Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2146(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0110/2022

Pateikti tekstai :

A9-0110/2022

Debatai :

PV 04/05/2022 - 6
CRE 04/05/2022 - 6

Balsavimas :

PV 04/05/2022 - 8.31
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0171

Priimti tekstai
PDF 201kWORD 62k
Trečiadienis, 2022 m. gegužės 4 d. - Strasbūras
2020 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
P9_TA(2022)0171A9-0110/2022
Sprendimas
 Sprendimas
 Rezoliucija

1. 2022 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2021/2146(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2020 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2020 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad agentūra įvykdė 2020 finansinių metų biudžetą (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(3), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624(4), ir ypač į jo 116 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(5) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9‑0110/2022),

1.  atideda savo sprendimo, kuriuo Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui patvirtinama, kad Agentūros 2020 finansinių metų biudžetas įvykdytas, priėmimą;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 439, 2021 10 29, p. 3.
(2) OL C 439, 2021 10 29, p. 3.
(3) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(4) OL L 295, 2019 11 14, p. 1.
(5) OL L 122, 2019 5 10, p. 1


2. 2022 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų sąskaitų uždarymo (2021/2146(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų 2020 finansinių metų metinę ataskaitą dėl ES agentūrų kartu su agentūrų atsakymais(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2020 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į 2022 m. vasario 28 d. Tarybos rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad agentūra įvykdė 2020 finansinių metų biudžetą (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(3), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1896 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1052/2013 ir (ES) 2016/1624(4), ir ypač į jo 116 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/715 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo organams, įsteigtiems pagal SESV ir Euratomo sutartį ir nurodytiems Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046(5) 70 straipsnyje, ypač į jo 105 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9‑0110/2022),

1.  atideda Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų sąskaitų uždarymą;

2.  paveda Pirmininkei perduoti šį sprendimą Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros vykdomajam direktoriui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

(1) OL C 439, 2021 10 29, p. 3.
(2) OL C 439, 2021 10 29, p. 3.
(3) OL L 193, 2018 7 30, p. 1.
(4) OL L 295, 2019 11 14, p. 1.
(5) OL L 122, 2019 5 10, p. 1


3. 2022 m. gegužės 4 d. Europos Parlamento rezoliucija su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį (2021/2146(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 100 straipsnį ir V priedą,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A9‑0110/2022),

A.  kadangi, remiantis Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros(1) (toliau – Agentūra) pajamų ir išlaidų suvestine, galutinis Agentūros 2020 finansinių metų biudžetas buvo 364 432 655 EUR, t. y. 10,40 proc. didesnis nei 2019 m.; kadangi didžiausia dalis Agentūros biudžeto lėšų skiriama iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi visi Sąjungos organai, tarnybos ir agentūros privalo veikti skaidriai ir būti visiškai atskaitingi Sąjungos piliečiams už jiems patikėtas lėšas;

C.  kadangi Reglamente (ES) 2019/1896 nustatyti reikalavimai, kurių turėtų laikytis Agentūra, be kita ko, tokiose srityse kaip pagarba pagrindinėms teisėms;

D.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Agentūros 2020 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodo, kad gavo pagrįstą patikinimą, jog Agentūros metinės finansinės ataskaitos yra patikimos ir jose nurodytos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

E.  kadangi nuo 2019 m. gruodžio mėn. Agentūra įgyvendina naujus įgaliojimus, pagal kuriuos gerokai padaugėjo užduočių ir darbuotojų, taigi tam reikia skirti pakankamai lėšų;

F.  kadangi Audito Rūmai savo specialiojoje ataskaitoje Nr. 08/2021 dėl Agentūros paramos išorės sienų valdymui nustatė keletą trūkumų, susijusių su Agentūros pagrindine veikla, t. y. su padėties stebėsena, rizikos analize, pažeidžiamumo vertinimu, bendromis operacijomis ir skubia pasienio pagalba, grąžinimo operacijomis ir Agentūros mokymais, taip pat nustatė, kad prieš eksponentiškai padidėjant Agentūros išlaidoms nebuvo atliktas poreikių ir poveikio vertinimas;

G.  kadangi Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas įsteigė FRONTEX patikros darbo grupę (FSWG), kuri 2021 m. liepos 14 d. paskelbė faktų apie Agentūrą nustatymo tyrimo, susijusio su įtariamais pagrindinių teisių pažeidimais, ataskaitą (FSWG ataskaita);

H.  kadangi Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) 2021 m. vasario 15 d. baigė dalį savo tyrimų, kuriuose nagrinėtas pranešimų apie incidentus, susijusius su pagrindinėmis teisėmis, įskaitant priverstinį grąžinimą, tvarkymas; kadangi OLAF vis dar tiria kai kuriuos įtarimus kitais klausimais; kadangi OLAF ataskaita dėl tyrimų nebuvo pateikta nei Biudžeto kontrolės komiteto, nei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams; kadangi tai trukdo Biudžeto kontrolės komitetui atlikti tikrinimo darbą, atsižvelgiant į didelę šio pranešimo svarbą biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrai;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  pažymi, kad 2020 finansiniais metais vykdant biudžeto stebėseną pasiektas biudžeto įvykdymo lygis buvo 78,42 proc., t. y. 21,42 proc. mažesnis nei 2019 m.; pabrėžia, kad įsipareigota skirti 360 mln. EUR iš 364 mln. EUR biudžeto; pažymi, kad 95 mln. EUR buvo sugrąžinti į Sąjungos bendrąjį biudžetą; susirūpinęs pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo labai žemas – 43,84 proc., t. y. 25,30 proc. mažesnis, palyginti su 2019 m.;

2.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad, planuodama savo grąžinimo operacijų finansavimą, Agentūra remiasi bendradarbiaujančių šalių pateiktais skaičiavimais ir kad labai svarbu, jog ši informacija būtų išsami ir laiku gaunama; atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad 2020 m. vienu atveju nacionalinė institucija finansavimo užbaigimo etape į susitarimą dėl dotacijos įtraukė dvi anksčiau nepaskelbtas grąžinimo operacijas, kurių bendra vertė – 355 000 EUR, dėl kurių Agentūros biudžete staiga susidarė biudžeto deficitas ir dėl to Agentūra buvo priversta prisiimti ex post biudžetinį įsipareigojimą, pažeisdama Agentūros finansinį reglamentą; pripažįsta Agentūros priklausomybę nuo bendradarbiaujančių valstybių ir ragina Agentūrą griežčiau nustatyti standartus, susijusius su operacijų – įskaitant grąžinimo operacijas – finansinio planavimo informacijos išsamumu ir gavimo savalaikiškumu, ir užtikrinti tokių standartų laikymąsi; primena, kad visais atvejais turi būti laikomasi ir paisoma Agentūros finansinio reglamento taisyklių ir principų;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūra pradėjo modernizuoti FRONTEX paraiškų dėl grąžinimo (FAR) ir Integruoto grąžinimo valdymo programos (IRMA) sistemas, kad būtų sukurta sąveiki su veikla susijusių išlaidų sistema ir būtų užtikrintas patikimas dotacijų finansinis valdymas; pabrėžia, kad valstybės narės privalės įtraukti veiklos ir finansinius duomenis apie vykdomą veiklą; ragina Komisiją stiprinti Agentūros ir valstybių narių santykius ir užtikrinti valstybėms narėms privalomas finansinės ir operatyvinės apsaugos ir stebėsenos taisykles;

4.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Šengeno asocijuotųjų šalių įnašas, kuris sudarė 6,91 proc. Agentūros pradinio biudžeto, nors turėjo sudaryti 7,43 proc., yra per mažas, nors Sąjungos įnašas nėra nepagrįstai didelis, nes jis įtraukiamas į biudžetą neatsižvelgiant į Šengeno asocijuotųjų šalių dalyvavimą; pritaria Audito Rūmų pastabai, kad tai rodo, jog Komisija Sąjungos įstaigoms turi teikti papildomas gaires dėl to, kaip nuosekliai apskaičiuoti Sąjungai nepriklausančių šalių įnašus;

5.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad 2020 metais pandemija paveikė Agentūros operacijas ir biudžeto vykdymą ir Agentūra, priimdama du taisomuosius biudžetus, sumažino savo pradinį biudžetą 95 000 000 EUR; pažymi, kad preliminarus 18 100 000 EUR biudžetinis įsipareigojimas, skirtas pasirengimui dislokuoti personalą vietoje 2021 m., buvo perkeltas Agentūrai neprisiėmus teisinių įsipareigojimų per Agentūros finansinio reglamento 75 straipsnyje nustatytą terminą; pažymi, kad Agentūra pritaria pastabai, sykiu rengdama taisomąsias priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią tokiems atvejams ateityje – ji turi patikrinti susijusių teisinių įsipareigojimų perkėlimo į kitą laikotarpį lenteles; pažymi, kad Agentūra paskelbė administracinį pranešimą su gairėmis dėl metinio periodiškumo principo, kuriame išsamiai paaiškinamos perkėlimo į kitą laikotarpį taisyklės;

6.  pažymi, kad priėmus Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2020 Sąjungos finansavimas Agentūrai padidėjo 10 mln. EUR; apgailestauja dėl to, kad ši suma nebuvo matoma Agentūros biudžeto vykdymo ataskaitose; pritaria Audito Rūmų nuomonei, kad dėl to mažėja skaidrumas, nes sunkiau matyti, kiek Sąjungos lėšų Agentūra galėjo gauti 2020 m. ir kaip laikui bėgant ši suma keitėsi; pabrėžia, kad skaidrumo užtikrinimas turi išlikti prioritetu;

7.  primena Audito Rūmų išvadą, kad Agentūros veiklos ataskaitose nesuteikiama reikiama informacija sprendimus priimantiems asmenims, nes jose trūksta informacijos apie faktines išlaidas ir veiklos rezultatus; pakartoja savo prašymą Audito Rūmams įvertinti Agentūros pažangą įgyvendinant 1–4 rekomendacijas; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie siūlymo susisiekti su Audito Rūmais ir Komisija, siekiant išspręsti patvirtinamųjų dokumentų trūkumo problemą, rezultatus;

Veikla

8.  pažymi, kad Agentūra naudoja tam tikras priemones kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (PVRR) tam, kad įvertintų savo veiklos rezultatus, kuriuos patvirtino Agentūros valdančioji taryba ir kurie nustatyti 2020–2022 m. bendrajame programavimo dokumente; ypač atkreipia dėmesį į pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su laisvų darbo vietų lygiu, žmogiškųjų išteklių rezervo prieinamumu ir tinkamumu, Agentūros misijos techninės įrangos prieinamumu ir neteisėto sienos kirtimo atvejų nustatymu;

9.  pažymi, kad Agentūra įgyvendino dvi skubios pasienio pagalbos priemones prie Graikijos išorės sausumos ir jūrų sienos su Turkija, todėl turėjo dislokuoti techninę įrangą iš greitojo reagavimo įrangos ir techninės įrangos rezervų, taip pat žmogiškuosius išteklius;

10.  pažymi, kad Agentūros stebėjimo orlaivių tarnybos 2020 m. iš viso atliko 1 068 misijas, iš kurių 1 030 buvo stebėjimo skrydžiai, o 38 – su žvejybos kontrole susiję skrydžiai; palankiai vertina tai, kad pastaraisiais metais padaugėjo stebėjimo orlaivių paslaugų – 2017 m. įvykdytos 177 misijos, o 2020 m. – 1068;

11.  pažymi, kad per operacijas jūroje naudojami Agentūros laivai per patruliavimo veiklos laikotarpį padėjo išgelbėti daugiau kaip 3 408 migrantus, taip pat buvo nustatyta 790 tarpininkų, keturi prekiautojai žmonėmis ir daug kitų įvairių rūšių tarpvalstybinių nusikaltimų, tokių kaip prekyba neteisėtomis prekėmis ir medžiagomis (1 463 litrai alkoholio, 4 013 šaudmenų vienetų, apytiksliai 361 kilogramų kokaino, daugiau kaip 144 tonos hašišo ir marihuanos ir 40 kilogramų heroino);

12.  pažymi, kad, nepaisant COVID-19 pandemijos apribojimų, Agentūros grąžinimo operacijos buvo tęsiamos – 21 valstybė narė jose dalyvavo kaip grąžinimo operacijų, vykdomų Agentūros koordinuojamais ir bendrai finansuojamais užsakomaisiais skrydžiais, organizatorė arba dalyvė – iš viso į 28 trečiąsias šalis, į kurias grąžinama, perduoti 7 952 asmenys, o tai yra gerokai mažiau nei 2019 m.; pažymi, kad savanoriškas grįžimas sudarė 18 proc. visų remiamų skrydžių; pažymi, kad 26 valstybės narės, padedant Agentūrai, vykdė grąžinimo reguliariaisiais skrydžiais operacijas ir į 83 šalis, grąžino 3 981 trečiosios šalies pilietį, įskaitant 2 173 (55 proc.) be palydos išsiųstus asmenis ir 1 532 (38 proc.) savanoriškai grįžusius asmenis;

13.  pažymi, kad 2020 m. su COVID-19 susijusios priemonės apėmė sienų uždarymą ir oro eismo sustabdymą, o tai turėjo įtakos visai Agentūros koordinuojamai operatyvinei veiklai; pažymi, kad 2020 m. labai sumažėjo grąžinimo operacijų skaičius; ragina Komisiją, glaudžiai bendradarbiaujant su Agentūra, parengti ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, kuriame būtų nustatytos tam tikros saugos priemonės, kuriomis būtų užtikrintas saugus grąžinimo operacijų tęstinumas;

14.  pažymi, kad COVID-19 pandemijos metu nustatyti apribojimai trukdė Agentūros pagrindinių teisių pareigūno veiklai ir dėl bendrų kelionių apribojimų ir Sąjungos sienų uždarymo ypač nukentėjo jo vykdoma Agentūros operacijų vykdymo teritorijų stebėsenos vietoje funkcija; pažymi, kad stebėsena buvo vykdoma tik palaikant ryšius su Agentūros operatyvinio reagavimo padaliniu ir informuotumo apie padėtį bei stebėsenos skyriumi, susipažįstant su dislokuotiems pareigūnams teikiamais informaciniais pranešimais ir gaunamomis ataskaitomis, renkant informaciją iš žiniasklaidos priemonių, bendradarbiaujant su konsultaciniu forumu ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis; pažymi, kad pagrindinių teisių pareigūnas oficialiai užregistravo dešimt pranešimų apie rimtus incidentus, paskelbė tris galutines pagrindinių teisių pareigūno ataskaitas, parengtas užbaigiant nagrinėti pranešimus apie rimtus incidentus, o dar trys laikomos baigtomis laukiant, kol pagrindinių teisių pareigūno ataskaitos bus paskelbtos; pažymi, kad atitinkami pranešimai apie rimtus incidentus yra susiję su įtariamais pagrindinių teisių pažeidimais vykdant operatyvinę veiklą, įskaitant grąžinimo operacijas, kurias koordinuoja Agentūra (t. y., jie susiję su valstybių narių ir Agentūros darbuotojais);

Pagrindinės teisės ir tolesni veiksmai, susiję su 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ciklu

15.  primena, kad Parlamentas savo 2021 m. spalio 21 d. rezoliucijoje su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį(2), paragino biudžeto valdymo instituciją dalį Agentūros 2022 m. biudžeto įtraukti į rezervą, kurį būtų galima panaudoti įvykdžius septynias sąlygas; apgailestauja, kad po derybų dėl 2022 m. biudžeto šis rezervas nebuvo panaudotas; pakartoja, kad Agentūros 2019 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinime aiškiai nurodyta, kad šių sąlygų nesilaikymas padidina riziką, kad bus atsisakyta patvirtinti 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymą; pabrėžia, kad vykdant 2020 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą reikia įvertinti Agentūros veiklą, susijusią su kiekviena 2019 m. sąlyga, siekiant užtikrinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo nuoseklumą įvairiais metais ir kaip priemonę įvertinti Agentūros veiklos rezultatus, be kita ko, teisinės atitikties požiūriu; atsižvelgdamas į tai, atkreipia dėmesį į naujausią informaciją, kurią Komisija pateikė savo 2022 m. kovo 24 d. laiške Biudžeto kontrolės komitetui, ir į Agentūros tą pačią dieną pateiktą 2021 m. spalio 21 d. Parlamento rezoliucijoje nustatytų sąlygų įgyvendinimo padėtį;

16.  pažymi, kad, kalbant apie septynias sąlygas, kurias Parlamentas nustatė savo 2021 m. spalio 21 d. rezoliucijoje, Komisija vertina, kad Agentūra per pastaruosius 1,5 metų padarė didelę pažangą, tačiau dar reikia nuveikti daugiau; dėl kiekvienos iš septynių sąlygų pateikia tokius svarstymus:

   a) yra nusivylęs, kad Agentūra vis dar negali įvykdyti Reglamento (ES) 2019/1896 reikalavimo iki 2020 m. gruodžio mėn. įdarbinti bent 40 pagrindinių teisių stebėtojų; apgailestaudamas pažymi, kad iki šiol pareigas pradėjo eiti tik 20 darbuotojų, iš kurių 5 AD ir 15 AST, taigi labai vėluojama įvykdyti pirmąją sąlygą, nustatytą 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo dokumente; pažymi, kad šis procesas yra kontroliuojamas pagrindinių teisių pareigūno ir vykdomas nepriklausomai nuo vykdomojo direktoriaus biuro; pažymi, kad 2022 m. vasario mėn. pabaigoje pagrindinių teisių pareigūnas užbaigė antrosios 20 pagrindinių teisių stebėtojų grupės įdarbinimo procedūrą AD pareigų grupėje, tačiau iki šiol jie dar nėra pradėję eiti pareigų; apgailestaudamas pažymi, kad 8 iš šių 20 papildomų pagrindinių teisių stebėtojų jau buvo įdarbinti AST pareigų grupėje, todėl turi būti paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas; palankiai vertina Agentūros ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros bendradarbiavimą siekiant užbaigti likusių pagrindinių teisių stebėtojų įdarbinimo procesą;
   b) pažymi, kad visi trys vykdomojo direktoriaus pavaduotojai buvo įdarbinti ir prisijungė prie Agentūros;
   c) pažymi, kad 2022 m. vasario 25 d. vykdomasis direktorius pasirašė standartinę veiklos procedūrą dėl Agentūros veiklos finansavimo atšaukimo, sustabdymo, nutraukimo ar veiklos nepradėjimo mechanizmo; pažymi, kad pagal Reglamento (ES) 2019/1896 46 straipsnį reikalaujama, kad agentūrų vykdomasis direktorius sustabdytų veiklą, ją nutrauktų arba jos nepradėtų, kai kyla rizika, kad bus pažeistos pagrindinės teisės; atsižvelgdamas į tai, susirūpinęs pažymi, kad Agentūra išsamiai neįvertino savo veiklos Graikijoje, nors iš valstybių narių institucijų, Europos Tarybos ir JT ataskaitų matyti, kad Agentūra atliko bendras sienų stebėjimo operacijas vietose, kuriose tuo metu buvo pažeidinėjamos pagrindinės teisės; pabrėžia, kad šios dalies g punkte nurodyta sąlyga (dėl operacijų Vengrijoje sustabdymo) yra svarbi tinkamo Reglamento (ES) 2019/1896 46 straipsnio įgyvendinimo dalis, kaip suformuluota toje sąlygoje;
   d) pažymi, kad 2021 m. balandžio mėn. vykdomasis direktorius pasirašė persvarstytą standartinę veiklos procedūrą dėl pranešimų apie rimtus incidentus mechanizmo, kuriuo apibrėžiamas pagrindinių teisių pareigūno vaidmuo šiame procese; pažymi, kad vykdomasis direktorius ir pagrindinių teisių pareigūnas pateikė praktinio šios procedūros įgyvendinimo ataskaitą, kurioje padaryta išvada, kad procedūrą reikia dar kartą peržiūrėti; be to, pabrėžia, kad nors pagal pranešimų apie rimtus incidentus mechanizmą automatiškai tyrimas nepradedamas, tačiau padėtis yra stebima ir pagrindinių teisių pareigūnui sudaromos sąlygos imtis vadovaujančio vaidmens; pažymi, kad Agentūra su valstybėmis narėmis dar nenustatė terminų, kada jos turi atsakyti į pranešimą dėl rimto incidento;
   e) Agentūra priėmė specialias taisykles, kad užtikrintų pagrindinių teisių pareigūno nepriklausomumą, įdarbino ir priėmė naują pagrindinių teisių pareigūną ir jo pavaduotoją; pažymi, kad Agentūra parengė pagrindinių teisių strategiją ir veiksmų planą, patvirtino specializuotą pagrindinių teisių stebėtojų mokymo apie pagrindines teises programą ir peržiūrėjo savo skundų nagrinėjimo mechanizmą;
   f) pažymi, kad Agentūra baigė įgyvendinti kompetencijų valdymo projektą ir patvirtino pridėtinę vertę kuriančią žinių valdymo ir būtinų turėti žinių politiką, kuri šiuo metu atnaujinama įtraukiant naujus patobulinimus, tuo tarpu informuotumo apie padėtį ir stebėsenos skyriaus pertvarkos programa vis dar įgyvendinama ir tebevyksta žmogiškųjų išteklių pajėgumų vertinimas; pažymi, kad Agentūra, siekdama atlikti oficialią Agentūros darbuotojų poreikių analizę, visų pirma rizikos analizės ir pažeidžiamumo vertinimo srityse, atidėjo 5-osios rekomendacijos įgyvendinimo terminą iki 2022 m. birželio 30 d., o tuo metu jau bus pasibaigęs Audito Rūmų specialiojoje ataskaitoje nustatytas įgyvendinimo laikotarpis;
   g) pažymi, kad Agentūra toliau veikia Vengrijoje, nors Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) Komisijos inicijuotoje byloje padarė išvadą, kad Vengrijos veikla nesuderinama su Direktyva 2008/115/EB(3) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija; pažymi, kad Agentūra teikia operatyvinę pagalbą vykdant šias grąžinimo operacijas; pažymi, kad buvo įdiegtos papildomos apsaugos priemonės ir visi Vengrijos prašymai suteikti paramą vertinami kiekvienu konkrečiu atveju; pažymi, kad FSWG paragino Agentūrą sustabdyti su parama susijusią veiklą Vengrijoje; pabrėžia, kad Teisingumo Teismo sprendime pateikiamos aiškios gairės vykdomajam direktoriui, kaip įgyvendinti Reglamento (ES) 2019/1896 46 straipsnį ir sustabdyti veiklą Vengrijoje.

daro išvadą, kad Agentūra tik iš dalies įvykdė 2021 m. spalio 21 d. Parlamento rezoliucijoje nustatytas sąlygas; ragina Agentūrą pateikti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai išsamų veiksmų planą, kaip ji ketina išspręsti likusius susirūpinimą keliančius klausimus, taip pat aiškų ir išsamų šių veiksmų tvarkaraštį; be to, primygtinai ragina Agentūrą skubiai imtis visų būtinų priemonių, pasiūlytų OLAF tyrime, laikantis galiojančių teisės aktų, ir nedelsiant informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių procedūrų apimtį ir tvarkaraštį; pabrėžia, kad Agentūros atsakas yra esminis elementas, kurį reikia įvertinti vykdant 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą;

17.  primena Agentūros 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitos išvadas dėl Audito Rūmų specialiosios ataskaitos Nr. 8/2021 ir joje nustatytų veiklos trūkumų įvairovę; primena Audito Rūmų ataskaitoje pateiktą išvadą, kad Agentūra dar nesiėmė pakankamų priemonių, kad pritaikytų savo organizacinę struktūrą ir galėtų visapusiškai įgyvendinti savo įgaliojimus pagal Reglamentą (ES) 2016/1624(4), ir kad Audito Rūmai atkreipė dėmesį į didelę riziką, susijusią su Agentūros įgaliojimais pagal Reglamentą (ES) 2019/1896; primena, kad Audito Rūmai pateikė Agentūrai ir Komisijai penkias rekomendacijas, nurodydami įgyvendinimo terminus iki 2021 m. pabaigos (5-oji rekomendacija), 2022 m. vidurio (1-oji rekomendacija) ir 2022 m. pabaigos (2-oji, 3-ioji ir 4-oji rekomendacijos); pažymi, kad rekomendacijos skirtos Agentūrai ir Komisijai ir kad jas įgyvendinant taip pat dalyvauja valstybės narės; pabrėžia, kad biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai svarbu tinkamai įgyvendinti Audito Rūmų pateiktas rekomendacijas; primena, kad 5-oji rekomendacija įtraukta į Agentūros 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje suformuluotas sąlygas ir vis dar nėra iki galo įgyvendinta, o kitos rekomendacijos dar nepradėtos įgyvendinti; prašo Audito Rūmų, praėjus Agentūrai pateiktoje Audito Rūmų metinėje ataskaitoje nustatytiems 1–4 rekomendacijų terminams (2022 m. pabaigoje), atlikti vertinimą siekiant įvertinti, ar Agentūra deramai ir laiku įgyvendino Audito Rūmų rekomendacijas, ir jei taip – kokiu mastu ir būdu ji tai padarė; ragina Agentūrą ir Komisiją nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie rekomendacijų įgyvendinimą ir išreiškia savo įsipareigojimą į tai atsižvelgti būsimuose pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo;

18.  apgailestaudamas pažymi, kad 2020 m. spalio mėn. atlikus žurnalistinius tyrimus Agentūrai buvo pateikti keli įtarimai dėl jos galimo bendrininkavimo vykdant neteisėtus migrantų priverstinius grąžinimius į Viduržemio jūrą; pažymi, kad šie įtarimai buvo pagrįsti vaizdo įrašais apie tai, kad tokiuose veiksmuose galėjo būti panaudoti Agentūros ištekliai; primena, kad remdamasis šiais įtarimais Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas atliko savo FSWG tyrimą; primena FSWG ataskaitos išvadas, kurios buvo išsamiai aptartos Agentūros 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimo ataskaitoje; atsižvelgdamas į tai primena, kad FSWG padarė išvadą, jog Agentūra nerado įtikinamų įrodymų, kad Agentūra tiesiogiai vykdo priverstinį grąžinimą ir (arba) kolektyvinį išsiuntimą rimtų incidentų atvejais, kuriuos galėtų išnagrinėti FSWG; pažymi, jog FSWG taip pat padarė išvadą, kad Agentūra turėjo įrodymų, pagrindžiančių įtarimus dėl pagrindinių teisių pažeidimų valstybėse narėse, su kuriomis ji vykdė bendrą operaciją, tačiau jai nepavyko skubiai, budriai ir veiksmingai imtis priemonių ir tolesnių veiksmų dėl šių pažeidimų, tad FRONTEX neužkirto kelio šiems pažeidimams ir nesumažino pagrindinių teisių pažeidimų rizikos ateityje; primena, kad FSWG ataskaitoje pateiktos rekomendacijos Agentūrai, Komisijai ir Tarybai dėl klausimų, susijusių su pagrindinių teisių paisymu Agentūros veikloje ir su valdymu, priežiūra, ataskaitų teikimo procedūromis ir skundų nagrinėjimu; pažymi, kad šios rekomendacijos skirtos Agentūrai, jos valdančiajai tarybai, Parlamentui, Komisijai ir Tarybai; pažymi, kad Agentūros vykdomasis direktorius kiekviename valdančiosios tarybos posėdyje praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant FSWG rekomendacijas dėl pagrindinių teisių ir teisinių operacijų aspektų, taip pat Europos ombudsmeno ir Audito Rūmų rekomendacijas; pažymi, kad rekomendacijų įgyvendinimo terminai nenustatyti, ir ragina Agentūrą biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai suteikti aiškumo dėl rekomendacijose numatytų tolesnių veiksmų; ragina FSWG atlikti tolesnį tyrimą dėl FSWG ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir perduoti išvadas biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai, kad jos atsispindėtų Agentūros biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje;

19.  ragina vykdomąjį direktorių sustiprinti santykius su pagrindinių teisių pareigūnu ir konsultaciniu forumu nuosekliai atsižvelgiant į jų rekomendacijas, užtikrinant, kad prieš operacijas būtų tinkamai konsultuojamasi su pagrindinių teisių pareigūnu, taip pat laiku imantis veiksmų dėl FSWG rekomendacijų, ir pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie padarytą pažangą;

20.  pažymi, kad Agentūros pagrindinių teisių pareigūnas oficialiai užregistravo dešimt pranešimų apie rimtus incidentus, paskelbė tris galutines pagrindinių teisių pareigūno ataskaitas, parengtas užbaigiant nagrinėti pranešimus apie rimtus incidentus, o dar trys laikomos baigtomis laukiant, kol pagrindinių teisių pareigūno ataskaitos bus paskelbtos; pažymi, kad atitinkami pranešimai apie rimtus incidentus yra susiję su įtariamais pagrindinių teisių pažeidimais vykdant operatyvinę veiklą, įskaitant grąžinimo operacijas, kurias koordinuoja Agentūra (t. y., jie susiję su valstybių narių ir Agentūros darbuotojais); pabrėžia, jog FSWG yra susirūpinusi dėl nepakankamo vykdomojo direktoriaus bendradarbiavimo siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi kai kurių Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų reglamento nuostatų, visų pirma susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

21.  primena, kad visos Agentūros operacijos ir veikla turi būti vykdomos visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2019/1896, taip pat ES pareigūnų tarnybos nuostatų ir Agentūros finansinio reglamento;

Personalo politika

22.  apgailestauja, kad 2020 m. gruodžio 31 d. etatų planas buvo įgyvendintas 63,01 proc.: į 1 050 pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų laikinųjų darbuotojų etatų paskirti 662 laikinieji darbuotojai (palyginti su 2019 m. patvirtintais 484 etatais); pažymi, kad Agentūroje dar dirbo 387 sutartininkai ir 185 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (2020 m. patvirtinta 730 sutartininkų etatų ir 220 deleguotųjų nacionalinių ekspertų etatų);

23.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į 2020 m. lyčių pusiausvyros padėtį vyresniosios vadovybės lygmeniu – 15 vyrų (75 proc.) ir 5 moterys (25 proc.), valdančiosios tarybos lygmeniu – 50 vyrų (83,3 proc.) ir 10 moterų (16,7 proc.) ir bendrai Agentūroje – 870 vyrų (70,5 proc.) ir 364 moterys (29,5 proc.); ragina Agentūrą pagerinti savo aukščiausiosios vadovybės ir darbuotojų lyčių pusiausvyrą ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie padarytą pažangą; dar kartą ragina Komisiją ir valstybes nares atsižvelgti į tai, kad skiriant savo atstovus į Agentūros valdančiąją tarybą, svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

24.  primena, kad OLAF 2019 m. pradėjo tyrimą dėl įtarimų, kad Agentūros darbuotojai priekabiavo prie migrantų, netinkamai su jais elgėsi ir vykdė priverstinius grąžinimus, nurodydama pažeidimus; pažymi, kad 2022 m. vasario 15 d. OLAF užbaigė pirmąją savo tyrimo dėl su pagrindinėmis teisėmis susijusių incidentų nagrinėjimo dalį pateikdama drausminę rekomendaciją ir kad 2022 m. vasario 28 d. jo rezultatai buvo iš dalies pristatyti Parlamento Biudžeto kontrolės komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nariams; vis dėlto pažymi, kad ataskaita dar nebuvo pateikta raštu Parlamento nariams ir kad nebuvo pateikta kitų rašytinių įrodymų apie tyrimo rezultatus; susirūpinęs pažymi, kad šis tyrimas susijęs su įtarimais dėl profesinių pareigų vykdymo ir galiojančių taisyklių nesilaikymo ir kad ataskaita nusiųsta Agentūros valdančiajai tarybai taikant saugios skaityklos procedūrą; ragina OLAF ir Komisiją užtikrinti, kad išsami tyrimo ataskaita būtų kuo greičiau perduota biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui, kartu visapusiškai laikantis Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2223(5), ir visų teisinių reikalavimų, susijusių su neskelbtinų duomenų apsauga ir atitinkamų asmenų teisėmis, pvz., teise susipažinti su informacija apie įtarimus, pasirengti gynybai ir turėti pakankamai laiko reaguoti;

25.  primena, kad būtina užtikrinti visų tyrimo elementų aiškumą; pabrėžia, kad daliniame pristatyme pateiktos išvados kelia didelį susirūpinimą dėl Agentūros 2020 finansinių metų veiklos rezultatų, ir primygtinai ragina valdančiąją tarybą ir Komisiją imtis skubių veiksmų siekiant išspręsti visus iškeltus klausimus, nes Agentūros patikimumas neturi kelti jokių abejonių, kad ji galėtų visapusiškai vykdyti savo užduotis ir prerogatyvas, be kita ko, atsižvelgiant į karą Ukrainoje; mano, kad šiuo metu biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija turi neišsamią informaciją, kad galėtų priimti visapusiškai informacija pagrįstą sprendimą dėl 2020 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo; pakartoja savo raginimą Agentūrai visapusiškai bendradarbiauti su OLAF ir nuolat informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie visus su biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra susijusius pokyčius;

26.  primena Agentūros svarbą ir jos, kaip Sąjungos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, vaidmenį; todėl ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų imantis tolesnių veiksmų po visų OLAF rekomendacijų ir tinkamai į jas atsižvelgti, kad būtų užtikrintas visapusiškas jos veiksmų funkcionalumas, veiksmingumas ir patikimumas, ypač atsižvelgiant į dabartinę padėtį Ukrainoje, kai Sąjungos sienų kontrolė ir tinkamas didėjančių migracijos srautų valdymas tampa itin svarbūs;

27.  remdamasis Agentūros atsakymais į Parlamento raštu pateiktus klausimus susirūpinęs pažymi, kad 2020 metais Agentūros kompetentingiems subjektams iš viso pranešta apie 17 priekabiavimo atvejų; ragina Agentūrą atidžiai įvertinti kiekvieną atvejį, laikantis visiško psichologinio, seksualinio ar bet kokio kito pobūdžio priekabiavimo netoleravimo požiūrio, ir skubiai patraukti atsakomybėn už šiuos nusižengimus atsakingus asmenis; palankiai vertina konfidencialių patarėjų mokymus ir veiksmus, kurių imtasi siekiant didinti darbuotojų informuotumą ir informuoti darbuotojus apie konfidencialius patarėjus; palankiai vertina internetines informuotumo didinimo sesijas, skirtas vykdomiesiems, vyresniesiems ir vidurinės grandies vadovams bei komandų vadovams ir tai, kad tokiose sesijose dalyvavusiems darbuotojams buvo surengtos specialios informuotumo didinimo sesijos; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių atvejų tyrimo rezultatus;

Viešieji pirkimai

28.  pažymi, kad 2020 m. Agentūra pradėjo 23 atvirus konkursus, juos vykdant pasirašytos penkios sutartys, kurių bendra vertė – 9 309 000,00 EUR, o 18 iš jų vis dar tebevykdomi, jų bendra vertė – 153 294 000,00 EUR; taip pat pažymi, kad Agentūra pradėjo procedūras dėl 30 mažos ir vidutinės vertės sutarčių (dėl jų derėtasi atitinkamai su trimis ir penkiais kandidatais), jų bendra vertė – 2 764 706,46 EUR, ir vykdant šias 30 procedūrų 2020 m. pasirašyta 21 sutartis, kurių bendra vertė – 1 992 904,00 EUR, o devynios iš jų vis dar vykdomos, jų bendra vertė – 771 802,46 EUR; taip pat pažymi, kad 2020 m. Agentūra vykdė procedūras dėl 213 labai mažos vertės sutarčių (dėl jų derėtasi su vienu kandidatu), kurių bendra vertė – 1 347 649,76 EUR; galiausiai pažymi, kad 2020 m. vykdytos 776 procedūros pagal esamas preliminariąsias sutartis, kurių bendra vertė – 91 451 075,83 EUR, ir 696 procedūros buvo baigtos pasirašant konkrečias sutartis arba užsakymus, kurių bendra vertė – 80 895 932,89 EUR, o 80 iš jų vis dar vykdomos, jų bendra vertė – 10 555 142,94 EUR;

29.  pažymi, kad Agentūra vadovavo tarpinstituciniam asmeninių apsaugos priemonių pirkimo konkursui, kuriame dalyvavo apie 50 kitų Sąjungos institucijų, agentūrų ir įstaigų ir kurio bendra vertė – 60 580 000,00 EUR;

30.  palankiai vertina tai, kad Agentūra nustatė žaliųjų viešųjų pirkimų gaires, skirtas valymo ir valgyklų paslaugoms ir baldų pristatymui; ragina Agentūrą įvertinti žaliųjų viešųjų pirkimų patirtį ir ja dalytis su ES agentūrų tinklu, ir prireikus išplėsti žaliųjų viešųjų pirkimų taikymo sritį Agentūroje;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

31.  apgailestauja, kad Agentūros interneto svetainėje skelbiami ne visų valdančiosios tarybos narių gyvenimo aprašymai ir interesų deklaracijos; ragina Agentūrą, siekiant didinti skaidrumą, paskelbti minėtus gyvenimo aprašymus ir interesų deklaracijas ir informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie priemones, kurių buvo imtasi šioje srityje;

32.  primena biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos susirūpinimą dėl skaidrumo ir interesų atstovavimo Agentūroje, išreikštą vykdant 2019 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimą; atkreipia dėmesį į tai, kad sukurtas ir pradėtas naudoti Agentūros skaidrumo registras; ragina Agentūrą laikytis aukščiausių skaidrumo standartų ir nuolat atnaujinti šį skaidrumo registrą; pažymi, kad Agentūra įgyvendino naują skaidrumo didinimo procesą; pažymi, kad visi pramonės atstovų posėdžiai (angl. i. days) buvo organizuojami internetu, juose dalyvavo 430 Agentūros, valstybių narių ir Sąjungos partnerių, taip pat tarptautinių organizacijų atstovų ir per juos 50 įmonių pristatė daugiau kaip 60 sprendimų; pažymi, kad Agentūra, be pramonės atstovų posėdžių, surengė internetinį technologinių sprendimų demonstravimą, sykiu organizavo Tarptautinę konferenciją dėl biometrinių duomenų naudojimo prie sienų, per kurią daugiau kaip 470 konferencijos dalyvių pristatyta daugiau kaip 100 sprendimų ir surengti 23 sektoriaus atstovų pristatymai; pažymi, kad vis dėlto atrodo, jog labai nedaug posėdžių buvo užregistruoti naujai sukurtame skaidrumo registre; ragina Agentūrą 2020 m. pranešti biudžetą tvirtinančiai institucijai, su kokiais privačiais subjektais ji susitiko per savo kas dvejus metus rengiamas pramonės dienas 2020 m.; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

33.  pabrėžia, kad Europos ombudsmenas paragino Agentūrą „užtikrinti iniciatyvesnį požiūrį į skaidrumą“; primena FSWG raginimą Agentūrai toliau didinti savo skaidrumą – veikti vadovaujantis portalo „AsktheEU“ praktika ir nenaudoti išlygos dėl autorių teisių ir kad pranešimai apie pavojingą incidentą, ataskaitos dėl jėgos naudojimo ir atskiri skundai turėtų būti laikomi riboto naudojimo dokumentais tik tada, kai tai būtina ir įvertinus kiekvieną konkretų atvejį;

34.  pabrėžia, kad Agentūra turi sąžiningai bendradarbiauti su visais savo vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2019/1896 11 straipsnyje;

35.  atkreipia dėmesį į naujausius žiniasklaidos pranešimus, kad Agentūra išleido 8 500 EUR, kad galėtų privačiu lėktuvu nuskraidinti savo vykdomąjį direktorių į 2020 m. kovo 4 d. Briuselyje vykstantį posėdį, nors apie Briuselio posėdį buvo pranešta prieš dieną ir tą pačią dieną buvo galimas komercinis skrydis; pabrėžia, kad tai prieštarauja atsakingo elgesio su mokesčių mokėtojų pinigais principui, ir primygtinai ragina vykdomąjį direktorių pakeisti savo požiūrį šiuo klausimu;

Vidaus kontrolė

36.  atkreipia dėmesį į Agentūros 2020 m. atliktą vidaus kontrolės sistemos vertinimą, kuriame daroma išvada, kad nors sistema apskritai laikoma veiksminga, jai reikia tam tikrų patobulinimų; pažymi, kad tai visų pirma susiję su vidaus kontrolės principais: 10-uoju (kontrolės veikla), 15-uoju (bendravimas su išorės šalimis klausimais, susijusiais su vidaus kontrole) ir 16-uoju (metinis ir nuolatinis vidaus kontrolės sistemos vertinimas); ragina Agentūrą, atliekant metinį vidaus kontrolės sistemos vertinimą, taip pat atsižvelgti į Audito Rūmų pastabas; pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą nustatytiems trūkumams pašalinti ir kad ji yra įsipareigojusi greitai įgyvendinti veiksmus; ragina Agentūrą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie daromą pažangą;

37.  atkreipia dėmesį į Agentūros tebevykdomus veiksmus, susijusius su Audito Rūmų pastabomis; pažymi, kad Agentūra parengė veiksmų planą Audito Rūmų nustatytiems trūkumams pašalinti; ragina Agentūrą tęsti taisomuosius veiksmus, be kita ko, laikantis savo vidaus kontrolės standartų priimti ir įgyvendinti jautrių pareigybių politiką, parengti veiklos tęstinumo planą ir jam gauti valdančiosios tarybos pritarimą, spręsti dvigubo finansavimo iš Vidaus saugumo fondo rizikos klausimą ir mažinti aukštą perkėlimų į kitą laikotarpį lygį; tačiau ragina Agentūrą dėti daugiau pastangų, kad būtų pasiektas reikiamas užimtumo rodiklis, nustatytas personalo etatų plane; palankiai vertina taisomuosius veiksmus, kurių Agentūra ėmėsi siekdama išspręsti kompensacijų bendradarbiaujančioms šalims išmokėjimo be būtinų patvirtinamųjų dokumentų problemą; ragina Agentūrą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šiuo klausimu padarytą pažangą;

38.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų pastabą, kad Agentūra centriniame išimčių registre neužregistravo išimties dokumento; ragina Agentūrą išlaikyti aukštus skaidrumo standartus ir laiku bei išsamiai registruoti išimtis ir reikalavimų nesilaikymo atvejus bei su jais susijusius dokumentus;

39.  atkreipia dėmesį į Audito Rūmų nustatytą faktą, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. Agentūra paprašė Komisijos leidimo nuolatinės komandos 100 AST lygio pareigybių pakeisti į aukštesnio lygio pareigybes (AD 7 arba aukštesnės kategorijos), kad būtų galima vykdyti naujas užduotis pagal naujus įgaliojimus; susirūpinęs pažymi, kad Agentūra, laukdama Komisijos atsakymo, 2020 m. rugsėjo 9 d. išsiuntė 47 pasiūlymus kandidatams į aukštesnio lygio pareigybes, o Komisija informavo Agentūrą, kad ji neturi teisinių įgaliojimų paaukštinti pareigybes, todėl Agentūra nedelsdama atsiėmė 47 darbo pasiūlymus; pabrėžia, kad prieš pradėdama veikti Agentūra turėjo gauti Komisijos teisinį patikinimą – taip būtų buvę išvengta nereikalingų nemalonumų dėl darbo pasiūlymų atsiėmimo; primena, kad tai sukėlė Agentūrai nereikalingą pavojų pakenkti reputacijai ir bylinėtis; ragina Agentūrą ateityje nesiimti tokių veiksmų neturint teisinio aiškumo, kad tokios situacijos nepasikartotų;

Atsakas į COVID-19 ir veiklos tęstinumas

40.  atkreipia dėmesį į tai, kad Agentūroje įsteigta krizių valdymo grupė, kuri per COVID-19 pandemiją rėmė jos vykdomąjį valdymą, teikdama paramą veiklos tęstinumui, užtikrindama darbuotojų sveikatą, saugą ir gerovę ir kuo labiau mažindama Agentūros operacijų sutrikdymą; pažymi, kad krizių valdymo grupei buvo suteikti įgaliojimai laikinai paskirstyti funkcijas ir darbuotojus iš subjektų visoje Agentūroje, siekiant užtikrinti veiksmingą ir tvarų procesų ir užduočių valdymą;

41.  pažymi, kad Agentūra parengė konkrečias gaires dėl nuotolinio darbo COVID-19 pandemijos metu ir išėjimo iš krizės strategiją; pažymi, kad, siekiant palengvinti nuotolinį darbą ir padėti sukurti tinkamas darbo sąlygas darbuotojams, visam personalui, taip pat išorės darbuotojams veiklos poreikiais pagrįstais atvejais buvo leista pasiimti į namus tam tikrą biuro ir IRT įrangą, kurią jie paprastai naudoja biure, ir tam buvo sukurta vidaus procedūra, užtikrinanti įrangos kontrolę ir tvarkingą paėmimą iš patalpų;

42.  atkreipia dėmesį į Agentūros ataskaitą, kad buvo pradėtas naujas bepopieris darbo srautas finansų ir viešųjų pirkimų procesams vykdyti, įskaitant naujas įgyvendinimo priemones, pvz., vertimą žodžiu internetu; atkreipia dėmesį į Agentūros pastabą, kad pandemijos poveikis kai kuriais atvejais gali būti teigiamas, nes ji paspartino labai reikalingas inovacijas ir supaprastino kai kurias procedūras;

43.  pažymi, kad pandemija padarė didelį poveikį Agentūros mokymo planui, nes valstybės narės ir Šengeno asocijuotosios šalys nustatė kelionių apribojimus, todėl nebuvo prieinami nei instruktoriai, nei mokymo vietos, taip pat buvo apribotos galimybės keliauti į mokymo vietas; atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas užtikrinti veiklos tęstinumą pertvarkant visą mokymo procesą ir pritaikant jį nuotoliniam mokymuisi;

Kitos pastabos

44.  primena, kad 2021 m. birželio 15 d. Europos ombudsmenė padarė išvadą, jog Agentūra vėlavo įgyvendinti svarbius Reglamentu (ES) 2019/1896 padarytus pakeitimus; pažymi, kad Europos ombudsmenė išnagrinėjo 13 bylų, susijusių su Agentūra – šešias bylas dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, šešias bylas dėl žmogiškųjų išteklių valdymo ir vieną bylą, susijusią su pagrindinėmis teisėmis; pažymi, kad šešiais atvejais Ombudsmenė nepateikė rekomendacijų, kad keturios rekomendacijos šiuo metu įgyvendinamos, o trimis atvejais rekomendacijos jau įgyvendintos;

o
o   o

45.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2022 m. gegužės 4 d. rezoliucijoje(6) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

(1) OL C 143, 2020 4 30, p. 6.
(2) Priimti tekstai, P9_TA(2021)0442.
(3) 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98).
(4) 2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1).
(5) 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2223, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu (OL L 437, 2020 12 28, p. 49).
(6) Priimti tekstai, P9_TA(2022)0196.

Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika