Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2022/0027(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0128/2022

Ingediende teksten :

A9-0128/2022

Debatten :

Stemmingen :

PV 03/05/2022 - 8.4

Aangenomen teksten :

P9_TA(2022)0131

Aangenomen teksten
PDF 115kWORD 42k
Dinsdag 3 mei 2022 - Straatsburg
Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw): verlenging van de toepassingsperiode van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude *
P9_TA(2022)0131A9-0128/2022

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 3 mei 2022 over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende de verlenging van de toepassingsperiode van de facultatieve verleggingsregeling voor leveringen van bepaalde fraudegevoelige goederen en diensten en van het snellereactiemechanisme tegen btw-fraude (COM(2022)0039 – C9-0053/2022 – 2022/0027(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2022)0039),

–  gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9‑0053/2022),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9‑0128/2022),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Commissie een effectbeoordeling uit te voeren van de verleggingsregeling voordat de verlenging van de toepassingsperiode van deze regeling wordt doorgevoerd;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2022Juridische mededeling - Privacybeleid