Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2647(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0263/2022

Внесени текстове :

B9-0263/2022

Разисквания :

Гласувания :

PV 05/05/2022 - 7.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0204

Приети текстове
PDF 148kWORD 51k
Четвъртък, 5 май 2022 г. - Страсбург
Текущи изслушвания съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария
P9_TA(2022)0204B9-0263/2022

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2022 г. относно текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС по отношение на Полша и Унгария (2022/2647(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид членове 2 и 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2018 г. относно предложение, с което Съветът се призовава да констатира в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз наличието на очевиден риск от тежко нарушение от страна на Унгария на ценностите, на които се основава Съюзът(1),

–  като взе предвид мотивираното предложение на Комисията от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС относно принципите на правовата държава в Полша: предложение за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша (COM(2017)0835),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 март 2018 г. относно решението на Комисията за прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 септември 2020 г. относно предложението за решение на Съвета относно констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на принципите на правовата държава от страна на Република Полша(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 7 октомври 2020 г. относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2020 г. относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.(7),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 юни 2021 г. относно доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г.(8),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юли 2021 г. относно нарушения на правото на ЕС и на правата на ЛГБТИК гражданите в Унгария в резултат на правните промени, приети от унгарския парламент(9),

–  като взе предвид своята резолюция от 16 септември 2021 г. относно свободата на медиите и по-нататъшното влошаване на положението с принципите на правовата държава в Полша(10),

–  като взе предвид своята резолюция от 21 октомври 2021 г. относно кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС(11),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 ноември 2021 г. относно първата годишнина от фактическата забрана на абортите в Полша(12),

–  като взе предвид съдебната‑практика на Съда на Европейския съюз,

–  като взе предвид стандартните условия за изслушванията, посочени в член 7, параграф 1 от ДЕС, одобрени от Съвета на 18 юли 2019 г.,

–  като взе предвид решението на колегиума на членовете на Комисията от 27 април 2022 г. за започване на производство срещу Унгария съгласно Регламента относно обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава(13),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, посочени в член 2 от ДЕС и отразени в Хартата на основните права на ЕС и залегнали в международните договори за правата на човека; като има предвид, че тези ценности, които са общи за държавите членки и които всички държави членки подкрепят доброволно, представляват основата на правата, с които се ползват лицата, живеещи в Съюза;

Б.  като има предвид, че нито един очевиден риск от тежко нарушение от страна на държава членка на ценностите, заложени в член 2 от ДЕС, не се отнася единствено до отделната държава, в която рискът е налице, а оказва въздействие и върху останалите държави членки, върху взаимното доверие между тях и върху самата същност на Съюза и основните права на неговите граждани съгласно правото на Съюза;

В.  като има предвид, че действията по член 7, параграф 1 от ДЕС представляват превантивна фаза, която дава възможност на Съюза да се намеси в случай на очевиден риск от тежко нарушение на общите ценности; като има предвид, че подобно превантивно действие предвижда диалог със съответната държава членка и има за цел да се избегне евентуално суспендиране на някои права, произтичащи от прилагането на Договорите;

Г.  като има предвид, че член 7, параграф 1 от ДЕС беше задействан от Комисията и Парламента съответно по отношение на Полша и Унгария след констатирането на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, на които се основава Съюзът;

Д.  като има предвид, че практиката на организиране на изслушвания се различава значително от едно председателство на Съвета до следващото; като има предвид, че досега Съветът организира пет изслушвания относно Полша и три изслушвания относно Унгария в рамките на Съвета по общи въпроси;

1.  отбелязва изслушванията, организирани от Съвета съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС в отговор на заплахите за посочените в член 2 от ДЕС ценности в Полша и Унгария; изразява съжаление във връзка с факта, че изслушванията не доведоха до подобряване на спазването на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права в Полша и Унгария и че положението в двете държави продължи да се влошава след задействането на процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС, както е документирано в многобройни доклади и изявления на Комисията и международни органи, като ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и Съвета на Европа, и както се потвърждава от редица решения на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека;

2.  призовава Съвета да демонстрира реален ангажимент за постигане на значим напредък в текущите процедури по член 7, параграф 1 от ДЕС в съответствие със задълженията си съгласно Договорите за защита на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

3.  счита, че изслушванията следва да бъдат организирани с подходяща честота и по подходящ начин като предварително условие за ефективното използване на процедурата по член 7, параграф 1; във връзка с това приветства възобновяването от страна на френското председателство на изслушванията по двете процедури; отбелязва със загриженост обаче, че въпреки многократните искания на Парламента изслушванията не са организирани редовно, структурирано и открито; настоятелно призовава бъдещите председателства да организират изслушванията редовно и поне веднъж за всяко председателство; призовава Съвета да гарантира, че по време на изслушванията, провеждани съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС, се разглеждат и новите събития, включително тези, които са свързани с нарушаване на основните права;

4.  отново изтъква неразривната връзка между принципите на правовата държава, демокрацията и основните права и припомня на Съвета и Комисията дългогодишния призив на Парламента за включване на продължаващите нарушения на демокрацията и основните права навсякъде в Съюза, включително атаките срещу свободата на медиите и журналистите, малцинствата, мигрантите, правата на жените, правата на ЛГБТИК + лицата и свободата на сдружаване и събрания, когато се прави оценка на положението с принципите на правовата държава в държавите членки;

5.  призовава Съвета да публикува изчерпателни протоколи след всяко изслушване и да предостави на Парламента подходяща информация; подчертава, че изслушванията трябва да бъдат обективни, основани на факти и прозрачни, и че заинтересованите държави членки трябва да сътрудничат добросъвестно по време на целия процес в съответствие с принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от ДЕС.

6.  подчертава, че изслушванията ще бъдат ефективни само ако Съветът предприеме последващи действия във връзка с тях, като отправи конкретни препоръки към въпросните държави членки, както е предвидено в член 7, параграф 1 от ДЕС; настоятелно призовава Съвета, с оглед на бързото влошаване на положението в двете държави, бързо да приеме такива препоръки и да определи ясни срокове за тяхното изпълнение; подчертава, че в Съвета не се изисква единодушие, когато става въпрос за идентифициране на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите на Съюза съгласно член 7, параграф 1 или за отправяне на конкретни препоръки към държавите членки; предлага, ако влошаването продължи, Комисията и Съветът да обсъдят по-нататъшни стъпки за защита на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

7.  изразява дълбоката си загриженост, че стандартните условия за изслушванията, посочени в член 7, параграф 1 от ДЕС, не гарантират същото третиране на Парламента като на Комисията; настоява, че покана към Парламента на официално заседание на Съвета продължава да бъде дължима въз основа на правото на инициатива и на принципа на лоялно сътрудничество между институциите, залегнал в член 13, параграф 2 от ДЕС; отново призовава Съвета да информира своевременно и изчерпателно Парламента на всеки етап от процедурата;

8.  изразява съжаление относно факта, че няколко председателства на Съвета не са намерили време да се срещнат с всички съответни комисии на Парламента, въпреки официалните покани за това; призовава бъдещите министри, председателстващи Съвета по общи въпроси, да се явяват пред съответните комисии на Парламента поне веднъж на всяко председателство, за да информират Парламента за тези процедури;

9.  призовава всички държави членки да зачитат върховенството на правото на ЕС и препоръчва Съветът да обсъди заплахите за върховенството на правото на ЕС в различните текущи процедури по член 7, параграф 1; счита за особено неприемливо, че Полша и Унгария непрекъснато не изпълняват значителен брой от решенията, постановени от Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека; настоятелно призовава Съвета да вземе предвид този факт при оценката на очевиден риск от тежко нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС;

10.  призовава Комисията да използва в пълна степен всички налични инструменти за справяне с нарушенията от страна на Полша и Унгария на посочените в член 2 от ДЕС ценности, на които се основава Съюзът, по-специално ускорените производства за установяване на нарушения и заявленията за обезпечителни мерки пред Съда на ЕС, както и Регламента относно обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава;

11.  призовава Комисията и Съвета да се въздържат от одобряване на националните планове на Полша и Унгария в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, докато и двете държави не изпълнят изцяло всички специфични за всяка държава препоръки в рамките на европейския семестър в областта на принципите на правовата държава и докато не изпълнят всички съответни решения на Съда на ЕС и на Европейския съд по правата на човека(14); припомня, че Комисията следва да използва всички инструменти, с които разполага, за да гарантира, че гражданите и пребиваващите в съответните държави членки не са лишени от ползите от фондовете на ЕС поради нарушаването на принципите на правовата държава от страна на техните правителства;

12.  счита, че последните събития в текущите изслушвания съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС отново подчертават непосредствената необходимост от механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, както беше предложено от Парламента, под формата на междуинституционално споразумение и постоянен политически цикъл във връзка с демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в рамките на институциите на ЕС; изразява съжаление относно отказа на Комисията и Съвета да започнат преговори по това междуинституционално споразумение и относно факта, че през последните шест години не е постигнат напредък; отново призовава Комисията и Съвета да започнат незабавно преговори с Парламента относно сключването на това споразумение;

13.  отбелязва факта, че на 27 април 2022 г. Комисията най-накрая започна официалната процедура срещу Унгария съгласно Регламента относно обвързаността с условия за спазване на принципите на правовата държава, като изпрати писмено уведомление; очаква Комисията да продължи да предприема стъпки напред във възможно най-кратък срок и очаква Съветът да поеме политически ангажимент за успешното приключване на процедурата без забавяне и като приоритетен въпрос;

14.  отбелязва със загриженост, че Комисията не е започнала такива производства по отношение на Полша, и призовава за допълнителна оценка и действия от страна на Комисията съгласно регламента; освен това изразява съжаление, че Комисията прилага най-тясното тълкуване на регламента при оценката на нарушенията на принципите на правовата държава в дадена държава членка, като ефективно изключва сериозен риск, засягащ финансовото управление на Съюза и неговите финансови интереси, като условие за задействане на механизма за обвързване с условия; отново заявява, че регламентът ясно постановява, че застрашаването на независимостта на съдебната система представлява нарушение на принципите на правовата държава;

15.  приканва министрите на Съвета по общи въпроси да вземат изцяло предвид констатациите на Комисията в писменото ѝ уведомление до Унгария по време на следващото изслушване относно Унгария по член 7, параграф 1, което трябва да се проведе в края на май; подчертава, че констатациите на Комисията следва да представляват достатъчно основание Съветът да приеме препоръки в рамките на процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС;

16.  припомня констатациите от командировките на Парламента в Будапеща от 29 септември до 1 октомври 2021 г.(15) и във Варшава от 21 до 23 февруари 2022 г.(16), в които се описват различни нарушения от страна на Унгария и Полша в областта на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, особено по отношение на независимостта на съдебната система, свободата на медиите, атаките срещу представители на гражданското общество и по-нататъшното влошаване на правата на ЛГБТИК + лицата и правата на жените, както и предполагаемото използване на шпионски софтуер Pegasus; призовава Съвета да използва пълноценно тези констатации в работата си по процедурите по член 7, параграф 1;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на Съвета, на президентите, правителствата и парламентите съответно на Полша и на Унгария, както и на правителствата и парламентите на останалите държави членки.

(1) ОВ C 433, 23.12.2019 г., стр. 66.
(2) ОВ C 129, 5.4.2019 г., стр. 13.
(3) ОВ C 270, 7.7.2021 г., стр. 91.
(4) OВ C 385, 22.9.2021 г., стр. 317.
(5) ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
(6) ОВ C 395, 29.9.2021 г., стр. 2.
(7) ОВ C 425, 20.10.2021 г., стр. 107.
(8) OВ C 81, 18.2.2022 г., стр. 27.
(9) ОВ C 99, 1.3.2022 г., стр. 218.
(10) ОВ C 117, 11.3.2022 г., стр. 151.
(11) Приети текстове, P9_TA(2021)0439.
(12) Приети текстове, P9_TA(2021)0455.
(13) Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза (ОВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1).
(14) Tова включва, но не се ограничава до изпълнението на всичките 11 критерия, посочени в член 19 и приложение V към Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ L 57, 18.2.2021 г., стр. 17).
(15) Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, „Доклад от командировката след ad hoc делегацията в Будапеща, Унгария, 29 септември — 1 октомври 2021 г.“, 26 ноември 2021 г., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-CR-699096_EN.pdf
(16) Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, „Доклад от командировката след съвместната проучвателна мисия на комисиите LIBE и AFCO във Варшава, Полша, 21—23 февруари 2022 г.“, 31 март 2022 г., https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2022/03-31/Missionreport_EN.pdf

Последно осъвременяване: 26 август 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност