Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/0340(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0092/2022

Indgivne tekster :

A9-0092/2022

Forhandlinger :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Afstemninger :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Stemmeforklaringer
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Vedtagne tekster
PDF 172kWORD 57k
Tirsdag den 3. maj 2022 - Strasbourg
Ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Ændringer vedtaget af Europa-Parlamentet den 3. maj 2022 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til forordning
Betragtning 2
(2)  På den syvende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 4. til den 15. maj 2015, blev det besluttet at optage pentachlorphenol og salte og estere heraf ("pentachlorphenol") i bilag A til konventionen. På den niende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 29. april til den 10. maj 2019, blev det besluttet at optage dicofol samt perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i bilag A til konventionen. På baggrund af disse ændringer og for at sikre, at affald, som indeholder disse stoffer, håndteres i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, er det også nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 ved at optage pentachlorphenol, dicofol og perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i bilagene og angive de tilhørende koncentrationsgrænser.
(2)  På den syvende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 4. til den 15. maj 2015, blev det besluttet at optage pentachlorphenol og salte og estere heraf ("pentachlorphenol") i bilag A til konventionen. På den niende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 29. april til den 10. maj 2019, blev det besluttet at optage dicofol samt perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i bilag A til konventionen. På baggrund af disse ændringer og for at sikre, at affald, som indeholder disse stoffer, håndteres i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, er det også nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 ved at optage pentachlorphenol, dicofol og perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i bilagene og også angive de tilhørende koncentrationsgrænser.
Ændring 2
Forslag til forordning
Betragtning 3
(3)  Pentachlorphenol var tidligere, ved Kommissionens forordning (EU) 2019/63623, opført i bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/200424 med en værdi i bilag IV på 100 mg/kg og en værdi i bilag V på 1 000 mg/kg. Forordning (EF) nr. 850/2004 blev ophævet ved forordning (EU) 2019/1021, men pentachlorphenol blev utilsigtet udeladt fra nævnte forordning. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021, således at de også omfatter pentachlorphenol.
(3)  Pentachlorphenol var tidligere, ved Kommissionens forordning (EU) 2019/63623, opført i bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/200424 med en værdi i bilag IV på 100 mg/kg og en værdi i bilag V på 1 000 mg/kg. Forordning (EF) nr. 850/2004 blev ophævet ved forordning (EU) 2019/1021, men pentachlorphenol blev utilsigtet udeladt fra nævnte forordning. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021, således at de nu også omfatter pentachlorphenol.
_________________
_________________
23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).
23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).
24 Kommissionens forordning (EU) 2019/636 af 23. april 2019 om ændring af bilag IV og V til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 109 af 24.4.2019, s. 6).
24 Kommissionens forordning (EU) 2019/636 af 23. april 2019 om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 109 af 24.4.2019, s. 6).
Ændring 3
Forslag til forordning
Betragtning 4
(4)  Bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 indeholder allerede koncentrationsgrænser for følgende stoffer eller stofgrupper: a) summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether (med undtagelse af sidstnævnte, som ikke er opført i bilag V til nævnte forordning). b) Hexabromcyclododecan c) Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP) og d) Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF). I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1021 er det hensigtsmæssigt at ændre koncentrationsgrænserne i bilag IV for disse stoffer for at tilpasse deres grænseværdier til den videnskabelige og tekniske udvikling. For at være i overensstemmelse med listen over polybromerede diphenylethere (PBDE'er) i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021 bør stoffet decabromdiphenylether medtages blandt de PBDE'er, der er opført i tredje kolonne i bilag V til nævnte forordning.
(4)  Bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 indeholder allerede koncentrationsgrænser for følgende stoffer eller stofgrupper: a) summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether (med undtagelse af sidstnævnte, som ikke er opført i bilag V til nævnte forordning). b) Hexabromcyclododecan c) Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP) og d) Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF). I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1021 er det hensigtsmæssigt at ændre koncentrationsgrænserne i bilag IV for disse stoffer for at tilpasse deres grænseværdier i overensstemmelse med den videnskabelige og tekniske udvikling. For at være i overensstemmelse med listen over polybromerede diphenylethere (PBDE'er) i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021 bør stoffet decabromdiphenylether medtages blandt de PBDE'er, der er opført i tredje kolonne i bilag V til nævnte forordning.
Ændring 4
Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Komitéen for Vurdering af Persistente Organiske Miljøgifte (POP-komitéen) har foreslået, at Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser optages i bilag A til konventionen uden specifikke undtagelser5a, når risikovurderingen og risikostyringsevalueringen for disse stoffer er afsluttet. En beslutning om at medtage PFHxS, salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser forventes at blive truffet på Stockholmkonventionen COP-10, som oprindeligt var berammet til juli 2021, og som nu grundet covid-19-pandemiens negative udvikling i mange europæiske lande er planlagt til at finde sted i juni 2022. Det er derfor på grundlag af den nuværende konsekvensanalyse5b og for at sikre, at affald, der indeholder de nævnte stoffer, håndteres i overensstemmelse med forskrifterne i konventionen, hensigtsmæssigt allerede nu at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 ved at medtage Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser i bilagene og angive de tilhørende koncentrationsgrænser. Kommissionen bør afspejle disse ændringer af bilag IV og V i andre bilag til forordning (EU) 2019/1021 for at sikre sammenhæng.
_________________
5a POPRC-15/1
5b SWD(2021) 300 final
Ændring 5
Forslag til forordning
Betragtning 6
(6)  De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 er fastsat ved anvendelse af samme metode, der blev anvendt til at fastsætte koncentrationsgrænserne i tidligere ændringer af bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004. De foreslåede koncentrationsgrænser bør opfylde målet om en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med destruktion eller irreversibel omdannelse af de pågældende stoffer. Disse grænser bør også tage hensyn til det bredere politiske mål om at opnå en klimaneutral og cirkulær økonomi, som er fastlagt i den europæiske grønne pagt26.
(6)  De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 er fastsat ved anvendelse af samme metode, der blev anvendt til at fastsætte koncentrationsgrænserne i tidligere ændringer af bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004. De foreslåede koncentrationsgrænser bør understøttes af forsigtighedsprincippet som fastsat i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og så vidt muligt sigte mod at eliminere udslip af POP-stoffer i miljøet for at opfylde målet om en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med destruktion eller irreversibel omdannelse af de pågældende stoffer. Disse grænser bør også tage hensyn til det bredere politiske mål om at nå målsætningen om nulforurening for et giftfrit miljø, øge genanvendelsen, mindske emissionerne af drivhusgasser, udvikle ikkegiftige materialekredsløb, hvor forbudte stoffer ikke bør genindføres på EU-markedet gennem genanvendelsesaktiviteter, og en cirkulær økonomi, som er fastlagt i den europæiske grønne pagt26.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640.
26 COM(2019)0640.
Ændring 6
Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  Koncentrationsgrænserne, som er specificeret i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021, bør stemme overens og bidrage til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2020 med titlen "En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje: På vej mod et giftfrit miljø", hvori der foreslås en omfattende række foranstaltninger til imødegåelse af anvendelse af og forurening med per- og polyfluoralkylstoffer.
Ændring 7
Forslag til forordning
Betragtning 6 b (ny)
(6b)   For at forhindre, at forurenet affald blandes med andet affald eller andre materialer, og for at sikre bedre sporbarhed og effektiv behandling af affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, er det nødvendigt at undgå manglende overensstemmelse mellem de bestemmelser vedrørende affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som oprindeligt var fastsat i forordning (EF) nr. 850/2004, nu ophævet ved forordning (EU) 2019/1021, og senere fastsatte bestemmelser. Kommissionen bør derfor vurdere, om det er hensigtsmæssigt at anerkende, at affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som overskrider koncentrationsgrænserne i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021, skal klassificeres som farligt, og om nødvendigt fremsætte et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af direktiv 2009/98/EF eller afgørelse 2014/955/EU eller begge, i overensstemmelse hermed;
Ændring 8
Forslag til forordning
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Kommissionen vurderer, om det ville være hensigtsmæssigt at ændre direktiv 2008/98/EF om affald eller Kommissionens afgørelse 2014/955/EU1a eller begge for at anerkende, at affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som overskrider koncentrationsgrænserne i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021, skal klassificeres som farligt, og fremsætter, hvis det er relevant, på grundlag af denne vurdering og senest 18 måneder efter lovgivningens ikrafttræden et lovgivningsforslag om ændring af direktivet eller afgørelsen eller begge, i overensstemmelse hermed.
_________________
1a Kommissionens afgørelse af 18. december 2014 om ændring af beslutning 2000/532/EF vedrørende listen over affald i henhold til direktiv 2008/98/EF.
Ændring 9
Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – litra a – tabel
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

"Pentachlorphenol og salte og estere heraf

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser

335-67-1 og andre

206-397-9 og andre

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA og salte heraf)

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(PFOA-beslægtede forbindelser)"

Ændring

Pentachlorphenol (PCP) og salte og estere heraf (mg/kg)

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser

335-67-1 og andre

206-397-9 og andre

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA og salte heraf)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(sum af PFOA-beslægtede forbindelser)"

Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser

355-46-4 og andre

355-46-4 og andre

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS og salte heraf)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFHxS-beslægtede forbindelser)"

Ændring 10
Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – litra b – tabel
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

"Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Ændring

"Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Ændring 11
Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – litra c – tabel
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

Tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

40088-47-9

og andre

254-787-2

og andre

Summen af koncentrationerne af tetrabromdipenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromodiphenylether:

Pentabromdiphenylether C12H5Br5O

32534-81-9

og andre

251-084-2

og andre

Hexabromdiphenylether C12H4Br6O

36483-60-0

og andre

253-058-6

og andre

Heptabromdiphenylether C12H3Br7O

68928-80-3

og andre

273-031-2

og andre

Bis(pentabromphenyl)ether (decabromdiphenylether; decaBDE C12Br10O

1163-19-5

og andre

214-604-9

og andre

 

 

 

a)  indtil [OP, indsæt venligst datoen for dagen før datoen i det følgende punkt], 500 mg/kg

 

 

 

b)  fra [OP, indsæt venligst datoen for fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden], 200 mg/kg eller, hvis den er højere, summen af koncentrationerne af disse stoffer, hvor de findes i blandinger eller artikler som anført i bilag I, fjerde kolonne, punkt 2, for stofferne tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether."

Ændring

Tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

40088-47-9

og andre

254-787-2

og andre

"Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O), heptabromdiphenylether (C12H3Br7O) og decabromdiphenylether (C12Br10O):

Pentabromdiphenylether C12H5Br5O

32534-81-9

og andre

251-084-2

og andre

Hexabromdiphenylether C12H4Br6O

36483 60

og andre

253-058-6

og andre

Heptabromdiphenylether C12H3Br7O

68928-80-3

og andre

273-031-2

og andre

Bis(pentabromphenyl)ether (decabromdiphenylether; decaBDE C12Br10O

1163-19-5

og andre

214-604-9

og andre

 

 

 

a)  indtil [OP, indsæt venligst datoen for dagen før datoen i det følgende punkt], 200 mg/kg

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant og i overensstemmelse med traktaterne, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne senest [OP, indsæt venligst dato: fem år efter nærværende forordnings ikrafttræden].

 

 

 

b)  udgår

Ændring 12
Forslag til forordning
Blag I – stk. 1 – punkt 1 – litra d – tabel
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

"Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende polychlorbiphenyler (DL-PCB'er)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  Grænseværdierne er beregnet som summen af PCDD, PCDF og DL-PCB'er ifølge de toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF), der er anført i tabellen i del 2, tredje afsnit, i bilag V."

Ændring

"Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende polychlorbiphenyler (DL-PCB'er)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   Grænseværdierne er beregnet som summen af PCDD, PCDF og DL-PCB'er ifølge de toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF), der er anført i tabellen i del 2, tredje afsnit, i bilag V."

Ændring 13
Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 1 – litra e – tabel
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag IV – tabel

Kommissionens forslag

"Hexabromcyclododecan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Ændring

"Hexabromcyclododecan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  indtil [OP, indsæt venligst datoen for dagen før datoen i det følgende punkt], 200 mg/kg

 

 

 

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant og i overensstemmelse med traktaterne, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne til 100 mg/kg senest [OP, indsæt venligst dato: fem år efter nærværende forordnings ikrafttræden].

Ændring 14
Forslag til forordning
Bilag I – stk. 1 – punkt 2 – litra a – nr. iv (ny)
Forordning (EU) 2019/1021
Bilag V – del 2 – tabel
Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser: 50 mg/kg (PFHxS og salte heraf), 2 000 mg/kg (PFHxS-beslægtede forbindelser).

(1) Sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A9-0092/2022).

Seneste opdatering: 26. august 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik