Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/0340(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0092/2022

Ingediende teksten :

A9-0092/2022

Debatten :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Stemmingen :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Stemverklaringen
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Aangenomen teksten
PDF 173kWORD 53k
Dinsdag 3 mei 2022 - Straatsburg
Wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 3 mei 2022 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Door de Commissie voorgestelde tekst   Amendement
Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 2
(2)  Tijdens de zevende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 4 tot en met 15 mei 2015, is overeengekomen pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan (“pentachloorfenol”) op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Tijdens de negende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 29 april tot en met 10 mei 2019, is overeengekomen dicofol, alsook perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen, op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Met het oog op die wijzigingen van het verdrag en om ervoor te zorgen dat afval dat die stoffen bevat overeenkomstig de bepalingen van het verdrag wordt beheerd, moeten ook de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd door daarin pentachloorfenol, dicofol en perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen op te nemen, en de bij die stoffen horende concentratiegrenswaarden te vermelden.
(2)  Tijdens de zevende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 4 tot en met 15 mei 2015, is overeengekomen pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan (“pentachloorfenol”) op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Tijdens de negende vergadering van de Conferentie van de Partijen bij het verdrag, die plaatsvond van 29 april tot en met 10 mei 2019, is overeengekomen dicofol, alsook perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen, op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Met het oog op die wijzigingen van het verdrag en om ervoor te zorgen dat afval dat die stoffen bevat overeenkomstig de bepalingen van het verdrag wordt beheerd, moeten ook de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd door daarin pentachloorfenol, dicofol en perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aan PFOA verwante verbindingen op te nemen, en ook de bij die stoffen horende concentratiegrenswaarden te vermelden.
Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 3
(3)  Pentachloorfenol was voorheen, bij Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie24, opgenomen in de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad23, waarbij de waarde in bijlage IV 100 mg/kg en de waarde in bijlage V 1 000 mg/kg bedroeg. Verordening (EG) nr. 850/2004 is bij Verordening (EU) 2019/1021 ingetrokken, maar pentachloorfenol is onopzettelijk uit die verordening weggelaten. Daarom moeten de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd om pentachloorfenol daarin op te nemen.
(3)  Pentachloorfenol was voorheen, bij Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie24, opgenomen in de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad23, waarbij de waarde in bijlage IV 100 mg/kg en de waarde in bijlage V 1 000 mg/kg bedroeg. Verordening (EG) nr. 850/2004 is bij Verordening (EU) 2019/1021 ingetrokken, maar pentachloorfenol is onopzettelijk uit die verordening weggelaten. Daarom moeten de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 worden gewijzigd om pentachloorfenol alsnog daarin op te nemen.
_________________
_________________
23 Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).
23 Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7).
24 Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie van 23 april 2019 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 109 van 24.4.2019, blz. 6).
24 Verordening (EU) 2019/636 van de Commissie van 23 april 2019 tot wijziging van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (PB L 109 van 24.4.2019, blz. 6).
Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
(4)  De bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 bevatten reeds concentratiegrenswaarden voor de volgende stoffen of groepen stoffen: a) de som van de concentraties van tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether (met uitzondering van laatstgenoemde, die niet in bijlage V bij die verordening is opgenomen); b) hexabroomcyclododecaan; c) alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s); en d) polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s). Het is passend de concentratiegrenswaarden voor die stoffen in bijlage IV op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1021 te wijzigen om die grenswaarden aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang aan te passen. Om voor overeenstemming met de lijst van polybroomdifenylethers (PDBE’s) in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 te zorgen, moet de stof decabroomdifenylether in de lijst van PBDE’s in de derde kolom van bijlage V bij die verordening worden opgenomen.
(4)  De bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 bevatten reeds concentratiegrenswaarden voor de volgende stoffen of groepen stoffen: a) de som van de concentraties van tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether (met uitzondering van laatstgenoemde, die niet in bijlage V bij die verordening is opgenomen); b) hexabroomcyclododecaan; c) alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s); en d) polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s). Het is passend de concentratiegrenswaarden voor die stoffen in bijlage IV op grond van artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) 2019/1021 te wijzigen om die grenswaarden aan te passen overeenkomstig de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Om voor overeenstemming met de lijst van polybroomdifenylethers (PDBE’s) in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 te zorgen, moet de stof decabroomdifenylether in de lijst van PBDE’s in de derde kolom van bijlage V bij die verordening worden opgenomen.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)
(5 bis)   Na voltooiing van het risicoprofiel en de risicobeheerevaluatie van perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen heeft de Toetsingscommissie persistente organische verontreinigende stoffen (POPRC) voorgesteld om deze stoffen zonder specifieke vrijstellingen5 bis op te nemen in bijlage A bij het verdrag. Het besluit om PFHxS, zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen in deze bijlage op te nemen, zal waarschijnlijk worden genomen tijdens de tiende bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag van Stockholm, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in juli 2021 maar wegens de negatieve evolutie van de COVID-19-pandemie in veel Europese landen verplaatst is naar juni 2022. Met betrekking tot de doelstellingen van het verdrag is het daarom, gezien de huidige effectbeoordeling5 ter en teneinde ervoor te zorgen dat afval dat die stoffen bevat overeenkomstig de bepalingen van het verdrag wordt beheerd, aangewezen om de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 nu al te wijzigen door perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aan PFHxS verwante verbindingen erin op te nemen, en de bij die stoffen horende concentratiegrenswaarden te vermelden. De Commissie moet die wijzigingen van de bijlagen IV en V in andere bijlagen bij Verordening (EU) 2019/1021 verwerken om de samenhang te waarborgen.
__________________
5 bis POPRC-15/1.
5 ter SWD(2021)0300.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
(6)  De voorgestelde concentratiegrenswaarden in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 zijn vastgesteld volgens de methode die ook gebruikt is om de concentratiegrenswaarden bij voorgaande wijzigingen van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 vast te stellen. Met de voorgestelde concentratiegrenswaarden moet de met de vernietiging of onomkeerbare omzetting van de desbetreffende stoffen geassocieerde doelstelling van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu worden verwezenlijkt. Bij het vaststellen van die grenswaarden moet ook de bredere beleidsdoelstelling van een klimaatneutrale en circulaire economie, als verankerd in de Europese Green Deal26, worden meegewogen.
(6)  De voorgestelde concentratiegrenswaarden in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 zijn vastgesteld volgens de methode die ook gebruikt is om de concentratiegrenswaarden bij voorgaande wijzigingen van de bijlagen IV en V bij Verordening (EG) nr. 850/2004 vast te stellen. De voorgestelde concentratiegrenswaarden moeten worden geschraagd door het voorzorgsbeginsel zoals vastgelegd in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) en moeten beogen waar mogelijk een eind te maken aan de vrijkoming van POP’s in het milieu, met als doel de met de vernietiging of onomkeerbare omzetting van de desbetreffende stoffen geassocieerde doelstelling van een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu te verwezenlijken. Bij het vaststellen van die grenswaarden moet ook de bredere beleidsdoelstelling om verontreiniging tot nul terug te dringen voor een gifvrij milieu, meer te recyclen, broeikasgasemissies te verminderen, niet-toxische materiaalcycli te ontwikkelen waarin verboden stoffen niet via recyclingactiviteiten opnieuw op de EU-markt mogen worden geïntroduceerd, en een circulaire economie tot stand te brengen, als verankerd in de Europese Green Deal26, worden meegewogen.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640.
26 COM(2019)0640.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 bis (nieuw)
(6 bis)  De in de bijlagen IV en V bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenswaarden moeten coherent zijn en bijdragen tot de uitvoering van de mededeling van de Commissie van 14 oktober 2020 getiteld “Strategie voor duurzame chemische stoffen – Op weg naar een gifvrij milieu”, waarin een uitgebreide reeks maatregelen wordt voorgesteld om het gebruik van en de verontreiniging met PFAS aan te pakken.
Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 6 ter (nieuw)
(6 ter)   Om te voorkomen dat verontreinigd afval vermengd raakt met andere afvalstoffen of materialen en om te zorgen voor een betere traceerbaarheid en een doeltreffende behandeling van afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten, moet worden voorkomen dat er inconsistentie ontstaat tussen de bepalingen betreffende afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten die oorspronkelijk zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 850/2004, nu ingetrokken bij Verordening (EU) 2019/1021, en de bepalingen die daarna zijn vastgesteld. De Commissie moet daarom beoordelen of het passend is te erkennen dat afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten die de in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenzen overschrijden, als gevaarlijk moeten worden ingedeeld, en moet indien nodig een wetgevingsvoorstel indienen om Richtlijn 2009/98/EG of Besluit 2014/955/EU, of beide, dienovereenkomstig te wijzigen.
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 1 bis (nieuw)
Artikel 1 bis
De Commissie beoordeelt of het passend is Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen of Besluit 2014/955/EU1 bis van de Commissie, of beide, te wijzigen om te erkennen dat afvalstoffen die persistente organische verontreinigende stoffen bevatten die de in bijlage IV bij Verordening (EU) 2019/1021 vermelde concentratiegrenzen overschrijden, als gevaarlijk moeten worden ingedeeld, en dient indien nodig, op basis van die beoordeling en uiterlijk 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wetgeving, een wetgevingsvoorstel in tot wijziging van de richtlijn of het besluit, of beide.
_________________
1 bis Besluit van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG.
Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – a – tabel
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage IV – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

“Pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan

87-86-5 en andere

201-778-6 en andere

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen

335-67-1 en andere

206-397-9 en andere

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA en zouten daarvan)

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(aan PFOA verwante verbindingen)”;

Amendement

Pentachloorfenol (PCP) en de zouten en esters daarvan

87-86-5 en andere

201-778-6 en andere

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctaanzuur (PFOA), zouten daarvan en aanverwante verbindingen

335-67-1 en andere

206-397-9 en andere

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA en zouten daarvan)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(som van aan PFOA verwante verbindingen)”;

Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aanverwante verbindingen

355-46-4 en andere

355-46-4 en andere

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS en zouten daarvan)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(aan PFHxS verwante verbindingen)”

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – b – tabel
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage IV – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

“Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Amendement

“Alkanen, C10-C13, chloor (gechloreerde paraffinen met een korte keten) (SCCP’s)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – c – tabel
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage IV – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Tetrabroomdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

en andere

254-787-2

en andere

Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether:

Pentabroomdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

en andere

251-084-2

en andere

Hexabroomdifenylether C12H4Br6O

36483-60-0

en andere

253-058-6

en andere

Heptabroomdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

en andere

273-031-2

en andere

Bis(pentabroomfenyl)ether (decabroomdifenylether; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

en andere

214-604-9

en andere

 

 

 

a)  tot en met [PB: gelieve datum in te voegen van de dag vóór de in het volgende punt genoemde datum]: 500 mg/kg;

 

 

 

b)  vanaf [PB: gelieve datum in te voegen 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening]: 200 mg/kg of, indien meer, de som van de concentratie van die stoffen indien die stoffen in mengsels of voorwerpen voorkomen, zoals voor de stoffen tetrabroomdifenylether, pentabroomdifenylether, hexabroomdifenylether, heptabroomdifenylether en decabroomdifenylether uiteengezet in bijlage I, vierde kolom, punt 2.”;

Amendement

Tetrabroomdifenylether C12H6Br4O

40088-47-9

en andere

254-787-2

en andere

Som van de concentraties van tetrabroomdifenylether (C12H6Br4O), pentabroomdifenylether (C12H5Br5O), hexabroomdifenylether (C12H4Br6O), heptabroomdifenylether (C12H3Br7O) en decabroomdifenylether (C12Br10O):

Pentabroomdifenylether C12H5Br5O

32534-81-9

en andere

251-084-2

en andere

Hexabroomdifenylether C12H4Br6O

36483-60

en andere

253-058-6

en andere

Heptabroomdifenylether C12H3Br7O

68928-80-3

en andere

273-031-2

en andere

Bis(pentabroomfenyl)ether (decabroomdifenylether; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

en andere

214-604-9

en andere

 

 

 

a)  tot en met [PB: gelieve datum in te voegen van de dag vóór de in het volgende punt genoemde datum]: 200 mg/kgDe Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en stelt indien nodig en overeenkomstig de Verdragen uiterlijk op [PB: gelieve datum in te voegen 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] een wetgevingsvoorstel vast om die grenswaarde te verlagen.

 

 

 

b)  Schrappen

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – d – tabel
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage IV – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

“Polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige gepolychloreerde bifenylen (dl-pcb’s)

 

 

5 µg/kg(2)

________________

(2)  De grenswaarde wordt berekend als de som van PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s met gebruikmaking van de toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) als vermeld in de tabel in bijlage V, deel 2, derde alinea.”;

Amendement

“Polychloordibenzo-p-dioxinen en -dibenzofuranen (PCDD’s/PCDF’s) en dioxineachtige gepolychloreerde bifenylen (dl-pcb’s)

 

 

1 µg/kg(2)

_______________

(2)   De grenswaarde wordt berekend als de som van PCDD’s, PCDF’s en dl-pcb’s met gebruikmaking van de toxische-equivalentiefactoren (TEF’s) als vermeld in de tabel in bijlage V, deel 2, derde alinea.”;

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 1 – e – tabel
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage IV – tabel

Door de Commissie voorgestelde tekst

“Hexabroomcyclododecaan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Amendement

“Hexabroomcyclododecaan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  tot en met [PB: gelieve datum in te voegen van de dag vóór de in het volgende punt genoemde datum]: 200 mg/kg

 

 

 

De Commissie evalueert die concentratiegrenswaarde en stelt indien nodig en overeenkomstig de Verdragen uiterlijk op [PB: gelieve datum in te voegen 5 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening] een wetgevingsvoorstel vast om die grenswaarde te verlagen tot 100 mg/kg.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1 – punt 2 – a – iv (nieuw)
Verordening (EU) 2019/1021
Bijlage V – deel 2 – tabel
Perfluorhexaansulfonzuur (PFHxS), zouten daarvan en aanverwante verbindingen: 50 mg/kg (PFHxS en zouten daarvan), 2 000 mg/kg (aan PFHxS verwante verbindingen).

(1) De zaak werd voor interinstitutionele onderhandelingen terugverwezen naar de bevoegde commissie op grond van artikel 59, lid 4, vierde alinea, van het Reglement (A9-0092/2022).

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2022Juridische mededeling - Privacybeleid