Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2146(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0110/2022

Predkladané texty :

A9-0110/2022

Rozpravy :

PV 04/05/2022 - 6
CRE 04/05/2022 - 6

Hlasovanie :

PV 04/05/2022 - 8.31
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P9_TA(2022)0171

Prijaté texty
PDF 201kWORD 61k
Streda, 4. mája 2022 - Štrasburg
Absolutórium za rok 2020: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
P9_TA(2022)0171A9-0110/2022
Rozhodnutie
 Rozhodnutie
 Uznesenie

1. Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (2021/2146(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020 spolu s odpoveďami agentúr(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2020 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. februára 2022 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2020 (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624(4), a najmä na jeho článok 116,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(5), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0110/2022),

1.  odkladá svoje rozhodnutie o udelení absolutória výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2020;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečila ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 439, 29.10.2021, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 439, 29.10.2021, s. 3.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.


2. Rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 o účtovnej závierke Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (2021/2146(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2020 spolu s odpoveďami agentúr(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a správnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2020 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 28. februára 2022 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2020 (06003/2022 – C9‑0101/2022),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(3), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1896 z 13. novembra 2019 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení nariadení (EÚ) č. 1052/2013 a (EÚ) 2016/1624(4), a najmä na jeho článok 116,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/715 z 18. decembra 2018 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome a uvedené v článku 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046(5), a najmä na jeho článok 105,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0110/2022),

1.  odkladá účtovnú závierku Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020;

2.  poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečila jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

(1) Ú. v. EÚ C 439, 29.10.2021, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 439, 29.10.2021, s. 3.
(3) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2019, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 122, 10.5.2019, s. 1.


3. Uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. mája 2022 s poznámkami, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020 (2021/2146(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2020,

–  so zreteľom na článok 100 a prílohu V k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A9-0110/2022),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(1) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2020 na úrovni 364 432 655 EUR, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zvýšenie o 10,40 %; keďže rozpočet agentúry pochádza najmä z rozpočtu Únie;

B.  keďže všetky orgány, úrady a agentúry Únie by mali byť transparentné a v plnej miere by sa mali zodpovedať občanom Únie za využívanie finančných prostriedkov, ktoré im boli zverené;

C.  keďže v nariadení (EÚ) 2019/1896 sa stanovujú požiadavky, ktoré by agentúra mala spĺňať, a to aj v oblastiach, ako je dodržiavanie základných práv;

D.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky agentúry za rozpočtový rok 2020 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) uvádza, že získal primeranú istotu o tom, že ročná účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a správne;

E.  keďže od decembra 2019 agentúra vykonáva nový mandát vyznačujúci sa zásadným rozšírením, ktoré je významné z hľadiska počtu služobných ciest a zamestnancov, čo si vyžaduje primeraný rozpočet;

F.  keďže Dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 8/2021 o podpore na riadenie vonkajších hraníc poskytovanej agentúrou dospel k záveru, že v súvislosti s hlavnými činnosťami agentúry existuje niekoľko nedostatkov, konkrétne monitorovanie situácie, analýza rizík, posúdenie zraniteľnosti, spoločné operácie a rýchle pohraničné zásahy, návratové operácie a odborná príprava agentúry, ako aj nedostatok posúdení potrieb a vplyvu pred exponenciálnym zvýšením výdavkov agentúry;

G.  keďže Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci zriadil pracovnú skupinu pre kontrolu agentúry Frontex (ďalej len „FSWG“), ktorá 14. júla 2021 uverejnila správu o vyšetrovaní agentúry na účely zistenia potrebných skutočností v súvislosti s údajným porušovaním základných práv (ďalej len „správa skupiny FSWG“);

H.  keďže Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „OLAF“) 15. februára 2021 ukončil časť vyšetrovania, ktoré sa týkalo vybavovania správ o incidentoch súvisiacich so základnými právami vrátane vytláčania migrantov; keďže úrad OLAF stále vyšetruje niektoré obvinenia týkajúce sa iných otázok; keďže správa úradu OLAF o vyšetrovaniach nebola postúpená členom Výboru pre kontrolu rozpočtu ani Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; keďže to bráni kontrolnej práci Výboru pre kontrolu rozpočtu vzhľadom na veľký význam uvedenej správy pre postup udelenia absolutória;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  poznamenáva, že úsilie o monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2020 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 78,42 %, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zníženie o 21,42 %; zdôrazňuje, že z rozpočtu vo výške 364 miliónov EUR bolo vyčlenených 360 miliónov EUR; berie na vedomie, že do všeobecného rozpočtu Únie bolo vrátených 95 miliónov EUR; so znepokojením konštatuje, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola veľmi nízka na úrovni 43,84 %, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje zníženie o 25,30 %;

2.  berie na vedomie poznámku Dvora audítorov, že agentúra vychádza pri finančnom plánovaní svojich návratových operácií z odhadov, ktoré jej poskytujú spolupracujúce krajiny, a že úplná a včasná dostupnosť týchto informácií je kľúčová; berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov týkajúcu sa jedného prípadu v roku 2020, keď vnútroštátny orgán zahrnul pri finančnej závierke do dohody o grante dve neohlásené návratové operácie v celkovej výške 355 000 EUR, čo viedlo k náhlemu rozpočtovému deficitu agentúry, v dôsledku čoho bola agentúra nútená prijať rozpočtový záväzok ex post, čo je v rozpore s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry; uznáva závislosť agentúry od spolupracujúcich krajín a vyzýva ju, aby bola prísnejšia pri stanovovaní a presadzovaní noriem týkajúcich sa úplnosti a včasnosti prijímania informácií o finančnom plánovaní operácií vrátane návratových operácií; pripomína, že pravidlá a zásady nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry sa musia dodržiavať a rešpektovať vo všetkých situáciách;

3.  vyzdvihuje skutočnosť, že agentúra začala modernizovať systémy FAR (žiadosti agentúry Frontex o návrat) a IRMA (aplikácia na riadenie neregulárnej migrácie) s cieľom prijať opatrenia na vytvorenie interoperabilného systému nákladov spojených s činnosťami, aby sa zabezpečilo riadne finančné riadenie grantov; zdôrazňuje, že členské štáty budú povinné vkladať prevádzkové a finančné podrobnosti o vykonávaných činnostiach; vyzýva Komisiu, aby posilnila vzťahy medzi agentúrou a členskými štátmi a členským štátom zabezpečila záväzné pravidlá finančnej a operačnej ochrany a monitorovania;

4.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že príspevok krajín pridružených k schengenskému priestoru je podhodnotený, keďže predstavoval 6,91 % pôvodného rozpočtu agentúry, hoci mal predstavovať 7,43 % bez toho, aby sa nadhodnotil príspevok Únie, pretože tento príspevok je rozpočtovaný bez ohľadu na účasť krajín pridružených k schengenskému priestoru; stotožňuje sa tiež s pripomienkou Dvora audítorov, že to svedčí o potrebe, aby Komisia poskytla orgánom Únie ďalšie usmernenie k tomu, ako konzistentne počítať príspevky krajín mimo Únie;

5.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že pandémia ovplyvnila činnosť a plnenie rozpočtu agentúry v roku 2020, pričom agentúra znížila svoj pôvodný rozpočet o 95 000 000 EUR prostredníctvom dvoch opravných rozpočtov; konštatuje, že predbežný rozpočtový záväzok vo výške 18 100 000 EUR na prípravu nasadenia v teréne v roku 2021 bol prenesený bez toho, aby agentúra v lehote stanovenej v článku 75 svojho nariadenia o rozpočtových pravidlách prijala príslušné právne záväzky; konštatuje, že agentúra berie na vedomie uvedenú pripomienku a zároveň pracuje na nápravných opatreniach s cieľom predísť tomu, aby sa tento problém vyskytol v budúcnosti, čo zahŕňa overenie tabuliek na prenos súvisiacich právnych záväzkov; berie na vedomie, že agentúra vydala administratívne oznámenie s usmerneniami k zásade ročnej platnosti, v ktorom podrobne vysvetlila pravidlá prenosu;

6.  konštatuje, že finančné prostriedky Únie pre agentúru sa zvýšili o 10 miliónov EUR prostredníctvom opravného rozpočtu č. 1/2020; vyjadruje poľutovanie nad tým, že táto suma nebola viditeľná v rozpočtových účtoch agentúry; súhlasí s názorom Dvora audítorov, že sa tým znižuje transparentnosť, pretože je ťažšie zistiť, koľko finančných prostriedkov Únie mala agentúra k dispozícii v roku 2020 a ako sa táto suma menila v čase; zdôrazňuje potrebu zaistiť transparentnosť ako prioritu;

7.  pripomína záver Dvora audítorov o tom, že agentúra v operačných správach neinformuje orgány s rozhodovacími právomocami primerane, pretože v nich chýbajú informácie o skutočných nákladoch a výkonnosti; opätovne žiada Dvor audítorov, aby posúdil pokrok agentúry pri plnení odporúčaní 1 až 4; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o výsledkoch navrhovaných kontaktov s Dvorom audítorov a Komisiou a aby urýchlene vyriešila problém chýbajúcich podporných dokumentov;

Výkonnosť

8.  konštatuje, že agentúra používa určité opatrenia ako kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) na posúdenie výkonnosti svojich činností, ktoré prijala správna rada agentúry a vyplývajú z jednotného programového dokumentu na roky 2020 – 2022; berie na vedomie najmä kľúčové ukazovatele výkonnosti týkajúce sa miery voľných pracovných miest, dostupnosti a primeranosti rezerv ľudských zdrojov, dostupnosti technického vybavenia na plnenie poslania agentúry a odhaľovanie nezákonného prekračovania hraníc;

9.  konštatuje, že agentúra vykonala dva rýchle pohraničné zásahy na vonkajších pozemných a námorných hraniciach Grécka s Tureckom, ktoré si vyžiadali nasadenie technického vybavenia z rezerv vybavenia rýchleho zásahu a technického vybavenia, ako aj ľudských zdrojov;

10.  konštatuje, že služby agentúry vykonávajúce letecký dozor uskutočnili v roku 2020 celkovo 1 068 misií, z toho bolo 1030 letov v rámci leteckého dozoru a 38 sa týkalo kontroly rybolovu; víta skutočnosť, že počet letov v rámci leteckého dozoru sa v uplynulých rokoch zvýšil, keď v roku 2017 prebehlo 177 misií a v roku 2020 ich bolo 1 068;

11.  konštatuje, že plavidlá agentúry používané v námorných operáciách pomohli zachrániť počas hliadkovania viac ako 3 408 migrantov a že hliadkovanie viedlo aj k odhaleniu 790 prevádzačov, štyroch obchodníkov s ľuďmi a celého radu ďalších druhov cezhraničnej trestnej činnosti, ako je pašovanie nezákonného tovaru a látok (1 463 litrov alkoholu, 4 013 kusov streliva, približne 361 kilogramov kokaínu, viac ako 144 ton hašiša a marihuany a 40 kilogramov heroínu);

12.  konštatuje, že napriek tomu, že návratové operácie agentúry boli ovplyvnené obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19, vykonávali sa naďalej za účasti 21 členských štátov buď v úlohe organizátorov, alebo účastníkov prostredníctvom charterových letov, ktoré koordinovala a spolufinancovala agentúra, a celkovo bolo odovzdaných 7 952 osôb, ktoré sa dostali do 28 tretích krajín návratu, čo je výrazne menej ako v roku 2019; konštatuje, že dobrovoľné návraty tvorili 18 % všetkých podporovaných letov; konštatuje, že 26 členských štátov uskutočnilo návraty prostredníctvom pravidelných letov s podporou agentúry a navrátilo 3 981 štátnych príslušníkov tretích krajín do 83 krajín návratu, pričom 2 173 (55 %) navrátilcov bolo bez sprievodu a 1 532 (38 %) sa vrátilo dobrovoľne;

13.  konštatuje, že v roku 2020 opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 zahŕňali uzavretie hraníc a pozastavenie leteckej dopravy, čo ovplyvnilo všetky operačné činnosti koordinované agentúrou; konštatuje, že počet návratových operácií sa v roku 2020 výrazne znížil; vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci s agentúrou zaviedla núdzový plán, ktorý stanoví určité bezpečnostné opatrenia a zaistí bezpečné pokračovanie návratových operácií;

14.  poznamenáva, že činnosti pracovníka agentúry pre základné práva sťažovali obmedzenia spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, najmä výkon jeho monitorovacej úlohy na mieste v operačných oblastiach agentúry kvôli všeobecným cestovným obmedzeniam a uzavretiu hraníc Únie; konštatuje, že monitorovanie prebiehalo výlučne udržiavaním kontaktov s útvarom operačnej reakcie agentúry a oddelením pre situačnú informovanosť a monitorovanie, prostredníctvom prístupu k informáciám poskytovaným vyslaným úradníkom a k prichádzajúcim správam, zhromažďovaním informácií z médií a spoluprácou s konzultačným fórom a inými medzinárodnými organizáciami; poznamenáva, že úradník pre základné práva formálne zaregistroval desať správ o závažných incidentoch, pričom vydal tri záverečné správy o uzavretí týchto závažných incidentov a tri ďalšie sa považujú za uzavreté, kým sa nezverejnia správy úradníka pre základné práva; konštatuje, že príslušné správy o závažných incidentoch zahŕňajú údajné porušovanie základných práv počas operačných činností vrátane návratových operácií koordinovaných agentúrou (t. j. týkajú sa zamestnancov členských štátov a agentúry);

Základné práva a opatrenia nadväzujúce na cyklus udeľovania absolutória za rok 2019

15.  pripomína, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 21. októbra 2021 s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž za rozpočtový rok 2019(2), vyzval rozpočtový orgán, aby časť rozpočtu agentúry na rok 2022 umiestnil do rezervy, ktorá sa má uvoľniť po splnení siedmich podmienok; vyjadruje poľutovanie nad tým, že po rokovaniach o rozpočte na rok 2022 sa táto rezerva nevyčerpala; opakuje však, že v absolutóriu agentúry za rozpočtový rok 2019 sa výslovne uvádza, že nesplnenie týchto podmienok zvyšuje riziko neudelenia absolutória za rozpočtový rok 2020; zdôrazňuje, že v absolutóriu za rok 2020 treba vyhodnotiť výsledky agentúry v súvislosti s každou z podmienok na rok 2019, aby sa podporila konzistentnosť medzi absolutóriami v jednotlivých rokoch a posúdila sa výkonnosť agentúry vrátane dodržiavania právnych predpisov; v tejto súvislosti berie na vedomie nedávne informácie, ktoré Komisia poskytla v liste adresovanom Výboru pre kontrolu rozpočtu 24. marca 2022, a informácie o súčasnom stave vykonávania podmienok stanovených v uznesení Európskeho parlamentu z 21. októbra 2021, ktoré agentúra poskytla v ten istý deň;

16.  konštatuje, že pokiaľ ide o sedem podmienok, ktoré Európsky parlament stanovil vo svojom uznesení z 21. októbra 2021, Komisia dospela k záveru, že agentúra dosiahla „výrazný pokrok za posledného 1,5 roka“, ale „ešte treba urobiť viac“; v prípade každej zo siedmich podmienok konštatuje nasledujúce:

   a) vyjadruje sklamanie nad tým, že agentúra stále nie je schopná splniť požiadavku nariadenia (EÚ) 2019/1896, v ktorom sa stanovilo prijatie najmenej 40 členov monitorovacej skupiny pre základné práva do decembra 2020; s poľutovaním konštatuje, že k dnešnému dňu nastúpilo do funkcie len 20 členov monitorovacej skupiny pre základné práva, z toho 5 na úrovni AD a 15 na úrovni AST, a preto došlo k značnému oneskoreniu pri plnení prvej podmienky stanovenej v absolutóriu za rok 2019; poznamenáva, že následné kroky náboru sú pod kontrolou úradníka pre základné práva a prebiehajú nezávisle od úradu výkonného riaditeľa; konštatuje, že úradník pre základné práva ukončil koncom februára 2022 postup náboru druhej skupiny 20 členov monitorovacej skupiny pre základné práva vo funkčnej skupine AD, ktorí však do dnešného dňa ešte nenastúpili do funkcie; s poľutovaním konštatuje, že 8 z týchto 20 dodatočných členov monitorovacej skupiny pre základné práva už bolo zamestnaných vo funkčnej skupine AST, a preto sa musí vyhlásiť doplňujúca výzva na predloženie prihlášok; víta spoluprácu medzi agentúrou a Agentúrou Európskej únie pre základné práva pri tomto nábore;
   b) konštatuje, že všetci traja zástupcovia výkonného riaditeľa boli prijatí do zamestnania a nastúpili do agentúry;
   c) berie na vedomie, že výkonný riaditeľ 25. februára 2022 podpísal štandardný operačný postup týkajúci sa mechanizmu zrušenia financovania, pozastavenia alebo ukončenia činností agentúry alebo ich nezačatia; konštatuje, že v článku 46 nariadenia (EÚ) 2019/1896 sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ agentúr pozastavil, ukončil alebo nezačal činnosti, ak existuje riziko porušovania základných práv; konštatuje, že agentúra nevyhodnotila svoje činnosti v Grécku, hoci zo správ inštitúcií členských štátov, Rady Európy a Organizácie Spojených národov vyplýva, že agentúra vykonávala operácie v úsekoch, kde súčasne dochádzalo k porušovaniu základných práv; zdôrazňuje, že splnenie podmienky uvedenej v písmene g) tohto odseku (v súvislosti s pozastavením operácií v Maďarsku) je dôležitou súčasťou riadneho vykonávania článku 46 nariadenia (EÚ) 2019/1896, ako je sformulované v tejto podmienke;
   d) konštatuje, že výkonný riaditeľ v apríli 2021 podpísal revidovaný štandardný operačný postup týkajúci sa mechanizmus podávania správ o závažných incidentoch, v ktorom sa vymedzuje úloha úradníka pre základné práva v tomto procese; berie na vedomie, že výkonný riaditeľ a pracovník pre základné práva predložili správu o praktickom uplatňovaní tohto postupu, v ktorej dospeli k záveru, že daný postup treba ďalej revidovať; okrem toho zdôrazňuje, že mechanizmus podávania správ o závažných incidentoch, hoci automaticky nespúšťa vyšetrovanie, je monitorovaný a umožňuje, aby sa pracovník pre základné práva chopil iniciatívy; konštatuje, že agentúra zatiaľ nestanovila členským štátom lehoty, v akých musia zareagovať na správu o vážnom incidente;
   e) agentúra schválila osobitné pravidlá na zaručenie nezávislosti úradníka pre základné práva a prijala do zamestnania nového pracovníka pre základné práva aj jeho zástupcu; konštatuje, že agentúra vypracovala stratégiu a akčný plán v oblasti základných práv, prijala špecializovaný program odbornej prípravy v oblasti základných práv pre členov monitorovacej skupiny pre základné práva a taktiež zrevidovala svoj mechanizmus podávania sťažností;
   f) agentúra dokončila realizáciu projektu riadenia spôsobilostí a prijala politiku riadenia znalostí a uplatňovania zásady „need-to-know“ s pridanou hodnotou, ktorá sa v súčasnosti modernizuje o nové zlepšenia, zatiaľ čo realizácia transformačného programu odboru situačnej informovanosti a monitorovania a hodnotenie kapacít ľudských zdrojov stále prebiehajú; konštatuje, že agentúra posunula lehotu na úplné vykonanie odporúčania 5 na 30. júna 2022, po uplynutí časového rámca na jeho vykonávanie stanoveného v osobitnej správe Dvora audítorov, v kontexte formálnej analýzy s cieľom identifikovať personálne potreby agentúry, najmä v oblastiach analýzy rizík a posúdenia zraniteľnosti;
   g) konštatuje, že agentúra naďalej pôsobí v Maďarsku, hoci Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) dospel vo veci iniciovanej Komisiou k záveru, že činnosti Maďarska sú nezlučiteľné so smernicou 2008/115/ES(3), a s Chartou základných práv Európskej únie; konštatuje, že agentúra poskytuje operačnú pomoc pri týchto návratových operáciách; poznamenáva, že boli zavedené dodatočné záruky a všetky žiadosti Maďarska o podporu sa posudzujú od prípadu k prípadu; konštatuje, že skupina FSWG vyzvala agentúru, aby pozastavila svoje podporné činnosti v Maďarsku; zdôrazňuje, že rozsudok Súdneho dvora obsahuje jasné usmernenia pre výkonného riaditeľa, konkrétne že musí uplatňovať článok 46 nariadenia (EÚ) 2019/1896 a pozastaviť činnosti v Maďarsku;

usudzuje, že agentúra len čiastočne splnila podmienky stanovené v uznesení Európskeho parlamentu z 21. októbra 2021; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium predložila podrobný plán, ako plánuje riešiť zostávajúce problémové otázky, spolu s jasným a podrobným harmonogramom týchto opatrení; okrem toho naliehavo vyzýva agentúru, aby v súlade s platnými právnymi predpismi urýchlene prijala všetky potrebné opatrenia navrhnuté v rámci vyšetrovania úradu OLAF a bezodkladne informovala orgán udeľujúci absolutórium o rozsahu a harmonograme týchto konaní; zdôrazňuje, že reakcia agentúry predstavuje základný prvok, ktorý sa má hodnotiť v postupe udelenia absolutória za rozpočtový rok 2020;

17.  pripomína závery uvedené v správe o absolutóriu agentúre za rok 2019 týkajúce sa osobitnej správy Dvora audítorov č. 8/2021 a rozsah operačných nedostatkov, ktoré sa v nej zistili; pripomína záver zo správy Dvora audítorov, že agentúra ešte neprijala dostatočné opatrenia na prispôsobenie svojej organizácie tak, aby v plnej miere vykonávala svoj mandát podľa nariadenia (EÚ) 2016/1624(4), a že Dvor audítorov poukázal na významné riziká súvisiace s mandátom agentúry podľa nariadenia (EÚ) 2019/1896; pripomína, že Dvor audítorov predložil agentúre a Komisii päť odporúčaní s lehotami na vykonanie do konca roka 2021 (odporúčanie 5), do polovice roka 2022 (odporúčanie 1) a do konca roka 2022 (odporúčania 2, 3 a 4); konštatuje, že odporúčania sú adresované agentúre a Komisii a do vykonávania sú zapojené aj členské štáty; zdôrazňuje význam, aký orgán udeľujúci absolutórium pripisuje riadnemu vykonávaniu odporúčaní Dvora audítorov; pripomína, že odporúčanie 5 je zahrnuté do podmienok sformulovaných v správe o absolutóriu agentúre za rok 2019 a stále nie je úplne splnené a že vykonávanie ostatných odporúčaní stále prebieha; žiada Dvor audítorov, aby vykonal hodnotenie po uplynutí lehôt na odporúčania 1 až 4 (do konca roka 2022) vo svojej výročnej správe týkajúcej sa agentúry s cieľom posúdiť, či a do akej miery a ako agentúra primerane a včas vykonala odporúčania Dvora audítorov; vyzýva agentúru a Komisiu, aby orgán udeľujúci absolutórium informovali o vykonávaní odporúčaní, a vyjadruje záväzok zohľadniť to v budúcich správach o udelení absolutória;

18.  konštatuje, že v októbri 2020 sa v rámci novinárskych vyšetrovaní predložilo niekoľko obvinení voči agentúre, ktoré sa týkali jej možnej spoluúčasti na nezákonnom odopretí vstupu migrantov v Stredozemnom mori; konštatuje, že tieto obvinenia boli podporené videozáznamom zdrojov agentúry, ktoré sa údajne zúčastnili na takýchto činnostiach; pripomína, že na základe týchto obvinení Výbor Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vykonal vyšetrovanie prostredníctvom skupiny FSWG; pripomína závery správy vypracovanej skupinou FSWG, ktorými sa podrobne zaoberala správa o absolutóriu agentúre za rok 2019; v tejto súvislosti pripomína, že skupina FSWG dospela k záveru, že agentúra „nenašla presvedčivé dôkazy o priamom vykonávaní odopretia vstupu a/alebo hromadného vyhostenia agentúrou v prípadoch vážneho incidentu, ktoré by mohla preskúmať pracovná skupina FSWG“; pripomína, že skupina FSWG takisto dospela k záveru, že agentúra našla „dôkazy na podporu obvinení z porušovania základných práv v členských štátoch, s ktorými vykonávala spoločnú operáciu, ale tieto porušenia a nadväzné kroky neriešila urýchlene, obozretne a účinne“ a že „výsledkom bolo, že agentúra Frontex nezabránila týmto porušeniam ani neznížila riziko budúcich porušení základných práv“; pripomína, že správa skupiny FSWG obsahovala odporúčania agentúre, Komisii a Rade k otázkam týkajúcim sa dodržiavania základných práv agentúrou a riadenia, dohľadu, postupov podávania správ a vybavovania sťažností; poznamenáva, že tieto odporúčania sú určené agentúre, jej správnej rade, Európskemu parlamentu, Komisii a Rade; konštatuje, že výkonný riaditeľ agentúry podáva na každom zasadnutí správnej rady európskemu ombudsmanovi a Dvoru audítorov správy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní odporúčaní vypracovaných skupinou FSWG o základných právach a právnych aspektoch operácií; konštatuje, že na vykonanie odporúčaní nie sú stanovené žiadne lehoty, a vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium objasnila následné opatrenia uvedené v odporúčaniach; vyzýva skupinu FSWG, aby vykonala následné vyšetrovanie vykonávania odporúčaní uvedených v jej správe a dané zistenia oznámila orgánu udeľujúcemu absolutórium, aby mohli byť zohľadnené pri udelení absolutória agentúre;

19.  vyzýva výkonného riaditeľa, aby posilnil vzťahy s úradníkom pre základné práva a konzultačným fórom tým, že dôsledne zohľadní ich odporúčania, zabezpečí, aby sa riadne konzultovalo s úradníkom pre základné práva pred začatím operácií a včas sa prijali opatrenia v nadväznosti na odporúčania skupiny FSWG, a podá orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o dosiahnutom pokroku;

20.  konštatuje, že úradník agentúry pre základné práva formálne zaregistroval desať správ o závažných incidentoch, pričom vydal tri záverečné správy o uzavretí týchto závažných incidentov a tri ďalšie správy sa považujú za uzavreté, kým sa nezverejnia správy úradníka pre základné práva; konštatuje, že príslušné správy o závažných incidentoch zahŕňajú údajné porušovanie základných práv počas operačných činností vrátane návratových operácií koordinovaných agentúrou (t. j. týkajú sa zamestnancov členských štátov a agentúry); zdôrazňuje, že skupina FSWG vyjadrila znepokojenie nad „nedostatočnou spoluprácou výkonného riaditeľa pri zabezpečovaní súladu s niektorými ustanoveniami nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, najmä pokiaľ ide o základné práva“;

21.  pripomína, že všetky operácie a činnosti agentúry sa musia vykonávať v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2019/1896, ako aj so služobným poriadkom EÚ a s nariadením o rozpočtových pravidlách agentúry;

Personálna politika

22.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že k 31. decembru 2020 bol plán pracovných miest naplnený na 63,01 %, pričom z 1 050 miest dočasných zamestnancov schválených v rámci rozpočtu Únie bolo obsadených 662 (484 schválených miest v roku 2019); konštatuje, že okrem toho pre agentúru pracovalo 387 zmluvných zamestnancov a 185 vyslaných národných expertov (v roku 2020 mala agentúra schválených 730 zmluvných zamestnancov a 220 vyslaných národných expertov);

23.  so znepokojením berie na vedomie rodovú rovnováhu zaznamenanú v roku 2020 na úrovni vyššieho manažmentu s 15 mužmi (75 %) a 5 ženami (25 %), na úrovni správnej rady s 50 mužmi (83,3 %) a 10 ženami (16,7 %) a medzi zamestnancami agentúry celkovo, kde je 870 mužov (70,5 %) a 364 žien (29,5 %); vyzýva agentúru, aby zlepšila rodovú rovnováhu vo svojom vrcholovom manažmente a medzi zamestnancami a o dosiahnutom pokroku informovala orgán udeľujúci absolutórium; opakuje výzvu Komisii a členským štátom, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri vymenúvaní svojich členov správnej rady agentúry;

24.  pripomína, že úrad OLAF začal v roku 2019 vyšetrovanie týkajúce sa agentúry vo veci obvinení z obťažovania, pochybenia a zavracania migrantov na vonkajších hraniciach, pričom zistil nezrovnalosti; konštatuje, že úrad OLAF 15. februára 2022 uzavrel prvú časť vyšetrovania zameraného na riešenie incidentov súvisiacich so základnými právami disciplinárnym odporúčaním a že jeho výsledok bol 28. februára 2022 čiastočne predstavený členom Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci; poznamenáva však, že správa ešte nebola poslancom poskytnutá písomne, ani neboli poskytnuté iné písomné dôkazy o výsledkoch vyšetrovania; so znepokojením konštatuje, že toto vyšetrovanie sa týka obvinení v súvislosti s výkonom pracovných povinností a nedodržiavaním platných pravidiel a že správa bola zaslaná správnej rade agentúry v rámci postupu zabezpečenej čitárne; vyzýva úrad OLAF a Komisiu, aby zaručili, že sa úplná vyšetrovacia správa čo najskôr zašle orgánu udeľujúcemu absolutórium a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, pričom sa v plnej miere dodrží nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2223(5) a všetky právne požiadavky na ochranu citlivých údajov a práv dotknutých osôb, ako je prístup k informáciám o obvineniach, príprava ich obhajoby a dostatočný čas na reakciu;

25.  pripomína, že treba mať jasno vo všetkých prvkoch vyšetrovania; zdôrazňuje, že zistenia uvedené v čiastočnej prezentácii vyvolávajú vážne obavy, pokiaľ ide o výkonnosť agentúry za rozpočtový rok 2020, a naliehavo vyzýva správnu radu a Komisiu, aby urýchlene prijali opatrenia na riešenie všetkých nastolených otázok, keďže dôveryhodnosť agentúry musí byť nepochybná, aby agentúra mohla v plnej miere plniť svoje úlohy a právomoci, a to aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine; domnieva sa, že orgán udeľujúci absolutórium má v súčasnosti neúplné informácie, čo mu znemožňuje prijať plne informované rozhodnutie o absolutóriu za rozpočtový rok 2020; opakuje výzvu agentúre, aby v plnej miere spolupracovala s úradom OLAF a informovala orgán udeľujúci absolutórium o akýchkoľvek zmenách vo vývoji, ktoré sú relevantné pre postup udelenia absolutória;

26.  pripomína význam agentúry a jej úlohy ako pohraničnej a pobrežnej stráže Únie; vyzýva preto agentúru, aby zintenzívnila úsilie v nadväznosti na všetky odporúčania úradu OLAF a primerane sa nimi zaoberala s cieľom zabezpečiť plnú funkčnosť, ako aj účinnosť a dôveryhodnosť svojich činností, najmä v kontexte súčasnej situácie na Ukrajine, keď kontrola hraníc Únie a riadne riadenie rastúcich migračných tokov nadobúdajú mimoriadny význam;

27.  so znepokojením konštatuje na základe odpovedí agentúry na písomné otázky Európskeho parlamentu, že v roku 2020 bolo príslušným útvarom agentúry oznámených celkovo 17 prípadov obťažovania; vyzýva agentúru, aby starostlivo posúdila každý prípad a k psychickému, sexuálnemu alebo akémukoľvek inému obťažovaniu zaujala prístup nulovej tolerancie a aby urýchlene vyvodila zodpovednosť voči osobám zodpovedným za toto pochybenie; víta školenia dôverných poradcov a opatrenia prijaté na zvýšenie povedomia zamestnancov a lepšieho informovania o dôverných poradcoch; víta online stretnutia na zvyšovanie informovanosti pre výkonných, vyšších a stredných riadiacich pracovníkov a vedúcich tímov a skutočnosť, že pre zamestnancov, ktorí sa prihlásili na takéto kurzy, sa zorganizovali špecializované informačné stretnutia; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o výsledku týchto prípadov;

Verejné obstarávanie

28.  konštatuje, že agentúra v roku 2020 vyhlásila 23 otvorených verejných súťaží, pričom päť z nich viedlo k podpísaným zmluvám v celkovej hodnote 9 309 000,00 EUR a 18 z nich v celkovej hodnote 153 294 000,00 EUR stále prebieha; ďalej konštatuje, že agentúra začala 30 postupov s nízkou a so strednou hodnotou (na základe rokovaní s tromi a piatimi kandidátmi) v celkovej hodnote 2 764 706,46 EUR, pričom z 30 postupov bolo v roku 2020 podpísaných 21 zmlúv v celkovej hodnote 1 992 904,00 EUR, z ktorých deväť v celkovej hodnote 771 802,46 EUR ešte prebieha; ďalej konštatuje, že v roku 2020 agentúra vykonala 213 postupov s veľmi nízkou hodnotou (na základe rokovaní s jedným kandidátom) v celkovej hodnote 1 347 649,76 EUR; napokon konštatuje, že v roku 2020 sa v rámci existujúcich rámcových zmlúv uskutočnilo 776 postupov v celkovej hodnote 91 451 075,83 EUR, pričom 696 z nich viedlo k podpísaniu osobitných zmlúv alebo objednávok v celkovej hodnote 80 895 932,89 EUR, zatiaľ čo 80 z týchto postupov v celkovej hodnote 10 555 142,94 EUR ešte prebieha;

29.  konštatuje, že agentúra viedla medziinštitucionálnu verejnú súťaž na nákup osobných ochranných prostriedkov, do ktorej bolo zapojených približne 50 ďalších inštitúcií, agentúr a orgánov Únie a ktorej celková hodnota bola 60 580 000,00 EUR;

30.  víta skutočnosť, že agentúra zaviedla usmernenia k zelenému verejnému obstarávaniu na upratovacie služby, stravovacie služby a dodávky nábytku; nabáda agentúru, aby vyhodnotila skúsenosti so zeleným obstarávaním a podelila sa o ne so sieťou agentúr EÚ a v prípade potreby rozšírila rozsah zeleného obstarávania v agentúre;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

31.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že na webovom sídle agentúry nie sú zverejnené všetky životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady; vyzýva agentúru, aby v záujme väčšej transparentnosti zverejnila na svojom webovom sídle chýbajúce životopisy a vyhlásenia o záujmoch a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

32.  pripomína obavy orgánu udeľujúceho absolutórium v rámci udelenia absolutória za rok 2019 týkajúce sa transparentnosti a zastupovania záujmov agentúry; berie na vedomie zriadenie a sfunkčnenie registra transparentnosti agentúry; vyzýva agentúru, aby dodržiavala najprísnejšie normy transparentnosti a pravidelne aktualizovala register transparentnosti; konštatuje, že agentúra zaviedla nový postup na zvýšenie transparentnosti; konštatuje, že všetky stretnutia priemyslu (tzv. i-days, dni priemyslu) sa organizovali online, 50 spoločností predstavilo viac ako 60 riešení a zúčastnilo sa na nich 430 zástupcov agentúry, členských štátov a partnerov Únie, ako aj medzinárodných organizácií; konštatuje, že agentúra okrem dní priemyslu zorganizovala online demonštráciu technologických riešení, konanú v nadväznosti na Medzinárodnú konferenciu o biometrii pre hranice, kde bolo počas 23 prezentácií priemyslu predstavených viac ako 100 riešení a prítomných viac ako 470 účastníkov; konštatuje, že v novozriadenom registri transparentnosti je zaregistrovaných len veľmi málo stretnutí; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o tom, s ktorými súkromnými stranami sa stretla počas pracovných dní konaných dvakrát ročne v roku 2020; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informovala o dosiahnutom pokroku v tomto smere;

33.  zdôrazňuje, že európska ombudsmanka naliehavo vyzvala agentúru, aby „zabezpečila aktívnejší prístup k transparentnosti“; pripomína výzvu skupiny FSWG, aby agentúra „ďalej zvyšovala svoju transparentnosť tým, že bude konať v súlade s praxou portálu AsktheEU a nebude sa uchyľovať k žiadnej doložke o autorských právach,“ a „aby sa správy o závažných incidentoch, správy o použití sily a individuálne sťažnosti klasifikovali ako dokumenty s obmedzeným prístupom len v prípade potreby a v jednotlivých prípadoch“;

34.  zdôrazňuje, že agentúra musí v dobrej viere spolupracovať so všetkými internými a externými zainteresovanými stranami, ako je zakotvené v článku 11 nariadenia (EÚ) 2019/1896;

35.  berie na vedomie nedávne správy v médiách, že agentúra vynaložila 8 500 EUR, aby 4. marca 2020 vyslala svojho výkonného riaditeľa súkromným prúdovým lietadlom na schôdzu konanú v Bruseli, hoci deň vopred dostala informáciu o naplánovanej schôdzi a v ten istý deň bol k dispozícii komerčný let; zdôrazňuje, že je to v rozpore so zodpovedným nakladaním s peniazmi daňovníkov, a vyzýva výkonného riaditeľa, aby v tejto súvislosti zmenil svoj prístup;

Vnútorná kontrola

36.  berie na vedomie posúdenie systému vnútornej kontroly, ktoré agentúra vykonala v roku 2020 a na základe ktorého dospela k záveru, že hoci je systém celkovo účinný, sú potrebné určité zlepšenia; konštatuje, že sa to týka najmä zásad vnútornej kontroly č. 10 (kontrolné činnosti), č. 15 (komunikácia s externými stranami o záležitostiach ovplyvňujúcich vnútornú kontrolu) a č. 16 (ročné a prebiehajúce posúdenie systému vnútornej kontroly); vyzýva agentúru, aby v rámci ročného posúdenia systému vnútornej kontroly zohľadnila aj pripomienky Dvora audítorov; konštatuje, že agentúra vypracovala akčný plán na riešenie zistených nedostatkov a že je odhodlaná urýchlene vykonať stanovené opatrenia; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium priebežne informovala o dosiahnutom pokroku;

37.  berie na vedomie aktuálne opatrenia agentúry na základe pripomienok Dvora audítorov; konštatuje, že agentúra vytvorila akčný plán na riešenie nedostatkov, ktoré zistil Dvor audítorov; vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vykonávaní nápravných opatrení vrátane prijatia a uplatňovania politiky citlivých pracovných miest podľa vlastných noriem vnútornej kontroly, vypracovania plánu na zabezpečenie kontinuity činností a na získanie súhlasu svojej správnej rady, riešenia rizika dvojitého financovania z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a riešenia vysokej úrovne prenesených rozpočtových prostriedkov; vyzýva však agentúru, aby zintenzívnila úsilie o dosiahnutie požadovaných úrovní obsadenosti stanovených v pláne pracovných miest; víta nápravné opatrenia, ktoré agentúra prijala s cieľom riešiť otázku úhrad spolupracujúcim krajinám bez potrebnej podpornej dokumentácie; vyzýva agentúru, aby o pokroku v tejto veci informovala orgán udeľujúci absolutórium;

38.  berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov, že agentúra nezaznamenala v centrálnom registri výnimiek oznámenie o výnimke; vyzýva agentúru, aby zachovala prísne normy transparentnosti a včasnú a úplnú registráciu výnimiek a prípadov nesúladu a ich príslušnú dokumentáciu;

39.  berie na vedomie zistenie Dvora audítorov, že agentúra Frontex požiadala 1. septembra 2020 Komisiu o povolenie preradiť 100 pracovných miest v skupine AST na pracovné miesta vo vyššej platovej triede (AD 7 alebo vyššie) pre príslušníkov stáleho zboru a pre nové úlohy v rámci nového mandátu; konštatuje so znepokojením, že agentúra v očakávaní odpovede Komisie 9. septembra 2020 zaslala 47 ponúk kandidátom na pokročilej úrovni, pričom Komisia agentúru informovala, že nemá zákonnú právomoc na preradenie pracovných miest na vyššiu úroveň, v dôsledku čoho agentúra 47 pracovných ponúk okamžite stiahla; zdôrazňuje, že pred rozoslaním ponúk mala agentúra od Komisie získať právnu záruku, čím by sa predišlo zbytočnému zmätku, ktorý nastal v súvislosti so stiahnutím; pripomína, že to vystavilo agentúru zbytočnému riziku poškodenia dobrého mena a súdnych sporov; vyzýva agentúru, aby sa v budúcnosti vyvarovala prijímaniu takýchto opatrení bez právnej jasnosti s cieľom zabrániť tomu, aby sa takéto situácie zopakovali;

Reakcia na ochorenie COVID-19 a kontinuita činností

40.  berie na vedomie zriadenie krízovej jednotky v rámci agentúry, ktorá podporovala jej výkonné riadenie počas pandémie ochorenia COVID-19 tým, že poskytovala podporu v oblasti kontinuity činností, pri zabezpečovaní zdravia, bezpečnosti a dobrých životných podmienok zamestnancov a minimalizovaní narušenia operácií agentúry; konštatuje, že krízová jednotka bola poverená dočasným prideľovaním funkcií a zamestnancov zo subjektov v celej agentúre s cieľom zabezpečiť efektívne a udržateľné riadenie procesov a úloh;

41.  konštatuje, že agentúra vypracovala osobitné usmernenia k práci na diaľku počas pandémie ochorenia COVID-19, ako aj stratégiu ukončenia mimoriadnych opatrení; konštatuje, že s cieľom uľahčiť prácu na diaľku a prispieť k vytvoreniu vhodných pracovných podmienok zamestnancov si mohli všetci zamestnanci, ako aj externí zamestnanci v prípade odôvodnených prevádzkových potrieb vziať domov určité kancelárske a IKT vybavenie, ktoré bežne používajú v kancelárii, a bol vypracovaný interný postup, aby sa zabezpečila kontrola vybavenia a jeho riadneho vyzdvihnutia v priestoroch;

42.  berie na vedomie správu agentúry, že bol spustený nový bezpapierový pracovný postup pre finančné postupy a postupy verejného obstarávania vrátane nových vykonávacích nástrojov, ako je online tlmočenie; berie na vedomie poznámku agentúry, že vplyv pandémie môže byť v niektorých prípadoch pozitívny, pretože urýchlila veľmi potrebné inovácie a zjednodušila niektoré postupy;

43.  konštatuje, že pandémia mala výrazný vplyv na plán odbornej prípravy agentúry, pričom cestovné obmedzenia, ktoré zaviedli členské štáty a krajiny pridružené k schengenskému priestoru, spôsobili, že neboli k dispozícii školitelia ani miesta odbornej prípravy a možnosti cestovať na miesta odbornej prípravy boli obmedzené; berie na vedomie úsilie agentúry o zabezpečenie kontinuity činností prepracovaním celého procesu odbornej prípravy, aby bol prispôsobený dištančnému vzdelávaniu;

Ďalšie pripomienky

44.  pripomína, že 15. júna 2021 európska ombudsmanka dospela k záveru, že na strane agentúry došlo k oneskoreniu pri vykonávaní dôležitých zmien zavedených nariadením (EÚ) 2019/1896; poznamenáva, že európska ombudsmanka riešila 13 prípadov týkajúcich sa agentúry, šesť prípadov týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom, šesť prípadov týkajúcich sa riadenia ľudských zdrojov a jeden prípad týkajúci sa základných práv; konštatuje, že európska ombudsmanka neposkytla odporúčanie v šiestich prípadoch, že prebieha vykonávanie štyroch odporúčaní a že v troch prípadoch bolo odporúčanie už vykonané;

o
o   o

45.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie zo 4. mája 2022(6) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

(1) Ú. v. EÚ C 143, 30.4.2020, s. 6.
(2) Prijaté texty, P9_TA(2021)0442.
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013, pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní Európskeho úradu pre boj proti podvodom (Ú. v. EÚ L 437, 28.12.2020, s. 49).
(6) Prijaté texty, P9_TA(2022)0196.

Posledná úprava: 26. augusta 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia