Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2227(BUI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0087/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0087/2022

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2022 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0127

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 214kWORD 64k
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 - Στρασβούργο
Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023
P9_TA(2022)0127A9-0087/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Απριλίου 2022 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023 (2021/2227(BUI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(1) (ο «δημοσιονομικός κανονισμός»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2020, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 2027(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπεριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή νέων ιδίων πόρων(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1023/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης(4),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2021 και της 22ας Νοεμβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών,

–  έχοντας υπόψη τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2022, που δημοσιεύθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2022,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή που εστάλη στις 7 Ιουλίου 2020, με την οποία οι ευρωβουλευτές παρότρυναν τον Πρόεδρο Sassoli και τον Γενικό Γραμματέα Welle να βελτιώσουν τη βιώσιμη και ασφαλή ενεργητική κινητικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση στρατηγική EMAS 2024 που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 από τη Διευθύνουσα Επιτροπή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις προσθετικότητας της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), και ιδίως την αιτιολογική σκέψη 90 και το άρθρο 27,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα – οι ευρωπαϊκές μεταφορές σε τροχιά μέλλοντος» (COM(2020)0789), και ιδίως την παράγραφο 9 σχετικά με τις μαζικές μετακινήσεις,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Απριλίου 2021 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2022(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022(6),

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022(7) και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο εν όψει της κατάρτισης του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023,

–  έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2022 σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 7 και το άρθρο 102 παράγραφος 1 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε η Επιτροπή Προϋπολογισμών σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 2 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 102 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0087/2022),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας στις 14 Φεβρουαρίου 2022 για το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το 2023 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 4,9 %·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή υπολόγισε στις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της για το 2022 ότι το ποσοστό πληθωρισμού της ΕΕ ήταν 4,9 % το τελευταίο τρίμηνο του 2021 και 2,9 % για ολόκληρο το έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εκτιμά ότι μετά την κορύφωση στο τέλος του 2021 και στις αρχές του 2022 ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στο 3,9 % το 2022 και στο 1,9 % το 2023· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο του πληθωρισμού για το 2023 είναι επί του παρόντος πολύ ευμετάβλητο και εξαιρετικά απρόβλεπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα παρακολουθεί την εξέλιξή του και θα αντιδράσει αναλόγως, εάν χρειαστεί·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιοπιστία του Κοινοβουλίου και των βουλευτών του στα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών εξαρτάται από την ικανότητα του Κοινοβουλίου να διασφαλίζει την ποιότητα του νομοθετικού και ελεγκτικού έργου και να κοινοποιεί τα αποτελέσματά του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο πρέπει επίσης να αποτελεί παράδειγμα έναντι άλλων θεσμικών οργάνων και, ως εκ τούτου, μεταξύ άλλων, να προγραμματίζει και να εκτελεί τις δαπάνες του με σύνεση και αποτελεσματικότητα, και να συνεκτιμά την επικρατούσα οικονομική πραγματικότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου θα πρέπει να τεθεί σε ρεαλιστική βάση και να συνάδει με τις αρχές της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι υψίστης σημασίας η προστασία της δημοκρατικής φωνής του Κοινοβουλίου, ιδίως δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης, και συγκεκριμένα της παράνομης πολεμικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των επικείμενων εκλογών για το Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοαπειλές κατά του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων από κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες, αυξάνονται εκθετικά τόσο σε αριθμό όσο και σε πολυπλοκότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο του κλάδου απαιτεί το 10 % του συνολικού προϋπολογισμού για τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) να δαπανάται για την κυβερνοασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρείο, κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Οκτωβρίου 2021, ενέκρινε τη δημιουργία νέας Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, και ιδίως της Μονάδας για τις απειλές κατά της κυβερνοασφάλειας, την παρακολούθηση των κινδύνων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με την προστασία των δεδομένων, στη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΓΔ ITEC), καθώς και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις συνιστούν απειλές όχι μόνο κατά του Κοινοβουλίου αλλά και κατά όλων των θεσμικών οργάνων της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συνεργασία είναι καίριας σημασίας για την επαρκή πρόληψη, ανίχνευση, παρακολούθηση και αντιμετώπιση τέτοιων απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός διευθυντής της ΓΔ ITEC είναι ο πρόεδρος της ομάδας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT-ΕΕ), ενός διοργανικού φορέα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι σταθερά προσηλωμένο στην επιδίωξη πρόσθετων συνεργειών και συνεργασίας με άλλα θεσμικά όργανα, μέσω —μεταξύ άλλων— της ανάπτυξης των ικανοτήτων της CERT-ΕΕ με την απόσπαση δύο υπαλλήλων του Κοινοβουλίου, όπως συμφωνήθηκε από το Προεδρείο κατά τη συνεδρίασή του στις 4 Οκτωβρίου 2021·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα μόνο είδος κυβερνοαπειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υβριδικές απειλές αποτελούν πλέον τις κύριες απειλές για το Κοινοβούλιο και άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως υβριδικές απειλές νοούνται οι κυβερνοεπιθέσεις, η κατασκοπεία, η παρέμβαση σε εκλογές και οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο, στα συμπεράσματα της συνεδρίασής του της 10ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με συμπληρωματικές προσπάθειες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, κάλεσε τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, με την υποστήριξη των κρατών μελών, να διασφαλίσουν την ικανότητα της Ένωσης να προστατεύει την ακεραιότητά της και να ενισχύσουν την ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών και επικοινωνιών της Ένωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από κακόβουλες δραστηριότητες κάθε είδους, βάσει ολοκληρωμένης αξιολόγησης απειλών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρείο, κατά τη συνεδρίασή του στις 22 Νοεμβρίου 2021, ενέκρινε την αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας (ΓΔ SAFE), που συνεπάγεται τη δημιουργία νέας διεύθυνσης τεχνολογίας και πληροφοριών ασφάλειας η οποία θα περιλαμβάνει και θα συντονίζει την επιχειρησιακή σύνδεση και την ανταλλαγή πληροφοριών με τις υπηρεσίες ασφάλειας άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, καθώς και με τις αστυνομικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ασφάλειας των χωρών υποδοχής και άλλων κρατών μελών, συμπληρώνοντας τις αμυντικές δραστηριότητες της ΓΔ ITEC στον τομέα της κυβερνοασφάλειας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξήθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 είναι ένα σημαντικό έτος προετοιμασίας για τις εκλογές του 2024·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η «Κτιριακή στρατηγική για την περίοδο μετά το 2019» επικεντρώνεται σε ανάγκες που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί επαρκώς, όπως η προσαρμογή των εγκαταστάσεων στον εκσυγχρονισμό των μοντέλων των κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων, η εγγύτητα χάρη ιδίως στην ενσωμάτωση της «Europa Experience» στα Γραφεία Συνδέσμου, η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων του Κοινοβουλίου και η διασύνδεση των κεντρικών κτιρίων και η ανάγκη συντήρησης των κτιρίων προκειμένου να πληρούνται τα τρέχοντα πρότυπα ασφάλειας και οι πραγματικές ανάγκες των χρηστών τους·

Γενικό πλαίσιο

1.  υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου καθορίζεται από καταστατικές ή συμβατικές υποχρεώσεις· σημειώνει ότι το 65 % του προϋπολογισμού υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, κάτι που αντιστοιχεί σε αύξηση 67 εκατομμυρίων EUR το 2023 στο προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που πρότεινε ο Γενικός Γραμματέας στις 14 Φεβρουαρίου 2022· υπενθυμίζει ότι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών, σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προβλέπεται επί του παρόντος από την Επιτροπή για τον Ιούλιο του 2022, τον Απρίλιο του 2023 και τον Ιούλιο του 2023 σε 4,3 %, 1,1 % και 2,6 % αντίστοιχα· σημειώνει ότι, δεδομένων των τρεχουσών οικονομικών προοπτικών, το Κοινοβούλιο προέβλεψε τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών ύψους 6 % από τον Ιούλιο του 2022· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Επιτροπής, ο προϋπολογισμός του 2022 περιλάμβανε τιμαριθμική αναπροσαρμογή μισθών μόλις 2,5 % για το 2022·

2.  εγκρίνει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συνεννόησης μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών στις 30 Μαρτίου 2022, να καθοριστεί η αύξηση έναντι του προϋπολογισμού του 2022 στο 6,24 %, κάτι που αντιστοιχεί σε συνολικό επίπεδο κατάστασης προβλέψεων για το 2023 ύψους 2 244 696 416 EUR, να μειωθεί το επίπεδο δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2022 κατά 33,96 εκατομμύρια EUR, να προβλεφθούν 60 νέες θέσεις σε σχέση με την κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια αλλά να ζητηθούν μόνο 52 πρόσθετες θέσεις στον πίνακα προσωπικού για το 2023, δεδομένου ότι 8 θέσεις ανακατανεμήθηκαν από άλλες διοικητικές υπηρεσίες, και να μειωθούν αναλόγως οι πιστώσεις που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού:

1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου, 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις, 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία, 1 4 2 — Ανάθεση μεταφραστικών υπηρεσιών εκτός θεσμικού οργάνου, 2 0 0 7 — Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση των χώρων, 2 1 0 2 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Γενική υποστήριξη των χρηστών, 2 1 0 3 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Τακτικές δραστηριότητες — Διαχείριση εφαρμογών ΤΠΕ, 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή, 2 1 0 5 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε έργα, 2 1 2 — Έπιπλα, 2 1 4 — Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις, 2 1 6 — Μεταφορά βουλευτών, άλλων ατόμων και αγαθών, 2 3 7 — Μετακομίσεις, 2 3 8 — Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας, 3 0 0 — Έξοδα αποστολών του προσωπικού και έξοδα ταξιδίων μεταξύ των τριών τόπων εργασίας, 3 2 0 — Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης, 3 2 1 — Δαπάνες για τις υπηρεσίες κοινοβουλευτικής έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιοθήκης, των ιστορικών αρχείων, της Αξιολόγησης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Επιλογών (STOA) και του Ευρωπαϊκού κόμβου επιστημονικών μέσων ενημέρωσης, 3 2 4 1 — Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα, 3 2 4 2 — Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, 3 2 4 3 — Κέντρα Επισκεπτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 3 2 4 4 — Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες, 3 2 4 8 — Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα, 4 0 0 — Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, πολιτικές και ενημερωτικές δραστηριότητες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών·

επιπλέον, δεδομένων των έκτακτων επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης στον πληθωρισμό, των καταστατικών δαπανών και της ανάγκης να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα του Κοινοβουλίου, ιδίως με επενδύσεις στην ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια, να αυξηθεί το επίπεδο δαπανών του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων που εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 7 Μαρτίου 2022 κατά 62 εκατομμύρια EUR και να αυξηθούν αναλόγως οι πιστώσεις που προτείνονται στα ακόλουθα κονδύλια του προϋπολογισμού:

1 0 0 0 — Αποζημιώσεις, 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου, 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου, 1 0 0 6 — Αποζημιώσεις γενικών εξόδων, 1 0 2 — Μεταβατικές αποζημιώσεις, 1 0 3 0 — Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ, 1 0 3 1 — Συντάξεις αναπηρίας βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ, 1 0 3 2 — Συντάξεις επιζώντων βάσει των ρυθμίσεων ΕΑΒ, 1 2 0 0 — Αποδοχές και αποζημιώσεις, 1 4 0 0 — Λοιπό προσωπικό – Γραμματεία και πολιτικές ομάδες, 1 4 0 1 — Λοιπό προσωπικό — Ασφάλεια, 1 4 0 2 — Λοιπό προσωπικό — Οδηγοί στη Γενική Γραμματεία, 1 4 0 5 — Δαπάνες για τη διερμηνεία, 2 0 2 4 — Κατανάλωση ενέργειας, 2 1 0 4 — Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες — Επενδύσεις σε υποδομή, 4 2 2 — Δαπάνες σχετικές με την επικούρηση των βουλευτών·

3.  θεωρεί ότι η συνολική αύξηση κατά 6,24 % σε σύγκριση με το 2022 πρέπει να θεωρηθεί αύξηση κατά 2,46 % για το τμήμα αυτό υπό κανονικές συνθήκες και, λόγω της τρέχουσας έκτακτης περιόδου, αύξηση κατά 79,8 εκατ. EUR που αντιστοιχεί σε ένα τμήμα λόγω της κρίσης για την κάλυψη του έκτακτου πληθωρισμού, της επακόλουθης αύξησης των καταστατικών δαπανών και των επενδύσεων στην ασφάλεια και την κυβερνοασφάλεια·

4.  υπογραμμίζει ότι, κατά τα τελευταία έτη, το ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου ήταν χαμηλότερο από το ποσοστό αύξησης του τομέα 7· σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο δεν έκανε χρήση του ποσοστού 20% του τομέα 7, το οποίο δικαιούται·

5.  υπογραμμίζει ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να συμμορφώνονται με τη δημοσιονομική πειθαρχία κατά τον καθορισμό των οικονομικών αναγκών τους για το επόμενο έτος·

Ασφάλεια έναντι εντεινόμενων υβριδικών απειλών

6.  υπογραμμίζει ότι η κυβερνοασφάλεια του Κοινοβουλίου αποτελεί βασική προτεραιότητα, ιδίως δεδομένων των σημερινών γεωπολιτικών εντάσεων· αποφασίζει επομένως να στηρίξει την πρόταση του Γενικού Γραμματέα για ενίσχυση της ΓΔ ITEC με 40 θέσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες κυβερνοάμυνας του Κοινοβουλίου και να επιτευχθεί επαρκές επίπεδο εσωτερικών ικανοτήτων· υπενθυμίζει ότι το προσωπικό του Κοινοβουλίου μειώθηκε συνολικά κατά 6 % κατά τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και η μείωση αυτή αφορούσε κυρίως τη διοίκηση· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθούν οι πόροι του Κοινοβουλίου στον τομέα της ασφάλειας προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα των συστημάτων ΤΠΕ· σημειώνει ότι ο αντίκτυπος των 40 θέσεων για το 2023 θα είναι 4,3 εκατομμύρια EUR και ότι επενδύσεις ύψους 5 εκατομμυρίων EUR σε πράξεις και επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας εγγράφονται στον προϋπολογισμό για το 2023·

7.  στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει το αίτημά του προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για ενσωμάτωση και ανάπτυξη λύσεων για υπηρεσίες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων και εικονικές συνεδριάσεις που βασίζονται σε λογισμικό ανοικτού κώδικα, φιλοξενούνται στους διακομιστές του Κοινοβουλίου και καθιστούν δυνατή την ασφαλή επικοινωνία, όπως τα συστήματα Matrix και Jitsi, προκειμένου να ενισχυθεί σημαντικά το απόρρητο των εσωτερικών επικοινωνιών·

8.  θεωρεί ότι η διοργανική συνεργασία είναι απαραίτητη για την αύξηση των συνεργειών μεταξύ των διοικήσεων και για την επαρκή προστασία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης από κυβερνοαπειλές· υποστηρίζει σθεναρά την προσωρινή απόσπαση 2 θέσεων AD (από τις 40 πρόσθετες θέσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας) στη CERT-ΕΕ, μαζί με πρόσθετο ετήσιο προϋπολογισμό ύψους 1,564 εκατομμυρίων EUR· θεωρεί ότι η αυξημένη ικανότητα του Κοινοβουλίου στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θα ωφελήσει όλα τα θεσμικά όργανα μέσω της βελτίωσης της πρόληψης, του εντοπισμού, της ανταλλαγής και της προστασίας των συμφερόντων της Ένωσης από κυβερνοαπειλές, συμπεριλαμβανομένης της νέας πρότασης της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας στα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης·

9.  υπενθυμίζει ότι οι απειλές εξελίσσονται προς την κατεύθυνση των υβριδικών απειλών· υποστηρίζει σθεναρά τις 20 πρόσθετες θέσεις για τη ΓΔ SAFE, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα του Κοινοβουλίου να εντοπίζει, να προλαμβάνει και να αντιδρά σε αυτές τις νέες απειλές υβριδικού χαρακτήρα και να εκσυγχρονίζει και να ψηφιοποιεί τις διαδικασίες ασφάλειας· λαμβάνει υπό σημείωση τη διοργανική ειδική ομάδα για την ανθρώπινη, ψηφιακή και υβριδική αντικατασκοπία με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και τον συντονισμό με τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας των κρατών μελών·

10.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιοποιήσει πιθανές συνέργειες προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα στη διοίκηση, και να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίον η ψηφιοποίηση και οι νέοι τρόποι εργασίας συμβάλλουν στον εξορθολογισμό των διευθύνσεων και επιτρέπουν τη μεταφορά θέσεων προς τομείς προτεραιότητας· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πιλοτική δοκιμή της διασυνδεδεμένης πλατφόρμας μικροϊστολογίων ανοικτής πηγής «EU Voice», που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων με στόχο τη συμβολή στην προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ΤΠ, την τεχνολογική κυριαρχία της Ένωσης, τη διαλειτουργικότητα, τον ανταγωνισμό και τις επιλογές των χρηστών·

Στρατηγική επικοινωνίας με τους πολίτες

11.  τονίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην προώθηση των αξιών της Ένωσης·

12.  υπογραμμίζει ότι η επικοινωνία από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων και των ίδιων των βουλευτών αποτελεί μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για υψηλό ποσοστό συμμετοχής, εμπλοκής και ενδιαφέροντος των πολιτών της Ένωσης στις ευρωπαϊκές εκλογές· ζητεί συντονισμό μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας (ΓΔ COMM) και των υπηρεσιών Τύπου των πολιτικών ομάδων, με την υποστήριξη περιεχομένου από τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας (ΓΔ EPRS) και την τεχνική υποστήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (ΓΔ TRAD), προκειμένου να διασφαλιστεί ένα συντονισμένο, επαρκές και σαφές μήνυμα προς τους πολίτες·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση τους πρόσθετους πόρους (27,5 εκατομμύρια EUR) που διατέθηκαν στη ΓΔ COMM για τη στρατηγική επικοινωνίας σχετικά με τις εκλογές του 2024 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εξηγηθεί ο ρόλος και οι λειτουργίες της Ένωσης και ιδίως του Κοινοβουλίου, ο απτός αντίκτυπος στη ζωή των πολιτών και ο λόγος για τον οποίον η ψήφος στις εκλογές μπορεί να κάνει τη διαφορά και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι δομές, τα εργαλεία και οι πλατφόρμες θα έχουν δημιουργηθεί και θα είναι έτοιμα το 2024·

14.  ζητεί να δοθεί προσοχή όταν θα επιχειρηθεί η σύνδεση του επιπέδου των δαπανών επικοινωνίας με το ποσοστό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές εκλογές, ή να γίνει η σύνδεσή τους με συνεκτικό τρόπο, μεταξύ άλλων σε περίπτωση μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής προς τα κάτω·

15.  θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να είναι το Κοινοβούλιο κατάλληλα εξοπλισμένο κατά της παραπληροφόρησης· ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΓΔ ITEC, της ΓΔ SAFE και της ΓΔ COMM ώστε να εντοπίζονται, να παρακολουθούνται και να λαμβάνουν απαντήσεις καταλλήλως οι εκστρατείες παραπληροφόρησης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· ζητεί να συνεχιστεί η συνεργασία με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την παραπληροφόρηση·

16.  υποστηρίζει τη σύσταση κέντρων «Europa Experience» σε όλα τα κράτη μέλη έως το 2024· υποστηρίζει την πολιτική που ακολουθεί η διοίκηση με στόχο τη μεγιστοποίηση των συνεργειών· αναμένει ότι ο μακροπρόθεσμος δημοσιονομικός αντίκτυπος των κέντρων «Europa Experience» από άποψη κόστους λειτουργίας θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατό· υπενθυμίζει ότι τα κέντρα «Europa Experience» θα πρέπει να δίνουν σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να κατανοούν καλύτερα τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και, επομένως, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του επικοινωνιακού σχεδίου για την προεκλογική εκστρατεία· υπενθυμίζει ότι είναι εξόχως σημαντικό να βρίσκεται το Κοινοβούλιο συνεχώς σε επαφή με τους πολίτες της Ένωσης μέσω διάφορων διαύλων επικοινωνίας, στο πνεύμα πολύπλευρου πολιτικού διαλόγου, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του έτους των εκλογών αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου· πιστεύει ότι η αναβολή οποιουδήποτε έργου θα πρέπει να αποφασίζεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων ύψιστη σημασία θα έχει η γεωγραφική ισορροπία μεταξύ των κρατών μελών· επαναλαμβάνει την ανάγκη παρουσίας του Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με ενεργές ενημερωτικές εκστρατείες στις χώρες που έχουν υποβάλει επισήμως αίτηση προσχώρησης στην Ένωση, και συγκεκριμένα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, την Ουκρανία και τη Γεωργία·

17.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να παράσχει το συντομότερο δυνατόν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 266 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με το δάνειο ύψους 37,9 εκατομμυρίων EUR που προτείνεται για τη χρηματοδότηση της αγοράς του κτιρίου για το κέντρο «Europa Experience» στο Δουβλίνο·

18.  θεωρεί ότι τα Γραφεία Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) θα πρέπει να αλληλεπιδρούν περισσότερο με πολίτες όλων των ηλικιών· καλεί το Κοινοβούλιο να οργανώνει περισσότερες συνεδριάσεις και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή βουλευτών και πολιτών σε τοπικό επίπεδο μέσω των Γραφείων Συνδέσμου του· επαναλαμβάνει την ανάγκη να παρέχουν τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ επαρκή στήριξη στους βουλευτές για την κατάρτιση ημερήσιων διατάξεων των συνεδριάσεων και την οργάνωση εκδηλώσεων·

19.  θεωρεί ότι τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ θα πρέπει επίσης να παρέχουν πληροφορίες σε ξένες γλώσσες στις ευρωπαϊκές κοινότητες που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλάβουν τα Γραφεία Συνδέσμου του ΕΚ περαιτέρω δράσεις σχετικά με την αγωγή του πολίτη και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων, των σχολείων ή των πανεπιστημίων·

20.  ζητεί μια ειδική υπηρεσία για ηλικιωμένους, με έμφαση στα προγράμματα και τις πολιτικές της Ένωσης που ευνοούν την ενεργό γήρανση·

Οικολογικός προσανατολισμός και ενεργειακή ανεξαρτησία

21.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να πρωτοπορεί υιοθετώντας πιο ψηφιακές, ευέλικτες και ενεργειακά αποδοτικές εργασιακές μεθόδους και συνεδριακές πρακτικές, αντλώντας παράλληλα διδάγματα από τις εμπειρίες της πανδημίας COVID-19 και αξιοποιώντας τις επενδύσεις στην τεχνολογία που έχουν ήδη υλοποιηθεί· ζητεί στρατηγική αξιολόγηση του κόστους της κτιριακής πολιτικής, ιδίως με τον απολογισμό των νέων τρόπων εργασίας, όπως η τηλεργασία, που έχουν προκύψει ως συνέπεια της πανδημίας COVID-19, αναγνωρίζοντας ωστόσο παράλληλα ότι η φυσική παρουσία για πολιτικές διαπραγματεύσεις, συζητήσεις ή ανταλλαγή απόψεων εξακολουθεί να είναι πιο αποτελεσματική για τη χάραξη δημόσιας πολιτικής· εκφράζει την ανησυχία του για την άνιση ποιότητα των μέσων διερμηνείας και τα τεχνικά προβλήματα με το Interactio· ζητεί επείγουσες και στοχευμένες επενδύσεις για τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού βαθμού πολυγλωσσίας· τονίζει ότι, μετά την πολιτική, υγειονομική και οικονομική κρίση, το ενεργειακό κόστος έχει αυξηθεί απότομα, με μακροπρόθεσμες συνέπειες· ζητεί να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικές επιπτώσεις στα κτίρια του Κοινοβουλίου· συνιστά να συνεκτιμάται στον ετήσιο σχεδιασμό του προϋπολογισμού η τακτική ανακαίνιση όλων των κτιρίων· επισημαίνει ότι μια τέτοια κατανομή αποτελεί μέρος μιας προορατικής κτιριακής πολιτικής, που πρέπει να επικεντρώνεται στην πράσινη ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος και να εγγυάται ότι το Κοινοβούλιο καταβάλλει προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και, κατά συνέπεια, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους των εγκαταστάσεων του Κοινοβουλίου· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει την ανάγκη αναβάθμισης του κτιρίου Trèves I σύμφωνα με τα τελευταία ενεργειακά και περιβαλλοντικά πρότυπα· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διαφανής και δίκαιη διαδικασία λήψης αποφάσεων στον τομέα της κτιριακής πολιτικής, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του άρθρου 266 του δημοσιονομικού κανονισμού, σε σχέση με την κτιριακή πολιτική του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει την απόφαση του Προεδρείου της 2ας Ιουλίου 2018 σχετικά με την αποκατάσταση του κτιρίου Paul-Henri Spaak· ζητεί από το Προεδρείο να γνωστοποιήσει εγκαίρως την απόφασή του σχετικά με το εν λόγω κτίριο·

22.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη συνεδρίασή του στις 16 Δεκεμβρίου 2019, το Προεδρείο ενέκρινε τους επικαιροποιημένους περιβαλλοντικούς στόχους του EMAS για βασικούς δείκτες επιδόσεων με ενιαία ημερομηνία-στόχο το 2024, συμπεριλαμβανομένης μείωσης των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2006· υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση στρατηγική EMAS περιλαμβάνει ρήτρα επανεξέτασης για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών φιλοδοξιών ανάλογα με τις επιδόσεις που σημειώνονται· ζητεί την αναθεώρηση προς τα άνω των στόχων του EMAS για τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, δεδομένου ότι πολλοί από τους στόχους που τέθηκαν το 2019 έχουν ήδη επιτευχθεί, καθώς και μέσα από το πρίσμα της πανδημίας COVID-19 και της ανάγκης να επισπευσθούν τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης και να μειωθεί η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να τροποποιηθεί το τρέχον σχέδιο μείωσης των εκπομπών CO2 για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα χρησιμοποιώντας μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδο εφόσον έχει εγκριθεί, όπως για παράδειγμα ένα σύστημα εσωτερικής τιμολόγησης του άνθρακα, με το οποίο οι εταιρείες τιμολογούν οικειοθελώς το δικό τους αποτύπωμα άνθρακα και, ως εκ τούτου, καθορίζουν την αξία των ιδίων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

23.  υπενθυμίζει ότι σχεδόν τα δύο τρίτα του αποτυπώματος άνθρακα του Κοινοβουλίου προέρχονται από τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών· ζητεί την προώθηση τρόπων μεταφοράς χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τις αποστολές· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι οι αποφάσεις σχετικά με τα ταξίδια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη σημασία της κοινοβουλευτικής παρουσίας, τις ανησυχίες για την υγεία, την τιμή και τον χρόνο που απαιτείται· υπογραμμίζει ότι για πολλούς βουλευτές το ταξίδι από τις εκλογικές περιφέρειές τους προς τους τόπους εργασίας του Κοινοβουλίου είναι μακρύ και μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αεροπορικώς· υπενθυμίζει επίσης τον στόχο του Κοινοβουλίου για περαιτέρω μείωση των εκπομπών του και υπογραμμίζει ότι ο λιγότερο ρυπογόνος τρόπος για τα απαραίτητα αεροπορικά ταξίδια είναι η δυνατότητα απευθείας πτήσεων και ευέλικτων αεροπορικών εισιτηρίων·

24.  καλεί τη διοίκηση να συνεχίσει να διερευνά τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας της κατανάλωσης· ζητεί χάρτη πορείας για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων· καλεί το Κοινοβούλιο να αυξήσει περαιτέρω το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό του μείγμα και ιδίως στην παραγωγή ενέργειας και ζητεί να εγκατασταθούν σύγχρονα φωτοβολταϊκά οροφής που θα καλύπτουν το μέγιστο δυναμικό· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες επενδύσεις· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να μειώνουν την κατανάλωση χαρτιού μέσω της μετάβασης σε ένα συλλογικό και διαδικτυακό περιβάλλον χωρίς χαρτί για όλες τις συνεδριάσεις, καθώς και μέσω της περαιτέρω εφαρμογής ρυθμίσεων για την ηλεκτρονική υπογραφή, και να επικεντρωθούν στη διατήρηση των μειώσεων στη «νέα κανονικότητα»· επαναλαμβάνει το αίτημά του να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις αντί της χρήσης κιβωτίων μεταφοράς, σύμφωνα με τον στόχο του συστήματος EMAS για ένα Κοινοβούλιο «χωρίς χαρτί» το συντομότερο δυνατόν· ζητεί να εφαρμόζονται οι αρχές της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση και της κυκλικής οικονομίας για όλες τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών επενδύσεων και των διαχειριστικών αποφάσεων· ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της στρατηγικής του Κοινοβουλίου για τη διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με τις αρχές της ιεράρχησης των αποβλήτων· θεωρεί ότι η ευαισθητοποίηση εντός του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και για την αναβάθμιση των στόχων του EMAS σε αυτόν τον τομέα· ζητεί να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα για την κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στο Κοινοβούλιο καθώς, μεταξύ άλλων, περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στον χώρο εργασίας και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εστίασης εντός του Κοινοβουλίου·

25.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις βελτιώσεις στις υποδομές για ποδήλατα στους χώρους του Κοινοβουλίου· ενθαρρύνει τις υπηρεσίες να βελτιώσουν περαιτέρω τις υποδομές αυτές αναβαθμίζοντας τους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων, μεταξύ άλλων για ποδήλατα μεταφοράς φορτίου, σε όλα τα κτίρια, και παρέχοντας πρόσθετα κίνητρα για τη μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας με ποδήλατο· χαιρετίζει τις προσπάθειες του Κοινοβουλίου να προωθήσει τις δημόσιες μεταφορές μέσω της νέας πολιτικής του για τη στάθμευση, αυξάνοντας τις επιχορηγήσεις για τις συνδρομές στις δημόσιες συγκοινωνίες και προωθώντας τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων μέσω της εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικής φόρτισης· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, κατάλληλη αύξηση του αριθμού των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων σύμφωνα με την τρέχουσα και την επικείμενη ζήτηση στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο· σημειώνει ότι η τρέχουσα πολιτική για τη στάθμευση δεν παρέχει οικονομικά κίνητρα για την ενεργητική κινητικότητα· καλεί τις υπηρεσίες να αξιολογήσουν την επιτυχία της νέας πολιτικής για τη στάθμευση και να θεσπίσουν περαιτέρω στοχευμένα κίνητρα όπου είναι αναγκαίο·

26.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Κοινοβούλιο να διαδραματίσει —ως σημαντικός εργοδότης— ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις σχετικά με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της ενεργητικής κινητικότητας μέσω ασφαλών, άνετων και συνεχόμενων υποδομών, στην ενίσχυση της ευημερίας μέσω ποιοτικών δημόσιων χώρων και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποφεύγοντας τις θερμικές νησίδες· επισημαίνει τις ευκαιρίες για διάλογο που προσφέρονται στο πλαίσιο του σχεδίου GoodMove των Βρυξελλών και του σχεδίου που διαδέχθηκε το Plan d’Aménagement Directeur Loi, αλλά και όσον αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του λεγόμενου Archipel στη συνοικία Wacken του Στρασβούργου και τις εν εξελίξει σχέσεις με το Fonds Kirchberg στο Λουξεμβούργο·

Άλλα θέματα

27.  σημειώνει ότι με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου Sassoli, ομάδες εστίασης με θέμα «Ανασχεδιασμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας - Ένα ισχυρότερο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τη νόσο Covid-19» συζήτησαν το μέλλον των εργασιών εντός του Κοινοβουλίου στο διάστημα μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2021 σχετικά με καθένα από τα πεδία δράσης τους: ολομέλεια, κοινοβουλευτικά προνόμια, επικοινωνία, εξωτερική διπλωματία και εσωτερική οργάνωση· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι ομάδες εστίασης παρέδωσαν τελική έκθεση που περιλαμβάνει συστάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συζητηθεί από το Προεδρείο δίνοντας τη δέουσα προσοχή στο κόστος, εν ανάγκη με τη συμμετοχή της Επιτροπής Προϋπολογισμών στην εκ των προτέρων αξιολόγησή του·

28.  υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των βουλευτών τάσσεται υπέρ της ενιαίας έδρας· υπενθυμίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων προκειμένου να βελτιστοποιηθούν οι κοινοβουλευτικές θεσμικές εργασίες, το οικονομικό κόστος και το αποτύπωμα άνθρακα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο· σημειώνει ότι οι μόνιμες αλλαγές θα απαιτήσουν τροποποίηση της Συνθήκης·

29.  επαναλαμβάνει το αίτημά του —το οποίο εγκρίθηκε επανειλημμένα σε επίπεδο ολομέλειας— προς το Προεδρείο να ξεκινήσει τις εργασίες για την αναθεώρηση του Κανονισμού που θα επιτρέπει στους βουλευτές να ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια άδειας μητρότητας ή πατρότητας, κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας ασθένειας ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας· λαμβάνει υπό σημείωση τις αλλαγές στον Κανονισμό στις 20 Δεκεμβρίου 2020 που επιτρέπουν την εξ αποστάσεως ψηφοφορία· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εξ αποστάσεως ψηφοφορία στις επιτροπές δεν προβλέπεται επί του παρόντος από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, παρά μόνο στην περίπτωση που ο Πρόεδρος διαπιστώσει την ύπαρξη έκτακτων περιστάσεων·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τον Γενικό Γραμματέα να επιμείνει ότι είναι σημαντικό όλες οι προσλήψεις να βασίζονται στην ικανότητα, τηρώντας παράλληλα την ανάγκη για γεωγραφική ισορροπία όλων των κρατών μελών σε όλα τα επίπεδα προσωπικού· εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά την πρόσληψη ορισμένων εθνικοτήτων και τη μεταφορά ορισμένων προφίλ εργασίας εντός του οργάνου· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι η απασχόληση στο Κοινοβούλιο είναι εξίσου ελκυστική για όλες τις εθνικότητες της Ένωσης, ενώ εξακολουθεί να βασίζεται σε αντικειμενικές διεργασίες· καλεί το Κοινοβούλιο να διαμορφώσει τη δική του ικανότητα προσέγγισης, με στόχο να προσελκύονται στους διαγωνισμούς οι ποιοτικοί υποψήφιοι τους οποίους χρειάζεται το Κοινοβούλιο όσον αφορά το προφίλ, την ηλικία, το φύλο και την εθνικότητα και ιδίως από χώρες που υποεκπροσωπούνται· όσον αφορά την πρόσληψη νέου προσωπικού, ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να εξορθολογήσει τις διοικητικές ενέργειες και να συντομεύσει τη διαδικασία·

31.  καλεί το Κοινοβούλιο να διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις της οργάνωσης Γραμματείας του και των αναγκών του προσωπικού, προκειμένου να ανακατανέμει κενές θέσεις μεταξύ διευθύνσεων ώστε να εκτελούνται νέα καθήκοντα με σταθερά επίπεδα στελέχωσης·

32.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αξιολογήσει τους κινδύνους που συνδέονται με την απασχόληση αυξανόμενου αριθμού συμβασιούχων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου δημιουργίας μιας δομής προσωπικού δύο ταχυτήτων εντός του Κοινοβουλίου·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που έλαβε η ΓΔ INLO κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με στόχο τον μετριασμό των κινδύνων μετάδοσης εντός των χώρων του Κοινοβουλίου και τη στήριξη της εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων αλληλεγγύης που αποφασίστηκαν από το Προεδρείο·

34.  επαναλαμβάνει ότι περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι ανήκουν σε διάφορες γλωσσικές μειονότητες και κοινότητες στην Ένωση· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ενθαρρύνει τη σύμπραξη και τη συμμετοχή των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και γλωσσικών μειονοτήτων, στην Ένωση· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο υποστηρίζει σθεναρά την πολυγλωσσία και προάγει τα δικαιώματα των εθνικών, περιφερειακών και γλωσσικών μειονοτήτων· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης παρέχοντας πληροφορίες και στις γλώσσες των γλωσσικών μειονοτήτων και κοινοτήτων, κατά περίπτωση· ενθαρρύνει το Προεδρείο να εξετάσει το ενδεχόμενο στήριξης δραστηριοτήτων επικοινωνίας που συνάδουν με τις ανάγκες των εθνικών, περιφερειακών και γλωσσικών μειονοτήτων στα κράτη μέλη·

35.  καλεί τον Γενικό Γραμματέα να αναλύσει τη σκοπιμότητα της καθιέρωσης διερμηνείας στη διεθνή νοηματική γλώσσα για όλες τις συζητήσεις στην ολομέλεια, σύμφωνα με τα αιτήματα που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια, και να εφαρμόσει αυτήν την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ίσης πρόσβασης για όλους τους πολίτες·

36.  εκφράζει την ανησυχία του για την ποιότητα του Μητρώου Διαφάνειας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις του Μητρώου Διαφάνειας, περίπου οι μισές από το σύνολο των εγγραφών στο Μητρώο είναι λανθασμένες· καλεί το Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για την ενίσχυση της ακρίβειας του μητρώου, καθώς και να το παρακολουθεί τακτικά όσον αφορά τις οντότητες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα προσώπων και οντοτήτων που υφίστανται κυρώσεις και να προβαίνει στην άμεση διαγραφή τους ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό του να παρέχει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις δραστηριότητες των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων· επαναλαμβάνει το αίτημά του να συντάσσει το Κοινοβούλιο ετήσια λεπτομερή έκθεση σχετικά με τους εκπροσώπους συμφερόντων και άλλες οργανώσεις που έχουν πρόσβαση στους χώρους του Κοινοβουλίου, και να τη δημοσιεύει στο πλαίσιο τήρησης του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων(8)·

37.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ψήφισε επανειλημμένα υπέρ της μεταρρύθμισης της αποζημίωσης γενικών εξόδων (ΑΓΕ)· καλεί το Προεδρείο να αξιολογήσει την απόφαση του 2019 σχετικά με την ΑΓΕ με βάση την πείρα που αποκτήθηκε κατά την 9η κοινοβουλευτική περίοδο και να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Προέδρου σχετικά με τη σύσταση ad hoc ομάδας εργασίας του Προεδρείου για την αποζημίωση γενικών εξόδων προκειμένου να εργαστεί για την αναθεώρηση των προηγούμενων κανόνων·

38.  επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας αναθεώρησης των γενικών εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με την επιστροφή των εξόδων αποστολής και ταξιδίου και των εσωτερικών κανόνων που διέπουν τις αποστολές και τις μετακινήσεις των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τη βούληση της Ολομέλειας —που έχει εκφραστεί επανειλημμένα— όσον αφορά το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς βοηθούς (ΔΚΒ) για τις αποστολές που πραγματοποιούν μεταξύ των τριών τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Προεδρείο θα το ευθυγραμμίσει με το επίπεδο των συστημάτων αποζημίωσης για τους μόνιμους και λοιπούς υπαλλήλους·

39.  καλεί εκ νέου τη Διάσκεψη των Προέδρων και το Προεδρείο να αναθεωρήσουν αντίστοιχα τις διατάξεις εφαρμογής που διέπουν το έργο των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την απόφαση για τις «αποστολές επιτροπών εκτός των τριών τόπων εργασίας»· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια αναθεώρηση θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα των ΔΚΒ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συνοδεύουν βουλευτές σε επίσημες αντιπροσωπείες και αποστολές του Κοινοβουλίου·

40.  υπενθυμίζει το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(9) , το οποίο ορίζει στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 ότι «το προαιρετικό ταμείο συντάξεων που συνέστησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος καθεστώτος, για τους βουλευτές, ή πρώην βουλευτές, οι οποίοι απέκτησαν ήδη στο ταμείο αυτό δικαιώματα ή προσδοκίες δικαιώματος» και ότι «τα κτηθέντα δικαιώματα και προσδοκίες δικαιώματος διατηρούνται πλήρως»· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, από τις δύο αποφάσεις προκύπτει ότι το Δικαστήριο επιβεβαιώνει ότι τα κεκτημένα δικαιώματα των βουλευτών που έχουν ήδη εκπληρώσει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απόκτηση του δικαιώματος επικουρικής προαιρετικής σύνταξης, προστατεύονται πλήρως βάσει των γενικών αρχών του δικαίου της Ένωσης· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις επιβεβαιώνουν επίσης ότι αυτό δεν εμποδίζει το Προεδρείο να τροποποιήσει τους όρους και τις λεπτομέρειες όσον αφορά αυτή την ομάδα βουλευτών, υπό τον όρο ότι τηρείται δεόντως η αρχή της αναλογικότητας, καθώς και για τους βουλευτές που δεν έχουν ακόμη εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και, ως εκ τούτου, κατέχουν μόνον προσδοκίες δικαιώματος στο πλαίσιο του συνταξιοδοτικού συστήματος· παροτρύνει, ως εκ τούτου, το Προεδρείο και τη διοίκηση να προτείνουν επειγόντως μια μελλοντική λύση που να λαμβάνει υπόψη τη συνταξιοδοτική κατάσταση και την κατάσταση διαβίωσης των δικαιούχων βουλευτών και πρώην βουλευτών, καθώς και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου· καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να βρουν άμεσα μια βιώσιμη και εφικτή λύση·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πολιτική του Κοινοβουλίου που αποσκοπεί στη διασφάλιση της πλήρως ανεξάρτητης χρήσης των κτιρίων του Κοινοβουλίου από άτομα με αναπηρία και υποστηρίζει περαιτέρω μέτρα και προσαρμογές που θα χρειαστούν εν προκειμένω·

42.  σημειώνει ότι η απόφαση να διακοπεί η παροχή ζεστού νερού στα γραφεία των βουλευτών στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο ελήφθη από τους Κοσμήτορες στις 24 Οκτωβρίου 2017 και σχετίζεται με τον κίνδυνο για την υγεία που ενέχει η παρουσία επιβλαβών βακτηρίων legionella στα παλαιά και φθειρόμενα υδραυλικά συστήματα των κτιρίων·

43.  υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι υποδειγματικό όσον αφορά τις πολιτικές που υπερασπίζεται και προωθεί, όπως για το περιβάλλον, την ισότητα των φύλων και τη διαφάνεια·

o
o   o

44.  εγκρίνει την κατάσταση προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2023·

45.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
(2) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 11.
(3) ΕΕ L 433 I της 22.12.2020, σ. 28.
(4) ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 15.
(5) ΕΕ C 506 της 15.12.2021, σ. 247.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2021)0432.
(7) ΕΕ L 45 της 24.2.2022.
(8) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(9) Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη θέσπιση του καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2005/684/ΕΚ, Ευρατόμ) (ΕΕ L 262 της 7.10.2005, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου