Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2237(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0143/2022

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0143/2022

Keskustelut :

PV 18/05/2022 - 18
CRE 18/05/2022 - 18

Äänestykset :

PV 19/05/2022 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2022)0211

Hyväksytyt tekstit
PDF 191kWORD 65k
Torstai 19. toukokuuta 2022 - Bryssel
EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaatiosopimus
P9_TA(2022)0211A9-0143/2022

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. toukokuuta 2022 EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta (2021/2237(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 8 artiklan ja V osaston, erityisesti sen 21, 22, 36 ja 37 artiklan, sekä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) viidennen osan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan (jäljempänä Moldova) välisen assosiaatiosopimuksen, johon sisältyy pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue ja joka tuli kaikilta osin voimaan 1. heinäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon viisumivapauden käyttöönoton maaliskuussa 2014 Moldovan kansalaisten osalta niiden muutosten seurauksena, joita Euroopan parlamentti ja neuvosto tekivät neuvoston asetukseen (EY) N:o 539/2001(1),

–  ottaa huomioon suosituksensa neuvostolle, komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen kesäkuussa 2020 pidettävää huippukokousta,

–  ottaa huomioon 13. lokakuuta 2021 julkaistun komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) yhteisen valmisteluasiakirjan Moldovan tasavallan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoa koskevasta selvityksestä (”Association Implementation Report on the Republic of Moldova ”) (SWD(2021)0295),

–  ottaa huomioon 28. lokakuuta 2021 pidetyn Euroopan unionin ja Moldovan assosiaationeuvoston kuudennen kokouksen tulokset,

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat, joista viimeisin annettiin Brysselissä 15. joulukuuta 2021,

–  ottaa huomioon 2. heinäkuuta 2021 julkaistun komission ja EUH:n yhteisen valmisteluasiakirjan elpymisestä, palautumisesta ja uudistuksista ja itäisen kumppanuuden prioriteeteista vuoden 2020 jälkeen (”Recovery, resilience and reform: post 2020 Eastern Partnership priorities”) (SWD(2021)0186),

–  ottaa huomioon 17. toukokuuta 2021 allekirjoitetun Georgian ulkoministeriön, ulkopolitiikasta ja Euroopan yhdentymisestä vastaavan Moldovan tasavallan ministeriön ja Ukrainan ulkoministeriön yhteisymmärryspöytäkirjan Euroopan yhdentymiseen liittyvästä tehostetusta yhteistyöstä,

–  ottaa huomioon kolmen assosioituneen maan, eli Georgian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan, valtion- tai hallitusten johtajien yhteisen julkilausuman 15. joulukuuta 2021 pidetyn kuudennen itäisen kumppanuuden huippukokouksen jälkeen,

–  ottaa huomioon Moldovan 3. maaliskuuta 2022 jättämän Euroopan unionin jäsenyyttä koskevan hakemuksen,

–  ottaa huomioon Moldovan pääministerin 16. maaliskuuta 2022 Euroopan parlamentin puhemiehelle lähettämän kirjeen, jossa pyydetään lisäämään Moldovalle myönnettävää makrotaloudellista rahoitusapua,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 annetut EU:n ulkoasiainneuvoston päätelmät Moldovan tasavallasta,

–  ottaa huomioon 26. tammikuuta 2021 annetun Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman tarpeesta säilyttää Puolan ja Moldovan tasavallan tuomareiden riippumattomuus jatkossakin (”Judges in Poland and in the Republic of Moldova must remain independent”)(2),

–  ottaa huomioon Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) ja Euroopan neuvoston Venetsian komission lausunnot ja suositukset ja erityisesti 15. maaliskuuta 2018 Moldovan vaaliuudistuksesta, 24. kesäkuuta 2019 Moldovan perustuslaillisesta tilanteesta ja erityisesti mahdollisuudesta hajottaa parlamentti, 14. lokakuuta 2019 korkeimman oikeuden ja syyttäjänviraston uudistamista koskevasta lakiesityksestä ja 13. joulukuuta 2021 muutoksista, jotka tehtiin 24. elokuuta 2021 syyttäjälaitosta koskevaan lakiin, annetut lausunnot ja suositukset,

–  ottaa huomioon Etyjin mediavaltuutetun 14. tammikuuta 2022 esittelemän oikeudellisen analyysin Moldovan tasavallan audiovisuaalisten mediapalvelujen säännöstön muuttamista koskevasta laista,

–  ottaa huomioon 13. syyskuuta 2021 videokokouksena pidetyn EU:n ja Moldovan 12. ihmisoikeusvuoropuhelun tulokset,

–  ottaa huomioon EU:n ja Moldovan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan, Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen, itäisen kumppanuuden kansalaisyhteiskuntafoorumin, EU:n ja Moldovan kansalaisyhteiskuntafoorumin ja Moldovan muiden kansalaisyhteiskunnan edustajien suositukset ja toimet,

–  ottaa huomioon Moldovan hallituksen hyväksymän kansallisen aluekehitysstrategian vuosiksi 2022–2028,

–  ottaa huomioon hallituksen uuden toimintasuunnitelman vuosiksi 2020–2023,

–  ottaa huomioon Moldovassa 11. heinäkuuta 2021 pidettyjen ennenaikaisten parlamenttivaalien Etyj/ODIHR:n johtamaan kansainväliseen vaalitarkkailuvaltuuskuntaan osallistuneen Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätelmät,

–  ottaa huomioon korkean edustajan Josep Borrellin ja komission jäsenen Olivér Várhelyin 12. heinäkuuta 2021 antaman julkilausuman parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon aiemmat Moldovaan liittyvät päätöslauselmansa ja erityisesti 20. lokakuuta 2020 EU:n ja Moldovan tasavallan assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanosta antamansa aiemman päätöslauselman(3) sekä 5. heinäkuuta 2018 poliittisesta kriisistä Moldovassa Chișinăun kaupunginjohtajan vaalin mitätöinnin jälkeen(4), 4. heinäkuuta 2017 makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Moldovan tasavallalle(5) ja 21. tammikuuta 2016 Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa tehdyistä assosiaatiosopimuksista / pitkälle menevistä ja laaja-alaisista vapaakauppa-alueista(6) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 54 artiklan sekä valiokunta-aloitteisten mietintöjen laatimista koskevasta lupamenettelystä 12. joulukuuta 2002 tehdyn puheenjohtajakokouksen päätöksen 1 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja liitteen 3,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A9-0143/2022),

A.  ottaa huomioon, että Venäjän Ukrainaa vastaan 24. helmikuuta 2022 julistama provosoimaton, perusteeton ja laiton sota on vaikuttanut suhteettomasti Moldovaan naapurivaltiona, jonne saapui Ukrainasta kahdessa viikossa yli 360 000 pakolaista, joista 100 000 on jäänyt maahan, mikä aiheuttaa valtavia paineita maan resursseille;

B.  toteaa, että Moldovassa on ollut lavastetuiksi epäiltyjä iskuja siitä lähtien, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainaa vastaan;

C.  huomauttaa, että 22. huhtikuuta 2022 kenraalimajuri, Venäjän keskussotilaspiirin apulaiskomentaja Rustam Minnekajev totesi, että yhtenä Venäjän Ukrainassa meneillään olevan hyökkäyksen tavoitteena on luoda maakäytävä Transnistrian alueelle; ottaa huomioon, että kenraalimajuri Minnekajev väitti myös virheellisesti, että Transnistriassa oli havaittu venäjänkieliseen väestöön kohdistuvia sortotoimia;

D.  ottaa huomioon, että itäisen kumppanuuden huippukokouksessa tunnustettiin asianomaisten kumppanien halu liittyä EU:hun ja eurooppalaiset valinnat ja rohkaistiin panemaan täysimääräisesti täytäntöön assosiaatiosopimukset ja niihin kuuluvat pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppa-alueet;

E.  ottaa huomioon, että poliittisen epävakauden ja demokraattisen taantumisen kauden jälkeen Maia Sandu voitti 15. marraskuuta 2020 järjestetyt presidentinvaalit 57,75 prosentilla äänistä ja toiminta- ja solidaarisuuspuolue sai 11. heinäkuuta 2021 järjestetyissä ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa 52,8 prosenttia äänistä ja voitti 63 paikkaa 101 parlamentin paikasta, mikä osoitti Moldovan kansan vahvan sitoutumisen demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja maansa tulevaisuuteen Euroopassa ja antoi toiminta- ja solidaarisuuspuolueelle vahvan valtuutuksen kunnianhimoista uudistusohjelmaa varten;

F.  ottaa huomioon, että assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus perustuvat EU:n perustana oleviin yhteisiin arvoihin – demokratiaan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen – ja että nämä arvot ovat myös poliittisen assosiaation ja taloudellisen yhdentymisen ytimessä assosiaatiosopimuksen ja pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen mukaisesti;

G.  ottaa huomioon, että tuoreiden mielipidemittausten mukaan 71,6 prosenttia Moldovan kansalaisista kannattaa tavoitetta maan EU-jäsenyydestä;

H.  ottaa huomioon, että EU:n ja Moldovan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan 6. ja 7. huhtikuuta 2022 pidetyn 11. kokouksen osallistujat panivat merkille, että Moldovan presidentti, hallitus ja parlamentin enemmistö ovat vakaasti päättäneet panna EU:n ja Moldovan assosiaatio-ohjelman perusteellisesti täytäntöön ja siten parantaa Moldovan kansalaisten elämää konkreettisesti;

I.  katsoo, että 28. lokakuuta 2021 pidetyn EU–Moldova-assosiaationeuvoston kuudennen kokouksen konkreettiset tulokset antavat uutta pontta tiiviimmälle ja tehostetulle yhteistyölle keskeisillä aloilla;

J.  ottaa huomioon, että Moldovan talouden elvytyssuunnitelmaa ehdotettiin osana itäisen kumppanuuden maiden elpymistä, palautumista ja uudistuksia koskevaa uudistettua toimintasuunnitelmaa, jota tuetaan covid-19-kriisin jälkeisen ajan sosioekonomista elpymistä ja pitkän aikavälin häiriönsietokykyä edistävällä talous- ja investointisuunnitelmalla parempaa jälleenrakentamista koskevan periaatteen mukaisesti; ottaa huomioon, että talous- ja investointisuunnitelman Moldovaa koskevat lippulaiva-aloitteet sisältävät investointeja energiatehokkuuteen, infrastruktuuriin ja yhteenliitettävyyteen mutta eivät puhtaaseen energiaan siirtymiseen;

K.  ottaa huomioon, että Moldovalle covid-19-pandemian yhteydessä myönnetyn EU:n makrotaloudellisen hätärahoitusavun nykyinen ohjelma saatettiin päätökseen ja sen 50 miljoonan euron ensimmäinen erä maksettiin marraskuussa 2020 ja 50 miljoonan euron toinen erä maksettiin 7. lokakuuta 2021, koska yhteisymmärryspöytäkirjan toimintapoliittisten edellytysten täyttämisessä oli edistytty merkittävästi,

L.  ottaa huomioon, että vuonna 2021 Moldova oli korruptioindeksissä 105. sijalla 180 maan joukossa (vuonna 2020 se oli 115.) ja että hallituksessa tapahtuneista muutoksista huolimatta korruption vastaisen taistelun merkittävien parannusten puute aiheuttaa vakavaa huolta, sillä korruptio on vuosien ajan vaikuttanut merkittävästi valtiokoneistoon, hidastanut talouskasvua ja nykyaikaistamista ja heikentänyt demokratiaa;

M.  ottaa huomioon, että uuden hallituksen on vielä puututtava oikeusalaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviin vakaviin puutteisiin, jotka haittaavat edelleen demokraattista hallintoa Moldovassa;

N.  ottaa huomioon, että vuonna 2021 Moldova oli lehdistönvapausindeksissä 89. sijalla 180 maan joukossa (sijoitus parani kahdella edelliseen vuoteen verrattuna) ja että huolta aiheuttavat edelleen seikat, jotka liittyvät tiedotusvälineiden omistajuuteen, mainosmarkkinoiden monopolisoitumiseen, toimitukselliseen riippumattomuuteen sekä taloudellisten ja poliittisten ryhmien media-alan laitoksiin kohdentamaan valvontaan;

O.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt kehottavat edelleen lisäämään parlamentin ja muiden viranomaisten päätöksenteon avoimuutta ja esittävät jälleen vuosien 2016–2017 ehdotuksensa tiedonsaantia koskevasta lainsäädäntökehyksestä;

P.  ottaa huomioon, että viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyö on edelleen ollut satunnaista eikä se useinkaan ole institutionalisoitua;

Q.  ottaa huomioon, että komissio yksilöi tuoreimmassa täytäntöönpanokertomuksessaan keskeisiä ongelmia, jotka liittyvät oikeuteen saada terveydenhuoltopalveluja ja yleisen edun mukaisia tietoja, oikeuteen tehdä työtä ja ihmisarvoiseen elämään, vapaaseen liikkuvuuteen ja sananvapauteen;

R.  ottaa huomioon, että naisten asema on edelleen epätasa-arvoinen ja heidän osallistumisensa päätöksentekoon on vähäistä sukupuolistereotypioiden ja -normien vuoksi;

S.  ottaa huomioon, että vaikka lainsäädäntökehyksessä ei enää kielletä pääsyä tiettyihin ammatteihin, sen täytäntöönpano on edelleen hidasta ja naisten työnteolla on edelleen tosiasiallisia esteitä, kuten kohtuuhintaisten hoitopalvelujen puuttuminen;

T.  ottaa huomioon, että vihapuhe on edelleen huolenaihe ja että se kohdistuu pääasiassa naisiin ja hlbti-henkilöihin;

U.  ottaa huomioon, että komission täytäntöönpanokertomuksessa todetaan, että maassa on vakavia ongelmia, jotka liittyvät imeväiskuolleisuuteen, lapsityövoimaan, mukaan lukien yhteydet ihmiskauppaan ja hyväksikäyttöön, romanilasten ja vanhempiensa hylkäämien lasten erityistilanteeseen, laitoshoidossa olevien vammaisten vauvojen ja lasten muuttumattomaan määrään ja siihen, ettei sosiaalipalvelujen laatu riitä takaamaan tukea haavoittuvassa asemassa oleville perheille;

V.  ottaa huomioon, että Moldova tuo noin 80 prosenttia tarvitsemastaan energiasta ja että tuuli- ja aurinkoenergian sekä pienimuotoisen vesivoiman osuus on vain noin 1 prosentti Moldovan energiapaletista;

W.  ottaa huomioon, että biomassa on Moldovan ainoa merkittävä kotimainen energialähde ja sen osuus on 19 prosenttia energian kokonaistoimituksista;

X.  ottaa huomioon, että Pariisin sopimuksen mukaisesti Moldova on sitoutunut vähentämään päästöjä 70 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä;

Yhteiset arvot ja yleiset periaatteet

1.  pitää myönteisinä vuoden 2020 presidentinvaalien ja vuoden 2021 parlamenttivaalien historiallisia tuloksia ja toteaa, että kyseisissä vaaleissa Moldovan kansa antoi ylivoimaisen enemmistön uudistusmielisille ja Eurooppa-myönteisille poliittisille voimille, joilla on nyt täysi vastuu valtiosta; kehottaa unionin toimielimiä ja Moldovan poliittista johtoa hyödyntämään tätä ainutlaatuista tilaisuutta tehdä yhteistyötä kauan kaivattujen uudistusten toteuttamiseksi ja edistää Moldovan EU-jäsenyyttä demokratian, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja oikeusvaltioperiaatteen yhteisten arvojen perusteella;

2.  pitää myönteisenä, että Moldova jätti EU:hun liittymistä koskevan hakemuksensa 3. maaliskuuta 2022, mikä vahvisti sen valinneen eurooppalaisen tien; toteaa, että tämä askel korostaa entisestään tarvetta tiivistää korkean tason poliittista vuoropuhelua Moldovan viranomaisten kanssa, jotta keskeisten uudistusten täytäntöönpanossa voidaan edistyä konkreettisesti ja kestävästi; kehottaa EU:n toimielimiä myöntämään Moldovalle sekä Ukrainalle ja Georgialle EU:n ehdokasvaltion aseman SEU 49 artiklan mukaisesti ja ansioiden perusteella, ja jatkamaan tällä välin työtä Moldovan integroimiseksi EU:n sisämarkkinoihin; kehottaa komissiota ja EUH:ta lisäämään yhteydenpitoa moldovalaisten vastapuoltensa kanssa ja maksimoimaan Moldovalle osoitettavan poliittisen, teknisen ja taloudellisen tukensa näinä äärimmäisen tärkeinä aikoina, jotta voidaan vauhdittaa enemmän edistymistä ja varmistaa, että kyky ottaa vastaan EU:n tukea on riittävä; korostaa, että on tutkittava keinoja vahvistaa ja parantaa Moldovan julkisten instituutioiden valmiuksia tältä osin, mukaan lukien EU:n ja Moldovan yhteinen hanke, jolla perustetaan korkea-asteen oppilaitos Moldovan julkishallinnon henkilöresurssien kouluttamiseksi, varmistetaan valinta- ja ylennysmenettelyn mahdollisimman suuri avoimuus ja tarjotaan EU:n tukea yhdentymiseen liittyvillä keskeisillä aloilla työskentelevien Moldovan hallituksen virkamiesten palkkojen tarvittaviin täydennyksiin;

3.  toteaa, että Euroopan unionin tuen olisi oltava strategisempaa, ja kehottaa perustamaan komissioon Moldovan tasavaltaa varten tukiryhmän, joka perustuu Ukrainaa varten perustetun tukiryhmän alkuperäisessä toimeksiannossa esitettyyn malliin; korostaa, että tällaisella ryhmällä voisi olla keskeinen rooli EU:n taloudellisen ja teknisen tuen järkeistämisessä ja monitahoisen avun tarjoamisessa Moldovan viranomaisille uudistusten edistämisessä keskeisillä oikeudenaloilla, korruption torjunnassa ja julkishallinnossa, itäisen kumppanuuden maita koskevien eurooppalaisten innovaatiokumppanuuksien ja Moldovan talouden elvytyssuunnitelman täytäntöönpanossa sekä Moldovan avustamisessa tulevien liittymisneuvottelujen valmistelussa;

4.  kehottaa komissiota auttamaan Moldovaa valmistelemaan uskottavan EU:hun liittymistä valmistelevan strategian; kehottaa jälleen komissiota hyväksymään säännöllisesti kattavia vuotuisia kertomuksia, joissa arvioidaan uudistusten täytäntöönpanoa selkeiden vertailuarvojen pohjalta ja Länsi-Balkanin maihin sovellettuja menetelmiä käyttäen;

5.  korostaa, että Ukrainan, Moldovan ja Georgian EU-jäsenyyshakemukset ovat avanneet uuden luvun niiden yhdentymisessä Eurooppaan, mikä edellyttää tehostettuja toimia asiaankuuluvien assosiaatiosopimusten / pitkälle menevien ja laaja-alaisten vapaakauppasopimusten täytäntöönpanemiseksi ja strategisempaa EU:n lähestymistapaa näiden maiden tukemiseksi;

6.  pitää myönteisinä tuloksia, jotka saavutettiin 15. joulukuuta 2021 pidetyssä itäisen kumppanuuden kuudennessa huippukokouksessa, jossa vahvistettiin tässä muodossa tehtävän yhteistyön merkittävät saavutukset ja laadittiin kunnianhimoinen suunnitelma tulevalle yhteistyölle, joka perustuu yhteisin arvoihin ja jossa keskitytään elpymiseen, häiriönsietokykyyn ja uudistuksiin;

7.  antaa tunnustusta Moldovan, Georgian ja Ukrainan aloitteelle tehostaa yhteistyötä EU:n kolmena assosioituneena kumppanina sekä niiden eurooppalaisille pyrkimyksille ja eurooppalaiselle valinnalle; kannustaa näitä kolmea maata työskentelemään yhdessä niiden asettaman EU-jäsenyystavoitteen saavuttamiseksi edistämällä edelleen uudistusohjelmaa ja vaihtamalla parhaita käytäntöjä hyvästä hallinnosta ja tavasta panna täytäntöön assosiaatiosopimuksia / pitkälle meneviä ja laaja-alaisia vapaakauppasopimuksia, jotka muodostavat perustan ansioihin perustuvalle tulevalle liittymiselle; kehottaa komissiota arvioimaan Moldovan EU-jäsenyyshakemusta ja tällä välin vastaamaan assosioituneiden maiden toiveeseen tiivistää alakohtaista yhteistyötä EU:n kanssa yhteistä etua koskevilla aloilla ja noudattamaan samalla edelleen osallistavuuden periaatetta;

8.  pitää myönteisenä Moldovan rakentavaa panosta yhteistyöhön, jota tehdään itäisen kumppanuuden yhteydessä ja erityisesti assosioituneiden maiden puitteissa, ja toivoo, että julkilausumista, jotka koskevat maan kunnianhimoista ohjelmaa ja alakohtaista yhdentymistä liikenteen ja energian aloilla ja muilla aloilla, siirrytään sekä Moldovan viranomaisten että unionin konkreettisiin päätöksiin ja toimiin;

9.  kehottaa EU:n toimielimiä arvioimaan mahdollisuutta ottaa Moldova tarkkailijaksi SEUT 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 182/2011(7) nojalla perustettujen komiteoiden menettelyihin sekä neuvoston työryhmien ja komiteoiden kokouksiin osoituksena EU:n sitoumuksesta jatkaa yhdentymistä ja vahvistaa maiden uudistussuuntautuneisuutta ja hallinnollista osaamista;

10.  toteaa, että Ukrainan sota on vaikuttanut suhteettomasti Moldovan talouteen menetettyjen tuonti- ja vientimahdollisuuksien, korkeampien kuljetuskustannusten, energian hintojen nopean nousun ja Ukrainasta saapuvien pakolaisten suuren määrän aiheuttaman kriittisen humanitaarisen tilanteen vuoksi; antaa Moldovan kansalle ja valtion instituutioille tunnustusta niiden poikkeuksellisesta panoksesta, kun ne ovat huolehtineet suuresta määrästä Ukrainasta maahan tulevia pakolaisia, sillä Moldovassa on väkilukuun suhteutettuna eniten Ukrainasta tulevia pakolaisia; korostaa, että tämä merkitsee sitä, että myös Moldovan taloudellisen tuen, myös makrotaloudellisen avun, tarpeet ovat kasvaneet dramaattisesti; kehottaa EU:ta ja muita Moldovan kansainvälisiä kumppaneita tarkistamaan kiireellisesti politiikkaansa tätä vastaavasti ja lisäämään tukeaan maalle, jotta voidaan vakauttaa maan sosioekonominen tilanne ja varmistaa sen jatkuva kehitys;

11.  pitää myönteisenä EU:n ja jäsenvaltioiden päättäväistä ”Team Europe” -toimintaa covid-19-pandemian sosioekonomisten vaikutusten lieventämisessä rokotelahjoitusten ja rahoitustuen avulla; kehottaa EUH:ta tukemaan East StratCom -työryhmän ja Moldovan tasavallassa olevan Euroopan unionin edustuston avulla Moldovan viranomaisia covid-19-rokotteita koskevien väärien tietojen torjunnassa ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämisessä, jotta saavutetaan vähintään 70-prosenttisen rokotuskattavuuden tavoite;

12.  korostaa, että Moldovan tasavallan talouden elvytyssuunnitelmalla, jonka arvo on enintään 600 miljoonaa euroa, on keskeinen merkitys Moldovan elpymisprosessissa, joka on ainutlaatuinen tilaisuus kiihdyttää rakenteellisia uudistuksia, uudistaa talouden rakennetta, torjua köyhyyttä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta, edistää vihreää ja digitaalista siirtymää ja auttaa maata varautumaan muihin tuleviin haasteisiin; pitää myönteisenä, että Moldovalle on maksettu osana talouden elvytyspakettia ensimmäinen 36,4 miljoonan euron avustuserä, jolla tuetaan edelleen poliisitoimen uudistusta ja covid-19-taudin torjuntaa maassa;

13.  suhtautuu myönteisesti Moldovan uuteen talousuudistusohjelmaan, jonka Kansainvälinen valuuttarahasto hyväksyi joulukuussa 2021, mikä avaa tien komission uudelle ehdotukselle enintään 150 miljoonan euron makrotaloudellisesta rahoitusapupaketista Moldovalle; pitää myönteisenä uuden makrotaloudellisen rahoitusavun nopeaa hyväksymistä parlamentissa ja neuvostossa; pitää erityisen tärkeänä tiukkaa ehdollisuutta, joka liittyy pääasiassa demokraattisiin uudistuksiin pikemminkin kuin taloudellisiin tekijöihin ja jota sovelletaan kaikkeen muuhun EU:n kumppaneilleen myöntämään rahoitukseen; kehottaa komissiota varmistamaan, että Moldovan viranomaisten saatavilla on teknistä tukea, jotta makrotaloudellisen rahoitusavun yhteydessä sovitut uudistukset voidaan panna asianmukaisesti täytäntöön;

Uudistukset ja institutionaalinen kehys

14.  pitää myönteisinä Natalia Gavriliţan hallituksen ennennäkemättömän kunnianhimoista uudistussuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanossa jo alkuun saavutettua edistystä erityisesti korruption torjunnassa, hallinnon avoimuuden lisäämisessä, oikeusvaltion ja digitalisaation alaa koskevien uudistusten edistämisessä, kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien väestöryhmien elintason parantamisessa sekä maan liiketoimintaympäristön parantamisessa; toteaa jälleen, että riittävä edistyminen sovittujen uudistusten täytäntöönpanossa on keskeinen edellytys EU:n taloudellisen tuen saamiselle jatkossakin ja ”enemmällä enemmän” -periaatteen soveltamiselle;

15.  kannustaa voimakkaasti Moldovan hallitusta jatkamaan työtään maan saattamiseksi peruuttamattomasti Euroopan unionin yhteyteen; kehottaa sekä viranomaisia että oppositiota tekemään rakentavaa yhteistyötä maansa muuttamiseksi toimivaksi valtioksi, joka voi tarjota kansalaisilleen mahdollisuuksia ja saada aikaan parannuksia kaikilla sen vastuulla olevilla aloilla, sillä tämä vaikuttaa myönteisesti elintasoon Moldovassa ja houkuttaa ulkomailla asuvia moldovalaisia palaamaan kotimaahansa;

16.  korostaa, että Moldovan kansalaisten suuriin odotuksiin on vastattava parantamalla heidän toimeentuloaan ja palauttamalla heidän luottamuksensa valtion instituutioihin sekä torjumalla korruptiota ja oligarkkisia rakenteita;

17.  panee merkille, että vaikka presidentinvaalit ja ennenaikaiset parlamenttivaalit olivat hyvin hallinnoidut ja kilpaillut, vaalikampanja oli repivä ja toteutettiin negatiivisella tavalla, johon liittyi suvaitsematonta retoriikkaa ja henkilökohtaisia hyökkäyksiä; korostaa, että jäljellä olevat puutteet on korjattava panemalla täytäntöön Euroopan neuvoston Venetsian komission ja Etyjin/ODIHR:n suositukset, mukaan lukien vaalilainsäädännön tehostaminen Etyjin sitoumusten ja muiden kansainvälisten normien mukaisesti, äänten ostamista ja äänestäjien laitonta johdattelua koskevien uskottavien väitteiden ripeä ja perusteellinen tutkiminen, valtion varojen väärinkäyttöön puuttuminen, kampanjarahoituksen avoimuuden ja siihen liittyvän vastuuvelvollisuuden lisääminen, audiovisuaalisia mediapalveluja koskevien nykyisten sääntöjen kampanjan aikaisesta tasapuolisesta näkyvyydestä annettujen säännösten täytäntöönpanon valvonnan parantaminen ja paremmat takeet siitä, että tuomioistumiin ei kohdistu poliittista painostusta ja että ne pysyvät täysin puolueettomina käsitellessään vaaleihin liittyviä asioita; kehottaa Moldovan hallitusta toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Moldovan ulkopuolella asuvat Moldovan kansalaiset voivat osallistua vaaleihin osallistavalla, avoimella ja oikeudenmukaisella tavalla ilman ulkomaiden puuttumista asiaan;

Energiavarmuus ja häiriönsietokyky

18.  pitää myönteisenä komission päätöstä myöntää Moldovalle 60 miljoonaa euroa uudella budjettitukiohjelmalla, jotta se voi ratkaista Gazpromin keinotekoisesti luoman kaasuntoimituskriisin ja lieventää hintojennousun vaikutuksia kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin ihmisiin; pitää myönteisenä muun muassa Puolan, Romanian ja Ukrainan pyrkimyksiä tarjota ripeästi vaihtoehtoisia kaasutoimituksia; toteaa, että energia on Venäjän talousarvion sekä sotilaallisten ja sosiaalialan ohjelmien tärkein tulonlähde ja että Gazpromia käytetään Venäjän taloudellisten ja geopoliittisten etujen ajamiseen ulkomailla; pitää myönteisenä, että EU:n Chișinăun-edustusto täydensi energiakriisin yhteydessä annettua EU:n apua ottamalla käyttöön 5 miljoonaa euroa tuen tarjoamiseksi haavoittuville ryhmille, joihin energian hintojen nousu vaikuttaa eniten; toteaa kuitenkin, että energian hintojen jatkuva nousu edellyttää tuntuvampaa tukea;

19.  panee merkille, että Venäjän sota Ukrainaa vastaan ja sen energiavarojen käyttö aseena tekee geostrategiselta kannalta erittäin tärkeäksi, että toteutetaan energia-alan uudistuksia, joilla poistettaisiin riippuvuus venäläisestä kaasusta ja edistettäisiin energiatoimitusten ja -reittien monipuolistamista, parannetaan pitkän aikavälin häiriönsietokykyä siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin ja investoidaan olemassa olevan infrastruktuurin ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luomiseen, myös energiantuotannon, liikenteen ja kotitalouksien aloilla, ja siten parannetaan yhteyksiä ja varmistetaan samalla ympäristön kestävyys; toteaa, että tämä voisi myös auttaa parantamaan kykyä selviytyä kaikista kolmansien osapuolten mahdollisia toimista energian käyttämiseksi geopolitiikan vipuvartena;

20.  korostaa, ettei kaasuntoimitusta Venäjältä saa käyttää aseena, jolla pyritään luomaan Moldovan hallitukselle poliittista painetta muuttaa geopoliittista kurssiaan ja olla vastaamatta moldovalaisten äänestäjien oikeutettuihin toiveisiin; kehottaa komissiota ja EUH:ta sisällyttämään Moldovan EU:n suunnitelmiin pyrkiä energiahuollon riippumattomuuteen Venäjästä ja lisäämään EU:n taloudellista ja teknistä tukea Moldovalle, mikä on tarpeen, jotta voidaan varmistaa maan kyky selviytyä tällaisesta ulkoisesta sekaantumisesta ja vähentää sen voimakasta riippuvuutta venäläisestä energiasta; pyytää EU:ta osoittamaan vahvempaa energia-alan solidaarisuutta Moldovaa kohtaan assosiaatiosopimuksen mukaisesti lisäämällä energiainfrastruktuurien yhteyksiä EU:n ja alueen maiden välillä; painottaa, että on tärkeää tehdä viipymättä kaikki tarpeelliset investoinnit Euroopan energiainfrastruktuuriin ja huollettava sitä, jotta EU:n jäsenvaltioiden varastot ja yhdysputket mahdollistavat riittävät kaasuntoimitukset EU:sta kumppanimaihin; kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan pitkällä aikavälillä, että maa on energiayhteisön jäsenenä edelleenkin sitoutunut kolmannen EU:n energiapaketin täytäntöönpanoon ja erityisesti kaasun ja sähkön siirron ja jakelun eriyttämiseen;

21.  korostaa tarvetta lisätä sähköntuotantokapasiteettia Moldovassa, joka on tällä hetkellä 80-prosenttisesti riippuvainen Transnistrian alueella tuotetusta sähköstä; pitää myönteisenä Moldovan ja Ukrainan sähköverkkojen onnistunutta synkronointia Manner-Euroopan sähköverkon kanssa 16. maaliskuuta 2022, mikä auttaa varmistamaan niiden vakauden ja toimitusvarmuuden; antaa sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaiselle verkostolle (ENTSO-E) tunnustusta sen työstä tämän välitavoitteen saavuttamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa; pyytää komissiota jatkamaan tukeaan Moldovan ja Ukrainan yhdentymiselle Manner-Euroopan sähköverkkoon ja perustamaan hallintoonsa kiireellisesti erityisen rakenteen tätä tarkoitusta varten; pitää myönteisinä toimia, joita on toteutettu Moldovan sähköjärjestelmän liittämiseksi yhteen EU:n kanssa Romanian kautta; kehottaa kaikkia viranomaisia toteuttamaan toimia, jotta voidaan saavuttaa tavoite Moldovan liittämisestä Romanian sähköverkkoon vuoteen 2024 mennessä EU:n tuella; kehottaa komissiota sisällyttämään Moldovan stressitesteihin, joita suoritetaan energian sisämarkkinoita varten; toteaa, että EU:n ja itäisen kumppanuuden piiriin kuuluvien assosioituneiden maiden tehostetun yhteistyön tukeminen ja edistäminen näillä aloilla saa myös aikaan talouskasvua ja vahvistaa alueen energia-alan häiriönsietokykyä;

22.  pitää myönteisenä korkean tason energiavuoropuhelun käynnistämistä Euroopan unionin ja Moldovan välillä, kun otetaan huomioon Moldovan kaasualan hätätilanne; kannustaa komissiota harkitsemaan vastaavien korkean tason vuoropuhelujen käynnistämistä EU:n kanssa yhteistyön vahvistamiseksi muilla aloilla, kuten oikeusalalla tai ilmaston ja vihreän kehityksen ohjelman alalla, mikä edistäisi assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppa-alueen tavoitteiden saavuttamista;

23.  kehottaa Moldovaa ja EU:ta parantamaan Moldovan yhteyksiä Mustanmeren alueella ja Karpaattien alueella sekä viemään eteenpäin itäisen kumppanuuden maita varten tarkoitetun Euroopan laajuisen laajennetun liikenneverkon (TEN-T) Moldovan osuuksien rakennustöitä, tukemaan rautatiealan uudistuksia ja tarkastelemaan yhdessä jäsenvaltioiden ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa mahdollisuuksia parantaa EU:n ja Moldovan välisiä rautatieyhteyksiä varmistaen samalla ympäristökestävyyden; kannustaa Moldovaa edistymään asiaa koskevan yhteisön säännöstön täytäntöönpanossa ja kehottaa lisäämään yhteistyötä ja sisällyttämään Moldovan asteittain EU:n liikennemarkkinoihin ja liikenneyhteisöön;

24.  kehottaa EU:ta tarjoamaan Moldovalle investointisuunnittelufoorumin infrastruktuurin yhteenliitettävyyttä koskevan laajamittaisen toimintaohjelman täytäntöönpanemiseksi erityisesti parantamalla Moldovan valmiuksia ottaa vastaan tukea ja antamalla tarvittavaa teknistä tukea, kuten toimitaan Länsi-Balkanin maiden kanssa Länsi-Balkanin investointikehyksessä (WBIF), joka on komission hallinnoima valmiuksien tukemisen foorumi;

25.  pitää myönteisenä ja tukee Moldovan kiinnostusta edistää yhteistyötä EU:n kanssa digitalisaation ja televiestinnän alalla; kehottaa EU:ta ja Moldovaa poistamaan vastavuoroisesti Moldovan ja EU:n väliset verkkovierailumaksut;

26.  pitää myönteisinä Moldovan viranomaisten toimia ja jatkuvaa edistymistä maan turvallisuusvalvontajärjestelmän parantamisessa edelleen ja kansainvälisten lentoturvallisuusnormien täytäntöönpanossa, minkä seurauksena Moldovassa lentotoimintaluvan saaneet lentoliikenteen harjoittajat poistettiin EU:ssa toimintakieltoon asetettujen lentoyhtiöiden luettelosta, ja kehottaa Moldovan viranomaisia varmistamaan EU:n ja Moldovan yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen täytäntöönpanon;

Yhteistyö yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla (YUTP) ja edistyminen Transnistrian konfliktin ratkaisemisessa

27.  pitää myönteisinä EU:n ja Moldovan sopimusta aloittaa korkean tason poliittinen ja turvallisuusvuoropuhelu ja uudistettua sitoutumista turvallisuuteen ja yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kahdenvälisten poliittisten henkilöstötasolla suoritettujen kuulemisten kautta; kehottaa EUH:ta ja Moldovaa hyödyntämään täysimääräisesti näitä foorumeja yhteistyön edistämiseksi muun muassa hybridiuhkien torjunnan, häiriönsietokyvyn parantamisen, kyberturvallisuuden vahvistamisen ja kriittisten infrastruktuurien suojelun sekä strategisen viestinnän tehostamisen kaltaisissa asioissa; kehottaa Moldovaa lähentämään kantojaan edelleen YUTP:n kantoihin sekä jatkamaan ja parantamaan osallistumistaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja sen operaatioihin; kannustaa EU:ta ja Moldovaa etsimään keinoja tämän yhteistyön laajentamiseksi erityisesti itäisen naapuruston epävakaan turvallisuustilanteen vuoksi;

28.  ilmaisee vakavan huolensa viimeaikaisista tapahtumista Transnistrian alueella ja tuomitsee ne vaarallisiksi provokaatioyrityksiksi erittäin tulenarassa turvallisuustilanteessa; kehottaa malttiin, jotta voidaan taata Nistru-joen molemmin puolin ja naapurimaissa asuvien ihmisten turvallisuus ja hyvinvointi; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Moldovan hallituksen rauhallista ja maltillista reagointia;

29.  torjuu Moldovan miehitetyn Transnistrian alueen viranomaisten 3. maaliskuuta 2022 antaman julkilausuman, jossa ilmoitettiin konfliktinratkaisuprosessin lopettamisesta ja vaadittiin uudelleen Transnistrian niin kutsutun itsenäisyyden tunnustamista, ja ilmaisee huolensa siitä; toteaa jälleen tukevansa Transnistrian konfliktin kokonaisvaltaista ja rauhanomaista ratkaisemista 5+2-neuvotteluprosessin välityksellä siten, että se perustuu Moldovan suvereniteettiin ja alueelliseen koskemattomuuteen sen kansainvälisesti tunnustettujen rajojen sisällä sekä Transnistrian alueen erityisasemaan elinkelpoisessa Moldovan valtiossa; korostaa, että Transnistrian kysymyksen ratkaisemisessa on kaikissa tapauksissa kunnioitettava Moldovan suvereenia oikeutta valita oma puolustus- ja ulkopoliittinen linjansa; tukee pyrkimyksiä laajentaa pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen ja viisumivapauden edut koskemaan Transnistrian aluetta, mikä mahdollistaisi liikkuvuuden ja alueen kanssa käytävän kaupan merkittävän kasvun;

30.  panee merkille, että EU:n rajavalvonnan avustusoperaatiolla Moldovassa ja Ukrainassa on erittäin tärkeä rooli rajaturvallisuuden ja tullijärjestelmien yhdenmukaistamisessa unionin vastaavien menettelyjen kanssa myös järjestäytyneen rikollisuuden ja salakuljetuksen torjunnan kannalta ja pyrittäessä Transnistrian kysymyksen rauhanomaiseen ratkaisemiseen luottamusta lisäävillä toimilla ja valvontaläsnäololla Moldovan ja Ukrainan välisen rajan Transnistrian osassa; kannustaa Moldovan hallitusta edistämään edelleen konfliktien ratkaisemiselle suotuisaa toimintaympäristöä ja tukemaan toimia, joilla lisätään luottamusta ja ihmisten välisiä yhteyksiä konfliktialueiden jakautuneissa yhteisöissä; katsoo, että Transnistrian kysymyksen rakentava ratkaisu tuo vakautta ja vaurautta paitsi Moldovaan niin myös laajemmalle alueelle;

31.  kehottaa Moldovaa, Venäjän federaatiota, EU:n jäsenvaltioita ja muita kansainvälisiä kumppaneita yhteistyössä siirtämään pois ja tuhoamaan kaikki Kobasnan ammusvarastossa säilytetyt vanhat Neuvostoliiton aikaiset ampumatarvikkeet, joita on noin 20 000 tonnia ja jotka ovat vakava uhka Dnestr-joen kummankin rannan ihmisille, sillä ne ovat vanhentuneet jo kauan sitten; on huolissaan Venäjän sotilasjoukkojen Transnistrian alueella toteuttamista useista sotaharjoituksista ja kehottaa Venäjän federaatiota vetämään kokonaan ja ehdoitta sotilasjoukkonsa ja aseensa pois Transnistrian alueelta hallitusti Moldovan viranomaisten toistuvien pyyntöjen mukaisesti ja Moldovan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kunnioittaen;

32.  ilmaisee syvän huolensa Transnistrian alueen heikentyneestä ihmisoikeustilanteesta, erityisesti tosiasiallista hallintoa ja Venäjän armeijan sijoittamista alueelle arvostelevien henkilöiden vainoamisesta sekä julkisia kokoontumisia ja paikallisten kansalaisjärjestöjen toimintaa koskevista rajoituksista; muistuttaa Venäjän federaatiota sen velvollisuudesta kunnioittaa ihmisoikeuksia Transnistrian alueella, kuten Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen useissa tuomioissa on vahvistettu; kehottaa Venäjän viranomaisia panemaan täytäntöön kaikki Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiot, jotka koskevat ihmisoikeuksien ja vapautta ja turvallisuutta koskevan oikeuden loukkauksia Transnistrian alueella;

33.  antaa tunnustusta Moldovan viranomaisille tuesta, jota annettiin Transnistrian alueelle covid-19-pandemian yhteydessä, mukaan lukien se, että ne lahjoittivat alueelle 10 prosenttia maan rokotetoimituksista, antoivat koulutusta terveydenhuollon henkilöstölle ja käsittelivät covid-19-testejä;

34.  pitää myönteisenä neuvoston päätöstä myöntää Euroopan rauhanrahastosta 7 miljoonaa euroa tukea Moldovan asevoimille lääketieteellisten ja räjähteiden raivaamisessa käytettävien tarvikkeiden hankkimista varten; kehottaa EUH:ta ja neuvostoa edelleen laajentamaan Moldovan kanssa tehtävää yhteistyötä ja tukemaan puolustusalan valmiuksien vahvistamista tämän välineen avustustoimenpiteillä;

35.  kannustaa Moldovan viranomaisia hyödyntämään edelleen Euroopan rauhanrahaston mahdollista tukea myöhemmissä vuotuisissa ohjelmissa, jotta voidaan vakauttaa maan valmiuksia torjua kyber- ja hybridiuhkia; kehottaa EU:n toimielimiä ottamaan Moldovan mukaan uusiin yhteistyömuotoihin, jotka koskevat kyberturvallisuutta, hybridiuhkia ja kyberrikollisuuden tutkintaa, myös ottamalla niihin mukaan uuden Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen;

Oikeusvaltioperiaate ja hyvä hallintotapa

36.  toteaa jälleen, että on äärimmäisen tärkeää uudistaa oikeuslaitosta erityisesti vahvistamalla sen riippumattomuutta ja toimivaltaa ja torjua korruptiota; panee merkille viranomaisten haasteen laajuuden ja kannustaa niitä keskittymään vahvistettuihin prioriteetteihin; panee merkille, että presidentti Maia Sandu ja Natalia Gavrilițan hallitus ovat sitoutuneet perustamaan politiikkansa Moldovan perustuslakituomioistuimen ratkaisuihin; kehottaa vauhdittamaan meneillään olevaa oikeuslaitoksen uudistusta, myös panemalla täytäntöön oikeuslaitosta koskevien perustuslain säännösten muutokset, joista Moldovan parlamentti äänesti 23. syyskuuta 2021, sekä panemalla täytäntöön oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja koskemattomuuden varmistamista koskevan vuosien 2022–2025 strategian;

37.  korostaa, että EU:n on tarjottava enemmän tukea, myös lisämäärärahoja, Moldovan oikeusjärjestelmän monitahoista uudistusta varten; toteaa, että oikeusjärjestelmä kaipaa perinpohjaisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on saavuttaa oikeuslaitoksen tehokkuus sekä täysi ja todellinen riippumattomuus, palauttaa kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen ja julkisen hallinnon järjestelmään ja katkaista yhteydet kommunismin jälkeisiin epävirallisiin verkostoihin ja oligarkkeihin sekä torjua korruptiota ja rahanpesua myös korkeimmalla poliittisella ja yritysmaailman tasolla; tukee voimakkaasti tavoitetta poistaa oikeusjärjestelmästä henkilöt, joiden lahjomattomuus on kyseenalainen, ja saada aikaan kattavia muutoksia, jotka loisivat vahvan perustan oikeusvaltioperiaatteelle maassa;

38.  pitää erityisen tärkeänä varmistaa, että tuomareita nimitettäessä noudatetaan ansioihin perustuvaa ja avointa valintamenettelyä; kehottaa Moldovan viranomaisia jatkamaan Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin kanssa yhteistyötä oikeuslaitoksen uudistamiseksi, mukaan lukien aloitteet, jotka liittyvät tuomareiden ja syyttäjien ylimääräiseen arviointiin (taustaselvitys) sekä ylimmän tuomarineuvoston ja ylimmän syyttäjäneuvoston jäsenehdokkaiden lahjomattomuuden arviointiin (taustan ennakkoselvitys); muistuttaa, että on tärkeää kuulla Venetsian komissiota ja panna sen suositukset täytäntöön oikeuslaitoksen uudistusprosessin yhteydessä;

39.  on vakuuttunut siitä, että laajamittainen korruptio on yksi pääasiallisista Moldovan edistystä haittaavista ongelmista; kehottaa Moldovan hallitusta lisäämään oikeudellisen ja institutionaalisen korruptiontorjuntainfrastruktuurin tehokkuutta; panee tyytyväisenä merkille, että on perustettu korruption vastainen riippumaton neuvoa-antava komitea, joka tutkii korruptiota maan rahoitus- ja pankkialalla sekä valtion instituutioissa;

40.  kehottaa Moldovan hallitusta lisäämään avoimuutta, demokraattista valvontaa ja vastuuvelvollisuutta kaikissa päätöksentekoprosesseissa ja tekemään tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa, jotta mahdollistetaan riittävä julkinen valvonta ja se, että kaikki voivat antaa panoksensa näihin prosesseihin; muistuttaa, että on tärkeää varmistaa kansalaisyhteiskunnan kestävä rahoitus, erityisesti kun otetaan huomioon pandemian aikana tehdyt merkittävät budjettileikkaukset; korostaa, että hallituksen aktiivinen ja avoin vuoropuhelu kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen, liike-elämän järjestöjen sekä parlamentaarisen ja ulkoparlamentaarisen opposition kanssa on yleisesti tärkeää osallistavan päätöksentekoprosessin varmistamiseksi;

41.  panee merkille viranomaisten toteuttamat toimet ja kehottaa niitä jatkamaan pyrkimyksiään ratkaista kysymys, joka liittyy perusteettomiin turvapaikkahakemuksiin, sekä saattaa Moldovan viisumipolitiikka vastaamaan EU:n luetteloita EU:n ulkopuolisista maista, joista vaaditaan viisumi;

42.  kehottaa Moldovan hallitusta jatkamaan toimia lainvalvontaviranomaisten ja julkisten korruptiontorjuntainstituutioiden poliittisen riippumattomuuden lisäämiseksi sekä panostamaan kansalaisten ja lainvalvontaviranomaisten välisen luottamuksen lisäämiseen;

43.  kehottaa panemaan poliisitoimen uudistuksen määrätietoisesti täytäntöön; pitää myönteisenä naispoliisien määrän lisääntymistä; kehottaa lisäämään yhteistyötä Moldovan ja jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten sekä lainvalvontaviranomaisten välillä, jotta voidaan vähentää rajat ylittävää rikollisuutta, erityisesti ihmiskauppaa ja laittomien huumausaineiden kauppaa, sillä Moldova on valitettavasti edelleen lähdemaa ihmiskaupalle, jonka tarkoituksena on seksuaalinen hyväksikäyttö ja työntekijöiden hyväksikäyttö ja johon syyllistyvät sekä moldovalaiset että kansainväliset rikollisverkostot; pitää myönteisenä Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) Moldovassa toteuttamia operatiivisia toimia koskevan EU:n ja Moldovan välisen sopimuksen allekirjoittamista ja Frontexin henkilöstön lähettämistä tukemaan Moldovan viranomaisia rajavalvontatoimissa; kehottaa tehostamaan yhteistyötä Europolin, Interpolin ja tullijärjestöjen, kuten Maailman tullijärjestön ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön korruptiontorjuntaverkostojen, kanssa;

44.  kehottaa komissiota ja Moldovan viranomaisia tekemään yhteistyötä, koordinoimaan ja toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä, joilla suojellaan Moldovaan majoitettuja tai sen kautta kulkevia Ukrainasta tulevia pakolaisia, erityisesti naisia ja lapsia, jotka ovat vaarassa joutua ihmiskaupan uhreiksi ja jotka edustavat suurinta osaa Ukrainasta tulevista pakolaisista;

45.  kehottaa viranomaisia takaamaan oikeuden oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen säilöönottoyksiköissä, myös puuttumalla riittämättömään terveydenhuoltoon, sekä välttämään valikoivaa ja poliittisesti motivoitunutta oikeudenkäyttöä; korostaa tarvetta kitkeä kidutus ja huono kohtelu sekä tutkia väitteet, joiden mukaan poliisi ja muut lainvalvontaviranomaiset ovat syyllistyneet kidutukseen ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin;

46.  korostaa, että on tärkeää torjua talouspetoksia, rahanpesua ja järjestäytynyttä rikollisuutta kattavan lainsäädännön ja tehokkaan täytäntöönpanon avulla; pitää myönteisinä suunnitelmia hyväksyä Moldovan parlamentissa oikeudellisia muutoksia, joilla pyritään parantamaan oikeudellista kehystä, jotta voidaan panna täytäntöön korruptiosta kertyneiden varojen laajennettua menetetyksi tuomitsemista koskeva mekanismi;

47.  vaatii, että väärinkäytettyjen ja vilpillisten varojen takaisinperimisen alalla toteutetaan selkeää ja tehokasta politiikkaa aloittamalla kansainvälinen yhteistyö, jossa keskitytään parantamaan yhteyksiä Europolin ja Eurojustin kanssa; kehottaa Moldovan viranomaisia luomaan kehyksen strategiselle yhteistyölle Euroopan syyttäjänviraston kanssa petosten ja korruption torjumiseksi toteutettavien tutkimusten hallinnoinnin parantamiseksi;

48.  kannustaa Chișinăun yleisen syyttäjän viraston ja Eurojustin käynnissä olevaa tiivistä yhteistyötä, mukaan lukien Moldovan edustajien lähettäminen Eurojustiin valmistelevana toimena väärinkäytettyjen ja vilpillisten varojen takaisinperintää käsittelevän työryhmän perustamiselle;

49.  korostaa kiireellistä tarvetta vauhdittaa vuonna 2014 paljastuneen pankkipetoksen tutkintaa, jossa ei ole vielä saatu aikaan merkittäviä tuloksia vastuullisten saattamisessa oikeuteen ja menetettyjen varojen takaisin saamisessa; korostaa, että edistymisen puute vaikuttaa erittäin kielteisesti Moldovan kansainväliseen maineeseen ja erityisesti oikeusjärjestelmän uskottavuuteen paitsi Moldovan kansan niin myös maan kansainvälisten kumppaneiden silmissä; kehottaa tehostamaan ”Venäjän rahanpesuautomaattiin” ja pankkipetokseen osallistuneita henkilöitä koskevien rikosoikeudellisten menettelyjen saattamista päätökseen; kehottaa vahvistamaan EU:n jäsenvaltioiden ja Moldovan viranomaisten välistä yhteistyötä pankkipetosten tutkinnassa, jotta varmistetaan varastettujen varojen oikea-aikainen takaisinperintä;

50.  toistaa kehotuksensa laajentaa EU:n maailmanlaajuista ihmisoikeuspakotejärjestelmää eli EU:n Magnitski-lakia siten, että korruptio sisällytetään rangaistavaksi rikokseksi, mikä mahdollistaisi seuraamusten määräämisen vuoden 2014 pankkipetoksesta vastuussa oleville ja torjuisi samanlaisia korruptiorikoksia;

Ihmisoikeudet ja perusvapaudet

51.  pitää myönteisenä, että Moldovan parlamentti ratifioi 14. lokakuuta 2021 Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus); panee merkille, että Venetsian komissio antoi Moldovan perustuslakituomioistuimen pyynnöstä 10.–11. joulukuuta 2021 oikeudellisen selvityksen Istanbulin yleissopimuksen ratifioinnin perustuslaillisista vaikutuksista; kehottaa varmistamaan Istanbulin sopimuksen tehokkaan täytäntöönpanon kaikilla tasoilla naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi ja toteuttamaan lisätoimia, jotta voidaan edistyä sukupuolten tasa-arvon saavuttamisessa ja erityisesti naisten työmarkkinoille pääsyn parantamisessa, sukupuolten väliseen palkkakuiluun puuttumisessa, ikään perustuvaan syrjintään puuttumisessa ja naisten edustuksen ja yhdenvertaisen kohtelun takaamisessa kaikilla poliittisen ja yhteiskunnallisen elämän tasoilla;

52.  korostaa, että on tärkeää vahvistaa edelleen tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä koskevaa oikeudellista kehystä erityisesti korjaamalla nykyiset lainsäädännölliset puutteet, jotta voidaan puuttua syrjintään työelämässä, torjua tehokkaasti viharikoksia ja vihapuhetta sekä edelleen suojella vähemmistöjen, myös romanien, hlbti-henkilöiden ja maahanmuuttajien, oikeuksia; kehottaa Moldovaa lakkauttamaan samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliittojen perustuslaillisen kiellon vuodelta 1994 ja ottamaan käyttöön hlbti-henkilöitä koskevia syrjinnän vastaisia toimenpiteitä;

53.  pyytää komissiota ja EUH:ta sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon kaikkiin Moldovaan liittyviin politiikkoihinsa, ohjelmiinsa ja toimiinsa; kehottaa Moldovan hallitusta nopeuttamaan EU:n normien mukaisen ihmisoikeuslainsäädännön ja syrjinnän vastaisen lainsäädännön hyväksymistä ja täytäntöönpanoa ja mahdollistamaan näiden oikeuksien toteutumisen asianmukaisesti toimivien ja riippumattomien tuomioistuinten avulla;

54.  kehottaa Moldovan hallitusta covid-19-pandemiaan vastatessaan painottamaan erityisesti toimia, joilla torjutaan pandemian myötä lisääntyneitä sukupuolten epätasa-arvoa, sukupuolistunutta väkivaltaa ja syrjäytyneiden ryhmien syrjintää; kehottaa viranomaisia puuttumaan siihen, että lapsiin kohdistuva väkivalta ja lapsiköyhyys ovat lisääntyneet covid-19-pandemian ja sen hillitsemiseksi toteutettujen toimenpiteiden seurauksena;

Kauppa ja taloudellinen yhteistyö

55.  toteaa jälleen, että on tärkeää panna tehokkaasti täytäntöön uudistukset, joita tarvitaan, jotta voidaan hyödyntää pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta täysimääräisesti, edistyä toimissa, joilla jatketaan talouden yhdentämistä EU:n sisämarkkinoihin ja lisätä Moldovan talouden, erityisesti lisäarvoa tuottavien tavaroiden, monipuolisuutta ja kilpailukykyä; kehottaa Moldovaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen kauppaa ja kestävää kehitystä koskevan luvun ja noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan, erityisesti Pariisin sopimusta ja Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjä; kehottaa korjaamaan kansallista kauppalainsäädäntöä, joka ei vastaa Moldovalla pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen ja WTO:n määräysten mukaisesti olevia velvoitteita;

56.  korostaa EU:n ja Moldovan välisen pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta koskevan sopimuksen myönteistä vaikutusta osapuolten väliseen kauppaan, sillä kokonaiskauppa kasvoi yli 33 prosenttia vuosina 2015–2020, yli 61 prosenttia Moldovan viennistä suuntautuu EU:n markkinoille ja yli 70 prosenttia vientitoimintaa harjoittavista moldovalaisista yrityksistä vie tuotteitaan EU:n markkinoille; toteaa, että EU:n markkinoista tulee Moldovalle vieläkin tärkeämpiä Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan aiheuttamien kaupan häiriöiden vuoksi; pitää myönteisenä, että unioni on maan suurin investoija; kannustaa lisäedistykseen sellaisilla aloilla kuin tullikoodeksi, teollis- ja tekijänoikeuksien suojelu, terveys- ja kasvinsuojelunormien parantaminen, markkinaolosuhteiden parantaminen energia-alalla, julkiset hankinnat ja pk-yritysten rahoituksen saanti;

57.  korostaa, että Moldovan vienti voisi lisääntyä, jos tuotantoa laajennetaan, viennin painopisteitä muutetaan ja laatunormeja mukautetaan; muistuttaa, että tärkeimmät vientitavaraluokat ovat edelleen eläin- ja kasvituotteet, jotka ovat vähiten kannattavia tuotteita, joita Moldova voi tarjota jäsenvaltioille; kehottaa komissiota tukemaan Moldovaa sen pyrkiessä monipuolistamaan EU:hun suuntautuvaa vientiään muun muassa täyttämällä paremmin korkean katteen tuotteiden tariffikiintiönsä;

58.  kehottaa komissiota aloittamaan prosessin itäisen kumppanuuden maiden integroimiseksi Euroopan sisämarkkinoihin ensimmäiseksi analysoimalla niiden yhteensovittamista oikeudellisesta, taloudellisesta ja teknisestä näkökulmasta ja kehittämällä sääntöjä ja normeja, joilla valmistellaan kumppanimaita taloudelliseen yhdentymiseen yhteismarkkinoille;

59.  panee merkille Kiinan kasvaneen kiinnostuksen investoida Moldovan talouteen muun muassa energia-, televiestintä- ja lääkealalle; muistuttaa Kiinan aikomuksesta rakentaa Moldovaan merkittävää liikenneinfrastruktuuria osana laajempaa uutta silkkitietä koskevaa aloitettaan; muistuttaa, että uutta silkkitietä koskeva aloite on Kiinan ulkopolitiikan keskiössä ja se on luonteeltaan geopoliittinen hanke;

60.  antaa tunnustusta Moldovan hallitukselle sen jo toteuttamista demokratiaa edistävistä uudistuksista; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarjoamaan ja edistämään EU:n tehostettuja investointeja Moldovaan ”enemmällä enemmän” -periaatteen mukaisesti ja myös kannustamaan Moldovaa lähestymään proaktiivisesti EU:ta ja eurooppalaisia rahoituslaitoksia;

61.  kehottaa jatkamaan pyrkimyksiä saada aikaan todellinen digitaalinen markkinatalous ja kehittää avointa dataa edelleen, laajentaa pääsyä digitaalitelevision ehdollisen käyttöoikeuden järjestelmiin ja virtuaaliverkkopalveluihin sekä lisätä kansalaisten käytettävissä olevia sähköisiä viestintäpalveluita ja julkisia rekistereitä; kannattaa taloudellisten prosessien digitalisointiprosessia ja erityismekanismien kehittämistä tietotekniikkayrityksille, erityisesti innovaatio- ja startup-yrityksille, joilla on vaikeuksia löytää rahoituslähteitä ja jotka eivät näin ollen pysty tukemaan siirtymä- ja kasvuprosessiaan; korostaa, että tarvitaan lisää työtä sen varmistamiseksi, että internetiä käyttävien Moldovan kansalaisten oikeudet ja tarpeet suojataan ja digitaalisten sisämarkkinoiden edellytykset toteutuvat täysin;

62.  pitää myönteisenä, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen mukaisesti 499 (joista 152 osittain) EU:n säännöstön 681 säädöksestä on saatettu osaksi Moldovan kansallista lainsäädäntöä, ja korostaa julkishallintoa, pankkijärjestelmää ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden varmistamista koskevien jatkuvien uudistusten merkitystä; kehottaa Moldovaa jatkamaan sääntelykehyksensä lähentämistä EU:n säännöstöön; kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan Moldovan instituutioita ja julkishallintoa tarvittavalla asiantuntemuksella sekä teknisellä ja taloudellisella avulla; kehottaa Moldovan viranomaisia etenemään nopeammin lähentymisessä assosiaatiosopimukseen / pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen;

63.  kannustaa yhdenmukaistamaan kansalliset laatustandardit EU:n laatustandardien kanssa; korostaa, että moldovalaiset yrittäjät ja yritykset ovat epäedullisessa asemassa, koska niiden on täytettävä suuri määrä erilaisia vaatimuksia voidakseen viedä tuotteita jäsenvaltioihin, ja korostaa, että tarvitaan politiikkaa, jolla suljetaan pois vaatimukset, jotka eivät ole yhdenmukaisia tai ovat suoraan ristiriidassa eurooppalaisten vaatimusten kanssa;

64.  katsoo, että takaamalla Dnestrin länsirannalla rekisteröidyille Transnistrian yrityksille tullittoman pääsyn EU:n markkinoille ja valtuuttamalla Moldovan viranomaiset tekemään tullitarkastukset pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppa-alue on johtanut kauppavirran huomattavaan siirtymiseen Euraasian talousunionista EU:hun; kannustaa Moldovan viranomaisia edistämään edelleen kauppaa ja yhteistyötä EU:n markkinoiden kanssa, jotta voidaan parantaa markkinoille pääsyä, avoimuutta ja hyviä liiketoimintakäytäntöjä ja vähentää oligarkkien kykyä manipuloida ja monopolisoida markkinoita;

65.  pitää myönteisenä EU:n tukea, joka on kohdennettu mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten taloudelliseen elpymiseen; kehottaa asiasta vastaavia EU:n ja Moldovan toimielimiä varmistamaan, että tämä tekninen ja taloudellinen tuki räätälöidään moldovalaisten mikro- ja pk-yritysten tarpeisiin, että se kattaa koko maan, myös Transnistrian alueen, ja vahvistaa mikro- ja pk-yritysten valmiuksia ja niiden osallistumista EU:n sisämarkkinoille;

66.  panee tyytyväisenä merkille julkisia hankintoja koskevat uudet säännökset, mutta korostaa, että julkisia hankintoja on valvottava julkisesti ja että suurelle yleisölle on tärkeää raportoida selkeämmin ja pysyvästi; kannustaa yksinkertaistamaan mekanismeja, joiden avulla kansalaisyhteiskunnan edustajat voivat osallistua hankintamenettelyihin, ja korostaa tarvetta korvata byrokraattiset prosessit avoimilla prosesseilla, joilla poistetaan esteitä ja palautetaan luottamus julkisten varojen kohdentamiseen ja käyttöön;

67.  panee merkille, että Moldova on sitoutunut lähentämään lainsäädäntöään EU:n maatalouslainsäädäntöön voidakseen lisätä vientiä EU:hun ja avata uusia kaupallisia mahdollisuuksia paikallisyhteisöille; kehottaa Moldovan viranomaisia etenemään nopeammin lähentymisessä assosiaatiosopimukseen / pitkälle menevään ja laaja-alaiseen vapaakauppasopimukseen eläinten terveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden osalta;

68.  korostaa, että on tärkeää nykyaikaistaa terveys- ja kasvinsuojeluvaatimuksista vastaavia kansallisia laboratorioita ja mahdollistaa eläinperäisten tuotteiden vienti sekä vastata pätevän laboratoriohenkilöstön vajeeseen;

69.  korostaa tarvetta lisätä komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston tarkastuskäyntien tulosten avoimuutta ja korostaa tarvetta lisätä ja vahvistaa terveys- ja kasvinsuojeluanalyyseja tekevien laboratorioiden verkostoa ja samalla tehostaa näissä laboratorioissa työskentelevien tarkastajien ja asiantuntijoiden koulutusta kasvinsuojelua ja elintarviketurvallisuutta koskevien säännösten täytäntöönpanon parantamiseksi;

70.  kannustaa Moldovaa hyödyntämään täysimääräisesti etuuskohteluun perustuvia vientimahdollisuuksia EU:hun viljelysmaiden tehokkaamman ja kestävämmän viljelyn sekä maatalousmaan demokraattisempien hankintamahdollisuuksien ja käytön avulla, mikä tuottaisi maataloustuotteita, jotka lisäisivät Moldovan tasavallan maatalouden suhteellisia etuja;

71.  kehottaa Moldovaa lisäämään infrastruktuuriyhteistyötä EU:n ja alueen maiden kanssa ja toteuttamaan energia-alalla perusteellisia rakenneuudistuksia muun muassa monipuolistamalla energiahuoltoa, lisäämällä energiatehokkuutta, houkuttelemalla investointeja uusiutuviin energialähteisiin ja parantamalla yhteyksiä varmistaen samalla ympäristökestävyyden; kehottaa Moldovaa panemaan täysimääräisesti täytäntöön energiayhteisösopimuksen mukaiset sitoumuksensa;

72.  kehottaa EU:n toimielimiä antamaan Moldovalle konkreettista tukea, jotta se voisi täyttää kaikki tarvittavat vaatimukset yhtenäiseen euromaksualueeseen liittymistä varten;

73.  kehottaa Moldovan hallitusta keskittymään myös kaupan ja kestävän kehityksen sosiaaliseen ulottuvuuteen noudattamalla työelämän normeja ja valvomalla niiden täytäntöönpanoa, ratifioimalla ja panemalla täysimääräisesti täytäntöön kaikki Kansainvälisen työjärjestön yleissopimukset ja poistamalla jäljellä olevat työsuojelutarkastusjärjestelmän puutteet;

74.  panee merkille biomassan ja vesivoiman käytön Moldovan monipuolistamispyrkimyksissä, mutta muistuttaa tarpeesta varmistaa niiden kestävyys, tehokkuus ja asiaankuuluvat ympäristövaatimukset; korostaa, että uusiutuvien energialähteiden kehittäminen on ratkaiseva tekijä, kun pyritään siirtymään puhtaaseen energiaan ja parantamaan energiaomavaraisuutta samalla kun edistetään myös paikallisten työpaikkojen luomista, ilmanlaadun parantamista ja kansalaisten terveyttä;

75.  korostaa, että alueellisella yhteistyöllä on tärkeä merkitys maan nykyaikaistamisessa ja assosiaatiosopimuksen täytäntöönpanoon liittyvien valmiuksien lisäämisessä; kehottaa tehostamaan alueellista yhteistyötä sekä Moldovan eri alueiden välillä että Moldovan alueiden ja EU:n alueiden välillä; kehottaa komissiota ja asiaankuuluvia EU:n virastoja helpottamaan tätä prosessia tiiviissä yhteistyössä Moldovan hallituksen kanssa;

76.  pitää myönteisenä vuosien 2022–2028 aluekehitystä koskevan kansallisen strategian hyväksymistä ja kehottaa toteuttamaan aluehallinnon uudistuksen, jossa keskitytään kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen parantamiseen; korostaa, että tasapainoista sosiaalista kasvua ja talouskasvua tarvitaan Moldovan kaikilla alueilla ja että kansallista aluekehityspolitiikkaa on pantava täytäntöön tehokkaasti;

77.  kehottaa Moldovan viranomaisia noudattamaan paikallisdemokratian ja paikallisen itsehallinnon periaatteita paikallista itsehallintoa koskevan eurooppalaisen peruskirjan mukaisesti tarjoamalla paikallishallinnoille asianmukaista toimivaltaa ja riittävää rahoitusta ja varmistamalla niiden tehokas toiminta, myös tekemällä lisää oikeusvaltioperiaatteeseen liittyviä parannuksia ja panemalla hyvän hallintotavan periaatteet täytäntöön kaikilla tasoilla;

78.  kehottaa Moldovan viranomaisia toteuttamaan lisätoimia sen varmistamiseksi, että assosiaatiosopimuksen / pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen tarjoamat mahdollisuudet sekä EU:n apu ja ohjelmat ulottuvat paikallistasolle, myös maan syrjäisille alueille ja erityisesti maaseutualueille, jotta asukkaat voivat ajaa positiivisia muutoksia; kehottaa tiedottamaan enemmän ja paremmin EU:n tuesta kehityshankkeille, joita toteutetaan Gagauzian autonomisella alueella;

Alakohtainen yhteistyö

79.  pitää rohkaisevana, että Moldova liittyi EU:n tutkimuksen- ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan 2021–2027, joka antaa sen tiede- ja innovointiyhteisölle uusia mahdollisuuksia luoda kumppanuuksia vastaavien yhteisöjen kanssa EU:ssa, ja että Moldova osallistuu kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelmaan;

80.  kehottaa parantamaan yhteistyötä kaikkien EU:n toimielinten, jäsenvaltioiden ja Moldovan viranomaisten välillä, kun Moldovan kansalaisille tiedotetaan assosiaatiosopimuksen tai pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen eduista ja EU:n tuesta; pitää tärkeänä institutionaalista kehystä ja johdonmukaisia julkisia toimintapolitiikkoja, joilla torjutaan disinformaatiota, myös EU:n vastaista disinformaatiota, tiedon manipulointia, valeuutisia ja propagandaa sekä kaikkea pahantahtoista ulkoista vaikuttamista erityisesti strategisella viestinnällä sekä vahvistamalla häiriönsietokykyä kotimaisten ja ulkomaisten toimijoiden niin verkossa kuin sen ulkopuolella harjoittamaa disinformaatiota ja tiedon manipulointia vastaan; kehottaa Moldovan viranomaisia ja komissiota tekemään yhteistyötä media- ja informaatiolukutaitoa koskevien ohjelmien ja uudistusten alalla, jotta ne olisivat nykyisen digitaalisen aikakauden mukaisia, sekä parantamaan alakohtaista yhteistyötä digitaalitaloudessa;

81.  toteaa jälleen, että tiedotusvälineiden moniarvoisuuden ja riippumattomuuden vahvistamisen olisi oltava yksi sekä unionin että Moldovan painopisteistä; kehottaa komissiota lisäämään tukeaan riippumattomille tiedotusvälineille myös pääkaupungin ulkopuolella ja pyrkimään uskottavan tiedon antamiseen Moldovan kansalaisille maan kaikissa osissa; kehottaa eurooppalaista demokratiarahastoa tukemaan edelleen tällaisia toimia;

82.  kehottaa Moldovaa tukemaan edelleen vapaita ja riippumattomia tiedotusvälineitä laatimalla kansallisen tiedotusvälineiden kehittämisohjelman, jolla tarkistetaan lainsäädäntökehystä, jotta voidaan puuttua tiedotusvälineiden omistajuuden keskittymiseen, mainosmarkkinoiden monopolisoitumiseen, puutteelliseen toimitukselliseen riippumattomuuteen, taloudellisten ja poliittisten ryhmien media-alan laitoksiin kohdentamaan valvontaan, tiedonsaannin esteisiin sekä toimittajiin kohdistuviin hyökkäyksiin;

83.  kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti Moldovan media-alaa; toivoo, että uudelleen muodostettu televisio- ja radiolähetysneuvosto toteuttaa tehokkaasti tehtäviään tiedotusvälineiden riippumattomana valvojana ja puuttuu mediaympäristön pitkäaikaisiin puutteisiin, mukaan lukien julkisen yleisradioyhtiön poliittinen riippumattomuus; muistuttaa, että on tärkeää varmistaa audiovisuaalialan säännöstön täysimääräinen täytäntöönpano;

Institutionaaliset määräykset

84.  pitää myönteisenä Europan parlamentin ja Moldovan parlamentin 29. marraskuuta 2021 allekirjoittamaa parlamentaarisen demokratian tuen yhteistä kehystä koskevaa yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka avaa mahdollisuuksia institutionaalisten valmiuksien ja siten parlamentaarisen demokratian vahvistamiselle Moldovassa tiiviimpien kahdenvälisten institutionaalisten suhteiden avulla;

85.  kehottaa Moldovan parlamenttia toteuttamaan yhdessä sovitun etenemissuunnitelman perusteella monenlaisia sen käytettävissä olevia demokratiaa tukevia toimia, mukaan lukien Jean Monnet -vuoropuhelu ja Simone Veil -ohjelma;

86.  korostaa EU:n ja Moldovan tasavallan parlamentaarisen assosiaatiovaliokunnan ja Euronestin parlamentaarisen edustajakokouksen tärkeää roolia pyrittäessä edistämään kahdenvälistä ja alueellista yhteistyötä EU:n kanssa sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa Moldovan parlamentin jäsenten kanssa; kehottaa syventämään Euroopan parlamentin jäsenten ja Moldovan parlamentin jäsenten välistä rakenteellista yhteistyötä, jotta voidaan tehdä yhteistyötä uudistusten tukemiseksi ja niiden täytäntöönpanon valvomiseksi;

87.  toteaa jälleen tukevansa kansalaisyhteiskunnan, myös ammattiliittojen, osallistumista päätöksentekoprosesseihin, jotta voidaan lisätä uudistusten julkista valvontaa ja edistää niiden avoimuutta ja yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä; korostaa lisäarvoa, jota eri järjestöt tuottavat yleistä etua koskevissa tärkeissä kysymyksissä Moldovassa; pitää huolestuttavana, että kansalaisyhteiskunnan kehittämistä koskevasta strategiasta ja toimintasuunnitelmasta huolimatta viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välinen yhteistyö on suhteellisen vaatimatonta; on myös huolestunut siitä, että kansalaisjärjestöille myönnettäviä avustuksia on vähennetty 17 prosentilla;

88.  kehottaa EU:ta ja Moldovaa parantamaan edelleen ihmisten välisiä yhteyksiä ja vaihtoja, jotta väestöjen keskuudessa voidaan luoda vastavuoroisesti myönteinen kuva vastapuolesta kansalaisyhteiskunnan tasolla kehitettyjen yhteisten hankkeiden avulla, muun muassa tukemalla nuoria opiskelijoita ja ammattilaisia, jotta he voivat osallistua Erasmus+-ohjelman kaltaisiin EU:n koulutusohjelmiin; pyytää komissiota tutkimaan mahdollisuutta ulottaa tietyt EU:n ohjelmat koskemaan Moldovan ja muiden itäisen kumppanuuden maiden kansalaisia; korostaa, että ohjelmien, kuten DiscoverEU:n, laajentaminen koskemaan Moldovaa voisi entisestään vahvistaa EU-myönteistä ilmapiiriä maassa;

Sosiaaliset oikeudet

89.  toteaa, että vajaatyöllisyys ja epävarmat työsuhteet ovat edelleen korkealla tasolla Moldovassa ja että työikäinen väestö on altis talouden häiriöille; kehottaa ottamaan käyttöön elvytysstrategian, joka vastaa väestön tarpeita ja sisältää vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen;

90.  pitää huolestuttavana Moldovan kansalaisten laajamittaista maastamuuttoa, joka voimistaa väestökehityksen kielteisiä suuntauksia ja muodostaa vakavan uhan Moldovan tulevaisuudelle; kannustaa Moldovan hallitusta ryhtymää lisätoimiin tämän ilmiön ehkäisemiseksi ja torjumiseksi erityisesti luomalla nuorille työntekijöille mahdollisuuksia ja parantamalla heidän työolojaan ja palkkaustaan;

91.  kehottaa hallitusta kiinnittämään aivan erityistä huomiota Moldovan oikeusasiamiehen pyyntöihin saada aikaan parannuksia terveydenhuollon saatavuutta, oikeutta työhön sekä liikkumis- ja sananvapautta koskevissa asioissa;

92.  kehottaa Moldovan hallitusta vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmää, puuttumaan sitä heikentävään työntekijäpulaan ja parantamaan hygienianormeja erityisesti sairaaloissa; kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja Moldovaa lisäämään yhteistyötä kansanterveysjärjestelmien häiriönsietokyvyn alalla sekä vaihtamaan parhaita käytäntöjä ja tekemään kansalaisyhteiskunnan kanssa yhteistyötä kaikkein heikoimmassa asemassa yhteiskunnassa oleviin ryhmiin keskittyvien epidemiastrategioiden laatimiseksi;

93.  kannattaa sitä, että Moldovan ja EU:n välistä yhteistyötä covid-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi jatketaan, samoin kuin sitä, että tehostetaan kansanterveyden alan pitkän aikavälin yhteistyötä; kehottaa Moldovan viranomaisia hyödyntämään tilaisuutta käyttää covid-19-elpymisvaroja sairaaloiden nykyaikaistamiseksi ja terveydenhuoltopalvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi erityisesti alueilla;

94.  panee tyytyväisenä merkille, että komissio on hyväksynyt päätöksen Moldovan myöntämien koronatodistusten ja EU:n digitaalisen koronatodistuksen vastaavuudesta, ja kannustaa EU:n jäsenvaltioita edelleen varmistamaan sen soveltamisen;

95.  panee merkille, että työlainsäädännön puutteet tuovat mukanaan vahingollisia käytäntöjä, erityisesti joissakin tapauksissa liiallisen pitkiä päivittäisiä työaikoja sekä matalapalkkaisia ja osittain dokumentoimattomia työsuhteita; on huolestunut siitä, että tällaisten käytäntöjen estämiseen tarkoitettuja sääntöjä sovelletaan vain osittain;

96.  panee merkille, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on heikentynyt viime vuosina ja se on keskeytetty kokonaan covid-19-pandemian aikana; kehottaa hallitusta varmistamaan, että käynnistetään aito työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu, joka johtaa kaikkien työmarkkinaosapuolten osallistumiseen pandemian jälkeiseen elvytysprosessiin;

97.  panee tyytyväisenä merkille sen, että Moldova on edennyt lastensuojelujärjestelmän lastenhoidon purkamisprosessissa, ja pitää myönteisinä uuden lastensuojeluohjelman ja toimintasuunnitelman 2022–2026 laatimiseksi toteutettuja toimia;

98.  panee tyytyväisenä merkille Moldovan sitoumukset ympäristön ja ilmastonmuutoksen alalla; kehottaa Moldovaa tehostamaan edelleen sitoutumistaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kehottaa komissiota helpottamaan Moldovan osallistumista Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja varmistamaan, että pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus ei ole ristiriidassa siinä esitettyjen ympäristötavoitteiden ja ‑aloitteiden kanssa;

99.  kannattaa ympäristöpolitiikkojen integroimista paremmin talouden aloihin ja kansalaisten laajempaa osallistumista ympäristönsuojelupolitiikkojen laadintaprosessiin; vaatii kehittämään tiiviimpiä kumppanuuksia kansalaisyhteiskunnan kanssa jätteiden keräys- ja kierrätystoiminnan paremman toimivuuden varmistamiseksi sekä kiinnittämään enemmän huomiota maan metsitykseen, maaperän heikkenemisen vähentämiseen ja veden laadun parantamiseen;

o
o   o

100.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Moldovan tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1) Neuvoston asetus (EY) N:o 539/2001, annettu 15. maaliskuuta 2001, luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske (EYVL L 81, 21.3.2001, s. 1).
(2) Päätöslauselma 2359 (2021).
(3) EUVL C 404, 6.10.2021, s. 136.
(4) EUVL C 118, 8.4.2020, s. 109.
(5) EUVL C 334, 19.9.2018, s. 199.
(6) EUVL C 11, 12.1.2018, s. 82.
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16. helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Päivitetty viimeksi: 30. elokuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö