Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2647(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0263/2022

Předložené texty :

B9-0263/2022

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2022 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0204

Přijaté texty
PDF 141kWORD 49k
Čtvrtek, 5. května 2022 - Štrasburk
Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska
P9_TA(2022)0204B9-0263/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. května 2022 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska (2022/2647(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2 a čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“),

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2018 o návrhu, aby Rada podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii rozhodla, že existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně poruší hodnoty, na nichž je Evropská unie založena(1),

–  s ohledem na odůvodněný návrh Komise podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU ze dne 20. prosince 2017 týkající se otázky právního státu v Polsku: návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky (COM(2017)0835),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o rozhodnutí Komise aktivovat čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. ledna 2020 o probíhajících slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkajících se Polska a Maďarska(3),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2016 obsahující doporučení Komisi o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 7. října 2020 o vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2020 o stavu základních práv v Evropské unii – výroční zpráva za období 2018–2019(7),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 24. června 2021 o zprávě Komise o stavu právního státu za rok 2020(8),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2021 o porušování práva EU a práv občanů z řad osob LGBTIQ v Maďarsku v důsledku legislativních změn přijatých maďarským parlamentem(9),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. září 2021 o svobodě médií a dalším zhoršování situace v oblasti právního státu v Polsku(10),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. října 2021 o krizi právního státu v Polsku a zásadě přednosti práva EU(11),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. listopadu 2021 o prvním výročí de facto zákazu interrupcí v Polsku(12),

–  s ohledem na judikaturu Soudního dvora Evropské unie,

–  s ohledem na standardní postupy slyšení uvedené v čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU, které schválila Rada dne 18. července 2019,

–  s ohledem na rozhodnutí sboru komisařů ze dne 27. dubna 2022 zahájit řízení proti Maďarsku podle nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu(13),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin; vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o EU, odrážejí se v Listině základních práv EU a jsou součástí mezinárodních dohod o lidských právech; vzhledem k tomu, že tyto společné hodnoty, které se všechny členské státy dobrovolně zavázaly dodržovat, tvoří základ práv, jež požívají osoby žijící v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že jakékoli zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot uvedených v článku 2 Smlouvy o EU některým členským státem se netýká pouze členského státu, v němž takové riziko vznikne, ale má dopad i na ostatní členské státy, na jejich vzájemnou důvěru a na samotnou podstatu Unie a základní práva jejích občanů zaručená právem Unie;

C.  vzhledem k tomu, že čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU představuje preventivní fázi, která Unii poskytuje možnost zasáhnout v případě zřejmého nebezpečí závažného porušení společných hodnot; vzhledem k tomu, že v preventivní fázi má být s dotčeným členským státem navázán dialog, jehož cílem je předejít případnému pozastavení určitých práv vyplývajících z uplatňování Smluv;

D.  vzhledem k tomu, že Komise a Parlament aktivovaly čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souvislosti se situací v Polsku a Maďarsku poté, co došly k závěru, že lze důvodně předpokládat, že v těchto zemích existuje zřejmé nebezpečí vážného porušení základních hodnot Unie;

E.  vzhledem k tomu, že praxe pořádání slyšení se mezi jednotlivými předsednictvími Rady značně liší; vzhledem k tomu, že Rada zatím v rámci Rady pro obecné záležitosti uspořádala pět slyšení s Polskem a tři slyšení s Maďarskem;

1.  bere na vědomí slyšení pořádaná Radou podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v reakci na situaci v Polsku a Maďarsku, v nichž jsou ohroženy hodnoty stanovené v článku 2; vyjadřuje politování nad tím, že v Polsku ani v Maďarsku slyšení nevedla ke zlepšení stavu právního státu, demokracie a základních práv a že se situace v obou zemích od zahájení postupu podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU nadále zhoršuje, jak dokládají četné zprávy a prohlášení Komise a mezinárodních institucí, např. OSN, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Rady Evropy, a jak potvrzuje několik rozhodnutí Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva;

2.  vyzývá Radu, aby projevila skutečné odhodlání k dosažení smysluplného pokroku v probíhajících postupech podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU v souladu se svými povinnostmi chránit hodnoty podle článku 2 Smlouvy o EU, jak jí to ukládají Smlouvy;

3.  domnívá se, že předpokladem pro účinné použití postupu podle čl. 7 odst. 1 by mělo být dostatečně časté pořádání slyšení, a to řádnou formou; v tomto ohledu vítá, že francouzské předsednictví pokračuje se slyšeními v obou postupech; se znepokojením však konstatuje, že tato slyšení nejsou navzdory opakovaným žádostem Parlamentu pořádána pravidelně, ani strukturovaným a otevřeným způsobem; naléhá na budoucí předsednictví, aby slyšení pořádala pravidelně a alespoň jednou během výkonu mandátu; vyzývá Radu, aby zajistila, že se při slyšeních podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU bude řešit také aktuální vývoj včetně nových případů porušování základních práv;

4.  znovu poukazuje na provázanost právního státu, demokracie a základních práv a připomíná Radě a Komisi, že Parlament dlouhodobě požaduje, aby při hodnocení stavu právního státu v členských státech bylo zohledňováno soustavné porušování demokracie a základních práv v celé Unii, včetně útoků na svobodu sdělovacích prostředků a novinářů, na menšiny, migranty, práva žen a osob LGBTIQ a svobodu sdružování a shromažďování;

5.  vyzývá Radu, aby po každém slyšení zveřejnila podrobný zápis a aby Parlamentu podala náležitou zprávu; zdůrazňuje, že slyšení musí být objektivní, transparentní a založená na faktech a že dotčené členské státy musí v dobré víře spolupracovat během celého procesu v duchu loajální spolupráce podle čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU;

6.  zdůrazňuje, že slyšení budou efektivní pouze tehdy, pokud se bude Rada následně zabývat konkrétními doporučeními, která byla pro dotčené členské státy vydána v souladu s čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU; naléhá na Radu, aby vzhledem k rychle se zhoršující situaci v obou zemích tato doporučení urychleně přijala a stanovila jasné lhůty pro jejich splnění; zdůrazňuje, že Rada nemusí rozhodovat jednomyslně, pokud jde o určení toho, zda hrozí zřejmé nebezpečí závažného porušení hodnot Unie podle čl. 7 odst. 1, nebo o vydání konkrétních doporučení členským státům; navrhuje, aby Komise a Rada v případě pokračujícího zhoršování situace projednaly další kroky k ochraně hodnot stanovených v článku 2 Smlouvy o EU;

7.  Je hluboce znepokojen skutečností, že standardní postupy pro slyšení uvedené v čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU nezajišťují Parlamentu stejné postavení, jako má Komise; trvá na tom, že Parlament by měl být přizván k formálním jednáním Rady na základě práva podnětu a zásady loajální spolupráce mezi orgány podle čl. 13 odst. 2 Smlouvy o EU; znovu vyzývá Radu, aby Parlamentu neprodleně poskytovala vyčerpávající informace v každé fázi postupu;

8.  vyjadřuje politování nad tím, že několik předsednictví Rady nenalezlo čas na setkání se všemi příslušnými parlamentními výbory, ačkoli jim byla zaslána oficiální pozvání; vyzývá budoucí ministry, kteří budou předsedat Radě pro obecné záležitosti, aby alespoň jednou za každé předsednictví vystoupili před příslušnými parlamentními výbory a Parlament o těchto postupech informovali;

9.  vyzývá všechny členské státy, aby respektovaly nadřazenost práva EU, a doporučuje, aby Rada projednala hrozby pro nadřazenost práva EU v různých probíhajících řízeních podle čl. 7 odst. 1; považuje za obzvláště nepřijatelné, že Polsko a Maďarsko soustavně neprovádějí značný počet rozsudků vydaných Soudním dvorem EU a Evropským soudem pro lidská práva; naléhavě vyzývá Radu, aby tuto skutečnost zohlednila při posuzování zřejmého rizika závažného porušení hodnot stanovených v článku 2 Smlouvy o EU;

10.  vyzývá Komisi, aby plně využila veškeré nástroje, které má k dispozici k řešení případů, kdy Polsko a Maďarsko poruší základní hodnoty Unie stanovené v článku 2 Smlouvy o EU, zejména zrychlená řízení o nesplnění povinnosti a podání žádostí u Soudního dvora EU o předběžná opatření a rovněž nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu;

11.  vyzývá Komisi a Radu, aby neschvalovaly vnitrostátní plány Polska a Maďarska v rámci facility na podporu oživení a odolnosti, dokud obě země plně nesplní všechna doporučení pro jednotlivé země v rámci evropského semestru v oblasti právního státu a dokud neprovedou všechny příslušné rozsudky Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva(14); připomíná, že Komise by měla využít všech nástrojů, které má k dispozici, aby zajistila, že občané a obyvatelé dotčených členských států nebudou zbaveni výhod finančních prostředků EU v důsledku toho, že jejich vlády porušují zásadu právního státu;

12.  zastává názor, že nejnovější vývoj probíhajících slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU opět zdůrazňuje, že je bezprostředně nutné vytvořit mechanismus EU pro demokracii, právní stát a základní práva, jak navrhuje Parlament, a to formou interinstitucionální dohody a stálého politického cyklu o demokracii, právním státu a základních právech v rámci orgánů EU; vyjadřuje politování nad tím, že Komise a Rada odmítly zahájit jednání o této interinstitucionální dohodě a že v posledních šesti letech nebylo dosaženo žádného pokroku; opětovně vyzývá Komisi a Radu, aby ve věci této dohody okamžitě zahájily jednání s Parlamentem;

13.  bere na vědomí skutečnost, že dne 27. dubna 2022 Komise konečně zahájila formální postup proti Maďarsku podle nařízení o podmíněnosti dodržováním zásad právního státu, kdy bylo odesláno písemné oznámení; očekává, že Komise bude co nejdříve pokračovat v dalších krocích, a očekává, že Rada přijme politický závazek, že tento postup neprodleně a v prvořadém zájmu úspěšně dokončí;

14.  se znepokojením konstatuje, že Komise nezahájila taková řízení s Polskem, a vyzývá Komisi, aby podle tohoto nařízení provedla další posouzení a podnikla další kroky; dále vyjadřuje politování nad tím, že Komise uplatňuje nejužší výklad nařízení při posuzování porušení zásad právního státu v členském státě tím, že prakticky vyloučí možnost, že existuje vážné riziko mající vliv na finanční řízení Unie a její finanční zájmy, pročež není naplněna podmínka pro aktivaci mechanismu podmíněnosti; opakuje, že nařízení jasně stanoví, že ohrožení nezávislosti soudnictví představuje porušení zásad právního státu;

15.  vyzývá ministry Rady pro obecné záležitosti, aby během příštího slyšení podle čl. 7 odst. 1 o Maďarsku, které se má konat na konci května, plně zohlednili zjištění Komise obsažená v jejím písemném oznámení Maďarsku; zdůrazňuje, že zjištění Komise by měla být dostatečným důvodem k tomu, aby Rada přijala doporučení v rámci postupu podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU;

16.  připomíná zjištění z pracovních cest Parlamentu do Budapešti ve dnech 29. září až 1. října 2021(15) a do Varšavy ve dnech 21. až 23. února 2022(16), která popisují různá porušení ze strany Maďarska a Polska v oblasti demokracie, právního státu a základních práv, zejména pokud jde o nezávislost soudnictví, svobodu sdělovacích prostředků, útoky na aktéry občanské společnosti a další zhoršování stavu práv osob LGBTIQ+ a práv žen, a údajné používání špionážního softwaru Pegasus; vyzývá Radu, aby tato zjištění plně využila, až bude pracovat na postupech podle čl. 7 odst. 1;

17.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Komisi, Radě, prezidentům, vládám a parlamentům Polska a Maďarska a vládám a parlamentům ostatních členských států.

(1) Úř. věst. C 433, 23.12.2019, s. 66.
(2) Úř. věst. C 129, 5.4.2019, s. 13.
(3) Úř. věst. C 270, 7.7.2021, s. 91.
(4) Úř. věst. C 385, 22.9.2021, s. 317.
(5) Úř. věst. C 215, 19.6.2018, s. 162.
(6) Úř. věst. C 395, 29.9.2021, s. 2.
(7) Úř. věst. C 425, 20.10.2021, s. 107.
(8) Úř. věst. C 81, 18.2.2022, s. 27.
(9) Úř. věst. C 99, 1.3.2022, s. 218.
(10) Úř. věst. C 117, 11.3.2022, s. 151.
(11) Přijaté texty, P9_TA(2021)0439.
(12) Přijaté texty, P9_TA(2021)0455.
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
(14) To zahrnuje mimo jiné splnění všech 11 kritérií stanovených v článku 19 a příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 17).
(15) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, „Zpráva o pracovní cestě týkající se delegace ad hoc do Budapešti, Maďarsko, ve dnech 29. září až 1. října 2021“, 26. listopadu 2021: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-CR-699096_EN.pdf.
(16) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, „Zpráva o pracovní‑cestě týkající se společné vyšetřovací mise výborů LIBE a AFET do Varšavy, Polsko, ve dnech 21.–23. února 2022“, 31. března 2022: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2022/03-31/Missionreport_EN.pdf.

Poslední aktualizace: 26. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí