Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0353(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0031/2022

Predkladané texty :

A9-0031/2022

Rozpravy :

PV 09/03/2022 - 10
CRE 09/03/2022 - 10
CRE 13/06/2023 - 15

Hlasovanie :

PV 10/03/2022 - 2
PV 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 2
CRE 10/03/2022 - 9
PV 14/06/2023 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0077
P9_TA(2023)0237

Prijaté texty
PDF 653kWORD 241k
Štvrtok, 10. marca 2022 - Štrasburg
Batérie a použité batérie ***I
P9_TA(2022)0077A9-0031/2022

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 10. marca 2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o batériách a použitých batériách, o zrušení smernice 2006/66/ES a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/1020 (COM(2020)0798 – C9-0400/2020 – 2020/0353(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Batérie sú teda dôležitým zdrojom energie a jedným z kľúčových faktorov udržateľného rozvoja, ekologickej mobility, čistej energie a klimatickej neutrality. Očakáva sa, že dopyt po batériách bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť, najmä pokiaľ ide o cestné elektrické vozidlá, v ktorých sa využívajú batérie na účely trakcie, vďaka čomu sa čoraz viac zlepšuje globálne strategické postavenie tohto trhu. Vo významnej miere bude napredovať aj vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja batériových technológií. Vzhľadom na strategický význam batérií a s cieľom poskytnúť všetkým zúčastneným prevádzkovateľom právnu istotu a zabrániť diskriminácii, prekážkam obchodu a narušeniam trhu s batériami je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa parametrov udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, zberu, recyklácie a druhotného využitia batérií, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií o batériách. Treba vytvoriť harmonizovaný regulačný rámec na riešenie celého životného cyklu batérií, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii.
(2)  Batérie sú teda dôležitým zdrojom energie a jedným z kľúčových faktorov udržateľného rozvoja, ekologickej mobility, čistej energie a klimatickej neutrality. Očakáva sa, že dopyt po batériách bude v nadchádzajúcich rokoch rýchlo rásť, najmä pokiaľ ide o cestné elektrické vozidlá a ľahké dopravné prostriedky, v ktorých sa využívajú batérie na účely trakcie, vďaka čomu sa čoraz viac zlepšuje globálne strategické postavenie tohto trhu. Vo významnej miere bude napredovať aj vedecko-technický pokrok v oblasti vývoja batériových technológií. Vzhľadom na strategický význam batérií a s cieľom poskytnúť všetkým zúčastneným prevádzkovateľom právnu istotu a zabrániť diskriminácii, prekážkam obchodu a narušeniam trhu s batériami je potrebné stanoviť pravidlá týkajúce sa parametrov udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, zberu, recyklácie a druhotného využitia batérií, ako aj pravidlá týkajúce sa informácií pre spotrebiteľov a hospodárske subjekty o batériách. Treba vytvoriť harmonizovaný regulačný rámec na riešenie celého životného cyklu batérií, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Treba tiež aktualizovať právne predpisy Únie o nakladaní s odpadom z batérií a prijať opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním nepriaznivým vplyvom vzniku odpadu alebo ich znižovaním a nakladaním s odpadom, znižovaním vplyvu využívania zdrojov a zlepšovaním efektívnosti využívania zdrojov. Takéto opatrenia sú kľúčové pre prechod na obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo a netoxické prostredie a pre zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti a strategickej nezávislosti Únie. Môžu vytvárať dôležité hospodárske príležitosti, zvyšovať synergie medzi obehovým hospodárstvom a politikami v oblasti energetiky, klímy, dopravy, priemyslu a výskumu a chrániť životné prostredie a znižovať emisie skleníkových plynov.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky typy batérií a akumulátorov uvádzaných na trh alebo do prevádzky v rámci Únie, či už sú uvádzané samostatne alebo ako zabudovaná súčasť prístrojov, prípadne sú pri elektrických a elektronických prístrojoch a vozidlách dodávané inak. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či ide o batériu navrhnutú špecificky pre daný výrobok alebo o batériu na všeobecné použitie, a bez ohľadu na to, či je zabudovaná do výrobku alebo sa dodáva spolu s výrobkom, v ktorom sa má použiť, alebo samostatne.
(10)  Toto nariadenie by sa malo vzťahovať na všetky typy batérií a akumulátorov uvádzaných na trh alebo do prevádzky v rámci Únie, bez ohľadu na to, či boli vyrobené v Únii alebo dovezené, či už sú uvádzané samostatne alebo ako zabudovaná súčasť prístrojov, prípadne sú pri elektrických a elektronických prístrojoch a vozidlách dodávané inak. Toto nariadenie by sa malo uplatňovať bez ohľadu na to, či ide o batériu navrhnutú špecificky pre daný výrobok alebo o batériu na všeobecné použitie, a bez ohľadu na to, či je zabudovaná do výrobku alebo sa dodáva spolu s výrobkom, v ktorom sa má použiť, alebo samostatne.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  V rámci širokého rozsahu pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od chemického zloženia batérie. Vzhľadom na nový vývoj v oblasti používania batérií by sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií podľa smernice 2006/66/ES na prenosné batérie na jednej strane a na priemyselné batérie a automobilové batérie na strane druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v elektrických vozidlách a ktoré podľa smernice 2006/66/ES patria do kategórie priemyselných batérií, predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci počet cestných elektrických vozidiel veľký a stále rastúci segment trhu. Preto je vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v cestných vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v iných dopravných prostriedkoch vrátane prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej dopravy, naďalej patria do kategórie priemyselných batérií podľa tohto nariadenia. Termín priemyselná batéria zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú určené na používanie v rámci priemyselných činností, komunikačnej infraštruktúry, poľnohospodárskych činností alebo pri výrobe a distribúcii elektrickej energie. Okrem tohto neúplného zoznamu príkladov by sa za priemyselnú batériu mala považovať každá batéria, ktorá nie je prenosnou či automobilovou batériou ani batériou pre elektrické vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa batérie využívané na účely uskladňovania energie v súkromnej sfére či domácom prostredí považujú za priemyselné batérie. Okrem toho s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky batérie používané v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako sú elektrické bicykle a kolobežky, klasifikovali ako prenosné batérie, je potrebné objasniť vymedzenie pojmu „prenosné batérie“ a zaviesť hmotnostný limit pre takéto batérie.
(12)  V rámci širokého rozsahu pôsobnosti nariadenia je vhodné rozlišovať medzi rôznymi kategóriami batérií v súlade s ich návrhom a použitím, a to nezávisle od chemického zloženia batérie. Vzhľadom na nový vývoj a trhové rozpätie v oblasti používania batérií by sa mala ďalej rozvinúť klasifikácia batérií podľa smernice 2006/66/ES na prenosné batérie na jednej strane a na priemyselné batérie a automobilové batérie na strane druhej. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v elektrických vozidlách a ktoré podľa smernice 2006/66/ES patria do kategórie priemyselných batérií, predstavujú vzhľadom na rýchlo stúpajúci počet cestných elektrických vozidiel veľký a stále rastúci segment trhu. Preto je vhodné klasifikovať batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v cestných vozidlách, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá. Batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v iných dopravných prostriedkoch vrátane prostriedkov železničnej, vodnej či leteckej dopravy, naďalej patria do kategórie priemyselných batérií podľa tohto nariadenia. Batérie používané na trakciu v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako sú elektrické bicykle a elektrické kolobežky, neboli jasne klasifikované ako batérie podľa smernice 2006/66/ES a predstavujú významnú časť trhu vzhľadom na ich rastúce využívanie v mestskej udržateľnej mobilite. Preto je vhodné klasifikovať tieto batérie, ktoré sa používajú na účely trakcie v ľahkých dopravných prostriedkoch, ako novú kategóriu batérií pre elektrické vozidlá, najmä batérie pre ľahké dopravné prostriedky. Termín priemyselná batéria zahŕňa širokú skupinu batérií, ktoré sú určené na používanie v rámci priemyselných činností, komunikačnej infraštruktúry, poľnohospodárskych činností alebo pri výrobe a distribúcii elektrickej energie. Okrem tohto neúplného zoznamu príkladov by sa za priemyselnú batériu mala považovať každá batéria, ktorá nie je prenosnou či batériou pre ľahké dopravné prostriedky ani batériou pre elektrické vozidlo. Na účely tohto nariadenia sa batérie využívané na účely uskladňovania energie v súkromnej sfére či domácom prostredí považujú za priemyselné batérie.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Batérie by mali byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa optimalizovala ich výkonnosť, trvanlivosť a bezpečnosť a minimalizovala ich environmentálna stopa. Je vhodné stanoviť osobitné požiadavky na udržateľnosť dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, keďže takéto batérie predstavujú segment trhu, v prípade ktorého sa v nasledujúcich rokoch očakáva najväčší rast.
(13)  Batérie by mali byť navrhnuté a vyrobené tak, aby sa optimalizovala ich výkonnosť, trvanlivosť a bezpečnosť a minimalizovala ich environmentálna stopa. Je vhodné stanoviť osobitné požiadavky na udržateľnosť priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá, keďže takéto batérie predstavujú segment trhu, v prípade ktorého sa v nasledujúcich rokoch očakáva najväčší rast.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Malo by sa obmedziť používanie nebezpečných látok v batériách v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj zníženia výskytu takýchto látok v odpade. Preto je okrem obmedzení stanovených v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629 vhodné stanoviť obmedzenia týkajúce sa obsahu ortuti a kadmia v určitých typoch batérií. Zo zákazu týkajúceho sa obsahu kadmia by sa mali vyňať batérie používané vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES30 .
(15)  Malo by sa obmedziť používanie nebezpečných látok v batériách v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia, ako aj zníženia výskytu takýchto látok v odpade. Preto je okrem obmedzení stanovených v prílohe XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200629 vhodné stanoviť obmedzenia týkajúce sa obsahu ortuti, kadmia a olova v určitých typoch batérií. Zo zákazu týkajúceho sa obsahu kadmia by sa mali vyňať batérie používané vo vozidlách, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES30 . Komisia by mala s pomocou agentúry vykonať komplexné a systémové posúdenie nebezpečných látok v batériách. V tomto posúdení by sa mala sústrediť najmä na chemické zloženia batérií používaných vo veľkých množstvách na trhu, vyvíjajúce sa a novovznikajúce chemické zloženia a dostupnosť vhodných alternatív k oloveným priemyselným a automobilovým batériám a niklovo-kadmiových priemyselných batérií.
__________________
__________________
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).
30 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  Postup prijímania nových obmedzení a zmien súčasných obmedzení týkajúcich sa nebezpečných látok v batériách by sa mal plne zosúladiť s nariadením (ES) č. 1907/2006. V záujme účinného rozhodovania, koordinácie a riadenia súvisiacich technických, vedeckých a administratívnych aspektov tohto nariadenia by mala Európska chemická agentúra zriadená podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „agentúra“) vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s hodnotením rizík vyplývajúcich z látok vyskytujúcich sa pri výrobe a používaní batérií vrátane rizík, ktoré sa môžu objaviť po skončení ich životnosti, ako aj v súvislosti s hodnotením sociálno-ekonomických prvkov a s analýzou alternatív, a to v súlade s príslušnými usmerneniami agentúry. Výbory agentúry, ktoré sa zaoberajú hodnotením rizík a sociálno-ekonomickou analýzou, by preto mali uľahčovať vykonávanie určitých úloh, ktoré boli agentúre udelené na základe tohto nariadenia.
(17)  Postup prijímania nových obmedzení a zmien súčasných obmedzení týkajúcich sa nebezpečných látok v batériách by sa mal plne zosúladiť s nariadením (ES) č. 1907/2006. V záujme účinného rozhodovania, koordinácie a riadenia súvisiacich technických, vedeckých a administratívnych aspektov tohto nariadenia by medzi členskými štátmi, Európskou chemickou agentúrou zriadenou podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (ďalej len „agentúra“), Komisiou a zainteresovanými stranami mala existovať dobrá spolupráca, koordinácia a výmena informácií. Členské štáty a agentúra by mali vykonávať konkrétne úlohy v súvislosti s hodnotením rizík vyplývajúcich z látok vyskytujúcich sa pri výrobe a používaní batérií vrátane rizík, ktoré sa môžu objaviť po skončení ich životnosti, ako aj v súvislosti s hodnotením sociálno-ekonomických prvkov a s analýzou alternatív, a to v súlade s príslušnými usmerneniami agentúry. Výbory agentúry, ktoré sa zaoberajú hodnotením rizík a sociálno-ekonomickou analýzou, by preto mali uľahčovať vykonávanie určitých úloh, ktoré boli agentúre udelené na základe tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie bolo v súlade s akoukoľvek budúcou zmenou ustanovení nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo s inými budúcimi právnymi predpismi Únie týkajúcimi sa kritérií udržateľnosti pre nebezpečné látky a chemikálie, by Komisia mala posúdiť, či je potrebná zmena článku 6, článku 71 alebo prílohy I k tomuto nariadeniu alebo všetky tieto ustanovenia. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prípadnú zmenu týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Vďaka očakávanému rozsiahlemu využívaniu batérií napr. v sektore mobility či uskladňovania energie by malo dôjsť k zníženiu emisií uhlíka, no v záujme maximalizácie tohto potenciálu je nevyhnutné zabezpečiť nízku uhlíkovú stopu celkového životného cyklu batérií. Podľa pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov, ktoré sa týkajú dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií31, predstavuje v súvislosti s batériami druhú najvyššiu kategóriu vplyvu, ktorá nasleduje po využívaní nerastov a kovov, zmena klímy. K technickej dokumentácii týkajúcej sa dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, by preto malo byť pripojené vyhlásenie o uhlíkovej stope, ktoré by sa malo v prípade potreby týkať konkrétnej výrobnej šarže. Batérie sa vyrábajú v šaržiach, a to v istých množstvách a v určitých časových rámcoch. Harmonizácia technických pravidiel výpočtu uhlíkovej stopy pre všetky dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, je nevyhnutným predpokladom na zavedenie požiadavky, aby technická dokumentácia súvisiaca s batériami obsahovala vyhlásenie o uhlíkovej stope, a to v záujme následného stanovenia výkonnostných tried vzhľadom na uhlíkovú stopu, vďaka ktorým bude možné identifikovať batérie s celkovo nižšou uhlíkovou stopou. Nemožno očakávať, že na zmenu správania, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa Únie spočívajúceho v dekarbonizácii sektorov mobility a uskladňovania energie v súlade s medzinárodne dohodnutými cieľmi v oblasti zmeny klímy, bude postačovať iba plnenie požiadaviek súvisiacich s informovaním a jasným označovaním týkajúcim sa uhlíkovej stopy batérií32. Preto sa v nadväznosti na osobitné posúdenie vplyvu, ktorého cieľom je stanovenie týchto hodnôt, zavedú maximálne limity emisií uhlíka. Pri navrhovaní úrovne maximálneho limitu uhlíkovej stopy Komisia okrem iného zohľadní relatívne rozloženie hodnôt uhlíkovej stopy v batériách ponúkaných na trhu, intenzitu napredovania v súvislosti so znižovaním uhlíkovej stopy batérií uvádzaných na trh Únie a faktický a potenciálny prínos tohto opatrenia k naplneniu cieľov Únie v oblasti udržateľnej mobility a klimatickej neutrality do roku 2050. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť transparentnosť uhlíkovej stopy batérií a posunúť trh Únie smerom k nízkouhlíkovým batériám (bez ohľadu na miesto ich výroby) má význam postupne a kumulatívne zvyšovať požiadavky týkajúce sa uhlíkovej stopy. Uplatňovaním týchto požiadaviek dôjde k eliminácii emisií uhlíka v rámci životného cyklu batérií, čo bude predstavovať prínos k naplneniu cieľa Únie, ktorým je dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu. Zároveň to môže prispieť k vzniku ďalších politík na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni zahŕňajúcich napríklad stimuly či kritériá zeleného verejného obstarávania, ktorými sa podporí výroba batérií s menším vplyvom na životné prostredie.
(18)  Vďaka očakávanému rozsiahlemu využívaniu batérií napr. v sektore mobility či uskladňovania energie by malo dôjsť k zníženiu emisií uhlíka, no v záujme maximalizácie tohto potenciálu je nevyhnutné zabezpečiť nízku uhlíkovú stopu celkového životného cyklu batérií. Podľa pravidiel pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov, ktoré sa týkajú dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií31, predstavujú v súvislosti s batériami druhú najvyššiu kategóriu vplyvu, ktorá nasleduje po ťažbe a využívaní nerastov a kovov, emisie skleníkových plynov prehlbujúce zmenu klímy. K technickej dokumentácii týkajúcej sa priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, by preto malo byť pripojené vyhlásenie o uhlíkovej stope. Harmonizácia technických pravidiel výpočtu uhlíkovej stopy pre všetky priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh Únie, je nevyhnutným predpokladom na zavedenie požiadavky, aby technická dokumentácia súvisiaca s batériami obsahovala vyhlásenie o uhlíkovej stope, a to v záujme následného stanovenia výkonnostných tried vzhľadom na uhlíkovú stopu, vďaka ktorým bude možné identifikovať batérie s celkovo nižšou uhlíkovou stopou. Nemožno očakávať, že na zmenu správania, ktorá je potrebná na dosiahnutie cieľa Únie spočívajúceho v dekarbonizácii sektorov mobility a uskladňovania energie v súlade s medzinárodne dohodnutými cieľmi v oblasti zmeny klímy, bude postačovať iba plnenie požiadaviek súvisiacich s informovaním a jasným označovaním týkajúcim sa uhlíkovej stopy batérií32. Preto sa v nadväznosti na osobitné posúdenie vplyvu, ktorého cieľom je stanovenie týchto hodnôt, zavedú maximálne limity emisií uhlíka. Pri navrhovaní úrovne maximálneho limitu uhlíkovej stopy Komisia okrem iného zohľadní relatívne rozloženie hodnôt uhlíkovej stopy v batériách ponúkaných na trhu, intenzitu napredovania v súvislosti so znižovaním uhlíkovej stopy batérií uvádzaných na trh Únie a faktický a potenciálny prínos tohto opatrenia k naplneniu cieľov Únie v oblasti udržateľnej mobility a klimatickej neutrality najneskôr do roku 2050. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť transparentnosť uhlíkovej stopy batérií a posunúť trh Únie smerom k nízkouhlíkovým batériám (bez ohľadu na miesto ich výroby) má význam postupne a kumulatívne zvyšovať požiadavky týkajúce sa uhlíkovej stopy. Uplatňovaním týchto požiadaviek dôjde k eliminácii emisií uhlíka v rámci životného cyklu batérií, čo bude predstavovať prínos k cieľom v oblasti klímy, najmä k cieľu Únie, ktorým je dosiahnuť najneskôr do roku 2050 klimatickú neutralitu. Zároveň to môže prispieť k vzniku ďalších politík na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni zahŕňajúcich napríklad stimuly či kritériá zeleného verejného obstarávania, ktorými sa podporí výroba batérií s menším vplyvom na životné prostredie.
__________________
__________________
31 Environmentálna stopa výrobkov – kategórie týkajúce sa dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
31 Environmentálna stopa výrobkov – kategórie týkajúce sa dobíjateľných batérií s vysokou mernou hustotou energie v prípade mobilných aplikácií https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf.
32 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, dostupné na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
32 Parížska dohoda (Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4) a Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, dostupné na adrese https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18 a (nové)
(18a)  Maximálna prahová hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu by mala byť nadčasová a mala by sa postupne vyvíjať podľa najlepších dostupných výrobných a produkčných postupov. Preto pri prijímaní delegovaného aktu určujúceho maximálnu prahovú hodnotu uhlíkovej stopy počas životného cyklu by mala Európska komisia zohľadniť najlepšie dostupné výrobné procesy a zabezpečiť, aby zvolené technické kritériá boli v súlade s cieľom tohto nariadenia zabezpečiť, aby batérie uvádzané na trh Únie zaručovali vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Určité látky obsiahnuté v batériách, ako napríklad kobalt, olovo, lítium alebo nikel, sa získavajú z obmedzených zdrojov, ktoré v Únii nie sú ľahko dostupné, pričom Komisia niektoré z nich považuje za kritické suroviny. Ide o oblasť, v ktorej Európa potrebuje posilniť svoju strategickú autonómnosť a zvýšiť svoju odolnosť pri príprave na možné prerušenia dodávok v dôsledku zdravotných alebo iných kríz. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje zvýšenie obehovosti a efektívnosti využívania zdrojov s intenzívnejšou recykláciou a zhodnocovaním týchto surovín.
(19)  Určité látky obsiahnuté v batériách, ako napríklad kobalt, olovo, lítium alebo nikel, sa získavajú z obmedzených zdrojov, ktoré v Únii nie sú ľahko dostupné, pričom Komisia niektoré z nich považuje za kritické suroviny. V súlade s priemyselnou stratégiou Únie Európa potrebuje posilniť svoju strategickú autonómnosť vrátane uľahčovania investícií do tovární, ktoré budú vyrábať batérie vo veľkom rozsahu, a zvýšiť svoju odolnosť pri príprave na možné prerušenia dodávok v dôsledku zdravotných alebo iných kríz. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje zvýšenie obehovosti a efektívnosti využívania zdrojov s intenzívnejšou recykláciou a zhodnocovaním týchto surovín. Nahradenie obmedzených surovín alternatívnymi široko dostupnými materiálmi vrátane obnoviteľných surovín by takisto prispelo k posilneniu vlastnej výroby batérií a strategickej autonómie Únie. Preto je veľmi dôležité, aby Únia a členské štáty podporovali príslušné iniciatívy v oblasti výskumu a vývoja.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  S cieľom prihliadnuť na riziká súvisiace s dodávkou kobaltu, olova, lítia a niklu a posúdiť dostupnosť týchto materiálov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu cieľov týkajúcich sa minimálneho podielu recyklovaného obsahu kobaltu, olova, lítia alebo niklu vyskytujúcich sa v aktívnych materiáloch v batériách.
(21)  S cieľom prihliadnuť na riziká súvisiace s dodávkou kobaltu, olova, lítia a niklu a posúdiť dostupnosť týchto materiálov a vzhľadom na technický a vedecký pokrok by Komisia mala posúdiť, či je vhodné revidovať ciele týkajúce sa minimálneho podielu recyklovaného obsahu kobaltu, olova, lítia alebo niklu vyskytujúcich sa v aktívnych materiáloch v batériách, a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh na tento účel.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  S cieľom zohľadniť zmeny v technológiách výroby batérií, ktoré ovplyvňujú druhy materiálov, ktoré sa môžu zhodnotiť, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia o začlenenie ďalších surovín a príslušných cieľov do zoznamu minimálnych podielov recyklovaného obsahu vyskytujúceho sa v aktívnych materiáloch v batériách.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22
(22)  Komisii by sa preto mali udeliť vykonávacie právomoci, vďaka ktorým sa zabezpečia jednotné podmienky vykonávania pravidiel výpočtu a overovania množstva kobaltu, olova, lítia alebo niklu získaných z odpadu, ktoré sa vyskytuje v aktívnych materiáloch v batériách, a to pri jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, ako aj požiadavky na informácie týkajúce sa technickej dokumentácie.
(22)  Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia celoúniových jednotných podmienok týkajúcich sa vyhlásenia o zhodnotených materiáloch, ktoré by sa malo poskytovať v harmonizovanom formáte, a technickej dokumentácie, pokiaľ ide o ustanovenie formátu a technickej dokumentácie pre vyhlásenie o zhodnotených materiáloch.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Batérie uvádzané na trh Únie by mali byť trvanlivé a vysoko výkonné. Je preto potrebné stanoviť parametre výkonnosti a trvanlivosti pre prenosné batérie na všeobecné použitie, ako aj pre dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá. Neformálna pracovná skupina EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súčasnosti vypracúva požiadavky na trvanlivosť batérií inštalovaných v elektrických vozidlách, a preto sa v tomto nariadení ďalšie požiadavky na trvanlivosť nestanovujú. Na druhej strane, pokiaľ ide o batérie určené na uskladňovanie energie, existujúce metódy merania používané na testovanie výkonnosti a trvanlivosti batérií sa nepovažujú za dostatočne presné a reprezentatívne na zavedenie minimálnych požiadaviek. Zavedenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa výkonnosti a trvanlivosti týchto batérií by mali sprevádzať dostupné primerané harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie.
(23)  Batérie uvádzané na trh Únie by mali byť trvanlivé a vysoko výkonné. Je preto potrebné stanoviť parametre výkonnosti a trvanlivosti pre prenosné batérie, ako aj pre priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá. Neformálna pracovná skupina EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súčasnosti vypracúva požiadavky na trvanlivosť batérií inštalovaných v elektrických vozidlách, a preto by toto nariadenie malo byť v súlade s jej závermi. Na druhej strane, pokiaľ ide o batérie určené na uskladňovanie energie, existujúce metódy merania používané na testovanie výkonnosti a trvanlivosti batérií sa nepovažujú za dostatočne presné a reprezentatívne na zavedenie minimálnych požiadaviek. Zavedenie minimálnych požiadaviek týkajúcich sa výkonnosti a trvanlivosti týchto batérií by mali sprevádzať dostupné primerané harmonizované normy alebo spoločné špecifikácie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  V záujme zníženia vplyvu životného cyklu batérií na životné prostredie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a stanovenie minimálnych hodnôt týchto parametrov týkajúcich sa prenosných batérií na všeobecné použitie a dobíjateľných priemyselných batérií.
(24)  V záujme zníženia vplyvu životného cyklu batérií na životné prostredie by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a stanovenie minimálnych hodnôt týchto parametrov týkajúcich sa prenosných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a dobíjateľných priemyselných batérií.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)
(24a)  S cieľom zabezpečiť súdržnosť pravidiel Únie týkajúcich sa elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá vo vzťahu k technickým špecifikáciám neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie a vzhľadom na technický a vedecký pokrok by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu parametrov výkonnosti a trvanlivosti a minimálnych hodnôt týchto parametrov pre batérie pre elektrické vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  S niektorými nedobíjateľnými batériami na všeobecné použitie sa môže spájať neefektívne využívanie zdrojov a energie. Mali by sa stanoviť objektívne požiadavky týkajúce sa výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií, aby sa na trh uvádzalo menej nedobíjateľných nízkovýkonových prenosných batérií na všeobecné použitie, a to najmä v prípadoch, keď z posúdenia životného cyklu vyplýva celková environmentálna prínosnosť alternatívneho použitia dobíjateľných batérií.
(25)  S niektorými nedobíjateľnými batériami na všeobecné použitie sa môže spájať neefektívne využívanie zdrojov a energie. V niektorých zariadeniach sa však stále používajú nedobíjateľné batérie. Mali by sa stanoviť objektívne požiadavky týkajúce sa výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií, aby sa na trh uvádzalo menej nedobíjateľných nízkovýkonových prenosných batérií na všeobecné použitie. Komisia by mala v prípade konkrétnych skupín výrobkov, ktoré používajú nedobíjateľné batérie, na základe posúdenia životného cyklu posúdiť, či by alternatívne použitie dobíjateľných batérií viedlo k celkovému prínosu pre životné prostredie, a preto či by sa používanie nedobíjateľných prenosných batérií na všeobecné použitie malo postupne zastaviť. Malo by byť možné aj doplniť požiadavky tohto nariadenia o požiadavky stanovené vykonávacími opatreniami podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES1 pre konkrétne výrobky poháňané batériami.
______________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26
(26)  S cieľom zabezpečiť, aby sa prenosné batérie zabudované do prístrojov po skončení svojej životnosti pri zbere náležite triedili, spracúvali a vysokokvalitne recyklovali, je potrebné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí odstrániteľnosť a nahraditeľnosť týchto batérií v predmetných prístrojoch. Použité batérie by sa zároveň mali dať vymeniť s cieľom predĺžiť očakávanú životnosť prístrojov, ktorých sú súčasťou. Všeobecné ustanovenia tohto nariadenia možno doplniť o požiadavky stanovené pre konkrétne výrobky napájané batériami podľa vykonávacích opatrení v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES33. Ak sa z bezpečnostných dôvodov v iných právnych predpisoch Únie stanovujú konkrétnejšie požiadavky týkajúce sa odstránenia batérií z výrobkov (napr. hračiek), mali by sa uplatniť tieto osobitné pravidlá.
(26)  S cieľom zabezpečiť, aby sa prenosné batérie zabudované do prístrojov po skončení svojej životnosti pri zbere náležite triedili, spracúvali a vysokokvalitne recyklovali, je potrebné zaviesť ustanovenia, ktorými sa zabezpečí odstrániteľnosť a nahraditeľnosť týchto batérií v predmetných prístrojoch. Mali by sa stanoviť aj pravidlá pre batérie pre ľahké dopravné prostriedky. Použité batérie by sa zároveň mali dať vymeniť s cieľom predĺžiť očakávanú životnosť prístrojov, ktorých sú súčasťou. Všeobecné ustanovenia tohto nariadenia možno doplniť o požiadavky stanovené pre konkrétne výrobky napájané batériami podľa vykonávacích opatrení v zmysle smernice 2009/125/ES. Ak sa z bezpečnostných dôvodov v iných právnych predpisoch Únie stanovujú konkrétnejšie požiadavky týkajúce sa odstránenia batérií z výrobkov (napr. hračiek), mali by sa uplatniť tieto osobitné pravidlá. Mali by sa prijať aj ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa priemyselné batérie, automobilové batérie a batérie pre elektrické vozidlá mohli dať vybrať alebo nahradiť, pričom by sa mala zohľadniť ich odlišná povaha a osobitné bezpečnostné požiadavky.
__________________
33 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2009, s. 10).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Automobilové batérie, batérie z elektrických vozidiel, a priemyselné batérie by sa mali dať vybrať a vymeniť kvalifikovanými nezávislými prevádzkovateľmi. Mali by sa stanoviť ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa takéto batérie dali vybrať, vymeniť a demontovať. Je dôležité, aby sa bezpečnosť takýchto batérií pri oprave dala posúdiť na základe im prispôsobených nedeštruktívnych testov. V záujme uľahčenia opravy automobilových batérií, batérií pre elektrické vozidlá a priemyselných batérií by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o doplnenie tohto nariadenia s cieľom stanoviť kritériá odstrániteľnosti, nahraditeľnosti a demontáže automobilových batérií, batérií pre elektrické vozidlá a priemyselných batérií. S cieľom byť v stave posúdiť bezpečnosť takýchto batérií pri oprave by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o určenie príslušných nedeštruktívnych testovacích metód.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 b (nové)
(26b)  V záujme ďalšieho znižovania tvorby odpadu by sa vo vykonávacích právnych predpisoch týkajúcich sa ekodizajnu špecifického pre výrobky a v nadchádzajúcej iniciatíve udržateľných výrobkov mala podporovať interoperabilita batérií, konektorov a nabíjačiek medzi rôznymi druhmi výrobkov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 c (nové)
(26c)  Interoperabilita nabíjačiek v rámci špecifických kategórií batérií by mohla znížiť zbytočný odpad a náklady v prospech spotrebiteľov a iných koncových používateľov. Preto by malo byť možné batérie pre elektrické vozidlá, ľahké dopravné prostriedky, nabíjateľné batérie zaradené do osobitných kategórií elektrického a elektronického vybavenia nabíjať s využitím univerzálnych nabíjačiek, ktoré umožňujú interoperabilitu v rámci každej kategórie výrobkov. Toto nariadenie by preto malo obsahovať ustanovenia, ktorými sa od Komisie vyžaduje, aby posúdila, ako najlepšie zaviesť harmonizované normy pre jednotné nabíjačky uplatniteľné na tieto kategórie batérií najneskôr do 1. januára 2026. K tomuto posúdeniu by sa podľa potreby mal priložiť legislatívny návrhy.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Základným predpokladom fungovania a bezpečnosti mnohých výrobkov, prístrojov a služieb sú spoľahlivé batérie. Mali by byť preto navrhnuté a vyrobené tak, aby sa zaistilo ich bezpečné fungovanie a používanie. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý v prípade stacionárnych batériových systémov uskladňovania energie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú iné právne predpisy Únie. V prípade uvedených systémov uskladňovania energie by sa preto mali stanoviť parametre zohľadňované pri testovaní ich bezpečnosti.
(27)  Základným predpokladom fungovania a bezpečnosti mnohých výrobkov, prístrojov a služieb sú spoľahlivé batérie. Batérie by sa preto mali navrhovať a vyrábať tak, aby sa zabezpečila ich bezpečná prevádzka a používanie, aby sa nespôsobovala ujma ľuďom alebo životnému prostrediu či majetku alebo aby sa nespôsobovalo ich poškodenie. Tento aspekt je obzvlášť dôležitý pre batérie v stacionárnych batériových systémoch uskladňovania energie, na ktoré sa v súčasnosti nevzťahujú iné právne predpisy Únie. V prípade uvedených batérií by sa preto mali stanoviť parametre zohľadňované pri testovaní ich bezpečnosti a mali by sa doplniť o uplatňované normy CEN, CENELEC a IEC.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Batérie by sa mali označovať, a to s cieľom poskytnúť koncovým používateľom transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a ich kľúčových vlastnostiach, poskytnúť im takéto informácie aj o použitých batériách a umožniť im pri nákupe batérií a ich zbavovaní sa robiť informované rozhodnutia, ako aj s cieľom umožniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom náležitým spôsobom spracúvať použité batérie. Batérie by mali byť označené všetkými potrebnými informáciami o ich hlavných vlastnostiach vrátane ich kapacity a obsahu určitých nebezpečných látok. V záujme priebežnej dostupnosti informácií by sa tieto informácie mali sprístupniť aj prostredníctvom kódov QR.
(28)  Batérie by sa mali označovať, a to s cieľom poskytnúť koncovým používateľom transparentné, spoľahlivé a jasné informácie o batériách a ich kľúčových vlastnostiach, poskytnúť im takéto informácie aj o použitých batériách a umožniť im pri nákupe batérií a ich zbavovaní sa robiť informované rozhodnutia, ako aj s cieľom umožniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom náležitým spôsobom spracúvať použité batérie. Batérie by mali byť označené všetkými potrebnými informáciami o ich hlavných vlastnostiach vrátane ich kapacity, výrobných charakteristík a obsahu určitých nebezpečných látok. V záujme priebežnej dostupnosti informácií by sa tieto informácie mali sprístupniť aj prostredníctvom kódov QR, ktoré by mali dodržiavať usmernenia normy ISO/IEC 18004. Kód QR vytlačený alebo vyrazený na všetkých batériách by mal umožniť prístup k preukazu batérie. Etikety a kódy QR by mali byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/8821.
__________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/882 zo 17. apríla 2019 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb (Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 70).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Informácie o výkonnosti batérií majú zásadný význam, lebo zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť koncových používateľov, teda spotrebiteľov, a predovšetkým poskytujú jednotný základ pri porovnávaní rôznych batérií pred rozhodnutím o ich nákupe. Preto by sa prenosné batérie na všeobecné použitie a automobilové batérie mali označovať etiketou, ktorá obsahuje informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia. Zároveň je dôležité usmerniť koncového používateľa s cieľom zabezpečiť, aby sa použitých batérií zbavil primeraným spôsobom.
(29)  Informácie o výkonnosti batérií majú zásadný význam, lebo zabezpečujú riadnu a včasnú informovanosť koncových používateľov, najmä spotrebiteľov, a predovšetkým poskytujú jednotný základ pri porovnávaní rôznych batérií pred rozhodnutím o ich nákupe. Preto by sa prenosné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a automobilové batérie mali označovať etiketou, ktorá obsahuje informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia a o ich očakávanej životnosti. Zároveň je dôležité usmerniť koncového používateľa s cieľom zabezpečiť, aby sa použitých batérií zbavil primeraným spôsobom.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  Dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie s kapacitou nad 2 kWh by mali obsahovať systém riadenia batérií uchovávajúci údaje tak, aby koncový používateľ alebo akákoľvek iná tretia strana konajúca v jeho mene dokázali kedykoľvek určiť stav batérie a jej očakávanú životnosť. V záujme zmeny účelu alebo repasácie batérie by sa malo zabezpečiť, aby mala osoba, ktorá si zakúpila batériu alebo akákoľvek tretia strana konajúca v jej mene, kedykoľvek prístup k systému riadenia batérie, a to na účely posúdenia jej zostatkovej hodnoty, uľahčenia jej opätovného použitia, zmeny účelu alebo repasácie, ako aj jej sprístupnenia nezávislým agregátorom v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/94434, ktorí prevádzkujú virtuálne elektrárne v elektrizačných sústavách. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať popri právnom predpise Únie týkajúcom sa typového schvaľovania vozidiel, a to vrátane technických špecifikácií, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súvislosti s prístupom k údajom v elektrických vozidlách.
(30)  Batérie v rámci stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie, ľahkých dopravných batérií a batérií pre elektrické vozidlá obsahujú systém riadenia batérií, v ktorom sa uchovávajú údaje. Tento systém riadenia batérií by mal obsahovať informácie o stave, bezpečnosti a očakávanej životnosti batérií tak, aby koncový používateľ alebo akákoľvek iná tretia strana konajúca v jeho mene dokázali kedykoľvek tieto aspekty určiť. V záujme uľahčenia opätovného použitia, zmeny účelu alebo repasácie batérie by sa malo zabezpečiť, aby mala osoba, ktorá si zakúpila batériu alebo akákoľvek tretia strana konajúca v jej mene, kedykoľvek neprepísateľné údaje o prístupe k systému riadenia batérie, a to na účely posúdenia jej zostatkovej hodnoty, uľahčenia prípravy jej opätovného použitia, opätovného použitia, prípravy na zmenu účelu, zmeny účelu alebo repasácie, ako aj jej sprístupnenia nezávislým agregátorom v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/94434 , ktorí prevádzkujú virtuálne elektrárne v elektrizačných sústavách vrátane potrebných prvkov umožňujúcich prevádzku služieb napojenia vozidiel na sieť. S cieľom uľahčiť ich zavádzanie a používanie v Únii by batérie pre elektrické vozidlá a batérie pre ľahké dopravné prostriedky mali mať v reálnom čase k dispozícii neprepísateľné palubné údaje týkajúce sa stavu batérií, ich úrovne nabitia, cieľového bodu nabitia batérií a kapacity. Systém riadenia batérií elektrických vozidiel by mal mať aj komunikačnú funkciu, aby bolo možné disponovať inteligentnými funkciami nabíjania, ako napríklad nabíjanie vozidiel zo siete, palubné nabíjanie, nabíjanie vozidla z vozidla a nabíjanie vozidla z energetickej banky a nabíjanie energetickým prepojením vozidla a budovy. Táto požiadavka by sa mala uplatňovať popri právnom predpise Únie týkajúcom sa typového schvaľovania vozidiel, a to vrátane technických špecifikácií, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie v súvislosti s prístupom k údajom v elektrických vozidlách. Technické špecifikácie založené na globálnych technických predpisoch EHK OSN (GTP EHK OSN) by sa mali hneď, keď sa začnú uplatňovať v práve Únie, považovať za referenčnú hodnotu pre údaje o parametroch na určenie stavu a očakávanej životnosti batérií, ktoré má obsahovať systém riadenia batérií.
__________________
__________________
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125).
34 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/944 z 5. júna 2019 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou a o zmene smernice 2012/27/EÚ (Ú. v. EÚ L 158, 14.6.2019, s. 125).
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  Mnohé požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov vyplývajúce z tohto nariadenia vrátane požiadaviek na výkonnosť, trvanlivosť, zmenu účelu a bezpečnosť by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové meracie a výpočtové metodiky. V záujme odstránenia prekážok obchodu by preto malo na celoúnijnej úrovni dôjsť k harmonizácii noriem. Takéto metódy a normy by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať používanie daného výrobku v reálnych podmienkach, odrážať štandardné vzorce spotrebiteľského správania a mali by byť spoľahlivé, aby nedochádzalo k ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu. Po prijatí odkazu na takúto normu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/201235 a po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie je potrebné stanoviť predpoklad zhody s uvedenými požiadavkami prijatými na základe tohto nariadenia, a to za podmienky, že výsledkami daných metód sa preukáže dosiahnutie minimálnych hodnôt, ktoré sú stanovené v prípade uvedených základných požiadaviek. V prípade neuverejnenia noriem v čase, keď sa majú uplatňovať požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov, by Komisia mala prostredníctvom vykonávacích aktov prijať spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavaním by sa mal zároveň zabezpečiť spomínaný predpoklad zhody. Ak sa neskôr zistia nedostatky v spoločných špecifikáciách, Komisia by mala príslušné spoločné špecifikácie zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom vykonávacieho aktu.
(31)  Mnohé požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov vyplývajúce z tohto nariadenia vrátane požiadaviek na výkonnosť, trvanlivosť, zmenu účelu a bezpečnosť by sa mali merať pomocou spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, v ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové merania, normy a výpočtové metodiky. V záujme odstránenia prekážok obchodu by preto malo na celoúnijnej úrovni dôjsť k harmonizácii noriem. Takéto metódy a normy by mali v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať používanie daného výrobku v reálnych podmienkach, odrážať štandardné vzorce spotrebiteľského správania a mali by byť spoľahlivé, aby nedochádzalo k ich úmyselnému či neúmyselnému obchádzaniu. Po prijatí odkazu na takúto normu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 a po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie je potrebné stanoviť predpoklad zhody s uvedenými požiadavkami prijatými na základe tohto nariadenia, a to za podmienky, že výsledkami daných metód sa preukáže dosiahnutie minimálnych hodnôt, ktoré sú stanovené v prípade uvedených základných požiadaviek. S cieľom zabrániť duplicite noriem, maximalizovať ich efektívnosť a zahrnúť do nich najlepšie odborné znalosti a najnovšie poznatky by Komisia mala požiadať jednu alebo viaceré európske normalizačné organizácie o vypracovanie normy, ak takáto norma neexistuje. V prípade neuverejnenia noriem v čase, keď sa majú uplatňovať požiadavky týkajúce sa konkrétnych výrobkov, a v prípade neuspokojivej odpovede príslušnej európskej normalizačnej organizácie by Komisia mala vo výnimočných, odôvodnených prípadoch a po konzultácii s príslušnými zainteresovanými stranami prostredníctvom vykonávacích aktov prijať spoločné špecifikácie, ktorých dodržiavaním by sa mal zároveň zabezpečiť spomínaný predpoklad zhody. Ak sa neskôr zistia nedostatky v spoločných špecifikáciách, Komisia by mala príslušné spoločné špecifikácie zmeniť alebo zrušiť prostredníctvom vykonávacieho aktu.
__________________
__________________
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
35 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12).
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 a (nové)
(31a)  Aktívna účasť na činnosti medzinárodných výborov pre normalizáciu je dôležitým strategickým predpokladom pre uvedenie budúcich technológií na trh. V niektorých prípadoch je Únia v týchto výboroch zastúpená nedostatočne. Komisia a členské štáty by preto mali aktívne podporovať činnosť európskych spoločností v takýchto medzinárodných výboroch pre normalizáciu. Skôr než Komisia zváži prijatie noriem formou sekundárnych právnych predpisov, mala by dôkladne posúdiť prácu vykonanú na medzinárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31 b (nové)
(31b)  Komisia by mala zabezpečiť konzistentnosť, pokiaľ ide o harmonizované normy a spoločné špecifikácie podľa tohto nariadenia, ako aj pri revízii nariadenia (EÚ) č. 1025/2012.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32
(32)  V záujme zabezpečenia účinného prístupu k informáciám na účely dohľadu nad trhom, prispôsobenia sa novým technológiám a zabezpečenia odolnosti v prípade globálnych kríz, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19, by malo byť možné poskytovať informácie o zhode so všetkými aktmi Únie uplatniteľnými na batérie na internete, a to formou jediného EÚ vyhlásenia o zhode.
(32)  V záujme zabezpečenia účinného prístupu k informáciám na účely dohľadu nad trhom, prispôsobenia sa novým technológiám a zabezpečenia odolnosti v prípade globálnych kríz, akou je aj pandémia ochorenia COVID-19, by sa informácie o zhode so všetkými aktmi Únie uplatniteľnými na batérie mohli poskytovať na internete, a to formou jediného EÚ vyhlásenia o zhode.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35
(35)  Vybrané moduly však neodrážajú určité špecifické aspekty batérií, a teda je potrebné prispôsobiť ich na účely postupu posudzovania zhody. V záujme zohľadnenia novosti a zložitosti požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, ako aj v záujme zabezpečenia zhody batérií uvádzaných na trh s právnymi požiadavkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v súvislosti so zmenou postupov posudzovania zhody doplnením krokov overovania alebo zmenou modulu posudzovania na základe vývoja na trhu s batériami alebo v hodnotovom reťazci v oblasti batérií.
(35)  Vybrané moduly však neodrážajú určité špecifické aspekty batérií, a teda je potrebné prispôsobiť ich na účely postupu posudzovania zhody. V záujme zohľadnenia novosti a zložitosti požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania, ktoré sa stanovujú v tomto nariadení, ako aj v záujme zabezpečenia zhody batérií uvádzaných na trh s právnymi požiadavkami by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, a to v súvislosti so zmenou postupov posudzovania zhody doplnením krokov overovania alebo zmenou modulu posudzovania na základe vývoja na trhu s batériami alebo v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Na zabezpečenie súladu s požiadavkami v oblasti udržateľnosti a povinnosťami náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci stanovenými v tomto nariadení sú potrebné spoľahlivé postupy posudzovania zhody.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38
(38)  Vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania batérií a s cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality pri vykonávaní posudzovania zhody batérií je potrebné stanoviť požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov zapojených do posudzovania, samotnej notifikácie a monitorovania notifikovaných orgánov. Predovšetkým by sa mala zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť notifikujúceho orgánu vzhľadom na jeho činnosť. Okrem toho by sa od notifikujúcich orgánov malo vyžadovať, aby chránili dôvernosť informácií, ktoré získajú, no i tak by mali byť schopné vymieňať si informácie o notifikovaných orgánoch s vnútroštátnymi orgánmi, notifikujúcimi orgánmi iných členských štátov a Komisiou, a tak zabezpečovať konzistentnosť posudzovania zhody.
(38)  Vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, výkonnosti, bezpečnosti, označovania a informovania v prípade batérií a s cieľom zabezpečiť konzistentnú úroveň kvality pri vykonávaní posudzovania zhody batérií je potrebné stanoviť požiadavky týkajúce sa notifikujúcich orgánov zapojených do posudzovania, samotnej notifikácie a monitorovania notifikovaných osôb. Predovšetkým by sa mala zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť notifikujúceho orgánu vzhľadom na jeho činnosť a orgán by mal mať dostatočný počet technicky spôsobilých zamestnancov na plnenie svojich úloh. Okrem toho by sa od notifikujúcich orgánov malo vyžadovať, aby chránili dôvernosť informácií, ktoré získajú, no i tak by mali byť schopné vymieňať si informácie o notifikovaných orgánoch s vnútroštátnymi orgánmi, notifikujúcimi orgánmi iných členských štátov a Komisiou, a tak zabezpečovať konzistentnosť posudzovania zhody.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 39
(39)  Je nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoje úlohy na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a autonómnosti. Mali by sa preto stanoviť požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované s cieľom poskytovať činnosti posudzovania zhody. Tieto požiadavky by sa mali naďalej uplatňovať ako základný predpoklad zachovania odbornej spôsobilosti notifikovaného orgánu. Na zabezpečenie svojej autonómie by sa od notifikovaného orgánu a jeho zamestnancov malo vyžadovať, aby si zachovali nezávislosť od hospodárskych subjektov v hodnotovom reťazci v oblasti batérií a od iných podnikov vrátane obchodných združení a materských či dcérskych spoločností. Od notifikovaného orgánu by sa malo vyžadovať, aby dokumentačne podložil svoju nezávislosť a danú dokumentáciu poskytol notifikujúcemu orgánu.
(39)  Je nevyhnutné, aby všetky notifikované orgány vykonávali svoje úlohy na rovnakej úrovni a za podmienok spravodlivej hospodárskej súťaže a autonómnosti. Mali by sa preto stanoviť požiadavky na orgány posudzovania zhody, ktoré si želajú byť notifikované s cieľom poskytovať činnosti posudzovania zhody. Tieto požiadavky by sa mali naďalej uplatňovať ako základný predpoklad zachovania odbornej spôsobilosti notifikovaného orgánu. Na zabezpečenie svojej autonómie by sa od notifikovaného orgánu a jeho zamestnancov malo vyžadovať, aby si zachovali nezávislosť od hospodárskych subjektov v hodnotovom reťazci v oblasti batérií a od iných podnikov vrátane obchodných združení a materských či dcérskych spoločností. Od notifikovaného orgánu by sa malo vyžadovať, aby dokumentačne podložil svoju nezávislosť a danú dokumentáciu poskytol notifikujúcemu orgánu. Mali by sa požadovať aj rotujúce tímy a primerané lehoty na zváženie.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42
(42)  Vzhľadom na to, že služby, ktoré ponúkajú notifikované orgány v členskom štáte, by sa mohli týkať batérií sprístupňovaných na trhu v celej Únii, je vhodné poskytnúť ostatným členským štátom a Komisii možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovaným orgánom námietky. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom požiadať notifikujúci orgán o prijatie nápravných opatrení v prípade, že notifikovaný orgán už požiadavky tohto nariadenia nespĺňa alebo ich prestal spĺňať.
(42)  Vzhľadom na to, že služby, ktoré ponúkajú notifikované osoby v členskom štáte, by sa mohli týkať batérií sprístupňovaných na trhu v celej Únii, je vhodné poskytnúť ostatným členským štátom, Komisii, hospodárskym subjektom a príslušným zainteresovaným stranám možnosť vzniesť v súvislosti s notifikovanou osobou námietky. Komisia by počas vyšetrovania mala požiadať o radu skúšobné zariadenie Únie určené v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom požiadať notifikujúci orgán o prijatie nápravných opatrení v prípade, že notifikovaný orgán už požiadavky tohto nariadenia nespĺňa alebo ich prestal spĺňať.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43
(43)  V záujme uľahčenia a urýchlenia postupu posudzovania zhody, certifikácie a v konečnom dôsledku aj prístupu na trh a vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania batérií je mimoriadne dôležité, aby mali notifikované orgány nepretržitý prístup k všetkým potrebným testovacím zariadeniam a vybaveniu a aby dané postupy uplatňovali bez vytvárania zbytočnej záťaže pre hospodárske subjekty. Z tohto istého dôvodu a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi je potrebné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody konzistentne.
(43)  V záujme uľahčenia a urýchlenia postupu posudzovania zhody, certifikácie a v konečnom dôsledku aj prístupu na trh a vzhľadom na novosť a zložitosť požiadaviek týkajúcich sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania v prípade batérií je mimoriadne dôležité, aby mali notifikované osoby nepretržitý prístup k všetkým potrebným testovacím zariadeniam a vybaveniu a aby dané postupy uplatňovali bez vytvárania zbytočnej záťaže pre hospodárske subjekty. Z tohto istého dôvodu a s cieľom zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi je potrebné, aby notifikované orgány uplatňovali postupy posudzovania zhody konzistentne.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 51
(51)  Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by mali hospodárske subjekty v rámci svojich kontaktných údajov uvádzať okrem poštovej adresy aj svoju webovú adresu.
(51)  Na uľahčenie komunikácie medzi hospodárskymi subjektmi, orgánmi dohľadu nad trhom a spotrebiteľmi by mali hospodárske subjekty v rámci svojich kontaktných údajov uvádzať telefónne číslo, poštovú, e-mailovú a webovú adresu.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 52
(52)  Je potrebné zabezpečiť, aby batérie z tretích krajín vstupujúce na trh Únie spĺňali ustanovenia tohto nariadenia, či už ide o batérie dovážané samostatne alebo ako súčasť výrobkov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť predovšetkým to, aby zhotovitelia v súvislosti s týmito batériami vykonali náležité postupy posudzovania zhody.- Malo by sa preto zaviesť ustanovenie, v ktorom sa dovozcom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby batérie, ktoré uvádzajú na trh a do prevádzky, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, a aby bolo označenie CE na batériách a súvisiaca dokumentácia vypracovaná zhotoviteľmi k dispozícii na účely inšpekcie uskutočňovanej vnútroštátnymi orgánmi.
(52)  Je potrebné zabezpečiť, aby batérie z tretích krajín vstupujúce na trh Únie spĺňali ustanovenia tohto nariadenia a príslušné uplatniteľné právne predpisy Únie, či už ide o batérie dovážané samostatne alebo ako súčasť výrobkov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť predovšetkým to, aby zhotovitelia v súvislosti s týmito batériami vykonali náležité postupy posudzovania zhody. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zabezpečeniu toho, aby bol audit požiadaviek tohto nariadenia týkajúcich sa procesu výroby batérií vykonaný treťou stranou spoľahlivý a nezávislý. Preto by sa mal zabezpečiť súlad s vyhlásením o uhlíkovej stope, recyklovanom obsahu, ako aj povinnostiach v oblasti náležitej starostlivosti týkajúcich sa ľudských práv a hodnotového reťazca v oblasti batérií stanovených v tomto nariadení. Malo by sa preto zaviesť ustanovenie, v ktorom sa dovozcom ukladá povinnosť zabezpečiť, aby batérie, ktoré uvádzajú na trh a do prevádzky, spĺňali požiadavky tohto nariadenia, a aby bolo označenie CE na batériách a súvisiaca dokumentácia vypracovaná zhotoviteľmi k dispozícii na účely inšpekcie uskutočňovanej vnútroštátnymi orgánmi. Tieto orgány, najmä pri vykonávaní kontrol výrobkov vstupujúcich na trh Únie z tretích krajín, by mali zabezpečiť dôsledné presadzovanie práva Únie účinnou a jednotnou úrovňou kontroly v súlade s nariadením (EÚ) 2019/1020.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 53
(53)  Pri uvádzaní batérie na trh alebo do prevádzky by mal každý dovozca na batérii uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu. Výnimky by sa mali stanoviť pre také prípady, keď to vzhľadom na veľkosť batérie nie je možné. Patria sem prípady, keby dovozca musel na označenie batérie názvom a adresou otvoriť jej balenie, alebo keď na batérii nemožno uviesť tieto informácie vzhľadom na jej príliš malú veľkosť.
(53)  Pri uvádzaní batérie na trh alebo do prevádzky by mal každý dovozca na batérii uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo. Výnimky by sa mali stanoviť pre také prípady, keď to vzhľadom na veľkosť batérie nie je možné, pretože batéria je príliš malá na to, aby na nej bolo možné uviesť tieto informácie. Výnimky by sa mali povoliť aj v prípadoch, keby dovozca musel na označenie batérie názvom a inými kontaktnými údajmi otvoriť jej balenie. V týchto výnimočných prípadoch by mal dovozca poskytovať tieto informácie v dokumente priloženom k tejto batérii alebo iným okamžite dostupným spôsobom. Ak je batéria zabalená, tieto informácie by sa mali uviesť na jej balení.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56
(56)  Vzhľadom na to, že distribútori a dovozcovia majú k trhu blízko, mali by sa podieľať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa do nich zapájať a týmto orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej batérie.
(56)  Vzhľadom na to, že distribútori, dovozcovia a poskytovateľ logistických služieb vrátane trhovísk majú k trhu blízko, mali by sa podieľať na úlohách spojených s dohľadom nad trhom, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, a mali by byť pripravení aktívne sa do nich zapájať a týmto orgánom poskytovať všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetnej batérie.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 57
(57)  Zabezpečenie vysledovateľnosti batérie v rámci celého dodávateľského reťazca prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, ktorou je dohľadať hospodárske subjekty, ktoré uviedli na trh nevyhovujúce batérie či ich na ňom sprístupnili, alebo ich uviedli do prevádzky. Od hospodárskych subjektov by sa preto malo vyžadovať, aby počas určitého obdobia uchovávali informácie o svojich transakciách s batériami.
(57)  Zabezpečenie vysledovateľnosti batérie v rámci celého dodávateľského reťazca prispieva k zjednodušeniu a zefektívneniu dohľadu nad trhom a spotrebiteľom poskytuje transparentnosť. Efektívny systém vysledovateľnosti uľahčuje úlohu orgánov dohľadu nad trhom, ktorou je dohľadať hospodárske subjekty, ktoré uviedli na trh nevyhovujúce batérie či ich na ňom sprístupnili, alebo ich uviedli do prevádzky. Od hospodárskych subjektov by sa preto malo vyžadovať, aby počas určitého obdobia uchovávali informácie o svojich transakciách s batériami, a to aj elektronicky.
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 59
(59)  Tieto suroviny dodáva len málo krajín, no treba uviesť, že v dôsledku nízkych štandardov riadenia môže v istých prípadoch dôjsť k prehĺbeniu environmentálnych a sociálnych problémov. Ťažba a rafinácia kobaltu a niklu súvisia so širokou škálou sociálnych a environmentálnych záležitostí, medzi ktoré patrí otázka potenciálu nebezpečnosti pre životné prostredie či problematika ľudského zdravia. Sociálne a environmentálne vplyvy prírodného grafitu sú síce menej závažné, no jeho ťažba pozostáva z mnohých drobných manuálnych činností realizovaných prevažne v neformálnom prostredí, ktoré môžu mať vážny vplyv na zdravie i životné prostredie, a to vrátane neregulárneho zatvárania baní a absencie rekultivácie prostredia, ktoré vyúsťujú do ničenia ekosystémov a pôd. Očakávaný nárast využívania lítia pri výrobe batérií pravdepodobne vyvolá ďalší tlak na ťažobné a rafinačné operácie, a preto sa odporúča zahrnutie lítia do škály povinností týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Očakávaný masívny vzostup dopytu po batériách v Únii by nemal prispieť k nárastu takýchto environmentálnych a sociálnych rizík.
(59)  Tieto suroviny dodáva len málo krajín, no treba uviesť, že v dôsledku nízkych štandardov riadenia môže v istých prípadoch dôjsť k prehĺbeniu environmentálnych a sociálnych problémov. Ťažba a rafinácia kobaltu, medi, niklu, železa a bauxitu súvisia so širokou škálou sociálnych a environmentálnych záležitostí, medzi ktoré patrí otázka potenciálu nebezpečnosti pre životné prostredie či problematika ľudského zdravia. Sociálne a environmentálne vplyvy prírodného grafitu sú síce menej závažné, no jeho ťažba pozostáva z mnohých drobných manuálnych činností realizovaných prevažne v neformálnom prostredí, ktoré môžu mať vážny vplyv na zdravie i životné prostredie, a to vrátane neregulárneho zatvárania baní a absencie rekultivácie prostredia, ktoré vyúsťujú do ničenia ekosystémov a pôd. Očakávaný nárast využívania lítia pri výrobe batérií pravdepodobne vyvolá ďalší tlak na ťažobné a rafinačné operácie, a preto sa odporúča zahrnutie lítia do škály povinností týkajúcich sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Očakávaný masívny vzostup dopytu po batériách v Únii by nemal prispieť k nárastu takýchto environmentálnych a sociálnych rizík v zahraničí.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 60
(60)  Niektoré z predmetných surovín, ako napríklad kobalt, lítium či prírodný grafit, sa považujú za suroviny, ktoré sú pre EÚ kritické38, a preto je v záujme primeraného fungovania batériového ekosystému EÚ potrebné, aby sa tieto zdroje získavali udržateľne.
(60)  Niektoré z predmetných surovín, ako napríklad bauxit, kobalt, lítium či prírodný grafit, sa považujú za suroviny, ktoré sú pre EÚ kritické38, a preto je v záujme primeraného fungovania batériového ekosystému EÚ potrebné, aby sa tieto zdroje získavali udržateľne.
__________________
__________________
38 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti (COM(2020)0474).
38 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Odolnosť v oblasti kritických surovín: zmapovanie cesty k väčšej bezpečnosti a udržateľnosti (COM(2020)0474).
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 62
(62)  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/82139 sa v Únii zaviedli všeobecné požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú na určité nerasty a kovy. V uvedenom nariadení sa však nerieši otázka nerastných zdrojov a surovín využívaných na výrobu batérií.
(62)  V hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a v usmerneniach OECD pre nadnárodné podniky sa stanovuje, že hospodárske subjekty by mali vykonávať náležitú starostlivosť ako prostriedok na splnenie spoločenskej zodpovednosti podnikov, pokiaľ ide o ľudské práva a životné prostredie. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/82139 sa v Únii zaviedli všeobecné požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, ktoré sa vzťahujú na určité nerasty a kovy. V uvedenom nariadení sa však nerieši otázka nerastných zdrojov a surovín využívaných na výrobu batérií.
__________________
__________________
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1).
39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/821 zo 17. mája 2017, ktorým sa ustanovujú povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci dovozcov Únie dovážajúcich cín, tantal a volfrám, ich rudy a zlato s pôvodom v oblastiach zasiahnutých konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach (Ú. v. EÚ L 130, 19.5.2017, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 63
(63)  Z tohto dôvodu, ako aj vzhľadom na očakávaný exponenciálny rast dopytu po batériách v EÚ by mal hospodársky subjekt uvádzajúci batériu na trh EÚ zaviesť politiku náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Preto by sa mali stanoviť požiadavky s cieľom riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené s ťažbou, spracovaním a obchodovaním s určitými surovinami využívanými na účely výroby batérií.
(63)  Zodpovednosť podnikov v oblasti dodržiavania ľudských práv, sociálnych práv, ľudského zdravia a životného prostredia by sa mala vzťahovať na všetky výrobné operácie a ostatné obchodné vzťahy hospodárskeho subjektu v hodnotovom reťazci v oblasti batérií. Z tohto dôvodu, ako aj vzhľadom na očakávaný exponenciálny rast dopytu po batériách v EÚ a skutočnosť, že ťažba, spracovanie a obchodovanie s určitými surovinami, chemikáliami a druhotnými surovinami, ktoré sa používajú pri výrobe batérií a sú súčasťou zhodnocovania odpadu s batériami, predstavujú osobitné riziká, by sa preto pre proces náležitej starostlivosti pre hodnotový reťazec v oblasti batérií mali stanoviť určité požiadavky s cieľom riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené s ťažbou a spracovaním určitých surovín, chemikálií a druhotných surovín na účely výroby batérií a s obchodovaním s nimi, vlastným výrobným procesom, ako aj so všetkými súvisiacimi inými obchodnými vzťahmi.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 64
(64)  Pri zavádzaní politiky náležitej starostlivosti založenej na riziku by mala daná politika vychádzať z medzinárodne uznávaných zásad náležitej starostlivosti, medzi ktoré patrí Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN40, Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov41, Tripartitná deklarácia MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky42, ako aj Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie43, v ktorých sa premieta jednotné chápanie koncepcií vládami a zainteresovanými stranami, vďaka ktorému možno danú politiku prispôsobiť špecifickému kontextu a okolnostiam pôsobenia jednotlivých hospodárskych subjektov. V súvislosti s ťažbou a spracovaním nerastných surovín využívaných pri výrobe batérií, ako aj s obchodovaním s nimi je Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí44 (ďalej len „usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“) prejavom dlhodobého úsilia vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka zavedenia osvedčených postupov v tejto oblasti.
(64)  Pri zavádzaní procesu náležitej starostlivosti založenej na riziku by mala daná politika vychádzať z medzinárodne uznávaných zásad náležitej starostlivosti, medzi ktoré patria hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN19, Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov41, Tripartitná deklarácia MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky42, Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, ako aj Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie43, v ktorých sa premieta jednotné chápanie koncepcií vládami a zainteresovanými stranami, vďaka ktorému možno danú politiku prispôsobiť špecifickému kontextu a okolnostiam pôsobenia jednotlivých hospodárskych subjektov. V súvislosti s ťažbou a spracovaním nerastných surovín z vysokorizikových oblastí využívaných pri výrobe batérií, ako aj s obchodovaním s nimi je Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí44 (ďalej len „usmernenie OECD o náležitej starostlivosti“) medzinárodne uznanou normou na riešenie osobitných rizík hrubého porušovania ľudských práv v súvislosti so získavaním určitých surovín a obchodovaním s nimi v kontexte konfliktu a prejavom dlhodobého úsilia vlád a zainteresovaných strán, ktoré sa týka zavedenia osvedčených postupov v tejto oblasti.
__________________
__________________
40 Desať zásad iniciatívy Globálneho paktu OSN, k dispozícii na webovej stránke: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles .
40 Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, k dispozícii na webovom sídle: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
41 UNEP – Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov, k dispozícii na webovej stránke: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
41 UNEP – Usmernenia pre sociálne posudzovanie životného cyklu produktov, k dispozícii na webovej stránke: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf.
42 Tripartitná deklarácia o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky, k dispozícii na webovej stránke: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_094386.pdf.
42 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/.
43 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie, OECD (2018), k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
43 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie, OECD (2018), k dispozícii na webovej stránke: http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-Responsible-Business-Conduct.pdf.
44 OECD (2016), Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
44 OECD (2016), Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí: tretie vydanie, OECD Publishing, Paríž, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65
(65)  Náležitá starostlivosť podľa usmernenia OECD o náležitej starostlivosti45 je prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, vďaka ktorému podniky dokážu zaručiť, že dodržiavajú ľudské práva a neprispievajú ku konfliktom46. Podnik tak môže posúdiť riziká, ktoré predstavujú jeho činnosti a vzťahy, a prijať opatrenia na ich zmiernenie v súlade s príslušnými normami v zmysle vnútroštátneho a medzinárodného práva, s odporúčaniami týkajúcimi sa zodpovedného obchodného správania vydanými medzinárodnými organizáciami, ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou správou, dobrovoľnými iniciatívami súkromného sektora či vnútropodnikovými politikami a systémami. Vďaka tomuto prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby vykonávanie náležitej starostlivosti zodpovedalo intenzite činností daného podniku alebo jeho vzťahov v rámci dodávateľského reťazca.
(65)  Náležitá starostlivosť podľa noriem a zásad OSN, MOP a OCED je prebiehajúcim, proaktívnym a reaktívnym procesom, vďaka ktorému podniky dokážu zaručiť, že dodržiavajú ľudské práva a rešpektujú životné prostredie a neprispievajú ku konfliktom 46. Náležitá starostlivosť založená na riziku sa týka krokov, ktoré by mali podniky podniknúť s cieľom identifikovať nepriaznivé vplyvy, ktoré sa spájajú s ich činnosťami alebo rozhodnutiami o získavaní zdrojov, zastaviť ich, predchádzať im, zmierňovať ich a zodpovedať za ne. Hospodárske subjekty by mali viesť informované, účinné a zmysluplné konzultácie s dotknutými komunitami. Podnik tak môže posúdiť riziká, ktoré predstavujú jeho činnosti a vzťahy, a prijať opatrenia na ich zmiernenie, čo môže zahŕňať požiadavku na dodatočné informácie, vyjednávanie v záujme nápravy situácie, pozastavenie alebo prerušenie spolupráce s dodávateľom, v súlade s príslušnými normami v zmysle vnútroštátneho a medzinárodného práva, s odporúčaniami týkajúcimi sa zodpovedného obchodného správania vydanými medzinárodnými organizáciami, ako aj s nástrojmi ponúkanými štátnou správou, dobrovoľnými iniciatívami súkromného sektora či vnútropodnikovými politikami a systémami. Vďaka tomuto prístupu zároveň možno zabezpečiť, aby vykonávanie náležitej starostlivosti zodpovedalo intenzite činností daného podniku alebo jeho vzťahov v rámci dodávateľského reťazca. Požiadavky náležitej starostlivosti pre hodnotový reťazec v oblasti batérií by sa mali vzťahovať na všetky hospodárske subjekty vrátane online platforiem, ktoré uvádzajú batérie na európsky trh.
__________________
__________________
45 Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti, s. 15.
46 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach s nedostatočnou správou, OECD (2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať (správa osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných podnikov, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marec 2011).
46 Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, OECD (2011), Paríž; Nástroj OECD pre informovanosť o rizikách pre nadnárodné podniky pôsobiace v oblastiach s nedostatočnou správou, OECD (2006), Paríž; a Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca OSN s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať (správa osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka pre otázku ľudských práv a nadnárodných korporácií a iných podnikov, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21. marec 2011).
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 a (nové)
(65a)  Zatiaľ čo schémy náležitej starostlivosti súkromného sektora môžu podporovať hospodárske subjekty v rámci ich náležitej starostlivosti, hospodárske subjekty by si mali ponechať individuálnu zodpovednosť za dodržiavanie povinností náležitej starostlivosti v oblasti batérií stanovených v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 65 b (nové)
(65b)  Členské štáty by mali hospodárskym subjektom, najmä malým a stredným podnikom, poskytovať osobitnú technickú pomoc, aby mohli splniť požiadavky náležitej starostlivosti v oblasti batérií.
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 66
(66)  Mali by sa prijať alebo upraviť povinné politiky náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci tak, aby sa týkali prinajmenšom najdominantnejších kategórií sociálnych a environmentálnych rizík. Toto úsilie by sa malo týkať aktuálnych a predvídateľných vplyvov, a to na jednej strane vplyvov na sociálne aspekty života, medzi ktoré patria predovšetkým ľudské práva, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné práva, a na druhej strane vplyvov na životné prostredie, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s využívaním vody, ochranou pôdy, so znečisťovaním ovzdušia, s biodiverzitou či komunitným životom.
(66)  Mali by sa prijať alebo upraviť povinné politiky náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií tak, aby sa týkali prinajmenšom najdominantnejších kategórií sociálnych a environmentálnych rizík. Toto úsilie by sa malo týkať aktuálnych a predvídateľných vplyvov, a to na jednej strane vplyvov na sociálne aspekty života, medzi ktoré patria predovšetkým ľudské práva, ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci a pracovné práva, a na druhej strane vplyvov na životné prostredie, najmä pokiaľ ide o otázky súvisiace s využívaním vody, ochranou pôdy, so znečisťovaním ovzdušia, zmenou klímy a s biodiverzitou či komunitným životom.
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 67
(67)  Pokiaľ ide o kategórie sociálnych rizík, politikami náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká v dodávateľskom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv vrátane ľudského zdravia, ochrany detí či rodovej rovnosti v súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa ľudských práv47. Politiky náležitej starostlivosti by mali obsahovať informácie, ktoré sa týkajú prínosu daného hospodárskeho subjektu k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv, ako aj nástrojov, ktorými daný subjekt v rámci svojej podnikovej štruktúry disponuje na boj proti korupcii a úplatkárstvu. V rámci politík náležitej starostlivosti by sa malo zabezpečovať aj správne vykonávanie pravidiel zakotvených v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej deklarácii MOP.
(67)  Pokiaľ ide o kategórie sociálnych rizík, politikami náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by sa mali riešiť riziká v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou ľudských práv vrátane ľudského zdravia, práv pôvodného obyvateľstva, ochrany detí či rodovej rovnosti v súlade s medzinárodným právom týkajúcim sa ľudských práv47. Politiky náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by mali obsahovať informácie, ktoré sa týkajú prínosu daného hospodárskeho subjektu k tomu, aby nedochádzalo k porušovaniu ľudských práv, ako aj nástrojov, ktorými daný subjekt v rámci svojej podnikovej štruktúry disponuje na boj proti korupcii a úplatkárstvu. V rámci politík náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií by sa malo zabezpečovať aj správne vykonávanie pravidiel zakotvených v základných dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce48, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k tripartitnej deklarácii MOP.
__________________
__________________
47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru o právach dieťaťa a Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.
47 Vrátane Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien, Dohovoru o právach dieťaťa, Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím a Deklarácie OSN o právach pôvodného obyvateľstva.
48 Ide o týchto osem základných dohovorov: Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní), 1958 (č. 111).
48 Ide o týchto osem základných dohovorov: Dohovor o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať, 1948 (č. 87), 2. Dohovor o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať, 1949 (č. 98), 3. Dohovor o nútenej práci z roku 1930 (č. 29) (a jeho protokol z roku 2014), 4. Dohovor o zrušení nútenej práce, 1957 (č. 105), 5. Dohovor o minimálnom veku, 1973 (č. 138), 6. Dohovor o najhorších formách detskej práce, 1999 (č. 182), 7. Dohovor o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty, 1951 (č. 100), 8. Dohovor o diskriminácii (v zamestnaní a povolaní), 1958 (č. 111).
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 68
(68)  Pokiaľ ide o kategórie environmentálnych rizík, v politikách náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká vyskytujúce sa v dodávateľskom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou prírodného prostredia a biologickej diverzity v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite49, a to aj s prihliadnutím na miestne komunity a ich ochranu a rozvoj.
(68)  Pokiaľ ide o kategórie environmentálnych rizík v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, v politikách náležitej starostlivosti by sa mali riešiť riziká vyskytujúce sa v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré súvisia s ochranou prírodného prostredia a biologickej diverzity v súlade s Dohovorom o biologickej diverzite49, a to aj s prihliadnutím na miestne komunity a ich ochranu a rozvoj. Mala by sa zaoberať aj rizikami súvisiacimi so zmenou klímy v súlade s Parížskou dohodou a jej cieľom obmedziť globálne otepľovanie pod 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami, ako aj environmentálnymi rizikami, na ktoré sa vzťahujú iné medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia.
__________________
__________________
49 Ide o riešenia v zmysle Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/convention/text/ , a to predovšetkým v kontexte rozhodnutia konferencie zmluvných strán tohto dohovoru VIII/28 „Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
49 Ide o riešenia v zmysle Dohovoru o biologickej diverzite, ktorý je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/convention/text/ , a to predovšetkým v kontexte rozhodnutia konferencie zmluvných strán tohto dohovoru VIII/28 „Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu“, ktoré je k dispozícii na webovej stránke https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042 .
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69
(69)  Povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré sa týkajú identifikovania a zmierňovania sociálnych a environmentálnych rizík spojených so vstupnými surovinami potrebnými na výrobu batérií, by mali predstavovať prínos k vykonávaniu rezolúcie UNEP č. 19 venovanej správe nerastných zdrojov, v ktorej sa uznáva významný prínos baníckeho odvetvia k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
(69)  Povinnosti náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií, ktoré sa týkajú identifikovania a zmierňovania sociálnych a environmentálnych rizík spojených so vstupnými surovinami potrebnými na výrobu batérií, by mali predstavovať prínos k vykonávaniu rezolúcie UNEP č. 19 venovanej správe nerastných zdrojov, v ktorej sa uznáva významný prínos baníckeho odvetvia k napĺňaniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 69 a (nové)
(69a)  Aj keď bola vykonaná náležitá starostlivosť, môže vzniknúť škoda. Hospodárske subjekty by mali aktívne zabezpečiť nápravu takejto škody, a to samostatne alebo v spolupráci s inými aktérmi. Tieto subjekty by mali niesť zodpovednosť za nepriaznivý vplyv, ktorý ony alebo subjekty, ktoré ovládajú alebo môžu ovládať, spôsobili alebo ku ktorým prispeli. Osoby, ktoré tým boli nepriaznivo zasiahnuté, by mali mať nárok na nápravu a mali by mať prístup k spravodlivosti.
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 70
(70)  Ostatné legislatívne nástroje EÚ, v ktorých sa stanovujú požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, by sa mali uplatňovať v prípade, že sa v tomto nariadení neuvádzajú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou a účinkom, ktoré možno prispôsobiť vzhľadom na budúce legislatívne zmeny.
(70)  Ostatné legislatívne nástroje EÚ, v ktorých sa stanovujú požiadavky týkajúce sa náležitej starostlivosti, by sa mali uplatňovať na spoločnosti z Únie aj na spoločnosti so sídlom mimo Únie, ktoré majú v úmysle uvádzať batérie na trh Únie, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky, v prípade, že sa v tomto nariadení neuvádzajú osobitné ustanovenia s rovnakým cieľom, povahou a účinkom, ktoré možno prispôsobiť vzhľadom na budúce legislatívne zmeny.
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71
(71)  V záujme prispôsobenia sa vývoju v hodnotovom reťazci v oblasti batérií (vrátane zmien rozsahu a charakteru príslušných environmentálnych a sociálnych rizík), ako aj v záujme zohľadnenia vedecko-technického pokroku v súvislosti s batériami a ich chemickým zložením by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu surovín a kategórií rizík, ako aj požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci.
(71)  V záujme prispôsobenia sa vývoju v hodnotovom reťazci v oblasti batérií (vrátane zmien rozsahu a charakteru príslušných environmentálnych a sociálnych rizík), ako aj v záujme zohľadnenia vedecko-technického pokroku v súvislosti s batériami a ich chemickým zložením by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmenu zoznamu surovín a kategórií rizík, ako aj požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci v oblasti batérií.
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 71 a (nové)
(71a)  V prípade, že sa prijmú budúce právne predpisy Únie, ktorými sa stanovia všeobecné pravidlá udržateľnej správy a riadenia spoločností a náležitej starostlivosti, Komisia by mala posúdiť, či si uvedené nové právne predpisy Únie vyžadujú zmenu článku 39 ods. 2 až 5 alebo prílohy X, alebo oboch. Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prípadnú zmenu týchto ustanovení.
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 72
(72)  Preto je potrebné prijať harmonizované pravidlá nakladania s odpadom, ktorými sa plní požiadavka, aby výrobcovia a iné hospodárske subjekty pri vykonávaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s batériami podliehali vo všetkých členských štátoch rovnakým pravidlám. V záujme dosiahnutia vysokej úrovne materiálového zhodnocovania je nevyhnutné maximalizovať triedený zber použitých batérií a zabezpečiť recykláciu všetkých zozbieraných batérií prostredníctvom procesov, ktorými sa dosahujú jednotné úrovne minimálnej recyklačnej efektivity. Pri hodnotení smernice 2006/66/ES sa zistilo, že jedným z jej nedostatkov je nepostačujúca podrobnosť jej ustanovení, čo vedie k nevyváženému vykonávaniu v nej stanovených požiadaviek, k vytváraniu významných prekážok fungovania recyklačných trhov a k nedostatočným úrovniam recyklácie. Podrobnejšie a harmonizovanejšie pravidlá by teda mali zabrániť narušeniu trhu v súvislosti so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií, zabezpečiť vyvážené vykonávanie požiadaviek v celej Únii, ďalšiu harmonizáciu kvality služieb nakladania s odpadom poskytovaných hospodárskymi subjektmi a uľahčiť fungovanie trhov s druhotnými surovinami.
(72)  Preto je potrebné prijať harmonizované pravidlá nakladania s odpadom, ktorými sa plní požiadavka, aby výrobcovia a iné hospodárske subjekty pri vykonávaní rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s batériami podliehali vo všetkých členských štátoch rovnakým pravidlám, a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v celej Únii. Rozšírená zodpovednosť výrobcu môže prispieť k zníženiu celkového využívania zdrojov, najmä obmedzením vzniku odpadu z batérií a nepriaznivých vplyvov spojených s nakladaním s odpadom z batérií. V záujme dosiahnutia vysokej úrovne materiálového zhodnocovania je nevyhnutné maximalizovať triedený zber použitých batérií a zabezpečiť recykláciu všetkých zozbieraných batérií prostredníctvom procesov, ktorými sa dosahujú jednotné úrovne minimálnej recyklačnej efektivity. Pri hodnotení smernice 2006/66/ES sa zistilo, že jedným z jej nedostatkov je nepostačujúca podrobnosť jej ustanovení, čo vedie k nevyváženému vykonávaniu v nej stanovených požiadaviek, k vytváraniu významných prekážok fungovania recyklačných trhov a k nedostatočným úrovniam recyklácie. Podrobnejšie a harmonizovanejšie pravidlá by teda mali zabrániť narušeniu trhu v súvislosti so zberom, spracovaním a recykláciou použitých batérií, zabezpečiť vyvážené vykonávanie požiadaviek v celej Únii, ďalšiu harmonizáciu kvality služieb nakladania s odpadom poskytovaných hospodárskymi subjektmi a uľahčiť fungovanie trhov s druhotnými surovinami.
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 73
(73)  Toto nariadenie vychádza z pravidiel nakladania s odpadom a zo všeobecných zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50, ktoré by sa mali prispôsobiť tak, aby sa v nich prihliadalo na špecifickú situáciu v oblasti batérií. V záujme čo najúčinnejšej organizácie zberu použitých batérií je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu s miestom predaja batérií v danom členskom štáte a zároveň čo najbližší kontakt s koncovým používateľom. Použité batérie sa okrem toho môžu zbierať spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení a s vozidlami po dobe životnosti, a to prostredníctvom vnútroštátnych zberných systémov zriadených na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ51 a smernice 2000/53/ES. Hoci sa v súčasnom nariadení stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa batérií, vynára sa potreba koherentného a komplementárneho prístupu vychádzajúceho z existujúcich štruktúr nakladania s odpadom, ktorý by ich ďalej harmonizoval. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, ako aj účinného uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s nakladaním s odpadom by sa mali stanoviť povinnosti týkajúce sa členského štátu, v ktorom sa batérie sprístupňujú na trhu po prvýkrát.
(73)  Toto nariadenie vychádza z pravidiel nakladania s odpadom a zo všeobecných zásad stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES50, ktoré by sa mali prispôsobiť tak, aby sa v nich prihliadalo na špecifickú povahu odpadu z batérií. V záujme čo najúčinnejšej organizácie zberu použitých batérií je dôležité zabezpečiť úzku spoluprácu s miestom predaja batérií v danom členskom štáte a zároveň čo najbližší kontakt s koncovým používateľom. Použité batérie by sa mali zbierať oddelene od iných odpadových tokov, ako sú kovy, papier a lepenka, sklo, plasty, drevo, textil a biologický odpad. Použité batérie sa okrem toho môžu zbierať spolu s odpadom z elektrických a elektronických zariadení a s vozidlami po dobe životnosti, a to prostredníctvom vnútroštátnych zberných systémov zriadených na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ51 a smernice 2000/53/ES. Hoci sa v súčasnom nariadení stanovujú osobitné pravidlá týkajúce sa batérií, vynára sa potreba koherentného a komplementárneho prístupu vychádzajúceho z existujúcich štruktúr nakladania s odpadom, ktorý by ich ďalej harmonizoval. V záujme dosiahnutia tohto cieľa, ako aj účinného uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súvislosti s nakladaním s odpadom by sa mali stanoviť povinnosti týkajúce sa členského štátu, v ktorom sa batérie sprístupňujú na trhu po prvýkrát.
__________________
__________________
50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
50 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).
51 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (Ú. v. EÚ L 197, 24.7.2012, s. 38).
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76
(76)  Na výrobcov by sa mala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcu za nakladanie s batériami na konci ich životnosti. Mali by teda financovať náklady na zber, spracovanie a recykláciu všetkých zozbieraných batérií, na oznamovanie údajov o batériách a použitých batériách, ako aj náklady súvisiace s informovaním koncových používateľov a prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, ktoré sa týka batérií a náležitého opätovného využitia použitých batérií, ako aj nakladania s nimi. Povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali vzťahovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku. Výrobcovia by mali mať možnosť vykonávať tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich preberajú zodpovednosť. Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podliehať schváleniu a mali by dokumentačne potvrdiť, že disponujú finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Komisii by sa mali podľa potreby udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabránenia narušeniu vnútorného trhu a zabezpečenia jednotných podmienok na úpravu finančných príspevkov, ktoré výrobcovia hradia organizáciám zodpovednosti výrobcov.
(76)  Na výrobcov by sa mala vzťahovať rozšírená zodpovednosť výrobcu za nakladanie s batériami na konci ich životnosti. Mala by pozostávať zo súboru pravidiel vymedzujúcich osobitné prevádzkové a finančné povinnosti výrobcov výrobkov, v rámci ktorých sa zodpovednosť výrobcu rozširuje na štádium životného cyklu výrobku po spotrebiteľovi. Preto by mali financovať aspoň náklady uvedené v článku 8a ods. 4 písm. a) smernice 2008/98/ES vrátane nákladov na organizovanie triedeného zberu, prípravu na zmenu účelu a repasáciu, spracovanie, prípravu na opätovné použitie a recykláciu použitých batérií, na podávanie správ o batériách a použitých batériách a na informačné kampane s cieľom nabádať koncových používateľov, aby vyraďovali použité batérie vhodným spôsobom. Povinnosti týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali vzťahovať na všetky formy dodávok vrátane predaja na diaľku a online predaja. Výrobcovia by mali mať možnosť vykonávať tieto povinnosti kolektívne prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré za nich preberajú zodpovednosť. Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov by mali podliehať schváleniu a mali by dokumentačne potvrdiť, že disponujú finančnými prostriedkami na pokrytie nákladov vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Komisii by sa mali podľa potreby udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabránenia narušeniu vnútorného trhu a zabezpečenia jednotných podmienok na úpravu finančných príspevkov, ktoré výrobcovia hradia organizáciám zodpovednosti výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 76 a (nové)
(76a)  Zavedením požiadaviek na zodpovednosť výrobcov by sa malo prispieť k zníženiu nákladov a zvýšeniu výkonnosti, ako aj zabezpečiť rovnaké podmienky, a to aj pre malé a stredné podniky a podniky elektronického obchodu, a malo by sa zabrániť prekážkam brániacim bezproblémovému fungovaniu vnútorného trhu. Takisto by mali byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa poskytnúť stimuly pre výrobcov, aby pri navrhovaní výrobkov vždy dodržiavali ustanovenia o udržateľnosti. Celkovo by takéto požiadavky mali zlepšiť riadenie a transparentnosť systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a znížiť možnosť vzniku konfliktov záujmov medzi organizáciami rozšírenej zodpovednosti výrobcu a prevádzkovateľmi v oblasti nakladania s odpadom, s ktorými uzatvárajú zmluvy. Požiadavky by sa mali uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 77
(77)  Týmto nariadením by sa mala komplexne upraviť rozšírená zodpovednosť výrobcov týkajúca sa batérií, a preto by sa na batérie nemali vzťahovať pravidlá týkajúce sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanovené v smernici 2008/98/ES.
(77)  Týmto nariadením by sa mala komplexne upraviť rozšírená zodpovednosť výrobcov týkajúca sa batérií, a preto by sa malo považovať ako doplnkové k pravidlám týkajúcim sa systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanoveným v smernici 2008/98/ES a ktoré by sa preto mali chápať ako minimálne požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 78
(78)  V záujme zabezpečenia vysokokvalitnej recyklácie v dodávateľských reťazcoch v oblasti batérií, podpory využívania kvalitných druhotných surovín, ako aj ochrany životného prostredia by mala byť pravidlom vysoká miera zberu a recyklácie použitých batérií. Zber použitých batérií je v prípade hodnotných materiálov obsiahnutých v batériách zásadným a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k uzavretiu materiálového cyklu prostredníctvom ich recyklácie, ako aj k udržaniu hodnotového reťazca v oblasti batérií vnútri Únie. Vďaka zberu takýchto batérií sa zároveň uľahčuje prístup k zhodnoteným materiálom, ktoré možno ďalej použiť na výrobu nových výrobkov.
(78)  V záujme zabezpečenia vysokokvalitnej recyklácie v hodnotových reťazcoch v oblasti batérií, podpory využívania kvalitných druhotných surovín, ako aj ochrany životného prostredia by mala byť pravidlom vysoká miera zberu a recyklácie použitých batérií. Zber použitých batérií je v prípade hodnotných materiálov obsiahnutých v batériách zásadným a nevyhnutným krokom, ktorý vedie k uzavretiu materiálového cyklu prostredníctvom ich recyklácie, ako aj k udržaniu hodnotového reťazca v oblasti batérií vnútri Únie a zvýšeniu jej strategickej nezávislosti v tomto odvetví, pričom uľahčuje prístup k zhodnoteným materiálom, ktoré možno ďalej použiť na výrobu nových výrobkov. Do vnútroštátnych programov odpadového hospodárstva by sa mali zahrnúť vhodné opatrenia týkajúce sa zberu, spracovania, prípravy na opätovné použitie, prípravy na zmenu účelu a recyklácie použitých batérií. Programy odpadového hospodárstva členských štátov by sa preto mali aktualizovať na základe ustanovení tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 79
(79)  Za financovanie a organizovanie triedeného zberu použitých batérií by mali byť zodpovední výrobcovia všetkých batérií. Na tento účel by mali zradiť zbernú sieť pokrývajúcu celé územie členských štátov, ktorá bude v blízkosti koncového používateľa a ktorá nebude zameraná len na isté cieľové oblasti a tie typy batérií, ktorých zber prináša zisk. V zbernej sieti by mali pôsobiť všetci distribútori, autorizované zariadenia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti, zberné dvory a iné subjekty zapojené do tejto siete z vlastnej iniciatívy, ako sú verejné orgány či školy. V záujme overenia a zlepšenia účinnosti zbernej siete a informačných kampaní by sa mali aspoň na úrovni NUTS 2 53 vykonávať pravidelné prieskumy zloženia zbieraného zmesového komunálneho odpadu a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vďaka ktorým by sa určilo množstvo použitých prenosných batérií v tomto odpade.
(79)  Za financovanie alebo financovanie a organizovanie triedeného zberu použitých batérií by mali byť zodpovední výrobcovia všetkých batérií. Na tento účel by mali zradiť sieť spätného odberu a zbernú sieť pokrývajúcu celé územie členských štátov, ktorá bude v blízkosti koncového používateľa a ktorá nebude zameraná len na isté cieľové oblasti a tie typy batérií, ktorých zber prináša zisk. V zbernej sieti by mali pôsobiť všetci distribútori, autorizované zariadenia na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení a vozidiel po dobe životnosti, zberné dvory a iné subjekty zapojené do tejto siete z vlastnej iniciatívy, ako sú verejné orgány či školy. V záujme overenia a zlepšenia účinnosti zbernej siete a informačných kampaní by sa mali aspoň na úrovni NUTS 2 53 vykonávať pravidelné prieskumy zloženia zbieraného zmesového komunálneho odpadu a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, vďaka ktorým by sa určilo množstvo použitých prenosných batérií v tomto odpade.
__________________
__________________
53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
53 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 81
(81)  Vzhľadom na vplyv na životné prostredie a stratu surovín v dôsledku netriedeného zberu použitých batérií a následného environmentálne nevhodného spôsobu nakladania s nimi by mal naďalej platiť cieľ týkajúci sa zberu prenosných batérií, ktorý je stanovený v smernici 2006/66/ES, pričom by sa jeho náročnosť mala postupne zvyšovať. V tomto nariadení sa predpokladá, že medzi prenosné batérie patria aj batérie slúžiace na pohon ľahkých dopravných prostriedkov. Tento typ prenosných batérií by sa mal vyňať z aktuálnej miery zberu prenosných batérií, keďže vzhľadom na súčasný nárast ich predaja je náročné dospieť k výpočtu, koľko takýchto batérií sa uvádza na trh, ako aj k výpočtu ich množstva vyzbieraného po uplynutí ich životnosti. Vyňatie tohto typu batérií sa má spolu s cieľom zberu použitých prenosných batérií podrobiť preskúmaniu, ktoré sa potenciálne môže týkať aj zmien metodiky výpočtu miery zberu prenosných batérií. Na účely podloženia týchto preskúmaní Komisia vypracuje správu.
(81)  Vzhľadom na vplyv na životné prostredie a stratu surovín v dôsledku netriedeného zberu použitých batérií a následného environmentálne nevhodného spôsobu nakladania s nimi by mal naďalej platiť cieľ týkajúci sa zberu prenosných batérií, ktorý je stanovený v smernici 2006/66/ES, pričom by sa jeho náročnosť mala postupne zvyšovať. S cieľom maximalizovať zber a znížiť bezpečnostné riziká by sa mala posúdiť uskutočniteľnosť a potenciálne prínosy zriadenia celoúnijného systému zálohovania batérií, najmä prenosných batérií na všeobecné použitie. Vnútroštátne systémy zálohovania nemali brániť prijatiu harmonizovaných systémov v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82 a (nové)
(82a)  S cieľom aktualizovať metodiku výpočtu a overovania cieľa zberu použitých ľahkých dopravných batérií s cieľom zohľadniť množstvo, ktoré je k dispozícii na zber, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Je veľmi dôležité, aby nová metodika zachovala alebo zvýšila úroveň ambícií v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o zber použitých batérií, v porovnaní s existujúcou metodikou.
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 82 b (nové)
(82b)  Komisia by mala zvážiť aj zavedenie metodiky výpočtu na stanovenie cieľa triedeného zberu s cieľom zohľadniť množstvo použitých prenosných batérií, ktoré možno zozbierať. Je veľmi dôležité, aby nová metodika zachovala alebo zvýšila úroveň ambícií v oblasti životného prostredia, pokiaľ ide o zber použitých batérií, v porovnaní s existujúcou metodikou.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 84
(84)  Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva v zmysle v článku 4 smernice 2008/98/ES, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady predchádzania vzniku odpadu, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, a v súlade s článkom 11 ods. 4 uvedenej smernice a článkom 5 ods. 3 písm. f) smernice 1999/31/ES54 by sa zbierané batérie nemali spaľovať ani zneškodňovať na skládkach.
(84)  Vzhľadom na hierarchiu odpadového hospodárstva v zmysle v článku 4 smernice 2008/98/ES, v rámci ktorej sa uplatňujú zásady predchádzania vzniku odpadu, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, a v súlade s článkom 11 ods. 4 uvedenej smernice a článkom 5 ods. 3 písm. f) smernice 1999/31/ES54 by sa zbierané batérie nemali stať predmetom operácií energetického zhodnocovania alebo zneškodňovania.
__________________
__________________
54 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
54 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87
(87)  Spracovanie a recykláciu by malo byť možné vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo územia Únie len vtedy, ak je preprava použitých batérií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/200759 a ak spracovateľské a recyklačné činnosti spĺňajú požiadavky uplatniteľné na tento druh odpadov podľa ich klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES v znení zmien60. Uvedené rozhodnutie v znení zmien by sa malo revidovať s cieľom premietnuť doň všetky chemické zloženia batérií. Ak sa takéto spracovanie alebo recyklácia uskutočňuje mimo Únie, na účely ich započítania do úrovní recyklačnej efektivity a súvisiacich cieľov by mal byť prevádzkovateľ, v ktorého mene sa daný proces vykonáva, povinný informovať o ňom príslušný orgán predmetného členského štátu a preukázať, že sa spracovanie vykonáva za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto nariadenia. S cieľom stanoviť, aké požiadavky na spracovanie možno považovať za rovnocenné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel obsahujúcich kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.
(87)  Spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu a recykláciu by malo byť možné vykonávať mimo dotknutého členského štátu alebo mimo územia Únie len vtedy, ak je preprava použitých batérií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/200658 a nariadením Komisie (ES) č. 1418/200759 a ak spracovateľské a recyklačné činnosti spĺňajú požiadavky uplatniteľné na tento druh odpadov podľa ich klasifikácie v rozhodnutí Komisie 2000/532/ES v znení zmien60. Uvedené rozhodnutie v znení zmien by sa malo zrevidovať s cieľom zohľadniť všetky chemické látky batérií vrátane doplnenia kódov pre použité lítiovo-iónové batérie s cieľom uľahčiť riadne triedenie a podávanie správ o použitých lítiovo-iónových batériách. Ak sa takéto spracovanie alebo recyklácia uskutočňuje mimo Únie, na účely ich započítania do úrovní recyklačnej efektivity a súvisiacich cieľov by mal byť prevádzkovateľ, v ktorého mene sa daný proces vykonáva, povinný informovať o ňom príslušný orgán predmetného členského štátu a preukázať dokumentami schválenými príslušným orgánom krajiny určenia, že sa spracovanie vykonáva za podmienok rovnocenných s podmienkami podľa tohto nariadenia a príslušnými požiadavkami na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia v právnych predpisoch Únie. S cieľom stanoviť, aké požiadavky na spracovanie možno považovať za rovnocenné, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o stanovenie podrobných pravidiel obsahujúcich kritériá posudzovania rovnocenných podmienok.
__________________
__________________
58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).
58 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).
59 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).
59 Nariadenie Komisie (ES) č. 1418/2007 z 29. novembra 2007 o vývoze na zhodnotenie určitého odpadu uvedeného v prílohe III alebo IIIA k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 do určitých krajín, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD o riadení pohybov odpadov cez štátne hranice (Ú. v. EÚ L 316, 4.12.2007, s. 6).
60 Smernica 2000/532/ES: Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
60 Smernica 2000/532/ES: Rozhodnutie Komisie 2000/532/ES z 3. mája 2000 nahradzujúce rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa vydáva zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpadoch, a rozhodnutie Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch (Ú. v. ES L 226, 6.9.2000, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 87 a (nové)
(87a)  V prípade vývozu použitých batérií z Únie na účely prípravy na opätovné použitie, prípravy na zmenu účelu alebo recyklácie by príslušné orgány členských štátov mali účinne využiť právomoci stanovené v článku 50 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1013/2006 s cieľom požadovať listinné dôkazy na overenie súladu s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení. Príslušné orgány členských štátov by mali mať možnosť spolupracovať s inými relevantnými subjektami, ako sú príslušné orgány v krajine určenia, nezávislé overovacie orgány tretej strany alebo organizácie zodpovednosti výrobcov zriadené v rámci systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré môžu vykonávať fyzické a iné kontroly zariadení v tretích krajinách.
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 88
(88)  Priemyselné batérie a batérie z elektrických vozidiel, ktoré už nie sú vhodné na pôvodný účel, na ktorý boli vyrobené, sa môžu používať na iný účel ako stacionárne batériové systémy na uskladňovanie energie. Vzniká tak trh pre druhotné využitie použitých priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, a preto by sa v záujme podpory praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva mali vymedziť osobitné pravidlá, vďaka ktorým bude možné zabezpečiť zodpovednú zmenu účelu použitých batérií s prihliadnutím na zásadu predbežnej opatrnosti a so zaručením bezpečnosti používania pre koncových používateľov. V prípade každej takejto použitej batérie by sa mal posúdiť jej stav a dostupná kapacita s cieľom potvrdiť, či je vhodná na iný ako pôvodný účel. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania ustanovení týkajúcich sa odhadu stavu batérií.
(88)  Batérie, ktoré už nie sú vhodné na pôvodný účel, na ktorý boli vyrobené, sa môžu používať na iný účel ako stacionárne batériové systémy na uskladňovanie energie. Vzniká tak trh pre druhotné využitie použitých batérií, a preto by sa v záujme podpory praktického uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva mali vymedziť osobitné pravidlá, vďaka ktorým bude možné zabezpečiť zodpovednú zmenu účelu použitých batérií s prihliadnutím na zásadu predbežnej opatrnosti a so zaručením bezpečnosti používania pre koncových používateľov. V prípade každej takejto použitej batérie by sa mal posúdiť jej stav a dostupná kapacita s cieľom potvrdiť, či je vhodná na iný ako pôvodný účel. Účel batérií, ktoré sa považujú za vhodné na iné použitie, ako bol ich pôvodný účel, by sa mal za ideálnych podmienok zmeniť. Komisii by sa mali udeliť vykonávacie právomoci v záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania ustanovení týkajúcich sa odhadu stavu batérií.
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 89
(89)  Výrobcovia a distribútori by mali koncových používateľov aktívne informovať o tom, že batérie patria do triedeného odpadu, že na tento účel existujú systémy zberu a že práve koncoví používatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne optimálneho nakladania s použitými batériami. Pri poskytovaní informácií všetkým koncovým používateľom, ako aj pri oznamovaní údajov o batériách by sa mali využívať moderné informačné technológie. Tieto informácie by sa mali poskytovať klasickými prostriedkami, napríklad formou rôznych exteriérových podujatí či kampaní s využitím plagátov a sociálnych médií, alebo inovatívnejšími prostriedkami, medzi ktoré patrí elektronický prístup na webové stránky prostredníctvom kódov QR uvedených na batérii.
(89)  Výrobcovia a distribútori vrátane online trhovísk by mali koncových používateľov aktívne informovať o tom, že batérie patria do triedeného odpadu, že na tento účel existujú systémy zberu a že práve koncoví používatelia zohrávajú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní environmentálne optimálneho nakladania s použitými batériami, a to najmä vysvetlením, ako by bezpečnejšie a čistejšie toky odpadu mohli prispieť k zníženiu vývozu odpadu do tretích krajín a uzavretým okruhom materiálov v rámci Únie. Pri poskytovaní informácií všetkým koncovým používateľom, ako aj pri oznamovaní údajov o batériách by sa mali využívať moderné informačné technológie. Tieto informácie by sa mali poskytovať prístupne a zrozumiteľne klasickými prostriedkami, napríklad formou rôznych exteriérových podujatí či kampaní s využitím plagátov a sociálnych médií, a/alebo inovatívnejšími prostriedkami, medzi ktoré patrí elektronický prístup na webové stránky prostredníctvom kódov QR uvedených na batérii.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 90
(90)  Jednotliví prevádzkovatelia musia príslušným orgánom poskytovať informácie a umožniť tak overovanie dodržiavania a účinnosti povinností týkajúcich sa zberu a spracovania batérií. Výrobcovia batérií a iní prevádzkovatelia pôsobiaci v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú zberom batérií, by mali podľa potreby za každý kalendárny rok oznámiť údaje o predaných batériách a zozbieraných použitých batériách. Na prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom a prevádzkovateľov recyklačných zariadení by sa preto mali vzťahovať príslušné oznamovacie povinnosti.
(90)  Jednotliví prevádzkovatelia musia príslušným orgánom poskytovať informácie a umožniť tak overovanie dodržiavania a účinnosti povinností týkajúcich sa zberu a spracovania batérií. Výrobcovia batérií a iní prevádzkovatelia pôsobiaci v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú zberom batérií, by mali podľa potreby za každý kalendárny rok oznámiť údaje o predaných batériách a zozbieraných použitých batériách. Na prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom a prevádzkovateľov recyklačných zariadení by sa preto mali vzťahovať príslušné oznamovacie povinnosti. Prevádzkovatelia odpadového hospodárstva, ktorí vykonávajú spracovanie v súlade s týmto nariadením, by mali v súlade s článkami 8 a 8a smernice 2008/98/ES podliehať výberovému konaniu výrobcov príslušných batérií alebo organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré konajú v ich mene.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 95
(95)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102062 sa stanovujú pravidlá dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie. S cieľom zaistiť, aby výrobky, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, medzi ktoré patrí ľudské zdravie, bezpečnosť, ochrana majetku a životného prostredia, by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať na batérie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie. Nariadenie (EÚ) 2019/1020 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(95)  V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/102062 sa stanovujú pravidlá dohľadu nad trhom a kontroly výrobkov vstupujúcich na trh Únie. S cieľom zaistiť, aby výrobky, na ktoré sa vzťahuje voľný pohyb tovaru, spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany verejných záujmov, medzi ktoré patrí ľudské zdravie, bezpečnosť, ochrana majetku a životného prostredia, by sa uvedené nariadenie malo uplatňovať na batérie, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré zahŕňa batérie vyrábané mimo Únie a ktoré vstupujú na trh Únie. Nariadenie (EÚ) 2019/1020 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
__________________
__________________
62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
62 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 97
(97)  Mal by existovať postup, na základe ktorého by boli zainteresované strany informované o opatreniach, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Vďaka danému postupu by sa v súvislosti s týmito batériami umožnilo orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konali ešte v ranej fáze. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci prijímať akty s cieľom určiť opodstatnenosť vnútroštátnych opatrení prijatých v súvislosti s nevyhovujúcimi batériami.
(97)  Mal by existovať postup, na základe ktorého by boli zainteresované strany informované o opatreniach, ktorých prijatie sa plánuje v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie. Vďaka danému postupu by sa v súvislosti s týmito batériami umožnilo orgánom dohľadu nad trhom v členských štátoch, aby v spolupráci s príslušnými hospodárskymi subjektmi konali ešte v ranej fáze. V záujme zabezpečenia jednotných podmienok vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci prijímať akty s cieľom urýchlene určiť opodstatnenosť vnútroštátnych opatrení prijatých v súvislosti s nevyhovujúcimi batériami.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98
(98)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať právo od hospodárskych subjektov vyžadovať prijatie nápravných opatrení na základe zistení, že daná batéria nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia alebo že daný hospodársky subjekt porušuje pravidlá týkajúce sa uvádzania batérie na trh alebo jej sprístupňovania na trhu alebo pravidlá týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti a označovania či pravidlá vzťahujúce sa na náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci.
(98)  Orgány dohľadu nad trhom by mali mať právo od hospodárskych subjektov vyžadovať prijatie nápravných opatrení na základe zistení, že daná batéria nevyhovuje požiadavkám tohto nariadenia alebo že daný hospodársky subjekt porušuje pravidlá týkajúce sa uvádzania batérie na trh alebo jej sprístupňovania na trhu alebo pravidlá týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania a informovania či pravidlá vzťahujúce sa na náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98 a (nové)
(98a)  Komisia by mala určiť skúšobné zariadenie Únie s cieľom zabezpečiť účinnosť a konzistentnosť testovania v celej Únii v rámci dohľadu nad trhom stanoveného nariadením (EÚ) 2019/1020, pokiaľ ide o batérie, ako aj poskytovať nezávislé technické a vedecké poradenstvo počas hodnotení vykonaných v súvislosti s batériami predstavujúcimi riziko. Okrem toho by sa súlad s legislatívnym rámcom Únie pre batérie vytvoreným týmto nariadením mal podporovať aj na vnútroštátnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 98 b (nové)
(98b)  Voľnému pohybu tovaru v Únii často bránia prekážky stanovené na vnútroštátnej úrovni, ktoré bránia úplnej realizácii vnútorného trhu a obmedzujú možnosti spoločností podnikať a rozvíjať sa, a to najmä MSP, ktoré predstavujú jadro hospodárstva Únie. Členské štáty by preto mali v plnej miere využiť možnosť uzatvárať medzi sebou dohody s cieľom umožniť rozhodcovské konania v záujme rýchleho urovnania sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s prístupom batérií na vnútorný trh.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 99
(99)  Verejné obstarávanie predstavuje dôležitý sektor v kontexte znižovania vplyvov ľudských činností na životné prostredie, ako aj stimulovania transformácie trhu na trh s udržateľnejšími výrobkami. Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ63 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ64 a obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici 2014/25/EÚ by mali pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie zohľadňovať environmentálne vplyvy s cieľom podporovať a stimulovať trh, ktorý sa vyznačuje čistou a energeticky efektívnou mobilitou a uskladňovaním energie, a tak prispievať k plneniu cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky.
(99)  Verejné obstarávanie predstavuje dôležitý sektor v kontexte znižovania vplyvov ľudských činností na životné prostredie, ako aj stimulovania transformácie trhu na trh s udržateľnejšími výrobkami. Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ63 a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ64 a obstarávatelia v zmysle vymedzenia v smernici 2014/25/EÚ by mali pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie zohľadňovať environmentálne vplyvy a zabezpečiť účinné dodržiavanie sociálnych a environmentálnych požiadaviek hospodárskymi subjektami s cieľom podporovať a stimulovať trh, ktorý sa vyznačuje čistou a energeticky efektívnou mobilitou a uskladňovaním energie, čím prispejú k plneniu cieľov politiky Únie v oblasti životného prostredia, klímy a energetiky. Okrem toho by k dosiahnutiu tohto cieľa významne prispelo aj zlepšenie prístupu MSP k verejnému obstarávaniu na trhu s batériami a podpora väčšej účasti miestnych zainteresovaných strán a zainteresovaných strán Únie.
__________________
__________________
63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
63 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).
64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
64 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 105
(105)  Komisia by mala okamžite prijať uplatniteľné vykonávacie akty, v ktorých určí opodstatnenosť vnútroštátneho opatrenia prijatého v súvislosti s vyhovujúcou batériou, ktorá predstavuje riziko, ak je to potrebné vzhľadom na závažné a naliehavé dôvody, a to v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.
(105)  Komisia by mala bezodkladne, okamžite prijať uplatniteľné vykonávacie akty, v ktorých určí opodstatnenosť vnútroštátneho opatrenia prijatého v súvislosti s vyhovujúcou batériou, ktorá predstavuje riziko, ak je to potrebné vzhľadom na závažné a naliehavé dôvody, a to v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 106
(106)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce.
(106)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá týkajúce sa sankcií uplatniteľných v prípade porušení ustanovení tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá presadzovali. Stanovené sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme zaručenia harmonizovaného presadzovania v celej Únii by sa na Komisiu mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o rozvoj harmonizovaných kritérií alebo usmernení pre sankcie a kompenzáciu za škody spôsobené jednotlivcom.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 109 a (nové)
(109a)  Je dôležité, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia zohľadňovali environmentálne, sociálne a hospodárske vplyvy. Okrem toho s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky je dôležité, aby sa pri vykonávaní tohto nariadenia rovnako zohľadňovali všetky relevantné dostupné technológie za predpokladu, že tieto technológie umožňujú úplný súlad batérií s akoukoľvek relevantnou požiadavkou stanovenou v tomto nariadení. Okrem toho by sa hospodárskym subjektom, najmä MSP, nemalo ukladať žiadne nadmerné administratívne zaťaženie.
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 110
(110)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby batérie uvádzané na trh spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale namiesto toho ho vzhľadom na potrebu harmonizácie možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,
(110)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň zaistiť, aby batérie uvádzané na trh, ako aj operácie súvisiace s použitými batériami spĺňali požiadavky zabezpečujúce vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, bezpečnosti, majetku a životného prostredia, nemožno dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale namiesto toho ho vzhľadom na potrebu harmonizácie možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
1.  V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie s cieľom umožniť uvádzanie batérií na trh alebo do prevádzky, ako aj požiadavky na zber, spracovanie a recykláciu použitých batérií.
1.  V tomto nariadení sa stanovujú požiadavky na environmentálnu, ekonomickú a sociálnu udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie s cieľom umožniť uvádzanie batérií na trh alebo do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)
1a.  Okrem toho, sa v tomto nariadení ustanovujú opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním a znižovaním vzniku odpadu z batérií a nepriaznivých vplyvov vzniku použitých batérií a nakladania s nimi, ako aj znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využitia.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky typy batérií, konkrétne na prenosné batérie, automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie, a to bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, dizajn, materiálové zloženie, používanie alebo účel. Týka sa aj batérií, ktoré sú zabudované v iných výrobkoch alebo sú s nimi dodávané.
2.  Toto nariadenie sa vzťahuje na všetky typy batérií, konkrétne na prenosné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky, automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie, a to bez ohľadu na ich tvar, objem, hmotnosť, dizajn, materiálové zloženie, používanie alebo účel. Týka sa aj batérií, ktoré sú zabudované v iných výrobkoch alebo sú s nimi dodávané.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
ba)  Zariadenia osobitne určené pre bezpečnosť jadrových zariadení, podľa vymedzenia v článku 3 smernice Rady 2009/71/Euratom1a.
__________________
1a Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení, v znení zmien (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18).
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 3 a (nový)
3a.  S výnimkou kapitoly VII sa toto nariadenie nevzťahuje na batérie, v prípade ktorých výrobca môže preukázať, že boli vyrobené pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1
(1)  „batéria“ je akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov alebo ich súprav;
(1)  „batéria“ je akýkoľvek zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov alebo ich súprav, ako sú sústava akumulátorov a batériové moduly;
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
(6)  „batéria s vnútorným systémom skladovania energie“ je batéria, ktorá nie je pripojená k žiadnym vonkajším zariadeniam na skladovanie energie;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 3
—  nie je určená na priemyselné účely a a
—  nie je určená výlučne na priemyselné použitie; a
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 – zarážka 4
—  nie je batériou pre elektrické vozidlo ani automobilovou batériou;
—  nie je batériou pre ľahké dopravné prostriedky, ani batériou pre elektrické vozidlo ani automobilovou batériou;
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8
(8)  „prenosné batérie na všeobecné použitie“ sú prenosné batérie s týmito bežnými formátmi: 4,5 voltu (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);
(8)  „prenosné batérie na všeobecné použitie“ sú prenosné batérie s týmito bežnými formátmi: 4,5 voltu (3R12), gombíkový článok D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltov (PP3);
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 9
(9)  „ľahké dopravné prostriedky“ sú kolesové vozidlá vybavené elektrickým motorom s výkonom nižším ako 750 wattov, v ktorých sú cestujúci počas pohybu vozidla usadení a ktorých pohon zabezpečuje iba elektrický motor alebo kombinácia motora a ľudskej energie;
(9)  „batéria pre ľahký dopravný prostriedok“ je každá batéria vo vozidlách, ktorých pohon zabezpečuje iba elektrický motor alebo kombinácia motora a ľudskej energie, vrátane vozidiel typovo schválených kategórií stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 a s hmotnosťou nižšou ako 25 kg;
____________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52).
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 10
(10)  „automobilová batéria“ je akákoľvek batéria používaná výlučne na účely napájania štartéra, osvetlenia alebo zapaľovania motora automobilu;
(10)  „automobilová batéria“ je akákoľvek batéria používaná primárne na účely napájania štartéra, osvetlenia alebo zapaľovania motora automobilu a necestného pojazdného stroja alebo na iné podporné účely;
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 11
(11)  „priemyselná batéria“ je akákoľvek batéria určená na priemyselné použitie a akákoľvek iná batéria s výnimkou prenosných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a automobilových batérií;
(11)  „priemyselná batéria“ je akákoľvek batéria určená výhradne na priemyselné použitie a akákoľvek iná batéria vrátane stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie, s výnimkou prenosných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky, batérií pre elektrické vozidlá a automobilových batérií;
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 12
(12)  „batéria pre elektrické vozidlo“ je akákoľvek batéria špecificky určená na zabezpečovanie trakcie hybridných a elektrických vozidiel určených na cestnú dopravu;
(12)  „batéria pre elektrické vozidlo“ je akákoľvek batéria špecificky určená na zabezpečovanie energie na trakciu vozidla kategórie L podľa nariadenia (EÚ) č. 168/2013, s hmotnosťou nad 25 kg, alebo vozidla kategórií M, N alebo O podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858;
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858 z 30. mája 2018 o schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a o dohľade nad trhom s nimi, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 715/2007 a (ES) č. 595/2009 a zrušuje smernica 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 151, 14.6.2018, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 13
(13)  „stacionárny batériový systém na uskladňovanie energie“ je dobíjateľná priemyselná batéria s vnútorným systémom skladovania energie, ktorá je špecificky určená na skladovanie a dodávanie elektrickej energie do siete, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa;
(13)  „batéria, ktorá je súčasťou stacionárneho batériového uskladňovania energie“ je dobíjateľná priemyselná batéria, ktorá je špecificky určená na skladovanie a dodávanie elektrickej energie, keď je pripojená na elektrickú sieť, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa;
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 21
(21)  „kód QR“ je maticový čiarový kód, ktorý je prepojený s informáciami o modeli batérie;
(21)  „kód QR“ je maticový strojom čitateľný kód, ktorý je prepojený s informáciami podľa požiadaviek tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 22
(22)  „systém riadenia batérie“ je elektronické zariadenie, ktoré kontroluje alebo riadi elektrické a tepelné funkcie batérie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná;
(22)  „systém riadenia batérie“ je elektronické zariadenie, ktoré kontroluje alebo riadi elektrické a tepelné funkcie batérie s cieľom ovplyvniť bezpečnosť, výkonnosť a životnosť batérie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná;
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26 a (nový)
(26a)  „príprava na zmenu účelu“ je každá činnosť, ktorou sú časti batérie alebo celá použitá batéria pripravované tak, aby mohli byť použité na účel alebo uplatnenie iné, ako na ktoré bola batéria pôvodne určená;
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 26 b (nový)
(26b)  „repasácia“ je každá činnosť demontáže, obnovy, náhrady súčiastok a používania použitých sád batérií, batériových modulov a/alebo batériových článkov na vrátenie batérie na úroveň výkonu a kvality rovnocennú s úrovňou výkonu a kvality pôvodnej batérie na pôvodný alebo iný účel;
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 38
(38)  „organizácia zodpovednosti výrobcov“ je právnická osoba, ktorá finančne alebo prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov;
(38)  „organizácia zodpovednosti výrobcov“ je právnická osoba, ktorá finančne alebo finančne a prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov;
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 39
(39)  „použitá batéria“ je akákoľvek batéria, ktorá je odpadom v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES;
(39)  „použitá batéria“ je akákoľvek batéria alebo batériový článok, ktoré spadajú do vymedzenia odpadu v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2008/98/ES;
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 40
(40)  „opätovné použitie“ je úplné alebo čiastočné priame opätovné použitie batérie na pôvodný účel, na ktorý bola batéria navrhnutá;
(40)  „opätovné použitie“ je úplné alebo čiastočné priame opätovné použitie batérie, ktorá nie je odpadom, na rovnaký účel, na ktorý bola batéria navrhnutá;
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – úvodná časť
(41)  „nebezpečná látka“ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z ďalej uvedených tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:
(41)  „nebezpečná látka“ je každá látka, ktorá spĺňa kritériá ktorejkoľvek z tried alebo kategórií nebezpečnosti stanovených v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/200867:
__________________
__________________
67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
67 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno a
a)  triedy nebezpečnosti 2.1 až 2.4, triedy nebezpečnosti 2.6 a 2.7, trieda nebezpečnosti 2.8 typy A B, triedy nebezpečnosti 2.9, 2.10, 2.12 a 2.13 kategórie 1 a 2, trieda nebezpečnosti 2.14 kategórie 1 a 2, trieda nebezpečnosti 2.15 typy A až F;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno b
b)  triedy nebezpečnosti 3.1 až 3.6, trieda nebezpečnosti 3.7 – nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť alebo vývoj, trieda nebezpečnosti 3.8 – iné ako narkotické účinky, triedy nebezpečnosti 3.9 a 3.10;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno c
c)  trieda nebezpečnosti 4.1;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 41 – písmeno d
d)  trieda nebezpečnosti 5.1;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36
(36)  „náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci“ sú povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý na trh uvádza dobíjateľnú priemyselnú batériu alebo batériu pre elektrické vozidlá, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovania treťou stranou vykonávané notifikovanými orgánmi, ako aj zverejňovanie informácií s cieľom identifikovať a riešiť faktické a potenciálne riziká spojené so získavaním surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi;
(36)  „náležitá starostlivosť v hodnotovom reťazci v oblasti batérií“ sú povinnosti hospodárskeho subjektu, ktorý na trh uvádza batériu, s ohľadom na kategórie sociálnych a environmentálnych rizík, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovania treťou stranou vykonávané notifikovanými osobami, ako aj zverejňovanie informácií s cieľom identifikovať a riešiť faktické a potenciálne riziká spojené so získavaním surovín, chemikálií a druhotných surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi a zhodnocovanie odpadu s batériami, s ich výrobnými operáciami a so súvisiacimi inými obchodnými vzťahmi, a týmto rizikám predchádzať;
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36 a (nový)
(36a)  „obchodné vzťahy“ sú vzťahy medzi podnikom a jeho dcérskymi spoločnosťami a obchodné vzťahy podniku v celom jeho hodnotovom reťazci vrátane dodávateľov a subdodávateľov, ktoré sú priamo spojené s obchodnými činnosťami, produktmi alebo službami podniku;
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 36 b (nový)
(36b)  „vysokorizikové oblasti“ sú oblasti, v ktorých je správa vecí verejných a bezpečnosť slabá alebo chýbajúca, ako napríklad zlyhávajúce štáty alebo oblasti, kde dochádza k rozsiahlemu a systematickému porušovaniu medzinárodného práva vrátane porušovania ľudských práv;
Pozmeňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú batérií alebo nakladania s použitými batériami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zakazovať, obmedzovať alebo brzdiť sprístupňovanie batérií spĺňajúcich požiadavky stanovené v tomto nariadení na trhu, alebo zakazovať, obmedzovať či brzdiť ich uvádzanie do prevádzky.
1.  Členské štáty nesmú z dôvodov súvisiacich s požiadavkami na sociálnu a environmentálnu udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a poskytovanie informácií, ktoré sa týkajú batérií alebo nakladania s použitými batériami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, zakazovať, obmedzovať alebo brzdiť sprístupňovanie batérií spĺňajúcich požiadavky stanovené v tomto nariadení na trhu, alebo zakazovať, obmedzovať či brzdiť ich uvádzanie do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Členské štáty nesmú na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích a podobných podujatiach brániť vystavovaniu batérií, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to za predpokladu, že sa na viditeľnom označení jasne uvádza, že dané batérie nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia a nie sú na predaj dovtedy, kým nebude zabezpečená ich zhoda.
2.  Členské štáty nesmú na veľtrhoch, výstavách, predvádzacích a podobných podujatiach brániť vystavovaniu batérií, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v tomto nariadení, a to za predpokladu, že sa na viditeľnom označení jasne uvádza, že dané batérie nezodpovedajú požiadavkám tohto nariadenia a nemožno ich sprístupniť na trhu dovtedy, kým nebude zabezpečená ich zhoda. Počas predvádzania prijme príslušný hospodársky subjekt primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb.
Pozmeňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 4 – názov
Požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie v súvislosti s batériami
Požiadavky na udržateľnosť, bezpečnosť, označovanie a informovanie a náležitú starostlivosť v súvislosti s batériami
Pozmeňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  požiadavky v oblasti náležitej starostlivosti stanovené v článku 39.
Pozmeňujúci návrh 117
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 a (nový)
1a.  Na batérie pre elektrické vozidlá a automobilové batérie uvedené na trh ako náhrady za chybné batérie sa uplatňujú rovnaké požiadavky ako na nahrádzané batérie v súlade so zásadou „opraviť podľa výroby“.
Pozmeňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Batérie nesmú v súvislosti s ktorýmikoľvek aspektmi, na ktoré sa nevzťahujú kapitoly II a III, predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie.
2.  Batérie nesmú v súvislosti s ktorýmikoľvek aspektmi, na ktoré sa nevzťahujú kapitoly II a III a článok 39, predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť, majetok alebo životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)
Každý členský štát tiež určí jedno kontaktné miesto spomedzi príslušných orgánov uvedených v prvom pododseku na účely komunikácie s Komisiou podľa odseku 3.
Pozmeňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 3
3.  Do [troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] sú členské štáty povinné Komisii oznámiť názvy a adresy príslušných orgánov určených podľa odseku 1. Členské štáty sú povinné Komisiu bez zbytočného odkladu informovať o akýchkoľvek zmenách názvov alebo adries príslušných orgánov.
3.  Do [troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] sú členské štáty povinné Komisii oznámiť názov a adresu kontaktného miesta určeného podľa odseku 1. Členské štáty sú povinné Komisiu bez zbytočného odkladu informovať o akýchkoľvek zmenách názvu alebo adresy kontaktného miesta.
Pozmeňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 a (nový)
5a.  Do šiestich mesiacov od akejkoľvek zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo od nadobudnutia účinnosti budúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa kritérií udržateľnosti pre nebezpečné látky a chemikálie Komisia posúdi, či si takáto zmena alebo budúce právne predpisy Únie vyžadujú zmenu tohto článku alebo prílohy I k tomuto nariadeniu, alebo oboch, a v prípade potreby prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 tohto nariadenia s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť uvedené ustanovenia.
Pozmeňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5 b (nový)
5b.  Do 31. decembra 2025 Komisia s pomocou Európskej chemickej agentúry systematicky preskúma nebezpečné látky v batériách s cieľom identifikovať potenciálne riziká pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. V tomto posúdení sa zohľadní, v akom rozsahu je použitie nebezpečnej látky nevyhnutné pre zdravie, bezpečnosť alebo kriticky dôležité na fungovanie spoločnosti, ako aj dostupnosť vhodných alternatív z hľadiska životného prostredia a zdravia. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia delegovaných aktov uvedených v druhom odseku.
Pozmeňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 7 – názov
Uhlíková stopa batérií pre elektrické vozidlá a dobíjateľných priemyselných batérií
Uhlíková stopa batérií pre elektrické vozidlá, ľahkých dopravných prostriedkov a priemyselných batérií
Pozmeňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  K batériám pre elektrické vozidlá a k dobíjateľným priemyselným batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musí byť pripojená technická dokumentácia, ktorá v prípade jednotlivých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod obsahuje vyhlásenie o uhlíkovej stope vypracované v súlade s delegovaným aktom uvedeným v druhom pododseku a obsahujúce aspoň tieto informácie:
1.  K batériám pre elektrické vozidlá, k batériám pre ľahké dopravné prostriedky a k priemyselným batériám musí byť pripojená technická dokumentácia, ktorá v prípade jednotlivých modelov a batérií na každý výrobný závod obsahuje vyhlásenie o uhlíkovej stope vypracované v súlade s delegovaným aktom uvedeným v druhom pododseku a obsahujúce aspoň tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  informácie o použitých surovinách vrátane podielu obnoviteľného obsahu;
Pozmeňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d
d)  celková uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého;
d)  celková uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého a uhlíková stopa batérie vypočítaná v kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu kWh celkovej energie dodanej systémom batérie počas očakávanej životnosti;
Pozmeňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2
Od 1. júla 2024 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa vyhlásenia o uhlíkovej stope, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.
Od 1. júla 2024 sa na batérie pre elektrické vozidlá, na batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa vyhlásenia o uhlíkovej stope, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3 – úvodná časť
Najneskôr do 1. júla 2023 Komisia prijme:
Najneskôr do 1. januára 2023 Komisia prijme:
Pozmeňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno a
a)  delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o metodiky výpočtu celkovej uhlíkovej stopy batérie v zmysle písmena d) v súlade so základnými prvkami stanovenými v prílohe II;
a)  delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o metodiky výpočtu a overenia uhlíkovej stopy batérie v zmysle písmena d) v súlade so základnými prvkami stanovenými v prílohe II;
Pozmeňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1 – pododsek 4
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť požiadavky na informovanie stanovené v prvom pododseku.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť požiadavky na informovanie stanovené v prvom pododseku vzhľadom na vedecký a technický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 1
Batérie pre elektrické vozidlá a dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musia byť označené výrazným, jasne čitateľným a nezmazateľným označením, na ktorom sa uvádza výkonnostná trieda vzhľadom na uhlíkovú stopu, do ktorej daná batéria patrí.
Batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a priemyselné batérie musia byť označené výrazným, jasne čitateľným a nezmazateľným označením, na ktorom sa uvádza uhlíková stopa batérie uvedená v odseku 1 písm. d) a výkonnostná trieda vzhľadom na uhlíkovú stopu, do ktorej daná batéria patrí.
Pozmeňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 3
Od 1. januára 2026 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňujú požiadavky týkajúce sa výkonnostnej triedy vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku.
Od 1. júla 2025 sa na batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie uplatňujú požiadavky týkajúce sa výkonnostnej triedy vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – pododsek 4 – úvodná časť
Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia prijme:
Najneskôr do 1. januára 2024 Komisia prijme:
Pozmeňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1
K batériám pre elektrické vozidlá a dobíjateľným priemyselným batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musí byť v prípade všetkých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že nahlásená hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu je nižšia ako maximálny limit stanovený v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa tretieho pododseku.
K batériám pre elektrické vozidlá, batériám pre ľahké dopravné prostriedky a priemyselným batériám s nominálnou energiou nad 2 kWh musí byť v prípade všetkých modelov a šarží batérií na každý výrobný závod pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že nahlásená hodnota uhlíkovej stopy počas životného cyklu je nižšia ako maximálny limit stanovený v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa tretieho pododseku.
Pozmeňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2
Od 1. júla 2027 sa na batérie pre elektrické vozidlá a na dobíjateľné priemyselné batérie uplatňuje požiadavka týkajúca sa maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.
Od 1. januára 2027 sa na všetky batérie pre elektrické vozidlá, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a na priemyselné batérie s nominálnou energiou nad 2 kWh uplatňuje požiadavka týkajúca sa maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.
Pozmeňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 3
Komisia najneskôr do 1. júla 2026 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorý sa uvádza v prvom pododseku. Pri príprave uvedeného delegovaného aktu Komisia zohľadní príslušné kľúčové prvky stanovené v prílohe II.
Komisia najneskôr do 1. júla 2025 prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu, ktorý sa uvádza v prvom pododseku. Pri príprave uvedeného delegovaného aktu Komisia zohľadní príslušné kľúčové prvky stanovené v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 4
Vďaka zavedeniu maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu bude v prípade potreby možné reklasifikovať výkonnostné triedy batérií uvedených v odseku 2.
Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť maximálny limit uhlíkovej stopy počas životného cyklu uvedený v prvom pododseku na základe najnovších dostupných údajov nahlásených v súlade s odsekom 1. Vďaka zavedeniu maximálneho limitu uhlíkovej stopy počas životného cyklu bude v prípade potreby možné reklasifikovať výkonnostné triedy batérií uvedených v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia do 31. decembra 2025 posúdi uskutočniteľnosť rozšírenia požiadaviek uvedených v tomto článku na prenosné batérie a požiadavku uvedenú v odseku 3 na priemyselné batérie s nominálnou energiou nižšou ako 2 kWh. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov.
Pozmeňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 8 – názov
Recyklovaný obsah v priemyselných batériách, batériách pre elektrické vozidlá a automobilových batériách
Recyklovaný obsah v prenosných batériách, batériách pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselných batériách, batériách pre elektrické vozidlá a automobilových batériách
Pozmeňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1
Od 1. januára 2027 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie o množstve kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod.
Od 1. júla 2025 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie o množstve kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod.
Pozmeňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2
Komisia do 31. decembra 2025 prijme vykonávací akt, ktorým sa stanovuje metodika výpočtu a overovania množstiev kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách uvedených v prvom pododseku, ako aj formát technickej dokumentácie. Uvedený vykonávací akt je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
Komisia do 31. decembra 2023 prijme:
a)   delegovaný akt v súlade s článkom 73 na doplnenie tohto nariadenia stanovením metodiky výpočtu a overovania množstiev kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách uvedených v prvom pododseku;
b)   vykonávací akt, ktorým sa stanovuje formát a technická dokumentácia pre vyhlásenie o zhodnotených materiáloch. Uvedený vykonávací akt je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Od 1. januára 2030 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:
2.  Od 1. januára 2030 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:
Pozmeňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 3 – úvodná časť
3.  Od 1. januára 2035 musí byť k priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch a šaržiach batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:
3.  Od 1. januára 2035 musí byť k prenosným batériám, s výnimkou prenosných batérií na všeobecné použitie, batériám pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselným batériám, batériám pre elektrické vozidlá a automobilovým batériám, ktoré v aktívnych materiáloch obsahujú kobalt, olovo, lítium alebo nikel, pripojená technická dokumentácia, ktorou sa preukazuje, že dané batérie obsahujú minimálny podiel kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v jednotlivých modeloch batérií na každý výrobný závod, a to tento podiel:
Pozmeňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4
4.  Komisia je v odôvodnených a náležitých prípadoch vzhľadom na dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu, alebo v dôsledku ich nedostatku splnomocnená prijať do 31. decembra 2027 delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť ciele stanovené v odsekoch 2 a 3.
4.  Po stanovení metodiky uvedenej v odseku 1 a najneskôr do 31. decembra 2027 Komisia posúdi, či je vzhľadom na existujúcu a predpokladanú dostupnosť kobaltu, olova, lítia alebo niklu zhodnotených z odpadu na roky 2030 a 2035 alebo ich nedostatok a vzhľadom na technický a vedecký pokrok vhodné zrevidovať ciele stanovené v odsekoch 2 a 3. Komisia takisto posúdi, do akej miery sa uvedené ciele dosahujú prostredníctvom odpadu pred spotrebou alebo po spotrebe a či je vhodné obmedziť dosiahnutie cieľov len na odpad po spotrebe. Na základe tohto posúdenia Komisia podľa potreby predloží legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 4 a (nový)
4a.  Ak je to odôvodnené zmenami v technológiách výroby batérií, ktoré majú vplyv na druh materiálov, ktoré možno zhodnocovať, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie zaradením ďalších surovín a cieľov do zoznamov stanovených v odsekoch 2 a 3.
Pozmeňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 9 – názov
Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa prenosných batérií na všeobecné použitie
Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa prenosných batérií
Pozmeňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
1.  Od 1. januára 2027 musia prenosné batérie na všeobecné použitie spĺňať hodnoty týkajúce sa parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti uvedené v prílohe III, ktoré sa stanovujú v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 2.
1.  Od 1. januára 2027 musia prenosné batérie spĺňať hodnoty týkajúce sa parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti uvedené v prílohe III, ktoré sa stanovujú v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1
Komisia je povinná do 31. decembra 2025 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe III, ktoré musia dosahovať prenosné batérie na všeobecné použitie.
Komisia je povinná do 1. júla 2025 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe III, ktoré musia dosahovať prenosné batérie vrátane prenosných batérií na všeobecné použitie.
Pozmeňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe III vzhľadom na vedecko-technický pokrok.
Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť minimálne hodnoty a doplniť ďalšie parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe III vzhľadom na vedecko-technický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 3
Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu prenosných batérií na všeobecné použitie počas ich životného cyklu, pričom bude prihliadať na príslušné medzinárodné normy a systémy označovania. Zároveň zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v danom delegovanom akte nemali významný negatívny vplyv na funkčnosť spomínaných batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť a náklady pre koncových používateľov, ani na konkurencieschopnosť priemyslu. Zhotovitelia predmetných batérií a prístrojov nesmú znášať nadmernú administratívnu záťaž.
Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu a zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov prenosných batérií na všeobecné použitie počas ich životného cyklu, pričom bude prihliadať na príslušné medzinárodné normy a systémy označovania. Zároveň zabezpečí, aby ustanovenia uvedené v danom delegovanom akte nemali významný negatívny vplyv na bezpečnosť a funkčnosť spomínaných batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť a náklady pre koncových používateľov, ani na konkurencieschopnosť priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3
3.  Komisia do 31. decembra 2030 posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých cieľom je postupne prestať používať nedobíjateľné prenosné batérie na všeobecné použitie, a tak na základe metodiky posudzovania životného cyklu minimalizovať ich environmentálny vplyv. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov.
3.  Komisia do 31. decembra 2027 posúdi uskutočniteľnosť opatrení, ktorých cieľom je postupne prestať používať nedobíjateľné prenosné batérie na všeobecné použitie, a tak na základe metodiky posudzovania životného cyklu a životaschopných alternatív pre koncových používateľov minimalizovať ich environmentálny vplyv. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov na postupné ukončenie používania, stanovenia požiadaviek na ekodizajn alebo oboch, ak je to prínosné pre životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 10 – názov
Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá
Požiadavky na výkonnosť a trvanlivosť týkajúce sa priemyselných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a batérií pre ľahké dopravné prostriedky
Pozmeňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1
Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí byť k dobíjateľným priemyselným batériám a batériám pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh pripojená technická dokumentácia obsahujúca hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A.
Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí byť k priemyselným batériám, batériám pre ľahké dopravné prostriedky a batériám pre elektrické vozidlá pripojená technická dokumentácia obsahujúca hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A.
Pozmeňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 a (nový)
1a.  Do 1. januára 2026 musia byť údaje o výkonnosti a trvanlivosti priemyselných batérií, batérií pre ľahké priemyselné vozidlá a batérií pre elektrické vozidlá uvedené v odseku 1 dostupné prostredníctvom verejne dostupnej časti elektronického systému výmeny informácií uvedeného v článku 64 a prílohe XIII. Informácie o výkonnosti a trvanlivosti takýchto batérií musia byť spotrebiteľom dostupné pred zakúpením vozidla.
Pozmeňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá stanovené v prílohe IV vzhľadom na vedecko-technický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 c (nový)
1c.  Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá stanovené v prílohe IV do šiestich mesiacov od prijatia technických špecifikácií neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie s cieľom zabezpečiť súdržnosť parametrov prílohy IV a technických špecifikácií EHK OSN.
Pozmeňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Od 1. januára 2026 musia dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh spĺňať minimálne hodnoty stanovené v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 3 v súvislosti s parametrami elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovenými v prílohe IV časti A.
2.  Od 1. januára 2026 musia priemyselné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a batérie pre elektrické vozidlá spĺňať minimálne hodnoty pre konkrétny druh batérie stanovené v delegovanom akte prijatom Komisiou podľa odseku 3 v súvislosti s parametrami elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovenými v prílohe IV časti A.
Pozmeňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1
Komisia je povinná do 31. decembra 2024 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A, ktoré by musia dosahovať dobíjateľné priemyselné batérie s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh.
Komisia je povinná do 31. decembra 2024 prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie o minimálne hodnoty parametrov elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovených v prílohe IV časti A, ktoré musia dosahovať batérie pre ľahké dopravné prostriedky, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie.
Pozmeňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 – pododsek 2
Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu dobíjateľných priemyselných batérií s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh počas ich životného cyklu a zabezpečí, aby v ňom stanovené požiadavky nemali výrazný negatívny vplyv na funkčnosť uvedených batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť, ani na konkurencieschopnosť priemyslu. Zhotovitelia predmetných batérií a prístrojov nesmú znášať nadmernú administratívnu záťaž.
Pri príprave delegovaného aktu uvedeného v prvom pododseku Komisia zváži potrebu zníženia environmentálneho vplyvu priemyselných batérií, batérií pre elektrické vozidlá a batérií pre ľahké dopravné prostriedky počas ich životného cyklu a zabezpečí, aby v ňom stanovené požiadavky nemali výrazný negatívny vplyv na funkčnosť uvedených batérií alebo prístrojov, v ktorých sú tieto batérie zabudované, na ich cenovú dostupnosť, ani na konkurencieschopnosť priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť minimálne hodnoty elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti stanovené v prílohe IV, v zmysle vedecko-technického pokroku, aby sa zaručila súčinnosť s minimálnymi hodnotami, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie a s cieľom zamedziť zbytočnému prekrývaniu. Zmena minimálnych hodnôt elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti nesmie viesť k zníženiu úrovne výkonnosti a trvanlivosti batérií pre elektrické vozidlá.
Pozmeňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 11 – názov
Možnosť vybrať a vymeniť prenosné batérie
Možnosť vybrať a vymeniť prenosné batérie a batérie pre ľahké dopravné prostriedky
Pozmeňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1
Prenosné batérie zabudované v prístrojoch sa musia dať koncovému používateľovi alebo nezávislému prevádzkovateľovi ľahko vybrať a vymeniť, a to počas životnosti prístroja, ak majú tieto batérie kratšiu životnosť ako daný prístroj, alebo najneskôr na konci životnosti prístroja.
Prenosné batérie zabudované v prístrojoch a batérie pre ľahké dopravné prostriedky musia byť do 1. januára 2024 navrhnuté tak, aby sa dali ľahko a bezpečne vybrať a vymeniť s použitím jednoduchých a bežne dostupných nástrojov a bez toho, aby došlo k poškodeniu prístroja alebo batérií. Prenosné batérie sa musia dať koncovému používateľovi ľahko vybrať a vymeniť a batérie pre ľahké dopravné prostriedky sa musia dať koncovým používateľom alebo nezávislým prevádzkovateľom ľahko vybrať a vymeniť, a to počas životnosti prístroja, ak majú tieto batérie kratšiu životnosť ako daný prístroj, alebo najneskôr na konci životnosti prístroja. Články batérií pre ľahké dopravné prostriedky sa musia dať nezávislým prevádzkovateľom vybrať a vymeniť.
Pozmeňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2
Batéria je ľahko vymeniteľná, ak ju po jej vybratí z prístroja možno nahradiť podobnou batériou bez toho, aby to malo vplyv na fungovanie alebo výkon daného prístroja.
Batéria je ľahko vymeniteľná, ak ju po jej vybratí z prístroja alebo ľahkého dopravného prostriedku možno nahradiť kompatibilnou batériou bez toho, aby to malo vplyv na fungovanie, výkon alebo bezpečnosť daného prístroja alebo ľahkého dopravného prostriedku.
Pozmeňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
Prenosné batérie a batérie pre ľahké dopravné prostriedky musia byť k dispozícii ako náhradné diely k zariadeniu, ktoré zásobujú energiou, najmenej 10 rokov po uvedení posledného kusu modelu na trh za primeranú a nediskriminačnú cenu pre nezávislých prevádzkovateľov a koncových používateľov.
Pozmeňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 a (nový)
1a.  Príslušný hospodársky subjekt v čase nákupu spotrebiča poskytne koncovým používateľom vrátane spotrebiteľov jasné a podrobné pokyny na vybratie a výmenu a budú tieto pokyny trvalo a ľahko zrozumiteľným spôsobom dostupné na jeho webovom sídle počas očakávanej životnosti výrobku.
Pozmeňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 b (nový)
1b.  Nesmie sa používať softvér ovplyvňujúci výmenu prenosnej batérie alebo batérie pre ľahké dopravné prostriedky alebo ich kľúčových komponentov za inú kompatibilnú batériu alebo kľúčové komponenty.
Pozmeňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a
a)  je z bezpečnostných, výkonnostných či medicínskych dôvodov alebo z dôvodov integrity údajov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou alebo
a)  je z bezpečnostných dôvodov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou a výrobca môže preukázať, že na trhu nie je k dispozícii žiadna alternatíva;
Pozmeňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa)  je zo zdravotných dôvodov alebo dôvodov integrity údajov potrebná nepretržitá dodávka energie a trvalé prepojenie medzi prístrojom a prenosnou batériou a výrobca môže preukázať, že na trhu nie je k dispozícii žiadna alternatíva;
Pozmeňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – písmeno b
b)  batéria dokáže fungovať len vtedy, ak je zabudovaná v konštrukcii prístroja.
b)  batéria dokáže fungovať len vtedy, ak je zabudovaná v konštrukcii prístroja a výrobca môže preukázať, že na trhu nie je k dispozícii žiadna alternatíva.
Pozmeňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Príslušný hospodársky subjekt v čase nákupu prístroja, a to aj označením, informuje koncových používateľov jasným a zrozumiteľným spôsobom o každom prípade, v ktorom sa uplatňuje výnimka stanovená v prvom pododseku. V poskytnutých informáciách musí byť uvedená očakávaná životnosť batérie.
Pozmeňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3
3.  Komisia prijme usmernenie na uľahčenie harmonizovaného uplatňovania výnimiek stanovených v odseku 2.
3.  Najneskôr 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia Komisia prijme usmernenie na uľahčenie harmonizovaného uplatňovania výnimiek stanovených v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Možnosť vybrať a vymeniť automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie
1.  Ak má batéria kratšiu životnosť než prístroj alebo vozidlo, v ktorom sa používa, kvalifikovaní nezávislí prevádzkovatelia musia mať možnosť automobilové batérie, priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá ľahko vybrať a vymeniť a musia mať možnosť bezpečne a bez predchádzajúcej demontáže sadu batérií vybiť.
2.  Priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá musia byť navrhnuté, a to aj pokiaľ ide o spojovacie, upevňovacie a tesniace prvky, aby sa umožnila odmontovateľnosť, vymeniteľnosť a demontáž jednotlivých batériových článkov alebo iných kľúčových komponentov bez poškodenia batérie.
3.  Nesmie sa používať softvér ovplyvňujúci výmenu priemyselnej batérie alebo batérie pre elektrické vozidlá alebo ich kľúčových komponentov za inú kompatibilnú batériu alebo kľúčové komponenty.
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá doplňujúce pravidlá uvedené v tomto článku, a to stanovením kritérií pre možnosť vybrať, vymeniť a demontovať automobilové batérie, batérie pre elektrické vozidlá a priemyselné batérie s prihliadnutím na vedecko-technický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 11 b (nový)
Článok 11b
Bezpečnosť opravených automobilových batérií, priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá
1.  Bezpečnosť opravených automobilových batérií, priemyselných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a batérií pre elektrické vozidlá sa posudzuje na základe nedeštruktívnych skúšok, ktoré sú im prispôsobené.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom vymedziť vhodné metódy testovania na zaistenie bezpečnosti opravených batérií.
Pozmeňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 11 c (nový)
Článok 11c
Univerzálne nabíjačky
Do 1. januára 2024 Komisia posúdi ako najlepšie zaviesť harmonizované normy, ktoré sa majú uplatňovať najneskôr od 1. januára 2026, týkajúcich sa univerzálnej nabíjačky pre dobíjateľné batérie určené pre elektrické vozidlá a ľahké dopravné prostriedky, ako aj dobíjateľné batérie začlenené do osobitných kategórií elektrických a elektronických zariadení, na ktoré sa vzťahuje smernica 2012/19/EÚ.
Pri vykonávaní posúdenia uvedeného v odseku 1 Komisia musí vziať do úvahy veľkosť trhu, znižovanie odpadu, dostupnosť a znižovanie nákladov pre spotrebiteľov a iných koncových užívateľov.
Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov.
Posúdením Komisie nesmie byť dotknuté prijatie akýchkoľvek právnych predpisov, ktorými by boli takéto spoločné nabíjačky prijaté k skoršiemu dátumu.
Pozmeňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 12 – názov
Bezpečnosť stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie
Bezpečnosť batérií v rámci stacionárnych systémov na uskladňovanie energie
Pozmeňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
1.  K stacionárnym batériovým systémom na uskladňovanie energie musí byť pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie svedčiace o ich bezpečnosti počas bežnej prevádzky a používania, a to vrátane dôkazov o ich úspešnom testovaní z hľadiska bezpečnostných parametrov stanovených v prílohe V, pri ktorom by sa mali použiť špičkové testovacie metodiky.
1.  K batériám, ktoré sú súčasťou systémov stacionárneho batériového uskladňovania energie, musí byť pripojená technická dokumentácia obsahujúca informácie svedčiace o ich bezpečnosti počas bežnej prevádzky a používania, a to vrátane dôkazov o ich úspešnom testovaní z hľadiska bezpečnostných parametrov stanovených v prílohe V, pri ktorom by sa musia použiť špičkové testovacie metodiky.
Pozmeňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Od 1. januára 2027 sa na batériách musí uvádzať označenie obsahujúce informácie stanovené v prílohe VI časti A.
1.  Od ... [24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] sa batérie označia štítkom obsahujúcim informácie stanovené v časti A prílohy VI a osobitné informácie požadované podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369.
Pozmeňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Od 1. januára 2027 musia byť prenosné a automobilové batérie označené etiketou obsahujúcou informácie o ich kapacite, pričom prenosné batérie musia byť označené etiketou, na ktorej sa uvádzajú informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia.
2.  Od 1. januára 2027 musia byť prenosné batérie, batérie pre ľahké dopravné prostriedky a automobilové batérie označené etiketou obsahujúcou informácie o ich nominálnej energetickej kapacite, pričom musia byť označené etiketou, na ktorej sa uvádzajú informácie o ich priemernej minimálnej trvanlivosti pri konkrétnom druhu použitia a očakávanom životnom cykle v zmysle počtu cyklov a kalendárnych rokov.
Pozmeňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 a (nový)
2a.  Od 1. januára 2023 sa nedobíjateľné prenosné batérie na všeobecné použitie musia označovať etiketou, na ktorej sa uvádza slovo „nedobíjateľné“.
Pozmeňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 – pododsek 4
Ak by bol tento symbol vzhľadom na veľkosť batérie menší ako 0,5 x 0,5 cm, batéria nemusí byť označená, no na balení sa musí uvádzať symbol s veľkosťou najmenej 1 x 1 cm.
Ak by bol tento symbol vzhľadom na veľkosť batérie menší ako 0,47 x 0,47 cm, batéria nemusí byť označená, no na balení sa musí uvádzať symbol s veľkosťou najmenej 1 x 1 cm.
Pozmeňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3 a (nový)
3a.  Od 1. júla 2023 sa batérie označujú symbolom obsahujúcim harmonizovaný farebný kód založený na type batérie a jej chemickom zložení.
Pozmeňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno a a (nové)
-aa)  od 1. januára 2025 informácie stanovené v časti Aa prílohy VI;
Pozmeňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno b
b)  v prípade prenosných a automobilových batérií – informácie uvedené v odseku 2, od 1. januára 2027;
b)  v prípade prenosných batérií, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a automobilových batérií – informácie uvedené v odseku 2, od 1. januára 2027;
Pozmeňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno b a (nové)
ba)  v prípade prenosných batérií na všeobecné použitie – informácie uvedené v odseku 2a, od 1. januára 2023;
Pozmeňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno e
e)  v prípade dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá – správa uvedená v článku 39 ods. 6, od [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];
e)  v prípade všetkých batérií – správa uvedená v článku 39 ods. 6, od [12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia];
Pozmeňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 13– odsek 5 – písmeno f
f)  v prípade batérií pre elektrické vozidlá a v prípade dobíjateľných priemyselných batérií s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh– vyhlásenie o uhlíkovej stope uvedené v článku 7 ods. 1, od júla 2024;
f)  v prípade batérií pre elektrické vozidlá, batérií pre ľahké dopravné prostriedky a v prípade priemyselných batérií vyhlásenie o uhlíkovej stope uvedené v článku 7 ods. 1, od júla 2024;
Pozmeňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno g
g)  v prípade batérií pre elektrické vozidlá a v prípade dobíjateľných priemyselných batérií s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh – informácie o výkonnostnej triede vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v článku 7 ods. 2, od 1. januára 2026;
g)  v prípade batérií pre elektrické vozidlá, ľahké dopravné prostriedky, a v prípade priemyselných batérií s vnútorným systémom skladovania energie informácie o výkonnostnej triede vzhľadom na uhlíkovú stopu, ktoré sa uvádzajú v článku 7 ods. 2, od 1. júla 2025;
Pozmeňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno h
h)  v prípade dobíjateľných priemyselných batérií, automobilových batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh – informácie o množstvách kobaltu, olova, lítia a niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách, v súlade s článkom 8, od 1. januára 2027;
h)  v prípade prenosných batérií, s výnimkou prenosných batérií všeobecného použitia, batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, priemyselných batérií, automobilových batérií a batérií pre elektrické vozidlá – informácie o množstvách kobaltu, olova, lítia a niklu zhodnotených z odpadu, ktoré sa vyskytujú v aktívnych materiáloch v batériách, v súlade s článkom 8, od 1. júla 2025;
Pozmeňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 5 – písmeno j a (nové)
ja)  v prípade batérií pre ľahké dopravné prostriedky, batérií pre elektrické vozidlá a priemyselných batérií informácie obsiahnuté v pase batérie uvedenom v článku 65, od 1. januára 2026;
Pozmeňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6
6.  Etikety a kód QR uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť na batérii vytlačené alebo vyrazené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vzhľadom na typ alebo veľkosť batérie nemožno realizovať alebo zaručiť, etikety sa umiestnia na balenie a pripoja sa k sprievodným dokumentom k batérii.
6.  Etikety a kód QR uvedené v odsekoch 1 až 5 musia byť na batérii vytlačené alebo vyrazené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Ak to vzhľadom na typ alebo veľkosť batérie nemožno realizovať alebo zaručiť, etikety sa umiestnia na balenie a pripoja sa k sprievodným dokumentom k batérii. V prípade repasácie alebo zmeny účelu batérie sa takáto etiketa aktualizuje novou etiketou, v ktorej je zohľadnený nový status batérie.
Keď sú batérie začlenené do prístrojov, etikety a kód QR podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 musia byť vytlačené alebo vyrazené viditeľne, čitateľne a nezmazateľne na prístrojoch.
Kód QR poskytuje aj prístup k verejne prístupnej časti pasu batérie zavedenému podľa článku 65.
Pozmeňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 6 a (nový)
6a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom stanoviť alternatívne typy inteligentných etikiet nahrádzajúce alebo dopĺňajúce kódy QR, a to so zreteľom na vedecko-technologický pokrok.
Pozmeňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 7
7.  Komisia do 31. decembra 2025 prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť harmonizované špecifikácie týkajúce sa požiadaviek na označovanie, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 2. Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
7.  Komisia do 1. júla 2025 prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť harmonizované špecifikácie týkajúce sa požiadaviek na označovanie, ktoré sa uvádzajú v odsekoch 1 a 2. V prípade prenosných batérií na všeobecné použitie takéto označenie zahŕňa ľahko rozpoznateľnú klasifikáciu ich výkonu a trvanlivosti. Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 7 a (nový)
7a.  Komisia do 1. januára 2023 prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť harmonizované špecifikácie týkajúce sa požiadaviek na označovanie, ktoré sa uvádzajú v odseku 3 týkajúcom sa harmonizovaného farebného kódu. Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 194
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh musia byť vybavené systémom riadenia batérie, ktorý obsahuje údaje o parametroch stanovených v prílohe VII, na základe ktorých možno určiť stav a očakávanú životnosť batérie.
1.  Batérie, ktoré sú súčasťou systémov stacionárneho batériového uskladňovania energie, batérie pre elektrické vozidlá a batérie pre ľahké dopravné prostriedky, ktoré sú vybavené systémom riadenia batérie, musia obsahovať v rámci systému riadenia batérie údaje v reálnom čase o parametroch stanovených v prílohe VII, na základe ktorých možno určiť stav, bezpečnosť a očakávanú životnosť batérie.
Pozmeňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá batériu legálne zakúpila alebo akejkoľvek tretej strane konajúcej v jej mene sa musí kedykoľvek a na nediskriminačnom základe poskytnúť prístup k údajom zaznamenávaným v systéme riadenia batérie uvedenom v odseku 1, a to na účely:
2.  Právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá batériu legálne zakúpila alebo akejkoľvek tretej strane konajúcej v jej mene sa musí kedykoľvek a na nediskriminačnom základe poskytnúť prístup k údajom zaznamenávaným v systéme riadenia batérie uvedenom v odseku 1 a v prenosných batériách, ktoré majú systém riadenia batérie, a to na účely:
Pozmeňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 – písmeno b
b)  uľahčenia opätovného použitia, zmeny účely alebo repasácie batérie;
b)  uľahčenia prípravy na opätovné použitie, prípravy na zmenu účelu, zmeny účelu alebo opätovnú výrobu batérie;
Pozmeňujúci návrh 197
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 a (nový)
2a.  Batérie pre elektrické vozidlá a batérie pre ľahké dopravné prostriedky, ktoré majú systém riadenia batérie, by mali mať v reálnom čase k dispozícii neprepísateľné palubné údaje týkajúce sa stavu batérií, ich úrovne nabitia, cieľového bodu nabitia batérií a kapacity.
Pozmeňujúci návrh 198
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2 b (nový)
2b.  Do 1. januára 2024 musí byť systém riadenia batérií elektrických vozidiel navrhnutý tak, aby mohol komunikovať s inteligentnými systémami nabíjania, a to aj tak, že bude mať funkcie nabíjania vozidiel zo siete, palubné nabíjanie, nabíjanie vozidla z vozidla, nabíjanie vozidla z energetickej banky a nabíjanie energetickým prepojením vozidla a budovy.
Pozmeňujúci návrh 199
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)
Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť parametre na určenie stavu a očakávanej životnosti batérií, ako sa ustanovuje v prílohe VII, vzhľadom na vedecko-technický pokrok, a s cieľom zaručiť súčinnosť s parametrami, ktoré môžu byť výsledkom práce neformálnej pracovnej skupiny EHK OSN pre elektrické vozidlá a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 9, 10, 12, 13 a 59 ods. 5 písm. a) tohto nariadenia sa vykonávajú merania a výpočty s uplatnením spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové metódy a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou mieru neistoty, a to vrátane metód stanovených v normách, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
1.  Na účely súladu a overovania súladu s požiadavkami stanovenými v článkoch 9, 10, 11a, 12, 13 a 59 ods. 5 písm. a) tohto nariadenia sa vykonávajú merania a výpočty s uplatnením spoľahlivých, presných a reprodukovateľných metód, pri ktorých sa zohľadňujú všeobecne uznávané špičkové metódy a ktorých výsledky sa považujú za výsledky s nízkou mieru neistoty, a to vrátane metód stanovených v normách, ktorých referenčné čísla boli na tento účel uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Pri batériách, ktoré sa testujú podľa harmonizovaných noriem alebo ich častí, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá zhoda s požiadavkami stanovenými v článkoch 9, 10, 13 a 59 ods. 5 písm. a) vtedy, ak dané harmonizované normy pokrývajú uvedené požiadavky.
2.  Pri batériách, ktoré sa testujú podľa harmonizovaných noriem alebo ich častí, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, sa predpokladá zhoda s požiadavkami stanovenými v článkoch 9, 10, 13 a 59 ods. 5 písm. a) vtedy, ak dané harmonizované normy alebo ich časti pokrývajú uvedené požiadavky.
Pozmeňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú spoločné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v článkoch 9, 10, 12, 13 a 59 ods. 5 písm. a) alebo testov uvedených v článku 15 ods. 2, ak:
1.  Komisia môže vo výnimočných prípadoch a po konzultácii s príslušnými európskymi normalizačnými organizáciami a európskymi organizáciami zainteresovaných strán, ktoré dostávajú finančné prostriedky Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 1025/2012, prijímať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú spoločné špecifikácie týkajúce sa požiadaviek stanovených v článkoch 9, 10, 11a, 12, 13 a 59 ods. 5 písm. a) alebo testov uvedených v článku 15 ods. 2, ak:
Pozmeňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  Komisia zaznamená zbytočné prieťahy pri prijímaní požadovaných harmonizovaných noriem alebo sa domnieva, že príslušné harmonizované normy na daný účel nepostačujú; alebo
b)  Komisia zaznamená zbytočné prieťahy pri prijímaní požadovaných harmonizovaných noriem, a to najmä prekročenie lehôt stanovených pre normalizačnú organizáciu v žiadosti o normalizáciu, alebo sa odôvodnene domnieva, že príslušné harmonizované normy dostatočne nespĺňajú kritéria uvedené v žiadosti o normalizáciu; alebo
Pozmeňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia aktívne podporuje toto odvetvie Únie a posilňuje svoju prítomnosť v medzinárodných normalizačných organizáciách tým, že sa zameriava na čo najväčší súlad medzi medzinárodnými a európskymi normami a podporuje všeobecné používanie európskych noriem mimo Únie.
Pozmeňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1
1.  Pred uvedením batérie na trh alebo do prevádzky je zhotoviteľ alebo jeho splnomocnený zástupca povinný zabezpečiť vykonanie posúdenia zhody výrobku s požiadavkami uvedenými v kapitolách II a III tohto nariadenia.
1.  Pred uvedením batérie na trh alebo do prevádzky je zhotoviteľ alebo jeho splnomocnený zástupca povinný zabezpečiť vykonanie posúdenia zhody výrobku s požiadavkami uvedenými v kapitolách II a III a článku 39 tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 2
2.  Posudzovanie zhody batérií s požiadavkami stanovenými v článkoch 6, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v prílohe VIII časti A.
2.  Posudzovanie zhody batérií s požiadavkami stanovenými v článkoch 6, 9, 11, 13 a 14 sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v prílohe VIII časti A.
Pozmeňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 3
3.  Posudzovanie zhody batérií s požiadavkami stanovenými v článkoch 7, 8 a 39 sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v prílohe VIII časti B.
3.  Posudzovanie zhody batérií s požiadavkami stanovenými v článkoch 7, 8, 10, 12 a 39 sa vykonáva v súlade s postupom stanoveným v prílohe VIII časti B.
Pozmeňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5
5.  Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú posudzovania zhody v prípade batérií, sa vyhotovujú v úradnom jazyku členského štátu, v ktorom sídli notifikovaný orgán vykonávajúci postupy posudzovania zhody uvedené v odsekoch 1 a 2, alebo v jazyku, ktorý tento orgán akceptuje.
5.  Záznamy a korešpondencia, ktoré sa týkajú postupov posudzovania zhody v prípade batérií, sa vyhotovujú v úradnom jazyku alebo jazykoch členského štátu, v ktorom sídli notifikovaná osoba vykonávajúca postupy posudzovania zhody uvedené v odsekoch 1 a 2, alebo v jazyku, ktorý táto osoba akceptuje.
Pozmeňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 5 a (nový)
5a.  Tento článok sa uplatňuje 12 mesiacov odo dňa, keď Komisia zverejní zoznam notifikovaných osôb podľa článku 30 ods. 2.
Pozmeňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  V EÚ vyhlásení o zhode sa musí uviesť, že sa preukázalo splnenie požiadaviek stanovených v kapitolách II a III.
1.  V EÚ vyhlásení o zhode sa musí uviesť, že sa preukázalo splnenie požiadaviek stanovených v kapitolách II a III a článku 39.
Pozmeňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  EÚ vyhlásenie o zhode sa musí vypracovať podľa vzoru stanoveného v prílohe IX, musí obsahovať prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe VIII, pričom je potrebné priebežne ho aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa batéria uvádza na trh alebo do prevádzky.
2.  EÚ vyhlásenie o zhode sa môže vyplniť elektronicky a vypracovať podľa vzoru stanoveného v prílohe IX, musí obsahovať prvky uvedené v príslušných moduloch stanovených v prílohe VIII, pričom je potrebné priebežne ho aktualizovať. Prekladá sa do jazyka alebo jazykov požadovaných členským štátom, v ktorom sa batéria uvádza na trh, sprístupňuje na trhu alebo uvádza do prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
Členské štáty notifikujú Komisii a ostatným členským štátom orgány posudzovania zhody, ktoré sú poverené vykonávaním posudzovania zhody v súlade s týmto nariadením.
Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom orgány posudzovania zhody, ktoré sú poverené vykonávaním posudzovania zhody tretích strán v súlade s týmto nariadením.
Pozmeňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 5
5.  Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie svojich úloh.
5.  Notifikujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet odborne spôsobilých zamestnancov a dostatok finančných prostriedkov na riadne plnenie svojich úloh.
Pozmeňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 3
3.  Orgán posudzovania zhody je orgánom tretej strany, ktorý koná nezávisle, teda bez akýchkoľvek obchodných prepojení s modelom batérie, ktorý posudzuje, a to predovšetkým bez akéhokoľvek obchodného prepojenia so zhotoviteľmi batérií, s obchodnými partnermi zhotoviteľov batérií, s investormi disponujúcimi akciami vo výrobných podnikoch daných zhotoviteľov a s inými notifikovanými orgánmi a ich obchodnými združeniami, či materskými alebo dcérskymi spoločnosťami.
3.  Orgán posudzovania zhody je orgánom tretej strany, ktorý koná nezávisle, teda bez akýchkoľvek obchodných prepojení s batériami, ktoré posudzuje, a to predovšetkým bez akéhokoľvek obchodného prepojenia so zhotoviteľmi batérií, s obchodnými partnermi zhotoviteľov batérií, s investormi disponujúcimi akciami vo výrobných podnikoch daných zhotoviteľov a s inými notifikovanými osobami a ich obchodnými združeniami, či materskými alebo dcérskymi spoločnosťami.
Pozmeňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – pododsek 1
Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky činnosti posudzovania zhody, ktoré sa uvádzajú v prílohe VIII a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a v rámci jeho zodpovednosti.
Orgán posudzovania zhody musí byť schopný vykonávať všetky úlohy posudzovania zhody, ktoré sa uvádzajú v prílohe VIII a v súvislosti s ktorými bol notifikovaný, či už ide o úlohy vykonávané samotným orgánom posudzovania zhody, alebo v jeho mene a v rámci jeho zodpovednosti.
Pozmeňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno a
a)  interným personálom s technickými poznatkami a dostatočnými a primeranými skúsenosťami na vykonávanie úloh posudzovania zhody;
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – pododsek 2 – písmeno c
c)  náležitými politikami a postupmi na rozlíšenie činností, ktoré vykonáva ako notifikovaný orgán, a inými činnosťami;
c)  náležitými politikami a postupmi na rozlíšenie činností, ktoré vykonáva ako notifikovaná osoba, a iných úloh;
Pozmeňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – pododsek 3
Orgán posudzovania zhody musí mať vždy prístup ku všetkým testovacím vybaveniam alebo zariadeniam, ktoré sú potrebné pri každom postupe posudzovania zhody, ako aj pri každom modeli batérie, v súvislosti s ktorým bol notifikovaný.
Orgán posudzovania zhody musí mať vždy prístup ku všetkým informáciám, testovacím vybaveniam alebo zariadeniam, ktoré sú potrebné pri každom postupe posudzovania zhody, ako aj pri každom modeli batérie, v súvislosti s ktorým bol notifikovaný.
Pozmeňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 7 – písmeno c
c)  primerané znalosti a porozumenie týkajúce sa požiadaviek stanovených v kapitolách II a III, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem uvedených v článku 15 a spoločných špecifikácií uvedených v článku 16, ako aj príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
c)  primerané znalosti a porozumenie týkajúce sa požiadaviek stanovených v kapitolách II a III a článku 39, uplatniteľných harmonizovaných technických noriem uvedených v článku 15 a spoločných špecifikácií uvedených v článku 16, ako aj príslušných ustanovení harmonizačných právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov;
Pozmeňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 8 – pododsek 1
Je nevyhnutné zabezpečiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie činností posudzovania zhody.
Je nevyhnutné zabezpečiť nestrannosť orgánu posudzovania zhody, jeho vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za vykonávanie úloh posudzovania zhody.
Pozmeňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 8 – pododsek 2
Odmeňovanie vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za výkon činností posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani od výsledkov týchto posúdení.
Odmeňovanie vrcholového manažmentu a zamestnancov zodpovedných za výkon úloh posudzovania zhody nezávisí od počtu vykonaných posúdení zhody ani od výsledkov týchto posúdení.
Pozmeňujúci návrh 222
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 10
10.  Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať povinnosti týkajúce sa služobného tajomstva v súvislosti so všetkými informáciami získanými pri vykonávaní činností posudzovania zhody v súlade s prílohou VIII, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, v ktorom daný orgán vykonáva svoje činnosti. Musí byť zaručená ochrana vlastníckych práv.
10.  Zamestnanci orgánu posudzovania zhody sú povinní dodržiavať povinnosti týkajúce sa služobného tajomstva v súvislosti so všetkými informáciami získanými pri vykonávaní úloh posudzovania zhody v súlade s prílohou VIII, nie však vo vzťahu k príslušným orgánom členského štátu, v ktorom daný orgán vykonáva svoje činnosti. Musí byť zaručená ochrana vlastníckych práv.
Pozmeňujúci návrh 223
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 11
11.  Orgán posudzovania zhody je povinný zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovaného orgánu zriadenej podľa článku 37, alebo zabezpečovať, aby o nich boli informovaní jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie činností týkajúcich sa posudzovania zhody, pričom ako všeobecné usmernenie uplatňuje administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.
11.  Orgán posudzovania zhody je povinný zúčastňovať sa na príslušných normalizačných činnostiach a činnostiach koordinačnej skupiny notifikovanej osoby zriadenej podľa článku 37, alebo zabezpečovať, aby o nich boli informovaní jeho zamestnanci zodpovední za vykonávanie úloh týkajúcich sa posudzovania zhody, pričom ako všeobecné usmernenie uplatňuje administratívne rozhodnutia a dokumenty, ktoré sú výsledkom práce tejto skupiny.
Pozmeňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2
2.  K žiadosti o notifikáciu musí byť pripojený opis činností posudzovania zhody, modulov posudzovania zhody v zmysle prílohy VIII a modelu batérie, v súvislosti s ktorým daný orgán posudzovania zhody vyhlasuje svoju odbornú spôsobilosť, ako aj osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 25.
2.  K žiadosti o notifikáciu musí byť pripojený opis činností posudzovania zhody, modulu alebo modulov posudzovania zhody v zmysle prílohy VIII a modelu batérie, v súvislosti s ktorým daný orgán posudzovania zhody vyhlasuje svoju odbornú spôsobilosť, ako aj osvedčenie o akreditácii vydané vnútroštátnym akreditačným orgánom, v ktorom sa potvrdzuje, že orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v článku 25.
Pozmeňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1
1.  Komisia je povinná prešetriť všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti, alebo je na pochybnosti upozornená, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovaného orgánu alebo jeho ďalšie plnenie požiadaviek alebo povinností, ktoré sa naň vzťahujú.
1.  Komisia je povinná prešetriť všetky prípady, v súvislosti s ktorými má pochybnosti, alebo je na pochybnosti upozornená, najmä hospodárskymi subjektmi a ostatnými relevantnými zainteresovanými stranami, pokiaľ ide o odbornú spôsobilosť notifikovanej osoby alebo jej ďalšie plnenie požiadaviek alebo povinností, ktoré sa na ňu vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
3.  Komisia je povinná počas svojho prešetrovania zabezpečiť dôverné zaobchádzanie so všetkými získanými citlivými informáciami.
3.  Komisia môže požiadať o radu skúšobné zariadenie Únie uvedené v článku 68a a je povinná zabezpečiť dôverné zaobchádzanie so všetkými získanými citlivými informáciami.
Pozmeňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 2 – pododsek 1
Notifikovaný orgán vykonáva svoje činnosti primeraným spôsobom, pričom zabraňuje zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov a náležite prihliada na veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom daný podnik pôsobí, na štruktúru podniku, komplikovanosť posudzovaného typu batérie a masový či sériový charakter daného výrobného procesu.
Notifikovaná osoba vykonáva posúdenia zhody primeraným spôsobom, pričom zabraňuje zbytočnej záťaži hospodárskych subjektov, najmä malých a stredných podnikov, a náležite prihliada na veľkosť podniku, odvetvie, v ktorom daný podnik pôsobí, na štruktúru podniku, komplikovanosť posudzovaného typu batérie a masový či sériový charakter daného výrobného procesu.
Pozmeňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 3
3.  Ak notifikovaný orgán zistí, že zhotoviteľ nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III, harmonizovaných normách uvedených v článku 15, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 16 alebo iných technických špecifikáciách, musí zhotoviteľa požiadať o prijatie náležitých nápravných opatrení vzhľadom na druhé a konečné rozhodnutie o certifikácii, no pokiaľ sa dané nedostatky odstrániť nedajú, predmetný certifikát nemožno vydať.
3.  Ak notifikovaná osoba zistí, že zhotoviteľ nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II alebo III alebo v článku 39, harmonizovaných normách uvedených v článku 15, spoločných špecifikáciách uvedených v článku 16 alebo iných technických špecifikáciách, musí zhotoviteľa požiadať o prijatie náležitých nápravných opatrení vzhľadom na druhé a konečné rozhodnutie o certifikácii, no pokiaľ sa dané nedostatky odstrániť nedajú, predmetný certifikát nemožno vydať.
Pozmeňujúci návrh 229
Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2
2.  Notifikované orgány sú povinné iným notifikovaným orgánom, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké batérie, poskytnúť príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie aj pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.
2.  Notifikované osoby sú povinné iným osobám notifikovaným podľa tohto nariadenia, ktoré vykonávajú podobné činnosti posudzovania zhody vzťahujúce sa na rovnaké batérie, poskytnúť príslušné informácie o otázkach týkajúcich sa negatívnych a na požiadanie aj pozitívnych výsledkov posudzovania zhody.
Pozmeňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Článok 36 – názov
Výmena skúseností
Výmena skúseností a osvedčených postupov
Pozmeňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1
Komisia organizačne zabezpečuje výmenu skúseností medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.
Komisia organizačne zabezpečuje výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ktoré sú zodpovedné za politiku notifikácie.
Pozmeňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1
Komisia zabezpečuje zavedenie a riadne fungovanie náležitej koordinácie a spolupráce medzi notifikovanými orgánmi vo forme odvetvovej skupiny alebo skupín notifikovaných orgánov.
Komisia zabezpečí zavedenie a riadne fungovanie primeranej koordinácie a spolupráce medzi osobami notifikovanými podľa tohto nariadenia vo forme sektorovej skupiny alebo skupín notifikovaných osôb.
Pozmeňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Pri uvádzaní batérie na trh alebo do prevádzky, a to aj na vlastné účely zhotoviteľa, musia zhotovitelia zabezpečiť, aby bola batéria:
1.  Pre všetky batérie uvádzané na trh Únie alebo uvádzané do prevádzky v Únii, a to aj na vlastné účely zhotoviteľa, musia zhotovitelia zabezpečiť, aby bola batéria:
Pozmeňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 4 – pododsek 2
V prípade súčasného dodania viacerých batérií jednému používateľovi však stačí k predmetnej šarži alebo zásielke pripojiť len jednu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
V prípade súčasného dodania viacerých batérií jednému používateľovi však stačí k predmetnej zásielke pripojiť len jednu kópiu EÚ vyhlásenia o zhode.
Pozmeňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 8
8.  Zhotovitelia musia na balení batérie uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku, ako aj poštovú a webovú adresu, na ktorej ich možno kontaktovať. V rámci poštovej adresy musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno zhotoviteľa kontaktovať. Tieto informácie je potrebné uviesť v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, pričom musia byť jasné, pochopiteľné a čitateľné.
8.  Zhotovitelia musia na balení batérie uviesť svoj názov, registrované obchodné meno alebo registrovanú ochrannú známku a telefónne číslo, poštovú adresu, emailovú a webovú adresu na ktorej ich možno kontaktovať. V rámci poštovej adresy musí byť uvedené jedno konkrétne miesto, na ktorom možno zhotoviteľa kontaktovať. Tieto informácie je potrebné uviesť v jazyku, ktorý je pre koncových používateľov a orgány dohľadu nad trhom ľahko zrozumiteľný, pričom musia byť jasné, pochopiteľné a čitateľné.
Pozmeňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 11
11.  Zhotovitelia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, musia okamžite prijať nápravné opatrenia, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak batéria predstavuje riziko, zhotovitelia o ňom musia okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
11.  Zhotovitelia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, musia okamžite prijať nápravné opatrenia, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že batéria predstavuje riziko, musia o ňom okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
(Horizontálny pozmeňujúci návrh: zmena „ak sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria predstavuje riziko“ sa uplatňuje v celom texte. Prijatie tohto označenia si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)
Pozmeňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 39 – názov
Povinnosť hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, ktorá spočíva v zavedení politík náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci
Povinnosť hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh batérie vykonávať náležitú starostlivosť v hodnotovom reťazci
Pozmeňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1
1.  Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh dobíjateľné priemyselné batérie a batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, plniť povinnosti náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a uchovávať dokumentáciu svedčiacu o splnení týchto povinností, a to vrátane výsledkov overenia treťou stranou, ktoré vykonali notifikované orgány.
1.  Od [12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti nariadenia] musí hospodársky subjekt, ktorý uvádza na trh batérie, plniť povinnosti náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a uchovávať dokumentáciu svedčiacu o splnení týchto povinností, a to vrátane výsledkov overenia treťou stranou, ktoré vykonali notifikované orgány.
Pozmeňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno a
a)  prijať politiku spoločnosti týkajúcu sa dodávateľského reťazca v súvislosti so surovinami uvedenými v prílohe X bode 1 a jasne o nej informovať dodávateľov a verejnosť;
a)  prijať politiku náležitej starostlivosti spoločnosti týkajúcu sa hodnotového reťazca v súvislosti s batériami vrátane surovín uvedených v prílohe X bode 1, ako aj ďalších súvisiacich sociálnych rizík a rizík pre životné prostredie uvedených v prílohe X bode 2, a jasne o nej informovať dodávateľov a verejnosť;
Pozmeňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno b
b)  do noriem v rámci svojej politiky dodávateľského reťazca začleniť normy, ktoré sú v súlade s normami stanovenými v modelovej politike dodávateľského reťazca uvedenej v prílohe II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti;
b)  do noriem v rámci svojej politiky hodnotového reťazca začleniť normy, ktoré sú v súlade s medzinárodne uznávanými normami náležitej starostlivosti uvedenými v prílohe X bode 3a;
Pozmeňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno c
c)  zabezpečiť takú štruktúru svojich príslušných vnútorných systémov riadenia, aby sa jej prostredníctvom podporovala náležitá starostlivosť v dodávateľskom reťazci, a to tak, že sa na členov vyššieho manažmentu deleguje zodpovednosť za dohľad nad procesom náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ako aj za uchovávanie záznamov o týchto systémoch počas aspoň piatich rokov;
c)  zabezpečiť takú štruktúru svojich príslušných vnútorných systémov riadenia, aby sa jej prostredníctvom podporovala náležitá starostlivosť v hodnotovom reťazci, a to tak, že sa na členov vyššieho manažmentu deleguje zodpovednosť za dohľad nad procesom náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci, ako aj za uchovávanie záznamov o týchto systémoch počas aspoň piatich rokov;
Pozmeňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 1
d)  zaviesť a prevádzkovať systém kontrol a transparentnosti dodávateľského reťazca vrátane systému monitorovania spracovateľského reťazca a systému vysledovateľnosti alebo identifikácie aktérov v hornej časti dodávateľského reťazca;
d)  zaviesť a prevádzkovať systém kontrol a transparentnosti hodnotového reťazca vrátane systému monitorovania spracovateľského reťazca a systému vysledovateľnosti, ktorým sa identifikujú aktéri v hornej časti hodnotového reťazca;
Pozmeňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2 – úvodná časť
Daný systém musí byť podložený dokumentáciou, v ktorej sa uvádzajú tieto informácie:
Daný systém musí byť podložený dokumentáciou, v ktorej sa uvádzajú aspoň tieto informácie:
Pozmeňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 2 – bod iii a (nový)
iiia)  v prípade, že surovina pochádza z vysokorizikovej oblasti, dodatočné informácie v súlade s osobitnými odporúčaniami pre hospodárske subjekty v hornej časti dodávateľského reťazca, ako sa stanovuje v usmernení OECD o náležitej starostlivosti, ak je to relevantné, ako napríklad baňa pôvodu, miesta, kde sa suroviny konsolidujú, kde sa s nimi obchoduje a kde sa spracúvajú, a dane, poplatky a licenčné poplatky;
Pozmeňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno d – pododsek 3
Požiadavky stanovené v písmene d) možno vykonávať prostredníctvom účasti na priemyselných schémach;
Bez toho, aby bola dotknutá individuálna zodpovednosť hospodárskych subjektov za ich procesy v oblasti náležitej starostlivosti, požiadavky stanovené v písmene d) možno vykonávať v spolupráci s ostatnými aktérmi, a to aj prostredníctvom účasti na priemyselných schémach uznaných podľa tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 2 – písmeno e
e)  začleniť svoju politiku dodávateľského reťazca do zmlúv a dohôd s dodávateľmi, a to vrátane ich opatrení týkajúcich sa riadenia rizika;
e)  začleniť svoju politiku hodnotového reťazca do zmlúv a dohôd s dodávateľmi, a to vrátane ich opatrení týkajúcich sa riadenia rizika;
Pozmeňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 39– odsek 2 – písmeno f
f)  zriadiť mechanizmus sťažností ako systém včasného varovania a informovanosti o rizikách alebo zabezpečiť takýto mechanizmus prostredníctvom dojednaní o spolupráci s inými hospodárskymi subjektmi či organizáciami, alebo umožniť obrátiť sa na externého experta alebo orgán, napríklad na ombudsmana.
f)  zriadiť mechanizmus sťažností ako systém včasného varovania a informovanosti o rizikách a ako mechanizmus nápravy škôd súlade s hlavnými zásadami OSN v oblasti podnikania a ľudských práv alebo zabezpečiť takéto mechanizmy prostredníctvom dojednaní o spolupráci s inými hospodárskymi subjektmi či organizáciami, alebo umožniť obrátiť sa na externého experta alebo orgán, napríklad na ombudsmana. Takéto mechanizmy zohľadnia kritériá mechanizmov sťažností uvedené v hlavných zásadách OSN v oblasti podnikania a ľudských práv.
Pozmeňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  identifikovať a posudzovať nepriaznivé vplyvy spojené s kategóriami rizík uvedenými v prílohe X bode 2 vo svojom dodávateľskom reťazci na základe informácií poskytnutých podľa odseku 2 oproti normám uplatňovaným v rámci svojej politiky dodávateľského reťazca
a)  identifikovať a posudzovať riziko nepriaznivých vplyvov spojených s kategóriami rizík vrátane rizík uvedených v prílohe X bode 2 vo svojom hodnotovom reťazci na základe informácií poskytnutých podľa odseku 2, ako aj akýchkoľvek iných relevantných informácií, ktoré sú buď verejne dostupné, alebo poskytnuté zainteresovanými stranami, oproti normám uplatňovaným v rámci svojej politiky hodnotového reťazca;
Pozmeňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – úvodná časť
b)  vykonávať stratégiu slúžiacu na riešenie zistených rizík a navrhnutú s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom alebo ich zmierňovať, a to:
b)  vykonávať stratégiu slúžiacu na riešenie zistených rizík a navrhnutú s cieľom predchádzať negatívnym vplyvom, zmierňovať ich a riešiť, a to:
Pozmeňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod i
i)  informovaním členov vyššieho manažmentu určených na tento účel o zisteniach vyplývajúcich z posúdenia rizík v dodávateľskom reťazci;
i)  informovaním členov vyššieho manažmentu určených na tento účel o zisteniach vyplývajúcich z posúdenia rizík v hodnotovom reťazci;
Pozmeňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod ii
ii)  prijímaním opatrení v oblasti riadenia rizika, ktoré sú v súlade s prílohou II k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti, vzhľadom na ich schopnosť ovplyvňovať a v prípade potreby aj podnikať kroky v snahe vyvinúť nátlak na dodávateľov, ktorí dokážu najúčinnejšie predísť zistenému riziku alebo ho zmierniť;
ii)  prijímaním opatrení v oblasti riadenia rizika, ktoré sú v súlade s medzinárodne uznávanými normami v oblasti náležitej starostlivosti uvedenými v prílohe X bode 3a, vzhľadom na ich schopnosť ovplyvňovať a v prípade potreby aj podnikať kroky v snahe vyvinúť nátlak na obchodné vzťahy, ktoré dokážu najúčinnejšie predísť zistenému riziku alebo ho zmierniť;
Pozmeňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b – bod iii
iii)  vykonávaním plánu riadenia rizika, monitorovaním a sledovaním intenzity úsilia o zmiernenie rizika, podávaním správ členom vyššieho manažmentu určeným na tento účel a zváženie pozastavenia alebo ukončenia spolupráce s dodávateľom po neúspešných pokusoch o zmiernenie na základe príslušných zmluvných dojednaní v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom;
iii)  vykonávaním plánu riadenia rizika, monitorovaním a sledovaním intenzity úsilia o zmiernenie rizika, podávaním správ členom vyššieho manažmentu určeným na tento účel a zváženie pozastavenia alebo ukončenia obchodného vzťahu po neúspešných pokusoch o zmiernenie na základe príslušných zmluvných dojednaní v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom;
Pozmeňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 2
Ak hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 vyvíja úsilie o zmiernenie rizika, pričom v obchode pokračuje alebo ho dočasne pozastaví, musí viesť konzultácie s dodávateľmi a predmetnými zainteresovanými stranami vrátane miestnych a ústredných vládnych orgánov, medzinárodných organizácií alebo organizácií občianskej spoločnosti a dotknutých tretích strán a dohodnúť sa na stratégii pre merateľné zmiernenie rizika v pláne riadenia rizika.
Ak hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 vyvíja úsilie o zmiernenie rizika, pričom v obchode pokračuje alebo ho dočasne pozastaví, musí viesť konzultácie s obchodnými vzťahmi a predmetnými zainteresovanými stranami vrátane miestnych a ústredných vládnych orgánov, medzinárodných organizácií alebo organizácií občianskej spoločnosti a dotknutých komunít a dohodnúť sa na stratégii pre merateľné zmiernenie rizika v pláne riadenia rizika.
Pozmeňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 – pododsek 3
Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí identifikovať a posúdiť pravdepodobnosť nepriaznivých vplyvov v kategóriách rizika uvedených v prílohe X bode 2 vo svojom dodávateľskom reťazci na základe dostupných správ o overení treťou stranou, ktoré vykonal notifikovaný orgán v súvislosti s dodávateľmi pôsobiacimi v danom reťazci, a podľa vhodnosti na základe posúdenia svojich postupov náležitej starostlivosti. Uvedené správy o overení musia byť v súlade s ustanoveniami odseku 4 prvého pododseku. Ak takéto správy o overení treťou stranou, ktoré sa týkajú dodávateľov, nie sú k dispozícii, musí hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 v rámci svojich vlastných systémov riadenia rizika identifikovať a posúdiť riziká vo svojom dodávateľskom reťazci. V takýchto prípadoch musia hospodárske subjekty uvedené v odseku 1 vykonať overenie treťou stranou týkajúce sa náležitej starostlivosti vo svojich vlastných dodávateľských reťazcoch, a to prostredníctvom notifikovaného orgánu v súlade s odsekom 4 prvým pododsekom.
Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí identifikovať a posúdiť pravdepodobnosť nepriaznivých vplyvov v kategóriách rizika uvedených v prílohe X bode 2 vo svojom hodnotovom reťazci. Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí v rámci svojich vlastných systémov riadenia rizika identifikovať a posúdiť riziká vo svojom hodnotovom reťazci. V takýchto prípadoch musia hospodárske subjekty uvedené v odseku 1 vykonať overenie treťou stranou týkajúce sa náležitej starostlivosti vo svojich vlastných hodnotových reťazcoch, a to prostredníctvom notifikovaného orgánu v súlade s odsekom 4 prvým pododsekom. Hospodársky subjekt môže využiť aj dostupné správy o overení treťou stranou, ktoré vykonal notifikovaný orgán a ktoré sa týkajú obchodných vzťahov v danom reťazci, a v prípade potreby aj posúdením svojich postupov náležitej starostlivosti. Uvedené správy o overení musia byť v súlade s ustanoveniami odseku 4 prvého pododseku.
Pozmeňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3 a (nový)
3a.  Členské štáty zabezpečia, aby mali zavedený režim zodpovednosti, na základe ktorého môžu byť hospodárske subjekty v súlade s vnútroštátnym právom brané na zodpovednosť a poskytovať nápravu za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku potenciálnych alebo skutočných nepriaznivých vplyvov na ľudské práva, životné prostredie alebo dobrú správu vecí verejných, ktoré oni alebo podniky pod ich kontrolou spôsobili alebo ku ktorým prispeli konaním alebo opomenutím.
Pozmeňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí disponovať vlastnými politikami náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, ktoré sú overené notifikovaným orgánom (ďalej len „overenie treťou stranou“).
4.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí disponovať vlastnými politikami a postupmi náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci, ktoré sú overené notifikovaným orgánom (ďalej len „overenie treťou stranou“).
Pozmeňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno a
a)  zahŕňať všetky činnosti, procesy a systémy, ktoré hospodárske subjekty uplatňujú pri vykonávaní požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti vo svojom dodávateľskom reťazci v súlade s odsekmi 2, 3 a 5;
a)  zahŕňať všetky činnosti, procesy a systémy, ktoré hospodárske subjekty uplatňujú pri vykonávaní požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti vo svojom hodnotovom reťazci v súlade s odsekmi 2, 3 a 5;
Pozmeňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b
b)  mať za cieľ stanovenie zhody postupov hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh batérie, ktoré sa týkajú náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci, s odsekmi 2, 3 a 5;
b)  mať za cieľ stanovenie zhody postupov hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh batérie, ktoré sa týkajú náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci, s odsekmi 2, 3 a 5, ako aj prípadne vykonávať kontroly podnikov a zhromažďovať informácie od zainteresovaných strán,
Pozmeňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno c
c)  obsahovať odporúčania určené pre hospodárske subjekty uvádzajúce na trh batérie, ako zlepšiť svoje postupy týkajúce sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci;
c)  obsahovať odporúčania určené pre hospodárske subjekty uvádzajúce na trh batérie, ako zlepšiť svoje postupy týkajúce sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci;
Pozmeňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 5
5.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 je povinný na požiadanie sprístupniť orgánom členských štátov zaoberajúcim sa dohľadom nad trhom správy o akomkoľvek overení treťou stranou, ktoré sa uskutočnilo v súlade s odsekom 4, alebo dôkazy o súlade so schémou náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uznanou Komisiou v súlade s článkom 72.
5.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 je povinný na požiadanie sprístupniť orgánom členských štátov zaoberajúcim sa dohľadom nad trhom správy o akomkoľvek overení treťou stranou, ktoré sa uskutočnilo v súlade s odsekom 4, alebo dôkazy o súlade so schémou náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci uznanou Komisiou v súlade s článkom 72.
Pozmeňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 6 – pododsek 1
6.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí svojim bezprostredným odberateľom v dolnej časti obchodného reťazca sprístupniť všetky informácie, ktoré získal a uchoval v súlade so svojou politikou náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci s patričným zreteľom na dôvernosť obchodných informácií a iné otázky hospodárskej súťaže vyvolávajúce isté obavy.
6.  Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 musí svojim bezprostredným odberateľom v dolnej časti obchodného reťazca sprístupniť všetky informácie, ktoré získal a uchoval v súlade so svojou politikou náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci s patričným zreteľom na dôvernosť obchodných informácií a iné otázky hospodárskej súťaže vyvolávajúce isté obavy.
Pozmeňujúci návrh 262
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 6 – pododsek 2
Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 je povinný každoročne čo najpodrobnejšie verejne informovať, a to aj na internete, o svojich politikách náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci. Daná správa musí obsahovať kroky, ktoré predmetný hospodársky subjekt prijal v záujme splnenia požiadaviek stanovených v odsekoch 2 a 3, a jej súčasťou majú byť zistenia týkajúce sa významných nepriaznivých vplyvov v rámci kategórií rizík uvedených v prílohe X bode 2, spôsob ich riešenia, ako aj súhrnná správa o overeniach treťou stranou vykonaných v súlade s bodom 4, a to vrátane názvu notifikovaného orgánu, s náležitým prihliadnutím na dôvernosť obchodných informácií a iné otázky hospodárskej súťaže vyvolávajúce isté obavy.
Hospodársky subjekt uvedený v odseku 1 je povinný každoročne čo najpodrobnejšie verejne informovať, a to aj na internete, o svojich politikách náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci, najmä pokiaľ ide o suroviny nachádzajúce sa v každom modeli batérie uvedenom na trh. Daná správa musí spôsobom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre koncových používateľov a jasne identifikuje príslušné modely batérie, obsahovať kroky, ktoré predmetný hospodársky subjekt prijal v záujme splnenia požiadaviek stanovených v odsekoch 2 a 3, a jej súčasťou majú byť zistenia týkajúce sa významných nepriaznivých vplyvov v rámci kategórií rizík uvedených v prílohe X bode 2, spôsob ich riešenia, ako aj súhrnná správa o overeniach treťou stranou vykonaných v súlade s bodom 4, a to vrátane názvu notifikovanej osoby, s náležitým prihliadnutím na dôvernosť obchodných informácií a iné otázky hospodárskej súťaže vyvolávajúce isté obavy.
Pozmeňujúci návrh 263
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 7
7.  Komisia vypracuje usmernenie v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti, ktoré sú vymedzené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne riziká uvedené v prílohe X bode 2, a predovšetkým v súlade s medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe X bode 3.
7.  Komisia vypracuje usmernenie v súvislosti s uplatňovaním požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti, ktoré sú vymedzené v odsekoch 2 a 3 tohto článku, pokiaľ ide o sociálne a environmentálne riziká uvedené v prílohe X bode 2, a predovšetkým v súlade s medzinárodnými nástrojmi uvedenými v prílohe X bodoch 3 a 3a.
Pozmeňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 7 a (nový)
7a.  Členské štáty poskytujú osobitnú technickú pomoc hospodárskym subjektom, najmä malým a stredným podnikom, pri plnení požiadaviek náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci stanovených v tomto článku. Členským štátom môžu pri poskytovaní takejto technickej podpory pomáhať ich národné kompetenčné centrá pre batérie zriadené podľa článku 68b.
Pozmeňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 7 b (nový)
7b.  S cieľom umožniť členským štátom zabezpečenie súladu s týmto nariadením podľa článku 69 sú členské štáty zodpovedné za vykonávanie vhodných kontrol.
Kontroly uvedené v prvom pododseku sa vykonávajú na základe prístupu založeného na riziku vrátane prípadov, keď príslušný orgán disponuje relevantnými informáciami, ako napríklad na základe opodstatnených obáv tretích strán, ktoré sa týkajú dodržiavania tohto nariadenia zo strany hospodárskeho subjektu.
Kontroly uvedené v prvom pododseku zahŕňajú inšpekcie na mieste, a to aj v priestoroch hospodárskeho subjektu.
Hospodárske subjekty poskytujú akúkoľvek pomoc potrebnú na uľahčenie vykonávania kontrol uvedených v prvom pododseku, najmä pokiaľ ide o prístup do priestorov a predloženie dokumentácie a záznamov.
S cieľom zabezpečiť jednoznačnosť úloh a konzistentnosť činností medzi príslušnými orgánmi členského štátu Komisia vypracuje usmernenia s podrobným uvedením krokov, ktorými sa majú riadiť príslušné orgány členského štátu vykonávajúce kontroly uvedené v prvom pododseku. Tieto usmernenia obsahujú podľa potreby vzory dokumentov uľahčujúce uplatňovanie tohto nariadenia.
Členské štáty vedú záznamy o kontrolách uvedených v prvom pododseku, v ktorých uvádzajú najmä charakter a výsledky týchto kontrol, ako aj záznamy o akomkoľvek oznámení o nápravných opatreniach vydanom podľa článku 69.
Pozmeňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 8 – písmeno a a (nové)
aa)  meniť zoznam medzinárodných nástrojov v prílohe X v súlade s vývojom na príslušnom medzinárodnom fóre;
Pozmeňujúci návrh 267
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 8 – písmeno b
b)  upravovať povinnosti hospodárskeho subjektu uvedeného v odseku 1, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 až 4, a to vzhľadom na zmeny nariadenia (EÚ) 2017/821 a zmeny odporúčaní týkajúcich sa náležitej starostlivosti stanovené v prílohe I k usmerneniu OECD o náležitej starostlivosti.
b)  upravovať povinnosti hospodárskeho subjektu uvedeného v odseku 1, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 až 4, a to vzhľadom na zmeny nariadenia (EÚ) 2017/821 a zmeny zoznamu medzinárodne uznaných nástrojov týkajúcich sa náležitej starostlivosti stanovených v bode 3a prílohy X.
Pozmeňujúci návrh 268
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 8 – písmeno b a (nové)
ba)  zostaviť a zmeniť zoznam vysokorizikových oblastí s prihliadnutím na usmernenia OECD o náležitej starostlivosti.
Pozmeňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 8 a (nový)
8a.  V prípade, že sa prijmú budúce právne predpisy Únie stanovujúce všeobecné pravidlá udržateľnej správy a riadenia spoločností a náležitej starostlivosti, ustanovenia uvedené v odsekoch 2 až 5 tohto článku a v prílohe X sa považujú za doplnkové k takýmto budúcim právnym predpisom Únie.
Do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti budúcich právnych predpisov Únie, ktorými sa stanovia všeobecné pravidlá udržateľnej správy a riadenia spoločností a náležitej starostlivosti, Komisia posúdi, či si nové právne predpisy Únie vyžadujú zmenu ods. 2 až 5 tohto článku alebo prílohy X, alebo oboch, a prijme podľa potreby delegovaný akt v súlade s článkom 73 na zmenu týchto ustanovení.
Uvedeným delegovaným aktom nie sú dotknuté povinnosti stanovené v odsekoch 2 až 5 tohto článku alebo v prílohe X, ktoré sú špecifické pre hospodárske subjekty, ktoré uvádzajú batérie na trh. Akákoľvek dodatočná povinnosť náležitej starostlivosti pre hospodárske subjekty, ktorá je stanovená v uvedenom delegovanom akte, musí byť taká, aby sa zabezpečila aspoň rovnaká úroveň ochrany, ako sa stanovuje v tomto nariadení, bez toho, aby vznikla neprimeraná administratívna záťaž.
Pozmeňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4 – úvodná časť
4.  Splnomocnený zástupca je povinný vykonávať úlohy, ktorými ho v danom mandáte poveril zhotoviteľ. Splnomocnený zástupca je povinný na požiadanie poskytnúť kópiu uvedeného mandátu príslušnému orgánu. Na základe mandátu musí splnomocnený zástupca dokázať vykonávať prinajmenšom tieto úlohy:
4.  Splnomocnený zástupca je povinný vykonávať úlohy, ktorými ho v danom mandáte poveril zhotoviteľ. Splnomocnený zástupca musí mať primerané finančné a organizačné prostriedky na plnenie úloh uvedených v mandáte. Splnomocnený zástupca na požiadanie poskytne príslušnému orgánu kópiu mandátu v jazyku Únie, ktorý určí príslušný orgán. Na základe mandátu musí splnomocnený zástupca dokázať vykonávať prinajmenšom tieto úlohy:
Pozmeňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 4 a (nový)
4a.  ak sa splnomocnení zástupcovia domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria predstavuje riziko, musia o tom okamžite informovať orgány dohľadu nad trhom;
Pozmeňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 1
1.  Dovozcovia smú na trh alebo do prevádzky uvádzať iba batérie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III.
1.  Dovozcovia smú na trh alebo do prevádzky uvádzať iba batérie, ktoré sú v súlade s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III a v článku 39.
Pozmeňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – pododsek 2
Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že batéria nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III, nesmie ju uviesť na trh alebo do prevádzky dovtedy, kým tieto požiadavky nebude spĺňať. Okrem toho, ak batéria predstavuje riziko, dovozca o ňom musí informovať zhotoviteľa a orgány dohľadu nad trhom.
Ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že batéria nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III a v článku 39, nesmie ju uviesť na trh alebo do prevádzky dovtedy, kým tieto požiadavky nebude spĺňať. Okrem toho, ak sa dovozca domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že batéria predstavuje riziko, musí o ňom okamžite informovať zhotoviteľa a orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 6
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje daná batéria, sú dovozcovia v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov povinní vykonávať testovanie na vzorke batérií uvádzaných na trh, prešetrovať a v prípade potreby evidovať sťažnosti, ako aj nevyhovujúce batérie a spätne prevzaté batérie a o takomto monitorovaní informovať distribútorov.
6.  Ak sa to považuje za vhodné vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje daná batéria, sú dovozcovia v záujme ochrany zdravia a životného prostredia a bezpečnosti spotrebiteľov povinní vykonávať testovanie na vzorke batérií uvádzaných na trh, prešetrovať a v prípade potreby evidovať sťažnosti, ako aj nevyhovujúce batérie a spätne prevzaté batérie a o takomto monitorovaní informovať distribútorov.
Pozmeňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 7
7.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, musia okamžite prijať nápravné opatrenia, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak batéria predstavuje riziko, dovozcovia o ňom musia okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
7.  Dovozcovia, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú uviedli na trh alebo do prevádzky, nie je v zhode s príslušnými požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III a v článku 39, musia okamžite prijať nápravné opatrenia, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že batéria predstavuje riziko, musia o ňom okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2 – písmeno a
a)  sú zhotoviteľ, splnomocnený zástupca zhotoviteľa, dovozca alebo iní distribútori zaregistrovaní na území členského štátu v súlade s článkom 46;
a)  je výrobca zaregistrovaný na území členského štátu v súlade s článkom 46;
Pozmeňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 3
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že batéria nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III, nesmie ju na trhu sprístupniť dovtedy, kým tieto požiadavky nebude spĺňať. Okrem toho, ak batéria predstavuje riziko, distribútor o ňom musí informovať zhotoviteľa alebo dovozcu, ako aj príslušné orgány dohľadu nad trhom.
3.  Ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod domnievať sa, že batéria nespĺňa požiadavky stanovené v kapitolách II a III a v článku 39, nesmie ju na trhu sprístupniť dovtedy, kým tieto požiadavky nebude spĺňať. Okrem toho, ak sa distribútor domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že batéria predstavuje riziko, musí o ňom informovať zhotoviteľa alebo dovozcu, ako aj príslušné orgány dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 5
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, musia zabezpečiť prijatie nápravných opatrení, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak batéria predstavuje riziko, distribútori o ňom musia okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
5.  Distribútori, ktorí sa domnievajú alebo majú dôvod domnievať sa, že batéria, ktorú sprístupnili na trhu, nie je v zhode s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III a v článku 39, musia zabezpečiť prijatie nápravných opatrení, ktoré sú potrebné v záujme zabezpečenia zhody danej batérie s predpismi, a v prípade potreby ju stiahnuť z trhu alebo spätne prevziať. Okrem toho, ak sa domnievajú alebo majú dôvod sa domnievať, že batéria predstavuje riziko, musia o ňom okamžite informovať príslušný vnútroštátny orgán členských štátov, v ktorých danú batériu sprístupnili na trhu, pričom musia uviesť podrobné údaje, ktoré súvisia predovšetkým s daným nesúladom, ako aj so všetkými prijatými nápravnými opatreniami.
Pozmeňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 6
6.  Na základe odôvodnenej žiadosti od vnútroštátneho orgánu musia distribútori danému orgánu poskytnúť všetky informácie a technickú dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody batérie s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III v jazyku, ktorý je tomuto orgánu ľahko zrozumiteľný. Uvedené informácie a technická dokumentácia sa predkladajú v tlačenej alebo elektronickej podobe. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom na účely odstránenia rizík vyplývajúcich z batérií, ktoré sprístupnili na trhu.
6.  Na základe odôvodnenej žiadosti od vnútroštátneho orgánu musia distribútori tomuto orgánu poskytnúť všetky informácie a technickú dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody batérie s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III a v článku 39 v jazyku, ktorý je tomuto orgánu ľahko zrozumiteľný. Uvedené informácie a technická dokumentácia sa predkladajú v tlačenej alebo elektronickej podobe. Na žiadosť tohto orgánu s ním distribútori spolupracujú pri každom opatrení prijatom na účely odstránenia rizík vyplývajúcich z batérií, ktoré sprístupnili na trhu.
Pozmeňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1
Poskytovatelia logistických služieb musia zabezpečiť, aby v súvislosti s batériami, s ktorými manipulujú, nedošlo v dôsledku podmienok ich skladovania, balenia, zasielania či expedovania k ohrozeniu súladu týchto batérií s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III.
Poskytovatelia logistických služieb vrátane online trhovísk musia zabezpečiť, aby v súvislosti s batériami, s ktorými manipulujú, nedošlo v dôsledku podmienok ich skladovania, balenia, zasielania či expedovania k ohrozeniu súladu týchto batérií s požiadavkami stanovenými v kapitolách II, III a VII.
Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti príslušných hospodárskych subjektov stanovené v kapitole VI, poskytovatelia logistických služieb vykonávajú okrem požiadavky uvedenej v prvom pododseku aj úlohy stanovené v článku 40 ods. 4 písm. d) a článku 40 ods. 4a.
Pozmeňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – úvodná časť
Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považuje za zhotoviteľa, a teda sa na dovozcu alebo distribútora vzťahujú povinnosti zhotoviteľa v zmysle článku 40 vtedy, ak:
Dovozca alebo distribútor sa na účely tohto nariadenia považuje za zhotoviteľa, a teda sa na dovozcu alebo distribútora vzťahujú povinnosti zhotoviteľa v zmysle článku 38 vtedy, ak platí niektorá z týchto podmienok:
Pozmeňujúci návrh 282
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1 – písmeno b
b)  tento dovozca alebo distribútor upraví batériu, ktorá už bola uvedená na trh alebo do prevádzky, a to tak, že daná úprava môže ovplyvniť súlad s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení;
b)  tento dovozca alebo distribútor upraví batériu, ktorá už bola uvedená na trh alebo do prevádzky, a to tak, že daná úprava môže ovplyvniť súlad s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení; alebo
Pozmeňujúci návrh 283
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d
d)  konkrétny typ batérií, ktoré výrobca plánuje na území členského štátu sprístupniť na trhu po prvýkrát, teda, či ide o prenosné batérie, priemyselné batérie, batérie pre elektrické vozidlá alebo automobilové batérie;
d)  konkrétny typ batérií, ktoré výrobca plánuje na území členského štátu sprístupniť na trhu po prvýkrát, teda, či ide o prenosné batérie, batérie z ľahkých dopravných prostriedkov, priemyselné batérie, batérie pre elektrické vozidlá alebo automobilové batérie;
Pozmeňujúci návrh 284
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno d a (nové)
da)  konkrétny typ batérií, ktoré výrobca plánuje na území členského štátu sprístupniť na trhu po prvýkrát;
Pozmeňujúci návrh 285
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – úvodná časť
f)  informácie o tom, ako si výrobca plní povinnosti stanovené v článku 47 a požiadavky vyplývajúce z článkov 48 a 49, a to:
f)  informácie o tom, ako si výrobca plní povinnosti stanovené v článku 47 a požiadavky vyplývajúce z článkov 48, článkov 48a a 49, a to:
Pozmeňujúci návrh 286
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – bod i – úvodná časť
i)  v prípade prenosných batérií je v záujme splnenia požiadaviek vyplývajúcich z písmena f) nevyhnutné predložiť:
i)  v prípade prenosných batérií a batérií pre ľahké dopravné prostriedky je v záujme splnenia požiadaviek vyplývajúcich z písmena f) nevyhnutné predložiť:
Pozmeňujúci návrh 287
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – bod i – zarážka 1
—  vyhlásenie, ktoré svedčí o tom, že výrobca zaviedol opatrenia s cieľom splniť povinnosti týkajúce sa zodpovednosti výrobcu stanovené v článku 47, a ktoré zároveň svedčí o opatreniach zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa triedeného zberu stanovené v článku 48 ods. 1, a to vzhľadom na množstvo batérií dodávané výrobcom a vzhľadom na systém zabezpečujúci spoľahlivosť údajov, ktoré sa oznamujú príslušným orgánom;
—  vyhlásenie, ktoré svedčí o tom, že výrobca zaviedol opatrenia s cieľom splniť povinnosti týkajúce sa zodpovednosti výrobcu stanovené v článku 47, a ktoré zároveň svedčí o opatreniach zavedených s cieľom dodržiavať povinnosti týkajúce sa triedeného zberu stanovené v článku 48 ods. 1 a v článku 48a ods. 1, a to vzhľadom na množstvo batérií dodávané výrobcom a vzhľadom na systém zabezpečujúci spoľahlivosť údajov, ktoré sa oznamujú príslušným orgánom;
Pozmeňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – bod i – zarážka 2
—  podľa potreby – názov a kontaktné údaje vrátane poštového smerovacieho čísla a miesta, ulice a čísla, krajiny, telefónneho a faxového čísla, webovej a e-mailovej adresy, národný identifikačný kód organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorú výrobca poveril plnením svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s článkom 47 ods. 2, a to vrátane čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov, ako aj mandát zastupovaného výrobcu;
—  podľa potreby – meno a kontaktné údaje vrátane poštovej adresy, telefónneho čísla, internetovej a emailovej adresy a národný identifikačný kód organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorú výrobca poveril plnením svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s článkom 47 ods. 2 a ods. 4, a to vrátane čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov, ako aj mandát zastupovaného výrobcu;
Pozmeňujúci návrh 289
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – bod i – zarážka 2 a (nová)
—  ak organizácia zodpovednosti výrobcov zastupuje viac ako jedného výrobcu – uvedie samostatné informácie o tom, ako si každý zo zastúpených výrobcov plní povinnosti stanovené v článku 47;
Pozmeňujúci návrh 290
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno f – bod ii – zarážka 2
—  podľa potreby – národný identifikačný kód organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorú výrobca poveril plnením svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s článkom 47 ods. 2 a 4, a to vrátane čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov, ako aj mandát zastupovaného výrobcu;
—  podľa potreby – meno a kontaktné údaje vrátane poštovej adresy, telefónneho čísla, emailovej a internetovej adresy a národný identifikačný kód organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorú výrobca poveril plnením svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v súlade s článkom 47 ods. 2 a 4, a to vrátane čísla v obchodnom registri alebo rovnocenného úradného registračného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov vrátane európskeho alebo vnútroštátneho daňového identifikačného čísla organizácie zodpovednosti výrobcov, ako aj mandát zastupovaného výrobcu;
Pozmeňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 a (nový)
2a.  výrobcovia dodávajúci batérie prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku sa zaregistrujú v členskom štáte, do ktorého predávajú. Ak títo výrobcovia nie sú registrovaní v členskom štáte, do ktorého predávajú, zaregistrujú sa prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu.
Pozmeňujúci návrh 292
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 3 – písmeno d a (nové)
da)  môže zamietnuť registráciu poskytnutú výrobcom v prípade nedodržania alebo nedostatočného splnenia povinnosti stanovenej v odseku 2.
Pozmeňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 4 a (nový)
4a.  Výrobcovia batérií poskytujú online trhom informácie o svojej registrácii alebo splnomocneného zástupcu v členských štátoch, do ktorých predávajú.
Pozmeňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno a
a)  organizovať triedený zber použitých batérií v súlade s článkami 48 a 49 a ich následnú prepravu, prípravu na zmenu účelu a repasáciu, spracovanie a recykláciu vrátane potrebných bezpečnostných opatrení v súlade s článkom 56;
a)  pokryť aspoň náklady uvedené v článku 8a odseku 4 písm. a) smernice 2008/98/ES, vrátane nákladov na organizovanie triedeného zberu použitých batérií v súlade s článkami 48, 48a a 49 a ich následnú prepravu, prípravu na zmenu účelu a repasáciu, spracovanie, prípravu na opätovné využitie a recykláciu vrátane potrebných bezpečnostných opatrení v súlade s článkom 56;
Pozmeňujúci návrh 295
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno c
c)  propagovať triedený zber batérií, a to aj prostredníctvom krytia nákladov na vykonávanie prieskumov v súlade s článkom 48 ods. 1, ktorých cieľom je identifikovať batérie, ktorých sa koncoví používatelia zbavili nesprávne;
c)  propagovať triedený zber batérií, a to aj prostredníctvom krytia nákladov na zber údajov a pravidelné vykonávanie prieskumov v súlade s článkom 48 ods. 1, ktorých cieľom je identifikovať batérie, ktorých sa koncoví používatelia zbavili nesprávne;
Pozmeňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  organizovať kampane na zvyšovanie povedomia a/alebo hospodárske stimuly vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe IV k smernici 2008/98/ES s cieľom povzbudiť koncových používateľov, aby vyraďovali použité batérie spôsobom, ktorý je v súlade s informáciami o prevencii použitých batérií a nakladaní s nimi, ktoré majú k dispozícii v súlade s článkom 60 ods. 1;
Pozmeňujúci návrh 297
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – písmeno e
e)  financovať činnosti uvedené v písmenách a) až d).
e)  financovať činnosti uvedené v písmenách a) až da).
Pozmeňujúci návrh 298
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 3 – písmeno a
a)  disponovať potrebnými organizačnými a finančnými prostriedkami na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu uvedených v odseku 1;
a)  disponovať potrebnými finančnými alebo finančnými a organizačnými prostriedkami na plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu uvedených v odseku 1;
Pozmeňujúci návrh 299
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – písmeno a
a)  stanovené prinajmenšom na základe typu batérie a jej chemického zloženia a podľa potreby s prihliadnutím na dobíjateľnosť a úroveň recyklovaného obsahu pri výrobe batérií;
a)  stanovené v súlade s kritériami stanovenými v článku 8a ods. 4 písm. b) smernice 2008/98/ES a podľa typu batérie a jej chemického zloženia a podľa potreby s prihliadnutím na dobíjateľnosť, trvanlivosť a úroveň recyklovaného obsahu pri výrobe batérií, ako aj možnosť ich repasovania alebo zmeny účelu a ich uhlíkovú stopu;
Pozmeňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 4 – písmeno b
b)  upravené tak, aby sa v nich zohľadňovali všetky príjmy organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré vyplývajú z opätovného použitia druhotných surovín získaných z batérií (vrátane použitých batérií) a z predaja takýchto surovín;
b)  upravené tak, aby sa v nich zohľadňovali všetky príjmy organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré vyplývajú z opätovného použitia, opätovnej výroby, zmeny účelu druhotných surovín získaných z batérií (vrátane použitých batérií) a z predaja takýchto surovín;
Pozmeňujúci návrh 301
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 5
5.  Ak v súlade s článkom 48 ods. 2, článkom 49 ods. 3, článkom 53 ods. 1, článkom 56 ods. 1 a článkom 61 ods. 1, 2 a 3 vykonáva činnosti zamerané na plnenie povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) tretia strana, ktorá je iná ako výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov, náklady, ktoré majú pokrývať výrobcovia, nesmú presiahnuť náklady nevyhnutné na nákladovo efektívne zabezpečenie daných činností. Takéto náklady musia byť medzi výrobcami a predmetnými tretími stranami stanovené transparentne a musia byť upravené tak, aby sa v nich zohľadnili všetky príjmy plynúce z opätovného použitia druhotných surovín získaných z batérií (vrátane použitých batérií) a z predaja takýchto surovín.
5.  Ak v súlade s článkom 48 ods. 2, článkom 48a ods. 2, článkom 49 ods. 3, článkom 53 ods. 1, článkom 56 ods. 1 a článkom 61 ods. 1, 2 a 3 vykonáva činnosti zamerané na plnenie povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až d) tretia strana, ktorá je iná ako výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov, náklady, ktoré majú pokrývať výrobcovia, nesmú presiahnuť náklady nevyhnutné na nákladovo efektívne zabezpečenie daných činností. Takéto náklady musia byť medzi výrobcami a predmetnými tretími stranami stanovené transparentne a musia byť upravené tak, aby sa v nich zohľadnili všetky príjmy plynúce z opätovného použitia, opätovnej výroby, zmeny účelu, druhotných surovín získaných z batérií (vrátane použitých batérií) a z predaja takýchto surovín.
Pozmeňujúci návrh 302
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 6 – pododsek 1
6.  Organizácie zodpovednosti výrobcov musia príslušnému orgánu predložiť žiadosť o povolenie. Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa preukáže, že opatrenia zavedené danou organizáciou zodpovednosti výrobcov sú dostatočné na splnenie povinností stanovených v tomto článku, pokiaľ ide o množstvo batérií, ktoré výrobcovia, v ktorých mene táto organizácia koná, na území členského štátu po prvýkrát sprístupňujú na trhu. Príslušný orgán v pravidelných intervaloch overuje, či sú naďalej splnené podmienky na udelenie povolenia stanovené v odsekoch 1, 3, 4 a 5. Príslušné orgány stanovia podrobnosti povoľovacieho postupu a spôsoby overovania súladu, a to vrátane informácií, ktoré majú výrobcovia na tento účel poskytnúť.
6.  Výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov konajúca v jeho mene musia príslušnému orgánu predložiť žiadosť o povolenie. Povolenie sa udelí len vtedy, ak sa preukáže, že opatrenia zavedené výrobcom alebo danou organizáciou zodpovednosti výrobcov sú dostatočné a že organizácia má potrebné finančné alebo finančné a organizačné prostriedky na splnenie povinností stanovených v tejto kapitole, pokiaľ ide o množstvo batérií, ktoré výrobcovia, v ktorých mene táto organizácia koná, na území členského štátu po prvýkrát sprístupňujú na trhu, a že sú v súlade s dosiahnutím cieľov separovaného odpadu použitých batérií, úrovňou recyklácie a úrovňami recyklačnej efektivity stanovenými v tomto nariadení. Príslušný orgán v pravidelných intervaloch a aspoň každé tri roky overuje, či sú naďalej splnené podmienky na udelenie povolenia stanovené v odsekoch 1, 3, 4 a 5. Povolenie sa môže odňať, ak nie sú splnené ciele zberu stanovené v článku 48 ods. 4 alebo článku 48a ods. 5 alebo ak výrobca či organizácia zodpovednosti výrobcov závažným spôsobom ustanovenia článkov 49 ods. 1, 2 alebo 3.
Pozmeňujúci návrh 303
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 6 – pododsek 2
Organizácie zodpovednosti výrobcov bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán o všetkých zmenách informácií uvedených v žiadosti o povolenie, o všetkých zmenách týkajúcich sa podmienok povolenia, ako aj o trvalom ukončení svojich činností.
Výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov konajúca v jeho mene bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán o všetkých zmenách informácií uvedených v žiadosti o povolenie, o všetkých zmenách týkajúcich sa podmienok povolenia, ako aj o trvalom ukončení svojich činností.
Pozmeňujúci návrh 304
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 9 – písmeno c
c)  podielu použitých batérií zhromaždených v rámci triedeného zberu, dosiahnutej úrovne recyklácie, ako aj úrovní recyklačnej efektivity na základe množstva batérií, ktoré výrobcovia v úlohe členov danej organizácie sprístupnili na trhu v danom členskom štáte po prvýkrát;
c)  podielu použitých batérií zhromaždených v rámci triedeného zberu, dosiahnutej úrovne recyklácie a úrovní zhodnotených materiálov, ako aj úrovní recyklačnej efektivity na základe množstva batérií, ktoré výrobcovia v úlohe členov danej organizácie sprístupnili na trhu v danom členskom štáte po prvýkrát;
Pozmeňujúci návrh 305
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 9 – písmeno d a (nové)
da)  postupe výberu prevádzkovateľov odpadového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 306
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 10 a (nový)
10a.  Keď prevádzkovateľ vykonáva opätovné používanie batérie, mení účel alebo repasuje batériu, rozšírená zodpovednosť výrobcu za batériu sa prenesie z výrobcu na tohto prevádzkovateľa.
Pozmeňujúci návrh 307
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 13
13.  Články 8 a 8a smernice 2008/98/ES sa na batérie nevzťahujú.
13.  Požiadavky na rozšírenú zodpovednosť výrobcu a všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu stanovené v článku 8a smernice 2008/98/ES sa považujú za minimálne požiadavky a dopĺňajú ich ustanovenia stanovené v tomto nariadení.
Pozmeňujúci návrh 308
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia zabezpečiť zber všetkých použitých prenosných batérií, a to bez ohľadu na ich charakter, značku alebo pôvod, na území členského štátu, v ktorom batérie po prvýkrát sprístupňujú na trhu. Je potrebné, aby na tento účel:
1.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia zabezpečiť separovaný zber všetkých použitých prenosných batérií, a to bez ohľadu na ich charakter, chemické zloženie, značku alebo pôvod, na území členského štátu, v ktorom batérie po prvýkrát sprístupňujú na trhu. Je potrebné, aby na tento účel:
Pozmeňujúci návrh 309
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 – písmeno a
a)  zriaďovali zberné miesta slúžiace na zber použitých prenosných batérií;
a)  zriaďovali zberné miesta slúžiace na spätné prevzatie a zber použitých prenosných batérií;
Pozmeňujúci návrh 310
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 3
3.  Pri zbavovaní sa použitých prenosných batérií na zberných miestach uvedených v odseku 2 sa od koncových používateľov nebude požadovať úhrada poplatku ani zakúpenie novej batérie.
3.  Pri zbavovaní sa použitých prenosných batérií na zberných miestach uvedených v odseku 2 sa od koncových používateľov nebude požadovať úhrada poplatku ani zakúpenie novej batérie ani zakúpenie batérie od výrobcov, ktorí zriadili zberné miesta.
Pozmeňujúci návrh 311
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 – pododsek 1 – úvodná časť
4.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia dosiahnuť a trvalo plniť prinajmenšom tieto ďalej uvedené ciele týkajúce sa zberu použitých prenosných batérií, ktorých množstvá sú vyjadrené ako percentuálne podiely prenosných batérií (s výnimkou batérií z ľahkých dopravných prostriedkov), ktoré na trhu v členskom štáte po prvýkrát sprístupnil jeden konkrétny výrobca alebo viacerí výrobcovia, ktorí sú spoločne zastúpení v organizácii zodpovednosti výrobcov:
4.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia dosiahnuť a ročne plniť prinajmenšom tieto ďalej uvedené ciele týkajúce sa zberu použitých prenosných batérií, ktorých množstvá sú vyjadrené ako percentuálne podiely prenosných batérií, ktoré na trhu v členskom štáte po prvýkrát sprístupnil jeden konkrétny výrobca alebo viacerí výrobcovia, ktorí sú spoločne zastúpení v organizácii zodpovednosti výrobcov:
Pozmeňujúci návrh 312
Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 4 a (nový)
4a.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia dosiahnuť a ročne plniť prinajmenšom tieto ďalej uvedené ciele týkajúce sa zberu použitých prenosných batérií na všeobecné použitie, ktorých množstvá sú vyjadrené ako percentuálne podiely prenosných batérií na všeobecné použitie, ktoré na trhu v členskom štáte po prvýkrát sprístupnil jeden konkrétny výrobca alebo viacerí výrobcovia, ktorí sú spoločne zastúpení v organizácii zodpovednosti výrobcov:
a)  45 % – do 31. decembra 2023;
b)  70% – do 31. decembra 2025;
c)  80 % – do 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 313
Návrh nariadenia
Článok 48 a (nový)
Článok 48a
Zber použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov
1.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia zabezpečiť zber všetkých použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, a to bez ohľadu na ich charakter, chemické zloženie, značku alebo pôvod, na území členského štátu, v ktorom batérie po prvýkrát sprístupňujú na trhu.
2.  Výrobcovia použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia zabezpečiť bezplatný zber, a to bez povinnosti koncového užívateľa kúpiť novú batériu alebo kúpiť použitú batériu od výrobcu, všetkých použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, a to bez ohľadu na ich charakter, chemické zloženie, značku alebo pôvod, na území členského štátu, v ktorom batérie po prvýkrát sprístupňujú na trhu. Na tento účel zbierajú použité batérie z ľahkých dopravných prostriedkov od koncových užívateľov alebo od miest spätného odberu a zberu poskytnutých v spolupráci s:
a)  distribútormi batérií z ľahkých dopravných prostriedkov v súlade s článkom 50 ods. 1;
b)  nezávislými prevádzkovateľmi, ktorí opravujú ľahké dopravné prostriedky;
c)  verejnými orgánmi alebo tretími stranami, ktoré pôsobia v oblasti nakladania s odpadom v ich mene v súlade s článkom 53.
3.  Opatrenia na zber zavedené v súlade s odsekom 2 sa vzťahujú na celé územie členského štátu, pričom sa zohľadňuje veľkosť a hustota obyvateľstva, očakávaný objem použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, prístupnosť pre koncových užívateľov a blízkosť k nim. Opatrenia týkajúce sa zberu sa neobmedzujú na oblasti, v ktorých je zber a následné nakladanie s použitými batériami z ľahkých dopravných prostriedkov najziskovejšie.
4.  Pri zbavovaní sa použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov na zberných miestach uvedených v odseku 2 musia mať koncoví používatelia za každých okolností možnosť vrátiť akúkoľvek použitú batériu z ľahkých dopravných prostriedkov na ktoromkoľvek zbernom mieste, a to bezplatne alebo bez povinnosti kúpiť novú batériu.
5.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia dosiahnuť a ročne plniť prinajmenšom tieto ďalej uvedené ciele týkajúce sa zberu použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, ktorých množstvá batérií z ľahkých dopravných prostriedkov sú vyjadrené ako percentuálne podiely prenosných batérií, ktoré na trhu v členskom štáte po prvýkrát sprístupnil jeden konkrétny výrobca alebo viacerí výrobcovia, ktorí sú spoločne zastúpení v organizácii zodpovednosti výrobcov:
a)  75% – do 31. decembra 2025;
b)  85 % – do 31. decembra 2030.
Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia v súlade s delegovaným aktom prijatým v súlade s článkom 55 ods. 2b vypočítať mieru zberu, ktorá sa uvádza v prvom pododseku.
6.  Na zberné miesta zriadené v súlade s odsekom 1 a 2 tohto článku by sa preto nemali vzťahovať požiadavky týkajúce sa registrácie alebo povolenia podľa smernice 2008/98/ES.
7.  Výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušný orgán požiadať o povolenie a ten overí súlad zavedených opatrení slúžiacich na zabezpečenie splnenia požiadaviek tohto článku. Ak o dané povolenie žiada organizácia zodpovednosti výrobcov, v žiadosti o povolenie sa musia jasne uviesť výrobcovia, ktorí sú aktívnymi členmi organizácie, ktorá ich zastupuje.
8.  Organizácia zodpovednosti výrobcov zabezpečuje, aby údaje, ktorými disponuje, pokiaľ ide o informácie chránené vlastníckymi právami alebo informácie pochádzajúce priamo od jednotlivých výrobcov, zostali dôverné. Príslušný orgán môže vo svojom povolení stanoviť podmienky, ktoré treba spĺňať vzhľadom na daný účel.
9.  Povolenie podľa odseku 6 možno udeliť len vtedy, ak sa na základe listinných dôkazov preukáže splnenie požiadaviek stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, ako aj zavedenie všetkých opatrení umožňujúcich prinajmenšom splnenie cieľa zberu uvedeného v odseku 5 a jeho následné trvalé plnenie. Ak o povolenie žiada organizácia zodpovednosti výrobcov, udeľuje sa ako súčasť povolenia uvedeného v článku 47 ods. 6.
10.  Príslušný orgán stanoví podrobnosti postupu udelenia povolenia podľa odseku 7 s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami stanovenými v odsekoch 1 až 4 tohto článku a článku 56. Súčasťou tohto postupu je aj požiadavka na predloženie správy vypracovanej nezávislými odborníkmi, ktorá sa týka vopred uskutočneného overenia opatrení súvisiacich so zberom podľa tohto článku, a to spôsobom zabezpečujúcim splnenie požiadaviek vyplývajúcich z tohto článku. Daný postup zahŕňa aj časové rámce na overenie príslušných krokov a na prijatie rozhodnutia príslušným orgánom, ktoré nesmú presiahnuť šesť týždňov od predloženia úplnej dokumentácie k žiadosti.
11.  Príslušný orgán v pravidelných intervaloch a aspoň každé tri roky overuje, či sú naďalej splnené podmienky na udelenie povolenia stanovené v odseku 7. Povolenie sa môže odňať, ak nie sú splnené ciele zberu stanovené v odsek 4 alebo ak výrobca či organizácia zodpovednosti výrobcov závažným spôsobom porušujú záväzky podľa odsekov 1 až 3.
12.  Výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov poverená v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušný orgán okamžite informovať o všetkých zmenách podmienok, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o povolenie uvedená v odseku 7, o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú podmienok povolenia podľa odseku 8, ako aj o trvalom ukončení činností.
13.  Členské štáty sú povinné každých päť rokov vykonať prieskum zloženia zozbieraného zmesového komunálneho odpadu a tokov odpadu z elektrických a elektronických zariadení, a to prinajmenšom na úrovni NUTS 2, s cieľom určiť podiel použitých prenosných batérií v rámci tohto odpadu. Prvý prieskum je potrebné uskutočniť do 31. decembra 2023. Na základe získaných informácií môžu príslušné orgány pri udeľovaní alebo preskúmavaní povolenia podľa odsekov 7 a 10 požadovať, aby výrobcovia prenosných batérií alebo organizácie zodpovednosti výrobcov prijali nápravné opatrenia s cieľom rozšíriť svoju sieť prepojených zberných miest a uskutočniť informačné kampane v súlade s článkom 60 ods. 1, a to úmerne k podielu použitých prenosných batérií v zmesovom komunálnom odpade a v tokoch odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktorý sa zistil v rámci tohto prieskumu.
Pozmeňujúci návrh 314
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek -1 (nový)
-1.  Výrobcovia alebo v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia zabezpečiť zber všetkých použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, a to bez ohľadu na ich charakter, chemické zloženie, značku alebo pôvod, na území členského štátu, v ktorom batérie po prvýkrát sprístupňujú na trhu.
Pozmeňujúci návrh 315
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Výrobcovia automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia všetky použité automobilové batérie, priemyselné batérie a batérie z elektrických vozidiel konkrétneho typu, ktoré na území daného členského štátu sprístupnili na trhu po prvýkrát, spätne prebrať, a to bezplatne a bez toho, aby koncovému používateľovi ukladali povinnosť zakúpiť si u predmetného výrobcu novú batériu alebo odovzdať danému výrobcovi len uňho zakúpenú batériu. Na tento účel musia akceptovať spätné preberanie použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel od koncových používateľov alebo zo zberných miest, ktoré sú poskytované v spolupráci:
1.  Výrobcovia automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 musia všetky použité automobilové batérie, priemyselné batérie a batérie z elektrických vozidiel konkrétneho typu, ktoré na území daného členského štátu sprístupnili na trhu po prvýkrát, spätne prebrať, a to bezplatne a bez toho, aby koncovému používateľovi ukladali povinnosť zakúpiť si u predmetného výrobcu novú batériu alebo odovzdať danému výrobcovi len uňho zakúpenú batériu. Na tento účel musia akceptovať spätné preberanie použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel od koncových používateľov alebo zo zberných miest a miest spätného odberu, ktoré sú poskytované v spolupráci:
Pozmeňujúci návrh 316
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  s nezávislými prevádzkovateľmi, ktorí vykonávajú opätovné použitie, repasáciu alebo zmenu účelu automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel;
Pozmeňujúci návrh 317
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 1 – pododsek 2
Ak je v prípade použitých priemyselných batérií potrebná ich predchádzajúca demontáž v priestoroch patriacich súkromným, teda iným ako komerčným používateľom, súčasťou povinnosti výrobcu, ktorá spočíva v spätnom prebratí týchto batérií, je aj pokrytie nákladov na demontáž a zber použitých batérií v priestoroch týchto používateľov.
Ak je v prípade použitých priemyselných batérií potrebná ich predchádzajúca demontáž v priestoroch patriacich súkromným, teda iným ako komerčným používateľom, súčasťou povinnosti výrobcu alebo organizácií zodpovednosti výrobcov poverených v súlade s článkom 47 ods. 2, ktorá spočíva v spätnom prebratí týchto batérií, je aj pokrytie nákladov na demontáž a zber použitých batérií v priestoroch týchto používateľov.
Pozmeňujúci návrh 318
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 3 – písmeno a
a)  poskytovať zberným miestam uvedeným v odseku 1 infraštruktúru vhodnú na triedený zber použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, ktorá spĺňa uplatniteľné bezpečnostné požiadavky, pričom musia pokrývať nevyhnutné náklady, ktoré tieto zberné miesta znášajú v súvislosti s činnosťami spätného preberania batérií. Kontajnery na zber a dočasné skladovanie takýchto batérií na zbernom mieste musia primerane zodpovedať objemu a nebezpečnému charakteru použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, pri ktorých existuje pravdepodobnosť ich zberu prostredníctvom týchto zberných miest;
a)  poskytovať zberným miestam a miestam spätného odberu uvedeným v odseku 1 infraštruktúru vhodnú na triedený zber použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, ktorá spĺňa uplatniteľné bezpečnostné požiadavky, pričom musia pokrývať nevyhnutné náklady, ktoré tieto zberné miesta a miesta spätného odberu znášajú v súvislosti s činnosťami spätného preberania batérií. Kontajnery na zber a dočasné skladovanie takýchto batérií na zbernom mieste musia primerane zodpovedať objemu a nebezpečnému charakteru použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, pri ktorých existuje pravdepodobnosť ich zberu prostredníctvom týchto zberných miest a miest spätného odberu;
Pozmeňujúci návrh 319
Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty každoročne zbierajú informácie vrátane odôvodnených odhadov o množstvách a kategóriách automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá uvedených na ich trh, ktoré sú k dispozícii na zber v porovnaní s množstvami zozbieranými všetkými spôsobmi, pripravenými na opätovné použitie, recyklovanými a zhodnotenými v rámci členského štátu, a o batériách vo vyvážaných vozidlách/priemyselných výrobkoch podľa hmotnosti a chémie.
Pozmeňujúci návrh 320
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 1
1.  Distribútori sú povinní od koncového používateľa bezplatne a bez povinnosti zakúpenia novej batérie spätne preberať použité batérie, a to bez ohľadu na ich chemické zloženie alebo pôvod. Spätné preberanie prenosných batérií sa musí uskutočňovať v mieste ich maloobchodného predaja alebo v jeho blízkosti. Spätné preberanie použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel sa musí uskutočňovať v mieste ich maloobchodného predaja alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa týka len tých typov použitých batérií, ktoré distribútor ponúka ako nové alebo ich ako nové mal v ponuke, pričom v prípade prenosných batérií sa týka len množstva, ktorého sa bežne zbavujú iní ako profesionálni koncoví používatelia.
1.  Distribútori sú povinní od koncového používateľa bezplatne alebo bez povinnosti zakúpenia novej batérie od toho istého distribútora spätne preberať použité batérie, a to bez ohľadu na ich chemické zloženie alebo pôvod. Spätné preberanie prenosných batérií sa musí uskutočňovať v mieste ich maloobchodného predaja alebo v jeho blízkosti. Spätné preberanie batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel sa musí uskutočňovať v mieste ich maloobchodného predaja alebo v jeho blízkosti. Táto povinnosť sa týka len tých typov použitých batérií, ktoré distribútor ponúka ako nové alebo ich ako nové mal v ponuke, pričom v prípade prenosných batérií sa týka len množstva, ktorého sa bežne zbavujú iní ako profesionálni koncoví používatelia.
Pozmeňujúci návrh 321
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 3
3.  Distribútori musia spätne prebraté použité batérie odovzdať výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov zodpovedným za zber týchto batérií v súlade s článkami 48 a 49 alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účel ich spracovania a recyklácie v súlade s článkom 56.
3.  Distribútori musia spätne prebraté použité batérie odovzdať výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov zodpovedným za zber týchto batérií v súlade s článkami 48, 48a a 49 alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účel ich spracovania a recyklácie v súlade s článkom 56. Členské štáty môžu obmedziť možnosť distribútorov odovzdať použité batérie, podľa ich druhu, výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov, alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom. Členské štáty zabezpečia, aby takéto obmedzenia nemali nepriaznivý vplyv na systémy zberu a recyklácie.
Pozmeňujúci návrh 322
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4
4.  Povinnosti podľa tohto článku sa vzťahujú mutatis mutandis na prevádzkovateľov, ktorí koncovým používateľom dodávajú batérie na základe zmlúv uzavretých na diaľku. Uvedení prevádzkovatelia musia zabezpečiť dostatočný počet zberných miest pokrývajúcich celé územie členského štátu s prihliadnutím na počet a hustotu obyvateľstva, očakávaný objem použitých automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, na prístupnosť daných miest pre koncových používateľov a ich vzdialenosť od nich, a tak koncovým používateľom umožniť vrátenie batérií.
4.  Povinnosti podľa tohto článku sa vzťahujú mutatis mutandis na prevádzkovateľov, ktorí koncovým používateľom dodávajú batérie na základe zmlúv uzavretých na diaľku. Uvedení prevádzkovatelia musia zabezpečiť dostatočný počet zberných miest pokrývajúcich celé územie členského štátu s prihliadnutím na počet a hustotu obyvateľstva, očakávaný objem použitých prenosných batérií, batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, na prístupnosť daných miest pre koncových používateľov a ich vzdialenosť od nich, a tak koncovým používateľom umožniť vrátenie batérií.
Pozmeňujúci návrh 323
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 4 a (nový)
4a.  V prípade predaja s dodávkou distribútori ponúknu spätné prevzatie batérií bezplatne. Pri objednávaní batérie musí byť koncový používateľ batérie informovaný o opatreniach na spätné prevzatie použitej batérie.
Pozmeňujúci návrh 324
Návrh nariadenia
Článok 50 a (nový)
Článok 50a
Systémy vratných záloh pre batérie
Komisia do 31. decembra 2025 posúdi uskutočniteľnosť a potenciálne prínosy zriadenia celoúnijných systémov vratných záloh pre batérie, najmä prenosných batérií na všeobecné použitie. Na uvedený účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu a zváži podniknutie náležitých opatrení vrátane prijatia legislatívnych návrhov. Členské štáty pri zavádzaní vnútroštátnych systémov zálohovania batérií oznámia tieto opatrenia Komisii. Vnútroštátne systémy zálohovania nebránia prijatiu harmonizovaných systémov v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 325
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 2
2.  Koncoví používatelia sa musia použitých batérií zbavovať na určených samostatných zberných miestach zriadených na základe osobitných dojednaní uzavretých s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s článkami 48 a 49.
2.  Koncoví používatelia sa musia použitých batérií zbavovať na určených samostatných zberných miestach zriadených na základe osobitných dojednaní uzavretých s výrobcom alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov v súlade s článkami 48, 48a a 49.
Pozmeňujúci návrh 326
Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1
Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie odpadu, na ktoré sa vzťahujú smernice 2000/53/ES a 2012/19/EÚ, musia použité batérie získané zo spracovania vozidiel po dobe životnosti a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, odovzdať výrobcom príslušných batérií alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov povereným konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 tohto nariadenia alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely ich spracovania a recyklácie v súlade s požiadavkami článku 56 tohto nariadenia. Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie odpadu sú povinní viesť záznamy o týchto transakciách.
Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie odpadu, na ktoré sa vzťahujú smernice 2000/53/ES a 2012/19/EÚ, musia použité batérie získané zo spracovania vozidiel po dobe životnosti a odpadu z elektrických a elektronických zariadení, odovzdať výrobcom príslušných batérií alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov povereným konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 tohto nariadenia alebo schváleným prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely ich spracovania a recyklácie v súlade s požiadavkami článku 56 tohto nariadenia. Členské štáty môžu obmedziť možnosť prevádzkovateľov zariadení na spracovanie odpadu, na ktoré sa vzťahuje smernica 2000/53/ES alebo smernica 2012/19/EÚ, odovzdať použité batérie, podľa ich druhu, buď výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov, alebo inému prevádzkovateľovi v oblasti nakladania s odpadom. Členské štáty zabezpečia, aby takéto obmedzenia nemali nepriaznivý vplyv na systémy zberu a recyklácie. Prevádzkovatelia zariadení na spracovanie odpadu sú povinní viesť záznamy o týchto transakciách.
Pozmeňujúci návrh 327
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 1
1.  Použitých batérií, ktoré pochádzajú od súkromných, teda iných ako komerčných používateľov, sa možno zbaviť na samostatných zberných miestach zriadených verejnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva.
1.  Použitých batérií, ktoré pochádzajú od súkromných, teda iných ako komerčných používateľov, sa možno zbaviť na samostatných zberných miestach zriadených verejnými orgánmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva. Ak sa pre konkrétny typ batérií zriadia verejné orgány pre nakladanie s odpadom, verejné orgány pre nakladanie s odpadom neodmietnu spätné prevzatie žiadnych použitých batérií tohto typu vrátane opätovne použitých batérií, batérií so zmeneným účelom a repasovaných batérií.
Pozmeňujúci návrh 328
Návrh nariadenia
Článok 53 – odsek 2
2.  Verejné orgány pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva odovzdávajú zozbierané použité batérie výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov povereným konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely spracovania a recyklácie týchto použitých batérií v súlade s požiadavkami článku 56, alebo spracovanie a recykláciu takýchto batérií vykonávajú samy v súlade s požiadavkami článku 56.
2.  Verejné orgány pôsobiace v oblasti odpadového hospodárstva odovzdávajú zozbierané použité batérie výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov povereným konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely spracovania a recyklácie týchto použitých batérií v súlade s požiadavkami článku 56, alebo spracovanie a recykláciu takýchto batérií vykonávajú samy v súlade s požiadavkami článku 56. Členské štáty môžu obmedziť možnosť verejných orgánov v oblasti nakladania s odpadom odovzdať použité batérie, podľa ich druhu, buď výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov, alebo prevádzkovateľovi v oblasti nakladania s odpadom, alebo vykonávať ich spracovanie a recykláciu samy. Členské štáty zabezpečia, aby takéto obmedzenia nemali nepriaznivý vplyv na systémy zberu a recyklácie.
Pozmeňujúci návrh 329
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
Dobrovoľné zberné miesta určené na zber použitých prenosných batérií odovzdávajú takéto batérie výrobcom prenosných batérií alebo tretím stranám konajúcim v ich mene vrátane organizácií zodpovednosti výrobcov alebo ich odovzdávajú prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely ich spracovania a recyklácie v súlade s požiadavkami článku 56.
Dobrovoľné zberné miesta určené na zber použitých prenosných batérií odovzdávajú takéto batérie výrobcom prenosných batérií alebo tretím stranám konajúcim v ich mene vrátane organizácií zodpovednosti výrobcov alebo ich odovzdávajú schváleným prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na účely ich spracovania a recyklácie v súlade s požiadavkami článku 56. Členské štáty môžu obmedziť možnosť dobrovoľných zberných miest slúžiacich na zber použitých prenosných batérií odovzdať tieto použité prenosné batérie výrobcom alebo organizáciám zodpovednosti výrobcov alebo prevádzkovateľovi v oblasti nakladania s odpadom. Členské štáty zabezpečia, aby takéto obmedzenia nemali nepriaznivý vplyv na systémy zberu a recyklácie.
Pozmeňujúci návrh 330
Návrh nariadenia
Článok 55 – názov
Miery zberu použitých prenosných batérií
Miery zberu použitých prenosných batérií a použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov
Pozmeňujúci návrh 331
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno b
b)  65 % – do 31. decembra 2025;
b)  70 % – do 31. decembra 2025;
Pozmeňujúci návrh 332
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno c
c)  70 % – do 31. decembra 2030.
c)  80 % – do 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 333
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 a (nový)
1a.  Členské štáty musia v prípade použitých prenosných batérií na všeobecné použitie dosiahnuť tieto minimálne ciele zberu:
a)   45 % – do 31. decembra 2023;
b)   70 % – do 31. decembra 2025;
c)   80 % – do 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 334
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 a (nový)
2a.  Členské štáty musia v prípade použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov dosiahnuť tieto minimálne ciele zberu:
a)   75% – do 31. decembra 2025;
b)   85 % – do 31. decembra 2030.
Pozmeňujúci návrh 335
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 2 b (nový)
2b.  Do 31. decembra 2023 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením podrobných pravidiel výpočtu a overenia cieľov zberu pre použité batérie z ľahkých opravných prostriedkov s cieľom zohľadniť množstvo použitých batérií, ktoré možno zozbierať.
Pozmeňujúci návrh 336
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 3
3.  Do 31. decembra 2030 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 1 písm. c) a v rámci uvedeného preskúmania posúdi cieľ týkajúci sa zberu batérií slúžiacich na pohon ľahkých dopravných prostriedkov, pričom daný cieľ vzhľadom na vývoj trhového podielu vytýči ako samostatnú ambíciu alebo ho premietne do revidovaného cieľa, ktorý je stanovený v odseku 1 písm. c) a v článku 48 ods. 4. V rámci tohto preskúmania sa môže zvážiť aj zavedenie metodiky výpočtu na stanovenie miery triedeného zberu s cieľom zohľadniť množstvo použitých batérií, ktoré možno zozbierať. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch daného preskúmania, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.
3.  Do 31. decembra 2024 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 1 písm. c).V rámci tohto preskúmania sa zváži aj zavedenie metodiky výpočtu na stanovenie miery triedeného zberu s cieľom zohľadniť množstvo použitých prenosných batérií, ktoré možno zozbierať. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch daného preskúmania, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 337
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 4
4.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť metodiku výpočtu miery zberu prenosných batérií stanovenú v prílohe XI.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 338
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1
1.  Zozbierané použité batérie sa nesmú skládkovať ani spaľovať.
1.  Zozbierané použité batérie sa nesmú likvidovať ani nesmú byť predmetom činnosti energetického zhodnocovania.
Pozmeňujúci návrh 339
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 4 a (nový)
4a.  Členské štáty môžu zriadiť stimulačné programy pre hospodárske subjekty, ktoré dosahujú vyššie výnosy než príslušné prahové hodnoty stanovené v častiach B a C Prílohy XII.
Pozmeňujúci návrh 340
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1
1.  Všetky zozbierané použité batérie musia vstúpiť do procesu recyklácie.
1.  Všetky zozbierané použité batérie sa musia podrobiť príprave na opätovné použitie, príprave na zmenu účelu alebo proces recyklácie s výnimkou batérií obsahujúcich ortuť, ktoré sa zneškodňujú spôsobom, ktorý nemá žiadny negatívny vplyv na ľudské zdravie ani životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 341
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 a (nový)
3a.  S cieľom umožniť správne triedenie a nahlasovanie použitých lítiovo-iónových batérií Komisia zváži zahrnutie použitých lítiovo-iónových batérií do zoznamu odpadov uvedených v rozhodnutí 2000/532/ES.
Pozmeňujúci návrh 342
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4
4.  Do 31. decembra 2023 Komisia prijme vykonávací akt s cieľom stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu a overovania úrovní recyklačnej efektivity a úrovní zhodnocovania materiálov. Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
4.  Do 31. decembra 2023 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 na doplnenie tohto nariadenia stanovením podrobných pravidiel týkajúcich sa výpočtu a overovania úrovní recyklačnej efektivity a úrovní zhodnocovania materiálov.
Pozmeňujúci návrh 343
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5
5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom zmeniť minimálne úrovne zhodnotených materiálov v prípade použitých batérií, ktoré sú stanovené v prílohe XII častiach B a C, a to vzhľadom na vedecko-technický pokrok a s prihliadnutím na novovznikajúce technológie v oblasti nakladania s odpadom.
5.  Do 31. decembra 2027 Komisia vyhodnotí pokrok a predloží správu o pokroku v oblasti recyklačnej efektivity a úrovní zhodnotených materiálov v prípade použitých batérií, ktoré sú stanovené v prílohe XII častiach B a C, a to vzhľadom na vedecko-technický pokrok a s prihliadnutím na novovznikajúce technológie v oblasti nakladania s odpadom. V prípade potreby sa k tejto správe pripojí legislatívny návrh na zvýšenie minimálnej recyklačnej efektivity a úrovní zhodnotených materiálov.
Pozmeňujúci návrh 344
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5 a (nový)
5a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom rozšíriť zoznam chemických látok a materiálov stanovený v prílohe XII častiach B a C, a to vzhľadom na vedecko-technický pokrok a s prihliadnutím na novovznikajúce technológie v oblasti nakladania s odpadom.
Pozmeňujúci návrh 345
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 1
1.  Spracovanie a recykláciu možno vykonávať mimo územia dotknutého členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava použitých batérií je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením (ES) č. 1418/2007.
1.  Spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu a recykláciu možno vykonávať mimo územia dotknutého členského štátu alebo Únie za predpokladu, že preprava použitých batérií je v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 a nariadením (ES) č. 1418/2007
Pozmeňujúci návrh 346
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 2
2.  Použité batérie vyvážané z Únie v súlade s odsekom 1 sa započítavajú do plnenia povinností, úrovní efektivity a cieľov stanovených v článkoch 56 a 57 len vtedy, ak prevádzkovateľ recyklačného zariadenia alebo iný držiteľ odpadu, ktorý predmetné použité batérie vyváža na účely spracovania a recyklácie, môže preukázať, že sa dané spracovanie vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tohto nariadenia.
2.  Použité batérie vyvážané z Únie v súlade s odsekom 1 sa započítavajú do plnenia povinností, úrovní efektivity a cieľov stanovených v článkoch 56 a 57 len vtedy, ak prevádzkovateľ recyklačného zariadenia alebo iný držiteľ odpadu, ktorý predmetné použité batérie vyváža na účely spracovania, prípravy na opätovné použitie, prípravu na repasáciu a recyklácie, poskytne dokumenty schválené príslušným orgánom krajiny určenia, že sa dané spracovanie vykonalo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami tohto nariadenia a s príslušnými environmentálnymi a ľudskoprávnymi požiadavkami v ostatných právnych predpisoch Únie.
Pozmeňujúci návrh 347
Návrh nariadenia
Článok 58 – odsek 3
3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá doplňujúce pravidlá uvedené v odseku 2 tohto článku, a to stanovením kritérií posúdenia rovnocenných podmienok.
3.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 73, ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá doplňujúce pravidlá uvedené v odseku 2 tohto článku, a to stanovením kritérií posúdenia rovnocenných podmienok najneskôr 1. júla 2023.
Pozmeňujúci návrh 348
Návrh nariadenia
Článok 59 – názov
Požiadavky týkajúce sa zmeny účelu a repasácie priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel
Požiadavky týkajúce sa zmeny účelu a repasácie batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel
Pozmeňujúci návrh 349
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1
1.  Nezávislým prevádzkovateľom sa za rovnocenných podmienok poskytne prístup k systému riadenia batérií, ktorý sa týka dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh, vďaka čomu budú môcť posúdiť a určiť stav a zostávajúcu životnosť batérií na základe parametrov stanovených v prílohe VII.
1.  Nezávislým prevádzkovateľom sa za rovnocenných podmienok poskytne prístup len na čítanie k systému riadenia batérií, ktorý sa týka batérií ľahkých dopravných prostriedkov, a stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie a batérií pre elektrické vozidlá, a v prenosných batériách, ktoré obsahujú systém riadenia batérií, vďaka čomu budú môcť posúdiť a určiť stav a zostávajúcu životnosť batérií na základe parametrov stanovených v prílohe VII.
Pozmeňujúci návrh 350
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 1 a (nový)
1a.  U všetkých použitých stacionárnych batériových systémov na uskladňovanie energie a batérií pre elektrické vozidlá sa posúdi, či sú vhodné na opätovné použitie, zmenu účelu alebo opätovnú výrobu. Ak sa pri posúdení preukáže, že takéto batérie sú vhodné na opätovné použitie, opätovne sa použijú. Ak sa pri posúdení preukáže, že nie sú vhodné na opätovné použitie, ale sú vhodné na zmenu účelu alebo repasáciu, zmení sa ich účel alebo sa repasujú.
Pozmeňujúci návrh 351
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 2
2.  Nezávislým prevádzkovateľom vykonávajúcim činnosti súvisiace so zmenou účelu alebo repasáciou sa za rovnocenných podmienok poskytne primeraný prístup k informáciám relevantným pre manipuláciu a testovanie dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá alebo prístrojov a vozidiel, v ktorých sú takéto batérie zabudované, ako aj komponentov takýchto batérií, prístrojov alebo vozidiel, a to vrátane informácií o bezpečnostných aspektoch.
2.  Nezávislým prevádzkovateľom vykonávajúcim činnosti súvisiace s prípravou na zmenu účelu, so zmenou účelu alebo repasáciou sa za rovnocenných podmienok poskytne primeraný prístup k informáciám relevantným pre manipuláciu a testovanie batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá alebo prístrojov a vozidiel, v ktorých sú takéto batérie zabudované, ako aj komponentov takýchto batérií, prístrojov alebo vozidiel, a to vrátane informácií o bezpečnostných aspektoch.
Pozmeňujúci návrh 352
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 3
3.  Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti súvisiace so zmenou účelu alebo repasáciou batérií musia zabezpečiť, aby sa preskúmanie, testovanie výkonu, balenie a preprava batérií a ich komponentov vykonávali v súlade s náležitými pokynmi týkajúcimi sa kontroly kvality a bezpečnostnými pokynmi.
3.  Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti súvisiace s prípravou na zmenu účelu, so zmenou účelu alebo repasáciou batérií musia zabezpečiť, aby sa preskúmanie, testovanie výkonu a bezpečnosti, balenie a preprava batérií a ich komponentov vykonávali v súlade s náležitými pokynmi týkajúcimi sa kontroly kvality a bezpečnostnými pokynmi.
Pozmeňujúci návrh 353
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 1
4.  Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti súvisiace so zmenou účelu alebo repasáciou batérií musia zabezpečiť, aby batéria so zmeneným účelom alebo repasovaná batéria pri uvedení na trh spĺňala požiadavky tohto nariadenia a relevantné požiadavky, ktoré sa týkajú daného výrobku či ochrany životného prostredia a ľudského zdravia stanovené v iných právnych predpisoch, ako aj technické požiadavky týkajúce sa jej konkrétneho účelu použitia.
4.  Prevádzkovatelia vykonávajúci činnosti súvisiace s prípravou na zmenu účelu, so zmenou účelu alebo repasáciou batérií musia zabezpečiť, aby batéria so zmeneným účelom alebo repasovaná batéria pri uvedení na trh spĺňala požiadavky tohto nariadenia a relevantné požiadavky, ktoré sa týkajú daného výrobku či ochrany životného prostredia a ľudského zdravia stanovené v iných právnych predpisoch, ako aj technické požiadavky týkajúce sa jej konkrétneho účelu použitia.
Pozmeňujúci návrh 354
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 2
Na batérie, pri ktorých sa zmenil ich účel alebo ktoré boli repasované, sa nevzťahujú povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1, 2 a 3, článku 10 ods. 1 a 2 a článku 39 ods. 1, ak hospodársky subjekt uvádzajúci na trh batériu so zmeneným účelom alebo repasovanú batériu dokáže preukázať, že predmetná batéria bola pred zmenou svojho účelu alebo repasáciou uvedená na trh ešte pred termínmi začiatku uplatňovania daných povinností v súlade s uvedenými článkami.
Na batérie, pri ktorých sa zmenil ich účel alebo ktoré boli repasované, sa nevzťahujú povinnosti stanovené v článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 8 ods. 1, 2 a 3 a článku 39 ods. 1, ak hospodársky subjekt uvádzajúci na trh batériu so zmeneným účelom alebo repasovanú batériu dokáže preukázať, že predmetná batéria bola pred zmenou svojho účelu alebo repasáciou uvedená na trh ešte pred termínmi začiatku uplatňovania daných povinností v súlade s uvedenými článkami.
Pozmeňujúci návrh 355
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)
Prevádzkovatelia, ktorí uvádzajú na trh batérie so zmeneným účelom alebo repasované batérie, sa považujú za nového výrobcu batérie, a preto sa registrujú v súlade s článkom 46 a majú rozšírenú zodpovednosť výrobcu v súlade s článkom 47.
Pozmeňujúci návrh 356
Návrh nariadenia
Článok 59 – odsek 5 – úvodná časť
5.  Ak príslušný orgán požiada držiteľa batérie, aby preukázal, že použitá batéria prestala byť po tom, ako bola podrobená zmene účelu alebo repasácii, odpadom, držiteľ batérie na tento účel predloží:
5.  Ak príslušný orgán požiada prevádzkovateľov vykonávajúcich činnosti súvisiace so zmenou účelu alebo repasáciou, aby preukázali, že použitá batéria prestala byť po tom, ako bola podrobená zmene účelu alebo repasácii, odpadom, títo prevádzkovatelia na tento účel predložia:
Pozmeňujúci návrh 357
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a
a)  motivovanie koncových používateľov, aby zabraňovali zbytočnej tvorbe odpadu, a to aj prostredníctvom informácií o osvedčených postupoch týkajúcich sa používania batérií s cieľom predĺžiť fázu ich používania, ako aj prostredníctvom informácií o možnosti prípravy týchto batérií na opätovné použitie;
a)  motivovanie koncových používateľov, aby zabraňovali zbytočnej tvorbe odpadu, a to aj prostredníctvom informácií o osvedčených postupoch a odporúčaniach týkajúcich sa používania batérií s cieľom predĺžiť fázu ich používania, ako aj prostredníctvom informácií o možnosti prípravy týchto batérií na opätovné použitie, o opätovnou použití, príprave na zmenu použitia, o zmene použitia a repasácii;
Pozmeňujúci návrh 358
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c
c)  systémy triedeného zberu, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, ktoré sú k dispozícii v prípade použitých batérií;
c)  separovaný zber, zberné miesta a miesta spätného odberu, príprava na opätovné použitie, príprava na zmenu účelu, zmena účelu, repasácia a systémy recyklácie, ktoré sú k dispozícii pre použité batérie;
Pozmeňujúci návrh 359
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno f
f)  vplyv látok obsiahnutých v batériách na životné prostredie a ľudské zdravie vrátane vplyvu, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho postupu pri zbavovaní sa použitých batérií, ako je znečisťovanie prostredia odpadom alebo vyhodenie odpadu do netriedeného komunálneho odpadu.
f)  vplyv látok, najmä nebezpečných látok, obsiahnutých v batériách na životné prostredie a ľudské zdravie vrátane vplyvu, ku ktorému došlo v dôsledku nesprávneho postupu pri zbavovaní sa použitých batérií, ako je znečisťovanie prostredia odpadom alebo vyhodenie odpadu do netriedeného komunálneho odpadu.
Pozmeňujúci návrh 360
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b)  v jazyku ľahko zrozumiteľnom spotrebiteľom a iným koncovým používateľom, ktorý určí dotknutý členský štát.
b)  v jazyku ľahko zrozumiteľnom spotrebiteľom a iným koncovým používateľom a prístupnom pre osoby so zdravotným postihnutím v súlade so smernicou (EÚ) 2019/882, ktorý určí dotknutý členský štát.
Pozmeňujúci návrh 361
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 2
2.  Výrobcovia sú povinní distribútorom a prevádzkovateľom uvedeným v článkoch 50, 52 a 53 a iným prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s opravou, repasáciou, prípravou na opätovné použitie, so spracovaním a s recykláciou, sprístupniť informácie týkajúce sa bezpečnostných a ochranných opatrení vrátane opatrení zameraných na bezpečnosť pri práci, ktoré sa vzťahujú na skladovanie a zber použitých batérií.
2.  Výrobcovia sú povinní distribútorom a prevádzkovateľom uvedeným v článkoch 50, 52 a 53 a iným prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s opravou, repasáciou, prípravou na opätovné použitie, so spracovaním a s recykláciou, sprístupniť informácie týkajúce sa komponentov a materiálov batérií, ako aj umiestnenia všetkých nebezpečných látok v batériách. Výrobcovia sprístupnia informácie týkajúce sa bezpečnostných a ochranných opatrení vrátane opatrení zameraných na bezpečnosť pri práci, ktoré sa vzťahujú na skladovanie a zber použitých batérií.
Pozmeňujúci návrh 362
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť
3.  Od okamihu dodania modelu batérie na územie členského štátu sú výrobcovia povinní na požiadanie elektronicky sprístupniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s opravou, repasáciou, prípravou na opätovné použitie, so spracovaním a s recykláciou, pokiaľ to títo prevádzkovatelia potrebujú na realizáciu daných činností, tieto špecifické informácie týkajúce sa daného modelu batérie, ktoré sú potrebné vzhľadom na náležité a environmentálne vhodné spracovanie použitých batérií:
3.  Od okamihu dodania modelu batérie na územie členského štátu sú výrobcovia povinní na požiadanie elektronicky bezplatne sprístupniť prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, ktorí sa zaoberajú činnosťami súvisiacimi s opravou, repasáciou, prípravou na opätovné použitie, so spracovaním a s recykláciou, pokiaľ to títo prevádzkovatelia potrebujú na realizáciu daných činností, tieto špecifické informácie týkajúce sa daného modelu batérie, ktoré sú potrebné vzhľadom na náležité a environmentálne vhodné spracovanie použitých batérií:
Pozmeňujúci návrh 363
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  procesy na zabezpečenie demontáže vozidiel a prístrojov spôsobom umožňujúcim vybratie zabudovaných batérií;
a)  procesy na zabezpečenie demontáže ľahkých dopravných prostriedkov, vozidiel a prístrojov spôsobom umožňujúcim vybratie zabudovaných batérií;
Pozmeňujúci návrh 364
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b
b)  bezpečnostné a ochranné opatrenia vrátane bezpečnosti pri práci, ktoré sú uplatniteľné pri procesoch skladovania, prepravy, spracovania a recyklácie použitých batérií.
b)  bezpečnostné a ochranné opatrenia vrátane bezpečnosti pri práci a požiarnej bezpečnosti, ktoré sú uplatniteľné pri procesoch skladovania, prepravy, spracovania a recyklácie použitých batérií.
Pozmeňujúci návrh 365
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 4
4.  Distribútori, ktorí dodávajú batérie koncovým používateľom, musia vo svojich maloobchodných priestoroch viditeľne označiť a aj prostredníctvom svojich online trhovísk šíriť informácie uvedené v odsekoch 1 a 2, ako aj informácie o tom, ako môžu koncoví používatelia bezplatne vrátiť použité batérie na príslušných zberných miestach zriadených v maloobchodných predajniach alebo v mene daného online trhoviska. Táto povinnosť sa obmedzuje na typy batérií, ktoré distribútor alebo maloobchodník má alebo mal v ponuke ako nové.
4.  Distribútori, ktorí dodávajú batérie koncovým používateľom, musia neustále vo svojich maloobchodných priestoroch a online trhoviskách pre koncových používateľov batérie ľahko dostupným a jasne viditeľným spôsobom poskytovať informácie uvedené v odsekoch 1 a 2, ako aj informácie o tom, ako môžu koncoví používatelia bezplatne vrátiť použité batérie na príslušných zberných miestach zriadených v maloobchodných predajniach alebo v mene daného online trhoviska. Táto povinnosť sa obmedzuje na typy batérií, ktoré distribútor alebo maloobchodník má alebo mal v ponuke ako nové.
Pozmeňujúci návrh 366
Návrh nariadenia
Článok 60 – odsek 5
5.  Náklady kryté výrobcom podľa článku 47 ods. 1 písm. e) sa koncovému používateľovi vykazujú samostatne na mieste predaja novej batérie. Uvedené náklady nesmú presiahnuť najlepší odhad skutočne vynaložených nákladov.
5.  Náklady kryté výrobcom podľa článku 47 ods. 1 písm. e) sa koncovému používateľovi vykazujú samostatne na mieste predaja novej batérie. Uvedené náklady nesmú presiahnuť najlepší odhad skutočne vynaložených nákladov a nesmú sa pripočítať ku konečným nákladom na batériu, ktoré sa účtujú spotrebiteľovi na mieste predaja.
Pozmeňujúci návrh 367
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
1.  Výrobcovia prenosných batérií alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť nasledujúce informácie podľa chemického zloženia batérií (so špecifikovaním množstiev batérií slúžiacich na pohon ľahkých dopravných prostriedkov):
1.  Výrobcovia prenosných batérií alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť nasledujúce informácie podľa chemického zloženia batérií:
Pozmeňujúci návrh 368
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  množstvo prenosných batérií na všeobecné použitie, ktoré boli na území členského štátu po prvýkrát sprístupnené na trhu, s výnimkou akýchkoľvek prenosných batérií na všeobecné použitie, ktoré v danom roku ešte pred ich predajom koncovým používateľom opustili územie tohto členského štátu;
Pozmeňujúci návrh 369
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  množstvo použitých prenosných batérií na všeobecné použitie zozbieraných v súlade s článkom 48, vypočítané na základe metodiky stanovenej v prílohe XI;
Pozmeňujúci návrh 370
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)   množstvo zozbieraných použitých prenosných batérií vyvezených do tretích krajín na spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo recykláciu.
Pozmeňujúci návrh 371
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 2
Ak zber použitých prenosných batérií od distribútorov alebo z iných zberných miest určených na zber použitých prenosných batérií uskutočňujú iní prevádzkovatelia v oblasti nakladania s odpadom než výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť informácie o množstve použitých prenosných batérií zozbieraných podľa ich chemického zloženia a zároveň uviesť množstvá batérií slúžiacich na pohon ľahkých dopravných prostriedkov.
Ak zber použitých prenosných batérií od distribútorov alebo z iných zberných miest určených na zber použitých prenosných batérií uskutočňujú iní prevádzkovatelia v oblasti nakladania s odpadom než výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť informácie o množstve použitých prenosných batérií zozbieraných podľa ich chemického zloženia.
Pozmeňujúci návrh 372
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 a (nový)
1a.  Výrobcovia batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť nasledujúce informácie podľa chemického zloženia batérií so špecifikovaním množstiev batérií slúžiacich na pohon ľahkých dopravných prostriedkov:
a)  množstvo batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, ktoré boli na území členského štátu po prvýkrát sprístupnené na trhu, s výnimkou akýchkoľvek batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, ktoré v danom roku ešte pred ich predajom koncovým používateľom opustili územie tohto členského štátu;
b)  množstvo použitých batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch zozbieraných v súlade s článkom 48a, vypočítané na základe metodiky stanovenej v delegovanom akte, ktorý sa prijme v súlade s článkom 55 ods. 2b);
c)  cieľ zberu, ktorý dosiahol výrobca alebo organizácia zodpovednosti výrobcov konajúca v mene svojich členov;
d)  množstvo zozbieraných použitých batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, ktoré bolo dodané na spracovanie a recykláciu do povolených zariadení; a
e)  množstvo batérií dodaných na opätovné použitie, zmenu účelu a repasovanie.
Ak zber použitých prenosných batérií od distribútorov alebo z iných zberných miest a miest spätného odberu určených na zber použitých batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch uskutočňujú iní prevádzkovatelia v oblasti nakladania s odpadom než výrobcovia alebo organizácie zodpovednosti výrobcov poverené konaním v ich mene v súlade s článkom 47 ods. 2 musia príslušnému orgánu za každý kalendárny rok oznámiť informácie o množstve použitých batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch zozbieraných a rozčlenených podľa ich chemického zloženia a zároveň uviesť množstvá batérií slúžiacich na pohon ľahkých dopravných prostriedkov.
Prevádzkovatelia uvedení v prvom a druhom pododseku musia príslušnému orgánu údaje uvedené v prvom pododseku oznámiť do 4 mesiacov od konca roka oznamovania, za ktorý sa dané údaje zbierajú. Prvé obdobie oznamovania sa týka prvého celého kalendárneho roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát oznamovania informácií Komisii v súlade s článkom 62 ods. 5. Príslušné orgány stanovia formát a postupy, v súlade s ktorými sa im dané údaje majú oznamovať.
Pozmeňujúci návrh 373
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  množstvo batérií dodaných na opätovné použitie, zmenu účelu a repasovanie.
Pozmeňujúci návrh 374
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 2 – písmeno b b (nové)
bb)  množstvo zozbieraných použitých automobilových batérií a batérií z elektrických vozidiel vyvezených do tretích krajín na spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo recykláciu.
Pozmeňujúci návrh 375
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  množstvo zozbieraných použitých automobilových batérií a batérií z elektrických vozidiel vyvezených do tretích krajín na spracovanie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo recykláciu.
Pozmeňujúci návrh 376
Návrh nariadenia
Článok 61 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b
b)  množstvo použitých batérií vstupujúcich do recyklačných procesov;
b)  množstvo použitých batérií vstupujúcich do procesov prípravy na zmenu účelu a recykláciu;
Pozmeňujúci návrh 377
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť
Členské štáty sú povinné za každý kalendárny rok zverejniť v súhrnnom formáte nasledujúce údaje týkajúce sa prenosných batérií, automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, a to podľa typu batérií a ich chemického zloženia, pričom v prípade prenosných batérií je potrebné samostatne vykázať batérie slúžiace na pohon ľahkých dopravných prostriedkov:
Členské štáty sú povinné za každý kalendárny rok zverejniť v súhrnnom formáte nasledujúce údaje týkajúce sa prenosných batérií, batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, automobilových batérií, priemyselných batérií a batérií z elektrických vozidiel, a to podľa typu batérií a ich chemického zloženia, pričom v prípade prenosných batérií je potrebné samostatne vykázať batérie slúžiace na pohon ľahkých dopravných prostriedkov:
Pozmeňujúci návrh 378
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b
b)  množstvo použitých batérií zozbieraných v súlade s článkami 48 a 49, vypočítané na základe metodiky stanovenej v prílohe XI;
b)  množstvo použitých batérií zozbieraných v súlade s článkami 48, 48a a 49, vypočítané na základe metodiky stanovenej v prílohe XI;
Pozmeňujúci návrh 379
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 1 a (nový)
1a.  Systém plní tieto účely:
a)  podpora orgánov dohľadu nad trhom pri plnení ich úloh podľa tohto nariadenia a príslušných delegovaných aktov vrátane presadzovania nariadenia týmito orgánmi;
b)  poskytovanie informácií verejnosti o batériách uvádzaných na trh a o ich udržateľnosti a bezpečnostných požiadavkách a informačných hárkoch o batériách;
c)  poskytovať Komisii a akreditovaným výrobcom vykonávajúcim repasáciu, prevádzkovateľom druhej životnosti a recyklačným subjektom aktuálne informácie o batériách.
Pozmeňujúci návrh 380
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 2
2.  Tento systém musí obsahovať informácie a údaje o dobíjateľných priemyselných batériách a batériách pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie a kapacitou nad 2 kWh v zmysle prílohy XIII. Dané informácie a údaje musia byť triediteľné a vyhľadateľné a musia zodpovedať otvoreným normám týkajúcim sa použitia tretími stranami.
2.  Tento systém musí obsahovať informácie a údaje o batériách z ľahkých dopravných prostriedkov, priemyselných batériách a batériách pre elektrické vozidlá v zmysle prílohy XIII. Dané informácie a údaje musia byť triediteľné a vyhľadateľné a musia zodpovedať otvoreným normám týkajúcim sa použitia tretími stranami. Systém musí obsahovať aj pravidelne aktualizovanú databázu všetkých batérií, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.
Pozmeňujúci návrh 381
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 3
3.  Hospodárske subjekty, ktoré na trh uvádzajú dobíjateľné priemyselné batérie alebo batérie pre elektrické vozidlá s vnútorným systémom skladovania energie, musia elektronicky sprístupniť informácie uvedené v odseku 2 a zaznamenať ich v strojovo čitateľnom formáte, a to pomocou interoperabilných a ľahko prístupných dátových služieb vo formáte stanovenom v súlade s odsekom 5.
3.  Hospodárske subjekty, ktoré na trh uvádzajú batérie pre ľahké dopravné prostriedky, priemyselné batérie alebo batérie pre elektrické vozidlá, musia elektronicky sprístupniť informácie uvedené v odseku 2 a zaznamenať ich v strojovo čitateľnom formáte, a to pomocou interoperabilných a ľahko prístupných dátových služieb vo formáte stanovenom v súlade s odsekom 5.
Pozmeňujúci návrh 382
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 4 a (nový)
4a.  Tento systém nenahrádza ani nemení zodpovednosti orgánov dohľadu nad trhom.
Pozmeňujúci návrh 383
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť
5.  Do 31. decembra 2024 Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť:
5.  Do 31. decembra 2024 Komisia prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73, ktorým sa toto nariadenie doplní, a to tým, že stanoví:
Pozmeňujúci návrh 384
Návrh nariadenia
Článok 64 – odsek 5 – pododsek 2
Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 385
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 1
1.  Do 1. januára 2026 musí každú priemyselnú batériu a batériu pre elektrické vozidlá, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do prevádzky a ktorých kapacita je vyššia ako 2 kWh, sprevádzať elektronický záznam („pas batérie“).
1.  Do 1. januára 2026 musí každú priemyselnú batériu, batériu pre elektrické vozidlá a batériu z ľahkých dopravných prostriedkov, ktoré sa uvádzajú na trh alebo do prevádzky, sprevádzať elektronický záznam („pas batérie“).
Pozmeňujúci návrh 386
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 3
3.  Pas batérie je prepojený s informáciami o základných vlastnostiach jednotlivých typov a modelov batérií, ktoré sú zaznamenané v zdrojoch údajov v rámci systému zriadeného podľa článku 64. Hospodársky subjekt, ktorý na trh uvádza priemyselnú batériu alebo batériu pre elektrického vozidlo, zabezpečí, aby boli údaje uvedené v pase batérie presné, úplné a aktuálne.
3.  V prípade priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá je pas batérie prepojený s informáciami o základných vlastnostiach jednotlivých typov a modelov batérií, ktoré sú zaznamenané v zdrojoch údajov v rámci systému zriadeného podľa článku 64.Hospodársky subjekt, ktorý na trh uvádza priemyselnú batériu alebo batériu pre elektrického vozidlo, zabezpečí, aby boli údaje uvedené v pase batérie presné, úplné a aktuálne.
Pozmeňujúci návrh 387
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 3 a (nový)
3a.  V prípade batérií z ľahkých dopravných prostriedkov by pas batérie mal obsahovať informácie opísané v článku 13 ods. 5 písm. a) až d), i) a j) a aktualizované informácie o batérii spojené so zmenami jej statusu.
Pozmeňujúci návrh 388
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 4
4.  Pas batérie musí byť prístupný online prostredníctvom elektronických systémov interoperabilných so systémom zriadeným podľa článku 64.
4.  Pas batérie musí byť prístupný online prostredníctvom elektronických systémov, ktoré sú interoperabilné so systémom zriadeným podľa článku 64 a prostredníctvom kódu QR podľa článku 13 ods. 5.
Pozmeňujúci návrh 389
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 5
5.  Vďaka pasu batérie možno získať prístup k informáciám o hodnotách parametrov výkonu a trvanlivosti batérie, ktoré sa uvádzajú v článku 10 ods. 1, v čase uvedenia batérie na trh a v čase zmeny jej statusu.
5.  Vďaka pasu batérie možno získať prístup k informáciám o hodnotách parametrov výkonu a trvanlivosti batérie, ktoré sa uvádzajú v článku 10 ods. 1, ako aj k informáciám o stave batérie podľa článku 14, v čase uvedenia batérie na trh a v čase zmeny jej statusu.
Pozmeňujúci návrh 390
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 6
6.  Ak k zmene statusu došlo v dôsledku činností súvisiacich s opravou batérie alebo zmenou jej účelu, zodpovednosť za záznam o batérii v pase batérie sa prenáša na hospodársky subjekt, v prípade ktorého sa predpokladá uvedenie danej priemyselnej batérie alebo batérie pre elektrického vozidlo na trh alebo do prevádzky.
6.  Ak k zmene statusu došlo v dôsledku činností súvisiacich s opravou batérie alebo repasáciou, zodpovednosť za záznam o batérii v pase batérie sa prenáša na hospodársky subjekt, v prípade ktorého sa predpokladá uvedenie danej priemyselnej batérie, batérie pre elektrické vozidlo alebo batérie z ľahkých dopravných prostriedkov na trh alebo do prevádzky. Záznam pre repasované batérie alebo batérie so zmeneným účelom sa pripojí k záznamu o pôvodnej batérii.
Pozmeňujúci návrh 391
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 7 – úvodná časť
7.  Komisia je splnomocnená prijímať vykonávacie akty s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa prístupu k informáciám a údajom uvedeným v pase batérie, ich zdieľania, správy, skúmania, uverejňovania a opakovaného používania.
7.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 73 s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa prístupu k informáciám a údajom uvedeným v pase batérie, ich zdieľania, správy, skúmania, uverejňovania a opakovaného používania.
Pozmeňujúci návrh 392
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 7 – pododsek 1
Uvedené vykonávacie akty je potrebné prijať v súlade s postupom preskúmania, na ktorý sa odkazuje v článku 74 ods. 3.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 393
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu majú dostatočný dôvod domnievať sa, že batéria, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje riziko pre zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, vykonajú hodnotenie týkajúce sa dotknutej batérie vo vzťahu k príslušným požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení.
1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú primerané kontroly batérií sprístupnených online a offline v primeranom rozsahu, a to prostredníctvom kontrol dokumentácie a prípadne fyzických a laboratórnych kontrol založených na vhodných vzorkách a vo vzťahu k príslušným požiadavkám ustanoveným v tomto nariadení. Orgány dohľadu nad trhom môžu na takéto hodnotenie odoslať batérie do skúšobného zariadenia Únie uvedeného v článku 68a.
Pozmeňujúci návrh 394
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia jednotné podmienky kontrol, kritériá na určenie frekvencie kontrol a množstvo vzoriek, ktoré sa majú kontrolovať v súlade s článkom 11 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 74 ods. 3.
Pozmeňujúci návrh 395
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 2
2.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom domnievajú, že nesúlad batérie s požiadavkami presahuje hranice ich štátu, sú povinné Komisiu a ostatné členské štáty informovať o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, o ktorých podniknutie požiadali daný hospodársky subjekt.
2.  Orgány dohľadu nad trhom sú povinné Komisiu a ostatné členské štáty informovať o výsledkoch hodnotenia a opatreniach, o ktorých prijatie požiadali daný hospodársky subjekt.
Pozmeňujúci návrh 396
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 5 – písmeno a
a)  nesúlad batérie s požiadavkami stanovenými v kapitolách II alebo III tohto nariadenia;
a)  nesúlad batérie s požiadavkami stanovenými v kapitolách II alebo III alebo v článku 39 tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 397
Návrh nariadenia
Článok 66 – odsek 8 a (nový)
8a.  Spotrebitelia majú možnosť vkladať informácie o batériách, ktoré predstavujú riziko pre spotrebiteľov, do samostatnej časti systému Spoločenstva Rapid Information System (RAPEX) stanoveného v článku 12 smernice 2001/95/ES. Komisia náležite zohľadní získané informácie a v prípade potreby príjme následné opatrenia vrátane prípadného prenosu informácií príslušným národným orgánom.
Komisia prijme vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 74 ods. 2 s cieľom stanoviť spôsoby prenosu informácií uvedených v prvom pododseku, ako aj postupovania takýchto informácií príslušným vnútroštátnym orgánom na účely prijatia následných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 398
Návrh nariadenia
Článok 67 – odsek 1 – pododsek 1
1.  V prípade vznesenia námietok po ukončení postupu stanoveného v článku 66 ods. 3 a ods. 4 voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo v prípade, že Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za opatrenie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom, resp. subjektmi, a uvedené vnútroštátne opatrenie vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne prostredníctvom vykonávacieho aktu o opodstatnenosti daného vnútroštátneho opatrenia.
1.  V prípade vznesenia námietok po ukončení postupu stanoveného v článku 66 ods. 3 a ods. 4 voči opatreniu prijatému členským štátom, alebo v prípade, že Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za opatrenie, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia začne bezodkladne konzultovať s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom, resp. subjektmi, a uvedené vnútroštátne opatrenie vyhodnotí. Komisia toto hodnotenie ukončí do jedného mesiaca. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia rozhodne prostredníctvom vykonávacieho aktu o opodstatnenosti daného vnútroštátneho opatrenia.
Pozmeňujúci návrh 399
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 1
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 67 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je batéria v súlade s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb, ochranu majetku alebo životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia, ktorými zabezpečí, aby už predmetná batéria pri jej uvedení na trh toto riziko nepredstavovala, alebo aby ju stiahol z trhu či spätne prevzal v primeranej lehote, ktorá je úmerná charakteru spomínaného rizika.
1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 67 ods. 1 členský štát zistí, že hoci je batéria v súlade s požiadavkami stanovenými v kapitolách II a III, predstavuje alebo by odôvodnene mohla predstavovať riziko pre ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb, ochranu majetku alebo životné prostredie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané opatrenia, ktorými zabezpečí, aby už predmetná batéria pri jej uvedení na trh toto riziko nepredstavovala, alebo aby ju stiahol z trhu či spätne prevzal v primeranej lehote, ktorá je úmerná charakteru spomínaného rizika.
Pozmeňujúci návrh 400
Návrh nariadenia
Článok 68 – odsek 3
3.  Členský štát o tom okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu predmetných batérií, ich pôvodu a dodávateľského reťazca, údaje o charaktere súvisiaceho rizika a o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.
3.  Členský štát o tom okamžite informuje Komisiu a ostatné členské štáty. Tieto informácie zahŕňajú všetky podrobnosti, ktoré sú k dispozícii, najmä údaje potrebné na identifikáciu predmetných batérií, ich pôvodu a hodnotového reťazca, údaje o charaktere súvisiaceho rizika a o charaktere a trvaní prijatých vnútroštátnych opatrení.
Pozmeňujúci návrh 401
Návrh nariadenia
Článok 68 a (nový)
Článok 68a
Skúšobné zariadenie Únie
1.   Komisia do ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] určí skúšobné zariadenie Únie špecializované na batérie v súlade s druhým pododsekom článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
2.   Skúšobné zariadenie Únie slúži ako kompetenčné centrum pre:
a)   poskytovať Komisii, odchylne od článku 21 ods. 6 písm. b) nariadenia (EÚ) 2019/1020, nezávislé technické a vedecké poradenstvo v priebehu prešetrovaní uvedených v článku 32 tohto nariadenia a v priebehu hodnotení uvedených v článku 67 ods. 1 a článku 68 ods. 4 tohto nariadenia;
b)   testovanie batérií na žiadosť orgánov dohľadu nad trhom na účely hodnotenia uvedeného v článku 66 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 402
Návrh nariadenia
Článok 68 b (nový)
Článok 68b
Národné kompetenčné centrá pre batérie
1.   Orgány dohľadu nad trhom sa dohodnú s organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty a výskumnými centrami na zriadení národného kompetenčného centra pre batérie v každom členskom štáte.
2.   Národné kompetenčné centrá pre batérie uvedené v odseku 1 vykonávajú činnosti, ktorých cieľom je podporovať dodržiavanie súladu s predpismi, identifikovať nedodržiavanie súladu, zvyšovať informovanosť a poskytovať usmernenia a technické poradenstvo v súvislosti s požiadavkami tohto nariadenia. V prípade potreby sa na činnostiach národných kompetenčných centier pre batérie môžu zúčastňovať aj iné zainteresované strany, ako sú organizácie zastupujúce koncových používateľov.
3.   V súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020 orgán dohľadu nad trhom a strany uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby činnosti národného kompetenčného centra pre batérie neviedli k nekalej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi a nemali vplyv na objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť strán.
Pozmeňujúci návrh 403
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1 – úvodná časť
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 66, ak členský štát zistí, že batéria, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 68, nie je v súlade s týmto nariadením, alebo že hospodársky subjekt porušil povinnosť stanovenú v tomto nariadení, požiada príslušný hospodársky subjekt o odstránenie predmetného nesúladu. Medzi takéto prípady nesúladu patria tieto situácie:
1.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 66, ak členský štát zistí, že batéria, ktorá nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 68, nie je v súlade s týmto nariadením, alebo že hospodársky subjekt porušil povinnosť stanovenú v tomto nariadení, požiada príslušný hospodársky subjekt o odstránenie predmetného nesúladu. Na uľahčenie tejto úlohy členské štáty vytvoria pre spotrebiteľov ľahko dostupné kanály nahlasovania nesúladu. Medzi takéto prípady nesúladu patria tieto situácie:
Pozmeňujúci návrh 404
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1 – písmeno k
k)  nie sú splnené požiadavky týkajúce sa politiky náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci uvedené v článku 39.
k)  nie sú splnené požiadavky týkajúce sa politiky náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci uvedené v článku 39.
Pozmeňujúci návrh 405
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 1 – písmeno k a (nové)
ka)  nie sú splnené požiadavky týkajúce sa pasov batérie uvedené v článku 65.
Pozmeňujúci návrh 406
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3 a (nový)
3a.  Príslušným orgánom členských štátov sa udelia vyšetrovacie právomoci v súlade s článkom 14 nariadenia (EÚ) 2019/1020 na vykonávanie primeraných kontrol, buď na základe rizika, alebo získaných informácií, s cieľom odhaliť možné nedodržiavanie pravidiel.
Pozmeňujúci návrh 407
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3 b (nový)
3b.  Orgány dohľadu nad trhom spolupracujú s cieľom zabezpečiť cezhraničné presadzovanie tohto nariadenia v súlade s ustanoveniami uvedenými v kapitole VI nariadenia (EÚ) 2019/1020.
Pozmeňujúci návrh 408
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 3 c (nový)
3c.  Členské štáty spolupracujú v rámci siete na presadzovanie práva a poskytujú si vzájomnú podporu v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti v prípade cezhraničného predaja v rámci Únie.
Pozmeňujúci návrh 409
Návrh nariadenia
Článok 70 – odsek 1
1.  Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ alebo v článku 3 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ alebo obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ musia pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie v situáciách, na ktoré sa vzťahujú uvedené smernice, prihliadať na environmentálne vplyvy batérií počas ich životného cyklu s cieľom obmedziť vplyvy obstarávaných batérií na minimum.
1.  Verejní obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 smernice 2014/24/EÚ alebo v článku 3 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ alebo obstarávatelia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ musia pri obstarávaní batérií alebo výrobkov obsahujúcich batérie v situáciách, na ktoré sa vzťahujú uvedené smernice, uprednostňovať batérie, ktoré sú najekologickejšie, a to na základe celého ich životného cyklu s cieľom obmedziť vplyvy obstarávaných batérií na minimum.
Pozmeňujúci návrh 410
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 3 a (nový)
3a.  Ak sa členský štát domnieva, že používanie látky pri výrobe batérií alebo výskyt určitej látky v batériách pri ich uvedení na trh alebo počas následných fáz ich životného cyklu (vrátane fázy odpadu) predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktoré nie je primerane kontrolované a ktoré je potrebné riešiť, oznámi agentúre, že navrhuje pripraviť podkladovú dokumentáciu, ktorá spĺňa požiadavky pre dokumentáciu o obmedzení. Ak sa uvedenou dokumentáciou preukáže, že sú potrebné opatrenia na úrovni Spoločenstva nad rámec akýchkoľvek už zavedených opatrení, členský štát túto dokumentáciu predloží agentúre s cieľom iniciovať postup týkajúci sa obmedzenia.
Pozmeňujúci návrh 411
Návrh nariadenia
Článok 71 – odsek 14 a (nový)
14a.  Do šiestich mesiacov od akejkoľvek zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo od nadobudnutia účinnosti budúcich právnych predpisov Únie týkajúcich sa kritérií udržateľnosti pre nebezpečné látky a chemikálie Komisia posúdi, či si takáto zmena nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo budúce právne predpisy Únie vyžadujú zmenu tohto článku, a v prípade potreby prijme delegovaný akt v súlade s článkom 73 tohto nariadenia s cieľom zodpovedajúcim spôsobom zmeniť uvedené ustanovenia.
Pozmeňujúci návrh 412
Návrh nariadenia
Článok 72 – odsek 2 a (nový)
2a.  Môžu sa akceptovať len priemyselné schémy, ktoré spĺňajú požiadavky článku 39 a ktoré sú overené tretími stranami.
Pozmeňujúci návrh 413
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 12 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 39 ods. 8, článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 4, článku 57 ods. 6, článku 58 ods. 3 a článku 70 ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 5a, článku 7 ods. 1 treťom pododseku písm. a), článku 7 ods. 1 štvrtom pododseku, článku 7 ods. 2 štvrtom pododseku písm. a), článku 7 ods. 3 treťom pododseku a v štvrtom pododseku, článku 8 ods. 1 druhom pododseku písm. a), článku 8 ods. 4a, článku 9 ods. 2 druhom pododseku, článku 10 ods. 1b a článku 1c, článku 10 ods. 3 prvom pododseku, článku 10 ods. 3a, 11a (4), 11b (2), 13(6a), 14 ods. 3 pododsek 1a, 12 ods. 2, 17 ods. 4, 39 ods. 8 a 8a, 55 ods. 2b, 56 ods. 4, 57 ods. 4, 57(5a), 58 ods. 3, 64 ods. 5, 65 ods. 7, 70 ods. 3, 71(14a) a 76(1b) sa Komisii udeľujú na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.
Pozmeňujúci návrh 414
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 12 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 39 ods. 8, článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 4, článku 57 ods. 6, článku 58 ods. 3 a článku 70 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 5a, článku 7 ods. 1 treťom pododseku písm. a), článku 7 ods. 1 štvrtom pododseku, článku 7 ods. 2 štvrtom pododseku písm. a), článku 7 ods. 3 treťom pododseku a v štvrtom pododseku, článku 8 ods. 1 druhom pododseku písm. a), článku 8 ods. 4a, článku 9 ods. 2 druhom pododseku, článku 10 ods. 1b a článku 1c, článku 10 ods. 3 prvom pododseku, článku 10 ods. 3a, 11a (4), 11b (2), 13(6a), 14 ods. 3 pododsek 1a, 12 ods. 2, 17 ods. 4, 39 ods. 8 a 8a, 55 ods. 2b, 56 ods. 4, 57 ods. 4, 57(5a), 58 ods. 3, 64 ods. 5, 65 ods. 7, 70 ods. 3, 71(14a) a 76(1b) môže Európsky parlament alebo Rady kedykoľvek odňať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 415
Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, 2 a 3, článku 9 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 12 ods. 2, článku 17 ods. 4, článku 27 ods. 3, článku 39 ods. 8, článku 55 ods. 4, článku 56 ods. 4, článku 57 ods. 6, článku 58 ods. 3 a článku 70 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt uvedené v článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 5a, článku 7 ods. 1 treťom pododseku písm. a), článku 7 ods. 1 štvrtom pododseku, článku 7 ods. 2 štvrtom pododseku písm. a), článku 7 ods. 3 treťom pododseku a v štvrtom pododseku, článku 8 ods. 1 druhom pododseku písm. a), článku 8 ods. 4a, článku 9 ods. 2 druhom pododseku, článku 10 ods. 1b a článku 1c, článku 10 ods. 3 prvom pododseku, článku 10 ods. 3a, 11a (4), 11b) (2), 13(6a), 14 ods. 3 pododsek 1a, 12 ods. 2, 17 ods. 4, 39 ods. 8 a 8a, 55 ods. 2b, 56 ods. 4, 57 ods. 4, 57(5a), 58 ods. 3, 64 ods. 5, 65 ods. 7, 70 ods. 3, 71(14a) a 76(1b) nadobudnú účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 416
Návrh nariadenia
Článok 75 – odsek 1 – bod 2 – úvodná časť
(2)  V prílohe I sa do zoznamu harmonizačných právnych predpisov Únie dopĺňa tento bod 71:
(2)  V prílohe I sa bod 21 zoznamu harmonizačných právnych predpisov Únie nahrádza takto:
Pozmeňujúci návrh 417
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1 a (nový)
Komisia do 1. januára 2023 vypracuje harmonizované kritériá alebo usmernenie účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií a náhrady škody pre jednotlivcov.
Tieto kritériá sa vzťahujú aspoň na tieto druhy porušení:
–   poskytovanie nepravdivých vyhlásení počas postupov posudzovania zhody stanovených v kapitole IV a opatrení stanovených v článkoch 66 a 68;
–   falšovanie výsledkov skúšok posudzovania zhody alebo dohľadu nad trhom;
–   zadržiavanie údajov alebo technických špecifikácií, ktoré by mohli viesť k spätnému stiahnutiu batérie alebo jej komponentov alebo k zamietnutiu alebo odobratiu vyhlásenia o zhode.
Pozmeňujúci návrh 418
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1 b (nový)
Komisia do 1. januára 2023 prijme delegované akty v súlade s článkom 73, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením kritérií pre účinné, primerané a odrádzajúce sankcie a pre náhradu škody spôsobenej jednotlivcom, ktoré sa vzťahujú aspoň na porušenia uvedené v odseku 1a.
Pozmeňujúci návrh 419
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1
1.  Komisia do 31. decembra 2030 vypracuje správu o uplatňovaní tohto nariadenia a jeho vplyve na životné prostredie a fungovanie vnútorného trhu.
1.  Komisia do 31. decembra 2030 a potom každých 5 rokov vypracuje správu o uplatňovaní tohto nariadenia a jeho vplyve na životné prostredie, ľudské zdravie a fungovanie vnútorného trhu a predloží ju a prezentuje Európskemu parlamentu a Rade.
Pozmeňujúci návrh 420
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno c
c)  požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci stanovených v článkoch 39 a 72;
c)  požiadaviek týkajúcich sa náležitej starostlivosti v hodnotovom reťazci batérií stanovených v článkoch 39 a 72;
Pozmeňujúci návrh 421
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d a (nové)
da)  opatrenia týkajúce sa identifikácie hospodárskych subjektov stanovené v článku 45;
Pozmeňujúci návrh 422
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d b (nové)
db)  porušenia a účinnosť, proporcionalita a odrádzajúci účinok sankcií, ako sa stanovuje v článku 76;
Pozmeňujúci návrh 423
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno d c (nové)
dc)  analýza vplyvu nariadenia na konkurencieschopnosť a investície do odvetvia batérií a na administratívne zaťaženie.
Pozmeňujúci návrh 424
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 – pododsek 2
V prípade potreby by sa mal k správe pripojiť legislatívny návrh na zmenu príslušných ustanovení tohto nariadenia.
V prípade potreby by sa mal k správe uvedenej v odseku 1 pripojiť legislatívny návrh na zmenu príslušných ustanovení tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 425
Návrh nariadenia
Článok 79 – odsek 2
Uplatňuje sa od 1. januára 2022.
Uplatňuje sa od ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].
Pozmeňujúci návrh 426
Návrh nariadenia
Príloha I – tabuľka – riadok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.  Olovo

Prenosné batérie nesmú obsahovať viac ako 0,01 hm. % olova (vyjadreného ako kovové olovo), bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabudované do prístroja.

CAS č. 7439-92-1

 

ES č. 231-100-4 a jeho zlúčeniny

 

Pozmeňujúci návrh 427
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno c a (nové)
ca)  „hodnotenie kvality údajov“ je polokvantitatívne posúdenie kritérií kvality súboru údajov založených na technologickej reprezentatívnosti, geografickej reprezentatívnosti, reprezentatívnosti z hľadiska času a presnosti. Kvalita údajov sa považuje za kvalitu súboru údajov tak, ako bola zdokumentovaná.
Pozmeňujúci návrh 428
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 – odsek 2
Harmonizované pravidlá výpočtu uvedené v článku 7 sa musia opierať o základné prvky uvedené v tejto prílohe, byť súlade s najnovšou verziou metódy Komisie na stanovenie environmentálnej stopy výrobkov80 (PEF) a príslušnými pravidlami pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov (PEFCR)81 a zohľadňovať medzinárodné dohody a vedecko-technický pokrok v oblasti posudzovania životného cyklu82.
Harmonizované pravidlá výpočtu uvedené v článku 7 sa musia opierať o základné prvky uvedené v tejto prílohe, byť súlade s najnovšou verziou metódy Komisie na stanovenie environmentálnej stopy výrobkov80 (PEF) a príslušnými pravidlami pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov (PEFCR)81 a zohľadňovať medzinárodné dohody a vedecko-technický pokrok v oblasti posudzovania životného cyklu82. Vývoj a aktualizácia metód PEF a príslušných pravidiel PEFCR musia byť otvorené a transparentné a musia zahŕňať primerané zastúpenie organizácií občianskej spoločnosti, akademickej obce a iných zainteresovaných strán.
__________________
__________________
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
80 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=EN
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
81 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
82 Pozri https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
82 Pozri https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm.
Pozmeňujúci návrh 429
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2 a (nový)
2a.  Využívanie a účtovanie energie
Pri výpočte uhlíkovej intenzity energie používanej v rôznych fázach životného cyklu batérií a procesoch uvedených v bode 4 sa použijú údaje o priemerných emisiách uhlíka v krajine, v ktorej sa uskutočnila konkrétna činnosť alebo proces. Nižšie emisné faktory sa používajú len vtedy, ak hospodársky subjekt môže spoľahlivo preukázať, že región, v ktorom sa uskutočnila konkrétna činnosť a ktorý dodával energiu hospodárskemu subjektu alebo jeho jednotlivé procesy alebo dodávky energie sú menej uhlíkovo náročné ako priemer krajiny. To sa preukáže prostredníctvom dôkazu, že energia sa berie z tohto regiónu a že je menej uhlíkovo náročná, alebo prostredníctvom priameho prepojenia s obnoviteľným zdrojom energie alebo so zdrojom s nižšími emisiami uhlíka alebo zmluvou, ktorou sa preukazuje časové a geografické prepojenie medzi dodávkou energie a jej použitím hospodárskym subjektom, ktoré sa musia overiť vyhlásením tretej strany o overení.
Pozmeňujúci návrh 430
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 1 – tabuľka – riadok 2

Text predložený Komisiou

Získavanie surovín a predbežné spracovanie

Zahŕňa ťažbu a predbežné spracovanie, ako aj výrobu batériových článkov a komponentov (aktívne materiály, separátor, elektrolyt, obaly, aktívne a pasívne komponenty batérie) a elektrických/elektronických komponentov

Pozmeňujúci návrh

Získavanie surovín a predbežné spracovanie

Zahŕňa ťažbu a iné príslušné získavanie a predbežné spracovanie a prepravu všetkých surovín a aktívnych materiálov, ako aj výrobu batériových článkov a komponentov (aktívne materiály, separátor, elektrolyt, obaly, aktívne a pasívne komponenty batérie) a elektrických/elektronických komponentov

Pozmeňujúci návrh 431
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 4 – odsek 3
Fáza používania by sa mala z výpočtov uhlíkovej stopy počas životného cyklu vylúčiť, pretože na ňu zhotovitelia nemajú priamy vplyv, pokiaľ sa nepreukáže, že rozhodnutia zhotoviteľov batérie prijaté v štádiu návrhu môžu k tomuto pôsobeniu nezanedbateľne prispieť.
Fáza používania sa môže z výpočtov uhlíkovej stopy počas životného cyklu vylúčiť len vtedy, keď zhotovitelia môžu spoľahlivo preukázať, že rozhodnutia týkajúce sa dizajnu vedú iba k zanedbateľnému príspevku k tomuto pôsobeniu.
Pozmeňujúci návrh 432
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5 – odsek 2
Všetky údaje o činnosti týkajúce sa anódy, katódy, elektrolytu, separátora a obalu článkov batérie sa musia týkať konkrétneho modelu batérie vyrobeného v konkrétnom výrobnom závode (t. j. nesmú sa používať žiadne štandardné údaje o činnosti). Údaje o činnosti týkajúce sa konkrétnej batérie sa musia používať v kombinácii s príslušnými sekundárnymi súbormi údajov, ktoré sú v súlade s metódou výpočtu environmentálnej stopy výrobku.
Všetky údaje o činnosti týkajúce sa surovín, anódy, katódy, elektrolytu, separátora a obalu článkov batérie sa musia týkať konkrétneho modelu batérie vyrobeného v konkrétnom výrobnom závode (t. j. nesmú sa používať žiadne štandardné údaje o činnosti). Údaje o činnosti týkajúce sa konkrétnej batérie sa musia používať v kombinácii s príslušnými sekundárnymi súbormi údajov, ktoré sú v súlade s metódou výpočtu environmentálnej stopy výrobku.
Pozmeňujúci návrh 433
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 5 – odsek 5 – zarážka 1
—  fázy získavania surovín a predbežného spracovania,
—  fázy získavania surovín vrátane prepravy a predbežného spracovania,
Pozmeňujúci návrh 434
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 8 – odsek 1
V závislosti od rozdelenia hodnôt vo vyhláseniach o uhlíkovej stope batérií uvedených na vnútorný trh EÚ sa určí zmysluplný počet výkonnostných tried, pričom kategória A bude najlepšou triedou s najmenším vplyvom batérie počas jej životného cyklu na uhlíkovú stopu, aby sa umožnila diferenciácia trhu.
V závislosti od rozdelenia hodnôt vo vyhláseniach o uhlíkovej stope batérií a hodnotenia kvality údajov uvedených na vnútorný trh EÚ sa určí zmysluplný počet výkonnostných tried, pričom kategória A bude najlepšou triedou s najmenším vplyvom batérie počas jej životného cyklu na uhlíkovú stopu, aby sa umožnila diferenciácia trhu.
Pozmeňujúci návrh 435
Návrh nariadenia
Príloha III – názov
Parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti prenosných batérií na všeobecné použitie
Parametre elektrochemickej výkonnosti a trvanlivosti prenosných batérií
Pozmeňujúci návrh 436
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 1
1.  Kapacita batérie, elektrický náboj, ktorý batéria dokáže vydať za špecifických podmienok.
1.  Kapacita batérie, elektrický náboj, ktorý batéria dokáže vydať za podmienok reálneho života.
Pozmeňujúci návrh 437
Návrh nariadenia
Príloha III – bod 3
3.  Skladovateľnosť (výkon pri oneskorenom vybití), relatívny pokles priemernej minimálnej trvanlivosti po vymedzenom čase a za špecifických podmienok.
3.  Skladovateľnosť (výkon pri oneskorenom vybití), relatívny pokles priemernej minimálnej trvanlivosti, pričom referenčnou hodnotou je pôvodne nameraná kapacita, po vymedzenom čase a za špecifických podmienok.
Pozmeňujúci návrh 438
Návrh nariadenia
Príloha IV – názov
Požiadavky na elektrochemickú výkonnosť a trvanlivosť v prípade dobíjateľných priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá
Požiadavky na elektrochemickú výkonnosť a trvanlivosť v prípade batérií v ľahkých dopravných prostriedkoch, priemyselných batérií a batérií pre elektrické vozidlá
Pozmeňujúci návrh 439
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 3
3.  Vnútorný odpor (ꭥ) a zvýšenie vnútorného odporu (%).
3.  Vnútorný odpor (ꭥ), zvýšenie vnútorného odporu (%) a elektrochemická impedancia (ꭥ).
Pozmeňujúci návrh 440
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 5
5.  Údaj o očakávanej životnosti za podmienok, na ktoré boli navrhnuté.
5.  Očakávaná životnosť za referenčných podmienok, na ktoré boli navrhnuté v cykloch a kalendárnych rokoch.
Pozmeňujúci návrh 441
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 1 – bod 5 a (nový)
5a.  Samovoľné vybíjanie.
Pozmeňujúci návrh 442
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 2
„Menovitá kapacita“ je celkový počet ampérhodín (Ah), ktorý možno získať z úplne nabitej batérie za špecifických podmienok.
„Menovitá kapacita“ je celkový počet ampérhodín (Ah), ktorý možno získať z úplne nabitej batérie za špecifických referenčných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 443
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 3
„Strata kapacity“ je pokles množstva náboja v batérii v priebehu času a v dôsledku jej používania, ktoré batéria dokáže dodávať pri danom menovitom napätí vzhľadom na pôvodnú menovitú kapacitu, ktorú deklaruje zhotoviteľ.
„Strata kapacity“ je pokles množstva náboja v batérii v priebehu času a v dôsledku jej používania, ktoré batéria dokáže dodávať pri danom menovitom napätí vzhľadom na pôvodnú menovitú kapacitu.
Pozmeňujúci návrh 444
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 4
„Výkon“ je množstvo energie, ktoré batéria dokáže dodať za dané časové obdobie.
„Výkon“ je množstvo energie, ktoré batéria dokáže dodať za dané časové obdobie za referenčných podmienok.
Pozmeňujúci návrh 445
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 6
„Vnútorný odpor“ je odpor voči prietoku prúdu v článku alebo batérii, čiže súčet elektrického a iónového odporu, ktorý prispieva k celkovému účinnému odporu vrátane indukčných/kapacitných vlastností.
„Vnútorný odpor“ je odpor voči prietoku prúdu v článku alebo batérii za referenčných podmienok, čiže súčet elektrického a iónového odporu, ktorý prispieva k celkovému účinnému odporu vrátane indukčných/kapacitných vlastností.
Pozmeňujúci návrh 446
Návrh nariadenia
Príloha IV – časť A – odsek 7 a (nový)
„Samovoľné vybíjanie“ je zníženie uloženého elektrického náboja, keď elektródy batérie nie sú pripojené, napríklad keď sa batéria uskladňuje alebo nepoužíva počas dlhšieho časového obdobia, napríklad 48 hodín, 168 hodín, 720 hodín, čo má za následok postupné znižovanie nabitia batérie v priebehu času.
Pozmeňujúci návrh 447
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 6 – úvodná časť
6.  Šírenie tepla
6.  Ochrana pred šírením tepla
Pozmeňujúci návrh 448
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 7 – odsek 1
7.  Mechanické poškodenie pôsobením vonkajších síl (pád a náraz)
7.  Ochrana pred mechanickým poškodením
V týchto testoch sa simuluje jedna alebo viacero situácií, v ktorých je batéria vystavená náhodnému pádu alebo nárazu ťažkého predmetu, no zostáva prevádzkyschopná na účel, na ktorý bola navrhnutá. Kritériá na simuláciu týchto situácií by mali odrážať používanie v reálnych podmienkach.
V týchto testoch sa simuluje jedna alebo viacero situácií, v ktorých je batéria náhodne vystavená mechanickému namáhaniu, no zostáva prevádzkyschopná na účel, na ktorý bola navrhnutá. Kritériá na simuláciu týchto situácií by mali odrážať používanie v reálnych podmienkach.
Pozmeňujúci návrh 449
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 a (nový)
9a.  Skúška ohňovzdornosti
Cieľom skúšky ohňovzdornosti je vystaviť batériu ohňu a posúdiť riziko výbuchu. Meranie uvoľnenej energie je dôležitým bezpečnostným ukazovateľom.
Pozmeňujúci návrh 450
Návrh nariadenia
Príloha V – bod 9 b (nový)
9b.  Emisie plynov – merania nebezpečných látok
Batérie by mohli obsahovať značné množstvá potenciálne nebezpečných materiálov, napr. vysoko horľavé elektrolyty, žieravé a toxické zložky. V prípade vystavenia určitým podmienkam by integritu batérie mohlo ohroziť uvoľňovanie nebezpečných plynov. Preto je dôležité identifikovať a kvantifikovať látky, ktoré sa uvoľňujú z batérie počas testov, ktoré simulujú nesprávne používanie a zneužívanie batérie.
Pozmeňujúci návrh 451
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – odsek 1 – bod 5
5.  dátum uvedenia na trh;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 452
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – odsek 1 – bod 5 a (nový)
5a.  hmotnosť batérie;
Pozmeňujúci návrh 453
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – odsek 1 – bod 7
7.  nebezpečné látky v batérii, iné ako ortuť, kadmium alebo olovo;
7.  nebezpečné látky v batérii prevyšujúce koncentráciu 0,1 hmotnostných %, iné ako ortuť, kadmium alebo olovo;
Pozmeňujúci návrh 454
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A – odsek 1 – bod 8
8.  kritické suroviny v batérii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 455
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť A a (nová)
Aa  Dodatočné informácie o batériách, ku ktorým je prístup prostredníctvom kódu QR
1.  Dátum uvedenia na trh.
2.  Kritické suroviny v batérii prevyšujúce koncentráciu 0,1 hmotnostných %.
3.  Informácie týkajúce sa spotreby elektrickej energie, iných foriem energie a prípadne iných podstatných zdrojov počas používania.
Pozmeňujúci návrh 456
Návrh nariadenia
Príloha VI – časť C – odsek 1
Kód QR musí mať 100 % čiernu farbu a takú veľkosť, aby sa dal ľahko prečítať bežne dostupným zariadením na čítanie kódov QR, ktoré býva napríklad súčasťou prenosných komunikačných zariadení.
Kód QR musí mať farbu, ktorá je vo vysokom kontraste s jeho pozadím, a takú veľkosť, aby sa dal ľahko prečítať bežne dostupným zariadením na čítanie kódov QR, ktoré býva napríklad súčasťou prenosných komunikačných zariadení.
Pozmeňujúci návrh 457
Návrh nariadenia
Príloha VIII – časť A – bod 1 – odsek 1
Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si zhotoviteľ plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4, pričom zaručuje a vyhlasuje, že batéria spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 6, 9, 10, 11, 12, 13 a 14, ktoré sa na ňu vzťahujú.
Vnútorná kontrola výroby je postupom posudzovania zhody, ktorým si zhotoviteľ plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3 a 4, pričom zaručuje a vyhlasuje, že batéria spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 6, 9, 11, 13 a 14, ktoré sa na ňu vzťahujú.
Pozmeňujúci návrh 458
Návrh nariadenia
Príloha VIII – časť B – bod 1 – odsek 1
Vnútorná kontrola výroby s overovaním pod dohľadom je postupom posudzovania zhody, ktorým si zhotoviteľ plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3, 4 a 5, pričom zaručuje a vyhlasuje, že batéria spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v článkoch 7, 8 a 39.
Vnútorná kontrola výroby s overovaním pod dohľadom je postupom posudzovania zhody, ktorým si zhotoviteľ plní povinnosti stanovené v bodoch 2, 3, 4 a 5, pričom zaručuje a vyhlasuje, že batéria spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v článkoch 7, 8, 10, 12 a 39.
Pozmeňujúci návrh 507
Návrh nariadenia
Príloha IX – bod 4
4.  Predmet vyhlásenia (identifikácia batérie umožňujúca vysledovateľnosť): opis batérie.
4.  Predmet vyhlásenia (identifikácia batérie umožňujúca vysledovateľnosť, a ktorá môže prípadne obsahovať obrázok batérie): opis batérie.
Pozmeňujúci návrh 459
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 1 – písmeno a a (nové)
aa)  železo;
Pozmeňujúci návrh 460
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 1 – písmeno a b (nové)
ab)  meď;
Pozmeňujúci návrh 461
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 1 – písmeno a c (nové)
ac)  bauxit;
Pozmeňujúci návrh 462
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno a
a)  ovzdušie,
a)  ovzdušie vrátane znečistenia ovzdušia;
Pozmeňujúci návrh 463
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno b
b)  voda;
b)  voda vrátane prístupu k vode, znečistenia a vyčerpania sladkej vody, pitnej vody, oceánov a morí;
Pozmeňujúci návrh 464
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno c
c)  pôda;
c)  pôda vrátane kontaminácie pôdy v dôsledku zneškodňovania a spracovania odpadu;
Pozmeňujúci návrh 465
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno d
d)  biodiverzita;
d)  biodiverzita vrátane škôd na voľne žijúcich živočíchoch, rastlinách, prirodzených biotopoch a ekosystémoch;
Pozmeňujúci návrh 466
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno d a (nové)
da)  klíma vrátane emisií skleníkových plynov;
Pozmeňujúci návrh 467
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno d b (nové)
db)  nakladanie s odpadom vrátane škôd spôsobených postupmi odkalísk
Pozmeňujúci návrh 468
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno i
i)  komunitný život.
i)  komunitný život, ako aj život pôvodného obyvateľstva.
Pozmeňujúci návrh 469
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 2 – písmeno i a (nové)
ia)  prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovacom procese a prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 470
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno c
c)  Rozhodnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite VIII/28 – Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu;
c)  Rozhodnutie Konferencie zmluvných strán vrátane Dohovoru o biologickej diverzite VIII/28 – Dobrovoľné usmernenia pre biodiverzitu – inkluzívne posúdenie vplyvu;
Pozmeňujúci návrh 471
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno c a (nové)
ca)  Parížska dohoda OSN;
Pozmeňujúci návrh 472
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno c b (nové)
cb)  osem základných dohovorov MOP vymedzených v Deklarácii MOP o základných zásadách a právach pri práci;
Pozmeňujúci návrh 473
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno c c (nové)
cc)  akékoľvek iné medzinárodné dohovory v oblasti životného prostredia, ktoré sú záväzné pre Úniu alebo jej členské štáty,
Pozmeňujúci návrh 474
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno d
d)  Tripartitnú deklaráciu MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky;
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 475
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno e
e)  Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie a a
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 476
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno f
f)  Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci návrh 477
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 – písmeno f a (nové)
fa)  akékoľvek iné medzinárodné dohovory v oblasti ľudských práv, ktoré sú záväzné pre Úniu alebo jej členské štáty,
Pozmeňujúci návrh 478
Návrh nariadenia
Príloha X – bod 3 a (nový)
3a.  Medzinárodne uznávané zásady náležitej starostlivosti uplatniteľné na požiadavky náležitej starostlivosti stanovené v článku 39 tohto nariadenia:
a)  Hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv;
b)  Usmernenia OECD pre nadnárodné podniky (OECD Guidelines for Multinational Enterprises);
c)  Tripartitnú deklaráciu MOP o zásadách týkajúcich sa nadnárodných podnikov a sociálnej politiky;
d)  Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné obchodné správanie a
e)  Usmernenie OECD o náležitej starostlivosti pre zodpovedné dodávateľské reťazce nerastných surovín z oblastí zasiahnutých konfliktom a vysokorizikových oblastí.
Pozmeňujúci návrh 479
Návrh nariadenia
Príloha XI – bod 1
1.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať mieru zberu ako percentuálny podiel, a to tak, že hmotnosť použitých prenosných batérií, s výnimkou použitých batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, zozbieraných v súlade s článkom 48 a článkom 55 v danom kalendárnom roku v členskom štáte, sa vydelí priemernou hmotnosťou takýchto batérií, ktoré výrobcovia buď priamo predávajú koncovým používateľom, alebo ich dodávajú tretím stranám na účely predaja koncovým používateľom v danom členskom štáte počas daného roka a predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.
1.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať mieru zberu ako percentuálny podiel, a to tak, že hmotnosť použitých prenosných batérií, zozbieraných v súlade s článkom 48 a článkom 55 v danom kalendárnom roku v členskom štáte, sa vydelí priemernou hmotnosťou takýchto batérií, ktoré výrobcovia buď priamo predávajú koncovým používateľom, alebo ich dodávajú tretím stranám na účely predaja koncovým používateľom v danom členskom štáte počas daného roka a predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.
Pozmeňujúci návrh 480
Návrh nariadenia
Príloha XI – bod 1 a (nový)
1a.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať mieru zberu ako percentuálny podiel, a to tak, že hmotnosť použitých prenosných batérií všeobecného použitia, zozbieraných v súlade s článkom 48 a článkom 55 v danom kalendárnom roku v členskom štáte, sa vydelí priemernou hmotnosťou takýchto batérií, ktoré výrobcovia buď priamo predávajú koncovým používateľom, alebo ich dodávajú tretím stranám na účely predaja koncovým používateľom v danom členskom štáte počas daného roka a predchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov.
Pozmeňujúci návrh 481
Návrh nariadenia
Príloha XI – bod 2
2.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať ročné predaje prenosných batérií, s výnimkou batérií z ľahkých dopravných prostriedkov, koncovým používateľom v danom roku, a to ako hmotnosť takýchto batérií sprístupnených na trhu po prvýkrát na území členského štátu v príslušnom roku, s výnimkou všetkých prenosných batérií, ktoré opustili územie daného členského štátu v danom roku pred ich predajom koncovým používateľom.
2.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať ročné predaje prenosných batérií koncovým používateľom v danom roku, a to ako hmotnosť takýchto batérií sprístupnených na trhu po prvýkrát na území členského štátu v príslušnom roku, s výnimkou všetkých prenosných batérií, ktoré opustili územie daného členského štátu v danom roku pred ich predajom koncovým používateľom.
Pozmeňujúci návrh 482
Návrh nariadenia
Príloha XI – bod 2 a (nový)
2a.  Výrobcovia alebo prípadne v ich mene konajúce organizácie zodpovednosti výrobcov poverené v súlade s článkom 47 ods. 2 a členské štáty musia vypočítať ročné predaje prenosných batérií všeobecného použitia koncovým používateľom v danom roku, a to ako hmotnosť takýchto batérií sprístupnených na trhu po prvýkrát na území členského štátu v príslušnom roku, s výnimkou všetkých prenosných batérií všeobecného použitia, ktoré opustili územie daného členského štátu v danom roku pred ich predajom koncovým používateľom.
Pozmeňujúci návrh 483
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť A – bod 4
4.  Osobitné preventívne a bezpečnostné opatrenia treba prijať na spracovanie použitých lítiových batérií, ktoré treba chrániť pred vystavením nadmernému teplu, vode alebo mechanickému tlaku či fyzickému poškodeniu počas manipulácie, triedenia a skladovania.
4.  Osobitné preventívne a bezpečnostné opatrenia treba prijať na spracovanie použitých lítiových batérií, ktoré treba chrániť pred vystavením nadmernému teplu, vode alebo mechanickému tlaku či fyzickému poškodeniu počas manipulácie, triedenia a skladovania. Musia sa skladovať na suchom mieste, nesmú byť vystavené vysokým teplotám, požiaru alebo priamemu slnečnému svetlu a v pôvodnej inštalovanej orientácii v dobre vetraných priestoroch chránené pred vodou a dažďom. Odpadové lítiové batérie musia byť pokryté aj vysokonapäťovou gumovou izoláciou. Skladovanie použitých lítiových batérií musí byť označené výstražným znakom a uskladnené smú byť iba batérie, ktoré sú dostatočne izolované proti skratu.
Pozmeňujúci návrh 484
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 1 – písmeno b a (nové)
b a)  recykláciu + 85 % priemernej hmotnosti niklovo-kadmiových batérií;
Pozmeňujúci návrh 485
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 2 – písmeno b a (nové)
ba)  recykláciu 85 % priemernej hmotnosti niklovo-kadmiových batérií;
Pozmeňujúci návrh 486
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť B – bod 2 – písmeno b b (nové)
bb)  recykláciu 70 % priemernej hmotnosti ostatných použitých batérií.
Pozmeňujúci návrh 487
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 1 – písmeno d
d)  35 % v prípade lítia;
d)  70 % v prípade lítia;
Pozmeňujúci návrh 488
Návrh nariadenia
Príloha XII – časť C – bod 2 – písmeno d
d)  70 % v prípade lítia;
d)  90 % v prípade lítia;
Pozmeňujúci návrh 489
Návrh nariadenia
Príloha XIII – bod 1 – písmeno r a (nové)
ra)  stav batérie (prvý životný cyklus, použitá, opravená, so zmeneným účelom, recyklovaná).

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0031/2022).

Posledná úprava: 21. augusta 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia