Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2021/2237(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0143/2022

Indgivne tekster :

A9-0143/2022

Forhandlinger :

PV 18/05/2022 - 18
CRE 18/05/2022 - 18

Afstemninger :

PV 19/05/2022 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2022)0211

Vedtagne tekster
PDF 196kWORD 65k
Torsdag den 19. maj 2022 - Bruxelles
EU's associeringsaftale med Republikken Moldova
P9_TA(2022)0211A9-0143/2022

Europa-Parlamentets beslutning af 19. maj 2022 om den årlige gennemførelsesbetænkning om EU's associeringsaftale med Republikken Moldova (2021/2237(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 8 og til afsnit V, navnlig artikel 21, 22, 36 og 37, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) samt til del V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–  der henviser til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova (i det følgende benævnt "Moldova") på den anden side, som omfatter et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA) og trådte fuldt ud i kraft den 1. juli 2016,

–  der henviser til indførelsen af en visumfri ordning for moldoviske statsborgere i marts 2014 som følge af Europa-Parlamentets og Rådets ændringer til Rådets forordning (EF) nr. 539/2001(1),

–  der henviser til sin henstilling til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Det Østlige Partnerskab forud for topmødet i juni 2020,

–  der henviser til det fælles arbejdsdokument af 13. oktober 2021 fra Kommissionens tjenestegrene og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om associeringsgennemførelsesrapporten om Republikken Moldova (SWD(2021)0295),

–  der henviser til resultatet af det sjette møde i associeringsrådet mellem EU og Moldova den 28. oktober 2021,

–  der henviser til de fælles erklæringer fra topmødet i Det Østlige Partnerskab, senest erklæringen af 15. december 2021 i Bruxelles,

–  der henviser til Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens fælles arbejdsdokument med titlen "Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities" (Genopretning, resiliens og reform: prioriteterne for Det Østlige Partnerskab efter 2020) af 2. juli 2021 (SWD(2021)0186),

–  der henviser til aftalememorandummet mellem Georgiens udenrigsministerium, Republikken Moldovas ministerium for udenrigsanliggender og europæisk integration og Ukraines udenrigsministerium om etablering af et styrket samarbejde om europæisk integration – "Associeringstrioen", der blev undertegnet den 17. maj 2021,

–  der henviser til den fælles erklæring fra stats- og regeringscheferne fra associeringstrioen – Georgien, Republikken Moldova og Ukraine efter det 6. topmøde i Det Østlige Partnerskab den 15. december 2021,

–  der henviser til Moldovas ansøgning af 3. marts 2022 om tiltrædelse af Den Europæiske Union,

–  der henviser til skrivelse af 16. marts 2022 fra Moldovas premierminister til Europa‑Parlamentets formand med anmodning om en forhøjelse af den makrofinansielle bistand til Moldova,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner af 26. februar 2018 om Republikken Moldova,

–  der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 26. januar 2021 med titlen "Judges in Poland and in the Republic of Moldova must remain independent" (Dommere i Polen og Republikken Moldova skal forblive uafhængige)(2),

–  der henviser til udtalelser og henstillinger fra Kontoret for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder under Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE/ODIHR) og Europarådets Venedigkommission, navnlig af 15. marts 2018 om valgreform i Moldova, af 24. juni 2019 om den forfatningsmæssige situation med særlig henvisning til muligheden for opløsning af parlamentet, af 14. oktober 2019 om lovforslaget om reform af højesteret og anklagemyndigheden og af 13. december 2021 om ændringerne af 24. august 2021 til loven om anklagemyndigheden,

–  der henviser til den juridiske analyse af loven om ændring af loven om audiovisuelle medietjenester i Republikken Moldova, som blev forelagt af OSCE's repræsentant for mediefrihed den 14. januar 2022,

–  der henviser til resultatet af den 12. dialogrunde om menneskerettigheder mellem Den Europæiske Union og Moldova, der blev afholdt den 13. september 2021 via videokonference,

–  der henviser til henstillinger fra og aktiviteter i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova, Den Parlamentariske Forsamling Euronest, Det Østlige Partnerskabs civilsamfundsforum, civilsamfundsplatformen EU/Moldova og andre repræsentanter for civilsamfundet i Moldova,

–  der henviser til den nationale strategi for regionaludvikling (SNDR) for 2022-2028, der er vedtaget af Moldovas regering,

–  der henviser til regeringens nye handlingsplan for 2020-2023,

–  der henviser til konklusioner af 11. juli 2021 fra Europa-Parlamentets valgobservationsmission til det tidlige parlamentsvalget i Moldova, som blev integreret i den internationale valgobservationsmission under ledelse af OSCE/ODIHR,

–  der henviser til erklæringen fra den højtstående repræsentant, Josep Borrell, og kommissær Olivér Várhelyi om parlamentsvalget, der blev udsendt den 12. juli 2021,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger vedrørende Moldova, navnlig beslutning af 20. oktober 2020 om gennemførelsen af EU's associeringsaftale med Moldova(3), beslutning af 5. juli 2018 om den politiske krise i Moldova efter underkendelsen af borgmestervalget i Chișinău(4), beslutning af 4. juli 2017 om makrofinansiel bistand til Republikken Moldova(5) og beslutning af 21. januar 2016 om associeringsaftaler/vidtgående og brede frihandelsområder med Georgien, Moldova og Ukraine(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 54 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 til Formandskonferencens afgørelse af 12. december 2002 om proceduren for tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger,

–  der henviser til udtalelse fra Udvalget om International Handel,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A9-0143/2022),

A.  der henviser til, at den uprovokerede, uberettigede og ulovlige russiske krig mod Ukraine, der blev erklæret den 24. februar 2022, i uforholdsmæssig høj grad har påvirket Moldova som en nabostat, der på to uger modtog over 360 000 flygtninge fra Ukraine, hvoraf over 100 000 er forblevet i landet, hvilket har sat landets ressourcer under enormt pres;

B.  der henviser til, at der har været bekymring over potentielle operationer under falsk flag i Moldova siden begyndelsen af Ruslands krig mod Ukraine;

C.  der henviser til, at generalmajor Rustam Minnekajev, der er næstkommanderende for Ruslands centrale militærdistrikt, den 22. april 2022 erklærede, at et af målene for Ruslands fortsatte invasion af Ukraine er at skabe en landkorridor til Transdnestrien-regionen; der henviser til, at generalmajor Minnekajev også fejlagtigt hævdede, at der var blevet observeret undertrykkelse af den russisktalende befolkning i Transdnestrien;

D.  der henviser til, at topmødet i Det Østlige Partnerskab anerkendte de berørte partneres europæiske ambitioner og europæiske valg og tilskyndede til fuld gennemførelse af associeringsaftalerne og deres DCFTA'er;

E.  der henviser til, at Maia Sandu efter en periode med politisk ustabilitet og demokratiske tilbageskridt vandt præsidentvalget med 57,75 % af stemmerne den 15. november 2020, og at partiet Aktion og Solidaritet fik 52,8 % af stemmerne og vandt 63 af de 101 mandater i Moldovas parlament ved det tidlige parlamentsvalg den 11. juli 2021, hvilket demonstrerede det moldoviske folks stærke engagement i demokratiet, retsstatsprincippet og landets europæiske fremtid og gav partiet Aktion og Solidaritet et stærkt mandat til et ambitiøst reformprogram;

F.  der henviser til, at associeringsaftalerne/de vidtgående og brede frihandelsområder er baseret på de fælles værdier, som EU bygger på – nemlig demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet – og at disse værdier også udgør kernen i den politiske associering og økonomiske integration som fastsat i associeringsaftalen/DCFTA-aftalen;

G.  der henviser til, at 71,6 % af borgerne i Moldova ifølge nylige meningsmålinger støtter målet om at integrere deres land i Europa;

H.  der henviser til, at deltagerne på det 11. møde i Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova, der blev afholdt den 6.-7. april 2022, noterede sig Moldovas præsidents, regerings og parlamentariske flertals tilsagn om nøje at gennemføre associeringsdagsordenen mellem EU og Moldova og dermed skabe håndgribelige forbedringer af de moldoviske borgeres liv;

I.  der henviser til, at de konkrete resultater af det sjette møde i Associeringsrådet EU-Moldova den 28. oktober 2021 har givet fornyet fremdrift til et tættere og styrket samarbejde på centrale områder;

J.  der henviser til, at den økonomiske genopretningsplan for Moldova blev foreslået som en del af den fornyede dagsorden for genopretning, resiliens og reformer for landene i Det Østlige Partnerskab, understøttet af en økonomisk plan og investeringsplan for socioøkonomisk genopretning og langsigtet modstandsdygtighed efter covid-19 under mottoet "bedre genopbygning"; der henviser til, at den økonomiske plans og investeringsplanens flagskibsinitiativer for Moldova omfatter investeringer i energieffektivitet, infrastruktur og konnektivitet, men ikke i omstillingen til ren energi;

K.  der henviser til, at det nuværende covid-19-nødprogram for makrofinansiel bistand til Moldova er blevet gennemført med den første tranche på 50 mio. EUR udbetalt i november 2020 og en anden på 50 mio. EUR den 7. oktober 2021, efter at der var gjort betydelige fremskridt med at opfylde de politiske betingelser i aftalememorandummet,

L.  der henviser til, at Moldova rangerer som nr. 105 ud af 180 lande i korruptionsindekset for 2021 (en fremgang fra 115. pladsen i 2020), og at manglen på væsentlige forbedringer i bekæmpelsen af korruption på trods af regeringsændringerne giver anledning til stor bekymring, da korruption i årevis har påvirket statsapparatet i alvorlig grad, hæmmet den økonomiske vækst og moderniseringen samt undermineret demokratiet;

M.  der henviser til, at den nye regering stadig skal afhjælpe de kritiske mangler i retsvæsenet og vedrørende retsstatsprincippet, som fortsat er en hindring for den demokratiske regeringsførelse i Moldova;

N.  der henviser til, at Moldova rangerer som nr. 89 ud af 180 lande i det internationale pressefrihedsindeks for 2021 (en fremgang på to pladser sammenlignet med det foregående år), og at der fortsat er bekymring over koncentrationen af medieejerskab, monopoliseringen af reklamemarkedet, manglen på redaktionel uafhængighed og den kontrol, som økonomiske og politiske grupper har over medieinstitutioner;

O.  der henviser til, at civilsamfundsorganisationer fortsat opfordrer til øget gennemsigtighed i beslutningstagningen i parlamentet og blandt andre offentlige myndigheder og gentager deres forslag fra 2016 og 2017 vedrørende den lovgivningsmæssige ramme for adgang til oplysninger;

P.  der henviser til, at samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og civilsamfundet fortsat er sporadisk og stort set ikke institutionaliseret;

Q.  der henviser til, at Kommissionen i sin seneste gennemførelsesrapport udpegede centrale problemer i forbindelse med retten til adgang til sundhedspleje og information af offentlig interesse, retten til arbejde og et anstændigt liv, fri bevægelighed og ytringsfrihed;

R.  der henviser til, at kvinder fortsat oplever manglende ligestilling, og at deres deltagelse i beslutningstagningen er begrænset på grund af kønsstereotyper og -normer;

S.  der henviser til, at den retlige ramme ikke længere forbyder adgang til visse erhverv, men at gennemførelsen af rammen stadig er langsom, og at kvinder fortsat støder på faktiske hindringer såsom manglende adgang til økonomisk overkommelige pasnings- og plejetjenester;

T.  der henviser til, at hadefuld tale fortsat giver anledning til bekymring og primært er rettet mod kvinder og LGBTI‑personer;

U.  der henviser til, at Kommissionen i sin gennemførelsesrapport påpeger alvorlige problemer såsom børnedødelighed, børnearbejde, herunder forbindelser til menneskehandel og seksuel udnyttelse, den særlige situation for romabørn og børn, der efterlades af deres forældre, det stagnerende antal spædbørn og børn med handicap på plejeinstitutioner og den utilstrækkelige kvalitet af sociale tjenester til støtte for familier i sårbare situationer;

V.  der henviser til, at Moldova importerer ca. 80 % af sin energi, og at vind, sol og små vandkraftværker kun tegner sig for ca. 1 % af Moldovas energimiks;

W.  der henviser til, at biomasse er Moldovas eneste betydelige indenlandske energikilde og bidrager med 19 % af den samlede energiforsyning;

X.  der henviser til, at Moldova i henhold til Parisaftalen har forpligtet sig til at reducere emissionerne med 70 % i 2030 i forhold til 1990;

Fælles værdier og generelle principper

1.  glæder sig over de historiske resultater af præsidentvalget i 2020 og parlamentsvalget i 2021, hvorved Moldovas befolkning gav et overvældende flertal til reform- og EU‑venlige politiske kræfter, som nu er fuldt ud ansvarlige for staten; opfordrer EU‑institutionerne og Moldovas politiske lederskab til at gribe denne enestående mulighed for at samarbejde om at gennemføre længe tiltrængte reformer og fremme Moldovas europæiske integration baseret på de fælles værdier demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet;

2.  glæder sig over, at Moldova den 3. marts 2022 indgav sin ansøgning om tiltrædelse af EU, hvilket bekræfter, at landet har valgt en europæisk vej; bemærker, at dette skridt yderligere understreger behovet for en intensiveret politisk dialog på højt plan med de moldoviske myndigheder for at opnå håndgribelige og holdbare fremskridt i gennemførelsen af de vigtigste reformer; opfordrer EU‑institutionerne til at tildele Moldova sammen med Ukraine og Georgien status som EU‑kandidatland i overensstemmelse med artikel 49 i TEU og på grundlag af merit og til i mellemtiden fortsat at arbejde hen imod dets integration i EU's indre marked; opfordrer Kommissionen og EU‑Udenrigstjenesten til yderligere at øge deres samarbejde med deres moldoviske modparter og til at maksimere deres politiske, tekniske og finansielle støtte til Moldova i denne afgørende periode for at give yderligere fremdrift til fremskridt og sikre tilstrækkelig absorptionskapacitet for EU's bistand; understreger behovet for at undersøge, hvordan de moldoviske offentlige institutioners kapacitet kan konsolideres og styrkes i denne henseende, herunder et fælles projekt mellem EU og Moldova om oprettelse af en videregående uddannelsesinstitution til uddannelse af menneskelige ressourcer til Moldovas offentlige forvaltning, sikring af den størst mulige gennemsigtighed i udvælgelses- og forfremmelsesproceduren og ydelse af EU-støtte til de nødvendige supplerende lønninger til tjenestemænd i Moldovas regering, der arbejder inden for centrale områder af de europæiske integrationsreformer;

3.  påpeger, at Den Europæiske Union burde være mere strategisk i sin støtte, og opfordrer til, at der på kommissionsniveau oprettes en støttegruppe for Republikken Moldova baseret på modellen for støttegruppen for Ukraine (SGUA) som fastsat i SGUA's oprindelige mandat; understreger, at en sådan gruppe kan spille en central rolle med hensyn til en bedre strømlining af EU's finansielle og tekniske støtte og ydelse af mangesidet bistand til de moldoviske myndigheder med henblik på at fremme reformer på centrale områder som retsvæsen, bekæmpelse af korruption og offentlig forvaltning, gennemførelse af de økonomiske planer og investeringsplaner for landene i Det Østlige Partnerskab og den økonomiske genopretningsplan for Moldova samt bistå Moldova med forberedelserne til de fremtidige tiltrædelsesforhandlinger;

4.  opfordrer Kommissionen til at bistå Moldova med at udarbejde en troværdig førtiltrædelsesstrategi for EU‑medlemskab; gentager sin opfordring til Kommissionen om at vedtage regelmæssige årlige omfattende rapporter, der vurderer gennemførelsen af reformer på grundlag af klare benchmarks og anvender den samme metode som dem, der anvendes på landene på Vestbalkan;

5.  understreger, at Ukraines, Moldovas og Georgiens ansøgninger om EU‑medlemskab har åbnet et nyt kapitel i deres europæiske integration, som bør være kendetegnet ved en styrket indsats for at gennemføre de relevante associeringsaftaler/DCFTA'er og en mere strategisk EU‑tilgang til at støtte disse lande;

6.  glæder sig over resultaterne af det sjette topmøde i Det Østlige Partnerskab, der blev afholdt den 15. december 2021, og som bekræftede de betydelige resultater af samarbejdet i dette format og skitserede en ambitiøs kurs for det fremtidige samarbejde baseret på fælles værdier og med fokus på genopretning, modstandsdygtighed og reformer;

7.  glæder sig over, at topmødet anerkendte Moldovas, Georgiens og Ukraines initiativ til at styrke deres samarbejde som EU's tre associerede partnere ("associeringstrioen") og deres europæiske ambitioner og europæiske valg; opfordrer de tre lande til at arbejde sammen om at nå deres erklærede mål om EU-medlemskab ved yderligere at fremme reformdagsordenen og udveksle bedste praksis om god regeringsførelse og gennemførelsen af associeringsaftalerne/DCFTA'erne som grundlag for meritbaseret fremtidig tiltrædelse af EU; opfordrer Kommissionen til at vurdere Moldovas ansøgning om tiltrædelse af EU og i mellemtiden reagere på de associerede landes interesse i at uddybe sektorsamarbejdet med EU på områder af fælles interesse, samtidig med at princippet om inklusivitet opretholdes;

8.  glæder sig over Moldovas konstruktive bidrag til samarbejdet inden for det østlige partnerskab, navnlig inden for rammerne af de associerede lande, og udtrykker håb om, at erklæringerne om landets ambitiøse dagsorden og sektorintegration inden for transport, energi og andre områder vil føre til konkrete beslutninger og tiltag fra både de moldoviske myndigheders og Unionens side;

9.  opfordrer EU-institutionerne til at analysere muligheden for at inddrage Moldova som observatør i arbejdet i de udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 291 i TEUF og forordning (EU) nr. 182/2011(7), samt på møderne i Rådets arbejdsgrupper og udvalg, for at vise EU's engagement i yderligere integration og styrkelse af landenes reformorientering og administrative knowhow;

10.  anerkender, at krigen i Ukraine har påvirket Moldovas økonomi uforholdsmæssigt hårdt som følge af tabte import- og eksportmuligheder, højere transportomkostninger, hurtigt stigende energipriser og behovet for at håndtere en kritisk humanitær situation på grund af det store antal flygtninge, der ankommer fra Ukraine; roser det moldoviske folk og de statslige institutioner for deres ekstraordinære engagement i håndteringen af det store antal flygtninge fra Ukraine, der kommer ind i landet, hvilket har resulteret i, at Moldova er det land, der har det største antal flygtninge fra Ukraine pr. indbygger; understreger, at dette betyder, at Moldovas behov også er steget drastisk med hensyn til økonomisk støtte, herunder makrofinansiel bistand; opfordrer EU og Moldovas andre internationale partnere til hurtigst muligt at revidere deres politikker i overensstemmelse hermed og øge deres støtte til landet med henblik på at stabilisere dets socioøkonomiske situation og sikre dets fortsatte udvikling;

11.  glæder sig over EU's og dets medlemsstaters afgørende indsats som "Team Europe" for at afbøde covid-19-pandemiens socioøkonomiske konsekvenser gennem vaccinationsdonationer og finansiel støtte; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at bistå de moldoviske myndigheder gennem East StratCom‑taskforcen og Den Europæiske Unions delegation i Republikken Moldova med at bekæmpe misinformation om covid‑19‑vacciner og fremme en social dialog med henblik på at nå målet om at vaccinere mindst 70 % af befolkningen;

12.  understreger, at den økonomiske genopretningsplan for Republikken Moldova til en værdi af op til 600 mio. EUR er et centralt element i Moldovas genopretning, som udgør en enestående mulighed for at fremskynde strukturelle reformer, omstrukturere økonomien, bekæmpe fattigdom og sociale uligheder, fremme den grønne og digitale omstilling og forberede landet på andre fremtidige udfordringer; glæder sig over den første udbetaling af et tilskud på 36,4 mio. EUR til Moldova som led i den økonomiske genopretningsplan for fortsat at støtte politireformen og landets kamp mod covid‑19;

13.  glæder sig over Moldovas nye økonomiske reformprogram, der blev godkendt af Den Internationale Valutafond i december 2021, og som har banet vejen for Kommissionens nye forslag til en makrofinansiel bistandspakke til Moldova til en værdi af op til 150 mio. EUR; glæder sig over Parlamentets og Rådets hurtige vedtagelse af den nye makrofinansielle bistand; understreger den afgørende betydning af streng konditionalitet, der primært er knyttet til demokratiske reformer snarere end økonomiske faktorer, hvilket også gælder for al anden EU-finansiering til dets partnere; opfordrer Kommissionen til at sikre, at der er teknisk bistand til rådighed for de moldoviske myndigheder med henblik på en passende gennemførelse af de aftalte reformer i forbindelse med makrofinansiel bistand;

Reformer og institutionelle rammer

14.  glæder sig over Natalia Gavrilița-regeringens hidtil usete ambitiøse reformdagsorden og de første fremskridt, der allerede er gjort vedrørende gennemførelsen heraf, navnlig med hensyn til bekæmpelse af korruption, stigende gennemsigtighed i den offentlige forvaltning, fremskridt inden for reformerne vedrørende retsstatsprincippet og digitalisering, forbedring af levestandarden for de mest sårbare befolkningsgrupper og forbedring af erhvervsklimaet i landet; gentager, at tilstrækkelige fremskridt med hensyn til at gennemføre aftalte reformer er en afgørende forudsætning for fortsat finansiel støtte fra EU og anvendelsen af "mere for mere"‑princippet;

15.  opfordrer kraftigt Moldovas regering til at fortsætte sit arbejde med uigenkaldeligt at bringe landet på linje med Den Europæiske Union; opfordrer indtrængende både myndighederne og oppositionen til at samarbejde konstruktivt om at omdanne deres land til en velfungerende stat, der er i stand til at tilbyde sine borgere muligheder og skabe forbedringer på alle de områder, det er ansvarligt for, da dette vil have en positiv indvirkning på levestandarden i Moldova og overtale moldovere, der bor i udlandet, til at vende tilbage til deres hjemland;

16.  understreger, at den moldoviske befolknings høje forventninger skal opfyldes ved at skabe håndgribelige forbedringer af deres tilværelse, genoprette deres tillid til statslige institutioner og bekæmpe korruption og oligarkiske strukturer;

17.  bemærker, at præsidentvalget og det tidlige parlamentsvalg ganske vist var velforvaltede og konkurrencedygtige, men at valgkampagnen bragte splittelse og blev gennemført på en negativ måde med intolerant retorik og personlige angreb; understreger, at de resterende mangler skal afhjælpes ved at gennemføre henstillingerne fra Europarådets Venedigkommission og OSCE/ODIHR, herunder ved at styrke de retlige rammer for valg i overensstemmelse med OSCE‑forpligtelserne og andre internationale standarder, foretage øjeblikkelige og grundige undersøgelser af troværdige påstande om stemmekøb og ulovlig påvirkning af vælgere, bekæmpe misbrug af statsmidler, øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i forbindelse med kampagnefinansiering, foretage en strengere håndhævelse af de eksisterende bestemmelser i kodeksen for audiovisuelle medietjenester om upartisk dækning under kampagner og tilvejebringe bedre garantier for, at domstolene er frie fra politisk pres og forbliver fuldstændig upartiske, når de behandler valgrelaterede sager; opfordrer indtrængende den moldoviske regering til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at moldoviske statsborgere, der bor uden for landet, kan deltage i valg på en inklusiv, gennemsigtig og retfærdig måde uden udenlandsk indblanding;

Energimæssig sikkerhed og modstandsdygtighed

18.  glæder sig over Kommissionens beslutning om at stille 60 mio. EUR til rådighed for Moldova gennem et nyt budgetstøtteprogram med henblik på at håndtere en gasforsyningskrise, som Gazprom kunstigt har skabt, og afbøde virkningerne af de stigende priser på de mest sårbare personer; glæder sig over bl.a. Polens, Rumæniens og Ukraines bestræbelser på hurtigt at levere alternative gasforsyninger; påpeger, at energi er den vigtigste ressource i Ruslands budgetmæssige, militære og sociale programmer, og at Gazprom anvendes som et redskab til at fremme Kremls økonomiske og geopolitiske interesser i udlandet; glæder sig over, at EU‑delegationen i Chișinău som et supplement til den bistand, som EU allerede har ydet i forbindelse med energikrisen, har mobiliseret 5 mio. EUR til at yde støtte til de sårbare grupper, der er hårdest ramt af de stigende energipriser; erkender ikke desto mindre, at der er behov for mere omfattende støtte i betragtning af de konstant stigende energipriser;

19.  bemærker, at Ruslands krig mod Ukraine og dets brug af energiressourcer som våben yderligere understreger den geostrategiske betydning af at gennemføre reformer i energisektoren, som vil fjerne afhængigheden af russisk gas og fremme diversificeringen af energiforsyninger og -ruter, opbygge langsigtet modstandsdygtighed gennem en omstilling til vedvarende energikilder og investere i opgradering og etablering af ny infrastruktur og energieffektivitet, herunder inden for energiproduktion, transport og husholdninger, og derved forbedre konnektiviteten, samtidig med at der sikres miljømæssig bæredygtighed; bemærker, at dette også kan bidrage til at opbygge modstandsdygtighed over for ethvert potentielt forsøg fra tredjeparters side på at anvende energi som en geopolitisk løftestang;

20.  understreger, at det er uacceptabelt at gøre gasforsyning fra Rusland til et våben for at lægge politisk pres på Moldovas regering for at få landet til at ændre sin geopolitiske orientering og dermed ikke kunne leve op til de legitime ønsker fra vælgerne i Moldova; opfordrer indtrængende Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at medtage Moldova i EU's planer om at søge uafhængighed vedrørende energiforsyning fra Rusland og øge EU's finansielle og tekniske støtte til Moldova, hvilket er nødvendigt for at sikre Moldovas modstandsdygtighed over for en sådan ekstern indblanding og mindske landets store afhængighed af russisk energi; anmoder EU om at udvise større energisolidaritet med Moldova i overensstemmelse med associeringsaftalen ved at øge de indbyrdes forbindelser på energiinfrastrukturområdet mellem EU og landene i regionen; understreger betydningen af hurtigst muligt at gennemføre alle nødvendige investeringer og vedligeholde den europæiske energiinfrastruktur, således at EU-medlemsstaternes lagerfaciliteter og samkøringslinjer kan muliggøre gastransmission i tilstrækkeligt omfang fra EU til partnerlandene; opfordrer de moldoviske myndigheder til på lang sigt at fastholde landets tilsagn som medlem af Energifællesskabet om at gennemføre EU's tredje energipakke, navnlig adskillelsen af transmission og distribution af gas og elektricitet;

21.  understreger behovet for at øge elproduktionskapaciteten i Moldova, som i øjeblikket er 80 % afhængig af elektricitet produceret i Transdnestrien-regionen; glæder sig over den vellykkede synkronisering af Moldovas og Ukraines elnet med det kontinentale europæiske net den 16. marts 2022, hvilket vil bidrage til at sikre deres stabilitet og forsyningssikkerhed; roser det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO-E) for dets arbejde med at nå denne milepæl under ekstraordinære omstændigheder; anmoder Kommissionen om fortsat at støtte Moldovas og Ukraines integration med det europæiske kontinentale elnet og hurtigst muligt oprette en særlig struktur inden for sin administration til dette formål; glæder sig over de skridt, der er taget for at sammenkoble Moldovas elektricitetssystem med EU via Rumænien; opfordrer alle myndigheder til at opfylde målet om at forbinde Moldova med Rumæniens elnet inden 2024 med støtte fra EU; opfordrer Kommissionen til at medtage Moldova i de stresstest, der gennemføres for det indre energimarked; bemærker, at støtte til og fremme af et styrket EU-samarbejde med associerede lande i Det Østlige Partnerskab i disse sektorer også vil skabe økonomisk vækst og styrke regionens modstandsdygtighed på energiområdet;

22.  glæder sig over indledningen af dialogen på højt plan om energi mellem EU og Moldova i forbindelse med nødsituationen i Moldovas gassektor; opfordrer Kommissionen til at overveje at indlede lignende dialoger på højt plan med EU for at styrke samarbejdet på andre områder såsom retfærdighed eller klima/den grønne pagt, hvilket vil bidrage til at nå målene inden for AA/DCFTA;

23.  opfordrer Moldova og EU til at forbedre Moldovas konnektivitet med Sortehavsområdet og Karpaterregionen, at fremme arbejdet med de moldoviske dele af det udvidede transeuropæiske transportnet (TEN-T) for landene i Det Østlige Partnerskab, til at støtte reformer af jernbanesektoren og til sammen med medlemsstaterne og internationale finansielle institutioner at undersøge mulighederne for at opgradere jernbaneforbindelserne mellem EU og Moldova og samtidig sikre miljømæssig bæredygtighed; opfordrer Moldova til at gøre fremskridt med gennemførelsen af den relevante gældende EU-ret og opfordrer til øget samarbejde og gradvis integration af Moldova i EU's transportmarked og transportfællesskab;

24.  opfordrer EU til at tilvejebringe en investeringsplanlægningsplatform for Moldova med henblik på at gennemføre en dagsorden for infrastrukturkonnektivitet i stor skala, navnlig ved at øge Moldovas absorptionskapacitet og yde den nødvendige tekniske bistand, således som det er gjort for landene på Vestbalkan under investeringsrammen for Vestbalkan (WBIF), en kapacitetsbistandsplatform, der forvaltes af Kommissionen;

25.  glæder sig over og støtter Moldovas interesse i at fremme samarbejdet med EU inden for digitalisering og telekommunikation; opfordrer indtrængende EU og Moldova til gensidigt at afskaffe roamingtakster mellem Moldova og EU;

26.  glæder sig over de moldoviske myndigheders bestræbelser og fortsatte fremskridt med hensyn til yderligere at forbedre Moldovas sikkerhedstilsynssystem og gennemføre internationale luftfartssikkerhedsstandarder, hvilket har ført til fjernelse af alle luftfartsselskaber, der er certificeret i Moldova, fra EU's liste over luftfartssikkerhed, og opfordrer de moldoviske myndigheder til at sikre gennemførelsen af aftalen om et fælles luftfartsområde mellem EU og Moldova;

Samarbejde inden for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og fremskridt med at løse konflikten i Transdnestrien

27.  glæder sig over aftalen mellem EU og Moldova om indledning af en politisk og sikkerhedsmæssig dialog på højt plan og det fornyede engagement i sikkerhed og FSFP gennem bilaterale politiske konsultationer på medarbejderniveau; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Moldova til at gøre fuld brug af disse platforme for at fremme samarbejdet om sådanne spørgsmål, men ikke begrænset til bekæmpelse af hybride trusler, styrkelse af modstandsdygtigheden, styrkelse af cybersikkerheden og beskyttelse af kritisk infrastruktur og styrkelse af strategisk kommunikation; opfordrer Moldova til at fortsætte arbejdet med at tilpasse sine holdninger til FUSP-holdningerne og til at fortsætte og øge sit bidrag til den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) og dennes missioner; opfordrer EU og Moldova til at finde måder, hvorpå dette samarbejde kan udvides, navnlig i betragtning af den ustabile sikkerhedssituation i de østlige nabolande;

28.  udtrykker alvorlig bekymring over de seneste udviklinger i Transdnestrien-området og fordømmer dem som farlige provokationer i en meget ustabil sikkerhedssituation; maner til besindighed for at varetage befolkningens sikkerhed og velfærd på begge sider af floden Nistru og i nabolandene; glæder sig i denne forbindelse over, at myndighederne i Chişinău reagerede på en rolig og behersket måde;

29.  afviser og udtrykker bekymring over erklæringen af 3. marts 2022 fra myndighederne i den besatte Transdnestrien-region i Moldova om at bringe konfliktløsningsprocessen til ophør og fremsætte en fornyet opfordring til anerkendelse af Transdnestriens såkaldte uafhængighed; gentager sin støtte til en omfattende og fredelig løsning på konflikten i Transdnestrien gennem 5+2-forhandlingsprocessen baseret på Moldovas suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser med en særlig status for regionen Transdnestrien i en levedygtig moldovisk stat; understreger, at enhver løsning på spørgsmålet om Transdnestrien skal respektere Moldovas suveræne ret til at vælge sin egen forsvars- og udenrigspolitik; støtter bestræbelserne på at udvide fordelene ved DCFTA og den visumfri ordning til Transdnestrien-regionen, hvilket vil muliggøre en betydelig vækst i mobiliteten og handelen med regionen;

30.  bemærker, at EU's grænsebistandsmission i Moldova og Ukraine spiller en meget vigtig rolle med hensyn til at harmonisere grænseforvaltning og toldordninger med Unionens, også med hensyn til at bekæmpe organiseret kriminalitet og smugling og bidrage til en fredelig løsning på det transdnestriske problem gennem tillidsskabende foranstaltninger og som en overvågningstilstedeværelse ved Transdnestrien-segmentet af grænsen mellem Moldova og Ukraine; opfordrer den moldoviske regering til fortsat at fremme et klima, der er gunstigt for bilæggelse af konflikter, og støtte aktiviteter, der øger tillid og mellemfolkelige kontakter på tværs af konfliktsplittede samfund; mener, at en konstruktiv afslutning på spørgsmålet om Transdnestrien vil skabe stabilitet og velstand ikke blot for Moldova, men også for det bredere område;

31.  opfordrer Moldova, Den Russiske Føderation, EU's medlemsstater og andre internationale partnere til at samarbejde om fuldstændig fjernelse og destruktion af ca. 20 000 ton gammel ammunition fra Sovjettiden, der er oplagret på ammunitionsdepotet i Cobasna, hvilket udgør en alvorlig fare for menneskers sikkerhed og miljøet på begge bredder af floden Dniester, eftersom den er langt efter dens udløbsdato; udtrykker sin bekymring over de adskillige militære øvelser, som de russiske militære styrker har gennemført i Transdnestrien, og opfordrer Den Russiske Føderation til fuldstændigt og betingelsesløst at trække sine militære styrker og sit forsvarsmateriel tilbage fra Transdnestrien-regionen på en velordnet måde i overensstemmelse med de moldoviske myndigheders gentagne anmodninger og med respekt for Moldovas suverænitet og territoriale integritet;

32.  udtrykker sin bekymring over den forværrede menneskerettighedssituation i Transdnestrien-regionen, navnlig forfølgelsen af personer, der er kritiske over for de facto-administrationen og indsættelsen af den russiske hær, og restriktioner for lokale NGO'ers offentlige forsamlinger og aktiviteter; minder Den Russiske Føderation om det ansvar, den har med hensyn til respekt for menneskerettighederne i Transdnestrien-regionen, som bekræftet i flere afgørelser fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol; opfordrer de russiske myndigheder til at fuldbyrde alle Menneskerettighedsdomstolens domme vedrørende krænkelser af menneskerettighederne og retten til frihed og sikkerhed i Transdnestrien-regionen;

33.  roser de moldoviske myndigheder for den støtte, der tilbydes Transdnestrien-regionen i forbindelse med covid-19-pandemien, herunder gennem donation af 10 % af dens vaccineforsyning, uddannelse af sundhedspersonale og behandling af covid-19-test;

34.  glæder sig over Rådets beslutning om at yde 7 mio. EUR i bistand under den europæiske fredsfacilitet til Moldovas væbnede styrker til erhvervelse af medicinsk udstyr og udstyr til bortskaffelse af eksplosive anordninger; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Rådet til yderligere at udvide samarbejdsområderne med Moldova og støtte styrkelsen af forsvarssektorens kapacitet gennem bistandsforanstaltninger under dette instrument;

35.  opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre yderligere brug af potentiel bistand fra den europæiske fredsfacilitet i efterfølgende årlige programmer med henblik på at konsolidere landets kapacitet til at imødegå cybertrusler og hybride trusler; opfordrer EU-institutionerne til at inddrage Moldova i nye former for samarbejde om cybersikkerhed, hybride trusler og undersøgelser af cyberkriminalitet, herunder ved at inddrage det nye europæiske industri-, teknologi- og forskningskompetencecenter for cybersikkerhed i disse bestræbelser;

Retsstaten og god regeringsførelse

36.  gentager den grundlæggende betydning af en reform af retsvæsenet, navnlig styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og kompetencer og bekæmpelse af korruption; anerkender omfanget af den udfordring, som myndighederne står over for, og opfordrer dem til at fokusere på fastlagte prioriteter; noterer sig, at præsident Maia Sandu og Natalias Gavriliţas regering har forpligtet sig til at basere deres politikker på afgørelser fra den moldoviske forfatningsdomstol; opfordrer til fremskyndelse af den igangværende reform af retsvæsenet, herunder gennemførelsen af de ændringer af forfatningens bestemmelser om retsvæsenet, som det moldoviske parlament vedtog den 23. september 2021, samt af strategien for sikring af retsvæsenets uafhængighed og integritet 2022-2025;

37.  understreger, at EU skal tilbyde mere støtte, herunder øgede finansielle bevillinger, til den komplekse reform af retssystemet i Moldova; anerkender behovet for gennemgribende reformer af retssystemet med henblik på at opnå retsvæsenets effektivitet og fulde og reelle uafhængighed, genvinde offentlighedens tillid til retsvæsenet og det offentlige forvaltningssystem, afbryde forbindelserne til postkommunistiske uformelle netværk og oligarker og bekæmpe korruption og hvidvaskning af penge, også på højeste politiske plan og i erhvervslivet; støtter kraftigt målet om at fjerne personer fra retssystemet, hvis integritet er i tvivl, og foretage omfattende ændringer, der vil skabe et stærkt grundlag for retsstatsprincippet i landet;

38.  understreger betydningen af at sikre en meritbaseret og gennemsigtig udvælgelsesproces for udnævnelse af dommere; opfordrer de moldoviske myndigheder til at fortsætte samarbejdet med Europarådet og Den Europæiske Union om reform af retsvæsenet, herunder om initiativer vedrørende den ekstraordinære evaluering af dommere og anklagere (undersøgelse) og evalueringen af integriteten af kandidater til stillingen som medlemmer af det øverste retsråd og det øverste anklageråd (forudgående undersøgelse); gentager betydningen af at høre og gennemføre Venedigkommissionens henstillinger inden for rammerne af reformen af retsvæsenet;

39.  er overbevist om, at omfattende korruption er et af de største problemer, der hæmmer Moldovas fremskridt; opfordrer den moldoviske regering til at øge effektiviteten af den retlige og institutionelle antikorruptionsinfrastruktur; glæder sig over oprettelsen af det uafhængige rådgivende udvalg for bekæmpelse af korruption, som skal undersøge korruption i landets finans- og banksektor og dets statslige institutioner;

40.  opfordrer den moldoviske regering til at øge gennemsigtigheden, den demokratiske kontrol og ansvarligheden på tværs af beslutningsprocesserne og til at arbejde tæt sammen med civilsamfundet for at give mulighed for tilstrækkelig offentlig kontrol med og inklusivt input til disse processer; gentager betydningen af at sikre bæredygtig finansiering til civilsamfundet, navnlig i betragtning af de betydelige budgetnedskæringer under pandemien; understreger den generelle betydning af regeringens aktive åbne dialog med civilsamfundsorganisationer, fagforeninger, erhvervssammenslutninger og oppositionen i og uden for parlamentet for at sikre en inklusiv og deltagelsesbaseret beslutningsproces;

41.  noterer sig de skridt, som myndighederne har taget, og opfordrer dem indtrængende til at fortsætte deres bestræbelser på at løse problemet med grundløse asylansøgninger og tilpasningen af Moldovas visumpolitik til EU's lister over tredjelande, for hvilke der kræves visum;

42.  opfordrer den moldoviske regering til at fortsætte bestræbelserne på at afpolitisere de retshåndhævende myndigheder og offentlige antikorruptionsinstitutioner og til at investere i at opbygge øget tillid mellem borgerne og de retshåndhævende myndigheder;

43.  opfordrer til en konsekvent gennemførelse af politireformen; glæder sig over stigningen i antallet af kvinder i politiet; opfordrer til øget samarbejde mellem de retlige myndigheder og de håndhævende myndigheder i Moldova og medlemsstaterne med henblik på at mindske grænseoverskridende kriminalitet, navnlig ulovlig handel med narkotika og mennesker, da Moldova desværre fortsat er en kilde til menneskehandel med henblik på seksuel udnyttelse og arbejde, der begås af både moldoviske og internationale kriminelle netværk; glæder sig over undertegnelsen af aftalen mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, der udføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) i Moldova, og indsættelsen af Frontex-personale for at støtte de moldoviske myndigheder i grænseforvaltningsaktiviteter; opfordrer til øget samarbejde med Europol, Interpol og toldorganisationer såsom Verdenstoldorganisationen og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udviklings antikorruptionsnetværk;

44.  opfordrer Kommissionen og de moldoviske myndigheder til at samarbejde, koordinere og træffe hasteforanstaltninger for at beskytte flygtninge fra Ukraine, som opholder sig i eller rejser gennem Moldova, navnlig kvinder og børn, som er i risiko for menneskehandel, og som udgør størstedelen af flygtningene fra Ukraine;

45.  opfordrer myndighederne til at sikre retten til en retfærdig rettergang og respekt for menneskerettighederne i tilbageholdelsesfaciliteter, herunder ved at tage hånd om utilstrækkelige sundhedsbestemmelser, samt til at undgå at administrere selektiv og politisk motiveret retfærdighed; understreger behovet for at udrydde tortur og mishandling og undersøge påstande om tortur og andre menneskerettighedskrænkelser begået af politi og andre retshåndhævende myndigheder;

46.  understreger betydningen af at bekæmpe økonomisk svig, hvidvaskning af penge og organiseret kriminalitet gennem omfattende lovgivning og effektiv gennemførelse; glæder sig over planerne om at vedtage retlige ændringer i Moldovas parlament med henblik på at forbedre de retlige rammer for at gøre det muligt at gennemføre mekanismen for udvidet konfiskation af aktiver, der er akkumuleret gennem korruption;

47.  opfordrer til en klar og effektiv politik for inddrivelse af midler, som er tilegnet gennem underslæb, og aktiver, som er opnået på svigagtig vis, ved at etablere et internationalt samarbejde med fokus på bedre forbindelser med Europol og Eurojust; opfordrer de moldoviske myndigheder til at opbygge en ramme for strategisk samarbejde med Den Europæiske Anklagemyndighed med henblik på at sikre en bedre forvaltning af undersøgelser af svig og bekæmpelse af korruption;

48.  tilskynder til et løbende og tæt samarbejde mellem anklagemyndigheden i Chișinău og Eurojustkontoret, herunder regelmæssig udstationering af moldoviske repræsentanter til Eurojustkontoret som et forberedende skridt i opbygningen af en taskforce, der skal inddrive midler, som er tilegnet gennem underslæb, og aktiver, som er opnået på svigagtig vis;

49.  understreger det presserende behov for at fremskynde undersøgelsen af den banksvindel, der blev afsløret i 2014, eftersom der stadig ikke er væsentlige resultater med hensyn til retsforfølgelse af de ansvarlige og inddrivelse af tabte aktiver; understreger, at denne mangel på fremskridt har en alvorlig negativ indvirkning på Moldovas internationale omdømme og især retssystemets troværdighed i ikke kun Moldovas befolknings øjne, men også i landets internationale partneres øjne; opfordrer til en intensivering af processen med at afslutte straffesager mod personer, der er involveret i det russiske "møntvaskerisvindel" og banksvindelen; opfordrer i denne forbindelse til et styrket samarbejde mellem EU-medlemsstaterne og de moldoviske myndigheder om efterforskning af banksvindelsagen for at sikre den rettidige inddrivelse af stjålne aktiver;

50.  gentager sin opfordring til, at den globale EU-ordning for menneskerettighedssanktioner udvides til også at omfatte korruption som en strafbar handling, hvilket vil gøre det muligt at straffe de ansvarlige for banksvindelsagen fra 2014 og hindre lignende korruptionsforbrydelser;

Menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder

51.  glæder sig over, at Moldovas parlament den 14. oktober 2021 ratificerede Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold imod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen); noterer sig, at Venedigkommissionen den 10. og 11. december 2021 efter anmodning fra Moldovas forfatningsdomstol udstedte et juridisk notat om de forfatningsmæssige konsekvenser af ratificeringen af Istanbulkonventionen; opfordrer til, at der sikres en effektiv gennemførelse af Istanbulkonventionen på alle niveauer med henblik på at forbedre kvinders og pigers situation, og opfordrer til, at der gøres en yderligere indsats for at opnå ligestilling mellem kønnene, især med hensyn til at forbedre kvinders adgang til arbejdsmarkedet, tackle kønsbestemte lønforskelle, aldersbaseret forskelsbehandling og kvinders repræsentation og sikre ligebehandling på alle niveauer af det politiske og samfundsmæssige liv;

52.  understreger betydningen af yderligere at styrke den retlige ramme for ligestilling og ikkeforskelsbehandling, navnlig ved at lukke de eksisterende huller i lovgivningen med henblik på at bekæmpe forskelsbehandling på beskæftigelsesområdet, effektivt modvirke hadforbrydelser og hadefuld tale og yderligere beskytte rettighederne for mindretal, herunder romaer, LGBTI-personer og indvandrere; opfordrer Moldova til at afskaffe det forfatningsmæssige forbud mod ægteskab mellem personer af samme køn, der blev indført i 1994, og til at indføre foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling af LGBTI-personer;

53.  anmoder Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om at integrere ligestilling mellem kønnene i alle deres politikker, programmer og aktiviteter vedrørende Moldova; opfordrer den moldoviske regering til at fremskynde vedtagelsen og gennemførelsen af lovgivningen om menneskerettigheder og bekæmpelse af forskelsbehandling, der er tilpasset EU's standarder, og til at gøre det muligt at opfylde disse rettigheder gennem velfungerende og uafhængige domstole;

54.  opfordrer den moldoviske regering til i sin reaktion på covid-19-pandemien at lægge særlig vægt på bekæmpelse af ulighed mellem kønnene, kønsbaseret vold og forskelsbehandling af marginaliserede grupper, der er blevet forværret af pandemien; opfordrer indtrængende myndighederne til at tackle stigningen i volden mod børn og børnefattigdom som følge af covid-19-pandemien og de foranstaltninger, der er truffet for at bekæmpe dette;

Handel og økonomisk samarbejde

55.  gentager betydningen af en effektiv gennemførelse af de reformer, der er nødvendige for fuldt ud at drage fordel af DCFTA'en, for at opnå fremskridt med hensyn til yderligere økonomisk integration med EU's indre marked og for at øge den moldoviske økonomis diversificering og konkurrenceevne, især når det gælder varer med høj merværdi; opfordrer Moldova til fuldt ud at gennemføre kapitlet om handel og bæredygtig udvikling i DCFTA'en og til at overholde dets internationale forpligtelser, især Parisaftalen og reglerne fastsat af Verdenshandelsorganisationen (WTO); opfordrer til en berigtigelse af den nationale handelslovgivning, der er i strid med Moldovas forpligtelser i henhold til DCFTA's og WTO's bestemmelser;

56.  fremhæver den positive virkning, som DCFTA'en mellem EU og Moldova har på handelen mellem de to parter, idet der er sket en stigning på over 33 % i den samlede handel mellem 2015 og 2020, over 61 % af Moldovas eksport går til EU-markedet, og over 70 % af de moldoviske virksomheder, der er beskæftiget med eksportvirksomhed, eksporterer til EU-markedet; bemærker, at EU-markedet vil blive endnu vigtigere for Moldova på grund af de handelsforstyrrelser, der er forårsaget af Ruslands krig mod Ukraine; glæder sig over, at Unionen er den største investor i landet; opfordrer til yderligere fremskridt på områder såsom toldkodeksen, beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, forbedring af sundheds- og plantesundhedsstandarder, forbedring af markedsforholdene inden for energi, offentlige udbud og adgang til finansiering for SMV'er;

57.  understreger, at Moldovas eksport kan stige gennem udvidet produktion, omprioritering af eksporten og tilpasning af kvalitetsstandarderne; gentager, at de vigtigste kategorier af varer til eksport fortsat er animalske og vegetabilske produkter, der er de mindst rentable produkter, som Moldova kan tilbyde medlemsstaterne; opfordrer Kommissionen til at bistå Moldova med at diversificere sin eksport til EU, herunder gennem en bedre overholdelse af landets toldkontingenter for højprofitprodukter;

58.  opfordrer Kommissionen til at indlede processen med at integrere landene i Det Østlige Partnerskab i EU's indre marked ved at tage det første skridt gennem analyser af deres tilpasning ud fra et juridisk, økonomisk og teknisk perspektiv og udvikling af regler og standarder, der har til formål at forberede partnerlandene på økonomisk integration i et fælles marked;

59.  bemærker Kinas øgede interesse for at investere i Moldovas økonomi, bl.a. i energi-, telekommunikations- og lægemiddelsektoren; minder om, at Kina har til hensigt at opbygge en betydelig transportinfrastruktur i Moldova som en del af dets bredere "ét bælte, én vej"-initiativ; gentager, at "ét bælte, én vej"-initiativet er kernen i Kinas udenrigspolitik og er i sagens natur et geopolitisk projekt;

60.  roser de prodemokratiske reformer, som Moldovas regering allerede har gennemført; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilvejebringe og fremme flere EU-investeringer i Moldova på grundlag af "mere for mere"-princippet og til at tilskynde Moldova til at være proaktiv i forhold til at nærme sig EU's og de europæiske finansielle institutioner;

61.  anerkender de fortsatte bestræbelser på at opbygge en ægte digital markedsøkonomi, herunder fremskridtene med udvikling af åbne data, udvidelse af adgangen til adgangsstyringssystemer for digitalt tv og virtuelle nettjenester og forøgelse af antallet af elektroniske kommunikationstjenester for borgere og af offentlige registre; støtter digitaliseringen af de økonomiske processer og udviklingen af særlige mekanismer for IT-virksomheder, navnlig innovationsvirksomheder og nystartede virksomheder, der har problemer med at finde finansieringskilder og som følge heraf ikke er i stand til at støtte deres omstillings- og vækstprocesser; understreger, at der skal gøres en yderligere indsats for at sikre, at moldoviske borgeres rettigheder og behov er beskyttet, når de benytter internettet, og at kravene om det digitale indre marked gennemføres fuldt ud;

62.  glæder sig over tilnærmelsen af 499 (hvoraf 152 delvist) ud af 681 EU-retsakter i Moldovas nationale lovgivning som fastsat i AA/DCFTA og understreger betydningen af fortsatte reformer af den offentlige forvaltning og banksystemet og af at sikre retsvæsenets uafhængighed; opfordrer Moldova til at fortsætte sin lovgivningsmæssige tilnærmelse til den gældende EU-ret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at bistå Moldovas institutioner og dets offentlige forvaltning med den nødvendige ekspertise og tekniske og økonomiske bistand; opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre hurtigere fremskridt med tilnærmelsen til AA/DCFTA;

63.  tilskynder til at harmonisere de nationale kvalitetsstandarder med EU's; understreger, at moldoviske iværksættere og virksomheder står i en ugunstig situation, der skyldes det store antal forskellige standarder, som de skal opfylde for at kunne eksportere til medlemsstaterne, og understreger behovet for en politik, der udelukker standarder, som ikke er i overensstemmelse med eller er i direkte modstrid med de europæiske standarder;

64.  mener, at DCFTA ved at garantere toldfri adgang til EU's markeder for transdnestriske virksomheder, der er registreret på vestbredden af Dnestr-floden, og som har været genstand for moldoviske embedsmænds toldkontrol, har resulteret i et massivt omsving i handelsstrømmen fra Den Eurasiske Økonomiske Union til EU; opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre yderligere fremskridt i retning af handel og samarbejde med EU's markeder med henblik på at øge markedsadgangen, gennemsigtigheden og god forretningspraksis og reducere oligarkers mulighed for markedsmanipulation og ‑monopolisering;

65.  glæder sig over EU's støtte til den økonomiske genopretning af mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder; opfordrer de ansvarlige EU-institutioner og moldoviske institutioner til at sikre, at denne tekniske og økonomiske støtte er skræddersyet til behovene hos moldoviske mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder, dækker hele landet, herunder også Transdnestrien-regionen, og styrker både mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders kapacitet og deres deltagelse i EU's indre marked;

66.  glæder sig over de nye regler på området for offentlige udbud, men understreger behovet for offentlig overvågning af udbudsprocesserne og betydningen af klarere og permanente rapporter til den brede offentlighed; opfordrer til en forenkling af de mekanismer, hvormed repræsentanter for civilsamfundet kan deltage i udbudsprocesserne, og understreger behovet for at erstatte bureaukratiske processer med gennemsigtige processer, der fjerner hindringer og genskaber tilliden til tildelingen og anvendelsen af offentlige budgetmidler;

67.  anerkender Moldovas tilsagn om at fortsætte tilnærmelsen til EU's landbrugslovgivning med henblik på at øge eksporten til EU og åbne nye handelsmæssige muligheder for lokalsamfund; opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre hurtigere fremskridt med tilnærmelsen til AA/DCFTA for så vidt angår dyresundhed og fødevaresikkerhed;

68.  fremhæver betydningen af at modernisere de nationale laboratorier med ansvar for sundheds- og plantesundhedskrav, muliggøre eksport af animalske produkter og afhjælpe manglen på kvalificeret laboratoriepersonale;

69.  understreger behovet for større gennemsigtighed med hensyn til resultaterne af de revisionsbesøg, som Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed aflægger, og understreger behovet for at udvide og styrke netværket af laboratorier for sundheds- og plantesundhedsanalyser, samtidig med at uddannelsen af inspektører og specialister, der arbejder i disse laboratorier, intensiveres for at opnå en bedre gennemførelse af bestemmelserne på plantesundheds- og fødevaresikkerhedsområdet;

70.  opfordrer Moldova til at gøre fuld brug af de præferentielle eksportmuligheder til EU gennem en mere effektiv og bæredygtig dyrkning af landbrugsjord og mere demokratisk adgang til og anvendelse af jord og derved generere landbrugsprodukter, der øger Moldovas relative landbrugsfordele;

71.  opfordrer indtrængende Moldova til at intensivere sit infrastruktursamarbejde med EU og landene i regionen og til at gennemføre gennemgribende strukturreformer i energisektoren, herunder ved at diversificere energiforsyningen, øge energieffektiviteten, tiltrække investeringer i vedvarende energi og forbedre konnektiviteten, samtidig med at der sikres miljømæssig bæredygtighed; opfordrer Moldova til fuldt ud at opfylde sine forpligtelser i henhold til energifællesskabstraktaten;

72.  opfordrer EU-institutionerne til at yde konkret støtte til Moldova, således at det kan opfylde alle de krav, der er nødvendige for at tilslutte sig det fælles eurobetalingsområde;

73.  opfordrer den moldoviske regering til også at fokusere på den sociale dimension af handel og bæredygtig udvikling ved at respektere og håndhæve arbejdsstandarder, ratificere og fuldt ud gennemføre alle Den Internationale Arbejdsorganisations konventioner og fjerne de resterende mangler i arbejdstilsynssystemet;

74.  bemærker anvendelsen af biomasse og vandkraft i Moldovas diversificeringsbestræbelser, men minder om behovet for at sikre deres bæredygtighed, effektivitet og de relevante miljøkrav; understreger, at udviklingen af vedvarende energikilder er et afgørende element i bestræbelserne på både at gå over til ren energi og uafhængighed på energiområdet og samtidig bidrage til lokal jobskabelse, luftkvalitet og borgernes sundhed;

75.  understreger den vigtige rolle, som regionalt samarbejde spiller med hensyn til at modernisere landet og øge bestræbelserne på at gennemføre associeringsaftalen; opfordrer til en styrkelse af det regionale samarbejde, både mellem de forskellige regioner i Moldova og mellem Moldovas og EU's regioner; opfordrer Kommissionen og de respektive EU-agenturer til at fremme denne proces i tæt samarbejde med den moldoviske regering;

76.  glæder sig over godkendelsen af den nationale strategi for regionaludvikling for årene 2022-2028 og opfordrer til administrative og territoriale reformer med fokus på at styrke konkurrenceevnen og den bæredygtige udvikling; understreger nødvendigheden af en afbalanceret social og økonomisk vækst i alle Moldovas regioner og en effektiv gennemførelse af de nationale politikker for regional udvikling;

77.  opfordrer de moldoviske myndigheder til at værne om principperne om lokalt demokrati og lokalt selvstyre i overensstemmelse med den europæiske konvention om lokalt selvstyre ved at stille passende beføjelser og tilstrækkelig finansiering til rådighed for de lokale myndigheder og sikre, at de fungerer effektivt, herunder gennem yderligere forbedringer af respekten for retsstatsprincippet og gennemførelsen af principperne for god regeringsførelse på alle niveauer;

78.  opfordrer de moldoviske myndigheder til at gøre en yderligere indsats for at sikre, at de muligheder, der ligger i AA/DCFTA og EU's bistand og programmer, når ud på lokalt plan, herunder de afsidesliggende dele af landet og især landdistrikterne, således at indbyggerne får mulighed for at presse på for at opnå positive forandringer; opfordrer til øget og bedre formidlet EU-støtte til udviklingsprojekter i Den Autonome Territoriale Enhed Gagausien;

Sektorsamarbejde

79.  glæder sig over Moldovas associering med Horisont Europa, EU's forsknings- og innovationsprogram for 2021-2027, som åbner nye muligheder for, at landets videnskabs- og innovationssamfund kan indgå partnerskaber med deres modparter i EU, og Moldovas deltagelse i programmet for borgere, ligestilling, rettigheder og værdier;

80.  opfordrer til et bedre samarbejde mellem alle EU-institutionerne, medlemsstaterne og de moldoviske myndigheder, når de oplyser Moldovas borgere om fordelene ved AA/DCFTA og EU's bistand; understreger betydningen af en institutionel ramme og et konsekvent sæt af offentlige politikker til bekæmpelse af desinformation, herunder EU-fjendtlig desinformation, informationsmanipulation, falske nyheder og propaganda samt enhver ondsindet udenlandsk indblanding, navnlig gennem strategisk kommunikation og modstandsdygtighed over for indenlandske og udenlandske aktørers desinformation og informationsmanipulation, både online og offline; opfordrer de moldoviske myndigheder og Kommissionen til at samarbejde om programmer og reformer, der fremmer mediekendskab og informationskendskab i forbindelse med den nuværende digitale tidsalder, og til at opgradere sektorsamarbejdet i den digitale økonomi;

81.  gentager, at styrkelse af mediepluralisme og ‑uafhængighed bør være en prioritet for både Unionen og Moldova; opfordrer Kommissionen til at øge sin støtte til de uafhængige medier, herunder uden for hovedstaden, og bestræbelserne på at levere troværdige oplysninger til Moldovas borgere i alle dele af landet; opfordrer Den Europæiske Demokratifond til at støtte disse bestræbelser yderligere;

82.  opfordrer indtrængende Moldova til at yde yderligere støtte til frie og uafhængige medier ved at opbygge et nationalt medieudviklingsprogram for at revidere de retlige rammer og imødegå koncentrationen af medieejerskab, monopoliseringen af reklamemarkedet, manglen på redaktionel uafhængighed og økonomiske og politiske gruppers kontrol med medieinstitutioner og hindringerne for adgang til information samt angreb på og intimidering af journalister;

83.  opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge mediesektoren i Moldova; håber, at det omdannede radio- og tv-råd vil udføre sine opgaver som en uafhængig medievagthund effektivt og afhjælpe de mangeårige mangler i medielandskabet, bl.a. spørgsmålet om det offentlige radio- og tv-selskabs politiske uafhængighed; gentager, at det er vigtigt at sikre fuld gennemførelse af den audiovisuelle lov;

Institutionelle bestemmelser

84.  glæder sig over undertegnelsen den 29. november 2021 af aftalememorandummet mellem Europa-Parlamentet og Moldovas parlament om en fælles ramme for parlamentarisk demokratistøtte, som åbner mulighed for at styrke landets institutionelle kapacitet og derved parlamentarisk demokrati i Moldova gennem tættere bilaterale institutionelle forbindelser;

85.  opfordrer Moldovas parlament til at gennemføre alle de demokratistøtteaktiviteter, det har til rådighed, herunder en Jean Monnet-dialog og et Simone Veil-program, på grundlag af en gensidigt aftalt køreplan;

86.  fremhæver den vigtige rolle, som Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Republikken Moldova og Den Parlamentariske Forsamling Euronest spiller med hensyn til at fremme bilateralt og regionalt samarbejde med EU og udveksling af erfaringer og god praksis med moldoviske parlamentarikere; opfordrer til, at det strukturelle samarbejde mellem medlemmerne af Europa-Parlamentet og medlemmerne af Moldovas parlament uddybes med henblik på at samarbejde om at støtte reformer og overvåge deres gennemførelse;

87.  gentager sin støtte til at inddrage civilsamfundet, herunder fagforeninger, i beslutningsprocesser med henblik på at øge den offentlige kontrol med reformer og fremme deres gennemsigtighed og befolkningens accept; understreger den merværdi, som forskellige organisationer giver i forbindelse med vigtige spørgsmål af offentlig interesse i Moldova; er bekymret over det relativt beskedne samarbejde mellem de offentlige myndigheder og civilsamfundet, på trods af at der findes en strategi og handlingsplan om udvikling af civilsamfundet; er også bekymret over faldet på 17 % i tilskud til civilsamfundsorganisationer;

88.  opfordrer EU og Moldova til yderligere at forbedre de mellemfolkelige kontakter og udvekslinger med henblik på at opbygge gensidigt positive billeder af hinanden blandt deres respektive befolkninger gennem fælles projekter udviklet på civilsamfundsniveau, bl.a. ved at yde støtte til unge studerende og fagfolk, således at de kan deltage i EU's uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer såsom Erasmus+; anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden for at udvide visse EU-programmer til også at omfatte borgerne i Moldova og andre lande i Det Østlige Partnerskab; understreger, at en udvidelse af programmer såsom "DiscoverEU" til også at omfatte Moldova kan styrke den proeuropæiske følelse i landet yderligere;

Sociale rettigheder

89.  bemærker, at omfanget af underbeskæftigelse og usikre ansættelsesforhold fortsat er stort i Moldova, og at befolkningen i den erhvervsaktive alder er sårbar over for økonomiske chok; opfordrer til, at der vedtages en genopretningsstrategi, der opfylder befolkningens behov og omfatter den grønne omstilling og bæredygtig udvikling;

90.  er bekymret over moldoviske borgeres omfattende udvandring, som forstærker den negative demografiske udvikling og udgør en alvorlig trussel mod Moldovas fremtid; opfordrer den moldoviske regering til at gennemføre yderligere foranstaltninger for at forebygge og imødegå dette fænomen, især ved at skabe muligheder og forbedre vilkårene og lønningerne for unge arbejdstagere;

91.  opfordrer regeringen til at være yderst opmærksom på den moldoviske ombudsmands anmodninger om at forbedre adgangen til sundhedspleje, retten til at arbejde og retten til fri bevægelighed og ytringsfrihed;

92.  opfordrer den moldoviske regering til at styrke sundhedssystemet, afhjælpe manglen på arbejdskraft, der svækker det, og forbedre sanitetsstandarderne, navnlig på hospitaler; opfordrer indtrængende Kommissionen, medlemsstaterne og Moldova til at øge samarbejdet om modstandsdygtighed på folkesundhedsområdet, til at udveksle bedste praksis og til at samarbejde med civilsamfundet om fastlæggelse af epidemistrategier med fokus på de mest sårbare grupper i samfundet;

93.  støtter det fortsatte samarbejde mellem Moldova og EU om håndteringen af covid-19-pandemien og dens konsekvenser og om styrkelsen af det langsigtede samarbejde på folkesundhedsområdet; opfordrer indtrængende de moldoviske myndigheder til at gribe muligheden og anvende covid-19-genopretningsmidlerne til at modernisere hospitaler og forbedre kvaliteten af og adgangen til lægehjælp, navnlig i regionerne;

94.  glæder sig over Kommissionens vedtagelse af afgørelsen om ækvivalens mellem covid-19-certifikater udstedt af Moldova og EU's digitale covidcertifikat og opfordrer medlemsstaterne til fortsat at sikre anvendelsen heraf;

95.  bemærker, at manglerne i arbejdsretten fører til misbrug, navnlig daglige arbejdstider, som i nogle tilfælde er overdrevent lange, lave lønninger og delvist papirløse ansættelsesforhold; er bekymret over den delvise anvendelse af de regler, der har til formål at forhindre en sådan praksis;

96.  bemærker, at arbejdsmarkedsdialogen er blevet forværret i de seneste år og er blevet helt suspenderet under covid-19-pandemien; opfordrer regeringen til at sikre, at der etableres en reel arbejdsmarkedsdialog, som resulterer i inddragelse af alle arbejdsmarkedets parter i genopretningsprocessen efter pandemien;

97.  glæder sig over de fremskridt, som Moldova har gjort i processen med at afinstitutionalisere børnepasningssystemet, og over de skridt, der er taget for at udvikle et nyt program og en ny handlingsplan vedrørende beskyttelse af børn for 2022-2026;

98.  glæder sig over Moldovas tilsagn inden for miljø og klimaændringer; opfordrer Moldova til yderligere at styrke sit engagement i kampen mod klimaændringer og opfordrer Kommissionen til at lette Moldovas deltagelse i den europæiske grønne pagt og sikre, at DCFTA ikke er i strid med de miljømål og -initiativer, der er fastsat heri;

99.  støtter en bedre politik for integration af miljøpolitikker i de forskellige økonomiske sektorer og borgernes bredere deltagelse i processen med at udarbejde miljøbeskyttelsespolitikker; opfordrer til en mere intensiv tilgang til partnerskaber med civilsamfundet for at sikre, at affaldsindsamlings- og genanvendelsesaktiviteterne fungerer bedre, og til større fokus på skovrejsning, reduktion af jordforringelse og forbedring af vandkvaliteten;

o
o   o

100.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og til Republikken Moldovas præsident, regering og parlament.

(1) Rådets forordning (EF) nr. 539/2001 af 15. marts 2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav (EFT L 81 af 21.3.2001, s. 1).
(2) Resolution 2359 (2021).
(3) EUT C 404 af 6.10.2021, s. 136.
(4) EUT C 118 af 8.4.2020, s. 109.
(5) EUT C 334 af 19.9.2018, s. 199.
(6) EUT C 11 af 12.1.2018, s. 82.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Seneste opdatering: 30. august 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik