Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0340(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0092/2022

Előterjesztett szövegek :

A9-0092/2022

Viták :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Szavazatok :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
A szavazatok indokolása
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Elfogadott szövegek
PDF 178kWORD 54k
2022. május 3., Kedd - Strasbourg
A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletének módosítása ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Az Európai Parlament 2022. május 3-án elfogadott módosításai a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és május 15. között tartott hetedik ülésén a felek megállapodtak abban, hogy az Egyezmény A. mellékletébe fel kell venni a pentaklórfenolt, valamint annak sóit és észtereit (a továbbiakban: pentaklórfenol). Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között tartott kilencedik ülésén megállapodás született arról, hogy a dikofolt, a perfluoroktánsavat (PFOA), annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Tekintettel az Egyezmény említett módosításaira, valamint annak biztosítására, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladékokat az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kezeljék, módosítani kell az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét is a pentaklórfenolnak, a dikofolnak és a perfluoroktánsavnak (PFOA), annak sóinak és a PFOA-rokon vegyületeknek a mellékletbe történő felvétele, és a hozzájuk rendelet megfelelő koncentrációs határértékek feltüntetése révén.
(2)  Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2015. május 4. és május 15. között tartott hetedik ülésén a felek megállapodtak abban, hogy az Egyezmény A. mellékletébe fel kell venni a pentaklórfenolt, valamint annak sóit és észtereit (a továbbiakban: pentaklórfenol). Az Egyezmény részes felei konferenciájának 2019. április 29. és május 10. között tartott kilencedik ülésén megállapodás született arról, hogy a dikofolt, a perfluoroktánsavat (PFOA), annak sóit és a PFOA-rokon vegyületeket felveszik az Egyezmény A. mellékletébe. Tekintettel az Egyezmény említett módosításaira, valamint annak biztosítására, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladékokat az Egyezmény rendelkezéseivel összhangban kezeljék, módosítani kell az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét is a pentaklórfenolnak, a dikofolnak és a perfluoroktánsavnak (PFOA), annak sóinak és a PFOA-rokon vegyületeknek a mellékletbe történő felvétele, valamint a hozzájuk rendelt megfelelő koncentrációs határértékek feltüntetése révén is.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A pentaklórfenolt korábban az (EU) 2019/636 bizottsági rendelettel24 vették fel a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 IV. és V. mellékletébe, a IV. melléklet szerinti 100 mg/kg-os értékkel és az V. melléklet szerinti 1 000 mg/kg értékkel. Az (EU) 2019/1021 rendelet hatályon kívül helyezte a 850/2004/EK rendeletet, de a pentaklórfenolt akaratlanul kihagyták a rendeletből. Ezért az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a pentaklórfenol felvétele érdekében módosítani kell.
(3)  A pentaklórfenolt korábban az (EU) 2019/636 bizottsági rendelettel24 vették fel a 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet23 IV. és V. mellékletébe, a IV. melléklet szerinti 100 mg/kg-os értékkel és az V. melléklet szerinti 1 000 mg/kg értékkel. Az (EU) 2019/1021 rendelet hatályon kívül helyezte a 850/2004/EK rendeletet, de a pentaklórfenolt akaratlanul kihagyták a rendeletből. Ezért az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a pentaklórfenol most történő felvétele érdekében módosítani kell.
_________________
_________________
23 Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (HL L 109., 2019.4.24., 6. o.).
23 Bizottság (EU) 2019/636 rendelete (2019. április 23.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról (HL L 109., 2019.4.24., 6. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
24 Az Európai Parlament és a Tanács 850/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról (HL L 158., 2004.4.30., 7. o.).
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. melléklete már tartalmaz koncentrációs határértékeket a következő anyagok vagy anyagcsoportok tekintetében: a) a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja (az utóbbi kivételével, amely nem szerepel az említett rendelet V. mellékletében); b) hexabrómciklododekán; c) alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP); és d) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF). Az (EU) 2019/1021 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás érdekében helyénvaló a IV. mellékletben szereplő koncentrációs határértékeket módosítani. Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében felsorolt polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) jegyzékével való összhang érdekében a dekabrómdifenil-éter anyagot fel kell venni az említett rendelet V. mellékletének harmadik oszlopában felsorolt PBDE-k közé.
(4)  Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. melléklete már tartalmaz koncentrációs határértékeket a következő anyagok vagy anyagcsoportok tekintetében: a) a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja (az utóbbi kivételével, amely nem szerepel az említett rendelet V. mellékletében); b) hexabrómciklododekán; c) alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP); és d) poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF). Az (EU) 2019/1021 rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében helyénvaló a IV. mellékletben szereplő koncentrációs határértékeket ezen anyagok esetében a tudományos és műszaki fejlődésnek megfelelően módosítani. Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében felsorolt polibrómozott difenil-éterek (PBDE-k) jegyzékével való összhang érdekében a dekabrómdifenil-éter anyagot fel kell venni az említett rendelet V. mellékletének harmadik oszlopában felsorolt PBDE-k közé.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A perfluor-hexán-szulfonsavat (PFHxS), annak sóit és a PFHxS-rokon vegyületeket a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat felülvizsgáló bizottság (POPRC) a szóban forgó anyagok kockázati profiljának és kockázatkezelési értékelésének befejezését követően egyedi mentességek nélkül javasolta felvenni az Egyezmény A. mellékletébe5a. A tervek szerint a PFHxS, annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek egyezménybe történő felvételéről való döntésre a Stockholmi Egyezmény részes feleinek 10. konferenciáján kerül sor, amelyet eredetileg 2021 júliusában rendeztek volna meg, és amelyet a Covid19-világjárvány számos európai országban tapasztalható kedvezőtlen fejleményei miatt 2022 júniusára tettek át. Az Egyezmény célkitűzései tekintetében ezért a jelenlegi hatásvizsgálat5b alapján és annak biztosítása érdekében, hogy az ezen anyagokat tartalmazó hulladék kezelése az egyezmény rendelkezéseivel összhangban történjen, helyénvaló már most módosítani az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletét a perfluor-hexán-szulfonsavnak (PFHxS), annak sóinak és a PFHxS-rokon vegyületeknek a mellékletekbe történő felvételével és a megfelelő koncentráció-határértékek feltüntetésével. A Bizottságnak a következetesség biztosítása érdekében az (EU) 2019/1021 rendelet egyéb mellékleteiben tükröznie kell a IV. és V. melléklet említett módosításait.
_________________
5a POPRC-15/1.
5b SWD(2021)300.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében javasolt koncentrációs határértékeket ugyanazzal a módszerrel határozták meg, mint amelyet a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletének korábbi módosításaiban a koncentrációs határértékek meghatározásához használtak. A javasolt koncentrációs határértékeknek meg kell valósítaniuk az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének az érintett anyagok megsemmisítéséhez vagy visszafordíthatatlan átalakításához kapcsolódó célkitűzését. E határértékeknek figyelembe kell venniük a klímasemleges és körforgásos gazdaság megvalósítására vonatkozó, az európai zöld megállapodásban foglalt tágabb szakpolitikai célkitűzést is26.
(6)  Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében javasolt koncentrációs határértékeket ugyanazzal a módszerrel határozták meg, mint amelyet a 850/2004/EK rendelet IV. és V. mellékletének korábbi módosításaiban a koncentrációs határértékek meghatározásához használtak. A javasolt koncentrációs határértékeknek az Európai Unió működéséről szóló szerződésben (EUMSZ) meghatározott elővigyázatosság elvén kell alapulniuk, és arra kell irányulniuk, hogy ahol lehetséges, megszüntessék a POP-ok környezetbe történő kibocsátását annak érdekében, hogy teljesüljön az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének az érintett anyagok megsemmisítéséhez vagy visszafordíthatatlan átalakításához kapcsolódó célkitűzése. E határértékeknek figyelembe kell venniük továbbá az európai zöld megállapodásban26 foglalt tágabb szakpolitikai célkitűzést is, miszerint a toxikus anyagoktól mentes környezet kialakítása, az újrahasznosítás fokozása és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése érdekében meg kell valósítani a szennyezőanyag-mentességre törekvést, olyan nem toxikus anyagciklusokat kell kialakítani, amelyekben a tiltott anyagok újrafeldolgozási tevékenységek révén nem vezethetők vissza az uniós piacra, valamint meg kell valósítani a körforgásos gazdaságot.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640.
26 COM(2019)0640.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az (EU) 2019/1021 rendelet IV. és V. mellékletében meghatározott koncentrációs határértékeknek koherenseknek kell lenniük, és hozzá kell járulniuk „A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia a toxikus anyagoktól mentes környezetért” című, 2020. október 14-i bizottsági közlemény végrehajtásához, amely átfogó intézkedéscsomagot javasol a per- és polifluorozott alkilezett anyagok használatának és az azokkal való szennyeződésnek a kezelésére.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   A szennyezett hulladék más hulladékkal vagy anyagokkal való keveredésének megelőzése, valamint a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékok jobb nyomonkövethetőségének és hatékony kezelésének biztosítása érdekében el kell kerülni a jelenleg az (EU) 2019/1021 rendelettel hatályon kívül helyezett 850/2004/EK rendeletben foglalt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékok és az azt követően a rendeletbe foglalt hulladékok közötti inkonzisztenciát. A Bizottságnak ezért értékelnie kell, hogy helyénvaló-e elismerni, hogy az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentráció-határértékeket meghaladó, környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékokat veszélyesként kell besorolni, és adott esetben jogalkotási javaslatot kell előterjeszteni a 2009/98/EK irányelv vagy a 2014/955/EU határozat módosítására, vagy mindkettőre;
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
1 a cikk (új)
1a. cikk
„A Bizottság értékeli, hogy helyénvaló lenne-e módosítani a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet vagy a 2014/955/EU bizottsági határozatot1a, vagy mindkettőt annak elismerése érdekében, hogy az (EU) 2019/1021 rendelet IV. mellékletében meghatározott koncentráció-határértékeket meghaladó, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokat tartalmazó hulladékot veszélyesként kell besorolni, és adott esetben ezen értékelés alapján és legkésőbb e jogszabály hatálybalépésétől számított 18 hónapon belül jogalkotási javaslatot terjeszt elő az irányelv vagy a határozat, vagy mindkettő módosítására.
_________________
1a A Bizottság 2014. december 18-i határozata a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK irányelv szerinti módosításáról
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – a pont – táblázat
(EU) 2019/1021 rendelet
IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Pentaklórfenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyebek

201-778-6 és egyebek

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint annak sói és a PFOA-rokon vegyületek:

335-67-1 és egyebek

206-397-9 és egyebek

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA és annak sói),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(PFOA-rokon vegyületek)”

Módosítás

Pentaklórfenol (PCP), valamint annak sói és észterei

87-86-5 és egyebek

201-778-6 és egyebek

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroktánsav (PFOA), valamint annak sói és a PFOA-rokon vegyületek:

335-67-1 és egyebek

206-397-9 és egyebek

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA és annak sói),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFOA-rokon vegyületek összege)”

Perfluorhexán-szulfonsav (PFHxS), valamint annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek

355-46-4 és egyebek

355-46-4 és egyebek

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS és annak sói),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFHxS-rokon vegyületek)”

Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – táblázat
(EU) 2019/1021 rendelet
IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Módosítás

„Alkánok, C10-C13, klór- (rövid láncú klórozott paraffinok) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – c pont – táblázat
(EU) 2019/1021 rendelet
IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Tetrabrómdifenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9

és egyebek

254-787-2

és egyebek

A tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és a dekabrómdifenil-éter együttes koncentrációja:

Pentabrómdifenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9

és egyebek

251-084-2

és egyebek

Hexabrómdifenil-éter C12H4Br6O

36483-60-0

és egyebek

253-058-6

és egyebek

Heptabrómdifenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3

és egyebek

273-031-2

és egyebek

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

és egyebek

214-604-9

és egyebek

 

 

 

a)  (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot] 500 mg/kg

 

 

 

b)  (dátum)-tól [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot] 200 mg/kg, vagy ha magasabb, az ezen anyagok együttes koncentrációja, amennyiben azok keverékekben vagy árucikkekben vannak jelen, az I. melléklet negyedik oszlopának 2. pontjában a tetrabrómdifenil-éter, a pentabrómdifenil-éter, a hexabrómdifenil-éter, a heptabrómdifenil-éter és a dekabrómdifenil-éter anyagok tekintetében meghatározottak szerint”;

Módosítás

„Tetrabrómdifenil-éter C12H6Br4O

40088-47-9

és egyebek

254-787-2

és egyebek

„a tetrabrómdifenil-éter (C12H6Br4O), a pentabrómdifenil-éter (C12H5Br5O), a hexabrómdifenil-éter (C12H4Br6O), a heptabrómdifenil-éter (C12H3Br7O) és a dekabrómdifenil-éter (C12Br10O) együttes koncentrációja:

Pentabrómdifenil-éter C12H5Br5O

32534-81-9

és egyebek

251-084-2

és egyebek

Hexabrómdifenil-éter C12H4Br6O

36483-60

és egyebek

253-058-6

és egyebek

Heptabrómdifenil-éter C12H3Br7O

68928-80-3

és egyebek

273-031-2

és egyebek

Bisz(pentabróm-fenil)éter (dekabróm-difenil-éter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

és egyebek

214-604-9

és egyebek

 

 

 

a)  (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot], 200 mg/kgA Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték csökkentése céljából legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot]-ig.

 

 

 

b)  törölve

Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – d pont – táblázat
(EU) 2019/1021 rendelet
IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  A határérték kiszámítása az V. melléklet táblázata 2. részének harmadik albekezdésében meghatározott toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint, a PCDD-k, PCDF-ek és dl-PCB-k összegeként történik.”;

Módosítás

„Poliklórozott dibenzo-p-dioxinok és dibenzofuránok (PCDD/PCDF) és dioxin jellegű poliklórozott bifenilek (dl-PCB-k)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   A határérték kiszámítása az V. melléklet táblázata 2. részének harmadik albekezdésében meghatározott toxicitási egyenérték-tényezők (TEF-ek) szerint, a PCDD-k, PCDF-ek és dl-PCB-k összegeként történik.”;

Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
1 melléklet – 1 bekezdés – 1 pont – e pont – táblázat
(EU) 2019/1021 rendelet
IV melléklet – táblázat

A Bizottság által javasolt szöveg

„Hexabrómciklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Módosítás

„Hexabrómciklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  (dátum)-ig [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be a következő pontban megadott dátumot megelőző napot]200 mg/kg

 

 

 

A Bizottságnak felül kell vizsgálnia ezt a koncentrációs határértéket, és adott esetben a Szerződéseknek megfelelően jogalkotási javaslatot kell elfogadnia ezen érték 100 mg/kg-ra való csökkentése céljából legkésőbb [Kiadóhivatal: kérjük, illesszék be az e rendelet hatálybalépésének dátumát követő 5 évnek megfelelő dátumot]-ig.”

Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 bekezdés – 2 pont – a pont – iv alpont (új)
(EU) 2019/1021 rendelet
V melléklet – 2 rész – táblázat
Perfluorhexán-szulfonsav (PFHxS), valamint annak sói és a PFHxS-rokon vegyületek: 50 mg/kg (PFHxS és annak sói), 2 000 mg/kg (PFHxS-rokon vegyületek).

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0092/2022).

Utolsó frissítés: 2022. augusztus 26.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat