Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2112(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0063/2022

Predkladané texty :

A9-0063/2022

Rozpravy :

PV 04/05/2022 - 6
CRE 04/05/2022 - 6

Hlasovanie :

PV 04/05/2022 - 8.10

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0150

Prijaté texty
PDF 198kWORD 63k
Streda, 4. mája 2022 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2020: všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov
P9_TA(2022)0150A9-0063/2022
Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VII – Výbor regiónov (2021/2112(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2020 (COM(2021)0381 – C9‑0264/2021)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu Výboru regiónov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2020 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2020 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií(4), ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2020 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(5), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0063/2022),

1.  udeľuje generálnemu tajomníkovi Výboru regiónov absolutórium za plnenie rozpočtu Výboru regiónov za rozpočtový rok 2020;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Výboru regiónov, Európskej rade, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečila ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ L 57, 27.2.2020.
(2) Ú. v. EÚ C 436, 28.10.2021, s. 1 – 206.
(3) Ú. v. EÚ C 430, 25.10.2021, s. 7.
(4) Ú. v. EÚ C 436, 28.10.2021, s. 207 – 211.
(5) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.


2. Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VII – Výbor regiónov (2021/2112(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2020, oddiel VII – Výbor regiónov,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0063/2022),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória by orgán udeľujúci absolutórium rád zdôraznil osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, vykonávaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

B.  keďže Výbor regiónov (ďalej len „výbor“) zastupuje miestne a regionálne orgány a zapája ich do rozhodovacieho procesu Únie a plní svoje poslanie, ktorým je lepšia tvorba práva a posilnenie demokracie v Únii zdola nahor prostredníctvom výmeny názorov na právne prepisy Únie s priamym vplyvom na regióny a mestá;

C.  keďže miestne a regionálne orgány sú v mnohých členských štátoch zodpovedné za jednu tretinu verejných výdavkov a dve tretiny verejných investícií a zároveň majú kompetencie v kľúčových oblastiach, ako je vzdelávanie, hospodársky rozvoj a súdržnosť, životné prostredie, sociálna ochrana, zdravie a služby všeobecného záujmu;

D.  keďže Komisia alebo Rada je v niektorých prípadoch povinná výbor konzultovať, výbor môže prijímať stanoviská aj z vlastnej iniciatívy, pričom má široký priestor na postúpenie, ako sa vymedzuje v zmluvách, čo mu umožňuje konzultovať s Európskym parlamentom;

E.  keďže po vzniku pandémie ochorenia COVID-19 a po preskúmaní situácie v regiónoch Únie sa výbor okamžite zameral na informovanie zákonodarcu Únie o konkrétnych potrebách, ktoré vnútroštátne a miestne orgány pociťovali v boji proti pandémii a jej následkom;

F.  keďže výbor vypracoval akčný plán zameraný na ochorenie COVID-19 a zaviedol výmennú platformu pre ochorenie COVID-19 na pomoc regiónom a mestám, na ich informovanie, zapojenie a zastupovanie;

G.  keďže výbor vo svojom uznesení z 2. júla 2020 prijal tri politické priority na funkčné obdobie 2020 – 2025, ktoré sprevádzajú tri komunikačné kampane: „Priblížiť Európu k občanom: demokracia a budúcnosť EÚ“; „Riadenie zásadných spoločenských zmien: budovanie odolných regionálnych a miestnych spoločenstiev“; „Súdržnosť, naša základná hodnota: miestne orientované politiky EÚ“;

H.  keďže výbor určil deväť hlavných iniciatív, aby jeho činnosť bola strategickejšia a účinnejšia: 1. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti; 2. reakcia na ochorenie COVID-19 v oblasti zdravia; 3. akčný plán na vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv; 4. pakt „CoR4Climate“, 5. budúcnosť cezhraničnej spolupráce, 6. nový pakt pre migráciu a integráciu; 7. Konferencia o budúcnosti Európy; 8. dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti a 9. rozpočet strategického výboru – zabezpečenie spravodlivého podielu zdrojov pre výbor;

I.  keďže z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo potrebné, aby výbor preskúmal a prispôsobil vnútorné fungovanie svojho úradu a pracovné metódy tak, aby mohol aj naďalej plniť svoje poslanie;

1.  s uspokojením konštatuje, že Dvor audítorov nezistil u výboru žiadne podstatné nedostatky v súvislosti s kontrolovanými oblasťami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a verejného obstarávania;

2.  zdôrazňuje, že Dvor audítorov dospel na základe svojho auditu k záveru, že v platbách ako celku v súvislosti s administratívnymi výdavkami inštitúcií Únie, medzi nimi aj výboru, sa za rozpočtový rok 2020 nevyskytli významné chyby; víta skutočnosť, že Dvor audítorov nezistil žiadne konkrétne problémy týkajúce sa správnosti transakcií;

3.  uvedomuje si, že kapitola 9 s názvom Správa výročnej správy Dvora audítorov sa zameriava na výdavky na ľudské zdroje, budovy, vybavenie, energiu, komunikačné a informačné technológie a že Dvor audítorov uvádza, že riziko pri týchto výdavkoch je nízke;

Rozpočtové a finančné riadenie

4.  poznamenáva, že rozpočet výboru na rok 2020 predstavuje 101,5 milióna EUR (nárast o 2,8 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2019 vo výške 98,75 mil. EUR); konštatuje, že rozpočet výboru je zväčša administratívny a jeho hlavná časť pokrýva výdavky týkajúce sa ľudských zdrojov, budov a nábytku, vybavenia a rôznych prevádzkových nákladov;

5.  poznamenáva, že 94,1 milióna EUR (92,7 %) všetkých rozpočtových prostriedkov bolo viazaných do konca roka 2020 a vyplatilo sa 83,6 milióna EUR (82,4 %); konštatuje, že na konci roka 2020 bolo neviazaných 7,4 milióna EUR, a preto boli vrátené späť do rozpočtu Únie, čo je podstatne viac ako v roku 2019, keď zostalo neviazaných 0,4 milióna EUR (menej ako 0,5 %); uznáva, že neviazané rozpočtové prostriedky sú spôsobené najmä pandémiou ochorenia COVID-19, a vyzýva výbor, aby zlepšil monitorovanie a riadenie dostupných rozpočtových prostriedkov;

6.  konštatuje, že úspory súvisiace s ochorením COVID-19 na rok 2020 sa odhadujú na viac ako 11 miliónov EUR, a dosiahnuté boli najmä v oblasti schôdzí a príspevkov členov na dopravu (120 046 EUR prenesených do roku 2021), tlmočenia, služobných ciest a v menšej miere v oblasti prevádzkových nákladov budov; konštatuje, že dodatočné výdavky priamo spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19 boli pomerne obmedzené, najmä v oblasti zdravotníckych služieb (menej ako 100 000 EUR) a platov zamestnancov (viac ako 400 000 EUR);

7.  konštatuje, že výbor nevykonáva jeden konkrétny zberný presun na konci roka, ale v pravidelných intervaloch počas roka plnenia rozpočtu vykonáva preskúmanie plnenia rozpočtu; konštatuje, že v roku 2020 výbor predložil rozpočtovému orgánu päť presunov rozpočtových prostriedkov vo výške približne 6,6 milióna EUR (t. j. 6,5 % svojho rozpočtu) z čoho len 4,9 mil. EUR rozpočtový orgán povolil a výbor uskutočnil, a to vo veľkej miere z oblastí, ktoré priniesli značné úspory (schôdze členov a príspevky na dopravu, tlmočenie a služobné cesty), do oblastí, ktoré bolo potrebné posilniť (vrátane IT, budov, komunikácie a externých odborných znalostí);

8.  konštatuje negatívny trend v celkovej miere vykonávania platieb (82,4 % v roku 2020, 88,8 % v roku 2019 a 91,0 % v roku 2018); konštatuje, že v roku 2020 to bolo spôsobené najmä zrušením veľkého počtu schôdzí a podujatí v dôsledku cestovných obmedzení spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19;

9.  konštatuje, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a následných cestovných obmedzení boli schôdze od polovice marca do polovice mája 2020 zrušené, pričom od polovice mája sa organizovali schôdze na diaľku a hybridné schôdze; berie na vedomie rozhodnutie predsedníctva výboru zaviesť pre svojich členov paušálny príspevok za účasť na schôdzi na diaľku vo výške 200 EUR (v porovnaní so štandardným paušálnym príspevkom za účasť na schôdzi vo výške 323 EUR) na pokrytie výdavkov vzniknutých pri príprave a účasti na schôdzach za predpokladu, že členovi bola skutočne znemožnená fyzická účasť na schôdzi a že účasť bola schválená; poznamenáva, že 9. októbra 2020 predsedníctvo zaviedlo podobný príspevok na diaľku pre odborníkov a rečníkov;

10.  poznamenáva, že od roku 2020 môžu členovia získať náhradu až do výšky 100 % nákladov na jazykové kurzy (namiesto 66 % ako doteraz), a to v maximálnej výške 1 200 EUR ročne, s cieľom podporiť ich účasť na schôdzach na diaľku, ktoré nie sú vždy vybavené tlmočníckymi službami; poznamenáva, že na podporu tejto zmeny sa do príslušnej rozpočtovej položky v roku 2020 previedlo 27 500 EUR; nabáda výbor, aby zabezpečil primeraný súvis medzi jazykovou prípravou a potrebami a povinnosťami žiadajúceho člena;

11.  poznamenáva, že v oblasti verejného obstarávania sa uskutočnilo 18 výziev na predkladanie ponúk v hodnote nad 15 000 EUR, na základe ktorých bolo v roku 2020 uzavretých osem zmlúv; konštatuje, že tri postupy boli zrušené v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a že v zvyšných siedmich postupoch bolo naplánované podpísanie zmluvy v roku 2021; s uspokojením konštatuje, že šesť postupov zorganizovali v mene výboru spoločné útvary výboru a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (ďalej len „EHSV“);

Vnútorné riadenie, výkonnosť a vnútorná kontrola

12.  víta iniciovanie reformného programu výboru „Going for IMPact!“ v roku 2020, ktorého zámerom je modernizovať správu, efektívnejšie využívať zdroje a zvýšiť vplyv a dosah; poznamenáva, že na dosiahnutie týchto cieľov boli určené štyri klastre, a vyzdvihuje klaster o skúsenostiach získaných z pandémie ochorenia COVID-19; oceňuje inkluzívnu analýzu priorít výboru (vrátane návrhov zamestnancov) spojenú s administratívnym zjednodušením; berie na vedomie, že v dôsledku toho bolo naprieč útvarmi vytvorených deväť nehierarchických pracovných skupín a že 7. decembra 2020 bol predložený nový organizačný poriadok;

13.  víta intenzívnu spoluprácu medzi výborom s Komisiou, keďže vstupy od výboru, ktorý zachytáva názory regionálnych a miestnych orgánov, sú dôležité pre vyvážený proces posudzovania politík, najmä v súvislosti s platformou Fit for Future, platformou REFIT a sieťou RegHub, ako aj príspevok výboru k akčnému plánu na vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv a k sociálnemu samitu v Porte v roku 2021; zdôrazňuje, že výbor zriadil kontaktnú skupinu výboru a Spojeného kráľovstva s cieľom vytvoriť rámec pre politickú spoluprácu;

14.  víta záväzok výboru posilniť jeho zapojenie do celého politického a legislatívneho cyklu Únie a nadviazať na spoluprácu s Európskym parlamentom a Komisiou; domnieva sa, že väčšia účasť výboru vo všetkých fázach legislatívneho procesu Únie by bola prínosom pre to, aby sa miestne a regionálne orgány stali ústredným prvkom pri navrhovaní a realizácii politík Únie, najmä v období po pandémii ochoreniaCOVID-19;

15.  poznamenáva, že výbor prijal v roku 2020 osem uznesení a 48 stanovísk (v porovnaní s piatimi uzneseniami a 49 stanoviskami v roku 2019); berie do úvahy, že vzhľadom na ťažkosti s prijímaním stanovísk prostredníctvom žiadostí o vypracovanie stanoviska v krátkych medziinštitucionálnych lehotách na začiatku pandémie ochoreniaCOVID-19 výbor začal prijímať stanoviská z vlastnej iniciatívy na základe dokumentov Komisie, aby účinne a včas prispel k reakcii Únie na pandémiu;

16.  berie na vedomie úsilie výboru pri šírení jeho stanovísk spolu s ďalšími správami a aktivitami, ktoré takisto prispievajú k plneniu jeho poslania; uznáva, že Komisia pri posudzovaní vplyvu pravidelne zohľadňuje stanoviská výboru; vyzýva výbor, aby zabezpečil, že sa členovia príslušných výborov Európskeho parlamentu oboznámia s každým stanoviskom, a aby oficiálne a systematicky žiadal o priestor na vystúpenie pri prezentácii návrhov správ Európskeho parlamentu, v súlade s dohodou o spolupráci medzi Európskym parlamentom a výborom;

17.  berie na vedomie, že v rokoch 2019 a 2020 boli vykonané postupy v oblasti dodržiavania noriem a účinnosti s cieľom posúdiť, do akej miery výbor dodržiava 16 noriem vnútornej kontroly a do akej miery je ich vykonávanie účinné; zdôrazňuje, že pracovná skupina pre zjednodušenie administratívneho prostredia vypracovala súbor opatrení na zjednodušenie administratívnych postupov, z ktorých mnohé sa v súčasnosti vykonávajú; s uspokojením konštatuje, že v roku 2020 bola vykonaná následná kontrola a že neboli zistené žiadne závažné problémy okrem potreby aktualizovať písomné postupy z dôvodu nových metód práce bez papiera; konštatuje, že centrálny útvar overovania výboru spracoval viac ako 13 000 súborov a že 318 overených transakcií (v porovnaní s 381 v roku 2019) bolo buď opravených, alebo zamietnutých;

18.  berie na vedomie, že výbor v záujme dosiahnutia súladu s nariadením o rozpočtových pravidlách poveril externého experta vykonaním analýzy nákladovej efektívnosti; oceňuje, že v záujme zníženia rizika nevhodného použitia rozpočtu výbor vytvoril centrálne monitorované prostredie vnútornej kontroly spolu s čiastočne decentralizovaným finančným modelom tak, aby všetky finančné transakcie overoval nezávislý overovateľ; poznamenáva, že výbor začal realizovať viacročný akčný plán na postupnú revíziu a zjednodušenie existujúceho prostredia vnútornej kontroly; žiada výbor, aby podal správu o pokroku pri vykonávaní tohto plánu, ktorý sa začal v roku 2021 a bude pokračovať v roku 2022;

Ľudské zdroje, rovnosť a dobré životné podmienky zamestnancov

19.  konštatuje, že v pláne pracovných miest výboru je 491 miest, čo výbor považuje za nedostatočné; konštatuje, že výbor využíva nábor zmluvných zamestnancov na strednodobé až dlhodobé zastupovanie a na konkrétne projekty, čo pre výbor znamená riziko značnej straty vedomostí a odborných znalostí po skončení zmlúv týchto zamestnancov; podporuje výbor v ďalších rokovaniach o rozšírení jeho plánu pracovných miest; konštatuje, že miera obsadenosti plánu pracovných miest výboru je 96,3 % (v porovnaní s cieľom najmenej 96 %); konštatuje, že na konci roka 2020 bol celkový počet zamestnancov 601 (vrátane štatutárnych aj neštatutárnych zamestnancov) v porovnaní so 610 na konci roka 2019; nabáda v tejto súvislosti výbor, aby prehĺbil svoju administratívnu spoluprácu s EHSV prostredníctvom spoločných útvarov s cieľom spoločne využívať pracovníkov a pokračovať vo vytváraní ďalších synergií;

20.  poznamenáva, že pružné formy organizácie práce sú prístupné veľkej väčšine zamestnancov výboru, ale prácu na čiastočný úväzok a rodičovskú dovolenku využíva obmedzený počet zamestnancov, z ktorých ženy predstavujú 77,5 %, respektíve 78,72 %; berie na vedomie, že výbor organizuje pre zamestnancov informačné stretnutia o pružných formách organizácie práce, a odporúča, aby výbor intenzívnejšie informoval o prednostiach a výhodách týchto foriem organizácie práce a aby zabezpečil, že využívanie pružných foriem organizácie práce nijako negatívne neovplyvní kariérny postup príslušných zamestnancov; víta prieskum medzi zamestnancami o telepráci a pružnosti práce, z ktorého môžu manažéri a ostatní zamestnanci vyvodiť závery a vytvoriť režimy pružného pracovného času do budúcna;

21.  poznamenáva, že práca na diaľku sa vo veľkej miere využívala už pred pandémiou ochorenia COVID-19, ale že v celom výbore ešte nebolo potrebné IT vybavenie, skúsenosti a kultúra telepráce; konštatuje, že IT služby výboru vynaložili značné úsilie, aby umožnili celej organizácii fungovať plne na diaľku; poznamenáva, že zamestnanci prešli rýchlym školením, ako používať rôzne online platformy;

22.  s uspokojením konštatuje mieru prijatia uchádzačov zo všeobecného vnútorného výberového konania ukončeného v roku 2019 (tzv. okruh talentov) s mierou vymenovaní spomedzi uchádzačov 100 % v prípade AST/SC a AST a 81 % v prípade AD; víta posilnenú stratégiu riadenia talentov plánovanú na rok 2022, ktorá má implementovať dynamickejší systém vnútornej mobility;

23.  je znepokojený 12 možnými prípadmi vyhorenia nahlásenými v roku 2020, ale berie na vedomie individuálne následné opatrenia zo strany výboru po neprítomnosti na pracovisku s cieľom uľahčiť opätovné začlenenie po dlhodobej neprítomnosti; zdôrazňuje, že je dôležité, aby lekár a pracovník výboru v oblasti sociálnych služieb poskytovali podporu a boli v kontakte s ľuďmi v ťažkostiach; nabáda výbor, aby sa naďalej zameriaval na primárnu prevenciu s cieľom znížiť psychosociálne riziká a vyhorenie, ako aj na každoročné lekárske prehliadky;

24.  poznamenáva, že v roku 2020 bolo v rámci pomeru pohlaví medzi zamestnancami výboru 55,8 % žien v porovnaní s 56 % v roku 2019; vyjadruje poľutovanie nad nevyváženým rozdelením v strednom (32,4 % žien) a vyššom (25 % žien) manažmente; zdôrazňuje, že ide o opakujúci sa problém, a opätovne vyzýva výbor, aby pokračoval v úsilí o dosiahnutie rodovej rovnováhy na všetkých úrovniach hierarchie; konštatuje, že cieľ 40 % žien na riadiacich pozíciách stanovený v akčnom pláne rovnosti príležitostí je v súčasnosti na dohľad (37,5 % v marci 2021); víta najmä konkrétne stimuly na aktívne nabádanie uchádzačiek o riadiace funkcie, ako je formálne uznanie riadiacich povinností pod úrovňou vedúceho útvaru, mentorský program spustený v roku 2019 a kurzy predmanažérskej odbornej prípravy; nabáda výbor, aby vynaložil všetko potrebné úsilie na dosiahnutie svojej päťročnej stratégie rovnosti príležitostí a aby bol ambicióznejší v ročných akčných plánoch, ktoré slúžia na jej vykonávanie; víta a podporuje najmä opatrenia, ktoré prispievajú k vyváženému rodovému zastúpeniu vo výberových komisiách a flexibilnejším pracovným podmienkam;

25.  konštatuje, že výbor zamestnáva pracovníkov zo všetkých členských štátov s výnimkou jedného členského štátu; víta iniciatívy výboru zamerané na zviditeľnenie voľných pracovných miest, najmä využívanie vyslancov zamestnancov a vytváranie pozitívnej „značky zamestnávateľa“; vyzýva výbor, aby pokračoval v prijímaní opatrení na dosiahnutie skutočnej geografickej rovnováhy medzi svojimi zamestnancami s osobitným dôrazom na úroveň manažmentu;

26.  pozitívne hodnotí skutočnosť, že po vymenovaní úradníka pre rovnosť príležitostí v roku 2019 bola v roku 2020 zriadená medziútvarová pracovná skupina, ktorej cieľom je začleniť rovnosť príležitostí do všetkých politík v oblasti ľudských zdrojov a pripraviť päťročnú stratégiu (2022 – 2027); blahoželá k iniciatíve vytvoriť kontaktné miesta pre špecifické otázky týkajúce sa rodovej rovnosti, komunity LGBTIQ a zdravotného postihnutia s cieľom podporiť iniciatívy zdola nahor a prispieť k tomu, aby sa výbor stal inkluzívnejším pracoviskom;

27.  berie na vedomie prípad obťažovania, ktorý EHSV nahlásil oznamovateľ a ktorý bol v auguste 2020 postúpený Európskemu úradu pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) a ktorý sa týka zamestnanca výboru pracujúceho v spoločných útvaroch a obsahuje aj obvinenia z nesprávneho riadenia a finančných nezrovnalostí; vyzýva výbor a EHSV, aby spoločne informovali Európsky parlament o výsledkoch vyšetrovania úradu OLAF, ako aj o prípadnom ďalšom internom overovaní alebo opatrení, ktoré sa ešte neprešetrilo;

28.  víta intenzívne rozhovory medzi výborom, zástupcami zamestnancov, všetkými príslušnými internými útvarmi a s ostatnými zamestnancami zapojenými do rozhodnutia o ochrane dôstojnosti zamestnancov, zvládaní konfliktov a boji proti psychickému a sexuálnemu obťažovaniu vo výbore a jeho sprievodnej príručky, ktoré boli prijaté v roku 2021; oceňuje organizovanie činností zameraných na zvyšovanie informovanosti zamestnancov a prístup výboru k nulovej tolerancii obťažovania, ako aj špecializované online školenie; navrhuje, aby výbor využíval alternatívne komunikačné aktivity na príslušné témy týkajúce sa rovnosti príležitostí, rozmanitosti a začlenenia s cieľom predchádzať konfliktom na pracovisku a zvládať ich; víta zriadenie poradného výboru pre prípady obťažovania;

29.  konštatuje, že v záujme ochrany osobných údajov sa nezhromažďujú žiadne údaje o zamestnancoch so zdravotným postihnutím, ale poukazuje na to, že v dôsledku toho je sťažené skutočné posúdenie situácie a vypracovanie primeraných politík v tejto oblasti; konštatuje, že politika výboru v oblasti rovnosti príležitostí napriek tomu obsahuje niekoľko praktických krokov a konkrétnych opatrení zameraných na vytvorenie inkluzívneho pracovného prostredia; víta skutočnosť, že spoločná stratégia výboru a EHSV v oblasti budov plne zohľadňuje zdravotné postihnutie;

30.  konštatuje, že výbor v roku 2020 prijal 47 stážistov, pričom všetkým bol poskytnutý mesačný grant a dodatočný paušál vo výške 100 EUR na pokrytie nákladov spojených s teleprácou; vyjadruje poľutovanie nad tým, že okrem troch krátkodobých študijných pobytov, ktoré sa začali v roku 2019 a pokračovali v roku 2020, sa ôsmim stážistom ponúkli neplatené študijné pobyty; opätovne vyzýva výbor, aby zabezpečil, že všetci jeho stážisti dostanú dôstojnú odmenu;

Etický rámec a transparentnosť

31.  víta výsledok prvej fázy procesu mediácie medzi výborom a pánom McCoyom, bývalým finančným kontrolórom a vnútorným audítorom, v podobe podpísania politickej dohody o zásadách, ktorými sa riadi riešenie prípadu pána McCoya, ktorý je oznamovateľom v dobrej viere, v decembri 2019; pripomína, že na základe uznesenia o absolutóriu za rok 2017 došlo k vymenovaniu poslankyne Európskeho parlamentu za mediátorku a že všetky strany začali postup mediácie s cieľom ukončiť tento spor medzi výborom a pánom McCoyom a dosiahnuť zmierlivé urovnanie; berie na vedomie, že výbor pokračoval v plánovaných mediačných stretnutiach s pánom McCoyom; berie na vedomie, že druhá fáza mediácie sa skončila 9. júla 2021 za prispenia mediátorky z Európskeho parlamentu, Výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu, pána McCoya a predsedu a generálneho tajomníka výboru, podpísaním konečného finančného vyrovnania; berie napokon na vedomie, že výbor po schválení prevodu rozpočtovými orgánmi úspešne vykonal dohodnutú platbu pánovi McCoyovi v novembri 2021; oceňuje prácu, ktorú za dvadsať rokov vykonali po sebe nasledujúci spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia pre udelenie absolutória výboru, ktorí spolu s procesom mediácie a pomocou právnej služby Európskeho parlamentu prispeli k vyriešeniu tejto dlho nevyriešenej záležitosti; skutočne vyjadruje poľutovanie nad značnými škodami spôsobenými pánovi McCoyovi a konštatuje, že tento prípad nemal zostať nevyriešený viac ako osemnásť rokov; vyjadruje úprimnú spokojnosť s uzavretím tohto prípadu a podporuje opatrenia výboru s cieľom zabezpečiť, aby sa takáto situácia nemohla opakovať;

32.  berie na vedomie, že Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou zo 16. apríla 2014 o registri transparentnosti pre organizácie a samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky Európskej únie(1), a Medziinštitucionálna dohoda z 20. mája 2021 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o povinnom registri transparentnosti(2) síce umožňujú dobrovoľné zapojenie inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ale nezahŕňajú činnosti regionálnych a miestnych orgánov a združení, ktoré ich zastupujú; namieta však proti názoru výboru, že používanie registra transparentnosti zriadeného týmito dohodami má obmedzený význam, a spochybňuje platnosť Praktickej príručky o vzťahoch zamestnancov s externými subjektmi (z roku 2018); pripomína význam vysokej úrovne transparentnosti v súvislosti s lobistickými stretnutiami, ktoré by mohli ovplyvniť poradnú úlohu výboru voči inštitúciám Únie, a preto opäť vyzýva výbor, aby pristúpil k medziinštitucionálnej dohode o povinnom registri transparentnosti;

33.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že len 66 zamestnancov sa zúčastnilo na jednom alebo viacerých z 13 školení o etických otázkach organizovaných v roku 2020; vyzýva výbor, aby našiel spôsoby, ako zvýšiť účasť zamestnancov na týchto činnostiach; s uspokojením berie na vedomie prieskum o etickom povedomí zamestnancov, ktorý sa začal na konci roka 2019, a jeho následné opatrenia v rámci vnútorného auditu na rovnakú tému; žiada výbor, aby pokračoval vo vykonávaní odporúčaní stanovených v septembri 2020 a aby o výsledkoch včas informoval;

34.  víta skutočnosť, že 26. januára 2020 nadobudol účinnosť kódex správania výboru a že generálny sekretariát nevie o žiadnom prípade porušenia; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že v januári 2021 ešte stále nebolo predložených 146 finančných vyhlásení členov a náhradníkov napriek povinnosti vyplývajúcej z kódexu správania; nabáda výbor, aby získal chýbajúce finančné vyhlásenia a v plnej miere využil možnosti, ktoré poskytuje kódex správania;

35.  s uspokojením konštatuje, že na intranete výboru sú stránky venované etickému rámcu, ktorý sa vzťahuje na zamestnancov; víta, že okrem kódexu správania výboru a v zozname chýbajúcich finančných vyhlásení je zverejnený aj na webovej stránke výboru; odporúča, aby výbor zvýšil viditeľnosť týchto dokumentov pre verejnosť;

Digitalizácia, kybernetická bezpečnosť a ochrana údajov

36.  víta, že mnohé pracovné procesy boli v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 digitalizované a že všetky schôdze sa od marca 2020 konajú na diaľku alebo hybridnou formou, pričom všetci zamestnanci boli vybavení potrebnými IT nástrojmi na prácu z domu; blahoželá výboru k výraznému zlepšeniu portálu pre členov, systému Phoenix a nástroja na prácu s dokumentmi Adonis; poznamenáva, že sa dosiahol kontinuálny pokrok v oblasti elektronickej fakturácie, elektronického verejného obstarávania a bezpapierových finančných tokov, že bola zriadená pracovná skupina pre elektronické podpisy, že boli zavedené nové verzie vyhľadávačov s cieľom lepšie podporovať online schôdze členov a zároveň sa vypracovali osobitné opatrenia, bol spustený elektronický hlasovací systém pre členov výboru, výrazne sa prispôsobili už existujúce aplikácie s cieľom lepšie podporovať členov a zamestnancov výboru a dosiahol sa pokrok pri zavádzaní nástrojov na počítačom asistovaný preklad;

37.  konštatuje, že pandémia ochorenia COVID-19 prinútila výbor výrazne urýchliť vykonávanie viacerých projektov v oblasti IT a videokonferencií v roku 2020 s následnými dodatočnými investíciami vo výške približne 2,7 milióna EUR; konštatuje, že výbor v roku 2020 vynaložil na IT projekty a vybavenie 6 392 372 EUR (v porovnaní s 4 033 320 EUR v roku 2019); konštatuje, že okrem digitálnej stratégie výboru na rok 2019 sa objavili aj ďalšie projekty na digitalizáciu správy výboru a zabezpečenie jeho efektívnosti; opakuje vyhlásenie výboru, že jeho IT služby sú už roky štrukturálne podfinancované a že presuny rozpočtových prostriedkov nemôžu nahradiť potrebné štrukturálne primerané financovanie všetkých IT služieb; berie na vedomie najmä obavy výboru týkajúce sa nákladov a režijných nákladov pre menšie organizácie v súvislosti s budúcimi všeobecnými záväznými bezpečnostnými pravidlami pre európske inštitúcie, orgány a agentúry, ako sa uvádza v jeho uznesení z 10. júna 2021 o stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ v digitálnej dekáde(3);

38.  víta vytvorenie funkcie zástupcu úradníka pre ochranu údajov s cieľom zabezpečiť kontinuitu činnosti a posilniť schopnosti výboru v tejto osobitnej oblasti; nabáda výbor, aby podnikol kroky na zvýšenie informovanosti a zorganizoval školenia pre zamestnancov, ktorí pracujú s osobnými údajmi; konštatuje, že na žiadosť európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov výbor zmapoval prenosy osobných údajov do tretích krajín a dospel k záveru, že to nemalo vplyv na žiadne činnosti; berie na vedomie to, že výbor podpísal „zápisˮ v súvislosti s medziinštitucionálnou rámcovou zmluvou so spoločnosťou Microsoft a že už nemá so spoločnosťou Microsoft uzavreté žiadne samostatné individuálne licenčné zmluvy; oceňuje aktívnu politiku výboru v oblasti technológií s otvoreným zdrojovým kódom; nabáda výbor, aby naďalej prednostne využíval technológie s otvoreným zdrojovým kódom s cieľom zachovať si kontrolu nad vlastnými technickými systémami, zabrániť závislosti a odkázanosti na určitého dodávateľa, poskytnúť silnejšie záruky ochrany súkromia a údajov používateľov, ako aj zvýšiť bezpečnosť a transparentnosť pre verejnosť;

Budovy a bezpečnosť

39.  je si vedomý, že výbor a EHSV vykonávajú svoju dlhodobú stratégiu v oblasti budov, ktorá sa zameriava na geografickú koncentráciu a reorganizáciu prideľovania kancelárií; konštatuje, že zodpovedná pracovná skupina sa dospela k záveru, že je potrebná ďalšia budova s kapacitou približne 200 osôb, aby bolo možné vytvoriť dobré pracovné podmienky; konštatuje, že táto analýza viedla výbor a EHSV k rokovaniam o prenájme budovy B100 od Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a že návrh administratívnej dohody schválili predsedníctva výboru a EHSV v poslednom štvrťroku 2020; je si vedomý, že v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 došlo k oneskoreniu tohto procesu;

40.  zdôrazňuje, že po výmene budov výboru a EHSV B68/TRE74 za budovu Komisie VMA sa v roku 2023 začnú prejavovať úspory v dôsledku nižších nákladov na prenájom celej budovy VMA v porovnaní s prenájmom budov B68/TRE74 a že tieto úspory budú postačovať na pokrytie nájomného za budovu B100;

41.  víta zlepšenia v kľúčových oblastiach v rámci stratégie pre budovy, konkrétne renováciu existujúcich budov s cieľom vytvoriť zdravšie pracovné priestory prispôsobené ergonomickým normám, zvýšiť úroveň bezpečnosti, znížiť spotrebu elektrickej energie a zosúladiť sa s environmentálnymi záväzkami;

42.  konštatuje, že prípravné práce na implementácii nového systému riadenia eVisitors sa začali v roku 2020 a že systém eVisitors bol plne funkčný v novembri 2021, čo umožnilo efektívne riadenie pozvánok a online registráciu externých návštevníkov; pripomína výboru, že osobné údaje návštevníkov by sa mali uchovávať len na nevyhnutne dlhý čas potrebný na vybavenie návštevy;

43.  poznamenáva, že po prevzatí budovy B100 v septembri 2021 prebiehajú testy a odstraňovanie azbestu; žiada výbor a EHSV, aby pravidelne monitorovali stav tejto budovy a aby o tom vždy informovali zamestnancov; pripomína svoje uznesenie z 20. októbra 2021 s odporúčaniami pre Komisiu o ochrane pracovníkov pred azbestom(4);

Životné prostredie a udržateľnosť

44.  víta začlenenie noriem v oblasti udržateľnosti, životného prostredia a prístupnosti vrátane noriem systému Únie pre environmentálne manažérstvo a audit (ďalej len „EMAS“) do stratégie výboru a EHSV v oblasti budov; konštatuje, že od zavedenia schémy pre environmentálne manažérstvo a audit výbor a EHSV prijali rôzne opatrenia s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť svojich budov a znížiť svoju uhlíkovú stopu; berie na vedomie, že do roku 2030 bude prebiehať štúdia o uhlíkovej neutralite výboru a EHSV; víta účasť výboru v systéme Európskeho parlamentu na kompenzáciu emisií skleníkových plynov;

45.  víta skutočnosť, že výbor vo februári 2020 prijal tzv. bezpapierovú politiku, a konštatuje, že odvtedy sa väčšina pracovných postupov vykonáva úplne bez papiera; víta, že množstvo papiera spotrebovaného na osobu a deň v roku 2020 kleslo o 52 % v porovnaní s rokom 2019 a o 81 % v porovnaní s rokom 2015;

46.  konštatuje, že výbor má zavedenú politiku udržateľnej mobility, ktorá sa každé tri roky monitoruje prieskumami medzi zamestnancami; s uspokojením konštatuje, že politika mobility zahŕňa 50 % preplácanie predplatných cestovných lístkov vo verejnej doprave, služobné bicykle na miestne pracovné cesty, 237 stojanov na bicykle, množstvo parkovacích miest pre hybridné alebo elektrické vozidlá a každoročné organizovanie viacerých osvetových podujatí;

47.  víta medziinštitucionálnu rámcovú zmluvu, ktorá výboru poskytuje prístup k poradenskej službe pre zelené verejné obstarávanie, ktorá sa zameriava na udržateľný rozvoj, environmentálne otázky a sociálne aspekty verejného obstarávania; konštatuje, že výbor uplatňuje svoju environmentálnu politiku v každom príslušnom procese verejného obstarávania, čo sa kontroluje aj v rámci EMAS; víta skutočnosť, že elektrická energia, ktorú výbor spotrebúva, sa vyrába výlučne zo zelenej energie z udržateľných zdrojov;

48.  vyzdvihuje kampaň s názvom „Green Deal Going Local“, ktorej cieľom je mobilizácia členov výboru a väčšieho počtu voličov miestnych a regionálnych orgánov, aby prijali pozitívne opatrenia na podporu udržateľného rozvoja a ekologického prechodu (t. j. rozvoj zelených oblastí v mestách, energetická účinnosť budov, udržateľná mobilita atď.), pričom využíva posilnenú spoluprácu s riaditeľstvom Európskeho parlamentu pre komunikáciu a aktívnu účasť poslancov Európskeho parlamentu;

Komunikácia a viacjazyčnosť

49.  pripomína, že je dôležité, aby sa výbor viac zviditeľnil v médiách, na internete a v sociálnych médiách, aby sa o jeho činnosti vedelo; víta komplexné externé hodnotenie komunikačnej stratégie výboru na obdobie 2015 – 2020; chápe, že pandémia ochorenia COVID-19 si vynútila zrýchlenie digitálnej komunikácie s verejnosťou; zdôrazňuje význam maximalizácie dosahu výboru prostredníctvom vytvárania synergií medzi inštitúciami Únie a viac ako miliónom regionálnych a miestnych volených politikov, ktorých výbor zastupuje; nabáda výbor, aby využil možnosti, ktoré mu ponúka jeho prítomnosť na sociálnych médiách, a zároveň aby preskúmal možnosti využitia alternatívnych platforiem s otvoreným zdrojovým kódom;

50.  víta účasť výboru na Konferencii o budúcnosti Európy, čím napomáha tomu, aby sa informácie o tomto demokratickom podujatí dostali k regionálnym a miestnym subjektom; ďalej výbor vyzýva, aby pomáhal svojim členom zúčastňovať sa na miestnych dialógoch s občanmi o európskych záležitostiach;

51.  zdôrazňuje kampane a činnosti uskutočnené v roku 2020 zamerané na záujmové skupiny, najmä memorandá o porozumení a akčné plány s európskymi a národnými združeniami zastupujúcimi miestne a regionálne záujmy, ktoré obsahujú doložky o záležitostiach spolupráce a komunikácie; chápe, že pandémia ochorenia COVID-19 prinútila výbor dočasne prerušiť dialóg s občanmi; odporúča presunúť dialóg s občanmi na internet, aby sa zabezpečila kontinuita tejto dôležitej činnosti, ktorá inštitúcie Únie približuje občanom Európy;

52.  víta v oblasti komunikácie dve hlavné podujatia organizované v roku 2020; pripomína, že výbor od roku 2011 koordinuje Európsku konferenciu o verejnej komunikácii (EuropPCom) a že v roku 2020 sa toto podujatie v júni a decembri konalo virtuálne a zúčastnilo sa na ňom približne 2 500 odborníkov na komunikáciu; vyzdvihuje známe podujatie Európsky týždeň regiónov a miest, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 10 000 účastníkov a 800 partnerov, a nový regionálny a miestny barometer predstavený v októbri 2020 a berie na vedomie, že obe iniciatívy prispievajú ku Konferencii o budúcnosti Európy spolu s projektom „Od miestneho k európskemu“ vytvoreným osobitne na tento účel, ktorý sa začal koncom roka 2020 a do ktorého sa zapojilo 50 regiónov a miest v rámci miestnych, cezhraničných a nadnárodných občianskych panelov;

53.  žiada výbor, aby pokračoval v úsilí o zlepšenie viditeľnosti štúdií, ktoré vypracúva; zdôrazňuje, že okrem uverejňovania štúdií online ich treba iniciatívne propagovať so zameraním na všetky zainteresované strany; nabáda výbor k tomu, aby sa obrátil na Európsky parlament s cieľom posilniť spoluprácu, napríklad prostredníctvom organizácie spoločných stretnutí a podujatí;

54.  vyzýva výbor, aby poskytol podporu miestnym a regionálnym orgánom vrátane tých, ktoré nie sú oficiálne zastúpené vo výbore, v otázkach týkajúcich sa príležitostí Únie a vytvárania sietí;

Medziinštitucionálna spolupráca

55.  víta neustále sa rozširujúcu a účinnú dvojstrannú spoluprácu medzi Európskym parlamentom a výborom; vyzýva Európsky parlament aj výbor, aby pokračovali v pravidelných stretnutiach svojich predsedov a podpredsedov a aby posilnili štruktúrovanú spoluprácu medzi príslušnými spravodajcami a politickými skupinami a prípravnými orgánmi, v ktorých sú ich členovia organizovaní; víta rozhodnutie predsedníctva výboru z novembra 2020 o vytvorení „Európskej siete regionálnych a miestnych radcov EÚ“, ktorá bude zosúladená s pilotnou akciou Európskeho parlamentu „Budovanie Európy s miestnymi subjektmi (BELE)“; okrem toho berie na vedomie nepretržitú spoluprácu v kľúčových politických otázkach s Komisiou prostredníctvom dohôd o spolupráci a s trojicou predsedníctiev Rady prostredníctvom spoločných akčných plánov; domnieva sa, že politická spolupráca výboru s Európskym parlamentom, Radou a Komisiou by mala byť systematickejšia vzhľadom na význam výboru ako zástupcu občanov Únie v regiónoch a mestách;

56.  zdôrazňuje, že nové globálne dohody o úrovni poskytovaných služieb uzavreté v roku 2020 s GR pre rozpočet, DIGIT a PMO Komisie výrazne znížili počet dohôd, pripravili pôdu pre zlepšenie včasnosti výmeny informácií a rozšírili možnosť zabezpečenia používania nových medziinštitucionálnych IT aplikácií Únie;

57.  zdôrazňuje prijatie novej dohody o administratívnej spolupráci medzi výborom a EHSV, ktorá nadobudla platnosť 1. novembra 2021 a ktorá posilňuje riadenie spolupráce a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie účinného riadenia spoločných služieb; s uspokojením konštatuje, že podľa názoru výboru je nová dohoda modernejšia a jednoduchšia ako stará dohoda a bude mať zásadný význam pre vytváranie synergií medzi výborom a EHSV;

58.  opakuje stanovisko vyjadrené v predchádzajúcich odporúčaniach o absolutóriu, že treba v plnej miere uplatňovať dohodu o spolupráci podpísanú medzi Európskym parlamentom, výborom a EHSV, na základe ktorej bolo do Európskeho parlamentu presunutých celkovo 60 prekladateľov, z toho 24 z výboru, výmenou za prístup k službám výskumnej služby Európskeho parlamentu; v tejto súvislosti zdôrazňuje nedostatok zamestnancov výboru v politických oblastiach, ktorý negatívne ovplyvňuje plnenie jeho mandátu;

Pandémia ochorenia COVID-19

59.  uvedomuje si, že pandémia ochorenia COVID-19 výrazne ovplyvnila činnosť výboru, najmä preto, že jeho členovia bežne cestujú do sídla výboru až šesťkrát ročne, aby prerokovali jeho stanoviská a uznesenia; oceňuje spoločné úsilie, ktoré zabezpečilo nepretržitú podporu politických činností výboru;

60.  konštatuje, že plán na zabezpečenie kontinuity činností, ktorý sa uplatňuje od roku 2009, umožnil počiatočnú reakciu, ale ukázalo sa, že na daný účel nie je dostatočne vhodný; víta hĺbkovú revíziu plánu na zabezpečenie kontinuity činností, ktorá sa začala koncom roka 2020 s cieľom zohľadniť skúsenosti získané pri riešení pandémie ochorenia COVID-19; chápe, že pandémia odhalila vplyv nahromadených štrukturálnych nedostatočných investícií v niektorých oblastiach činnosti výboru, najmä pokiaľ ide o IT; domnieva sa, že poznatky, najmä z krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19, by mali zostať neoddeliteľnou súčasťou budúceho spôsobu práce výboru;

61.  oceňuje prístup, ktorý kladie zdravie a bezpečnosť členov a zamestnancov na prvé miesto, pričom organizácia sa prispôsobuje neustále sa vyvíjajúcej situácii; zdôrazňuje, že komunikačné iniciatívy v oblasti ľudských zdrojov boli pre zamestnancov počas pandémie ochorenia COVID-19 nositeľom stability a bezpečnosti; poznamenáva, že zamestnanci boli požiadaní, aby nezaznamenávali konkrétne hodiny telepráce, aby mohli pružne kombinovať pracovné a osobné povinnosti; okrem toho konštatuje, že zamestnancom so sociálnymi alebo zdravotnými ťažkosťami bolo za osobitných okolností umožnené pracovať na diaľku zo zahraničia a že sa dočasne uplatňovalo aj všeobecné povolenie, v dôsledku čoho v roku 2020 výnimočne pracovalo na diaľku zo zahraničia 110 zamestnancov; víta dialóg, ktorý sa začal so zástupcami zamestnancov, vrátane prieskumu o telepráci;

62.  podporuje prístup výboru, ktorý uprednostňuje výsledky pred počítaním pracovných hodín, využíva riadenie založené na dôvere a zabezpečuje právo odpojiť sa, najmä prostredníctvom novej internej e-mailovej politiky; víta ďalšie opatrenia, ako je napríklad vytvorenie skupiny dobrovoľných zamestnancov, ktorí pomáhajú kolegom počas obmedzenia pohybu;

63.  berie na vedomie úsilie o šírenie informácií o psychosociálnych témach a témach súvisiacich so spoločným systémom zdravotného poistenia inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie; ďalej berie na vedomie počet konzultácií so sociálnou službou (246 v roku 2020), ktoré sa týkali najmä stresu, konfliktov a osobných alebo rodinných problémov a pozitívnych výsledkov odborného poradenstva na zvládanie problémov;

64.  zdôrazňuje, že počas pandémie ochorenia COVID-19 sa vykonávali hlavné činnosti, ktoré výboru umožnili zastupovať regionálnych a miestnych volených politikov v rozhodovacom procese Únie a podporovať tak inštitúcie Únie pri riešení súčasnej krízovej situácie;

65.  nabáda výbor, aby do svojej stratégie vnútorného riadenia začlenil skúsenosti získané z pandémie ochorenia COVID-19, pokiaľ ide o kontinuitu činnosti a krízové riadenie, reakcieschopnosť IT, odolnosť organizácie, povinnosť náležitej starostlivosti voči svojim zamestnancom, efektívnosť komunikácie a flexibilitu pracovných procesov s cieľom vyvinúť štýl riadenia orientovaný na výsledky, pri ktorom možno dosiahnuť zdravú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

(1) Ú. v. EÚ L 277, 19.9.2014, s. 11.
(2) Ú. v. EÚ L 207, 11.6.2021, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 67, 8.2.2022, s. 81.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2021)0427.

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia