Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2060(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0033/2022

Předložené texty :

A9-0033/2022

Rozpravy :

PV 04/04/2022 - 18
CRE 04/04/2022 - 18

Hlasování :

PV 05/04/2022 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0104

Přijaté texty
PDF 180kWORD 55k
Úterý, 5. dubna 2022 - Štrasburk
Ochrana práv dítěte v řízeních občanského, správního a rodinného práva
P9_TA(2022)0104A9-0033/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2022 o ochraně práv dítěte v řízeních občanského, správního a rodinného práva (2021/2060(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 3 odst. 3 této smlouvy,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), zejména na její článek 24,

–  s ohledem na článek 81 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na obecnou připomínku č. 24 (2019) o právech dětí v systému soudnictví ve věcech mládeže, kterou vydal Výbor OSN pro práva dítěte,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. března 2021 nazvané „Strategie EU pro práva dítěte“ (COM(2021)0142),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti(1) (nařízení Brusel IIa),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a spolupráci ve věcech vyživovacích povinností(2) (nařízení o výživném),

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech(3),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/693 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí Program Spravedlnost(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/692 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program Občané, rovnost, práva a hodnoty(5),

–  s ohledem na srovnávací přehled EU o soudnictví,

–  s ohledem na pokyny Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 17. listopadu 2010 o justici vstřícné k dětem,

–  s ohledem na rezoluci Rady Evropy 2079 ze dne 2. října 2015 o rovnosti a sdílené rodičovské zodpovědnosti: úloha otců,

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora ve věci C-490/20(6),

–   s ohledem na Haagskou úmluvu ze dne 25. října 1980 o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí,

–  s ohledem na Haagskou úmluvu o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení ze dne 29. května 1993,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2017 obsahující doporučení Komisi o přeshraničních aspektech osvojení(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2021 o právech dítěte s ohledem na strategii EU pro práva dítěte(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. října 2021 o dopadu partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti(9),

–  s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanovisko Petičního výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9-0033/2022),

Justice vstřícná k dětem při řízeních občanského, správního a rodinného práva

A.  vzhledem ke stále častějším kontaktům dětí a dospívajících se soudním systémem na poli občanského, správního a rodinného práva, což je dáno především rostoucím počtem rozvodů a odluk a adopcí; vzhledem k tomu, že při takových řízeních by měly mít všechny děti zaručen nediskriminační přístup ke spravedlnosti, a to zejména přístup k soudům a alternativním metodám řešení sporů;

B.  vzhledem k tomu, že EU je odhodlána zajistit, aby byla práva každého dítěte respektována, chráněna a uplatňována s cílem vybudovat zdravější, odolnější, rovnější a spravedlivější společnost pro všechny;

C.  vzhledem k tomu, že děti mají právo na účast při jakémkoli řízení týkajícím se jejich blaha a uspořádání jejich budoucího života a právo být při něm vyslyšeni a vyjádřit své názory, a to podle svého věku, zralosti a jazykových schopností; vzhledem k tomu, že názory dětí by měly být náležitě zohledněny bez ohledu na to, zda řízení vede soud nebo jiný příslušný orgán;

D.  vzhledem k tomu, že účast na soudních a správních řízeních by měla probíhat v příjemném a vstřícném prostředí, aby dítěti nezpůsobovala další trauma či stres a aby se minimalizoval psychologický a emoční dopad těchto situací, zejména u nejzranitelnějších dětí, jako jsou děti se zdravotním postižením nebo děti z rodin migrantů;

E.  vzhledem k tomu, že účast dětí při těchto řízeních by měla být podporována multidisciplinárním přístupem ze strany příslušných orgánů;

F.  vzhledem k tomu, že členské státy jsou povinny stanovit pro slyšení dítěte procesní záruky a pravidla; vzhledem k tomu, že se tato ustanovení v jednotlivých členských státech značně liší;

G.  vzhledem k tomu, že jsou-li rodiče ve sporu, mohou být děti v domácím a rodinném prostředí svědky násilí, a to v důsledku jakéhokoli špatného zacházení, k němuž dochází prostřednictvím fyzického, slovního, psychického, sexuálního nebo ekonomického násilí vůči referenčním osobám nebo jiným citově významným osobám; vzhledem k tomu, že takové násilí má velmi závažné důsledky pro psychický a emocionální vývoj dítěte; vzhledem k tomu, že pokud je slyšení s dítětem vedeno v rámci řízení rodinného práva, je nezbytné věnovat této záležitosti náležitou pozornost a prvořadě zajistit jeho nejlepší zájem;

H.  vzhledem k tomu, že děti mají právo být řádně informovány, a to způsobem, který je přiměřený jejich věku, zralosti a jazykovým schopnostem a kterému rozumí, a to v každé fázi soudního a správního řízení, které se jich týká;

I.  vzhledem k tomu, že v řízeních občanského, správního a rodinného práva, zejména v přeshraničních případech, mají děti omezené možnosti nechat se zastupovat právníkem či právním zástupcem;

J.  vzhledem k tomu, že zkušenosti z některých případů ukázaly(10) prospěšnost toho, podporuje-li dítě specializovaná a nezávislá důvěrná osoba, která jej doprovází v průběhu celého soudního řízení, a to i v případech mediace;

K.  vzhledem k tomu, že soudy, správní orgány a instituce sociální péče by při přijímání jakéhokoli rozhodnutí týkajícího se dítěte měly dbát především na jeho nejlepší zájem; vzhledem k tomu, že tato rozhodnutí by měla být přijímána na individuálním základě s ohledem na věk, potřeby a zvláštní situaci dítěte a jeho rodiny;

L.  vzhledem k tomu, že nejlepší zájem dítěte a přístup všech dětí ke spravedlnosti nelze zajistit, pokud jejich účast v řízeních občanského, správního a rodinného práva a využívání doprovodných podpůrných služeb závisí na finančních možnostech jejich rodičů, mimo jiné kvůli potenciálně velmi vysokým nákladům na tato řízení a služby;

M.  vzhledem k tomu, že EU a členské státy mají povinnost prosazovat práva dítěte, mimo jiné prostřednictvím justice vstřícné k dětem, při provádění všech opatření v rámci programu Spravedlnost;

Rámec EU na ochranu práv dítěte v přeshraničních občanských sporech

N.  vzhledem k tomu, že zvýšená mobilita přináší i větší pravděpodobnost zvyšování počtu dětí narozených v rodinách s mezinárodním aspektem;

O.  vzhledem k tomu, že ačkoli hmotné občanské a rodinné právo zůstává v pravomoci členských států, mohou být na úrovni EU pro přeshraniční občanské a rodinné právo stanovena harmonizovaná pravidla;

P.  vzhledem k tomu, že členské státy jako smluvní strany Úmluvy OSN o právech dítěte musí u všech veřejných opatření, včetně řešení přeshraničních rodinných sporů, dbát především na nejlepší zájem dítěte; vzhledem k tomu, že v rodinných sporech s mezinárodním aspektem vykládají příslušné orgány v některých členských státech ochranu nejlepšího zájmu dítěte často tak, že musí zůstat na území daného státu, a to i v případech, kdy bylo nahlášeno zneužívání a domácí násilí rodiče s bydlištěm v tomto státě;

Q.  vzhledem k tomu, že zásada vzájemného uznávání, která spočívá na vzájemné důvěře, ukládá členským státům povinnost přijmout opatření vyplývající z rozsudku nebo rozhodnutí vydaných v jiném členském státě;

R.  vzhledem k tomu, že přeshraniční řízení jsou z právního hlediska složitější, a proto jsou obvykle časově náročnější a nákladnější;

S.  vzhledem k tomu, že neexistence účinných postupů pro výkon rozhodnutí týkajících se rodičovské zodpovědnosti, práva na styk s dítětem, únosů dětí ze strany rodičů nebo vyživovacích povinností v přeshraničních případech poškozuje nejlepší zájem dítěte;

T.  vzhledem k tomu, že děti figurující v přeshraničních občanskoprávních a rodinných sporech by měly požívat stejných práv, stejné úrovně ochrany, procesních záruk a minimálních standardů ve všech členských státech, bez ohledu na státní příslušnost jejich rodičů;

U.  vzhledem k tomu, že každé dítě má právo znát své rodiče, kteří by o něj měli pečovat; vzhledem k tomu, že v případě rozchodu rodičů má každé dítě právo udržovat pravidelně osobní vztahy a přímý kontakt s oběma rodiči, a pokud rodiče k dispozici nejsou, pak s jeho příbuznými, a není-li ani toto možné, pak s osobou podle své volby; vzhledem k tomu, že osobní vztahy a přímé kontakty dítěte s rodiči mohou být omezeny pouze za účelem ochrany jeho nejlepších zájmů;

V.  vzhledem k tomu, že Haagská úmluva z roku 1980 zavádí systém mezinárodní spolupráce mezi zeměmi s cílem rychle řešit případy mezinárodních únosů dětí; vzhledem k tomu, že tuto úmluvu dosud ratifikovalo 101 zemí, včetně všech členských států EU;

W.  vzhledem k tomu, že navzdory dosavadnímu úsilí nemá EU dostatečné údaje o soudních řízeních týkajících se dětí ani specializované soudy, které se jimi zabývají;

X.  vzhledem k tomu, že neexistence společných pravidel EU pro uznávání rozhodnutí o rodičovství, zejména v případech týkajících se rodičů stejného pohlaví, může vést ke ztrátě rodičovských práv, může narušit právo dítěte na výchovu a na to, aby udržovalo vztahy s oběma rodiči, i práva vyplývající z rodičovství (jako je výživné nebo dědění) a může rovněž podpořit spekulativní výběr soudní příslušnosti v případě přeshraničních rodinných sporů; vzhledem k tomu, že by budoucí legislativní návrh v této oblasti měl pomoci počet správních a soudních řízení snížit;

Y.  vzhledem k tomu, že Soudní dvůr nedávno ve věci C-490/20 rozhodl takto: v případě dítěte, které je občanem Unie a v jehož rodném listě vydaném příslušnými orgány hostitelského členského státu jsou jako jeho rodiče označeny dvě osoby stejného pohlaví, je členský stát, jehož je toto dítě státním příslušníkem, povinen vydat tomuto dítěti průkaz totožnosti nebo cestovní pas, přičemž nemůže požadovat, aby jeho vnitrostátní orgány předtím vystavily rodný list, a dále je povinen – stejně jako všechny ostatní členské státy – uznat doklad z hostitelského členského státu, který uvedenému dítěti umožňuje výkon práva svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států s každou z těchto dvou osob;

Mediace ve sporech týkajících se dětí

Z.  vzhledem k tomu, že v mnoha případech se rodinná mediace při řešení sporu ukázala jako rychlejší, levnější a vstřícnější k dětem než soudní řízení, a že tento postup tak může pomoci zabránit budoucím únosům dětí rodiči;

AA.  vzhledem k tomu, že využívání alternativního řešení sporů by mělo být podporováno, pokud to není v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, zejména v případě domácího násilí nebo sexuálního zneužívání;

AB.  vzhledem k tomu, že počet domácích a přeshraničních rodinných sporů řešených mediací zůstává nízký;

AC.  vzhledem k tomu, že ve většině členských států není pro účely mediace rodičům s omezenými finančními prostředky k dispozici žádná právní pomoc, ačkoli by mohli mít nárok na právní pomoc v rámci soudního řízení;

AD.  vzhledem k tomu, že pro rodiče může být obtížné získat náležité a ověřené informace o možnosti zahájit mediaci ještě před zahájením soudního řízení;

AE.  vzhledem k tomu, že komerční mediace se podstatně liší od rodinné mediace;

AF.  vzhledem k tomu, že přeshraniční rodinná mediace může usnadnit dohody mezi rodiči na podporu nejlepšího zájmu dítěte, čímž se sníží emocionální a finanční zátěž i právní složitost soudních řízení;

AG.  vzhledem k tomu, že z právního a logistického hlediska je přeshraniční rodinná mediace složitější než mediace v domácích rodinných sporech a vyžaduje od mediátora další znalosti a jazykové dovednosti;

AH.  vzhledem k tomu, že jak soudci, tak právní zástupci by měli být proškoleni a získat ohledně přeshraniční rodinné mediace více informací;

Justice vstřícná k dětem v řízeních občanského, správního a rodinného práva

1.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že ve všech řízeních týkajících se blaha dítěte a uspořádání jeho budoucího života budou práva dítěte dodržována, zaručena a v plném rozsahu uplatňována a že nejlepší zájem dítěte bude považován za nejvyšší prioritu a bude náležitě zohledňován a soustavně uplatňován v rámci všech opatření přijatých veřejnými institucemi, zejména při soudních řízeních, která mají přímý a nepřímý dopad na děti, v souladu s článkem 24 Listiny;

2.  připomíná, že přístup ke spravedlnosti a právo být vyslechnut jsou základními právy a že každé dítě musí mít bez ohledu na svůj sociální, ekonomický nebo etnický původ možnost plně těchto práv požívat, a to za svou osobu, nezávisle na svých rodičích nebo poručnících;

3.  zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 způsobila, pokud jde o přístup ke spravedlnosti, další problémy, včetně prodlev v řízeních; vyzývá proto členské státy, aby přijaly opatření, která usnadní přístup ke spravedlnosti během pandemií, zejména pokud se řízení občanského, správního a rodinného práva týkají dítěte;

4.  vyzývá Komisi, aby bez zbytečného odkladu předložila soubor společných pokynů nebo podobných nelegislativních nástrojů, které by měly zahrnovat doporučení a osvědčené postupy, jimiž by se členské státy měly řídit při zajištění toho, aby slyšení dítěte bylo vedeno soudcem nebo vyškoleným odborníkem a aby při něm nebyl vyvíjen žádný nátlak, a to ani ze strany rodičů; zdůrazňuje, že tato slyšení, zejména v rámci řízení rodinného práva, by měla probíhat v prostředí, které je vůči dítěti přívětivé, a měla by být přiměřená věku, vyspělosti a jazykovým schopnostem dítěte, pokud jde o jazyk a obsah, a zároveň poskytovat veškeré záruky, které zajistí respektování emocionální integrity a nejlepšího zájmu dítěte, předcházet zbytečnému stresu a zajistit, aby příslušný orgán náležitě zohledňoval názory dítěte v souladu s jeho věkem a vyspělostí; dále zdůrazňuje, že by slyšení dítěte v řízeních rodinného práva v případech, kdy existuje podezření, že je dítě v rodině nebo domácnosti svědkem násilí, mělo vždy probíhat za přítomnosti kvalifikovaných odborníků, lékařů nebo psychologů, včetně odborníků z oblasti dětské neuropsychiatrie, aby se trauma těchto dětí a jejich trápení neprohlubovalo;

5.  zdůrazňuje, že tyto pokyny nebo podobný nelegislativní nástroj musí jasně uvádět, že děti, které jsou zapojeny do občanskoprávních, správních nebo rodinných řízení, by měly být informovány v každé fázi procesu tak, aby byly schopny plně porozumět, a zejména, že rozhodnutí daného orgánu by měl dítěti vysvětlit v této oblasti speciálně vyškolený odborník, a to způsobem zohledňujícím věk a vyspělost dítěte i jeho jazykové schopnosti;

6.  zdůrazňuje, že je třeba si uvědomit úzkou vazbu mezi trestním, občanským a jinými typy soudního řízení s cílem koordinovat soudní a jiné právní reakce na násilí páchané na dětech a partnerské násilí; vyzývá proto členské státy, aby přijaly opatření, která propojí trestní a občanskoprávní případy týkající se jednotlivých rodin a dětí, aby se účinně zabránilo jakýmkoli rozporům mezi soudními a jinými právními rozhodnutími, která jsou pro děti škodlivá;

7.  vyzývá členské státy, aby zajistily a poskytly snadno dostupné, pochopitelné a pro děti srozumitelné a úplné informace o ochraně práv dítěte v řízeních občanského, správního a rodinného práva i o samotném řízení, včetně řízení přeshraniční povahy;

8.  vyzývá členské státy, aby dětem zapojeným do občanských, správních a rodinných sporů umožnily přístup k bezplatnému vysoce kvalitnímu právnímu zastoupení, jež je financováno z veřejných prostředků, a to i v případech přeshraniční povahy, pokud rodiče nevykonávají plnou rodičovskou odpovědnost nebo pokud existuje podezření, že jejich zájmy mohou být v rozporu s nejlepšími zájmy dítěte;

9.  důrazně doporučuje, aby členské státy zaujaly multidisciplinární přístup a zavedly snadno dostupné, vysoce kvalitní, personalizované, bezplatné a veřejně financované poradenské služby a podpůrné služby pro děti, a to jak v rámci soudních řízení, tak i mimosoudně, s cílem v případě potřeby poskytovat podporu vyškolených odborníků, jako jsou lékaři, psychologové, kvalifikovaní odborníci na dětskou neuropsychiatrii, sociální pracovníci a specialisté na péči o děti, s cílem co nejlépe podporovat dítě ve všech fázích řízení; zdůrazňuje, že ke každému dítěti zapojenému do občanských, správních a rodinných právních řízení je třeba zaujmout individuální přístup a že zvláštní pozornost by měla být věnována dětem, které často čelí diskriminaci nebo jsou ve zranitelném postavení, včetně dětí se zdravotním postižením, dětí z rodin migrantů a dětí, které žijí v chudobě nebo jsou sociálně vyloučeny;

10.  vyzývá členské státy, aby pro soudce, další právníky, donucovací orgány, sociální pracovníky, učitele, pracovníky v předškolním vzdělávání a všechny ostatní příslušné strany zapojené do soudních a správních řízení týkajících se dětí zajistily povinná školení v oblasti práv a specifických potřeb dítěte; vyzývá Komisi, aby zvýšila podporu těchto činností, například prostřednictvím Evropské sítě pro justiční vzdělávání (EJTN) a programů Občané, rovnost, práva a hodnoty (CERV) a Spravedlnost;

11.  vyzývá Komisi, aby vybízela stávající sítě a platformy právních odborníků k výměně osvědčených postupů týkajících se výslechu dítěte, práva dítěte na informace a práva na soukromí v celé EU; vyzývá Komisi, aby zvážila zřízení jednotného kontaktního místa pro odborníky z celé EU, které by sloužilo jako platforma pro výměnu informací; vybízí Evropskou síť pro justiční vzdělávání, aby zajistila takové fórum pro soudce zapojené do přeshraničních rodinných sporů;

12.  vyzývá členské státy, aby poskytly dostatečné zdroje k zajištění toho, aby řízení v oblasti rodinného, správního a rodinného práva zahrnující děti probíhala v nejvyšší možné míře v souladu s normami justice vstřícné k dětem, s náležitým ohledem na emocionální a fyzickou integritu dítěte a bez zbytečného odkladu; v této souvislosti zdůrazňuje, že členské státy by měly zajistit, aby soudy řešící případy, v nichž figurují děti, a soudy pro věci rodinné, fungovaly jako základní služba, nadále pokračovaly v naléhavých slyšeních a vydávaly soudní příkazy, kterými se nařizuje péče a ochrana dětí bezprostředně ohrožených zanedbáváním nebo zneužíváním;

13.  připomíná, že členské státy by měly co nejlépe využívat program Spravedlnost k financování opatření a organizací usnadňujících účinný a nediskriminační přístup ke spravedlnosti pro všechny děti a zajistit prostřednictvím programu Občané, rovnost, práva a hodnoty přístup k financím pro organizace, které s dětmi pracují; vyzývá členské státy, aby zavedly vhodné mechanismy a postupy pro podávání stížností, opravné prostředky nebo nápravu, s cílem plně zajistit, aby práva dítěte byla náležitě začleněna do soudních řízení, která mají přímý nebo nepřímý dopad na dítě;

Rámec EU na ochranu práv dítěte v přeshraničních občanských sporech

14.  vyzývá členské státy, aby chránily nejlepší zájmy dítěte v přeshraničních rodinných řízeních, mimo jiné tím, že zajistí, aby právní předpisy a postupy nediskriminovaly rodiče na základě jejich státní příslušnosti, země bydliště nebo jinak, a tím, že odmítnou předpoklad, že nejlepším zájmem dítěte je zůstat na území určitého členského státu;

15.  zdůrazňuje, že jedním z důvodů, proč jsou přeshraniční případy právně náročné, je odlišná vnitrostátní terminologie, jako jsou rozdíly v požadavcích na minimální věk v jednotlivých členských státech, které mohou vést k rozdílnému zacházení s dítětem podle rozdílných věkových kritérií, nebo různé úlohy právního zástupce dítěte v řízeních týkajících se dětí;

16.  naléhavě vyzývá členské státy, aby respektovaly právo každého dítěte na udržování osobního a přímého kontaktu s každým rodičem, není-li to ovšem v rozporu s nejlepším zájmem dítěte, bez ohledu na rodinnou strukturu nebo biologickou příbuznost; zdůrazňuje, že tato práva by měla být dodržována navzdory omezujícím opatřením souvisejícím s onemocněním COVID-19;

17.  vyzývá členské státy, aby účinně vymáhaly rozsudky v přeshraničních rodinných sporech týkajících se dětí v souladu s platnými právními předpisy EU a rozsudky Soudního dvora, zejména v případech týkajících se přeshraničních únosů dětí jedním z rodičů, ale také rozluky, rozvodu, péče o dítě, adopce a pěstounské péče a rozhodnutí týkajících se uznání rodičovství, včetně párů stejného pohlaví, a aby vždy zohledňovaly nejlepší zájmy dítěte v souladu s článkem 24 Listiny;

18.  vyzývá členské státy, aby řádně prováděly nová pravidla a povinnosti dle nařízení Rady (EU) 2019/1111 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí(11); zdůrazňuje význam výměny informací mezi vnitrostátními soudy v přeshraničních případech a naléhavě vyzývá Komisi, aby za tímto účelem spolupracovala s členskými státy, aby pečlivě sledovala správné provádění nařízení a aby neprodleně reagovala na případy, kdy tomu tak není;

19.  připomíná, že cílem přepracovaného znění nařízení Brusel IIa bylo chránit práva dítěte vyjasněním pravidel, zkrácením přeshraničních řízení týkajících se dětí prostřednictvím pevně stanovených lhůt a zrušením doložky vykonatelnosti, i posílením užší spolupráce mezi ústředními orgány a výměnou informací v přeshraničních případech; vyzývá v této souvislosti členské státy, aby poskytly náležité lidské a finanční zdroje s cílem usnadnit účinné provádění tohoto nařízení;

20.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily náležitá školení o nových pravidlech pro ústřední orgány, soudce a další právní odborníky zapojené do přeshraničních sporů, a to i na téma výslechu dítěte a možného využití mediace v těchto případech; zdůrazňuje, že tato odborná příprava by měla zajistit dostatečnou úroveň znalostí a odborných znalostí v oblasti přeshraničních rodinných řízení;

21.  vyzývá Komisi, aby poskytla pokyny k osvědčeným postupům pro přepracované znění nařízení Brusel IIa;

22.  vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je třeba, aby právní předpisy EU harmonizovaly procesní záruky pro děti v přeshraničních řízeních v oblasti rodinného práva;

23.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby finanční náklady na řízení a dodatečné náklady spojené s přeshraničními případy nebyly překážkou přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanskoprávních, správních a rodinných věcech týkajících se dětí; vyzývá členské státy, aby poskytovaly a zpřístupňovaly informace o možné právní pomoci v takových případech;

24.  konstatuje, že Spojené království se již neúčastní spolupráce podle nařízení Brusel IIa a nařízení o vyživovací povinnosti; vyzývá Komisi, aby urychleně posoudila nejvhodnější prostředky, včetně dvoustranného nástroje, pro řešení stávající právní nejistoty mezi EU a Spojeným královstvím v oblasti občanskoprávních, správních a rodinných řízení týkajících se dětí;

25.  vítá oznámení Komise, že předloží legislativní návrh, který usnadní vzájemné uznávání rodičovství mezi členskými státy;

26.  vyzývá v této souvislosti Komisi, aby řádně zohlednila usnesení Parlamentu ze dne 2. února 2017 o přeshraničních aspektech osvojení, včetně jeho přílohy, která se zabývá přijetím nařízení o přeshraničním uznávání rozhodnutí o osvojení s cílem vytvořit jasný právní rámec a poskytnout rodinám nezbytnou právní jistotu, že příkaz k osvojení legálně vydaný v jednom členském státě bude uznán v jiném členském státě;

27.  vyzývá Komisi a Radu, aby Parlament řádně informovaly a zahrnuly jej do každého nového nebo revidovaného legislativního návrhu v oblasti přeshraničního občanského a rodinného práva, neboť tato pravidla přímo ovlivňují život a blaho občanů EU a především dětí;

28.  domnívá se, že Haagská úmluva z roku 1980 je zásadním nástrojem pro zajištění nejlepšího zájmu dítěte v případech mezinárodních únosů dětí a že přistoupení nových zemí k této úmluvě musí EU uvítat; vybízí proto Komisi, aby urychleně pokročila ve svém hodnocení přistoupení nových zemí, a vyzývá členské státy, aby neváhaly s jejich přijetím;

29.  opakuje svou výzvu k posílení mezinárodní spolupráce mezi členskými státy a se třetími zeměmi, zejména s Japonskem, s cílem provádět veškeré mezinárodní právní předpisy týkající se ochrany dětí, tak aby děti byly chráněny před neblahým vlivem únosů rodiči;

30.  vyzývá Komisi, aby nadále rozšiřovala výzkum a shromažďování údajů v oblasti soudnictví vstřícného k dětem, jakož i příslušných osvědčených postupů v členských státech; vyzývá Komisi a členské státy, aby shromažďovaly údaje o přeshraničních občanskoprávních sporech týkajících se dětí, jako je péče o dítě, styk s dítětem a únos dítěte jedním z rodičů; vyzývá Komisi, aby tyto údaje zahrnovala do srovnávacího přehledu EU o soudnictví;

Mediace ve sporech týkajících se dětí

31.  vyzývá Komisi, aby předložila nový návrh nařízení o přeshraniční mediaci doprovázený důkladným posouzením dopadů, který by měl stanovit pokyny pro přeshraniční postup, pravidla pro uznávání a vymáhání dohod, jež byly zprostředkovány, požadavky na zavedení evropského osvědčení pro mediátory s cílem zajistit kvalitu odborných znalostí v přeshraničních případech a společné normy pro přeshraniční smlouvy o mediaci; domnívá se, že tyto společné normy by měly zajistit dodržování pravidel důvěrnosti v každém členském státě a poskytovat stranám dostatek právních informací o koncepci, omezeních a důsledcích mediace;

32.  vyzývá Komisi a členské státy, aby i nadále podporovaly stávající sítě mediátorů v přeshraničních rodinných sporech;

33.  vyzývá členské státy, aby zřídily úřady připravující na mediační postup s cílem poskytnout rodičům a dětem veškeré informace, které potřebují ohledně vedení mediace a jejích možných nákladech a přínosech, a zejména pro děti samotné, jejich práva a dobré životní podmínky; zdůrazňuje, že některé členské státy již takové úřady zřídily nebo se o to snaží;

34.  zdůrazňuje, že mediace může být účinným nástrojem na ochranu nejlepšího zájmu dítěte v případech přeshraničních únosů dětí jedním z rodičů; poukazuje v této souvislosti na osvědčené postupy a využívání „modelu mediátorů při soudních řízeních“, který využívají některé členské státy s cílem dosáhnout smírného a mimosoudního řešení přeshraničních rodinných sporů;

35.  vyzývá členské státy k zajištění toho, aby během celého mediačního řízení měly děti možnost hovořit s kvalifikovanou a nezávislou osobou, která jim bude moci poskytovat informace a podporu uzpůsobené jejich věku;

36.  vyzývá členské státy, aby rodičům s omezenými finančními prostředky usnadnily přístup k právní pomoci za účelem mediace v případech přeshraničních rodinných sporů;

37.  zdůrazňuje, že je třeba prozkoumat možnost využití online nástrojů při mediaci, včetně videokonferencí, v případě sporů na velké vzdálenosti nebo sporů ovlivněných mimořádnými okolnostmi, jako je pandemie COVID-19;

38.  vyzývá členské státy, aby aktivně podporovaly dobrovolnou mediaci v rodinných záležitostech týkajících se dětí, a to i prostřednictvím změn právních předpisů;

39.  vyzývá členské státy, aby stanovily jednoduchá, rychlá a cenově dostupná pravidla, díky nimž se zprostředkovávané dohody mezi rodiči stanou právně závaznými a vymahatelnými;

o
o   o

40.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a vládám a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.
(2) Úř. věst. L 7, 10.1.2009, s. 1.
(3) Úř. věst. L 136, 24.5.2008, s. 3.
(4) Úř. věst. L 156, 5.5.2021, s. 21.
(5) Úř. věst. L 156, 5.5.2021, s. 1.
(6) Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 14. prosince 2021, V. M. A. v. Stolična obština, rajon „Pančarevo“, C-490/20, ECLI:EU:C:2021:1008.
(7) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 14.
(8) Úř. věst. C 474, 24.11.2021, s. 146.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2021)0406.
(10) Například Kindbehartiger v Nizozemsku nebo „Ohrožená mládež“ ve Flandrech.
(11) Úř. věst. L 178, 2.7.2019, s. 1.

Poslední aktualizace: 26. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí