Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2022/2647(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0263/2022

Pateikti tekstai :

B9-0263/2022

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/05/2022 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0204

Priimti tekstai
PDF 137kWORD 48k
Ketvirtadienis, 2022 m. gegužės 5 d. - Strasbūras
Pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstantys klausymai dėl Lenkijos ir Vengrijos
P9_TA(2022)0204B9-0263/2022

2022 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos (2022/2647(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį ir 7 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo, kuriuo pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį Taryba raginama nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad Vengrija šiurkščiai pažeidžia vertybes, kuriomis grindžiama Sąjunga(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 20 d. Komisijos pagrįstą pasiūlymą, teikiamą pagal Europos Sąjungos sutarties 7 straipsnio 1 dalį, dėl teisinės valstybės principo Lenkijoje – pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo (COM(2017)0835),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 1 d. rezoliuciją dėl Komisijos sprendimo pasinaudoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi dėl padėties Lenkijoje(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. savo rezoliuciją dėl pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų dėl Lenkijos ir Vengrijos(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 17 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. spalio 25 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. spalio 7 d. rezoliuciją dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. lapkričio 26 d. rezoliuciją dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje(7),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. birželio 24 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos(8),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. liepos 8 d. savo rezoliuciją dėl ES teisės ir LGBTIQ piliečių teisių pažeidimų Vengrijoje dėl Vengrijos Nacionalinėje Asamblėjoje priimtų teisės aktų pakeitimų(9),

–  atsižvelgdamas į savo 2021 m. rugsėjo 16 d. rezoliuciją dėl žiniasklaidos laisvės ir toliau blogėjančios teisinės valstybės padėties Lenkijoje(10),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. spalio 21 d. savo rezoliuciją dėl teisinės valstybės krizės Lenkijoje ir ES teisės viršenybės(11),

–  atsižvelgdamas į 2021 m. lapkričio 11 d. savo rezoliuciją dėl pirmųjų de facto abortų uždraudimo Lenkijoje metinių(12),

–  atsižvelgdamas į ES Teisingumo Teismo praktiką,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų klausymų standartinę tvarką, kurią Taryba patvirtino 2019 m. liepos 18 d.,

–  atsižvelgdamas į 2022 m. balandžio 27 d. Komisijos narių kolegijos sprendimą pradėti procedūrą prieš Vengriją pagal Teisinės valstybės sąlygų reglamentą(13),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sąjunga grindžiama pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises, vertybėmis, kaip išdėstyta ES sutarties 2 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje bei įtvirtinta pagrindinėse tarptautinėse žmogaus teisių sutartyse; kadangi šios vertybės, kurios yra bendros valstybėms narėms ir kurių laikytis visos valstybės narės įsipareigojo laisva valia, yra teisių, kuriomis naudojasi Sąjungos gyventojai, pamatas;

B.  kadangi bet koks aiškus šiurkštaus vertybių, nurodytų ES sutarties 2 straipsnyje, pažeidimo valstybėje narėje pavojus nėra susijęs vien su konkrečia valstybe nare, kurioje kyla minėtas pavojus, – jis daro poveikį ir kitoms valstybėms narėms, jų tarpusavio pasitikėjimui ir pačiam Sąjungos pobūdžiui bei jos piliečių pagrindinėms teisėms, numatytoms Sąjungos teisėje;

C.  kadangi ES sutarties 7 straipsnio 1 dalimi numatomas prevencinis etapas, suteikiant Sąjungai galimybę imtis veiksmų, jeigu iškyla aiškus šiurkštaus bendrų vertybių pažeidimo pavojus; kadangi tokie prevenciniai veiksmai apima dialogą su atitinkama valstybe nare ir jais siekiama išvengti galimo tam tikrų teisių, kylančių dėl Sutarčių taikymo, sustabdymo;

D.  kadangi Komisija ir Parlamentas atitinkamai pritaikė ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį Lenkijai ir Vengrijai, siekdami nustatyti, ar esama aiškaus pavojaus, kad gali būti šiurkščiai pažeistos vertybės, kuriomis grindžiama Sąjunga;

E.  kadangi klausymų organizavimo praktika Tarybai pirmininkaujant įvairioms valstybėms narėms labai skyrėsi; kadangi iki šiol Bendrųjų reikalų tarybos posėdžiuose Taryba surengė penkis klausymus dėl Lenkijos ir tris – dėl Vengrijos;

1.  atkreipia dėmesį į Tarybos pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį surengtus klausymus reaguojant į Lenkijoje ir Vengrijoje esančias grėsmes bendroms Europos vertybėms, nustatytoms ES sutarties 2 straipsnyje; apgailestauja dėl to, kad po klausymų teisinės valstybės, demokratijos ir pagrindinių teisių padėtis Lenkijoje ir Vengrijoje nepagerėjo ir kad padėtis abiejose šalyse nuo tada, kai buvo pradėta procedūra pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį, toliau blogėjo, kaip nurodyta daugelyje Komisijos ir tarptautinių organizacijų, pvz., Jungtinių Tautų, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ir Europos Tarybos, ataskaitose ir pareiškimuose ir kaip patvirtinta daugelyje ES Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų;

2.  ragina Tarybą parodyti tikrą ryžtą daryti prasmingą pažangą pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykdomose procedūrose, vykdant savo pareigas pagal Sutartis apsaugoti ES sutarties 2 straipsnyje išdėstytas vertybes;

3.  mano, kad klausymai turėtų būti rengiami tinkamu dažnumu ir tinkamu būdu, nes tai išankstinė veiksmingo 7 straipsnio 1 dalyje nustatytos procedūros naudojimo sąlyga; atsižvelgdamas į tai, palankiai vertina tai, kad pirmininkaujanti Prancūzija atnaujino klausymus dėl abiejų procedūrų; vis dėlto susirūpinęs pažymi, kad, nepaisant pakartotinių Parlamento reikalavimų, klausymai nebuvo organizuojami reguliariai, struktūriškai ir atvirai; primygtinai ragina pirmininkausiančias valstybes nares reguliariai ir bent kartą per pirmininkavimo laikotarpį surengti klausymus; ragina Tarybą užtikrinti, kad pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį rengiamuose klausymuose taip pat būtų atsižvelgiama į naujus pokyčius, įskaitant tokius, kurie susiję su pagrindinių teisių pažeidimais;

4.  pakartoja, kad teisinės valstybės principas, demokratija ir pagrindinės teisės yra neatsiejamai susiję, ir primena Tarybai ir Komisijai apie ilgalaikį Parlamento raginimą vertinant teisinės valstybės padėtį valstybėse narėse atsižvelgti į nuolatinius demokratijos ir pagrindinių teisių pažeidimus visoje Sąjungoje, įskaitant išpuolius prieš žiniasklaidos laisvę ir žurnalistus, mažumas, migrantus, moterų teises, LGBTIQ+ asmenų teises ir asociacijų bei susirinkimų laisvę;

5.  ragina Tarybą po kiekvieno klausymo paskelbti išsamius protokolus ir pateikti Parlamentui tinkamą apibendrintą informaciją; pabrėžia, kad klausymai turi būti objektyvūs, pagrįsti faktais ir skaidrūs ir kad atitinkamos valstybės narės turi geranoriškai bendradarbiauti viso proceso metu, laikydamosi ES sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinto lojalaus bendradarbiavimo principo;

6.  pabrėžia, kad klausymai bus veiksmingi tik tuo atveju, jei Taryba po jų pateiks konkrečių rekomendacijų atitinkamoms valstybėms narėms, kaip numatyta ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje; primygtinai ragina Tarybą, atsižvelgiant į tai, kad padėtis abiejose šalyse sparčiai blogėja, skubiai priimti tokias rekomendacijas ir nustatyti aiškius jų įgyvendinimo terminus; pabrėžia, kad norint nustatyti aiškų pavojų, kad gali būti šiurkščiai pažeistos Sąjungos vertybės pagal 7 straipsnio 1 dalį, arba teikiant konkrečias rekomendacijas valstybėms narėms, nereikalaujama vieningo balsavimo Taryboje; siūlo, kad, jei padėtis toliau blogės, Komisija ir Taryba aptartų tolesnius veiksmus siekiant apsaugoti ES sutarties 2 straipsnyje nustatytas vertybes;

7.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad standartinė klausymų tvarka, nurodyta ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje, neužtikrina tokio pat požiūrio į Parlamentą, kaip į Komisiją; pabrėžia tai, kad Parlamentas turi būti kviečiamas į oficialius Tarybos posėdžius, remiantis iniciatyvos teise ir lojalaus institucijų bendradarbiavimo principu, įtvirtintu ES sutarties 13 straipsnio 2 dalyje; dar kartą ragina Tarybą visais procedūros etapais Parlamentui teikti informaciją nedelsiant ir išsamiai;

8.  apgailestauja dėl to, kad kelios Tarybai pirmininkaujančios valstybės nerado laiko susitikti su visais atitinkamais Parlamento komitetais, nepaisant oficialių raginimų tai padaryti; ragina ministrus, kurie ateityje pirmininkaus Bendrųjų reikalų tarybai, bent kartą per kiekvieną pirmininkavimo laikotarpį atvykti į atitinkamus Parlamento komitetus, kad Parlamentui būtų pateikta naujausia informacija apie šias procedūras;

9.  ragina visas valstybes nares gerbti ES teisės viršenybę ir rekomenduoja Tarybai per įvairias pagal 7 straipsnio 1 dalį vykdomas procedūras aptarti grėsmes ES teisės viršenybės principui; mano, jog ypač nepriimtina, kad Lenkija ir Vengrija nuolat nevykdo gana didelio skaičiaus ES Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtų sprendimų; primygtinai ragina Tarybą atsižvelgti į šį faktą vertinant aiškų pavojų, kad gali būti šiurkščiai pažeistos ES sutarties 2 straipsnyje nustatytos vertybės;

10.  ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant pašalinti Lenkijos ir Vengrijos daromus ES sutarties 2 straipsnyje nustatytų vertybių, kuriomis grindžiama Sąjunga, pažeidimus, visų pirma imtis paspartintų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų ir pateikti prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones ES Teisingumo Teisme, taip pat taikyti Teisinės valstybės sąlygų reglamentą;

11.  ragina Komisiją ir Tarybą nepatvirtinti Lenkijos ir Vengrijos nacionalinių planų pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kol abi šalys visapusiškai įvykdys visas Europos semestro konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas teisinės valstybės srityje ir kol jos neįgyvendins visų atitinkamų ES Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų(14); primena, kad Komisija turėtų naudotis visomis turimomis priemonėmis siekdama užtikrinti, kad iš atitinkamų valstybių narių piliečių ir gyventojų nebūtų atimta ES lėšų teikiama nauda dėl to, kad jų vyriausybės pažeidžia teisinės valstybės principą;

12.  laikosi nuomonės, kad žvelgiant į naujausius pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį vykstančių klausymų įvykius dar kartą išryškėja neišvengiamas poreikis sukurti ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmą, kaip siūlo Parlamentas, tarpinstitucinio susitarimo forma ir ES institucijose taikant nuolatinį demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių politikos ciklą; apgailestauja dėl to, kad Komisija ir Taryba atsisakė pradėti derybas dėl šio tarpinstitucinio susitarimo ir kad per pastaruosius šešerius metus nepadaryta jokios pažangos; dar kartą ragina Komisiją ir Tarybą nedelsiant pradėti derybas su Parlamentu dėl šio susitarimo;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad 2022 m. balandžio 27 d. Komisija, išsiuntusi rašytinį pranešimą, galiausiai pradėjo oficialią procedūrą prieš Vengriją pagal Teisinės valstybės sąlygų reglamentą; tikisi, kad Komisija ir toliau kuo greičiau imsis veiksmų, ir tikisi, kad Taryba prisiims politinį įsipareigojimą nedelsiant ir prioriteto tvarka sėkmingai užbaigti procedūrą;

14.  susirūpinęs pažymi, kad Komisija nepradėjo tokių procedūrų Lenkijos atžvilgiu, ir ragina Komisiją atlikti tolesnį vertinimą ir imtis veiksmų pagal tą reglamentą; be to, apgailestauja, kad Komisija, vertindama teisinės valstybės principų pažeidimus valstybėje narėje, taiko siauriausią reglamento aiškinimą, tuo faktiškai atmesdama didelę riziką, darančią poveikį Sąjungos finansų valdymui ir jos finansiniams interesams, kaip sąlygą, kuriai esant turėtų būti aktyvuotas sąlygų mechanizmas; pakartoja, kad reglamente aiškiai nustatyta, jog pavojus teismų nepriklausomumui yra teisinės valstybės principų pažeidimas;

15.  ragina Bendrųjų reikalų tarybos ministrus visapusiškai atsižvelgti į Komisijos išvadas, pateiktas jos rašytiniame pranešime Vengrijai, per kitą klausymą pagal 7 straipsnio 1 dalį dėl Vengrijos, kuris turėtų įvykti gegužės mėn. pabaigoje; pabrėžia, kad Komisijos išvados turėtų būti pakankamas pagrindas Tarybai priimti rekomendacijas pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalies procedūrą;

16.  primena Parlamento misijų Budapešte 2021 m. rugsėjo 29 d. – spalio 1 d.(15) ir Varšuvoje 2022 m. vasario 21–23 d.(16) išvadas, kuriose aprašomi įvairūs Vengrijos ir Lenkijos daromi pažeidimai demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityje, visų pirma susiję su teisminių institucijų nepriklausomumu, žiniasklaidos laisve, išpuoliais prieš pilietinės visuomenės veikėjus ir tolesniu LGBTIQ+ asmenų teisių ir moterų teisių blogėjimu, taip pat įtariamu šnipinėjimo programos „Pegasus“ naudojimu; ragina Tarybą visapusiškai pasinaudoti šiomis išvadomis atliekant darbą, susijusį su 7 straipsnio 1 dalyje nustatytomis procedūromis;

17.  paveda Pirmininkei perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir Tarybai, Lenkijos ir Vengrijos prezidentams, vyriausybėms ir parlamentams bei kitų valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL C 433, 2019 12 23, p. 66.
(2) OL C 129, 2019 4 5, p. 13.
(3) OL C 270, 2021 7 7, p. 91.
(4) OL C 385, 2021 9 22, p. 317.
(5) OL C 215, 2018 6 19, p. 162.
(6) OL C 395, 2021 9 29, p. 2.
(7) OL C 425, 2021 10 20, p. 107.
(8) OL C 81, 2022 2 18, p. 27.
(9) OL C 99, 2022 3 1, p. 218.
(10) OL C 117, 2022 3 11, p. 151.
(11) Priimti tekstai, P9_TA(2021)0439.
(12) Priimti tekstai, P9_TA(2021)0455.
(13) 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1).
(14) Tai apima, be kita ko, visų 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (OL L 57, 2021 2 18, p. 17), 19 straipsnyje ir V priede nustatytų 11 kriterijų įvykdymą.
(15) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, „Misijos ataskaita po ad hoc delegacijos vizito į Budapeštą (Vengrija) 2021 m. rugsėjo 29 d. – spalio 1 d.“, 2021 m. lapkričio 26 d., https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-CR-699096_EN.pdf.
(16) Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas, „Misijos ataskaita po bendros LIBE ir AFCO komitetų tiriamosios misijos į Varšuvą (Lenkija) 2022 m. vasario 21–23 d.“, 2022 m. kovo 31 d., https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2022/03-31/Missionreport_EN.pdf.

Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika