Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0353(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0031/2022

Texte depuse :

A9-0031/2022

Dezbateri :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Voturi :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Texte adoptate
PDF 663kWORD 220k
Joi, 10 martie 2022 - Strasbourg
Bateriile și deșeurile de baterii ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 10 martie 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind bateriile și deșeurile de baterii, de abrogare a Directivei 2006/66/CE și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  Bateriile reprezintă astfel o sursă importantă de energie și unul dintre factorii-cheie ai dezvoltării durabile, ai mobilității verzi, ai energiei curate și ai neutralității climatice. Se preconizează că cererea de baterii va crește rapid în următorii ani, în special pentru vehiculele electrice rutiere care utilizează baterii pentru tracțiune, determinând poziționarea din ce în ce mai strategică a acestei piețe la nivel mondial. Se vor înregistra în continuare progrese științifice și tehnice semnificative în domeniul tehnologiei bateriilor. Având în vedere importanța strategică a bateriilor, pentru a garanta securitatea juridică tuturor operatorilor implicați și pentru a evita discriminarea, barierele în calea comerțului și denaturările pieței bateriilor, este necesar să se stabilească norme privind parametrii de sustenabilitate, performanța, siguranța, colectarea, reciclarea și cel de-al doilea ciclul de viață al bateriilor, precum și informațiile referitoare la baterii. Este necesar să se creeze un cadru de reglementare armonizat pentru gestionarea întregului ciclu de viață al bateriilor care sunt introduse pe piață în Uniune.
(2)  Bateriile reprezintă astfel o sursă importantă de energie și unul dintre factorii-cheie ai dezvoltării durabile, ai mobilității verzi, ai energiei curate și ai neutralității climatice. Se preconizează că cererea de baterii va crește rapid în următorii ani, în special pentru vehiculele electrice rutiere și mijloacele de transport ușoare care utilizează baterii pentru tracțiune, determinând poziționarea din ce în ce mai strategică a acestei piețe la nivel mondial. Se vor înregistra în continuare progrese științifice și tehnice semnificative în domeniul tehnologiei bateriilor. Având în vedere importanța strategică a bateriilor, pentru a garanta securitatea juridică tuturor operatorilor implicați și pentru a evita discriminarea, barierele în calea comerțului și denaturările pieței bateriilor, este necesar să se stabilească norme privind parametrii de sustenabilitate, performanța, siguranța, colectarea, reciclarea și cel de-al doilea ciclu de viață al bateriilor, precum și informațiile referitoare la baterii pentru consumatori și pentru operatorii economici. Este necesar să se creeze un cadru de reglementare armonizat pentru gestionarea întregului ciclu de viață al bateriilor care sunt introduse pe piață în Uniune.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)
(2a)  De asemenea, este necesar să se actualizeze legislația Uniunii privind gestionarea deșeurilor de baterii, pentru a lua măsuri de protecție a mediului și a sănătății umane, prevenind sau reducând efectele negative ale generării și gestionării deșeurilor, reducând impactul utilizării resurselor și folosind mai eficient resursele. Astfel de măsuri sunt esențiale pentru tranziția către o economie circulară și neutră climatic și la un mediu fără substanțe chimice și pentru competitivitatea pe termen lung și autonomia strategică a Uniunii. Acestea pot crea oportunități economice importante, intensificând sinergiile dintre economia circulară și politicile în domeniile energiei, climei, transporturilor, industriei și cercetării, protejând mediul și reducând emisiile de gaze cu efect de seră.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 10
(10)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de baterii și de acumulatori introduse pe piață sau puse în serviciu pe teritoriul Uniunii, fie în mod individual, fie încorporate în aparate, sau furnizate în alt mod odată cu aparate electrice și electronice și cu vehicule. Prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă o baterie este special concepută pentru un produs sau este de uz general și indiferent dacă este încorporată într-un produs sau este furnizată împreună cu un produs în care urmează să fie utilizată sau este furnizată separat.
(10)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor tipurilor de baterii și de acumulatori introduse pe piață sau puse în serviciu pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă au fost produse în Uniune sau dacă au fost importate, fie în mod individual, fie încorporate în aparate, sau furnizate în alt mod odată cu aparate electrice și electronice și cu vehicule. Prezentul regulament ar trebui să se aplice indiferent dacă o baterie este special concepută pentru un produs sau este de uz general și indiferent dacă este încorporată într-un produs sau este furnizată împreună cu un produs în care urmează să fie utilizată sau este furnizată separat.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 12
(12)  În cadrul domeniului de aplicare extins al regulamentului, este necesar să se facă distincția între diferitele categorii de baterii în conformitate cu proiectarea și utilizarea acestora, independent de compoziția chimică a bateriilor. Clasificarea ca baterii portabile, pe de o parte, și ca baterii industriale și baterii auto, pe de altă parte, din Directiva 2006/66/CE ar trebuit să fie elaborată mai mult pentru a reflecta mai bine noile evoluții în ceea ce privește utilizarea bateriilor. Bateriile care sunt utilizate pentru tracțiune în vehiculele electrice și care, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE, se încadrează în categoria bateriilor industriale constituie o parte importantă și în creștere a pieței datorită creșterii rapide înregistrate de vehiculele electrice rutiere. Prin urmare, este oportun ca aceste baterii care sunt utilizate pentru tracțiunea vehiculelor rutiere să fie clasificate într-o nouă categorie de baterii ale vehiculelor electrice. În prezentul regulament, bateriile utilizate pentru tracțiune în alte vehicule de transport, inclusiv pentru transportul feroviar, naval și aerian, sunt în continuare încadrate în categoria bateriilor industriale. Tipul de baterie industrială cuprinde un grup larg de baterii, destinate a fi utilizate pentru activități industriale, pentru infrastructură de comunicații, pentru activități agricole sau pentru generarea și distribuția de energie electrică. Pe lângă această listă neexhaustivă de exemple, orice baterie care nu este nici baterie portabilă, nici baterie auto sau baterie pentru vehicule electrice ar trebui considerată baterie industrială. Bateriile utilizate pentru stocarea energiei în medii private sau casnice sunt considerate baterii industriale în sensul prezentului regulament. În plus, pentru a se asigura că toate bateriile utilizate în mijloacele de transport ușoare, cum ar fi bicicletele electrice și trotinetele, sunt clasificate ca baterii portabile, este necesar să se clarifice definiția bateriilor portabile și să se introducă o limită de greutate pentru astfel de baterii.
(12)  În cadrul domeniului de aplicare extins al regulamentului, este necesar să se facă distincția între diferitele categorii de baterii în conformitate cu proiectarea și utilizarea acestora, independent de compoziția chimică a bateriilor. Clasificarea ca baterii portabile, pe de o parte, și ca baterii industriale și baterii auto, pe de altă parte, din Directiva 2006/66/CE ar trebuit să fie elaborată mai mult pentru a reflecta mai bine noile evoluții și marja de preț în ceea ce privește utilizarea bateriilor. Bateriile care sunt utilizate pentru tracțiune în vehiculele electrice și care, în conformitate cu Directiva 2006/66/CE, se încadrează în categoria bateriilor industriale constituie o parte importantă și în creștere a pieței datorită creșterii rapide înregistrate de vehiculele electrice rutiere. Prin urmare, este oportun ca aceste baterii care sunt utilizate pentru tracțiunea vehiculelor rutiere să fie clasificate într-o nouă categorie de baterii ale vehiculelor electrice. În prezentul regulament, bateriile utilizate pentru tracțiune în alte vehicule de transport, inclusiv pentru transportul feroviar, naval și aerian, sunt în continuare încadrate în categoria bateriilor industriale. Bateriile utilizate pentru tracțiunea mijloacelor de transport ușoare, cum ar fi bicicletele electrice și scuterele electrice, nu au fost clasificate clar ca baterii în temeiul Directivei 2006/66/CE și reprezintă o parte importantă a pieței, fiindcă se folosesc tot mai mult în mobilitatea urbană durabilă. Prin urmare, este oportun ca aceste baterii care sunt utilizate pentru tracțiunea mijloacelor de transport ușoare să fie încadrate într-o nouă categorie de baterii, și anume în categoria bateriilor pentru mijloace de transport ușoare. Tipul de baterie industrială cuprinde un grup larg de baterii, destinate a fi utilizate pentru activități industriale, pentru infrastructură de comunicații, pentru activități agricole sau pentru generarea și distribuția de energie electrică. Pe lângă această listă neexhaustivă de exemple, orice baterie care nu este nici baterie portabilă, nici baterie auto, nici baterie pentru mijloace de transport ușoare sau baterie pentru vehicule electrice ar trebui considerată baterie industrială. Bateriile utilizate pentru stocarea energiei în medii private sau casnice sunt considerate baterii industriale în sensul prezentului regulament.
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 13
(13)  Bateriile ar trebui proiectate și fabricate astfel încât să se optimizeze performanța, durabilitatea și siguranța acestora și să se reducă la minimum amprenta lor de mediu. Este oportun să se stabilească cerințe specifice de sustenabilitate pentru bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, întrucât aceste baterii reprezintă segmentul de piață care se preconizează că va crește cel mai mult în următorii ani.
(13)  Bateriile ar trebui proiectate și fabricate astfel încât să se optimizeze performanța, durabilitatea și siguranța acestora și să se reducă la minimum amprenta lor de mediu. Este oportun să se stabilească cerințe specifice de sustenabilitate pentru bateriile industriale, bateriile pentru mijloace de transport ușoare și bateriile vehiculelor electrice, întrucât aceste baterii reprezintă segmentul de piață care se preconizează că va crește cel mai mult în următorii ani.
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 15
(15)  Utilizarea substanțelor periculoase în baterii ar trebui restricționată pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a reduce prezența acestor substanțe în deșeuri. Astfel, pe lângă restricțiile prevăzute în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului29, este oportun să se stabilească restricții pentru mercur și cadmiu în anumite tipuri de baterii. Bateriile utilizate în vehicule care beneficiază de o derogare în temeiul anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului30 ar trebui excluse de la interdicția de a conține cadmiu.
(15)  Utilizarea substanțelor periculoase în baterii ar trebui restricționată pentru a proteja sănătatea umană și mediul și pentru a reduce prezența acestor substanțe în deșeuri. Astfel, pe lângă restricțiile prevăzute în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului29, este oportun să se stabilească restricții pentru mercur, cadmiu și plumb în anumite tipuri de baterii. Bateriile utilizate în vehicule care beneficiază de o derogare în temeiul anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului30 ar trebui excluse de la interdicția de a conține cadmiu. Comisia, asistată de agenție, ar trebui să realizeze o evaluare globală și sistemică a substanțelor periculoase conținute în baterii. Această evaluare ar trebui să analizeze în special compozițiile chimice prezente în cantități mari în bateriile de pe piață, substanțele chimice în curs de dezvoltare și cele emergente și disponibilitatea unor alternative adecvate la bateriile plumb-acid industriale și auto și la bateriile industriale nichel-cadmiu.
__________________
__________________
29 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
29 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).
30 Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34).
30 Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34).
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 17
(17)  Procedura de adoptare a unor noi restricții și de modificare a restricțiilor actuale privind substanțele periculoase din baterii ar trebui să fie pe deplin raționalizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Pentru a asigura un proces decizional, o coordonare și o gestionare eficace ale aspectelor tehnice, științifice și administrative aferente din prezentul regulament, Agenția Europeană pentru Produse Chimice înființată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 („agenția”) ar trebui să îndeplinească sarcini specifice cu privire la evaluarea riscurilor prezentate de substanțe în procesul de fabricare și în utilizarea bateriilor, precum și a riscurilor care pot apărea după sfârșitul ciclului de viață al bateriilor, precum și cu privire la evaluarea elementelor socioeconomice și la analiza alternativelor, în conformitate cu orientările relevante ale agenției. În consecință, comitetele agenției pentru evaluarea riscurilor și pentru analiza socioeconomică ar trebui să faciliteze îndeplinirea anumitor sarcini conferite agenției prin prezentul regulament.
(17)  Procedura de adoptare a unor noi restricții și de modificare a restricțiilor actuale privind substanțele periculoase din baterii ar trebui să fie pe deplin raționalizată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Pentru a asigura un proces decizional, o coordonare și o gestionare eficace ale aspectelor tehnice, științifice și administrative aferente din prezentul regulament, ar trebui să existe o bună cooperare și coordonare și un bun schimb de informații între statele membre, Agenția Europeană pentru Produse Chimice înființată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 („agenția”), Comisia și părțile interesate. Statele membre sau agenția ar trebui să îndeplinească sarcini specifice cu privire la evaluarea riscurilor prezentate de substanțe în procesul de fabricare și în utilizarea bateriilor, precum și a riscurilor care pot apărea după sfârșitul ciclului de viață al bateriilor, precum și cu privire la evaluarea elementelor socioeconomice și la analiza alternativelor, în conformitate cu orientările relevante ale agenției. În consecință, comitetele agenției pentru evaluarea riscurilor și pentru analiza socioeconomică ar trebui să faciliteze îndeplinirea anumitor sarcini conferite agenției prin prezentul regulament.
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)
(17a)  Pentru a asigura că prezentul regulament este coerent cu orice modificare viitoare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau cu alte acte legislative viitoare ale Uniunii privind criteriile de sustenabilitate pentru substanțele periculoase și substanțele chimice, Comisia ar trebui să evalueze dacă este necesar să se modifice articolul 6, articolul 71 sau anexa I la prezentul regulament sau toate dispozițiile respective. Ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea respectivelor dispoziții, după caz.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 18
(18)  Utilizarea masivă preconizată a bateriilor în sectoare precum mobilitatea și stocarea energiei ar trebui să reducă emisiile de carbon, însă, pentru a maximiza acest potențial, este necesar ca întregul lor ciclu de viață să aibă o amprentă de carbon redusă. În conformitate cu „Amprenta de mediu a produselor – Normele privind categoria pentru bateriile reîncărcabile de înaltă energie specifică destinate aplicațiilor mobile”31, schimbările climatice reprezintă a doua cea mai însemnată categorie de impact în cazul bateriilor, după utilizarea mineralelor și metalelor. Prin urmare, documentația tehnică pentru bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, introduse pe piața Uniunii, ar trebui să fie însoțită de o declarație privind amprenta de carbon, care ar trebui să fie specifică fiecărui lot de producție, dacă este necesar. Bateriile sunt produse în loturi, în cantități specifice și într-un anumit interval de timp, armonizarea normelor tehnice pentru calcularea amprentei de carbon a tuturor bateriilor industriale reîncărcabile și a tuturor bateriilor vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, introduse pe piața Uniunii, este o condiție prealabilă pentru a introduce o cerință ca documentația tehnică a bateriilor să includă o declarație privind amprenta de carbon și, ulterior, pentru a stabili clase de performanță privind amprenta de carbon care vor permite identificarea bateriilor cu amprente de carbon globale mai reduse. Nu este de așteptat ca informațiile și cerințele clare de etichetare privind amprenta de carbon a bateriilor să conducă în sine la schimbările de comportament necesare pentru a asigura atingerea obiectivului Uniunii de decarbonizare a sectoarelor mobilității și stocării de energie, în conformitate cu obiectivele convenite la nivel internațional privind schimbările climatice32. Prin urmare, vor fi introduse praguri maxime pentru carbon, în urma unei evaluări specifice a impactului pentru a determina aceste valori. Pentru a propune nivelul pragului maxim al amprentei de carbon, Comisia va lua în considerare, printre altele, distribuția relativă a valorilor amprentei de carbon a bateriilor pe piață, amploarea progreselor înregistrate în reducerea amprentei de carbon a bateriilor introduse pe piața Uniunii și contribuția efectivă și potențială a acestei măsuri la obiectivele Uniunii privind mobilitatea durabilă și neutralitatea climatică până în 2050. Pentru a asigura transparența amprentei de carbon a bateriilor și pentru a reorienta piața Uniunii către baterii cu emisii mai reduse de carbon, indiferent de locul în care acestea sunt produse, se justifică o intensificare treptată și cumulativă a cerințelor privind amprenta de carbon. Ca urmare a acestor cerințe, emisiile de carbon evitate pe durata ciclului de viață al bateriilor vor contribui la obiectivul Uniunii de a obține neutralitatea climatică până în 2050. De asemenea, acestea pot să faciliteze adoptarea altor politici la nivelul Uniunii și la nivel național, precum stimulente sau criterii de achiziții publice verzi, care să încurajeze producția de baterii cu impact redus asupra mediului.
(18)  Utilizarea masivă preconizată a bateriilor în sectoare precum mobilitatea și stocarea energiei ar trebui să reducă emisiile de carbon, însă, pentru a maximiza acest potențial, este necesar ca întregul lor ciclu de viață să aibă o amprentă de carbon redusă. În conformitate cu „Amprenta de mediu a produselor – Normele privind categoria pentru bateriile reîncărcabile de înaltă energie specifică destinate aplicațiilor mobile”31, emisiile de gaze cu efect de seră care agravează schimbările climatice reprezintă a doua cea mai însemnată categorie de impact în cazul bateriilor, după minerit și utilizarea mineralelor și metalelor. Prin urmare, documentația tehnică pentru bateriile industriale, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile vehiculelor electrice introduse pe piața Uniunii ar trebui să fie însoțită de o declarație privind amprenta de carbon. Armonizarea normelor tehnice pentru calcularea amprentei de carbon a tuturor bateriilor industriale, a tuturor bateriilor mijloacelor de transport ușoare și a tuturor bateriilor vehiculelor electrice introduse pe piața Uniunii este o condiție prealabilă pentru a introduce o cerință ca documentația tehnică a bateriilor să includă o declarație privind amprenta de carbon și, ulterior, pentru a stabili clase de performanță privind amprenta de carbon care vor permite identificarea bateriilor cu amprente de carbon globale mai reduse. Nu este de așteptat ca informațiile și cerințele clare de etichetare privind amprenta de carbon a bateriilor să conducă în sine la schimbările de comportament necesare pentru a asigura atingerea obiectivului Uniunii de decarbonizare a sectoarelor mobilității și stocării de energie, în conformitate cu obiectivele convenite la nivel internațional privind schimbările climatice32. Prin urmare, vor fi introduse praguri maxime pentru carbon, în urma unei evaluări specifice a impactului pentru a determina aceste valori. Pentru a propune nivelul pragului maxim al amprentei de carbon, Comisia va lua în considerare, printre altele, distribuția relativă a valorilor amprentei de carbon a bateriilor pe piață, amploarea progreselor înregistrate în reducerea amprentei de carbon a bateriilor introduse pe piața Uniunii și contribuția efectivă și potențială a acestei măsuri la obiectivele Uniunii privind mobilitatea durabilă și neutralitatea climatică până cel târziu în 2050. Pentru a asigura transparența amprentei de carbon a bateriilor și pentru a reorienta piața Uniunii către baterii cu emisii mai reduse de carbon, indiferent de locul în care acestea sunt produse, se justifică o intensificare treptată și cumulativă a cerințelor privind amprenta de carbon. Ca urmare a acestor cerințe, emisiile de carbon evitate pe durata ciclului de viață al bateriilor vor contribui la îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii, în special a celui de a obține neutralitatea climatică până cel târziu în 2050. De asemenea, acestea pot să faciliteze adoptarea altor politici la nivelul Uniunii și la nivel național, precum stimulente sau criterii de achiziții publice verzi, care să încurajeze producția de baterii cu impact redus asupra mediului.
__________________
__________________
31 Amprenta de mediu a produselor – Normele privind categoria pentru bateriile reîncărcabile de înaltă energie specifică destinate aplicațiilor mobile https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
31 Amprenta de mediu a produselor – Normele privind categoria pentru bateriile reîncărcabile de înaltă energie specifică destinate aplicațiilor mobile https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
32 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4) și Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, disponibile la https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
32 Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, p. 4) și Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, disponibile la https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
Amendamentul 10
Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)
(18a)  Pragurile maxime pentru amprenta de carbon pe durata ciclului de viață ar trebui să fie adaptate exigențelor viitorului și să evolueze progresiv, în concordanță cu cele mai bune procese de fabricație și de producție disponibile. Prin urmare, la adoptarea unui act delegat de stabilire a pragului maxim pentru amprenta de carbon pe durata ciclului de viață, Comisia Europeană ar trebui să ia în considerare cele mai bune procese de fabricație și producție disponibile și să se asigure că criteriile tehnice selectate sunt în concordanță cu obiectivul prezentului regulament de a face ca bateriile introduse pe piața Uniunii să garanteze un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a siguranței, a proprietății și a mediului.
Amendamentul 11
Propunere de regulament
Considerentul 19
(19)  Anumite substanțe conținute în baterii, cum ar fi cobaltul, plumbul, litiul sau nichelul, sunt achiziționate din resurse limitate care nu sunt ușor accesibile în Uniune, iar unele sunt considerate materii prime critice de către Comisie. Acesta este un domeniu în care Europa trebuie să își consolideze autonomia strategică și să își îmbunătățească reziliența în vederea pregătirii pentru potențiale perturbări ale aprovizionării din cauza crizelor sanitare sau a altor tipuri de crize. Consolidarea circularității și a utilizării eficiente a resurselor, cu o mai mare reciclare și recuperare a acestor materii prime, va contribui la atingerea acestui obiectiv.
(19)  Anumite substanțe conținute în baterii, cum ar fi cobaltul, plumbul, litiul sau nichelul, sunt achiziționate din resurse limitate care nu sunt ușor accesibile în Uniune, iar unele sunt considerate materii prime critice de către Comisie. În concordanță cu strategia industrială a Uniunii, Europa trebuie să își consolideze autonomia strategică, inclusiv să faciliteze investițiile în fabrici care vor produce baterii la scară largă, și să își îmbunătățească reziliența în vederea pregătirii pentru potențiale întreruperi ale aprovizionării din cauza crizelor sanitare sau a altor tipuri crize. Consolidarea circularității și a utilizării eficiente a resurselor, cu o mai mare reciclare și recuperare a acestor materii prime, va contribui la atingerea acestui obiectiv. Înlocuirea materiilor prime rare cu materiale alternative, disponibile în mai mare măsură, inclusiv cu materii prime regenerabile, ar contribui, de asemenea, la întărirea producției proprii de baterii a Uniunii și a autonomiei strategice a acesteia. Așadar, este de importanță fundamentală ca Uniunea și statele membre să sprijine inițiativele pertinente în domeniul cercetării și dezvoltării.
Amendamentul 12
Propunere de regulament
Considerentul 21
(21)  Pentru a ține seama de riscul pentru aprovizionarea cu cobalt, plumb, litiu și nichel și pentru a evalua disponibilitatea acestora, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea obiectivelor referitoare la proporția minimă de cobalt, plumb, litiu sau nichel prezentă în materialele active din baterii, ar trebui delegată Comisiei.
(21)  Pentru a ține seama de riscul pentru aprovizionarea cu cobalt, plumb, litiu și nichel și pentru a evalua disponibilitatea acestora, precum și pentru a ține seama de progresele tehnice și științifice, Comisia ar trebui să evalueze dacă este oportun să se revizuiască obiectivele referitoare la proporția minimă de cobalt, plumb, litiu sau nichel prezentă în materialele active din baterii și, dacă este cazul, să prezinte o propunere legislativă în acest scop.
Amendamentul 13
Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
(21a)  Pentru a ține seama de modificările tehnologiilor bateriilor care influențează tipurile de materiale ce pot fi recuperate, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește completarea prezentului regulament pentru a include materii prime suplimentare și obiectivele aferente acestora pe lista cotelor minime de conținut reciclat prezent în materialele active din baterii.
Amendamentul 14
Propunere de regulament
Considerentul 22
(22)  Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a normelor privind calcularea și verificarea – pentru fiecare model și lot de baterii per unitate de producție –, a cantității de cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperată din deșeuri și prezentă în materialele active din baterii, precum și a cerințelor de informare privind documentația tehnică, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei.
(22)  Pentru a asigura condiții uniforme în întreaga Uniune privind declarația referitoare la materialele recuperate, care trebuie depusă într-un format armonizat, și privind documentația tehnică, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a stabili formatul și documentația tehnică ale declarației privind materialele recuperate.
Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 23
(23)  Bateriile introduse pe piața Uniunii ar trebui să fie durabile și foarte performante. Prin urmare, este necesar să se stabilească parametri de performanță și durabilitate pentru bateriile portabile de uz general, precum și pentru bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice. Pentru bateriile vehiculelor electrice, Grupul de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul elaborează cerințe de durabilitate la bordul vehiculului, prin urmare, prezentul regulament se abține de la a stabili cerințe suplimentare de durabilitate. Pe de altă parte, în domeniul bateriilor pentru stocarea energiei, metodele existente de măsurare pentru testarea performanței și a durabilității bateriilor nu sunt considerate suficient de precise și de reprezentative pentru a permite introducerea unor cerințe minime. Introducerea unor cerințe minime referitoare la performanța și la durabilitatea acestor baterii ar trebui însoțită de standarde armonizate sau specificații comune adecvate și disponibile.
(23)  Bateriile introduse pe piața Uniunii ar trebui să fie durabile și foarte performante. Prin urmare, este necesar să se stabilească parametri de performanță și durabilitate pentru bateriile portabile, precum și pentru bateriile industriale, bateriile pentru mijloace de transport ușoare și bateriile vehiculelor electrice. Pentru bateriile vehiculelor electrice, Grupul de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul elaborează cerințe de durabilitate la bordul vehiculului, prin urmare, prezentul regulament ar trebui să fie coerent cu concluziile acestuia. Pe de altă parte, în domeniul bateriilor pentru stocarea energiei, metodele existente de măsurare pentru testarea performanței și a durabilității bateriilor nu sunt considerate suficient de precise și de reprezentative pentru a permite introducerea unor cerințe minime. Introducerea unor cerințe minime referitoare la performanța și la durabilitatea acestor baterii ar trebui însoțită de standarde armonizate sau specificații comune adecvate și disponibile.
Amendamentul 16
Propunere de regulament
Considerentul 24
(24)  Pentru a reduce impactul bateriilor asupra mediului pe durata ciclului lor de viață, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea parametrilor de performanță și de durabilitate, precum și stabilirea valorilor minime pentru acești parametri pentru bateriile portabile de uz general și pentru bateriile industriale reîncărcabile, ar trebui delegată Comisiei.
(24)  Pentru a reduce impactul bateriilor asupra mediului pe durata ciclului lor de viață, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea parametrilor de performanță și de durabilitate, precum și stabilirea valorilor minime pentru acești parametri pentru bateriile portabile, pentru bateriile mijloacelor de transport ușoare și pentru bateriile industriale reîncărcabile, ar trebui delegată Comisiei.
Amendamentul 17
Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)
(24a)  Pentru a se asigura că normele Uniunii privind performanța electrochimică și durabilitatea bateriilor vehiculelor electrice sunt coerente cu specificațiile tehnice ale Grupului de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul și având în vedere progresele tehnice și științifice, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea parametrilor de performanță și de durabilitate și a valorilor minime ale parametrilor respectivi pentru bateriile vehiculelor electrice.
Amendamentul 18
Propunere de regulament
Considerentul 25
(25)  Unele baterii nereîncărcabile de uz general pot presupune o utilizare ineficientă a resurselor și a energiei. Ar trebui să se stabilească cerințe obiective referitoare la performanța și durabilitatea unor astfel de baterii, pentru a se asigura că pe piață sunt introduse mai puține baterii portabile nereîncărcabile de uz general, cu performanțe scăzute, în special, în cazul în care, pe baza unei evaluări a ciclului de viață, utilizarea alternativă a bateriilor reîncărcabile ar avea ca rezultat beneficii globale pentru mediu.
(25)  Unele baterii nereîncărcabile de uz general pot presupune o utilizare ineficientă a resurselor și a energiei. Totuși, se folosesc încă baterii nereîncărcabile pentru anumite dispozitive. Ar trebui să se stabilească cerințe obiective referitoare la performanța și durabilitatea unor astfel de baterii, pentru a se asigura că pe piață sunt introduse mai puține baterii portabile nereîncărcabile de uz general, cu performanțe scăzute. Comisia ar trebui să analizeze, pentru anumite grupuri de produse care utilizează baterii nereîncărcabile, pe baza unei evaluări a ciclului de viață, dacă utilizarea alternativă a bateriilor reîncărcabile ar avea ca rezultat beneficii globale pentru mediu și dacă, prin urmare, ar trebui să se renunțe treptat la utilizarea bateriilor portabile nereîncărcabile de uz general. De asemenea, ar trebui ca cerințele prezentului regulament să poată fi completate cu cerințe stabilite prin măsuri de punere în aplicare în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 în cazul anumitor produse alimentate de baterii.
______________
1 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).
Amendamentul 19
Propunere de regulament
Considerentul 26
(26)  Pentru a se asigura că bateriile portabile încorporate în aparate fac obiectul colectării separate, al tratării și al reciclării corespunzătoare de înaltă calitate, odată ce acestea au devenit deșeuri, sunt necesare dispoziții care să asigure posibilitatea de demontare a acestora din astfel de aparate și posibilitatea de înlocuire a acestora în astfel de aparate. De asemenea, bateriile uzate ar trebui să poată fi înlocuite astfel încât să se prelungească durata de viață preconizată a aparatelor din care acestea fac parte. Dispozițiile generale din prezentul regulament pot fi completate cu cerințe privind anumite produse alimentate de baterii, prevăzute în cadrul măsurilor de punere în aplicare, în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului33. În cazul în care alte acte legislative ale Uniunii prevăd cerințe mai specifice, din motive de siguranță, în ceea ce privește demontarea bateriilor din produse (de exemplu, jucării), ar trebui să se respecte acele norme specifice.
(26)  Pentru a se asigura că bateriile portabile încorporate în aparate fac obiectul colectării separate, al tratării și al reciclării corespunzătoare de înaltă calitate, odată ce acestea au devenit deșeuri, sunt necesare dispoziții care să asigure posibilitatea de demontare a acestora din astfel de aparate și posibilitatea de înlocuire a acestora în astfel de aparate. De asemenea, ar trebui stabilite norme pentru bateriile mijloacelor de transport ușoare. De asemenea, bateriile uzate ar trebui să poată fi înlocuite astfel încât să se prelungească durata de viață preconizată a aparatelor din care acestea fac parte. Dispozițiile generale din prezentul regulament pot fi completate cu cerințe privind anumite produse alimentate de baterii, prevăzute în cadrul măsurilor de punere în aplicare, în temeiul Directivei 2009/125/CE. În cazul în care alte acte legislative ale Uniunii prevăd cerințe mai specifice, din motive de siguranță, în ceea ce privește demontarea bateriilor din produse (de exemplu, jucării), ar trebui să se respecte acele norme specifice. De asemenea, ar trebui prevăzute dispoziții astfel încât să se poată elimina și înlocui bateriile industriale, bateriile auto și bateriile vehiculelor electrice, ținând seama de caracterele lor diferite și de cerințele de siguranță ale fiecăreia.
__________________
33 Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic (JO L 285, 31.10.2009, p. 10).
Amendamentul 20
Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)
(26a)  Bateriile auto, bateriile pentru vehicule electrice și bateriile industriale ar trebui să poată fi demontate și înlocuite de depanatori profesioniști. Ar trebui prevăzute dispoziții care să garanteze că astfel de baterii pot fi demontate, înlocuite și dezasamblate. Este important să se poată evalua siguranța acestor baterii, atunci când sunt reparate, pe baza unor încercări nedistructive adaptate la ele. Pentru a facilita repararea bateriilor auto, a bateriilor vehiculelor electrice și a bateriilor industriale, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește completarea prezentului regulament pentru a stabili criterii privind posibilitatea de demontare, de înlocuire și de dezasamblare a bateriilor auto, a bateriilor vehiculelor electrice și a bateriilor industriale. Pentru a putea evalua siguranța unor astfel de baterii atunci când sunt reparate, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește definirea unor metode de încercare nedistructive corespunzătoare.
Amendamentul 21
Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)
(26b)  Pentru a reduce și mai mult deșeurile, legislația de punere în aplicare a proiectării ecologice specifice produselor și viitoarea inițiativă privind produsele sustenabile ar trebui să promoveze interoperabilitatea bateriilor, a conectorilor și a încărcătoarelor pentru toate tipurile de produse.
Amendamentul 22
Propunere de regulament
Considerentul 26 c (nou)
(26c)  Interoperabilitatea încărcătoarelor în cadrul unor anumite categorii de baterii ar putea reduce deșeurile și costurile inutile în beneficiul consumatorilor și al altor utilizatori finali. Prin urmare, ar trebui să fie posibilă reîncărcarea bateriilor vehiculelor electrice, mijloacelor de transport ușoare și a bateriilor reîncărcabile încorporate în anumite categorii de echipamente electrice și electronice cu ajutorul unor încărcătoare comune, care să permită interoperabilitatea în cadrul fiecărei categorii de baterii. Așadar, prezentul regulament ar trebui să includă dispoziții care să impună Comisiei să evalueze cele mai bune modalități de a introduce standarde armonizate pentru încărcătoarele comune, care să se aplice cel târziu de la 1 ianuarie 2026 pentru respectivele categorii de baterii. Această evaluare ar trebui să fie însoțită de o propunere legislativă, dacă este cazul.
Amendamentul 23
Propunere de regulament
Considerentul 27
(27)  Bateriile fiabile sunt esențiale pentru funcționarea și siguranța multor produse, aparate și servicii. Prin urmare, bateriile ar trebui proiectate și fabricate astfel încât să se asigure funcționarea și utilizarea lor în condiții de siguranță. Acest aspect este deosebit de relevant pentru sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari, care în prezent nu sunt reglementate de alte acte legislative ale UE. Prin urmare, pentru aceste sisteme de stocare a energiei, ar trebui să se stabilească parametrii care să fie luați în considerare în cadrul încercărilor de siguranță.
(27)  Bateriile fiabile sunt esențiale pentru funcționarea și siguranța multor produse, aparate și servicii. Prin urmare, bateriile ar trebui proiectate și fabricate astfel încât să se asigure funcționarea și utilizarea lor în condiții de siguranță, pentru a nu aduce prejudicii sau daune oamenilor, mediului sau bunurilor. Acest aspect este deosebit de relevant pentru bateriile din sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari, care în prezent nu sunt reglementate de alte acte legislative ale UE. Prin urmare, pentru aceste baterii, ar trebui să se stabilească parametrii care să fie luați în considerare în cadrul încercărilor de siguranță și ar trebui completați de standardele aplicabile ale CEN, CENELEC și IEC.
Amendamentul 24
Propunere de regulament
Considerentul 28
(28)  Bateriile ar trebui etichetate pentru a le oferi utilizatorilor finali informații transparente, fiabile și clare cu privire la baterii, la principalele lor caracteristici și la deșeurile de baterii și pentru a permite utilizatorilor finali să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când achiziționează și elimină baterii, iar operatorilor de deșeuri să trateze corespunzător deșeurile de baterii. Bateriile ar trebui să fie etichetate cu toate informațiile necesare privind caracteristicile lor principale, inclusiv capacitatea și conținutul de anumite substanțe periculoase. Pentru a asigura disponibilitatea informațiilor în timp, acestea ar trebui puse la dispoziție și prin coduri QR.
(28)  Bateriile ar trebui etichetate pentru a le oferi utilizatorilor finali informații transparente, fiabile și clare cu privire la baterii, la principalele lor caracteristici și la deșeurile de baterii și pentru a permite utilizatorilor finali să ia decizii în cunoștință de cauză atunci când achiziționează și elimină baterii, iar operatorilor de deșeuri să trateze corespunzător deșeurile de baterii. Bateriile ar trebui să fie etichetate cu toate informațiile necesare privind caracteristicile lor principale, inclusiv capacitatea, caracteristicile de producție și conținutul de anumite substanțe periculoase. Pentru a asigura disponibilitatea informațiilor în timp, acestea ar trebui puse la dispoziție și prin coduri QR, care ar trebui să respecte orientările prevăzute de standardul ISO/IEC 18004. Codul QR imprimat sau gravat pe toate bateriile ar trebui să permită accesul la pașaportul de produs al unei baterii. Etichetele și codurile QR ar trebui să fie accesibile persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu cerințele stabilite în Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului1.
__________________
1 Directiva (UE) 2019/882 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor (JO L 151, 7.6.2019, p. 70).
Amendamentul 25
Propunere de regulament
Considerentul 29
(29)  Informațiile privind performanța bateriilor sunt esențiale pentru a asigura că utilizatorii finali, în calitate de consumatori, sunt informați în mod corespunzător și în timp util și, în special, că aceștia au o bază comună pentru a compara diferite baterii, înainte de achiziționare. Prin urmare, bateriile portabile de uz general și bateriile auto ar trebui marcate cu o etichetă care să conțină informațiile privind durata lor medie minimă în cazul utilizării în aplicații specifice. În plus, este important ca utilizatorul final să fie îndrumat să elimine deșeurile de baterii în mod corespunzător.
(29)  Informațiile privind performanța bateriilor sunt esențiale pentru a asigura că utilizatorii finali, mai ales consumatorii, sunt informați în mod corespunzător și în timp util și, în special, că aceștia au o bază comună pentru a compara diferite baterii, înainte de achiziționare. Prin urmare, bateriile portabile, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile auto ar trebui marcate cu o etichetă care să conțină informațiile privind durata lor medie minimă în cazul utilizării în aplicații specifice și durata lor de viață preconizată. În plus, este important ca utilizatorul final să fie îndrumat să elimine deșeurile de baterii în mod corespunzător.
Amendamentul 26
Propunere de regulament
Considerentul 30
(30)  Bateriile industriale reîncărcabile și bateriile pentru vehicule electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, ar trebui să conțină un sistem de gestionare a bateriilor care să stocheze date astfel încât starea de sănătate și durata de viață preconizată ale bateriilor să poată fi determinate în orice moment de către utilizatorul final sau de către orice alt terț care acționează în numele său. Pentru a reafecta sau refabrica o baterie, ar trebui să se ofere acces în orice moment persoanei care a achiziționat bateria sau oricărei terțe părți care acționează în numele acesteia pentru a evalua valoarea reziduală a bateriei, pentru a facilita reutilizarea, reafectarea sau refabricarea bateriei și pentru a pune bateria la dispoziția agregatorilor independenți definiți în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului34 care operează centrale electrice virtuale în rețelele electrice. Această cerință ar trebui să se aplice în completarea legislației Uniunii privind omologarea de tip a vehiculelor, inclusiv specificațiilor tehnice referitoare la accesul la date în vehiculele electrice, care pot rezulta din activitatea Grupului de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul.
(30)  Bateriile din cadrul sistemelor de stocare a energiei cu acumulatori staționari, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile pentru vehicule electrice conțin un sistem de gestionare a bateriilor care stochează date. Respectivul sistem de gestionare a bateriilor ar trebui conțină informații referitoare la starea de sănătate, siguranța și durata de viață preconizată ale bateriilor, astfel încât aspectele respective să poată fi determinate în orice moment de către utilizatorul final sau de către orice alt terț care acționează în numele său. Pentru a înlesni reutilizarea, reafectarea sau refabricarea unei baterii, ar trebui să se ofere acces numai la citirea datelor din sistemul de gestionare a bateriei în orice moment persoanei care a achiziționat bateria sau oricărei terțe părți care acționează în numele acesteia pentru a evalua valoarea reziduală a bateriei, pentru a facilita pregătirea pentru reutilizare, reutilizarea, pregătirea pentru reafectare, reafectarea sau refabricarea bateriei și pentru a pune bateria la dispoziția agregatorilor independenți definiți în Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului34 care operează centrale electrice virtuale în rețelele electrice, inclusiv la caracteristicile necesare exploatării serviciilor de la vehicul la rețea. Pentru a facilita adoptarea și utilizarea lor în Uniune, bateriile vehiculelor electrice și bateriilor mijloacelor de transport ușoare ar trebui să aibă la dispoziție numai pentru citire și în timp real date din sistemul de bord al vehiculului privind starea de sănătate a bateriei, nivelul său de încărcare, valoarea setată a puterii bateriei și capacitatea bateriei. Sistemul de gestionare a bateriilor pentru vehiculele electrice ar trebui să aibă și o funcție de comunicare care să facă posibilă existența unor funcții de încărcare inteligente, cum ar fi încărcarea de la vehicul la rețea („vehicle-to-grid”), încărcarea altor baterii de la bateria vehiculului („vehicle-to-load”), încărcarea de la vehicul la vehicul („vehicle-to-vehicle ”), încărcarea de la vehicul la baterii externe („vehicle-to-powerbank”) și de la vehicul la clădiri („vehicle-to-building”). Această cerință ar trebui să se aplice în completarea legislației Uniunii privind omologarea de tip a vehiculelor, inclusiv specificațiilor tehnice referitoare la accesul la date în vehiculele electrice, care pot rezulta din activitatea Grupului de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul. După ce devin aplicabile în dreptul Uniunii, specificațiile tehnice bazate pe regulamentele tehnice mondiale ale CEE-ONU (RTM CEE-ONU) ar trebui considerate criteriu de referință pentru datele privind parametrii ce determină starea de sănătate și durata de viață preconizată a bateriilor, date pe care le conține sistemul de gestionare a bateriilor.
__________________
__________________
34 Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (JO L 158, 14.6.2019, p. 125).
34 Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE (JO L 158, 14.6.2019, p. 125).
Amendamentul 27
Propunere de regulament
Considerentul 31
(31)  O serie de cerințe specifice produselor în temeiul prezentului regulament, inclusiv performanța, durabilitatea, reafectarea și siguranța, ar trebui să fie măsurate prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile și metodologiile de calcul actuale și general recunoscute. Pentru a se asigura că nu există bariere în calea comerțului pe piața internă, standardele ar trebui armonizate la nivelul Uniunii. Astfel de metode și standarde ar trebui să țină seama, pe cât posibil, de modul de utilizare a bateriilor în viața reală, să reflecte intervalul mediu al comportamentului consumatorului și să fie solide, pentru a descuraja eludarea intenționată sau neintenționată. Odată ce o trimitere la un astfel de standard a fost adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului35 și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prezumția de conformitate este stabilită în legătură cu cerințele specifice produsului, adoptate în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca rezultatul acestor metode să demonstreze că sunt atinse valorile minime stabilite pentru respectivele cerințe de fond. În absența unor standarde publicate la data aplicării cerințelor specifice produselor, Comisia ar trebui să adopte specificații comune prin acte de punere în aplicare, iar respectarea acestor specificații naștere, de asemenea, prezumției de conformitate. În cazurile în care, într-o etapă ulterioară, se consideră că specificațiile comune prezintă deficiențe, Comisia ar trebui, printr-un act de punere în aplicare, să modifice sau să abroge specificațiile comune în cauză.
(31)  O serie de cerințe specifice produselor în temeiul prezentului regulament, inclusiv performanța, durabilitatea, reafectarea și siguranța, ar trebui să fie măsurate prin metode fiabile, exacte și reproductibile, care să țină seama de măsurătorile, standardele și metodologiile de calcul de ultimă oră și general recunoscute. Pentru a se asigura că nu există bariere în calea comerțului pe piața internă, standardele ar trebui armonizate la nivelul Uniunii. Astfel de metode și standarde ar trebui să țină seama, pe cât posibil, de modul de utilizare a bateriilor în viața reală, să reflecte intervalul mediu al comportamentului consumatorului și să fie solide, pentru a descuraja eludarea intenționată sau neintenționată. Odată ce o trimitere la un astfel de standard a fost adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prezumția de conformitate este stabilită în legătură cu cerințele specifice produsului, adoptate în temeiul prezentului regulament, cu condiția ca rezultatul acestor metode să demonstreze că sunt atinse valorile minime stabilite pentru respectivele cerințe de fond. Pentru a evita suprapunerea standardelor, pentru a maximiza eficiența și pentru a lua în considerare cele mai înalte competențe și cunoștințe de ultimă oră, Comisia ar trebui să încerce să ceară uneia sau mai multor organizații europene de standardizare să elaboreze un astfel de standard, dacă nu există unul. În absența unor standarde publicate la data aplicării cerințelor specifice produselor sau dacă organismul de standardizare european nu a dat un răspuns satisfăcător, Comisia ar trebui să adopte, în cazuri excepționale și justificate și după ce se consultă cu părțile interesate în cauză, specificații comune prin acte de punere în aplicare, iar respectarea acestor specificații ar trebui să dea naștere, de asemenea, prezumției de conformitate. În cazurile în care, într-o etapă ulterioară, se consideră că specificațiile comune prezintă deficiențe, Comisia ar trebui, printr-un act de punere în aplicare, să modifice sau să abroge specificațiile comune în cauză.
__________________
__________________
35 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
35 Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).
Amendamentul 28
Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)
(31a)  Implicarea activă în activitatea comitetelor internaționale de standardizare este o condiție prealabilă strategică importantă pentru introducerea pe piață a tehnologiilor viitoare. În unele cazuri Uniunea a fost subreprezentată în aceste comitete. Prin urmare, Comisia și statele membre ar trebui să sprijine activ activitatea întreprinderilor europene în cadrul unor astfel de comitete internaționale de standardizare. Înainte de a lua în considerare adoptarea standardelor prin intermediul legislației secundare, Comisia ar trebui să evalueze cu atenție activitatea desfășurată la nivel internațional.
Amendamentul 29
Propunere de regulament
Considerentul 31 b (nou)
(31b)  Comisia ar trebui să asigure că standardele armonizate și specificațiile comune sunt coerente în prezentul regulament și în momentul revizuirii Regulamentului (UE) nr. 1025/2012.
Amendamentul 30
Propunere de regulament
Considerentul 32
(32)  Pentru a asigura accesul eficace la informații în scopul supravegherii pieței, pentru a se adapta la noile tehnologii și pentru a asigura reziliența în cazul crizelor mondiale, cum ar fi pandemia de COVID-19, ar trebui să fie posibil să se furnizeze online informații privind conformitatea cu toate actele Uniunii aplicabile bateriilor, sub forma unei declarații de conformitate UE unice.
(32)  Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, pentru a se adapta la noile tehnologii și pentru a asigura reziliența în cazul crizelor mondiale, cum ar fi pandemia de COVID-19, ar putea fi puse la dispoziție online informații privind conformitatea cu toate actele Uniunii aplicabile bateriilor sub forma unei declarații de conformitate UE unice.
Amendamentul 31
Propunere de regulament
Considerentul 35
(35)  Totuși, modulele alese nu reflectă anumite aspecte specifice ale bateriilor și, prin urmare, este necesar să se adapteze modulele alese pentru procedura de evaluare a conformității. Pentru a ține seama de noutatea și de complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de siguranță și de etichetare stabilite în prezentul regulament și în scopul asigurării conformității bateriilor introdus pe piață cu cerințele legale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea procedurilor de evaluare a conformității prin adăugarea de etape de verificare sau prin schimbarea modulului de evaluare, în funcție de evoluțiile de pe piața bateriilor sau din lanțul valoric al bateriilor, ar trebui delegată Comisiei.
(35)  Totuși, modulele alese nu reflectă anumite aspecte specifice ale bateriilor și, prin urmare, este necesar să se adapteze modulele alese pentru procedura de evaluare a conformității. Pentru a ține seama de noutatea și de complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de siguranță, de etichetare și de informare stabilite în prezentul regulament și în scopul asigurării conformității bateriilor introduse pe piață cu cerințele legale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea procedurilor de evaluare a conformității prin adăugarea de etape de verificare sau prin schimbarea modulului de evaluare, în funcție de evoluțiile de pe piața bateriilor sau din lanțul valoric al bateriilor, ar trebui delegată Comisiei. Sunt necesare proceduri temeinice de evaluare a conformității pentru a asigura faptul că sunt respectate cerințele de sustenabilitate și obligațiile de diligență necesară în lanțul valoric prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 32
Propunere de regulament
Considerentul 38
(38)  Având în vedere noutatea și complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de siguranță și de etichetare pentru baterii și pentru a asigura un nivel consecvent de calitate în ceea ce privește performanța evaluării conformității bateriilor, este necesar să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare implicate în evaluarea, în notificarea și în monitorizarea organismelor notificate. În special, ar trebui să se asigure că autoritatea de notificare este obiectivă și imparțială în activitatea sa. În plus, autoritățile de notificare ar trebui să aibă obligația de a garanta confidențialitatea informațiilor obținute, dar ar trebui totuși să poată face schimb de informații privind organismele notificate cu autoritățile naționale, cu autoritățile de notificare din alte state membre și cu Comisia, pentru a asigura coerența evaluării conformității.
(38)  Având în vedere noutatea și complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de performanță, de siguranță, de etichetare și de informare pentru baterii și pentru a asigura un nivel consecvent de calitate în ceea ce privește performanța evaluării conformității bateriilor, este necesar să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare implicate în evaluarea, în notificarea și în monitorizarea organismelor notificate. În special, ar trebui să se asigure că autoritatea de notificare este obiectivă și imparțială în activitatea sa și că are suficient personal competent din punct de vedere tehnic pentru a-și îndeplini sarcinile. În plus, autoritățile de notificare ar trebui să aibă obligația de a garanta confidențialitatea informațiilor obținute, dar ar trebui totuși să poată face schimb de informații privind organismele notificate cu autoritățile naționale, cu autoritățile de notificare din alte state membre și cu Comisia, pentru a asigura coerența evaluării conformității.
Amendamentul 33
Propunere de regulament
Considerentul 39
(39)  Este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență echitabilă și de autonomie. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințe pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza activități de evaluare a conformității. Aceste cerințe ar trebui să se aplice în continuare ca o condiție prealabilă pentru menținerea competenței organismului notificat. Pentru a-și asigura autonomia, ar trebui ca organismul notificat și personalul său angajat să aibă obligația de a-și păstra independența față de operatorii economici din lanțul valoric al bateriilor și față de alte întreprinderi, inclusiv asociații profesionale, societăți-mamă și filiale ale acestora. Organismul notificat ar trebui aibă obligația de a-și documenta independența și de a transmite documentația autorității de notificare.
(39)  Este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență echitabilă și de autonomie. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințe pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza activități de evaluare a conformității. Aceste cerințe ar trebui să se aplice în continuare ca o condiție prealabilă pentru menținerea competenței organismului notificat. Pentru a-și asigura autonomia, ar trebui ca organismul notificat și personalul său angajat să aibă obligația de a-și păstra independența față de operatorii economici din lanțul valoric al bateriilor și față de alte întreprinderi, inclusiv asociații profesionale, societăți-mamă și filiale ale acestora. Organismul notificat ar trebui aibă obligația de a-și documenta independența și de a transmite documentația autorității de notificare. De asemenea, ar trebui să se impună rotația echipelor și „perioade de existență a stării de incompatibilitate” adecvate.
Amendamentul 34
Propunere de regulament
Considerentul 42
(42)  Deoarece serviciile oferite de organismele notificate dintr-un stat membru ar putea viza baterii puse la dispoziție pe piață în întreaga Uniune, este oportun să se acorde celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a solicita autorității de notificare să ia măsuri corective în cazul în care un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele din prezentul regulament.
(42)  Deoarece serviciile oferite de organismele notificate dintr-un stat membru ar putea viza baterii puse la dispoziție pe piață în întreaga Uniune, este oportun să se acorde celorlalte state membre, Comisiei, operatorilor economici și părților interesate în cauză posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. În cursul procedurii de anchetă, Comisia ar trebui să solicite avizul unei instalații de încercare a Uniunii desemnate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1020. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a solicita autorității de notificare să ia măsuri corective în cazul în care un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele din prezentul regulament.
Amendamentul 35
Propunere de regulament
Considerentul 43
(43)  Pentru a facilita și a accelera procedura de evaluare a conformității, certificarea și, în final, accesul pe piață și având în vedere noutatea și complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de siguranță și de etichetare aplicabile bateriilor, este esențial ca organismele notificate să aibă acces constant la toate echipamentele și instalațiile de încercare necesare și să aplice procedurile fără a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura operatorilor economici egalitatea de tratament, este necesar ca organismele notificate să aplice consecvent procedurile de evaluare a conformității.
(43)  Pentru a facilita și a accelera procedura de evaluare a conformității, certificarea și, în final, accesul pe piață și având în vedere noutatea și complexitatea cerințelor de sustenabilitate, de siguranță, de etichetare și de informare aplicabile bateriilor, este esențial ca organismele notificate să aibă acces constant la toate echipamentele și instalațiile de încercare necesare și să aplice procedurile fără a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura operatorilor economici egalitatea de tratament, este necesar ca organismele notificate să aplice consecvent procedurile de evaluare a conformității.
Amendamentul 36
Propunere de regulament
Considerentul 51
(51)  Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, operatorii economici ar trebui să indice o adresă de site web, în plus față de adresa poștală, ca parte a datelor lor de contact.
(51)  Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile de supraveghere a pieței și consumatori, operatorii economici ar trebui să indice un număr de telefon, o adresă poștală, o adresă de e-mail și o adresă de site web, ca parte a datelor lor de contact.
Amendamentul 37
Propunere de regulament
Considerentul 52
(52)  Este necesar să se asigure că bateriile din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele din prezentul regulament, fie că sunt importate ca baterii de sine stătătoare, fie ca baterii incluse în produse, și, în special, că producătorii au aplicat procedurile adecvate de evaluare a conformității pentru bateriile în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții potrivit cărora importatorii trebuie să asigure că bateriile pe care le introduc pe piață și le pun în serviciu respectă cerințele din prezentul regulament și potrivit cărora marcajul CE de pe baterii și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de către autoritățile naționale.
(52)  Este necesar să se asigure că bateriile din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele din prezentul regulament și dreptul relevant aplicabil al Uniunii, fie că sunt importate ca baterii de sine stătătoare, fie ca baterii incluse în produse, și, în special, că producătorii au aplicat procedurile adecvate de evaluare a conformității pentru bateriile în cauză. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită asigurării faptului că auditul efectuat de terți al cerințelor prezentului regulament referitoare la procesul de producție a bateriilor este temeinic și independent. Astfel, ar trebui să se asigure că se respectă în totalitate declarația privind amprenta de carbon, conținutul reciclat, precum și drepturile omului și obligațiile de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor prevăzute de prezentul regulament. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții potrivit cărora importatorii trebuie să asigure că bateriile pe care le introduc pe piață și le pun în serviciu respectă cerințele din prezentul regulament și potrivit cărora marcajul CE de pe baterii și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de către autoritățile naționale. În special atunci când efectuează controale ale produselor care intră pe piața Uniunii din țări terțe, autoritățile respective ar trebui să asigure aplicarea consecventă a dreptului Uniunii printr-un nivel de control eficace și uniform, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/1020.
Amendamentul 38
Propunere de regulament
Considerentul 53
(53)  Atunci când introduce pe piață o baterie sau o pune în serviciu, fiecare importator ar trebui să indice pe baterie denumirea importatorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, precum și adresa poștală. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea baterii nu permite acest lucru. Acestea includ cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a introduce denumirea și adresa pe baterie sau cazurile în care dimensiunea bateriei este prea mică pentru a putea aplica aceste informații pe ea.
(53)  Atunci când introduce pe piață o baterie sau o pune în serviciu, fiecare importator ar trebui să indice pe baterie denumirea importatorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, precum și adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea bateriei nu permite acest lucru, deoarece bateria este prea mică pentru ca informațiile respective să poată fi înscrise pe suprafața sa. De asemenea, ar trebui prevăzute excepții în cazurile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a introduce denumirea și celelalte date de contact pe baterie. În aceste cazuri excepționale, importatorul ar trebui să furnizeze aceste informații într-un document ce însoțește bateria sau într-un alt mod imediat accesibil. În cazul în care există ambalaje, ele ar trebui utilizate pentru a indica aceste informații.
Amendamentul 39
Propunere de regulament
Considerentul 56
(56)  Distribuitorii și importatorii, fiind aproape de piață, ar trebui implicați în sarcinile de supraveghere a pieței derulate de autoritățile naționale și ar trebui să fie pregătiți să participe activ la acestea, furnizând autorităților respective toate informațiile necesare legate de bateria în cauză.
(56)  Distribuitorii, importatorii și prestatorii de servicii de e-fulfillment, inclusiv piețele, fiind aproape de piață, ar trebui implicați în sarcinile de supraveghere a pieței derulate de autoritățile naționale și ar trebui să fie pregătiți să participe activ la acestea, furnizând autorităților respective toate informațiile necesare legate de bateria în cauză.
Amendamentul 40
Propunere de regulament
Considerentul 57
(57)  Asigurarea trasabilității unei baterii în întregul lanț de aprovizionare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au introdus pe piață, au pus la dispoziție pe piață sau au pus în serviciu baterii neconforme. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să aibă obligația de a păstra informațiile privind tranzacțiile lor cu baterii pentru o anumită perioadă de timp.
(57)  Asigurarea trasabilității unei baterii în întregul lanț de aprovizionare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței și asigură transparența pentru consumatori. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au introdus pe piață, au pus la dispoziție pe piață sau au pus în serviciu baterii neconforme. Prin urmare, operatorii economici ar trebui să aibă obligația de a păstra informațiile privind tranzacțiile lor cu baterii pentru o anumită perioadă, inclusiv sub formă electronică.
Amendamentul 41
Propunere de regulament
Considerentul 59
(59)  Numai câteva țări furnizează aceste materiale și, în unele cazuri, standardele scăzute de guvernanță pot exacerba problemele sociale și de mediu. Extracția și rafinarea cobaltului și a nichelului sunt legate de o gamă largă de probleme sociale și de mediu, incluzând potențialul de pericol pentru mediu și sănătatea umană. Deși impactul social și asupra mediului al grafitului natural este mai puțin grav, extracția sa implică o pondere mare de operațiuni artizanale și la scară redusă, care se desfășoară în principal în medii informale și care pot avea efecte grave asupra sănătății și mediului, incluzând dezafectarea nereglementată a minelor și nereabilitarea acestora, ceea ce duce la distrugerea ecosistemelor și a solurilor. În ceea ce privește litiul, creșterea preconizată a utilizării sale în producția de baterii ar putea exercita o presiune suplimentară asupra operațiunilor de extracție și de rafinare, ceea ce ar justifica includerea litiului în domeniul de aplicare al obligațiilor de diligență necesară în lanțul de aprovizionare. Creșterea masivă preconizată a cererii de baterii în Uniune nu ar trebui să contribuie la o creștere a acestor riscuri sociale și de mediu.
(59)  Numai câteva țări furnizează aceste materiale și, în unele cazuri, standardele scăzute de guvernanță pot exacerba problemele sociale și de mediu. Extracția și rafinarea cobaltului, a cuprului, a nichelului, a fierului și a bauxitei sunt legate de o gamă largă de probleme sociale și de mediu, incluzând potențialul de pericol pentru mediu și sănătatea umană. Deși impactul social și asupra mediului al grafitului natural este mai puțin grav, extracția sa implică o pondere mare de operațiuni artizanale și la scară redusă, care se desfășoară în principal în medii informale și care pot avea efecte grave asupra sănătății și mediului, incluzând dezafectarea nereglementată a minelor și nereabilitarea acestora, ceea ce duce la distrugerea ecosistemelor și a solurilor. În ceea ce privește litiul, creșterea preconizată a utilizării sale în producția de baterii ar putea exercita o presiune suplimentară asupra operațiunilor de extracție și de rafinare, ceea ce ar justifica includerea litiului în domeniul de aplicare al obligațiilor de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor. Creșterea masivă preconizată a cererii de baterii în Uniune nu ar trebui să contribuie la o creștere a acestor riscuri sociale și de mediu în afara granițelor.
Amendamentul 42
Propunere de regulament
Considerentul 60
(60)  Unele dintre materiile prime în cauză, cum ar fi cobaltul, litiul și grafitul natural, sunt considerate materii prime critice pentru UE38, iar aprovizionarea sustenabilă cu aceste materii prime este necesară pentru ca ecosistemul bateriilor din UE să funcționeze adecvat.
(60)  Unele dintre materiile prime în cauză, cum ar fi bauxita, cobaltul, litiul și grafitul natural, sunt considerate materii prime critice pentru UE38, iar aprovizionarea sustenabilă cu aceste materii prime este necesară pentru ca ecosistemul bateriilor din UE să funcționeze adecvat.
__________________
__________________
38 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității [COM(2020)0474].
38 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Reziliența materiilor prime critice: trasarea unui model pentru îmbunătățirea securității și a durabilității [COM(2020)0474].
Amendamentul 43
Propunere de regulament
Considerentul 62
(62)  În Uniunea Europeană, cerințele generale privind obligația de diligență pentru anumite minerale și metale au fost introduse prin Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului39. Cu toate acestea, regulamentul nu se referă la mineralele și materialele utilizate pentru producția de baterii.
(62)  Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale prevăd că operatorii economici ar trebui să își îndeplinească obligația de diligență necesară ca mijloc de a asigura responsabilitatea socială a întreprinderilor în ceea ce privește drepturile omului și protecția mediului. În Uniunea Europeană, cerințele generale privind obligația de diligență pentru anumite minerale și metale au fost introduse prin Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului39. Cu toate acestea, regulamentul nu se referă la mineralele și materialele utilizate pentru producția de baterii.
__________________
__________________
39 Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat (JO L 130, 19.5.2017, p. 1).
39 Regulamentul (UE) 2017/821 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 mai 2017 de stabilire a unor obligații de diligență necesară în cadrul lanțului de aprovizionare care revin importatorilor din Uniune de staniu, tantal și tungsten, de minereuri ale acestora și de aur provenind din zone de conflict și din zone cu risc ridicat (JO L 130, 19.5.2017, p. 1).
Amendamentul 44
Propunere de regulament
Considerentul 63
(63)  Prin urmare, având în vedere creșterea exponențială preconizată a cererii de baterii în UE, operatorul economic care introduce o baterie pe piața UE ar trebui să instituie o politică privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare. Astfel, cerințele ar trebui stabilite având în vedere obiectivul de a aborda riscurile sociale și de mediu inerente extracției, prelucrării și comercializării anumitor materii prime în scopul producției de baterii.
(63)  Responsabilitatea de a respecta drepturile omului, drepturile sociale, sănătatea umană și mediul ar trebui să se aplice tuturor operațiunilor de producție și altor relații de afaceri legate de acestea ale unui operator economic din lanțul valoric al bateriilor. Prin urmare, având în vedere creșterea exponențială preconizată a cererii de baterii în UE și faptul că extracția, prelucrarea și comercializarea anumitor materii prime, substanțe chimice și materii prime secundare care sunt utilizate la fabricarea bateriilor și apar la tratarea deșeurilor de baterii prezintă riscuri deosebite, ar trebui stabilite anumite cerințe pentru procesul de diligență necesară din lanțul valoric al bateriilor, cu obiectivul de a aborda riscurile sociale și de mediu inerente extracției, prelucrării și comercializării anumitor materii prime, substanțe chimice și materii prime secundare în scopul producției de baterii, al tratării deșeurilor de baterii, al procesului de producție în sine, precum și al tuturor celorlalte relații de afaceri aferente.
Amendamentul 45
Propunere de regulament
Considerentul 64
(64)  Atunci când instituie o politică privind diligența necesară bazată pe riscuri, aceasta ar trebui să fie întemeiată pe principii recunoscute la nivel internațional, cele zece principii ale inițiativei „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite40, Orientările pentru evaluarea socială a ciclului de viață al produselor41, Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială42 și Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri (RBC)43, care reflectă o înțelegere comună în rândul guvernelor și al părților interesate, și ar trebui adaptată la contextul și circumstanțele specifice ale fiecărui operator economic. În ceea ce privește extracția, prelucrarea și comercializarea resurselor minerale naturale utilizate pentru producția de baterii, Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat44 („Orientările OCDE privind diligența necesară”) reprezintă efortul susținut al guvernelor și al părților interesate pentru a stabili bune practici în acest domeniu.
(64)  Atunci când se instituie un proces de diligență necesară bazat pe riscuri, acesta ar trebui să fie întemeiat pe principiile și standardele de diligență necesară recunoscute la nivel internațional prevăzute de Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, cele zece principii ale inițiativei „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite19, Orientările pentru evaluarea socială a ciclului de viață al produselor41, Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială42, Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale și Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri (RBC)43, care reflectă o înțelegere comună în rândul guvernelor și al părților interesate și ar trebui adaptată la contextul și circumstanțele specifice ale fiecărui operator economic. În ceea ce privește extracția, prelucrarea și comercializarea resurselor minerale naturale provenite din zone cu risc ridicat și utilizate pentru producția de baterii, Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat44 („Orientările OCDE privind diligența necesară”) reprezintă un standard recunoscut internațional care gestionează riscurile specifice de încălcare gravă a drepturilor omului asociate aprovizionării cu anumite materii prime și comercializării acestora în contextul unui conflict și efortul susținut al guvernelor și al părților interesate pentru a stabili bune practici în acest domeniu.
__________________
__________________
40 Cele zece principii ale inițiativei „Global Compact” a Organizației Națiunilor Unite, disponibile la https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles.
Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului, disponibile la https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
41 Orientările UNEP pentru evaluarea socială a ciclului de viață al produselor, disponibile la https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
41 Orientările UNEP pentru evaluarea socială a ciclului de viață al produselor, disponibile la https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
42 Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială, disponibilă la https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
42 Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, disponibile la http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.
43 OCDE (2018), Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, disponibile la http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
43 OCDE (2018), Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri, disponibile la http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf
44 OCDE (2016), Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat: a treia ediție, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 OCDE (2016), Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat: a treia ediție, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Amendamentul 46
Propunere de regulament
Considerentul 65
(65)  În conformitate cu Orientările OCDE privind diligența necesară45, diligența necesară este un proces continuu, proactiv și reactiv prin care întreprinderile pot garanta că respectă drepturile omului și nu contribuie la conflicte46. Diligența necesară bazată pe riscuri se referă la măsurile pe care întreprinderile ar trebui să le adopte pentru a identifica și a aborda riscurile reale sau potențiale pentru a preveni sau a atenua efectele negative asociate activităților lor sau deciziilor de aprovizionare. O întreprindere poate evalua riscurile pe care le prezintă activitățile și relațiile sale și poate adopta măsuri de atenuare a riscurilor în conformitate cu standardele relevante prevăzute de legislația națională și internațională, de recomandările privind conduita responsabilă în afaceri ale organizațiilor internaționale, de instrumentele sprijinite de guvern, de inițiativele voluntare din sectorul privat, precum și de politicile și sistemele interne ale unei întreprinderi. Această abordare contribuie și la extinderea exercițiului de diligență necesară în funcție de dimensiunea activităților întreprinderii sau a relațiilor din lanțul de aprovizionare.
(65)  În conformitate cu standardele și principiile ONU, OIM și OCDE, diligența necesară este un proces continuu, proactiv și reactiv prin care întreprinderile pot garanta că respectă drepturile omului și mediul și nu contribuie la conflicte46. Diligența necesară bazată pe riscuri se referă la măsurile pe care întreprinderile ar trebui să le adopte pentru a identifica, a preveni, a atenua și a ține seama de efectele negative asociate activităților lor sau deciziilor de aprovizionare și pentru a le pune capăt. Operatorii economici ar trebui să desfășoare consultări eficace, temeinice și în cunoștință de cauză cu comunitățile afectate. O întreprindere poate evalua riscurile pe care le prezintă activitățile și relațiile sale și poate adopta măsuri de atenuare a riscurilor, printre care se pot număra solicitarea de informații suplimentare, negocierea cu scopul de a redresa situația sau suspendarea ori întreruperea relației contractuale cu furnizorii, în conformitate cu standardele relevante prevăzute de legislația națională și internațională, de recomandările privind conduita responsabilă în afaceri ale organizațiilor internaționale, de instrumentele sprijinite de guvern, de inițiativele voluntare din sectorul privat, precum și de politicile și sistemele interne ale unei întreprinderi. Această abordare contribuie și la extinderea exercițiului de diligență necesară în funcție de dimensiunea activităților întreprinderii sau a relațiilor din lanțul de aprovizionare. Cerințele de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor ar trebui să se aplice oricărui operator economic care introduce baterii pe piața europeană, inclusiv platformelor online.
__________________
__________________
45 Pagina 15 din Orientările OCDE privind diligența necesară.
46 OCDE (2011), Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, OCDE, Paris; OCDE (2006), Instrumentul OCDE de sensibilizare cu privire la riscuri pentru întreprinderile multinaționale din zone cu guvernanță deficitară, OCDE, Paris; și „Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: Punerea în aplicare a cadrului «protecție, respect și remediere» al Organizației Națiunilor Unite” (Raport al reprezentantului special al Secretarului General privind drepturile omului, corporațiile transnaționale și alte întreprinderi comerciale, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 martie 2011).
46 OCDE (2011), Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale, OCDE, Paris; OCDE (2006), Instrumentul OCDE de sensibilizare cu privire la riscuri pentru întreprinderile multinaționale din zone cu guvernanță deficitară, OCDE, Paris; și „Principiile directoare privind afacerile și drepturile omului: Punerea în aplicare a cadrului «protecție, respect și remediere» al Organizației Națiunilor Unite” (Raport al reprezentantului special al Secretarului General privind drepturile omului, corporațiile transnaționale și alte întreprinderi comerciale, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 martie 2011).
Amendamentul 47
Propunere de regulament
Considerentul 65 a (nou)
(65a)  Deși sistemele de diligență necesară din sectorul privat pot sprijini operatorii economici în procesul de diligență necesară, operatorii economici ar trebui să aibă responsabilitate individuală pentru respectarea obligațiilor de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 48
Propunere de regulament
Considerentul 65 b (nou)
(65b)  Statele membre ar trebui să acorde asistență tehnică specifică operatorilor economici, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii, pentru ca acestea să poată respecta cerințele de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor.
Amendamentul 49
Propunere de regulament
Considerentul 66
(66)  Ar trebui adoptate sau modificate politicile obligatorii privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare, iar acestea ar trebui să abordeze cel puțin categoriile de riscuri sociale și de mediu prevalente. Acestea ar trebui să acopere, pe de o parte, impactul actual și impactul previzibil asupra vieții sociale, în special asupra drepturilor omului, a sănătății umane și a siguranței, precum și asupra securității și sănătății în muncă și a drepturilor lucrătorilor și, pe de altă parte, asupra mediului, în special asupra utilizării apei, a protecției solului, a poluării aerului și a biodiversității, inclusiv asupra vieții comunitare.
(66)  Ar trebui adoptate sau modificate politicile obligatorii privind diligența necesară în lanțul valoric al bateriilor, iar acestea ar trebui să abordeze cel puțin categoriile de riscuri sociale și de mediu prevalente. Acestea ar trebui să acopere, pe de o parte, impactul actual și impactul previzibil asupra vieții sociale, în special asupra drepturilor omului, a sănătății umane și a siguranței, precum și asupra securității și sănătății în muncă și a drepturilor lucrătorilor și, pe de altă parte, asupra mediului, în special asupra utilizării apei, a protecției solului, a poluării aerului, a schimbărilor climatice și a biodiversității, inclusiv asupra vieții comunitare.
Amendamentul 50
Propunere de regulament
Considerentul 67
(67)  În ceea ce privește categoriile de risc social, politicile de diligență necesară ar trebui să abordeze riscurile din lanțul de aprovizionare al bateriilor în ceea ce privește protecția drepturilor omului, incluzând sănătatea umană, protecția copiilor și egalitatea de gen, în conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului47. Politicile de diligență necesară ar trebui să includă informații privind modul în care operatorul economic a contribuit la prevenirea abuzurilor împotriva drepturilor omului, precum și privind instrumentele instituite în structura de afaceri a operatorului pentru combaterea corupției și a dării de mită. De asemenea, politicile de diligență necesară ar trebui să asigure punerea în aplicare corectă a normelor din convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii48, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Declarația tripartită a OIM.
(67)  În ceea ce privește categoriile de risc social, politicile de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor ar trebui să abordeze riscurile din lanțul valoric al bateriilor în ceea ce privește protecția drepturilor omului, incluzând sănătatea umană, drepturile popoarelor indigene, protecția copiilor și egalitatea de gen, în conformitate cu dreptul internațional al drepturilor omului47. Politicile de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor ar trebui să includă informații privind modul în care operatorul economic a contribuit la prevenirea abuzurilor împotriva drepturilor omului, precum și privind instrumentele instituite în structura de afaceri a operatorului pentru combaterea corupției și a dării de mită. De asemenea, politicile de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor ar trebui să asigure punerea în aplicare corectă a normelor din convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii48, astfel cum sunt enumerate în anexa I la Declarația tripartită a OIM.
__________________
__________________
47 Incluzând Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, Convenția cu privire la drepturile copilului și Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap.
47 Incluzând Declarația universală a drepturilor omului, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale, Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei, Convenția cu privire la drepturile copilului, Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap și Declarația Organizației Națiunilor Unite privind drepturile popoarelor indigene.
48 Cele opt convenții fundamentale sunt: Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, 1948 (nr. 87); 2. Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98); 3. Convenția privind munca forțată sau obligatorie, 1930 (nr. 29) (și Protocolul din 2014), 4. Convenția privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 105); 5. Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973 (nr. 138); 6. Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor, 1999 (nr. 182); 7. Convenția privind egalitatea de remunerare, 1951 (nr. 100); 8. Convenția privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei, 1958 (nr. 111).
48 Cele opt convenții fundamentale sunt: 1. Convenția privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical, 1948 (nr. 87); 2. Convenția privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, 1949 (nr. 98); 3. Convenția privind munca forțată sau obligatorie, 1930 (nr. 29) (și Protocolul din 2014), 4. Convenția privind abolirea muncii forțate, 1957 (nr. 105); 5. Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă, 1973 (nr. 138); 6. Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor, 1999 (nr. 182); 7. Convenția privind egalitatea de remunerare, 1951 (nr. 100); 8. Convenția privind discriminarea în domeniul ocupării forței de muncă și al exercitării profesiei, 1958 (nr. 111).
Amendamentul 51
Propunere de regulament
Considerentul 68
(68)  În ceea ce privește categoriile de risc de mediu, politicile de diligență necesară ar trebui să abordeze riscurile din lanțul de aprovizionare al bateriilor privind protecția mediului natural și a diversității biologice, în conformitate cu Convenția privind diversitatea biologică49, care ia în considerare și comunitățile locale, precum și privind protecția și dezvoltarea acestor comunități.
(68)  În ceea ce privește categoriile de risc de mediu, politicile de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor ar trebui să abordeze riscurile din lanțul valoric al bateriilor privind protecția mediului natural și a diversității biologice, în conformitate cu Convenția privind diversitatea biologică49, care ia în considerare și comunitățile locale, precum și privind protecția și dezvoltarea acestor comunități. De asemenea, ar trebui să gestioneze riscurile legate de schimbările climatice, în concordanță cu Acordul de la Paris și cu obiectivul său de a limita încălzirea globală la sub 1,5 grade Celsius comparativ cu nivelurile preindustriale, precum și riscurile de mediu ce figurează în alte convenții internaționale în domeniul mediului.
__________________
__________________
49 Astfel cum se prevede în Convenția privind diversitatea biologică, disponibilă la https://www.cbd.int/convention/text/ și, în special, în Decizia COP VIII/28 – Orientări voluntare privind evaluarea impactului care include biodiversitatea, disponibilă la https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
49 Astfel cum se prevede în Convenția privind diversitatea biologică, disponibilă la https://www.cbd.int/convention/text/ și, în special, în Decizia COP VIII/28 – Orientări voluntare privind evaluarea impactului care include biodiversitatea, disponibilă la https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
Amendamentul 52
Propunere de regulament
Considerentul 69
(69)  Obligația de diligență referitoare la lanțul de aprovizionare în ceea ce privește identificarea și atenuarea riscurilor sociale și de mediu asociate materiilor prime care intră în producția de baterii ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a Rezoluției 19 a UNEP privind guvernanța resurselor minerale, care recunoaște contribuția importantă a sectorului minier la realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.
(69)  Obligația de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor în ceea ce privește identificarea și atenuarea riscurilor sociale și de mediu asociate materiilor prime care intră în producția de baterii ar trebui să contribuie la punerea în aplicare a Rezoluției 19 a UNEP privind guvernanța resurselor minerale, care recunoaște contribuția importantă a sectorului minier la realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă.
Amendamentul 53
Propunere de regulament
Considerentul 69 a (nou)
(69a)  Chiar și atunci când se asigură diligența necesară, se pot produce daune. Operatorii economici ar trebui să remedieze activ astfel de daune, individual sau în cooperare cu alți actori. Operatorii respectivi ar trebui să răspundă pentru orice efect negativ pe care ei sau entitățile pe care le controlează ori le pot controla l-au provocat sau la a cărui apariție au contribuit. Este necesar ca persoanelor afectate de efectul negativ să li se garanteze dreptul la măsuri de remediere și să li se ofere acces la justiție.
Amendamentul 54
Propunere de regulament
Considerentul 70
(70)  Alte instrumente legislative ale UE care stabilesc cerințe privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare ar trebuise aplice în măsura în care prezentul regulament nu conține dispoziții specifice care au obiectiv, caracter și efect similare, care ar putea fi adaptate în lumina viitoarelor modificări legislative.
(70)  Alte instrumente legislative ale UE care stabilesc cerințe privind diligența necesară ar trebui să se aplice atât întreprinderilor din Uniune, cât și întreprinderilor din afara Uniunii ce intenționeazăpună baterii pe piața Uniunii, pentru a asigura condiții de concurență echitabile, în măsura în care prezentul regulament nu conține dispoziții specifice care au același obiectiv, același caracter și aceleași efecte și care ar putea fi adaptate în lumina viitoarelor modificări legislative.
Amendamentul 55
Propunere de regulament
Considerentul 71
(71)  Pentru a se adapta la evoluțiile din lanțul valoric al bateriilor, incluzând modificarea domeniului și a caracterului riscurilor sociale și de mediu relevante, precum și la progresul tehnic și științific din domeniul bateriilor și al compozițiilor chimice ale bateriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea listei de materii prime și a categoriilor de riscuri, precum și a cerințelor de diligență necesară în lanțul de aprovizionare, ar trebui delegată Comisiei.
(71)  Pentru a se adapta la evoluțiile din lanțul valoric al bateriilor, incluzând modificarea domeniului și a caracterului riscurilor sociale și de mediu relevante, precum și la progresul tehnic și științific din domeniul bateriilor și al compozițiilor chimice ale bateriilor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește modificarea listei de materii prime și a categoriilor de riscuri, precum și a cerințelor de diligență necesară în lanțul valoric al bateriilor, ar trebui delegată Comisiei.
Amendamentul 56
Propunere de regulament
Considerentul 71 a (nou)
(71a)  În cazul în care se adoptă viitoare acte legislative ale Uniunii de stabilire a normelor generale pentru guvernanța corporativă sustenabilă și diligența necesară, Comisia ar trebui să evalueze dacă noile acte legislative ale Uniunii impun modificarea alineatelor (2)-(5) din articolul 39 prezentul articol sau a anexei X sau a ambelor. Ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește modificarea în consecință a respectivelor dispoziții.
Amendamentul 57
Propunere de regulament
Considerentul 72
(72)  Sunt necesare norme armonizate de gestionare a deșeurilor pentru a asigura că producătorii și alți operatori economici fac obiectul acelorași norme la nivelul statelor membre, în ceea ce privește punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor pentru baterii. Pentru a atinge un nivel ridicat de recuperare a materialelor, sunt necesare maximizarea colectării separate a deșeurilor de baterii și asigurarea faptului că toate bateriile colectate sunt reciclate prin procese care ating nivelurile minime comune de eficiență a reciclării. Evaluarea Directivei 2006/66/CE a constatat că una dintre deficiențele sale este nedetalierea dispozițiilor sale, ceea ce duce la o punere în aplicare neuniformă și cauzează obstacole semnificative în calea funcționării piețelor de reciclare și niveluri sub optime de reciclare. Prin urmare, norme mai detaliate și armonizate ar trebui să evite denaturarea pieței pentru colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii, să asigure punerea uniformă în aplicare a cerințelor la nivelul Uniunii, o mai bună armonizare a calității serviciilor de gestionare a deșeurilor furnizate de operatorii economici, precum și să stimuleze piețele materiilor prime secundare.
(72)  Sunt necesare norme armonizate de gestionare a deșeurilor pentru a asigura că producătorii și alți operatori economici fac obiectul acelorași norme la nivelul statelor membre, în ceea ce privește punerea în aplicare a răspunderii extinse a producătorilor pentru baterii și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului în întreaga Uniune. Răspunderea extinsă a producătorilor poate contribui la reducerea utilizării globale a resurselor, îndeosebi prin scăderea generării de deșeuri de baterii și a efectelor negative aferente gestionării deșeurilor de baterii. Pentru a atinge un nivel ridicat de recuperare a materialelor, sunt necesare maximizarea colectării separate a deșeurilor de baterii și asigurarea faptului că toate bateriile colectate sunt reciclate prin procese care ating nivelurile minime comune de eficiență a reciclării. Evaluarea Directivei 2006/66/CE a constatat că una dintre deficiențele sale este nedetalierea dispozițiilor sale, ceea ce duce la o punere în aplicare neuniformă și cauzează obstacole semnificative în calea funcționării piețelor de reciclare și niveluri sub optime de reciclare. Prin urmare, norme mai detaliate și armonizate ar trebui să evite denaturarea pieței pentru colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii, să asigure punerea uniformă în aplicare a cerințelor la nivelul Uniunii, o mai bună armonizare a calității serviciilor de gestionare a deșeurilor furnizate de operatorii economici, precum și să stimuleze piețele materiilor prime secundare.
Amendamentul 58
Propunere de regulament
Considerentul 73
(73)  Prezentul regulament se bazează pe normele de gestionare a deșeurilor și pe principiile generale prevăzute în Directiva 2008/98/CE50, care ar trebui adaptate pentru a reflecta situația specifică a bateriilor. Pentru a asigura o colectare organizată a deșeurilor de baterii cât mai eficace, este important ca acest lucru să se realizeze în strânsă legătură cu locul în care sunt vândute bateriile într-un stat membru și aproape de utilizatorul final. De asemenea, deșeurile de baterii pot fi colectate împreună cu deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu vehiculele scoase din uz, prin intermediul programelor naționale de colectare, instituite pe baza Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului51 și a Directivei 2000/53/CE. Deși regulamentul actual stabilește norme specifice pentru baterii, este nevoie de o abordare coerentă și complementară, care să se bazeze pe structurile existente de gestionare a deșeurilor și să le armonizeze într-o mai mare măsură. În consecință, și pentru a realiza în mod eficace responsabilitatea extinsă a producătorilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, ar trebui stabilite obligații în ceea ce privește statul membru în care bateriile sunt puse la dispoziție pe piață pentru prima dată.
(73)  Prezentul regulament se bazează pe normele de gestionare a deșeurilor și pe principiile generale prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului50, care ar trebui adaptate pentru a reflecta caracterul special al deșeurilor de baterii. Pentru a asigura o colectare organizată a deșeurilor de baterii cât mai eficace, este important ca acest lucru să se realizeze în strânsă legătură cu locul în care sunt vândute bateriile într-un stat membru și aproape de utilizatorul final. Deșeurile de baterii ar trebui colectate separat de alte fluxuri de deșeuri, cum ar fi metalele, hârtia și cartonul, sticla, materialele plastice, lemnul, textilele și biodeșeurile. De asemenea, deșeurile de baterii pot fi colectate împreună cu deșeurile de echipamente electrice și electronice și cu vehiculele scoase din uz, prin intermediul programelor naționale de colectare, instituite pe baza Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului51 și a Directivei 2000/53/CE. Deși regulamentul actual stabilește norme specifice pentru baterii, este nevoie de o abordare coerentă și complementară, care să se bazeze pe structurile existente de gestionare a deșeurilor și să le armonizeze într-o mai mare măsură. În consecință, și pentru a realiza în mod eficace responsabilitatea extinsă a producătorilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, ar trebui stabilite obligații în ceea ce privește statul membru în care bateriile sunt puse la dispoziție pe piață pentru prima dată.
__________________
__________________
50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
50 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
51 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).
51 Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) (JO L 197, 24.7.2012, p. 38).
Amendamentul 59
Propunere de regulament
Considerentul 76
(76)  Producătorii ar trebui să aibă responsabilitate extinsă pentru gestionarea bateriilor lor la sfârșitul ciclului de viață. În consecință, aceștia ar trebui să finanțeze costurile de colectare, de tratare și de reciclare a tuturor bateriilor colectate, de raportare privind bateriile și deșeuri de baterii, precum și de furnizare de informații utilizatorilor finali și operatorilor de deșeuri cu privire la baterii și la reutilizarea și gestionarea adecvată a deșeurilor de baterii. Obligațiile legate de răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să se aplice tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță. Producătorii ar trebui să aibă posibilitatea să își exercite aceste obligații în mod colectiv, prin intermediul unei organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și care preia răspunderea în numele lor. Producătorii sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să facă obiectul unei autorizații și ar trebui să demonstreze cu documente că dispun de mijloace financiare pentru a acoperi costurile generate de răspunderea extinsă a producătorilor. Dacă este necesar pentru a se evita denaturarea pieței interne și pentru a se asigura condiții uniforme de adaptare a contribuțiilor financiare plătite de producători organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, ar trebui să i se confere competențe de executare Comisiei.
(76)  Producătorii ar trebui să aibă responsabilitate extinsă pentru gestionarea bateriilor lor la sfârșitul ciclului de viață. Aceasta ar trebui să constea într-un set de norme care să definească obligațiile operaționale și financiare speciale ale producătorilor de produse în cazul cărora răspunderea producătorului este prelungită până la etapa postconsum a ciclului de viață al unui produs. În consecință, aceștia ar trebui să finanțeze cel puțin costurile menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, inclusiv costurile de organizare a colectării separate, de pregătire pentru reafectare și refabricare, de tratare, de pregătire pentru reutilizare și reciclare a deșeurilor de baterii, de raportare privind bateriile și deșeurile de baterii și de organizare a unor campanii de sensibilizare pentru a-i încuraja pe utilizatorii finali să elimine deșeurile de baterii în mod corespunzător. Obligațiile legate de răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să se aplice tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță și vânzării online. Producătorii ar trebui să aibă posibilitatea să își exercite aceste obligații în mod colectiv, prin intermediul unei organizații care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și care preia răspunderea în numele lor. Producătorii sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor ar trebui să facă obiectul unei autorizații și ar trebui să demonstreze cu documente că dispun de mijloace financiare pentru a acoperi costurile generate de răspunderea extinsă a producătorilor. Dacă este necesar pentru a se evita denaturarea pieței interne și pentru a se asigura condiții uniforme de adaptare a contribuțiilor financiare plătite de producători organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, ar trebui să i se confere competențe de executare Comisiei.
Amendamentul 60
Propunere de regulament
Considerentul 76 a (nou)
(76a)  Introducerea unor cerințe în materie de răspundere a producătorilor ar trebui să contribuie la reducerea costurilor și la stimularea performanței, precum și la asigurarea unor condiții de concurență echitabile, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii și pentru firmele de comerț electronic, și să prevină apariția unor obstacolele în calea bunei funcționări a pieței interne. Cerințele respective ar trebui să contribuie, de asemenea, la integrarea costurilor de la încheierea ciclului de viață în prețurile produselor și să ofere stimulente producătorilor pentru ca aceștia să se conformeze dispozițiilor privind sustenabilitatea atunci când își proiectează produsele. În general, astfel de cerințe ar trebui să îmbunătățească guvernanța și transparența schemelor de răspundere extinsă a producătorilor și să reducă posibilitatea apariției unor conflicte de interese între organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și operatorii de deșeuri cu care încheie contracte. Cerințele ar trebui să se aplice atât schemelor noi de răspundere extinsă a producătorilor, cât și celor existente.
Amendamentul 61
Propunere de regulament
Considerentul 77
(77)  Prezentul regulament ar trebui să reglementeze în mod exhaustiv răspunderea extinsă a producătorilor pentru baterii, prin urmare, normele prevăzute în Directiva 2008/98/CE pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor nu ar trebui să se aplice în cazul bateriilor.
(77)  Prezentul regulament ar trebui să reglementeze în mod exhaustiv răspunderea extinsă a producătorilor pentru baterii, și, prin urmare, ar trebui să se considere că suplimentează normele prevăzute în Directiva 2008/98/CE pentru schemele de răspundere extinsă a producătorilor, norme care ar trebui considerate deci a fi cerințe minime.
Amendamentul 62
Propunere de regulament
Considerentul 78
(78)  Pentru a asigura o reciclare de înaltă calitate în lanțul de aprovizionare al bateriilor, pentru a crește gradul de utilizare a materiilor prime secundare de calitate și pentru a proteja mediul, un nivel ridicat de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii ar trebui să fie norma. Colectarea deșeurilor de baterii reprezintă un pas esențial pentru a închide circuitul materialelor valoroase conținute în baterii, prin reciclarea acestora, și pentru a menține lanțul valoric al bateriilor în interiorul Uniunii, facilitând astfel accesul la materialele recuperate care pot fi utilizate mai departe pentru a fabrica noi produse.
(78)  Pentru a asigura o reciclare de înaltă calitate în lanțul valoric al bateriilor, pentru a crește gradul de utilizare a materiilor prime secundare de calitate și pentru a proteja mediul, un nivel ridicat de colectare și de reciclare a deșeurilor de baterii ar trebui să fie norma. Colectarea deșeurilor de baterii reprezintă un pas esențial pentru a închide circuitul materialelor valoroase conținute în baterii, prin reciclarea acestora, și pentru a menține lanțul valoric al bateriilor în interiorul Uniunii și a-i întări autonomia strategică în acest sector, facilitând accesul la materialele recuperate care pot fi utilizate mai departe pentru a fabrica noi produse. În planurile naționale de gestionare a deșeurilor ar trebui introduse măsuri adecvate privind colectarea, tratarea, pregătirea pentru reutilizare, pregătirea pentru reafectare și reciclarea deșeurilor de baterii. Planurile de gestionare a deșeurilor ale statelor membre ar trebui deci actualizate pe baza dispozițiilor prevăzute de prezentul regulament.
Amendamentul 63
Propunere de regulament
Considerentul 79
(79)  Producătorii tuturor bateriilor ar trebui să fie responsabili de finanțarea și organizarea colectării separate a deșeurilor de baterii. În acest scop, aceștia ar trebui să înființeze o rețea de colectare care să acopere întregul teritoriu al statelor membre, care să fie aproape de utilizatorul final și care să vizeze nu doar zonele și bateriile în cazul cărora colectarea este profitabilă. Rețeaua de colectare ar trebui să includă orice distribuitor, orice instalație de tratare autorizată pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice și de vehicule scoase din uz, centrele de colectare a deșeurilor și alți actori din proprie inițiativă, cum ar fi autoritățile publice și școlile. Pentru a verifica și a îmbunătăți eficacitatea rețelei de colectare și a campaniilor de informare, ar trebui efectuate, cel puțin la nivelul NUTS 253, studii periodice privind compoziția deșeurilor municipale mixte și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate pentru a stabili cantitatea de deșeuri de baterii portabile prezente în acestea.
(79)  Producătorii tuturor bateriilor ar trebui să fie responsabili de finanțarea sau de finanțarea și organizarea colectării separate a deșeurilor de baterii. În acest scop, aceștia ar trebui să înființeze o rețea de preluare și colectare care să acopere întregul teritoriu al statelor membre, care să fie aproape de utilizatorul final și care să vizeze nu doar zonele și bateriile în cazul cărora colectarea este profitabilă. Rețeaua de colectare ar trebui să includă orice distribuitor, orice instalație de tratare autorizată pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice și de vehicule scoase din uz, centrele de colectare a deșeurilor și alți actori din proprie inițiativă, cum ar fi autoritățile publice și școlile. Pentru a verifica și a îmbunătăți eficacitatea rețelei de colectare și a campaniilor de informare, ar trebui efectuate, cel puțin la nivelul NUTS 253, studii periodice privind compoziția deșeurilor municipale mixte și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate pentru a stabili cantitatea de deșeuri de baterii portabile prezente în acestea.
__________________
__________________
53 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
53 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
Amendamentul 64
Propunere de regulament
Considerentul 81
(81)  Având în vedere impactul asupra mediului și pierderea materialelor datorate deșeurilor de baterii care nu sunt colectate separat și, prin urmare, nu sunt tratate în mod ecologic, obiectivul de colectare pentru bateriile portabile prevăzut deja de Directiva 2006/66/CE ar trebui să se aplice în continuare și ar trebui să crească treptat. Prezentul regulament presupune că bateriile potabile includ și bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare. Întrucât creșterea actuală a vânzărilor acestui tip de baterii face dificilă calcularea cantității de astfel de baterii care sunt introduse pe piață și colectate la sfârșitul duratei lor de viață, aceste baterii portabile ar trebui excluse din rata actuală de colectare a bateriilor portabile. Această excludere trebuie reexaminată împreună cu obiectivul de colectare a deșeurilor de baterii portabile, care poate aborda și modificările metodologiei de calculare a ratei de colectare a bateriilor portabile. Comisia pregătește un raport care să stea la baza acestor reexaminări.
(81)  Având în vedere impactul asupra mediului și pierderea materialelor datorate deșeurilor de baterii care nu sunt colectate separat și, prin urmare, nu sunt tratate în mod ecologic, obiectivul de colectare pentru bateriile portabile prevăzut deja de Directiva 2006/66/CE ar trebui să se aplice în continuare și ar trebui să crească treptat. Pentru a crește la maximum colectarea și pentru a reduce riscurile legate de siguranță, Comisia evaluează fezabilitatea și beneficiile potențiale ale instituirii la nivelul Uniunii a unor sisteme de returnare a garanției pentru baterii, în special pentru bateriile portabile de uz general. Sistemele naționale de returnare a garanției nu împiedică adoptarea unor sisteme armonizate la nivelul Uniunii.
Amendamentul 65
Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)
(82a)  Pentru a actualiza metodologia de calculare și verificare a obiectivului de colectare a deșeurilor de baterii ale mijloacelor de transport ușoare astfel încât să reflecte cantitatea disponibilă pentru colectare, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este esențial ca noua metodologie să mențină aceleași obiective ambițioase de mediu sau să stabilească obiective și mai ambițioase de mediu pentru colectarea deșeurilor de baterii în comparație cu metodologia existentă.
Amendamentul 66
Propunere de regulament
Considerentul 82 b (nou)
(82b)  Comisia ar trebui să ia în considerare și introducerea unei metodologii de calcul pentru calcularea ratei de colectare separată, cu scopul de a reflecta cantitatea de deșeuri de baterii portabile disponibile pentru colectare. Este esențial ca noua metodologie să mențină aceleași obiective ambițioase de mediu sau să stabilească obiective și mai ambițioase de mediu pentru colectarea deșeurilor de baterii în comparație cu metodologia existentă.
Amendamentul 67
Propunere de regulament
Considerentul 84
(84)  Având în vedere ierarhia deșeurilor, astfel cum este stabilită la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE, care acordă prioritate prevenirii, pregătirii pentru reutilizare și reciclării, și în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 1999/31/CE54, bateriile colectate nu ar trebui să fie incinerate sau eliminate la depozitele de deșeuri.
(84)  Având în vedere ierarhia deșeurilor, astfel cum este stabilită la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE, care acordă prioritate prevenirii, pregătirii pentru reutilizare și reciclării, și în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE și cu articolul 5 alineatul (3) litera (f) din Directiva 1999/31/CE, bateriile colectate nu ar trebui să fie supuse unor operațiuni de valorificare energetică sau de eliminare.
__________________
__________________
54 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
54 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
Amendamentul 68
Propunere de regulament
Considerentul 87
(87)  Ar trebui să fie posibil să se efectueze tratarea și reciclarea în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, dacă transferul deșeurilor de baterii este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului58 și cu Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei59, iar activitățile de tratare și de reciclare îndeplinesc cerințele aplicabile acestui tip de deșeuri, în conformitate cu clasificarea lor din Decizia 2000/532/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată60. De asemenea, decizia ar trebui revizuită pentru a reflecta toate compozițiile chimice ale bateriilor. În cazul în care tratarea sau reciclarea are loc în afara Uniunii și pentru a fi luată în calcul pentru nivelurile de eficiență a reciclării și pentru obiectivele de reciclare, operatorul în contul căruia este efectuată aceasta ar trebui să aibă obligația de a raporta în acest sens către autoritatea competentă din statul membru în cauză și de a dovedi că tratarea este efectuată în condiții echivalente celor prevăzute în prezentul regulament. Pentru a stabili care sunt cerințele pentru ca o astfel de tratare să fie considerată echivalentă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește stabilirea unor norme detaliate care să conțină criterii de evaluare a condițiilor echivalente, ar trebui delegată Comisiei.
(87)  Ar trebui să fie posibil să se efectueze tratarea, pregătirea pentru reutilizare, pregătirea pentru reafectare și reciclarea în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, dacă transferul deșeurilor de baterii este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului58 și cu Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei59, iar activitățile de tratare și de reciclare îndeplinesc cerințele aplicabile acestui tip de deșeuri, în conformitate cu clasificarea lor din Decizia 2000/532/CE a Comisiei, astfel cum a fost modificată60. De asemenea, decizia ar trebui revizuită pentru a reflecta toate compozițiile chimice ale bateriilor, inclusiv adăugarea de coduri pentru deșeurile de baterii cu litiu-ion, pentru a facilita sortarea și raportarea corespunzătoare a deșeurilor de baterii cu litiu-ion. În cazul în care tratarea sau reciclarea are loc în afara Uniunii și pentru a fi luată în calcul pentru nivelurile de eficiență a reciclării și pentru obiectivele de reciclare, operatorul în contul căruia este efectuată aceasta ar trebui să aibă obligația de a raporta în acest sens către autoritatea competentă din statul membru în cauză și de a dovedi cu ajutorul unor documente justificative aprobate de autoritatea competentă a țării de destinație că tratarea este efectuată în condiții echivalente celor prevăzute în prezentul regulament și cu cerințele relevante de protecție a mediului și a sănătății umane din alte acte legislative ale Uniunii. Pentru a stabili care sunt cerințele pentru ca o astfel de tratare să fie considerată echivalentă, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește stabilirea unor norme detaliate care să conțină criterii de evaluare a condițiilor echivalente, ar trebui delegată Comisiei.
__________________
__________________
58 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).
58 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1).
59 Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (JO L 316, 4.12.2007, p. 6).
59 Regulamentul (CE) nr. 1418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deșeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau IIIA la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului în anumite țări în care Decizia OCDE privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor nu se aplică (JO L 316, 4.12.2007, p. 6).
60 Directiva 2000/532/CE Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
60 Directiva 2000/532/CE Decizia Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
Amendamentul 69
Propunere de regulament
Considerentul 87 a (nou)
(87a)  În cazul în care deșeurile de baterii sunt exportate din Uniune pentru a fi pregătite pentru reutilizare, pregătite pentru reafectare sau reciclate, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să facă uz efectiv de competențele prevăzute la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 pentru a cere documente justificative care să confirme respectarea cerințelor stabilite în prezentul regulament. Autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să poată coopera cu alți actori interesați, cum ar fi autoritățile competente din țara de destinație, organismele de verificare independente din țări terțe sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului înființate în temeiul schemelor de răspundere extinsă a producătorilor, care ar putea efectua controale fizice și de altă natură ale instalațiilor din țări terțe.
Amendamentul 70
Propunere de regulament
Considerentul 88
(88)  Bateriile industriale și ale vehiculelor electrice care nu mai sunt adecvate scopului inițial pentru care au fost fabricate pot fi utilizate în scopuri diferite ca acumulatori staționari de stocare a energiei. Își face apariția o piață pentru al doilea ciclu de viață al bateriilor uzate industriale și ale vehiculelor electrice, iar pentru a sprijini aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor, ar trebui definite norme specifice pentru a permite reafectarea responsabilă a bateriilor uzate, totodată ținând seama de principiul precauției și garantând siguranța utilizării pentru utilizatorii finali. Orice astfel de baterie uzată ar trebui să fie supusă unei evaluări a stării sale de sănătate și a capacității sale disponibile, pentru a se asigura că poate fi utilizată în alt scop decât scopul său inițial. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor referitoare la estimarea stării de sănătate a bateriilor, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei.
(88)  Bateriile care nu mai sunt adecvate scopului inițial pentru care au fost fabricate pot fi utilizate în scopuri diferite ca acumulatori staționari de stocare a energiei. Își face apariția o piață pentru al doilea ciclu de viață al bateriilor uzate, iar pentru a sprijini aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor, ar trebui definite norme specifice pentru a permite reafectarea responsabilă a bateriilor uzate, totodată ținând seama de principiul precauției și garantând siguranța utilizării pentru utilizatorii finali. Orice astfel de baterie uzată ar trebui să fie supusă unei evaluări a stării sale de sănătate și a capacității sale disponibile, pentru a se asigura că poate fi utilizată în alt scop decât scopul său inițial. Bateriile care se constată că pot fi utilizate în alte scopuri decât scopul lor inițial ar trebui, în mod ideal, să fie reafectate. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor referitoare la estimarea stării de sănătate a bateriilor, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei.
Amendamentul 71
Propunere de regulament
Considerentul 89
(89)  Producătorii și distribuitorii ar trebui să fie implicați în mod activ în furnizarea de informații utilizatorilor finali cu privire la faptul că bateriile ar trebui colectate separat, că sunt disponibile sisteme de colectare și că utilizatorii finali joacă un rol important în asigurarea gestionării ecologice optime a deșeurilor de baterii. Ar trebui utilizate tehnologii moderne ale informației pentru a furniza informații tuturor utilizatorii finali, precum și pentru a raporta cu privire la baterii. Informațiile ar trebui furnizate fie prin mijloace clasice, cum ar fi panouri publicitare, afișe și campanii pe platformele de comunicare socială, fie prin mijloace mai inovatoare, cum ar fi accesul electronic la site-uri web prin coduri QR aplicate pe baterie.
(89)  Producătorii și distribuitorii, inclusiv piețele online, ar trebui să fie implicați în mod activ în furnizarea de informații utilizatorilor finali cu privire la faptul că bateriile ar trebui colectate separat, că sunt disponibile sisteme de colectare și că utilizatorii finali joacă un rol important în asigurarea gestionării ecologice optime a deșeurilor de baterii, în special explicând modul în care fluxurile de deșeuri mai sigure și mai curate ar putea contribui la a reduce exporturile de deșeuri către țări terțe și la a avea circuite închise de materiale în Uniune. Ar trebui utilizate tehnologii moderne ale informației pentru a furniza informații tuturor utilizatorii finali, precum și pentru a raporta cu privire la baterii. Informațiile ar trebui furnizate prin mijloace clasice, cum ar fi panouri publicitare, afișe și campanii pe platformele de comunicare socială, și/sau prin mijloace mai inovatoare, cum ar fi accesul electronic la site-uri web prin coduri QR aplicate pe baterie astfel încât să fie accesibile și ușor de înțeles.
Amendamentul 72
Propunere de regulament
Considerentul 90
(90)  Pentru a permite verificarea respectării obligațiilor privind colectarea și tratarea bateriilor și a eficacității acestor obligații, este necesar ca operatorii în cauză să raporteze autorităților competente. Producătorii de baterii și alți operatori de gestionare a deșeurilor care colectează baterii ar trebui să raporteze pentru fiecare an calendaristic, dacă este cazul, datele privind bateriile vândute și deșeurile de baterii colectate. În ceea ce privește tratarea și reciclarea, obligațiile de raportare ar trebui să revină operatorilor de gestionare a deșeurilor și, respectiv, reciclatorilor.
(90)  Pentru a permite verificarea respectării obligațiilor privind colectarea și tratarea bateriilor și a eficacității acestor obligații, este necesar ca operatorii în cauză să raporteze autorităților competente. Producătorii de baterii și alți operatori de gestionare a deșeurilor care colectează baterii ar trebui să raporteze pentru fiecare an calendaristic, dacă este cazul, datele privind bateriile vândute și deșeurile de baterii colectate. În ceea ce privește tratarea și reciclarea, obligațiile de raportare ar trebui să revină operatorilor de gestionare a deșeurilor și, respectiv, reciclatorilor. Operatorii de gestionare a deșeurilor care efectuează tratarea în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să treacă printr-o procedură de selecție realizată de producătorii bateriilor respective sau de organizațiile ce implementează răspunderea extinsă a producătorilor care acționează în numele acestora, în conformitate cu articolele 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 73
Propunere de regulament
Considerentul 95
(95)  Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului62 stabilește norme privind supravegherea pieței și controlul produselor care intră pe piața Uniunii. Pentru a se asigura că produsele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor îndeplinesc cerințe care prevăd un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea umană, siguranța, protecția bunurilor și a mediului, regulamentul respectiv ar trebui să se aplice bateriilor care fac obiectul prezentului regulament. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2019/1020 ar trebui modificat în consecință.
(95)  Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului62 stabilește norme privind supravegherea pieței și controlul produselor care intră pe piața Uniunii. Pentru a se asigura că produsele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor îndeplinesc cerințe ce prevăd un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi sănătatea umană, siguranța, protecția bunurilor și a mediului, regulamentul respectiv ar trebui să se aplice bateriilor care fac obiectul prezentului regulament, printre care și bateriilor produse în afara Uniunii și care intră pe piața Uniunii. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2019/1020 ar trebui modificat în consecință.
__________________
__________________
62 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).
62 Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a Directivei 2004/42/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 25.6.2019, p. 1).
Amendamentul 74
Propunere de regulament
Considerentul 97
(97)  Ar trebui să existe o procedură prin care părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate a fi adoptate în legătură cu bateriile care prezintă risc pentru sănătatea umană, pentru siguranță, pentru bunuri sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței din statele membre ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de baterii. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare, pentru a stabili dacă măsurile naționale luate în privința bateriilor neconforme sunt sau nu justificate.
(97)  Ar trebui să existe o procedură prin care părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate a fi adoptate în legătură cu bateriile care prezintă risc pentru sănătatea umană, pentru siguranță, pentru bunuri sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței din statele membre ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de baterii. Pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să i se confere Comisiei competențe de executare, pentru a stabili rapid dacă măsurile naționale luate în privința bateriilor neconforme sunt sau nu justificate.
Amendamentul 75
Propunere de regulament
Considerentul 98
(98)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă dreptul de a solicita operatorilor economici să ia măsuri corective pe baza constatărilor conform cărora fie bateria nu respectă cerințele din prezentul regulament, fie operatorul economic încalcă normele privind introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a unei baterii sau privind sustenabilitatea, siguranța și etichetarea sau privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare.
(98)  Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să aibă dreptul de a solicita operatorilor economici să ia măsuri corective pe baza constatărilor conform cărora fie bateria nu respectă cerințele din prezentul regulament, fie operatorul economic încalcă normele privind introducerea sau punerea la dispoziție pe piață a unei baterii sau privind sustenabilitatea, siguranța, etichetarea și informarea ori privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare.
Amendamentul 76
Propunere de regulament
Considerentul 98 a (nou)
(98a)  Pentru a asigura eficacitatea și coerența testării în întreaga Uniune în cadrul de supraveghere a pieței stabilit de Regulamentul (UE) 2019/1020 pentru baterii, precum și pentru a pune la dispoziție consultanță tehnică și științifică independentă în cursul evaluărilor bateriilor care prezintă riscuri, Comisia ar trebui să desemneze o instalație europeană de încercare. În plus, conformitatea cu cadrul legislativ al Uniunii privind bateriile instituit prin prezentul regulament ar trebui să fie promovată și la nivel național.
Amendamentul 77
Propunere de regulament
Considerentul 98 b (nou)
(98b)  Libera circulație a mărfurilor în Uniune este adesea împiedicată de barierele stabilite la nivel național care împiedică realizarea deplină a pieței interne și reduc oportunitățile comerciale ale societăților și de a se dezvolta, în special ale IMM-urilor, care reprezintă coloana vertebrală a economiei Uniunii. Prin urmare, statele membre ar trebui să profite pe deplin de posibilitatea de a încheia între ele acorduri care să facă posibilă inițierea unor proceduri de arbitraj, cu scopul de a soluționa rapid litigiile care apar în legătură cu accesul bateriilor pe piața internă.
Amendamentul 78
Propunere de regulament
Considerentul 99
(99)  Achizițiile publice constituie un sector important pentru a reduce impactul asupra mediului al activităților umane și pentru a stimula orientarea pieței către produse mai sustenabile. Autoritățile contractante, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului63 și în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului64, și entitățile contractante, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/25/UE, ar trebui să țină cont de impactul asupra mediului atunci când achiziționează baterii sau produse care conțin baterii, pentru a promova și a stimula piața pentru o mobilitate și o stocare a energiei curate și eficiente din punct de vedere energetic, contribuind astfel la obiectivele politicilor climatice, energetice și de mediu ale Uniunii.
(99)  Achizițiile publice constituie un sector important pentru a reduce impactul asupra mediului al activităților umane și pentru a stimula orientarea pieței către produse mai sustenabile. Autoritățile contractante, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului63 și în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului64, și entitățile contractante, astfel cum sunt definite în Directiva 2014/25/UE, ar trebui să țină cont de impactul asupra mediului atunci când achiziționează baterii sau produse care conțin baterii și să garanteze că operatorii economici respectă efectiv cerințele sociale și de mediu, pentru a promova și a stimula piața pentru o mobilitate și o stocare a energiei curate și eficiente din punct de vedere energetic și a contribui astfel la obiectivele politicilor climatice, energetice și de mediu ale Uniunii. În plus, îmbunătățirea accesului IMM-urilor la achizițiile publice de pe piața bateriilor și încurajarea mai multor părți interesate locale și din Uniune să participe la acestea ar contribui, de asemenea, considerabil la atingerea obiectivelor respective.
__________________
__________________
63 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
63 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).
64 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
64 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).
Amendamentul 79
Propunere de regulament
Considerentul 105
(105)  Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare cu efect imediat prin care se stabilește dacă este justificată sau nu o măsură națională care privește o baterie conformă care prezintă un risc, în cazuri justificate corespunzător referitoare la protecția sănătății umane, a siguranței, a bunurilor sau a mediului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru.
(105)  Comisia ar trebui să adopte fără întârziere acte de punere în aplicare cu efect imediat prin care se stabilește dacă este justificată sau nu o măsură națională care privește o baterie conformă care prezintă un risc, în cazuri justificate corespunzător referitoare la protecția sănătății umane, a siguranței, a bunurilor sau a mediului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru.
Amendamentul 80
Propunere de regulament
Considerentul 106
(106)  Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că normele respective sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.
(106)  Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că normele respective sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare. Pentru a asigura o aplicare armonizată în Uniune, ar trebuia delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește elaborarea de criterii armonizate sau orientări pentru sancțiuni și pentru compensarea daunelor cauzate persoanelor fizice.
Amendamentul 81
Propunere de regulament
Considerentul 109 a (nou)
(109a)  Este important ca, la punerea în aplicare a prezentului regulament, să fie luate în considerare impactul de mediu, social și economic. În plus, pentru a asigura condiții de concurență loială, este important ca, la punerea în aplicare a prezentului regulament, toate tehnologiile relevante disponibile să fie luate în considerare în mod egal, cu condiția ca tehnologiile respective să permită respectarea deplină de către baterii a oricărei cerințe aplicabile prevăzute în prezentul regulament. În plus, nu ar trebui impusă sarcini administrative excesive operatorilor economici, în special IMM-urilor.
Amendamentul 82
Propunere de regulament
Considerentul 110
(110)  Întrucât obiectivul prezentului regulament – și anume garantarea funcționării pieței interne și totodată a faptului că bateriile introduse pe piață îndeplinesc cerințele care prevăd un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a siguranței, a bunurilor și a mediului –, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre, ci mai degrabă, având în vedere nevoia de armonizare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv,
(110)  Întrucât obiectivul prezentului regulament – și anume garantarea funcționării pieței interne și totodată a faptului că bateriile introduse pe piață și operațiunile legate de reciclarea bateriilor îndeplinesc cerințele care prevăd un nivel ridicat de protecție a sănătății umane, a siguranței, a bunurilor și a mediului –, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre, ci mai degrabă, având în vedere nevoia de armonizare, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului respectiv,
Amendamentul 83
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1
1.  Prezentul regulament stabilește cerințe privind sustenabilitatea, siguranța, etichetarea și informarea pentru a permite introducerea pe piață sau punerea în serviciu a bateriilor, precum și cerințe privind colectarea, tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii.
1.  Prezentul regulament stabilește cerințe privind sustenabilitatea economică, socială și de mediu, siguranța, etichetarea și informarea pentru a permite introducerea pe piață sau punerea în serviciu a bateriilor.
Amendamentul 84
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
1a.  În plus, prezentul regulament stabilește măsuri de protejare a mediului și a sănătății umane prin prevenirea și reducerea generării de deșeuri de baterii, a efectelor negative ale generării și gestionării unor astfel de baterii, precum și prin reducerea efectelor generale ale utilizării resurselor și prin folosirea mai eficientă a acestora.
Amendamentul 85
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2
2.  Prezentul regulament se aplică tuturor bateriilor, și anume bateriilor portabile, bateriilor auto, bateriilor pentru vehicule electrice și bateriilor industriale, indiferent de formă, volum, greutate, model, materiale componente, utilizare sau scop. De asemenea, acesta se aplică bateriilor încorporate în alte produse sau adăugate acestora.
2.  Prezentul regulament se aplică tuturor bateriilor, și anume bateriilor portabile, bateriilor pentru mijloace de transport ușoare, bateriilor auto, bateriilor pentru vehicule electrice și bateriilor industriale, indiferent de formă, volum, greutate, model, materiale componente, utilizare sau scop. De asemenea, acesta se aplică bateriilor încorporate în alte produse sau adăugate acestora.
Amendamentul 86
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
(ba)  echipamentele destinate în mod specific asigurării siguranței instalațiilor nucleare, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului1a.
__________________
1a Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru comunitar pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, p. 18).
Amendamentul 87
Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Cu excepția capitolului VII, prezentul regulament nu se aplică bateriilor pentru care producătorul poate dovedi că au fost produse înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.
Amendamentul 88
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
(1)  „baterie” înseamnă orice sursă de energie electrică generată prin conversia directă a energiei chimice și care constă din una sau mai multe celule de baterie nereîncărcabile sau reîncărcabile sau din grupuri formate din acestea;
(1)  „baterie” înseamnă orice sursă de energie electrică generată prin conversia directă a energiei chimice și care constă din una sau mai multe celule de baterie nereîncărcabile sau reîncărcabile sau din grupuri formate din acestea, cum ar fi ansamblurile de baterii și modulele de baterii;
Amendamentul 89
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6
(6)  „baterie cu stocare internă” înseamnă o baterie la care nu este atașat niciun dispozitiv extern pentru a stoca energia;
eliminat
Amendamentul 90
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 3
–  nu este concepută pentru utilizări industriale și
–  nu este concepută exclusiv pentru utilizări industriale; și
Amendamentul 91
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 – liniuța 4
–  nu este nici baterie pentru vehicule electrice, nici baterie auto;
–  nu este nici baterie pentru mijloace de transport ușoare, nici baterie pentru vehicule electrice și nici baterie auto;
Amendamentul 92
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8
(8)  „baterii portabile de uz general” înseamnă bateriile portabile din următoarele tipuri comune: 4,5 volți (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volți (PP3);
(8)  „baterii portabile de uz general” înseamnă bateriile portabile din următoarele tipuri comune: baterii tip pastilă, 4,5 volți (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 volți (PP3);
Amendamentul 93
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9
(9)  „mijloace de transport ușoare” înseamnă vehicule cu roți, care au un motor electric cu puterea mai mică de 750 wați, în care călătorii stau în poziție așezat atunci când vehiculul se deplasează și care pot fi acționate numai de motorul electric sau de o combinație de motor și de tracțiune umană;
(9)  „baterie pentru mijloace de transport ușoare” înseamnă orice baterie din vehicule care pot fi acționate numai de motorul electric sau de o combinație de motor și de tracțiune umană, inclusiv din vehiculele din categoriile omologate de tip ce aparțin categoriei de vehicule prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului1a și care au o greutate mai mică de 25 kg;
____________
1a Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, p. 52).
Amendamentul 94
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10
(10)  „baterie auto” înseamnă orice baterie utilizată exclusiv pentru a alimenta sistemele auto de pornire, iluminat sau aprindere;
(10)  „baterie auto” înseamnă orice baterie utilizată în principal pentru a alimenta sistemele de pornire și utilajele mobile fără destinație rutieră, iluminat sau aprindere ale autovehiculelor sau alte funcții auxiliare;
Amendamentul 95
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11
(11)  „baterie industrială” înseamnă orice baterie proiectată pentru utilizări industriale și orice altă baterie, cu excepția bateriilor portabile, a bateriilor pentru vehiculele electrice și a bateriilor auto;
(11)  „baterie industrială” înseamnă orice baterie proiectată exclusiv pentru utilizări industriale și orice altă baterie, inclusiv bateriile din sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari, cu excepția bateriilor portabile, a bateriilor pentru mijloace de transport ușoare, a bateriilor pentru vehiculele electrice și a bateriilor auto;
Amendamentul 96
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12
(12)  „baterie pentru vehicule electrice” înseamnă orice baterie proiectată special pentru a asigura tracțiunea vehiculelor hibride și electrice destinate transportului rutier;
(12)  „baterie pentru vehicule electrice” înseamnă orice baterie proiectată special pentru a asigura energia necesară tracțiunii unui vehicul din categoria L, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 168/2013, și cu o greutate mai mare de 25 kg, sau a unui vehicul din categoriile M, N sau O, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului1a;
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și ale sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 151, 14.6.2018, p. 1).
Amendamentul 97
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13
(13)  „sistem de stocare a energiei cu acumulatori staționari” înseamnă o baterie industrială reîncărcabilă, cu stocare internă, proiectată special pentru a stoca și a livra energie electrică în rețea, indiferent unde și de cine este utilizată bateria respectivă;
(13)  „baterie în cadrul unui sistem de stocare a energiei cu acumulatori staționari” înseamnă o baterie industrială reîncărcabilă, cu stocare internă, proiectată special pentru a stoca și a livra energie electrică atunci când este racordată la rețeaua electrică, indiferent unde și de cine este utilizată bateria respectivă;
Amendamentul 98
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 21
(21)  „cod QR” înseamnă un cod de bare sub formă de matrice care trimite la informațiile privind un anumit model de baterie;
(21)  „cod QR” înseamnă un cod sub formă de matrice citibil automat care trimite la informațiile prevăzute de prezentul regulament;
Amendamentul 99
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22
(22)  „sistem de gestionare a bateriei” înseamnă un dispozitiv electronic care controlează sau gestionează funcțiile electrice și termice ale bateriei, gestionează și stochează date privind parametrii care determină starea de sănătate și durata de viață preconizată a bateriilor, stabiliți în anexa VII, și comunică cu vehiculul sau cu aparatul în care bateria este încorporată;
(22)  „sistem de gestionare a bateriei” înseamnă un dispozitiv electronic care controlează sau gestionează funcțiile electrice și termice ale bateriei pentru a influența siguranța, randamentul și durata de exploatarea ale bateriei, gestionează și stochează date privind parametrii care determină starea de sănătate și durata de viață preconizată a bateriilor, stabiliți în anexa VII, și comunică cu vehiculul sau cu aparatul în care bateria este încorporată;
Amendamentul 100
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
(26a)  „pregătire pentru reafectare” înseamnă orice operațiune prin care o întreagă baterie uzată sau anumite părți ale acesteia sunt pregătite astfel încât să poată fi utilizate pentru un scop diferit sau o aplicație diferită de cel (cea) pentru care bateria a fost proiectată inițial;
Amendamentul 101
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)
(26b)  „refabricare” înseamnă orice operațiune de demontare, reparare, înlocuire de componente ale ansamblurilor de baterii, a modulelor de baterii și/sau a pachetelor de baterii uzate pentru a readuce bateria la un nivel de performanță și calitate echivalent cu cel al bateriei originale, în scopul inițial sau în alt scop;
Amendamentul 102
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38
(38)  „organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor” înseamnă o entitate juridică ce organizează, din punct de vedere financiar sau operațional, îndeplinirea obligațiilor de răspundere extinsă ale producătorilor în numele mai multor producători;
(38)  „organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor” înseamnă o entitate juridică ce organizează, din punct de vedere financiar sau financiar și operațional, îndeplinirea obligațiilor de răspundere extinsă ale producătorilor în numele mai multor producători;
Amendamentul 103
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39
(39)  „deșeu de baterie” înseamnă orice baterie care este deșeu în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE;
(39)  „deșeu de baterie” înseamnă orice baterie sau pachet de baterie care se încadrează la definiția deșeurilor în sensul articolului 3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE;
Amendamentul 104
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 40
(40)  „reutilizare” înseamnă reutilizarea directă completă sau parțială a bateriei în scopul inițial pentru care a fost proiectată;
(40)  „reutilizare” înseamnă reutilizarea directă completă sau parțială a bateriei care nu este deșeu în același scop pentru care a fost proiectată;
Amendamentul 105
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41 – partea introductivă
(41)  „substanță periculoasă” înseamnă orice substanță care îndeplinește criteriile uneia dintre următoarele clase sau categorii de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului67:
(41)  „substanță periculoasă” înseamnă orice substanță care îndeplinește criteriile uneia dintre clasele sau categoriile de pericol stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului67:
__________________
__________________
67 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
67 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
Amendamentul 106
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41 – litera a
(a)  clasele de pericol 2.1-2.4, 2.6 și 2.7, 2.8 tipurile A și B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 și 2, 2.14 categoriile 1 și 2, 2.15 tipurile A-F;
eliminat
Amendamentul 107
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41 – litera b
(b)  clasele de pericol 3.1-3.6 și 3.7 efecte adverse asupra funcției sexuale și fertilității sau asupra dezvoltării, 3.8 alte efecte decât efectele narcotice, 3.9 și 3.10;
eliminat
Amendamentul 108
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41 – litera c
(c)  clasa de pericol 4.1;
eliminat
Amendamentul 109
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41 – litera d
(d)  clasa de pericol 5.1;
eliminat
Amendamentul 110
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36
(36)  „diligența necesară în lanțul de aprovizionare” înseamnă obligațiile operatorului economic care introduce pe piață o baterie industrială reîncărcabilă sau o baterie pentru vehicule electrice, în ceea ce privește sistemul său de gestionare, gestionarea riscurilor, verificările de către o terță parte efectuate de organismele notificate și comunicarea informațiilor pentru a identifica și a aborda riscurile reale și potențiale legate de aprovizionarea, prelucrarea și comercializarea materiilor prime necesare pentru fabricarea bateriilor;
(36)  „diligența necesară în lanțul valoric al bateriilor” înseamnă obligațiile operatorului economic care introduce pe piață o baterie în ceea ce privește categoriile de riscuri sociale și de mediu, sistemul său de gestionare, gestionarea riscurilor, verificările de către o terță parte efectuate de organismele notificate și comunicarea informațiilor pentru a identifica, a preveni și a aborda riscurile reale și potențiale legate de aprovizionarea, prelucrarea și comercializarea materiilor prime, a substanțelor chimice și a materiilor prime secundare necesare pentru fabricarea bateriilor și tratarea deșeurilor de baterii, de operațiunile sale de fabricație și de toate celelalte relații de afaceri;
Amendamentul 111
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 a (nou)
(36a)  „relații de afaceri” înseamnă relațiile dintre o întreprindere și filialele sale și relațiile comerciale ale unei întreprinderi de-a lungul întregului său lanț valoric, inclusiv cu furnizorii și subcontractanții, relații direct legate de operațiunile comerciale, produsele sau serviciile întreprinderii;
Amendamentul 112
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36 b (nou)
(36b)  „zone cu risc ridicat” înseamnă zone în care guvernanța și securitatea sunt la un nivel redus sau sunt inexistente, cum ar fi statele eșuate, și în care se produc încălcări generalizate și sistematice ale dreptului internațional, inclusiv încălcări ale drepturilor omului;
Amendamentul 113
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1
1.  Statele membre nu interzic, nu restricționează sau nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în serviciu a bateriilor care respectă prezentul regulament, din motive legate de cerințele de sustenabilitate, siguranță, etichetare și informare aplicabile bateriilor sau gestionării deșeurilor de baterii care intră sub incidența prezentului regulament.
1.  Statele membre nu interzic, nu restricționează și nici nu împiedică punerea la dispoziție pe piață sau punerea în serviciu a bateriilor care respectă prezentul regulament din motive legate de cerințele de sustenabilitate socială și de mediu, siguranță, etichetare și informare aplicabile bateriilor sau gestionării deșeurilor de baterii care intră sub incidența prezentului regulament.
Amendamentul 114
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2
2.  La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea bateriilor neconforme cu prezentul regulament, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar faptul că acestea nu sunt conforme cu prezentul regulament și nu pot fi vândute înainte de asigurarea conformității.
2.  La târguri, expoziții, demonstrații sau evenimente similare, statele membre nu împiedică prezentarea bateriilor neconforme cu prezentul regulament, cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar faptul că acestea nu sunt conforme cu prezentul regulament și nu pot fi puse la dispoziție pe piață înainte de asigurarea conformității. În timpul demonstrațiilor, operatorul economic în cauză ia măsurile adecvate pentru a asigura siguranța persoanelor.
Amendamentul 115
Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu
Cerințe de sustenabilitate, siguranță, etichetare și informare pentru baterii
Cerințe de sustenabilitate, siguranță, etichetare, informare și diligență necesară pentru baterii
Amendamentul 116
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
(ba)  cerințele de diligență necesară prevăzute la articolul 39;
Amendamentul 117
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)
1a.  În cazul bateriilor pentru vehicule electrice și al bateriilor auto introduse pe piață pentru a înlocui bateriile defecte, se aplică aceleași cerințe ca în cazul bateriilor înlocuite, conform principiului potrivit căruia „produsul reparat trebuie să fie la fel ca produsul nou”.
Amendamentul 118
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2
2.  În ceea ce privește aspectele care nu sunt cuprinse în capitolele II și III, bateriile nu trebuie să prezinte niciun risc pentru sănătatea umană, siguranță, bunuri sau mediu.
2.  În ceea ce privește aspectele care nu sunt cuprinse în capitolele II și III și la articolul 39, bateriile nu trebuie să prezinte niciun risc pentru sănătatea umană, siguranță, bunuri sau mediu.
Amendamentul 119
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Fiecare stat membru desemnează, de asemenea, un punct de contact din rândul autorităților competente menționate la primul paragraf în scopul comunicării cu Comisia în temeiul alineatului (3).
Amendamentul 120
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3
3.  Până la [trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre transmit Comisiei denumirile și adresele autorităților competente, desemnate în conformitate cu alineatul (1). Statele membre transmit Comisiei, fără întârziere nejustificată, orice modificări ale denumirilor sau ale adreselor autorităților competente.
3.  Până la [trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], statele membre transmit Comisiei denumirile și adresele punctelor de contact desemnate în conformitate cu alineatul (1). Statele membre transmit Comisiei, fără întârzieri nejustificate, orice modificări ale denumirilor sau ale adreselor punctelor de contact.
Amendamentul 121
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)
5a.  În termen de 6 luni de la orice modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau de la intrarea în vigoare a viitoarei legislații a Uniunii privind criteriile de sustenabilitate pentru substanțele și produsele chimice periculoase, Comisia evaluează dacă modificarea sau dacă viitoarea legislație a Uniunii necesită modificarea acestui articol sau a anexei I la prezentul regulament, sau ambele și adoptă, după caz, un act delegat în conformitate cu articolul 73 din prezentul regulament pentru a modifica dispozițiile respective în consecință.
Amendamentul 122
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 b (nou)
5b.  Până la 31 decembrie 2025, Comisia, asistată de Agenția Europeană pentru Produse Chimice, revizuiește în mod sistematic substanțele periculoase pe care le conțin bateriile pentru a identifica potențialele riscuri pentru sănătatea umană sau pentru mediu. Evaluarea respectivă ia în considerare măsura în care utilizarea unei substanțe periculoase este necesară pentru sănătate și pentru siguranță sau dacă aceasta este esențială pentru funcționarea societății, precum și disponibilitatea unor alternative adecvate din punct de vedere al mediului și al sănătății. În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare adoptarea măsurilor adecvate, inclusiv adoptarea actelor delegate menționate la al doilea paragraf.
Amendamentul 123
Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu
Amprenta de carbon a bateriilor vehiculelor electrice și a bateriilor industriale reîncărcabile
Amprenta de carbon a bateriilor vehiculelor electrice, a bateriilor pentru mijloace de transport ușoare și a bateriilor industriale
Amendamentul 124
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.  Bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kW, sunt însoțite de documentație tehnică care include – pentru fiecare model de baterie și lot pe unitate de producție –, o declarație privind amprenta de carbon întocmită în conformitate cu actul delegat menționat la al doilea paragraf și care conține cel puțin următoarele informații:
1.  Bateriile vehiculelor electrice, bateriile pentru mijloace de transport ușoare și bateriile industriale sunt însoțite de documentație tehnică care include – pentru fiecare model de baterie și pe unitate de producție –, o declarație privind amprenta de carbon întocmită în conformitate cu actul delegat menționat la al doilea paragraf și care conține cel puțin următoarele informații:
Amendamentul 125
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
(ca)  informații despre materiile prime utilizate, inclusiv procentul de conținut regenerabil;
Amendamentul 126
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d
(d)  amprenta de carbon totală a bateriei, calculată sub formă de kg de dioxid de carbon echivalent;
(d)  amprenta de carbon totală a bateriei, calculată sub formă de kg de dioxid de carbon echivalent și amprenta de carbon a bateriei, calculată ca kg de dioxid de carbon echivalent per kWh din energia totală furnizată pe durata de viață preconizată a sistemului de baterii;
Amendamentul 127
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2
Cerința referitoare la declarația privind amprenta de carbon, prevăzută la primul paragraf, se aplică de la 1 iulie 2024 bateriilor vehiculelor electrice și bateriilor industriale reîncărcabile.
Cerința referitoare la declarația privind amprenta de carbon, prevăzută la primul paragraf, se aplică de la 1 iulie 2024 bateriilor vehiculelor electrice, bateriilor pentru mijloace de transport ușoare și bateriilor industriale.
Amendamentul 128
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă
Până la 1 iulie 2023, cel târziu, Comisia adoptă:
Până la 1 ianuarie 2023, cel târziu, Comisia adoptă:
Amendamentul 129
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3 – litera a
(a)  un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodologiei de calcul al amprentei de carbon totale a bateriei menționate la litera (d), în conformitate cu elementele esențiale prevăzute în anexa II;
(a)  un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea metodologiei de calcul și verificare a amprentei de carbon totale a bateriei menționate la litera (d), în conformitate cu elementele esențiale prevăzute în anexa II;
Amendamentul 130
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 4
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica cerințele de informare stabilite la primul paragraf.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica cerințele de informare stabilite la primul paragraf astfel încât să țină seama de progresele științifice și tehnice.
Amendamentul 131
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1
Bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, au aplicată o etichetă vizibilă, clar lizibilă și indelebilă care să indice clasa de performanță privind amprenta de carbon căreia îi corespunde bateria individuală.
Bateriile vehiculelor electrice, bateriile pentru mijloace de transport ușoare și bateriile industriale au aplicată o etichetă vizibilă, clar lizibilă și indelebilă care să indice amprenta de carbon a bateriei menționate la alineatul (1) litera (d) și clasa de performanță privind amprenta de carbon căreia îi corespunde bateria individuală.
Amendamentul 132
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3
Cerințele referitoare la clasa de performanță privind amprenta de carbon, prevăzute la primul paragraf, se aplică de la 1 ianuarie 2026 bateriilor vehiculelor electrice și bateriilor industriale reîncărcabile.
Cerințele referitoare la clasa de performanță privind amprenta de carbon, prevăzute la primul paragraf, se aplică de la 1 iulie 2025 bateriilor vehiculelor electrice, bateriilor pentru mijloace de transport ușoare și bateriilor industriale.
Amendamentul 133
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 4 – partea introductivă
Până la 31 decembrie 2024, cel târziu, Comisia adoptă:
Până la 1 ianuarie 2024, cel târziu, Comisia adoptă:
Amendamentul 134
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1
Bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, sunt însoțite – pentru fiecare model de baterie și lot pe unitate de producție –, de o documentație tehnică care să demonstreze că valoarea amprentei de carbon pe durata ciclului de viață este sub pragul maxim stabilit prin actul delegat adoptat de Comisie în conformitate cu al treilea paragraf.
Bateriile vehiculelor electrice, bateriile pentru mijloace de transport ușoare și bateriile industriale cu o energie nominală mai mare de 2 kWh sunt însoțite – pentru fiecare model de baterie pe unitate de producție –, de o documentație tehnică care să demonstreze că valoarea amprentei de carbon pe durata ciclului de viață este sub pragul maxim stabilit prin actul delegat adoptat de Comisie în conformitate cu al treilea paragraf.
Amendamentul 135
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2
Cerința privind un prag maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață, prevăzută la primul paragraf, se aplică de la 1 iulie 2027 bateriilor vehiculelor electrice și bateriilor industriale reîncărcabile.
Cerința privind un prag maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață, prevăzută la primul paragraf, se aplică de la 1 ianuarie 2027 bateriilor vehiculelor electrice, bateriilor pentru mijloace de transport ușoare și bateriilor industriale cu energie nominală mai mare de 2KWh.
Amendamentul 136
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 3
Până la 1 iulie 2026, cel târziu, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea pragului maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață, menționat la primul paragraf. La elaborarea acestui act delegat, Comisia ține seama de elementele esențiale relevante prevăzute în anexa II.
Până la 1 iulie 2025, cel târziu, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea pragului maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață, menționat la primul paragraf. La elaborarea acestui act delegat, Comisia ține seama de elementele esențiale relevante prevăzute în anexa II.
Amendamentul 137
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 4
Introducerea unui prag maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață determină, dacă este cazul, o reclasificare a claselor de performanță privind amprenta de carbon pentru bateriile menționate la alineatul (2).
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica pragul maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață menționat la primul paragraf, pe baza celor mai recente date disponibile raportate în conformitate cu alineatul (1). Introducerea unui prag maxim al amprentei de carbon pe durata ciclului de viață determină, dacă este cazul, o reclasificare a claselor de performanță privind amprenta de carbon pentru bateriile menționate la alineatul (2).
Amendamentul 138
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Până la 31 decembrie 2025, Comisia evaluează fezabilitatea extinderii cerințelor de la prezentul articol la bateriile portabile și cerința menționată la alineatul (3) la bateriile industriale cu energie nominală mai mică de 2 kWh. În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare măsurile adecvate, inclusiv adoptarea unor propuneri legislative.
Amendamentul 139
Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu
Conținutul reciclat în bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto
Conținutul reciclat în bateriile portabile, bateriile mijloacelor de transport ușoare, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto
Amendamentul 140
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1
Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active, sunt însoțite de o documentație tehnică care conține informații cu privire la cantitatea de cobalt, de plumb, de litiu sau de nichel recuperată din deșeuri și prezentă în materialele active din fiecare model de baterie și lot pe unitate de producție.
Începând cu 1 iulie 2025, bateriile portabile, cu excepția bateriilor portabile de uz general, bateriile mijloacelor de transport ușoare, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active sunt însoțite de o documentație tehnică care conține informații cu privire la cantitatea de cobalt, de plumb, de litiu sau de nichel recuperată din deșeuri și prezentă în materialele active din fiecare model de baterie pe unitate de producție.
Amendamentul 141
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 2
Până la 31 decembrie 2025, Comisia adoptă un act de punere în aplicare care să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea cantității de cobalt, de plumb, de litiu sau de nichel recuperate din deșeuri și prezente în materialele active din bateriile menționate la primul paragraf, precum și formatul documentației tehnice. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
Până la 31 decembrie 2023, Comisia adoptă:
(a)  un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completare prezentul regulament prin stabilirea metodologiei pentru calcularea și verificarea cantității de cobalt, de plumb, de litiu sau de nichel recuperate din deșeuri și prezente în materialele active din bateriile menționate la primul paragraf, precum și formatul documentației tehnice.
(b)  un act de punere în aplicare care să stabilească formatul și documentația tehnică pentru declarația privind materialele recuperate. Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
Amendamentul 142
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Începând cu 1 ianuarie 2030, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active, sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că bateriile respective conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperat din deșeuri și prezent în materialele active din fiecare model de baterie și lot pe unitate de producție, în următoarele proporții minime:
2.  Începând cu 1 ianuarie 2030, bateriile portabile, cu excepția bateriilor portabile de uz general, bateriile pentru mijloace de transport ușoare, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că bateriile respective conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperat din deșeuri și prezent în materialele active din fiecare model de baterie pe unitate de producție, în următoarele proporții minime:
Amendamentul 143
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă
3.  Începând cu 1 ianuarie 2035, bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active, sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că bateriile respective conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperat din deșeuri și prezent în materialele active din fiecare model de baterie și lot pe unitate de producție, în următoarele proporții minime:
3.  Începând cu 1 ianuarie 2035, bateriile portabile, cu excepția bateriilor portabile de uz general, bateriile pentru mijloace de transport ușoare bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile auto care conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel în materialele active sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că bateriile respective conțin cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperat din deșeuri și prezent în materialele active din fiecare model de baterie pe unitate de producție, în următoarele proporții minime:
Amendamentul 144
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4
4.  Dacă este justificat și adecvat datorită disponibilității cobaltului, plumbului, litiului sau nichelului recuperat din deșeuri sau din cauza lipsei acestora, Comisia este împuternicită ca, până la 31 decembrie 2027, să adopte un act delegat în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica obiectivele stabilite la alineatele (2) și (3).
4.  După stabilirea metodologiei menționate la alineatul (1) și până cel târziu la 31 decembrie 2027, Comisia evaluează dacă, datorită disponibilității existente și estimate pentru 2030 și 2035 a cobaltului, plumbului, litiului sau nichelului recuperate din deșeuri sau din cauza lipsei acestora și având în vedere progresul tehnic și științific, este oportun să se revizuiască obiectivele stabilite la alineatele (2) și (3). Comisia evaluează și în ce măsură respectivele obiective sunt atinse prin deșeuri înainte de consum sau post-consum și dacă este oportun să se limiteze realizarea obiectivelor doar la deșeurile produse după consum. Pe baza evaluării, Comisia prezintă, după caz, o propunere legislativă.
Amendamentul 145
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În cazul în care modificările tehnologiilor pentru baterii care afectează tipul de materiale ce pot fi recuperate justifică acest lucru, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin introducerea de noi materii prime și obiective în listele prevăzute la alineatele (2) și (3).
Amendamentul 146
Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu
Cerințe de performanță și de durabilitate pentru bateriile portabile de uz general
Cerințe de performanță și de durabilitate pentru bateriile portabile
Amendamentul 147
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
1.  Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriile portabile de uz general respectă valorile parametrilor de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în anexa III, astfel cum se stabilește în actul delegat adoptat de Comisie în temeiul alineatului (2).
1.  Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriile portabile respectă valorile parametrilor de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în anexa III, astfel cum se stabilește în actul delegat adoptat de Comisie în temeiul alineatului (2).
Amendamentul 148
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1
Până la 31 decembrie 2025, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de valori minime pentru parametrii de performanță electrochimică și parametrii de durabilitate prevăzuți în anexa III, pe care bateriile portabile de uz general trebuie să le atingă.
Până la 1 iulie 2025, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de valori minime pentru parametrii de performanță electrochimică și parametrii de durabilitate prevăzuți în anexa III, pe care bateriile portabile, inclusiv cele de uz general, trebuie să le atingă.
Amendamentul 149
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în anexa III, având în vedere progresul tehnic și științific.
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica valorile minime și a adăuga alți parametri de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în anexa III, având în vedere progresul tehnic și științific.
Amendamentul 150
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 3
La elaborarea actului delegat menționat la primul paragraf, Comisia ia în considerare necesitatea de a reduce impactul asupra mediului pe durata ciclului de viață al bateriilor portabile de uz general și ia în considerare standarde și sisteme de etichetare internaționale relevante. De asemenea, Comisia se asigură că dispozițiile prevăzute de actul delegat nu afectează semnificativ funcționalitatea bateriilor respective sau a aparatelor în care sunt încorporate aceste baterii, accesibilitatea prețurilor și costurile pentru utilizatorii finali, precum și competitivitatea industriei. Producătorilor bateriilor și aparatelor în cauză nu li se impune nicio sarcină administrativă excesivă.
La elaborarea actului delegat menționat la primul paragraf, Comisia ia în considerare necesitatea de a reduce impactul asupra mediului pe durata ciclului de viață și a îmbunătăți eficiența resurselor bateriilor portabile și ia în considerare standarde și sisteme de etichetare internaționale relevante. De asemenea, Comisia se asigură că dispozițiile prevăzute de actul delegat nu afectează semnificativ siguranța și funcționalitatea bateriilor respective sau a aparatelor în care sunt încorporate aceste baterii, accesibilitatea prețurilor și costurile pentru utilizatorii finali, precum și competitivitatea industriei.
Amendamentul 151
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3
3.  Până la 31 decembrie 2030, Comisia evaluează fezabilitatea măsurilor de eliminare treptată a utilizării bateriilor portabile nereîncărcabile de uz general, pentru a reduce la minimum impactul lor asupra mediului, pe baza metodologiei de evaluare a ciclului de viață. În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare măsurile adecvate, inclusiv adoptarea unor propuneri legislative.
3.  Până la 31 decembrie 2027, Comisia evaluează fezabilitatea măsurilor de eliminare treptată a utilizării bateriilor portabile nereîncărcabile de uz general, pentru a reduce la minimum impactul lor asupra mediului, pe baza metodologiei de evaluare a ciclului de viață și alternative viabile pentru utilizatorii finali. În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare măsurile adecvate, inclusiv adoptarea unor propuneri legislative pentru eliminarea treptată, stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică sau ambele, în cazul în care sunt benefice pentru mediu.
Amendamentul 152
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
Cerințe de performanță și de durabilitate pentru bateriile industriale reîncărcabile și pentru bateriile vehiculelor electrice
Cerințe de performanță și de durabilitate pentru bateriile industriale, pentru bateriile vehiculelor electrice și pentru bateriile pentru mijloacele de transport ușoare
Amendamentul 153
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1
La [12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului], bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, sunt însoțite de o documentație tehnică care să conțină valori pentru parametrii de performanță electrochimică și parametrii de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV.
La [12 luni de la intrarea în vigoare a regulamentului], bateriile industriale, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile vehiculelor electrice sunt însoțite de o documentație tehnică care să conțină valori pentru parametrii de performanță electrochimică și parametrii de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV.
Amendamentul 154
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Până la 1 ianuarie 2026 se pun la dispoziție informații referitoare la performanța și durabilitatea bateriilor industriale, a bateriilor mijloacelor de transport ușoare și a bateriilor vehiculelor electrice menționate la alineatul (1) în partea accesibilă publicului a sistemului de schimb electronic, astfel cum se prevede la articolul 64 și în anexa XIII. Informațiile referitoare la performanța și durabilitatea unor astfel de baterii sunt puse la dispoziția consumatorilor înainte de achiziționare.
Amendamentul 155
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile pentru vehicule electrice prevăzuți în anexa IV, având în vedere progresul tehnic și științific.
Amendamentul 156
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 c (nou)
1c.  Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile vehiculelor electrice, prevăzuți în anexa IV, în termen de 6 luni de la adoptarea specificațiilor tehnice ale Grupului de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul, în vederea asigurării coerenței parametrilor din anexa IV și a specificațiilor tehnice ale CEE-ONU.
Amendamentul 157
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
2.  Începând cu 1 ianuarie 2026, bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, trebuie să respecte valorile minime stabilite în actul delegat adoptat de Comisie, în conformitate cu alineatul (3), pentru parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV.
2.  Începând cu 1 ianuarie 2026, bateriile industriale, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile vehiculelor electrice trebuie să respecte valorile minime pentru tipul specific de baterie stabilite în actul delegat adoptat de Comisie, în conformitate cu alineatul (3), pentru parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV.
Amendamentul 158
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1
Până la 31 decembrie 2024, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 73, pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor valori minime pentru parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV, pe care trebuie să îi atingă bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh.
Până la 31 decembrie 2024, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 73, pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor valori minime pentru parametrii de performanță electrochimică și de durabilitate prevăzuți în partea A din anexa IV, pe care trebuie să îi atingă bateriile mijloacelor de transport ușoare, bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale.
Amendamentul 159
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 2
La elaborarea actului delegat menționat la primul paragraf, Comisia ia în considerare necesitatea de a reduce impactul asupra mediului pe durata ciclului de viață al bateriilor industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, și se asigură că cerințele pe care le prevede nu au un impact negativ semnificativ asupra funcționalității bateriilor respective sau a aparatelor în care sunt încorporate aceste baterii, asupra accesibilității prețurilor și a competitivității industriei. Producătorilor bateriilor și aparatelor în cauză nu li se impune nicio sarcină administrativă excesivă.
La elaborarea actului delegat menționat la primul paragraf, Comisia ia în considerare necesitatea de a reduce impactul asupra mediului pe durata ciclului de viață al bateriilor industriale, al bateriilor vehiculelor electrice și ale mijloacelor ușoare de transport, și se asigură că cerințele pe care le prevede nu au un impact negativ semnificativ asupra funcționalității bateriilor respective sau a aparatelor în care sunt încorporate aceste baterii, asupra accesibilității prețurilor și a competitivității industriei.
Amendamentul 160
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica valorile minime ale performanței electrochimice și durabilității prevăzute în anexa IV, având în vedere progresele tehnice și științifice, pentru a asigura sinergii cu valori minime care pot proveni din activitatea Grupului de lucru informal al CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul și pentru a evita suprapunerile inutile. Modificarea valorilor minime ale performanței electrochimice și durabilității nu trebuie să conducă la scăderea nivelului de performanță și durabilitate pentru bateriile vehiculelor electrice.
Amendamentul 161
Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu
Posibilitatea de demontare și posibilitatea de înlocuire a bateriilor portabile
Posibilitatea de demontare și posibilitatea de înlocuire a bateriilor portabile și a bateriilor mijloacelor de transport ușoare
Amendamentul 162
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1
Bateriile portabile încorporate în aparate pot fi ușor demontate și înlocuite de către utilizatorul final sau de către operatori independenți pe durata de viață a aparatului, dacă bateriile au o durată de viață mai scurtă decât cea a aparatului, sau, cel târziu, la sfârșitul duratei de viață a aparatului.
Până la 1 ianuarie 2024, bateriile portabile încorporate în aparate și bateriile mijloacelor de transport ușoare sunt proiectate astfel încât ele să poată fi îndepărtate și înlocuite ușor și în condiții de siguranță cu ajutorul unor unelte de bază și obișnuite și fără a provoca daune aparatului sau bateriilor. Bateriile portabile pot fi ușor demontate și înlocuite de către utilizatorul final și bateriile pentru mijloace de transport ușoare, pot fi demontate și înlocuite de către utilizatorul final sau de către operatori independenți pe durata de viață a aparatului, dacă bateriile au o durată de viață mai scurtă decât cea a aparatului, sau, cel târziu, la sfârșitul duratei de viață a aparatului. Celulele de baterii pentru mijloacele de transport ușoare pot fi demontate și înlocuite de către operatori independenți.
Amendamentul 163
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2
O baterie este ușor de înlocuit dacă, după ce a fost demontată dintr-un aparat, poate fi înlocuită cu o baterie similară, fără a afecta funcționarea sau performanța aparatului.
O baterie este ușor de înlocuit dacă, după ce a fost demontată dintr-un aparat ori dintr-un mijloc de transport ușor, poate fi înlocuită cu o baterie compatibilă fără a afecta funcționarea, performanța sau exploatarea în siguranță a aparatului sau a mijlocului de transport ușor.
Amendamentul 164
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2(nou)
Bateriile portabile și bateriile care alimentează mijloace de transport ușoare sunt disponibile ca piese de schimb ale echipamentelor pe care le alimentează pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la introducerea pe piață a ultimei unități a modelului, la un preț rezonabil și nediscriminatoriu pentru operatorii independenți și utilizatorii finali.
Amendamentul 165
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Operatorul economic în cauză dă instrucțiuni clare și detaliate de demontare și înlocuire în momentul achiziționării aparatului și le pune permanent la dispoziția utilizatorilor finali, inclusiv a consumatorilor, redactate astfel încât să fie ușor de înțeles pentru aceștia, pe site-ul său web, pe durata de viață preconizată a produsului.
Amendamentul 166
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 b (nou)
1b.  Software-ul nu este utilizat pentru a influența înlocuirea bateriilor portabile sau a bateriilor care alimentează mijloacele de transport ușoare sau a componentelor lor cheie cu altă baterie compatibilă sau cu alte componente-cheie compatibile.
Amendamentul 167
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a
(a)  sunt necesare continuitatea alimentării cu energie electrică și o conexiune permanentă între aparat și bateria portabilă din motive de siguranță, de performanță, din motive medicale sau legate de integritatea datelor; sau
(a)  sunt necesare continuitatea alimentării cu energie electrică și o conexiune permanentă între aparat și bateria portabilă din motive de siguranță și producătorul poate demonstra că nu există alternative disponibile pe piață;
Amendamentul 168
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a a (nouă)
(aa)  sunt necesare continuitatea alimentării cu energie electrică și o conexiune permanentă între aparat și bateria portabilă din motive medicale sau de integritate a datelor și producătorul poate demonstra că nu există alternative disponibile pe piață;
Amendamentul 169
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b
(b)  funcționarea bateriei este posibilă numai atunci când bateria este integrată în structura aparatului.
(b)  funcționarea bateriei este posibilă numai atunci când bateria este integrată în structura aparatului și producătorul poate demonstra că nu există alternative disponibile pe piață.
Amendamentul 170
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)
În momentul achiziționării aparatului, operatorul economic relevant informează utilizatorii finali, într-un mod clar și ușor de înțeles, inclusiv prin etichetare, cu privire la orice caz în care se aplică derogarea prevăzută la primul paragraf. Informațiile furnizate indică durata de viață preconizată a bateriei.
Amendamentul 171
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
3.  Comisia adoptă orientări pentru a facilita aplicarea armonizată a derogărilor prevăzute la alineatul (2).
3.  În termen de cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia adoptă orientări pentru a facilita aplicarea armonizată a derogărilor prevăzute la alineatul (2).
Amendamentul 172
Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)
Articolul 11a
Posibilitatea de demontare și de înlocuire a bateriilor auto, a bateriilor vehiculelor electrice și a bateriilor industriale
1.  Bateriile auto, bateriile industriale și bateriile vehiculelor electrice trebuie să fie ușor de demontat și de înlocuit, dacă bateria are o durată de viață mai scurtă decât aparatul sau vehiculul în care este utilizată, de către operatori independenți, care sunt în măsură să scoată bateria în siguranță și fără a demonta în prealabil ansamblul de baterii.
2.  Bateriile industriale și bateriile vehiculelor electrice sunt proiectate, inclusiv în ceea ce privește elementele de conectare, fixare și ermetizare, astfel încât să permită îndepărtarea, înlocuirea și dezasamblarea cutiei, a celulelor individuale de baterii sau a altor componente-cheie fără a deteriora bateria.
3.  Software-ul nu este utilizat pentru a influența înlocuirea bateriilor industriale sau a bateriilor vehiculelor electrice sau a componentelor lor cheie cu altă baterie compatibilă sau cu alte componente-cheie compatibile.
4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 de stabilire a normelor detaliate de completare a celor de la prezentul articol, stabilind criterii privind posibilitatea de demontare, de înlocuire și de dezasamblare a bateriilor auto, a bateriilor vehiculelor electrice și a bateriilor industriale, ținând seama de progresele științifice și tehnice.
Amendamentul 173
Propunere de regulament
Articolul 11 b (nou)
Articolul 11b
Siguranța bateriilor auto reparate, a bateriilor industriale, a bateriilor pentru mijloace de transport ușoare și bateriilor vehiculelor electrice
1.  Siguranța bateriilor auto reparate, a bateriilor industriale, a bateriilor pentru mijloacele ușoare de transport și a bateriilor vehiculelor electrice se evaluează pe baza unor teste nedistructive adaptate acestora.
2.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 cu scopul de a defini metodele de încercare adecvate pentru a garanta siguranța bateriilor reparate.
Amendamentul 174
Propunere de regulament
Articolul 11 c (nou)
Articolul 11c
Încărcătoarele comune
Până la 1 ianuarie 2024, Comisia evaluează modul optim pentru a introduce standarde armonizate pentru un încărcător comun, care să fie aplicabil cel târziu 1 ianuarie 2026, pentru bateriile reîncărcabile destinate vehiculelor electrice și mijloacelor de transport ușoare, precum și pentru bateriile reîncărcabile încorporate în anumite categorii de echipamente electrice și electronice reglementate de Directiva 2012/19/UE.
La efectuarea evaluării menționate la alineatul (1), Comisia are în vedere dimensiunea pieței, reducerea deșeurilor și disponibilitatea și reducerea costurilor pentru consumatori și alți utilizatori finali.
În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare măsurile adecvate, inclusiv adoptarea unor propuneri legislative.
Evaluarea Comisiei nu aduce atingere adoptării oricărei legislații care prevede introducerea unor astfel de încărcătoare comune la o dată anterioară.
Amendamentul 175
Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu
Siguranța sistemelor de stocare a energiei cu acumulatori staționari
Siguranța bateriilor din sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari
Amendamentul 176
Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1
1.  Sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că sunt sigure în timpul funcționării și utilizării normale, incluzând dovada că au fost testate cu succes pentru parametrii de siguranță prevăzuți în anexa V, în cazul cărora ar trebui să fie utilizate metodologii de încercare de ultimă generație.
1.  Bateriile din cadrul sistemelor de stocare a energiei cu acumulatori staționari sunt însoțite de o documentație tehnică care să demonstreze că sunt sigure în timpul funcționării și utilizării normale, incluzând dovada că au fost testate cu succes pentru parametrii de siguranță prevăzuți în anexa V, în cazul cărora se utilizează metodologii de încercare de ultimă generație.
Amendamentul 177
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
1.  Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriilor li se aplică o etichetă care conține informațiile prevăzute în partea A din anexa VI.
1.  Începând cu ... [24 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], bateriilor li se aplică o etichetă care conține informațiile prevăzute în partea A din anexa VI și informațiile specifice necesare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1369 al Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentul 178
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2
2.  Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriile portabile și bateriile auto sunt marcate cu o etichetă care conține informații privind capacitatea lor, iar bateriile portabile sunt marcate cu o etichetă care conține informații privind durata lor medie minimă atunci când sunt utilizate în aplicații specifice.
2.  Începând cu 1 ianuarie 2027, bateriile portabile, bateriile mijloacelor de transport ușoare și bateriile auto sunt marcate cu o etichetă care conține informații privind capacitatea lor energetică nominală și cu o etichetă care conține informații privind durata lor medie minimă atunci când sunt utilizate în aplicații specifice, precum și durata de viața preconizată ca număr de cicluri și ani calendaristici.
Amendamentul 179
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Începând cu 1 ianuarie 2023, bateriile portabile nereîncărcabile de uz general se marchează cu o etichetă cu mențiunea „nereîncărcabile”.
Amendamentul 180
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 4
Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, simbolul ar fi mai mic de 0,5 × 0,5 cm, nu este necesar ca bateria să fie marcată, însă pe ambalaj se tipărește un simbol de cel puțin 1 × 1 cm.
Atunci când, dată fiind dimensiunea bateriei, simbolul ar fi mai mic de 0,47 × 0,47 cm, nu este necesar ca bateria să fie marcată, însă pe ambalaj se tipărește un simbol de cel puțin 1 × 1 cm.
Amendamentul 181
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Începând cu 1 iulie 2023, bateriile sunt etichetate cu un simbol indicând un cod de culori armonizat, bazat pe tipul de baterie și pe compoziția sa chimică.
Amendamentul 182
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera -a a (nouă)
(-aa)  începând cu 1 ianuarie 2025, informațiile prevăzute în anexa VI partea Aa;
Amendamentul 183
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera b
(b)  începând cu 1 ianuarie 2027, pentru bateriile portabile și bateriile auto, informațiile menționate la alineatul (2);
(b)  începând cu 1 ianuarie 2027, pentru bateriile portabile, bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare și bateriile auto, informațiile menționate la alineatul (2);
Amendamentul 184
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera ba (nouă)
(ba)  începând cu 1 ianuarie 2023, pentru bateriile portabile de uz general, informațiile menționate la alineatul (2a);
Amendamentul 185
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera e
(e)  începând cu [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], pentru bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice, raportul menționat la articolul 39 alineatul (6);
(e)  începând cu [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], pentru toate bateriile, raportul menționat la articolul 39 alineatul (6);
Amendamentul 186
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera f
(f)  începând cu iulie 2024, pentru bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, declarația privind amprenta de carbon menționată la articolul 7 alineatul (1);
(f)  începând cu iulie 2024, pentru bateriile vehiculelor electrice, bateriile pentru mijloacele de transport ușoare și bateriile industriale, declarația privind amprenta de carbon menționată la articolul 7 alineatul (1);
Amendamentul 187
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera g
(g)  începând cu 1 ianuarie 2026, pentru bateriile vehiculelor electrice și bateriile industriale reîncărcabile, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, clasa de performanță privind amprenta de carbon menționată la articolul 7 alineatul (2);
(g)  începând cu 1 iulie 2025, pentru bateriile vehiculelor electrice, bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare și bateriile industriale cu stocare internă, clasa de performanță privind amprenta de carbon menționată la articolul 7 alineatul (2);
Amendamentul 188
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera h
(h)  începând cu 1 ianuarie 2027, pentru bateriile industriale reîncărcabile, bateriile auto și bateriile vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, cantitatea de cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperată din deșeuri și prezentă în materialele active din baterie, în conformitate cu articolul 8;
(h)  începând cu 1 iulie 2025, pentru bateriile portabile, cu excepția bateriilor portabile de uz general, bateriilor mijloacelor de transport ușoare, bateriilor industriale, bateriilor auto și bateriilor vehiculelor electrice, cantitatea de cobalt, plumb, litiu sau nichel recuperată din deșeuri și prezentă în materialele active din baterie, în conformitate cu articolul 8;
Amendamentul 189
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5 – litera j a (nouă)
(ja)  începând cu 1 ianuarie 2026, pentru bateriile industriale, bateriile vehiculelor electrice și bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare, informațiile conținute în pașaportul pentru baterie menționat la articolul 65.
Amendamentul 190
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6
6.  Etichetele și codul QR menționate la alineatele (1)-(5) sunt tipărite sau gravate în mod vizibil, lizibil și indelebil pe baterie. Dacă nu este posibil sau nu este justificat din considerente ce țin de natura și dimensiunea bateriei, etichetele se aplică pe ambalajul și pe documentele de însoțire ale bateriei.
6.  Etichetele și codul QR menționate la alineatele (1)-(5) sunt tipărite sau gravate în mod vizibil, lizibil și indelebil pe baterie. Dacă nu este posibil sau nu este justificat din considerente ce țin de natura și dimensiunea bateriei, etichetele se aplică pe ambalajul și pe documentele de însoțire ale bateriei. În cazul refabricării sau al reafectării, etichetele sunt actualizate cu o etichetă nouă care reflectă noul statut al bateriei.
Atunci când bateriile sunt încorporate în aparate, etichetele și codul QR menționate la alineatele (1), (2), (3) și (5) sunt tipărite sau gravate în mod vizibil, lizibil și indelebil pe aparate.
Codul QR oferă, de asemenea, acces la partea accesibilă public din pașaportul pentru baterie instituit în temeiul articolului 65.
Amendamentul 191
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)
6a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a stabili tipuri alternative de etichete inteligente care înlocuiesc codul QR sau sunt utilizate în plus față de acesta, ținând seama de progresul tehnic și științific.
Amendamentul 192
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7
7.  Până la 31 decembrie 2025, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili specificații armonizate pentru cerințele de etichetare menționate la alineatele (1) și (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
7.  Până la 1 iulie 2025, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili specificații armonizate pentru cerințele de etichetare menționate la alineatele (1) și (2). Pentru bateriile portabile de uz general, o astfel de etichetare include o clasificare ușor de recunoscut a performanței și durabilității acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
Amendamentul 193
Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Până la 1 ianuarie 2023, Comisia adoptă acte de punere în aplicare cu scopul de a stabili specificații armonizate pentru cerințele de etichetare menționate la alineatul (3) privind codul armonizat de culori. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
Amendamentul 194
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1
1.  Bateriile industriale reîncărcabile și bateriile pentru vehicule electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, includ un sistem de gestionare a bateriei care conține date privind parametrii care determină starea de sănătate și durata de viață preconizată a bateriilor, stabiliți în anexa VII.
1.  Bateriile din cadrul sistemelor de stocare a energiei cu acumulatori staționari, bateriile pentru vehicule electrice și bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare care includ un sistem de gestionare a bateriei conțin în sistemul de gestionare a bateriilor date în timp real privind parametrii care determină starea de sănătate, siguranța și durata de viață preconizată a bateriilor, stabiliți în anexa VII.
Amendamentul 195
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă
2.  Accesul la datele din sistemul de gestionare a bateriilor menționat la alineatul (1) este furnizat în mod nediscriminatoriu persoanei juridice sau fizice care a cumpărat bateria în mod legal sau oricărei părți terțe care acționează în numele acesteia, în orice moment, pentru:
2.  Accesul ce permite numai citirea datelor din sistemul de gestionare a bateriilor menționat la alineatul (1) și din bateriile portabile care includ un sistem de gestionare a bateriei este furnizat în mod nediscriminatoriu persoanei juridice sau fizice care a cumpărat bateria în mod legal sau oricărei părți terțe care acționează în numele acesteia, în orice moment, pentru:
Amendamentul 196
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b
(b)  facilitarea reutilizării, reafectării sau refabricării bateriei;
(b)  facilitarea pregătirii pentru reutilizare, reutilizarea, pregătirea pentru reafectarea, reafectarea sau refabricarea bateriei;
Amendamentul 197
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Producătorii pun la dispoziție pentru bateriile vehiculelor electrice și bateriilor mijloacelor de transport ușoare care conțin un sistem de gestionare a bateriei date în timp real din sistemul de bord al vehiculului privind starea de sănătate a bateriei, nivelul său de încărcare, valoarea setată a puterii bateriei și capacitatea bateriei.
Amendamentul 198
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Până la 1 ianuarie 2024, sistemul de gestionare a bateriilor pentru bateriile vehiculelor electrice este proiectat astfel încât să poată comunica cu sisteme de încărcare inteligente, de exemplu, să aibă funcții de încărcare de la vehicul la rețea („vehicle-to-grid”), de încărcare a altor baterii de la bateria vehiculului („vehicle-to-load”), de încărcare de la vehicul la vehicul („vehicle-to-vehicle”), de la vehicul la baterii externe („vehicle-to-powerbank”) și de la vehicul la clădiri („vehicle-to-building”).
Amendamentul 199
Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)
Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 73 pentru a modifica parametrii pentru determinarea stării de sănătate și a duratei de viață preconizate a bateriilor așa cum este prevăzut în anexa VII, conform cu progresul tehnic și științific, și pentru a asigura sinergii cu parametrii care ar putea proveni din activitatea Grupului de lucru informal CEE-ONU privind vehiculele electrice și mediul.
Amendamentul 200
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1
1.  În sensul conformității și al verificării conformității cu cerințele prevăzute la articolele 9, 10, 12, 13 și la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând o metodă fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute și ale cărei rezultate sunt considerate a avea un grad scăzut de incertitudine, inclusiv metodele prevăzute în standarde, ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
1.  În sensul conformității și al verificării conformității cu cerințele prevăzute la articolele 9, 10, 11a, 12, 13 și la articolul 59 alineatul (5) litera (a) din prezentul regulament, măsurătorile și calculele se efectuează utilizând o metodă fiabilă, exactă și reproductibilă, care ia în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute și ale cărei rezultate sunt considerate a avea un grad scăzut de incertitudine, inclusiv metodele prevăzute în standarde, ale căror numere de referință au fost publicate în acest sens în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Amendamentul 201
Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2
2.  Bateriile care sunt testate prin respectarea unor standarde armonizate sau a unor părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate conforme cu cerințele prevăzute la articolele 9, 10, 13 și articolul 59 alineatul (5) litera (a), în măsura în care aceste cerințe sunt prevăzute de astfel de standarde armonizate.
2.  Bateriile care sunt testate prin respectarea unor standarde armonizate sau a unor părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate conforme cu cerințele prevăzute la articolele9, 10, 13 și la articolul59 alineatul(5) litera(a), în măsura în care aceste cerințe sunt prevăzute de astfel de standarde armonizate sau de părți ale acestora.
Amendamentul 202
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare de stabilire a unor specificații comune pentru cerințele prevăzute la articolele 9, 10, 12, 13, la articolul 59 alineatul (5) litera (a) sau pentru încercările menționate la articolul 15 alineatul (2) atunci când:
1.  După ce consultă organizațiile europene de standardizare relevante și organizațiile europene ale părților interesate care primesc finanțare de la Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1025/2012, în cazuri excepționale, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor specificații comune pentru cerințele prevăzute la articolele 9, 10, 11a, 12, 13, la articolul59 alineatul(5) litera(a) sau pentru încercările menționate la articolul15 alineatul(2) atunci când:
Amendamentul 203
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  Comisia constată întârzieri nejustificate în adoptarea standardelor armonizate prevăzute sau consideră că standardele armonizate relevante nu sunt suficiente sau
(b)  Comisia constată întârzieri nejustificate în adoptarea standardelor armonizate prevăzute, și anume depășirea termenelor stabilite pentru organizația de standardizare în cererea de standardizare, ori consideră în mod rezonabil că standardele armonizate relevante nu îndeplinesc îndeajuns criteriile descrise în cererea de standardizare; sau
Amendamentul 204
Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Comisia sprijină activ industria Uniunii și își consolidează participarea la lucrările organizațiilor internaționale de standardizare, urmărind să obțină o coerență cât mai mare cu putință între standardele internaționale și cele europene și încurajând folosirea generală a standardelor europene în afara Uniunii.
Amendamentul 205
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1
1.  Înainte ca o baterie să fie introdusă pe piață sau pusă în serviciu, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia se asigură că se efectuează o evaluare a conformității produsului cu cerințele prevăzute în capitolele II și III din prezentul regulament.
1.  Înainte ca o baterie să fie introdusă pe piață sau pusă în serviciu, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia se asigură că se efectuează o evaluare a conformității produsului cu cerințele prevăzute în capitolele II și III și la articolul 39 din prezentul regulament.
Amendamentul 206
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
2.  Evaluarea conformității bateriilor cu cerințele prevăzute la articolele 6, 9, 10, 11, 12, 13 și 14 se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în partea A din anexa VIII.
2.  Evaluarea conformității bateriilor cu cerințele prevăzute la articolele 6, 9, 11, 13 și 14 se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în partea A din anexa VIII.
Amendamentul 207
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3
3.  Evaluarea conformității bateriilor cu cerințele prevăzute la articolele 7, 8 și 39 se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în partea B din anexa VIII.
3.  Evaluarea conformității bateriilor cu cerințele prevăzute la articolele 7, 8, 10, 12 și 39 se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în partea B din anexa VIII.
Amendamentul 208
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5
5.  Înregistrările și corespondența referitoare la procedurile de evaluare a conformității privind bateriile se redactează într-o limbă oficială a statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatele (1) și (2) sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.
5.  Înregistrările și corespondența referitoare la procedurile de evaluare a conformității privind bateriile se redactează în limba oficială sau limbile oficiale ale statului membru în care este stabilit organismul notificat care realizează procedurile de evaluare a conformității menționate la alineatele(1) și (2) sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.
Amendamentul 209
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Prezentul articol se aplică la 12 luni de la data publicării de către Comisie a listei organismelor notificate menționate la articolul 30 alineatul (2).
Amendamentul 210
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1
1.  Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la capitolele II și III a fost demonstrată.
1.  Declarația de conformitate UE stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor prevăzute la capitolele II și III și la articolul 39 a fost demonstrată.
Amendamentul 211
Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2
2.  Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa IX, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa VIII și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba sau limbile impuse de statul membru în care bateria este introdusă pe piață sau pusă în serviciu.
2.  Declarația de conformitate UE poate fi completată electronic și se structurează după modelul prevăzut în anexa IX, conține elementele specificate în modulele relevante din anexa VIII și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba sau limbile impuse de statul membru în care bateria este introdusă ori pusă la dispoziție pe piață sau pusă în serviciu.
Amendamentul 212
Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1
Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității autorizate să efectueze evaluări ale conformității, în conformitate cu prezentul regulament.
Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității autorizate să efectueze evaluări ale conformității ca terți, în conformitate cu prezentul regulament.
Amendamentul 213
Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5
5.  Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.
5.  Autoritatea de notificare dispune de personal competent suficient și de finanțare suficientă în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.
Amendamentul 214
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3
3.  Organismul de evaluare a conformității este un organism terț independent, fără nicio relație de afaceri și fără nicio legătură cu modelul de baterie pe care îl evaluează, în special fără nicio legătură cu producătorii de baterii, cu partenerii comerciali ai producătorilor de baterii, cu investitorii din cadrul acționariatului de la fabricile producătorilor de baterii, precum și fără nicio legătură cu alte organisme notificate și asociațiile profesionale, societățile-mamă sau filialele organismelor notificate.
3.  Organismul de evaluare a conformității este un organism terț independent, fără nicio relație de afaceri și fără nicio legătură cu bateriile pe care le evaluează, în special fără nicio legătură cu producătorii de baterii, cu partenerii comerciali ai producătorilor de baterii, cu investitorii din cadrul acționariatului de la fabricile producătorilor de baterii și fără nicio legătură cu alte organisme notificate și asociațiile profesionale, societățile-mamă sau filialele organismelor notificate.
Amendamentul 215
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 1
Organismul de evaluare a conformității trebuie să poată să îndeplinească toate activitățile de evaluare a conformității care sunt menționate în anexa VIII și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
Organismul de evaluare a conformității trebuie să poată să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care sunt menționate în anexa VIII și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.
Amendamentul 216
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera a
(a)  personal intern având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini activitățile de evaluare a conformității;
(a)  personal intern având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;
Amendamentul 217
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 2 – litera c
(c)  politicile și procedurile adecvate necesare pentru a face distincție între activitățile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;
(c)  politicile și procedurile adecvate necesare pentru a face distincție între activitățile îndeplinite ca organism notificat și alte sarcini;
Amendamentul 218
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6 – paragraful 3
Organismul de evaluare a conformității are acces permanent la toate echipamentele sau instalațiile de încercare necesare pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare model de baterie pentru care a fost notificat.
Organismul de evaluare a conformității are acces permanent la toate informațiile, echipamentele sau instalațiile de încercare necesare pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare model de baterie pentru care a fost notificat.
Amendamentul 219
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7 – litera c
(c)  cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor stabilite în capitolele II și III, a standardelor armonizate aplicabile menționate la articolul 15 și a specificațiilor comune menționate la articolul 16 și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;
(c)  cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor stabilite în capitolele II și III și la articolul 39, a standardelor armonizate aplicabile menționate la articolul 15 și a specificațiilor comune menționate la articolul 16 și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;
Amendamentul 220
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 8 – paragraful 1
Imparțialitatea organismului de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității este garantată.
Trebuie să se garanteze imparțialitatea organismului de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității.
Amendamentul 221
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 8 – paragraful 2
Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări ale conformității realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări ale conformității realizate sau de rezultatele acestor evaluări.
Amendamentul 222
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 10
10.  Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute prin îndeplinirea activităților de evaluare a conformității în temeiul anexei VIII, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.
10.  Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute prin îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității în temeiul anexei VIII, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.
Amendamentul 223
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 11
11.  Organismul de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 37 sau se asigură că personalul responsabil cu îndeplinirea activităților de evaluare a conformității din cadrul său este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.
11.  Organismul de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 37 sau se asigură că personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul său este informat în legătură cu aceste activități și pune în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.
Amendamentul 224
Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2
2.  Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulelor de evaluare a conformității prevăzute în anexa VIII și a modelului de baterie pentru care organismul de evaluare a conformității susține că este competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25.
2.  Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității prevăzute în anexa VIII și a modelului de baterie pentru care organismul de evaluare a conformității susține că este competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25.
Amendamentul 225
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
1.  Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduce la cunoștință o îndoială cu privire la competența unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.
1.  Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduce la cunoștință, în special de către operatorii economici și alte părți interesate relevante, o îndoială cu privire la competența unui organism notificat sau la continuarea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.
Amendamentul 226
Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3
3.  Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.
3.  Comisia poate solicita avizul facilității de testare a Uniunii menționate la articolul 68a și se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.
Amendamentul 227
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – paragraful 1
Organismul notificat își desfășoară activitățile în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici și ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura întreprinderii, de gradul de complexitate a bateriei care urmează să fie evaluată, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
Organismul notificat efectuează evaluări ale conformității în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, și ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura întreprinderii, de gradul de complexitate a bateriei care urmează să fie evaluată, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.
Amendamentul 228
Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3
3.  În cazul în care organismul notificat constată că cerințele stabilite în capitolele II și III, în standardele armonizate menționate la articolul 15, în specificațiile comune menționate la articolul 16 sau în alte specificații tehnice nu au fost îndeplinite de către un producător, organismul notificat solicită producătorului să ia măsuri corective adecvate în vederea unei a doua și ultime decizii de certificare, cu excepția cazului în care deficiențele nu pot fi remediate, caz în care certificatul nu poate fi eliberat.
3.  În cazul în care organismul notificat constată că cerințele stabilite în capitolul II sau III sau la articolul 39, în standardele armonizate menționate la articolul 15, în specificațiile comune menționate la articolul 16 sau în alte specificații tehnice nu au fost îndeplinite de către un producător, organismul notificat solicită producătorului să ia măsuri corective adecvate în vederea unei a doua și ultime decizii de certificare, cu excepția cazului în care deficiențele nu pot fi remediate, caz în care certificatul nu poate fi eliberat.
Amendamentul 229
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2
2.  Organismul notificat furnizează celorlalte organisme notificate, care desfășoară activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleași baterii, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluării conformității.
2.  Organismul notificat furnizează celorlalte organisme notificate în temeiul prezentului regulament, care desfășoară activități similare de evaluare a conformității ce vizează aceleași baterii, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative și, la cerere, de rezultatele pozitive ale evaluării conformității.
Amendamentul 230
Propunere de regulament
Articolul 36 – titlu
Schimbul de experiență
Schimbul de experiență și de bune practici
Amendamentul 231
Propunere de regulament
Articolul 36 – paragraful 1
Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu politica privind notificarea.
Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență și de bune practici între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu politica privind notificarea.
Amendamentul 232
Propunere de regulament
Articolul 37 – paragraful 1
Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau al unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate.
Comisia se asigură de existența unei coordonări și a unei cooperări adecvate între organismele notificate în temeiul prezentului regulament și de buna funcționare a acestora în cadrul unui grup sau al unor grupuri sectoriale ale organismelor notificate.
Amendamentul 233
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Atunci când introduc o baterie pe piață sau pun în serviciu o baterie, inclusiv în scopurile proprii ale producătorilor, producătorii se asigură că bateria:
1.  Pentru toate bateriile introduse pe piața Uniunii sau puse în serviciu în Uniune, inclusiv în scopurile proprii ale producătorilor, producătorii se asigură că bateria:
Amendamentul 234
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4 – paragraful 2
Cu toate acestea, în cazul în care mai multe baterii sunt livrate simultan unui singur utilizator, lotul sau transportul în cauză poate fi însoțit de o singură copie a declarației de conformitate UE.
Cu toate acestea, în cazul în care mai multe baterii sunt livrate simultan unui singur utilizator, transportul în cauză poate fi însoțit de o singură copie a declarației de conformitate UE.
Amendamentul 235
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 8
8.  Producătorii indică pe ambalajul bateriei denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum și adresa poștală și adresa web la care pot fi contactați. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Astfel de informații sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței și sunt clare, ușor de înțeles și lizibile.
8.  Producătorii indică pe ambalajul bateriei denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor comercială înregistrată, precum și numărul de telefon, adresa poștală, adresa de e-mail și adresa web la care pot fi contactați. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Astfel de informații sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței și sunt clare, ușor de înțeles și lizibile.
Amendamentul 236
Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 11
11.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au introdus-o pe piață sau au pus-o în serviciu nu este conformă cu cerințele prevăzute la capitolele II și III iau imediat măsurile corective necesare pentru ca bateria să devină conformă ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. În plus, dacă bateria prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale ale statelor membre în care au pus bateria la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
11.  Producătorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au introdus-o pe piață sau au pus-o în serviciu nu este conformă cu cerințele prevăzute la capitolele II și III iau imediat măsurile corective necesare pentru ca bateria să devină conformă ori ca aceasta să fie retrasă sau rechemată, după caz. De asemenea, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o baterie prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale ale statelor membre în care au pus bateria la dispoziție pe piață, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
(Amendament orizontal: modificarea „în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o baterie prezintă un risc” se aplică întregului text. Adoptarea sa impune modificările de rigoare în întregul text.)
Amendamentul 237
Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu
Obligația operatorilor economici care introduc pe piață baterii industriale reîncărcabile și baterii pentru vehicule electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, de a stabili politici privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare
Obligația operatorilor economici care introduc pe piață baterii de a efectua diligența necesară în lanțul valoric
Amendamentul 238
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1
1.  Începând cu [12 luni după intrarea în vigoare a regulamentului], operatorul economic care introduce pe piață baterii industriale reîncărcabile și baterii pentru vehicule electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, respectă obligațiile de diligență referitoare la lanțul de aprovizionare, prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol, și păstrează documentația care demonstrează respectarea acestor obligații, inclusiv rezultatele verificării de către o terță parte efectuată de organismele notificate.
1.  Începând cu [12 luni după intrarea în vigoare a regulamentului], operatorul economic care introduce pe piață baterii respectă obligațiile de diligență referitoare la lanțul valoric, prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol, și păstrează documentația care demonstrează respectarea acestor obligații, inclusiv rezultatele verificării de către o terță parte efectuată de organismele notificate.
Amendamentul 239
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera a
(a)  adoptă și comunică în mod clar furnizorilor și publicului politica întreprinderii privind lanțul de aprovizionare cu materiile prime indicate la punctul 1 din anexa X;
(a)  adoptă și comunică în mod clar furnizorilor și publicului politica întreprinderii de diligență necesară pentru lanțul valoric al bateriilor, inclusiv în ceea ce privește materiile prime indicate la punctul 1 din anexa X și pentru categoriile de risc social și de mediu asociate indicate la punctul 2 din anexa X;
Amendamentul 240
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera b
(b)  introduce în politica sa privind lanțul de aprovizionare standarde corespunzătoare standardelor stabilite în modelul de politică privind lanțul de aprovizionare din anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară;
(b)  introduce în politica sa privind lanțul valoric standarde corespunzătoare standardelor de diligență necesară recunoscute la nivel internațional enumerate la punctul 3a din anexa X;
Amendamentul 241
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera c
(c)  își structurează sistemele interne de gestionare pentru a sprijini diligența necesară în lanțul de aprovizionare, atribuind personalului cu funcții superioare de conducere responsabilitatea de a supraveghea procesul de diligență necesară în lanțul de aprovizionare, și păstrează evidențele acestor sisteme pentru o perioadă de cel puțin cinci ani;
(c)  își structurează sistemele interne de gestionare pentru a sprijini diligența necesară în lanțul valoric, atribuind personalului cu funcții superioare de conducere responsabilitatea de a supraveghea procesul de diligență necesară în lanțul valoric, și păstrează evidențele acestor sisteme pentru o perioadă de cel puțin cinci ani;
Amendamentul 242
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera d – paragraful 1
(d)  instituie și administrează un sistem de controale și de transparență asupra lanțului de aprovizionare, incluzând un lanț de custodie, un sistem de trasabilitate sau identificarea actorilor din amonte ai lanțului de aprovizionare.
(d)  instituie și administrează un sistem de controale și de transparență asupra lanțului valoric, incluzând un lanț de custodie, un sistem de trasabilitate, prin care să se identifice actorii din amonte ai lanțului valoric.
Amendamentul 243
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera d – paragraful 2 – partea introductivă
Un astfel de sistem este însoțit de o documentație care furnizează următoarele informații:
Un astfel de sistem este însoțit de o documentație care furnizează cel puțin următoarele informații:
Amendamentul 244
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera d – paragraful 2 – punctul iii a (nou)
(iii a)  în cazul în care materia primă provine dintr-o zonă cu risc ridicat, informații suplimentare în conformitate cu recomandările specifice pentru operatorii economici din amonte, astfel cum sunt prevăzute în Orientările OCDE privind diligența necesară, după caz, cum ar fi mina de origine, locurile în care materiile prime sunt consolidate, comercializate și prelucrate, precum și impozitele, taxele și redevențele plătite;
Amendamentul 245
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera d – paragraful 3
Cerințele stabilite la prezenta literă (d) pot fi puse în aplicare prin participarea la sisteme sectoriale;
Fără a aduce atingere responsabilității individuale a operatorilor economici pentru procesele lor de diligență necesară, cerințele stabilite la prezenta literă (d) pot fi puse în aplicare în colaborare cu alți actori, inclusiv prin participarea la sisteme sectoriale recunoscute în temeiul prezentului regulament;
Amendamentul 246
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera e
(e)  integrează politica sa privind lanțul de aprovizionare în contractele și acordurile cu furnizorii, inclusiv în măsurile lor de gestionare a riscurilor;
(e)  integrează politica sa privind lanțul valoric în contractele și acordurile cu furnizorii, inclusiv în măsurile lor de gestionare a riscurilor;
Amendamentul 247
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – litera f
(f)  stabilește un mecanism de reclamații ca sistem de avertizare timpurie pentru conștientizarea riscurilor sau furnizează un astfel de mecanism prin acordurile de colaborare cu alți operatori economici sau organizații ori prin facilitarea apelării la un expert sau la un organism extern, precum un ombudsman.
(f)  stabilește un mecanism de reclamații ca sistem de avertizare timpurie pentru conștientizarea riscurilor și un mecanism de remediere a prejudiciilor în conformitate cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului sau furnizează astfel de mecanisme prin acordurile de colaborare cu alți operatori economici sau organizații ori prin facilitarea apelării la un expert sau la un organism extern, precum un ombudsman. Aceste mecanisme țin seama de criteriile mecanismelor de reclamații prezentate în Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului.
Amendamentul 248
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  identifică și evaluează impactul negativ asociat categoriilor de risc indicate la punctul 2 din anexa X asupra lanțului său de aprovizionare, pe baza informațiilor furnizate în temeiul alineatului (2) prin comparație cu standardele propriei politici privind lanțul de aprovizionare;
(a)  identifică și evaluează riscul de impact negativ asociat categoriilor de risc, inclusiv cele enumerate la punctul 2 din anexa X, asupra lanțului său valoric, pe baza informațiilor furnizate în temeiul alineatului (2) și a oricăror alte informații relevante care fie sunt publice, fie sunt furnizate de părțile interesate, prin comparație cu standardele propriei politici privind lanțul valoric;
Amendamentul 249
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă
(b)  pune în aplicare o strategie pentru a răspunde riscurilor identificate, concepută astfel încât să prevină saudiminueze impacturile negative prin:
(b)  pune în aplicare o strategie pentru a răspunde riscurilor identificate, concepută astfel încât să prevină, să diminueze șiabordeze impacturile negative prin:
Amendamentul 250
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b – punctul i
(i)  raportarea constatărilor evaluării riscurilor din lanțul de aprovizionare către personalul cu funcții superioare de conducere desemnat în acest scop;
(i)  raportarea constatărilor evaluării riscurilor din lanțul valoric către personalul cu funcții superioare de conducere desemnat în acest scop;
Amendamentul 251
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b – punctul ii
(ii)  adoptarea de măsuri de gestionare a riscurilor în conformitate cu anexa II la Orientările OCDE privind diligența necesară, ținând seama de capacitatea sa de a influența și, dacă este necesar, de a lua măsuri pentru a exercita presiune asupra furnizorilor care pot să prevină sau să diminueze în cel mai eficace mod riscul identificat;
(ii)  adoptă măsuri de gestionare a riscurilor în conformitate cu standardele de diligență necesară recunoscute la nivel internațional enumerate în anexa X punctul 3a, ținând seama de capacitatea sa de a influența și, dacă este necesar, de a lua măsuri pentru a exercita presiune asupra relațiilor de afaceri care pot să prevină sau să diminueze în cel mai eficace mod riscul identificat;
Amendamentul 252
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b – punctul iii
(iii)  punerea în aplicare a planului de gestionare a riscurilor, monitorizarea și urmărirea rezultatelor eforturilor de diminuare a riscurilor, raportarea către personalul cu funcții superioare de conducere desemnat în acest scop și luarea în considerare a suspendării sau a întreruperii colaborării cu un furnizor după încercări eșuate de atenuare, pe baza dispozițiilor contractuale relevante conforme cu alineatul (2) al doilea paragraf de mai sus;
(iii)  pune în aplicare planul de gestionare a riscurilor, monitorizarea și urmărirea rezultatelor eforturilor de diminuare a riscurilor, raportarea către personalul cu funcții superioare de conducere desemnat în acest scop și luarea în considerare a suspendării sau a întreruperii colaborării cu un partener comercial după încercări eșuate de atenuare, pe baza dispozițiilor contractuale relevante conforme cu alineatul (2) al doilea paragraf;
Amendamentul 253
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 2
În cazul în care operatorul economic menționat la alineatul (1) depune eforturi de diminuare a riscurilor în timp ce continuă comercializarea sau în timp ce suspendă temporar comercializarea, acesta se consultă cu furnizorii și cu părțile interesate afectate, inclusiv cu autoritățile guvernamentale centrale și locale, cu organizațiile internaționale sau ale societății civile și cu părțile terțe afectate, convenind asupra unei strategii pentru o diminuare măsurabilă a riscurilor în planul de gestionare a riscurilor.
În cazul în care operatorul economic menționat la alineatul (1) depune eforturi de diminuare a riscurilor în timp ce continuă comercializarea sau în timp ce suspendă temporar comercializarea, acesta se consultă cu partenerii comerciali și cu părțile interesate afectate, inclusiv cu autoritățile guvernamentale centrale și locale, cu organizațiile internaționale sau ale societății civile și cu comunitățile afectate, convenind asupra unei strategii pentru o diminuare măsurabilă a riscurilor în planul de gestionare a riscurilor.
Amendamentul 254
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 – paragraful 3
Operatorul economic menționat la alineatul (1) identifică și evaluează probabilitatea unui impact negativ asociat categoriilor de risc indicate la punctul 2 din anexa X asupra lanțului său de aprovizionare, pe baza rapoartelor disponibile întocmite în urma verificării de către o terță parte efectuată de un organism notificat în ceea ce privește furnizorii din lanțul respectiv și, după caz, prin evaluarea propriilor sale practici de diligență necesară. Aceste rapoarte de verificare sunt conforme cu alineatul (4) primul paragraf. În lipsa unor astfel de rapoarte de verificare de către o terță parte privind furnizorii, operatorul economic menționat la alineatul (1) identifică și evaluează riscurile din lanțul său de aprovizionare ca parte a propriilor sale sisteme de gestionare a riscurilor. În astfel de cazuri, operatorii economici menționați la alineatul (1) efectuează verificări de către o terță parte ale diligenței necesare în propriile lanțuri de aprovizionare, prin intermediul unui organism notificat, în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf.
Operatorul economic menționat la alineatul (1) identifică și evaluează probabilitatea unui impact negativ asociat categoriilor de risc indicate la punctul 2 din anexa X asupra lanțului său valoric. Operatorul economic menționat la alineatul (1) identifică și evaluează riscurile din lanțul său valoric ca parte a propriilor sale sisteme de gestionare a riscurilor. În astfel de cazuri, operatorii economici menționați la alineatul (1) efectuează verificări de către o terță parte ale diligenței lor necesare, prin intermediul unui organism notificat, în conformitate cu alineatul (4) primul paragraf. Operatorul economic poate, de asemenea, să utilizeze rapoartele disponibile prin verificarea de către o parte terță efectuată de un organism notificat cu privire la relațiile de afaceri din lanțul respectiv și, după caz, prin evaluarea practicilor sale privind diligența necesară. Aceste rapoarte de verificare sunt conforme cu alineatul (4) primul paragraf.
Amendamentul 255
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Statele membre se asigură că dispun de un regim de răspundere în temeiul căruia operatorii economici pot, în conformitate cu dreptul intern, să fie trași la răspundere și să remedieze orice prejudiciu care rezultă din efectele negative potențiale sau reale asupra drepturilor omului, mediului sau a bunei guvernanțe pe care aceștia sau întreprinderile aflate sub controlul lor le-au cauzat sau la care au contribuit prin acțiuni sau omisiuni.
Amendamentul 256
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 1
4.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) dispune verificarea politicilor sale privind diligența necesară în lanțul de aprovizionare de către un organism notificat („verificare de către o terță parte”).
4.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) dispune verificarea politicii și practicilor sale privind diligența necesară în lanțul valoric de către un organism notificat („verificare de către o terță parte”).
Amendamentul 257
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a
(a)  include în sfera sa toate activitățile, procesele și sistemele utilizate de către operatorii economici pentru a pune în aplicare cerințele privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5);
(a)  include în sfera sa toate activitățile, procesele și sistemele utilizate de către operatorii economici pentru a pune în aplicare cerințele privind diligența necesară în cadrul lanțului valoric, în conformitate cu alineatele (2), (3) și (5).
Amendamentul 258
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera b
(b)  are ca obiectiv stabilirea conformității cu alineatele (2), (3) și (5) a practicilor de diligență necesară în lanțul de aprovizionare ale operatorilor economici care introduc baterii pe piață;
(b)  are ca obiectiv stabilirea conformității cu alineatele (2), (3) și (5) a practicilor de diligență necesară în lanțul valoric ale operatorilor economici care introduc baterii pe piață și, dacă este cazul, include efectuarea de verificări ale întreprinderilor și colectarea de informații de la părțile interesate;
Amendamentul 259
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c
(c)  formulează recomandări către operatorii economici care introduc baterii pe piață cu privire la modul de îmbunătățire a practicilor lor de diligență necesară în lanțul de aprovizionare;
(c)  formulează recomandări către operatorii economici care introduc baterii pe piață cu privire la modul de îmbunătățire a practicilor lor de diligență necesară în lanțul valoric;
Amendamentul 260
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 5
5.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) pune la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței din statele membre, la cerere, eventualele rapoarte de verificare de către o terță parte efectuate în conformitate cu alineatul (4) sau dovezi care atestă conformitatea cu un sistem de diligență necesară în lanțul de aprovizionare care este recunoscut de Comisie în temeiul articolului 72.
5.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) pune la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței din statele membre, la cerere, eventualele rapoarte de verificare de către o terță parte efectuate în conformitate cu alineatul (4) sau dovezi care atestă conformitatea cu un sistem de diligență necesară în lanțul valoric care este recunoscut de Comisie în temeiul articolului 72.
Amendamentul 261
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 6 – paragraful 1
6.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) pune la dispoziția cumpărătorilor săi imediați din aval toate informațiile obținute și păstrate în conformitate cu politicile sale de diligență necesară în lanțul de aprovizionare, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte în materie de concurență.
6.  Operatorul economic menționat la alineatul (1) pune la dispoziția cumpărătorilor săi imediați din aval toate informațiile obținute și păstrate în conformitate cu politicile sale de diligență necesară în lanțul valoric, ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte în materie de concurență.
Amendamentul 262
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 6 – paragraful 2
Operatorul economic menționat la alineatul (1) raportează anual public, într-un mod cât mai amplu posibil, inclusiv pe internet, cu privire la politicile sale de diligență necesară în lanțul de aprovizionare. Raportul conține măsurile luate de respectivul operator economic pentru a se conforma cerințelor stabilite la alineatele (2) și (3), inclusiv constatările privind efectele negative semnificative asociate categoriilor de risc indicate la punctul 2 din anexa X și modul în care acestea au fost abordate, precum și un raport de sinteză privind verificările de către o terță parte efectuate în conformitate cu punctul 4, incluzând numele organismului notificat și ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate de concurență.
Operatorul economic menționat la alineatul (1) raportează anual public, într-un mod cât mai amplu posibil, inclusiv pe internet, cu privire la politicile sale de diligență necesară în lanțul valoric legate în special de materiile prime care fac parte din componența fiecărui model de baterie introdus pe piață. Raportul prezintă, într-un mod ușor de înțeles pentru utilizatorii finali și identificând în mod clar modelele de baterii în cauză, măsurile luate de respectivul operator economic pentru a se conforma cerințelor stabilite la alineatele (2) și (3), inclusiv constatările privind efectele negative semnificative asociate categoriilor de risc indicate la punctul 2 din anexa X și modul în care acestea au fost abordate, precum și un raport de sinteză privind verificările de către o terță parte efectuate în conformitate cu punctul 4, incluzând numele organismului notificat și ținând seama în mod corespunzător de secretul profesional și de alte aspecte legate de concurență.
Amendamentul 263
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 7
7.  Comisia elaborează orientări privind aplicarea cerințelor de diligență necesară definite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol în legătură cu riscurile sociale și de mediu menționate la punctul 2 din anexa X și în special conforme cu instrumentele internaționale menționate la punctul 3 din anexa X.
7.  Comisia elaborează orientări privind aplicarea cerințelor de diligență necesară definite la alineatele (2) și (3) din prezentul articol în legătură cu riscurile sociale și de mediu menționate la punctul 2 din anexa X și în special conforme cu instrumentele internaționale menționate la punctele 3 și 3a din anexa X.
Amendamentul 264
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 7 a (nou)
7a.  Statele membre acordă asistență tehnică specifică operatorilor economici, în special întreprinderilor mici și mijlocii, în scopul respectării cerințelor privind diligența necesară în cadrul lanțului valoric, prevăzute la prezentul articol. În furnizarea unui astfel de sprijin tehnic, statele membre pot fi asistate de centrele lor naționale de competență în materie de baterii, înființate în temeiul articolului 68b.
Amendamentul 265
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 7 b (nou)
7b.  Pentru a fi în măsură să asigure respectarea prezentului regulament conform articolului 69, statele membre sunt responsabile pentru efectuarea verificărilor care se impun.
Verificările menționate la primul paragraf se efectuează adoptând o abordare bazată pe riscuri, inclusiv în situațiile în care o autoritate competentă se află în posesia unor informații relevante, cum ar fi pe baza unor preocupări justificate exprimate de terți cu privire la respectarea prezentului regulament de către un operator economic.
Verificările menționate la primul paragraf ar trebui să includă inspecții la fața locului, inclusiv la locul desfășurării activității operatorului economic.
Operatorii economici oferă toată asistența necesară pentru a facilita efectuarea verificărilor menționate la primul paragraf, în special în ceea ce privește accesul la sedii și prezentarea documentelor și a evidențelor.
Pentru a asigura claritatea sarcinilor îndeplinite de autoritățile competente ale statelor membre și consecvența acțiunilor întreprinse de acestea, Comisia elaborează orientări care prezintă în mod detaliat modul de desfășurare a verificărilor menționate la primul paragraf, efectuate de autoritățile competente ale statelor membre. Aceste orientări includ, dacă este cazul, modele ale documentelor relevante, pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament;
Statul membru ține evidența verificărilor menționate la primul paragraf, indicând în special natura și rezultatele acestora, precum și evidența oricăror notificări privind măsuri de remediere emise în temeiul articolului 69.
Amendamentul 266
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 8 – litera a a (nouă)
(aa)  a modifica lista instrumentelor internaționale din anexa X, în conformitate cu evoluțiile din cadrul forurilor internaționale competente;
Amendamentul 267
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 8 – litera b
(b)  a modifica obligațiile care îi revin operatorului economic menționat la alineatul (1), prevăzute la alineatele (2)-(4), având în vedere modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/821 și modificările recomandărilor privind diligența necesară, prevăzute în anexa I la Orientările OCDE privind diligența necesară.
(b)  a modifica obligațiile care îi revin operatorului economic menționat la alineatul (1), prevăzute la alineatele (2)-(4), având în vedere modificările aduse Regulamentului (UE) 2017/821, și a modifica lista instrumentelor privind diligența necesară recunoscute la nivel internațional, prevăzute la punctul 3a din anexa X.
Amendamentul 268
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 8 – litera ba (nouă)
(ba)  a stabili și a modifica o listă a zonelor cu risc ridicat, ținând seama de orientările OCDE privind diligența necesară.
Amendamentul 269
Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 8 a (nou)
8a.  În cazul în care se adoptă viitoarea legislație a Uniunii care stabilește norme generale pentru guvernanța corporativă sustenabilă și diligența necesară, dispozițiile prevăzute la alineatele (2)-(5) de la prezentul articol și în anexa X sunt considerate ca fiind complementare legislației viitoare a Uniunii.
În termen de șase luni de la intrarea în vigoare a viitoarei legislații a Uniunii de stabilire a normelor generale pentru guvernanța corporativă sustenabilă și diligența necesară, Comisia evaluează dacă noua legislație a Uniunii impune modificarea alineatelor (2)-(5) din prezentul articol sau a anexei X sau a ambelor și adoptă, după caz, un act delegat, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica dispozițiile respective în consecință.
Respectivul act delegat nu aduce atingere obligațiilor prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol sau în anexa X care sunt specifice operatorilor economici care introduc baterii pe piață. Orice obligație suplimentară de diligență necesară impusă operatorilor economici care este prevăzută în respectivul act delegat trebuie să fie de așa natură încât să asigure cel puțin același nivel de protecție prevăzut de prezentul regulament, fără a crea sarcini administrative nejustificate.
Amendamentul 270
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 – partea introductivă
4.  Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Reprezentantul autorizat furnizează o copie a mandatului autorității competente, la cerere. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
4.  Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Reprezentantul autorizat dispune de mijloacele financiare și organizatorice adecvate pentru a îndeplini sarcinile specificate în mandat. Reprezentantul autorizat furnizează o copie a mandatului autorității competente, la cerere, într-o limbă a Uniunii stabilită de către autoritatea competentă. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:
Amendamentul 271
Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Atunci când consideră sau au motive să creadă că o baterie prezintă un risc, reprezentanții autorizați informează imediat în acest sens autoritățile de supraveghere a pieței.
Amendamentul 272
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1
1.  Importatorii introduc pe piață sau pun în serviciu o baterie care este conformă cu cerințele din capitolele II și III.
1.  Importatorii introduc pe piață sau pun în serviciu o baterie care este conformă cu cerințele din capitolele II și III și de la articolul 39.
Amendamentul 273
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 2
Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o baterie nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III, importatorul nu introduce bateria pe piață sau nu o pune în serviciu până când aceasta nu a devenit conformă. În plus, când bateria prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
Atunci când un importator consideră sau are motive să creadă că o baterie nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III și la articolul 39, importatorul nu introduce bateria pe piață sau nu o pune în serviciu până când aceasta nu a devenit conformă. În plus, când consideră sau are motive să creadă că o baterie prezintă un risc, importatorul informează imediat producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.
Amendamentul 274
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6
6.  În cazul în care este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de o baterie, pentru a proteja sănătatea umană și siguranța consumatorilor, importatorii testează, prin eșantionare, bateriile comercializate, investighează și, după caz, mențin un registru de plângeri, de baterii neconforme și de rechemări ale bateriilor și informează distribuitorii cu privire la această monitorizare.
6.  În cazul în care este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de o baterie, pentru a proteja sănătatea umană, mediul și siguranța consumatorilor, importatorii testează, prin eșantionare, bateriile comercializate, investighează și, după caz, mențin un registru de plângeri, de baterii neconforme și de rechemări ale bateriilor și informează distribuitorii cu privire la această monitorizare.
Amendamentul 275
Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7
7.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au introdus-o pe piață sau au pus-o în serviciu nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III iau imediat măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectiva baterie, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care bateria prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea națională din statul membru în care au pus la dispoziție pe piață bateria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.
7.  Importatorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au introdus-o pe piață sau au pus-o în serviciu nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III și la articolul 39 iau imediat măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectiva baterie, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că o baterie prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritatea națională din statul membru în care au pus la dispoziție pe piață bateria, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la eventualele măsuri corective luate.
Amendamentul 276
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera a
(a)  producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul sau alți distribuitori sunt înregistrați pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 46;
(a)  producătorul este înregistrat pe teritoriul unui stat membru în conformitate cu articolul 46;
Amendamentul 277
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
3.  Atunci când consideră sau are motive să creadă că o baterie nu este conformă cu cerințele stabilite în capitolele II și III, distribuitorul nu pune bateria la dispoziție pe piață până când bateria nu devine conformă. De asemenea, atunci când bateria prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile competente de supraveghere a pieței.
3.  Atunci când consideră sau are motive să creadă că o baterie nu este conformă cu cerințele stabilite în capitolele II și III și la articolul 39, distribuitorul nu pune bateria la dispoziție pe piață până când bateria nu devine conformă. De asemenea, atunci când consideră sau are motive să creadă că bateria prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile competente de supraveghere a pieței.
Amendamentul 278
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5
5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea bateriei respective, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care bateria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea națională din statul membru în care au pus bateria la dispoziție pe piață, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
5.  Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că o baterie pe care au pus-o la dispoziție pe piață nu este conformă cu cerințele prevăzute în capitolele II și III și la articolul 39 se asigură că sunt luate măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea bateriei respective, pentru a o retrage sau pentru a o rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că bateria prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritatea națională din statul membru în care au pus bateria la dispoziție pe piață, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.
Amendamentul 279
Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 6
6.  În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale, distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația tehnică necesare pentru a demonstra conformitatea bateriei cu cerințele prevăzute în capitolele II și III, într-o limbă care poate fi ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. Informațiile și documentația tehnică pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea națională, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură întreprinsă pentru a elimina riscurile prezentate de bateriile pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.
6.  În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale, distribuitorii îi furnizează autorității respective toate informațiile și documentația tehnică necesare pentru a demonstra conformitatea bateriei cu cerințele prevăzute în capitolele II și III și la articolul 39, într-o limbă care poate fi ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. Informațiile și documentația tehnică pot fi furnizate pe suport de hârtie sau în format electronic. Distribuitorii cooperează cu autoritatea națională, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură întreprinsă pentru a elimina riscurile prezentate de bateriile pe care aceștia le-au pus la dispoziție pe piață.
Amendamentul 280
Propunere de regulament
Articolul 43 – paragraful 1
Furnizorii de servicii de logistică se asigură că, în cazul bateriilor pe care le manipulează, condițiile de antrepozitare, de ambalare, de adresare sau de expediere nu periclitează conformitatea bateriilor cu cerințele stabilite în capitolele II și III.
Furnizorii de servicii de logistică, inclusiv piețele online, se asigură că, în cazul bateriilor pe care le manipulează, condițiile de antrepozitare, de ambalare, de adresare sau de expediere nu periclitează conformitatea bateriilor cu cerințele stabilite în capitolele II, III și VII.
Fără a aduce atingere obligațiilor operatorilor economici relevanți prevăzute în capitolul VI, furnizorii de servicii de logistică îndeplinesc, pe lângă cerințele de la primul paragraf, și sarcinile prevăzute la articolul 40 alineatul (4) litera (d) și articolul 40 alineatul (4a).
Amendamentul 281
Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1 – partea introductivă
În sensul prezentului regulament, un importator sau un distribuitor este considerat producător și i se aplică obligațiile care îi revin producătorului în temeiul articolului 40, dacă:
În sensul prezentului regulament, un importator sau un distribuitor este considerat producător și i se aplică obligațiile care îi revin producătorului în temeiul articolului 38, dacă se aplică oricare dintre următoarele situații:
Amendamentul 282
Propunere de regulament
Articolul 44 – paragraful 1 – litera b
(b)  o baterie deja introdusă pe piață sau pusă în serviciu este modificată de către importator sau distribuitor în așa fel încât poate fi afectată conformitatea cu cerințele din prezentul regulament;
(b)  o baterie deja introdusă pe piață sau pusă în serviciu este modificată de către importator sau distribuitor în așa fel încât poate fi afectată conformitatea cu cerințele din prezentul regulament; sau
Amendamentul 283
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera d
(d)  tipul de baterii pe care producătorul intenționează să le pună la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, și anume baterii portabile, baterii industriale, baterii ale vehiculelor electrice sau baterii auto;
(d)  tipul de baterii pe care producătorul intenționează să le pună la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, și anume baterii portabile, baterii care alimentează mijloace de transport ușoare, baterii industriale, baterii ale vehiculelor electrice sau baterii auto;
Amendamentul 284
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera da (nouă)
(da)  elementele chimice din bateriile pe care producătorul intenționează să le pună la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru;
Amendamentul 285
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – partea introductivă
(f)  informații privind modul în care producătorul își îndeplinește responsabilitățile prevăzute la articolul 47 și cerințele prevăzute la articolul 48 și, respectiv, la articolul 49:
(f)  informații privind modul în care producătorul își îndeplinește responsabilitățile prevăzute la articolul 47 și cerințele prevăzute la articolul 48, articolul 48a și, respectiv, la articolul 49:
Amendamentul 286
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – punctul i – partea introductivă
(i)  pentru bateriile portabile, cerințele de la prezenta literă (f) sunt îndeplinite furnizând:
(i)  pentru bateriile portabile și bateriile care alimentează mijloace de transport ușoare, cerințele de la prezenta literă (f) sunt îndeplinite furnizând:
Amendamentul 287
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – punctul i – liniuța 1
–  o declarație care să demonstreze măsurile instituite de producător pentru a îndeplini obligațiile de răspundere a producătorilor prevăzute la articolul 47, măsurile instituite pentru a îndeplini obligațiile de colectare separată prevăzute la articolul 48 alineatul (1) în ceea ce privește cantitatea de baterii pe care producătorul o furnizează, precum și sistemul, pentru a se asigura că datele raportate autorităților competente sunt fiabile;
–  o declarație care să demonstreze măsurile instituite de producător pentru a îndeplini obligațiile de răspundere a producătorilor prevăzute la articolul 47, măsurile instituite pentru a îndeplini obligațiile de colectare separată prevăzute la articolul 48 alineatul (1) și la articolul 48a alineatul (1) în ceea ce privește cantitatea de baterii pe care producătorul o furnizează, precum și sistemul, pentru a se asigura că datele raportate autorităților competente sunt fiabile;
Amendamentul 288
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – punctul i – liniuța 2
–  după caz, numele și datele de contact, inclusiv codul poștal și locul, strada și numărul, țara, numerele de telefon și de fax, adresa de internet și adresa de e-mail, precum și codul național de identificare a organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor căreia producătorul i-a încredințat îndeplinirea obligației de răspundere extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), inclusiv numărul din registrul comerțului sau un număr de înregistrare oficial echivalent al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, inclusiv numărul de identificare fiscală european sau național al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și mandatul producătorului reprezentat;
–  după caz, numele și datele de contact, inclusiv adresa poștală, numărul de telefon, adresa de internet și adresa de e-mail, precum și codul național de identificare a organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor căreia producătorul i-a încredințat îndeplinirea obligației de răspundere extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolul 47 alineatele (2) și (4), inclusiv numărul din registrul comerțului sau un număr de înregistrare oficial echivalent al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, inclusiv numărul de identificare fiscală european sau național al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și mandatul producătorului reprezentat;
Amendamentul 289
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – punctul i – liniuța 2 a (nouă)
—  în cazul în care organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor reprezintă mai mulți producători, aceasta indică separat modul în care fiecare producător reprezentat îndeplinește responsabilitățile prevăzute la articolul 47;
Amendamentul 290
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera f – punctul ii – liniuța 2
–  după caz, codul național de identificare a organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor căreia producătorul i-a încredințat îndeplinirea obligației de răspundere extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolul 47 alineatele (2) și (4), inclusiv numărul din registrul comerțului sau un număr de înregistrare oficial echivalent al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, inclusiv numărul de identificare fiscală european sau național al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și mandatul producătorului reprezentat;
–  după caz, numele și datele de contact, inclusiv adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail și adresa de internet, precum și codul național de identificare a organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor căreia producătorul i-a încredințat îndeplinirea obligației de răspundere extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolul 47 alineatele (2) și (4), inclusiv numărul din registrul comerțului sau un număr de înregistrare oficial echivalent al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, inclusiv numărul de identificare fiscală european sau național al organizației care implementează răspunderea extinsă a producătorilor și mandatul producătorului reprezentat;
Amendamentul 291
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Producătorii care furnizează baterii prin intermediul mijloacelor de comunicare de la distanță se înregistrează în statul membru în care vând. Dacă acești producători nu sunt înregistrați în statul membru în care vând, ei se înregistrează prin intermediul reprezentantului lor autorizat.
Amendamentul 292
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 – litera da (nouă)
(da)  poate refuza înregistrarea furnizată de producător, în caz de nerespectare sau de respectare insuficientă a obligației prevăzute la alineatul (2).
Amendamentul 293
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Producătorii de baterii furnizează piețelor online informații cu privire la înregistrarea lor sau la reprezentantul lor autorizat în statele membre în care vând.
Amendamentul 294
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera a
(a)  a organiza colectarea separată a deșeurilor de baterii, în conformitate cu articolele 48 și 49, și transportul, pregătirea pentru reafectare și refabricare, tratarea și reciclarea deșeurilor de baterii, inclusiv măsurile de siguranță necesare, în conformitate cu articolul 56;
(a)  a acoperi cel puțin costurile menționate la articolul 8a alineatul (4) litera (a) din Directiva 2008/98/CE, inclusiv costurile pentru a organiza colectarea separată a deșeurilor de baterii, în conformitate cu articolele 48, 48a și 49, și transportul, pregătirea pentru reafectare și refabricare, tratarea, pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor de baterii, precum și măsurile de siguranță necesare, în conformitate cu articolul 56;
Amendamentul 295
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera c
(c)  a promova colectarea separată a bateriilor, inclusiv prin acoperirea costurilor de efectuare a anchetelor pentru a identifica bateriile eliminate în mod necorespunzător de către utilizatorii finali, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1);
(c)  a promova colectarea separată a bateriilor, inclusiv prin acoperirea costurilor de colectare a datelor și de efectuare a anchetelor periodice pentru a identifica bateriile eliminate în mod necorespunzător de către utilizatorii finali, în conformitate cu articolul 48 alineatul (1);
Amendamentul 296
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera da (nouă)
(da)  a organiza campanii de sensibilizare și/sau a acorda stimulente economice, inclusiv cele enumerate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE, cu scopul de a încuraja utilizatorii finali să elimine deșeurile de baterii într-un mod care să fie în concordanță cu informațiile privind prevenirea și gestionarea deșeurilor de baterii care le sunt puse la dispoziție în conformitate cu articolul 60 alineatul (1);
Amendamentul 297
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 – litera e
(e)  a finanța activitățile menționate la literele (a)-(d).
(e)  a finanța activitățile menționate la literele (a)-(da).
Amendamentul 298
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3 – litera a
(a)  dispun de mijloacele organizatorice și financiare necesare pentru a îndeplini obligațiile de răspundere extinsă a producătorilor, menționate la alineatul (1);
(a)  dispun de mijloacele financiare sau de mijloacele financiare și organizatorice necesare pentru a îndeplini obligațiile de răspundere extinsă a producătorilor, menționate la alineatul (1);
Amendamentul 299
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – litera a
(a)  sunt adaptate cel puțin în funcție de tipul de baterie și de compoziția chimică a bateriilor și, după caz, ținând seama de posibilitatea de reîncărcare și de nivelul de conținut reciclat utilizat la fabricarea bateriilor;
(a)  sunt adaptate în conformitate cu criteriile stabilite la articolul 8a alineatul (4) litera (b) din Directiva 2008/98/CE și în funcție de tipul de baterie și de compoziția chimică a bateriilor și, după caz, ținând seama de posibilitatea de reîncărcare, de durabilitatea și de nivelul de conținut reciclat utilizat la fabricarea bateriilor, precum și posibilitatea de a fi refabricate sau reafectate și de amprenta lor de carbon;
Amendamentul 300
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – litera b
(b)  sunt ajustate pentru a ține seama de eventualele venituri realizate de organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor din reutilizare și din vânzările de materii prime secundare obținute din baterii și din deșeurile de baterii;
(b)  sunt ajustate pentru a ține seama de eventualele venituri realizate de organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor din reutilizare, refabricare, reafectare și din vânzările de materii prime secundare obținute din baterii și din deșeurile de baterii;
Amendamentul 301
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5
5.  În cazul în care, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2), articolul 49 alineatul (3), articolul 53 alineatul (1), articolul 56 alineatul (1) și articolul 61 alineatele (1), (2) și (3), activitățile de îndeplinire a obligațiilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt desfășurate de o parte terță alta decât un producător sau o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, costurile care trebuie suportate de producători nu depășesc costurile care sunt necesare pentru a realiza aceste activități într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Aceste costuri sunt stabilite în mod transparent între producători și părțile terțe în cauză și sunt ajustate pentru a ține cont de eventualele venituri obținute din reutilizare și din vânzările de materii prime secundare obținute din baterii și din deșeurile de baterii.
5.  În cazul în care, în conformitate cu articolul 48 alineatul (2), articolul 48a alineatul (2), articolul 49 alineatul (3), articolul 53 alineatul (1), articolul 56 alineatul (1) și articolul 61 alineatele (1), (2) și (3), activitățile de îndeplinire a obligațiilor menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt desfășurate de o parte terță alta decât un producător sau o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, costurile care trebuie suportate de producători nu depășesc costurile care sunt necesare pentru a realiza aceste activități într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Aceste costuri sunt stabilite în mod transparent între producători și părțile terțe în cauză și sunt ajustate pentru a ține cont de eventualele venituri obținute din reutilizare, refabricare, reafectare și din vânzările de materii prime secundare obținute din baterii și din deșeurile de baterii.
Amendamentul 302
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6 – paragraful 1
6.  Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor depun o cerere de autorizație la autoritatea competentă. Autorizația se acordă numai în cazul în care se demonstrează că măsurile instituite de organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor sunt suficiente pentru a îndeplini obligațiile stabilite în prezentul articol, în ceea ce privește cantitatea de baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru de către producătorii în numele cărora acționează. Autoritatea competentă verifică periodic dacă sunt în continuare îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la alineatele (1), (3), (4) și (5). Autoritățile competente stabilesc detaliile procedurii de autorizare și modalitățile de verificare a conformității, inclusiv informațiile care trebuie furnizate în acest sens de către producători.
6.  Un producător sau o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, depune o cerere de autorizație la autoritatea competentă. Autorizația se acordă numai în cazul în care se demonstrează că măsurile instituite de producător sau de organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor sunt suficiente și că aceștia dispun de mijloacele financiare sau de mijloacele financiare și organizatorice pentru a îndeplini obligațiile stabilite în prezentul capitol, în ceea ce privește cantitatea de baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru de către producătorii în numele cărora acționează și că sunt conforme cu atingerea obiectivelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor de baterii, nivelul de reciclare și nivelurile de eficiență a reciclării stabilite în prezentul regulament. Autoritatea competentă verifică periodic și cel puțin o dată la trei ani dacă sunt în continuare îndeplinite condițiile de autorizare prevăzute la alineatele (1), (3), (4) și (5). Autorizația poate fi revocată atunci când obiectivele de colectare stabilite la articolul 48 alineatul (4) sau la articolul 48a alineatul (5) nu sunt atinse sau atunci când producătorul sau organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor încalcă articolul 49 alineatele (1), (2) sau (3).
Amendamentul 303
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6 – paragraful 2
Organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor notifică autoritatea competentă, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificări aduse informațiilor cuprinse în cererea de autorizare, cu privire la orice modificări referitoare la condițiile de autorizare și cu privire la încetare definitivă a activității.
Producătorul sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, notifică autoritatea competentă, fără întârzieri nejustificate, cu privire la orice modificări aduse informațiilor cuprinse în cererea de autorizare, cu privire la orice modificări referitoare la condițiile de autorizare și cu privire la încetare definitivă a activității.
Amendamentul 304
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 9 – litera c
(c)  rata de colectare separată a deșeurilor de baterii, nivelul de reciclare și nivelurile de eficiență a reciclării atinse pe baza cantității de baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în statul membru de către producătorii membri;
(c)  rata de colectare separată a deșeurilor de baterii, nivelul de reciclare, nivelurile de eficiență a reciclării și nivelurile de recuperare a materialelor atinse pe baza cantității de baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată în statul membru de către producătorii membri;
Amendamentul 305
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 9 – litera da (nouă)
(da)  procedura de selecție a operatorilor care se ocupă de gestionarea deșeurilor.
Amendamentul 306
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 10 a (nou)
10a.  În cazul în care un operator efectuează reutilizarea, reafectarea sau refabricarea unei baterii, răspunderea extinsă a producătorului pentru bateria respectivă este transferată de la producător la operatorul respectiv.
Amendamentul 307
Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 13
13.  Articolele 8 și 8a din Directiva 2008/98/CE nu se aplică bateriilor.
13.  Cerințele privind răspunderea extinsă a producătorilor și privind condițiile minime generale pentru sistemele de răspundere extinsă a producătorilor prevăzute la articolul 8a din Directiva 2008/98/CE sunt considerate cerințe minime și sunt completate de dispozițiile prevăzute în prezentul regulament.
Amendamentul 308
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, asigură colectarea tuturor deșeurilor de baterii portabile, indiferent de natura, de marca sau de originea acestora, pe teritoriul unui stat membru în care aceștia pun bateriile la dispoziție pe piață pentru prima dată. În acest sens, aceștia:
1.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, asigură colectarea separată a tuturor deșeurilor de baterii portabile, indiferent de natura, de compoziția chimică, de marca sau de originea acestora, pe teritoriul unui stat membru în care aceștia pun bateriile la dispoziție pe piață pentru prima dată. În acest sens, aceștia:
Amendamentul 309
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a
(a)  stabilesc puncte de colectare a deșeurilor de baterii portabile;
(a)  stabilesc puncte de preluare și de colectare a deșeurilor de baterii portabile;
Amendamentul 310
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3
3.  La eliminarea deșeurilor de baterii portabile la punctele de colectare menționate la alineatul (2), utilizatorii finali nu sunt taxați sau nu sunt obligați să cumpere o baterie nouă.
3.  Utilizatorii finali au posibilitatea de a elimina deșeurile de baterii portabile la punctele de colectare menționate la alineatul (2) și nu sunt taxați sau obligați să cumpere o baterie nouă și nici să fi cumpărat bateria de la producătorii care înființează punctele de colectare.
Amendamentul 311
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă
4.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, ating și mențin în mod durabil cel puțin următoarele obiective de colectare a deșeurilor de baterii portabile, calculate ca procente de baterii portabile, excluzând bateriile din mijloacele de transport ușoare, puse la dispoziție pe piață pentru prima dată într-un stat membru de către producătorul respectiv sau, colectiv, de către producătorii care sunt acoperiți de o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor:
4.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, ating și mențin anual cel puțin următoarele obiective de colectare a deșeurilor de baterii portabile, calculate ca procente de baterii portabile, puse la dispoziție pe piață pentru prima dată într-un stat membru de către producătorul respectiv sau, colectiv, de către producătorii care sunt acoperiți de o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor:
Amendamentul 312
Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, ating și mențin anual cel puțin următoarele obiective de colectare a deșeurilor de baterii portabile de uz general, calculate ca procente din bateriile portabile de uz general, puse la dispoziție pe piață pentru prima dată într-un stat membru de către producătorul respectiv sau, colectiv, de către producătorii care sunt acoperiți de o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor:
(a)  45 % până la 31 decembrie 2023;
(b)  70 % până la 31 decembrie 2025;
(c)  80 % până la 31 decembrie 2030.
Amendamentul 313
Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)
Articolul 48a
Colectarea deșeurilor de baterii de pe mijloacele de transport ușoare
1.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, asigură colectarea tuturor deșeurilor de baterii de pe mijloacele de transport ușoare, indiferent de natura, de compoziția lor chimică, de marca sau de originea acestora, pe teritoriul unui stat membru în care aceștia pun bateriile la dispoziție pe piață pentru prima dată.
2.  Producătorii de deșeuri de baterii de pe mijloacele de transport ușoare sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, preiau, gratuit și fără obligația ca utilizatorul final să cumpere o baterie nouă, sau să fi achiziționat bateria de la aceștia, toate deșeurile de baterii de pe mijloacele de transport ușoare, indiferent de compoziția chimică, de marca sau de originea acestora, pe teritoriul unui stat membru în care aceștia pun bateriile la dispoziție pe piață pentru prima dată. În acest scop, aceștia preiau deșeurile de baterii de pe mijloacele de transport ușoare de la utilizatorii finali sau de la punctele de preluare și de colectare furnizate în cooperare cu:
(a)  distribuitorii de baterii de pe mijloacele de transport ușoare, în conformitate cu articolul 50 alineatul (1);
(b)  operatorii independenți care repară mijloacele de transport ușoare;
(c)  autoritățile publice sau părțile terțe care desfășoară activități de gestionare a deșeurilor în numele acestora, în conformitate cu articolul 53.
3.  Măsurile de preluare instituite în conformitate cu alineatul (2) acoperă întregul teritoriu al unui stat membru, luând în considerare dimensiunea și densitatea populației, volumul preconizat de deșeuri de baterii de pe mijloacele de transport ușoare, accesibilitatea pentru utilizatorii finali și proximitatea față de aceștia. Măsurile de preluare nu se limitează la zonele în care colectarea și gestionarea ulterioară a deșeurilor de baterii de pe mijloacele de transport ușoare sunt cele mai profitabile.
4.  La eliminarea deșeurilor de baterii de pe mijloacele de transport ușoare la punctele de colectare menționate la alineatul (2), utilizatorii finali trebuie să poată returna, în orice situație, orice baterie reziduală de pe mijloacele de transport ușoare în orice punct de colectare și să poată face acest lucru gratuit sau fără a fi obligați să cumpere o baterie nouă.
5.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, ating și mențin anual cel puțin următoarele obiective de colectare a bateriilor de pe mijloacele de transport ușoare, calculate ca procente din bateriile de pe mijloacele de transport ușoare, puse la dispoziție pe piață pentru prima dată într-un stat membru de către producătorul respectiv sau, colectiv, de către producătorii care sunt acoperiți de o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor:
(a)  75 % până la 31 decembrie 2025;
(b)  85 % până la 31 decembrie 2030.
Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, calculează rata de colectare menționată la prezentul alineat în conformitate cu actul delegat adoptat în baza articolului 55 alineatul (2b).
6.  Punctele de colectare instituite în conformitate cu alineatele (1) și (2) de la prezentul articol nu fac obiectul cerințelor de înregistrare sau de autorizare prevăzute în Directiva 2008/98/CE.
7.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor solicită o autorizație de la autoritatea competentă care trebuie să verifice dacă măsurile luate pentru a asigura respectarea cerințelor stabilite în prezentul articol sunt conforme. În cazul în care autorizația este solicitată de o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, în cererea de autorizare se identifică în mod clar producătorii membri activi pe care îi reprezintă.
8.  Organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor se asigură că datele aflate în posesia sa rămân confidențiale în ceea ce privește informațiile proprietare sau informațiile care pot fi atribuite direct producătorilor individuali. Autoritatea competentă poate, în cadrul autorizației sale, să stabilească condiții care trebuie îndeplinite în acest scop.
9.  Autorizația prevăzută la alineatul (6) poate fi acordată numai în cazul în care se demonstrează, prin documente justificative, că sunt îndeplinite cerințele de la alineatele (1), (2) și (3) de la prezentul articol și că sunt instituite toate măsurile necesare pentru a permite cel puțin ca obiectivul de colectare menționat la alineatul (5) să fie atins și menținut în mod durabil. Dacă autorizația este solicitată de către o organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, atunci aceasta se obține în cadrul procesului de autorizare menționat la articolul 47 alineatul (6).
10.  Autoritatea competentă stabilește detaliile procedurii de acordare a autorizației în temeiul alineatului (7) pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute la alineatele (1)-(4) de la prezentul articol și la articolul 56. Aceasta include cerința ca un expert independent să întocmească un raport de verificare ex ante a măsurilor de colectare în temeiul prezentului articol, într-un mod care să asigure respectarea cerințelor stabilite în prezentul articol. De asemenea, aceasta include termenele pentru verificarea etapelor respective și pentru decizia care urmează să fie luată de către autoritatea competentă, care nu depășesc șase săptămâni de la depunerea unui dosar complet de cerere.
11.  Autoritatea competentă examinează periodic, cel puțin o dată la trei ani, dacă sunt îndeplinite în continuare condițiile de autorizare prevăzute la alineatul (7). Autorizația poate fi revocată atunci când obiectivul de colectare stabilit la alineatul (4) nu este atins sau atunci când producătorul sau organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor își încalcă grav obligațiile care îi revin în conformitate cu alineatele (1)-(3).
12.  Producătorul sau, dacă este desemnată în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, notifică imediat autoritatea competentă cu privire la orice modificare a condițiilor vizate de cererea de autorizare menționată la alineatul (7), cu privire la orice modificare referitoare la condițiile autorizației prevăzute la alineatul (8), precum și cu privire la încetarea definitivă a activității.
13.  O dată la cinci ani, statele membre efectuează, cel puțin la nivelul NUTS 2, un studiu privind compoziția fluxurilor de deșeuri municipale mixte și de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, pentru a stabili ponderea deșeurilor de baterii portabile. Primul studiu se efectuează până la 31 decembrie 2023. Pe baza informațiilor obținute, autoritățile competente pot solicita, atunci când acordă sau reexaminează o autorizație în conformitate cu alineatele (7) și (10), ca producătorii de baterii portabile sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor să ia măsuri corective pentru a extinde rețeaua lor de puncte de colectare conectate și pentru a desfășura campanii de informare în conformitate cu articolul 60 alineatul (1), proporțional cu ponderea identificată în studiu de deșeuri de baterii portabile prezente în fluxurile de deșeuri municipale mixte și de deșeuri de echipamente electrice și electronice.
Amendamentul 314
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul -1 (nou)
-1.  Producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, asigură colectarea tuturor deșeurilor de baterii auto, industriale și ale vehiculelor electrice, indiferent de natura, de compoziția chimică, de marca sau de originea acestora, pe teritoriul unui stat membru în care aceștia pun bateriile la dispoziție pe piață pentru prima dată.
Amendamentul 315
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.  Producătorii de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor preiau, gratuit și fără obligația ca utilizatorul final să cumpere o baterie nouă și nici să fi achiziționat bateria de la aceștia, toate deșeurile de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice de tipul celor pe care le-au pus la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul statului membru respectiv. În acest sens, aceștia acceptă să preia deșeuri de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice de la utilizatorii finali sau de la punctele de colectare puse la dispoziție, în cooperare cu:
1.  Producătorii de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor preiau, gratuit și fără obligația ca utilizatorul final să cumpere o baterie nouă și nici să fi achiziționat bateria de la aceștia, toate deșeurile de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice de tipul celor pe care le-au pus la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul statului membru respectiv. În acest sens, aceștia acceptă să preia deșeuri de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice de la utilizatorii finali sau de la punctele de preluare și de colectare puse la dispoziție, în cooperare cu:
Amendamentul 316
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  operatorii independenți care efectuează reutilizarea, refabricarea sau reafectarea bateriilor auto, a bateriilor industriale și a bateriilor vehiculelor electrice;
Amendamentul 317
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care deșeurile de baterii industriale necesită demontarea prealabilă la domiciliul utilizatorilor privați necomerciali, obligația producătorului de a prelua aceste baterii include acoperirea costurilor de demontare și de colectare a deșeurilor de baterii la domiciliul utilizatorilor respectivi.
În cazul în care deșeurile de baterii industriale necesită demontarea prealabilă la domiciliul utilizatorilor privați necomerciali, obligația producătorului sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), a organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, de a prelua aceste baterii include acoperirea costurilor de demontare și de colectare a deșeurilor de baterii la domiciliul utilizatorilor respectivi.
Amendamentul 318
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 – litera a
(a)  dotează punctele de colectare menționate la alineatul (1) cu infrastructură adecvată pentru colectarea separată a deșeurilor de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, care îndeplinesc cerințele de siguranță aplicabile, și acoperă costurile necesare suportate de aceste puncte de colectare în legătură cu activitățile de preluare. Containerele pentru colectarea și depozitarea temporară a acestor baterii la punctul de colectare sunt adecvate pentru volumul și caracterul periculos al deșeurilor de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, care ar putea fi colectate prin intermediul acestor puncte de colectare;
(a)  dotează punctele de preluare și de colectare menționate la alineatul (1) cu infrastructură adecvată pentru colectarea separată a deșeurilor de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, care îndeplinesc cerințele de siguranță aplicabile, și acoperă costurile necesare suportate de aceste puncte de preluare și de colectare în legătură cu activitățile de preluare. Containerele pentru colectarea și depozitarea temporară a acestor baterii la punctul de colectare sunt adecvate pentru volumul și caracterul periculos al deșeurilor de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, care ar putea fi colectate prin intermediul acestor puncte de preluare și de colectare;
Amendamentul 319
Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Statele membre colectează anual informații, inclusiv estimări justificate, cu privire la cantitățile și categoriile de baterii auto, baterii industriale și baterii ale vehiculelor electrice introduse pe piețele lor, disponibile pentru colectare în comparație cu cantitățile colectate pe toate rutele, pregătite pentru reutilizare, reciclate și recuperate în statul membru, precum și cu privire la bateriile vehiculelor/produselor industriale exportate, în funcție de greutate și de compoziția chimică.
Amendamentul 320
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 1
1.  Distribuitorii preiau deșeurile de baterii de la utilizatorul final, gratuit și fără obligația ca acesta să cumpere o baterie nouă, indiferent de compoziția chimică sau de originea bateriilor. Serviciile de preluare a bateriilor portabile sunt furnizate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în vecinătatea acestuia. Serviciile de preluare a deșeurilor de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice sunt furnizate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în vecinătatea acestuia. Această obligație se limitează la deșeurile de baterii de tipul celor pe care distribuitorul le are sau le-a avut în ofertă ca baterii noi, iar în cazul bateriilor portabile, la cantitatea pe care o elimină în mod normal utilizatorii finali neprofesioniști.
1.  Distribuitorii preiau deșeurile de baterii de la utilizatorul final, gratuit sau fără obligația ca acesta să fi achiziționat bateria de la același distribuitor, indiferent de compoziția chimică sau de originea bateriilor. Serviciile de preluare a bateriilor portabile sunt furnizate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în vecinătatea acestuia. Serviciile de preluare a deșeurilor de baterii de pe mijloacele de transport ușoare, de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice sunt furnizate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în vecinătatea acestuia. Această obligație se limitează la deșeurile de baterii de tipul celor pe care distribuitorul le are sau le-a avut în ofertă ca baterii noi, iar în cazul bateriilor portabile, la cantitatea pe care o elimină în mod normal utilizatorii finali neprofesioniști.
Amendamentul 321
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 3
3.  Distribuitorii predau deșeurile de baterii pe care le-au preluat producătorilor sau organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor care sunt responsabili pentru colectarea acestor baterii, în conformitate cu articolul 48 și, respectiv, cu articolul 49, sau unui operator de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestora, în conformitate cu articolul 56.
3.  Distribuitorii predau deșeurile de baterii pe care le-au preluat producătorilor sau organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor care sunt responsabili pentru colectarea acestor baterii, în conformitate cu articolul 48, 48a și, respectiv, cu articolul 49, sau unui operator de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestora, în conformitate cu articolul 56. Statele membre pot limita posibilitatea distribuitorilor de a preda deșeurile de baterii, în funcție de tipul acestora, fie producătorilor sau organizațiilor responsabile de producători, fie operatorilor de gestionare a deșeurilor. Statele membre se asigură că astfel de restricții nu au impact negativ asupra sistemelor de colectare și reciclare.
Amendamentul 322
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4
4.  Obligațiile care decurg din prezentul articol se aplică mutatis mutandis operatorilor care furnizează baterii utilizatorilor finali prin intermediul contractelor la distanță. Acești operatori asigură un număr suficient de puncte de colectare care acoperă întregul teritoriu al unui stat membru, luând în considerare dimensiunea și densitatea populației, volumul preconizat de deșeuri de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, accesibilitatea și proximitatea utilizatorilor finali, pentru a permite utilizatorilor finali să returneze bateriile.
4.  Obligațiile care decurg din prezentul articol se aplică mutatis mutandis operatorilor care furnizează baterii utilizatorilor finali prin intermediul contractelor la distanță. Acești operatori asigură un număr suficient de puncte de colectare care acoperă întregul teritoriu al unui stat membru, luând în considerare dimensiunea și densitatea populației, volumul preconizat de deșeuri de baterii portabile, baterii de mijloace de transport ușoare, baterii auto, baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice, accesibilitatea și proximitatea utilizatorilor finali, pentru a permite utilizatorilor finali să returneze bateriile.
Amendamentul 323
Propunere de regulament
Articolul 50 – alineatul 4 a (nou)
4a.  În cazul vânzărilor cu livrare, distribuitorii se oferă să preia bateriile gratuit. Atunci când comandă o baterie, utilizatorul final al bateriei este informat cu privire la modalitățile de preluare a bateriei uzate.
Amendamentul 324
Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)
Articolul 50a
Sisteme de returnare a garanției pentru baterii
Până la 31 decembrie 2025, Comisia evaluează fezabilitatea și beneficiile potențiale ale instituirii la nivelul Uniunii a unor sisteme de returnare a garanției pentru baterii, în special pentru bateriile portabile de uz general. În acest sens, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport și ia în considerare măsurile adecvate, inclusiv adoptarea unor propuneri legislative. Statele membre, atunci când pun în aplicare sisteme naționale de returnare a garanției pentru baterii, notifică măsurile respective Comisiei. Sistemele naționale de returnare a garanției nu împiedică adoptarea unor sisteme armonizate la nivelul Uniunii.
Amendamentul 325
Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
2.  Utilizatorii finali elimină deșeurile de baterii la punctele de colectare separată desemnate, înființate de sau în conformitate cu măsurile specifice încheiate cu producătorul sau cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolele 48 și 49.
2.  Utilizatorii finali elimină deșeurile de baterii la punctele de colectare separată desemnate, înființate de sau în conformitate cu măsurile specifice încheiate cu producătorul sau cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, în conformitate cu articolele 48, 48a și 49.
Amendamentul 326
Propunere de regulament
Articolul 52 – paragraful 1
Operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor care fac obiectul Directivelor 2000/53/CE și 2012/19/UE predau deșeurile de baterii care rezultă din tratarea vehiculelor scoase din uz și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice către producătorii bateriilor relevante sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din prezentul regulament, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, sau către operatori de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestora, în conformitate cu articol 56 din prezentul regulament. Operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor țin evidențe ale tranzacțiilor respective.
Operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor care fac obiectul Directivelor 2000/53/CE și 2012/19/UE predau deșeurile de baterii care rezultă din tratarea vehiculelor scoase din uz și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice către producătorii bateriilor relevante sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2) din prezentul regulament, către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, sau către operatori autorizați de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestora, în conformitate cu articol 56 din prezentul regulament. Statele membre pot limita posibilitatea de care dispun operatorii de instalații de tratare a deșeurilor care fac obiectul Directivei 2000/53/CE sau al Directivei 2012/19/UE de a preda deșeurile de baterii, în funcție de tipul acestora, fie producătorilor sau organizațiilor de răspundere a producătorilor, fie unui alt operator de gestionare a deșeurilor. Statele membre se asigură că astfel de restricții nu au impact negativ asupra sistemelor de colectare și reciclare. Operatorii instalațiilor de tratare a deșeurilor țin evidențe ale tranzacțiilor respective.
Amendamentul 327
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1
1.  Deșeurile de baterii provenite de la utilizatorii privați necomerciali pot fi eliminate la punctele de colectare separată, înființate de către autoritățile publice de gestionare a deșeurilor.
1.  Deșeurile de baterii provenite de la utilizatorii privați necomerciali pot fi eliminate la punctele de colectare separată, înființate de către autoritățile publice de gestionare a deșeurilor. În cazul în care sunt înființate pentru un anumit tip de baterie, autoritățile publice de gestionare a deșeurilor nu refuză să preia niciun fel de baterii uzate de acest tip, inclusiv baterii reutilizate, reafectate și refabricate.
Amendamentul 328
Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2
2.  Autoritățile publice de gestionare a deșeurilor predau deșeurile de baterii colectate producătorilor sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, sau operatorilor de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestor deșeuri de baterii în conformitate cu cerințele de la articolul 56, sau tratează și reciclează chiar ele aceste deșeuri de baterii, în conformitate cu cerințele de la articolul 56.
2.  Autoritățile publice de gestionare a deșeurilor predau deșeurile de baterii colectate producătorilor sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, sau operatorilor de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și reciclării acestor deșeuri de baterii în conformitate cu cerințele de la articolul 56, sau tratează și reciclează chiar ele aceste deșeuri de baterii, în conformitate cu cerințele de la articolul 56. Statele membre pot limita posibilitatea de care dispun autoritățile publice de colectare a deșeurilor de a preda deșeurile de baterii, în funcție de tipul acestora, fie producătorilor sau organizațiilor responsabile de producători, fie unui operator de colectare a deșeurilor sau să le trateze și să le recicleze chiar ele. Statele membre se asigură că astfel de restricții nu au impact negativ asupra sistemelor de colectare și reciclare.
Amendamentul 329
Propunere de regulament
Articolul 54 – paragraful 1
Punctele de colectare voluntară a deșeurilor de baterii portabile predau deșeurile de baterii portabile producătorilor de baterii portabile sau părților terțe care acționează în numele acestora, inclusiv organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, sau operatorilor de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și a reciclării acestora în conformitate cu cerințele de la articolul 56.
Punctele de colectare voluntară a deșeurilor de baterii portabile predau deșeurile de baterii portabile producătorilor de baterii portabile sau părților terțe care acționează în numele acestora, inclusiv organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, sau operatorilor autorizați de gestionare a deșeurilor, în vederea tratării și a reciclării acestora în conformitate cu cerințele de la articolul 56. Statele membre pot limita posibilitatea de care dispun punctele voluntare de colectare a deșeurilor de baterii portabile de a preda deșeurile de baterii portabile respective fie producătorilor sau organizațiilor responsabile de producători, fie unui operator de gestionare a deșeurilor. Statele membre se asigură că astfel de restricții nu au impact negativ asupra sistemelor de colectare și reciclare.
Amendamentul 330
Propunere de regulament
Articolul 55 – titlu
Ratele de colectare pentru deșeurile de baterii portabile
Ratele de colectare pentru deșeurile de baterii portabile și deșeurile de baterii din mijloacele de transport ușoare
Amendamentul 331
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera b
(b)  65 % până la 31 decembrie 2025;
(b)  70 % până la 31 decembrie 2025;
Amendamentul 332
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 – litera c
(c)  70 % până la 31 decembrie 2030.
(c)  80 % până la 31 decembrie 2030.
Amendamentul 333
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Statele membre trebuie să atingă următoarele obiective minime de colectare pentru deșeurile de baterii de uz general:
(a)  45 % până la 31 decembrie 2023;
(b)  70 % până la 31 decembrie 2025;
(c)  80 % până la 31 decembrie 2030.
Amendamentul 334
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Statele membre trebuie să atingă următoarele obiective minime de colectare pentru deșeurile de baterii din mijloacele de transport ușoare:
(a)  75 % până la 31 decembrie 2025;
(b)  85 % până la 31 decembrie 2030.
Amendamentul 335
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2 b (nou)
2b.  Până la 31 decembrie 2023, Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu articolul 73 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme detaliate privind calcularea și verificarea obiectivelor de colectare pentru deșeurile de baterii din mijloacele de transport ușoare, cu scopul de a reflecta cantitatea de deșeuri de baterii disponibilă pentru colectare.
Amendamentul 336
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 3
3.  Până la 31 decembrie 2030, Comisia revizuiește obiectivul prevăzut la alineatul (1) litera (c) și, în cadrul acestei revizuiri, ia în considerare stabilirea unui obiectiv de colectare pentru bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare, având în vedere evoluția cotei de piață, ca obiectiv separat sau ca parte a unei revizuiri a obiectivului prevăzut la alineatul (1) litera (c) și la articolul 48 alineatul (4). Această revizuire poate lua în considerare și introducerea unei metodologii de calcul pentru calcularea ratei de colectare separată, cu scopul de a reflecta cantitatea de deșeuri de baterii disponibile pentru colectare. În acest sens, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatul procesului de revizuire, însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.
3.  Până la 31 decembrie 2024, Comisia revizuiește obiectivul prevăzut la alineatul (1) litera (c). Această revizuire ia în considerare și introducerea unei metodologii de calcul pentru calcularea ratei de colectare separată, cu scopul de a reflecta cantitatea de deșeuri de baterii portabile disponibile pentru colectare. În acest sens, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatul procesului de revizuire, însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.
Amendamentul 337
Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4
4.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica metodologia de calcul a ratei de colectare pentru bateriile portabile, prevăzută în anexa XI.
eliminat
Amendamentul 338
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1
1.  Deșeurile de baterii colectate nu sunt eliminate la depozitele de deșeuri și nu sunt incinerate.
1.  Deșeurile de baterii colectate nu sunt eliminate și nici nu fac obiectul unei operațiuni de valorificare energetică.
Amendamentul 339
Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Statele membre pot introduce stimulente pentru operatorii economici care obțin randamente mai mari decât pragurile respective stabilite în părțile B și C din anexa XII.
Amendamentul 340
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1
1.  Toate deșeurile de baterii colectate trebuie să intre într-un proces de reciclare.
1.  Toate deșeurile de baterii colectate sunt supuse unui proces de pregătire pentru reutilizare, de pregătire pentru reafectare sau de reciclare, cu excepția bateriilor care conțin mercur, care sunt eliminate într-un mod care nu are niciun impact negativ asupra sănătății umane sau asupra mediului.
Amendamentul 341
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Pentru a permite sortarea și raportarea corespunzătoare a deșeurilor de baterii cu litiu-ion, Comisia include deșeurile de baterii litiu-ion în lista deșeurilor menționate în Decizia 2000/532/CE, după caz.
Amendamentul 342
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4
4.  Până la 31 decembrie 2023, Comisia adoptă un act de punere în aplicare pentru a stabili norme detaliate privind calcularea și verificarea nivelurilor de eficiență a reciclării și de recuperare a materialelor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
4.  Până la 31 decembrie 2023, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 73, pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor norme detaliate privind calcularea și verificarea nivelurilor de eficiență a reciclării și de recuperare a materialelor.
Amendamentul 343
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5
5.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a modifica nivelurile minime de materiale recuperate pentru deșeurile de baterii, prevăzute în părțile B și C din anexa XII, având în vedere progresele tehnice și științifice și a noilor tehnologii care apar în domeniul gestionării deșeurilor.
5.  Până la 31 decembrie 2027, Comisia evaluează și prezintă un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește nivelurile de eficiență a reciclării și nivelurile materialelor recuperate pentru deșeurile de baterii, prevăzute în părțile B și C din anexa XII, în lumina progreselor tehnice și științifice și a noilor tehnologii emergente în domeniul gestionării deșeurilor. Dacă este cazul, raportul respectiv este însoțit de o propunere legislativă de creștere a nivelurilor minime de eficiență a reciclării și a nivelurilor minime de materiale recuperate.
Amendamentul 344
Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 5 a (nou)
5a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a extinde lista substanțelor chimice și a materialelor pentru baterii prevăzută în anexa XII părțile B și C, în lumina progreselor tehnice și științifice și a noilor tehnologii emergente în domeniul gestionării deșeurilor.
Amendamentul 345
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1
1.  Tratarea și reciclarea pot fi efectuate în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, cu condiția ca transferul deșeurilor de baterii să respecte Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.
1.  Tratarea, pregătirea pentru reutilizare, pregătirea pentru reafectare și reciclarea pot fi efectuate în afara statului membru în cauză sau în afara Uniunii, cu condiția ca transferul deșeurilor de baterii să respecte Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 și Regulamentul (CE) nr. 1418/2007.
Amendamentul 346
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2
2.  Deșeurile de baterii exportate din Uniune în conformitate cu alineatul (1) sunt luate în calcul la îndeplinirea obligațiilor, a nivelurilor de eficiență și a obiectivelor prevăzute la articolele 56 și 57 numai dacă reciclatorul sau un alt deținător de deșeuri care exportă deșeurile de baterii pentru tratare și reciclare poate dovedi că tratarea a avut loc în condiții echivalente cu cerințele din prezentul regulament.
2.  Deșeurile de baterii exportate din Uniune în conformitate cu alineatul (1) sunt luate în calcul la îndeplinirea obligațiilor, a nivelurilor de eficiență și a obiectivelor prevăzute la articolele 56 și 57 numai dacă reciclatorul sau un alt deținător de deșeuri care exportă deșeurile de baterii pentru tratare, pregătire pentru reutilizare, pregătire pentru reafectare și reciclare furnizează documente justificative aprobate de autoritatea competentă de destinație care atestă că tratarea a avut loc în condiții echivalente cu cerințele din prezentul regulament și cu cerințele relevante de protecție a mediului și a sănătății umane din alte acte legislative ale Uniunii.
Amendamentul 347
Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3
3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, de stabilire a unor norme detaliate de completare a celor de la alineatul (2) din prezentul articol, stabilind criterii de evaluare a condițiilor echivalente.
3.  Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 73, de stabilire a unor norme detaliate de completare a celor de la alineatul (2) din prezentul articol, stabilind criterii de evaluare a condițiilor echivalente până la 1 iulie 2023.
Amendamentul 348
Propunere de regulament
Articolul 59 – titlu
Cerințe legate de reafectarea și refabricarea bateriilor industriale și a bateriilor pentru vehiculele electrice
Cerințe legate de reafectarea și refabricarea bateriilor pentru mijloacele de transport ușoare, a bateriilor industriale și a bateriilor pentru vehiculele electrice
Amendamentul 349
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1
1.  Operatorilor independenți li se acordă acces la sistemul de gestionare a bateriilor industriale reîncărcabile și a bateriilor pentru vehiculele electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, în termeni și condiții egale, pentru ca aceștia să evalueze și să stabilească starea de sănătate și durata de viață rămasă a bateriilor, în conformitate cu parametrii stabiliți în anexa VII.
1.  Operatorilor independenți li se acordă acces numai pentru citire la sistemul de gestionare a bateriilor pentru mijloacele ușoare de transport, pentru bateriile din cadrul sistemelor de stocare a energiei cu acumulatori staționari și pentru bateriile vehiculelor electrice, precum și pentru bateriile portabile care includ un sistem de gestionare a bateriilor, în termeni și condiții egale, pentru ca aceștia să evalueze și să stabilească starea de sănătate și durata de viață rămasă a bateriilor, în conformitate cu parametrii stabiliți în anexa VII.
Amendamentul 350
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Toate sistemele de stocare a energiei cu acumulatori staționari și bateriile vehiculelor electrice sunt evaluate pentru a se constata dacă sunt adecvate pentru reutilizare, reafectare sau refabricare. În cazul în care evaluarea arată că bateriile respective sunt adecvate pentru reutilizare, acestea sunt reutilizate. În cazul în care evaluarea arată că acestea nu sunt adecvate pentru reutilizare, dar că sunt adecvate pentru reafectare sau pentru refabricare, ele sunt reafectate sau refabricate.
Amendamentul 351
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2
2.  Operatorilor independenți care efectuează operațiuni de reafectare sau de refabricare li se acordă, în termeni și condiții egale, acces adecvat la informațiile relevante pentru manipularea și testarea bateriilor industriale reîncărcabile și a bateriilor pentru vehiculele electrice sau a aparatelor și a vehiculelor în care aceste baterii sunt încorporate, precum și a componentelor acestor baterii, aparate sau vehicule, incluzând aspecte de siguranță.
2.  Operatorilor independenți care efectuează operațiuni de pregătire pentru reafectare, de reafectare sau de refabricare li se acordă, în termeni și condiții egale, acces adecvat la informațiile relevante pentru manipularea și testarea bateriilor pentru mijloacele de transport ușoare, bateriilor industriale și a bateriilor pentru vehiculele electrice sau a aparatelor și a vehiculelor în care aceste baterii sunt încorporate, precum și a componentelor acestor baterii, aparate sau vehicule, incluzând aspecte de siguranță.
Amendamentul 352
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3
3.  Operatorii care efectuează operațiuni de reafectare sau de refabricare a bateriilor se asigură că examinarea, testarea performanțelor, ambalarea și expedierea bateriilor și a componentelor acestora se desfășoară în conformitate cu instrucțiuni adecvate de control al calității și de siguranță.
3.  Operatorii care efectuează operațiuni de pregătire pentru reafectare, de reafectare sau de refabricare a bateriilor se asigură că examinarea, testarea performanțelor și a siguranței, ambalarea și expedierea bateriilor și a componentelor acestora se desfășoară în conformitate cu instrucțiuni adecvate de control al calității și de siguranță.
Amendamentul 353
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 1
4.  Operatorii care efectuează operațiuni de reafectare sau de refabricare a bateriilor se asigură că bateria reafectată sau refabricată este conformă cu prezentul regulament, cu cerințele relevante privind produsele, mediul și protecția sănătății umane din alte acte legislative și cu cerințele tehnice privind utilizarea sa specifică atunci când este introdusă pe piață.
4.  Operatorii care efectuează operațiuni de pregătire pentru reafectare, de reafectare sau de refabricare a bateriilor se asigură că bateria reafectată sau refabricată este conformă cu prezentul regulament, cu cerințele relevante privind produsele, mediul și protecția sănătății umane din alte acte legislative și cu cerințele tehnice privind utilizarea sa specifică atunci când este introdusă pe piață.
Amendamentul 354
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 2
O baterie care a fost reafectată sau refabricată nu face obiectul obligațiilor prevăzute la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 10 alineatele (1) și (2) și la articolul 39 alineatul (1), dacă operatorul economic care introduce pe piață o baterie reafectată sau refabricată poate dovedi că bateria, a fost introdusă pe piață înaintea reafectării sau a refabricării sale și înainte de datele la care aceste obligații devin aplicabile în conformitate cu articolele respective.
O baterie care a fost reafectată sau refabricată nu face obiectul obligațiilor prevăzute la articolul 7 alineatele (1), (2) și (3), la articolul 8 alineatele (1), (2) și (3) și la articolul 39 alineatul (1), dacă operatorul economic care introduce pe piață o baterie reafectată sau refabricată poate dovedi că bateria, a fost introdusă pe piață înaintea reafectării sau a refabricării sale și înainte de datele la care aceste obligații devin aplicabile în conformitate cu articolele respective.
Amendamentul 355
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)
Operatorii care introduc pe piață baterii reafectate sau refabricate sunt considerați ca fiind noii producători ai bateriilor și sunt înregistrați astfel în conformitate cu articolul 46 și au o răspundere extinsă a producătorilor în conformitate cu articolul 47.
Amendamentul 356
Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 5 – partea introductivă
5.  Pentru a dovedi că un deșeu de baterie, care a fost supus unor operațiuni de reafectare sau de refabricare, nu mai este deșeu, posesorul bateriei prezintă, la cererea unei autorități competente, următoarele:
5.  Pentru a dovedi că un deșeu de baterie, care a fost supus unor operațiuni de reafectare sau de refabricare, nu mai este deșeu, operatorii care efectuează operațiuni de reafectare sau de refabricare prezintă, la cererea unei autorități competente, următoarele:
Amendamentul 357
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
(a)  contribuția utilizatorilor finali la prevenirea generării de deșeuri, inclusiv prin furnizarea de informații privind bunele practici de utilizare a bateriilor, cu scopul de le a extinde faza de utilizare, și posibilitățile de pregătire pentru reutilizare;
(a)  contribuția utilizatorilor finali la prevenirea generării de deșeuri, inclusiv prin furnizarea de informații privind bunele practici și recomandările de utilizare a bateriilor, cu scopul de a le extinde faza de utilizare, și posibilitățile de reutilizare, pregătire pentru reutilizare, pregătire pentru reafectare, de reafectare și refabricare;
Amendamentul 358
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
(c)  sistemele de colectare separată, de pregătire pentru reutilizare și de reciclare disponibile pentru deșeurile de baterii;
(c)  sistemele de colectare separată, punctele de preluare și colectare, sistemele de pregătire pentru reutilizare, de pregătire pentru reafectare, de reafectare, refabricare și de reciclare disponibile pentru deșeurile de baterii;
Amendamentul 359
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f
(f)  (impactul substanțelor conținute în baterii asupra mediului și asupra sănătății umane, inclusiv impactul datorat eliminării necorespunzătoare a deșeurilor de baterii, precum aruncarea de gunoaie pe domeniul public sau eliminarea lor ca deșeuri municipale nesortate.
(f)  impactul substanțelor, în special al substanțelor periculoase, conținute în baterii asupra mediului și asupra sănătății umane, inclusiv impactul datorat eliminării necorespunzătoare a deșeurilor de baterii, precum aruncarea de gunoaie pe domeniul public sau eliminarea lor ca deșeuri municipale nesortate.
Amendamentul 360
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b
(b)  într-o limbă care poate fi ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
(b)  într-o limbă care poate fi ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali și accesibilă persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu Directiva (UE) 2019/882, după cum se stabilește de către statul membru în cauză.
Amendamentul 361
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2
2.  Producătorii pun la dispoziția distribuitorilor și a operatorilor menționați la articolele 50, 52 și 53 și a altor operatori de gestionare a deșeurilor, care desfășoară activități de reparare, de refabricare, de pregătire pentru reutilizare, de tratare și de reciclare, informații privind măsurile de siguranță și de protecție, inclusiv privind siguranța la locul de muncă, aplicabile depozitării și colectării de deșeuri de baterii.
2.  Producătorii pun la dispoziția distribuitorilor și a operatorilor menționați la articolele 50, 52 și 53 și a altor operatori de gestionare a deșeurilor, care desfășoară activități de reparare, de refabricare, de pregătire pentru reutilizare, de tratare și de reciclare, informații privind componentele și materialele bateriilor, precum și amplasarea tuturor substanțelor periculoase în baterii. Producătorii pun la dispoziție informații privind măsurile de siguranță și de protecție, inclusiv privind siguranța la locul de muncă, aplicabile depozitării și colectării de deșeuri de baterii.
Amendamentul 362
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă
3.  Din momentul în care un model de baterie este furnizat pe teritoriul unui stat membru, producătorii pun la dispoziție, pe cale electronică, la cerere, operatorilor de gestionare a deșeurilor care desfășoară activități de reparare, refabricare, pregătire pentru reutilizare, tratare și reciclare, în măsura în care le sunt necesare acestor operatori la efectuarea activităților respective, următoarele informații specifice privind modelul de baterie pentru tratarea corectă și ecologică a deșeurilor de baterii:
3.  Din momentul în care un model de baterie este furnizat pe teritoriul unui stat membru, producătorii pun la dispoziție, pe cale electronică, gratuit și la cerere, operatorilor de gestionare a deșeurilor care desfășoară activități de reparare, refabricare, pregătire pentru reutilizare, tratare și reciclare, în măsura în care le sunt necesare acestor operatori la efectuarea activităților respective, următoarele informații specifice privind modelul de baterie pentru tratarea corectă și ecologică a deșeurilor de baterii:
Amendamentul 363
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
(a)  procesele de asigurare a dezmembrării vehiculelor și a aparatelor într-un mod care să permită demontarea bateriilor încorporate;
(a)  procesele de asigurare a dezmembrării mijloacelor de transport ușoare, a vehiculelor și a aparatelor într-un mod care să permită demontarea bateriilor încorporate;
Amendamentul 364
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b
(b)  măsurile de siguranță și de protecție, inclusiv cele privind siguranța la locul de muncă, aplicabile depozitării, transportului, proceselor de tratare și reciclare a deșeurilor de baterii.
(b)  măsurile de siguranță și de protecție, inclusiv cele privind siguranța la locul de muncă și măsurile de protecție împotriva incendiilor, aplicabile depozitării, transportului, proceselor de tratare și reciclare a deșeurilor de baterii.
Amendamentul 365
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 4
4.  Distribuitorii care furnizează baterii utilizatorilor finali pun la dispoziție, în mod vizibil, la punctul de vânzare cu amănuntul și prin intermediul platformelor de vânzare online proprii, informațiile enumerate la alineatele (1) și (2), precum și informații cu privire la modul în care utilizatorii finali pot returna gratuit deșeurile de baterii la punctele de colectare corespunzătoare, înființate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în numele unei piețe online. Această obligație se limitează la tipurile de baterii pe care distribuitorul sau comerciantul cu amănuntul le are sau pe care le-a avut în ofertă ca baterii noi.
4.  Distribuitorii care furnizează baterii utilizatorilor finali pun la dispoziție în mod permanent, la punctul de vânzare cu amănuntul și prin intermediul platformelor de vânzare online proprii, într-un mod ușor accesibil și vizibil pentru utilizatorii finali de baterii, informațiile enumerate la alineatele (1) și (2), precum și informații cu privire la modul în care utilizatorii finali pot returna gratuit deșeurile de baterii la punctele de colectare corespunzătoare, înființate la punctul de vânzare cu amănuntul sau în numele unei piețe online. Această obligație se limitează la tipurile de baterii pe care distribuitorul sau comerciantul cu amănuntul le are sau pe care le-a avut în ofertă ca baterii noi.
Amendamentul 366
Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 5
5.  Costurile acoperite de producător în temeiul articolului 47 alineatul (1) litera (e) se prezintă separat utilizatorului final, la punctul de vânzare a unei baterii noi. Costurile menționate nu depășesc cea mai bună estimare a costurilor reale suportate.
5.  Costurile acoperite de producător în temeiul articolului 47 alineatul (1) litera (e) se prezintă separat utilizatorului final, la punctul de vânzare a unei baterii noi. Costurile menționate nu depășesc cea mai bună estimare a costurilor reale suportate și nu se adaugă la costul final al bateriei, perceput consumatorului la punctul de vânzare.
Amendamentul 367
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
1.  Producătorii de baterii portabile sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, următoarele informații, în funcție de compoziția chimică a bateriilor, precizând cantitățile de baterii care alimentează mijloacele de transport ușoare:
1.  Producătorii de baterii portabile sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, următoarele informații, în funcție de compoziția chimică a bateriilor:
Amendamentul 368
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
(aa)  cantitatea de baterii portabile puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, cu excepția bateriilor portabile care au părăsit teritoriul statului membru în anul respectiv, înainte de a fi vândute utilizatorilor finali;
Amendamentul 369
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  cantitatea de deșeuri de baterii portabile de uz general colectate în conformitate cu articolul 48, calculată pe baza metodologiei prevăzute în anexa XI;
Amendamentul 370
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)   cantitatea de deșeuri de baterii portabile colectate exportate către țări terțe pentru tratare, pregătire pentru reutilizare, pregătire pentru reafectare sau reciclare.
Amendamentul 371
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 2
În cazul în care alți operatori de gestionare a deșeurilor decât producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), decât organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, colectează deșeuri de baterii portabile de la distribuitori sau de la alte puncte de colectare pentru deșeuri de baterii portabile, aceștia raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, cantitatea de deșeuri de baterii portabile colectate, în funcție de compoziția chimică a acestora și precizând cantitățile de baterii care alimentează mijloace de transport ușoare.
În cazul în care alți operatori de gestionare a deșeurilor decât producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), decât organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, colectează deșeuri de baterii portabile de la distribuitori sau de la alte puncte de colectare pentru deșeuri de baterii portabile, aceștia raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, cantitatea de deșeuri de baterii portabile colectate, în funcție de compoziția chimică a acestora.
Amendamentul 372
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Producătorii de baterii de mijloace de transport ușoare sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, următoarele informații, în funcție de compoziția chimică a bateriei, precizând cantitățile de baterii care alimentează mijloacele de transport ușoare:
(a)  cantitatea de baterii de mijloace de transport ușoare puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul unui stat membru, cu excepția bateriilor de mijloace de transport ușoare care au părăsit teritoriul statului membru în anul respectiv, înainte de a fi vândute utilizatorilor finali;
(b)  cantitatea de baterii de mijloace de transport ușoare colectate în conformitate cu articolul 48a, calculată pe baza metodologiei prevăzute într-un act delegat, care este adoptat în conformitate cu articolul 55 alineatul (2b);
(c)  obiectivul de colectare atins de producător sau de organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele membrilor săi;
(d)  cantitatea de deșeuri de baterii de mijloace de transport ușoare care au fost colectate și livrate pentru tratare și reciclare la instalații autorizate; și
(e)  cantitatea de baterii livrate pentru reutilizare, reafectare și refabricare.
În cazul în care alți operatori de gestionare a deșeurilor decât producătorii sau, dacă sunt desemnate în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor, care acționează în numele acestora, colectează baterii de mijloace de transport ușoare de la distribuitori sau de la alte puncte de preluare sau colectare pentru baterii de mijloace de transport ușoare, aceștia raportează autorității competente, pentru fiecare an calendaristic, cantitatea de baterii de mijloace de transport ușoare colectate, cu o defalcare în funcție de compoziția chimică a acestora și precizând cantitățile de baterii care alimentează mijloace de transport ușoare.
Operatorii menționați la primul și la al doilea paragraf raportează autorității competente datele menționate la primul paragraf în termen de 4 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Prima perioadă de raportare vizează primul an calendaristic complet după adoptarea actului de punere în aplicare care definește formatul de raportare către Comisie, în conformitate cu articolul 62 alineatul (5). Autoritățile competente stabilesc formatul și procedurile în conformitate cu care trebuie raportate datele.
Amendamentul 373
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
(ba)  cantitatea de baterii livrate pentru reutilizare, reafectare și refabricare;
Amendamentul 374
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera bb (nouă)
(bb)  cantitatea de deșeuri de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice colectate exportate către țări terțe pentru tratare, pregătire pentru reutilizare, pregătire pentru reafectare sau reciclare.
Amendamentul 375
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
(ba)  cantitatea de deșeuri de baterii auto, de baterii industriale și de baterii ale vehiculelor electrice colectate exportate către țări terțe pentru tratare, pregătire pentru reutilizare, pregătire pentru reafectare sau reciclare.
Amendamentul 376
Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b
(b)  cantitatea de deșeuri de baterii care intră în procesele de reciclare;
(b)  cantitatea de deșeuri de baterii care intră în procesele de pregătire pentru reafectare și reciclare;
Amendamentul 377
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă
Statele membre pun la dispoziția publicului, în format agregat, pentru fiecare an calendaristic, următoarele date privind bateriile portabile, bateriile auto, bateriile industriale și bateriile vehiculelor electrice, în funcție de tipurile de baterii și de compozițiile lor chimice, iar în ceea ce privește bateriile portabile, identificând separat bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare:
Statele membre pun la dispoziția publicului, în format agregat, pentru fiecare an calendaristic, următoarele date privind bateriile portabile, bateriile mijloacelor de transport ușoare, bateriile auto, bateriile industriale și bateriile vehiculelor electrice, în funcție de tipurile de baterii și de compozițiile lor chimice, iar în ceea ce privește bateriile portabile, identificând separat bateriile care alimentează mijloacele de transport ușoare:
Amendamentul 378
Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b
(b)  cantitatea de deșeuri de baterii colectate în conformitate cu articolele 48 și 49, calculată pe baza metodologiei prevăzute în anexa XI;
(b)  cantitatea de deșeuri de baterii colectate în conformitate cu articolele 48, 48a și 49, calculată pe baza metodologiei prevăzute în anexa XI;
Amendamentul 379
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 a (nou)
1a.  Sistemul are următoarele scopuri:
(a)  sprijinirea autorităților de supraveghere a pieței în îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament și al actelor delegate relevante, inclusiv în ceea ce privește asigurarea respectării regulamentului de către autoritățile respective;
(b)  punerea la dispoziția publicului a informațiilor despre bateriile introduse pe piață și a cerințelor privind sustenabilitatea și siguranța acestora, precum și a fișelor cu informații privind bateriile;
(c)  furnizarea de informații actualizate privind bateriile Comisiei, precum și refabricanților autorizați, operatorilor care se ocupă de cel de-al doilea ciclu de viață și reciclatorilor.
Amendamentul 380
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 2
2.  Sistemul conține informațiile și datele privind bateriile industriale reîncărcabile și bateriile vehiculelor electrice, cu stocare internă și capacitate mai mare de 2 kWh, astfel cum se prevede în anexa XIII. Aceste informații și date pot fi sortate și căutate, respectând standardele deschise pentru utilizarea de către terți.
2.  Sistemul conține informațiile și datele privind bateriile mijloacelor de transport ușoare, bateriile industriale și bateriile vehiculelor electrice, astfel cum se prevede în anexa XIII. Aceste informații și date pot fi sortate și căutate, respectând standardele deschise pentru utilizarea de către terți. Sistemul conține și o bază de date actualizată periodic pentru toate bateriile care intră sub incidența prezentului regulament.
Amendamentul 381
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3
3.  Operatorii economici care introduc pe piață o baterie industrială reîncărcabilă sau o baterie a vehiculelor electrice prezintă electronic informațiile menționate la alineatul (2), într-un format citibil automat, utilizând servicii de date interoperabile și ușor accesibile, în formatul stabilit în conformitate cu alineatul (5).
3.  Operatorii economici care introduc pe piață o baterie a mijloacelor de transport ușoare, o baterie industrială sau o baterie a vehiculelor electrice prezintă electronic informațiile menționate la alineatul (2), într-un format citibil automat, utilizând servicii de date interoperabile și ușor accesibile, în formatul stabilit în conformitate cu alineatul (5).
Amendamentul 382
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 a (nou)
4a.  Sistemul nu înlocuiește și nu modifică responsabilitățile autorităților de supraveghere a pieței.
Amendamentul 383
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă
5.  Până la 31 decembrie 2024, Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili:
5.  Până la 31 decembrie 2024, Comisia adoptă un act delegat, în conformitate cu articolul 73, pentru a completa prezentul regulament stabilind:
Amendamentul 384
Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 5 – paragraful 2
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 385
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1
1.  Până la 1 ianuarie 2026, toate bateriile industriale și toate bateriile vehiculelor electrice introduse pe piață sau puse în serviciu și a căror capacitate este mai mare de 2 kWh dispun de o înregistrare electronică („pașaportul pentru baterie”).
1.  Până la 1 ianuarie 2026, toate bateriile industriale, ale vehiculelor electrice și ale mijloacelor de transport ușoare introduse pe piață sau puse în serviciu dispun de o înregistrare electronică („pașaportul pentru baterie”).
Amendamentul 386
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3
3.  Pașaportul pentru baterii este corelat cu informațiile referitoare la caracteristicile de bază ale fiecărui tip și model de baterie, care sunt stocate în sursele de date ale sistemului instituit în conformitate cu articolul 64. Operatorul economic care introduce pe piață o baterie industrială sau o baterie a vehiculelor electrice se asigură că datele incluse în pașaportul pentru baterie sunt exacte, complete și actualizate.
3.  În cazul bateriilor industriale și al bateriilor vehiculelor electrice, pașaportul bateriei este legat de informațiile privind caracteristicile de bază ale fiecărui tip și model de baterie stocate în sursele de date ale sistemului instituit în conformitate cu articolul 64.Operatorul economic care introduce pe piață o baterie industrială sau o baterie pentru vehicule electrice se asigură că datele incluse în pașaportul bateriei sunt exacte, complete și actualizate.
Amendamentul 387
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Pentru bateriile mijloacelor de transport ușoare, pașaportul bateriei conține informațiile descrise la articolul 13 alineatul (5) literele (a)-(d), (i) și (j), precum și informații actualizate cu privire la baterie, legate de modificările statutului acesteia.
Amendamentul 388
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 4
4.  Pașaportul pentru baterie este accesibil online, prin intermediul sistemelor electronice interoperabile cu sistemul instituit în temeiul articolului 64.
4.  Pașaportul pentru baterie este accesibil online, prin intermediul sistemelor electronice care sunt interoperabile cu sistemul instituit în temeiul articolului 64 și prin codul QR menționat la articolul 13 alineatul (5).
Amendamentul 389
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 5
5.  Pașaportul pentru baterie permite accesul la informații cu privire la valorile parametrilor de performanță și de durabilitate, menționați la articolul 10 alineatul (1), atunci când bateria este introdusă pe piață și atunci când statutul acesteia se modifică.
5.  Pașaportul pentru baterie permite accesul la informații cu privire la valorile parametrilor de performanță și de durabilitate, menționați la articolul 10 alineatul (1), precum și informații privind starea de sănătate a bateriei, potrivit articolului 14, atunci când bateria este introdusă pe piață și atunci când statutul acesteia se modifică.
Amendamentul 390
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 6
6.  În cazul în care modificarea statutului se datorează activităților de reparare sau de reafectare, responsabilitatea pentru înregistrarea bateriei în pașaportul pentru baterie este transferată operatorului economic care se considerată că introduce pe piață sau că pune în serviciu bateria industrială sau bateria pentru vehicule electrice.
6.  În cazul în care modificarea statutului se datorează activităților de reafectare sau refabricare, responsabilitatea pentru înregistrarea bateriei în pașaportul pentru baterie este transferată operatorului economic care se consideră că introduce pe piață sau că pune în serviciu bateria industrială, bateria pentru vehicule electrice sau bateria pentru mijloace de transport ușoare. Înregistrarea pentru bateriile reafectate sau refabricate este legată de înregistrarea bateriei originale.
Amendamentul 391
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 7 – partea introductivă
7.  Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili normele de acces, partajare, gestionare, explorare, publicare și reutilizare a informațiilor și a datelor accesibile prin pașaportul pentru baterie.
7.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 73, pentru a stabili normele de acces, partajare, gestionare, explorare, publicare și reutilizare a informațiilor și a datelor accesibile prin pașaportul pentru baterie.
Amendamentul 392
Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 7 – paragraful 1
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 393
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că o baterie reglementată prin prezentul regulament reprezintă un risc pentru sănătatea umană sau siguranța persoanelor, a bunurilor sau a mediului, acestea efectuează o evaluare cu privire la bateria în cauză, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament.
1.  Autoritățile de supraveghere a pieței efectuează verificări corespunzătoare ale bateriilor puse la dispoziție online și offline, la o scară adecvată, prin intermediul unor verificări ale documentelor și, după caz, controale fizice și de laborator bazate pe eșantioane adecvate, acoperind toate cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament. Autoritățile de supraveghere a pieței pot trimite bateriile la instalația de testare a Uniunii, menționată la articolul 68a, pentru o astfel de evaluare.
Amendamentul 394
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
Până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili condițiile uniforme de verificare, criteriile pentru stabilirea frecvenței verificărilor și numărul de eșantioane care trebuie verificate în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/1020.
Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 74 alineatul (3).
Amendamentul 395
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2
2.  În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile pe care le-au impus operatorului economic.
2.  Autoritățile de supraveghere a pieței informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile pe care le-au impus operatorului economic.
Amendamentul 396
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 5 – litera a
(a)  nerespectarea de către baterie a cerințelor stabilite în capitolul II sau III din prezentul regulament;
(a)  nerespectarea de către baterie a cerințelor stabilite în capitolul II sau III sau la articolul 39 din prezentul regulament;
Amendamentul 397
Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 8 a (nou)
8a.  Consumatorilor li se permite să introducă informații privind bateriile care prezintă un risc pentru consumatori într-o secțiune separată a Sistemului Comunitar de Informare Rapidă (RAPEX) prevăzut la articolul 12 din Directiva 2001/95/CE. Comisia ține seama în mod corespunzător de informațiile primite și ia măsuri în consecință, printre care transmiterea informațiilor către autoritățile naționale relevante, dacă este cazul.
Comisia adoptă un act de punere în aplicare în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 74 alineatul (2) pentru a stabili modalitățile de transmitere a informațiilor menționate la primul paragraf, precum și de transmitere a acestor informații autorităților naționale relevante în vederea monitorizării.
Amendamentul 398
Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1
1.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 66 alineatele (3) și (4), se aduc obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază imediat consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, printr-un act de punere în aplicare, dacă măsura națională este justificată sau nu.
1.  În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 66 alineatele (3) și (4), se aduc obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază imediat consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Comisia încheie evaluarea respectivă în termen de o lună. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide, printr-un act de punere în aplicare, dacă măsura națională este justificată sau nu.
Amendamentul 399
Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1
1.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 67 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu cerințele de la capitolele II și III, bateria prezintă un risc la adresa sănătății umane sau a siguranței persoanelor, a protecției bunurilor și a mediului, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că bateria în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage bateria de pe piață sau a o rechema, într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
1.  În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 67 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu cerințele de la capitolele II și III, bateria prezintă un risc sau se poate considera în mod rezonabil că prezintă un risc la adresa sănătății umane sau a siguranței persoanelor, a protecției bunurilor și a mediului, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că bateria în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage bateria de pe piață sau a o rechema, într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.
Amendamentul 400
Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 3
3.  Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea bateriilor în cauză, a originii bateriilor și a lanțului de aprovizionare aferent acestora, a naturii riscului implicat, precum și a naturii și duratei măsurilor naționale luate.
3.  Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea bateriilor în cauză, a originii bateriilor și a lanțului valoric aferent acestora, a naturii riscului implicat, precum și a naturii și duratei măsurilor naționale luate.
Amendamentul 401
Propunere de regulament
Articolul 68 a (nou)
Articolul 68a
Instalația de testare a Uniunii
1.  Până la ... [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia desemnează o instalație de testare a Uniunii specializată în baterii, în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2019/1020.
2.  Instalația de testare a Uniunii servește drept centru de competență pentru:
(a)  prin derogare de la articolul 21 alineatul (6) litera (b) din Regulamentul (UE) 2019/1020, furnizarea de consultanță tehnică și științifică independentă Comisiei în cursul investigațiilor menționate la articolul 32 din prezentul regulament și în cursul evaluărilor menționate la articolul 67 alineatul (1) și la articolul 68 alineatul (4) din prezentul regulament;
(b)  efectuarea testării bateriilor la cererea autorităților de supraveghere a pieței în scopul evaluării menționate la articolul 66 alineatul (1).
Amendamentul 402
Propunere de regulament
Articolul 68 b (nou)
Articolul 68b
Centrele naționale de competență pentru baterii
1.  Autoritățile de supraveghere a pieței convin cu organizațiile care reprezintă operatorii economici și cu centrele de cercetare să înființeze un centru național de competență pentru baterii în fiecare stat membru.
2.  Centrele naționale de competență pentru baterii menționate la alineatul (1) desfășoară activități care au scopul de a promova conformitatea, de a identifica neconformitățile, de a crește gradul de informare și de a oferi orientări și consultanță tehnică în legătură cu cerințele prezentului regulament. Dacă este cazul, și alte părți interesate, cum ar fi organizațiile care reprezintă utilizatorii finali, pot participa la activitățile centrelor naționale de competență pentru baterii.
3.  În conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/1020, autoritatea de supraveghere a pieței și părțile menționate la alineatul (1) se asigură că activitățile desfășurate de centrul național de competență pentru baterii nu conduc la o concurență neloială între operatorii economici și nu afectează obiectivitatea, independența și imparțialitatea părților.
Amendamentul 403
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – partea introductivă
1.  Fără a aduce atingere articolului 66, în cazul în care un stat membru constată că o baterie care nu intră sub incidența articolului 68 nu este conformă cu prezentul regulament sau că un operator economic a încălcat o obligație prevăzută în prezentul regulament, statul membru solicită operatorului economic relevant să elimine neconformitatea în cauză. Neconformitățile vizează următoarele aspecte:
1.  Fără a aduce atingere articolului 66, în cazul în care un stat membru constată că o baterie care nu intră sub incidența articolului 68 nu este conformă cu prezentul regulament sau că un operator economic a încălcat o obligație prevăzută în prezentul regulament, statul membru solicită operatorului economic relevant să elimine neconformitatea în cauză. Pentru a facilita această sarcină, statele membre stabilesc canale de raportare ușor accesibile pentru consumatori cu privire la neconformitate. Neconformitățile vizează următoarele aspecte:
Amendamentul 404
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – litera k
(k)  nu sunt îndeplinite cerințele privind politica de diligență necesară în lanțul de aprovizionare, prevăzute la articolul 39.
(k)  nu sunt îndeplinite cerințele privind politica de diligență necesară în lanțul valoric, prevăzute la articolul 39;
Amendamentul 405
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1 – litera ka (nouă)
(ka)  nu sunt îndeplinite cerințele privind pașapoartele pentru baterie menționate la articolul 65.
Amendamentul 406
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3 a (nou)
3a.  Autorităților competente ale statelor membre li se acordă competențe de investigare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) 2019/1020 pentru a efectua controale adecvate, în funcție de riscuri sau pe baza informațiilor primite, pentru a detecta o posibilă neconformitate.
Amendamentul 407
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3 b (nou)
3b.  Autoritățile de supraveghere a pieței cooperează pentru a asigura aplicarea transfrontalieră a prezentului regulament în conformitate cu dispozițiile prevăzute în capitolul VI din Regulamentul (UE) 2019/1020.
Amendamentul 408
Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3 c (nou)
3c.  Statele membre cooperează în cadrul unei rețele de asigurare a respectării legislației, sprijinindu-se reciproc în procedura de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în cazul vânzărilor transfrontaliere în Uniune.
Amendamentul 409
Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1
1.  Autoritățile contractante definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2014/24/UE sau la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE sau entitățile contractante definite la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, atunci când achiziționează baterii sau produse care conțin baterii în situațiile reglementate de aceste directive, țin seama de impactul pe care bateriile îl au asupra mediului pe parcursul ciclului lor de viață, pentru a se asigura că impactul bateriilor achiziționate este menținut la un nivel minim.
1.  Autoritățile contractante definite la articolul 2 punctul 1 din Directiva 2014/24/UE sau la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE sau entitățile contractante definite la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2014/25/UE, atunci când achiziționează baterii sau produse care conțin baterii în situațiile reglementate de aceste directive, acordă prioritate bateriilor celor mai ecologice pe baza întregului lor ciclu de viață, pentru a se asigura că impactul bateriilor achiziționate este menținut la un nivel minim.
Amendamentul 410
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)
3a.  În cazul în care statul membru consideră că utilizarea unei substanțe în fabricarea bateriilor sau prezența unei substanțe în baterii atunci când sunt introduse pe piață sau pe parcursul etapelor ulterioare ale ciclului lor de viață, inclusiv în etapa de deșeu, prezintă un risc pentru sănătatea umană sau pentru mediu și că acest risc nu este controlat în mod adecvat și trebuie abordat, statul membru informează agenția că intenționează să întocmească un dosar care să respecte cerințele unui dosar de restricționare. În cazul în care respectivul dosar demonstrează că este necesară o acțiune la nivelul întregii Uniuni, în plus față de orice măsură instituită deja, statul membru prezintă dosarul agenției pentru a demara procesul de restricționare.
Amendamentul 411
Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 14 a (nou)
14a.  În termen de 6 luni de la orice modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau de la intrarea în vigoare a viitoarei legislații a Uniunii privind criteriile de sustenabilitate pentru substanțele și produsele chimice periculoase, Comisia evaluează dacă modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 sau legislația viitoare a Uniunii necesită o modificare a prezentului articol și adoptă, după caz, un act delegat în conformitate cu articolul 73 din prezentul regulament pentru a modifica dispozițiile respective în consecință.
Amendamentul 412
Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2 a (nou)
2a.  Pot fi recunoscute numai sistemele industriale care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 39 și care sunt verificate de către actori terți.
Amendamentul 413
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2
2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatele (1), (2) și (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), articolul 12 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 39 alineatul (8), articolul 55 alineatul (4), articolul 56 alineatul (4), articolul 57 alineatul (6), articolul 58 alineatul (3) și articolul 70 alineatul (2), este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel mult nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
2.  Competența de a adopta actele delegate, menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5a), articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (a), articolul 7 alineatul (1) al patrulea paragraf, articolul 7 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (a), articolul 7 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragraf, articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a), articolul 8 alineatul (4a), articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 10 alineatul (1b) și alineatul (1c), articolul 10 alineatul (3) primul paragraf, articolul 10 alineatul (3a), articolul 11a alineatul (4), articolul 11b alineatul (2), articolul 13 alineatul (6a), articolul 14 alineatul (3) paragraful 1a, articolul 12 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 39 alineatul (8) și alineatul (8a), articolul 55 alineatul (2b), articolul 56 alineatul (4), articolul 57 alineatul (4), articolul 57 alineatul (5a), articolul 58 alineatul (3), articolul 64 alineatul (5), articolul 65 alineatul (7), articolul 70 alineatul (3), articolul 71 alineatul (14a) și articolul 76 alineatul (1b) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel mult nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
Amendamentul 414
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3
3.  Delegarea de competențe, menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 7 alineatele (1), (2) și (3), articolul 9 alineatul (2), articolul 10 alineatul (3), articolul 12 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 27 alineatul (3), articolul 39 alineatul (8), articolul 55 alineatul (4), articolul 56 alineatul (4), articolul 57 alineatul (6), articolul 58 alineatul (3) și articolul 70 alineatul (2), poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
3.  Delegarea de competențe, menționată la articolul 6 alineatul (2), articolul 6 alineatul (5a), articolul 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (a), articolul 7 alineatul (1) al patrulea paragraf, articolul 7 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (a), articolul 7 alineatul (3) al treilea și al patrulea paragraf, articolul 8 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a), articolul 8 alineatul (4a), articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf, articolul 10 alineatul (1b) și alineatul (1c), articolul 10 alineatul (3) primul paragraf, articolul 10 alineatul (3a), articolul 11a alineatul (4), articolul 11b alineatul (2), articolul 13 alineatul (6a), articolul 14 alineatul (3) paragraful 1a, articolul 12 alineatul (2), articolul 17 alineatul (4), articolul 39 alineatul (8) și alineatul (8a), articolul 55 alineatul (2b), articolul 56 alineatul (4), articolul 57 alineatul (4), articolul 57 alineatul (5a), articolul 58 alineatul (3), articolul 64 alineatul (5), articolul 65 alineatul (7), articolul 70 alineatul (3), articolul 71 alineatul (14a) și articolul 76 alineatul (1b), poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.
Amendamentul 415
Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 6
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2), al articolului 7 alineatele (1), (2) și (3), al articolului 9 alineatul (2), al articolului 10 alineatul (3), al articolului 12 alineatul (2), al articolului 17 alineatul (4), al articolului 27 alineatul (3), al articolului 39 alineatul (8), al articolului 55 alineatul (4), al articolului 56 alineatul (4), al articolului 57 alineatul (6), al articolului 58 alineatul (3) și al articolului 70 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2), al articolului 6 alineatul (5a), articolului 7 alineatul (1) al treilea paragraf litera (a), articolului 7 alineatul (1) al patrulea paragraf, al articolului 7 alineatul (2) al patrulea paragraf litera (a), al articolului 7 alineatul (3) al treilea paragraf și al patrulea paragraf, al articolului 8 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a), al articolului 8 alineatul (4a), al articolului 9 alineatul (2) al doilea paragraf, al articolului 10 alineatul (1b) și alineatul (1c), al articolului 10 alineatul (3) primul paragraf, al articolului 10 alineatul (3a), al articolului 11a alineatul (4), al articolului 11b alineatul (2), al articolului 13 alineatul (6a), al articolului 14 alineatul (3) paragraful 1a, al articolului 12 alineatul (2), al articolului 17 alineatul (4), al articolului 39 alineatul (8) și alineatul (8a), al articolului 55 alineatul (2b), al articolului 56 alineatul (4), al articolului 57 alineatul (4), al articolului 57 alineatul (5a), al articolului 58 alineatul (3), al articolului 64 alineatul (5), al articolului 65 alineatul (7), al articolului 70 alineatul (3), al articolului 71 alineatul (14a) și al articolului 76 alineatul (1b) intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție nici de Parlamentul European, nici de Consiliu în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Amendamentul 416
Propunere de regulament
Articolul 75 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă
(2)  în anexa I, la lista legislației de armonizare a Uniunii, se adaugă următorul punct 71:
(2)  în anexa I, punctul 21 din lista legislației de armonizare a Uniunii se înlocuiește cu următorul text:
Amendamentul 417
Propunere de regulament
Articolul 76 – paragraful 1 a (nou)
Până la 1 ianuarie 2023, Comisia elaborează criterii armonizate sau orientări pentru sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare și pentru compensarea prejudiciilor cauzate persoanelor fizice.
Criteriile trebuie să vizeze cel puțin următoarele tipuri de încălcări:
–  falsul în declarații în cursul procedurilor de evaluare a conformității prevăzute în capitolul IV și în măsurile prevăzute la articolele 66 și 68;
–  falsificarea rezultatelor încercărilor pentru conformitate sau pentru supravegherea pieței;
–  nedivulgarea datelor sau a specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemarea bateriei sau a componentelor acesteia sau la refuzul sau retragerea declarației de conformitate.
Amendamentul 418
Propunere de regulament
Articolul 76 – paragraful 1 b (nou)
Până la 1 ianuarie 2023, Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 73, completând prezentul regulament prin stabilirea unor criterii pentru sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare și pentru compensarea prejudiciilor cauzate persoanelor fizice care acoperă cel puțin încălcările enumerate la alineatul (1a).
Amendamentul 419
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1
1.  Până la 31 decembrie 2030, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și impactul acestuia asupra mediului și asupra funcționării pieței interne.
1.  Până la 31 decembrie 2030 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament și impactul acestuia asupra mediului, al sănătății umane și asupra funcționării pieței interne și îl înaintează și îl prezintă Parlamentului European și Consiliului.
Amendamentul 420
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c
(c)  cerințele privind diligența necesară în cadrul lanțului de aprovizionare, prevăzute la articolele 39 și 72;
(c)  cerințele privind diligența necesară în cadrul lanțului valoric pentru baterii, prevăzute la articolele 39 și 72;
Amendamentul 421
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)
(da)  măsurile privind identificarea operatorilor economici prevăzuți la articolul 45;
Amendamentul 422
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera db (nouă)
(db)  încălcările și eficacitatea, proporționalitatea și caracterul disuasiv al sancțiunilor, astfel cum se prevede la articolul 76;
Amendamentul 423
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera dc (nouă)
(dc)  analiza impactului regulamentului asupra competitivității și asupra investițiilor în sectorul bateriilor, precum și a impactului sarcinii administrative.
Amendamentul 424
Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2 – paragraful 2
Dacă este cazul, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor relevante din prezentul regulament.
Dacă este cazul, raportul menționat la alineatul (1) este însoțit de o propunere legislativă de modificare a dispozițiilor relevante din prezentul regulament.
Amendamentul 425
Propunere de regulament
Articolul 79 – paragraful 2
Se aplică de la 1 ianuarie 2022.
Se aplică de la ... [6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].
Amendamentul 426
Propunere de regulament
Anexa I – tabel – rândul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2a.  Plumb

Bateriile portabile, încorporate în aparate sau nu, nu trebuie să conțină mai mult de 0,01 % plumb (exprimat sub formă de plumb metal) în greutate.

CAS 7439-92-1

 

Nr. CE 231-100-4 și compușii acestuia

 

Amendamentul 427
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)
(ca)  „rating al calității datelor” înseamnă o evaluare semicantitativă a criteriilor de calitate a unui set de date pe baza reprezentativității tehnologice, a reprezentativității geografice, a reprezentativității temporale și a exactității. Calitatea datelor se consideră a fi calitatea setului de date, astfel cum este documentată.
Amendamentul 428
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 – paragraful 2
Normele armonizate de calcul menționate la articolul 7 se bazează pe elementele esențiale incluse în prezenta anexă, sunt în conformitate cu cea mai recentă versiune a metodei referitoare la amprenta de mediu a produselor80 (PEF) și a normelor relevante referitoare la amprenta de mediu a produselor (PEFCR)81 ale Comisiei și reflectă acordurile internaționale și progresele tehnice/științifice din domeniul evaluării ciclului de viață82.
Normele armonizate de calcul menționate la articolul 7 se bazează pe elementele esențiale incluse în prezenta anexă, sunt în conformitate cu cea mai recentă versiune a metodei referitoare la amprenta de mediu a produselor80 (PEF) și a normelor relevante referitoare la amprenta de mediu a produselor (PEFCR)81 ale Comisiei și reflectă acordurile internaționale și progresele tehnice/științifice din domeniul evaluării ciclului de viață82. Elaborarea și actualizarea metodelor PEF și a PEFCR-urilor relevante sunt deschise și transparente și implică o reprezentare adecvată a organizațiilor societății civile, a mediului academic și a altor părți interesate.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=RO.
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=RO.
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf.
82 A se vedea https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
82 A se vedea https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
Amendamentul 429
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 a (nou)
2a.  Consumul de energie și contabilizarea energiei
La calcularea intensității emisiilor de carbon ale energiei consumate în diferitele etape și procese ale ciclului de viață al bateriei, enumerate la punctul 4, se folosesc datele privind emisiile medii de carbon ale țării în care s-a desfășurat acea activitate sau acel proces. Se folosesc factori de emisie mai mici numai atunci când operatorul economic poate demonstra în mod fiabil că regiunea unde s-a desfășurat activitatea specifică și care a alimentat cu energie operatorul economic sau procesele sale individuale sau alimentarea cu energie produc emisii mai mici decât emisiile medii de carbon ale țării. Acest lucru se dovedește printr-o probă că energia provine din regiunea respectivă și că are emisii mai mici de carbon sau cu ajutorul racordării directe la o sursă de energie regenerabilă sau la o sursă de energie cu emisii mai mici de carbon ori cu ajutorul unui contract care arată că există o legătură în timp și spațiu între alimentarea cu energie și consumul de energie al operatorului economic, aspect ce trebuie confirmat printr-o declarație de verificare independentă a unui terț.
Amendamentul 430
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 1 – tabel – rândul 2

Textul propus de Comisie

Achiziționarea materiilor prime și prelucrarea primară

Sunt incluse mineritul și prelucrarea primară, până la fabricarea celulelor de baterie și a componentelor bateriilor (materialele active, separatorul, electrolitul, carcasele, componentele active și pasive ale bateriilor) și componentele electrice/electronice.

Amendamentul

Achiziționarea materiilor prime și prelucrarea primară

Sunt incluse mineritul și alte aprovizionări relevante, precum și prelucrarea primară și transportul tuturor materiilor prime și al materialelor active, până la fabricarea celulelor de baterie și a componentelor bateriilor (materialele active, separatorul, electrolitul, carcasele, componentele active și pasive ale bateriilor) și componentele electrice/electronice.

Amendamentul 431
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 3
Faza de utilizare ar trebui exclusă din calculul amprentei de carbon pe durata ciclului de viață, deoarece nu este direct influențată de către producători, cu excepția cazului în care se demonstrează că alegerile făcute de producătorii de baterii în etapa de proiectare pot contribui chiar semnificativ la acest impact.
Faza de utilizare poate fi exclusă din calculul amprentei de carbon pe durata ciclului de viață numai atunci când producătorii pot demonstra în mod fiabil că alegerile în materie de proiectare au avut doar o contribuție neglijabilă la acest impact.
Amendamentul 432
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5 – paragraful 2
În special, toate datele de activitate referitoare la anodul, catodul, electrolitul, separatorul și carcasa celulelor se referă la un anumit model de baterie produs într-o anumită unitate de producție (și anume, nu se utilizează date de activitate implicite). Datele de activitate specifice bateriilor se utilizează împreună cu seturile de date secundare conforme cu normele relevante referitoare la amprenta de mediu a produsului.
În special, toate datele de activitate referitoare la materiile prime, anodul, catodul, electrolitul, separatorul și carcasa celulelor se referă la un anumit model de baterie produs într-o anumită unitate de producție (și anume, nu se utilizează date de activitate implicite). Datele de activitate specifice bateriilor se utilizează împreună cu seturile de date secundare conforme cu normele relevante referitoare la amprenta de mediu a produsului.
Amendamentul 433
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5 – paragraful 5 - liniuța 1
—  Etapa de achiziție a materiilor prime și de prelucrare primară
—  Etapa de achiziție a materiilor prime, inclusiv transportul, și de prelucrare primară
Amendamentul 434
Propunere de regulament
Anexa II – punctul 8 – paragraful 1
În funcție de distribuția valorilor din declarațiile privind amprenta de carbon a bateriilor introduse pe piața internă a UE, se va identifica un număr semnificativ de clase de performanță, categoria A fiind cea mai bună clasă, cu cea mai mică amprentă de carbon pe durata ciclului de viață, pentru a permite diferențierea produselor de piață.
În funcție de distribuția valorilor din declarațiile privind amprenta de carbon a bateriilor și din ratingurile calității datelor introduse pe piața internă a UE, se va identifica un număr semnificativ de clase de performanță, categoria A fiind cea mai bună clasă, cu cea mai mică amprentă de carbon pe durata ciclului de viață, pentru a permite diferențierea produselor de piață.
Amendamentul 435
Propunere de regulament
Anexa III – titlu
Parametri de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile portabile de uz general
Parametri de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile portabile
Amendamentul 436
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 1
1.  Capacitatea bateriei, sarcina electrică pe care o baterie o poate furniza în condiții specifice.
1.  Capacitatea bateriei, sarcina electrică pe care o baterie o poate furniza în condiții reale.
Amendamentul 437
Propunere de regulament
Anexa III – punctul 3
3.  Termenul de valabilitate (performanța privind descărcarea întârziată), scăderea relativă a duratei medii minime după o perioadă determinată de timp și în condiții specifice.
3.  Termenul de valabilitate (performanța privind descărcarea întârziată), scăderea relativă a duratei medii minime, având ca punct de referință capacitatea măsurată inițială, după o perioadă determinată de timp și în condiții specifice.
Amendamentul 438
Propunere de regulament
Anexa IV – titlu
Cerințe de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile industriale reîncărcabile și pentru bateriile vehiculelor electrice
Cerințe de performanță electrochimică și de durabilitate pentru bateriile mijloacelor de transport ușoare, pentru bateriile industriale și pentru bateriile vehiculelor electrice
Amendamentul 439
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 1 – punctul 3
3.  Rezistența internă (în ꭥ) și creșterea rezistenței interne (în %)
3.  Rezistența internă (în ꭥ), creșterea rezistenței interne (în %) și impedanța electrochimică (în ꭥ)
Amendamentul 440
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 1 – punctul 5
5.  O indicație a duratei lor de viață preconizate în condițiile pentru care au fost proiectate.
5.  Durata lor de viață preconizată în condițiile de referință pentru care au fost proiectate în cicluri și ani calendaristici.
Amendamentul 441
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
5a.  Autodescărcarea.
Amendamentul 442
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 2
„Capacitate teoretică” înseamnă numărul total de amperi-oră (Ah) care poate fi obținut de la o baterie complet încărcată, în anumite condiții.
„Capacitate teoretică” înseamnă numărul total de amperi-oră (Ah) care poate fi obținut de la o baterie complet încărcată, în anumite condiții de referință.
Amendamentul 443
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 3
„Pierderea capacității” înseamnă scăderea în timp și prin utilizare a sarcinii pe care o baterie o poate furniza la tensiunea nominală, în funcție de capacitatea teoretică inițială declarată de către producător.
„Pierderea capacității” înseamnă scăderea în timp și prin utilizare a sarcinii pe care o baterie o poate furniza la tensiunea nominală, în funcție de capacitatea teoretică inițială.
Amendamentul 444
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 4
„Putere” înseamnă cantitatea de energie pe care o baterie o poate furniza într-o anumită perioadă de timp.
„Putere” înseamnă cantitatea de energie pe care o baterie o poate furniza într-o anumită perioadă de timp în condiții de referință.
Amendamentul 445
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 6
„Rezistență internă” înseamnă opoziția față de fluxul de curent dintr-o celulă sau o baterie, și anume suma rezistenței electrice și a rezistenței ionice, contribuind la rezistența totală efectivă, inclusiv la proprietățile inductive/capacitive.
„Rezistență internă” înseamnă opoziția față de fluxul de curent dintr-o celulă sau o baterie în condiții de referință, și anume suma rezistenței electrice și a rezistenței ionice, contribuind la rezistența totală efectivă, inclusiv la proprietățile inductive/capacitive.
Amendamentul 446
Propunere de regulament
Anexa IV – partea A – paragraful 7 a (nou)
„Autodescărcare” înseamnă reducerea încărcării electrice stocate atunci când electrozii bateriei nu sunt conectați, de exemplu atunci când bateria este stocată sau nu este folosită pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu, 48 h, 168 h, 720 h, ceea ce face ca încărcarea bateriei să se reducă treptat în timp.
Amendamentul 447
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 6 – partea introductivă
6.  Propagarea termică
6.  Protecția împotriva propagării termice
Amendamentul 448
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 7 – paragraful 1
7.  Avarie mecanică produsă de forțe externe (cădere și lovire)
7.  Protecția împotriva avariei mecanice
Aceste teste simulează una sau mai multe situații în care o baterie în mod accidental cade sau este lovită de o sarcină grea și rămâne funcțională în scopul pentru care a fost proiectată. Criteriile de simulare a acestor situații ar trebui să reflecte utilizări efective.
Aceste teste simulează una sau mai multe situații în care o baterie este expusă în mod accidental la stres mecanic și rămâne funcțională în scopul pentru care a fost proiectată. Criteriile de simulare a acestor situații ar trebui să reflecte utilizări efective.
Amendamentul 449
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 9 a (nou)
9a.  Încercarea rezistenței la foc
Obiectivul încercării rezistenței la foc este de a expune bateria la foc și de a evalua riscul de explozie. Măsurarea energiei eliberate este un indicator important de siguranță.
Amendamentul 450
Propunere de regulament
Anexa V – punctul 9 b (nou)
9b.  Emisiile de gaze - măsurarea substanțelor periculoase
Bateriile pot conține cantități semnificative de materiale potențial periculoase, de exemplu electroliți foarte inflamabili și componente corozive și toxice. Dacă este expusă anumitor condiții, integritatea bateriei poate fi compromisă și se pot elibera gaze periculoase. Prin urmare, în timpul testelor de utilizare greșită și abuzivă, este important să se identifice și să se cuantifice substanțele care sunt eliberate din baterie.
Amendamentul 451
Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – paragraful 1 – punctul 5
5.  data introducerii pe piață;
eliminat
Amendamentul 452
Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
5a.  greutatea bateriei
Amendamentul 453
Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – paragraful 1 – punctul 7
7.  substanțele periculoase conținute în baterie, altele decât mercurul, cadmiul sau plumbul;
7.  substanțele periculoase conținute în baterie, a căror concentrație este mai mare de 0,1 % în procente de masă, altele decât mercurul, cadmiul sau plumbul;
Amendamentul 454
Propunere de regulament
Anexa VI – partea A – paragraful 1 – punctul 8
8.  materiile prime critice conținute în baterie.
eliminat
Amendamentul 455
Propunere de regulament
Anexa VI – partea Aa (nouă)
Aa.  Informații suplimentare despre baterii accesate prin codul QR
1.  data introducerii pe piață;
2.  materiile prime critice conținute în baterie, a căror concentrație este mai mare de 0,1 % în procente de masă;
3.  informații privind consumul de energie electrică, alte forme de energie și, după caz, alte resurse esențiale în timpul utilizării.
Amendamentul 456
Propunere de regulament
Anexa VI – partea C – paragraful 1
Codul QR este 100 % de culoare neagră și are o dimensiune ușor de citit de un cititor QR obișnuit, cum ar fi cele integrate în dispozitivele portabile de comunicare.
Codul QR are o culoare ce contrastează puternic cu fundalul său și o dimensiune ușor de citit de un cititor QR obișnuit, cum ar fi cele integrate în dispozitivele portabile de comunicare.
Amendamentul 457
Propunere de regulament
Anexa VIII – partea A – punctul 1 – paragraful 1
Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară că bateria îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 6, 9, 10, 11, 12, 13 și 14, care li se aplică.
Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 și asigură și declară că bateria îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 6, 9, 11, 13 și 14, care li se aplică.
Amendamentul 458
Propunere de regulament
Anexa VIII – partea B – punctul 1 – paragraful 1
Controlul intern al producției și verificarea supravegheată reprezintă o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 și asigură și declară că bateria îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 7, 8 și 39 care sunt aplicabile.
Controlul intern al producției și verificarea supravegheată reprezintă o procedură de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3, 4 și 5 și asigură și declară că bateria îndeplinește cerințele prevăzute la articolele 7, 8, 10, 12 și 39 care sunt aplicabile.
Amendamentul 507
Propunere de regulament
Anexa IX – punctul 4
4.  Obiectul declarației (identificarea bateriei care permite trasabilitatea): descrierea bateriei.
4.  Obiectul declarației (identificarea bateriei care permite trasabilitatea și care, dacă este cazul, poate include o imagine a bateriei): descrierea bateriei.
Amendamentul 459
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 1 – litera a a (nouă)
(aa)  fier;
Amendamentul 460
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 1 – litera a b (nouă)
(ab)  cupru;
Amendamentul 461
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 1 – litera a c (nouă)
(ac)  bauxită;
Amendamentul 462
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera a
(a)  aer;
(a)  aer, inclusiv poluarea aerului;
Amendamentul 463
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera b
(b)  apă;
(b)  apă, inclusiv accesul la apă, poluarea și secarea rezervelor de apă dulce, apa potabilă, a oceanelor și mărilor;
Amendamentul 464
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera c
(c)  sol;
(c)  sol, inclusiv contaminarea solului prin eliminarea și tratarea deșeurilor;
Amendamentul 465
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera d
(d)  biodiversitate;
(d)  biodiversitate, inclusiv daunele aduse faunei sălbatice, florei, habitatelor naturale și ecosistemelor;
Amendamentul 466
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera d a (nouă)
(da)  climă, inclusiv emisii de gaze cu efect de seră;
Amendamentul 467
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera d b (nouă)
(db)  gestionarea deșeurilor, inclusiv daunele cauzate de practicile de depozitare a deșeurilor miniere
Amendamentul 468
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera i
(i)  viața comunitară.
(i)  viața comunitară, inclusiv cea a populațiilor indigene;
Amendamentul 469
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 2 – litera i a (nouă)
(ia)  accesul la informații, participarea publicului la procesul de luare a deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu.
Amendamentul 470
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera c
(c)  Convenția privind diversitatea biologică – Decizia COP VIII/28 – Orientări voluntare privind evaluarea impactului care include biodiversitatea;
(c)  Convenția privind diversitatea biologică – inclusiv Decizia COP VIII/28 – Orientări voluntare privind evaluarea impactului care include biodiversitatea;
Amendamentul 471
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera c a (nouă)
(ca)  Acordul de la Paris al ONU;
Amendamentul 472
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera c b (nouă)
(cb)  cele opt convenții fundamentale ale OIM definite în Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă;
Amendamentul 473
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera c c (nouă)
(cc)  orice altă convenție internațională în domeniul mediului care este obligatorie pentru Uniune sau pentru statele sale membre;
Amendamentul 474
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera d
(d)  Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială;
eliminat
Amendamentul 475
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera e
(e)  Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri și
eliminat
Amendamentul 476
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera f
(f)  Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
eliminat
Amendamentul 477
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 – litera f a (nouă)
(fa)  orice altă convenție internațională privind drepturile omului care este obligatorie pentru Uniune sau pentru statele sale membre.
Amendamentul 478
Propunere de regulament
Anexa X – punctul 3 a (nou)
3a.  Principiile de diligență necesară recunoscute la nivel internațional aplicabile cerințelor obligației de diligență prevăzute la articolul 39 din prezentul regulament includ:
(a)  Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului;
(b)  Orientările OCDE pentru întreprinderile multinaționale;
(c)  Declarația tripartită de principii a OIM privind întreprinderile multinaționale și politica socială;
(d)  Orientările OCDE privind diligența necesară pentru o conduită responsabilă în afaceri;
(e)  Orientările OCDE privind diligența necesară referitoare la existența unui lanț de aprovizionare responsabil în cazul minereurilor provenite din zone afectate de conflicte și cu risc ridicat.
Amendamentul 479
Propunere de regulament
Anexa XI – punctul 1
1.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează rata de colectare ca procent obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii portabile – cu excepția deșeurilor de baterii provenite de la mijloacele de transport ușoare –, colectate în conformitate cu articolul 48 și, respectiv, cu articolul 55, dintr-un an calendaristic dat, dintr-un stat membru, la greutatea medie a acestor baterii pe care producătorii fie le vând direct utilizatorilor finali, fie le livrează unor terți pentru a le vinde utilizatorilor finali în respectivul stat membru în cursul respectivului an și în cei doi ani calendaristici anteriori.
1.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează rata de colectare ca procent obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii portabile colectate în conformitate cu articolul 48 și, respectiv, cu articolul 55, dintr-un an calendaristic dat, dintr-un stat membru, la greutatea medie a acestor baterii pe care producătorii fie le vând direct utilizatorilor finali, fie le livrează unor terți pentru a le vinde utilizatorilor finali în respectivul stat membru în cursul respectivului an și în cei doi ani calendaristici anteriori.
Amendamentul 480
Propunere de regulament
Anexa XI – punctul 1 a (nou)
1a.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul(2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează rata de colectare ca procent obținut prin împărțirea greutății deșeurilor de baterii portabile de uz general, colectate în conformitate cu articolul 48 și, respectiv, cu articolul 55, dintr-un an calendaristic dat, dintr-un stat membru, la greutatea medie a unor astfel de baterii pe care producătorii fie le vând direct utilizatorilor finali, fie le livrează unor terți pentru a le vinde utilizatorilor finali în respectivul stat membru în cursul respectivului an și în cei doi ani calendaristici anteriori.
Amendamentul 481
Propunere de regulament
Anexa XI – punctul 2
2.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează vânzările anuale de baterii portabile – cu excepția bateriilor pentru mijloacele de transport ușoare –, către utilizatorii finali, dintr-un an dat, sub formă de greutate a acestor baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul statului membru în anul în cauză, cu excepția bateriilor portabile care au părăsit teritoriul respectivului stat membru în respectivul an, înainte de a fi vândute utilizatorilor finali.
2.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează vânzările anuale de baterii portabile către utilizatorii finali, dintr-un an dat, sub formă de greutate a acestor baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul statului membru în anul în cauză, cu excepția bateriilor portabile care au părăsit teritoriul respectivului stat membru în respectivul an, înainte de a fi vândute utilizatorilor finali.
Amendamentul 482
Propunere de regulament
Anexa XI – punctul 2 a (nou)
2a.  Producătorii sau, atunci când sunt numite în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, care acționează în numele acestora, precum și statele membre calculează vânzările anuale de baterii portabile de uz general către utilizatorii finali, dintr-un an dat, sub forma greutății unor astfel de baterii puse la dispoziție pe piață pentru prima dată pe teritoriul statului membru în anul în cauză, cu excepția bateriilor portabile de uz general care au părăsit teritoriul respectivului stat membru în respectivul an, înainte de a fi vândute utilizatorilor finali.
Amendamentul 483
Propunere de regulament
Anexa XII – partea A – punctul 4
4.  Se aplică măsuri speciale de precauție și de siguranță pentru tratarea deșeurilor de baterii pe bază de litiu care trebuie să fie protejate împotriva expunerii la căldură excesivă, la apă sau împotriva oricărui tip de strivire sau deteriorare fizică în timpul manipulării, sortării și depozitării.
4.  Se aplică măsuri speciale de precauție și de siguranță pentru tratarea deșeurilor de baterii pe bază de litiu care trebuie să fie protejate împotriva expunerii la căldură excesivă, la apă sau împotriva oricărui tip de strivire sau deteriorare fizică în timpul manipulării și sortării și depozitării. Acestea trebuie depozitate într-un loc uscat, neexpus la temperaturi ridicate, foc sau lumină solară directă, depozitate în poziția în care sunt instalate în mod normal, în zone bine ventilate și protejate de apă și de ploaie. Deșeurile de baterii pe bază de litiu sunt acoperite și cu un covor din cauciuc electroizolant pentru înaltă tensiune. Depozitarea deșeurilor de baterii pe bază de litiu este marcată cu un indicator de avertizare și se depozitează numai bateriile care sunt suficient izolate împotriva scurtcircuitării .
Amendamentul 484
Propunere de regulament
Anexa XII – partea B – punctul 1 – litera b a (nouă)
(ba)  reciclarea a 85 % din greutatea medie a bateriilor nichel-cadmiu;
Amendamentul 485
Propunere de regulament
Anexa XII – partea B – punctul 2 – litera b a (nouă)
(ba)  reciclarea a + 85 % din greutatea medie a bateriilor nichel-cadmiu;
Amendamentul 486
Propunere de regulament
Anexa XII – partea B – punctul 2 – litera b b (nouă)
(bb)  reciclarea a 70 % din greutatea medie a altor deșeuri de baterii.
Amendamentul 487
Propunere de regulament
Anexa XII – partea C – punctul 1 – litera d
(d)  35 % pentru litiu;
(d)  70 % pentru litiu;
Amendamentul 488
Propunere de regulament
Anexa XII – partea C – punctul 2 – litera d
(d)  70 % pentru litiu;
(d)  90 % pentru litiu;
Amendamentul 489
Propunere de regulament
Anexa XIII – punctul 1 – litera r a (nouă)
(ra)  starea bateriei (primul ciclu de viață, deșeu, reparare, reafectare, reciclare).

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în temeiul articolului 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0031/2022).

Ultima actualizare: 21 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate