Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2227(BUI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0087/2022

Ingediende teksten :

A9-0087/2022

Debatten :

Stemmingen :

PV 07/04/2022 - 6.12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0127

Aangenomen teksten
PDF 170kWORD 61k
Donderdag 7 april 2022 - Straatsburg
Raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023
P9_TA(2022)0127A9-0087/2022

Resolutie van het Europees Parlement van 7 april 2022 over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2023 (2021/2227(BUI))

Het Europees Parlement,

–  gezien artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012(1) (het “Financieel-Reglement”),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) 2020/2093 van de Raad van 17 december 2020 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen(3),

–  gezien Verordening (EU, Euratom) nr. 1023/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie(4),

–  gezien de besluiten van de vergaderingen van het Bureau van het Europees Parlement van 4 oktober 2021 en 22 november 2021,

–  gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2021 over extra inspanningen ter versterking van de weerbaarheid en de bestrijding van hybride dreigingen,

–  gezien de economische winterprognose 2022 van de Commissie, die op 10 februari 2022 werd gepubliceerd,

–  gezien de brief van 7 juli 2020, waarin leden van het Europees Parlement er bij Voorzitter Sassoli en secretaris-generaal Welle op aandrongen duurzame en veilige actieve mobiliteit in het Europees Parlement te bevorderen,

–  gezien de EMAS-strategie voor de middellange termijn 2024, die op 15 december 2020 door het Stuurcomité milieubeheer in Brussel is aangenomen,

–  gezien de additionaliteitsvereisten in Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (richtlijn hernieuwbare energie), met name overweging 90 en artikel 27,

–  gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, getiteld “Strategie voor duurzame en slimme mobiliteit — Het Europees vervoer op het juiste spoor naar de toekomst” (COM(2020)0789), met name paragraaf 9 over collectief vervoer,

–  gezien zijn resolutie van 29 april 2021 over de raming van de ontvangsten en uitgaven van het Europees Parlement voor het begrotingsjaar 2022(5),

–  gezien zijn resolutie van 21 oktober 2021 over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022(6),

–  gezien de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2022(7) en de daaraan gehechte gemeenschappelijke verklaringen van het Parlement, de Raad en de Commissie,

–  gezien het verslag van de secretaris-generaal aan het Bureau met het oog op de opstelling van het voorontwerp van raming van het Parlement voor het begrotingsjaar 2023,

–  gezien het voorontwerp van raming, opgesteld door het Bureau op 7 maart 2022 overeenkomstig artikel 25, lid 7, en artikel 102, lid 1, van het Reglement van het Parlement,

–  gezien de ontwerpraming, opgesteld door de Begrotingscommissie overeenkomstig artikel 102, lid 2, van het Reglement van het Parlement,

–  gezien artikel 102 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0087/2022),

A.  overwegende dat de door de secretaris-generaal op 14 februari 2022 voorgestelde begroting voor het voorontwerp van raming van het Parlement voor 2023 neerkomt op een stijging van 4,9 %;

B.  overwegende dat de Commissie in haar economische winterprognoses voor 2022 heeft berekend dat de inflatie in de EU in het laatste kwartaal van 2021 4,9 % zal bedragen en voor het hele jaar 2,9 %; overwegende dat de inflatie zich volgens de ramingen van de Commissie na de piek van eind 2021 en begin 2022 zal stabiliseren op 3,9 % in 2022 en op 1,9 % in 2023; overwegende dat het inflatiepeil voor 2023 momenteel zeer wisselvallig en zeer onvoorspelbaar is; overwegende dat de Begrotingscommissie de ontwikkeling ervan zal volgen, en zo nodig passend zal reageren;

C.  verwegende dat de geloofwaardigheid van het Parlement en zijn leden in de ogen van de Europese burgers afhangt van het vermogen van het Parlement om de kwaliteit van zijn wetgevings- en controlewerkzaamheden te waarborgen en over de resultaten ervan te communiceren; overwegende dat het Parlement ook ten aanzien van de andere instellingen het goede voorbeeld moet geven en derhalve ook zijn eigen uitgaven zorgvuldig en efficiënt moet plannen en verrichten en daarbij rekening moet houden met de heersende economische situatie;

D.  overwegende dat de begroting van het Parlement op een realistische leest moet zijn geschoeid en volledig in overeenstemming moet zijn met de beginselen van begrotingsdiscipline en goed financieel beheer;

E.  overwegende dat het van het grootste belang is te waarborgen dat het Parlement zijn democratische stem kan laten horen, vooral gezien de huidige geopolitieke situatie, met name de onwettige inval van Rusland in Oekraïne, en de aanstaande verkiezingen voor het Parlement; overwegende dat cyberdreigingen tegen het Parlement, ook door groepen die door overheden worden gesponsord, zowel in aantal als in complexiteit exponentieel toenemen; overwegende dat volgens de industrienorm 10 % van de hele begroting voor informatie, communicatie en technologie (ICT) aan cyberbeveiliging moet worden besteed; overwegende dat het Bureau op zijn vergadering van 4 oktober 2021 zijn goedkeuring heeft gehecht aan de oprichting van een nieuw directoraat voor cyberbeveiliging, en met name de afdeling Cyberdreigingen, Risicobewaking en Verslaglegging over de naleving van de gegevensbeschermingsregels, in het directoraat-generaal Innovatie en Technologische Ondersteuning (DG ITEC), alsook aan de toewijzing van de nodige middelen hiervoor;

F.  overwegende dat cyberaanvallen niet alleen een bedreiging vormen voor het Parlement, maar voor alle instellingen van de Unie; overwegende dat interinstitutionele samenwerking van essentieel belang is om dergelijke dreigingen adequaat te voorkomen, op te sporen en te monitoren, en erop te reageren; overwegende dat de directeur-generaal van DG ITEC voorzitter is van het Computer Emergency Response Team (CERT-EU), een interinstitutioneel orgaan op het gebied van cyberbeveiliging; overwegende dat het Parlement vastbesloten is te streven naar meer synergieën en samenwerking met andere instellingen, onder meer door de capaciteiten van CERT-EU uit te breiden door de detachering van twee functionarissen van het Parlement, zoals het Bureau op zijn vergadering van 4 oktober 2021 heeft besloten;

G.  overwegende dat cyberaanvallen niet de enige vorm van cyberdreiging zijn; overwegende dat de grootste bedreigingen voor het Parlement en andere instellingen van de Unie momenteel van hybride aard zijn; overwegende dat onder hybride bedreigingen wordt verstaan: cyberaanvallen, spionage, inmenging in verkiezingen en desinformatiecampagnes, ook via de sociale media; overwegende dat de Raad in de conclusies van zijn zitting van 10 december 2021 over aanvullende inspanningen om de veerkracht te vergroten en hybride dreigingen te bestrijden, de instellingen, organen en agentschappen van de Unie heeft opgeroepen om, met steun van de lidstaten, ervoor te zorgen dat de Unie haar integriteit kan waarborgen en de informatie- en communicatienetwerken en besluitvormingsprocessen van de Unie beter kan beveiligen tegen kwaadwillige activiteiten van allerlei aard, op basis van een grondige dreigingsanalyse; overwegende dat het Bureau op zijn vergadering van 22 november 2021 zijn goedkeuring heeft gehecht aan de reorganisatie van het directoraat-generaal Beveiliging en Veiligheid (DG SAFE), waarbij een nieuw directoraat beveiligingstechnologie en -informatie wordt opgericht dat belast wordt met de coördinatie van de operationele contacten en informatie-uitwisseling met de beveiligingsdiensten van andere instellingen, organen en agentschappen van de Unie, alsmede met de politie- en veiligheidsdiensten van gastlanden en andere lidstaten, en dat een aanvulling vormt op de defensieve activiteiten van DG ITEC op het gebied van cyberbeveiliging;

H.  overwegende dat de opkomst bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 2019 acht procentpunten hoger was dan bij de verkiezingen van 2014; overwegende dat 2023 een belangrijk jaar is voor de voorbereiding van de verkiezingen van 2024;

I.  overwegende dat de “Gebouwenstrategie na 2019” gericht is op behoeften waarin nog niet voldoende is voorzien, zoals de aanpassing van de voorzieningen aan de modernisering van de modaliteiten van de parlementaire vergaderingen, de nabijheid dankzij met name de integratie van Europa Experiences in de liaisonbureaus, de verdere verbetering van de veiligheid van de gebouwen van het Parlement en de onderlinge verbinding van de centrale gebouwen, en de noodzaak om het onderhoud van de gebouwen aan te passen aan de huidige veiligheidsnormen en aan de reële behoeften van de gebruikers ervan;

Algemeen kader

1.  herinnert eraan dat het grootste deel van de begroting van het Parlement is vastgelegd door wettelijke of contractuele verplichtingen; wijst erop dat 65 % van de begroting jaarlijks wordt geïndexeerd, hetgeen neerkomt op een verhoging met 67 miljoen EUR in 2023 in het voorontwerp van raming dat op 14 februari 2022 door de secretaris-generaal is ingediend; herinnert eraan dat de salarisindexering, overeenkomstig het Statuut van de ambtenaren en het Statuut van de leden van het Europees Parlement, volgens de huidige prognoses van de Commissie voor juli 2022, april 2023 en juli 2023 respectievelijk 4,3 %, 1,1 % en 2,6 % zal bedragen; wijst erop dat het Parlement, gezien de huidige economische vooruitzichten, uitgaat van een loonindexering van 6 % vanaf juli 2022; herinnert eraan dat, overeenkomstig de prognoses van de Commissie, in de begroting voor 2022 een loonindexering van slechts 2,5 % voor 2022 was opgenomen;

2.  stemt in met het akkoord dat in de begrotingsbemiddeling tussen het Bureau en de Begrotingscommissie op 30 maart 2022 is bereikt om de verhoging ten opzichte van de begroting 2022 vast te stellen op 6,24 %, wat overeenkomt met een totaalbedrag van 2 244 696 416 EUR voor 2023, om het uitgavenniveau van het voorontwerp van raming dat op 7 maart 2022 door het Bureau is goedgekeurd, te verlagen met 33,96 miljoen EUR, om te voorzien in 60 nieuwe posten in verband met cyberveiligheid en beveiliging, maar in de personeelsformatie voor 2023 slechts om 52 extra posten te verzoeken, aangezien 8 posten van andere administratieve diensten worden overgeheveld, en om de voorgestelde kredieten op de volgende begrotingslijnen dienovereenkomstig te verlagen:

1 0 0 4 — Normale reiskosten, 1 2 0 0 — Salaris en vergoedingen, 1 4 0 5 — Uitgaven voor tolkendiensten, 1 4 2 — Externe vertalingsdiensten, 2 0 0 7 — Inrichting van dienstruimten, 2 1 0 2 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten in verband met algemene ondersteuning van gebruikers, 2 1 0 3 — Informatica en telecommunicatie — Terugkerende operationele activiteiten met betrekking tot het beheer van ICT-applicaties, 21 0 4 — Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen, 2 1 0 5 — Informatica en telecommunicatie — Projectinvesteringen, 2 1 2 — Meubilair, 2 1 4 — Technisch materieel en technische installaties, 2 1 6 — Vervoer van leden, andere personen en goederen, 2 3 7 — Verhuizingen, 2 3 8 — Overige huishoudelijke uitgaven, 3 0 0 — Dienstreizen van het personeel en reizen tussen de drie vergaderplaatsen, 3 2 0 — Verwerving van expertise, 3 2 1 — Uitgaven voor de onderzoeksdienst voor de leden, met inbegrip van de bibliotheek, de historische archieven, de evaluatie van wetenschappelijke en technologische keuzes (STOA) en het Europees wetenschaps- en mediaknooppunt, 3 2 4 1 — Digitale en traditionele publicaties, 3 2 4 2 — Kosten van publicatie, voorlichting en deelneming aan openbare evenementen, 3 2 4 3 — Bezoekerscentra van het Europees Parlement, 3 2 4 4 — Organisatie en ontvangst van bezoekersgroepen, Euroscola en uitnodigingen aan opiniemakers uit derde landen, 3 2 4 8 — Audiovisuele voorlichting, 4 0 0 — Lopende huishoudelijke uitgaven en uitgaven in verband met de politieke en de voorlichtingsactiviteiten van de fracties en de niet-fractiegebonden leden;

stelt daarnaast voor om, gezien de buitengewone gevolgen van de internationale crisis voor de inflatie, de statutaire uitgaven en de noodzaak om de veerkracht van het Parlement te versterken, met name door te investeren in beveiliging en cyberveiligheid, het uitgavenniveau van het op 7 maart 2022 door het Bureau goedgekeurde voorontwerp van raming met 62 miljoen EUR te verhogen en de voorgestelde kredieten voor de volgende begrotingsonderdelen dienovereenkomstig te verhogen:

1 0 0 0 — Bezoldigingen, 1 0 0 4 — Normale reiskosten, 1 0 0 5 — Overige reiskosten, 1 0 0 6 — Algemene kostenvergoeding, 1 0 2 — Overbruggingstoelagen, 1 0 3 0 — Ouderdomspensioenen (KVL), 1 0 3 1 — Invaliditeitspensioenen (KVL), 1 0 3 2 — Overlevingspensioenen (KVL), 1 2 0 0 — Salaris en vergoedingen, 1 4 0 0 — Andere personeelsleden — Secretariaat-generaal en fracties, 1 4 0 1 — Andere personeelsleden — Beveiliging, 1 4 0 2 — Andere personeelsleden — Chauffeurs in het secretariaat-generaal, 1 4 0 5 — Uitgaven voor tolkendiensten, 2 0 2 4 — Energieverbruik, 2 1 0 4 — Informatica en telecommunicatie — Infrastructuurinvesteringen, 4 2 2 — Assistentie aan de leden

3.  is van mening dat de totale stijging van 6,24 % ten opzichte van 2022 gezien moet worden als een stijging van 2,46 % voor het deel onder normale omstandigheden en, vanwege de huidige uitzonderlijke tijd, een stijging van 79,8 miljoen EUR die overeenkomt met een crisisdeel om de uitzonderlijke inflatie, de daaruit voortvloeiende stijging van de statutaire uitgaven en de investeringen in beveiliging en cyberveiligheid te dekken;

4.  benadrukt dat het stijgingspercentage van de begroting van het EP de afgelopen jaren lager was dan dat van rubriek 7; herinnert eraan dat het Parlement geen gebruik heeft gemaakt van de volle 20 % van rubriek 7 waar het recht op heeft;

5.  benadrukt dat alle instellingen van de Unie bij het vaststellen van hun financiële behoeften voor het komende jaar begrotingsdiscipline in acht moeten nemen;

Beveiliging tegen toenemende hybride bedreigingen

6.  benadrukt dat de cyberveiligheid van het Parlement een topprioriteit is, vooral gelet op de huidige geopolitieke spanningen; besluit daarom steun te verlenen aan het voorstel van de secretaris-generaal om DG ITEC met 40 posten uit te breiden om de cyberdefensiecapaciteit van het Parlement te vergroten en de interne capaciteit op dit terrein op een adequaat niveau te brengen; wijst erop dat de personeelsbezetting van het Parlement tijdens de periode van het meerjarig financieel kader 2014-2020 met 6 % is ingekrompen, waarbij het voornamelijk ging om personeel werkzaam bij de administratie; is van mening dat het Parlement meer middelen moet uittrekken voor beveiliging, om de integriteit van zijn ICT-systemen te beschermen; wijst erop dat voor de 40 posten in 2023 een bedrag van 4,3 miljoen EUR is uitgetrokken en dat voor 2023 een bedrag van 5 miljoen EUR voor cyberbeveiligingsoperaties en -investeringen is begroot;

7.  herhaalt in dit verband zijn verzoek aan de bevoegde diensten om toepassingen voor instant messaging en virtuele vergaderingen te integreren en in te zetten die gebaseerd zijn op open source, gehost worden op de servers van het Parlement en veilige communicatie mogelijk maken, zoals Matrix en Jitsi, teneinde de vertrouwelijkheid van de interne communicatie aanzienlijk te vergroten;

8.  is van oordeel dat interinstitutionele samenwerking van essentieel belang is om de synergieën tussen de instellingen van de Unie te vergroten en hen op doeltreffende wijze tegen cyberdreigingen te beschermen; is er groot voorstander van om 2 AD‑posten (van de 40 extra posten op het gebied van cyberbeveiliging) tijdelijk bij CERT‑EU te detacheren, en daarvoor een jaarlijks bijkomend bedrag van 1,564 miljoen EUR uit te trekken; is van oordeel dat de grotere capaciteit van het Parlement op het gebied van cyberbeveiliging alle instellingen ten goede zal komen door een betere preventie, opsporing en uitwisseling op het gebied van cyberdreigingen, zodat de belangen van de Unie beter kunnen worden beschermd, aansluitend op het nieuwe voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen betreffende een hoog niveau van cyberbeveiliging bij de instellingen, organen en instanties van de Unie;

9.  herinnert eraan dat de bedreigingen steeds vaker hybride bedreigingen zijn; staat volledig achter de toekenning van 20 extra posten aan DG SAFE ter versterking van de capaciteit en het vermogen van het Parlement om deze nieuwe bedreigingen van hybride aard op te sporen, te voorkomen en erop te reageren, en om de veiligheidsprocessen te moderniseren en te digitaliseren; neemt nota van de interinstitutionele taskforce inzake menselijke, digitale en hybride contra-inlichtingen die dient ter versterking van de samenwerking tussen de instellingen van de Unie en de coördinatie met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van de lidstaten;

10.  verzoekt de secretaris-generaal gebruik te maken van mogelijke synergieën om de efficiëntie binnen de administratie te vergroten, en na te gaan hoe digitalisering en nieuwe werkmethoden kunnen bijdragen tot het stroomlijnen van de directoraten en de overdracht van posten naar prioritaire terreinen mogelijk kunnen maken; is in dit verband ingenomen met de door de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming opgezette pilot van het open-source, onderling verbonden microbloggingplatform “EU Voice”, dat moet bijdragen tot de privacy van de gebruikers, IT-beveiliging en -veiligheid, technologische soevereiniteit van de Unie, interoperabiliteit, concurrentie en keuzevrijheid van de gebruiker;

Strategie voor op de burgers gerichte communicatie

11.  benadrukt de rol van het Parlement bij het bevorderen van het Europees politiek bewustzijn en de waarden van de Unie;

12.  benadrukt dat communicatie door de politieke partijen en de leden zelf een van de belangrijkste stimulansen is voor een hoge participatiegraad, betrokkenheid en belangstelling van de burgers van de Unie voor de Europese verkiezingen; roept op tot coördinatie tussen het directoraat-generaal Communicatie (DG COMM) en de persdiensten van de fracties, met inhoudelijke ondersteuning van het directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten (DG EPRS) en technische ondersteuning van het directoraat-generaal Vertaling (DG TRAD), om te zorgen voor een gecoördineerde, passende en duidelijke boodschap aan de burgers;

13.  neemt nota van de extra middelen (27,5 miljoen EUR) die aan DG COMM zijn toegewezen voor de communicatiestrategie in verband met de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024, met als doel de rol en de functies van de Unie en in het bijzonder van het Parlement uit te leggen, de concrete gevolgen voor het leven van de burgers te belichten, uit te leggen waarom stemmen bij de verkiezingen een verschil kan maken en ervoor te zorgen dat alle structuren, instrumenten en platforms aanwezig en gereed zijn in 2024;

14.  dringt erop aan terughoudendheid te betrachten bij het koppelen van de hoogte van de communicatie-uitgaven aan de opkomst voor de Europese verkiezingen, of er op enigerlei wijze een verband tussen te leggen, ook in geval van een dalende opkomst;

15.  acht het van het grootste belang dat het Parlement goed is toegerust om desinformatie tegen te gaan; roept op tot nauwere samenwerking tussen DG ITEC, DG SAFE en DG COMM om desinformatiecampagnes, met name op sociale media, doeltreffend op te sporen en te monitoren en er snel en duidelijk op te reageren; verzoekt om voortzetting van de samenwerking met de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden op het gebied van desinformatie;

16.  steunt de oprichting, uiterlijk in 2024, van Europa Experience-centra in alle lidstaten; steunt de administratie in haar beleid dat gericht is op het maximaliseren van synergieën; verwacht dat de langetermijneffecten op de begroting van Europa Experiences wat betreft de exploitatiekosten zo snel mogelijk aan de Begrotingscommissie worden gepresenteerd; wijst erop dat de Europa Experiences bedoeld zijn om alle burgers een beter inzicht te geven in de werking van de instellingen van de Unie en daarom een wezenlijk onderdeel vormen van het communicatieplan voor de verkiezingscampagne; is van mening dat het bijzonder belangrijk is dat het Parlement voortdurend in contact is met de burgers van de Unie door middel van diverse communicatiekanalen, in de geest van een veelzijdige politieke dialoog, niet alleen tijdens het verkiezingsjaar, maar gedurende de volledige zittingsperiode; is van mening dat uitstel van projecten moet worden besloten aan de hand van vastgestelde criteria, waarbij het geografische evenwicht tussen de lidstaten het belangrijkst moet zijn; herhaalt dat het Parlement, in samenwerking met de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden, actieve voorlichtingscampagnes moet voeren in de landen die een formeel verzoek om toetreding tot de Unie hebben ingediend, namelijk de Republiek Moldavië, Oekraïne en Georgië;

17.  verzoekt de secretaris-generaal alle overeenkomstig artikel 266, lid 6, van het Financieel Reglement vereiste informatie in verband met de voorgestelde lening van 37,9 miljoen EUR ter financiering van de aankoop van het gebouw van de Europa Experience in Dublin zo spoedig mogelijk te verstrekken;

18.  is van oordeel dat de liaisonbureaus van het Europees Parlement (EPLO’s) zich meer moeten richten op burgers van alle leeftijden; verzoekt het Parlement om via zijn EPLO’s meer ontmoetingen en evenementen tussen leden en burgers op lokaal niveau te organiseren; wijst erop dat de EPLO’s de leden voldoende ondersteuning moeten bieden bij het opstellen van agenda's voor bijeenkomsten en het organiseren van evenementen;

19.  is van mening dat de EPLO’s ook informatie in andere talen moeten verstrekken aan Europese gemeenschappen die in andere Europese landen wonen; onderstreept dat de EPLO’s meer acties op het gebied van burgerschapsonderwijs en -participatie moeten ondernemen waarbij plaatselijke gemeenschappen, scholen of universiteiten betrokken zijn;

20.  verzoekt om een speciale dienst voor senioren, waarbij de programma’s en het beleid van de Unie die actief ouder worden bevorderen, onder de aandacht worden gebracht;

Vergroening en energieonafhankelijkheid

21.  is van mening dat het Parlement het voortouw moet nemen bij het vaststellen van meer digitale, flexibele en energie-efficiënte werkmethoden en vergaderpraktijken, waarbij lering moet worden getrokken uit de ervaringen met de COVID-19-pandemie en gebruik moet worden gemaakt van de reeds gedane technologie-investeringen; dringt aan op een strategische evaluatie van de kosten van het gebouwenbeleid, met name door de balans op te maken van de nieuwe werkmethoden, zoals telewerken, die als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn ontstaan, en tegelijk te erkennen dat fysieke aanwezigheid voor politieke onderhandelingen, debatten of gedachtewisselingen efficiënter blijft voor het maken van overheidsbeleid; spreekt zijn bezorgdheid uit over de ongelijke kwaliteit van de tolkvoorzieningen en de technische problemen met Interactio; dringt aan op dringende en gerichte investeringen om een zo hoog mogelijke graad van meertaligheid te bewerkstelligen; benadrukt dat de energiekosten als gevolg van de politieke, gezondheids- en economische crises sterk zijn gestegen, met gevolgen op lange termijn; vraagt dat rekening wordt gehouden met de financiële gevolgen voor de gebouwen; pleit ervoor om in de jaarlijkse begrotingsplanning rekening te houden met het feit dat alle gebouwen regelmatig moeten worden gerenoveerd; wijst erop dat een dergelijke toewijzing deel uitmaakt van een pro-actief gebouwenbeleid, dat gericht moet zijn op de groene renovatie van het gebouwenbestand en moet garanderen dat het Parlement ernaar streeft de energie-efficiëntie te maximaliseren en aldus het energieverbruik en de kosten van de faciliteiten van het Parlement te verminderen; onderstreept in dat verband dat het Trèves I-gebouw wordt geüpgraded naar de meest recente energie- en milieunormen; wijst op het belang van een transparant en evenwichtig besluitvormingsproces op het gebied van het gebouwenbeleid, met inachtneming van artikel 266 van het Financieel Reglement; herinnert aan het besluit van het Bureau van 2 juli 2018 met betrekking tot de renovatie van het Paul-Henri Spaak-gebouw; verzoekt het Bureau zijn besluit over dat gebouw tijdig bekend te maken;

22.  herinnert eraan dat het Bureau op zijn vergadering van 16 december 2019 de bijgewerkte doelstellingen voor de kernprestatie-indicatoren van EMAS op milieugebied heeft goedgekeurd, met als gezamenlijk streefjaar 2024, onder meer voor een vermindering van de totale koolstofemissies met 40 % ten opzichte van het niveau van 2006; herinnert eraan dat de EMAS-middellangetermijnstrategie een herzieningsclausule bevat die het mogelijk maakt de milieuambitie op basis van de waargenomen prestaties op te voeren; roept op tot een opwaartse bijstelling van de EMAS-doelstellingen voor de kernprestatie-indicatoren, omdat veel van de in 2019 gestelde doelen al gehaald zijn, alsmede in het licht van de COVID-19 pandemie en de noodzaak om de energie-efficiëntiemaatregelen te versnellen en onze afhankelijkheid van gas te verminderen; herhaalt zijn oproep om zijn huidige plan voor CO2-reductie te wijzigen om koolstofneutraliteit te bereiken door middel van een internationaal erkende methode, wanneer dit bijvoorbeeld is gevalideerd als een intern koolstofbeprijzingsmechanisme waarmee bedrijven vrijwillig een prijs bepalen voor hun koolstofvoetafdruk en op die manier een waarde vaststellen voor hun uitstoot van broeikasgassen;

23.  wijst erop dat bijna twee derde van de koolstofvoetafdruk van het Parlement afkomstig is van het vervoer van personen en goederen; roept op tot de bevordering van koolstofarme vervoerswijzen voor dienstreizen; herhaalt van mening te zijn dat bij besluiten over de goedkeuring van reizen rekening moet worden gehouden met het belang van de aanwezigheid in het Parlement, gezondheidsoverwegingen, prijs en de tijd die de reizen in beslag nemen; onderstreept dat reizen van veel leden van hun kiesdistricten naar de werklocaties van het Parlement lange reizen vereisen en slechts met het vliegtuig kunnen worden afgelegd; herinnert ook aan het doel van het Parlement om zijn emissies verder terug te dringen en onderstreept dat rechtstreekse vluchten en flexibele vliegtickets de minst verontreinigende optie zijn voor noodzakelijke vliegreizen;

24.  roept de administratie op om kostenbesparingen door te blijven voeren en het verbruik efficiënter te maken; roept op tot de vaststelling van een routekaart voor de geleidelijke afschaffing van het gebruik van fossiele brandstoffen; roept het Parlement op het aandeel van hernieuwbare energie in zijn energiemix en met name in de productie ervan verder te verhogen en verwacht dat geavanceerde zonnepanelen op de daken worden geïnstalleerd om het potentieel maximaal ervan te benutten; is ingenomen met de investeringen die worden gedaan; herhaalt zijn oproep aan de diensten van het Parlement om het papierverbruik te blijven verminderen door voor alle vergaderingen over te schakelen op een papierloze, collectieve en online-omgeving, en door de modaliteiten voor elektronische handtekeningen verder toe te passen, en zich te richten op het handhaven van dit lagere papierverbruik in het “nieuwe normaal”; verzoekt nogmaals dat er zo spoedig mogelijk een analyse wordt verricht van alternatieven voor de verhuiskisten overeenkomstig de EMAS-doelstelling van een papierloos Parlement; verwacht dat het energie-efficiëntie-eerstbeginsel en de circulaire economie worden toegepast op alle investeringen, waaronder digitale investeringen, en beheersbeslissingen; roept op tot grotere inspanningen om de afvalbeheersstrategie van het Parlement volledig uit te voeren volgens de beginselen van de afvalhiërarchie; is van oordeel dat bewustmaking binnen het Parlement, mede door middel van specifieke opleidingen, van essentieel belang is om bevredigende resultaten te bereiken en het mogelijk te maken de EMAS-doelstellingen op dit gebied aan te scherpen; dringt aan op volledige uitvoering van de maatregelen om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in het Parlement volledig uit te bannen, ook nu meer mensen weer aan het werk gaan en gebruik maken van de cateringdiensten in het Parlement;

25.  is ingenomen met de verbetering van de fietsinfrastructuur van het Parlement; moedigt de diensten aan om die infrastructuur verder te verbeteren door de fietsenstallingen in alle gebouwen te verbeteren, ook voor bakfietsen, en door extra stimulansen voor het woon-werkverkeer per fiets aan te bieden; is verheugd over de inspanningen van het Parlement om het openbaar vervoer te bevorderen via zijn nieuwe parkeerbeleid, door de subsidies voor abonnementen op het openbaar vervoer te verhogen en door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren door de aanleg van laadstations; verzoekt in dat verband om een toereikende uitbreiding van het aantal opladers voor elektrische voertuigen, in overeenstemming met de huidige en de toekomstige vraag in Brussel, Straatsburg en Luxemburg; merkt op dat het huidige parkeerbeleid geen financiële stimulansen voor actieve mobiliteit biedt; verzoekt de diensten de resultaten van het nieuwe parkeerbeleid te evalueren en waar nodig verdere gerichte stimulansen in te voeren;

26.  herhaalt zijn oproep aan het Parlement om, als belangrijke werkgever, een actieve rol te spelen in debatten en raadplegingen over stadsplanning, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van actieve mobiliteit door middel van veilige, comfortabele en ononderbroken infrastructuur, het vergroten van het welzijn door middel van een openbare ruimte van goede kwaliteit, en de aanpassing aan de klimaatverandering door het vermijden van hitte-eilanden; wijst op de mogelijkheden voor dialoog die worden geboden in het kader van het Brusselse plan GoodMove en het plan dat de opvolger is van het Plan d'Aménagement Directeur Loi, maar ook met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de zogenaamde Archipel in de wijk Wacken in Straatsburg, en de bestaande contacten met het Fonds Kirchberg in Luxemburg;

Andere kwesties

27.  merkt op dat op initiatief van voormalig president Sassoli, focusgroepen inzake “Een nieuwe kijk op de parlementaire democratie – Een sterker Europees Parlement na Covid-19” de toekomst van de werkzaamheden binnen het Parlement tussen april en juli 2021 hebben besproken met betrekking tot elk van hun actiegebieden: plenaire vergadering, parlementaire bevoegdheden, communicatie, externe diplomatie en interne organisatie; verwelkomt het feit dat de focusgroepen een eindverslag hebben uitgebracht met aanbevelingen waarvan de uitvoering door het Bureau zal worden besproken, waarbij terdege rekening zal worden gehouden met de kosten en de Begrotingscommissie zo nodig bij de voorafgaande toetsing zal worden betrokken;

28.  herinnert aan de steun van een meerderheid van het Parlement voor één enkele zetel; herhaalt dat er oplossingen moeten worden gevonden om de parlementaire institutionele werkzaamheden, de financiële lasten en de koolstofvoetafdruk te optimaliseren; herinnert eraan dat het Europees Parlement volgens het Verdrag betreffende de Europese Unie zijn zetel in Straatsburg moet hebben; merkt op dat voor een permanente verandering hiervan een verdragswijziging nodig is;

29.  herhaalt zijn verzoek aan het Bureau, dat herhaaldelijk in de plenaire vergadering is aangenomen, om een begin te maken met de herziening van het Reglement, zodat de leden hun stemrecht op afstand kunnen uitoefenen tijdens zwangerschaps- of vaderschapsverlof, langdurige ziekte of overmacht; neemt kennis van de wijzigingen die op 20 december 2020 in het Reglement zijn aangebracht om stemmen op afstand mogelijk te maken; betreurt dat het Reglement van het Parlement momenteel niet voorziet in stemmingen op afstand tijdens commissievergaderingen, tenzij de Voorzitter besluit dat sprake is van buitengewone omstandigheden;

30.  herhaalt zijn oproep aan de secretaris-generaal om erop te wijzen hoe belangrijk het is dat alle aanwervingen gebaseerd zijn op competentie, en tegelijkertijd de noodzaak van een geografisch evenwicht van alle lidstaten op alle personeelsniveaus te respecteren; is bezorgd over de moeilijkheden om personen met een bepaalde nationaliteit en met een bepaald beroepsprofiel aan te werven; verzoekt om verdere inspanningen om ervoor te zorgen dat het Parlement voor alle nationaliteiten van de Unie een even aantrekkelijke werkgever is, waarbij objectieve processen als uitgangspunt moeten blijven dienen; roept het Parlement op de eigen voorlichtingscapaciteit te versterken, teneinde voor vergelijkende onderzoeken de kandidaten aan te trekken die het Parlement nodig heeft, qua profiel, leeftijd, geslacht en nationaliteit, en met name uit ondervertegenwoordigde landen; verzoekt de secretaris-generaal de administratieve stappen met betrekking tot de aanwerving van nieuw personeel te stroomlijnen en de procedure te verkorten;

31.  verzoekt het Parlement de organisatie van het secretariaat-generaal en de personeelsbehoeften van het Parlement regelmatig te evalueren en de vacante posten tussen de directoraten te herverdelen, zodat nieuwe taken kunnen worden uitgevoerd bij een gelijkblijvende personeelsbezetting;

32.  verzoekt de secretaris-generaal om de risico’s in verband met het toenemende aantal arbeidscontractanten te beoordelen, met inbegrip van het gevaar dat een tweelagige personeelsstructuur wordt gecreëerd binnen het Parlement;

33.  verwelkomt de maatregelen die DG INLO tijdens de COVID-19-pandemie heeft genomen om de risico’s van besmetting in de gebouwen van het Parlement te beperken en de uitvoering van de concrete solidariteitsmaatregelen waartoe het Bureau heeft besloten, te ondersteunen;

34.  wijst erop dat ongeveer 50 miljoen mensen tot diverse taalkundige minderheden en gemeenschappen in de Unie behoren; herinnert eraan dat het Parlement de betrokkenheid en participatie van de burgers, met inbegrip van de nationale, regionale en taalkundige minderheden, in de Unie aanmoedigt; wijst erop dat het Parlement zich sterk maakt voor meertaligheid en de rechten van de nationale, regionale en taalkundige minderheden bevordert; is van oordeel dat het Parlement actief kan bijdragen aan de bestrijding van desinformatie door, waar nodig, ook informatie te verstrekken in de talen van taalkundige minderheden en gemeenschappen; spoort het Bureau aan te overwegen communicatieactiviteiten te steunen die aansluiten bij de behoeften van nationale, regionale en taalminderheden in de lidstaten;

35.  verzoekt de secretaris-generaal de haalbaarheid te analyseren van de invoering van tolkdiensten voor internationale gebarentaal bij alle plenaire debatten, in overeenstemming met de verzoeken die zijn goedgekeurd door de plenaire vergadering, en dat besluit ten uitvoer te leggen met inachtneming van het beginsel van gelijke toegang voor alle burgers;

36.  is bezorgd over de kwaliteit van het EU-transparantieregister; herinnert eraan dat volgens de jaarverslagen van het transparantieregister ongeveer de helft van alle in het register ingevoerde gegevens onjuist is; roept op tot het nemen van maatregelen om de nauwkeurigheid van het register te vergroten en het register regelmatig te controleren met betrekking tot entiteiten die de belangen vertegenwoordigen van personen en entiteiten waaraan sancties zijn opgelegd, en over te gaan tot hun onmiddellijke verwijdering, zodat het register zijn doel kan vervullen, namelijk het verschaffen van meer transparantie over de activiteiten van belangenvertegenwoordigers; herhaalt zijn verzoek aan het Parlement om jaarlijks een gedetailleerd verslag op te stellen over de belangenvertegenwoordigers en andere organisaties die toegang hebben gekregen tot de gebouwen van het Parlement, en dit verslag te publiceren met inachtneming van de algemene verordening gegevensbescherming(8);

37.  herinnert eraan dat het Parlement herhaaldelijk heeft gestemd over een hervorming van de algemene onkostenvergoeding (GEA); verzoekt het Bureau zijn besluit over de GEA van 2019 te evalueren op basis van de tijdens de negende zittingsperiode opgedane ervaring en de nodige besluiten te nemen om de transparantie en de verantwoordingsplicht te vergroten; is ingenomen met de aankondiging van de Voorzitter om een ad-hocwerkgroep van het Bureau inzake de algemene onkostenvergoeding in te stellen om te werken aan de herziening van huidige regels;

38.  herhaalt, in het kader van de lopende herzieningsprocedure van de algemene uitvoeringsbepalingen betreffende de vergoeding van dienstreizen en de interne regeling voor dienstreizen van ambtenaren en andere personeelsleden van het Europees Parlement, de herhaaldelijk geuite wens van de plenaire vergadering om het bedrag van de vergoedingen die aan de geaccrediteerde parlementaire medewerkers (APA’s) worden uitgekeerd voor hun dienstreizen tussen de drie vergaderplaatsen van het Parlement te herzien, teneinde het Bureau in staat te stellen dit bedrag af te stemmen op het niveau van de vergoedingsstelsels voor ambtenaren en andere personeelsleden;

39.  roept de Conferentie van voorzitters en het Bureau nogmaals op om de uitvoeringsbepalingen betreffende de werkzaamheden van de delegaties en missies buiten de Europese Unie, respectievelijk het besluit “Werkbezoeken van de commissies buiten de drie vergaderplaatsen van het Europees Parlement” te herzien; onderstreept dat bij een dergelijke herziening de mogelijkheid moet worden overwogen dat APA’s leden onder bepaalde voorwaarden vergezellen in officiële delegaties en tijdens dienstreizen van het Parlement;

40.  herinnert aan artikel 27, leden 1 en 2, van het Statuut van de leden waarin het volgende is bepaald: “Na inwerkingtreding van dit Statuut, blijft het door het Europees Parlement(9) ingestelde vrijwillig pensioenfonds gehandhaafd voor leden of voormalige leden die in dit fonds reeds rechten of aanspraken hebben verworven” en “De verworven rechten en aanspraken blijven in volle omvang bestaan”; neemt er nota van dat volgens de Juridische dienst van het Parlement uit de twee arresten volgt dat het Hof van Justitie bevestigt dat verworven rechten als zodanig, van leden die reeds aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de verwerving van het recht op het aanvullend vrijwillig pensioen hebben voldaan, volledig beschermd zijn op grond van de algemene beginselen van het recht van de Unie; merkt echter op dat de arresten ook bevestigen dat dit het Bureau niet belet de voorwaarden en modaliteiten voor deze groep van leden te wijzigen op voorwaarde dat het evenredigheidsbeginsel naar behoren wordt geëerbiedigd, alsook voor de leden die nog niet aan alle voorwaarden voor het verwerven van pensioenrechten hebben voldaan en derhalve slechts toekomstige rechten uit hoofde van de pensioenregeling bezitten; dringt er derhalve bij het bureau en de administratie op aan om zo snel mogelijk een toekomstgerichte oplossing voor te stellen waarin rekening wordt gehouden met de pensioen- en levenssituatie van rechthebbende leden en voormalige leden, alsook met de beginselen van goed financieel beheer en met de relevante jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie; roept alle betrokken belanghebbenden ertoe op snel een duurzame en haalbare oplossing te vinden;

41.  is ingenomen met het beleid van het Parlement dat erop gericht is personen met een handicap in staat te stellen zich geheel zelfstandig in de gebouwen van het Parlement te verplaatsen, en steunt de verdere maatregelen en aanpassingen die in dit verband noodzakelijk zullen zijn;

42.  merkt op dat de quaestoren op 24 oktober 2017 hebben besloten de warmwatervoorziening in de kantoren van de leden in Brussel en Straatsburg stop te zetten vanwege de gezondheidsrisico’s in verband met de schadelijke legionellabacterie in de verouderde en aan slijtage onderhevige waterleidingstelsels van de gebouwen;

43.  onderstreept dat het Parlement een voorbeeldfunctie moet vervullen op de beleidsterreinen die het verdedigt en bevordert, zoals milieu, gendergelijkheid en transparantie;

o
o   o

44.  stelt de raming voor het begrotingsjaar 2023 vast;

45.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie en de raming te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1.
(2) PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 11.
(3) PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28.
(4) PB L 287 van 29.10.2013, blz. 15.
(5) PB C 506 van 15.12.2021, blz. 247.
(6) Aangenomen teksten, P9_TA(2021)0432.
(7) PB L 45 van 24.2.2022.
(8) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(9) Besluit 2005/684/EG, Euratom van het Europees Parlement van 28 september 2005 houdende aanneming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement (PB L 262 van 7.10.2005, blz. 1).

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2022Juridische mededeling - Privacybeleid