Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2227(BUI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0087/2022

Indgivne tekster :

A9-0087/2022

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 07/04/2022 - 6.12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0127

Vedtagne tekster
PDF 169kWORD 62k
Torsdag den 7. april 2022 - Strasbourg
Parlamentets overslag over indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023
P9_TA(2022)0127A9-0087/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2022 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2023 (2021/2227(BUI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (”finansforordningen”),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2093 af 17. december 2020 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 16. december 2020 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter(3),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1023/2013 af 22. oktober 2013 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union(4),

–  der henviser til konklusionerne fra møderne i Europa-Parlamentets Præsidium den 4. oktober 2021 og den 22. november 2021,

–  der henviser til konklusionerne fra Rådets samling den 10. december 2021 om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler,

–  der henviser til Kommissionens økonomiske vinterprognose 2022, der blev offentliggjort den 10. februar 2022,

–  der henviser til skrivelse af 7. juli 2020, hvori MEP'erne indtrængende opfordrede formand Sassoli og generalsekretær Welle til at forbedre bæredygtig og sikker aktiv mobilitet i Europa-Parlamentet,

–  der henviser til EMAS-midtvejsstrategien for 2024, der blev vedtaget af Styringskomitéen for Miljøforvaltning i Bruxelles den 15. december 2020,

–  der henviser til additionalitetskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (direktivet om fremme af vedvarende energi), navnlig betragtning 90 og artikel 27,

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om Strategi for bæredygtig og intelligent mobilitet – en europæisk transportsektor, der er klar til fremtiden (COM(2020)0789), navnlig punkt 9 om kollektiv trafik,

–  der henviser til sin beslutning af 29. april 2021 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2022(5),

–  der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2021 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022(6),

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2022(7) og til de tilknyttede fælles erklæringer fra Parlamentet, Rådet og Kommissionen,

–  der henviser til generalsekretærens beretning til Præsidiet med henblik på opstilling af det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for regnskabsåret 2023,

–  der henviser til det foreløbige forslag til budgetoverslag, opstillet af Præsidiet den 7. marts 2022, jf. forretningsordenens artikel 25, stk. 7, og artikel 102, stk. 1,

–  der henviser til forslaget til budgetoverslag, opstillet af Budgetudvalget, jf. forretningsordenens artikel 102, stk. 2,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 102,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0087/2022),

A.  der henviser til, at det budget, som generalsekretæren den 14. februar 2022 har foreslået til det foreløbige forslag til Parlamentets budgetoverslag for 2023, indeholder en stigning på 4,9 %;

B.  der henviser til, at Kommissionen i sin økonomiske vinterprognose 2022 beregnede, at inflationsraten i EU var på 4,9 % i sidste kvartal af 2021 og på 2,9 % for hele året; der henviser til, at Kommissionen anslår, at inflationen efter at være toppet i 2021 og begyndelsen af 2022 vil stabilisere sig på 3,9 % i 2022 og på 1,9 % i 2023; der henviser til, at inflationsniveauet for 2023 i øjeblikket er meget volatilt og yderst uforudsigeligt; der henviser til, at Budgetudvalget vil overvåge udviklingen og reagere i overensstemmelse hermed, hvis det er nødvendigt;

C.  der henviser til, at Parlamentets og dets medlemmers troværdighed i de europæiske borgeres øjne afhænger af Parlamentets egen evne til at sikre kvaliteten af lovgivnings- og kontrolarbejdet og til at formidle sine resultater; der henviser til, at Parlamentet også skal foregå med et godt eksempel i forhold til andre institutioner og derfor også skal planlægge og gennemføre sine udgifter på en forsigtig og effektiv måde og afspejle de fremherskende økonomiske realiteter;

D.  der henviser til, at der bør sikres et realistisk grundlag for Parlamentets budget, og at budgettet bør være i overensstemmelse med principperne om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning;

E.  der henviser til, at det er yderst vigtigt at beskytte Parlamentets demokratiske stemme, navnlig i betragtning af den aktuelle geopolitiske situation, især Ruslands ulovlige krigsangreb på Ukraine og det kommende valg til Parlamentet; der henviser til, at cybertruslerne mod Parlamentet, herunder fra statsstøttede grupper, stiger eksponentielt både i antal og raffinement; der henviser til, at industristandarder kræver, at 10 % af det samlede budget for information, kommunikation og teknologi (IKT) anvendes på cybersikkerhed; der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 4. oktober 2021 godkendte oprettelsen af et nyt Direktoratet for Cybersikkerhed, navnlig Enheden for Cybersikkerhedstrusler, Risikovurdering og Rapportering om Overholdelse af Databeskyttelsesreglerne, inden for rammerne af Generaldirektoratet for Innovation og Teknologisk Støtte (GD ITEC) samt tildeling af de nødvendige ressourcer;

F.  der henviser til, at cyberangreb er trusler, der ikke blot er rettet mod Parlamentet, men mod alle EU-institutioner; der henviser til, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning for på passende vis at forebygge, afsløre, overvåge og reagere på sådanne trusler; der henviser til, at generaldirektøren for GD ITEC er formand for IT-Beredskabsenheden (CERT-EU), som er et interinstitutionelt organ, der beskæftiger sig med cybersikkerhed; der henviser til, at Parlamentet er stærkt engageret i at finde frem til yderligere synergier og i at samarbejde med andre institutioner, bl.a. ved at opbygge CERT-EU's kapaciteter gennem udstationering af to tjenestemænd fra Parlamentet, således som det blev vedtaget af Præsidiet på dets møde den 4. oktober 2021;

G.  der henviser til, at cyberangreb kun er én form for cybertrussel; der henviser til, at hybride trusler nu udgør de største trusler mod Parlamentet og andre EU-institutioner; der henviser til, at der med hybride trusler menes cyberangreb, spionage, indblanding i valg og desinformationskampagner, herunder på sociale medier; der henviser til, at Rådet i konklusionerne fra samlingen den 10. december 2021 om supplerende tiltag for at styrke modstandsdygtigheden og imødegå hybride trusler opfordrede Unionens institutioner, organer og agenturer til med støtte fra medlemsstaterne at sikre Unionens kapacitet til at beskytte sin integritet og øge sikkerheden i Unionens informations- og kommunikationsnetværk og beslutningsprocesser mod ondsindede aktiviteter af enhver art på grundlag af en omfattende trusselsvurdering; der henviser til, at Præsidiet på sit møde den 22. november 2021 godkendte omorganiseringen af Generaldirektoratet for Sikkerhed og Beskyttelse (GD SAFE), hvilket indebærer oprettelse af et nyt direktorat for sikkerhedsteknologi og ‑information, der skal omfatte og koordinere det operationelle samarbejde og informationsudveksling med sikkerhedstjenesterne i andre EU-institutioner, ‑organer og ‑agenturer samt med politi- og sikkerhedstjenesterne i værtslandene og andre medlemsstater som supplement til GD ITEC's forsvarsaktiviteter inden for cybersikkerhed;

H.  der henviser til, at valgdeltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet i 2019 steg med otte procentpoint i forhold til valget i 2014; der henviser til, at 2023 er et vigtigt år for så vidt angår forberedelserne til valget i 2024;

I.  der henviser til, at "Bygningsstrategien efter 2019" fokuserer på behov, der endnu ikke er tilstrækkeligt adresseret, såsom tilpasning af faciliteter til modernisering af modeller for parlamentariske møder, nærhed, navnlig takket være integrationen af "Europa Experience"-centrene i forbindelseskontorerne, den fortsatte forbedring af sikkerheden i Parlamentets bygninger og sammenkoblingen af centrale bygninger samt behovet for vedligeholdelse af bygninger for at opfylde de nuværende sikkerhedsstandarder og brugernes reelle behov;

Generelle rammer

1.  minder om, at størstedelen af Parlamentets budget er fastsat af vedtægtsmæssige eller kontraktmæssige forpligtelser; bemærker, at 65 % af budgettet er underlagt årlig indeksering, hvilket svarer til en stigning på 67 mio. EUR i 2023 i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som generalsekretæren fremsatte den 14. februar 2022; minder om, at Kommissionen på nuværende tidspunkt anslår, at lønindekseringen i overensstemmelse med personalevedtægten og statutten for Europa-Parlamentets medlemmer i juli 2022, april 2023 og juli 2023 vil beløbe sig til henholdsvis 4,3 %, 1,1 % og 2,6 %; bemærker, at Parlamentet i betragtning af de nuværende økonomiske udsigter forventer en lønindeksregulering på 6 % fra juli 2022; minder om, at budgettet for 2022 i overensstemmelse med Kommissionens prognoser omfattede en lønindeksregulering på kun 2,5 % for 2022;

2.  støtter den aftale, der blev indgået i budgetforliget mellem Præsidiet og Budgetudvalget den 30. marts 2022 om at fastsætte forhøjelsen over 2022-budgettet til 6,24 %, hvilket svarer til et samlet niveau for overslagene på 2 244 696 416 EUR for 2023, om at nedbringe omfanget af udgifter i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som Præsidiet godkendte den 7. marts 2022, med 33,96 mio. EUR, om at afsætte 60 nye stillinger i forbindelse med cybersikkerhed og sikkerhed, men kun anmode om yderligere 52 stillinger i stillingsfortegnelsen for 2023, eftersom otte stillinger omfordeles fra andre administrative tjenester, samt om tilsvarende at reducere de foreslåede bevillinger på følgende budgetposter:

1 0 0 4 – Ordinære rejseudgifter, 1 2 0 0 – Vederlag og godtgørelser, 1 4 0 5 – Udgifter til tolkning, 1 4 2 – Eksterne oversættelsesydelser, 2 0 0 7 – Opførelse af bygninger og indretning af lokaler, 2 1 0 2 – IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere, 2 1 0 3 – IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer, 2 1 0 4 – IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur 2 1 0 5 – IT og telekommunikation – investeringer i projekter, 2 1 2 – Inventar, 2 1 4 – Teknisk materiel og tekniske anlæg, 2 1 6 – Transport af medlemmer, andre personer og varer, 2 3 7 – Flytning, 2 3 8 – Andre udgifter til den administrative drift, 3 0 0 – Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder, 3 2 0 – Køb af ekspertise, 3 2 1 – Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum, 3 2 4 1 – Digitale og traditionelle publikationer, 3 2 4 2 – Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer, 3 2 4 3 – Europa-Parlamentets besøgscentre, 3 2 4 4 – Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande, 3 2 4 8 – Udgifter til audiovisuel information, 4 0 0 – De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde;

støtter endvidere i betragtning af den internationale krises ekstraordinære indvirkning på inflationen vedtægtsmæssige udgifter og behovet for at styrke Parlamentets modstandsdygtighed, navnlig ved at investere i sikkerhed og cybersikkerhed, forhøjelsen af udgiftsniveauet i det foreløbige forslag til budgetoverslag, som Præsidiet godkendte den 7. marts 2022, med 62 mio. EUR, samt i overensstemmelse hermed forhøjelsen af bevillingerne på følgende budgetposter:

1 0 0 0 – Vederlag, 1 0 0 4 – Ordinære rejseudgifter, 1 0 0 5 – Andre rejseudgifter, 1 0 0 6 – Godtgørelse for generelle udgifter, 1 0 2 – Overgangsgodtgørelser, 1 0 3 0 – Alderspension, 1 0 3 1 – Invalidepension (PEAM), 1 0 3 2 – Efterladtepension (PEAM), 1 2 0 0 – Vederlag og godtgørelser (PEAM), 1 4 0 0 – Øvrige ansatte – Generalsekretariatet og politiske grupper, 1 4 0 1 – Øvrige ansatte – sikkerhed, 1 4 0 2 – Øvrige ansatte – chauffører i Generalsekretariatet, 1 4 0 5 Udgifter til tolkning, 2 0 2 4 – Energiforbrug, 2 1 0 4 – IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur, 4 2 2 – Udgifter til parlamentarisk assistance;

3.  mener, at den samlede stigning på 6,24 % i forhold til 2022 skal ses som en stigning på 2,46 % for den del, som vedrører normale forhold, og – som følge af den nuværende ekstraordinære tid, vi lever i – som en stigning på 79,8 mio. EUR svarende til en krisedel til dækning af den ekstraordinære inflation, den deraf følgende stigning i vedtægtsmæssige udgifter og investeringer i sikkerhed og cybersikkerhed;

4.  understreger, at stigningstakten i Parlamentets budget i de seneste år har været lavere end stigningstakten for udgiftsområde 7; bemærker, at Parlamentet ikke gjorde brug af de 20 % af udgiftsområde 7, som det er berettiget til;

5.  understreger, at alle EU-institutioner skal overholde budgetdisciplinen, når de fastlægger deres finansielle behov for det kommende år;

Beskyttelse mod et stigende antal hybride trusler

6.  understreger, at Parlamentets cybersikkerhed er en central prioritet, navnlig i lyset af de aktuelle geopolitiske spændinger; beslutter derfor at støtte generalsekretærens forslag om at forhøje antallet af stillinger til GD ITEC med 40 stillinger med henblik på at øge Parlamentets cyberforsvarskapacitet og nå op på et passende niveau af intern kapacitet; minder om, at Parlamentets personale samlet set blev skåret ned med 6 % i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvilket primært gik ud over dets administration; mener, at det er nødvendigt at forhøje Parlamentets ressourcer på sikkerhedsområdet med henblik på at beskytte integriteten af dets IKT-systemer; bemærker, at konsekvensen af de 40 stillinger for 2023-budgettet vil beløbe sig til 4,3 mio. EUR, og at der er budgetteret med 5 mio. EUR til cybersikkerhedsoperationer og ‑investeringer for 2023;

7.  gentager i denne forbindelse sin anmodning til de relevante tjenestegrene om at integrere og udrulle løsninger til instant messaging og virtuelle møder, der er open source-baserede, hostet på Parlamentets servere, og som muliggør sikker kommunikation, såsom Matrix og Jitsi, med henblik på at øge fortroligheden af intern kommunikation betydeligt;

8.  mener, at interinstitutionelt samarbejde er af afgørende betydning med hensyn til at øge synergierne mellem administrationerne og sikre, at EU-institutionerne på tilstrækkelig vis beskyttes mod cybertrusler; støtter kraftigt, at to AD-stillinger (ud af 40 yderligere stillinger inden for cybersikkerhed) midlertidigt overføres til CERT-EU sammen med et yderligere årligt budget på 1,564 mio. EUR; mener, at Parlamentets øgede cybersikkerhedskapacitet vil være til gavn for alle institutioner i kraft af bedre forebyggelse, afsløring, deling og beskyttelse af Unionens interesser mod cybertrusler, herunder Kommissionens nye forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i EU's institutioner, organer, kontorer og agenturer;

9.  minder om, at truslerne udvikler sig i retning af hybride trusler; støtter kraftigt de yderligere 20 stillinger til GD SAFE med henblik på at styrke Parlamentets kapacitet og evne til at afsløre, forebygge og reagere på disse nye trusler af hybrid karakter og modernisere og digitalisere sikkerhedsprocesser; noterer sig den interinstitutionelle taskforce vedrørende menneskelige, digitale og hybride efterretninger (Interinstitutional Task Force on Human, Digital and Hybrid Counter-Intelligence), der har til formål at styrke samarbejdet mellem Unionens institutioner og koordineringen med medlemsstaternes efterretnings- og sikkerhedstjenester;

10.  opfordrer generalsekretæren til at gøre brug af mulige synergier med henblik på at øge effektiviteten i administrationen og til at analysere, hvordan digitalisering og nye arbejdsmetoder bidrager til at strømline direktoraterne og til at muliggøre overførsel af stillinger til prioriterede områder; glæder sig i denne forbindelse over pilottesten af den open source-sammenkoblede mikroblogging-platform "EU Voice", der er oprettet af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse med henblik på at bidrage til sikre brugernes privatliv, IT-sikkerhed og ‑modstandsdygtighed, Unionens teknologiske suverænitet, interoperabilitet, konkurrence og brugervalg;

Kommunikationsstrategi over for borgerne

11.  fremhæver Parlamentets rolle med hensyn til at opbygge en europæisk politisk bevidsthed og fremme Unionens værdier;

12.  understreger, at kommunikation fra de politiske partier og medlemmerne selv er én af de vigtigste drivkræfter for at sikre en høj grad af deltagelse, inddragelse og interesse fra unionsborgernes side i valget til Europa-Parlamentet; opfordrer til at sikre koordinering mellem Generaldirektoratet for Kommunikation (GD COMM) og de politiske gruppers pressetjenester med støtte til indhold fra Generaldirektoratet for Parlamentarisk Forskning (GD EPRS) og teknisk støtte fra Generaldirektoratet for Oversættelse (GD TRAD) for at sikre et koordineret, passende og klart budskab til borgerne;

13.  noterer sig de supplerende midler (27,5 mio. EUR), der er afsat til GD COMM til kommunikationsstrategien i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i 2024 med henblik på at forklare Unionens og navnlig Parlamentets rolle og funktioner, den konkrete indvirkning på borgernes liv, hvorfor stemmeafgivning ved valget kan gøre en forskel, samt med henblik på at sikre, at alle strukturer, værktøjer og platforme er på plads og klar i 2024;

14.  opfordrer til forsigtighed med hensyn til at kæde niveauet af kommunikationsudgifter sammen med deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet, herunder til helt og holdent at koble det sammen i tilfælde af en faldende vælgerdeltagelse;

15.  mener, at det er yderst vigtigt, at Parlamentet er tilstrækkelig rustet til at bekæmpe desinformation; opfordrer til øget samarbejde mellem GD ITEC, GD SAFE og GD COMM med henblik på at sikre passende afsløring og overvågning af samt hurtig og tydelig reaktion på desinformationskampagner, navnlig på de sociale medier; anmoder om, at samarbejdet med Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil om desinformation fortsættes;

16.  støtter, at der oprettes Europa Experience-centre i alle medlemsstater senest i 2024; støtter administrationens politik, der sigter mod at maksimere synergier; forventer, at de langsigtede budgetmæssige virkninger af Europe Experience-centrene for så vidt angår driftsomkostninger vil blive fremlagt for Budgetudvalget hurtigst muligt; minder om, at Europa Experience-centrene bør gøre det muligt for alle borgere at få en bedre forståelse af, hvordan EU-institutionerne fungerer, og derfor er en integreret del af kommunikationsplanen for valgkampen; minder om, at det er af yderste vigtighed for Parlamentet løbende at engagere sig i dialog med unionsborgerne ved brug af forskellige kommunikationskanaler i en mangesidet politisk dialog, ikke kun i valgåret, men i hele valgperioden; mener, at en afgørelse om udsættelsen af ethvert projekt bør træffes på grundlag af fastlagte kriterier, blandt hvilke den geografiske balance mellem medlemsstaterne bør være altafgørende; gentager, at det er nødvendigt, at Parlamentet i samarbejde med Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil deltager i aktive oplysningskampagner i de lande, der formelt har ansøgt om medlemskab af Unionen, nemlig Republikken Moldova, Ukraine og Georgien;

17.  opfordrer generalsekretæren til hurtigst muligt at give alle de oplysninger, der kræves i henhold til finansforordningens artikel 266, stk. 6, vedrørende det lån på 37,9 mio. EUR, der er foreslået til at finansiere byggeriet af Europa Experience-centret i Dublin;

18.  mener, at Europa-Parlamentets forbindelseskontorer (EPLO'er) bør engagere sig mere med borgere i alle aldre; opfordrer Parlamentet til at organisere flere møder og arrangementer mellem medlemmer og borgere på lokalt plan gennem sine EPLO'er; gentager, at det er nødvendigt, at EPLO'erne yder medlemmerne tilstrækkelig støtte til at fastsætte mødedagsordener og arrangementer;

19.  mener, at EPLO'erne også bør give oplysninger på fremmedsprog til europæiske samfund, der bor i andre europæiske lande; understreger behovet for, at EPLO'er deltager i yderligere tiltag vedrørende undervisning i medborgerkundskab og ‑deltagelse under inddragelse af lokalsamfund, skoler eller universiteter.

20.  opfordrer til, at der oprettes en særlig tjeneste for ældre besøgende, som fremhæver EU-programmer og ‑politikker, der fremmer aktiv aldring;

Grøn omstilling og energiuafhængighed

21.  gentager sin overbevisning om, at Parlamentet skal være i front med hensyn til at indføre mere digitale, fleksible og energieffektive arbejdsmetoder og mødepraksisser, lære af erfaringerne fra covid-19-pandemien og udnytte de investeringer i teknologi, der allerede er gennemført; opfordrer til, at der foretages en strategisk vurdering af omkostningerne ved bygningspolitikken, navnlig ved at gøre status over de nye arbejdsmetoder, såsom telearbejde, der er opstået som følge af covid-19-pandemien, samtidig med at det anerkendes, at fysisk tilstedeværelse i forbindelse med politiske forhandlinger, drøftelser eller udveksling af synspunkter fortsat er mere effektiv med hensyn til offentlig politikudformning; udtrykker bekymring over den uensartede kvalitet af tolkefaciliteterne og de tekniske problemer med Interactio; opfordrer til, at der foretages hurtige og målrettede investeringer for at sikre den størst mulige grad af flersprogethed; understreger, at energiomkostningerne som følge af den politiske, sundhedsmæssige og økonomiske krise er steget kraftigt med langsigtede konsekvenser; anmoder om, at der tages hensyn til den finansielle indvirkning på Parlamentets bygninger; henstiller, at der i den årlige budgetplanlægning medtages regelmæssig renovering af alle bygninger; påpeger, at en sådan tildeling er en del af en proaktiv bygningspolitik, som skal fokusere på grøn renovering af bygningsmassen og sikre, at Parlamentet bestræber sig på at maksimere energieffektiviteten, og dermed reducerer energiforbruget og omkostningerne til Parlamentets faciliteter; understreger i denne forbindelse behovet for, at Trèves I-Bygningen opgraderes til de seneste energi- og miljønormer; minder om vigtigheden af en gennemsigtig og rimelig beslutningsproces på området for Parlamentets bygningspolitik under behørig hensyntagen til finansforordningens artikel 266; minder om Præsidiets afgørelse af 2. juli 2018 om sanering af Paul-Henri Spaak-Bygningen; anmoder Præsidiet om at meddele sin beslutning om denne bygning på et rettidig måde;

22.  minder om, at Præsidiet på sit møde den 16. december 2019 godkendte de ajourførte EMAS-mål for de centrale resultatindikatorer på miljøområdet med en samlet måldato i 2024, herunder en reduktion i forhold til 2006-niveauet på 40 % af de samlede kulstofemissioner; minder om, at EMAS-midtvejsstrategien indeholder en revisionsklausul med henblik på at øge miljøambitionerne på grundlag af den observerede performance; opfordrer til en opjustering af EMAS-målene for de centrale resultatindikatorer på miljøområdet, da mange af de mål, der blev fastsat i 2019, allerede er nået, samt i lyset af covid-19-pandemien og behovet for at fremskynde energieffektivitetsforanstaltningerne og for at mindske vores afhængighed af gas; gentager sin opfordring om at ændre sin nuværende CO2-reduktionsplan for at opnå kulstofneutralitet ved hjælp af en internationalt anerkendt metode, når den er blevet valideret, såsom f.eks. en intern CO2-prisfastsættelsesmekanisme, hvorved virksomhederne frivilligt prissætter deres CO2-fodaftryk og derved sætter en værdi på deres drivhusgasemissioner;

23.  minder om, at næsten to tredjedele af Parlamentets CO2-aftryk stammer fra transport af personer og varer; opfordrer til at fremme transportformer med lav CO2-udledning i forbindelse med missioner; gentager sin overbevisning om, at beslutninger om at foretage rejser skal tage hensyn til vigtigheden af parlamentarisk tilstedeværelse, sundhedsmæssige bekymringer, pris og tidsforbrug; understreger, at afstanden mellem medlemmernes valgkredse og Parlamentets arbejdssteder for mange medlemmers vedkommende er meget lange og kun kan ske med fly; minder også om Parlamentets mål om at reducere sine emissioner yderligere og understreger, at den mindst forurenende måde at foretage nødvendige flyrejser på er med direkte flyvninger og fleksible flybilletter;

24.  opfordrer administrationen til fortsat at undersøge omkostningsbesparelser og forbrugseffektivitet; opfordrer til, at der udarbejdes en køreplan for udfasning af fossile brændstoffer; opfordrer Parlamentet til yderligere at øge andelen af vedvarende energi i sit energimiks, navnlig energiproduktion, og forventer, at der installeres avancerede tagsolcellepaneler i Bruxelles, som udnytter det maksimale potentiale ved sådanne paneler; glæder sig over de igangværende investeringer; gentager sin opfordring til Parlamentets tjenestegrene om fortsat at reducere papirforbruget ved at gå over til et papirløst, kollektivt miljø og onlinemiljø for alle møder samt ved yderligere at gennemføre ordninger for e-signatur og til at fokusere på at bevare reduktionerne i den "nye normale" situation; gentager sin anmodning om, at der foretages en analyse af alternativer til transportkasser i overensstemmelse med EMAS-målet om at opnå et "papirløst" Parlament så hurtigt som muligt; forventer, at principperne om energieffektivitet først og den cirkulære økonomi anvendes på alle investeringer, herunder digitale investeringer og forvaltningsmæssige beslutninger; opfordrer til, at der gøres en øget indsats for fuldt ud at gennemføre Parlamentets affaldshåndteringsstrategi i overensstemmelse med principperne om affaldshierarki; mener, at bevidstgørelse internt i Parlamentet, bl.a. ved hjælp af særlige kurser, er afgørende for at opnå tilfredsstillende resultater og gøre det muligt at opgradere EMAS-målene på dette område; opfordrer til fuldstændig gennemførelse af foranstaltninger, der skal sikre opnåelsen af et engangsplastfrit Parlament, i takt med at flere mennesker vender tilbage til arbejdet og anvender cateringtjenesterne i Parlamentet;

25.  glæder sig over forbedringerne af cykelinfrastrukturen på Parlamentets område; tilskynder tjenestegrenene til yderligere at forbedre denne infrastruktur ved at opgradere cykelparkeringsfaciliteter, herunder for ladcykler i alle bygninger, og ved at skabe yderligere incitamenter til cykelpendling; glæder sig over Parlamentets bestræbelser på at fremme offentlig transport gennem sin nye parkeringspolitik ved at øge støtten til abonnementer på offentlig transport og fremme anvendelsen af elektriske køretøjer gennem installation af el-ladestandere; anmoder i denne forbindelse om en passende forhøjelse af antallet af ladestandere til elektriske køretøjer i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg i overensstemmelse med såvel det nuværende behov og behovet i den nærmeste fremtid; bemærker, at den nuværende parkeringspolitik ikke giver finansielle incitamenter til aktiv mobilitet; opfordrer tjenestegrenene til at evaluere den nye parkeringspolitiks succes og indføre yderligere målrettede incitamenter, hvor det er nødvendigt;

26.  gentager sin opfordring til Parlamentet som en vigtig arbejdsgiver om at spille en aktiv rolle i debatter og høringer om byplanlægning med særligt fokus på at fremme aktiv mobilitet gennem sikker, komfortabel og kontinuerlig infrastruktur, øge trivslen ved at skabe et offentligt rum af høj kvalitet og gennem tilpasning til klimaforandringer ved at undgå varmeøer; fremhæver de muligheder for dialog, der tilbydes i forbindelse med Brussels GoodMove-planen og den plan, der afløser planen "Le Plan d'Aménagement Directeur Loi", men også med hensyn til den videre udvikling af det såkaldte "Archipel" i Wacken-kvarteret i Strasbourg og de igangværende forbindelser med Fonds Kirchberg i Luxembourg;

Øvrige spørgsmål

27.  bemærker, at fokusgrupper på initiativ af tidligere formand Sassoli om "Nytænkning af det parlamentariske demokrati – Et stærkere Europa-Parlament efter covid-19" i perioden mellem april og juli 2021 drøftede det fremtidige arbejde i Parlamentet vedrørende de enkelte arbejdsområder: plenarmøder, parlamentariske beføjelser, kommunikation, eksternt diplomati og intern organisation; glæder sig over, at fokusgrupperne fremlagde en endelig rapport med anbefalinger, hvis gennemførelse vil blive drøftet af Præsidiet under behørig hensyntagen til omkostningerne, om nødvendigt med inddragelse af Budgetudvalget i dets forudgående vurdering;

28.  minder om, at flertallet af medlemmerne støtter spørgsmålet om ét enkelt hjemsted; minder om behovet for at finde løsninger med henblik på at optimere det parlamentariske institutionelle arbejde, de finansielle omkostninger og CO2-aftrykket; minder om, at Europa-Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Union skal have sit hjemsted i Strasbourg; bemærker, at permanente ændringer vil kræve en traktatændring;

29.  gentager sin anmodning, som ved flere lejligheder er blevet vedtaget på plenarmødet, til Præsidiet om at påbegynde arbejdet med at revidere forretningsordenen med henblik på at gøre det muligt for medlemmerne at udøve deres ret til fjernafstemning under barsels- eller fædreorlov, under langvarig sygdom eller i tilfælde af force majeure; noterer sig ændringerne i forretningsordenen af 20. december 2020, der giver mulighed for fjernafstemning; beklager, at Parlamentets forretningsorden på nuværende tidspunkt ikke indeholder bestemmelser, der tillader fjernafstemning i udvalgene, medmindre formanden fastslår, at der foreligger usædvanlige omstændigheder;

30.  gentager sin opfordring til generalsekretæren om at insistere på vigtigheden af, at al ansættelse baseres på kompetencer, samtidig med at nødvendigheden af at sikre geografisk balance for alle medlemsstater på alle personaleniveauer respekteres; er bekymret over vanskelighederne med at rekruttere visse nationaliteter og internalisere visse jobprofiler; opfordrer desuden til, at der gøres en yderligere indsats for at sikre, at beskæftigelse i Parlamentet er lige attraktiv for alle nationaliteter i Unionen og fortsat baseret på objektive procedurer; opfordrer Parlamentet til at opbygge sin egen kapacitet til at udføre opsøgende arbejde med det formål at tiltrække højt kvalificerede kandidater til udvælgelsesprøver med hensyn til profil, alder, køn og nationalitet og navnlig fra underrepræsenterede lande, hvilket Parlamentet har brug for; anmoder med hensyn til ansættelse af nyt personale generalsekretæren om at strømline de administrative skridt og afkorte processen;

31.  opfordrer Parlamentet til at foretage regelmæssige vurderinger af organiseringen af dets generalsekretariat og personalebehov og til at omfordele ledige stillinger mellem direktoraterne med henblik på at udføre nye opgaver med et konstant personaleniveau;

32.  opfordrer generalsekretæren til at vurdere de risici, der er forbundet med at ansætte et stigende antal kontraktansatte, herunder faren for at skabe en tostrenget personalestruktur i Parlamentet;

33.  glæder sig over de foranstaltninger, som GD INLO har iværksat under covid-19-pandemien, og som har til formål at mindske risikoen for smitte i Parlamentets bygninger og støtte gennemførelsen af de konkrete solidaritetsforanstaltninger, som Præsidiet har vedtaget;

34.  konstaterer, at omkring 50 millioner mennesker tilhører forskellige sproglige mindretal og lokalsamfund i Unionen; minder om, at Parlamentet tilskynder til borgerengagement og ‑deltagelse, herunder de nationale, regionale og sproglige mindretal, i Unionen; minder om, at Parlamentet kraftigt støtter flersprogethed og fremmer nationale, regionale og sproglige mindretals rettigheder; mener, at Parlamentet kan bidrage aktivt til bekæmpelsen af desinformation ved også at tilvejebringe oplysninger på de sprog, der tales af sproglige mindretal og lokalsamfund, hvor det er relevant; tilskynder Præsidiet til at overveje at støtte kommunikationsaktiviteter, der er i overensstemmelse med behovene hos nationale, regionale og sproglige mindretal i medlemsstaterne;

35.  opfordrer generalsekretæren til at se på muligheden for at indføre international tegnsprogstolkning under alle plenarforhandlinger i overensstemmelse med de anmodninger, der er vedtaget af plenarforsamlingen, og til at implementere denne afgørelse under hensyntagen til princippet om lige adgang for alle borgere;

36.  er bekymret over kvaliteten af EU's åbenhedsregister; minder på baggrund af de årlige rapporter om åbenhedsregistret om, at ca. halvdelen af alle indføringer i registret er ukorrekte; opfordrer Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at øge registrets nøjagtighed og til regelmæssigt at overvåge det for så vidt angår enheder, der repræsenterer de sanktionerede personers og enheders interesser, og straks fjerne dem, således at det kan opfylde sit formål om at skabe større gennemsigtighed om interesserepræsentanters aktiviteter; gentager sit krav om, at Parlamentet skal udarbejde en detaljeret årlig rapport over de interesserepræsentanter og andre organisationer, der fik adgang til Parlamentets bygninger, og sit krav om offentliggørelse heraf, samtidig med at den generelle forordning om databeskyttelse overholdes(8);

37.  minder om, at Parlamentet ved flere lejligheder har stemt for at reformere godtgørelsen for generelle udgifter; opfordrer Præsidiet til at evaluere sin afgørelse fra 2019 om godtgørelsen for generelle udgifter på grundlag af erfaringerne fra den 9. valgperiode og til at træffe de nødvendige beslutninger med henblik på at øge gennemsigtigheden og ansvarligheden; glæder sig over formandens meddelelse om at nedsætte en ad hoc-arbejdsgruppe under Præsidiet om godtgørelsen for generelle udgifter, der skal arbejde med revisionen af de tidligere regler;

38.  gentager i forbindelse med den igangværende revision af de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende godtgørelse af udgifter til tjenesterejser og befordring og de interne regler for tjenesterejser og befordring for Europa-Parlamentets tjenestemænd og øvrige ansatte, at plenarforsamlingen ved flere lejligheder har givet udtryk for sin vilje til at tage hensyn til størrelsen af de godtgørelser, der udbetales til akkrediterede parlamentariske assistenter (APA’ere) for de tjenesterejser, de foretager mellem Parlamentets tre arbejdssteder, med henblik på at sikre, at Præsidiet tilpasser den til det niveau for godtgørelser, der er gældende for tjenestemænd og øvrige ansatte;

39.  opfordrer på ny Formandskonferencen og Præsidiet til at revidere henholdsvis gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes virksomhed og delegationsrejser uden for Den Europæiske Union og afgørelsen om udvalgsdelegationsrejser uden for de tre arbejdssteder; understreger, at en sådan revision bør overveje muligheden for, at APA'er på visse betingelser ledsager medlemmerne på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser;

40.  minder om, at artikel 27, stk. 1 og stk. 2, i statutten for medlemmer af Europa-Parlamentet(9) fastsætter, at "Europa-Parlamentets frivillige pensionsfond videreføres efter denne statuts ikrafttræden for de medlemmer eller tidligere medlemmer, der allerede har erhvervet rettigheder i denne fond", og at "erhvervede rettigheder bevares i fuldt omfang"; bemærker, at det ifølge Parlamentets Juridiske Tjeneste følger af de to domme, at Domstolen bekræfter, at erhvervede rettigheder for medlemmer, der allerede har opfyldt alle de nødvendige betingelser for at erhverve ret til supplerende frivillig pension, er fuldt ud beskyttet i henhold til EU-rettens generelle principper; bemærker imidlertid, at dommene også bekræfter, at dette ikke forhindrer Præsidiet i at ændre betingelserne og de nærmere bestemmelser for denne gruppe af medlemmer på betingelse af, at proportionalitetsprincippet overholdes på behørig vis, samt for de medlemmer, der endnu ikke har opfyldt alle betingelserne for erhvervelse af pensionsrettigheder, og som derfor kun har fremtidige rettigheder i henhold til pensionsordningen; opfordrer derfor indtrængende Præsidiet og administrationen til hurtigst muligt at foreslå en passende løsning for fremtiden, der tager hensyn til pensions- og levesituationen for berettigede medlemmer og tidligere medlemmer, til principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning og til EU-Domstolens relevante retspraksis; opfordrer alle berørte parter til straks at finde en bæredygtig og gennemførlig løsning;

41.  glæder sig over Parlamentets politik, der har til formål at sikre, at personer med handicap kan anvende Parlamentets bygninger fuldstændig uafhængigt, og støtter yderligere foranstaltninger og tilpasninger, der vil være nødvendige i denne henseende;

42.  bemærker, at beslutningen om at afbryde forsyningen af varmt vand i medlemmernes kontorer i Bruxelles og Strasbourg blev truffet af kvæstorerne den 24. oktober 2017 i forbindelse med en sundhedsrisiko forbundet med tilstedeværelsen af skadelige legionellabakterier i bygningernes aldrende og forringede hydrauliske systemer;

43.  understreger, at Parlamentet bør gå forrest med et godt eksempel med hensyn til de politikker, det forsvarer og fremmer, såsom miljø, ligestilling mellem kønnene og gennemsigtighed;

o
o   o

44.  vedtager budgetoverslaget for regnskabsåret 2023;

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning og budgetoverslaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(2) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 11.
(3) EUT L 433 I af 22.12.2020, s. 28.
(4) EUT L 287 af 29.10.2013, s. 15.
(5) EUT C 506 af 15.12.2021, s. 247.
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0432.
(7) EUT L 45 af 24.2.2022.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(9) Europa-Parlamentets afgørelse af 28. september 2005 om vedtagelse af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2005/684/EF, Euratom) (EUT L 262 af 7.10.2005, s. 1).

Seneste opdatering: 26. august 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik