Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2226(BUI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0062/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0062/2022

Συζήτηση :

PV 05/04/2022 - 5
CRE 05/04/2022 - 5

Ψηφοφορία :

PV 05/04/2022 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0106

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 205kWORD 69k
Τρίτη 5 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο
Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III
P9_TA(2022)0106A9-0062/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2022 σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023, τμήμα III – Επιτροπή (2021/2226(BUI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης(1) («δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027(2) («κανονισμός για το ΠΔΠ»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση ειδικών προγραμμάτων και την προσαρμογή των βασικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση επανεισροών από την Επενδυτική Διευκόλυνση ΑΚΕ προς όφελος του Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση αποδεσμευμένων κεφαλαίων σε σχέση με το ερευνητικό πρόγραμμα(5),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη μεταχείριση των εξόδων των τόκων και των επιστροφών του NGEU στο ΠΔΠ 2021-2027(6),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τον δημοσιονομικό έλεγχο των νέων προτάσεων βάσει του άρθρου 122 ΣΛΕΕ που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης(7),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επαναξιολόγηση των εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό και των δανειοληπτικών και δανειοδοτικών διατάξεων του δημοσιονομικού κανονισμού(8),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2021-2027(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για κανονισμό του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027 (COM(2021)0569),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(10),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(11),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης (COM(2021)0570),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση Μέσου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19(12),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητος για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης(13),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ), που διακηρύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, της 4ης Μαρτίου 2021, και τη διακήρυξη του Πόρτο για τις κοινωνικές υποθέσεις που εγκρίθηκε από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Μάιο του 2021,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζονται το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη διαμόρφωση της πολιτικής για την ψηφιακή εκπαίδευση(14),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2021, με τίτλο «Ψηφιακή Πυξίδα 2030: η ευρωπαϊκή οδός για την ψηφιακή δεκαετία» (COM(2021)0118),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία(15),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας(16) («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα»),

–  έχοντας υπόψη τις ειδικές εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη γη και σχετικά με τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών (COP21) της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας(17),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 10/2021 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26ης Μαΐου 2021 με θέμα «Συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό της ΕΕ: καιρός τα λόγια να γίνουν πράξη»,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022(18) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2023 (07218/2022),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων,

–  έχοντας υπόψη τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τις επιστολές της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Αλιείας και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0062/2022),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε σειρά ψηφισμάτων, το Κοινοβούλιο συνέστησε σε όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν τουλάχιστον το 2 % της χρηματοδότησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και τουλάχιστον το 10 % στην εκπαίδευση, και να διαθέσουν τουλάχιστον το 5 % των πόρων τους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) υπό επιμερισμένη διαχείριση για τη στήριξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για τα Παιδιά·

Προϋπολογισμός 2023: διατήρηση της ανάκαμψης όλων σε τροχιά

1.  επισημαίνει ότι, παρά τα ενθαρρυντικά σήματα που δημιουργούν προσδοκίες για περαιτέρω ανάπτυξη το 2022, η αβεβαιότητα στις οικονομικές προοπτικές παραμένει, υπό το φως παραγόντων όπως η διαταραχή της αλυσίδας εφοδιασμού, οι υψηλές τιμές ενέργειας, ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19, καθώς και οι συνέπειες της εισβολής στην Ουκρανία· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2023 θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομίας της Ένωσης και της ανταγωνιστικότητάς της, καθώς και στην οικοδόμηση της κοινής ανθεκτικότητάς μας, τη συμβολή στην επιτυχή υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της δίκαιης μετάβασης, ώστε να μην μείνει κανείς στο περιθώριο, και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής ως ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους της ανάκαμψης, παράλληλα με την αντιμετώπιση γεωπολιτικών προκλήσεων·

2.  δεσμεύεται, ως εκ τούτου, να εργαστεί για την έγκριση ενός μελλοντοστραφούς προϋπολογισμού που θα ανταποκρίνεται στις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, για τη διασφάλιση μιας ισχυρότερης Ένωση Υγείας, την εξασφάλιση της επιτυχίας της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, και την προώθηση μια δίκαιης, συμπεριληπτικής, βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης, μεταξύ άλλων με αυξημένη στήριξη για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την προαγωγή του κράτους δικαίου, των αξιών της ΕΕ, και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της εφαρμογής τους, τη συμβολή στην αύξηση των ευκαιριών για όλους, και ιδίως για τους νέους σε ολόκληρη την Ένωση, και τη διασφάλιση μιας πιο ισχυρής Ένωσης για τους πολίτες της και σε παγκόσμιο επίπεδο·

3.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ ως βασικής επενδυτικής πολιτικής της Ένωσης και ενός από τους ακρογωνιαίους λίθους μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψης, και επισημαίνει τη μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της και τη συμβολή της στην εναρμονισμένη ανάπτυξη, συνολικά, της ΕΕ, των κρατών μελών της και των περιφερειών της· επισημαίνει ότι το 2023 θα είναι το τελικό έτος εφαρμογής των ενωσιακών προγραμμάτων από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (ΠΔΠ), ειδικά αυτών με επιμερισμένη διαχείριση στο πλαίσιο της συνοχής, καθώς και το έτος που θα αρχίσει η επιτάχυνση της εφαρμογής των νέων προγραμμάτων· προσδοκά συνεπώς ότι τούτο θα αντικατοπτριστεί στη σημαντική αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του ενωσιακού προϋπολογισμού για το 2023·

4.  επισημαίνει το γεγονός ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα αρχίσει να ισχύει από το 2023· υπενθυμίζει ότι η ΚΓΠ και η κοινή αλιευτική πολιτική έχουν κεντρική θέση στο επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης, καθώς διασφαλίζουν οικονομικά προσιτά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα και επισιτιστική ασφάλεια σε όλους τους Ευρωπαίους· επισημαίνει επίσης τη σημασία της ορθής λειτουργίας των γεωργικών αγορών, της βιώσιμης ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, των σταθερών και αποδεκτών εσόδων για τους γεωργούς και τους αλιείς, της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας, καθώς και της ανανέωσης των γενεών των γεωργών· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη γεωργία μικρής κλίμακας, στους νέους γεωργούς και στις μικρές αλιευτικές επιχειρήσεις με τη βέλτιστη αξιοποίηση όλων των συναφών ενωσιακών προγραμμάτων· επισημαίνει ότι μια σειρά γεωργικών τομέων έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19, τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και από άλλες κρίσεις·

5.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να απορροφήσουν τα κράτη μέλη όλους τους διαθέσιμους πόρους από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έως το τέλος του 2023 και καλεί την Επιτροπή να στηρίξει εν προκειμένω τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους, ενώ το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στην επίβλεψη και τη διαφανή αξιολόγηση της διαδικασίας· υπενθυμίζει, επιπλέον, τη σημασία της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή και την παρακολούθηση των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ·

Μια ισχυρότερη Ένωση Υγείας

6.  υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 έχει θέσει τα συστήματα δημόσιας υγείας υπό πρωτόγνωρες πιέσεις και έχει επιδεινώσει τις υπάρχουσες προκλήσεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεραιότητα που δίνεται στην πολιτική της Ένωσης για την υγεία και επισημαίνει το πρόγραμμα EU4Health και την ομάδα «Υγεία» στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός για τις δραστηριότητες ετοιμότητας της Αρχής για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) προέρχεται από τα εν λόγω προγράμματα και από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, και εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη άλλων σημαντικών στόχων στον τομέα της υγείας που έχουν συμφωνηθεί από τους νομοθέτες· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη παροχής νέων πόρων στην HERA· υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της HERA από το Κοινοβούλιο· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Ιατρικού Σώματος στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμβάλουν σε αυτό με περαιτέρω πόρους· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, με ενισχυμένο προσανατολισμό σε δράσεις που δίνουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες, όπως είναι, για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου ή τα προγράμματα εμβολιασμού κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)·

7.  αναγνωρίζει τη σημασία άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για την παροχή επενδύσεων και στήριξης για την πρόληψη κρίσεων στον τομέα της υγείας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων και των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης· τονίζει την ανάγκη ευθυγράμμισης μεταξύ των εν λόγω δραστηριοτήτων και άλλων προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος EU4Health, με παράλληλη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι ενημερωτικές εκστρατείες για τον εμβολιασμό σε όλα τα κράτη μέλη και πέραν αυτών· υπενθυμίζει περαιτέρω τη σημασία της σταθερής εφαρμογής και της πρόσβασης σε τεχνική βοήθεια για τα κράτη μέλη με χαμηλή διοικητική ικανότητα· τονίζει ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί και φορείς στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται και να στελεχώνονται επαρκώς, μεριμνώντας για πρόσθετη ενίσχυση, αν είναι αναγκαία·

Εξασφάλιση της επιτυχίας της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

8.  αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και της φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση θα απαιτήσουν σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να γεφυρωθεί το επενδυτικό κενό για τη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης που έχει εντοπίσει η Επιτροπή και να επιτευχθούν οι δεσμευτικοί στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ υψηλότερο· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των προσπαθειών για μια δίκαιη μετάβαση προς μια πιο πράσινη, βιώσιμη, πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική Ένωση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και ότι απαιτούνται περαιτέρω χρηματοδοτικές προσπάθειες· υπογραμμίζει ειδικότερα την ανάγκη παροχής επαρκών χρηματοδοτικών πόρων ώστε να μπορεί η Ένωση να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της, μεριμνώντας ταυτόχρονα ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο· επιμένει ότι η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας θα εξαρτηθεί επίσης από τη χρηματοδότηση που θα δοθεί, οπότε ζητεί να καλύψουν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης κατά προτεραιότητα τις περιφέρειες, τους τομείς και τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την πράσινη μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών· τονίζει την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη δική τους επιχειρηματική μετάβαση προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση·

9.  υπενθυμίζει την ανάγκη παροχής φιλόδοξων πόρων για προγράμματα που στηρίζουν τη δράση για το κλίμα, τη βιοποικιλότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το LIFE, και την ανάγκη να επιταχυνθεί και να εφαρμοστεί πλήρως ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, μεταξύ άλλων με την παροχή περαιτέρω τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη των κρατών μελών στο έργο αυτό· υπενθυμίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι δαπάνες της Ένωσης συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της ετοιμότητας για φυσικές καταστροφές, ιδίως μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, καθώς και στην ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας· αναμένει από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της, που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό του 2022, να ενισχύσει τον οργανισμό στον τομέα αυτό, ιδίως υπό το φως του κεντρικού ρόλου του στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % και της συναφούς υποβολής εκθέσεων· εκφράζει, επιπλέον, τη βαθιά του ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη έλλειψη ανθρώπινων πόρων σε ορισμένες υπηρεσίες της Επιτροπής και, ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να διασφαλίσει επαρκή επίπεδα πόρων και στελέχωσης· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να τηρούν την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» ώστε να διασφαλίσουν την απαραίτητη σύγκλιση μεταξύ στόχων πολιτικής και μέγιστης αποδοτικότητας των δαπανών κατά τη διάρκεια της μετάβασης και κατόπιν αυτής·

10.  τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία σε πράσινες τεχνολογίες, διαδικασίες και δεξιότητες, μεταξύ άλλων με σκοπό να αποκτήσει η Ένωση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη μελλοντική οικονομία μηδενικών εκπομπών, και επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», στο πλαίσιο αυτό· θεωρεί απαραίτητο να λάβουν επαρκή στήριξη οι ΜΜΕ για να αναβαθμιστεί ο ρόλος τους στην έρευνα και την καινοτομία· θεωρεί ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για να εκσυγχρονίσει και να συνδέσει τις υποδομές μεταφορών και ενέργειας που διαθέτει και να αυξήσει τη βιωσιμότητά τους, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία της ΕΕ και αναπτύσσοντας περαιτέρω την Ενεργειακή Ένωση μέσω της διασυνδεσιμότητας μεταξύ των κρατών μελών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τον ΜΣΕ· τονίζει περαιτέρω τη σημασία του διαστημικού προγράμματος της ΕΕ·

11.  λαμβάνει υπό σημείωση τις νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή για μία πράξη για τα μικροκυκλώματα και ένα πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας· υπενθυμίζει την αρχή ότι τα νέα προγράμματα δεν θα πρέπει να δημιουργούνται εις βάρος των υφιστάμενων και επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους· προτίθεται να εξετάσει προσεκτικά τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτάσεων και τον αντίκτυπό τους στη διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2023·

12.  θεωρεί απαραίτητο για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης να ψηφιοποιηθεί περαιτέρω η οικονομία και ο δημόσιος τομέας· πιστεύει ότι η επιτυχής ψηφιακή μετάβαση απαιτεί σημαντικές προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές μέσω του ψηφιακού σκέλους του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και στήριξη σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ενωσιακή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη»· επισημαίνει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων με την προώθηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη για εργαλεία επαγγελματικού αναπροσανατολισμού· επισημαίνει τη σημασία της εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης και ευθυγράμμισης μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ με σκοπό τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επιτάχυνση της διείσδυσης ρηξικέλευθων τεχνολογιών και καινοτομιών στην αγορά, και για να δοθεί η δυνατότητα στην οικονομία και τον δημόσιο τομέα της Ευρώπης να βρεθούν στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής μετάβασης και ανταγωνιστικότητας·

13.  αναγνωρίζει τη συμβολή των χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ένωσης στην οικονομική ανάκαμψη, την καταπολέμηση της ανεργίας και την τόνωση των επενδύσεων, και ιδίως στη στήριξη των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων· υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ παραμένουν η ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης· επισημαίνει το InvestEU, το σκέλος του για τις ΜΜΕ και τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ που πλήττονται από την πανδημία να λάβουν κεφαλαιακή στήριξη στο πλαίσιο του προγράμματος· τονίζει την ανάγκη να προωθηθεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς μέσω επαρκούς χρηματοδότησης προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη ψηφιακών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, να βελτιωθεί η πρόσβαση στις αγορές, να αξιοποιηθεί το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες και να επεκταθούν περαιτέρω οι ευκαιρίες δημιουργίας και επέκτασης νεοφυών επιχειρήσεων·

14.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς όσους εργάζονται σε τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία, ιδίως στους τομείς του τουρισμού, της φιλοξενίας και του πολιτισμού και της δημιουργίας· επισημαίνει ότι οι εν λόγω τομείς αποτελούν σημαντικό πυλώνα της οικονομίας της Ένωσης και απασχολούν σημαντικό μερίδιο του εργατικού δυναμικού της, ιδίως σε ΜΜΕ· θεωρεί ότι οι εν λόγω τομείς θα πρέπει να επωφελούνται από μεγαλύτερη στήριξη από τα κράτη μέλη και την Ένωση, μεταξύ άλλων μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ζητεί πρόσθετα μέτρα για τους εν λόγω τομείς και επαρκή χρηματοδότηση για τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ· επιμένει ότι, εάν το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (NEB) μετατραπεί σε πιο μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία ή πρόγραμμα, θα απαιτηθούν νέοι πόροι· επαναλαμβάνει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα του Κοινοβουλίου για ένα ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ για τον τουρισμό·

Προώθηση του κράτους δικαίου, των αξιών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ και της εφαρμογής τους

15.  θεωρεί απαραίτητο για την αξιοπιστία της Ένωσης να διασφαλίζεται η ορθή χρήση των κονδυλίων της Ένωσης και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης· τονίζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ του σεβασμού στο κράτος δικαίου και της αποτελεσματικής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης: θεωρεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2092 περί γενικού καθεστώτος αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ένωσης θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως και πλήρως, όπως ζήτησε επανειλημμένως το Κοινοβούλιο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη εφαρμόσει τον κανονισμό, παρά το γεγονός ότι τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, και υπογραμμίζει την πλήρη συμμόρφωση του κανονισμού με τις Συνθήκες της ΕΕ, όπως επιβεβαιώθηκε από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 2022(19)· αναμένει από την Επιτροπή να ενεργοποιήσει χωρίς καθυστέρηση το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για τα κράτη μέλη στα οποία έχουν ήδη αποσταλεί ενημερωτικές επιστολές, όπως απαιτείται από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού· πιστεύει ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι σε οργανισμούς και φορείς σε αυτόν τον τομέα, και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ειδικότερα λόγω του αυξανόμενου φόρτου εργασίας τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δαπανών του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας·

16.  τονίζει ότι το κράτος δικαίου προστατεύει τις άλλες θεμελιώδεις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ένωση και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη σημαντική επιδείνωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της διάκρισης των εξουσιών, της καταπολέμησης της διαφθοράς και της ανεξαρτησίας και ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης σε ορισμένα κράτη μέλη· τονίζει τη σημασία του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», ιδίως για την προστασία και προώθηση δικαιωμάτων και αξιών κατοχυρωμένων στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς και για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της συμμετοχής και της αγωγής των πολιτών, καθώς και ανοικτών, βασισμένων στα δικαιώματα, δημοκρατικών, ισότιμων και συμπεριληπτικών κοινωνιών· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί φιλόδοξο επίπεδο πόρων σε αυτό το πρόγραμμα· υπενθυμίζει ότι η δικαστική συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών είναι κλειδί για την ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ένωση· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»·

Περισσότερες ευκαιρίες για όλους και ιδίως για τους νέους σε ολόκληρη την Ένωση

17.  αναγνωρίζει ότι η κρίση COVID-19 είχε σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στους νέους, στις προοπτικές απασχόλησής τους, στις συνθήκες εργασίας και στην ψυχική υγεία τους, πράγμα που οδήγησε σε χαμένες ευκαιρίες, μειωμένες προοπτικές και διεύρυνση του εκπαιδευτικού χάσματος· επισημαίνει τη σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο αυτό· πιστεύει ακράδαντα ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να εστιάζει, μεταξύ άλλων, στη νεολαία, προκειμένου να αξιοποιήσει τη δυναμική του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, προβλέποντας συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές που θα συνεχιστούν το 2023· τονίζει τη σημασία του Erasmus+ και υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία που θα έχει η διασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για το εν λόγω πρόγραμμα, με την αδιαμφισβήτητη επιτυχία στη διεύρυνση των ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εύρεσης εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση και το οποίο έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα· θεωρεί ότι θα πρέπει να καταστεί πιο συμπεριληπτικό και να προσφέρει μεγαλύτερες ευκαιρίες και ισότιμη πρόσβαση σε όλους, ιδίως σε άτομα από μειονεκτικά περιβάλλοντα και από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

18.  τονίζει ότι πρέπει να εξευρεθούν βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση των διαρθρωτικών δημογραφικών προκλήσεων, καθώς και για τον μετριασμό της διαρροής εγκεφάλων στις αγροτικές, απομακρυσμένες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της ΕΕ· τονίζει ότι χρειάζονται οικονομικοί πόροι για να αναζωογονηθούν οι περιοχές που πλήττονται από τη μείωση του πληθυσμού και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τοπικές θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε αυτές τις περιοχές· εξαίρει τον ζωτικό ρόλο του ενωσιακού προϋπολογισμού, καθώς συνεισφέρει στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ενισχύει τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνικές δράσεις, εντείνει τον κοινωνικό διάλογο και δίνει σε όλους πρόσβαση σε ζωτικές μείζονες υπηρεσίες όπως υγειονομική περίθαλψη, κινητικότητα, κατάλληλη διατροφή και αξιοπρεπή στέγαση·

19.  επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο βοηθά τους νέους να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία σε άλλο κράτος μέλος, αυξάνοντας έτσι την απασχολησιμότητά τους και τις ευκαιρίες ζωής τους· υπενθυμίζει τη σημασία της κατάλληλης χρηματοδότησης των ενωσιακών δράσεων και των δραστηριοτήτων για τους νέους και τα παιδιά, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του ΕΚΤ+, του ReactEU και του ΜΑΑ· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης για τη θέσπιση Ευρωπαϊκής Εγγύησης για Παιδιά και την ενίσχυση του προγράμματος «Εγγυήσεις για τη Νεολαία»·

20.  υπενθυμίζει ότι η πανδημία έχει επηρεάσει επίσης σοβαρά τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας· επιμένει ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να παρέχει επαρκή στήριξη στους πλέον ευάλωτους μεταξύ τους και να προστατεύει την ευημερία, την αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους· σημειώνει ότι το Erasmus+ προσφέρει ευκαιρίες σε ενήλικες και ηλικιωμένους και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι θα επωφελούνται ευρύτερα από αυτό· επισημαίνει τον ρόλο του προϋπολογισμού της ΕΕ στη διασφάλιση της πρόσβασης των ηλικιωμένων σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κινητικότητα και ευκαιρίες εθελοντισμού· καλεί την ΕΕ να εξορθολογίσει και να εντείνει τις δράσεις της για τους ηλικιωμένους εντός ενός συνεκτικού πλαισίου που θα συνδέεται με τη χρηματοδότηση από προγράμματα της ΕΕ·

Μια ισχυρότερη Ένωση για τους πολίτες της και στον κόσμο

21.  καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη, απρόκλητη και αδικαιολόγητη εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και όλες τις απόπειρες αποσταθεροποίησης των εταίρων της ΕΕ στην Ανατολική Γειτονία, καθώς και τη συμμετοχή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση· υπογραμμίζει την ανάγκη να παραμείνει η Ένωση ενωμένη και ζητεί ενισχυμένη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο· παροτρύνει την Ένωση να εγγυηθεί σημαντική χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών συνεπειών της τρέχουσας κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της στήριξης για την ανάπτυξη ανθρωπιστικών μέτρων και μέτρων ετοιμότητας για την υποδοχή προσφύγων στα κράτη μέλη και στην Ανατολική Γειτονία· υπενθυμίζει ότι η σταθερότητα της Ένωσης εξαρτάται επίσης από τη σταθερότητα της γειτονίας της·

22.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κινητοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη της Ουκρανίας· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη· καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο έγκαιρες και διαφανείς εκθέσεις και πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν περαιτέρω επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία σε συνεργασία με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις του ΟΗΕ και άλλες διεθνείς οργανώσεις εταίρους· τονίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, τις μειονότητες, τις γυναίκες και τα παιδιά, δεδομένου ότι πλήττονται ιδιαίτερα σε καταστάσεις συγκρούσεων και χρειάζονται ειδική προστασία και στήριξη· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να διασφαλίσει την παροχή στήριξης στο πλαίσιο των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως σε σχέση με τις κοινωνικές και ιατρικές υπηρεσίες και την εκπαίδευση·

23.  επαναλαμβάνει την αταλάντευτη υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις χώρες αυτές, ιδίως τη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στην παροχή προσωρινού καταφυγίου σε πρόσφυγες από την Ουκρανία· επαναλαμβάνει την ανάγκη για αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ουκρανία που έχουν αφιχθεί στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, σε άλλα κράτη μέλη·

24.  αναγνωρίζει τη σημασία των κυρώσεων και της ενότητας της Ένωσης στην επιβολή τους και καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να διευκολύνει τα μέσα και τους τρόπους αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών τους για την ΕΕ·

25.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της πολιτικής διεύρυνσης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκούς χρηματοδότησης στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και στις χώρες της Ανατολικής και Νότιας Γειτονίας, ιδίως σε εκείνες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, για τη στήριξη ολοκληρωμένων πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και του κράτους δικαίου, καθώς και για τη συμβολή στην ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 και τις μακροπρόθεσμες οικονομικές συνέπειές της· εξαίρει τη σημασία που έχει η επαρκής χρηματοδοτική στήριξη για τεχνική βοήθεια ώστε να βελτιωθεί η απορρόφηση των ενωσιακών κονδυλίων στις εν λόγω περιφέρειες·

26.  αναμένει ότι το άσυλο και η μετανάστευση θα παραμείνουν κορυφαίες προτεραιότητες του θεματολογίου της ΕΕ και πέραν της συνεχιζόμενης κρίσης· επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο να παρέχεται συνεχής χρηματοδοτική στήριξη για την υποδοχή, την καταγραφή, την εξέταση και την ένταξη των αιτούντων άσυλο, και να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για τους ειδικούς στόχους του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου· τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και στον επιμερισμό των ευθυνών, δηλαδή στη μη δυσανάλογη επιβάρυνση ορισμένων κρατών μελών, στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προώθηση της ένταξης, τη δημιουργία ενός πλαισίου για τη νόμιμη μετανάστευση, όπως έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και τη βελτίωση των συστημάτων για την αποτελεσματική, ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των προσώπων και τις οικειοθελείς επιστροφές, σύμφωνα με τις αξίες και τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, επαρκή χρηματοδότηση για το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων προκειμένου να ενισχυθούν τα συστήματα διαχείρισης των συνόρων·

27.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι δεν περιλαμβάνονται δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ (μεταξύ άλλων ανάδοχοι ή υπεργολάβοι, συμμετέχοντες σε εργαστήρια ή μαθήματα κατάρτισης, ή τρίτα μέρη) στους καταλόγους προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα της ΕΕ·

28.  τονίζει ότι η Ένωση χρειάζεται επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση μεγάλων κρίσεων καθώς και μακροχρόνιων προκλήσεων στη γειτονία της και σε ολόκληρο τον κόσμο, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι το ανώτατο όριο του τομέα 6 είναι ήδη υπερβολικά χαμηλό και ότι είναι απολύτως απαραίτητη η αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ώστε να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τον καίριο ρόλο τους στην προώθηση της βιώσιμης και δημοκρατικής ανάπτυξης και των πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, στην προστασία του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη στήριξη των εκλογικών διαδικασιών και στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και κλιματικών προκλήσεων και των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· επισημαίνει την ανάγκη παροχής συνεχούς στήριξης στους πρόσφυγες, ιδίως στην Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή και την ανάγκη απόκρισης στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν θα πρέπει να αποτελεί τη μοναδική πηγή χρηματοδότησης· ζητεί το 2023 να χορηγηθεί φιλόδοξη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ώστε να μπορέσει να παράσχει επαρκή στήριξη για την περιφερειακή σταθερότητα και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των Παλαιστίνιων προσφύγων· τονίζει τη σημασία του προγράμματος ανθρωπιστικής βοήθειας και σημειώνει ότι οι πόροι δεν αυξάνονται σύμφωνα με τις πρωτοφανείς υψηλές ανάγκες· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατεθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση και τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανθρωπιστική τους βοήθεια·

29.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η Ένωση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή μέσα για να αντιδρά σε απρόβλεπτες εξελίξεις εντός και εκτός της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διενεργήσει εις βάθος ανάλυση των διαφόρων επιπτώσεων των υφιστάμενων προκλήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη και του αντικτύπου τους στη διαδικασία του προϋπολογισμού του 2023, καθώς και σε ολόκληρο το ΠΔΠ 2021-2027, και να αξιολογήσει πότε θα ήταν σκόπιμη η αναθεώρηση του ΠΔΠ·

30.  θεωρεί ότι η τελευταία έξαρση των λοιμώξεων από τη νόσο COVID-19 αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον εμβολιασμό ολόκληρου του κόσμου· υπενθυμίζει τη συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2022 για επανεξέταση της εξέλιξης της αντίδρασης στην πανδημία έως τα τέλη Ιουνίου του 2022, συγκεκριμένα, όσον αφορά τους διεθνείς εμβολιασμούς, και για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

31.  τονίζει την αυξανόμενη ανάγκη επαρκούς χρηματοδοτικής στήριξης για την ασφάλεια και την άμυνα της Ένωσης, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, το οποίο στηρίζει την έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της άμυνας· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας ανάπτυξης και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και για τη βελτίωση της στρατιωτικής κινητικότητας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, να ενισχυθεί η σταθερότητα στη γειτονία της ΕΕ και πέραν αυτής, και να αντιμετωπιστούν οι υβριδικές απειλές και οι απειλές στον κυβερνοχώρο· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα αυξήσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας· ζητεί περαιτέρω επαρκή χρηματοδότηση για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας·

32.  υποστηρίζει σθεναρά τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών για την ασφάλεια, όπως η εξάπλωση της παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο, οι εκστρατείες ψευδών ειδήσεων κατά της ΕΕ, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση και ο βίαιος εξτρεμισμός εντός της ΕΕ και των γειτονικών της χωρών· θεωρεί ότι οι χορηγήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη μεταβαλλόμενη φύση των απειλών και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα βαθύτερα αίτιά τους και να διασφαλιστεί καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών της Ένωσης στον τομέα αυτό·

33.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης στο Σένγκεν όλων των κρατών μελών, ιδίως της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας, που πληρούν όλες τις τεχνικές απαιτήσεις· θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία, η εσωτερική ασφάλεια, η προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τα θεμελιώδη δικαιώματα, η εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ είναι άρρηκτα αλληλένδετα και αμοιβαία επωφελή· θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, στελέχωση και κατάρτιση του προσωπικού για όλους τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των θεμελιωδών δικαιωμάτων, του ασύλου, της ασφάλειας, της δικαιοσύνης και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων· υπενθυμίζει ότι ο χώρος Σένγκεν αποφέρει οικονομικά οφέλη στα συμμετέχοντα κράτη·

Οριζόντια ζητήματα

34.  υπενθυμίζει ότι το κόστος χρηματοδότησης για το Μέσο Ανάκαμψης της ΕΕ (EURI) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων με σεβαστές εισπράξεις από τους νέους ιδίους πόρους, και θα πρέπει να υποστηρίζεται από αναγκαίες και έγκαιρες πιστώσεις· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά κονδύλια των προγραμμάτων δαπανών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του απρόβλεπτου χαρακτήρα του κόστους χρηματοδότησης του EURI· θεωρεί ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έχει πλήρη εξουσία να αποφασίσει για την ενίσχυση οιωνδήποτε ενωσιακών προγραμμάτων —μεταξύ άλλων στην περίπτωση που οι χρηματοπιστωτικές δαπάνες για το EURI είναι χαμηλότερες από τις αναμενόμενες· υπενθυμίζει ότι η κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής με θέμα τις χρηματοπιστωτικές δαπάνες για EURI το 2022 όπως συμφωνήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2021 κατά την περίοδο συνδιαλλαγής, ισχύει για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2022 και δεν δημιουργεί προηγούμενο· υπενθυμίζει ότι όλες οι μελλοντικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν μόνο κατά τη διάρκεια της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

35.  υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συμφώνησαν στο πλαίσιο της διοργανικής συμφωνίας σε έναν νομικά δεσμευτικό χάρτη πορείας για την εισαγωγή δέσμης νέων ιδίων πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποπληρωμή αρχικού κεφαλαίου του ενωσιακού σχεδίου ανάκαμψης και των σχετικών τόκων, χωρίς να μειωθούν οι δαπάνες προγραμμάτων ή τα επενδυτικά μέσα στο πλαίσιο του ΠΔΠ, και με παράλληλη τήρηση της αρχής της καθολικότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμη χρηματοπιστωτικών μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή στις 22 Δεκεμβρίου 2021, και περιέχει επικαιροποίηση της απόφασης για το σύστημα ιδίων πόρων(20), με τρεις νέους ιδίους πόρους: τον μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα· την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών· και μερίδιο στο εναπομένον κέρδος των μεγαλύτερων και πιο κερδοφόρων πολυεθνικών επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η προώθηση αυτής της δέσμης χρηματοπιστωτικών μέτρων έχει τεράστια σημασία· ζητεί, ως εκ τούτου, από το Συμβούλιο να τηρήσει το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την πρώτη δέσμη ιδίων πόρων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2023· προτρέπει την Επιτροπή, επιπλέον, να υποβάλει πρόταση για τη δεύτερη δέσμη των νέων ιδίων πόρων πριν από τον Δεκέμβριο του 2023, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τις αποπληρωμές που αφορούν το μέσο NGEU· υπενθυμίζει ότι το 2023 θα είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής της ειδικής προσαρμογής προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού για το ΠΔΠ·

36.  επισημαίνει ότι έχει σημειωθεί ένας απροσδόκητα υψηλός αριθμός αποδεσμεύσεων για την έρευνα (πάνω από 469 εκατομμύρια EUR), σε επίπεδο που δεν προβλεπόταν και, ως εκ τούτου, δεν καλύπτεται από τη συμφωνία για το ΠΔΠ· θεωρεί ότι όλες οι αποδεσμεύσεις για έρευνα θα πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· προτίθεται να εστιάσει τις αποδεσμεύσεις που προστίθενται στα ποσά που θα συμπεριλάβει η Επιτροπή στο σχέδιο προϋπολογισμού σε ορισμένους βασικούς τομείς·

37.  προσβλέπει στην εφαρμογή της αναθεωρημένης μεθοδολογίας παρακολούθησης του κλίματος στο σχέδιο προϋπολογισμού του 2023 σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και στην υποβολή στοιχείων σχετικά με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στην έκθεση επιδόσεων· αναμένει από την Επιτροπή να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν μια αποτελεσματική, διαφανή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την παρακολούθηση της βιοποικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2024, το 2026 και το 2027· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη όλα τα σχετικά πορίσματα και συστάσεις ώστε να επιτύχει πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τις μελλοντικές δαπάνες και να ορίσει σαφέστερη σύνδεση μεταξύ δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και του πραγματικού τους αντικτύπου, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή δεικτών εκροής και αποτελέσματος· αιτείται πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην ανάπτυξη των μεθόδων που θεσπίζονται με τη διοργανική συμφωνία· προσδοκά ότι η Επιτροπή θα συμβουλευθεί το Κοινοβούλιο, στο θέμα της μεθοδολογίας για τη βιοποικιλότητα, πριν από τη δημοσίευση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2023·

38.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μεθοδολογία για την παρακολούθηση των κοινωνικών δαπανών στον προϋπολογισμό της ΕΕ με βάση τις αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

39.  επαναλαμβάνει ότι οι γυναίκες έχουν πληγεί δυσανάλογα από την οικονομική και κοινωνική κρίση που πυροδότησε η πανδημία της νόσου COVID-19, μεταξύ άλλων λόγω της αύξησης των περιστατικών βίας με βάση το φύλο· ζητεί, ως εκ τούτου, σημαντική χρηματοδότηση για το σκέλος Daphne του προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»· ζητεί περαιτέρω χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό της ΕΕ με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, ιδίως κατά των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ+, και ζητεί από την Επιτροπή να προωθήσει μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς· ζητεί επίσης σημαντικούς πόρους για τη στήριξη της προστασίας, της προαγωγής και της καθολικής πρόσβασης στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, και τη στήριξη των υπερασπιστριών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

40.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να εφαρμόσει, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2023 μεθοδολογία, συνοδευόμενη από συστηματική συλλογή, υποβολή στοιχείων και αξιολόγηση δεδομένων καταμερισμένων με βάση το φύλο, για τη μέτρηση των δαπανών που σχετίζονται με την προώθηση της ισότητας των φύλων, καθώς και των δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών για όλους· τονίζει τη σημασία της εφαρμογής και της ενσωμάτωσης της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου ως οριζόντιας αρχής σε όλες τις δραστηριότητες, τις πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των οργανισμών και των φορέων σε αυτόν τον τομέα και την ανάγκη διασφάλισης επαρκών κονδυλίων και προσωπικού για να εκτελούν τα καθήκοντά τους· ζητεί την ταχεία εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων 2020-2025·

41.  υπενθυμίζει το ουσιαστικό έργο που επιτελούν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί· θεωρεί ότι οι οργανισμοί πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και επαρκείς πόρους ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους· υπενθυμίζει ότι τα καθήκοντα των οργανισμών εξελίσσονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες πολιτικής και τονίζει ότι οι νέες αρμοδιότητες πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχα επίπεδα νέων πόρων·

42.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2023 θα πρέπει να περιέχει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών, τόσο για την κάλυψη των νέων προγραμμάτων όσο και για την ολοκλήρωση των εν εξελίξει προγραμμάτων, μεταξύ άλλων για να διασφαλιστεί ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα παρέχει τα αναγκαία οικονομικά κίνητρα· τονίζει ότι, αντλώντας διδάγματα από προηγούμενα πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια, είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η συσσώρευση καθυστερούμενων πληρωμών κατά το δεύτερο ήμισυ της περιόδου του ΠΔΠ·

43.  θεωρεί ότι, όταν εφαρμόζονται συστάσεις της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να διατίθενται οι αναγκαίες πιστώσεις·

44.  υπογραμμίζει την αξία των δοκιμαστικών σχεδίων και των προπαρασκευαστικών ενεργειών (ΔΣ-ΠΕ) για τη δοκιμή νέων πρωτοβουλιών πολιτικής και τη δημιουργία των βάσεων για μελλοντικές δράσεις της Ένωσης· σκοπεύει συνεπώς να προτείνει δέσμη μέτρων ΔΣ-ΠΕ σύμφωνα με τις πολιτικές προτεραιότητες του και την εκτίμηση της Επιτροπής· ευελπιστεί ότι η Επιτροπή θα αξιολογήσει αμερόληπτα τις προτάσεις ΔΣ-ΠΕ βάσει νομικής και δημοσιονομικής αξιολόγησης και αναμένει να λαμβάνει ακριβείς και λεπτομερείς εξηγήσεις όταν ένα έργο θεωρείται «καλυπτόμενο» από προγράμματα και πολιτικές της ΕΕ, με συγκεκριμένα παραδείγματα των δράσεων της ΕΕ που θεωρείται ότι καλύπτουν τις προτάσεις· καλεί την Επιτροπή, επιπλέον, να διασφαλίσει ότι τα ΔΣ-ΠΕ που εγκρίνονται στον προϋπολογισμό εκτελούνται πλήρως, εγκαίρως και σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο, και αποκτούν μεγαλύτερη προβολή προκειμένου να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπός τους·

o
o   o

45.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(3) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 1.
(4) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 2.
(5) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 3.
(6) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 4.
(7) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 5.
(8) ΕΕ C 444 I της 22.12.2020, σ. 6.
(9) ΕΕ C 445 της 29.10.2021, σ. 240.
(10) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(11) ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1.
(12) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 23.
(13) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 1.
(14) ΕΕ C 494 της 8.12.2021, σ. 2.
(15) ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 2.
(16) ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2022)0052.
(18) ΕΕ L 45 της 24.02.2022, σ. 1.
(19) Αποφάσεις του Δικαστηρίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022, υπόθεση C-156/21, Ουγγαρία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ECLI:EU:C:2022:97, και υπόθεση C-157/21, Δημοκρατία της Πολωνίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ECLI:EU:C:2022:98.
(20) Απόφαση (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2053 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ (ΕΕ L 424 της 15.12.2020, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου