Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2022/2648(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0228/2022

Predkladané texty :

B9-0228/2022

Rozpravy :

PV 03/05/2022 - 12
CRE 03/05/2022 - 12

Hlasovanie :

PV 04/05/2022 - 8.1

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0141

Prijaté texty
PDF 133kWORD 46k
Streda, 4. mája 2022 - Štrasburg
Opatrenia v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy
P9_TA(2022)0141B9-0228/2022

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 o opatreniach v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy (2022/2648(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rokovací poriadok Konferencie o budúcnosti Európy (ďalej len „konferencia“), ktorý schválila výkonná rada a ktorý bol uverejnený na viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie,

–  so zreteľom na závery deviatich tematických pracovných skupín konferencie schválené 30. apríla 2022 väčšinou hlasov na plenárnom zasadnutí konferencie,

–  so zreteľom na správu o činnosti viacjazyčnej digitálnej platformy Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá bola uverejnená vo februári 2022,

–  so zreteľom na príspevky jednotlivých členských štátov na viacjazyčnej digitálnej platforme Konferencie o budúcnosti Európy uverejnené vo februári 2022,

–  so zreteľom na správy z národných panelov a podujatí, ktoré boli uverejnené na viacjazyčnej digitálnej platforme konferencie,

–  so zreteľom na správu Nápady mladých ľudí pre Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá bola uverejnená ako výsledok Európskeho podujatia pre mládež 8. a 9. októbra 2021,

–  so zreteľom na odporúčania prvej európskej panelovej diskusie občanov s názvom Silnejšie hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť/Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport/Digitálna transformácia,

–  so zreteľom na odporúčania druhej európskej panelovej diskusie občanov s názvom Európska demokracia/Hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť,

–  so zreteľom na odporúčania tretej európskej panelovej diskusie občanov s názvom Zmena klímy, životné prostredie/Zdravie,

–  so zreteľom na odporúčania štvrtej európskej panelovej diskusie občanov s názvom EÚ vo svete/Migrácia,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o pozícii Európskeho parlamentu ku Konferencii o budúcnosti Európy(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenia zo 16. februára 2017 o zlepšení fungovania Európskej únie na základe potenciálu Lisabonskej zmluvy(2), zo 16. februára 2017 o možnom vývoji a úpravách súčasnej inštitucionálnej štruktúry Európskej únie(3), z 13. februára 2019 o stave diskusie o budúcnosti Európy(4) a z 26. novembra 2020 o hodnotení európskych volieb(5),

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia zažíva bezprecedentnú situáciu v porovnaní s obdobím, keď sa začal proces konferencie, čo si vyžaduje nový impulz pre európsku integráciu s potrebou ešte dôraznejšieho spoločného postupu a solidarity, keďže sa na európsky kontinent vracia vojna;

B.  keďže EÚ bude súdená podľa schopnosti vymaniť sa zo súčasných kríz, a preto by sa mala usilovať o posilnenie;

C.  keďže Európsky parlament sa plne zaviazal ku konferencii a pevne verí, že EÚ sa musí reformovať, aby mohla riešiť nielen súčasné, ale aj budúce výzvy;

D.  keďže závery konferencie sa budú musieť zaoberať aj všetkými dôsledkami invázie Ruska na Ukrajinu v už aj tak veľmi náročnom kontexte po pandémii;

E.  keďže v návrhoch vyplývajúcich z účasti občanov, ktoré sa premietli do konečných záverov konferencie, sa požaduje, aby sa Európska únia stala demokratickejšou, bezpečnejšou, účinnejšou, prosperujúcejšou, spravodlivejšou, udržateľnejšou, schopnejšou konať a vplyvnejším aktérom vo svete;

F.  keďže EÚ by mala disponovať dostatočnými a primeranými prostriedkami na dosiahnutie uvedených cieľov, čo opäť zdôrazňuje potrebu zlepšiť spôsob fungovania inštitúcií;

G.  keďže EÚ by preto mala mať k dispozícii nástroje, ktoré jej umožnia reagovať na dôležité medzinárodné výzvy v oblasti bezpečnosti, zdravia, zmeny klímy a životného prostredia, migrácie, digitalizácie, obrany, zdaňovania, boja proti nerovnostiam, hospodárskej a sociálnej politiky a geopolitiky;

H.  keďže okrem legislatívnych návrhov je potrebné začať proces inštitucionálnych reforiem s cieľom realizovať odporúčania a očakávania procesu účasti občanov;

I.  keďže nové politiky a v niektorých prípadoch zmeny zmluvy nie sú potrebné ako prostriedky samy osebe, ale v záujme všetkých Európanov, keďže ich cieľom je pretvoriť EÚ spôsobom, ktorý zaručí jej otvorenú strategickú autonómiu, bezpečnosť, udržateľnosť a konkurencieschopnosť, zlepšenie životných a pracovných podmienok a dodržiavanie zásad právneho štátu a základných práv;

J.  keďže konferencia opäť ukazuje, že akákoľvek reforma Únie si vyžaduje plné zapojenie Európskeho parlamentu, Komisie, Rady a príslušných zainteresovaných strán, ako aj priamu spoluprácu s občanmi;

K.  keďže skúsenosti z konferencie potvrdzujú význam posilnenia všetkých možných spôsobov dialógu a spolupráce medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi;

1.  víta závery konferencie schválené na plenárnom zasadnutí konferencie 30. apríla 2022;

2.  vyjadruje spokojnosť s ambicióznymi a konštruktívnymi návrhmi formulovanými konferenciou, ktoré vychádzajú z odporúčaní a podnetov európskych a vnútroštátnych panelových diskusií občanov, Európskeho podujatia pre mládež a z online platformy; víta skutočnosť, že závery konferencie boli vypracované v rámci procesu riadeného občanmi a zdôrazňuje význam účasti občanov na európskej demokracii;

3.  domnieva sa, že konferencia viedla k inovatívnej a úspešnej účasti európskych občanov, poskytla európskym inštitúciám ďalšiu príležitosť a viedla ku komplexnému dialógu medzi občanmi, národnými parlamentmi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a organizáciami občianskej spoločnosti o budúcnosti Únie;

4.  zdôrazňuje význam parlamentného rozmeru procesu konferencie a vyjadruje želanie podporovať a posilňovať dialóg a spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom;

5.  domnieva sa, že zvýšená úloha v rozhodovacom procese EÚ ide ruka v ruke s demokratickejšími, transparentnejšími a zodpovednejšími inštitúciami EÚ; okrem toho podporuje neustálu účasť občanov na tomto procese a konzultácie s nimi;

6.  poukazuje na to, že najnovšie krízy si vyžadujú spoločné európske riešenia; domnieva sa, že konferencia predstavovala jedinečnú príležitosť poskytnúť EÚ v tejto súvislosti výhľadové návrhy;

7.  domnieva sa, že ruská agresia voči Ukrajine dokazuje potrebu silnejšej geopolitickej EÚ, ktorá by vystupovala jednotne vo svete a vykonávala spoločné politiky v oblasti bezpečnosti, obrany, energetiky a migrácie na základe spoločných opatrení a plnej solidarity;

8.  pripomína, že EÚ v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 preukázala svoju schopnosť konať a podporovať inovatívne a spoločné riešenia v oblasti zdravia, hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti; zastáva názor, že tieto pozitívne opatrenia sa musia transformovať na nový stály inštitucionálny a politický rámec;

9.  zdôrazňuje, že zo záverov konferencie vyplýva, že je naliehavo potrebné, aby EÚ zohrávala vedúcu úlohu pri riešení zmeny klímy, ochrane biodiverzity a podpore udržateľnosti;

10.  zdôrazňuje potrebu splniť závery konferencie a očakávania občanov cez prácu na ambicióznych zmenách v niektorých našich najdôležitejších politikách;

11.  domnieva sa, že hlbšiu politickú integráciu a skutočnú demokraciu, ako sa zdôrazňuje v záveroch konferencie, možno dosiahnuť právom legislatívnej iniciatívy pre Európsky parlament a zrušením jednomyseľnosti v Rade;

12.  uznáva, že závery konferencie si vyžadujú zmeny zmluvy týkajúce sa okrem iného zjednodušenia inštitucionálnej štruktúry EÚ, väčšej transparentnosti a zodpovednosti v rozhodovacom procese a nové úvahy o právomociach EÚ;

13.  podporuje, ako sa zdôrazňuje v záveroch pracovných skupín konferencie, posun smerom k modelu udržateľného, inkluzívneho a odolného rastu; posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti hospodárstva EÚ s osobitným dôrazom na MSP, ktoré sú oporou nášho hospodárstva, a kontrolu konkurencieschopnosti; úplné vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv vrátane jeho príslušných hlavných cieľov na rok 2030; protokol o sociálnom pokroku; a podporu investícií orientovaných na budúcnosť zameraných na spravodlivú, zelenú a digitálnu transformáciu so silným sociálnym rozmerom vrátane rodovej rovnosti, a to aj so zreteľom na príklady nástroja NextGenerationEU a európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v núdzovej situácii (SURE);

14.  domnieva sa, že je nevyhnutné zamerať sa na opatrenia nadväzujúce na návrhy konferencie, aby sa vyhovelo žiadostiam občanov; očakáva, že všetky európske inštitúcie sa zaviažu ku konštruktívnemu a ambicióznemu prístupu v súlade so svojimi príslušnými úlohami a právomocami v každej fáze nadväzujúcich opatrení, a to aj prostredníctvom legislatívnych návrhov;

15.  je pripravený plniť svoju úlohu a zabezpečiť náležité nadviazanie na výsledok konferencie; vyzýva preto na zvolanie konventu tým, že sa aktivuje postup revízie zmlúv stanovený v článku 48 Zmluvy o Európskej únii, a vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby v súlade s tým začal potrebný postup;

16.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ C 270, 7.7.2021, s. 71.
(2) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 215.
(3) Ú. v. EÚ C 252, 18.7.2018, s. 201.
(4) Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 90.
(5) Ú. v. EÚ C 425, 20.10.2021, s. 98.

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia