Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2146(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0110/2022

Indgivne tekster :

A9-0110/2022

Forhandlinger :

PV 04/05/2022 - 6
CRE 04/05/2022 - 6

Afstemninger :

PV 04/05/2022 - 8.31
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0171

Vedtagne tekster
PDF 186kWORD 62k
Onsdag den 4. maj 2022 - Strasbourg
Decharge 2020: Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
P9_TA(2022)0171A9-0110/2022
Afgørelse
 Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 4. maj 2022 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020 (2021/2146(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2020 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 28. februar 2022 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2020 (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624(4), særlig artikel 116,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0110/2022),

1.  udsætter sin afgørelse om decharge til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2020;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 439 af 29.10.2021, s. 3.
(2) EUT C 439 af 29.10.2021, s. 3.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 295 af 14.11.2019, s. 1.
(5) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


2. Europa-Parlamentets afgørelse af 4. maj 2022 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020 (2021/2146(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2020, med agenturernes svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2020 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 28. februar 2022 om decharge til agenturet for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2020 (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(3), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1896 af 13. november 2019 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1052/2013 og (EU) 2016/1624(4), særlig artikel 116,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046(5), særlig artikel 105,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0110/2022),

1.  udsætter afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 439 af 29.10.2021, s. 3.
(2) EUT C 439 af 29.10.2021, s. 3.
(3) EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
(4) EUT L 295 af 14.11.2019, s. 1.
(5) EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.


3. Europa-Parlamentets beslutning af 4. maj 2022 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020 (2021/2146(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2020,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0110/2022),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ("agenturet") for regnskabsåret 2020 ifølge dets oversigt over indtægter og udgifter(1) var på 364 432 655 EUR, hvilket svarer til en stigning på 10,40 % i forhold til 2019; der henviser til, at agenturets budget primært stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at alle Unionens organer, kontorer og agenturer bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for EU-borgerne for de midler, som de er blevet betroet;

C.  der henviser til, at forordning (EU) 2019/1896 fastsætter de krav, som agenturet skal opfylde, herunder på områder såsom respekt for grundlæggende rettigheder;

D.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2020 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

E.  der henviser til, at agenturet siden december 2019 har gennemført et nyt mandat med en væsentlig opskalering, som har betydning i forhold til opgaver og personale, og som kræver et tilstrækkeligt budget;

F.  der henviser til, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 8/2021 om agenturets støtte til forvaltningen af de ydre grænser konkluderede, at der var adskillige mangler i forbindelse med agenturets primære aktiviteter, nemlig situationsovervågning, risikoanalyse, sårbarhedsvurdering, fælles operationer, hurtige grænseindsatser, tilbagesendelsesoperationer og agenturets uddannelse samt manglende behovs- og konsekvensanalyser forud for den eksponentielle stigning i agenturets udgifter;

G.  der henviser til, at Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender nedsatte arbejdsgruppen om kontrol med Frontex (FSWG), som den 14. juli 2021 offentliggjorde en rapport om undersøgelsen af agenturet vedrørende påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder ("FSWG-rapporten");

H.  der henviser til, at Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) den 15. februar 2021 afsluttede en del af sine undersøgelser om håndteringen af rapporter om hændelser vedrørende grundlæggende rettigheder, herunder tilbagedrivelser; der henviser til, at OLAF stadig er i færd med at undersøge visse påstande om andre spørgsmål; der henviser til, at OLAF's rapport om undersøgelserne ikke er blevet delt med medlemmerne af Budgetkontroludvalget eller med medlemmerne af Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender; der henviser til, at dette hæmmer Budgetkontroludvalgets kontrolarbejde i lyset af denne rapports store relevans for dechargeproceduren;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2020 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 78,42 %, hvilket er et fald på 21,42 % i forhold til 2019; fremhæver, at der blev indgået forpligtelser for 360 mio. EUR ud af budgettets 364 mio. EUR; noterer sig, at der er blevet tilbageført 95 mio. EUR til Unionens almindelige budget; bemærker med bekymring, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var lav og lå på 43,84 %, hvilket er et fald på 25,30 % i forhold til 2019;

2.  bemærker Revisionsrettens bemærkning om, at agenturet baserer den finansielle planlægning af sine tilbagesendelsesoperationer på skøn fra samarbejdslandene, og at fuldstændigheden og rettidigheden af disse oplysninger er afgørende; noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at en national myndighed i 2020 i ét tilfælde inkluderede to indtil da uanmeldte tilbagesendelsesoperationer til i alt 355 000 EUR i en tilskudsaftale ved den finansielle afslutning af foranstaltningen, hvilket førte til et pludseligt budgetunderskud for agenturet, som tvang det til at indgå en efterfølgende budgetforpligtelse i strid med agenturets finansforordning; anerkender agenturets afhængighed af samarbejdslandene og opfordrer agenturet til at være mere bestemt med hensyn til at fastsætte og håndhæve standarder vedrørende fuldstændighed og rettidighed ved modtagelse af oplysninger vedrørende den finansielle planlægning af operationer, herunder tilbagesendelsesoperationer; minder om, at reglerne og principperne i agenturets finansforordning skal overholdes og respekteres i alle situationer;

3.  fremhæver, at agenturet er begyndt at opgradere sine ordninger for ansøgninger om tilbagesendelse og ansøgninger om integreret forvaltning af tilbagesendelser for gradvist at skabe et interoperabelt system af omkostninger i forbindelse med aktiviteter med det formål at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af tilskud; fremhæver, at medlemsstaterne vil være forpligtet til at indsætte operationelle og finansielle oplysninger om de gennemførte aktiviteter; opfordrer Kommissionen til at styrke forbindelserne mellem agenturet og medlemsstaterne og til at sikre, at der anvendes bindende regler for medlemsstaterne om finansiel og operationel beskyttelse og overvågning;

4.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at bidraget fra associerede Schengenlande var ansat for lavt, eftersom det kun udgjorde 6,91 % af agenturets oprindelige budget, mens det burde have været 7,43 %, uden at EU's bidrag var ansat for højt, da dét beløb ville være blevet budgetteret uafhængigt af de associerede Schengenlandes deltagelse; gentager Revisionsrettens konstatering af, at dette er en yderligere indikation på, at der er behov for horisontal vejledning fra Europa-Kommissionen til EU-organerne om, hvordan der sikres konsekvent beregning af bidrag fra lande uden for EU;

5.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at pandemien har påvirket agenturets operationer og budgetgennemførelse i 2020, idet agenturet har reduceret sit oprindelige budget med 95 000 000 EUR gennem to ændringsbudgetter; bemærker, at en foreløbig budgetforpligtelse på 18 100 000 EUR vedrørende forberedelse af indsættelser af det stående korps i 2021 blev fremført, uden at agenturet havde indgået retlige forpligtelser inden for den tidsgrænse, der er fastsat i finansforordningens artikel 75; bemærker, at agenturet anerkender bemærkningen, samtidig med at det arbejder på afhjælpende foranstaltninger, der skal forhindre fremtidige forekomster, hvilket indebærer kontrol af fremførselstabeller for de dermed forbundne retlige forpligtelser; anerkender, at agenturet udsendte en administrativ meddelelse, der indeholdt vejledning om princippet om etårighed, hvori fremførselsreglerne blev udførligt forklaret;

6.  bemærker, at Unionens finansiering til agenturet blev forhøjet med 10 mio. EUR ved hjælp af ændringsbudget nr. 1/2020; beklager dybt, at dette beløb ikke fremgik af agenturets budgetregnskab; er enig med Revisionsretten i, at dette mindsker gennemsigtigheden, da det gør det sværere at se, hvor mange EU-midler der blev stillet til rådighed for agenturet i 2020, og hvordan beløbet ændrede sig over tid; fremhæver behovet for at sikre gennemsigtighed som en prioritet;

7.  minder om Revisionsrettens konklusion om, at agenturets operationelle rapportering mangler oplysninger om de faktiske omkostninger og resultater og dermed ikke giver beslutningstagerne tilstrækkelig information; gentager sin anmodning til Revisionsretten om at vurdere de fremskidt, agenturet har gjort med hensyn til anbefaling 1-4; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne af de foreslåede kontakter med Revisionsretten og Kommissionen og til hurtigst muligt at løse problemet med manglende dokumentation;

Performance

8.  bemærker, at agenturet anvender visse foranstaltninger som centrale resultatindikatorer (KPI'er) til at vurdere performance for så vidt angår sine aktiviteter, som er vedtaget af agenturets bestyrelse, og som stammer fra det samlede programmeringsdokument for 2020-2022; bemærker navnlig KPI'erne vedrørende andelen af ledige stillinger, tilgængeligheden og tilstrækkeligheden af menneskelige ressourcer, tilgængeligheden af teknisk udstyr til agenturets opgaver og afsløring af ulovlig grænsepassage;

9.  bemærker, at agenturet gennemførte to hurtige grænseinterventioner ved Grækenlands ydre lande- og søgrænser med Tyrkiet, som krævede indsættelse af teknisk udstyr fra udstyrspuljen til hurtig udrykning og puljen af teknisk udstyr såvel som menneskelige ressourcer;

10.  bemærker, at agenturets overvågningsflytjenester i alt gennemførte 1 068 missioner i 2020, hvoraf 1 030 var overvågningsflyvninger og 38 vedrørte fiskerikontrol; glæder sig over det forhold, at antallet af overvågningsflytjenester er steget i løbet af de seneste år, fra 177 missioner i 2017 til 1 068 missioner i 2020;

11.  bemærker, at agenturets aktiver i forbindelse med maritime operationer har bidraget til at redde mere end 3 408 migranter under patruljeringsaktiviteter, hvilket også har ført til afsløring af 790 indslusere, fire menneskesmuglere og en lang række andre former for grænseoverskridende kriminalitet såsom smugling af ulovlige varer og stoffer (1 463 liter alkohol, 4 013 stykker ammunition, ca. 361 kg kokain, mere end 144 ton hash og marihuana og 40 kg heroin);

12.  bemærker, at agenturets tilbagesendelsesoperationer fortsatte, selv om de var påvirket af restriktionerne i forbindelse med covid-19-pandemien, idet 21 medlemsstater deltog som enten arrangører af eller deltagere i tilbagesendelsesoperationer med charterfly, som var koordineret og medfinansieret af agenturet, således at i alt 7 952 personer blev overdraget og nåede frem til 28 tilbagesendelsestredjelande, hvilket er et betydeligt lavere tal end i 2019; bemærker, at frivillig tilbagevenden udgjorde 18 % af alle de støttede flyvninger; bemærker, at 26 medlemsstater gennemførte tilbagesendelser med rutefly med agenturets støtte og sendte 3 981 tredjelandsstatsborgere tilbage til 83 tilbagesendelseslande, hvoraf 2 173 (55 %) af de tilbagesendte var uledsagede, og 1 532 (38 %) vendte tilbage frivilligt;

13.  bemærker, at covid-19-relaterede foranstaltninger i 2020 omfattede lukning af grænser og indstilling af lufttrafikken, hvilket berørte alle operationelle aktiviteter, der koordineres af agenturet; bemærker, at antallet af tilbagesendelsesoperationer faldt drastisk i 2020; opfordrer Kommissionen til i tæt samarbejde med agenturet at indføre en beredskabsplan, hvori der fastsættes visse sikkerhedsforanstaltninger, således at tilbagesendelsesoperationer kan fortsætte sikkert;

14.  bemærker, at de aktiviteter, som agenturets ansvarlige for grundlæggende rettigheder skulle gennemføre, blev hæmmet af restriktionerne som følge af covid-19-pandemien, navnlig vedkommendes rolle med at foretage overvågning i felten af agenturets operationelle områder, på grund af generelle rejserestriktioner og lukningen af Unionens grænser; bemærker, at overvågningen udelukkende blev gennemført gennem opretholdelse af kontakt med agenturets afdeling for operationelle indsatser og afdelingen for situationsbevidsthed og overvågning, adgang til briefinger, som var givet til udsendte medarbejdere, og indgående rapporter, indsamling af oplysninger fra medierne, samarbejde med det rådgivende forum og andre internationale organisationer; bemærker, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder formelt registrerede ti indberetninger af alvorlige hændelser (SIR'er), i forbindelse med hvilke den ansvarlige for grundlæggende rettigheder afgav tre endelige rapporter, som afsluttede SIR'er, og yderligere tre blev betragtet som afsluttet i afventning af offentliggørelsen af rapporterne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder; bemærker, at de pågældende SIR'er omfatter påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder i forbindelse med operationelle aktiviteter, herunder tilbagesendelsesoperationer koordineret af agenturet (dvs. de angår medlemsstaternes og agenturets personale);

Grundlæggende rettigheder og opfølgning af dechargeproceduren for 2019

15.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 21. oktober 2021 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning for regnskabsåret 2019(2), opfordrede budgetmyndigheden til at opføre en del af agenturets budget for 2022 i en reserve, der skal frigives, når syv betingelser er opfyldt; beklager, at denne reserve ikke blev oprettet efter forhandlingerne om 2022-budgettet; gentager imidlertid, at agenturets decharge for regnskabsåret 2019 udtrykkeligt har gjort det klart, at manglende opfyldelse af disse betingelser øger risikoen for, at der ikke meddeles decharge for regnskabsåret 2020; fremhæver behovet for at evaluere agenturets performance med hensyn til hver af betingelserne fra 2019 i dechargeproceduren for 2020 for at skabe sammenhæng mellem decharge i årenes løb og som et middel til at vurdere agenturets performance, herunder med hensyn til overholdelse af lovgivningen; noterer sig i denne forbindelse det seneste input fra Kommissionen i dens skrivelse til Budgetkontroludvalget af 24. marts 2022 og status for gennemførelsen af de betingelser, der er fastsat i Parlamentets beslutning af 21. oktober 2021, som agenturet fremlagde samme dato;

16.  bemærker, at Kommissionen med hensyn til de syv betingelser, som Parlamentet opstillede i sin beslutning af 21. oktober 2021, vurderer, at agenturet har gjort betydelige fremskridt i løbet af de seneste 1,5 år, men at der stadig skal gøres mere; overvejer følgende for hver af de syv betingelser:

   a) er skuffet over, at agenturet stadig ikke er i stand til at opfylde kravet i forordning (EU) 2019/1896 om at rekruttere mindst 40 observatører af grundlæggende rettigheder senest i december 2020; bemærker med beklagelse, at kun i alt 20 observatører af grundlæggende rettigheder på nuværende tidspunkt er tiltrådt, heraf 5 på AD-niveau og 15 på AST-niveau, hvilket har ført til en betydelig forsinkelse med hensyn til at opfylde den første betingelse som fastsat i dechargeproceduren for 2019; bemærker, at de efterfølgende trin i rekrutteringen overvåges af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, uafhængigt af den administrerende direktørs kontor; bemærker, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder ved udgangen af februar 2022 afsluttede proceduren for rekruttering af den anden gruppe på 20 observatører af grundlæggende rettigheder i AD-ansættelsesgruppen, som dog endnu ikke er tiltrådt; bemærker med beklagelse, at otte ud af disse 20 yderligere observatører af grundlæggende rettigheder allerede var ansat i AST-ansættelsesgruppen, og at der derfor skal lanceres en supplerende indkaldelse af ansøgninger; glæder sig over samarbejdet mellem agenturet og Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder i forbindelse med denne rekruttering;
   b) bemærker, at alle tre viceadministrerende direktører er blevet rekrutteret og er tiltrådt agenturet;
   c) bemærker, at den administrerende direktør den 25. februar 2022 underskrev standardproceduren vedrørende mekanismen til at trække finansieringen af agenturets aktiviteter tilbage, suspendere aktiviteterne eller bringe dem til ophør eller helt undlade at iværksætte dem; bemærker, at agenturets administrerende direktør i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2019/1896 skal suspendere, bringe til ophør eller undlade at iværksætte aktiviteter, når der er risiko for krænkelser af de grundlæggende rettigheder; bemærker, at agenturet ikke har evalueret sine aktiviteter i Grækenland, selv om rapporter fra institutioner i medlemsstaterne, Europarådet og FN viser, at agenturet udførte operationer i sektioner, hvor der samtidig fandt krænkelser af de grundlæggende rettigheder sted; understreger, at opfyldelsen af betingelsen i litra g) i dette stykke (om suspension af operationer i Ungarn) er en relevant del af den korrekte gennemførelse af artikel 46 i forordning (EU) 2019/1896 som formuleret i denne betingelse;
   d) bemærker, at den administrerende direktør i april 2021 underskrev den reviderede standardprocedure for SIR-mekanismen, der fastlægger den rolle, som den ansvarlige for grundlæggende rettigheder spiller i processen; bemærker, at den administrerende direktør og den ansvarlige for grundlæggende rettigheder har forelagt en rapport om den praktiske gennemførelse af denne procedure, hvori det konkluderes, at der er behov for en yderligere revision af proceduren; understreger endvidere, at SIR-mekanismen, selv om den ikke automatisk udløser en undersøgelse, opfølges og giver den ansvarlige for grundlæggende rettigheder mulighed for at gå forrest; bemærker, at agenturet endnu ikke har fastsat frister med medlemsstaterne for, hvornår de skal reagere på en SIR;
   e) agenturet har vedtaget særlige regler, der skal sikre uafhængigheden af den ansvarlige for grundlæggende rettigheder, og det har rekrutteret og vedtaget en ny ansvarlig for grundlæggende rettigheder såvel som en stedfortrædende ansvarlig for grundlæggende rettigheder; bemærker, at agenturet har udarbejdet en strategi og handlingsplan for grundlæggende rettigheder, vedtaget et specialiseret uddannelsesprogram for grundlæggende rettigheder for observatører af grundlæggende rettigheder og desuden revideret sin klagemekanisme;
   f) bemærker, at agenturet har afsluttet gennemførelsen af et kompetencestyringsprojekt og vedtaget en værdiskabende politik for videnforvaltning og "need to know", som i øjeblikket opgraderes med nye forbedringer, samtidig med at omstillingsprogrammet for afdelingen for situationsbevidsthed og overvågning og en vurdering af personalekapaciteten stadig er undervejs; bemærker, at agenturet i forbindelse med en formel analyse for at identificere sit personalebehov, navnlig på områderne risikoanalyse og sårbarhedsvurdering, har fastlagt, at fristen for fuldt ud at gennemføre anbefaling 5 er den 30. juni 2022, hvilket er en udsættelse i forhold til den tidsramme for gennemførelse, der er fastsat i Revisionsrettens særberetning;
   g) bemærker, at agenturet fortsat opererer i Ungarn, selv om Den Europæiske Unions Domstol ("Domstolen") i en sag indledt af Kommissionen konkluderede, at Ungarns aktiviteter er uforenelige meddirektiv 2008/115/EF(3) og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; bemærker, at agenturet yder operationel bistand i forbindelse med disse tilbagesendelsesoperationer; bemærker, at der er indført yderligere sikkerhedsforanstaltninger, og at alle anmodninger fra Ungarn om støtte vurderes fra sag til sag; bemærker, at FSWG opfordrede agenturet til at suspendere sine støtterelaterede aktiviteter i Ungarn; understreger, at Domstolens dom giver den administrerende direktør klare retningslinjer for gennemførelsen af artikel 46 i forordning (EU) 2019/1896 og for suspenderingen af aktiviteterne i Ungarn.

konkluderer, at agenturet kun delvist har opfyldt betingelserne i Parlamentets beslutning af 21. oktober 2021; opfordrer agenturet til at forelægge dechargemyndigheden en detaljeret køreplan for, hvordan det agter at imødekomme de udestående problemer, sammen med en klar og detaljeret tidsplan for disse foranstaltninger; opfordrer endvidere indtrængende agenturet til i overensstemmelse med den gældende lovgivning hurtigt at træffe alle de nødvendige foranstaltninger, der foreslås i OLAF's undersøgelse, og straks underrette dechargemyndigheden om omfanget af og tidsplanen for disse procedurer; understreger, at agenturets svar udgør et væsentligt element, der skal evalueres i forbindelse med dechargeproceduren for regnskabsåret 2020;

17.  minder om konklusionerne i agenturets dechargebetænkning for 2019 om Revisionsrettens særberetning nr. 8/2021 og den vifte af operationelle mangler, der er konstateret heri; minder om konklusionen i Revisionsrettens beretning om, at agenturet endnu ikke har truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at tilpasse sin organisation til fuldt ud at gennemføre sit mandat i henhold tilforordning (EU) 2016/1624(4), og at Revisionsretten fremhævede betydelige risici i forbindelse med agenturets mandat i henhold til forordning (EU) 2019/1896; minder om, at Revisionsretten fremsatte fem anbefalinger til agenturet og Kommissionen og fastsatte fristerne for deres gennemførelse henholdsvis ved udgangen af 2021 (anbefaling 5), medio 2022 (anbefaling 1) og ved udgangen af 2022 (anbefaling 2, 3 og 4); bemærker, at anbefalinger er rettet til agenturet og Kommissionen, og at medlemsstaterne også er inddraget i gennemførelsen heraf; understreger den betydning, dechargemyndigheden tillægger en korrekt gennemførelse af Revisionsrettens anbefalinger; minder om, at anbefaling 5 indgår i de betingelser, der er formuleret i agenturets dechargebetænkning for 2019, men at den endnu ikke er fuldt ud opfyldt, og at de øvrige anbefalinger endnu ikke er blevet gennemført; anmoder Revisionsretten om inden for rammerne af sin årsberetning for agenturet at foretage en evaluering, når fristerne for anbefaling 1-4 er udløbet (ved udgangen af 2022), med henblik på at vurdere, om og i givet fald i hvilket omfang og hvordan agenturet har gennemført Revisionsrettens anbefalinger tilstrækkeligt og rettidigt; opfordrer agenturet og Kommissionen til at holde dechargemyndigheden underrettet om gennemførelsen af anbefalingerne og giver tilsagn om at afspejle dette i fremtidige dechargebetænkninger;

18.  bemærker, at journalistiske undersøgelser i oktober 2020 indeholdt adskillige påstande om, at agenturet skulle have medvirket til at tilbagedrive irregulære migranter i Middelhavet; bemærker, at disse påstande blev understøttet af videooptagelser af agenturets aktiver, som angiveligt var involveret i sådanne handlinger; minder om, at Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender på grundlag af disse påstande gennemførte en undersøgelse gennem dets FSWG; minder om konklusionerne i FSWG-rapporten, som blev grundigt behandlet i agenturets dechargebetænkning for 2019; minder i denne forbindelse om, at FSWG "ikke fandt afgørende beviser for, at Frontex direkte havde foretaget tilbagedrivelser og/eller kollektive udvisninger i de sager om alvorlige hændelser, som FSWG kunne undersøge"; minder om, at FSWG ligeldes konkluderede, at "agenturet havde beviser, der understøttede påstande om krænkelser af grundlæggende rettigheder i medlemsstater, som det gennemførte fælles operationer med, men at det ikke på hurtig, årvågen og effektiv vis skred ind over for og fulgte op på disse krænkelser", og at "Frontex derfor ikke forhindrede disse krænkelser eller reducerede risikoen for fremtidige krænkelser af grundlæggende rettigheder"; minder om, at FSWG-rapporten indeholdt henstillinger til agenturet, Kommissionen og Rådet om spørgsmål vedrørende agenturets overholdelse af grundlæggende rettigheder og forvaltning, tilsyn, rapporteringsprocedurer og behandling af klager; bemærker, at disse henstillinger er rettet til agenturet, dets bestyrelse, Parlamentet, Kommissionen og Rådet; bemærker, at agenturets administrerende direktør på hvert bestyrelsesmøde rapporterer om de fremskridt, der er gjort med hensyn til gennemførelsen af FSWG's henstillinger vedrørende grundlæggende rettigheder og juridiske aspekter af operationer og anbefalingerne fra Den Europæiske Ombudsmand og Revisionsretten; bemærker, at der ikke er nogen frister for gennemførelsen af henstillingerne, og opfordrer agenturet til at skabe klarhed over for dechargemyndigheden om den opfølgning, der er planlagt i henstillingerne; opfordrer FSWG til at foretage en opfølgende undersøgelse af gennemførelsen af FSWG-rapportens henstillinger og til at underrette dechargemyndigheden om resultaterne, så det kan afspejles i dechargebetænkningen;

19.  opfordrer den administrerende direktør til at styrke sit forhold til den ansvarlige for grundlæggende rettigheder og det rådgivende forum ved konsekvent at tage hensyn til deres henstillinger, sikre, at den ansvarlige for grundlæggende rettigheder høres korrekt før operationer, og rettidig følge op på FSWG's henstillinger, og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort;

20.  bemærker, at agenturets ansvarlige for grundlæggende rettigheder formelt registrerede ti SIR'er, i forbindelse med hvilke den ansvarlige for grundlæggende rettigheder afgav tre endelige rapporter, som afsluttede SIR'er, og yderligere tre blev betragtet som afsluttet i afventning af offentliggørelsen af rapporterne fra den ansvarlige for grundlæggende rettigheder; bemærker, at de pågældende SIR'er omfatter påståede krænkelser af grundlæggende rettigheder i forbindelse med operationelle aktiviteter, herunder tilbagesendelsesoperationer koordineret af agenturet (dvs. de angår medlemsstaternes og agenturets personale); understreger, at FSWG udtrykte bekymring "over den administrerende direktørs manglende samarbejde med henblik på at sikre overholdelsen af nogle af bestemmelserne i forordningen om den europæiske grænse- og kystvagt, navnlig om grundlæggende rettigheder";

21.  minder om, at alle agenturets operationer og aktiviteter skal gennemføres i fuld overensstemmelse med forordning (EU) 2019/1896 samt EU's personalevedtægt og agenturets finansforordning;

Personalepolitik

22.  beklager, at gennemførelsesgraden for stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2020 var på 63,01 %, idet der var udnævnt 662 midlertidigt ansatte ud af de 1 050 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til Unionens budget (i forhold til 484 godkendte stillinger i 2019); bemærker, at der desuden arbejdede 387 kontraktansatte og 185 udstationerede nationale eksperter for agenturet (mens der var godkendt 730 kontraktansatte og 220 udstationerede nationale eksperter til agenturet i 2020);

23.  bemærker med bekymring kønsbalancen for 2020 med 15 mænd (75 %) og 5 kvinder (25 %) på øverste ledelsesniveau, 50 mænd (83,3 %) og 10 kvinder (16,7 %) i bestyrelsen og 870 mænd (70,5 %) and 364 kvinder (29,5 %) i alt for agenturets personale. opfordrer agenturet til at forbedre kønsbalancen i sin øverste ledelse og blandt sit personale og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres; gentager sin opfordring til Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til vigtigheden af at sikre kønsbalance, når de indstiller deres medlemmer til agenturets bestyrelse;

24.  minder om, at OLAF i 2019 indledte en undersøgelse af påstande om chikane, forseelser og tilbagedrivelser af migranter, der involverede agenturet, og påpegede uregelmæssigheder; bemærker, at OLAF den 15. februar 2022 afsluttede den første del af sin undersøgelse af håndteringen af hændelser vedrørende grundlæggende rettigheder med en disciplinær henstilling, og at resultatet heraf delvist blev forelagt medlemmerne af Parlamentets Budgetkontroludvalg og Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender den 28. februar 2022; bemærker imidlertid, at rapporten endnu ikke er blevet fremsendt skriftligt til medlemmerne, og at der heller ikke er fremlagt anden skriftlig dokumentation for resultaterne af undersøgelsen; bemærker med bekymring, at denne undersøgelse henviser til påstande i forbindelse med udøvelsen af faglige forpligtelser og manglende overholdelse af de gældende regler, og at rapporten er blevet sendt til agenturets bestyrelse i henhold til proceduren for et sikkert læseværelse; opfordrer OLAF og Kommissionen til at sikre, at den fuldstændige undersøgelsesrapport snarest muligt vil blive delt med dechargemyndigheden og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender under fuld overholdelse af forordning (EU, Euratom) 2020/2223(5) og alle retlige krav om beskyttelse af følsomme oplysninger og af de berørte personers rettigheder, såsom adgang til oplysninger om påstandene, forberedelse af deres forsvar og tilstrækkelig tid til at reagere;

25.  minder om, at det er nødvendigt at have klarhed over alle elementer i undersøgelsen; understreger, at de resultater, der er skitseret i den delvise fremlæggelse, giver anledning til alvorlig bekymring med hensyn til agenturets performance for regnskabsåret 2020, og opfordrer indtrængende bestyrelsen og Kommissionen til hurtigt at gribe ind for at løse alle de rejste spørgsmål, da agenturets troværdighed skal være ubestridelig, således at det kan udføre sine opgaver og prærogativer fuldt ud, herunder i forbindelse med krigen i Ukraine; mener, at dechargemyndigheden på nuværende tidspunkt har ufuldstændige oplysninger til at kunne træffe en fuldt informeret afgørelse om decharge for regnskabsåret 2020; gentager sin opfordring til agenturet om at samarbejde fuldt ud med OLAF og holde dechargemyndigheden orienteret om enhver udvikling, der er relevant for dechargeproceduren;

26.  minder om betydningen af agenturet og dets rolle som EU's grænse- og kystvagt; opfordrer derfor agenturet til at intensivere sine bestræbelser på at følge op på og på passende vis adressere alle OLAF's henstillinger med henblik på at sikre fuld funktionalitet samt effektivitet og troværdighed i forbindelse med dets handlinger, navnlig når det kommer til den nuværende situation i Ukraine, hvor EU's grænsekontrol og korrekte forvaltning af de stigende migrationsstrømme kommer til at få afgørende betydning;

27.  noterer sig med bekymring agenturets svar på Parlamentets skriftlige spørgsmål om, at der i alt blev indberettet 17 tilfælde af chikane til agenturets kompetente enheder i 2020; opfordrer agenturet til nøje at vurdere hvert enkelt tilfælde og anlægge en nultolerancetilgang over for psykisk, seksuel eller anden form for chikane og til hurtigt at drage de ansvarlige for denne forseelse til ansvar; glæder sig over den uddannelse, som de fortrolige rådgivere har modtaget, og de foranstaltninger, der er truffet for at øge bevidstheden blandt personalet og informere personalet om de fortrolige rådgivere; glæder sig over de digitale oplysningsmøder for den administrerende direktør, topledere, mellemledere og teamledere, og over, at der blev afholdt særlige oplysningsmøder for medarbejdere, der tilmeldte sig sådanne møder; opfordrer agenturet til at informere dechargemyndigheden om resultatet af disse sager;

Udbud

28.  bemærker, at agenturet iværksatte 23 åbne udbud i 2020, hvoraf fem resulterede i underskrevne kontrakter til en samlet værdi af 9 309 000,00 EUR, og at 18 af disse (til en samlet værdi af 153 294 000,00 EUR) stadig er i gang; bemærker endvidere, at agenturet iværksatte 30 procedurer med lav og mellemstor værdi (forhandlet med tre og fem ansøgere) til en samlet værdi af 2 764 706,46 EUR, hvoraf 21 ud af de 30 procedurer resulterede i underskrevne kontrakter i 2020 til en samlet værdi af 1 992 904,00 EUR, mens ni af dem (til en samlet værdi af 771 802,46 EUR) stadig er i gang; bemærker endvidere, at agenturet i 2020 håndterede 213 udbud med meget lav værdi (forhandlet med én kandidat) til en samlet værdi af 1 347 649,76 EUR; bemærker endelig, at der i 2020 blev håndteret 776 procedurer under de eksisterende rammekontrakter til en samlet værdi af 91 451 075,83 EUR, hvoraf 696 resulterede i underskrevne specifikke kontrakter eller bestillingssedler til en samlet værdi af 80 895 932,89 EUR, mens 80 af dem (til en samlet værdi af 10 555 142,94 EUR) stadig er i gang;

29.  bemærker, at agenturet stod i spidsen for det interinstitutionelle udbud om indkøb af personlige værnemidler med deltagelse af ca. 50 andre EU-institutioner, -agenturer og ‑organer til en samlet værdi af 60 580 000,00 EUR;

30.  glæder sig over, at agenturet har indført retningslinjer for grønne indkøb for så vidt angår rengøring og kantinedrift og levering af inventar; tilskynder agenturet til at evaluere erfaringerne med grønne indkøb og dele dem med netværket af EU-agenturer og, hvor det er relevant, til at udvide omfanget af grønne indkøb i agenturet;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

31.  beklager, at ikke alle CV'er og interesseerklæringer for medlemmer af bestyrelsen er offentliggjort på agenturets websted; opfordrer agenturet til at offentliggøre de manglende CV'er og interesseerklæringer på dets websted med henblik på at øge gennemsigtigheden og til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes i denne henseende;

32.  minder om dechargemyndighedens bekymringer i forbindelse med decharge for 2019 vedrørende gennemsigtighed og interesserepræsentation i agenturet; noterer sig oprettelsen og operationaliseringen af agenturets åbenhedsregister; opfordrer agenturet til at overholde de højeste standarder for gennemsigtighed og til at sørge for, at åbenhedsregistret ajourføres regelmæssigt; bemærker, at agenturet indførte en ny proces for at øge gennemsigtigheden; bemærker, at alle møder med industrien (i-dage) blev afholdt online, og at 50 virksomheder præsenterede mere end 60 løsninger med deltagelse af 430 repræsentanter for agenturet, medlemsstaterne og EU-partnere samt internationale organisationer; bemærker, at agenturet ud over i-dagene arrangerede en onlinedemonstration af teknologiske løsninger i tilknytning til den internationale konference om biometri ved grænser og fremviste over 100 løsninger med 23 præsentationer fra industrien for mere end 470 konferencedeltagere; bemærker, at det dog virker til, at det kun er meget få møder, der er blevet registreret i det nyoprettede åbenhedsregister; opfordrer agenturet til at underrette dechargemyndigheden om, hvilke private parter det mødtes med i løbet af sine halvårlige industridage i 2020; opfordrer agenturet til at ajourføre dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres i denne forbindelse;

33.  understreger, at Den Europæiske Ombudsmand indtrængende opfordrede agenturet til at sikre en mere proaktiv tilgang til gennemsigtighed; minder om FSWG's opfordring til agenturet om at øge sin gennemsigtighed yderligere ved at handle i overensstemmelse med AsktheEU-portalens praksis og ikke anvende nogen ophavsretsklausul, og at SIR'er, rapporter om magtanvendelse og individuelle klager kun bør klassificeres som fortrolige dokumenter, når det er nødvendigt og fra sag til sag;

34.  understreger behovet for, at agenturet samarbejder med alle sine interne og eksterne interessenter i god tro som nedfældet i artikel 11 i forordning (EU) 2019/1896;

35.  noterer sig de seneste medierapporter om, at agenturet brugte 8 500 EUR på at flyve sin administrerende direktør til Bruxelles i et privat jetfly for at deltage i et møde den 4. marts 2020, selv om det var blevet meddelt en dag i forvejen, at mødet i Bruxelles ville blive planlagt til at falde sammen med en dag, hvor der ville være en kommerciel flyafgang til rådighed; understreger, at dette ikke svarer til en ansvarlig håndtering af skatteydernes penge, og opfordrer indtrængende den administrerende direktør til at ændre sin tilgang i denne henseende;

Intern kontrol

36.  noterer sig den vurdering af det interne kontrolsystem, som agenturet foretog i 2020, hvori det konkluderede, at der, selv om systemet anses for generelt at være effektivt, er behov for visse forbedringer; bemærker, at dette navnlig vedrører de interne kontrolprincipper nr. 10 (kontrolaktiviteter), nr. 15 (kommunikation med eksterne parter om forhold, der påvirker den interne kontrol) og nr. 16 (årlig og løbende vurdering af det interne kontrolsystem); opfordrer agenturet til også at tage hensyn til Revisionsrettens bemærkninger ved den årlige vurdering af det interne kontrolsystem; bemærker, at agenturet har udarbejdet en handlingsplan for at afhjælpe de konstaterede mangler, og at det er fast besluttet på hurtigt at gennemføre foranstaltningerne; opfordrer agenturet til at holde dechargemyndigheden underrettet om de fremskridt, der gøres;

37.  noterer sig agenturets igangværende foranstaltninger i forbindelse med Revisionsrettens bemærkninger; bemærker, at agenturet har udarbejdet en handlingsplan for at afhjælpe de mangler, som Revisionsretten har konstateret; opfordrer agenturet til fortsat at træffe korrigerende foranstaltninger, herunder vedtagelse og gennemførelse af en politik for følsomme stillinger i overensstemmelse med dets egne interne kontrolstandarder, udarbejdelse af en forretningskontinuitetsplan og opnåelse af bestyrelsens godkendelse, imødegåelse af risikoen for dobbeltfinansiering fra Fonden for Intern Sikkerhed og adressering af det høje niveau af fremførsler; opfordrer imidlertid agenturet til at intensivere sine bestræbelser på at nå de krævede niveauer af besatte stillinger, som er fastsat i stillingsfortegnelsen; glæder sig over de korrigerende foranstaltninger, som agenturet har truffet for at løse problemet med refusioner til samarbejdslande uden de nødvendige bilag; opfordrer agenturet til at oplyse dechargemyndigheden om de fremskridt, der gøres desangående;

38.  noterer sig Revisionsrettens bemærkning om, at agenturet ikke havde registreret en undtagelsesnote i det centrale register over undtagelser; opfordrer agenturet til at opretholde sine høje standarder for gennemsigtighed og rettidig og fuldstændig registrering af undtagelser og tilfælde af manglende overholdelse og den underliggende dokumentation;

39.  bemærker Revisionsrettens konstatering af, at agenturet den 1. september 2020 anmodede Kommissionen om tilladelse til at opgradere 100 AST-stillinger til stillinger på højt niveau (lønklasse AD 7 eller højere) i forbindelse med det stående korps og de nye opgaver under det nye mandat; bemærker med bekymring, at agenturet i forventning om Kommissionens svar den 9. september 2020 udsendte 47 jobtilbud til kandidater på højt niveau, og at Kommissionen meddelte, at det ikke havde nogen retlig beføjelse til at opgradere stillingerne, hvilket førte til, at agenturet straks trak de 47 jobtilbud tilbage; understreger, at agenturet burde have opnået juridisk sikkerhed fra Kommissionen, inden det gik videre, eftersom dette ville have forhindret unødvendige forstyrrelser som følge af tilbagetrækningen; minder om, at dette har udsat agenturet for en unødig risiko for omdømmemæssig skade og søgsmål; opfordrer agenturet til at forhindre, at der i fremtiden træffes sådanne foranstaltninger uden juridisk klarhed, så det undgås, at sådanne situationer gentager sig;

Reaktion på covid-19 og driftskontinuitet

40.  bemærker, at der blev oprettet en krisecelle i agenturet, som har støttet dets øverste ledelse under hele covid-19-pandemien ved at yde støtte til driftskontinuitet, sikre personalets sundhed, sikkerhed og trivsel og minimere forstyrrelser af agenturets operationer; bemærker, at krisecellen fik beføjelser til midlertidigt at fordele funktioner og personale fra enheder på tværs af agenturet for at sikre en effektiv og bæredygtig forvaltning af processer og opgaver;

41.  bemærker, at agenturet udarbejdede specifikke retningslinjer for telearbejde under covid-19-pandemien samt en exitstrategi; bemærker, at alt internt og eksternt personale – for at lette telearbejde og bidrage til at skabe passende arbejdsvilkår for personalet – i tilfælde af berettigede arbejdsmæssige behov fik lov til at tage visse typer af kontor- og IKT-udstyr, som de normalt bruger på kontoret, med hjem, idet der blev udviklet en intern procedure til at sikre kontrol med udstyret og en velordnet afhentning fra agenturets lokaler;

42.  bemærker agenturets rapport om, at der blev iværksat en ny papirløs arbejdsgang for finansielle processer og udbudsprocedurer, herunder nye gennemførelsesværktøjer såsom onlinetolkning; noterer sig agenturets bemærkning om, at pandemiens indvirkning i nogle tilfælde kan være positiv, eftersom den fremskyndede hårdt tiltrængte innovationer og forenklede visse procedurer;

43.  bemærker, at agenturets uddannelsesplan i betydelig grad blev påvirket af pandemien, idet medlemsstaterne og de associerede Schengenlande indførte rejserestriktioner, hvilket førte til manglende adgang til både undervisere og uddannelsessteder og begrænsede muligheder for at rejse til uddannelsesstederne; bemærker agenturets bestræbelser på at sikre driftskontinuitet ved at omstrukturere hele uddannelsesprocessen, så den blev tilpasset fjernundervisning;

Øvrige bemærkninger

44.  minder om, at Den Europæiske Ombudsmand den 15. juni 2021 konkluderede, at der havde været forsinkelser fra agenturets side i forbindelse med gennemførelsen af de vigtige ændringer, der blev indført ved forordning (EU) 2019/1896; bemærker, at Den Europæiske Ombudsmand behandlede 13 sager, der vedrørte agenturet – seks om aktindsigt, seks om forvaltning af menneskelige ressourcer og én vedrørende grundlæggende rettigheder; bemærker, at Den Europæiske Ombudsmand ikke fremsatte nogen henstillinger i seks af sagerne, at gennemførelsen af fire henstillinger er i gang, og at henstillingen i tre sager allerede er blevet gennemført;

o
o   o

45.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 4. maj 2022(6) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

(1) EUT C 143 af 30.4.2020, s. 6.
(2) Vedtagne tekster, P9_TA(2021)0442.
(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004, og Rådets beslutning 2005/267/EF (EUT L 251 af 16.9.2016, s. 1).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2020/2223 af 23. december 2020 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, for så vidt angår samarbejdet med Den Europæiske Anklagemyndighed og effektiviteten af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svigs undersøgelser (EUT L 437 af 28.12.2020, s. 49).
(6) Vedtagne tekster, P9_TA(2022)0196.

Seneste opdatering: 26. august 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik