Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2022/2633(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0219/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0219/2022

Keskustelut :

PV 05/05/2022 - 4
CRE 05/05/2022 - 4

Äänestykset :

PV 05/05/2022 - 7.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0206

Hyväksytyt tekstit
PDF 155kWORD 55k
Torstai 5. toukokuuta 2022 - Strasbourg
Ukrainan sodan vaikutukset naisiin
P9_TA(2022)0206B9-0219/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 5. toukokuuta 2022 Ukrainan sodan vaikutuksista naisiin (2022/2633(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 ja 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 8, 10, 78 ja 83 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon 17. heinäkuuta 1998 hyväksytyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon Geneven sopimukset, erityisesti neljännen Geneven sopimuksen siviilihenkilöiden suojelemisesta sodan aikana,

–  ottaa huomioon 20. joulukuuta 1993 annetun YK:n julistuksen naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisesta,

–  ottaa huomioon 31. lokakuuta 2000 annetun YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta ja sen pohjalta annetut päätöslauselmat 1820 (19. kesäkuuta 2008), 1888 (30. syyskuuta 2009), 1889 (5. lokakuuta 2009), 1960 (16. joulukuuta 2010), 2106 (24. kesäkuuta 2013), 2122 (18. lokakuuta 2013), 2242 (13. lokakuuta 2015), 2467 (23. huhtikuuta 2019) ja 2493 (29. lokakuuta 2019),

–  ottaa huomioon 30. elokuuta 1961 tehdyn valtiottomuuden poistamista koskevan YK:n yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon pakolaisia koskevan YK:n vuoden 2018 Global Compact -aloitteen,

–  ottaa huomioon naisten syrjinnän poistamista käsittelevän YK:n komitean 6. marraskuuta 2020 antaman yleiskommentin nro 38 (2020) naisten ja tyttöjen kaupasta yleisen muuttoliikkeen yhteydessä,

–  ottaa huomioon 11. toukokuuta 2011 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus),

–  ottaa huomioon vähimmäisvaatimuksista tilapäisen suojelun antamiseksi siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteissa, ja toimenpiteistä näiden henkilöiden vastaanottamisen ja vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvien rasitusten tasapuolisen jakautumisen edistämiseksi 20. heinäkuuta 2001 annetun neuvoston direktiivin 2001/55/EY(1) (tilapäistä suojelua koskeva direktiivi),

–  ottaa huomioon Ukrainasta siirtymään joutuneiden henkilöiden joukoittaisen maahantulon tilanteen toteamisesta direktiivin 2001/55/EY 5 artiklan nojalla ja sen seurauksena tilapäisen suojelun antamisesta 4. maaliskuuta 2022 annetun neuvoston täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2022/382(2),

–  ottaa huomioon ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta ja neuvoston puitepäätöksen 2002/629/YOS korvaamisesta 5. huhtikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU(3),

–  ottaa huomioon 14. huhtikuuta 2021 annetun komission tiedonannon ihmiskaupan torjuntaa koskevasta EU:n strategiasta vuosiksi 2021–2025 (COM(2021)0171),

–  ottaa huomioon 23. maaliskuuta 2022 annetun komission tiedonannon ”Ukrainan sotaa pakenevien vastaanottaminen: Eurooppa valmistautuu vastaamaan tarpeisiin” (COM(2022)0131),

–  ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2022 annetun komission ehdotuksen direktiiviksi naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan torjumisesta (COM(2022)0105),

–  ottaa huomioon 1. maaliskuuta 2022 antamansa päätöslauselman Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaa vastaan(4),

–  ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2022 antamansa päätöslauselman EU:n tarjoamasta suojelusta Ukrainan sotaa pakeneville lapsille ja nuorille(5),

–  ottaa huomioon 23. lokakuuta 2020 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa(6),

–  ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan yhteisen tiedonannon ”Sukupuolten tasa-arvon edistämistä koskeva kolmas EU:n toimintasuunnitelma (GAP III) – Kunnianhimoinen ohjelma sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusvallan lisäämiseksi EU:n ulkoisissa toimissa” (JOIN(2020)0017),

–  ottaa huomioon kysymyksen komissiolle Ukrainan sodan vaikutuksista naisiin (O‑000015/2022 – B9-0012/2022),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pakottanut suuren määrän ihmisiä pakenemaan maasta; ottaa huomioon, että sen jälkeen, kun Venäjä 24. helmikuuta 2022 aloitti hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) mukaan noin 5 miljoonaa pakolaista on paennut Ukrainasta EU:n alueelle(7); ottaa huomioon, että pakolaisista arviolta 90 prosenttia on naisia ja lapsia(8);

B.  ottaa huomioon, että lisäksi 7,1 miljoonaa(9) ihmistä on joutunut siirtymään Ukrainassa maan sisällä ja siirtymään joutuneiden joukossa on naisia ja lapsia, jotka tarvitsevat terveydenhoitoa ja mielenterveyspalveluja, työpaikkoja, asianmukaisia koulunkäyntimahdollisuuksia lapsille sekä majoitusta ja suojelua seksuaaliselta ja sukupuolistuneelta väkivallalta; ottaa huomioon, että 13,5 prosentilla äskettäin siirtymään joutuneista oli aiempia kokemuksia siirtymisestä vuosina 2014–2015; ottaa huomioon, että maan sisäinen pakolaisuus aiheuttaa paineita Ukrainan kunnille ja kauttakulkualueina pidetyillä alueilla vaikutukset kohdistuvat erityisen voimakkaina naisiin; katsoo, että siirtymään joutuneita henkilöitä vastaanottaville kunnille on tarjottava asianmukaista tukea;

C.  ottaa huomioon, että naiset tulevat EU:hun usein lastensa tai sukulaistensa ja ystäviensä lasten kanssa; ottaa huomioon, että tähän mennessä on rekisteröity noin 2 300 ilman huoltajaa olevaa alaikäistä; ottaa huomioon, että kansainvälisten järjestöjen raportoimien tietojen mukaan todellinen määrä on tätä suurempi; ottaa huomioon, että hoitolaitoksista, esimerkiksi orpokodeista, tulevia lapsia ei pidetä ilman huoltajaa olevina; ottaa huomioon, että viimeisimpien tietojen mukaan noin puoli miljoonaa ukrainalaista siviiliä on karkotettu pakkokeinoin ja monet näistä ovat naisia ja lapsia(10); ottaa huomioon, että yli 2 300 lasta on siepattu ja pakkosiirretty Venäjälle; muistuttaa, että Geneven yleissopimuksen mukaan ”[s]uojeltujen henkilöiden pakolliset joukko- tai erillissiirrot sekä karkoittamiset vallatulta alueelta [...] ovat kielletyt”;

D.  ottaa huomioon, että noin 2,8 miljoonaa ihmistä on paennut Puolaan, noin 763 000 Romaniaan, 476 000 Unkariin ja 346 000 Slovakiaan; ottaa huomioon, että merkittävä osa pakolaisista jatkaa matkaansa muihin jäsenvaltioihin; ottaa huomioon, että Puolasta noin miljoona pakolaista on siirtynyt muihin jäsenvaltioihin ja 1,5 miljoonaa pakolaista on jäänyt Puolaan, mikä tekee Puolasta jäsenvaltion, jossa on eniten pakolaisia henkeä kohti; ottaa huomioon, että toiseksi eniten pakolaisia on tällä hetkellä henkeä kohti Itävallassa ja sen jälkeen Tšekissä ja Virossa(11); ottaa huomioon, että naiset, joilla ei ole kontakteja esimerkiksi Puolassa, majoitetaan julkisiin makuusaleihin ja liikuntahalleihin; katsoo, että on päästävä eroon näistä väliaikaisista ratkaisuista ja kehitettävä järjestelmällisiä ratkaisuja, jotta voidaan varmistaa, että naiset eivät jää julkisiin majapaikkoihin, joissa he näkevät köyhyyttä ja traumatisoituvat entisestään; ottaa huomioon, että naisille, erityisesti raskaana oleville naisille, ikääntyneille naisille ja seksuaalisen väkivallan uhreille, tarvitaan kiireellisesti turvallista majoitusta;

E.  ottaa huomioon, että noin 428 000 pakolaista on lähtenyt Ukrainasta Moldovan kautta; ottaa huomioon, että Moldovassa on edelleen noin 100 000 pakolaista, mikä kuormittaa huomattavasti maan infrastruktuuria ja palveluja; ottaa huomioon, että EU:n solidaarisuusfoorumin puitteissa seitsemän EU:n jäsenvaltiota, eli Itävalta, Ranska, Saksa, Irlanti, Liettua, Alankomaat ja Espanja, sekä lisäksi Norja ovat tähän mennessä luvanneet ottaa vastaan 14 500 Moldovan kautta tulevaa henkilöä;

F.  ottaa huomioon, että naiset ja tytöt ovat humanitaarisissa ja pakkomuuttokriiseissä erityisessä vaarassa, koska heihin kohdistuu edelleen suhteettomasti sukupuolinormeihin perustuvaa syrjintää ja sukupuolistunutta väkivaltaa; ottaa huomioon, että vaikka valtaosalla ensimmäisistä Ukrainasta pakenevista pakolaisista oli kontakteja EU:n alueella, suurimmalla osalla nyt saapuvista ihmisistä ei ole kontaktipistettä tai tukiverkostoa EU:ssa;

G.  ottaa huomioon, että EU:n kansalaiset, kansalaisyhteiskunta ja jäsenvaltiot ovat ottaneet Ukrainasta paenneet pakolaiset vastaan osoittaen ennennäkemätöntä solidaarisuutta; ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvosto aktivoi ensimmäistä kertaa tilapäistä suojelua koskevan direktiivin, jossa annetaan edunsaajille vähintään vuoden ajaksi (aikaa voidaan jatkaa) oleskelulupa ja mahdollisuus työntekoon, asianmukaiseen majoitukseen tai asuntoon, sosiaalihuoltoon tai tarvittaessa toimeentulotukeen, terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon sekä alaikäisten koulunkäyntiin ja annetaan perheille mahdollisuus perheenyhdistämiseen;

H.  ottaa huomioon, että tilapäistä suojelua koskevan direktiivin soveltamisessa on ollut eroja ja ainakin kahdeksan jäsenvaltiota on päättänyt olla sisällyttämättä sen soveltamisalaan henkilöitä, joilla on pitkäaikainen oleskelulupa, ja muita kolmansien maiden kansalaisia Ukrainassa; ottaa huomioon, että Ukrainassa pakolaisaseman tai muuta vastaavaa suojelua saaneet henkilöt eivät useinkaan voi matkustaa EU:n alueella, koska jotkut jäsenvaltiot eivät tunnusta heidän matkustusasiakirjojaan; toteaa, että tämä on erittäin ongelmallista naisille, jotka joutuvat siirtymään toiseen maahan(12);

I.  ottaa huomioon, että paikan päällä toimivat kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoiset ovat tähän mennessä toteuttaneet suurimman osan toimista pakolaisten, jotka ovat enimmäkseen naisia, tilanteen lievittämiseksi, mutta toimia ovat toteuttaneet myös paikallishallinnot ja -viranomaiset; katsoo, että tarvitaan jatkuvaa tukea, jotta voidaan varmistaa hyvä yhteistyö ruohonjuuritason ja kansainvälisen tason järjestöjen välillä ja että niiden koordinointi on parantunut konfliktin ja pakolaisvirran alkamisen jälkeen; ottaa huomioon, että paikallisyhteisöt hoitavat merkittävän osan organisoinnista vastaanottavissa maissa; ottaa huomioon, että jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite varmistaa pakolaisten suojelu kansainvälisen ja EU:n lainsäädännön nojalla, tilapäistä suojelua koskeva direktiivi mukaan luettuna, ja että niiden on siksi tehostettava toimiaan, jotta helpotetaan koordinointia paikan päällä ja varmistetaan tehtävien parempi jakaminen;

J.  katsoo, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota moniperusteista syrjintää kokevien naispakolaisten tilanteeseen, kuten romaninaisiin, mustiin naisiin, kansalaisuudettomiin naisiin, vammaisiin naisiin, maahanmuuttajanaisiin, rodullistettuihin naisiin ja hlbtiq+-henkilöihin, mukaan lukien transsukupuoliset naiset, joiden henkilöllisyyttä ei ehkä tunnusteta, erityisesti Puolassa ja Unkarissa, joissa on toteutettu hlbtiq+-henkilöiden vastaisia toimenpiteitä; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä myös afrikkalaistaustaisiin ja kolmansien maiden kansalaisia oleviin rodullistettuihin naisiin rajanylityspaikoilla; ottaa huomioon, että näiden naisryhmien rajoilla kokema syrjintä ja sukupuolistunut väkivalta jää usein ilmoittamatta eikä tapauksia dokumentoida, joten se jää näkymättömäksi;

K.  ottaa huomioon, että ikääntyneet naiset, erityisesti ne, joilla ei ole kontakteja EU:ssa, ovat usein vaarassa eristäytyä ilman perhesiteitä tai laajempia yhteisöllisiä siteitä; ottaa huomioon, että he ovat erityisen haavoittuvia kieliesteiden vuoksi sekä siksi, että sosiaali- ja tukipalveluja, mukaan lukien lääkkeitä ja elintarvikkeita, ei ole saatavilla;

L.  ottaa huomioon, että Ukrainan sota vaikuttaa naisiin, myös moniperusteista syrjintää kokeviin naisiin, erityisillä tavoilla ja pahentaa jo ennestään olemassa olevaa eriarvoisuutta; ottaa huomioon, että suurin osa ukrainalaisista kotitalouksista on nyt riippuvaisia naisista ja niiden tilanne on epävarma ja erittäin haavoittuva Ukrainassa vallitsevan vakavan elintarvike-, vesi- ja energiapulan vuoksi;

M.  ottaa huomioon, että monet naiset ovat jääneet Ukrainaan ja osallistuvat taisteluihin tai tukitoimintaan muuten kuin taistelemalla; ottaa huomioon, että Ukrainan asevoimissa naisten osuus on noin 15 prosenttia ja taistelukentillä on tällä hetkellä noin 300 000 naista; ottaa huomioon, että Ukrainassa on vangittu naissotilaita; ottaa huomioon, että on viitteitä siitä, että vankeudessa olevia ukrainalaisia naissotilaita on kidutettu, nöyryytetty ja heihin on kohdistettu seksuaalista väkivaltaa; toteaa, että tiedot tällaisesta kaltoinkohtelusta ovat hälyttäviä; ottaa huomioon, että on äärimmäisen tärkeää noudattaa Geneven yleissopimuksen määräyksiä vankien inhimillisestä kohtelusta (13 artikla); ottaa huomioon, että naiset muodostavat myös toisen puolustuslinjan, jossa ei taistella, vaan tarjotaan muuta tukea ja elintärkeää logistiikkatukea, mukaan lukien avustaminen siviilien evakuoinnissa; ottaa huomioon, että Ukrainaan on jäänyt naisia, jotka joko eivät saa lähteä maasta, kuten kriittisissä infrastruktuureissa työskentelevät naiset, tai jotka eivät halua lähteä tai eivät kykene lähtemään maasta;

N.  ottaa huomioon, että selviytyneiltä on saatu yhä enemmän epävirallisia raportteja konfliktissa tapahtuvasta seksuaalisesta väkivallasta ja aiheesta on myös tiedusteluraportteja; ottaa huomioon, että yhä useammat raportit kertovat, että Venäjän armeija käyttää yhä enemmän raiskausta, seksuaalista häirintää, kidutusta, joukkoteloituksia ja joukkotuhontaa sota-aseina Ukrainan siviiliväestöä vastaan;

O.  ottaa huomioon, että seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan käyttö aseena on sotarikos, joten siitä olisi nostettava syyte kansainvälisen oikeuden ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan mukaisesti, joissa raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakkoprostituutio, pakkoraskaus ja pakkosterilointi tai kaikenlainen seksuaalinen väkivalta katsotaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiksi ja rinnastetaan kidutukseen ja muihin vakaviin sotarikoksiin riippumatta siitä, syyllistytäänkö tällaisiin tekoihin järjestelmällisesti kansainvälisissä tai sisäisissä konflikteissa, mukaan lukien naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen ja muu väkivalta;

P.  ottaa huomioon, että seksuaalisen väkivallan uhrit saavat edelleen vain vähän oikeutta Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja että tällä alalla on annettu tuomioita, jotka on myöhemmin kumottu (Kongon demokraattisesta tasavallasta tulevaa Jean Paul Bembaa vastaan annettu tuomio);

Q.  ottaa huomioon, että asianmukaisten sukupuolistunutta väkivaltaa koskevien palvelujen puute ja vaikea saatavuus pakolaisille, myös vastaanottokeskuksissa, on edelleen merkittävä huolenaihe; katsoo, että on erittäin tärkeää, että meneillään olevan kriisin ratkaisuun sisältyy sukupuolistuneen väkivallan ehkäisy ja välittömät avustuspalvelut;

R.  ottaa huomioon, että Ukrainan sodan aiheuttama massiivinen pakkomuutto ja pakolaisvirta luovat edellytykset ihmiskaupan lisääntymiselle; ottaa huomioon, että on olemassa merkittäviä epävirallisia raportteja siitä, että pakolaiset, erityisesti naiset ja ilman huoltajaa olevat lapset, ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi; toteaa, että pakolaisia on joutunut ihmiskauppiaiden käsiin tai heitä on ilmoitettu kadonneiksi ja että ihmiskauppiaat usein käyttävät hyväkseen pakolaisten haavoittuvaa tilannetta ja teeskentelevät tarjoavansa kuljetuksia jommalla kummalla puolella rajaa taikka juna- tai linja-autoasemilla;

S.  ottaa huomioon, että Ukrainassa on tällä hetkellä arviolta 80 000 naista, jotka synnyttävät lähiaikoina; ottaa huomioon, että vaikea tilanne paikan päällä johtaa siihen, että maassa edelleen olevilla naisilla ei ole mahdollisuuksia saada asianmukaisia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja ja -oikeuksia; ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen ja -oikeuksien saatavuus käy yhä vaikeammaksi myös EU:hun saapuville pakolaisille;

T.  ottaa huomioon, että naiset tarvitsevat kaikkia seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja, kuten ehkäisyä, jälkiehkäisyä, laillista ja turvallista aborttihoitoa, synnytystä edeltävää hoitoa ja ammattitaitoista apua synnytyksen aikana; ottaa huomioon, että Puolassa ja Unkarissa lääkemääräysvaatimukset vaikeuttavat suuresti jälkiehkäisyn saatavuutta; ottaa huomioon, että Puolan, Romanian ja Slovakian tapauksessa tällaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien peruspalvelujen saatavuudessa on taloudellisia esteitä, sillä niitä ei kateta julkisista sairausvakuutuksista tai tukijärjestelmistä, mikä aiheuttaa merkittäviä kustannusesteitä, sillä pakolaisten on maksettava kaikki kustannukset omista rahoistaan tai pyydettävä apua paikallisilta kansalaisyhteiskunnan organisaatioilta heille aiheutuvien kustannusten kattamiseksi; ottaa huomioon, että Puolassa on voimassa lähes täydellinen aborttikielto;

U.  ottaa huomioon, että aktivistit ja kansalaisjärjestöt saavat satoja puheluja Ukrainasta pakenevilta raskaana olevilta naisilta, jotka eivät pysty keskeyttämään raskauttaan Puolan tosiasiallisen aborttikiellon vuoksi; ottaa huomioon, että raskauden alkuvaiheessa lääkkeillä tehtävä abortti ei ole laillinen Slovakiassa eikä sitä ole saatavilla Unkarissa; ottaa huomioon, että koska venäläiset hyökkääjät ovat raiskanneet monia naisia konfliktin aikana, jälkiehkäisyn, altistumisen jälkeisen estolääkityksen sekä turvallisten ja laillisten aborttipalvelujen saatavuus Ukrainassa sekä vastaanottavissa maissa ja kauttakulkumaissa on ratkaisevan tärkeää; ottaa huomioon, että kaikkien vastaanottavien maiden, myös Puolan, on täytettävä velvoitteensa taata raiskauksen seurauksena raskaaksi tulleille naisille mahdollisuus aborttihoitoon; ottaa huomioon, että seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät palvelut ovat olennaisia terveydenhuoltopalveluja ja että jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne ovat kaikkien saatavilla, mukaan lukien turvallinen ja laillinen aborttihoito ja ‑palvelut kaikissa olosuhteissa;

V.  ottaa huomioon, että Ukrainan lainsäädäntö sallii sijaissynnytyksen ja Ukrainan osuus maailman kaupallisista sijaissynnytysmarkkinoista on yli neljännes ja että maassa syntyy vuosittain arviolta 2 000–2 500 vauvaa sijaissynnytyksen kautta; ottaa huomioon, että sodan vuoksi sijaissynnyttäjillä on suuria vaikeuksia jatkaa raskauttaan sellaisissa olosuhteissa, jotka edistäisivät heidän hyvinvointiaan, sekä saada terveyspalveluja raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana; ottaa huomioon, että jotkut sijaissynnytyksiä tarjoavat yritykset ovat pyytäneet sijaissynnyttäjiä olemaan pakenematta Ukrainasta ennen lapsen syntymää; ottaa huomioon, että vastasyntyneet lapset ovat erityisen haavoittuvia ja että aiottujen vanhempien on sodan vuoksi vaikea saada itselleen huoltajuutta ja julkisten laitosten tarvittaessa huolehtia huoltajuudesta ja huolenpidosta asianmukaisissa olosuhteissa;

1.  toistaa tuomitsevansa äärimmäisen jyrkästi Venäjän federaation laittoman, provosoimattoman ja perusteettoman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaa vastaan ja tunkeutumisen Ukrainaan ja tuomitsee kaikki siviiliväestöön, myös naisiin ja tyttöihin heidän kaikessa moninaisuudessaan, kohdistuvat sotarikokset;

2.  kehottaa jälleen EU:n toimielimiä pyrkimään pikaisesti siihen, että Ukrainalle myönnetään EU:n ehdokasvaltion asema Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan mukaisesti ja ansioiden perusteella, ja jatkamaan tällä välin työtä Ukrainan integroimiseksi EU:n sisämarkkinoihin assosiaatiosopimuksen mukaisesti, jotta ukrainalaisia naisia ja tyttöjä voidaan suojella asianmukaisesti;

3.  antaa tunnustusta EU:n kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan, jäsenvaltioiden ja EU:n itsensä osoittamalle solidaarisuudelle Ukrainaa ja Ukrainasta pakenevia ihmisiä kohtaan; huomauttaa, että sodan alusta lähtien Ukrainasta pakenevien pakolaisnaisten tilannetta on pyritty lieventämään kentällä toimivien kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, erityisesti paikallisten naisjärjestöjen, sekä vapaaehtoisten, paikallisviranomaisten, paikallisten ja kansallisten hallitusten, erityisesti naapurijäsenvaltioiden ja -maiden hallitusten, sekä kansainvälisten järjestöjen kautta;

4.  korostaa, että minkäänlaista syrjintää, mukaan lukien kansallisuuteen, kotipaikka-asemaan, vakaumukseen tai uskontoon, rotuun, ihonväriin, etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, sosioekonomiseen taustaan, geneettisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen tai kieleen perustuva syrjintä, ei voida hyväksyä ja sitä on aktiivisesti estettävä;

5.  pyytää komissiota varmistamaan tilapäistä suojelua koskevan direktiivin asianmukaisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon kaikissa 27 jäsenvaltiossa ja varmistamaan, että Ukrainan sotaa pakenevat pakolaisnaiset hyötyvät täysimääräisesti siinä vahvistetuista oikeuksista, erityisesti terveyspalvelujen, äitiyden, lastenhoidon ja työmarkkinoille pääsyn osalta; katsoo, että EU:n ja Ukrainan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan olisi päivitetyn toimeksiantonsa mukaisesti valvottava tämän direktiivin soveltamista Ukrainan rajanaapureina olevissa jäsenvaltioissa; vaatii sujuvaa ja tasapuolista täytäntöönpanoa, jotta varmistetaan tilapäistä suojelua koskevan direktiivin tasapuolinen soveltaminen kolmansien maiden kansalaisiin, joilla on pitkäaikainen oleskelulupa, ja muihin Ukrainan sotaa pakeneviin kolmansien maiden kansalaisten ryhmiin;

6.  tuomitsee jyrkästi seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan käytön sota-aseena ja korostaa, että kyseessä on sotarikos, ja tuomitsee myös seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan kauttakulkukeskuksissa Ukrainassa ja EU:n eri osissa; on huolissaan siitä, että raportit Ukrainasta pakenevien ja Eurooppaan saapuvien naisten ja lasten ihmiskaupasta, seksuaalisesta väkivallasta, riistosta, raiskauksista ja hyväksikäytöstä lisääntyvät; kehottaa EU:n jäsenvaltioita ottamaan huomioon naisten ja tyttöjen erityistarpeet vastaanottokeskuksissa ja varmistamaan, että sukupuolistuneeseen väkivaltaan liittyvät palvelut sekä hoitoonohjauspalvelut ja valitusmekanismit ovat välittömästi saatavilla yhteisöissä sellaisilla kielillä ja sellaisissa muodoissa, jotka ovat kaikkien ryhmien saatavilla; kehottaa EU:ta sekä isäntä- ja kauttakulkumaita takaamaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien palvelujen saatavuuden, erityisesti jälkiehkäisyn, altistumisen jälkeisen estolääkityksen ja aborttihoidon, myös raiskauksista selvinneiden tapauksessa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä järjestöjä, jotka tarjoavat palveluja ja suojaa pakolaisnaisille ja tytöille, jotka ovat selvinneet sukupuolistuneesta väkivallasta;

7.  pitää myönteisenä, että aseellisia konflikteja pakenevat naiset on sisällytetty sukupuolistunutta väkivaltaa koskevaan komission direktiiviehdotukseen ja että heille pyydetään erityistä tukea; panee merkille, että Ukrainan sodasta johtuvat pakkomuutto- ja pakolaisvirrat ovat suurelta osin sukupuolittuneita; kehottaa EU:ta ryhtymään sukupuolinäkökohdat huomioon ottaviin toimiin kriisin suhteen ja asettamaan etusijalle suojelemisen seksuaaliselta ja sukupuolistuneelta väkivallalta sekä kaikkien Ukrainasta pakenevien pakolaisten, myös maassa edelleen olevien pakolaisten, pääsyn keskeisten seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen piiriin;

8.  korostaa, että väkivallan uhreiksi joutuneille tai väkivaltaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä todistamaan joutuneille naisille ja tytöille on annettava erityistukea, ja kehottaa jäsenvaltioita perustamaan tällaisia tukiohjelmia, joihin sisältyy asianmukaista psykologista ja mielenterveyttä koskevaa tukea ja neuvontaa heidän traumaattisten kokemustensa voittamiseksi; korostaa, että Ukrainaan ja EU:hun on luotava asianmukaiset raportointi- ja dokumentointimekanismit, mukaan lukien uhrien todistajanlausuntojen keräämisen koordinointi, jotta tapaukset voidaan saattaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi ja syylliset voidaan saattaa vastuuseen; kehottaa EU:ta tukemaan näitä toimia myöntämällä varoja ja antamalla käyttöön asiantuntemusta ja logistiikkaa; korostaa, että on tärkeää perustaa foorumi sotaan liittyvää seksuaalista ja sukupuolistunutta väkivaltaa koskevien tapausten kirjaamiseksi, jotta voidaan myös varmistaa asianmukaiset edellytykset tälle, esimerkiksi erikoistuneita tulkkeja;

9.  tuomitsee jyrkästi ukrainalaisten naisten ja heidän lastensa karkottamisen, kuljettamisen ja siirtämisen Venäjälle, mistä tiedotusvälineet ja ihmisoikeusryhmät ovat raportoineet laajalti, ja ilmaisee huolensa siitä; korostaa, että tämä on vastoin Geneven yleissopimuksia; vaatii, että kaikki Venäjälle pakkokeinoin karkotetut Ukrainan kansalaiset palautetaan välittömästi Ukrainaan;

10.  ilmaisee huolensa Venäjän joukkojen vangeiksi joutuneiden hyvinvoinnista ja olinpaikasta, erityisesti naisvankien osalta, sillä he ovat erityisen alttiita tietyntyyppiselle sukupuolistuneelle väkivallalle; kehottaa siksi Punaisen Ristin kansainvälistä komiteaa ottamaan tehtäväkseen naisvankien olinpaikan selvittämisen ja heidän oikeudenmukaisen ja inhimillisen kohtelunsa varmistamisesta;

11.  korostaa, että naisilla ja tytöillä on oltava jatkuvasti mahdollisuus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja konfliktin ja pakkomuuton aikana, mukaan lukien mahdollisuus turvalliseen synnytykseen, perhesuunnittelupalveluihin, lailliseen ja turvalliseen aborttiin tai raiskausten kliiniseen hoitoon; kehottaa osoittamaan rahoitusta välttämättömien ja ihmishenkiä pelastavien seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -palvelujen tarjoamiseen YK:n lisääntymisterveyden minimipalvelupaketin mukaisesti; suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen järjestää vastaanottaviin maihin luokittelukeskuksia, joissa pakolaisille tarjotaan kiireellistä terveydenhuoltoa ja huolehditaan heidän välittömästä siirtämisestään muihin EU:n jäsenvaltioihin; korostaa, että näiden luokittelukeskusten on tunnistettava seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelujen aikasidonnaiset tarpeet, kuten jälkiehkäisy, laillinen ja turvallinen aborttihoito ja synnytykseen liittyvä akuuttihoito, ja niissä on yksilöitävä seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan asiantuntijat; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita käyttämään lisätoimenpiteitä, EU:n varoja ja mekanismeja, joilla vastataan ukrainalaisten seksuaaliselta ja sukupuolistuneelta väkivallalta suojeluun sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin tarpeisiin, erityisesti pyytämällä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien hyödykkeiden sisällyttämistä unionin pelastuspalvelumekanismiin ja lähettämällä sopivia terveyspaketteja, kuten ehkäisyvälineitä ja seksuaali- ja lisääntymisterveyspaketteja humanitaarisen avun paketeissa ja saattueissa Ukrainaan ja naapurimaihin, jotka ovat kauttakulkumaita tai pakolaisia vastaanottavia maita, erityisesti seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja ‑oikeuksiin vaikuttavien jäsenvaltiokohtaisten rajoitusten poistamiseksi tarvittaessa;

12.  korostaa, että seksuaalista hyväksikäyttöä ja muita tarkoituksia varten tapahtuva ihmiskauppa on edelleen yksi suurimmista riskeistä Ukrainasta pakeneville naisille ja lapsille, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa; panee merkille, että jo ennen sotaa ukrainalaiset naiset olivat yksi yleisimmistä EU:hun suuntautuvan ihmiskaupan uhreista; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan, että pakolaisnaiset ja -tytöt ovat turvassa ja vapaita seksuaaliselta hyväksikäytöltä muun muassa tarjoamalla turvallisen ja koordinoidun kuljetuksen jäsenvaltioiden välillä; kehottaa jäsenvaltioita ja EU:ta pikaisesti tunnistamaan ja asettamaan syytteeseen ihmiskauppaverkostot, jotka hyötyvät pakolaisnaisten ja -tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä; muistuttaa, että prostituutio edistää haavoittuvassa asemassa olevien naisten kauppaa; kannustaa EU:ta tukemaan Ukrainaa sen investoidessa ihmiskaupan vastaisiin valistus- ja ennaltaehkäisytoimiin Ukrainan puolella esimerkiksi levittämällä tietoa näistä vaaroista; korostaa, että sijaissynnyttäjät ovat erityisen haavoittuvassa ja epävarmassa tilanteessa; korostaa painokkaasti, että naisten henki on asetettava etusijalle ja että heitä ei saisi estää halutessaan lähtemästä Ukrainasta; muistuttaa, että sijaissynnytykseen ja lisääntymiseen liittyvää seksuaalista hyväksikäyttöä ei voida hyväksyä, ja toteaa, että se loukkaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia;

13.  tuomitsee sijaissynnytyksen, sillä se voi altistaa naiset eri puolilla maailmaa hyväksikäytölle, erityisesti köyhemmät ja haavoittuvassa asemassa olevat naiset, esimerkiksi sotatilanteessa; pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita kiinnittämään erityistä huomiota sijaissynnyttäjien suojeluun raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan aikana ja kunnioittamaan kaikkia sijaissynnyttäjien ja vastasyntyneiden oikeuksia;

14.  korostaa sijaissynnytyksen vakavia vaikutuksia naisiin, heidän oikeuksiinsa ja terveyteensä, sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia ja sijaissynnytyksen rajatylittävistä vaikutuksista johtuvia haasteita, kuten Ukrainan vastaisesta sodasta kärsivien naisten ja lasten tapauksessa; pyytää EU:ta ja sen jäsenvaltioita tutkimaan tämän toimialan ulottuvuuksia, raskaana olevien naisten sosioekonomista ympäristöä ja tilannetta sekä seurauksia heidän fyysiselle ja henkiselle terveydelleen ja vauvojen hyvinvoinnille; kehottaa ottamaan käyttöön sitovia toimenpiteitä, joilla puututaan sijaissynnytyksiin ja suojellaan naisten ja vastasyntyneiden oikeuksia;

15.  suhtautuu myönteisesti siihen, että komissio on aktivoinut yhteistyön ihmiskauppaa käsittelevien kansallisten raportoijien verkoston puitteissa ja että tässä yhteydessä on aktivoitu ihmiskaupan torjuntaa koskeva poliisiyhteistyö myös Euroopan monialainen rikosuhkien torjuntafoorumilla (EMPACT) ja että Ukrainan naapurimaihin on lähetetty Europol-ryhmiä; kehottaa tukemaan näitä toimia riittävillä EU:n taloudellisilla resursseilla;

16.  suhtautuu myönteisesti sisäministereille 28. maaliskuuta 2022 esitettyyn yhteiseen kymmenen kohdan suunnitelmaan, joka sisältää komission suunnitelman tehostaa EU:n koordinointia Ukrainaa vastaan käytävää sotaa pakenevien ihmisten vastaanottamisessa; panee merkille, että kymmenen kohdan suunnitelmassa ehdotetaan lasten vastaanottoa ja tukemista sekä ilman huoltajaa olevien alaikäisten siirtämistä koskevia vakiotoimintamenettelyjä ja -ohjeita; pitää myönteisenä, että kymmenen kohdan suunnitelmassa on laadittu ihmiskaupan torjuntaa koskevaan EU:n strategiaan (2021‑2025) perustuva yhteinen ihmiskaupan vastainen suunnitelma EU:n ihmiskaupan torjunnan koordinaattorin johdolla; pyytää hyväksymään suunnitelman nopeasti; kehottaa investoimaan lisää ihmiskaupan vastaisiin toimiin Ukrainassa, kuten EU:n laajuiseen neuvontapuhelinnumeroon, joka on tarkoitettu erityisesti pakolaisuhreille tai ihmiskaupan tai seksuaalisen ja sukupuolistuneen väkivallan vaarassa oleville henkilöille, joka on maksuton ja johon vastataan ukrainaksi;

17.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan koordinointia rajanylityspaikoilla ja vastaanottotiloissa, varmistamaan pakolaisten täsmällisen rekisteröinnin ja tarvittavien asiakirjojen saatavuuden; suhtautuu myönteisesti pakolaisia auttavien vapaaehtoisten rekisteröintiä koskevaan ohjelmaan, jotta voidaan pitää kirjaa apua antavista henkilöistä; kehottaa komissiota tehostamaan edelleen toimia, joilla ehkäistään ja torjutaan rikoksia, joiden kohteeksi pakolaisnaiset mahdollisesti joutuvat, kuten ihmiskauppaa, seksuaalista ja sukupuolistunutta väkivaltaa ja hyväksikäyttöä; korostaa, että kaikenlainen ihmiskauppa, erityisesti ihmiskauppa parittajien, bordellinomistajien ja seksipalvelujen ostajien harjoittamaa seksuaalista hyväksikäyttöä varten mutta myös muihin tarkoituksiin, on yksi suurimmista Ukrainasta pakenevia pakolaisnaisia ja ‑lapsia uhkaavista vaaroista; kehottaa jäsenvaltioiden poliisivoimia ja Europolia seuraamaan ja toteuttamaan tiedotuskampanjoita ihmiskauppiaiden käyttämissä kauttakulkupisteissä, kuten juna- ja linja-autoasemilla, huoltoasemilla, moottoriteillä tai lentoasemilla, joiden kautta he voivat salakuljettaa uhrejaan, sekä pakolaisten vastaanottokeskuksissa, joissa ihmiskauppiaat voivat valikoida uhrinsa;

18.  kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään EU:n virastojen tarjoamaa apua pakolaisnaisten vastaanottamisessa; korostaa, että tarvitaan komission ehdotuksen mukainen EU:n laajuinen rekisteröintifoorumi tilapäistä suojelua hakeville henkilöille, ja toteaa, että tätä tarvitaan erityisesti ilman huoltajaa olevien alaikäisten jäljittämis- ja yhdistämistoimien tukemiseksi, mutta myös sellaisten henkilöiden osalta, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi, kuten naiset ja tytöt;

19.  kehottaa komissiota valmistelemaan ja ottamaan nopeasti käyttöön yhdenmukaiset ohjeet lasten, erityisesti nuorten tyttöjen sekä ikääntyneiden naisten, vastaanottoa ja tukemista varten, myös ilman huoltajaa olevien lasten siirtämistä koskevien menettelyjen, väliaikaisen vaihtoehtoisen hoidon tarjoamisen ja lasten ja perheenjäsenten yhdistämisen yhteydessä;

20.  korostaa, että vastaanottavat jäsenvaltiot tarjoavat tukea miljoonille Ukrainasta pakeneville pakolaisille, erityisesti naisille ja lapsille, ja tämä vaikuttaa niiden sosiaali-, terveydenhuolto-, lastenhoito- ja koulutuspalveluihin; kehottaa siksi komissiota tekemään tarpeista yksityiskohtaisen analyysin ja mukauttamaan nykyisiä toimintapolitiikkoja, myös rakennerahastojen kaltaisia rahoitusvälineitä, säilyttäen sukupuolisensitiivisen lähestymistavan; kehottaa komissiota tukemaan jäsenvaltioita mahdollisimman paljon tässä tehtävässä ja kiinnittämään erityistä huomiota naisiin ja nuoriin tyttöihin; antaa tunnustusta jäsenvaltioiden pyrkimyksille jakaa vastuuta solidaarisuusfoorumin avulla ja kannustaa tehostamaan tätä yhteistyötä entisestään;

21.  toteaa, että on olennaisen tärkeää, että pakolaisnaiset saavat mahdollisuuden hankkia toimeentuloa, myös mahdollisuuden tehdä työtä ja hankkia tuloja mahdollisimman pian; vaatii erityisiä ohjelmia ja kielikursseja sekä lastenhoidon yleistä saatavuutta, jotta voidaan helpottaa integroitumista EU:n työmarkkinoille;

22.  korostaa, että sellaisten naisten tarpeet, jotka kokevat moniperusteista syrjintää rodun tai etnisen taustan, vammaisuuden, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin vuoksi, mukaan lukien seksuaalisen väkivallan uhrit, otetaan huomioon erityisesti tarjoamalla turvallisia ja asianmukaisia vastaanotto- tai hoivajärjestelyjä ja varmistamalla, että rajanylityspaikoilla ei esiinny syrjintää; korostaa, että on kerättävä ja analysoitava sukupuolen, iän, vammaisuuden, kansallisuuden ja määräpaikan (jos tiedossa) mukaan eriteltyjä tietoja, jotta voidaan tukea asianmukaisten palvelujen ja tilojen lyhyen ja pitkän aikavälin suunnittelua; kehottaa komissiota varmistamaan, että Ukrainasta pakenevia romaninaisia ei syrjitä ja että he voivat liikkua EU:ssa; kehottaa jäsenvaltioita takaamaan näiden naisten suojelun tilapäistä suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpanossa;

23.  suhtautuu myönteisesti Ukrainasta pakeneville pakolaisille myönnettyyn EU:n rahoitukseen, mukaan lukien rahoitus, joka on myönnetty koheesiota ja Euroopan alueita tukevan elpymisavun välineen (REACT-EU), turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja Euroopan pakolaisten auttamiseksi käynnistetyn koheesiopoliittisen tukitoimen (CARE) kautta, sillä tämä antaisi EU:n jäsenvaltioille ja alueille mahdollisuuden tarjota hätäapua ihmisille, jotka pakenevat Venäjän hyökättyä Ukrainaan; pyytää, että tämän rahoituksen olisi oltava sukupuolisensitiivistä; vaatii, että parlamentin olisi valvottava varojen käyttöä erityisesti maissa, joissa oikeusvaltioperiaatetta loukataan jatkuvasti, kuten Puolassa ja Unkarissa; palauttaa mieliin, että sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisen ja sukupuolitietoisen budjetoinnin periaate on yksi EU:n perusperiaatteista;

24.  huomauttaa, että kansalaisyhteiskunnan organisaatiot tarvitsevat enemmän suoraa taloudellista ja aineellista tukea EU:lta ja sen jäsenvaltioilta, jotta voidaan helpottaa koordinointia paikan päällä ja varmistaa eri vastuiden parempi jakautuminen; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan humanitaarisen avun koordinointia yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisten järjestöjen, kuten UNHCR:n, YK:n tasa-arvojärjestön UN Womenin, YK:n väestörahaston, Maailman terveysjärjestön ja muiden YK:n virastojen sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa, ja varmistamaan, että ukrainalaisia pakolaisia ja erityisesti sukupuolten tasa-arvoa, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia, naisten oikeuksia ja ihmisoikeuksien puolustajia auttaville kansalaisjärjestöille on välittömästi ja suoraan saatavilla rahoitusta kaikissa kauttakulkujäsenvaltioissa ja pakolaisia vastaanottavissa jäsenvaltioissa ja erityisesti maissa, jotka asettavat seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin vaikuttavia rajoituksia; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan kansalaisyhteiskunnan organisaatiot mukaan ja kuulemaan niitä sekä paikallisviranomaisia rahoituksen saatavuudesta ja siitä, miten se käytetään ja jaetaan;

25.  kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita kuulemaan tiiviisti organisaatioita, jotka puolustavat naisten, tyttöjen ja syrjäytyneiden ryhmien oikeuksia, erityisesti paikan päällä mutta myös tähän sotaan liittyviä poliittisia päätöksiä tehtäessä; kehottaa tukemaan ja suojelemaan erityisesti niitä naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia, jotka toimivat edelleen Ukrainassa;

26.  korostaa kansalaisjärjestöjen ja aktivistiryhmien valtavaa työtä niiden auttaessa naisia seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien saatavuudessa, ja sitä, että niiden jäsenet riskeeraavat oman vapautensa, kuten Justyna Wydrzyńska, jota syytetään Puolan ankarien aborttilakien nojalla aborttipillereiden antamisesta toiselle naiselle; kehottaa komissiota suojelemaan näitä naispuolisia ihmisoikeuksien puolustajia kaikenlaiselta vainolta, jota he saattavat kohdata, ja tukemaan heitä;

27.  korostaa hlbtiq+-perheiden erityisiä vaikeuksia heidän ylittäessään maiden rajoja; korostaa, että samaa sukupuolta olevien parien lapset ovat vaarassa joutua eroon toisesta tai molemmista vanhemmistaan; kehottaa jäsenvaltioita ottamaan huomioon tosiasialliset kumppanuudet ja perheet tilapäistä suojelua koskevan direktiivin täytäntöönpanossa;

28.  muistuttaa vaikeasta tilanteesta, jossa transsukupuoliset henkilöt, mukaan lukien transnaiset tai transsukupuoliset ja intersukupuoliset naiset, joiden passissa sukupuoleksi on merkitty mies, ovat, kun he eivät pääse pakenemasta Ukrainasta; muistuttaa, että transsukupuoliset henkilöt, joiden henkilöllisyystodistus ei vastaa heidän henkilöllisyyttään, eivät voi kulkea sisäisten tarkastuspisteiden kautta ja heidät voidaan sulkea pelastuspalvelujen ulkopuolelle; huomauttaa, että vapaaehtoisten ja kansalaisyhteiskunnan perustamilla vastaanottoleireillä ei ole valmiuksia majoittaa kaikkia; korostaa, että transsukupuolisilla henkilöillä on vaikeuksia saada hormonihoitoa; muistuttaa, että WHO on luokitellut tällaiset hoidot ja muut transsukupuolisille ja intersukupuolisille tarkoitetut erityislääkkeet olennaisiksi, minkä vuoksi ne olisi sisällytettävä humanitaarisen avun paketteihin; kehottaa siksi komissiota antamaan tässä yhteydessä EU:n taloudellista tukea ja koordinointiapua; kehottaa EU:ta pyytämään Ukrainaa yksinkertaistamaan menettelyjä, jotta kyseiset naiset pääsevät pakenemaan Ukrainasta; kehottaa EU:n jäsenvaltioita tarjoamaan asianmukaisia lääkkeitä ja lääkehoitoa sen jälkeen, kun nämä naiset ovat ylittäneet rajan;

29.  katsoo, että maan sisällä siirtymään joutuneita henkilöitä vastaanottaville Ukrainan kunnille on tarjottava asianmukaista tukea, jotta maan sisällä siirtymään joutuneet voivat jäädä maahansa ennen kuin tilanne sallii heidän palata kotiin; panee tyytyväisenä merkille komission toimet, jotka koskevat maan sisällä siirtymään joutuneiden naisten ja tyttöjen tarpeita;

30.  palauttaa mieliin naisia, rauhaa ja turvallisuutta koskevan YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1325 ja kaikki sen jälkeen annetut päätöslauselmat ja kehottaa panemaan ne täytäntöön; vaatii, että naiset kaikessa moninaisuudessaan ja syrjäytyneet ryhmät on otettava mukaan konfliktien ehkäisyyn, ratkaisemiseen, sovitteluun ja rauhanneuvotteluihin kaikilla aloilla, ja kehottaa siksi EU:n toimielimiä perustamaan työryhmän, johon osallistuvat naiset ja kansalaisyhteiskunta paikan päällä; kehottaa antamaan naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineestä (NDICI) tukea koulutusvarojen muodossa naisille ja Ukrainassa oleville kansalaisjärjestöille, jotta nämä voivat osallistua konfliktien ratkaisemiseen ja konfliktin jälkeiseen jälleenrakentamiseen; kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita kiinnittämään sodan lopettamiseksi toteuttamissaan toimissa erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon;

31.  korostaa Moldovan vaikeaa tilannetta sen ruuhkaisen infrastruktuurin ja palvelujen osalta; suhtautuu myönteisesti solidaarisuusfoorumin puitteissa tehtyihin pakolaisten siirtämistä koskeviin lupauksiin, jotta voitaisiin auttaa Moldovaa, kun se ottaa vastaan Ukrainasta pakenevia pakolaisia; kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota jatkamaan ponnistelujaan Moldovan auttamiseksi siten, että jaetaan vastuuta ja annetaan erityistä apua pakolaisnaisten ja -tyttöjen tarpeisiin vastaamiseksi;

32.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, Euroopan neuvostolle sekä Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL L 212, 7.8.2001, s. 12.
(2) EUVL L 71, 4.3.2022, s. 1.
(3) EUVL L 101, 15.4.2011, s. 1.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0052.
(5) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2022)0120.
(6) EUVL C 404, 6.10.2021, s. 202.
(7) https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
(8) https://www.unrefugees.org/emergencies/ukraine/
(9) https://www.iom.int/news/71-million-people-displaced-war-ukraine-iom-survey
(10)https://www.reuters.com/world/europe/moscow-has-deported-500000-people-russia-ukraine-lawmaker-says-2022-04-20/
(11) https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine#:~:text=Share%20this%20page%3A-,Ukraine%20Situation%3A%20Moldova%20Refugee%20Border%20Monitoring,(14%2D03%2D2022)&text=Almost%20three%20million%20refugees%20have,displaced%20to%20Moldova%20(UNHCR)
(12) https://ecre.org/wp-content/uploads/2022/03/Information-Sheet-%E2%80%93-Access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-Ukrainian-nationals-in-European-countries.pdf

Päivitetty viimeksi: 21. elokuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö