Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/0340(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0092/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0092/2022

Συζήτηση :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 188kWORD 55k
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο
Tροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 για τους έμμονους οργανικούς ρύπους ***
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Μαΐου 2022 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Κατά την έβδομη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015 συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί η πενταχλωροφαινόλη, τα άλατα και οι εστέρες της (στο εξής: πενταχλωροφαινόλη) στο παράρτημα A της σύμβασης. Κατά την ένατη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2019, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν το dicofol (δικοφόλη) και το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις στο παράρτημα Α της σύμβασης. Με βάση τις εν λόγω τροποποιήσεις της σύμβασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν επίσης τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, μέσω της συμπερίληψης της πενταχλωροφαινόλης, του dicofol (δικόφολη) και του υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συγγενών με αυτό ενώσεων στα παραρτήματα και μέσω της αναφοράς των αντίστοιχων ορίων συγκέντρωσής τους.
(2)  Κατά την έβδομη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 4 έως τις 15 Μαΐου 2015 συμφωνήθηκε να συμπεριληφθεί η πενταχλωροφαινόλη, τα άλατα και οι εστέρες της (στο εξής: πενταχλωροφαινόλη) στο παράρτημα A της σύμβασης. Κατά την ένατη σύνοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 29 Απριλίου έως τις 10 Μαΐου 2019, συμφωνήθηκε να συμπεριληφθούν το dicofol (δικοφόλη) και το υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις στο παράρτημα Α της σύμβασης. Με βάση τις εν λόγω τροποποιήσεις της σύμβασης και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν επίσης τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, μέσω της συμπερίληψης της πενταχλωροφαινόλης, του dicofol (δικόφολη) και του υπερφθοροοκτανοϊκού οξέος (PFOA), των αλάτων του και των συγγενών με αυτό ενώσεων στα παραρτήματα και επίσης μέσω της αναφοράς των αντίστοιχων ορίων συγκέντρωσής τους.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η πενταχλωροφαινόλη είχε συμπεριληφθεί προηγουμένως στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/63624 της Επιτροπής, με τιμή 100 mg/kg στο παράρτημα IV και τιμή 1 000 mg/kg στο παράρτημα V. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021, ωστόσο η πενταχλωροφαινόλη παραλείφθηκε ακούσια από τον εν λόγω κανονισμό. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 ώστε να συμπεριληφθεί η πενταχλωροφαινόλη.
(3)  Η πενταχλωροφαινόλη είχε συμπεριληφθεί προηγουμένως στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου23 με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/63624 της Επιτροπής, με τιμή 100 mg/kg στο παράρτημα IV και τιμή 1 000 mg/kg στο παράρτημα V. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021, ωστόσο η πενταχλωροφαινόλη παραλείφθηκε ακούσια από τον εν λόγω κανονισμό. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 ώστε να συμπεριληφθεί πλέον η πενταχλωροφαινόλη.
_________________
_________________
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).
23 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τους έμμονους οργανικούς ρύπους και την τροποποίηση της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ (ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 7).
24 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/636 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 109 της 24.4.2019, σ. 6).
24 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/636 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2019, σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (ΕΕ L 109 της 24.4.2019, σ. 6).
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 περιλαμβάνουν ήδη όρια συγκέντρωσης για τις ακόλουθες ουσίες ή ομάδες ουσιών: α) το άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (με εξαίρεση τον τελευταίο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού)· β) εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο· γ) χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)· και δ) πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF). Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν τα όρια συγκέντρωσης του παραρτήματος IV για τις εν λόγω ουσίες ώστε να προσαρμοστούν οι οριακές τιμές τους στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Για λόγους συνέπειας με τον κατάλογο των πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων (PBDE) που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, η ουσία δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους PBDE που απαριθμούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.
(4)  Τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 περιλαμβάνουν ήδη όρια συγκέντρωσης για τις ακόλουθες ουσίες ή ομάδες ουσιών: α) το άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα (με εξαίρεση τον τελευταίο, ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού)· β) εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο· γ) χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)· και δ) πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF). Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν τα όρια συγκέντρωσης του παραρτήματος IV για τις εν λόγω ουσίες ώστε να προσαρμοστούν οι οριακές τιμές τους σύμφωνα με την επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Για λόγους συνέπειας με τον κατάλογο των πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρων (PBDE) που απαριθμούνται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, η ουσία δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας θα πρέπει να συμπεριληφθεί στους PBDE που απαριθμούνται στην τρίτη στήλη του παραρτήματος V του εν λόγω κανονισμού.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Το υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), τα άλατά του και οι συγγενείς με το PFHxS ενώσεις έχουν προταθεί από την επιτροπή εξέτασης έμμονων οργανικών ρύπων (POPRC) για καταχώριση στο παράρτημα Α της σύμβασης χωρίς ειδικές εξαιρέσεις μετά την ολοκλήρωση του προφίλ κινδύνου και της αξιολόγησης της διαχείρισης κινδύνου για τις εν λόγω ουσίες. Η απόφαση να συμπεριληφθούν το PFHxS, τα άλατά του και οι συγγενείς με το PFHxS ενώσεις προβλέπεται να λάβει χώρα στη Σύμβαση της Στοκχόλμης COP-10, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Ιούλιο του 2021, και τώρα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2022 ως αποτέλεσμα της αρνητικής εξέλιξης της πανδημίας της COVID-19 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, στο πλαίσιο της τήρησης των στόχων της Σύμβασης, είναι σκόπιμο, με βάση τις τρέχουσες αξιολογήσεις αντικτύπου και προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν τις εν λόγω ουσίες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης, να τροποποιηθούν ήδη τα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, μέσω της συμπερίληψης του υπερφθοροεξανοσουλφονικού οξέος (PFHxS), των αλάτων του και των συγγενών με το PFHxS ενώσεων στα παραρτήματα και μέσω της αναφοράς των αντίστοιχων ορίων συγκέντρωσής τους. Η Επιτροπή θα πρέπει να αποτυπώσει τις εν λόγω τροποποιήσεις των παραρτημάτων IV και V σε άλλα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή.
_________________
Επιτροπή εξέτασης έμμονων οργανικών ρύπων (POPRC), POPRC-15/1
SWD(2021) 300 final
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 καθορίστηκαν με την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των ορίων συγκέντρωσης σε προηγούμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004. Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης θα πρέπει να επιτυγχάνουν τον στόχο εξασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος που σχετίζεται με την καταστροφή ή τη μη αναστρέψιμη μετατροπή των σχετικών ουσιών. Τα εν λόγω όρια θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον ευρύτερο στόχο πολιτικής για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης και κυκλικής οικονομίας, ο οποίος κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία26.
(6)  Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 καθορίστηκαν με την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των ορίων συγκέντρωσης σε προηγούμενες τροποποιήσεις των παραρτημάτων IV και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/2004. Τα προτεινόμενα όρια συγκέντρωσης θα πρέπει να βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης, όπως ορίζεται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και να αποσκοπούν στην εξάλειψη, όπου είναι εφικτό, της έκλυσης έμμονων οργανικών ρύπων στο περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος εξασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος που σχετίζεται με την καταστροφή ή τη μη αναστρέψιμη μετατροπή των σχετικών ουσιών. Τα εν λόγω όρια θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τον ευρύτερο στόχο πολιτικής για την επίτευξη της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες, την αύξηση της ανακύκλωσης, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη κύκλων μη τοξικών υλικών όπου οι απαγορευμένες ουσίες δεν θα πρέπει να επανεισαχθούν στην αγορά της ΕΕ μέσω δραστηριοτήτων ανακύκλωσης, καθώς και για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας, ο οποίος κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία26.
__________________
__________________
26 COM(2019)640
26 COM(2019)640
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Τα όρια συγκέντρωσης που προσδιορίζονται στα παραρτήματα IV και V του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 θα πρέπει να είναι συνεπή και να συμβάλλουν στην εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων – Για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες», η οποία προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων για την αντιμετώπιση της χρήσης των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών και της ρύπανσης από τις ουσίες αυτές.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)   Για να αποτραπεί η ανάμειξη μολυσμένων αποβλήτων με άλλα απόβλητα ή υλικά και για να εξασφαλιστεί καλύτερη ιχνηλασιμότητα και αποτελεσματική επεξεργασία των αποβλήτων που περιέχουν έμμονους οργανικούς ρύπους, είναι αναγκαίο να αποφευχθεί η ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων για τα απόβλητα που περιέχουν έμμονους οργανικούς ρύπους, οι οποίες προβλέπονταν αρχικά στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 850/2004, ο οποίος έχει πλέον καταργηθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1021, και εκείνων που προβλέφθηκαν στη συνέχεια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να αναγνωριστεί ότι τα απόβλητα που περιέχουν οιουσδήποτε έμμονους οργανικούς ρύπους που υπερβαίνουν τα όρια συγκέντρωσης που καθορίζονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 πρέπει να ταξινομούνται ως επικίνδυνα και να υποβάλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/98/ΕΚ ή της απόφασης 2014/955/ΕΕ, ή και των δύο, αναλόγως·
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 α (νέο)
Άρθρο 1α
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να τροποποιηθεί η οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα ή η απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής1a, ή και οι δύο, να αναγνωριστεί ότι τα απόβλητα που περιέχουν οιουσδήποτε έμμονους οργανικούς ρύπους που υπερβαίνουν τα όρια συγκέντρωσης που αναφέρονται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1021 πρέπει να ταξινομούνται ως επικίνδυνα και, κατά περίπτωση, με βάση την εν λόγω αξιολόγηση και το αργότερο 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας νομοθεσίας, υποβάλλει νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας ή της απόφασης, ή και των δύο, αναλόγως.
_________________
Απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ σχετικά με τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – πίνακας
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«πενταχλωροφαινόλη, τα άλατα και οι εστέρες της

87-86-5 και λοιποί

201-778-6 και λοιποί

100 mg/kg

dicofol (δικοφόλη)

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις

335-67-1 και λοιποί

206-397-9 και λοιποί

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA και τα άλατά του),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(συγγενείς με το PFOA ενώσεις

Τροπολογία

«πενταχλωροφαινόλη (PCP), τα άλατα και οι εστέρες της

87-86-5 και λοιποί

201-778-6 και λοιποί

100 mg/kg

dicofol (δικοφόλη)

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

υπερφθοροοκτανοϊκό οξύ (PFOA), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις

335-67-1 και λοιποί

206-397-9 και λοιποί

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA και τα άλατά του),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(άθροισμα συγγενών με το PFOA ενώσεων

υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις

355-46-4 και λοιποί

355-46-4 και λοιποί

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS και τα άλατά του),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(συγγενείς με το PFHxS ενώσεις)»

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – πίνακας
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Τροπολογία

«χλωροαλκάνια C10-C13 (χλωριωμένες παραφίνες μικρής αλυσίδας) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ – πίνακας
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H6Br4O

40088-47-9

και λοιποί

254-787-2

και λοιποί

άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα:

πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H5Br5O

32534-81-9

και λοιποί

251-084-2

και λοιποί

εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H4Br6O

36483-60--0

και λοιποί

253-058-6

και λοιποί

επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H3Br7O

68928-80-3

και λοιποί

273-031-2

και λοιποί

δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας· decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

και λοιποί

214-604-9

και λοιποί

 

 

 

α)  έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία της ημέρας πριν από την ημερομηνία στην ακόλουθη θέση], 500 mg/kg

 

 

 

β)  από [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία 5 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 200 mg/kg ή, εάν είναι υψηλότερο, το άθροισμα της συγκέντρωσης των εν λόγω ουσιών όταν αυτές περιέχονται σε μείγματα ή αντικείμενα, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι τέταρτη στήλη σημείο 2 για τις ουσίες τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας.»

Τροπολογία

«τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H6Br4O

40088-47-9

και λοιποί

254-787-2

και λοιποί

«άθροισμα των συγκεντρώσεων τετραβρωμοδιφαινυλαιθέρα C12H6Br4O, πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα C12H5Br5O, εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρα C12H4Br6O, επταβρωμοδιφαινυλαιθέρα C12H3Br7O και δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρα C12Br10O:

πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H5Br5O

32534-81-9

και λοιποί

251-084-2

και λοιποί

εξαβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H4Br6O

36483-60

και λοιποί

253-058-6

και λοιποί

επταβρωμοδιφαινυλαιθέρας C12H3Br7O

68928-80-3

και λοιποί

273-031-2

και λοιποί

δις(πενταβρωμοφαινυλικός) αιθέρας (δεκαβρωμοδιφαινυλαιθέρας· decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

και λοιποί

214-604-9

και λοιποί

 

 

 

α)  έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία της ημέρας πριν από την ημερομηνία στην ακόλουθη θέση], 200 mg/kgΗ Επιτροπή επανεξετάζει το εν λόγω όριο συγκέντρωσης και, όπου αρμόζει και σύμφωνα με τις Συνθήκες, εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη μείωση της εν λόγω τιμής το αργότερο στις [Υπηρεσία Εκδόσεων, να εισαχθεί ημερομηνία πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

 

 

β)  διαγράφεται

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ – πίνακας
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF) και παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωροδιφαινύλια (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg(2)

________________

(2)  Το όριο υπολογίζεται ως το άθροισμα των PCDD, PCDF και dl-PCB σύμφωνα με τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) που καθορίζονται στο μέρος 2 τρίτο εδάφιο στον πίνακα του παραρτήματος V.»

Τροπολογία

«πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες και διβενζοφουράνια (PCDD/PCDF) και παρόμοια με τις διοξίνες πολυχλωροδιφαινύλια (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg(2)

_______________

(2)   Το όριο υπολογίζεται ως το άθροισμα των PCDD, PCDF και dl-PCB σύμφωνα με τους συντελεστές τοξικής ισοδυναμίας (TEF) που καθορίζονται στο μέρος 2 τρίτο εδάφιο στον πίνακα του παραρτήματος V.»

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε – πίνακας
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα IV – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

«εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Τροπολογία

«εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

α)  έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία της ημέρας πριν από την ημερομηνία στο ακόλουθο σημείο], 200 mg/kg

 

 

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει το εν λόγω όριο συγκέντρωσης και, όπου αρμόζει και σύμφωνα με τις Συνθήκες, εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη μείωση της εν λόγω τιμής στα 100 mg / kg το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων, να εισαχθεί ημερομηνία πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α – σημείο iv (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1021
Παράρτημα V – Μέρος 2 – πίνακας
υπερφθοροεξανοσουλφονικό οξύ (PFHxS), τα άλατά του και οι συγγενείς με αυτό ενώσεις: 50 mg/kg (PFHxS και τα άλατά του), 2 000 mg/kg (συγγενείς με το PFHxS ενώσεις).

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (A9-0092/2022).

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου