Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2022/2648(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B9-0228/2022

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B9-0228/2022

Συζήτηση :

PV 03/05/2022 - 12
CRE 03/05/2022 - 12

Ψηφοφορία :

PV 04/05/2022 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2022)0141

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 140kWORD 49k
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 - Στρασβούργο
Η συνέχεια στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης
P9_TA(2022)0141B9-0228/2022

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Μαΐου 2022 σχετικά με τη συνέχεια στα συμπεράσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης (2022/2648(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον εσωτερικό κανονισμό της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης («η Διάσκεψη»), όπως εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή και δημοσιεύτηκε στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα των εννέα θεματικών ομάδων εργασίας της Διάσκεψης, όπως εγκρίθηκαν στις 30 Απριλίου 2022 από την ολομέλεια της Διάσκεψης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές ανά κράτος μέλος στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, που δημοσιεύθηκαν τον Φεβρουάριο του 2022,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των εθνικών ομάδων πολιτών και τις εθνικές εκδηλώσεις, όπως δημοσιεύθηκαν στην πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση με τις ιδέες των νέων για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία δημοσιεύθηκε ως αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νεολαίας, της 8ης και 9ης Οκτωβρίου 2021,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ομάδας 1 ευρωπαίων πολιτών με τίτλο «Ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη και θέσεις εργασίας / Παιδεία, πολιτισμός, νεολαία και αθλητισμός / Ψηφιακός μετασχηματισμός»,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας 2 ευρωπαίων πολιτών με τίτλο «Ευρωπαϊκή δημοκρατία / Αξίες και δικαιώματα, κράτος δικαίου, ασφάλεια»,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας 3 ευρωπαίων πολιτών με τίτλο «Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον / Υγεία»,

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Ομάδας 4 ευρωπαίων πολιτών με τίτλο «Η ΕΕ στον κόσμο/Μετανάστευση»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυνατότητες της Συνθήκης της Λισαβόνας(2), της 16ης Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με πιθανές εξελίξεις και αναπροσαρμογές στην τρέχουσα θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3), της 13ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης(4) και της 26ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με τον απολογισμό των ευρωπαϊκών εκλογών(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνει αυτή τη στιγμή μια άνευ προηγουμένου κατάσταση, που δεν υπήρχε κατά την έναρξη της διαδικασίας της Διάσκεψης, η οποία απαιτεί νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, με την ανάγκη για ακόμη ισχυρότερη κοινή δράση και αλληλεγγύη, καθώς ο πόλεμος επιστρέφει στην ευρωπαϊκή ήπειρο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα κριθεί ως προς την ικανότητά της να εξέλθει από τις τρέχουσες κρίσεις και, συνεπώς, θα πρέπει να επιδιώξει να γίνει ισχυρότερη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί πλήρως έναντι της Διάσκεψης, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όχι μόνο τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης θα πρέπει επίσης να εξετάσουν όλες τις συνέπειες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, σε ένα ήδη πολύ απαιτητικό πλαίσιο μετά την πανδημία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή των πολιτών, όπως μετουσιώνονται στα τελικά συμπεράσματα της Διάσκεψης, ζητούν να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δημοκρατική, ασφαλής, αποτελεσματική, ευημερούσα, δίκαιη, βιώσιμη, ικανή να ενεργεί και να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει επαρκή και κατάλληλα μέσα για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, γεγονός που αναδεικνύει εκ νέου την ανάγκη βελτίωσης του τρόπου λειτουργίας των θεσμικών οργάνων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να διαθέτει εργαλεία που θα της επιτρέπουν να αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση σημαντικών διακρατικών προκλήσεων στους τομείς της ασφάλειας, της υγείας, της κλιματικής αλλαγής και του περιβάλλοντος, της μετανάστευσης, της ψηφιοποίησης, της άμυνας, της φορολογίας, της καταπολέμησης των ανισοτήτων, των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και της γεωπολιτικής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από τις νομοθετικές προτάσεις, απαιτείται το άνοιγμα μιας διαδικασίας θεσμικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν οι συστάσεις και οι προσδοκίες της διαδικασίας συμμετοχής των πολιτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πολιτικές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τροποποιήσεις των Συνθηκών δεν είναι απαραίτητες ως μέσα αυτά καθαυτά, αλλά προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων, με στόχο την αναμόρφωση της ΕΕ κατά τρόπο που θα εγγυάται την ανοικτή στρατηγική αυτονομία της, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητά της, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διάσκεψη δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση της Ένωσης απαιτεί την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, του Συμβουλίου και των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την άμεση συνεργασία με τους πολίτες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία της Διάσκεψης επιβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης όλων των πιθανών οδών διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων·

1.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα της Διάσκεψης, όπως εγκρίθηκαν από την ολομέλεια της Διάσκεψης στις 30 Απριλίου 2022·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις φιλόδοξες και εποικοδομητικές προτάσεις που διατύπωσε η Διάσκεψη, με βάση τις συστάσεις και τις ιδέες που προέκυψαν από τις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και τις εθνικές ομάδες πολιτών, την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία και τη διαδικτυακή πλατφόρμα· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης συντάχθηκαν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας με γνώμονα τον πολίτη και τονίζει τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στην ευρωπαϊκή δημοκρατία·

3.  θεωρεί ότι η Διάσκεψη έχει οδηγήσει σε καινοτόμο και επιτυχή συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών και έχει προσφέρει μια πρόσθετη ευκαιρία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οδηγώντας σε έναν ολοκληρωμένο διάλογο μεταξύ των πολιτών, των εθνικών κοινοβουλίων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με το μέλλον της Ένωσης·

4.  τονίζει τη σημασία της κοινοβουλευτικής διάστασης της διαδικασίας της Διάσκεψης και εκφράζει την επιθυμία του να προωθήσει και να ενισχύσει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

5.  πιστεύει ότι ο ενισχυμένος ρόλος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ συμβαδίζει με πιο δημοκρατικά, διαφανή και υπεύθυνα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνεχή συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία αυτή και τη διαβούλευση με αυτούς·

6.  επισημαίνει ότι οι πιο πρόσφατες κρίσεις απαιτούν κοινές ευρωπαϊκές λύσεις· πιστεύει ότι η Διάσκεψη αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία για να παράσχει στην ΕΕ μακρόπνοες προτάσεις στον τομέα αυτό·

7.  θεωρεί ότι η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποδεικνύει την ανάγκη για μια ισχυρότερη γεωπολιτικά ΕΕ, η οποία θα εκφράζεται με ενιαία φωνή στον κόσμο και θα ακολουθεί κοινές πολιτικές στους τομείς της ασφάλειας, της άμυνας, της ενέργειας και της μετανάστευσης, με βάση την κοινή δράση και την πλήρη αλληλεγγύη·

8.  υπενθυμίζει ότι, ως απόκριση στην πανδημία της COVID-19, η ΕΕ έχει αποδείξει την ικανότητά της να ενεργεί και να προωθεί καινοτόμες και κοινές λύσεις σε σχέση με την υγεία, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή· θεωρεί ότι αυτές οι θετικές δράσεις πρέπει να μετατραπούν σε ένα νέο μόνιμο θεσμικό πλαίσιο και πλαίσιο πολιτικής·

9.  τονίζει ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης καταδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη να διαδραματίσει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας και την προώθηση της βιωσιμότητας·

10.  τονίζει την ανάγκη να υλοποιηθούν τα συμπεράσματα της Διάσκεψης και οι προσδοκίες των πολιτών μέσω της προσπάθειας για φιλόδοξες αλλαγές σε ορισμένες από τις πιο κρίσιμες πολιτικές μας·

11.  πιστεύει ότι η βαθύτερη πολιτική ολοκλήρωση και η γνήσια δημοκρατία, όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα της Διάσκεψης, μπορούν να επιτευχθούν μέσω του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και της κατάργησης της ομοφωνίας στο Συμβούλιο·

12.  αναγνωρίζει ότι τα συμπεράσματα της Διάσκεψης απαιτούν αλλαγές στη Συνθήκη, μεταξύ άλλων όσον αφορά την απλούστευση της θεσμικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ, μεγαλύτερη διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και νέο προβληματισμό σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΕΕ·

13.  υποστηρίζει, όπως επισημαίνεται στα συμπεράσματα των ομάδων εργασίας της Διάσκεψης, τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και χωρίς αποκλεισμούς μοντέλο ανάπτυξης· την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, με ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ ως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και έλεγχο της ανταγωνιστικότητας· την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών πρωταρχικών στόχων του για το 2030· ένα πρωτόκολλο κοινωνικής προόδου· και την προώθηση μελλοντοστραφών επενδύσεων που εστιάζουν στη δίκαιη, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, με ισχυρή κοινωνική διάσταση, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα παραδείγματα του NextGenerationEU και του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE)·

14.  πιστεύει ότι είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην επακολούθηση των προτάσεων της Διάσκεψης, προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των πολιτών· αναμένει από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να δεσμευτούν για μια εποικοδομητική και φιλόδοξη προσέγγιση, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους και τις αρμοδιότητές τους, σε κάθε στάδιο της παρακολούθησης, μεταξύ άλλων μέσω της υποβολής νομοθετικών προτάσεων·

15.  είναι έτοιμο να διαδραματίσει τον ρόλο του και να εξασφαλίσει την κατάλληλη επακολούθηση των αποτελεσμάτων της Διάσκεψης· ζητά, στο πλαίσιο αυτό, τη σύγκληση Συνέλευσης με την ενεργοποίηση της διαδικασίας αναθεώρησης των Συνθηκών που προβλέπεται στο άρθρο 48 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και καλεί την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων του να κινήσει αναλόγως την αναγκαία διαδικασία·

16.  αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 71.
(2) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 215.
(3) ΕΕ C 252 της 18.7.2018, σ. 201.
(4) ΕΕ C 449 της 23.12.2020, σ. 90.
(5) ΕΕ C 425 της 20.10.2021, σ. 98.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου