poziom zbierania osiągnięty przez producenta lub organizację odpowiedzialności producenta działającą w imieniu swoich członków;
d)  ilość zebranych zużytych baterii do lekkich środków transportu dostarczonych w celu przetworzenia i recyklingu do autoryzowanych zakładów; oraz
e)  ilości baterii dostarczonych w celu ponownego użycia, wykorzystania do innych celów i regeneracji.
Jeżeli podmioty gospodarujące odpadami, inne niż producenci lub organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu, o ile zostały wyznaczone zgodnie z art. 47 ust. 2, odbierają baterie do lekkich środków transportu od dystrybutorów lub z innych punktów odbioru i zbiórki zużytych baterii do lekkich środków transportu, zgłaszają one właściwemu organowi dla każdego roku kalendarzowego ilość zebranych baterii do lekkich środków transportu z podziałem według składu chemicznego, z wyszczególnieniem ilości baterii zasilających lekkie środki transportu.
Podmioty gospodarcze, o których mowa w akapicie pierwszym i drugim, przekazują właściwemu organowi dane, o których mowa w akapicie pierwszym, w terminie 4 miesięcy od końca roku sprawozdawczego, dla którego dane są gromadzone. Pierwszy okres sprawozdawczy dotyczy pierwszego pełnego roku kalendarzowego po przyjęciu aktu wykonawczego określającego format zgłaszania danych Komisji zgodnie z art. 62 ust. 5. Właściwe organy określają formaty i procedury, które należy wykorzystywać przy przekazywaniu danych.
Poprawka 373
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b a (nowa)
ba)  liczbę baterii dostarczonych w celu ponownego użycia, wykorzystania do innych celów i regeneracji.
Poprawka 374
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 2 – litera b b (nowa)
bb)  liczbę zebranych zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych wywiezionych do państw trzecich w celu przetworzenia, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub recyklingu.
Poprawka 375
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 3 – akapit 1 – litera b a (nowa)
ba)  liczbę zebranych zużytych akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych wywiezionych do państw trzecich w celu przetworzenia, przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do wykorzystania do innych celów lub recyklingu.
Poprawka 376
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 61 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b (nowa)
b)  liczbę zużytych baterii, w przypadku których rozpoczęto procesy recyklingu;
b)  liczbę zużytych baterii, w przypadku których rozpoczęto procesy przygotowania do wykorzystania do innych celów i recyklingu;
Poprawka 377
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej w zagregowanym formacie w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego następujące dane dotyczące baterii przenośnych, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych zgodnie z rodzajami baterii i ich składami chemicznymi oraz, jeżeli chodzi o baterie przenośne, dane pozwalające na odrębną identyfikację baterii zasilających lekkie środki transportu:
Państwa członkowskie podają do wiadomości publicznej w zagregowanym formacie w odniesieniu do każdego roku kalendarzowego następujące dane dotyczące baterii przenośnych, baterii do lekkich środków transportu, akumulatorów samochodowych, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych zgodnie z rodzajami baterii i ich składami chemicznymi oraz, jeżeli chodzi o baterie przenośne, dane pozwalające na odrębną identyfikację baterii zasilających lekkie środki transportu:
Poprawka 378
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 62 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b
b)  ilość zużytych baterii zebranych zgodnie z art. 48 i 49 obliczoną na podstawie metodyki określonej w załączniku XI;
b)  ilość zużytych baterii zebranych zgodnie z art. 48, 48a i 49 obliczoną na podstawie metodyki określonej w załączniku XI;
Poprawka 379
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 1 a (nowy)
1a.  System służy do następujących celów:
a)  wspieranie organów nadzoru rynku w wykonywaniu ich zadań na mocy niniejszego rozporządzenia i właściwych aktów delegowanych, w tym w egzekwowaniu przepisów rozporządzenia przez te organy;
b)  dostarczanie społeczeństwu informacji na temat baterii wprowadzanych do obrotu oraz ich trwałości i spełnienia przez nie wymogów bezpieczeństwa, a także arkuszy informacyjnych o bateriach;
c)  dostarczanie Komisji i akredytowanym podmiotom gospodarczym zajmującym się regeneracją, powtórnym wykorzystaniem i recyklingiem aktualnych informacji na temat baterii.
Poprawka 380
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 2
2.  System ten zawiera informacje i dane na temat baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych z magazynem wewnętrznym o pojemności powyżej 2 kWh, jak określono w załączniku XIII. Wspomniane informacje i dane można sortować i wyszukiwać, przestrzegając standardów otwartych do użytku przez osoby trzecie.
2.  System ten zawiera informacje i dane na temat baterii do lekkich środków transportu, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych, jak określono w załączniku XIII. Wspomniane informacje i dane można sortować i wyszukiwać, przestrzegając standardów otwartych do użytku przez osoby trzecie. System zawiera również regularnie aktualizowaną bazę danych wszystkich baterii objętych zakresem niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 381
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 3
3.  Podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu baterię przemysłową wielokrotnego ładowania lub akumulator pojazdu elektrycznego z magazynem wewnętrznym podają do publicznej wiadomości drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 2, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wykorzystując interoperacyjne i łatwo dostępne usługi danych w formacie określonym w ust. 5.
3.  Podmioty gospodarcze wprowadzające do obrotu baterię do lekkich środków transportu, baterię przemysłową lub akumulator pojazdu elektrycznego podają do publicznej wiadomości drogą elektroniczną informacje, o których mowa w ust. 2, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, wykorzystując interoperacyjne i łatwo dostępne usługi danych w formacie określonym w ust. 5.
Poprawka 382
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 4 a (nowy)
4a.  System nie zastępuje ani nie zmienia obowiązków organów nadzoru rynku.
Poprawka 383
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 5 – akapit 1 – wprowadzenie
5.  Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia:
5.  Do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja przyjmuje akt delegowany zgodnie z art. 73 w celu uzupełnienia niniejszego rozporządzenia przez określenie:
Poprawka 384
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 64 – ustęp 5 – akapit 2
Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
skreśla się
Poprawka 385
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 1
1.  Do dnia 1 stycznia 2026 r. każda bateria przemysłowa każdy akumulator pojazdu elektrycznego wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku, których pojemność przekracza 2 kWh, będzie posiadać elektroniczny wpis („paszport baterii”).
1.  Do dnia 1 stycznia 2026 r. każda bateria przemysłowa, każdy akumulator pojazdu elektrycznego i każda bateria do lekkich środków transportu wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku będzie posiadać elektroniczny wpis („paszport baterii”).
Poprawka 386
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3
3.  Paszport baterii jest powiązany z informacjami o podstawowych właściwościach każdego rodzaju i modelu baterii przechowywanymi w źródłach danych systemu ustanowionego na podstawie art. 64. Podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterię przemysłową lub akumulator pojazdu elektrycznego zapewnia, aby dane zawarte w paszporcie baterii były poprawne, kompletne i aktualne.
3.  W przypadku baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych paszport baterii jest powiązany z informacjami o podstawowych właściwościach każdego rodzaju i modelu baterii przechowywanymi w źródłach danych systemu ustanowionego na podstawie art. 64.Podmiot gospodarczy wprowadzający do obrotu baterię przemysłową lub akumulator pojazdu elektrycznego zapewnia, aby dane zawarte w paszporcie baterii były poprawne, kompletne i aktualne.
Poprawka 387
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  W przypadku baterii do lekkich środków transportu paszport baterii zawiera informacje opisane w art. 13 ust. 5 lit. a)–d), i) i j) oraz zaktualizowane informacje na temat baterii powiązane ze zmianami jej statusu.
Poprawka 388
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 4
4.  Paszport baterii jest dostępny online za pośrednictwem systemów elektronicznych interoperacyjnych z systemem ustanowionym na podstawie art. 64.
4.  Paszport baterii jest dostępny online za pośrednictwem systemów elektronicznych, które są interoperacyjne z systemem ustanowionym na podstawie art. 64 oraz za pośrednictwem kodu QR, o którym mowa w art. 13 ust. 5.
Poprawka 389
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 5
5.  Paszport baterii umożliwia dostęp do informacji dotyczących wartości parametrów wydajności i trwałości, o których mowa w art. 10 ust. 1, gdy baterię wprowadzono do obrotu i gdy jej status uległ zmianie.
5.  Paszport baterii umożliwia dostęp do informacji dotyczących wartości parametrów wydajności i trwałości, o których mowa w art. 10 ust. 1, oraz informacji o stanie zdrowia baterii zgodnie z art. 14, gdy baterię wprowadzono do obrotu i gdy jej status uległ zmianie.
Poprawka 390
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 6
6.  Gdy zmiana statusu wynika z działań naprawczych lub związanych z wykorzystaniem do innych celów, odpowiedzialność za wpis dotyczący baterii w paszporcie baterii przenosi się na podmiot gospodarczy, który uznaje się za podmiot wprowadzający baterię przemysłową lub akumulator pojazdu elektrycznego do obrotu lub który oddaje ją lub go do użytku.
6.  Gdy zmiana statusu wynika z działań związanych z wykorzystaniem do innych celów lub regeneracją, odpowiedzialność za wpis dotyczący baterii w paszporcie baterii przenosi się na podmiot gospodarczy, który uznaje się za podmiot wprowadzający baterię przemysłową, akumulator pojazdu elektrycznego lub baterię do lekkich środków transportu do obrotu lub który oddaje ją lub go do użytku. Rejestr baterii wykorzystywanych do innych celów lub regenerowanych jest powiązany z rejestrem oryginalnego zastosowania baterii.
Poprawka 391
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 – wprowadzenie
7.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów wykonawczych celem ustanowienia zasad dostępu do informacji i danych dostępnych za pośrednictwem paszportu baterii, ich udostępniania, zarządzania nimi oraz ich przeglądania, publikowania i ponownego wykorzystywania.
7.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 73 celem ustanowienia zasad dostępu do informacji i danych dostępnych za pośrednictwem paszportu baterii, ich udostępniania, zarządzania nimi oraz ich przeglądania, publikowania i ponownego wykorzystywania.
Poprawka 392
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 65 – ustęp 7 – akapit 1
Akty te przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
skreśla się
Poprawka 393
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit 1
1.  W przypadku gdy organy nadzoru rynku jednego państwa członkowskiego mają wystarczające powody, by sądzić, że dana bateria objęta niniejszym rozporządzeniem stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa osób, mienia lub środowiska, dokonują one oceny tej baterii pod kątem spełnienia wszystkich odpowiednich wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu.
1.  Organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole baterii udostępnianych online i offline w wymaganym zakresie poprzez kontrole dokumentacji oraz, w stosownych przypadkach, kontrole fizyczne i laboratoryjne oparte na odpowiednich próbkach, pod kątem spełnienia wszystkich odpowiednich wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu. Organy nadzoru rynku mogą wysyłać baterie do unijnej jednostki badawczej, o której mowa w art. 68a, w celu przeprowadzenia takiej oceny.
Poprawka 394
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)
Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające jednolite warunki kontroli, kryteria określania częstotliwości kontroli oraz liczbę próbek do kontroli zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 74 ust. 3.
Poprawka 395
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy organy nadzoru rynku uznają, że niezgodność z wymogami nie ogranicza się do ich terytorium krajowego, informują Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz o działaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu gospodarczego.
2.  Organy nadzoru rynku informują Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wynikach oceny oraz o działaniach, których podjęcia zażądały od danego podmiotu gospodarczego.
Poprawka 396
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 5 – litera a
a)  niespełnienia przez baterię wymogów określonych w rozdziale II lub III niniejszego rozporządzenia;
a)  niespełnienia przez baterię wymogów określonych w rozdziale II lub III lub art. 39 niniejszego rozporządzenia;
Poprawka 397
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – ustęp 8 a (nowy)
8a.  Konsumenci mają możliwość wprowadzania informacji na temat baterii stwarzających ryzyko dla konsumentów w oddzielnej sekcji wspólnotowego systemu szybkiego informowania (RAPEX) przewidzianego w art. 12 dyrektywy 2001/95/WE. Komisja należycie uwzględnia otrzymane informacje i w stosownych przypadkach zapewnia podjęcie działań następczych, włącznie z przekazywaniem informacji odpowiednim organom krajowym, stosownie do przypadku.
Komisja przyjmuje akt wykonawczy zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 74 ust. 2, w celu określenia warunków przekazywania informacji, o których mowa w akapicie pierwszym, oraz przekazywania takich informacji właściwym organom krajowym w celu podjęcia działań następczych.
Poprawka 398
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 67 – ustęp 1 – akapit 1
1.  W przypadku gdy po zakończeniu procedury określonej w art. 66 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka zastosowanego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawodawstwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Na podstawie wyników tej oceny Komisja postanawia w drodze aktu wykonawczego, czy środek krajowy jest uzasadniony.
1.  W przypadku gdy po zakończeniu procedury określonej w art. 66 ust. 3 i 4 zgłaszane są sprzeciwy wobec środka zastosowanego przez państwo członkowskie lub w przypadku gdy Komisja uzna, że środek krajowy jest sprzeczny z prawodawstwem Unii, Komisja niezwłocznie rozpoczyna konsultacje z państwami członkowskimi i zainteresowanym podmiotem gospodarczym lub zainteresowanymi podmiotami gospodarczymi oraz dokonuje oceny tego środka krajowego. Komisja kończy tę ocenę w terminie miesiąca. Na podstawie wyników tej oceny Komisja postanawia w drodze aktu wykonawczego, czy środek krajowy jest uzasadniony.
Poprawka 399
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 1
1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 67 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że bateria, pomimo zgodności z wymaganiami określonymi w rozdziałach II i III, stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa osób, dla ochrony mienia lub dla środowiska, wzywa ono dany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich stosownych środków w celu zapewnienia, aby taka bateria, w chwili wprowadzenia do obrotu, nie stwarzała już tego zagrożenia, w celu wycofania jej z rynku lub jej odzyskania w rozsądnym terminie, który jest współmierny do charakteru takiego zagrożenia.
1.  W przypadku gdy po przeprowadzeniu oceny na podstawie art. 67 ust. 1 państwo członkowskie stwierdzi, że bateria, pomimo zgodności z wymaganiami określonymi w rozdziałach II i III, stwarza zagrożenie lub może być w sposób uzasadniony uznana za stwarzającą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa osób, dla ochrony mienia lub dla środowiska, wzywa ono dany podmiot gospodarczy do podjęcia wszelkich stosownych środków w celu zapewnienia, aby taka bateria, w chwili wprowadzenia do obrotu, nie stwarzała już tego zagrożenia, w celu wycofania jej z rynku lub jej odzyskania w rozsądnym terminie, który jest współmierny do charakteru takiego zagrożenia.
Poprawka 400
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 – ustęp 3
3.  Państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje informacje Komisji i pozostałym państwom członkowskim. Informacje obejmują wszelkie dostępne szczegóły, w szczególności dane konieczne do identyfikacji danych baterii, informacje na temat ich pochodzenia i łańcucha dostaw, charakteru występującego zagrożenia oraz rodzaju i okresu obowiązywania podjętych środków krajowych.
3.  Państwo członkowskie niezwłocznie przekazuje informacje Komisji i pozostałym państwom członkowskim. Informacje obejmują wszelkie dostępne szczegóły, w szczególności dane konieczne do identyfikacji danych baterii, informacje na temat ich pochodzenia i łańcucha wartości, charakteru występującego zagrożenia oraz rodzaju i okresu obowiązywania podjętych środków krajowych.
Poprawka 401
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 a (nowy)
Artykuł 68a
Unijna jednostka badawcza
1.  Do dnia ... [dwa lata po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia] Komisja wyznacza unijną jednostkę badawczą specjalizującą się w bateriach zgodnie z art. 21 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2019/1020.
2.  Unijna jednostka badawcza służy jako centrum kompetencji w zakresie:
a)  udzielania Komisji, w drodze odstępstwa od art. 21 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2019/1020, niezależnego doradztwa technicznego i naukowego w trakcie postępowań, o których mowa w art. 32 tego rozporządzenia, oraz w trakcie ocen, o których mowa w art. 67 ust. 1 i art. 68 ust. 4 tego rozporządzenia;
b)  przeprowadzania badania baterii na wniosek organów nadzoru rynku do celów oceny, o której mowa w art. 66 ust. 1.
Poprawka 402
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 68 b (nowy)
Artykuł 68b
Krajowe centra kompetencji w zakresie baterii
1.  Organy nadzoru rynku uzgadniają z organizacjami reprezentującymi podmioty gospodarcze i ośrodkami badawczymi utworzenie krajowego centrum kompetencji w zakresie baterii w każdym państwie członkowskim.
2.  Krajowe centra kompetencji w zakresie baterii, o których mowa w ust. 1, prowadzą działania mające na celu promowanie zgodności, identyfikowanie niezgodności, podnoszenie świadomości oraz udzielanie wskazówek i porad technicznych w odniesieniu do wymogów niniejszego rozporządzenia. W stosownych przypadkach inne zainteresowane strony, takie jak organizacje reprezentujące użytkowników końcowych, mogą również uczestniczyć w działaniach krajowych centrów kompetencji w zakresie baterii.
3.  Zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/1020 organ nadzoru rynku i strony, o których mowa w ust. 1, dopilnowują, by działania prowadzone przez krajowe centrum kompetencji w zakresie baterii nie prowadziły do nieuczciwej konkurencji między podmiotami gospodarczymi i nie wpływały na obiektywność, niezależność i bezstronność stron.
Poprawka 403
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Nie naruszając art. 66, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że bateria nieobjęta zakresem art. 68 jest niezgodna z niniejszym rozporządzeniem lub podmiot gospodarczy uchybił obowiązkowi określonemu w niniejszym rozporządzeniu, zobowiązuje ono dany podmiot gospodarczy do usunięcia odnośnych niezgodności. Takie niezgodności obejmują następujące sytuacje:
1.  Nie naruszając art. 66, w przypadku gdy państwo członkowskie uzna, że bateria nieobjęta zakresem art. 68 jest niezgodna z niniejszym rozporządzeniem lub podmiot gospodarczy uchybił obowiązkowi określonemu w niniejszym rozporządzeniu, zobowiązuje ono dany podmiot gospodarczy do usunięcia odnośnych niezgodności. Aby ułatwić realizację tego zadania, państwa członkowskie ustanawiają dla konsumentów łatwo dostępne kanały zgłaszania przypadków nieprzestrzegania przepisów. Takie niezgodności obejmują następujące sytuacje:
Poprawka 404
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera k
k)  nie spełniono wymogów związanych ze strategią w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw określonych w art. 39.
k)  nie spełniono wymogów związanych ze strategią w zakresie należytej staranności w łańcuchu wartości określonych w art. 39.
Poprawka 405
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 1 – litera k a (nowa)
ka)  nie są spełnione wymogi dotyczące paszportów baterii, o których mowa w art. 65.
Poprawka 406
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Właściwym organom państw członkowskich przyznaje się uprawnienia dochodzeniowe zgodnie z art. 14 rozporządzenia (UE) 2019/1020 w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli, opartych na analizie ryzyka lub na podstawie otrzymanych informacji, w celu wykrycia ewentualnych niezgodności.
Poprawka 407
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3 b (nowy)
3b.  Organy nadzoru rynku współpracują w celu zapewnienia transgranicznego egzekwowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale VI rozporządzenia (UE) 2019/1020.
Poprawka 408
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 3 c (nowy)
3c.  Państwa członkowskie współpracują w ramach sieci egzekwowania prawa, aby wspierać się wzajemnie w postępowaniach w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w przypadku sprzedaży transgranicznej w Unii.
Poprawka 409
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 70 – ustęp 1
1.  Instytucje zamawiające, które zdefiniowano w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE lub w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE, oraz podmioty zamawiające, które zdefiniowano w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE, dokonując zamówień na baterie lub produkty zawierające baterie w sytuacjach wchodzących w zakres wspomnianych dyrektyw, uwzględniają ich wpływ na środowisko w całym cyklu życia w celu zapewnienia, by taki wpływ nabytych baterii był ograniczony do minimum.
1.  Instytucje zamawiające, które zdefiniowano w art. 2 pkt 1 dyrektywy 2014/24/UE lub w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE, oraz podmioty zamawiające, które zdefiniowano w art. 4 ust. 1 dyrektywy 2014/25/UE, dokonując zamówień na baterie lub produkty zawierające baterie w sytuacjach wchodzących w zakres wspomnianych dyrektyw, dają pierwszeństwo bateriom najbardziej przyjaznym dla środowiska w oparciu o ich cały cykl życia w celu zapewnienia, by taki wpływ nabytych baterii był ograniczony do minimum.
Poprawka 410
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 3 a (nowy)
3a.  Jeżeli państwo członkowskie jest zdania, że stosowanie substancji w produkcji baterii lub obecność substancji w bateriach, gdy są one wprowadzane do obrotu lub na dalszych etapach ich cyklu życia, w tym na etapie zużycia, stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska i że zagrożenie nie jest odpowiednio kontrolowane i musi być wyeliminowane, powiadamia Agencję o proponowanym przygotowaniu dokumentacji zgodnej z wymogami dotyczącymi dokumentacji w sprawie ograniczeń. Jeżeli dane zawarte w tej dokumentacji wykażą, że niezbędne jest podjęcie na obszarze całej Wspólnoty działań idących dalej niż obecnie stosowane środki, państwo członkowskie przedkłada dokumentację Agencji, aby umożliwić rozpoczęcie wprowadzania ograniczeń.
Poprawka 411
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 71 – ustęp 14 a (nowy)
14a.  W ciągu 6 miesięcy od jakiejkolwiek zmiany rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub od wejścia w życie przyszłych przepisów unijnych dotyczących kryteriów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do substancji niebezpiecznych i chemikaliów Komisja ocenia, czy ta zmiana rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 lub przyszłe przepisy unijne wymagają zmiany niniejszego artykułu, oraz przyjmuje, w stosownych przypadkach, akt delegowany zgodnie z art. 73 niniejszego rozporządzenia w celu odpowiedniej zmiany tych przepisów.
Poprawka 412
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – ustęp 2 a (nowy)
2a.  Uznane mogą zostać jedynie systemy kierowane przez przemysł, które spełniają wymogi art. 39 i zostały zweryfikowane przez strony trzecie.
Poprawka 413
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73– ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 39 ust. 8, art. 55 ust. 4, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 6, art. 58 ust. 3art. 70 ust. 2 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5a, art. 7 ust. 1 akapit trzeci lit. a), art. 7 ust. 1 akapit czwarty, art. 7 ust. 2 akapit czwarty lit. a), art. 7 ust. 3 akapit trzeci i czwarty, art. 8 ust. 1 akapit drugi lit. a), art. 8 ust. 4a, art. 9 ust. 2 akapit drugi, art. 10 ust. 1b i 1c, art. 10 ust. 3 akapit pierwszy, art. 10 ust. 3a, art. 11a ust. 4, art. 11b ust. 2, art. 13 ust. 6a, art. 14 ust. 3 akapit 1a, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 39 ust. 8 i 8a, art. 55 ust. 2b, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 57 ust. 5a, art. 58 ust. 3, art. 64 ust. 5, art. 65 ust. 7, art. 70 ust. 3, art. 71 ust. 14a i art. 76 ust. 1b powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... [data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
Poprawka 414
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 39 ust. 8, art. 55 ust. 4, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 6, art. 58 ust. 3art. 70 ust. 2, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5a, art. 7 ust. 1 akapit trzeci lit. a), art. 7 ust. 1 akapit czwarty, art. 7 ust. 2 akapit czwarty lit. a), art. 7 ust. 3 akapit trzeci i czwarty, art. 8 ust. 1 akapit drugi lit. a), art. 8 ust. 4a, art. 9 ust. 2 akapit drugi, art. 10 ust. 1b i 1c, art. 10 ust. 3 akapit pierwszy, art. 10 ust. 3a, art. 11a ust. 4, art. 11b ust. 2, art. 13 ust. 6a, art. 14 ust. 3 akapit 1a, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 39 ust. 8 i 8a, art. 55 ust. 2b, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 57 ust. 5a, art. 58 ust. 3, art. 64 ust. 5, art. 65 ust. 7, art. 70 ust. 3, art. 71 ust. 14a i art. 76 ust. 1b może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 415
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 6
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, 2 i 3, art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 27 ust. 3, art. 39 ust. 8, art. 55 ust. 4, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 6, art. 58 ust. 3 i art. 70 ust. 2 wchodzi w życie wyłącznie wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 6 ust. 2, art. 6 ust. 5a, art. 7 ust. 1 akapit trzeci lit. a), art. 7 ust. 1 akapit czwarty, art. 7 ust. 2 akapit czwarty lit. a), art. 7 ust. 3 akapit trzeci i czwarty, art. 8 ust. 1 akapit drugi lit. a), art. 8 ust. 4a, art. 9 ust. 2 akapit drugi, art. 10 ust. 1b i 1c, art. 10 ust. 3 akapit pierwszy, art. 10 ust. 3a, art. 11a ust. 4, art. 11b ust. 2, art. 13 ust. 6a, art. 14 ust. 3 akapit 1a, art. 12 ust. 2, art. 17 ust. 4, art. 39 ust. 8 i 8a, art. 55 ust. 2b, art. 56 ust. 4, art. 57 ust. 4, art. 57 ust. 5a, art. 58 ust. 3, art. 64 ust. 5, art. 65 ust. 7, art. 70 ust. 3, art. 71 ust. 14a i art. 76 ust. 1b wchodzi w życie wyłącznie wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 416
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 75 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie
(2)  w załączniku I do wykazu unijnych przepisów w sprawie harmonizacji dodaje się pkt 71 w brzmieniu:
(2)  w załączniku I pkt 21 wykazu unijnych przepisów w sprawie harmonizacji otrzymuje brzmienie:
Poprawka 417
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 a (nowy)
Do 1 stycznia 2023 r. Komisja opracowuje zharmonizowane kryteria lub wytyczne dotyczące skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar oraz odszkodowań za szkody wyrządzone osobom fizycznym.
Kryteria te obejmują co najmniej następujące typy naruszeń:
–  składanie fałszywych oświadczeń w toku procedur oceny zgodności określonych w rozdziale IV oraz środków określonych w art. 66 i 68;
–  fałszowanie wyników badań do celów zgodności lub nadzoru rynku;
–  zatajanie danych lub specyfikacji technicznych, które mogłyby prowadzić do wycofania baterii lub jej części składowych z rynku lub do odmowy wydania lub do wycofania deklaracji zgodności.
Poprawka 418
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76– ustęp 1 b (nowy)
Do dnia 1 stycznia 2023 r. Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 73, uzupełniające niniejsze rozporządzenie poprzez ustanowienie kryteriów dotyczących skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar oraz odszkodowań za szkody wyrządzone osobom fizycznym, obejmujących co najmniej naruszenia wymienione w ust. 1a.
Poprawka 419
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 1
1.  Do dnia 31 grudnia 2030 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia oraz jego wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
1.  Do dnia 31 grudnia 2030 r., a następnie co 5 lat, Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące wykonania niniejszego rozporządzenia oraz jego wpływu na środowisko, zdrowie ludzi i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz przedkłada je i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 420
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c
c)  wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu dostaw określonych w art. 39 i 72;
c)  wymogów dotyczących należytej staranności w łańcuchu wartości baterii określonych w art. 39 i 72;
Poprawka 421
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)
da)  środków dotyczących identyfikacji podmiotów gospodarczych określonych w art. 45;
Poprawka 422
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d b (nowa)
db)  naruszeń oraz skuteczności, proporcjonalności i odstraszającego charakteru kar, zgodnie z art. 76;
Poprawka 423
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d c (nowa)
dc)  analizy wpływu rozporządzenia na konkurencyjność i inwestycje w sektorze baterii oraz na obciążenie administracyjne.
Poprawka 424
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 77 – ustęp 2 – akapit 2
W stosownych przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia.
W stosownych przypadkach sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 1, towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany odpowiednich przepisów niniejszego rozporządzenia.
Poprawka 425
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 79 – ustęp 2
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2022 r.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia ... [6 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia].
Poprawka 426
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – tabela – wiersz 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2a.  Ołów

Baterie przenośne nie zawierają wagowo powyżej 0,01 % ołowiu (wyrażonego jako ołów metaliczny), bez względu na to, czy są one wmontowane w urządzeniach.

Nr CAS 7439-92-1

 

Nr WE 231-100-4 i jej związki

 

Poprawka 427
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 1 – ustęp 1 – litera c a (nowa)
ca)  „Ocena jakości danych” oznacza półilościową ocenę kryteriów jakości zbioru danych w oparciu o reprezentatywność technologiczną, reprezentatywność geograficzną, reprezentatywność związaną z czasem i precyzję. Za jakość danych przyjmuje się udokumentowaną jakość danych zbioru danych.
Poprawka 428
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 – ustęp 2
Zharmonizowane zasady dokonywania obliczeń określone w art. 7 opierają się na zasadniczych elementach zawartych w niniejszym załączniku, są zgodne z najnowszą wersją metody Komisji odnoszącej się do śladu środowiskowego produktu80 (PEF) i odpowiednimi zasadami dotyczącymi kategorii śladu środowiskowego produktu (PEFCR)81 oraz odzwierciedlają postanowienia umów międzynarodowych i postęp naukowo-techniczny w dziedzinie oceny cyklu życia82.
Zharmonizowane zasady dokonywania obliczeń określone w art. 7 opierają się na zasadniczych elementach zawartych w niniejszym załączniku, są zgodne z najnowszą wersją metody Komisji odnoszącej się do śladu środowiskowego produktu80 (PEF) i odpowiednimi zasadami dotyczącymi kategorii śladu środowiskowego produktu (PEFCR)81 oraz odzwierciedlają postanowienia umów międzynarodowych i postęp naukowo-techniczny w dziedzinie oceny cyklu życia82. Opracowywanie i aktualizacja metod PEF oraz odpowiednich PEFCR powinny być otwarte i przejrzyste oraz obejmować odpowiednią reprezentację organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich i innych zainteresowanych stron.
__________________
__________________
80https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=PL
80https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=PL
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Zob https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
82 Zob. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
Poprawka 429
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 2 a (nowy)
2a.  Wykorzystanie energii i rozliczanie zużycia energii
Do obliczania intensywności emisji dwutlenku węgla dla energii wykorzystywanej na różnych etapach cyklu życia baterii i w różnych procesach zgodnie z wykazem w pkt 4 wykorzystuje się dane dotyczące średniej emisji dwutlenku węgla w państwie, w którym dana działalność lub dany proces miały miejsce. Niższe współczynniki emisji stosuje jedynie w przypadkach, gdy podmiot gospodarczy może skutecznie udowodnić, że region, w którym miała miejsce określona działalność i który dostarczał energię podmiotowi gospodarczemu, lub jego indywidualne procesy lub dostawy energii są mniej emisyjne niż średnia danego państwa. Fakt ten należy udowodnić poprzez dowód, że energia pochodzi z tego regionu i jest mniej emisyjna, lub poprzez bezpośrednie połączenie z odnawialnym lub mniej emisyjnym źródłem energii lub umowę wykazującą związek czasowy i powiązanie geograficzne między dostawami energii a jej wykorzystaniem przez podmiot gospodarczy, co musi zostać potwierdzone oświadczeniem weryfikacyjnym strony trzeciej.
Poprawka 430
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4 – ustęp 1 – tabela – wiersz 2

Tekst proponowany przez Komisję

Pozyskiwanie i przetwarzanie wstępne surowców

Obejmuje to wydobycie i obróbkę wstępną po produkcję ogniw i komponentów baterii (masa czynna, separator, elektrolit, obudowy, aktywne i pasywne komponenty baterii) oraz komponenty elektryczne/elektroniczne.

Poprawka

Pozyskiwanie i przetwarzanie wstępne surowców

Obejmuje to wydobycie i inne odnośne pozyskiwanie, obróbkę wstępną i transport wszelkich surowców i masy czynnej po produkcję ogniw i komponentów baterii (masa czynna, separator, elektrolit, obudowy, aktywne i pasywne komponenty baterii) oraz komponenty elektryczne/elektroniczne.

Poprawka 431
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 4 – akapit 3
Etap użytkowania należy wyłączyć z obliczeń dotyczących śladu węglowego w całym cyklu życia, ponieważ wytwórcy nie mają bezpośredniego wpływu na ten etap, chyba że zostanie wykazane, że wybory dokonywane przez wytwórców baterii na etapie projektowania mogą przyczynić się do tego wpływu w sposób istotny.
Etap użytkowania można wyłączyć z obliczeń dotyczących śladu węglowego w całym cyklu życia jedynie w przypadku, gdy wytwórcy mogą skutecznie wykazać, że wybory dokonywane na etapie projektowania prowadzą do jedynie nieistotnego wpływu na ten etap.
Poprawka 432
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5 – akapit 2
W szczególności wszystkie dane dotyczące działalności związane z anodą, katodą, elektrolitem, separatorem i obudową ogniwa baterii odnoszą się do określonego modelu baterii wyprodukowanego w określonym zakładzie produkcyjnym (tj. nie wolno stosować domyślnych danych dotyczących działalności). Dane dotyczące działalności w odniesieniu do określonego modelu baterii muszą być wykorzystane w połączeniu z odpowiednimi wtórnymi zbiorami danych zgodnymi ze śladem środowiskowym produktu.
W szczególności wszystkie dane dotyczące działalności związane z surowcami, anodą, katodą, elektrolitem, separatorem i obudową ogniwa baterii odnoszą się do określonego modelu baterii wyprodukowanego w określonym zakładzie produkcyjnym (tj. nie wolno stosować domyślnych danych dotyczących działalności). Dane dotyczące działalności w odniesieniu do określonego modelu baterii muszą być wykorzystane w połączeniu z odpowiednimi wtórnymi zbiorami danych zgodnymi ze śladem środowiskowym produktu.
Poprawka 433
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 5 – ustęp 5 – tiret 1
—  Etap pozyskiwania i przetwarzania wstępnego surowców
—  Etap pozyskiwania, w tym transportu, i przetwarzania wstępnego surowców
Poprawka 434
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik II – punkt 8 – akapit 1
W zależności od rozkładu wartości deklaracji dotyczących śladu węglowego w odniesieniu do baterii wprowadzonych do obrotu na rynku wewnętrznym UE, zostanie określona znacząca liczba klas efektywności, przy czym kategoria A jest najwyższą klasą z najmniejszym śladem węglowym, aby umożliwić rozróżnienie między produktami obecnymi na rynku.
W zależności od rozkładu wartości deklaracji dotyczących śladu węglowego i oceny jakości danych w odniesieniu do baterii wprowadzonych do obrotu na rynku wewnętrznym UE, zostanie określona znacząca liczba klas efektywności, przy czym kategoria A jest najwyższą klasą z najmniejszym śladem węglowym, aby umożliwić rozróżnienie między produktami obecnymi na rynku.
Poprawka 435
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – nagłówek
Parametry baterii przenośnych ogólnego stosowania w zakresie wydajności elektrochemicznej i trwałości
Parametry baterii przenośnych w zakresie wydajności elektrochemicznej i trwałości
Poprawka 436
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 1
1.  Pojemność baterii, wielkość ładunku elektrycznego dostarczanego przez baterię w określonych warunkach.
1.  Pojemność baterii, wielkość ładunku elektrycznego dostarczanego przez baterię w warunkach rzeczywistych.
Poprawka 437
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – punkt 3
3.  Okres trwałości (charakterystyka opóźnionego rozładowania), względne zmniejszenie minimalnego średniego czasu pracy po określonym czasie i w określonych warunkach.
3.  Okres trwałości (charakterystyka opóźnionego rozładowania), względne zmniejszenie minimalnego średniego czasu pracy, przy początkowo zmierzonej wydajności jako punktu odniesienia, po określonym czasie i w określonych warunkach.
Poprawka 438
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – nagłówek
Wymogi w zakresie wydajności elektrochemicznej i trwałości w odniesieniu do baterii przemysłowych wielokrotnego ładowania i akumulatorów pojazdów elektrycznych
Wymogi w zakresie wydajności elektrochemicznej i trwałości w odniesieniu do baterii do lekkich środków transportu, baterii przemysłowych i akumulatorów pojazdów elektrycznych
Poprawka 439
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – ustęp 1 – punkt 3
3.  Opór wewnętrzny (w Ω) wzrost oporu wewnętrznego (w %).
3.  Opór wewnętrzny (w Ω), wzrost oporu wewnętrznego (w %) i impedancja elektrochemiczna (w Ω).
Poprawka 440
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – ustęp 1 – punkt 5
5.  Wskazanie oczekiwanego cyklu życia baterii w warunkach, na które je zaprojektowano.
5.  Oczekiwany cykl życia baterii w warunkach odniesienia, na które je zaprojektowano, wyrażony w cyklach i latach kalendarzowych.
Poprawka 441
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
5a.  Samorozładowanie.
Poprawka 442
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – akapit 2
„Pojemność znamionowa” oznacza całkowitą liczbę amperogodzin (Ah), które można wykorzystać, gdy bateria jest w pełni naładowana w określonych warunkach.
„Pojemność znamionowa” oznacza całkowitą liczbę amperogodzin (Ah), które można wykorzystać, gdy bateria jest w pełni naładowana w określonych warunkach odniesienia.
Poprawka 443
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – akapit 3
„Spadek pojemności” oznacza spadek w czasie i po zużyciu ładunku, który bateria może dostarczyć w warunkach napięcia znamionowego, w stosunku do pierwotnej pojemności znamionowej deklarowanej przez wytwórcę.
„Spadek pojemności” oznacza spadek w czasie i po zużyciu ładunku, który bateria może dostarczyć w warunkach napięcia znamionowego, w stosunku do pierwotnej pojemności znamionowej.
Poprawka 444
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – akapit 4
„Moc” oznacza ilość energii, jaką bateria może dostarczyć w danym okresie czasu.
„Moc” oznacza ilość energii, jaką bateria może dostarczyć w danym okresie czasu w warunkach odniesienia.
Poprawka 445
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – akapit 6
„Opór wewnętrzny” oznacza przeciwstawienie się przepływowi prądu w ogniwie lub baterii, czyli sumę oporu elektronicznego i oporu jonowego w udziale w całkowitym oporze efektywnym, łącznie z właściwościami indukcyjnymi/ w zakresie pojemności.
„Opór wewnętrzny” oznacza przeciwstawienie się przepływowi prądu w ogniwie lub baterii w warunkach odniesienia, czyli sumę oporu elektronicznego i oporu jonowego w udziale w całkowitym oporze efektywnym, łącznie z właściwościami indukcyjnymi/ w zakresie pojemności.
Poprawka 446
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – Część A – akapit 7 a (nowy)
„Samorozładowanie” oznacza zmniejszenie zmagazynowanego ładunku elektrycznego, gdy elektrody baterii nie są podłączone (na przykład gdy bateria jest przechowywana lub nieużywana) przez dłuższy czas (np. 48 h, 168 h, 720 h), co powoduje stopniowe zmniejszanie się naładowania baterii w czasie.
Poprawka 447
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 6 – wprowadzenie
6.  Propagacja termiczna
6.  Ochrona przed propagacją termiczną
Poprawka 448
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 7 – ustęp 1
7.  Uszkodzenia mechaniczne spowodowane działaniem sił zewnętrznych (upadek i uderzenie).
7.  Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi
Badania te symulują jedną lub więcej sytuacji, w których bateria przypadkowo spada lub uderza w nią ciężki przedmiot, a następnie nadal działa ona zgodnie z przeznaczeniem, do którego została zaprojektowana. Kryteria symulacji tych sytuacji powinny odzwierciedlać rzeczywiste użytkowanie.
Badania te symulują jedną lub więcej sytuacji, w których bateria jest przypadkowo narażona na naprężenia mechaniczne, a następnie nadal działa ona zgodnie z przeznaczeniem, do którego została zaprojektowana. Kryteria symulacji tych sytuacji powinny odzwierciedlać rzeczywiste użytkowanie.
Poprawka 449
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 9 a (nowy)
9a.  Badanie ognioodporności
W badaniu ognioodporności baterię poddaje się działaniu ognia i ocenia się ryzyko wybuchu. Pomiar uwolnionej energii jest ważnym wskaźnikiem bezpieczeństwa.
Poprawka 450
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – punkt 9 b (nowy)
9b.  Emisja gazów – pomiary substancji niebezpiecznych
Baterie mogą zawierać znaczne ilości potencjalnie niebezpiecznych materiałów, np. wysoce łatwopalne elektrolity, składniki żrące i toksyczne. W określonych warunkach szczelność baterii może zostać naruszona i może dojść do uwolnienia niebezpiecznych gazów. W związku z tym w badaniach symulujących nieodpowiednie stosowanie i niewłaściwe użycie należy wskazać i określić ilościowo substancje uwalniane z baterii.
Poprawka 451
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część A– ustęp 1 – punkt 5
5.  data wprowadzenia do obrotu;
skreśla się
Poprawka 452
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część A– ustęp 1 – punkt 5 a (nowy)
5a.  masa baterii
Poprawka 453
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część A– ustęp 1 – punkt 7
7.  substancje niebezpieczne zawarte w baterii, inne niż rtęć, kadm lub ołów;
7.  substancje niebezpieczne zawarte w baterii, których stężenie m/m przekracza 0,1 %, inne niż rtęć, kadm lub ołów;
Poprawka 454
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część A– ustęp 1 – punkt 8
8.  surowce krytyczne zawarte w baterii
skreśla się
Poprawka 455
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część A a (nowa)
Aa.  Dodatkowe informacje o bateriach dostępne za pomocą kodu QR
1.  Data wprowadzenia do obrotu.
2.  Surowce krytyczne zawarte w baterii, których stężenie m/m przekracza 0,1 %.
3.  Informacje dotyczące zużycia energii elektrycznej, innych form energii oraz, w stosownych przypadkach, innych podstawowych zasobów podczas użytkowania.
Poprawka 456
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – Część C – akapit 1
Kod QR jest w 100 % czarny i ma rozmiary, które są łatwe do odczytania przez powszechnie dostępne czytniki QR, takie jak te zintegrowane w przenośnych urządzeniach komunikacyjnych.
Kod QR ma kolor, który silnie kontrastuje z tłem, na którym jest umieszczony, i rozmiary, które są łatwe do odczytania przez powszechnie dostępne czytniki QR, takie jak te zintegrowane w przenośnych urządzeniach komunikacyjnych.
Poprawka 457
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – Część A – punkt 1 – akapit 1
Wewnętrzna kontrola produkcji to procedura oceny zgodności, w której wytwórca wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2, 3 i 4, a także zapewnia i oświadcza, że bateria spełnia wymagania określone w art. 6, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 mające do nich zastosowanie.
Wewnętrzna kontrola produkcji to procedura oceny zgodności, w której wytwórca wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2, 3 i 4, a także zapewnia i oświadcza, że bateria spełnia wymagania określone w art. 6, 9, 11, 13 i 14 mające do nich zastosowanie.
Poprawka 458
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIII – Część – punkt 1 – akapit 1
Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana weryfikacja to procedura oceny zgodności, dzięki której wytwórca wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2, 3, 4 i 5, a także zapewnia i oświadcza, że bateria spełnia mające zastosowanie wymagania określone w art. 7, 8 i 39.
Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana weryfikacja to procedura oceny zgodności, dzięki której wytwórca wywiązuje się ze zobowiązań określonych w pkt 2, 3, 4 i 5, a także zapewnia i oświadcza, że bateria spełnia mające zastosowanie wymagania określone w art. 7, 8, 10, 12 i 39.
Poprawka 507
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IX - punkt 4
4.  Przedmiot deklaracji (identyfikacja baterii umożliwiająca jej identyfikowalność): opis baterii.
4.  Przedmiot deklaracji (identyfikacja baterii umożliwiająca jej identyfikowalność, która, w odpowiednim przypadku, może zawierać obraz baterii): opis baterii.
Poprawka 459
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 1 – litera a a (nowa)
aa)  żelazo;
Poprawka 460
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 1 – litera a b (nowa)
ab)  miedź;
Poprawka 461
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 1 – litera a c (nowa)
ac)  boksyt;
Poprawka 462
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera a
a)  powietrze;
a)  powietrze, w tym zanieczyszczenie powietrza;
Poprawka 463
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera b
b)  woda;
b)  woda, w tym dostęp do wody, zanieczyszczenie i ubytek wód słodkich, wody pitnej, oceanów i mórz;
Poprawka 464
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera c
c)  gleba;
c)  gleba, w tym zanieczyszczenie gleby spowodowane usuwaniem i przetwarzaniem odpadów;
Poprawka 465
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera d
d)  różnorodność biologiczna;
d)  różnorodność biologiczna, w tym szkody wyrządzone dzikiej faunie i florze, siedliskom przyrodniczym i ekosystemom;
Poprawka 466
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera d a (nowa)
da)  klimat, w tym emisja gazów cieplarnianych;
Poprawka 467
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera d b (nowa)
db)  gospodarka odpadami, w tym szkody spowodowane przez praktyki związane z odpadami przeróbczymi
Poprawka 468
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera i
i)  życie społeczne.
i)  życie społeczne, w tym życie społeczne ludności rdzennej;
Poprawka 469
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 2 – litera i a (nowa)
ia)  dostęp do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.
Poprawka 470
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera c
c)  decyzję COP VIII/28 Konwencji o różnorodności biologicznej – Dobrowolne wytyczne w sprawie różnorodności biologicznej – całościowa ocena skutków;
c)  Konwencję o różnorodności biologicznej, w tym decyzję COP VIII/28 – Dobrowolne wytyczne w sprawie różnorodności biologicznej – całościowa ocena skutków;
Poprawka 471
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera c a (nowa)
ca)  porozumienie paryskie ONZ;
Poprawka 472
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera c b (nowa)
cb)  osiem podstawowych konwencji MOP określonych w Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy;
Poprawka 473
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera c c (nowa)
cc)  wszelkie inne międzynarodowe konwencje dotyczące środowiska, które są wiążące dla Unii lub jej państw członkowskich,
Poprawka 474
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera d
d)  Trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP;
skreśla się
Poprawka 475
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera e
e)  Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej; oraz
skreśla się
Poprawka 476
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera f
f)  Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
skreśla się
Poprawka 477
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 – litera f a (nowa)
fa)  wszelkie inne międzynarodowe konwencje dotyczące praw człowieka, które są wiążące dla Unii lub jej państw członkowskich.
Poprawka 478
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik X – punkt 3 a (nowy)
3a.  Uznane na szczeblu międzynarodowym zasady należytej staranności mające zastosowanie do wymogów należytej staranności określonych w art. 39 niniejszego rozporządzenia:
a)  Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka;
b)  Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych;
c)  Trójstronną deklarację zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej MOP;
d)  Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności w celu odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej;
e)  Wytyczne OECD dotyczące należytej staranności dla odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka.
Poprawka 479
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – punkt 1
1.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają poziom zbierania jako odsetek otrzymany w wyniku podzielenia masy zużytych baterii przenośnych, z wyłączeniem zużytych baterii pochodzących z lekkich środków transportu, odebranych zgodnie z odpowiednio art. 48 i art. 55, w danym roku kalendarzowym w danym państwie członkowskim przez średnią masę takich baterii, które producenci sprzedają bezpośrednio użytkownikom końcowym lub dostarczają osobom trzecim w celu sprzedania ich użytkownikom końcowym, w tym państwie członkowskim, w danym roku oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.
1.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają poziom zbierania jako odsetek otrzymany w wyniku podzielenia masy zużytych baterii przenośnych odebranych zgodnie z odpowiednio art. 48 i art. 55, w danym roku kalendarzowym w danym państwie członkowskim przez średnią masę takich baterii, które producenci sprzedają bezpośrednio użytkownikom końcowym lub dostarczają osobom trzecim w celu sprzedania ich użytkownikom końcowym, w tym państwie członkowskim, w danym roku oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.
Poprawka 480
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – punkt 1 a (nowy)
1a.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają poziom zbierania jako odsetek otrzymany w wyniku podzielenia masy zużytych baterii przenośnych ogólnego stosowania odebranych zgodnie z odpowiednio art. 48 i 55, w danym roku kalendarzowym w danym państwie członkowskim przez średnią masę takich baterii, które producenci sprzedają bezpośrednio użytkownikom końcowym lub dostarczają osobom trzecim w celu sprzedania ich użytkownikom końcowym, w tym państwie członkowskim, w danym roku oraz w poprzednich dwóch latach kalendarzowych.
Poprawka 481
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – punkt 2
2.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają roczną sprzedaż baterii przenośnych, z wyłączeniem baterii z lekkich środków transportu, użytkownikom końcowym w danym roku, jako masę takich baterii udostępnionych na rynku po raz pierwszy na terytorium danego państwa członkowskiego w danym roku, z wyłączeniem wszelkich baterii przenośnych, które opuściły terytorium tego państwa członkowskiego w danym roku przed sprzedaniem ich użytkownikom końcowym.
2.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają roczną sprzedaż baterii przenośnych użytkownikom końcowym w danym roku, jako masę takich baterii udostępnionych na rynku po raz pierwszy na terytorium danego państwa członkowskiego w danym roku, z wyłączeniem wszelkich baterii przenośnych, które opuściły terytorium tego państwa członkowskiego w danym roku przed sprzedaniem ich użytkownikom końcowym.
Poprawka 482
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XI – punkt 2 a (nowy)
2a.  Producenci lub, jeżeli wyznaczono je zgodnie z art. 47 ust. 2, organizacje odpowiedzialności producenta działające w ich imieniu oraz państwa członkowskie obliczają roczną sprzedaż baterii przenośnych ogólnego stosowania użytkownikom końcowym w danym roku, jako masę takich baterii udostępnionych na rynku po raz pierwszy na terytorium danego państwa członkowskiego w danym roku, z wyłączeniem wszelkich baterii przenośnych ogólnego stosowania, które opuściły terytorium tego państwa członkowskiego w danym roku przed sprzedaniem ich użytkownikom końcowym.
Poprawka 483
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część A – punkt 4
4.  Należy wprowadzić specjalne środki ostrożności i środki bezpieczeństwa do celów przetwarzania zużytych baterii litowych, które należy chronić przed narażeniem na zbyt wysoką temperaturę, działanie wody, zgniecenie lub uszkodzenie fizyczne podczas obróbki, sortowania i przechowywania.
4.  Należy wprowadzić specjalne środki ostrożności i środki bezpieczeństwa do celów przetwarzania zużytych baterii litowych, które należy chronić przed narażeniem na zbyt wysoką temperaturę, działanie wody, zgniecenie lub uszkodzenie fizyczne podczas obróbki i sortowania. Powinny one być przechowywane w suchym miejscu, nienarażonym na działanie wysokich temperatur, ognia lub bezpośredniego światła słonecznego, w normalnym położeniu, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, chronionych przed wodą i deszczem. Zużyte baterie litowe należy również przykryć gumową matą elektroizolacyjną. Miejsce przechowywania zużytych baterii litowych oznacza się znakiem ostrzegawczym i przechowuje się tylko te baterie, które są dostatecznie zaizolowane w celu zapobieżenia zwarciom.
Poprawka 484
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część B – punkt 1 – litera b a (nowa)
ba)  recykling 85 % średniej masy baterii niklowo-kadmowych;
Poprawka 485
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część B – punkt 2 – litera b a (nowa)
ba)  recykling + 85 % średniej masy baterii niklowo-kadmowych;
Poprawka 486
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część B – punkt 2 – litera b b (nowa)
bb)  recykling 70 % średniej masy innych zużytych baterii.
Poprawka 487
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część C – punkt 1 – litera d
d)  35 % w przypadku litu;
d)  70 % w przypadku litu;
Poprawka 488
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XII – Część C – punkt 2 – litera d
d)  70 % w przypadku litu;
d)  90 % w przypadku litu;
Poprawka 489
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik XIII – punkt 1 – litera r a (nowa)
ra)  Status baterii (pierwszy cykl życia, zużyta, naprawiona, wykorzystana do innych celów, poddana recyklingowi).

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A9-0031/2022).

Ostatnia aktualizacja: 21 sierpnia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności