Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0340(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0092/2022

Texte depuse :

A9-0092/2022

Dezbateri :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Voturi :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Explicaţii privind voturile
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Texte adoptate :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Texte adoptate
PDF 174kWORD 53k
Marţi, 3 mai 2022 - Strasbourg
Modificarea anexelor IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 3 mai 2022 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 2
(2)  La cea de a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenție, desfășurată în perioada 4-15 mai 2015, s-a convenit adăugarea substanței pentaclorfenol și a sărurilor și a esterilor acesteia („pentaclorfenol”) în anexa A la Convenție. În cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților la Convenție, care a avut loc în perioada 29 aprilie-10 mai 2019, s-a convenit includerea dicofolului, precum și a acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexa A la convenție. Având în vedere aceste modificări ale convenției și pentru a se asigura că deșeurile care conțin substanțele respective sunt gestionate în conformitate cu dispozițiile convenției, este necesar, de asemenea, să se modifice anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 prin includerea pentaclorfenolului, a dicofolului și a acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexe și indicarea limitelor de concentrație corespunzătoare ale acestora.
(2)  La cea de a șaptea reuniune a Conferinței părților la Convenție, desfășurată în perioada 4-15 mai 2015, s-a convenit adăugarea substanței pentaclorfenol și a sărurilor și a esterilor acesteia („pentaclorfenol”) în anexa A la Convenție. În cadrul celei de a noua reuniuni a Conferinței părților la Convenție, care a avut loc în perioada 29 aprilie-10 mai 2019, s-a convenit includerea dicofolului, precum și a acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexa A la convenție. Având în vedere aceste modificări ale convenției și pentru a se asigura că deșeurile care conțin substanțele respective sunt gestionate în conformitate cu dispozițiile convenției, este necesar, de asemenea, să se modifice anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 prin includerea pentaclorfenolului, a dicofolului și a acidului perfluorooctanoic (PFOA), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexe și, de asemenea, prin indicarea limitelor de concentrație corespunzătoare ale acestora.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 3
(3)  Pentaclorfenolul fusese inclus anterior în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului23 prin Regulamentul (UE) 2019/63624 al Comisiei, cu o valoare din anexa IV de 100 mg/kg și o valoare din anexa V de 1 000 mg/kg. Regulamentul (CE) nr. 850/2004 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2019/1021, dar pentaclorfenolul a fost omis în mod neintenționat din regulamentul respectiv. Prin urmare, este necesar să se modifice anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 pentru a include pentaclorfenolul.
(3)  Pentaclorfenolul fusese inclus anterior în anexele IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului23 prin Regulamentul (UE) 2019/63624 al Comisiei, cu o valoare din anexa IV de 100 mg/kg și o valoare din anexa V de 1 000 mg/kg. Regulamentul (CE) nr. 850/2004 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) 2019/1021, dar pentaclorfenolul a fost omis în mod neintenționat din regulamentul respectiv. Prin urmare, este necesar să se modifice anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 pentru a include în prezent pentaclorfenolul.
_________________
_________________
23 Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).
23 Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți și de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).
24 Regulamentul (UE) 2019/636 al Comisiei din 23 aprilie 2019 de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (JO L 109, 24.4.2019, p. 6).
24 Regulamentul (UE) 2019/636 al Comisiei din 23 aprilie 2019 de modificare a anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind poluanții organici persistenți (JO L 109, 24.4.2019, p. 6).
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Considerentul 4
(4)  Anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 conțin deja limite de concentrație pentru următoarele substanțe sau grupe de substanțe: (a) suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter și heptabromodifenileter și decabromdifenileter (cu excepția acestuia din urmă, care nu este inclus în anexa V la regulamentul respectiv); (b) hexabromociclododecan; (c) „cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS-uri) și (d) Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/1021, este oportun să se modifice limitele de concentrație din anexa IV pentru substanțele respective în vederea adaptării valorilor-limită la progresul științific și tehnic. Pentru a fi în concordanță cu lista de difenileteri polibromurați (PBDE) enumerați în anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1021, substanța decabromdifenileter ar trebui inclusă printre PBDE-urile înscrise în coloana a treia din anexa V la regulamentul respectiv.
(4)  Anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 conțin deja limite de concentrație pentru următoarele substanțe sau grupe de substanțe: (a) suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter și heptabromodifenileter și decabromdifenileter (cu excepția acestuia din urmă, care nu este inclus în anexa V la regulamentul respectiv); (b) hexabromociclododecan; (c) „cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS-uri) și (d) Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2019/1021, este oportun să se modifice limitele de concentrație din anexa IV pentru substanțele respective în vederea adaptării valorilor-limită în funcție de progresul științific și tehnic. Pentru a fi în concordanță cu lista de difenileteri polibromurați (PBDE) enumerați în anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1021, substanța decabromdifenileter ar trebui inclusă printre PBDE-urile înscrise în coloana a treia din anexa V la regulamentul respectiv.
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Comitetul de examinare a poluanților organici persistenți (POPRC) a propus includerea acidului perfluorohexan sulfonic (PFHxS), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexa A la Convenție fără derogări specifice5a, după finalizarea profilului de risc și a evaluării gestionării riscurilor pentru substanțele respective. Se preconizează că decizia de a include PFHxS, sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta va avea loc în cadrul Convenției de la Stockholm COP-10, care a fost programată inițial în iulie 2021 și este programată în prezent să aibă loc în iunie 2022, ca urmare a evoluției negative a pandemiei de COVID-19 în multe țări europene. În ceea ce privește obiectivele Convenției, este oportun, prin urmare, pe baza evaluării actuale a impactului5b și pentru a se asigura că deșeurile care conțin substanțele respective sunt gestionate în conformitate cu dispozițiile convenției, să se modifice deja anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 prin includerea acidului perfluorohexan sulfonic (PFHxS), a sărurilor acestuia și a compușilor înrudiți cu acesta în anexe și indicarea limitelor de concentrație corespunzătoare ale acestora. Comisia ar trebui să reflecte aceste modificări aduse anexelor IV și V în alte anexe la Regulamentul (UE) 2019/1021, pentru a asigura coerența.
_________________
5a POPRC-15/1.
5b SWD(2021)0300
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Considerentul 6
(6)  Limitele de concentrație propuse în anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 au fost stabilite aplicând aceeași metodologie care a fost utilizată pentru stabilirea limitelor de concentrație în modificările anterioare ale anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Limitele de concentrație propuse ar trebui să atingă obiectivul unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului asociat distrugerii sau transformării ireversibile a substanțelor în cauză. Aceste limite ar trebui, de asemenea, să ia în considerare obiectivul de politică mai amplu de realizare a unei economii circulare și neutre din punct de vedere climatic, consacrat în Pactul verde european26.
(6)  Limitele de concentrație propuse în anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 au fost stabilite aplicând aceeași metodologie care a fost utilizată pentru stabilirea limitelor de concentrație în modificările anterioare ale anexelor IV și V la Regulamentul (CE) nr. 850/2004. Limitele de concentrație propuse ar trebui să se bazeze pe principiul precauției, prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), și să vizeze eliminarea, acolo unde este fezabil, a eliberării de POP în mediu, pentru a atinge obiectivul unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului asociat distrugerii sau transformării ireversibile a substanțelor în cauză. Aceste limite ar trebui, de asemenea, să ia în considerare obiectivul de politică mai amplu care constă în realizarea ambiției de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice, creșterea gradului de reciclare, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea unor cicluri de materiale netoxice în care substanțele interzise nu ar trebui să fie reintroduse pe piața UE prin activități de reciclare, precum și realizarea unei economii circulare, obiectiv consacrat în Pactul verde european26.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640
26 COM(2019)0640
Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
(6a)  Limitele de concentrație specificate în anexele IV și V la Regulamentul (UE) 2019/1021 ar trebui să fie coerente și să contribuie la punerea în aplicare a Comunicării Comisiei din 14 octombrie 2020 intitulate „Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice – Către un mediu fără substanțe toxice”, care propune un set cuprinzător de acțiuni în scopul de a soluționa problema utilizării substanțelor perfluoroalchilate și polifluoroalchilate și a contaminării cu aceste substanțe.
Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)
(6b)   Pentru a preveni amestecarea deșeurilor contaminate cu alte deșeuri sau materiale și pentru a asigura o mai bună trasabilitate și un tratament eficace al deșeurilor care conțin poluanți organici persistenți, este necesar să se evite necorelarea între dispozițiile referitoare la deșeurile care conțin poluanți organici persistenți prevăzute inițial în Regulamentul (CE) nr. 850/2004, în prezent abrogat prin Regulamentul (UE) 2019/1021, și cele stabilite ulterior. Prin urmare, Comisia ar trebui să evalueze dacă este oportun să recunoască că deșeurile care conțin poluanți organici persistenți care depășesc limitele de concentrație specificate în anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1021 trebuie clasificate ca periculoase și să prezinte, dacă este cazul, o propunere legislativă de modificare a Directivei 2009/98/CE sau a Deciziei 2014/955/UE sau a ambelor, în mod corespunzător;
Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)
Articolul 1a
„Comisia evaluează dacă ar fi oportun să se modifice Directiva 2008/98/CE privind deșeurile sau Decizia 2014/955/EU1a a Comisiei, sau ambele, pentru a recunoaște că deșeurile care conțin poluanți organici persistenți care depășesc limitele de concentrație indicate în anexa IV la Regulamentul (UE) 2019/1021 trebuie clasificate ca periculoase și, dacă este cazul, pe baza acestei evaluări și nu mai târziu de 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului act legislativ, prezintă o propunere legislativă de modificare a directivei sau a deciziei sau a ambelor, în mod corespunzător.
_________________
1a Decizia a Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE.
Amendamentul 9
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera a – tabel
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

„pentaclorfenol, sărurile și esterii acestuia:

87-86-5 și altele

201-778-6 și altele

100 mg/kg

Dicofol:

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta:

335-67-1 și altele

206-397-9 și altele

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA și sărurile acestuia)

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(compuși înrudiți cu PFOA)”

Amendamentul

Pentaclorfenol (PCP), sărurile și esterii acestuia

87-86-5 și altele

201-778-6 și altele

100 mg/kg

Dicofol:

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Acid perfluorooctanoic (PFOA), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta:

335-67-1 și altele

206-397-9 și altele

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA și sărurile acestuia)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(suma compușilor înrudiți cu PFOA)”

Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compuși înrudiți cu acesta

355-46-4 și altele

355-46-4 și altele

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS și sărurile acestuia)

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(compuși înrudiți cu PFHxS)

Amendamentul 10
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – tabel
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

„cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS-uri)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Amendamentul

„cloroalcani C10-C13 (parafine clorurate cu catenă scurtă) (PCCS-uri)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera c – tabel
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

Tetrabromodifenileter C12H6Br4O

40088-47-9 și altele

254-787-2 și altele

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter și heptabromodifenileter și decabromdifenileter:

Pentabromodifenileter C12H5Br5O

32534-81-9 și altele

251-084-2 și altele

Hexabromodifenileter C12H4Br6O

36483-60-0 și altele

253-058-6 și altele

Heptabromodifenileter C12H3Br7O

68928-80-3 și altele

273-031-2 și altele

Bis(pentabromfenil)eter (decabromdifenil eter; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5 și altele

214-604-9 și altele

 

 

 

(a)  până la [OP este rugat să introducă data zilei dinaintea datei la următorul punct], 500 mg/kg

 

 

 

(b)  de la [OP este rugat să introducă data corespunzătoare termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], 200 mg/kg sau, dacă este mai mare, suma concentrațiilor acestor substanțe în cazul în care acestea sunt prezente în amestecuri sau articole, astfel cum se prevede în anexa I coloana a patra, punctul 2 pentru substanțele tetrabromodifenileter, pentabromodifenileter, hexabromodifenileter, heptabromodifenileter și decabromdifenileter.”

Amendamentul

Tetrabromodifenileter C12H6Br4O

40088-47-9 și altele

254-787-2 și altele

Suma concentrațiilor de tetrabromodifenileter C12H6Br4O, pentabromodifenileter C12H5Br5O, hexabromodifenileter C12H4Br6O, heptabromodifenileter C12H3Br7O și decabromdifenileter C12Br10O:

Pentabromodifenileter C12H5Br5O

32534-81-9 și altele

251-084-2 și altele

Hexabromodifenileter C12H4Br6O

36483 60 și altele

253-058-6 și altele

Heptabromodifenileter C12H3Br7O

68928-80-3 și altele

273-031-2 și altele

Bis(pentabromfenil)eter (decabromdifenil eter; decaBDE) C12Br10O

1163-19-5 și altele

214-604-9 și altele

 

 

 

(a)  până la [OP este rugat să introducă data zilei dinaintea datei la următorul punct], 200 mg/kg

Comisia revizuiește limita de concentrație și adoptă, după caz și în conformitate cu tratatele, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare până cel târziu la [OP este rugat să introducă data corespunzătoare termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

 

 

 

(b)  eliminat

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera d – tabel
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

„Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  Limita se calculează ca suma dintre PCDD, PCDF și dl-PCB-uri în conformitate cu factorii de echivalență toxică (TEF) prevăzuți în anexa V partea 2 al treilea paragraf.”

Amendamentul

„Dibenzo-b-dioxine policlorurate și dibenzofurani policlorurați (PCDD/PCDF) și bifenili policlorurați de tipul dioxinelor (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   Limita se calculează ca suma dintre PCDD, PCDF și dl-PCB-uri în conformitate cu factorii de echivalență toxică (TEF) prevăzuți în anexa V partea 2 al treilea paragraf.”

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 1 – litera e – tabel
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV – tabel

Textul propus de Comisie

„Hexabromociclododecan (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Amendamentul

„Hexabromociclododecan (4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

(a)  până la [OP este rugat să introducă data zilei dinaintea datei de la următorul punct], 200 mg/kg

 

 

 

Comisia revizuiește limita de concentrație și adoptă, după caz și în conformitate cu tratatele, o propunere legislativă pentru a reduce această valoare la 100 mg/kg cel târziu la [OP este rugat să introducă data corespunzătoare termenului de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1 – punctul 2 – litera a – punctul iv (nou)
Regulamentul (UE) 2019/1021
Anexa IV –Partea 2 – tabel
Acid perfluorohexan sulfonic (PFHxS), sărurile acestuia și compușii înrudiți cu acesta: 50 mg/kg (PFHxS și sărurile acestuia), 2 000 mg/kg (compuși înrudiți cu PFHxS).

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A9-0092/2022).

Ultima actualizare: 1 septembrie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate