Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2099(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0019/2022

Předložené texty :

A9-0019/2022

Rozpravy :

PV 09/03/2022 - 20
CRE 09/03/2022 - 20

Hlasování :

PV 10/03/2022 - 9
PV 10/03/2022 - 16
CRE 10/03/2022 - 9
CRE 10/03/2022 - 16

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0081

Přijaté texty
PDF 159kWORD 58k
Čtvrtek, 10. března 2022 - Štrasburk
Zpráva o občanství EU pro rok 2020
P9_TA(2022)0081A9-0019/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. března 2022 o zprávě o občanství EU pro rok 2020: posílení postavení občanů a ochrana jejich práv (2021/2099(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 2, 6 a 9–12 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) a na články 18–25 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“),

–  s ohledem na článek 21 a články 39–46 Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“),

–  s ohledem na petiční právo Evropského parlamentu zakotvené v čl. 24 odst. 2 a článku 227 Smlouvy o fungování EU a v článku 44 Listiny,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(1) (směrnice o volném pohybu),

–  s ohledem na směrnici Rady 94/80/ES ze dne 19. prosince 1994, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky(2), a na směrnici Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se stanoví kodex Společenství o vízech (dále jen „vízový kodex“)(4),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti(5),

–  s ohledem na směrnici Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty(6),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. prosince 2020 s názvem „Zpráva o občanství EU pro rok 2020: Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv“ (COM(2020)0730),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 15. prosince 2020 podle článku 25 Smlouvy o fungování EU nazvanou „O pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2016–2020“ (COM(2020)0731),

–  s ohledem na výsledky veřejné konzultace Komise z roku 2020 o právech spojených s občanstvím EU a na výsledky bleskového průzkumu Eurobarometr č. 485 o občanství a demokracii v Evropské unii zveřejněné v červenci 2020, z nichž vyplývá, že během pandemie COVID-19 se mnoho občanů EU potýká s obtížemi při přístupu ke zdravotní péči, službám péče o děti, informacím o omezeních na hranicích atd.,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2017 s názvem „Zpráva o občanství EU za rok 2017: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny“(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. února 2019 o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU(8),

–  s ohledem na zprávu Komise ze 17. června 2020 o dopadu demografických změn,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru(9),

–  s ohledem na strategii Komise pro práva osob se zdravotním postižením na období 2021–2030,

–  s ohledem na zelenou knihu o stárnutí ze dne 27. ledna 2021 nazvanou: „Podpora mezigenerační solidarity a odpovědnosti“ (COM(2021)0050),

–  s ohledem na informační zprávu Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 20. března 2019 o skutečných právech osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského parlamentu,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 24. listopadu 2020 o schengenském systému a opatřeních přijatých během krize způsobené onemocněním COVID-19(10) a ze dne 17. září 2020 nazvané „COVID-19: Koordinace zdravotních posouzení a klasifikace rizik na úrovni EU a dopady na schengenský prostor a jednotný trh“(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. června 2020 o evropské ochraně přeshraničních a sezónních pracovníků v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19(12),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2020 o právech osob s mentálním postižením a jejich rodin během krize způsobené onemocněním COVID-19(13),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. listopadu 2020 o řešení míry bezdomovectví v Evropské unii(14),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 17. prosince 2020 o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“(15) a ze dne 7. února 2018 o ochraně a nepřípustnosti diskriminace menšin v členských státech EU(16),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. září 2021o právech osob LGBTIQ v EU(17),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2021 s názvem „Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poznatky“(18),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 11. března 2021 o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2019(19) a ze dne 16. ledna 2020 o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2018(20),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2020 o výsledku jednání Petičního výboru v průběhu roku 2019(21),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2021 o činnosti Petičního výboru v průběhu roku 2020(22),

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru Parlamentu (PETI) nazvanou „Zapojení občanů: petiční právo, právo obrátit se na evropského veřejného ochránce práv a evropská občanská iniciativa“ (A9-0018/2022),

–  s ohledem na zprávu výboru PETI o výroční zprávě týkající se činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2020 (A9-0342/2021),

–  s ohledem na veřejná slyšení o záležitostech souvisejících s občanstvím EU, která výbor PETI pořádá od roku 2018, zejména na slyšení ze dne 26. května 2021 na téma „Interinstitucionální vztahy při nakládání s peticemi: úloha Evropské komise“, ze dne 29. října 2020 na téma „Občanství Unie: posílení postavení, začlenění, účast“, které výbor PETI uspořádal společně s Výborem pro právní záležitosti, Výborem pro ústavní záležitosti a Výborem pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), ze dne 1. února 2018 na téma „Práva občanů po brexitu“, které výbor PETI uspořádal společně s Výborem pro zaměstnanost a sociální věci a výborem LIBE, a ze dne 21. února 2018 na téma „Evropská občanská iniciativa: posouzení návrhu nového nařízení o evropské občanské iniciativě předloženého Komisí“, které výbor PETI uspořádal společně s Výborem pro ústavní záležitosti,

–  s ohledem na veřejné slyšení na téma „Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“, které dne 15. října 2020 uspořádaly Výbor pro kulturu a vzdělávání a výbor LIBE ve spolupráci s výborem PETI,

–  s ohledem na meziparlamentní setkání výborů dne 27. listopadu 2018, které společně uspořádaly výbor PETI a Výbor pro právní záležitosti na téma „Posílení postavení parlamentů a prosazování občanských práv při provádění a uplatňování práva Unie“,

–  s ohledem na studie zadané v letech 2019, 2020 a 2021 tematickou sekcí pro občanská práva a ústavní záležitosti na žádost výboru PETI s názvem „Posílení úlohy a dopadu petic jako nástroje participativní demokracie – zkušenosti získané za 10 let od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy z perspektivy občanů“ (29. října 2021), „Překážky bránící volnému pohybu duhových rodin v EU“ (8. března 2021), „Překážky bránící účasti v místních a evropských volbách v rámci EU“ (15. září 2020) a „Úspěchy Petičního výboru ve volebním období 2014–2019 a budoucí výzvy“ (3. července 2019),

–  s ohledem na seminář o právech osob LGBTI+ v EU konaný dne 22. března 2021 a seminář o právech osob se zdravotním postižením konaný dne 28. října 2020, které uspořádala tematická sekce pro občanská práva a ústavní záležitosti pro výbor PETI,

–  s ohledem na Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii(23) (dále jen „dohoda o vystoupení“),

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A9-0019/2022),

A.  vzhledem k tomu, že občanství EU je jedním z nejhmatatelnějších úspěchů EU a poskytuje občanům EU soubor základních práv, včetně volného pohybu v EU, práva podílet se na demokratickém životě EU a práva na ochranu před diskriminací, a to při zajištění rovných příležitostí;

B.  vzhledem k tomu, že brexit zdůraznil význam práv spojených s občanstvím EU a jejich zásadní úlohu v každodenním životě milionů občanů EU a zvýšil povědomí v EU o možné ztrátě těchto práv a jejích důsledcích, jak je patrné z velkého počtu petic předložených občany EU žijícími ve Spojeném království a občany Spojeného království pobývajícími v některé ze zemí EU ve věci důsledků brexitu pro jejich status občanů EU;

C.  vzhledem k tomu, že jednou z hodnot, na nichž je Unie založena, je právní stát, a vzhledem k tomu, že jeho ochrana zaručuje základní práva a demokracii;

D.  vzhledem k tomu, že jedním ze základních kamenů EU je volný pohyb, který umožňuje každému občanovi EU žít, pracovat nebo studovat a mít přístup ke zdravotní péči v kterémkoli členském státě;

E.  vzhledem k tomu, že aktivní občanství je lépe zajištěno, jsou-li uspokojeny základní potřeby občanů; vzhledem k tomu, že je proto velmi důležitá ochrana poskytovaná minimální mzdou, která je současně předpokladem pro dosažení cíle EU nikoho neopomíjet;

F.  vzhledem k tomu, že lidé, kteří se potýkají s nejistými pracovními a životními podmínkami, se často cítí být marginalizováni a méně, pokud vůbec, se účastní společenského života, občanské společnosti a voleb;

G.  vzhledem k tomu, že lidé bez domova nejen že čelí nejistým životním podmínkám, ale také mají často jen omezený nebo nemají žádný přístup k informacím o svých právech a nástrojích na jejich obranu;

H.  vzhledem k tomu, že definice zranitelných, znevýhodněných nebo nedostatečně zastoupených skupin se v jednotlivých členských státech značně liší a mohou dokonce záviset na politické a sociální situaci v členském státě v daném okamžiku;

I.  vzhledem k tomu, že řada přeshraničních a sezónních pracovníků čelí obtížným, nezdravým a nebezpečným pracovním podmínkám, nejistotě zaměstnání a nedostatečnému nebo neexistujícímu sociálnímu zabezpečení a přístupu k sociálním dávkám; vzhledem k tomu, že mnoho přeshraničních a sezónních pracovníků pochází ze zranitelných sociálních skupin a regionů; vzhledem k tomu, že krize způsobená onemocněním COVID-19 nejistou situaci řady přeshraničních a sezónních pracovníků ještě zhoršila a vytvořila mezery v provádění stávajících právních předpisů na jejich ochranu;

J.  vzhledem k tomu, že rozšíření onemocnění COVID-19 přineslo řadu nebývalých výzev pro volný pohyb v EU, neboť mnoho členských států zavedlo jako mimořádné opatření cestovní omezení a kontroly na vnitřních hranicích; vzhledem k tomu, že občané EU předložili značný počet petic, v nichž vyjádřili vážné znepokojení ohledně dopadu vnitrostátních mimořádných opatření na svobodu cestování, práce a studia v zahraničí a na možnost budovat a udržovat přeshraniční rodinné vazby;

K.  vzhledem k tomu, že pandemie má obzvlášť negativní dopad na situaci osob se zdravotním postižením a starších osob a výrazně omezuje jejich schopnost uplatňovat svá práva;

L.  vzhledem k tomu, že výbor PETI obdržel značný počet petic vyjadřujících znepokojení ohledně diskriminace osob LGBTIQ v EU, a zejména pak duhových rodin (tj. rodin, kde je alespoň jeden člen příslušníkem LGBTIQ), při výkonu jejich svobody pohybu v EU, jež má nepříznivé důsledky pro práva a zájmy jejich dětí;

M.  vzhledem k tomu, že podle článku 21 Listiny je výslovně zakázána „diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci“ jako primární vyjádření občanství EU; vzhledem k tomu, že tato zásada je zároveň rozhodující pro úspěšné uplatňování svobody pohybu, jak dokládají výše uvedené petice;

N.  vzhledem k tomu, že přibližně 50 milionů osob v EU patří k národnostní menšině nebo menšinové jazykové komunitě; vzhledem k tomu, že Komise nepřijala žádné legislativní kroky v reakci na evropskou občanskou iniciativu „Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“, a to navzdory skutečnosti, že ji podpořila velká většina poslanců EP;

O.  vzhledem k tomu, že udělování a odnětí občanství zůstává v pravomoci členských států;

P.  vzhledem k tomu, že petice dokládají, že mobilní občané a rezidenti EU se stále potýkají s obtížemi při uplatňování svých volebních práv z důvodu administrativní zátěže a byrokratických a jazykových překážek v některých členských státech, ale také kvůli zkresleným informacím nebo nedostatečné spolupráci ze strany orgánů některých členských států;

Q.  vzhledem k tomu, že osoby se zdravotním postižením stále čelí právním, praktickým a fyzickým překážkám při účinném výkonu svého práva volit a být volen a práva na přístup k informacím o volebních předpisech, postupech, programech a rozpravách ve formátech přizpůsobených potřebám osob s různými formami zdravotního postižení, a jsou tudíž ve volbách i nadále nedostatečně zastoupeny; vzhledem k tomu, že údaje o volební účasti méně zastoupených skupin jsou stále nedostatečné;

R.  vzhledem k tomu, že právo občanů EU podílet se na demokratickém životě EU se neomezuje na právo volit nebo kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu; vzhledem k tomu, že Smlouvy poskytují řadu participativních nástrojů, jejichž cílem je podnítit občany k přímé spolupráci s EU, včetně petičního práva, práva obracet se na evropského veřejného ochránce práv a práva předložit evropskou občanskou iniciativu;

S.  vzhledem k tomu, že v některých členských státech EU nejsou osoby bez státní příslušnosti s povolením k dlouhodobému pobytu plně zapojeny do demokratické účasti, a zejména jsou zbaveny práva účastnit se obecních a/nebo evropských voleb; vzhledem k tomu, že Komise nevydala doporučení týkající se sbližování rovnosti menšin bez státní příslušnosti, jako jsou Romové, avšak toto téma bylo předmětem evropské občanské iniciativy „Minority SafePack – milion podpisů pro rozmanitost v Evropě“;

T.  vzhledem k tomu, že EU musí v souladu s dohodou o vystoupení chránit občany EU pobývající ve Spojeném království;

U.  vzhledem k tomu, že starší lidé jsou angažovanou skupinou občanů, kteří významným a hodnotným způsobem přispívají společnosti tím, že se účastní dobrovolných činností, sociálních iniciativ a péče o závislé osoby a jejich podpory;

V.  vzhledem k tomu, že podmínkou přístupu ke zboží a službám, včetně veřejných služeb, jsou ve stále rostoucí míře digitální dovednosti;

W.  vzhledem k tomu, že digitální transformace přináší příležitosti všem generacím a zároveň pro ně představuje hrozbu, zejména pokud jde o starší osoby; vzhledem k tomu, že technologické změny mohou mít negativní dopad na starší osoby, které nemají dostatečné znalosti, dovednosti a přístup k digitálním technologiím; vzhledem k tomu, že starší lidé jsou často obětí diskriminace, násilí, izolace a osamělosti, vyloučení a omezení své autonomie v důsledku zavádění digitálních řešení, která neberou v úvahu jejich potřeby;

1.  bere na vědomí zprávu Komise s názvem „Zpráva o občanství EU pro rok 2020 – Posílení postavení občanů a ochrana jejich práv“ a vítá její trvalý závazek prosazovat práva občanů EU, a to i prostřednictvím pravidelného posuzování příležitostí a překážek pro uplatňování občanských práv osob ze znevýhodněných skupin, včetně osob se zdravotním postižením a starších osob; vyjadřuje politování nad tím, že pouze dvě z osmnácti opatření navržených Komisí jsou legislativní povahy; zdůrazňuje, že je zapotřebí provést komplexní posouzení práv občanů EU a přijmout přesně definované, konkrétní závazky, opatření a legislativní iniciativy na příští tři roky; zdůrazňuje, že konečným cílem podávání zpráv o občanství EU v souladu s postupem podle článku 25 SFEU by bylo přijmout konkrétní iniciativy zaměřené na konsolidaci práv a svobod občanů v rámci statutu občanství EU, podobně jako je tomu v evropském pilíři sociálních práv, včetně základních práv a svobod zakotvených v Listině, sociálních práv stanovených v evropském pilíři sociálních práv a hodnot stanovených v článku 2 Smlouvy o EU, jež vymezují prvky evropského „veřejného prostoru“, včetně mimo jiné modelu správy relevantního pro tento veřejný prostor, důstojnosti, svobody, právního státu, demokracie, plurality, tolerance, spravedlnosti, solidarity, rovnosti a nediskriminace, jež by byly zohledněny při budoucí reformě Smluv;

2.  vítá, že se Komise znovu zaměřila na dodržování zásad právního státu v členských státech;

3.  zdůrazňuje, že klíčovými prvky právního státu jsou nezávislé soudnictví, přístup ke spravedlnosti, svoboda projevu, svoboda přístupu k informacím, svoboda získávat a šířit informace a pluralita sdělovacích prostředků; vyzývá Komisi, aby tyto klíčové hodnoty EU, jsou-li členskými státy porušovány, chránila;

4.  poukazuje na to, že veškeré nástroje, které zasahují do práva na soukromí a do ochrany osobních údajů, musí mít nejen právní základ, ale také musí být nezbytné a přiměřené, jak vyžaduje obecné nařízení o ochraně osobních údajů a Listina;

5.  připomíná, že svoboda pohybu, přestože stojí v samém jádru projektu EU, je vážně zasažena bezprecedentní zdravotní krizí způsobenou pandemií COVID-19 a souvisejícími vnitrostátními mimořádnými opatřeními, včetně cestovních omezení a dočasného znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích; opakuje, že tato opatření měla výrazně negativní dopad na soukromý, pracovní a rodinný život a hospodářské a sociální podmínky, o čemž svědčí vysoký počet petic; zdůrazňuje, že veškerá vnitrostátní mimořádná opatření by měla být úměrná jejich původnímu cíli, kterým je omezení šíření onemocnění COVID-19; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby i nadále sledovala opatření týkající se onemocnění COVID-19 a jejich dopad na práva vyplývající z občanství EU; naléhavě vyzývá členské státy, aby postupně zrušily vnitrostátní mimořádná opatření, jakmile již nebudou nezbytná; zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 má negativní dopad na životní podmínky a duševní zdraví občanů, zejména mladých lidí a starších osob;

6.  připomíná, že vystoupení Spojeného království z EU se dotklo především občanů EU pobývajících ve Spojeném království a státních příslušníků Spojeného království pobývajících v jednom z 27 členských států EU na konci přechodného období; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala řádné provádění části druhé dohody o vystoupení týkající se práv občanů s cílem plně a účinně chránit práva občanů, kteří využili své svobody pohybu před koncem přechodného období;

7.  je znepokojen mnoha překážkami, s nimiž se stále potýkají duhové rodiny, když uplatňují své právo přestěhovat se do jiného členského státu, kdy tyto překážky vyplývají z rozdílů ve vnitrostátních právních předpisech týkajících se uznávání párů stejného pohlaví a vztahu mezi rodičem a dítětem; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby provedly doporučení stanovená v usnesení Parlamentu o právech osob LGBTIQ v EU, včetně jeho výzvy Komisi, aby přezkoumala, zda všechny členské státy dodržují rozsudek Soudního dvora ze dne 5. června 2018 ve věci C-673/16, Relu Adrian Coman a spol. v. Inspectoratul General pentru Imigrări a Ministerul Afacerilor Interne(24), a aby tento rozsudek začlenily do nadcházející revize pokynů týkajících se volného pohybu z roku 2009;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že možnosti opravných opatření, jež mají rodiče a děti k dispozici v případě rozchodu či rozvodu, nejsou ve všech členských státech stejné, v důsledku čehož se stovky rodičů v Evropě obrátily na Petiční výbor se žádostí, aby je v jejich přeshraničních sporech týkajících se dětí a v případech únosů dětí jejich rodiči podpořil; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly systémy sledování případů dětí v přeshraniční péči, které budou nediskriminační a které budou plně respektovat základní práva dítěte;

9.  připomíná, že svoboda pohybu není ohrožena pouze významnými celosvětovými událostmi; na základě velkého počtu petic obdržených v této věci s politováním konstatuje, že občané EU, dlouhodobě pobývající rezidenti, kteří jsou občany jiného členského státu, a rodinní příslušníci občanů EU, kteří jsou státními příslušníky třetích zemí, se při přestěhování do jiného členského státu stále setkávají s právními, správními a praktickými překážkami, zejména pokud jde o získávání povolení k pobytu, občanské nebo sociální záležitosti, jako je rodinné právo nebo důchody, koordinaci systémů sociálního zabezpečení, přístup ke zdravotnickým službám, zdravotní pojištění, vzdělávání a daňové režimy a uznávání odborných kvalifikací; zdůrazňuje, že tyto překážky často zahrnují diskriminační administrativní požadavky nebo svévolné požadavky předložit dokumenty, které se v jiných členských státech obvykle nevydávají; zdůrazňuje, že tyto překážky často vyplývají z toho, že ve směrnici o volném pohybu chybí jasná definice některých pojmů, jako je „komplexní zdravotní pojištění“ nebo „dostatečné prostředky“; vyzývá Komisi, aby se při monitorování provádění směrnice o volném pohybu zaměřila i na diskriminační správní postupy v členských státech, zejména na místní úrovni, aby přijala nezbytná donucovací opatření proti těmto praktikám a aby pojmy, které nejsou ve směrnici o volném pohybu jasně definovány, objasnila ve svých revidovaných pokynech; mimoto žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly další spolupráci v situacích, kdy pracovníci dostávají dávky a platí příspěvky v různých členských státech EU, posílením přeshraniční výměny informací mezi různými orgány sociálního zabezpečení tak, aby byly při výpočtu důchodových nároků řádně zohledněny všechny příspěvky;

10.  vyzývá členské státy, aby přijaly opatření v oblasti koordinace a spolupráce s cílem účinně řešit otázky týkající se dvojího zdanění registrace vozidel, daňové diskriminace a dvojího zdanění v přeshraničním kontextu a aby lépe zohledňovaly reálné podmínky přeshraniční mobility pracovníků; domnívá se, že problematika dvojího zdaňování není v dostatečné míře řešena stávajícími dvoustrannými daňovými dohodami ani jednostrannými kroky podniknutými členskými státy, a že je tedy třeba neprodleně přijmout společně dohodnutý postup na úrovni EU;

11.  vítá oznámení Komise, že hodlá přezkoumat pravidla týkající se konzulární ochrany; vyzývá Komisi, aby do tohoto přezkumu zahrnula posouzení dostupnosti konzulární ochrany pro osoby s různými formami zdravotního postižení; naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila pomoc občanům EU z nezastoupených členských států; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zahrnuly právo na konzulární ochranu pro osoby, kterým členský stát vydal cestovní doklad, i když nejsou občany tohoto státu;

12.  připomíná, že důležitou úlohu při zajišťování toho, aby byl prováděn evropský pilíř sociálních práv a nikdo nebyl opomenut, hrají minimální mzdy; poukazuje na nejisté podmínky, kterým čelí přeshraniční a sezónní pracovníci, zejména od vypuknutí krize způsobené onemocněním COVID-19; vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily problémy, jimž čelí přeshraniční a sezónní migrující pracovníci v souvislosti s krizí způsobenou onemocněním COVID-19, a aby zajistily, že všem pracovníkům v EU bude poskytnuta vysoká úroveň sociální ochrany a pracovní místa s důstojnými podmínkami a platem, a to i zajištěním účinného uplatňování a prosazování práva Unie v oblasti mobility pracovních sil a práva na stejnou odměnu za stejnou nebo rovnocennou práci; domnívá se, že tento přístup má zásadní význam pro to, aby se zabránilo marginalizaci občanů EU, aby se mohli plně a aktivně zapojit do našich demokracií a aby byla chráněna jejich práva vyplývající z občanství EU;

13.  konstatuje, že neexistence mechanismu vzájemného uznávání statusu osoby se zdravotním postižením je jedním z důvodů, proč osoby se zdravotním postižením čelí obtížím při uplatňování svých práv na volný pohyb, přístup ke vzdělání, k zaměstnání a ke kulturním statkům; podporuje vytvoření vzájemně uznávaného průkazu EU pro osoby se zdravotním postižením s cílem zajistit rovný přístup k určitým výhodám v rámci EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly evropský průkaz osob se zdravotním postižením s cílem zaručit osobám se zdravotním postižením svobodu pohybu;

14.  naléhavě vyzývá všechny členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením (UNCRPD) a podepsaly její opční protokol; naléhavě vyzývá Komisi, aby v souvislosti s ratifikací této úmluvy přijala nezbytná opatření, která osobám se zdravotním postižením umožní plně uplatňovat svá práva občanů EU bez jakékoli formy diskriminace;

15.  je znepokojen marginalizací osob bez domova kvůli jejich obtížným životním podmínkám a nízké informovanosti; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření na ochranu těchto osob a jejich práv a informovaly je o těchto opatřeních prostřednictvím informačních kampaní, s cílem usnadnit jejich začlenění do společenského a politického života a občanské společnosti;

16.  vítá záměr Komise, který oznámila ve své zprávě o občanství EU pro rok 2020, aktualizovat směrnice o hlasovacích právech mobilních občanů EU v obecních a evropských volbách (směrnice Rady 94/80/ES a 93/109/ES); v této souvislosti zdůrazňuje, že je naléhavě nutné odstranit všechny překážky a obtíže, které brání mobilním občanům EU ve výkonu hlasovacích práv, a to i ze strany osob se zdravotním postižením, zlepšit a usnadnit poskytování informací o komunálních a evropských volbách a volebních postupech (případně prostřednictvím plně přístupné jednotné informační platformy pro celou EU), vybízet členské státy, zejména na místní úrovni, aby usnadnily výkon hlasovacích práv mobilních občanů EU, a prozkoumat a zavést možnosti distančního hlasování, včetně elektronického hlasování, s cílem zvýšit a usnadnit demokratickou účast; zdůrazňuje, že pro účely distančního hlasování musí členské státy zajistit transparentnost při navrhování a zavádění elektronických a internetových systémů a možnost provádět ruční nebo elektronické přepočítávání, aniž by byla ohrožena důvěrnost hlasování a ochrana osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy Unie; připomíná, že v některých členských státech jsou osoby se zdravotním postižením, na něž se vztahují ochranná opatření, jako je opatrovnictví, automaticky vyloučeny z účasti na politickém životě, a tudíž jim je odpíráno právo volit; zdůrazňuje, že je třeba od tohoto drastického řešení upustit ve prospěch podpory osob se zdravotním postižením ve vybraných oblastech života; vítá v tomto ohledu prohlášení Komise, že bude spolupracovat s členskými státy a Parlamentem na zaručení politických práv osob se zdravotním postižením na rovnoprávném základě s ostatními, a zejména na zajištění toho, aby bylo toto právo uplatněno při příštích volbách do Evropského parlamentu;

17.  vyzývá Komisi a členské státy, aby si v rámci evropské sítě pro volební spolupráci vyměňovaly a aby prosazovaly osvědčené postupy, jak řešit konkrétní volební potřeby znevýhodněných skupin občanů s cílem zvýšit jejich účast ve volbách a zajistit, aby tito občané měli možnost účinně uplatnit svá volební práva v příštích evropských volbách; v této souvislosti zdůrazňuje potřebu získat komplexní údaje o nedostatečně zastoupených kategoriích voličů a dohodnout se na základním souboru společných definic znevýhodněných skupin, které mohou zahrnovat skupiny, jako jsou osoby LGBTIQ, migranti a uprchlíci, lidé z nízkopříjmových domácností, rasové, etnické nebo jazykové menšiny a osoby se zdravotním postižením;

18.  dále připomíná, že předmětem peticí jsou často volební práva občanů EU žijících v zahraničí; poznamenává, že některé členské státy odpírají svým občanům právo volit ve vnitrostátních parlamentních volbách, jakmile se přestěhují do jiné země EU; je přesvědčen, že odebrání volebního práva občanům EU z důvodu jejich pobytu v zahraničí, spolu s neuznáním jejich práva volit ve vnitrostátních volbách v zemi bydliště, může být překážkou svobody pohybu a může vést k odepření základního práva na politickou účast; zdůrazňuje, že některé členské státy odpírají právo volit v místních a evropských volbách dlouhodobě pobývajícím rezidentům, kteří jsou občany jiného členského státu EU;

19.  zdůrazňuje, že více než 60 % respondentů, kteří se zúčastnili veřejných konzultací ke zprávě o evropském občanství za rok 2020, vyjádřilo názor, že občané nejsou dostatečně informováni o svých právech spojených s občanstvím EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby lépe informovaly občany EU o jejich právech a povinnostech, a to ve formátech přístupných pro osoby s různými formami zdravotního postižení, a aby zajistily, že nárok na tato práva bude rovnocenně respektován v jejich zemi původu i v jakémkoli jiném členském státě; zdůrazňuje, že každá země by měla mít internetové stránky s informacemi o právech občanů EU a způsobu, jak navázat kontakt s poslanci EP a sledovat jejich hlasování a rozhodnutí;

20.  vybízí členské státy, aby ve školních osnovách věnovaly více prostoru politickému vzdělávání o záležitostech EU, mj. o právech občanů EU, a aby tomu přizpůsobily odbornou přípravu učitelů; domnívá se, že by členské státy měly prostřednictvím svých vzdělávacích systémů podporovat návštěvy žáků a studentů v orgánech EU; zdůrazňuje, že zásadní úlohu při poskytování informací budoucím občanům hraje dostupnost vzdělávání;

21.  uznává, že stávající uspořádání participativního rámce EU může vést u občanů k pochybnostem o tom, který kanál je pro jejich potřeby vhodnější, a odrazovat je tak od využívání dostupných nástrojů pro komunikaci s orgány EU; vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly vhodné nástroje, jež zajistí, aby byli občané a obyvatelé EU plně informováni o svém právu předkládat petice Parlamentu a o svém právu obrátit se na evropského veřejného ochránce práv za účelem prosazování svých práv a oznamování případných porušení v souladu s článkem 44 Listiny a článkem 227 Smlouvy o fungování EU;

22.  vyzývá k vytvoření jednotného kontaktního místa online, které by soustřeďovalo všechny participativní nástroje EU a poskytovalo informace, poradenství a podporu při jednáních s EU ve všech úředních jazycích EU a ve formátech přístupných pro osoby s různými formami zdravotního postižení, aby mohli uživatelé nalézt a využít nejvhodnější nástroj, s cílem přiblížit občany Evropské unii a posílit jejich demokratickou účast; věří, že toto jednotné kontaktní místo by zefektivnilo využívání stávajících participativních nástrojů a zároveň plně uvolnilo jejich potenciál;

23.  znovu vyjadřuje podporu Konferenci o budoucnosti Evropy; je pevně přesvědčen, že tato konference je příležitostí k účasti občanů na demokratickém procesu EU na nejvyšší úrovni; opakuje svou výzvu, aby byla v rámci konference vypracována konkrétní doporučení, jimiž se budou orgány zabývat a promění je v činy; vyzývá všechny účastníky konference, aby zajistili, že její závěry budou skutečně uvedeny do praxe;

24.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, evropské veřejné ochránkyni práv, vládám a parlamentům členských států a jejich petičním výborům a veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(2) Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 38.
(3) Úř. věst. L 329, 30.12.1993, s. 34.
(4) Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1.
(5) Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.
(6) Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44.
(7) Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 11.
(8) Úř. věst. C 449, 23.12.2020, s. 6.
(9) Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1.
(10) Úř. věst. C 425, 20.10.2021, s. 7.
(11) Úř. věst. C 385, 22.9.2021, s. 159.
(12) Úř. věst. C 362, 8.9.2021, s. 82.
(13) Úř. věst. C 371, 15.9.2021, s. 6.
(14) Úř. věst. C 425, 20.10.2021, s. 2.
(15) Úř. věst. C 445, 29.10.2021, s. 70.
(16) Úř. věst. C 463, 21.12.2018, s. 21.
(17) Prijaté texty, P9_TA(2021)0366.
(18) Přijaté texty, P9_TA(2021)0414.
(19) Úř. věst. C 474, 24.11.2021, s. 82.
(20) Úř. věst. C 270, 7.7.2021, s. 105.
(21) Úř. věst. C 445, 29.10.2021, s. 168.
(22) Přijaté texty, P9_TA(2021)0507.
(23) Úř. věst. C 384 I, 12.11.2019, s. 1.
(24) Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 5. června 2018 ve věci Relu Adrian Coman a spol. v. Inspectoratul General pentru Imigrări a Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, EU:C:2018:385.

Poslední aktualizace: 3. června 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí