Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2227(BUI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0087/2022

Predkladané texty :

A9-0087/2022

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/04/2022 - 6.12

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0127

Prijaté texty
PDF 198kWORD 62k
Štvrtok, 7. apríla 2022 - Štrasburg
Odhady príjmov a výdavkov Parlamentu na rozpočtový rok 2023
P9_TA(2022)0127A9-0087/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. apríla 2022 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2023 (2021/2227(BUI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2020/2093 zo 17. decembra 2020, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 16. decembra 2020 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa mení Služobný poriadok úradníkov Európskej únie a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie(4),

–  so zreteľom na závery zo schôdzí Predsedníctva Európskeho parlamentu zo 4. októbra 2021 a z 22. novembra 2021,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady z 10. decembra 2021 o komplementárnom úsilí zameranom na zvyšovanie odolnosti a boj proti hybridným hrozbám,

–  so zreteľom na hospodársku prognózu Komisie na zimu 2022 uverejnenú 10. februára 2022,

–  so zreteľom na list zaslaný 7. júla 2020, v ktorom poslanci EP vyzvali predsedu Sassoliho a generálneho tajomníka Welleho, aby zlepšili udržateľnú a bezpečnú aktívnu mobilitu v Európskom parlamente,

–  so zreteľom na strednodobú stratégiu EMAS do roku 2024, ktorú prijal riadiaci výbor pre environmentálne manažérstvo v Bruseli 15. decembra 2020,

–  so zreteľom na požiadavky doplnkovosti uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (smernica o obnoviteľných zdrojoch energie), najmä na jej odôvodnenie 90 a článok 27,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu – nasmerovanie európskej dopravy do budúcnosti (COM(2020)0789), najmä na jeho odsek 9 o kolektívnom cestovaní,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 29. apríla 2021 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2022(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2021 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2022(6),

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2022(7) a na spoločné vyhlásenia, na ktorých sa dohodol Európsky parlament, Rada a Komisia a ktoré sú k nemu pripojené,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka v súvislosti s vypracovaním predbežného návrhu odhadu rozpočtu Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2023, ktorú odovzdal Predsedníctvu,

–  so zreteľom na predbežný návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracovalo Predsedníctvo 7. marca 2022 v súlade s článkom 25 ods. 7 a článkom 102 ods.1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na návrh odhadu rozpočtu, ktorý vypracoval Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 102 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na článok 102 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0087/2022),

A.  keďže rozpočet navrhnutý 14. februára 2022 generálnym tajomníkom pre predbežný návrh odhadu rozpočtu Parlamentu na rok 2023 predstavuje zvýšenie o 4,9 %;

B.  keďže Komisia vo svojej hospodárskej prognóze na zimu 2022 vypočítala mieru inflácie v EÚ na úrovni 4,9 % v poslednom štvrťroku 2021 a 2,9 % za celý rok; keďže Komisia odhaduje, že inflácia sa po svojom vrchole na konci roka 2021 a na začiatku roka 2022 stabilizuje na úrovni 3,9 % v roku 2022 a 1,9 % v roku 2023; keďže úroveň inflácie na rok 2023 je v súčasnosti veľmi nestála a veľmi nepredvídateľná; keďže Výbor pre rozpočet bude monitorovať jej vývoj a v prípade potreby primerane reagovať;

C.  keďže dôveryhodnosť Parlamentu a jeho poslancov v očiach európskych občanov závisí od vlastnej schopnosti Parlamentu zabezpečiť kvalitnú legislatívnu a kontrolnú činnosť a oznamovať jej výsledky; keďže Parlament musí ísť príkladom aj vo vzťahu k ostatným inštitúciám, a preto musí aj plánovať a vynakladať svoje výdavky obozretne a efektívne a odzrkadľovať prevládajúcu hospodársku realitu;

D.  keďže rozpočet Parlamentu by mal byť zostavený na realistickom základe a mal by byť v súlade so zásadami rozpočtovej disciplíny a správneho finančného riadenia;

E.  keďže je mimoriadne dôležité chrániť demokratický hlas Parlamentu, najmä vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu, predovšetkým nezákonný vojenský útok Ruska na Ukrajinu a nadchádzajúce voľby do Parlamentu; keďže kybernetické hrozby voči Parlamentu, a to aj zo strany skupín podporovaných štátom, exponenciálne narastajú tak z hľadiska počtu, ako aj z hľadiska sofistikovanosti; keďže odvetvová norma vyžaduje, aby sa 10 % celkového rozpočtu na informačné a komunikačné technológie (IKT) vynaložilo na kybernetickú bezpečnosť; keďže Predsedníctvo na svojej schôdzi 4. októbra 2021 schválilo vytvorenie nového riaditeľstva pre kybernetickú bezpečnosť, a najmä útvaru pre kybernetickú bezpečnosť, monitorovanie rizika a podávanie správ o dodržiavaní predpisov v oblasti ochrany údajov, v rámci generálneho riaditeľstva pre inováciu a technologickú podporu (GR ITEC) a pridelenie potrebných zdrojov;

F.  keďže kybernetické útoky predstavujú hrozby namierené nielen na Parlament, ale na všetky inštitúcie Únie; keďže medziinštitucionálna spolupráca je kľúčom k primeranému predchádzaniu takýmto hrozbám, ich odhaľovaniu, monitorovaniu a reakcii na ne; keďže generálny riaditeľ GR ITEC je predsedom tímu reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT-EU), medziinštitucionálneho orgánu pôsobiaceho v oblasti kybernetickej bezpečnosti; keďže Parlament je pevne odhodlaný usilovať sa o ďalšie synergie a spoluprácu s inými inštitúciami, okrem iného budovaním kapacít CERT-EU prostredníctvom vyslania dvoch zamestnancov Parlamentu, ako o tom Predsedníctvo rozhodlo na svojej schôdzi 4. októbra 2021;

G.  keďže kybernetické napadnutia sú len jedným druhom kybernetickej hrozby; keďže hlavnými hrozbami pre Parlament a ostatné inštitúcie Únie sú teraz hybridné hrozby; keďže hybridné hrozby sa týkajú kybernetických napadnutí, špionáže, zasahovania do volieb a dezinformačných kampaní, a to aj na sociálnych médiách; keďže Rada v záveroch zo svojho zasadnutia z 10. decembra 2021 o komplementárnom úsilí zameranom na zvyšovanie odolnosti a boj proti hybridným hrozbám vyzvala inštitúcie, orgány a agentúry Únie s podporou členských štátov, aby na základe komplexného posúdenia hrozieb zabezpečili schopnosť Únie chrániť svoju integritu a zvýšiť bezpečnosť informačných a komunikačných sietí Únie a rozhodovacích procesov pred škodlivými činnosťami všetkých druhov; keďže Predsedníctvo na svojej schôdzi 22. novembra 2021 schválilo reorganizáciu generálneho riaditeľstva pre bezpečnosť a ochranu (GR SAFE), ktorá pozostáva z vytvorenia nového riaditeľstva pre bezpečnostné technológie a informácie, ktorého úlohou bude riešiť a koordinovať operačné kontakty a výmenu informácií s bezpečnostnými službami iných inštitúcií, orgánov a agentúr Únie, ako aj s policajnými a bezpečnostnými službami hostiteľských krajín a iných členských štátov, čím bude dopĺňať obranné činnosti GR ITEC v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

H.  keďže miera účasti na voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa v porovnaní s voľbami v roku 2014 zvýšila o osem percentuálnych bodov; keďže rok 2023 je dôležitým rokom prípravy na voľby v roku 2024;

I.  keďže stratégia v oblasti budov po roku 2019 sa zameriava na potreby, ktoré doteraz neboli dostatočne riešené, ako je adaptácia zariadení na modernizáciu modelov parlamentných schôdzí, blízkosť – najmä vďaka začleneniu projektu Europa Experience do styčných kancelárií, ďalšie zlepšovanie zabezpečenia budov Parlamentu a prepojenie centrálnych budov a potreba údržby budov, aby sa dodržali súčasné bezpečnostné normy a vyhovelo skutočným potrebám ich používateľov;

Všeobecný rámec

1.  pripomína, že najväčšia časť rozpočtu Parlamentu je pevne stanovená na základe zákonných povinností alebo zmluvných záväzkov; konštatuje, že 65 % rozpočtu podlieha ročnej indexácii, čo v roku 2023 predstavuje zvýšenie o 67 miliónov EUR v predbežnom návrhu odhadu rozpočtu, ktorý 14. februára 2022 navrhol generálny tajomník; pripomína, že Komisia v súlade so služobným poriadkom a so štatútom poslancov Európskeho parlamentu v súčasnosti odhaduje indexáciu platov na júl 2022 na úrovni 4,3 %, na apríl 2023 na úrovni 1,1 % a na júl 2023 na úrovni 2,6 %; konštatuje, že Parlament vzhľadom na súčasný hospodársky výhľad predpokladal indexáciu platov na úrovni 6 % od júla 2022; pripomína, že v súlade s prognózami Komisie rozpočet na rok 2022 zahŕňal indexáciu platov len vo výške 2,5 % na rok 2022;

2.  schvaľuje dohodu dosiahnutú v zmierovacom konaní medzi Predsedníctvom a Výborom pre rozpočet 30. marca 2022 s cieľom stanoviť zvýšenie oproti rozpočtu na rok 2022 o 6,24 %, čo zodpovedá celkovej úrovni odhadov na rok 2023 vo výške 2 244 696 416 EUR, znížiť úroveň výdavkov predbežného návrhu odhadu rozpočtu schváleného Predsedníctvom 7. marca 2022 o 33,96 milióna EUR, poskytnúť 60 nových pracovných miest v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou a bezpečnosťou, pričom však v pláne pracovných miest na rok 2023 bude požiadavka iba na 52 dodatočných pracovných miest vzhľadom na to, že osem pracovných miest sa presúva z iných administratívnych služieb, a zodpovedajúcim spôsobom znížiť navrhované rozpočtové prostriedky v týchto rozpočtových riadkoch:

1 0 0 4 – Bežné cestovné výdavky, 1 2 0 0 – Platy a príspevky, 1 4 0 5 – Výdavky na tlmočenie, 1 4 2 – Externé prekladateľské služby, 2 0 0 7 – Výstavba budov a úprava priestorov, 2 1 0 2 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Všeobecná podpora používateľom, 2 1 0 3 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Opakujúce sa prevádzkové činnosti – Správa aplikácií IKT, 2 1 0 4 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Investície do infraštruktúry, 2 1 0 5 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Investície do projektov, 2 1 2 – Nábytok, 2 1 4 – Technické zariadenia a vybavenie, 2 1 6 – Doprava poslancov, iných osôb a tovaru, 2 3 7 – Sťahovanie, 2 3 8 – Ostatné administratívne výdavky, 3 0 0 – Výdavky na služobné cesty zamestnancov a služobné cesty medzi tromi pracoviskami, 3 2 0 – Získavanie odborného poradenstva, 3 2 1 – Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) a európskeho vedeckého mediálneho centra, 3 2 4 1 – Digitálne a tradičné publikácie, 3 2 4 2 – Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach, 3 2 4 3 – Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu, 3 2 4 4 – Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín, 3 2 4 8 – Výdavky na audiovizuálne informácie, 4 0 0 – Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov;

Okrem toho vzhľadom na mimoriadne účinky medzinárodnej krízy na infláciu, zákonné výdavky a potrebu posilniť odolnosť Parlamentu, najmä investovaním do bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti, zvýšiť úroveň výdavkov predbežného návrhu odhadu rozpočtu schváleného Predsedníctvom 7. marca 2022 o 62 miliónov EUR a zodpovedajúcim spôsobom zvýšiť navrhované rozpočtové prostriedky v týchto rozpočtových riadkoch:

1 0 0 0 – Platy, 1 0 0 4 – Bežné cestovné výdavky, 1 0 0 5 – Ostatné cestovné výdavky, 1 0 0 6 – Príspevok na všeobecné výdavky, 1 0 2 – Dočasné príspevky, 1 0 3 0 – Starobné dôchodky (PÚVPP), 1 0 3 1 – Invalidné dôchodky (PÚVPP), 1 0 3 2 – Pozostalostné dôchodky (PÚVPP), 1 2 0 0 – Platy a príspevky, 1 4 0 0 – Ostatní zamestnanci – sekretariát a politické skupiny, 1 4 0 1 – Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť, 1 4 0 2 – Ostatní zamestnanci — Vodiči na generálnom sekretariáte, 1 4 0 5 – Výdavky na tlmočenie, 2 0 2 4 – Spotreba energie, 2 1 0 4 – Výpočtová technika a telekomunikácie – Investície do infraštruktúry, 4 2 2 – Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

3.  Domnieva sa, že celkové zvýšenie o 6,24 % v porovnaní s rokom 2022 treba vnímať ako zvýšenie o 2,46 % v prípade časti za normálnych podmienok a v dôsledku súčasného výnimočného obdobia zvýšenie o 79,8 milióna EUR, ktoré zodpovedá časti týkajúcej sa krízy na pokrytie výnimočnej inflácie, výsledného zvýšenia štatutárnych výdavkov a investícií do bezpečnosti a kybernetickej bezpečnosti.

4.  zdôrazňuje, že v posledných rokoch bola miera zvýšenia rozpočtu Parlamentu nižšia ako miera zvýšenia v okruhu 7; konštatuje, že Parlament nevyužil 20 % z okruhu 7, na ktoré má nárok;

5.  zdôrazňuje, že všetky inštitúcie Únie musia pri stanovovaní svojich finančných potrieb na budúci rok dodržiavať rozpočtovú disciplínu;

Bezpečnosť pred rastúcimi hybridnými hrozbami

6.  zdôrazňuje, že kybernetická bezpečnosť Parlamentu je kľúčovou prioritou, najmä vzhľadom na súčasné geopolitické napätie; podporuje preto návrh generálneho tajomníka zvýšiť počet pracovných miest v GR ITEC o 40 s cieľom zvýšiť spôsobilosti Parlamentu v oblasti kybernetickej obrany a dosiahnuť primeranú úroveň vnútornej kapacity; pripomína, že počet zamestnancov Parlamentu sa počas viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 celkovo znížil o 6 %, pričom toto zníženie sa dotklo najmä jeho administratívnych pracovníkov; domnieva sa, že je potrebné zvýšiť zdroje Parlamentu v oblasti bezpečnosti s cieľom chrániť integritu jeho systémov IKT; konštatuje, že na týchto 40 pracovných miest bude v roku 2023 potrebných 4,3 milióna EUR a že rozpočet na rok 2023 počíta aj s investíciami vo výške 5 miliónov EUR do operácií a investícií v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

7.  v tejto súvislosti opätovne žiada príslušné útvary, aby integrovali a zaviedli riešenia pre okamžité zasielanie správ a virtuálne stretnutia, ktoré sú založené na otvorenom zdroji, sú umiestnené na serveroch Parlamentu a umožňujú bezpečnú komunikáciu, ako napríklad Matrix a Jitsi, s cieľom výrazne zvýšiť dôvernosť internej komunikácie;

8.  domnieva sa, že medziinštitucionálna spolupráca je nevyhnutná na zvýšenie synergií medzi správnymi orgánmi a na primeranú ochranu inštitúcií Únie pred kybernetickými hrozbami; dôrazne podporuje, aby sa dve pracovné miesta AD (zo 40 dodatočných pracovných miest v oblasti kybernetickej bezpečnosti) dočasne presunuli na CERT-EU spolu s dodatočným ročným rozpočtom vo výške 1,564 milióna EUR; domnieva sa, že zvýšená kapacita Parlamentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti bude prínosom pre všetky inštitúcie tým, že sa bude lepšie predchádzať kybernetickým hrozbám, odhaľovať ich, vymieňať si informácie o nich a chrániť záujmy Únie vrátane nového návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia týkajúce sa vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie;

9.  pripomína, že hrozby sa vyvíjajú smerom k hybridným hrozbám; dôrazne podporuje ďalších 20 pracovných miest pre GR SAFE s cieľom posilniť kapacitu a schopnosť Parlamentu odhaľovať tieto nové hrozby hybridnej povahy, predchádzať im a reagovať na ne a modernizovať a digitalizovať bezpečnostné procesy; berie na vedomie medziinštitucionálnu pracovnú skupinu pre ľudskú, digitálnu a hybridnú kontrarozviedkovú činnosť zameranú na zlepšenie spolupráce medzi inštitúciami Únie a koordinácie so spravodajskými a bezpečnostnými službami členských štátov;

10.  zároveň vyzýva generálneho tajomníka, aby využil možné synergie s cieľom zvýšiť efektívnosť v rámci administratívy a vykonal analýzu toho, ako digitalizácia a nové spôsoby práce pomáhajú zefektívniť prácu riaditeľstiev a umožňujú presun pracovných miest na prioritné oblasti; v tejto súvislosti víta pilotné testovanie prepojenej mikroblogovacej platformy „EU Voice“ s otvoreným zdrojovým kódom, ktorú zriadil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov s cieľom prispieť k ochrane súkromia používateľov, bezpečnosti a odolnosti IT, technologickej zvrchovanosti EÚ, interoperabilite, hospodárskej súťaži a možnosti voľby používateľov;

Komunikačná stratégia zameraná na občanov

11.  vyzdvihuje úlohu Parlamentu pri budovaní politického povedomia v Európe a pri presadzovaní hodnôt Únie;

12.  zdôrazňuje, že komunikácia politických strán a samotných poslancov je jednou z hlavných hnacích síl vysokej miery účasti občanov Únie na voľbách do Európskeho parlamentu, ich zapojenia do nich a ich záujmu o ne; vyzýva na koordináciu generálneho riaditeľstva komunikácie (DG COMM) a tlačových oddelení politických skupín s obsahovou podporou generálneho riaditeľstva pre parlamentné výskumné služby (DG EPRS) a technickou podporou generálneho riaditeľstva pre preklad (DG TRAD) s cieľom zabezpečiť koordinovaný a primeraný obsah a jasné informácie pre občanov;

13.  berie na vedomie dodatočné zdroje (27,5 milióna EUR) pridelené GR COMM na komunikačnú stratégiu týkajúcu sa volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 s cieľom vysvetliť úlohu a funkcie Únie, a najmä Parlamentu, konkrétny vplyv, aký má na život občanov, prečo hlasovanie vo voľbách môže priniesť zmenu, a zabezpečiť, aby do roku 2024 boli zavedené a pripravené všetky štruktúry, nástroje a platformy;

14.  vyzýva na opatrnosť pri prepájaní úrovne výdavkov na komunikáciu s účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu, resp. na ich logické prepojenie, a to aj v prípade klesajúcej miery účasti;

15.  domnieva sa, že je mimoriadne dôležité, aby bol Parlament riadne vybavený proti dezinformáciám; vyzýva na posilnenú spoluprácu medzi GR ITEC, GR SAFE a GR COMM s cieľom včas a jasne odhaľovať dezinformačné kampane, najmä na sociálnych médiách, monitorovať ich a reagovať na ne; požaduje, aby Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť naďalej spolupracovali, pokiaľ ide o dezinformácie;

16.  podporuje zriadenie centier Europa Experience vo všetkých členských štátoch do roku 2024; podporuje administratívu v jej politike zameranej na maximalizáciu synergií; požaduje, aby dlhodobý vplyv centier Europa Experience na rozpočet z hľadiska prevádzkových nákladov bol Výboru pre rozpočet predložený čo najskôr; pripomína, že centrá Europa Experience by mali všetkým občanom umožniť lepšie pochopiť fungovanie inštitúcií Únie, a preto sú neoddeliteľnou súčasťou komunikačného plánu volebnej kampane; pripomína, že je nanajvýš dôležité, aby Parlament neustále komunikoval s občanmi Únie prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov v duchu mnohostranného politického dialógu, a to nielen počas volebného roka, ale počas celého volebného obdobia; domnieva sa, že o každom odložení akéhokoľvek projektu by sa malo rozhodovať na základe vopred stanovených kritérií, medzi ktorými by mala byť prvoradá geografická rovnováha medzi členskými štátmi; opakuje, že je potrebné, aby bol Parlament v spolupráci s Komisiou a Európskou službou pre vonkajšiu činnosť zapojený do aktívnych informačných kampaní v krajinách, ktoré formálne požiadali o vstup do Únie, konkrétne v Moldavskej republike, na Ukrajine a v Gruzínsku;

17.  vyzýva generálneho tajomníka, aby čo najskôr poskytol všetky informácie požadované podľa článku 266 ods. 6 nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúce sa úveru vo výške 37,9 milióna EUR navrhnutého na financovanie kúpy budovy Europa Experience v Dubline;

18.  domnieva sa, že sieť styčných kancelárií Európskeho parlamentu (EPLO) by mala viac oslovovať občanov všetkých vekových kategórií; pripomína Parlamentu, aby prostredníctvom svojich EPLO organizoval viac stretnutí a podujatí medzi poslancami a občanmi na miestnej úrovni; opakovane zdôrazňuje, že je potrebné, aby EPLO poskytovali poslancom primeranú podporu pri vypracúvaní programu schôdzí a podujatí;

19.  domnieva sa, že EPLO by mali poskytovať informácie v cudzích jazykoch aj európskym komunitám žijúcim v iných európskych krajinách; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa EPLO zapojili do ďalších opatrení týkajúcich sa vzdelávania v oblasti občianstva a účasti občanov, ktoré by zahŕňali miestne komunity, školy alebo univerzity.

20.  vyzýva na zavedenie osobitnej služby pre seniorov, ktorá by propagovala programy a politiky Únie prispievajúce k aktívnemu starnutiu;

Ekologizácia a energetická nezávislosť

21.  opätovne zdôrazňuje, že Parlament musí byť v popredí prijímania väčšieho počtu digitálnych, pružných a energeticky účinných pracovných metód a spôsobov schôdzí, poučiť sa zo skúseností s pandémiou ochorenia COVID-19 a zúročiť už zrealizované technologické investície; vyzýva na strategické posúdenie nákladov na politiku v oblasti budov, a to najmä zohľadnením nových spôsobov práce, ako je telepráca, ktoré vznikli v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, pričom uznáva, že fyzická prítomnosť na politických rokovaniach, diskusiách alebo výmene názorov je pre tvorbu verejnej politiky aj napriek tomu účinnejšia; vyjadruje znepokojenie nad nerovnomernou kvalitou tlmočníckych zariadení a technickými problémami so systémom Interactio; vyzýva na naliehavé a cielené investície na zabezpečenie čo najvyššieho stupňa viacjazyčnosti; zdôrazňuje, že v dôsledku politickej, zdravotnej a hospodárskej krízy sa prudko zvýšili náklady na energiu, čo má dlhodobé dôsledky; žiada, aby sa zohľadnil finančný vplyv na budovy Parlamentu; odporúča, aby sa v ročnom rozpočtovom plánovaní zohľadnila pravidelná renovácia všetkých budov; poukazuje na to, že takéto pridelenie prostriedkov je súčasťou proaktívnej politiky v oblasti budov, ktorá sa musí zamerať na zelenú obnovu fondu budov a zaručiť, že Parlament sa bude usilovať o maximalizáciu energetickej účinnosti, a tým o zníženie spotreby energie a nákladov na zariadenia Parlamentu; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné modernizovať podľa posledných energetických a environmentálnych noriem budovu Trèves I; pripomína dôležitosť transparentného a spravodlivého rozhodovacieho procesu v rámci politiky v oblasti budov s náležitým zreteľom na článok 266 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o politiku Parlamentu v oblasti budov; pripomína rozhodnutie Predsedníctva z 2. júla 2018 týkajúce sa renovácie budovy Paul-Henri Spaak; žiada Predsedníctvo, aby včas oznámilo svoje rozhodnutie o tejto budove;

22.  pripomína, že Predsedníctvo na svojom zasadnutí 16. decembra 2019 schválilo aktualizované ciele týkajúce sa kľúčových ukazovateľov výkonnosti EMAS s jednotným cieľovým dátumom stanoveným na rok 2024 vrátane zníženia celkových emisií uhlíka o 40 % v porovnaní s úrovňou z roku 2006; pripomína, že strednodobá stratégia EMAS obsahuje doložku o preskúmaní s cieľom zvýšiť environmentálne ambície na základe pozorovaného výkonu; požaduje revíziu cieľov EMAS pre kľúčové ukazovatele výkonnosti smerom nahor, keďže mnohé ciele stanovené v roku 2019 už boli splnené, ako aj vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a potrebu urýchliť opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti a znížiť našu závislosť na plyne; opakuje svoju výzvu na zmenu svojho súčasného plánu znižovania emisií CO2 v záujme dosiahnutia uhlíkovej neutrality s použitím medzinárodne uznávanej metódy, ak bol validovaný ako napr. vnútorný mechanizmus stanovovania cien uhlíka, prostredníctvom ktorého spoločnosti dobrovoľne oceňujú svoju uhlíkovú stopu, a tým prisudzujú hodnotu ich emisiám skleníkových plynov;

23.  pripomína, že takmer dve tretiny uhlíkovej stopy Parlamentu pochádzajú z prepravy ľudí a tovaru; vyzýva na podporu nízkouhlíkových druhov dopravy v rámci misií; opätovne vyjadruje presvedčenie, že pri rozhodovaní o cestách je potrebné zohľadniť význam prítomnosti v Parlamente, zdravotné problémy, cenu a spotrebu času; zdôrazňuje, že cesty mnohých poslancov z ich volebných obvodov na pracoviská Parlamentu si vyžadujú dlhé cesty a môžu sa uskutočňovať iba lietadlom; takisto pripomína cieľ Parlamentu ďalej znižovať svoje emisie a zdôrazňuje, že najmenej znečisťujúcim spôsobom nevyhnutnej leteckej dopravy je možnosť priamych letov a flexibilných leteniek;

24.  vyzýva administratívu, aby naďalej skúmala možnosti urýchlenia úspor nákladov a zvýšenia efektívnosti spotreby; vyzýva na vypracovanie plánu na postupné ukončenie používania fosílnych palív; vyzýva Parlament, aby ďalej zvyšoval podiel energie z obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom mixe, a najmä vo výrobe energie, a očakáva, že sa nainštaluje najmodernejšia strešná fotovoltika s maximálnym potenciálom; víta prebiehajúce investície; opätovne vyzýva útvary Parlamentu, aby pokračovali v znižovaní spotreby papiera prechodom na bezpapierové, kolektívne a online prostredie pri všetkých schôdzach, ako aj ďalším zavádzaním spôsobov elektronického podpisu, a aby sa zamerali na udržanie znižovania spotreby v „novom normále“; pripomína svoju požiadavku uskutočniť analýzu alternatív k používaniu prepraviek v súlade s cieľom EMAS čo najskôr dosiahnuť, aby Parlament nepoužíval dokumenty v papierovej podobe; očakáva, že pri všetkých rozhodnutiach o investíciách vrátane investícií do digitálnych technológií a o riadení sa budú uplatňovať zásady prvoradosti energetickej efektívnosti a obehového hospodárstva; vyzýva na posilnenie úsilia o úplné vykonávanie stratégie Parlamentu v oblasti odpadového hospodárstva v súlade so zásadami hierarchie odpadového hospodárstva; domnieva sa, že zvyšovanie povedomia v rámci komory, a to aj prostredníctvom osobitnej odbornej prípravy, je kľúčom k dosiahnutiu uspokojivých výsledkov a k zvýšeniu cieľov EMAS v tejto oblasti; vyzýva na úplné zavedenie opatrení, aby sa v Parlamente nepoužívali jednorazové plasty, keďže sa viac ľudí vracia do práce a využíva stravovacie služby v Parlamente;

25.  víta zlepšenia infraštruktúry pre bicykle v priestoroch Parlamentu; nabáda útvary, aby túto infraštruktúru ďalej zlepšovali modernizáciou parkovacích zariadení pre bicykle, a to aj pre nákladné bicykle vo všetkých budovách, a vytváraním ďalších stimulov na využívanie bicyklov na dochádzanie do zamestnania; víta úsilie Parlamentu o podporu verejnej dopravy prostredníctvom svojej novej politiky parkovania zvýšením grantov na predplatné verejnej dopravy a podporou používania elektrických vozidiel prostredníctvom inštalácie elektrických nabíjacích staníc; v tejto súvislosti požaduje primerané zvýšenie počtu nabíjačiek elektrických vozidiel v súlade so súčasným dopytom a dopytom v blízkej budúcnosti v Bruseli, Štrasburgu a Luxemburgu; konštatuje, že v súčasnej politike parkovania sa neuvádzajú finančné stimuly pre aktívnu mobilitu; vyzýva útvary, aby vyhodnotili úspešnosť novej politiky parkovania a v prípade potreby zaviedli ďalšie cielené stimuly;

26.  opätovne vyzýva Parlament, aby ako významný zamestnávateľ zohrával aktívnu úlohu v diskusiách a konzultáciách o mestskom plánovaní s osobitným zameraním na podporu aktívnej mobility prostredníctvom bezpečnej, pohodlnej a nepretržitej infraštruktúry, na zvyšovanie pohody prostredníctvom kvalitných verejných priestranstiev a na adaptáciu na zmenu klímy predchádzaním vzniku tepelných ostrovov; vyzdvihuje možnosti dialógu, ktoré sa ponúkajú v súvislosti s bruselským plánom GoodMove a plánom nadväzujúcim na Plan d'Aménagement Directeur Loi, ale aj v súvislosti s ďalším rozvojom takzvaného Archipelu v štrasburskej štvrti Wacken a s prebiehajúcou spoluprácou s Fonds Kirchberg v Luxemburgu;

Iné otázky

27.  konštatuje, že z iniciatívy bývalého predsedu Sassoliho osobitné skupiny špecializujúce sa na tému Prehodnotenie parlamentnej demokracie – silnejší Európsky parlament po pandémii ochorenia COVID-19 diskutovali o budúcnosti práce v Parlamente v období od apríla do júla 2021 v súvislosti s každou z ich oblastí činnosti: plenárne zasadnutie, parlamentné výsady, komunikácia, vonkajšia diplomacia a vnútorná organizácia; konštatuje, že osobitné skupiny predložili záverečnú správu obsahujúcu odporúčania, o ktorých vykonávaní bude Predsedníctvo diskutovať, pričom bude venovať náležitú pozornosť nákladom a v prípade potreby zapojí do predbežného hodnotenia výbor pre rozpočet;

28.  pripomína, že väčšina poslancov podporuje jedno sídlo; pripomína, že je potrebné nájsť riešenia na optimalizáciu parlamentnej inštitucionálnej práce, finančných nákladov a uhlíkovej stopy; pripomína, že podľa Zmluvy o Európskej únii musí mať Európsky parlament sídlo v Štrasburgu; konštatuje, že trvalé zmeny by si vyžadovali zmenu Zmluvy;

29.  opakuje svoju žiadosť prijatú pri viacerých príležitostiach na úrovni pléna, aby Predsedníctvo začalo pracovať na revízii rokovacieho poriadku, ktorá poslancom umožní uplatňovať svoje právo hlasovať na diaľku počas materskej alebo otcovskej dovolenky, počas dlhodobej choroby alebo v prípade vyššej moci; berie na vedomie zmeny v rokovacom poriadku z 20. decembra 2020, ktoré umožňujú hlasovanie na diaľku; vyjadruje poľutovanie nad tým, že rokovací poriadok Parlamentu v súčasnosti neumožňuje hlasovanie vo výbore na diaľku, pokiaľ predseda nevyhlási existenciu mimoriadnych okolností;

30.  opakuje svoju výzvu určenú generálnemu tajomníkovi, aby trval na dôležitosti toho, že každé prijímanie zamestnancov musí byť založené na kompetenciách a zároveň rešpektovať potrebu geografickej rovnováhy všetkých členských štátov na všetkých úrovniach zamestnancov; je hlboko znepokojený ťažkosťami spojenými s náborom určitých národností a interným zabezpečovaním určitých pracovných profilov; žiada, aby sa vynaložilo viac úsilia s cieľom zabezpečiť rovnakú príťažlivosť zamestnania v Parlamente pre všetky štátne príslušnosti Únie, pričom sa bude aj naďalej vychádzať z objektívnych postupov; vyzýva Parlament, aby budoval vlastnú osvetovú spôsobilosť s cieľom prilákať do výberových konaní kvalitných uchádzačov, ktorých Parlament potrebuje z hľadiska profilu, veku, pohlavia a štátnej príslušnosti, a to najmä z nedostatočne zastúpených krajín; pokiaľ ide o prijímanie nových zamestnancov, žiada generálneho tajomníka, aby zefektívnil administratívne kroky a postup skrátil;

31.  vyzýva Parlament, aby pravidelne vyhodnocoval organizáciu svojho sekretariátu a personálne potreby,  aby prerozdelil voľné pracovné miesta medzi riaditeľstvami s cieľom vykonávať nové úlohy pri konštantnom počte zamestnancov;

32.  vyzýva generálneho tajomníka, aby posúdil riziká spojené s využívaním čoraz väčšieho počtu zmluvných zamestnancov vrátane nebezpečenstva vytvorenia dvojvrstvovej štruktúry zamestnancov v Parlamente;

33.  víta opatrenia, ktoré prijalo GR INLO počas pandémie ochorenia COVID-19 a ktorých cieľom je zmierniť riziko nákazy v priestoroch Parlamentu a podporiť vykonávanie konkrétnych opatrení solidarity, o ktorých rozhodlo Predsedníctvo;

34.  opätovne zdôrazňuje, že k rôznym jazykovým menšinám a komunitám v Únii patrí približne 50 miliónov ľudí; pripomína, že Parlament podporuje zapojenie a účasť občanov vrátane národnostných, regionálnych a jazykových menšín Únie; pripomína, že Parlament rozhodne podporuje viacjazyčnosť a presadzuje práva národnostných, regionálnych a jazykových menšín; domnieva sa, že Parlament môže aktívne prispievať k boju proti dezinformáciám poskytovaním informácií aj v jazykoch jazykových menšín a komunít podľa potreby; nabáda Predsedníctvo, aby zvážilo podporné komunikačné činnosti, ktoré sú v súlade s potrebami národnostných, regionálnych a jazykových menšín v členských štátoch;

35.  vyzýva generálneho tajomníka, aby analyzoval uskutočniteľnosť zavedenia tlmočenia všetkých rozpráv v pléne do medzinárodnej posunkovej reči v súlade s požiadavkami prijatými na plenárnom zasadnutí a aby vykonal toto rozhodnutie so zreteľom na zásadu rovnakého prístupu k všetkým občanom;

36.  je znepokojený kvalitou registra transparentnosti EÚ; pripomína, že podľa výročných správ o fungovaní registra transparentnosti je približne polovica všetkých zápisov v registri nesprávna; vyzýva Parlament, aby prijal opatrenia na zvýšenie presnosti registra a aby ho pravidelne monitoroval, pokiaľ ide o subjekty zastupujúce záujmy sankcionovaných osôb a subjektov, a aby pristúpil k ich okamžitému odstráneniu, aby mohol splniť svoj účel, ktorým je zabezpečiť väčšiu transparentnosť činnosti zástupcov záujmových skupín; opakuje svoju žiadosť, aby Parlament vypracoval výročnú podrobnú správu o zástupcoch záujmových skupín a iných organizáciách, ktorým bol umožnený prístup do priestorov Parlamentu, a aby ju zverejnil v súlade s nariadením o ochrane údajov(8);

37.  pripomína, že Parlament viackrát hlasoval o reforme príspevku na všeobecné výdavky; vyzýva Predsedníctvo, aby na základe skúseností získaných počas 9. volebného obdobia vyhodnotilo svoje rozhodnutie o príspevku na všeobecné výdavky za rok 2019 a prijalo potrebné rozhodnutia na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti; víta oznámenie predsedníčky o zriadení ad hoc pracovnej skupiny Predsedníctva pre príspevok na všeobecné výdavky, ktorá vykoná revíziu predchádzajúcich pravidiel;

38.  v súvislosti s prebiehajúcim postupom revízie všeobecných vykonávacích ustanovení týkajúcich sa náhrad výdavkov na služobné a pracovné cesty a vnútorných pravidiel upravujúcich služobné cesty a pracovné cesty úradníkov a ostatných zamestnancov Parlamentu opakovane pripomína vôľu plenárneho zasadnutia, ktorú už viackrát vyjadrilo, pokiaľ ide o výšku príspevkov vyplácaných akreditovaným asistentom poslancov (AAP) za služobné cesty, ktoré vykonávajú medzi tromi pracoviskami Parlamentu, s cieľom zabezpečiť, aby ju Predsedníctvo zosúladilo so systémami príspevkov pre štátnych zamestnancov a ostatných činiteľov;

39.  opätovne vyzýva Konferenciu predsedov a Predsedníctvo, aby zrevidovali vykonávacie ustanovenia upravujúce činnosti delegácií a služobných ciest mimo Európskej únie a rozhodnutie o „služobných cestách Výboru mimo troch pracovísk“; zdôrazňuje, že pri takejto revízii by sa mala zvážiť možnosť, aby akreditovaní asistenti poslancov mohli za určitých podmienok sprevádzať poslancov v oficiálnych delegáciách a na misiách Parlamentu;

40.  pripomína článok 27 ods. 1 a 2 štatútu poslancov Európskeho parlamentu(9) , v ktorom sa uvádza, že „dobrovoľný dôchodkový fond, vytvorený Európskym parlamentom, bude zachovaný aj po nadobudnutí účinnosti štatútu pre poslancov alebo bývalých poslancov, ktorí už v tomto fonde nadobudli práva alebo budúce nároky“ a že „nadobudnuté práva alebo budúce nároky zostávajú zachované v plnom rozsahu“; berie na vedomie, že podľa právneho servisu Parlamentu z uvedených dvoch rozsudkov vyplýva, že Súdny dvor potvrdzuje, že nadobudnuté práva poslancov, ktorí už splnili podmienky potrebné na nadobudnutie práva na dôchodok na základe doplnkového dobrovoľného poistenia, sú ako také plne chránené v zmysle všeobecných zásad práva Únie; konštatuje však, že tieto rozsudky zároveň potvrdzujú, že to nebráni Predsedníctvu meniť podmienky a modality pre túto skupinu poslancov pod podmienkou plného dodržania zásady proporcionality, ako aj pre poslancov, ktorí ešte nesplnili všetky podmienky na nadobudnutie dôchodkových práv a ktorí sú teda len držiteľmi budúcich nárokov v rámci dôchodkového systému; naliehavo preto vyzýva Predsedníctvo a administratívu, aby navrhli budúce vhodné riešenie, ktoré zohľadní dôchodkovú a životnú situáciu oprávnených poslancov a bývalých poslancov, ako aj zásady správneho finančného riadenia a príslušnú judikatúru Európskeho súdneho dvora; vyzýva všetky zainteresované strany, aby urýchlene našli udržateľné a uskutočniteľné riešenie;

41.  víta politiku Parlamentu zameranú na zabezpečenie plne nezávislého využívania budov Parlamentu osobami so zdravotným postihnutím a podporuje ďalšie opatrenia a úpravy, ktoré budú v tejto súvislosti potrebné;

42.  konštatuje, že rozhodnutie prerušiť rozvod teplej vody v kanceláriách poslancov v Bruseli a v Štrasburgu prijali kvestori 24. októbra 2017 v súvislosti so zdravotným rizikom, ktoré predstavuje prítomnosť škodlivej baktérie legionella v zastaraných a zhoršujúcich sa hydraulických systémoch budov;

43.  zdôrazňuje, že Parlament by mal byť príkladom v politikách, ktoré obhajuje a podporuje, ako je životné prostredie, rodová rovnosť a transparentnosť;

o
o   o

44.  schvaľuje odhad rozpočtu na rozpočtový rok 2023;

45.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie a odhad rozpočtu Rade a Komisii.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 11.
(3) Ú. v. EÚ L 433 I, 22.12.2020, s. 28.
(4) Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15.
(5) Ú. v. EÚ C 506, 15.12.2021, s. 247.
(6) Prijaté texty, P9_TA(2021)0432.
(7) Ú. v. EÚ L 45, 24.2.2022.
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).
(9) Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 28. septembra 2005, ktorým sa prijíma štatút poslancov Európskeho parlamentu (2005/684/ES, Euratom) (Ú. v. EÚ L 262, 7.10.2005, s. 1).

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia