Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0345(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0288/2021

Внесени текстове :

A9-0288/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/03/2022 - 9.10

Приети текстове :

P9_TA(2022)0091

Приети текстове
PDF 126kWORD 56k
Четвъртък, 24 март 2022 г. - Брюксел
Компютризирана система за трансграничен електронен обмен на данни в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси (система e-CODEX) ***I
P9_TA(2022)0091A9-0288/2021
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 март 2022 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726 (COM(2020)0712 – C9-0389/2020 – 2020/0345(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0712),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 81, параграф 2 и член 82, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9-0389/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2021 г.(1),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността, и поетия с писмо от 15 декември 2021 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 58 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A9-0288/2021),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 286, 16.7.2021 г., стр. 82.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 24 март 2022 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2022/... на Европейския парламент и на Съвета относно компютризирана система за трансграничен електронен обмен на данни в областта на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси (система e-CODEX) и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1726
P9_TC1-COD(2020)0345

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2022/850.)

Последно осъвременяване: 17 юни 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност