Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2022/2648(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0228/2022

Indgivne tekster :

B9-0228/2022

Forhandlinger :

PV 03/05/2022 - 12
CRE 03/05/2022 - 12

Afstemninger :

PV 04/05/2022 - 8.1

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0141

Vedtagne tekster
PDF 127kWORD 45k
Onsdag den 4. maj 2022 - Strasbourg
Opfølgning på konferencen om Europas fremtid
P9_TA(2022)0141B9-0228/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 4. maj 2022 om opfølgning af konklusionerne fra konferencen om Europas fremtid (2022/2648(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenen for konferencen om Europas fremtid ("konferencen"), som blev godkendt af bestyrelsen og offentliggjort på konferencens flersprogede digitale platform,

–  der henviser til konklusionerne fra konferencens ni tematiske arbejdsgrupper, som blev godkendt af konferencens plenarforsamling den 30. april 2022,

–  der henviser til aktivitetsrapporten fra den flersprogede digitale platform for konferencen om Europas fremtid, som blev offentliggjort i februar 2022,

–  der henviser til bidragene pr. medlemsstat til den flersprogede digitale platform for konferencen om Europas fremtid, der blev offentliggjort i februar 2022,

–  der henviser til rapporterne fra de nationale borgerpaneler og de nationale arrangementer som blev offentliggjort på konferencens flersprogede digitale platform,

–  der henviser til Youth Ideas-rapporten til konferencen om Europas fremtid, som blev offentliggjort som resultat af Det Europæiske Ungdomsarrangement den 8. og 9. oktober 2021,

–  der henviser til anbefalingerne fra EU-borgerpanel 1: "En stærkere økonomi, social retfærdighed og beskæftigelse / uddannelse, kultur, ungdom og sport / digital omstilling",

–  der henviser til anbefalingerne fra EU-borgerpanel 2: "Europæisk demokrati / værdier og rettigheder, retsstatsprincippet, sikkerhed",

–  der henviser til anbefalingerne fra EU-borgerpanel 3: "Klimaændringer, miljø / sundhed",

–  der henviser til anbefalingerne fra EU-borgerpanel 4: "EU i verden / migration",

–  der henviser til sin beslutning af 15. januar 2020 om Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid(1),

–  der henviser til sin beslutning af 16. februar 2017 om forbedring af Den Europæiske Unions funktionsmåde ved at drage fordel af Lissabontraktatens potentiale(2), af 16. februar 2017 om mulige udviklingstendenser og justeringer i Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur(3), af 13. februar 2019 om status for debatten om Europas fremtid(4) og af 26. november 2020 om status over valget til Europa-Parlamentet(5),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union i øjeblikket gennemlever en hidtil uset situation i forhold til, da konferenceprocessen blev indledt, hvilket kræver ny fremdrift i den europæiske integration med behov for en endnu stærkere fælles indsats og solidaritet, da der på ny er udbrudt krig på det europæiske kontinent;

B.  der henviser til, at EU vil blive bedømt på sin evne til at komme ud af de nuværende kriser og derfor bør sigte mod at blive stærkere;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet fuldt ud har forpligtet sig til konferencen og er overbevist om, at EU skal reformeres for at kunne tackle ikke blot de nuværende, men også fremtidige udfordringer;

D.  der henviser til, at konklusionerne fra konferencen også vil skulle omhandle alle konsekvenserne af Ruslands invasion af Ukraine i en allerede meget krævende situation efter pandemien;

E.  der henviser til, at de forslag, der er kommet ud af borgernes deltagelse, og som er omsat til de endelige konklusioner fra konferencen, kræver, at Den Europæiske Union bliver mere demokratisk, sikker, effektiv, fremgangsrig, retfærdig, bæredygtig, mere handlekraftig og en mere indflydelsesrig aktør i verden;

F.  der henviser til, at EU bør udstyres med tilstrækkelige og passende midler til at nå ovennævnte mål, hvilket endnu en gang understreger behovet for at forbedre den måde, institutionerne fungerer på;

G.  der henviser til, at EU derfor bør styrkes med værktøjer, der sætter det i stand til at reagere på vigtige tværnationale udfordringer inden for sikkerhed, sundhed, klimaændringer og miljø, migration, digitalisering, forsvar, beskatning, bekæmpelse af uligheder, økonomiske og sociale politikker og geopolitik;

H.  der henviser til, at der ud over lovgivningsforslag er behov for at indlede en proces med institutionelle reformer for at gennemføre anbefalingerne og leve op til forventningerne fra borgerdeltagelsesprocessen;

I.  der henviser til, at der er behov for nye politikker og i nogle tilfælde traktatændringer, ikke som midler i sig selv, men i alle europæeres interesse, ved at sigte mod at omforme EU på en måde, der garanterer dets åbne strategiske autonomi, sikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne, forbedring af leve- og arbejdsvilkår samt respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder;

J.  der henviser til, at konferencen endnu en gang viser, at enhver reform af Unionen kræver fuld inddragelse af Parlamentet, Kommissionen, Rådet og relevante interessenter samt direkte inddragelse af borgerne;

K.  der henviser til, at erfaringerne fra konferencen bekræfter vigtigheden af at styrke alle muligheder for dialog og samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter;

1.  glæder sig over konklusionerne fra konferencen, som blev godkendt af dens plenarforsamling den 30. april 2022;

2.  udtrykker tilfredshed med de ambitiøse og konstruktive forslag, som konferencen formulerede på grundlag af anbefalinger og idéer fra EU-borgerpanelerne og de nationale borgerpaneler, Det Europæiske Ungdomsarrangement og onlineplatformen; glæder sig over, at konferencens konklusioner blev udarbejdet gennem en borgerdrevet proces, og understreger betydningen af borgernes deltagelse i det europæiske demokrati;

3.  mener, at konferencen har ført til innovativ og vellykket deltagelse fra de europæiske borgeres side og har givet EU-institutionerne en yderligere mulighed, som har ført til en omfattende dialog mellem borgere, nationale parlamenter, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundsorganisationer om Unionens fremtid;

4.  fremhæver betydningen af den parlamentariske dimension af konferencen og udtrykker ønske om at fremme og styrke dialogen og samarbejdet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet;

5.  mener, at en øget rolle i EU's beslutningsproces går hånd i hånd med mere demokratiske, gennemsigtige og ansvarlige EU-institutioner; støtter desuden den fortsatte brug af borgerdeltagelse og -høring i denne proces;

6.  påpeger, at de seneste kriser kræver fælles europæiske løsninger; mener, at konferencen udgjorde en enestående mulighed for at forsyne EU med fremsynede forslag i denne henseende;

7.  mener, at den russiske aggression mod Ukraine beviser, at der er behov for et stærkere geopolitisk EU, der taler med én stemme i verden og forfølger fælles politikker inden for sikkerhed, forsvar, energi og migration baseret på fælles handling og fuld solidaritet;

8.  minder om, at EU som reaktion på covid-19-pandemien har vist sin evne til at handle og fremme innovative og fælles løsninger i forbindelse med sundhed, økonomisk vækst og social samhørighed; er af den opfattelse, at disse positive handlinger skal omdannes til en ny permanent institutionel og politisk ramme;

9.  understreger, at konferencens konklusioner viser, at der er et presserende behov for, at EU spiller en ledende rolle i håndteringen af klimaændringer, beskyttelsen af biodiversiteten og fremme af bæredygtighed;

10.  fremhæver behovet for at leve op til konferencens konklusioner og borgernes forventninger ved at arbejde på ambitiøse ændringer i nogle af vores mest afgørende politikker;

11.  mener, at dybere politisk integration og ægte demokrati kan opnås gennem en lovgivningsinitiativret for Europa-Parlamentet og afskaffelse af enstemmighed i Rådet, som fremhævet i konferencens konklusioner;

12.  anerkender, at konferencens konklusioner kræver traktatændringer, bl.a. vedrørende forenkling af EU's institutionelle struktur, større gennemsigtighed og ansvarlighed i beslutningsprocessen og nye overvejelser om EU's kompetencer;

13.  støtter et skift i retning af en bæredygtig, inklusiv og modstandsdygtig vækstmodel, som fremhævet i konklusionerne fra konferencens arbejdsgrupper; styrkelse af konkurrenceevnen og modstandsdygtigheden i EU's økonomi med særlig vægt på SMV'er som rygraden i vores økonomi og en kontrol af konkurrenceevnen; fuld gennemførelse af den europæiske søjle for sociale rettigheder, herunder dens relevante overordnede mål for 2030; en protokol om sociale fremskridt og fremme af fremtidsorienterede investeringer med fokus på den retfærdige, grønne og digitale omstilling med en stærk social dimension, herunder ligestilling mellem kønnene, idet der også tages hensyn til eksemplerne fra NextGenerationEU og det europæiske instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation (SURE);

14.  mener, at det er afgørende at fokusere på opfølgningen på konferencens forslag for at imødekomme borgernes anmodninger; forventer, at alle EU-institutioner forpligter sig til en konstruktiv og ambitiøs tilgang i overensstemmelse med deres respektive roller og kompetencer i alle faser af opfølgningen, herunder ved at fremsætte lovgivningsforslag;

15.  er rede til at spille sin rolle og sikre en passende opfølgning af konferencens resultater; opfordrer derfor til indkaldelse af et konvent ved at iværksætte den procedure for revision af traktaterne, der er fastsat i artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union, og opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at iværksætte den nødvendige procedure i denne forbindelse;

16.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EUT C 270 af 7.7.2021, s. 71.
(2) EUT C 252 af 18.7.2018, s. 215.
(3) EUT C 252 af 18.7.2018, s. 201.
(4) EUT C 449 af 23.12.2020, s. 90.
(5) EUT C 425 af 20.10.2021, s. 98.

Seneste opdatering: 26. august 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik