Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0340(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0092/2022

Predkladané texty :

A9-0092/2022

Rozpravy :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Hlasovanie :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Vysvetlenie hlasovaní
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Prijaté texty
PDF 188kWORD 51k
Utorok, 3. mája 2022 - Štrasburg
Zmena príloh IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 3. mája 2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru v dňoch 4. až 15. mája 2015 sa dohodlo, že do prílohy A k dohovoru sa doplní pentachlórfenol, jeho soli a estery (ďalej len „pentachlórfenol“). Na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru v dňoch 29. apríla až 10. mája 2019 sa dohodlo, že do prílohy A k dohovoru sa doplní dikofol, ako aj kyselina perfluóroktánová, jej soli a príbuzné zlúčeniny. Vzhľadom na uvedené zmeny dohovoru a s cieľom zabezpečiť, aby sa s odpadom obsahujúcim uvedené látky nakladalo v súlade s ustanoveniami dohovoru, je potrebné zmeniť aj prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021, a to tak, že sa do nich zahrnú pentachlórfenol, dikofol, ako aj kyselina perfluóroktánová, jej soli a príbuzné zlúčeniny a uvedú sa ich príslušné koncentračné limity.
(2)  Na siedmom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru v dňoch 4. až 15. mája 2015 sa dohodlo, že do prílohy A k dohovoru sa doplní pentachlórfenol, jeho soli a estery (ďalej len „pentachlórfenol“). Na deviatom zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru v dňoch 29. apríla až 10. mája 2019 sa dohodlo, že do prílohy A k dohovoru sa doplní dikofol, ako aj kyselina perfluóroktánová, jej soli a príbuzné zlúčeniny. Vzhľadom na uvedené zmeny dohovoru a s cieľom zabezpečiť, aby sa s odpadom obsahujúcim uvedené látky nakladalo v súlade s ustanoveniami dohovoru, je potrebné zmeniť aj prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021, a to tak, že sa do nich zahrnú pentachlórfenol, dikofol, ako aj kyselina perfluóroktánová, jej soli a príbuzné zlúčeniny a uvedú sa aj ich príslušné koncentračné limity.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Pentachlórfenol bol predtým nariadením Komisie (EÚ) 2019/63624 zaradený do zoznamov v prílohách IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/200423, pričom hodnota v prílohe IV bola 100 mg/kg a hodnota v prílohe V bola 1 000 mg/kg. Nariadenie (ES) č. 850/2004 bolo zrušené nariadením (EÚ) 2019/1021, ale pentachlórfenol bol z uvedeného nariadenia neúmyselne vynechaný. Preto je potrebné prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 zmeniť tak, aby zahŕňali pentachlórfenol.
(3)  Pentachlórfenol bol predtým nariadením Komisie (EÚ) 2019/63624 zaradený do zoznamov v prílohách IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/200423, pričom hodnota v prílohe IV bola 100 mg/kg a hodnota v prílohe V bola 1 000 mg/kg. Nariadenie (ES) č. 850/2004 bolo zrušené nariadením (EÚ) 2019/1021, ale pentachlórfenol bol z uvedeného nariadenia neúmyselne vynechaný. Preto je potrebné prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 zmeniť tak, aby teraz zahŕňali pentachlórfenol.
_________________
_________________
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).
23 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/636 z 23. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (Ú. v. EÚ L 109, 24.4.2019, s. 6).
24 Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/636 z 23. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (Ú. v. EÚ L 109, 24.4.2019, s. 6).
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 už obsahujú koncentračné limity pre tieto látky alebo skupiny látok: a) súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru a dekabrómdifenyléteru (s výnimkou dekabrómdifenyléteru, ktorý nie je uvedený v prílohe V k danému nariadeniu); b) hexabrómcyklododekán; c) alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP) a d) polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF). Je vhodné podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1021 zmeniť koncentračné limity pre uvedené látky v prílohe IV s cieľom prispôsobiť ich limitné hodnoty vedeckému a technickému pokroku. V záujme súladu so zoznamom polybrómovaných difenyléterov (PBDE) uvedeným v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 by sa látka dekabrómdifenyléter mala zahrnúť medzi PBDE uvedené v treťom stĺpci prílohy V k uvedenému nariadeniu.
(4)  Prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 už obsahujú koncentračné limity pre tieto látky alebo skupiny látok: a) súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru a dekabrómdifenyléteru (s výnimkou dekabrómdifenyléteru, ktorý nie je uvedený v prílohe V k danému nariadeniu); b) hexabrómcyklododekán; c) alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP) a d) polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF). Je vhodné podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1021 zmeniť koncentračné limity pre uvedené látky v prílohe IV s cieľom prispôsobiť ich limitné hodnoty v súlade s vedeckým a technickým pokrokom. V záujme súladu so zoznamom polybrómovaných difenyléterov (PBDE) uvedeným v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 by sa látka dekabrómdifenyléter mala zahrnúť medzi PBDE uvedené v treťom stĺpci prílohy V k uvedenému nariadeniu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Výbor pre posudzovanie perzistentných organických látok (POPRC) navrhol zaradiť kyselinu perfluórhexánsulfónovú (PFHxS), jej soli a príbuzné zlúčeniny do prílohy A k dohovoru bez osobitných výnimiek5a po dokončení rizikového profilu a hodnotenia riadenia rizík pre tieto látky. Predpokladá sa, že rozhodnutie zaradiť PFHxS, jej soli a príbuzné zlúčeniny sa uskutoční na 10. konferencii zmluvných strán Štokholmského dohovoru, ktorá bola pôvodne naplánovaná na júl 2021 a teraz sa má uskutočniť v júni 2022 v dôsledku negatívneho vývoja pandémie COVID-19 v mnohých európskych krajinách. Vo vzťahu k cieľom dohovoru je preto na základe súčasného posúdenia vplyvu5b a s cieľom zabezpečiť, aby sa s odpadom obsahujúcim uvedené látky nakladalo v súlade s ustanoveniami dohovoru, vhodné zmeniť už aj prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 tak, že sa do nich zahrnie kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS), jej solí a príbuzné zlúčeniny a uvedú sa ich príslušné koncentračné limity. Komisia by mala zohľadniť uvedené zmeny príloh IV a V v iných prílohách k nariadeniu (EÚ) 2019/1021, aby sa zabezpečila konzistentnosť.
_______________
5a POPRC-15/1.
5b SWD(2021) 300 final.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Navrhované koncentračné limity v prílohách IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 boli stanovené na základe rovnakej metodiky, aká sa použila na stanovenie koncentračných limitov pri predchádzajúcich zmenách príloh IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004. Navrhovanými koncentračnými limitmi by sa mal dosiahnuť cieľ vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia tak, že dotknuté látky sa zničia alebo sa nezvratne transformujú. V týchto limitoch by sa mal zohľadniť aj širší politický cieľ dospieť ku klimaticky neutrálnemu a obehovému hospodárstvu zakotvený v Európskej zelenej dohode26.
(6)  Navrhované koncentračné limity v prílohách IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 boli stanovené na základe rovnakej metodiky, aká sa použila na stanovenie koncentračných limitov pri predchádzajúcich zmenách príloh IV a V k nariadeniu (ES) č. 850/2004. Navrhované koncentračné limity by mali byť založené na zásade predbežnej opatrnosti ustanovenej v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a mali by sa zameriavať na zastavenie uvoľňovania perzistentných organických znečisťujúcich látok do životného prostredia, ak je to možné, aby sa dosiahol cieľ vysokej úrovne ochrany ľudského zdravia a životného prostredia tak, že dotknuté látky sa zničia alebo sa nezvratne transformujú. V týchto limitoch by sa mal zohľadniť aj širší politický cieľ dospieť k dosiahnutiu ambície nulového znečistenia v záujme životného prostredia bez toxických látok, zvýšeniu recyklácie, zníženiu emisií skleníkových plynov, rozvoju netoxických materiálových cyklov, v ktorých by sa zakázané látky nemali opätovne dostávať na trh EÚ prostredníctvom recyklačných činností, a k obehovému hospodárstvu, ktorý je zakotvený v Európskej zelenej dohode26.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640 final.
26 COM(2019)0640 final.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  Koncentračné limity uvedené v prílohách IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 by mali byť koherentné a mali by prispievať k vykonávaniu oznámenia Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Chemikálie – stratégia udržateľnosti – Na ceste k životnému prostrediu bez toxických látok, v ktorom sa navrhuje komplexný súbor opatrení na riešenie používania perfluóralkoxyalkylovaných a polyfluóralkoxylalkylovaných látok (PFAS) a znečistenia týmito látkami.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)   S cieľom predchádzať miešaniu kontaminovaného odpadu s iným odpadom alebo materiálmi a zabezpečiť lepšiu vysledovateľnosť a účinné spracovanie odpadu obsahujúceho perzistentné organické znečisťujúce látky je potrebné vyhnúť sa nesúladu medzi pôvodnými ustanoveniami o odpade obsahujúcom perzistentné organické znečisťujúce látky zahrnutými do nariadenia (ES) č. 850/2004, ktoré sa teraz zrušilo nariadením (EÚ) 2019/1021, a ustanoveniami, ktoré boli zahrnuté neskôr. Komisia by preto mala posúdiť, či je vhodné uznať, že odpad, ktorý obsahuje akékoľvek perzistentné organické znečisťujúce látky prekračujúce koncentračné limity uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021, sa má klasifikovať ako nebezpečný, a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh na zmenu smernice 2009/98/ES alebo rozhodnutia 2014/955/EÚ, alebo oboch.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 1 a (nový)
Článok 1a
Komisia posúdi, či by bolo vhodné zmeniť smernicu 2008/98/ES o odpade alebo rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ1a, alebo oba akty, aby sa uznalo, že odpad obsahujúci akékoľvek perzistentné organické znečisťujúce látky prekračujúce koncentračné limity uvedené v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 sa má klasifikovať ako nebezpečný, a v prípade potreby na základe tohto posúdenia a najneskôr 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto právneho predpisu predloží legislatívny návrh na zmenu smernice alebo rozhodnutia alebo oboch aktov.
_________________
1a Rozhodnutie Komisie z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno a – tabuľka
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

„pentachlórfenol, jeho soli a estery

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

kyselina perfluóroktánová (PFOA), jej soli a príbuzné zlúčeniny

335-67-1 a iné

206-397-9 a iné

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA a jej soli),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(zlúčeniny príbuzné PFOA)“;

Pozmeňujúci návrh

„pentachlórfenol (PCP), jeho soli a estery

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

kyselina perfluóroktánová (PFOA), jej soli a príbuzné zlúčeniny

335-67-1 a iné

206-397-9 a iné

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA a jej soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(súčet zlúčenín príbuzných PFOA)

kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS), jej soli a príbuzné zlúčeniny

355-46-4 a iné

355-46-4 a iné

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS a jej soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(zlúčeniny príbuzné PFHxS)

Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno b – tabuľka
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

„alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Pozmeňujúci návrh

„alkány C10-C13, chlóralkány (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno c – tabuľka
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

tetrabrómdifenyléter C12H6Br4O

40088-47-9

a iné

254-787-2

a iné

Súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru, pentabrómdifenyléteru, hexabrómdifenyléteru, heptabrómdifenyléteru a dekabrómdifenyléteru:

pentabrómdifenyléter C12H5Br5O

32534-81-9

a iné

251-084-2

a iné

hexabrómdifenyléter C12H4Br6O

36483-60-0

a iné

253-058-6

a iné

heptabrómdifenyléter C12H3Br7O

68928-80-3

a iné

273-031-2

a iné

bis(pentabrómfenyl)éter (dekabrómdifenyléter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

a iné

214-604-9

a iné

 

 

 

a)  do [Úrad pre publikácie: uveďte dátum označujúci deň pred dátumom v nasledujúcom písmene] 500 mg/kg

 

 

 

b)  od [Úrad pre publikácie: uveďte dátum 5 rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] 200 mg/kg alebo, ak je táto hodnota vyššia, súčet koncentrácií týchto látok, ak sú prítomné v zmesiach alebo výrobkoch, ako sa stanovuje v štvrtom stĺpci bode 2 prílohy I pre látky tetrabrómdifenyléter, pentabrómdifenyléter, hexabrómdifenyléter, heptabrómdifenyléter a dekabrómdifenyléter.“

Pozmeňujúci návrh

tetrabrómdifenyléter C12H6Br4O

40088-47-9

a iné

254-787-2

a iné

„súčet koncentrácií tetrabrómdifenyléteru C12H6Br4O, pentabrómdifenyléteru C12H5Br5O, hexabrómdifenyléteru C12H4Br6O, heptabrómdifenyléteru C12H3Br7O a dekabrómdifenyléteru C12Br10O:

pentabrómdifenyléter C12H5Br5O

32534-81-9

a iné

251-084-2

a iné

hexabrómdifenyléter C12H4Br6O

36483-60

a iné

253-058-6

a iné

heptabrómdifenyléter C12H3Br7O

68928-80-3

a iné

273-031-2

a iné

bis(pentabrómfenyl)éter (dekabrómdifenyléter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5

a iné

214-604-9

a iné

 

 

 

a)  do [Úrad pre publikácie: uveďte dátum označujúci deň pred dátumom v nasledujúcom písmene] 200 mg/kg;

Komisia preskúma uvedený koncentračný limit a v prípade potreby a v súlade so zmluvami prijme legislatívny návrh na zníženie uvedenej hodnoty [Úrad pre publikácie: uveďte dátum 5 rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

 

 

b)  vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 1 – písmeno d – tabuľka
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

„polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) a polychlórované bifenyly podobné dioxínom (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg (2)

________________

(2)  Limit sa vypočíta ako súčet PCDD, PCDF a dl-PCB podľa faktorov toxickej ekvivalencie (TEF) stanovených v tabuľke v časti 2 treťom pododseku prílohy V.“;

Pozmeňujúci návrh

„polychlórované dibenzo-p-dioxíny a dibenzofurány (PCDD/PCDF) a polychlórované bifenyly podobné dioxínom (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   Limit sa vypočíta ako súčet PCDD, PCDF a dl-PCB podľa faktorov toxickej ekvivalencie (TEF) stanovených v tabuľke v časti 2 treťom pododseku prílohy V.“;

Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Príloha I – oddiel 1 – bod 1 – písmeno e – tabuľka
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha IV – tabuľka

Text predložený Komisiou

„hexabrómcyklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Pozmeňujúci návrh

„hexabrómcyklododekán(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

a)  do [Úrad pre publikácie: uveďte dátum označujúci deň pred dátumom v nasledujúcom písmene] 200 mg/kg;

 

 

 

Komisia preskúma uvedený koncentračný limit a v prípade potreby a v súlade so zmluvami prijme legislatívny návrh na zníženie uvedenej hodnoty na 100 mg/kg najneskôr do [Úrad pre publikácie: uveďte dátum 5 rokov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 1 – bod 2 – písmeno a – bod iv (nový)
Nariadenie (EÚ) 2019/1021
Príloha II – časť 2 – tabuľka
kyselina perfluórhexánsulfónová (PFHxS), jej soli a príbuzné zlúčeniny: 50 mg/kg (PFHxS a jej soli), 2 000 mg/kg (zlúčeniny príbuzné PFHxS).

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A9-0092/2022).

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia