Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2021/0340(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0092/2022

Predložena besedila :

A9-0092/2022

Razprave :

PV 02/05/2022 - 14
CRE 02/05/2022 - 14

Glasovanja :

PV 03/05/2022 - 8.3
CRE 03/05/2022 - 8.3
Obrazložitev glasovanja
PV 04/10/2022 - 6.12
CRE 04/10/2022 - 6.12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2022)0130
P9_TA(2022)0342

Sprejeta besedila
PDF 173kWORD 52k
Torek, 3. maj 2022 - Strasbourg
Sprememba prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih ***I
P9_TA(2022)0130A9-0092/2022

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 3. maja 2022, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (COM(2021)0656 – C9-0396/2021 – 2021/0340(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol, njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: pentaklorofenol) vključi v Prilogo A h Konvenciji. Na devetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, je bilo dogovorjeno, da se dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Glede na navedene spremembe Konvencije in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, je treba spremeniti tudi prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se pentaklorofenol, dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter da se navedejo njihove ustrezne mejne koncentracije.
(2)  Na sedmem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 4. do 15. maja 2015, je bilo dogovorjeno, da se pentaklorofenol, njegove soli in estri (v nadaljnjem besedilu: pentaklorofenol) vključi v Prilogo A h Konvenciji. Na devetem zasedanju konference pogodbenic Konvencije, ki je potekalo od 29. aprila do 10. maja 2019, je bilo dogovorjeno, da se dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v Prilogo A h Konvenciji. Glede na navedene spremembe Konvencije in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, je treba spremeniti tudi prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se pentaklorofenol, dikofol ter perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter da se navedejo tudi njihove ustrezne mejne koncentracije.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Pentaklorofenol je bil prej vključen v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta23 z Uredbo Komisije (EU) 2019/63624, pri čemer je bila njegova vrednost iz Priloge IV 100 mg/kg, vrednost iz Priloge V pa 1 000 mg/kg. Uredba (ES) št. 850/2004 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, vendar je bil pentaklorofenol nenamerno izpuščen iz navedene uredbe. Zato je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, da se vključi pentaklorofenol.
(3)  Pentaklorofenol je bil prej vključen v prilogi IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta23 z Uredbo Komisije (EU) 2019/63624, pri čemer je bila njegova vrednost iz Priloge IV 100 mg/kg, vrednost iz Priloge V pa 1 000 mg/kg. Uredba (ES) št. 850/2004 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, vendar je bil pentaklorofenol nenamerno izpuščen iz navedene uredbe. Zato je treba spremeniti prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, da se zdaj vključi pentaklorofenol.
_________________
_________________
23 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).
23 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).
24 Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 109, 24.4.2019, str. 6).
24 Uredba Komisije (EU) 2019/636 z dne 23. aprila 2019 o spremembi prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 109, 24.4.2019, str. 6).
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
(4)  Prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 že vsebujeta mejne koncentracije za naslednje snovi ali skupine snovi: a) vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra (razen zadnje snovi, ki ni navedena v Prilogi V k navedeni uredbi); b) heksabromociklododekan; c) klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP); in d) poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF). V skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2019/1021 je primerno spremeniti mejne koncentracije iz Priloge IV za navedene snovi, da se njihove mejne vrednosti prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku. Zaradi skladnosti s seznamom polibromiranih difenil etrov (PBDE) iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 bi bilo treba snov dekabromodifenil eter vključiti med PBDE iz tretjega stolpca Priloge V k navedeni uredbi.
(4)  Prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 že vsebujeta mejne koncentracije za naslednje snovi ali skupine snovi: a) vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra (razen zadnje snovi, ki ni navedena v Prilogi V k navedeni uredbi); b) heksabromociklododekan; c) klorirani alkani C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP); in d) poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF). V skladu s členom 15(2) Uredbe (EU) 2019/1021 je primerno spremeniti mejne koncentracije iz Priloge IV za navedene snovi, da se njihove mejne vrednosti prilagodijo skladno z znanstvenim in tehničnim napredkom. Zaradi skladnosti s seznamom polibromiranih difenil etrov (PBDE) iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 bi bilo treba snov dekabromodifenil eter vključiti med PBDE iz tretjega stolpca Priloge V k navedeni uredbi.
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Odbor za pregled obstojnih organskih onesnaževal (POPRC) je predlagal uvrstitev perfluoroheksan sulfonske kisline (PFHxS), njenih soli in njej sorodnih spojin v Prilogo A h konvenciji brez posebnih izjem5a po zaključku ocene profila tveganja in obvladovanja tveganja za navedene snovi. Odločitev o vključitvi PFHxS, njenih soli in njej sorodnih spojin bo predvidoma sprejeta na 10. konferenci pogodbenic Stockholmske konvencije, ki je bila sprva načrtovana za julij 2021, zdaj pa je zaradi negativnega razvoja pandemije COVID-19 v številnih evropskih državah načrtovana za junij 2022. Ob upoštevanju ciljev konvencije je zato primerno, da se na podlagi sedanje ocene učinka5b in za zagotovitev, da se z odpadki, ki vsebujejo navedene snovi, ravna v skladu z določbami Konvencije, že zdaj spremenita prilogi IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021, tako da se perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine vključijo v prilogi ter navedejo njihove ustrezne mejne koncentracije. Komisija bi morala navedene spremembe prilog IV in V upoštevati v drugih prilogah k Uredbi (EU) 2019/1021, da se zagotovi skladnost.
_________________
5a POPRC-15/1.
5b SWD(2021) 300 final.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Predlagane mejne koncentracije iz prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 so bile določene z uporabo iste metodologije, kot je bila uporabljena za določitev mejnih koncentracij v prejšnjih spremembah prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004. Predlagane mejne koncentracije bi morale doseči cilj visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, povezan z uničenjem ali ireverzibilno pretvorbo zadevnih snovi. Pri navedenih omejitvah bi bilo treba upoštevati tudi širši cilj politike, tj. doseganje podnebno nevtralnega in krožnega gospodarstva, kot je določen v evropskem zelenem dogovoru26.
(6)  Predlagane mejne koncentracije iz prilog IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 so bile določene z uporabo iste metodologije, kot je bila uporabljena za določitev mejnih koncentracij v prejšnjih spremembah prilog IV in V k Uredbi (ES) št. 850/2004. Predlagane mejne koncentracije bi morale temeljiti na previdnostnem načelu iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in biti namenjene odpravi sproščanja obstojnih organskih onesnaževal v okolje, kadar je to izvedljivo, da se doseže cilj visoke ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, povezan z uničenjem ali ireverzibilno pretvorbo zadevnih snovi. Pri navedenih omejitvah bi bilo treba upoštevati tudi širši cilj politike, tj. doseganje ambicije za okolje brez onesnaževanja s strupenimi snovmi, povečanje recikliranja, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, razvoj cikla nestrupenih materialov, pri katerih se prepovedane snovi ne bi smele ponovno uvesti na trg EU z dejavnostmi recikliranja, in krožnega gospodarstva, kot je določen v evropskem zelenem dogovoru26.
__________________
__________________
26 COM(2019)0640.
26 COM(2019)0640.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Mejne koncentracije, določene v prilogah IV in V k Uredbi (EU) 2019/1021 bi morale biti usklajene in bi morale prispevati k izvajanju sporočila Komisije z dne 14. oktobra 2020 z naslovom Strategija na področju kemikalij – Okolju brez strupov naproti, v katerem je predlagan celovit sklop ukrepov za obravnavanje vprašanja uporabe perfluoroalkilnih in polifluoroalkilnih snovi (PFAS) in kontaminacije z njimi.
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 b (novo)
(6b)   Da se prepreči mešanje onesnaženih odpadkov z drugimi odpadki ali materiali in da se zagotovita boljša sledljivost in učinkovita obdelava odpadkov, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, je treba preprečiti nedoslednost med določbami o odpadkih, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, kot je bilo prvotno določeno v Uredbi (ES) št. 850/2004, ki je bila razveljavljena z Uredbo (EU) 2019/1021, in pa onesnaževala, ki so bila vključena pozneje. Komisija bi zato morala oceniti, ali je primerno priznati, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi predložiti zakonodajni predlog za spremembo Direktive 2009/98/ES ali Sklepa 2014/955/EU ali obojega;
Sprememba 8
Predlog uredbe
Člen 1 a (novo)
Člen 1a
Komisija oceni, ali bi bilo primerno spremeniti Direktivo 2008/98/ES o odpadkih ali Sklep Komisije 2014/955/EU1a ali oboje, da se prizna, da je treba odpadke, ki vsebujejo obstojna organska onesnaževala, ki presegajo mejne koncentracije iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021, razvrstiti kot nevarne, in po potrebi na podlagi navedene ocene najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti tega akta predložiti zakonodajni predlog za ustrezno spremembo direktive ali sklepa ali obojega.
_________________
1a Sklep Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Sklepa 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka a – tabela
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Pentaklorofenol, njegove soli ter estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

335-67-1 in druge

206-397-9 in druge

1 mg/kg

 

 

 

(PFOA in njene soli),

 

 

 

40 mg/kg

 

 

 

(PFOA sorodne spojine)“;

Sprememba

„Pentaklorofenol (PCP), njegove soli ter estri

87-86-5 in druge

201-778-6 in druge

100 mg/kg

Dikofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluorooktanojska kislina (PFOA), njene soli in njej sorodne spojine

335-67-1 in druge

206-397-9 in druge

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFOA in njene soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(vsota spojin, sorodnih PFOA)“;

Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine

355-46-4 in druge

355-46-4 in druge

0,1 mg/kg

 

 

 

(PFHxS in njene soli),

 

 

 

20 mg/kg

 

 

 

(PFHxS sorodne spojine)“;

Sprememba 10
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka b – tabela
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Klorirani alkani C10–C13 (kratkoverižni klorirani parafini – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1500 mg/kg

Sprememba

„Klorirani alkani C10–C13 (kratkoverižni klorirani parafini – SCCP)

85535-84-8

287-476-5

420 mg/kg

Sprememba 11
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka c – tabela
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra, pentabromodifenil etra, heksabromodifenil etra, heptabromodifenil etra in dekabromodifenil etra:

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60-0 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5 in druge

214-604-9 in druge

 

 

 

(a)  do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 500 mg/kg;

 

 

 

(b)  od [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po začetku veljavnosti te uredbe] 200 mg/kg ali, če je vrednost višja, vsota koncentracij navedenih snovi, kadar so prisotne v zmeseh ali izdelkih, kot je določeno v Prilogi I, četrti stolpec, točka 2, za snovi tetrabromodifenil eter, pentabromodifenil eter, heksabromodifenil eter, heptabromodifenil eter in dekabromodifenil eter.“

Sprememba

„Tetrabromodifenil eter C12H6Br4O

40088-47-9 in druge

254-787-2 in druge

„Vsota koncentracij tetrabromodifenil etra C12H6Br4O, pentabromodifenil etra C12H5Br5O, heksabromodifenil etra C12H4Br6O, heptabromodifenil etra C12H3Br7O in dekabromodifenil etra C12Br10O:

Pentabromodifenil eter C12H5Br5O

32534-81-9 in druge

251-084-2 in druge

Heksabromodifenil eter C12H4Br6O

36483-60 in druge

253-058-6 in druge

Heptabromodifenil eter C12H3Br7O

68928-80-3 in druge

273-031-2 in druge

Bis(pentabromofenil)eter (dekabromodifenil eter; dekaBDE) C12Br10O

1163-19-5 in druge

214-604-9 in druge

 

 

 

(a)  do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 200 mg/kg

Komisija to mejno vrednost koncentracije pregleda ter po potrebi in v skladu s Pogodbama sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti najkasneje do [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

 

 

 

(b)  črtano

Sprememba 12
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka d – tabela
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB)

 

 

5 µg/kg(2)

________________

(2)  Mejna vrednost se izračuna kot vsota PCDD, PCDF in dl-PCB v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF) iz tabele v Prilogi V, del 2, tretji pododstavek.“;

Sprememba

„Poliklorirani dibenzo-p-dioksini in dibenzofurani (PCDD/PCDF) ter dioksinom podobni poliklorirani bifenili (dl-PCB)

 

 

1 µg/kg (2)

_______________

(2)   Mejna vrednost se izračuna kot vsota PCDD, PCDF in dl-PCB v skladu s faktorji ekvivalence toksičnosti (TEF) iz tabele v Prilogi V, del 2, tretji pododstavek.“;

Sprememba 13
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 1 – točka e – tabela
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga IV – tabela

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

„Heksabromociklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Sprememba

„Heksabromociklododekan(4)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

(a)  do [Urad za publikacije: vstaviti datum dan pred datumom iz naslednje točke] 200 mg/kg

 

 

 

Komisija to mejno vrednost koncentracije pregleda ter po potrebi in v skladu s Pogodbama sprejme zakonodajni predlog za znižanje te vrednosti na 100 mg/kg najkasneje do [Urad za publikacije: vstaviti datum 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Sprememba 14
Predlog uredbe
Priloga I – odstavek 1 – točka 2 – točka a – točka iv (novo)
Uredba (EU) 2019/1021
Priloga V – del 2 – tabela
Perfluoroheksan sulfonska kislina (PFHxS), njene soli in njej sorodne spojine: 50 mg/kg (PFHxS in njene soli), 2 000 mg/kg (PFHxS sorodne spojine).

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0092/2022).

Zadnja posodobitev: 26. avgust 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov