Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0263/2022

Ingivna texter :

B9-0263/2022

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/05/2022 - 7.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0204

Antagna texter
PDF 130kWORD 49k
Torsdagen den 5 maj 2022 - Strasbourg
De pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern
P9_TA(2022)0204B9-0263/2022

Europaparlamentets resolution av den 5 maj 2022 om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU‑fördraget: Polen och Ungern (2022/2647(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 2 och 7.1 i fördraget om Europeiska unionen (EU‑fördraget),

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av sin resolution av den 12 september 2018 om ett förslag med en begäran till rådet att enligt artikel 7.1 i fördraget om Europeiska unionen fastställa huruvida det finns en klar risk för att Ungern allvarligt åsidosätter unionens värden(1),

–  med beaktande av kommissionens motiverade förslag av den 20 december 2017 i enlighet med artikel 7.1 i EU-fördraget, angående rättsstatsprincipen i Polen: förslag till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen, (COM(2017)0835),

–  med beaktande av sin resolution av den 1 mars 2018 om kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget i fråga om situationen i Polen(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om de pågående utfrågningarna inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget: Polen och Ungern(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 september 2020 om förslaget till rådets beslut om fastslående av att det finns en klar risk för att Republiken Polen allvarligt åsidosätter rättsstatsprincipen(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2016 med rekommendationer till kommissionen om inrättande av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 7 oktober 2020 om inrättande av en EU‑mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 26 november 2020 om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019(7),

–  med beaktande av sin resolution av den 24 juni 2021 om 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen(8),

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juli 2021 om överträdelser av unionsrätten och hbtqi-personers rättigheter i Ungern till följd av de lagändringar som antagits av det ungerska parlamentet(9),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 september 2021 om mediefrihet och ytterligare urholkning av rättsstatsprincipen i Polen(10),

–  med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2021 om rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde(11),

–  med beaktande av sin resolution av den 11 november 2021 om den första årsdagen för det faktiska förbudet mot aborter i Polen(12),

–  med beaktande av rättspraxis från Europeiska unionens domstol,

–  med beaktande av de standardformer för sådana utfrågningar som avses i artikel 7.1 i EU-fördraget och som godkänts av rådet den 18 juli 2019,

–  med beaktande av kommissionskollegiets beslut av den 27 april 2022 att inleda ett förfarande mot Ungern enligt förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen(13),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, enligt artikel 2 i EU-fördraget och såsom återspeglas i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och fastslås i internationella människorättsfördrag. Dessa värden, som är gemensamma för medlemsstaterna och som medlemsstaterna av egen fri vilja ställt upp bakom, utgör grunden för de rättigheter som personer som lever i unionen åtnjuter.

B.  En klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värden som stadfästs i artikel 2 i EU-fördraget berör inte bara den enskilda medlemsstat där risken uppstår, utan påverkar också övriga medlemsstater, deras inbördes förtroende, unionens innersta väsen och unionsmedborgarnas grundläggande rättigheter enligt unionsrätten.

C.  I artikel 7.1 i EU-fördraget ingår en förebyggande fas som ger unionen möjlighet att ingripa om det föreligger en klar risk för att gemensamma värden åsidosätts. I denna förebyggande åtgärd ingår en dialog med den berörda medlemsstaten, vilken syftar till att undvika ett eventuellt upphävande av vissa rättigheter som följer av tillämpningen av fördragen.

D.  Artikel 7.1 i EU-fördraget aktiverades av kommissionen och parlamentet mot Polen respektive Ungern, efter att det fastställts föreligga en klar risk för allvarligt åsidosättande av unionens grundläggande värden.

E.  Praxis med att anordna utfrågningar har varierat kraftigt från ett rådsordförandeskap till ett annat. Rådet har hittills anordnat fem utfrågningar med Polen och tre utfrågningar med Ungern inom ramen för rådet (allmänna frågor).

1.  Europaparlamentet noterar de utfrågningar som rådet anordnat med stöd av artikel 7.1 i EU-fördraget för att bemöta hot som förekommit i Polen och Ungern mot de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget. Parlamentet beklagar att utfrågningarna inte har lett till en förbättring av situationen gällande rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna i Polen och Ungern, och att situationen i båda länderna har fortsatt att försämras sedan förfarandet enligt artikel 7.1 i EU-fördraget inleddes, vilket framgår av många rapporter och uttalanden från kommissionen och internationella organ, såsom FN, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europarådet, och som bekräftats i ett flertal domar från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att visa ett genuint engagemang för att göra meningsfulla framsteg i de pågående förfarandena enligt artikel 7.1 i EU-fördraget, i linje med sina skyldigheter enligt fördragen att skydda de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget.

3.  Europaparlamentet anser att utfrågningarna bör anordnas med lämpliga intervaller och på lämpligt sätt, som en förutsättning för en effektiv tillämpning av förfarandet enligt artikel 7.1. Parlamentet välkomnar i detta avseende att det franska ordförandeskapet återupptagit utfrågningar i båda förfarandena. Parlamentet noterar dock med oro att utfrågningarna, trots parlamentets upprepade krav, inte har anordnats på ett regelbundet, strukturerat och öppet sätt. Parlamentet uppmanar med kraft de kommande ordförandeskapen att anordna utfrågningarna regelbundet och minst en gång per ordförandeskap. Rådet uppmanas att säkerställa att man vid utfrågningarna enligt artikel 7.1 i EU-fördraget också tar upp utvecklingen under den senaste tiden, även utveckling relaterad till kräkningar av grundläggande rättigheter.

4.  Europaparlamentet påminner om den inneboende kopplingen mellan rättsstatlighet, demokrati och grundläggande rättigheter, och påminner rådet och kommissionen om sin sedan länge framförda uppmaning att i bedömningen av situationen för rättsstatsprincipen i medlemsstaterna inkludera ihållande kränkningar av demokratin och de grundläggande rättigheterna överallt i unionen, vilka bland annat innefattar angrepp mot mediefriheten och journalister, minoriteter, migranter, kvinnors rättigheter, hbtqi‑personers rättigheter samt förenings- och mötesfriheten.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet att offentliggöra uttömmande protokoll efter varje utfrågning, och att ge parlamentet en ordentlig avrapportering. Parlamentet understryker att utfrågningarna måste vara objektiva, faktabaserade och transparenta, och att de berörda medlemsstaterna uppriktigt måste samarbeta under hela processen, i enlighet med principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i EU-fördraget.

6.  Europaparlamentet betonar att utfrågningarna blir effektiva endast om rådet följer upp utfrågningarna genom att framföra konkreta rekommendationer till ifrågavarande medlemsstater, såsom det föreskrivs i artikel 7.1 i EU-fördraget. Rådet uppmanas med kraft att, mot bakgrund av den snabba försämringen av situationen i båda länderna, snabbt anta sådana rekommendationer och fastställa tydliga tidsfrister för deras genomförande. Parlamentet betonar att det inte finns något krav på enhällighet i rådet när det gäller att fastställa en tydlig risk för ett allvarligt åsidosättande av unionens värden enligt artikel 7.1, och inte heller för att framföra konkreta rekommendationer till medlemsstaterna. Om situationen fortsatt försämras bör kommissionen och rådet diskutera ytterligare åtgärder för att skydda de värden som anges i artikel 2 i EU‑fördraget.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över att de standardformer för sådana utfrågningar som avses i artikel 7.1 i EU-fördraget inte säkerställer samma behandling för parlamentet som för kommissionen. Parlamentet håller fast vid att dess anmodan om ett formellt rådsmöte fortfarande är aktuell, utgående dels från rätten till initiativ, dels från principen om lojalt samarbete mellan institutionerna enligt artikel 13.2 i EU‑fördraget. Parlamentet uppmanar än en gång rådet att se till att parlamentet informeras snabbt och fullständigt under varje etapp av förfarandet.

8.  Europaparlamentet beklagar att flera rådsordförandeskap inte haft tid att möta alla berörda parlamentsutskott, trots officiella sammanträdesinbjudningar från utskotten. Parlamentet uppmanar framtida ministrar som innehar ordförandeskapet för rådet (allmänna frågor) att minst en gång under varje ordförandeskap infinna sig vid det berörda utskottets sammanträde för att informera parlamentet om dessa förfaranden.

9.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstater att respektera EU-rättens företräde och rekommenderar att rådet diskuterar hot mot EU-rättens företräde i de olika pågående förfarandena enligt artikel 7.1. Parlamentet anser att det är särskilt oacceptabelt att Polen och Ungern fortlöpande underlåter att genomföra ett betydande antal av de domar som meddelats av Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Rådet uppmanas med kraft att ta hänsyn till detta vid bedömningen av huruvida det finns en klar risk för ett allvarligt åsidosättande av de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut utnyttja alla tillgängliga verktyg för att ta itu med Polens och Ungerns åsidosättande av de värden som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och som unionen bygger på, i synnerhet påskyndade överträdelseförfaranden och ansökningar om interimistiska åtgärder vid Europeiska unionens domstol, samt förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att inte godkänna Polens och Ungerns nationella planer inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens förrän båda länderna till fullo uppfyllt alla landsspecifika rekommendationer på rättsstatsområdet inom ramen för den europeiska planeringsterminen och verkställt alla relevanta domar från Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna(14). Parlamentet påminner om att kommissionen bör använda alla verktyg som står till dess förfogande för att säkerställa att medborgare och invånare i de berörda medlemsstaterna inte berövas förmånen av EU-medel på grund av att deras regeringar bryter mot rättsstatsprincipen.

12.  Europaparlamentet anser att den senaste utvecklingen i de pågående utfrågningarna enligt artikel 7.1 i EU-fördraget återigen understryker det överhängande behovet av en EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter (DRG) enligt parlamentets förslag, i form av ett interinstitutionellt avtal, och med en permanent cykel för DRG-politiken inom EU:s institutioner. Parlamentet beklagar kommissionens och rådets vägran att inleda förhandlingar om detta interinstitutionella avtal och det faktum att inga framsteg har gjorts under de senaste sex åren. Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen och rådet att utan dröjsmål inleda förhandlingar med parlamentet om detta avtal.

13.  Europaparlamentet noterar att kommissionen den 27 april 2022 slutligen inledde det formella förfarandet mot Ungern enligt förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen genom att skicka landet ett skriftligt meddelande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen fortsätter att gå framåt i frågan så snart som möjligt och förväntar sig att rådet gör ett politiskt åtagande att utan dröjsmål och som en prioriterad fråga se till att förfarandet slutförs korrekt.

14.  Europaparlamentet konstaterar med oro att kommissionen inte har inlett sådana förfaranden med avseende på Polen, och efterlyser fler bedömningar och åtgärder från kommissionens sida i enlighet med förordningen. Parlamentet beklagar dessutom att kommissionen tillämpar den snävaste tolkningen av förordningen när den bedömer överträdelse av rättsstatens principer i en medlemsstat, genom att i praktiken utesluta en allvarlig risk för att unionens ekonomiska förvaltning och dess ekonomiska intressen påverkas som ett villkor enligt vilket villkorlighetsmekanismen bör aktiveras. Parlamentet upprepar att det i förordningen tydligt fastställs att ett äventyrande av rättsväsendets oberoende utgör en överträdelse av rättsstatens principer.

15.  Europaparlamentet uppmanar ministrarna i rådet (allmänna frågor) att vid nästa utfrågning om Ungern enligt artikel 7.1, som ska äga rum i slutet av maj, fullt ut beakta kommissionens slutsatser i dess skriftliga meddelande till Ungern. Parlamentet understryker att kommissionens slutsatser bör utgöra tillräcklig grund för att rådet ska kunna anta rekommendationer i enlighet med förfarandet enligt i artikel 7.1 i EU‑fördraget.

16.  Europaparlamentet påminner om resultaten från parlamentets delegationsbesök i Budapest den 29 september – 1 oktober 2021(15) och i Warszawa den 21–23 februari 2022(16), där olika överträdelser från Ungerns och Polens sida beskrivs på området demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller rättsväsendets oberoende, mediefrihet, angrepp mot aktörer i det civila samhället och en ytterligare försämring av hbtqi-personers rättigheter och kvinnors rättigheter, samt den påstådda användningen av spionprogrammet Pegasus. Parlamentet uppmanar rådet att fullt ut utnyttja dessa resultat i sitt arbete med förfarandena enligt artikel 7.1.

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, till presidenten, regeringen och parlamentet i Polen respektive Ungern, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 433, 23.12.2019, s. 66.
(2) EUT C 129, 5.4.2019, s. 13.
(3) EUT C 270, 7.7.2021, s. 91.
(4) EUT C 385, 22.9.2021, s. 317.
(5) EUT C 215, 19.6.2018, s. 162.
(6) EUT C 395, 29.9.2021, s. 2.
(7) EUT C 425, 20.10.2021, s. 107.
(8) EUT C 81, 18.2.2022, s. 27.
(9) EUT C 99, 1.3.2022, s. 218.
(10) EUT C 117, 11.3.2022, s. 151.
(11) Antagna texter, P9_TA(2021)0439.
(12) Antagna texter, P9_TA(2021)0455.
(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1).
(14) Detta inbegriper, men är inte begränsat till, uppfyllandet av alla de 11 kriterier som anges i artikel 19 i och bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/241 av den 12 februari 2021 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 57, 18.2.2021, s. 17).
(15) Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, uppdragsrapport efter ad hoc‑delegationens besök i Budapest, Ungern, 29 september-1 oktober 2021, 26 november 2021, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/LIBE-CR-699096_EN.pdf
(16) Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, uppdragsrapport efter LIBE-AFCO:s gemensamma informationsuppdrag, Warszawa, Polen, den 21–23 februari 2022, 31 mars 2022, https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/DV/2022/03-31/Missionreport_EN.pdf

Senaste uppdatering: 26 augusti 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy