Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2515(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0175/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0175/2022

Συζήτηση :

PV 07/04/2022 - 4
CRE 07/04/2022 - 4

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2022 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0126

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 153kWORD 53k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο
Δικαίωμα επισκευής
P9_TA(2022)0126B9-0175/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με το δικαίωμα επισκευής (2022/2515(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών(1) («οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών(2) («οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα(3) («οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)(4), και ιδίως το παράρτημα Ι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων: οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις(7),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με το δικαίωμα επισκευής (O-000010/2022 – B9-0010/2022),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει τονίσει επανειλημμένα(8) τη σημασία να παραχωρείται στους καταναλωτές το δικαίωμα επισκευής ως βασικός πυλώνας του θεματολογίου για την κυκλική οικονομία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς θα προωθήσει μια πιο αποδοτική και βιώσιμη χρήση των πόρων, θα αποτρέψει και θα μειώσει τα απόβλητα, και θα ενθαρρύνει την εκτεταμένη χρήση και επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και τη συνεργατική οικονομία, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ευημερία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση προθέσεων της Επιτροπής για την κατάσταση της Ένωσης το 2021(9) ανακοινώνει νομοθετική πρόταση για το δικαίωμα επισκευής ως μία από τις βασικές πρωτοβουλίες για το 2022, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση αυτή θα πρέπει να εγκριθεί σε στενό συντονισμό με σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα και η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην πράσινη μετάβαση, οι οποίες συμμερίζονται τον στόχο της επίτευξης πιο βιώσιμων προϊόντων και προτύπων κατανάλωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Απριλίου 2022 με θέμα «Βιώσιμη κατανάλωση αγαθών — προώθηση της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας για τις πωλήσεις αγαθών και εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει χωριστή νομοθετική πράξη σχετικά με το δικαίωμα επισκευής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο και η οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών περιέχουν ολοκληρωμένα πλαίσια που καλύπτουν ουσιώδη στοιχεία του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, όπως όσον αφορά τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τη σύμβαση και τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με την επισκευή, την αντικατάσταση, την αποκατάσταση της συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, τη μείωση της τιμής και την καταγγελία της σύμβασης, καθώς και κανόνες σχετικά με τους βασικούς τρόπους εφαρμογής των εν λόγω μέσων έννομης προστασίας και σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79 % των πολιτών της ΕΕ πιστεύει ότι οι παρασκευαστές θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να διευκολύνουν την επισκευή των ψηφιακών συσκευών ή την αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 77 % των πολιτών της ΕΕ θα προτιμούσε να επιδιορθώνει τις συσκευές του αντί να τις αντικαθιστά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις επισκευής θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή τοπικών θέσεων εργασίας και ειδικής τεχνογνωσίας στην Ευρώπη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη να καθιερωθούν νέα και ανθεκτικότερα επιχειρηματικά μοντέλα και να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και δη οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραχώρηση, στους καταναλωτές, του δικαιώματος επισκευής θα ήταν καθοριστικής σημασίας για την προώθηση της βιομηχανικής μετάβασης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενθάρρυνση μιας νοοτροπίας επισκευής προσφέρει πηγές οικονομικών και κοινωνικών ευκαιριών όσον αφορά την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα προϊόντα ωφελούν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους καταναλωτές, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και της προσφοράς βιώσιμων αγαθών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω ορισμένων εμποδίων, οι καταναλωτές δυσκολεύονται να επιλέξουν την επισκευή, μεταξύ άλλων εξαιτίας της μη διαθεσιμότητας πληροφοριών, της έλλειψης πρόσβασης σε ανταλλακτικά, της έλλειψης τυποποίησης και διαλειτουργικότητας ή άλλων τεχνικών φραγμών, και του κόστους επισκευής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ηλεκτρονικά απόβλητα αποτελούν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ροή αποβλήτων στον κόσμο, δεδομένου ότι το 2019 απορρίφθηκαν πάνω από 53 εκατομμύρια τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων·

1.  τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό δικαίωμα επισκευής θα πρέπει να καλύπτει πτυχές του κύκλου ζωής των προϊόντων και να προσεγγίζεται από διάφορους αλληλένδετους τομείς πολιτικής, μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό των προϊόντων, τις βασικές δεοντολογικές αρχές της παραγωγής, της τυποποίησης, της πληροφόρησης των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επισήμανσης σχετικά με τη δυνατότητα επισκευής, καθώς και σχετικά με τη διάρκεια ζωής, όπου είναι δυνατόν και σκόπιμο, τα δικαιώματα και τις εγγυήσεις των καταναλωτών, και τις δημόσιες συμβάσεις·

2.  τονίζει ότι η πρωτοβουλία για το δικαίωμα επισκευής πρέπει να είναι αναλογική, τεκμηριωμένη και οικονομικά αποδοτική, και να εξισορροπεί τις αρχές της βιωσιμότητας και της προστασίας των καταναλωτών με μια άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς, προκειμένου να αξιοποιήσουν όλοι οι συμφεροντούχοι τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η πράσινη μετάβαση·

3.  τονίζει ότι ένα αποτελεσματικό δικαίωμα επισκευής θα πρέπει να παρέχει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, χωρίς να συνεπάγεται οποιαδήποτε δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση για αυτές, και θα πρέπει να εμπνέει την καινοτομία και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε βιώσιμες τεχνολογίες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς και τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών·

Σχεδιασμός προϊόντων που διαρκούν περισσότερο και μπορούν να επισκευαστούν

4.  επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει μια πρωτοβουλία για τα βιώσιμα προϊόντα, η οποία θα αναθεωρεί την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και θα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της πέραν των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων·

5.  υπενθυμίζει ότι η παρασκευή συμμορφούμενων, βιώσιμων και ασφαλών προϊόντων αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ που είναι επωφελές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει από τους παρασκευαστές να σχεδιάζουν τα προϊόντα τους κατά τρόπο ώστε να διαρκούν περισσότερο, να μπορούν να επισκευάζονται με ασφάλεια, και να είναι τα εξαρτήματά τους εύκολα προσβάσιμα και αφαιρέσιμα·

6.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται ότι οι τελικοί χρήστες και οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών επισκευής έχουν καλύτερη πρόσβαση σε ανταλλακτικά και εγχειρίδια χρήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και με εύλογο κόστος, για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις απαιτήσεις ανθεκτικότητας και επισκευής σε μελλοντική οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυθούν διεξοδικά οι απαιτήσεις ανά προϊόν ώστε να διασφαλιστεί ότι επιλέγεται η πλέον κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό απαίτηση, και σημειώνει ότι, για παράδειγμα, για ορισμένα προϊόντα ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός θα διευκολύνει τις επισκευές και θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, ενώ για άλλα προϊόντα ο δομοστοιχειωτός σχεδιασμός ή η υποχρέωση διασφάλισης της δυνατότητας επισκευής ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ανθεκτικότητα·

8.  επισημαίνει ότι το 2019 εγκρίθηκαν ορισμένα εκτελεστικά μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό, με τα οποία θεσπίστηκαν υποχρεωτική χρονική περίοδος για την παροχή ανταλλακτικών και μέγιστοι χρόνοι παράδοσης, καθώς και απαιτήσεις σχεδιασμού για την απο/συναρμολόγηση των εξαρτημάτων· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω μέτρων σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των μη συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους·

9.  υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης για όλους τους παράγοντες του τομέα επισκευών είναι καίριας σημασίας ώστε να παρέχεται στους καταναλωτές ευρύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες επισκευής· επιμένει, επομένως, ότι ένα κατάλληλο «δικαίωμα επισκευής» θα πρέπει να παρέχει στους παράγοντες της βιομηχανίας επισκευής, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων επισκευαστών, και στους καταναλωτές δωρεάν πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες επισκευής και συντήρησης, μεταξύ άλλων σε πληροφορίες σχετικά με διαγνωστικά εργαλεία, ανταλλακτικά, λογισμικό και επικαιροποιήσεις, που απαιτούνται για εργασίες επισκευών και συντήρησης· υπενθυμίζει τη σημασία ενός καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της τήρησης του εμπορικού απορρήτου·

10.  επισημαίνει ότι τα αγαθά με ψηφιακά στοιχεία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή· τονίζει ειδικότερα ότι οι επικαιροποιήσεις λογισμικού πρέπει να είναι διαθέσιμες για ελάχιστη χρονική περίοδο σύμφωνα με την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο· επιμένει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να πληροφορούνται πλήρως τη στιγμή της αγοράς σχετικά με τη διαθεσιμότητα επικαιροποιήσεων· προσθέτει ότι οι επικαιροποιήσεις λειτουργικών δυνατοτήτων θα πρέπει να είναι αναστρέψιμες και να μην οδηγούν σε μείωση των επιδόσεων· σημειώνει ότι οι πρακτικές που περιορίζουν αδικαιολόγητα το δικαίωμα επισκευής ή οδηγούν σε απαξίωση θα μπορούσαν να θεωρηθούν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και, επομένως, να προστεθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

Ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε να επιλέγουν επισκευάσιμα προϊόντα

11.  είναι της άποψης ότι η βελτίωση της πληροφόρησης των καταναλωτών όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής των προϊόντων είναι καίριας σημασίας ώστε να είναι σε θέση οι καταναλωτές να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο στην κυκλική οικονομία· θεωρεί ότι, χάρη στη βελτίωση της πληροφόρησής τους, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν καλύτερα τεκμηριωμένες αποφάσεις αγοράς, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει την αγορά προς περισσότερα επισκευάσιμα προϊόντα· επικροτεί, επομένως, την ανακοινωθείσα πρωτοβουλία της Επιτροπής για την ενδυνάμωση των καταναλωτών στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης·

12.  υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν στο σημείο πώλησης αξιόπιστες, σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν και να εντοπίζουν τα πλέον βιώσιμα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει εναρμονισμένους κανόνες για την πληροφόρηση των καταναλωτών, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις βαθμολογίες επισκευής, την εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, τα ανταλλακτικά, τις υπηρεσίες επισκευής και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα είναι διαθέσιμες επικαιροποιήσεις λογισμικού στην περίπτωση αγαθών με ψηφιακά στοιχεία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις επιταγές της ασφάλειας των καταναλωτών· σημειώνει ότι, για να είναι χρήσιμες, οι πληροφορίες αυτές, θα πρέπει να διατίθενται τη στιγμή της αγοράς·

13.  ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα βασίζονται σε τυποποιημένες μετρήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά την ανθεκτικότητα, και να δρομολογήσει την ανάπτυξη προτύπων όπου αυτά δεν υπάρχουν·

14.  τονίζει τον καίριο ρόλο του οικολογικού σήματος της ΕΕ στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης, από τη βιομηχανία, πολιτικών επισήμανσης που διαβιβάζουν βασικές πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά με τη διάρκεια ζωής των αγαθών, εξισορροπώντας παράλληλα τις υποχρεώσεις των εταιρειών με ισχυρά θετικά εμπορικά κίνητρα για την οικοδόμηση την εμπιστοσύνης των καταναλωτών· σημειώνει, ωστόσο, ότι αυτό το σύστημα επισήμανσης είναι απλώς προαιρετικό·

15.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει τη θέσπιση απαιτήσεων για την εφαρμογή, από τους παρασκευαστές, μέσων έξυπνης επισήμανσης, όπως κώδικες QR και ψηφιακά διαβατήρια προϊόντος, σε όλες τις νέες νομοθετικές πράξεις για τα προϊόντα και στην αναθεώρηση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό· ζητεί να διασφαλιστεί ισορροπία κατά την ανάπτυξη πρωτοβουλιών όπως το ευρωπαϊκό ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος, μέσω στενής συνεργασίας με τη βιομηχανία και τους σχετικούς συμφεροντούχους, και ταυτόχρονα να ληφθεί ιδίως υπόψη η αρχή της αναλογικότητας και να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή οι ανάγκες των ΜΜΕ·

16.  επιμένει ότι οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα στο διαδίκτυο θα πρέπει να λαμβάνουν πληροφόρηση σε παρόμοιο επίπεδο όπως οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα εκτός διαδικτύου, και ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν τους διαδικτυακούς πωλητές και να του υποχρεώνουν να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους δικτυακούς τόπους τους και όταν προσφέρουν τα προϊόντα τους σε διαδικτυακές αγορές·

17.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση ώστε να ενθαρρύνει την υιοθέτηση των πράσινων δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι τα επαναχρησιμοποιημένα, επισκευασμένα, ανακατασκευασμένα και ανακαινισμένα προϊόντα και άλλα αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων προϊόντα, καθώς και οι λύσεις που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και λύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, αποτελούν την εξ ορισμού επιλογή σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ότι, όταν δεν προτιμώνται, θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·

18.  καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να συνδράμουν και να στηρίζουν οικονομικά τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις και ενώσεις στη διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών όσον αφορά την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, ειδικότερα με την παροχή αξιόπιστων και σαφών πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών, π.χ. συντήρησης, επισκευής και επαναχρησιμοποίησης·

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν οικονομικά κίνητρα για υπηρεσίες επισκευών, ώστε να καταστούν οι επισκευές εύχρηστες και ελκυστικές για τους καταναλωτές·

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των εγγυήσεων για πιο μακροχρόνια χρήση των αγαθών

20.  τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να ζητούν την επισκευή των αγαθών τους ή τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών και την οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο· τονίζει ότι, παρόλο που οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης ελαττωματικών αγαθών σύμφωνα με την οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών, η επισκευή θα μπορούσε σε πολλές περιπτώσεις να είναι μια πιο αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και κλιματικά ουδέτερη λύση· σημειώνει ότι στην πράξη οι καταναλωτές συνήθως επιλέγουν την αντικατάσταση αντί της επισκευής, πράγμα που μπορεί να οφείλεται στο υψηλό κόστος της επισκευής· τονίζει ότι η αντικατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να παραμείνει εναλλακτική λύση εάν συμφωνούν ο καταναλωτής και ο πωλητής, καθώς η επισκευή μπορεί να είναι υπερβολικά χρονοβόρα·

21.  ζητεί, επομένως, από την Επιτροπή να προτείνει, στην πρωτοβουλία της σχετικά με το δικαίωμα επισκευής, σειρά μέτρων με στόχο την προώθηση και την ενθάρρυνση των καταναλωτών, των παραγωγών και των εμπόρων να επιλέγουν την επισκευή αντί της αντικατάστασης· υπογραμμίζει ότι, όταν προτείνει τέτοια μέτρα, η Επιτροπή θα πρέπει πάντα να λαμβάνει υπόψη το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας και ευημερίας των καταναλωτών·

22.  σημειώνει ότι η επικείμενη αναθεώρηση της οδηγίας για τις πωλήσεις αγαθών θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνει μέτρα που θα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να επιλέγουν την επισκευή αντί της αντικατάστασης, όπως η υποχρέωση να προβλέπεται υποκατάστατο προϊόν κατά την επισκευή ορισμένων προϊόντων· θεωρεί ότι, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επισκευή των προϊόντων, θα πρέπει να παρέχονται ορισμένα κίνητρα στους καταναλωτές που επιλέγουν την επισκευή αντί της αντικατάστασης· θεωρεί ότι μια διευρυμένη εγγύηση θα μπορούσε να αποτελέσει κίνητρο για την επιλογή της επισκευής αντί της αντικατάστασης· προσθέτει ότι οι πωλητές θα πρέπει πάντα να πληροφορούν τους καταναλωτές σχετικά με όλες τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους με ισότιμο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επισκευής και των σχετικών εγγυήσεων·

23.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να θεσπιστεί μηχανισμός για την από κοινού ευθύνη παρασκευαστή-πωλητή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προϊόντος·

24.  σημειώνει ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο σύμφωνα με την οδηγία για τις πωλήσεις αγαθών προβλέπει ελάχιστη περίοδο ευθύνης μόνο δύο ετών για ελαττωματικά προϊόντα, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να την παρατείνουν· υπογραμμίζει ότι πρόκειται για κανόνα ελάχιστης εναρμόνισης και ότι ένας περιορισμένος μόνο αριθμός κρατών μελών έχει παρατείνει την εν λόγω περίοδο· πιστεύει, επομένως, ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τις πωλήσεις αγαθών θα πρέπει επίσης να προτείνει την επέκταση της νόμιμης εγγύησης πέραν των δύο ετών για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων· σημειώνει ακόμη τη σημασία να εναρμονιστεί πλήρως η περίοδος νόμιμης εγγύησης·

25.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει σε ποιον βαθμό θα μπορούσε να προταθεί το δικαίωμα επισκευής, ώστε να μπορούν οι φορείς της αγοράς να προσφέρουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε επισκευές, ακόμα και αφότου παρέλθει η περίοδος της εγγύησης·

26.  τονίζει ότι κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων που να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατάλληλες αναλύσεις κόστους-οφέλους τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις, σύγκριση βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και με τρίτες χώρες, και τον ποσοτικοποιημένο αντίκτυπο στη συνολική ευημερία των καταναλωτών, το περιβάλλον και τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος των επισκευών για τις εταιρείες της ΕΕ στην ενιαία αγορά· τονίζει την ανάγκη να παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και επίσης να προτείνονται ποσοτικοποιήσιμοι δείκτες για τη μέτρηση του αντικτύπου τυχόν μελλοντικής νομοθεσίας·

27.  υπενθυμίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για την επισκευή ανακατασκευασμένων ή ανακαινισμένων αγαθών· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα που θα ανταμείβουν τους εμπόρους οι οποίοι παρέχουν δυνατότητες επισκευής ανακατασκευασμένων ή ανακαινισμένων αγαθών, προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης εξοπλισμού, όπως μετρητές χρήσης, και απαγόρευσης της καταστροφής μη πωληθέντων αγαθών, ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση και η επισκευή των προϊόντων·

o
o   o

28.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 28.
(2) ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1.
(3) ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10.
(4) ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
(5) ΕΕ C 425 της 20.10.2021, σ. 10.
(6) ΕΕ C 465 της 17.11.2021, σ. 11.
(7) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 60.
(8) Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τη μετάβαση προς μια πιο βιώσιμη ενιαία αγορά για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· ψήφισμα της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.
(9) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η κατάσταση της Ένωσης το 2021, δήλωση προθέσεων, 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου