Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2237(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0143/2022

Esitatud tekstid :

A9-0143/2022

Arutelud :

PV 18/05/2022 - 18
CRE 18/05/2022 - 18

Hääletused :

PV 19/05/2022 - 7.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0211

Vastuvõetud tekstid
PDF 191kWORD 69k
Neljapäev, 19. mai 2022 - Brüssel
ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruanne
P9_TA(2022)0211A9-0143/2022

Euroopa Parlamendi 19. mai 2022. aasta resolutsioon ELi ja Moldova Vabariigi assotsieerimislepingu rakendamise aastaaruande kohta (2021/2237(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artiklit 8 ning V jaotist, eriti selle artikleid 21, 22, 36 ja 37, samuti Euroopa Liidu toimimise lepingu V osa,

–  võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Moldova Vabariigi (edaspidi „Moldova“) vahelist assotsieerimislepingut, mis hõlmab põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda ja jõustus täielikult 1. juulil 2016,

–  võttes arvesse Moldova kodanike jaoks 2014. aasta märtsis kehtestatud viisavabadust, mis tulenes Euroopa Parlamendi ja nõukogu tehtud muudatusettepanekutest nõukogu määrusele (EÜ) nr 539/2001(1),

–  võttes arvesse oma soovitust nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, mis käsitleb idapartnerlust 2020. aasta juuni tippkohtumise eel,

–  võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse talituste 13. oktoobri 2021. aasta ühist töödokumenti, mis käsitleb assotsieerimiskava rakendamise aruannet Moldova Vabariigi kohta (SWD(2021)0295),

–  võttes arvesse 28. oktoobril 2021 toimunud ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu kuuenda kohtumise tulemusi,

–  võttes arvesse idapartnerluse tippkohtumiste ühisavaldusi, millest viimane võeti vastu 15. detsembril 2021. aastal Brüsselis,

–  võttes arvesse komisjoni ja Euroopa välisteenistuse talituste 2. juuli 2021. aasta ühist töödokumenti „Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities“ (Taastumine, vastupanuvõime ja reformid: idapartnerluse prioriteedid 2020. aastale järgneval perioodil) (SWD(2021)0186),

–  võttes arvesse Gruusia välisministeeriumi, Moldova Vabariigi välis- ja Euroopa integratsiooni ministeeriumi ning Ukraina välisministeeriumi vahel 17. mail 2021 allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumit tõhustatud koostöö loomise kohta Euroopa integratsiooni valdkonnas nn assotsieerunud kolmiku vahel,

–  võttes arvesse nn assotsieerunud kolmiku – Gruusia, Moldova Vabariigi ja Ukraina riigipeade ja valitsusjuhtide ühisavaldust pärast 15. detsembril 2021 toimunud kuuendat idapartnerluse tippkohtumist,

–  võttes arvesse Moldova 3. märtsil 2022 esitatud avaldust liituda Euroopa Liiduga,

–  võttes arvesse Moldova peaministri 16. märtsil 2022. aastal Euroopa Parlamendi presidendile saadetud kirja, milles taotletakse Moldovale antava makromajandusliku finantsabi suurendamist,

–  võttes arvesse välisasjade nõukogu 26. veebruari 2018. aasta järeldusi Moldova Vabariigi kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee 26. jaanuari 2021. aasta resolutsiooni kohtunike sõltumatuse kohta Poolas ja Moldova Vabariigis(2),

–  võttes arvesse Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste büroo (OSCE/ODIHR) ja Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni arvamusi ja soovitusi, eelkõige 15. märtsi 2018. aasta arvamust Moldova valimisreformi kohta, 24. juuni 2019. aasta arvamust põhiseadusliku olukorra ja eelkõige parlamendi laialisaatmise võimaluse kohta, 14. oktoobri 2019. aasta arvamust ülemkohtu ja prokuratuuri reformi käsitleva seaduseelnõu kohta ning 13. detsembri 2021. aasta arvamust prokuratuuriseaduse 24. augusti 2021. aasta muudatuste kohta,

–  võttes arvesse Moldova Vabariigi audiovisuaalmeedia teenistuse seadustiku muutmise seaduse õiguslikku analüüsi, mille OSCE meediavabaduse esindaja esitas 14. jaanuaril 2022,

–  võttes arvesse 13. septembril 2021. aastal videokonverentsi teel peetud ELi ja Moldova 12. inimõigustealase dialoogi tulemusi,

–  võttes arvesse ELi‑Moldova parlamentaarse assotsiatsioonikomitee, Euronesti parlamentaarse assamblee, idapartnerluse kodanikeühenduste foorumi, ELi ja Moldova kodanikuühiskonna platvormi ja muude Moldova kodanikuühiskonna esindajate soovitusi ja tegevusi,

–  võttes arvesse Moldova valitsuse poolt vastu võetud riiklikku regionaalarengu strateegiat aastateks 2022–2028,

–  võttes arvesse uut valitsuse tegevuskava aastateks 2020–2023,

–  võttes arvesse järeldusi, mille tegi Moldova 11. juuli 2021. aasta ennetähtaegsete parlamendivalimiste kohta Euroopa Parlamendi valimisvaatlusmissioon, mis oli osa OSCE/ODIHRi juhitud rahvusvahelisest valimisvaatlusmissioonist,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli ja volinik Olivér Várhelyi 12. juuli 2021. aasta avaldust parlamendivalimiste kohta,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Moldova kohta, eriti 20. oktoobri 2020. aasta resolutsiooni ELi ja Moldova vahelise assotsieerimislepingu rakendamise kohta(3), 5. juuli 2018. aasta resolutsiooni poliitilise kriisi kohta Moldovas pärast Chișinău linnapea valimiste kehtetuks tunnistamist(4), 4. juuli 2017. aasta resolutsiooni, mis käsitleb Moldova Vabariigile makromajandusliku finantsabi andmist(5) ning 21. jaanuari 2016. aasta resolutsiooni assotsieerimislepingute / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduspiirkondade kohta Gruusia, Moldova ja Ukrainaga(6),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 54 ning esimeeste konverentsi 12. detsembri 2002. aasta otsuse (mis käsitleb algatusraportite koostamise loa andmise korda) artikli 1 lõike 1 punkti e ja 3. lisa,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamust,

–  võttes arvesse väliskomisjoni raportit (A9‑0143/2022),

A.  arvestades, et Venemaa provotseerimata, põhjendamatu ja ebaseaduslik Ukrainale 24. veebruaril 2022 kuulutatud sõda on Moldovat naaberriigina ebaproportsionaalselt mõjutanud, olles kahe nädala jooksul võtnud vastu üle 360 000 pagulase, kellest enam kui 100 000 on jäänud riiki peatuma, pannes riigi ressurssidele tohutu koormuse;

B.  arvestades, et alates Venemaa Ukraina-vastase sõja algusest on tuntud muret võimalike libaoperatsioonide pärast Moldovas;

C.  arvestades, et 22. aprillil 2022 teatas Venemaa kesksõjaväeringkonna ülema kohusetäitja kindralmajor Rustam Minnekajev, et Venemaa Ukrainasse sissetungi üks eesmärk on luua Transnistriani viiv maismaakoridor; arvestades, et kindralmajor Minnekajev väitis ühtlasi vääralt, et Transnistrias on täheldatud vene keelt kõneleva elanikkonna rõhumist;

D.  arvestades, et idapartnerluse tippkohtumisel tunnustati asjaomaste partnerite Euroopa‑suunalisi püüdlusi ja Euroopa valikut ning ergutati neid assotsieerimislepinguid ja nende põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid täielikult rakendama;

E.  arvestades, et poliitilise ebastabiilsuse ja demokraatliku tagasilanguse perioodi järel võitis Maia Sandu 15. novembril 2020 presidendivalimised 57,75 %‑ga häältest ning Tegevus- ja Solidaarsuspartei kogus 11. juulil 2021 toimunud ennetähtaegsetel parlamendivalimistel 52,8 % häältest ja sai Moldova parlamendis 63 kohta 101‑st, näidates seeläbi Moldova rahva kindlat pühendumust demokraatiale, õigusriigile ja oma riigi tuleviku seotusele Euroopaga, andes Tegevus- ja Solidaarsusparteile tugeva mandaadi kaugeleulatuva reformiprogrammi elluviimiseks;

F.  arvestades, et assotsieerimisleping / põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping põhineb väärtustele, millele EL tugineb – nimelt demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik – ning need väärtused on ka poliitilise assotsieerimise ja majandusintegratsiooni keskmes, nagu on ette nähtud assotsieerimislepingus / põhjalikus ja laiaulatuslikus vabakaubanduslepingus;

G.  arvestades, et hiljutiste arvamusküsitluste põhjal toetab 71,6 % Moldova kodanikest riigi Euroopaga integreerumise eesmärki;

H.  arvestades, et 6. ja 7. aprillil 2022 toimunud ELi‑Moldova parlamentaarse assotsieerimiskomitee 11. kohtumisel osalejad võtsid teadmiseks Moldova Vabariigi presidendi, valitsuse ja parlamendi enamuse otsuse rakendada põhjalikult ELi‑Moldova assotsieerimiskava, muutes Moldova kodanike elu seeläbi tuntavalt paremaks;

I.  arvestades, et 28. oktoobril 2021 toimunud ELi ja Moldova assotsiatsiooninõukogu kuuenda kohtumise konkreetsed tulemused annavad uut hoogu tihedamale ja tõhusamale koostööle peamistes valdkondades;

J.  arvestades, et Moldova majanduse elavdamise kava esitati osana idapartnerluse riikide majanduse taastamise, vastupanuvõime ja reformide uuendatud tegevuskavast, mida toetab COVID‑19 järgse sotsiaal-majandusliku taastumise ja pikaajalise vastupanuvõime majandus- ja investeerimiskava, tuginedes parema taastamise põhimõttele; arvestades, et majandus- ja investeerimiskava juhtalgatused Moldova jaoks näevad ette investeeringuid energiatõhususse, taristusse ning ühenduvusse, kuid mitte üleminekusse puhtale energiale;

K.  arvestades, et COVID‑19‑ga seotud ELi erakorralise makromajandusliku finantsabi programm Moldovale on lõpule viidud, selle esimene osamakse summas 50 miljonit eurot maksti välja 2020. aasta novembris ja teine 50 miljoni euro suurune osamakse 7. oktoobril 2021, kuna vastastikuse mõistmise memorandumi poliitiliste tingimuste täitmisel on tehtud märkimisväärseid edusamme;

L.  arvestades, et Moldova on 2021. aasta korruptsiooni tajumise indeksis 180 riigi seas 105. kohal (kõrgemal võrdluses 2020. aasta 115. kohaga) ja sõltumata muutustest valitsuses tekitab suurt muret, et korruptsioonivastases võitluses ei ole olukord märkimisväärselt paranenud, sest korruptsioon on aastaid tõsiselt räsinud riigiaparaati, pidurdanud majanduskasvu ja kaasajastamist ning õõnestanud demokraatiat;

M.  arvestades, et uus valitsus peab endiselt tegelema kohtusüsteemi ja õigusriigi kriitiliste puudujääkidega, mis jätkuvalt takistavad demokraatlikku valitsemist Moldovas;

N.  arvestades, et Moldova on maailma ajakirjandusvabaduse 2021. aasta indeksis 180 riigi seas 89. kohal (kaks kohta kõrgemal võrreldes eelmise aastaga) ja endiselt esineb probleeme seoses meediaomandi koondumise, reklaamituru monopoliseerimise, toimetusliku sõltumatuse puudumise ning majanduslike ja poliitiliste rühmituste kontrolliga meediaasutuste üle;

O.  arvestades, et kodanikuühiskonna organisatsioonid nõuavad jätkuvalt parlamendi ja teiste riigiasutuste otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamist, korrates oma aastatel 2016–2017 esitatud ettepanekuid teabele juurdepääsu õigusliku raamistiku kohta;

P.  arvestades, et ametiasutuste ja kodanikuühiskonna vaheline koostöö on jätkuvalt juhuslikku laadi ning suurel määral institutsionaliseerimata;

Q.  arvestades, et komisjon tuvastas oma viimases rakendamisaruandes peamised probleemid seoses õigusega juurdepääsule tervishoiule, juurdepääsule avalikku huvi pakkuvale teabele, õigusega tööle ja inimväärsele elule, liikumisvabadusele ning sõnavabadusele;

R.  arvestades, et naised seisavad jätkuvalt silmitsi soolise ebavõrdsusega ja nende kaasamine otsuste tegemisse on sooliste stereotüüpide ja normide tõttu piiratud;

S.  arvestades, et kuigi õiguslik raamistik ei keela enam juurdepääsu teatud kutsealadele, on selle rakendamine endiselt aeglane ja naised seisavad jätkuvalt silmitsi faktiliste takistustega nagu puudulik juurdepääs taskukohastele hooldusteenustele;

T.  arvestades, et vaenukõne on endiselt probleemiks, olles suunatud peamiselt naiste ja LGBTI kogukonna liikmete vastu;

U.  arvestades, et komisjon osutab oma rakendamisaruandes tõsistele probleemidele seoses laste suremuse, lapstööjõu kasutamise, sealhulgas inimkaubanduse ja seksuaalse ärakasutamise kontekstis, roma laste ja vanemate poolt mahajäetud laste erilise olukorra ning hoolekandeasutustes viibivate puuetega imikute ja laste arvu paigalpüsimise ning sotsiaalteenuste ebapiisava kvaliteediga kaitsetus olukorras olevate perede toetamiseks;

V.  arvestades, et Moldova impordib umbes 80 % energiast ning tuule-, päikese- ja väikehüdroenergia osakaal Moldova energiaallikate jaotuses on vaid umbes 1 %;

W.  arvestades, et biomass on Moldova ainus oluline omamaine energiaallikas, mille panus kogu energiavarustusele on 19 %;

X.  arvestades, et Moldova võttis Pariisi kokkuleppe raames kohustuse vähendada heitkoguseid 2030. aastaks 1990. aasta tasemega võrreldes 70 % võrra;

Ühised väärtused ja üldised põhimõtted

1.  väljendab heameelt 2020. aasta presidendivalimiste ja 2021. aasta parlamendivalimiste ajalooliste tulemuste üle, mille kohaselt Moldova rahvas andis ülekaaluka enamuse toetuse reformi- ja Euroopa-meelsetele poliitilistele jõududele, kes kannavad nüüd täielikku vastutust riigi eest; julgustab ELi institutsioone ja Moldova poliitilist juhtkonda kasutama seda ainulaadset võimalust, et teha koostööd kauaoodatud reformide elluviimiseks ja Moldova Euroopa integratsiooni edendamiseks, mis põhineb jagatud väärtustel, milleks on demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning õigusriik;

2.  väljendab heameelt selle üle, et Moldova esitas 3. märtsil 2022 avalduse ELiga liitumiseks, kinnitades oma otsust liikuda Euroopa suunas; märgib, et see samm rõhutab veelgi vajadust tugevdatud kõrgetasemelise poliitilise dialoogi järele Moldova ametivõimudega, et saavutada käegakatsutavad ja kestlikud edusammud oluliste reformide rakendamisel; nõuab, et ELi institutsioonid annaksid Moldovale koos Ukraina ja Gruusiaga ELi kandidaatriigi staatuse kooskõlas ELi lepingu artikliga 49 ja riigi saavutustest lähtudes, ning jätkaksid samal ajal tööd riigi integreerimiseks ELi siseturgu; kutsub komisjoni ja Euroopa välisteenistust üles suurendama veelgi koostööd Moldova partneritega ning maksimeerima sel otsustaval ajal Moldovale antavat poliitilist, tehnilist ja rahalist toetust, et anda täiendavat hoogu edusammudele ja tagada piisav suutlikkus ELi abi vastu võtta; rõhutab vajadust uurida võimalusi Moldova avalike asutuste vastava suutlikkuse tugevdamiseks ja tõstmiseks, sealhulgas ELi ja Moldova Vabariigi ühisprojekti kõrgharidusasutuse loomise kohta, mis võimaldaks pakkuda koolitust Moldova avaliku halduse personalile, tagades valiku- ja edutamismenetluse maksimaalse läbipaistvuse ning pakkudes ELi abi palgalisa maksmisel Moldova valitsuse riigiteenistujatele, kes töötavad Euroopaga integreerumise reformide peamistes valdkondades;

3.  juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liit peaks oma toetuses strateegilisem olema, ning nõuab komisjoni tasandil Moldova Vabariigi toetusrühma moodustamist Ukraina jaoks juba moodustatud toetusrühma eeskujul vastavalt toetusrühma algses mandaadis ettenähtule; rõhutab, et sellisel rühmal võiks olla määrav roll ELi rahalise ja tehnilise toe paremal ühtlustamisel ning Moldova ametiasutustele vajaliku mitmekülgse abi pakkumisel oluliste õiguse, korruptsioonivastase võitluse ja avaliku halduse valdkonna reformide edendamisel, majandus- ja investeerimiskava idapartnerluse riikide jaoks ning Moldova majanduse taastamise kava rakendamisel, samuti Moldova abistamisel tulevasteks ühinemisläbirääkimisteks ettevalmistumisel;

4.  kutsub komisjoni üles abistama Moldovat usaldusväärse ELi liikmeks saamise ühinemiseelse strateegia ettevalmistamisel; kordab üleskutset komisjonile võtta kasutusele korrapärased iga-aastased põhjalikud aruanded, milles hinnatakse reformide rakendamist selgete võrdlusaluste ja sama metoodika põhjal, mida kohaldatakse Lääne‑Balkani riikide puhul;

5.  rõhutab, et Ukraina, Moldova ja Gruusia ELiga liitumise avaldused on avanud uue peatüki nende Euroopaga lõimumise teekonnal, mida peaks iseloomustama tugevdatud jõupingutused, et rakendada asjaomaseid assotsieerimislepinguid / põhjalikke ja laiaulatuslikke vabakaubanduslepinguid ja strateegilisemat ELi lähenemist nende riikide toetamisel;

6.  väljendab heameelt 15. detsembril 2021 toimunud kuuenda idapartnerluse tippkohtumise tulemuste üle, kus kinnitati veel kord selles vormis tehtava koostöö märkimisväärseid saavutusi ja visandati kaugeleulatuv suund tulevaseks koostööks, mis põhineb ühistel väärtustel ning keskendub taastumisele, vastupanuvõimele ja reformidele;

7.  väljendab heameelt asjaolu üle, et tippkohtumisel tunnustati Moldova, Gruusia ja Ukraina algatust tihendada koostööd ELi kolme assotsieerunud partnerina (assotsieerunud kolmik) ning nende Euroopa‑suunalisi püüdlusi ja Euroopa valikut; julgustab kolme riiki tegema koostööd oma eesmärgi nimel saada ELi liikmeks, edendades veelgi reformikava ning jagades häid tavasid hea valitsemistava ja assotsieerimislepingu / põhjalike ja laiaulatuslike vabakaubanduslepingute rakendamise alal, mis on aluseks tulemuspõhisele tulevasele ELiga ühinemisele; kutsub komisjoni üles hindama Moldova ELiga liitumise taotlust ning samal ajal vastama assotsieerunud riikide huvile süvendada valdkondlikku koostööd ELiga vastastikust huvi pakkuvates valdkondades, järgides samas kaasamise põhimõtet;

8.  väljendab heameelt Moldova konstruktiivse panuse üle idapartnerluse koostöösse, eriti assotsieerunud riikide raames, ja avaldab lootust, et avaldused, mis käsitlevad riigi kaugeleulatuvat tegevuskava ning valdkondlikku integratsiooni transpordi-, energeetika- ja muudes valdkondades, muutuvad konkreetseteks otsusteks ja meetmeteks nii Moldova ametivõimude kui ka liidu poolt;

9.  nõuab, et ELi institutsioonid hindaksid võimalust kaasata Moldovat vaatlejatena ELi toimimise lepingu artikli 291 ja määruse (EL) nr 182/2011(7) alusel moodustatud komiteede menetlustesse, samuti nõukogu töörühmade ja komiteede kohtumisetele, et näidata ELi pühendumust edasisele integratsioonile ning tugevdada riikide suunatust reformidele ja haldusalast oskusteavet;

10.  tunnistab, et sõda Ukrainas on Moldova majandust ebaproportsionaalselt mõjutanud seoses kaotatud impordi- ja ekspordivõimaluste, suuremate transpordikulude, kiiresti kasvavate energiahindade ja vajadusega tegeleda kriitilise humanitaarolukorraga, mis on tingitud Ukrainast saabuvate pagulaste suurest arvust; kiidab Moldova rahvast ja riigiasutusi oma erakordse kaasatuse eest riiki sisenevate arvukate Ukraina pagulastega tegelemisel, mis on teinud Moldovast kõige suurema Ukraina pagulaste arvuga riigi elaniku kohta; rõhutab, et see tähendab ka Moldova vajaduste märkimisväärset suurenemist seoses majandusliku toetuse, sealhulgas makromajandusliku finantsabiga; nõuab, et EL ja teised Moldova rahvusvahelised partnerid vaataksid kiiremas korras vastavalt üle oma poliitika ja suurendaksid oma toetust Moldovale, et stabiliseerida riigi sotsiaal-majanduslik olukord ja tagada selle jätkuv areng;

11.  väljendab heameelt, et EL ja liikmesriigid ehk nn Euroopa tiim on tegutsenud otsustavalt, aidates leevendada COVID‑19 pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju vaktsiinide annetamise ja rahalise toetusega; kutsub Euroopa välisteenistust idanaabruse strateegilise kommunikatsiooni töörühma ja Euroopa Liidu delegatsiooni kaudu Moldova Vabariigis üles aitama Moldova ametivõime võitlemisel COVID‑19 vaktsiinide kohta leviva väärinfo vastu ja sotsiaalse dialoogi edendamisel eesmärgiga saavutada minimaalne siht, milleks on elanikkonnast 70 % vaktsineeritus;

12.  rõhutab, et Moldova Vabariigi majanduse taastamise kava, mille väärtus on kuni 600 miljonit eurot, on Moldova majanduse taastamise põhielement, mis annab ainulaadse võimaluse kiirendada struktuurireforme, majandus ümber korraldada, võidelda vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu, edendada rohe- ja digipööret ja riiki muudeks tulevasteks probleemideks ette valmistada; väljendab heameelt 36,4 miljoni euro suuruse toetuse esimese väljamakse üle Moldovale majanduse taastamise paketi raames, et jätkata politseireformi ja riigi COVID‑19 vastu võitlemise toetamist;

13.  väljendab heameelt Moldova uue majandusreformi programmi üle, mis sai Rahvusvahelise Valuutafondi heakskiidu 2021. aasta detsembris, avades tee komisjoni uuele ettepanekule anda kuni 150 miljoni euro suurune makromajanduslik finantsabi; väljendab heameelt parlamendi ja nõukogu uue makromajandusliku finantsabi kiire vastuvõtmise üle; rõhutab peamiselt demokraatlike reformidega, mitte majanduslike teguritega, seotud rangete tingimuste määravat tähtsust, mida EL partnerite rahastamisel alati kohaldab; kutsub komisjoni üles tagama Moldova ametivõimudele tehnilise abi makromajandusliku finantsabi raames kokkulepitud reformide kohaseks elluviimiseks;

Reformid ja institutsiooniline raamistik

14.  väljendab heameelt Natalia Gavrilița valitsuse enneolematu kaugeleulatuva reformikava ja selle rakendamisel juba saavutatud esialgsete edusammude üle, eelkõige korruptsioonivastases võitluses, avaliku valitsemise läbipaistvuse suurendamises, õigusriigi ja digipöörde valdkonna reformide jätkamises, vähimkaitstud elanikkonnarühmade elatustaseme parandamises ja ärikliima parandamises riigis; kordab, et piisavad edusammud kokkulepitud reformide rakendamisel on ELi rahalise toetuse jätkamise ja põhimõtte „rohkema eest rohkem“ kohaldamise põhitingimus;

15.  julgustab tugevalt Moldova valitsust jätkama oma tööd riigi tagasipöördumatul Euroopa Liiduga vastavusse viimisel; kutsub nii ametivõime kui ka opositsiooni üles konstruktiivsele koostööle, et muuta riik toimivaks riigiks, mis suudab pakkuda oma kodanikele võimalusi ja saavutada edusamme kõigis selle vastutusalasse kuuluvates valdkondades, sest see avaldab positiivset mõju elatustasemele Moldovas ja välismaal elavate moldovlaste veenmisele kodumaale naasma;

16.  rõhutab, et Moldova elanike suured ootused tuleb täita, saavutades nende elatustaseme käegakatsutava paranemise ja taastades nende usalduse riigiasutuste vastu ning võideldes korruptsiooni ja oligarhiliste struktuuride vastu;

17.  märgib, et kuigi presidendivalimised ja ennetähtaegsed parlamendivalimised olid hästi korraldatud ja rajanesid konkurentsile, oli valimiskampaania erimeelsusi õhutav ja teostati negatiivsel viisil, kasutades sallimatut retoorikat ja isiklikke rünnakuid; rõhutab, et allesjäänud puuduste kõrvaldamiseks tuleb rakendada Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni ja OSCE/ODIHRi soovitusi, sealhulgas valimiste õigusraamistiku täiustamine kooskõlas OSCE kohustuste ja muude rahvusvaheliste standarditega, häälte ostmise ja valijate ebaseadusliku õhutamise usaldatavate süüdistuste kiire ja põhjalik uurimine, riigi ressursside kuritarvitamise vastu võitlemine, kampaania rahastamise läbipaistvuse ja aruandekohustuse suurendamine, kehtiva audiovisuaalmeedia teenuste seadustiku sätete erapooletu kajastamise kohta kampaaniate käigus rangem jõustamine ning paremad tagatised selle kindlustamiseks, et kohtud on vabad poliitilisest survest ja jäävad valimistega seotud juhtumite lahendamisel täiesti erapooletuks; nõuab tungivalt, et Moldova valitsus võtaks kõik vajalikud meetmed tagamaks, et väljaspool Moldovat elavad Moldova kodanikud saaksid osaleda valimistel kaasaval, läbipaistval ja õiglasel viisil, ilma välise sekkumiseta;

Energiajulgeolek ja energiaalane vastupanuvõime

18.  väljendab heameelt komisjoni otsuse üle eraldada Moldovale uue eelarvetoetuse programmi kaudu 60 miljonit eurot, et tulla toime Gazpromi kunstlikult tekitatud gaasitarnekriisiga ja leevendada hinnatõusu mõju vähimkaitstud inimestele; väljendab heameelt muuhulgas Poola, Rumeenia ja Ukraina püüdluste üle alternatiivsete gaasitarnete kiireks võimaldamiseks; juhib tähelepanu asjaolule, et energia on Venemaa eelarve, sõjaliste ja sotsiaalprogrammide kõige olulisem ressurss ning Gazpromi kasutatakse vahendina Kremli majanduslike ja geopoliitiliste huvide edendamiseks välismaal; väljendab heameelt asjaolu üle, et lisaks ELi poolt energiakriisiga seoses juba antud abile mobiliseeris ELi delegatsioon Chișinăus 5 miljonit eurot vähekaitstud rühmade toetamiseks, keda energiahindade tõus kõige enam mõjutab; tunnistab sellest hoolimata, et pidades silmas pidevalt tõusvaid energiahindu on vaja suuremat toetust;

19.  märgib, et Venemaa sõda Ukraina vastu ja energiavarude kasutamine relvana rõhutab veelgi energiasektoris reformide teostamise geostrateegilist olulisust, mis kõrvaldaks sõltuvuse Vene gaasist ja suurendaks energiavarustuse ja -marsruutide mitmekesistamist, luues pikaajalise vastupanuvõime ülemineku kaudu taastuvatele energiaallikatele ja investeerides olemasolevate taristute uuendamisse ja uute loomisesse ning energiatõhususse, sealhulgas energiatootmise, transpordi ja kodumajapidamiste sektorites, parandades ühendatust ning tagades samal ajal keskkonnasäästlikkuse; märgib, et see võib samuti aidata tõsta vastupanuvõimet kolmandate isikute võimalikele püüdlustele kasutada energiat geopoliitilise hoovana;

20.  rõhutab, et gaasitarnete kasutamine relvana Venemaa poolt, et avaldada Moldova valitsusele poliitilist survet oma geopoliitilise suuna muutmiseks ja Moldova valijaskonna õigustatud soovide täitmisest hoidumiseks on vastuvõetamatu; nõuab tungivalt, et komisjon ja Euroopa välisteenistus kaasaksid Moldova ELi plaanidesse energiavarustuse sõltumatuse tagamiseks Venemaast ja suurendaksid ELi rahalist ja tehnilist tuge Moldovale, mis on vajalik, et tagada riigi vastupanuvõime sellise välise sekkumise vastu ja vähendada riigi suurt sõltuvust Vene energiast; palub ELil näidata tugevamat energiaalast solidaarsust Moldovaga kooskõlas assotsieerimislepinguga, suurendades energiataristute omavahelist seotust ELi ja piirkonnas asuvate riikide vahel; rõhutab kõigi vajalike investeeringute ja Euroopa energiataristu hooldustööde viivitamatu teostamise tähtsust selle nimel, et ELi liikmesriikide hoidlad ja võrkudevahelised ühendused võimaldaksid gaasi piisavas mahus ülekannet EList partnerriikidesse; kutsub Moldova ametivõime üles jääma pikas perspektiivis kindlaks energiaühenduse liikmena riigi võetud kohustusele rakendada ELi kolmandat energiapaketti, eelkõige seoses maagaasi ja elektrienergia ülekandmise ja jaotamise eraldamisega;

21.  rõhutab vajadust suurendada Moldova energiatootmise võimekust, mis hetkel toetub 80 % ulatuses Transnistria piirkonnas toodetud energiale; väljendab heameelt Moldova ja Ukraina elektrivõrkude eduka sünkroonimise üle Euroopa mandriosa võrguga 16. märtsil 2022, mis aitab tagada nende riikide stabiilsuse ja varustuskindluse; kiidab Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikku oma töö eest selle vahe-eesmärgi saavutamisel erakorralistel asjaoludel; palub komisjonil jätkata Moldova ja Ukraina integratsiooni toetamist Euroopa mandriosa elektrivõrguga ja luua kiiremas korras sellel eesmärgil oma haldusalas vastav struktuur; väljendab heameelt Moldova elektrisüsteemi Rumeenia kaudu ELiga ühendamiseks tehtud sammude üle; kutsub kõiki ametivõime üles täitma eesmärki ühendada Moldova Rumeenia elektrivõrguga aastaks 2024; kutsub komisjoni üles kaasama Moldovat energia siseturu stressitestidesse; märgib, et ELi tõhustatud koostöö toetamine ja edendamine idapartnerluse assotsieerunud riikidega nendes sektorites hoogustab samuti majanduskasvu ning tugevdab piirkonna energiaalast vastupanuvõimet;

22.  väljendab heameelt kõrgetasemelise energiadialoogi algatamise üle Euroopa Liidu ja Moldova vahel seoses Moldova gaasisektori eriolukorraga; julgustab komisjoni kaaluma sarnaste kõrgetasemeliste energiadialoogide alustamist ELiga, et tugevdada koostööd teistes valdkondades, näiteks kohtusüsteemis või kiima/rohelise kokkuleppe valdkonnas, mis panustaks assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu eesmärkide saavutamisse;

23.  nõuab, et Moldova ja EL parandaks Moldova ühenduvust Musta mere piirkonnas ja Karpaatide piirkonnas ning edendaks tööd laiendatud üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN‑T) idapartnerluse riikide jaoks Moldova lõikudega, toetaks raudteesektori reforme ning uuriks koos liikmesriikide ja rahvusvaheliste finantsasutustega võimalusi ELi ja Moldova raudteeühenduste uuendamiseks, tagades samas keskkonnasäästlikkuse; julgustab Moldovat tegema edusamme asjakohase õigustiku rakendamisel ning nõuab tihedamat koostööd ja Moldova järkjärgulist integreerimist ELi transpordituru ja transpordiühendusega;

24.  kutsub ELi üles pakkuma Moldovale investeeringute kavandamise platvormi ulatusliku taristu ühenduvuse kava elluviimiseks, eelkõige tõstes Moldova kasutussuutlikkust ja pakkudes vajalikku tehnilist abi, nagu seda on tehtud Lääne‑Balkani riikide puhul Lääne‑Balkani investeerimisraamistiku alusel, mis on komisjoni hallatav suutlikkusealase abi platvorm;

25.  väljendab heameelt digiülemineku- ja telekommunikatsioonialase koostöö edendamise üle ELiga ja toetab Moldova huvi selle vastu; julgustab ELi ja Moldovat ühiselt tühistama rändlustariifid Moldova ja ELi vahel;

26.  väljendab heameelt Moldova ametivõimude jõupingutuste ja jätkuvate edusammude üle oma ohutusjärelevalvesüsteemi edasisel täiustamisel ja rahvusvaheliste lennuohutusstandardite rakendamisel, tänu millele eemaldati ühenduse nimekirjast lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, kõik Moldova sertifitseeritud lennuettevõtjad, ning kutsub Moldova ametiasutusi üles tagama ELi ja Moldova vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu rakendamise;

Koostöö ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) valdkonnas ning edu Transnistria konflikti lahendamisel

27.  väljendab heameelt ELi ja Moldova vahelise kokkuleppe üle kõrgetasemelise poliitilise ja julgeolekudialoogi alustamise kohta ja uuendatud osaluse üle julgeoleku ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (ÜJKP) küsimustes kahepoolsete poliitiliste töötajatevaheliste konsultatsioonide kaudu; julgustab Euroopa välisteenistust ja Moldovat neid platvorme täiel määral ära kasutama, et edendada koostööd sellistes valdkondades nagu muu hulgas hübriidohtude vastu võitlemine, vastupanuvõime tõstmine, küberturvalisuse tugevdamine, kriitilise tähtsusega taristu kaitsmine ning strateegilise kommunikatsiooni tõhustamine; kutsub Moldovat üles jätkama oma seisukohtade ühtlustamist ÜVJP seisukohtadega ning jätkuvalt ja ulatuslikumalt panustama ühisesse julgeoleku- ja kaitsepoliitikasse (ÜJKP) ja selle missioonidesse; julgustab ELi ja Moldovat leidma viise selle koostöö edendamiseks, eelkõige arvestades ebastabiilset julgeolekuolukorda idanaabruses;

28.  väljendab Transnistria territooriumil hiljuti toimunud sündmuste pärast suurt muret ja mõistab need hukka, sest need olid äärmiselt ebastabiilses julgeolekuolukorras toime pandud ohtlikud provokatsiooniaktid; nõuab rahulikuks jäämist, et säilitada Dnestri jõe mõlemal kaldal ja naaberriikides elavate inimeste julgeolek ja heaolu; peab sellega seoses kiiduväärseks, et Chișinău ametivõimud jäid rahulikuks ja vaoshoituks;

29.  lükkab tagasi Moldova okupeeritud Transnistria piirkonna ametivõimude 3. märtsi 2022. aasta avalduse, milles teatati konflikti lahendamise protsessi lõpetamisest ja esitati uus üleskutse Transnistria nn sõltumatuse tunnustamiseks, ning väljendab selle pärast muret; kordab, et toetab Transnistria konflikti terviklikku ja rahumeelset lahendust 5+2 läbirääkimisprotsessi kaudu, mis põhineb Moldova Vabariigi suveräänsel ja territoriaalsel terviklikkusel selle rahvusvaheliselt tunnustatud piirides ning Transnistria piirkonna eristaatusel elujõulises Moldova riigis; rõhutab, et Transnistria probleemi lahendamisel tuleb austada Moldova suveräänset õigust valida ise oma kaitse- ja välispoliitika suund; toetab püüdlusi laiendada põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ning viisavaba režiimi eeliseid Transnistria piirkonnale, mis lubaks oluliselt suurendada liikuvust ja kaubavahetust piirkonnaga;

30.  märgib, et ELi piirihaldamise abimissioonil Moldovas ja Ukrainas on väga oluline roll piirihalduse ja tollirežiimide ühtlustamisel liidu omadega, samuti organiseeritud kuritegevuse ja smugeldamisega võitlemisel ning Transnistria probleemi rahumeelsel lahendamisel usaldust suurendavate meetmete ja Moldova‑Ukraina piiri Transnistria lõigu kohapealse järelevalve kaudu; julgustab Moldova valitsust jätkama konfliktilahendamiseks soodsa keskkonna edendamist ja toetama tegevust, mis suurendab konfliktist lõhestatud kogukondade usaldust ja inimestevahelisi kontakte; usub, et konstruktiivne lahendus Transnistria probleemile toob stabiilsust ja jõukust mitte ainult Moldovasse, vaid kogu piirkonda laiemalt;

31.  kutsub Moldovat, Venemaa Föderatsiooni, ELi liikmesriike ja teisi rahvusvahelisi partnereid üles tegema koostööd Cobasna laskemoonalaos hoitava umbes 20 000 tonni vana nõukogudeaegse laskemoona täielikuks teisaldamiseks ja hävitamiseks, mis ammuse aegumise tõttu kujutab endast tõsist ohtu elanikkonna turvalisusele Dnestri jõe mõlemal kaldal; väljendab muret arvukate sõjaliste õppuste pärast, mida Venemaa sõjaväelased on Transnistrias korraldanud, ning kutsub Venemaa Föderatsiooni üles viima oma relvajõud ja relvastuse Transnistria piirkonnast täielikult, tingimusteta ja nõuetekohaselt välja vastavalt Moldova ametivõimude korduvatele nõudmistele ning Moldova suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust austades;

32.  väljendab muret seoses halveneva inimõiguste olukorraga Transnistria piirkonnas, eelkõige de facto ametivõime kritiseerivate isikute tagakiusamise ja Vene armee siirmise, avalike koosolekute ning kohalike vabaühenduste tegevuse piirangutega; tuletab Venemaa Föderatsioonile meelde tema vastutust inimõiguste järgimise suhtes Transnistria piirkonnas, mida kinnitavad mitmed Euroopa Inimõiguste Kohtu otsused; kutsub Venemaa ametivõime üles täitma kõiki Euroopa Inimõiguste Kohtu otsuseid inimõiguste ning õiguse vabadusele ja turvalisusele rikkumiste kohta Transnistria piirkonnas;

33.  kiidab Moldova ametivõime Transnistria piirkonnale COVID‑19 pandeemia kontekstis pakutud toetuse eest, sealhulgas 10 % oma vaktsiinivarudest annetamise, meditsiinitöötajate koolitamise ja COVID‑19 testide menetlemise kaudu;

34.  väljendab heameelt nõukogu otsuse üle anda Euroopa rahutagamisrahastu raames Moldova Vabariigi relvajõududele 7 miljonit eurot meditsiiniseadmete ja demineerimisseadmete soetamiseks; julgustab Euroopa välisteenistust ja nõukogu täiendavalt laiendama koostöövaldkondi Moldovaga ja toetama kaitsesektori suutlikkuse suurendamist abimeetmete kaudu selle vahendi raames;

35.  ergutab Moldova ametiasutusi kasutama edasistes iga‑aastastes programmides ära võimalikku Euroopa rahutagamisrahastu abi, et tugevdada oma suutlikkust küber- ja hübriidohtude vastu võitlemisel; nõuab, et ELi institutsioonid kaasaksid Moldovat küberturvalisust, hübriidohtusid ja küberkuritegude uurimist käsitlevatesse uutesse koostöövormidesse, sealhulgas kaasates küberturvalisuse valdkonna tööstuse, tehnoloogia ja teadusuuringute Euroopa uue pädevuskeskuse nendesse jõupingutustesse;

Õigusriik ja hea valitsemistava

36.  kordab, et kohtureform, eelkõige kohtusüsteemi sõltumatuse ja pädevuse tugevdamine, ja korruptsioonivastane võitlus on otsustava tähtsusega; tunnistab ametiasutuste ees seisvate probleemide ulatust ja julgustab neid keskenduma kindlaksmääratud prioriteetidele; märgib president Maia Sandu ja Natalia Gavriliţa valitsuse võetud kohustust tugineda oma poliitikas Moldova konstitutsioonikohtu otsustele; nõuab käimasoleva kohtureformi kiirendamist, sealhulgas põhiseaduse õigusalaste muudatuste rakendamist, mille üle Moldova parlament hääletas 23. septembril 2021, nagu ka kohtusüsteemi sõltumatuse ja terviklikkuse tagamise strateegia (2022–2025);

37.  rõhutab, et EL peab pakkuma rohkem tuge, sealhulgas suurendatud rahaeraldisi, Moldova kohtusüsteemi keerukale reformile; tunnistab vajadust kohtusüsteemide põhjalike reformide järele, mille eesmärk on saavutada kohtusüsteemi tõhusus, täielik ja tegelik sõltumatus, taastada üldsuse usaldus kohtusüsteemi ja avaliku halduse süsteemi vastu ning katkestada sidemed postkommunistlike mitteametlike võrgustike ja oligarhidega, võidelda korruptsiooni ning rahapesu vastu ka kõrgeimatel poliitika- ja äritasanditel; toetab kindlalt eesmärki eemaldada riigi kohtusüsteemist isikud, kelle ausus jätab soovida, ja kutsuda esile ulatuslikud muudatused, mis looksid tugeva aluse õigusriigile;

38.  rõhutab teenetepõhise ja läbipaistva valikumenetluse tagamise tähtsust kohtunike ametissenimetamisel; kutsub Moldova ametivõime üles jätkama koostööd Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liiduga õigusreformi vallas, sealhulgas algatuste puhul, mis on seotud kohtunike ja prokuröride erakorralise hindamisega (kontrollimine) ning kõrgema kohtuniku nõukogu ja kõrgema prokuröride nõukogu liikmekandidaatide aususe hindamisega (eelkontrollimine); kordab Veneetsia komisjoniga konsulteerimise ja selle soovituste rakendamise tähtsust kohtureformi protsessi raames;

39.  on veendunud, et ulatuslik korruptsioon on üks peamisi Moldova arengut takistavaid probleeme; kutsub Moldova valitsust üles tõstma õigusliku ja institutsioonilise korruptsioonivastase taristu tulemuslikkust; väljendab heameelt sõltumatu korruptsioonivastase nõuandekomitee loomise üle, mis hakkab uurima korruptsiooni riigi finants- ja pangandussektoris ning riigi institutsioonides;

40.  kutsub Moldova valitsust üles suurendama läbipaistvust, demokraatlikku järelevalvet ja vastutust otsustusprotsesside lõikes ning tegema tihedat koostööd kodanikuühiskonnaga, et võimaldada piisavat avalikku kontrolli ja kaasavat sisendit nendesse protsessidesse; kinnitab kodanikuühiskonna kestliku rahastamise tagamise tähtsust, eelkõige arvestades pandeemia ajal tehtud märkimisväärseid eelarvekärpeid; rõhutab, kui tahtis on üldiselt valitsuse aktiivne avatud dialoog kodanikuühiskonna organisatsioonide, ametiühingute, ettevõtjate ühenduste ja parlamentaarse ning parlamendivälise opositsiooniga, et tagada kaasav ja osalema kutsuv otsustusprotsess;

41.  võtab teadmiseks ametivõimude võetud sammud ja nõuab tungivalt, et nad jätkaksid oma püüdlusi alusetute varjupaigataotluste probleemi lahendamiseks ja Moldova viisapoliitika kooskõlla viimiseks ELi viisanõudega ELi mitte kuuluvate riikide loeteludega;

42.  kutsub Moldova valitsust üles jätkama jõupingutusi õiguskaitseasutuste ja avalike korruptsioonivastaste institutsioonide depolitiseerimiseks ja investeerima kodanike ja õiguskaitseasutuste vahelise usalduse suurendamisse;

43.  nõuab politseireformi otsustavat elluviimist; väljendab heameelt naiste arvu kasvu üle politseijõududes; nõuab tihedamat koostööd Moldova ja liikmesriikide õigusasutuste ning täitevasutuste vahel, et vähendada piiriülest kuritegevust, eriti inimkaubitsemist ja ebaseaduslike uimastitega kaubitsemist, sest Moldova on kahjuks endiselt seksuaalse ärakasutamise ja tööjõu eesmärgil toimuva inimkaubanduse allikas, mida juhivad nii Moldova kui ka rahvusvahelised kuritegelikud võrgustikud; väljendab heameelt ELi ja Moldova vahelise lepingu allkirjastamise üle Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontexi) operatiivülesannete täitmise kohta Moldovas ja Frontexi töötajate lähetamise kohta, et toetada Moldova ametiasutusi piirihaldustegevustes; nõuab tihedama koostöö tegemist Europoli, Interpoli ja tolliorganisatsioonidega, nagu Maailma Tolliorganisatsioon ja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni korruptsioonivastased võrgustikud;

44.  kutsub komisjoni ja Moldova ametiasutusi üles tegema koostööd, oma tegevusi koordineerima ja võtma erakorralisi meetmeid, et kaitsta Moldovas majutatavaid või Moldovat läbivaid Ukraina pagulasi, eelkõige naisi ja lapsi, keda ohustab inimkaubandus ja kes moodustavad valdava enamiku Ukraina põgenikest;

45.  kutsub ametiasutusi üles tagama õiguse õiglasele kohtumenetlusele ja austama inimõigusi kinnipidamiskeskustes, vältides sealhulgas ebapiisavate tervishoiuteenuste osutamist ning vältima valikulist ja poliitilistelt kallutatud õigusmõistmist; rõhutab vajadust kaotada piinamine ja väärkohtlemine ning uurida süüdistusi politsei ja teiste õiguskaitseametnike toimepandud piinamiste ning muude inimõiguste rikkumiste kohta;

46.  rõhutab finantspettuste, rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise tähtsust kõikehõlmavate õigusaktide ning tulemusliku rakendamise kaudu; väljendab heameelt kavatsuse üle võtta Moldova parlamendis vastu õiguslikud muudatused, mille eesmärk on parandada õigusraamistikku, et võimaldada korruptsiooni kaudu kogunenud varade laiendatud konfiskeerimise mehhanismi rakendamist;

47.  nõuab selget ja tulemuslikku poliitikat ebaseaduslikult omastatud rahaliste vahendite ning petturlikult omandatud varade tagasinõudmise valdkonnas rahvusvahelise koostöö sisseseadmise teel, mis keskendub paremale suhtlusele Europoli ja Eurojustiga; julgustab Moldova ametivõime looma raamistikku, mis on pühendatud strateegilisele koostööle Euroopa Prokuratuuriga, et paremini juhtida pettuste ja korruptsioonikuritegude juurdlusi;

48.  julgustab püsivat ja tihedat koostööd Chișinău peaprokuratuuri ja Eurojusti büroo vahel, sealhulgas Moldova esindajate regulaarset lähetamist Eurojusti büroosse ettevalmistava sammuna ebaseaduslikult omastatud rahaliste vahendite ning petturlikult omandatud varade tagasinõudmise rakkerühma moodustamiseks;

49.  rõhutab tungivat vajadust 2014. aastal paljastatud pangapettuse uurimise kiirendamise järele, mis ei ole ikka veel andnud märkimisväärseid tulemusi süüdlaste vastutusele võtmisel ja kaotatud varade tagasinõudmisel; rõhutab, et edusammude puudumine kahjustab tõsiselt Moldova rahvusvahelist mainet ja eriti kohtusüsteemi usaldusväärsust mitte ainult Moldova enda rahva, vaid ka riigi rahvusvaheliste partnerite silmis; nõuab Venemaa rahapesu skeemi ja pangapettusega seotud isikute vastu algatatud kriminaalasjade lõpuleviimise protsessi hoogustamist; nõuab seoses sellega koostöö tugevdamist ELi liikmesriikide ja Moldova vahel pangapettuse uurimisel, et tagada varastatud varade õigeaegne tagasinõudmine;

50.  kordab nõuet laiendada kogu maailmas rakendatavat inimõiguste rikkujate vastast ELi sanktsioonirežiimi ehk ELi Magnitski akti korruptsiooni hõlmamiseks karistatava kuriteona, mis võimaldaks karistada 2014. aasta pangapettuse eest vastutavaid isikuid ja hoida ära sarnased korruptsioonikuriteod;

Inimõigused ja põhivabadused

51.  väljendab heameelt, et Moldova parlament ratifitseeris 14. oktoobril 2021 Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon); võtab teadmiseks, et Veneetsia komisjon andis 10. ja 11. detsembril 2021 Moldova konstitutsioonikohtu taotlusel välja juriidilise ülevaate Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise põhiseadusliku mõju kohta; nõuab, et tagataks Istanbuli konventsiooni tulemuslik rakendamine kõigil tasanditel, et parandada naiste ja tütarlaste olukorda ja teha rohkem soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, eelkõige selleks, et parandada naiste juurdepääsu tööturule, vähendada soolist palgalõhet, vanusepõhist diskrimineerimist ning tagada naiste esindatus ja võrdne kohtlemine kõigil poliitilise ja ühiskondliku elu tasanditel;

52.  rõhutab võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise õigusraamistiku edasise tugevdamise tähtsust, eelkõige olemasolevate õiguslünkade kõrvaldamise kaudu, et tegeleda diskrimineerimisega tööturul, tulemuslikult võidelda vaenukuritegude ja vaenukõne vastu ning kaitsta edasi vähemuste, sealhulgas romade, LGBTI kogukonna liikmete ja immigrantide õigusi; kutsub Moldovat üles tühistama 1994. aastal kehtestatud samasooliste abielude põhiseaduslik keeld ja kehtestama meetmed LGBTI kogukonna liikmete diskrimineerimise vastu;

53.  palub komisjonil ja Euroopa välisteenistusel lõimida sooline võrdõiguslikkus kõigisse Moldovaga seotud poliitikavaldkondadesse, programmidesse ja meetmetesse; kutsub Moldova valitsust üles kiirendama inimõigusi ja diskrimineerimisvastast võitlust käsitlevate õigusaktide vastuvõtmist ja rakendamist kooskõlas ELi standarditega ning võimaldama vastavate õiguste täideviimist korralikult toimivate ja sõltumatute kohtute kaudu;

54.  kutsub Moldova valitsust üles seadma COVID‑19 pandeemiale reageerides erilist rõhku võitlusele soolise ebavõrdsuse, soolise vägivalla ja tõrjutud rühmade diskrimineerimise vastu, mis on pandeemia tõttu veelgi ägenenud; nõuab tungivalt, et ametivõimud astuksid samme COVID‑19 pandeemiast tingitud lastevastase vägivalla ja laste vaesuse suurenemise vastu ning võtaksid meetmeid selle ohjeldamiseks;

Kaubandus- ja majanduskoostöö

55.  kordab, kui tähtis on viia tulemuslikult ellu reforme, et põhjalikust ja laiaulatuslikust vabakaubanduslepingust täiel määral kasu saada, teha edusamme edasises majanduslikus integratsioonis ELi siseturuga ning tõsta Moldova majanduse mitmekesistamist ja konkurentsivõimet, eelkõige lisandväärtusega kaupade puhul; kutsub Moldovat üles rakendama täielikult põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu kaubanduse ja kestliku arengu peatükki ja täitma oma rahvusvahelisi kohustusi, eelkõige Pariisi kokkulepet ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni reegleid; nõuab riigisisese kaubandusõiguse parandamist osas, milles see on vastuolus põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) normide raames Moldova poolt võetud kohustustega;

56.  rõhutab ELi-Moldova põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduspiirkonna lepingu positiivset mõju kaubavahetusele kahe poole vahel, sest aastatel 2015–2020 suurenes kogu kaubavahetus enam kui 33 % võrra ning üle 61 % Moldova ekspordist läheb ELi turule ja üle 70 % Moldova eksportivatest ettevõtetest ekspordivad ELi turule; märgib, et ELi turg muutub Moldova jaoks Venemaa sõja tõttu Ukraina vastu põhjustatud kaubavahetuse katkestuste tõttu kindlasti veelgi olulisemaks; väljendab heameelt asjaolu üle, et liit on suurim riiki investeerija; julgustab edasisi edusamme sellistes valdkondades nagu tolliseadustik, intellektuaalomandi õiguste kaitse, sanitaar- ja fütosanitaarstandardite parandamine, turutingimuste parandamine energia valdkonnas, riigihanked ja VKEde juurdepääs rahastamisele;

57.  rõhutab, et Moldova eksport võib suureneda tootmise laiendamise, ekspordiprioriteetide muutmise ja kvaliteedistandardite kohandamise kaudu; kordab, et peamisteks eksportkaupade kategooriateks jäävad loomsed ja taimsed tooted, mis on kõige vähem tulusad tooted, mida Moldova saab liikmesriikidele pakkuda; kutsub komisjoni üles toetama Moldovat selle ekspordi mitmekesistamisel ELi, sealhulgas suurt kasumit andvate toodete tariifikvootide parema täitmise kaudu;

58.  kutsub komisjoni üles alustama idapartnerluse riikide lõimimist Euroopa ühtsesse turgu, astudes esimese sammu nende kooskõlla viimise õiguslikust, majanduslikust ja tehnilisest vaatenurgast analüüsimise ning normide ja standardite väljatöötamise kaudu partnerriikide ühisturuga liitumise ettevalmistamiseks;

59.  võtab teadmiseks Hiina suurenenud huvi investeerida Moldova majandusse, muu hulgas energia-, telekommunikatsiooni- ja farmaatsiasektorisse; tuletab meelde Hiina kavatsust ehitada Moldovasse oma algatuse „Üks vöönd, üks tee“ osana oluline transporditaristu; kordab, et algatus „Üks vöönd, üks tee“ on Hiina välispoliitika keskmes ja on olemuselt geopoliitiline projekt;

60.  kiidab Moldova valitsuse poolt juba elluviidud demokraatlikke reforme; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles suurendama ja ergutama ELi investeeringuid Moldovasse põhimõtte „rohkema eest rohkem“ alusel ning julgustama Moldovat aktiivselt ELi ja Euroopa finantsasutuste poole pöörduma;

61.  kutsub jätkama püüdlusi luua tõeline digitaalne turumajandus, sealhulgas edusamme avatud andmete arendamisel ja juurdepääsu laiendamisel digitaaltelevisiooni- ja virtuaalvõrguteenuste tingimuslikele juurdepääsusüsteemidele, suurendades elektrooniliste sideteenuste arvu kodanikele ja avalikele registritele; toetab majandusprotsesside digitaliseerimist ja erimehhanismide väljatöötamist IT‑ettevõtete, eelkõige innovatiivsete ettevõtete ja idufirmade jaoks, millel on probleeme rahastusallikate leidmisega ja mis seetõttu ei suuda alal hoida oma ülemineku- ja kasvuprotsessi; rõhutab, et tuleb jätkata tööd selle nimel, et tagada internetti kasutavate Moldova kodanike õiguste ja vajaduste kaitse ning rakendada täielikult digitaalse ühtse turu nõudeid;

62.  väljendab heameelt selle üle, et ELi‑Moldova assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku kaubanduslepingu alusel on Moldova riigisisesed õigusaktid ühtlustatud 681‑st ELi acquis’ õigusaktist 499‑ga (152 puhul osaliselt), ning rõhutab avaliku halduse, pangandussüsteemi ja kohtusüsteemi sõltumatuse tagamise jätkuvate reformide tähtsust; kutsub Moldovat üles jätkama õigusaktide ühtlustamist ELi õigustikuga; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles toetama Moldova institutsioone ja avalikku haldust vajaliku oskusteabe ja tehnilise ning rahalise abiga; kutsub Moldova ametivõime üles kiirendama ühtlustamist assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga;

63.  julgustab ühtlustama riiklikke kvaliteedistandardeid ELi omadega; rõhutab Moldova ettevõtjate ja ettevõtete ebasoodsat olukorda, mis on tingitud paljudest erinevatest standarditest, mida nad peavad liikmesriikidesse eksportimisel täitma, ning rõhutab vajadust poliitika järele, mis välistaks standardid, mis ei ole Euroopa standarditega kooskõlas või on nendega otseses vastuolus;

64.  on seisukohal, et Dnestri läänekaldal registreeritud ja Moldova ametnike tollikontrollile allutatud Transnistria ettevõtjatele tariifivaba juurdepääsu tagamisega ELi turgudele tõi põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping kaasa kaubanduse suuremahulise liikumise Euraasia majandusliidust ELi poole; julgustab Moldova ametiasutusi liikuma edasi kaubanduse ja ELi turgudega suhtlemise poole, et parandada turule pääsemist, läbipaistvust, häid äritavasid ning vähendada oligarhide turuga manipuleerimise ja monopoliseerimise võimet;

65.  väljendab heameelt ELi toetuse üle mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEde) majanduslikule taastumisele; kutsub ELi ja Moldova vastutavaid asutusi üles tagama, et see tehniline ja rahaline toetus oleks kohandatud Moldova VKEde vajadustele, oleks üleriigiline, sealhulgas Transnistria piirkonnas ning tugevdaks nii VKEde suutlikkust kui ka nende osalemist ELi siseturul;

66.  väljendab heameelt uute normide üle riigihangete valdkonnas, kuid rõhutab hankemenetluste avaliku järelevalve vajadust ning selgemate ja alaliste aruannete tähtsust avalikkusele; julgustab lihtsustama mehhanisme, mille abil kodanikuühiskonna esindajad saavad hankeprotsessides osaleda, ja rõhutab vajadust asendada bürokraatlikud protsessid läbipaistvate protsessidega, mis eemaldavad tõkked ning taastavad usalduse riigieelarvete jaotamise ja kasutamise vastu;

67.  avaldab tunnustust, et Moldova on võtnud kohustuse jätkata ühtlustamist ELi põllumajandusalaste õigusaktidega, et suurendada eksporti ELi ning avada uusi ärivõimalusi oma kohalikele kogukondadele; kutsub Moldova ametivõime üles loomatervishoiu ja toiduohutuse suhtes kiiremini saavutama ühtlustamist assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepinguga;

68.  rõhutab sanitaar- ja fütosanitaarnõuete eest vastutavate ja loomsete saaduste eksporti võimaldavate riiklike laborite kaasajastamise ning kvalifitseeritud laboritöötajate puuduse kõrvaldamise tähtsust;

69.  rõhutab vajadust suurema läbipaistvuse järele seoses komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi auditite tulemustega ning toonitab vajadust laiendada ja tugevdada sanitaar- ja fütosanitaaranalüüside laborite võrgustikku, tõhustades samal ajal nendes laborites töötavate inspektorite ja spetsialistide väljaõpet fütosanitaar- ja toiduohutuse valdkonna määruste paremaks rakendamiseks;

70.  ergutab Moldovat täiel määral ära kasutama ELi eelisekspordi võimalusi põllumaade tõhusama ja säästvama harimise ning ka demokraatlikuma juurdepääsu ja maa kasutamise abil selliste põllumajandustoodete tootmiseks, mis võimendaksid Moldova Vabariigi suhtelisi põllumajanduseeliseid;

71.  nõuab tungivalt, et Moldova suurendaks oma taristualast koostööd ELi ja piirkonnas asuvate riikidega ning viiks ellu põhjalikud struktuurireformid energiasektoris, sealhulgas mitmekesistades energiavarustust, tõstes energiatõhusust, meelitades ligi investeeringuid taastuvenergiasse ja parandades ühenduvust, tagades samas keskkonnasäästlikkuse; kutsub Moldovat üles täielikult täitma energiaühenduse asutamislepinguga võetud kohustused;

72.  kutsub ELi institutsioone üles andma Moldovale konkreetset toetust ühtse euromaksete piirkonnaga liitumise vajalike nõuete täitmisel;

73.  kutsub Moldova valitsust üles keskenduma ka kaubanduse ja kestliku arengu sotsiaalsele mõõtmele, järgides ja jõustades tööstandardeid, ratifitseerides ja rakendades täielikult kõiki ILO konventsioone ning kõrvaldades järelejäänud puudused tööinspektsioonisüsteemis;

74.  võtab teadmiseks biomassi ja hüdroenergia kasutamise Moldova mitmekesistamispüüdlustes, kuid tuletab meelde vajadust tagada nende kestlikkus, tõhusus ja asjaomased keskkonnanõuded; rõhutab, et taastuvate energiaallikate arendamine on puhtale energiale ülemineku ja energiasõltumatuse saavutamiseks tehtavate jõupingutuste oluline element ning aitab ühtlasi kaasa kohalike töökohtade loomisele, õhukvaliteedile ning elanike tervisele;

75.  rõhutab piirkondliku koostöö olulist rolli riigi kaasajastamisel ja suutlikkuse suurendamisel assotsieerimislepingu rakendamise püüdlustes; nõuab tihedamat piirkondlikku koostööd nii Moldova erinevate piirkondade vahel kui ka Moldova piirkondade ja ELi piirkondade vahel; kutsub komisjoni ja vastavaid ELi asutusi üles sellele protsessile tihedas koostöös Moldova valitsusega kaasa aitama;

76.  väljendab heameelt riikliku regionaalarengu strateegia aastateks 2022–2028 heakskiitmise üle ning nõuab haldusterritoriaalset reformi, mis keskenduks konkurentsivõime kasvule ja kestlikule arengule; rõhutab vajadust tasakaalustatud sotsiaalse ja majanduskasvu järele kõikides Moldova piirkondades ning riikliku regionaalarengu poliitika tõhusa rakendamise järele;

77.  kutsub Moldova ametivõime üles järgima kohaliku demokraatia ja kohaliku autonoomia põhimõtteid kooskõlas Euroopa kohaliku omavalitsuse hartaga, tagades kohalikele omavalitsustele asjakohased volitused ja piisava rahastamise ning tagades nende tulemusliku toimimise, sealhulgas õigusriigi austamise edasise täiustamise ja hea valitsemistava põhimõtete kõigil tasanditel rakendamise kaudu;

78.  kutsub Moldova ametiasutusi üles tegema edasisi pingutusi tagamaks, et assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu võimalused ja ELi abi ning programmid jõuaksid kohalikule tasandile, sealhulgas ka riigi kaugematesse osadesse, eriti maapiirkondadesse, et elanikud saaksid anda tõuke positiivsete muutuste jaoks; nõuab suuremat ja paremini edastatud ELi toetust arendusprojektidele Gagauusia autonoomses territoriaalüksuses;

Valdkondlik koostöö

79.  tunneb heameelt, et Moldova ühines ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmiga „Euroopa horisont“ aastateks 2021–2027, mis avab riigi teadus- ja innovatsioonikogukonnale uusi võimalusi partnerluste loomiseks oma partneritega ELis, samuti Moldova osaluseks kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmis;

80.  nõuab paremat koostööd kõigi ELi institutsioonide, liikmesriikide ja Moldova ametiasutuste vahel Moldova kodanike teavitamisel assotsieerimislepingu / põhjaliku ja laiaulatusliku vabakaubanduslepingu ning ELi abi eelistest; rõhutab, kui tähtis on institutsiooniline raamistik ja järjepidev avalik poliitika desinformatsiooniga võitlemise suhtes, sealhulgas ELi-vastase desinformatsiooni, teabega manipuleerimise, valeuudiste ja propaganda, samuti igasuguste pahatahtlike välissekkumiste vastu võitlemise suhtes, eelkõige strateegilise kommunikatsiooni kaudu ning vastupanuvõime desinformatsioonile ja teabega manipuleerimisele kodumaiste ja välismaiste osalejate poolt nii internetis kui ka mujal; kutsub Moldova ametivõime ja komisjoni meedia- ja infopädevust edendavate programmide ja reformide puhul koostööle praeguse digiajastu kontekstis ning valdkondliku koostöö parandamisele digimajanduse valdkonnas;

81.  kordab, et meedia pluralismi ja sõltumatuse tugevdamine peaks olema prioriteetne nii liidu kui ka Moldova jaoks; kutsub komisjoni üles suurendama oma toetust sõltumatule meediale, sealhulgas väljaspool pealinna, ning jõupingutusi usaldusväärse teabe edastamiseks Moldova elanikele kõigis riigi osades; kutsub Euroopa demokraatia rahastut üles selliseid jõupingutusi täiendavalt toetama;

82.  nõuab tungivalt, et Moldova toetaks täiendavalt vaba ja sõltumatut meediat, koostades riikliku meedia arendusprogrammi, et vaadata läbi õigusraamistik, et võidelda meediaomandi koondumise, reklaamituru monopoliseerimise, toimetusliku sõltumatuse puudumise ja majanduslike ning poliitiliste rühmituste kontrolli meediaasutuste üle, teabele juurdepääsu tõkete ja ajakirjanike ründamise ja hirmutamise vastu;

83.  kutsub komisjoni üles hoolikalt jälgima Moldova meediasektorit; loodab, et taastatud tele- ja raadioringhäälingu nõukogu täidab tulemuslikult oma ülesandeid sõltumatu meediavaatlejana ja tegeleb meediamaastiku pikaajaliste puuduste kõrvaldamisega, sealhulgas riikliku ringhäälinguettevõtte poliitilise sõltumatuse küsimusega; kordab audiovisuaalmeedia seadustiku täies ulatuses rakendamise tagamise olulisust;

Institutsioonilised sätted

84.  väljendab heameelt selle üle, et 29. novembril 2021 allkirjastati Euroopa Parlamendi ja Moldova parlamendi vahel vastastikuse mõistmise memorandum parlamentaarse demokraatia toetamise ühise raamistiku kohta, mis avab võimalusi Moldova institutsioonilise suutlikkuse ja seega parlamentaarse demokraatia tugevdamiseks tihedamate kahepoolsete institutsiooniliste sidemete kaudu;

85.  kutsub Moldova parlamenti üles rakendama vastastikku kokkulepitud tegevuskava alusel kõiki talle kättesaadavaid demokraatia toetamise meetmeid, sealhulgas Jean Monnet’ dialoogi ja Simone Veili programmi;

86.  juhib tähelepanu ELi ja Moldova Vabariigi parlamentaarse assotsieerimiskomitee ja Euronesti parlamentaarse assamblee olulisele rollile kahepoolse ja piirkondliku koostöö edendamisel ELiga ning kogemuste ning heade tavade vahetamise edendamisel Moldova parlamendiliikmetega; nõuab struktuurse koostöö süvendamist Euroopa Parlamendi liikmete ja Moldova parlamendi liikmete vahel, et teha koostööd reformide toetamiseks ja nende rakendamise seireks;

87.  kinnitab oma toetust kodanikuühiskonna, sealhulgas ametiühingute kaasamisele otsustusprotsessidesse, et suurendada avalikkuse kontrolli reformide üle ja edendada nende läbipaistvust ja sotsiaalset vastuvõetavust; rõhutab lisaväärtust, mida erinevad organisatsioonid Moldovas olulistes avalikku huvi pakkuvates küsimustes loovad; väljendab muret avaliku sektori asutuste ja kodanikuühiskonna vahelise võrdlemisi tagasihoidliku koostöö pärast, hoolimata sellest, et kasutusele on võetud kodanikuühiskonna arengu strateegia ja tegevuskava; tunneb samuti muret kodanikuühiskonna organisatsioonidele eraldatavate toetuste 17 % vähenemise pärast;

88.  nõuab, et EL ja Moldova parandaksid veelgi inimestevahelisi kontakte ja suhtlust, et luua elanikkonnas vastastikuseid positiivseid kuvandeid kodanikuühiskonna tasandil välja töötatud ühisprojektide kaudu, sealhulgas noorte üliõpilaste ja spetsialistide ELi haridus- ja koolitusprogrammides, nagu „Erasmus+“, osalemise toetamise kaudu; palub komisjonil uurida võimalust laiendada teatud ELi programme Moldova ja teiste idapartnerluse riikide kodanikele; rõhutab, et programmide nagu algatuse „DiscoverEU“ laiendamine Moldovasse võib veelgi tugevdada euroopameelset meeleolu riigis;

Sotsiaalsed õigused

89.  märgib, et vaegtööhõive ja ebakindel töö on Moldovas endiselt levinud ning et tööealine elanikkond on majandusšokkide suhtes kaitsetu; nõuab elanikkonna vajadustele vastava taastestrateegia vastuvõtmist ning rohepöörde ja kestliku arengu integreerimist;

90.  tunneb muret Moldova kodanike ulatusliku väljarände pärast, mis rõhutab negatiivseid demograafilisi suundumusi ja kujutab tõsist ohtu Moldova tulevikule; julgustab Moldova valitsust rakendama edasisi meetmeid selle nähtuse ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks, eelkõige luues võimalusi ning parandades noorte töötajate tingimusi ja palku;

91.  palub valitsusel pöörata võimalikult suurt tähelepanu Moldova ombudsmani esitatud nõuetele edendada tervishoiuteenuste kättesaadavust, õigust teha tööd, liikumis- ja väljendusvabadust;

92.  kutsub Moldova valitsust üles tugevdama tervishoiusüsteemi, tegeledes seda nõrgestava töötajate nappusega ja parandama sanitaartingimusi, eriti haiglates; nõuab tungivalt, et komisjon, liikmesriigid ja Moldova suurendaksid koostööd rahvatervise vastupanuvõime alal, vahetaksid parimaid tavasid ja teeksid koostööd kodanikuühiskonnaga epideemiastrateegiate väljatöötamisel, keskendudes ühiskonna vähimkaitstud rühmadele;

93.  toetab Moldova ja ELi jätkuvat koostööd COVID‑19 pandeemia ja selle tagajärgedega tegelemisel ning pikaajalise koostöö tõhustamist rahvatervise valdkonnas; kutsub Moldova ametivõime üles võimalusest kinni haarama ja rakendama COVID‑19 taastevahendeid haiglate kaasajastamiseks ning meditsiiniteenuste kvaliteedi ja juurdepääsetavuse parandamiseks, eelkõige äärepoolsemates piirkondades;

94.  väljendab heameelt selle üle, et komisjon võttis vastu otsuse Moldova väljastatud COVID‑19 sertifikaatide ja ELi digitaalse COVID‑sertifikaadi samaväärsuse kohta ning julgustab liikmesriike jätkama selle kohaldamise tagamist;

95.  märgib, et puudused tööõiguses toovad kaasa ebaausate tavade, eelkõige vahel ülemääraste igapäevaste töötundide, madalate palkade ja osaliselt dokumenteerimata töösuhete kasutuselevõtu; väljendab muret nende tavade vältimiseks kehtestatud normide osalise kohaldamise pärast;

96.  märgib, et sotsiaaldialoog on viimastel aastatel halvenenud ja COVID‑19 pandeemia ajal täielikult peatatud; kutsub valitsust üles tagama tõelise sotsiaaldialoogi loomise, mis viib kõigi sotsiaalpartnerite osalemiseni pandeemiajärgse taastumise protsessis;

97.  väljendab heameelt Moldova edusammude üle lastehooldesüsteemi deinstitutsionaliseerimise protsessi raames ning uue lastekaitseprogrammi ja tegevuskava aastateks 2022–2026 väljatöötamiseks võetud meetmete üle;

98.  väljendab heameelt Moldova võetud kohustuste üle keskkonna ja kliimamuutuste valdkonnas; kutsub Moldovat üles veelgi suurendama oma osalust kliimamuutuste vastases võitluses, ning kutsub komisjoni üles hõlbustama Moldova osalemist Euroopa rohelises kokkuleppes ja tagama, et põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping ei läheks vastuollu selles sätestatud keskkonnaeesmärkide ja -algatustega;

99.  toetab keskkonnapoliitika paremat lõimimist erinevatesse majandussektoritesse ja kodanike laiemat osalemist keskkonnakaitsepoliitika kujundamise protsessis; nõuab intensiivsemat lähenemisviisi partnerlustele kodanikuühiskonnaga, et jäätmete kogumine ja ringlussevõtt toimiks paremini, ning suuremat tähelepanu maa metsastamisele, mulla degradeerumise vähendamisele ja vee kvaliteedi parandamisele;

o
o   o

100.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ning Moldova Vabariigi presidendile, valitsusele ja parlamendile.

(1) Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1).
(2) Resolutsioon 2359 (2021).
(3) ELT C 404, 6.10.2021, lk 136.
(4) ELT C 118, 8.4.2020, lk 109.
(5) ELT C 334, 19.9.2018, lk 199.
(6) ELT C 11, 12.1.2018, lk 82.
(7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Viimane päevakajastamine: 30. august 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika