Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2248(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0133/2022

Ingivna texter :

A9-0133/2022

Debatter :

PV 18/05/2022 - 22
CRE 18/05/2022 - 22

Omröstningar :

PV 19/05/2022 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2022)0213

Antagna texter
PDF 179kWORD 60k
Torsdagen den 19 maj 2022 - Bryssel
Rapport om Nordmakedonien 2021
P9_TA(2022)0213A9-0133/2022

Europaparlamentets resolution av den 19 maj 2022 om kommissionens rapport för 2021 om Nordmakedonien (2021/2248(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Makedonien, å andra sidan(1),

–  med beaktande av Nordmakedoniens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen den 22 mars 2004,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1529 av den 15 september 2021 om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (IPA III)(2),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 19–20 juni 2003 och Thessalonikiagendan för västra Balkan,

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut av den 16 december 2005 om att bevilja Nordmakedonien status som kandidatland för EU-medlemskap,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2018,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 17–18 oktober 2019,

–  med beaktande av fördraget om vänskap, god grannsämja och samarbete mellan Bulgarien och Nordmakedonien, som undertecknades den 1 augusti 2017 och ratificerades i januari 2018,

–  med beaktande av det slutgiltiga avtalet om biläggande av meningsskiljaktigheter enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner 817 (1993) och 845 (1993), upphörandet av interimsavtalet från 1995 och inrättandet av ett strategiskt partnerskap den 17 juni 2018 mellan Grekland och Nordmakedonien, även kallat Prespa-avtalet,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 5 juni 2020 om förstärkt samarbete med partner på västra Balkan på migrations- och säkerhetsområdet,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juni 2019, 25 mars 2020 och 14 december 2021 om utvidgningen och stabiliserings- och associeringsprocessen,

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 februari 2020 Förbättra anslutningsprocessen – Ett trovärdigt EU-perspektiv för västra Balkan (COM(2020)0057),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 april 2020 Stöd till västra Balkan vid hanteringen av covid-19 och återhämtningen efter pandemin (COM(2020)0315),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 juli 2020 om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med skjutvapen 2020–2025 (COM(2020)0608),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2020 En ekonomisk plan och en investeringsplan för västra Balkan (COM(2020)0641),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 14 april 2021 om EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet 2021–2025 (COM(2021)0170),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 19 oktober 2021 2021 års meddelande om EU:s utvidgningspolitik (COM(2021)0644), åtföljt av arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar North Macedonia 2021 Report (SWD(2021)0294),

–  med beaktande av Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism,

–  med beaktande av slutrapporten av den 2 oktober 2020 från valobservatörsuppdraget från ODIHR (kontoret för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE) om Nordmakedoniens tidigarelagda parlamentsval den 15 juli 2020 och dess slutrapport av den 25 mars 2022 om de lokala valen den 17 och 31 oktober 2021,

–  med beaktande av Venedigkommissionens yttrande av den 18 oktober 2021 om utkastet till lag om undantagstillstånd och dess tidigare yttranden,

–  med beaktande av toppmötena mellan EU och västra Balkan, som hölls i Sofia, Zagreb och Brdo pri Kranju 2018, 2020 och 2021, och de förklaringar som antogs efter de respektive toppmötena,

–  med beaktande av toppmötet i Sofia den 10 november 2020, inbegripet förklaringen om den gemensamma regionala marknaden och förklaringen om en grön agenda för västra Balkan,

–  med beaktande av Sofiaförklaringen från toppmötet mellan EU och västra Balkan den 17 maj 2018 och prioriteringsagendan från Sofia, som bifogats denna,

–  med beaktande av det åttonde toppmötet inom ramen för Berlinprocessen, som inleddes den 5 juli 2021,

–  med beaktande av slutförklaringen av den 1 oktober 2021 från det åttonde forumet för det civila samhället på västra Balkan,

–  med beaktande av Europeiska revisionsrättens särskilda rapport 01/2022 av den 10 januari 2022 EU-stöd för rättsstaten på västra Balkan: grundläggande problem kvarstår trots ansträngningar,

–  med beaktande av sin resolution av den 24 oktober 2019 om inledande av anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien(3),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 19 juni 2020 till rådet, kommissionen och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om västra Balkan efter toppmötet 2020(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 november 2020 om stärkandet av mediernas frihet: skyddet av journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 15 december 2021 om samarbete i kampen mot organiserad brottslighet på västra Balkan(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2022 om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation(7),

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Nordmakedonien,

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor (A9-0133/2022), och av följande skäl:

A.  EU-integration är ett svar på Nordmakedoniens medborgares strävan efter demokrati och välstånd och fungerar som en kraftfull katalysator för reformer som förbättrar livskvaliteten och de statliga institutionernas funktion och bidrar till ekonomisk tillväxt och regionalt samarbete. Utsikten att Nordmakedonien ska bli en medlemsstat på grundval av meriter ligger i unionens eget politiska, säkerhetsrelaterade och ekonomiska intresse.

B.  Nordmakedonien är en pålitlig partner som har fortsatt att göra konsekventa framsteg på sin väg mot medlemskap i EU och som har uppfyllt och upprätthåller de villkor som krävs för att anslutningsförhandlingar ska kunna inledas, samtidigt som landet fullt ut anpassar sig till EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, inklusive sanktionerna mot Ryssland.

C.  EU måste erbjuda en tydlig väg för de länder som vill ansluta sig till EU.

D.  Nordmakedonien har varit ett kandidatland sedan 2005. Kommissionen har kontinuerligt sedan 2009 rekommenderat att anslutningsförhandlingar ska inledas, och landet har visat ett hängivet engagemang på sin väg mot EU, vilket resulterade i rådets beslut av den 26 mars 2020 att inleda anslutningsförhandlingar.

E.  Prespa-avtalet och fördraget om vänskap, god grannsämja och samarbete är banbrytande avtal som representerar en modell för stabilitet och försoning på hela västra Balkan och har förbättrat andan av goda grannförbindelser och regionalt samarbete.

F.  Nordmakedonien har hållit en jämn och beslutsam takt när det gäller att främja EU-reformer, med fokus på de grundläggande principerna, och landet bör fortsätta att upprätthålla reformtakten och uppvisa de bästa resultaten på hela västra Balkan när det gäller övergången till en demokrati.

G.  Missbruk av anslutningsprocessen för att lösa kulturella och historiska tvister utgör ett farligt precedensfall för framtida anslutningsprocesser och äventyrar unionens trovärdighet, inverkan och omvandlande kraft.

H.  Natomedlemskapet markerar ett tydligt steg mot större stabilitet, interoperabilitet och försvarsintegration i den euroatlantiska gemenskapen.

I.  EU stöder fortfarande helhjärtat Nordmakedoniens strategiska mål om EU-integration, på grundval av rättsstatsprincipen och goda grannförbindelser, och är alltjämt Nordmakedoniens klart största handels- och investeringspartner och landets största givare av ekonomiskt stöd, särskilt genom IPA III, den ekonomiska planen och investeringsplanen för västra Balkan och det makroekonomiska stödet. EU har också gett betydande stöd för hanteringen av covid-19-pandemin.

J.  Den europeiska integrationen är ett effektivt utrikespolitiskt instrument som bidrar till att främja fred och sprida EU:s grundläggande värden såsom respekt för demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen och yttrandefrihet.

K.  Illasinnad utländsk inblandning och desinformation, direkt eller via ombud, syftar till att så split och provocera fram våld och spänningar mellan etniska grupper och destabilisera hela regionen.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt tydliga stöd för Nordmakedoniens åtagande för demokrati och rättsstatsprincipen, som understöds av landets strategiska proeuropeiska inriktning, orubbliga engagemang för europeiska värden, EU-relaterade reformer och EU-integration och av goda grannförbindelser och inkluderande regionalt samarbete.

2.  Europaparlamentet beklagar att rådet har misslyckats med att officiellt inleda de kraftigt försenade anslutningsförhandlingarna med Nordmakedonien och Albanien. Parlamentet betonar sin fulla solidaritet och medkänsla med ländernas medborgare och anser att detta misslyckande, som undergräver allmänhetens inställning till EU och utgör ett allvarligt hot mot utvidgningspolitiken som helhet, skadar EU:s rykte som en pålitlig partner och en seriös geopolitisk aktör. Parlamentet uppmuntrar Bulgarien och Nordmakedonien att lösa sin kulturhistoriska tvist separat från Nordmakedoniens anslutningsprocess och att omedelbart möjliggöra anordnandet av den första regeringskonferensen, eftersom Nordmakedonien har uppfyllt alla officiella kriterier.

3.  Europaparlamentet bekräftar den geostrategiska betydelsen av Nordmakedonien och hela västra Balkan och denna regions framtid som en del av EU. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att utvidgningspolitiken måste styras av objektiva kriterier. Parlamentet upprepar att EU:s utvidgningspolitik har varit unionens mest effektiva utrikespolitiska instrument, och att en fullständig integration av västra Balkan ligger i EU:s politiska, säkerhetsmässiga och ekonomiska intressen som en geostrategisk investering i en stabil och blomstrande union. Parlamentet betonar att det officiella inledandet av anslutningsförhandlingar kommer att vara en investering i EU:s trovärdighet samt i stabiliteten, välståndet och den pågående försoningsprocessen i regionen.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU att vidta konkreta åtgärder för att integrera västra Balkan i ett bredare strategiskt och säkerhetsmässigt sammanhang som inbegriper säkerhetskonsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina, eventuellt ryskt inflytande i regionen och skadlig verksamhet som syftar till att undergräva den politiska stabiliteten och EU-integrationen i länderna på västra Balkan. Parlamentet påminner om den omdanande karaktären hos de anslutningsförhandlingar som ska genomföras enligt den reviderade utvidgningsmetoden.

5.  Europaparlamentet påminner om att EU bygger på tanken på att man ska övervinna regionala motsättningar och ett svårt förflutet i syfte att verka för en bättre, fredlig och blomstrande framtid. Parlamentet uppmanar Bulgarien och Nordmakedonien att snabbt nå en överenskommelse som löser bilaterala frågor för att förhindra ytterligare förseningar och hinder för anslutningen.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att visa fullt politiskt engagemang för utvidgningen och att påskynda EU-integrationen och stärka trovärdigheten i den genom att så snart som möjligt officiellt inleda anslutningsförhandlingar med Albanien och Nordmakedonien, särskilt i samband med de geostrategiska förbindelserna med Ryssland och den ryska aggressionen mot Ukraina, eftersom båda länderna har uppfyllt de nödvändiga villkoren och levererat varaktiga resultat, bland annat på alla grundläggande områden.

7.  Europaparlamentet lovordar Nordmakedonien för dess stadiga framsteg på vägen mot EU-medlemskap, dess engagemang för genomförandet av Ohrid-ramavtalet när det gäller att säkerställa mångkulturalism och samförstånd mellan etniska grupper och dess fortsatta positiva och konsekventa ansträngningar för att lösa kvarstående bilaterala frågor. Parlamentet välkomnar strategin för EU-relaterade reformer, bland annat inom ramen för agendan ”Europa på hemmaplan” och det nationella programmet för antagande av regelverket.

8.  Europaparlamentet understryker att takten i EU-anslutningen bör avgöras av framstegen när det gäller korrekt fungerande demokratiska institutioner som grundar sig på rättsstatstatsprincipen, god samhällsstyrning och grundläggande rättigheter. Parlamentet gratulerar Nordmakedonien till dess fortsatta insatser för att stärka rättsstatsprincipen, rättsväsendets oberoende och minoriteters rättigheter, bekämpa korruption och organiserad brottslighet, reformera sin offentliga förvaltning och befästa mediefriheten. Parlamentet uppmuntrar landet att upprätthålla och intensifiera dessa insatser.

Fungerande demokratiska institutioner

9.  Europaparlamentet gläder sig över att Nordmakedonien alltjämt uppvisar de bästa resultaten i hela västra Balkanregionen när det gäller övergången till demokrati, med en markant förbättring när det gäller öppenhet, politisk dialog och en legitim valprocess.

10.  Europaparlamentet välkomnar alla insatser för att minska polariseringen och intensifiera den konstruktiva politiska dialogen, och uppmanar med kraft de politiska partierna att spela en mer konstruktiv roll i detta avseende, vilket kommer att bidra till att stärka de demokratiska institutionerna genom att ytterligare förbättra deras styrning, integritet och ansvarsskyldighet.

11.  Europaparlamentet bekräftar på nytt behovet av att upprätthålla en konstruktiv dialog mellan regeringen och oppositionen och ett brett samförstånd över partigränserna när det gäller EU-relaterade reformer, genom att ytterligare stärka lagstiftnings-, tillsyns- och budgetkapaciteten för Nordmakedoniens lagstiftande församling (Sobranie). Parlamentet välkomnar Nordmakedoniens fortsatta åtagande över partigränserna om processen för Jean Monnet-dialogen när det gäller att stärka de politiska ledarnas förmåga att utveckla en verklig dialog mellan partierna och bygga upp det samförstånd som krävs för att skapa tillit och en demokratisk parlamentarisk kultur. Parlamentet uppmanar med kraft lagstiftarna att snabbt genomföra åtagandet att se över sin arbetsordning inom ramen för Jean Monnet-dialogen och att intensifiera dialogen med Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

12.  Europaparlamentet välkomnar den ökade transparensen och ansvarsskyldigheten i Sobranie och uppmanar med kraft Sobranie att förbättra lagstiftningens kvalitet, bland annat genom att genomföra ordentliga samråd och konsekvensbedömningar för viktig lagstiftning, begränsa användningen av påskyndade förfaranden och reducera polariseringen i parlamentet till ett strikt minimum. Parlamentet välkomnar det partiöverskridande stödet för antagandet av lagar om förebyggande av och skydd mot diskriminering, våld mot kvinnor och våld i hemmet samt ändringar av lagen om barnets rättigheter.

13.  Europaparlamentet betonar behovet av att slutföra valreformerna i god tid, på ett öppet och inkluderande sätt, i överensstämmelse med de kvarstående rekommendationerna från OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) och Venedigkommissionen. Parlamentet välkomnar det smidiga anordnandet av konkurrensutsatta lokalval den 17 och 31 oktober 2021, som hölls på ett fritt och rättvist sätt.

14.  Europaparlamentet uppmanar Nordmakedoniens politiska partier att förbättra insynen i partifinansieringen och att stärka mångfalden och integriteten i den interna partidemokratin.

15.  Europaparlamentet efterlyser en fortsatt reform i riktning mot en meritbaserad, ansvarsskyldig offentlig förvaltning, med förbättrat yrkesmässigt oberoende och förbättrade riktlinjer för ansvarsskyldighet, en effektiviserad institutionell ram och samordning inom tjänstegrenarna när det gäller EU-integration och relaterade reformer, förenklade administrativa förfaranden samt förbättrad lokal styrning. Parlamentet erkänner de åtgärder som vidtagits för att öka tjänsternas effektivitet och kvalitet och undanröja korruption genom digitalisering.

16.  Europaparlamentet välkomnar den folkräkning som 2021 ägde rum i överensstämmelse med relevanta FN-standarder och EU:s statistiklagstiftning och som bör leda till ett förbättrat evidensbaserat beslutsfattande. Parlamentet välkomnar offentliggörandet av resultaten och ser fram emot att de genomförs i det politiska beslutsfattandet.

17.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare åtgärder för att säkerställa systematisk ansvarsskyldighet för offentliga institutioner genom meningsfulla offentliga samråd med berörda parter, och välkomnar de framsteg som hittills gjorts på området.

18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Nordmakedoniens regering att säkerställa tillräcklig finansiering och ett konsekvent genomförande av beslut och rekommendationer från oberoende organ och byråer, såsom ombudsmannen.

19.  Europaparlamentet välkomnar inrättandet av kommissionen för förebyggande av och skydd mot diskriminering och dess pågående arbete. Parlamentet uppmanar med kraft regeringen att anslå de resurser som krävs för att kommissionen ska kunna fungera fullt ut.

Medierna och det civila samhället

20.  Europaparlamentet påminner om behovet av att ytterligare, på ett inkluderande och transparent sätt, anpassa den rättsliga ramen för medier online och offline i enlighet med EU:s regelverk och EU-standarder i samarbete med yrkesorganisationer, det civila samhället och experter för att stärka deras oberoende från politisk, privat och annan extern inblandning och säkerställa insyn i ägande, finansiell hållbarhet och självreglering. Parlamentet uppmanar Nordmakedoniens regering att anslå tillräckliga resurser för att säkerställa det offentliga radio- och tv-bolagets professionalisering och oberoende.

21.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på att reglerna för statlig finansiering och reklam för politiska partier i medierna ska omarbetas för att säkerställa en konkurrensutsatt och rättvis fördelning av offentliga medel och garantera rättvis konkurrens och redaktionellt oberoende.

22.  Europaparlamentet uppmuntrar till snabba åtgärder för att öka det redaktionella och finansiella oberoendet, opartiskheten och professionalismen hos public service-företag och medietillsynsmyndigheter, och välkomnar den pågående moderniseringen av dessa båda organ.

23.  Europaparlamentet välkomnar de föreslagna ändringarna av strafflagen och efterlyser åtgärder som ökar säkerheten för mediearbetare och motverkar försök att skrämma dem. Parlamentet betonar vikten av att upprätthålla nolltolerans mot trakasserier, hot och våldshandlingar mot journalister. Parlamentet noterar behovet av att utreda och lagföra alla sådana försök och förbättra journalisters arbetsvillkor för att säkerställa kvalitetsjournalistik.

24.  Europaparlamentet påminner om behovet av att stärka oberoende undersökande journalistik, opartisk faktagranskning och mediekompetens som ett sätt att bekämpa hatpropaganda, desinformation och kampanjer med utländsk inblandning, som har ökat under covid-19-krisen och Rysslands krig mot Ukraina. Parlamentet understryker vikten av institutionellt samarbete för att inrätta en effektiv ram för att motverka manipulativ desinformation. Parlamentet efterlyser ökade insatser för att säkerställa mediernas mångfald och oberoende och för att främja en mediemiljö som är fri från yttre påverkan och som gynnar ett professionellt mediebeteende i Nordmakedonien. Parlamentet uttrycker sitt stöd för att främja mediemångfald och kulturell mångfald för att främja kulturell medvetenhet och kulturellt utbyte och för att förbättra den ömsesidiga förståelsen.

25.  Europaparlamentet lovordar den nordmakedoniska regeringens insatser för att förbättra samarbetet med det civila samhället, och efterlyser en ram för att säkerställa ekonomisk hållbarhet för det civila samhällets organisationer, inklusive de organisationer som företräder och försvarar de olika etniska gruppernas rättigheter. Parlamentet påminner om att det krävs ytterligare insatser för att säkerställa en snabbare och mer meningsfull och öppen samrådsprocess med det civila samhället i detta avseende. Parlamentet välkomnar positiva exempel på synergier mellan det civila samhället och institutionerna, såsom inrättandet av den interparlamentariska gruppen för hbti+-personers rättigheter.

Grundläggande rättigheter

26.  Europaparlamentet noterar förbättringarna när det gäller att säkerställa kvinnors rättigheter och en jämställdhetsinriktad politik. Parlamentet välkomnar antagandet av den lag som syftar till att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet, och uppmuntrar landet att förbättra genomförandet av den nationella handlingsplanen för genomförandet av bestämmelserna i Istanbulkonventionen. Parlamentet uppmanar Nordmakedonien att fortsätta alla sina insatser för jämställdhet och kvinnors rättigheter, även genom att prioritera jämställdhetsintegrering och ökat samarbete med det civila samhället, särskilt kvinnoorganisationer.

27.  Europaparlamentet uppmanar Nordmakedonien att vidta åtgärder för att säkerställa en tillfredsställande representation av kvinnor i alla beslutsfattande positioner och att fortsätta att motverka det bristande genomförandet av kvinnliga arbetstagares rättigheter, och angripa könsstereotyper, obalansen mellan könen och lönegapet mellan kvinnor och män bland arbetskraften. Parlamentet pekar på betydande könsskillnader i fråga om deltagande och arbetskvalitet, otillräckliga åtgärder när det gäller sexuella trakasserier på arbetsplatsen, diskriminering i de rättsliga bestämmelserna beträffande mammaledighet och den bristande kapaciteten när det gäller barnomsorg och förskola. Parlamentet erkänner ändringarna av lagen om barnets rättigheter och slutförandet av avinstitutionaliseringsprocessen.

28.  Europaparlamentet uppmuntrar till pågående åtgärder för att bygga upp större förtroende inom befolkningsgrupperna och för att förklara hur ett multietniskt samhälle och demokrati fungerar, och påminner samtidigt om vikten av att upprätthålla rättigheterna för alla minoritetsgrupper och effektivt ta itu med alla former av diskriminering. Parlamentet uppmuntrar regeringen att säkerställa ett likvärdigt konstitutionellt skydd av alla etniska gruppers rättigheter, där så är lämpligt genom lagändringar, och att skydda och främja deras kulturarv, språk och traditioner genom lika, inkluderande och icke-diskriminerande tillgång till utbildning och medier.

29.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att utarbeta en ny strategi för att ta itu med de problem som romerna står inför och ersätta den tidigare strategi som löpte ut 2020, och att ompröva beslutet att minska budgeten för integrering av romer, vilken i själva verket bör utökas.

30.  Europaparlamentet välkomnar framgången för den andra Prideparaden i Skopje, som hölls 2021. Parlamentet uppmanar Nordmakedoniens parlament att snarast anta en nationell handlingsplan för hbti+-frågor och se till att tillräckliga resurser anslås för dess genomförande. Parlamentet uppmanar med kraft alla politiska aktörer att ändra lagen om folkbokföring och säkerställa ett snabbt och obehindrat rättsligt erkännande av könstillhörighet på grundval av självbestämmande.

31.  Europaparlamentet efterlyser ytterligare förbättringar när det gäller efterlevnaden av rättigheterna för personer som tillhör minoriteter, inbegripet personer som själva identifierar sig som sådana, och inkluderande interkulturell utbildning. Parlamentet betonar vikten av att uppdatera och anta utbildningslagar som undanröjer diskriminerande och stigmatiserande innehåll och som harmoniseras med lagen om förebyggande och skydd mot diskriminering.

32.  Europaparlamentet betonar behovet av ytterligare framsteg för att säkerställa att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning upprätthålls. Parlamentet välkomnar den mekanism för att övervaka genomförandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som har inrättats inom ombudsmannens kontor. Parlamentet betonar behovet av att bekämpa den diskriminering som personer med funktionsnedsättning utsätts för, både direkt och indirekt, på grund av infrastrukturrelaterade hinder, brist på information och tjänster, diskriminerande attityder och social utestängning. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att snarast slutföra avinstitutionaliseringsprocessen. Parlamentet betonar behovet av lämpliga resurser och lämplig infrastruktur för att upprätthålla ett nödvändigt socialt skydd och säkerställa anständiga levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning i Nordmakedonien.

33.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de berörda organen att proaktivt förebygga och systematiskt lagföra alla fall av hatpropaganda, hatbrott och hotelser, att grundligt utreda attacker i samband med detta och att garantera säkerheten för offren, såsom journalister, personer som tillhör minoriteter och andra utsatta grupper. Parlamentet upprepar sin uppmaning till de berörda myndigheterna att förbättra den institutionella kapaciteten att förebygga och bekämpa hatpropaganda, hatbrott och diskriminering på alla grunder i enlighet med internationella standarder.

34.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla politiska aktörer att stoppa och fördöma hatpropaganda, smutskastningskampanjer och trakasserier mot oberoende organisationer i det civila samhället, och uppmanar de behöriga myndigheterna att genomdriva nolltolerans när det gäller trakasserier, hot och våldshandlingar mot journalister och människorättsförsvarare och se till att förövarna ställs inför rätta.

35.  Europaparlamentet är oroat över den kraftiga ökningen av felaktig information och diskriminerande uttalanden mot hbti+-personer och människorättsförsvarare i medierna och i det politiska samtalet. Parlamentet fördömer trakasserier, hatpropaganda, hatbrott och dödshot mot människorättsförsvarare för hbti+-personer och kräver att dessa incidenter utreds fullt ut och bestraffas.

36.  Europaparlamentet påminner om behovet av att stärka den oberoende polistillsynen, förhindra och säkerställa ansvarsskyldighet för polisens straffrihet gentemot marginaliserade befolkningsgrupper, såsom romer, och förbättra behandlingen av fångar och fängelseförhållandena genom ett fullständigt genomförande av de relevanta rekommendationerna.

37.  Europaparlamentet välkomnar de bulgariska och nordmakedonska myndigheternas pågående insatser för att bygga upp en respektfull relation som bygger på ömsesidigt förtroende, närmande och närmare direkta personkontakter. Parlamentet fördömer skarpt provocerande retorik och efterlyser en förstärkning av de ömsesidiga insatserna för att förebygga och lagföra alla fall av hatpropaganda och hatbrott baserade på nationellt eller etniskt ursprung.

38.  Europaparlamentet välkomnar Nordmakedoniens medlemskap i den internationella alliansen till minne av förintelsen.

39.  Europaparlamentet påminner om behovet av att öppna den jugoslaviska underrättelsetjänstens (UDBA) och den jugoslaviska folkarméns (KOS) arkiv i hela regionen för att grundligt kunna bedriva forskning kring och hantera brott och brottsorganisationer under det kommunistiska styret. Parlamentet anser att en öppen hantering av totalitära brott, inklusive öppnande av dessa arkiv, är ett steg i riktning mot ytterligare demokratisering, ansvarsskyldighet och institutionell styrka.

40.  Europaparlamentet uppmanar EU att öka sitt stöd till humanitärt bistånd och gränsförvaltning i regionen, som ska genomföras med full respekt för de grundläggande rättigheterna. Parlamentet lovordar Nordmakedoniens insatser för att ta emot flyktingar och landets fortsatta konstruktiva roll i hanteringen av irreguljär migration. Parlamentet upprepar sin uppmaning till landet att förbättra tillgången till asyl- och mottagningsvillkor och att införa ett korrekt system för hantering och registrering av migration. Parlamentet påminner om behovet av att anta en systematisk strategi för att bekämpa människosmuggling och ta itu med irreguljär migration. Parlamentet välkomnar internationellt samarbete i detta avseende och noterar att statusavtalet med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) ännu inte har undertecknats på grund av kvarstående bilaterala frågor.

Rättsstatsprincipen

41.  Europaparlamentet erkänner de framsteg som gjorts men understryker samtidigt behovet av att driva på reformen av rättsstatsprincipen som en grundstomme i en demokratisk omvandling och att säkerställa rättssäkerhet, transparens, tillgång till rättslig prövning och icke-diskriminering.

42.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att genomföra rekommendationerna i Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 01/2022, för att säkerställa att det ekonomiska stödet på västra Balkan, inklusive i Nordmakedonien, har en ändamålsenlig inverkan på rättsstatsprincipen.

43.  Europaparlamentet välkomnar ytterligare åtgärder för att befästa resultaten när det gäller att utreda, lagföra och pröva fall av korruption och organiserad brottslighet, även på hög nivå, och stärka de oberoende tillsynsorganen och rättssystemen.

44.  Europaparlamentet påminner om att uppdateringarna av strafflagen bland annat bör omfatta bestämmelserna om våld mot kvinnor, ekonomisk brottslighet, penningtvätt, korruption, förverkande av tillgångar och spridning av desinformation, samt intensifiera kampen mot organiserad brottslighet, inklusive olaglig avverkning.

45.  Europaparlamentet betonar behovet av att ytterligare påskynda reformen av rättsväsendet och därigenom stärka det institutionella oberoendet, finansieringen, kvaliteten, samordningen och transparensen inom rättsväsendet och funktionen hos dess självstyrande organ. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de politiska krafterna att snabbt komma överens om att utse domare vid författningsdomstolen för att säkerställa dess korrekta funktion.

46.  Europaparlamentet välkomnar de avsevärda framsteg som gjorts och stöder de åtgärder som vidtagits för att bekämpa korruption och organiserad brottslighet, såsom inom ramen för antikorruptionsplanen ”Action21”, bland annat genom proaktiva utredningar som utförs av den statliga kommissionen för förebyggande av korruption och åklagaren för ärenden som rör organiserad brottslighet och korruption, vilka har prioriterat fällande domar och förverkande av tillgångar som härrör från brott i fall på hög nivå. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka det gränsöverskridande rättsliga samarbetet med länderna på västra Balkan i straffrättsliga frågor och att samtidigt fullt ut respektera EU:s dataskyddsbestämmelser.

47.  Europaparlamentet efterlyser slutförande av de åtgärder som ska reformera säkerhets- och underrättelsesektorn för att säkerställa sektorns oberoende och en meningsfull parlamentarisk tillsyn. Parlamentet ser gärna att man uppdaterar mekanismen för skydd av visselblåsare och förbättrar anpassningen till och genomförandet av EU-direktivet om visselblåsare(8) och Europarådets rekommendation CM/Rec(2014)7 om skydd för visselblåsare och säkerställer ett effektivt genomförande av den nyligen ändrade lagen om lobbyverksamhet.

48.  Europaparlamentet understryker vikten av att fortsätta att fastställa rättslig ansvarsskyldighet, bland annat i alla större rättsprocesser som rör missbruk av tjänsteställning, strafflöshet för poliser, korruption, de attacker som 2017 genomfördes i Nordmakedoniens parlament, olaglig avlyssning och utpressning.

49.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är med konsekventa och proaktiva utredningar, åtal och slutliga fällande domar i fall av korruption på hög nivå.

50.  Europaparlamentet efterlyser beslutsamma åtgärder mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet genom ökad samordning, bland annat med Europol, samtidigt som man fullt ut anpassar sig till och respekterar EU:s regelverk för uppgifter. Parlamentet efterlyser en förstärkning av de brottsbekämpande organens kapacitet att bekämpa organiserad brottslighet, terrorism och radikalisering. Parlamentet uppmanar myndigheterna att anta och genomföra den lagstiftning som krävs för att reglera verksamheten vid kontoret för återvinning av tillgångar och öka effektiviteten i det nationella systemet för återvinning av tillgångar.

51.  Europaparlamentet välkomnar de varaktiga framsteg som hittills gjorts och som bör leda till systemförbättringar när det gäller att bekämpa olaglig handel med människor, narkotika, skjutvapen och varor samt it-brottslighet och it-övervakning, våldsbrott, extremism och terroristhot. Parlamentet lovordar utredningarna av transnationella kriminella nätverk och det pågående bilaterala och internationella samarbetet för att upplösa dessa nätverk, bland annat med internationella organ och EU-organ för rättsliga och inrikes frågor, såsom Eurojust, Europol och Frontex, som har intensifierat åtgärderna mot handel med människor, narkotika och olagliga vapen och mot risken för radikalisering. Parlamentet noterar Nordmakedoniens politiska, operativa och logistiska stöd till Frontex och medlemsstaternas gräns- och kustbevakningstjänster. Parlamentet uppmanar med kraft Nordmakedonien att stärka sin motståndskraft mot desinformation och falska nyheter. Parlamentet beklagar djupt cyberattackerna mot landets institutioner.

Socioekonomiska reformer

52.  Europaparlamentet noterar de allvarliga ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-krisen, och uttrycker sitt stöd för de många åtgärder som myndigheterna har vidtagit för att skydda folkhälsan och mildra krisens socioekonomiska konsekvenser, bland annat genom att på ett bra sätt utnyttja det omfattande stöd som EU ger genom ekonomiskt bistånd, medicinsk utrustning och vacciner. Parlamentet välkomnar Nordmakedoniens återhämtning, som var snabbare än väntat 2021, och landets ökade ekonomiska tillväxt.

53.  Europaparlamentet rekommenderar att Nordmakedonien fortsätter att vidta åtgärder för att förbättra företagsklimatet och infrastrukturen inom ramen för finansieringsplanen för tillväxtfrämjande, bekämpa skattefusk, modernisera utbildningsväsendet, bredda socialförsäkringsskyddet, påskynda den digitala omställningen och reformera energi- och transportmarknaderna, utöver kortsiktiga åtgärder för att mildra effekterna av pandemier och stigande energi- och livsmedelspriser.

54.  Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som har vidtagits för att inrätta ett system med direkt personlig beskattning med progressiva skatter. Parlamentet noterar återkomsten av en modell med platt skatt. Parlamentet uppmuntrar regeringen att modernisera skattesystemet för att lägga större fokus på progressiva inkomstskatter och beskattning av egendom och miljöfaktorer. Målsättningen bör vara att producera tillräckligt värde så att man kan genomföra sociala reformer och bekämpa klyftorna.

55.  Europaparlamentet uppmuntrar myndigheterna att minska fattigdom och social utestängning genom att förbättra den allmänna tillgången till sociala tjänster, utbildningstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster, särskilt för missgynnade befolkningsgrupper och utsatta grupper.

56.  Europaparlamentet uppmuntrar Nordmakedonien att fortsätta att göra framsteg i genomförandet av reformer som rör ungdomar och utbildning. Parlamentet efterlyser en översyn av lagen om högstadie- och gymnasieutbildning genom en inkluderande process med deltagande av experter, yrkesverksamma och det civila samhället, med särskild uppmärksamhet på rättigheterna för studenter med funktionsnedsättning.

57.  Europaparlamentet uppmuntrar Nordmakedonien att fortsätta att tillvarata digitaliseringens potential för att modernisera administrativa, valrelaterade, rättsliga, sociala, hälsomässiga, skattemässiga och ekonomiska processer, öka transparensen och ansvarsskyldigheten samt bekämpa korruption och den informella ekonomin i enlighet med EU:s regelverk. Parlamentet understryker behovet av att öka EU:s stöd för rättsstatsprincipen, en hållbar grön tillväxt, biologisk mångfald, innovation, konkurrenskraft, äganderätt och att vända kompetensflykten och den demografiska nedgången. Parlamentet understryker behovet av att öka investeringarna i ungdomars egenmakt och inkludering, tillsammans med åtgärder för att minska den höga ungdomsarbetslösheten.

58.  Europaparlamentet välkomnar genomförandet av ungdomsgarantin i Nordmakedonien som ett program för att minska ungdomsarbetslösheten, särskilt med tanke på den ekonomiska otrygghet och de minskade sysselsättningsmöjligheter för ungdomar som orsakats av covid-19-pandemin. Parlamentet upprepar vikten av att genom den ekonomiska planen och investeringsplanen för västra Balkan tillgängliggöra medel för flaggskeppsprojekt såsom en ungdomsgaranti i Nordmakedonien.

59.  Europaparlamentet påminner om att EU:s finansiering inom ramen för IPA III och den ekonomiska planen och investeringsplanen för västra Balkan – instrument som parlamentet välkomnar – bygger på strikta villkor. Parlamentet framhåller att IPA III föreskriver att finansieringen måste anpassas eller till och med dras in vid en betydande tillbakagång eller bestående brist på framsteg på området för de så kallade grundläggande principerna, särskilt när det gäller rättsstaten och de grundläggande rättigheterna, inbegripet kampen mot korruption och organiserad brottslighet samt mediefrihet. Parlamentet betonar att det ligger i EU:s egna säkerhetsintressen och att det är dess ansvar att garantera att EU-medel inte bidrar till korruption. Parlamentet uppmanar i detta sammanhang EU och länderna på västra Balkan att stärka det gränsöverskridande rättsliga samarbetet och inrätta en ram för ett effektivt samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten, särskilt när det gäller IPA III-medel. Parlamentet understryker behovet av att förbättra EU-finansieringens synlighet och säkerställa att alla investeringar är förenliga med målen i Parisavtalet och EU:s mål för minskade koldioxidutsläpp.

60.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av den ekonomiska planen och investeringsplanen och den gröna agendan för västra Balkan, som syftar till att stimulera den långsiktiga ekonomiska återhämtningen i regionen, stödja en grön och digital omställning samt främja regional konnektivitet och integration och konvergens med Europeiska unionen. Parlamentet påminner om potentialen för europeiskt samarbete på områden som vattenförvaltning, avlopps- och avfallshanteringsteknik, förnybar energi, jordbruks- och livsmedelsteknik, IKT, läkemedel och medicinsk utrustning. Parlamentet betonar vikten av ökad samordning med internationella organisationer, såsom FN:s miljöprogram, när det gäller att ta itu med klimatförändringarna och uppnå målen för hållbar utveckling.

Miljö, energi och transporter

61.  Europaparlamentet uppmanar med kraft regeringen att avsevärt höja sina ambitioner och öka den politiska viljan att genomföra förra årets rekommendationer om den gröna omställningen, särskilt inom ramen för den gröna agendan för västra Balkan, och att i detta avseende utnyttja potentialen i den ekonomiska planen och investeringsplanen för västra Balkan.

62.  Europaparlamentet välkomnar Nordmakedoniens uppdaterade klimatutfästelse om en minskning av nettoväxtgasutsläppen med 82 procent senast 2030, och efterlyser samtidigt ett genomförande av Parisavtalet, bland annat genom antagandet en övergripande klimatstrategi och en lag som är förenlig med EU:s klimat- och energipolitiska ram för 2030. Parlamentet påminner om att det fortfarande behövs betydande insatser för att uppnå målen för energieffektivitet, förnybar energi, försörjningstrygghet och utsläppsminskningar. Parlamentet uppmanar med kraft EU att öka sitt stöd för att motverka att den hållbara omställningen från kol och successivt fasa ut fossila energikällor hindras på grund av den globala energikrisen. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att anpassa miljö- och klimatlagstiftningen till EU:s regelverk och att se till att den efterlevs.

63.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att förbättra luftkvaliteten, särskilt i stadsområden. Parlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att intensifiera åtgärderna för biologisk mångfald, vatten-, luft- och klimatskydd, återvinning samt regional avfallshantering, bland annat genom omfattande konsekvensbedömningar, ordentliga offentliga samråd, förbättrad intersektoriell samordning, ökade finansiella resurser och strikt lagföring av miljöbrott.

64.  Europaparlamentet uppmanar med kraft myndigheterna att avsevärt förbättra kvaliteten på sina strategiska miljöbedömningar och att genomföra och verkställa direktivet om strategisk miljöbedömning(9) i syfte att effektivt förebygga negativa miljöeffekter och utplåna korruptionen inom denna sektor. Parlamentet uppmanar myndigheterna att fullt ut beakta miljöorganisationernas och de oberoende experternas rekommendationer om de föreslagna ändringarna av lagen om urbanisering.

65.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att fullt ut stödja Nordmakedonien vid utarbetandet och genomförandet av en handlingsplan som syftar till att minska beroendet av energikällor som importeras från Ryssland i syfte att öka motståndskraften och energitryggheten samt göra det möjligt att uppfylla EU:s ambitioner om klimatneutralitet. Parlamentet är medvetet om landets ökade anpassning till EU:s tredje energipaket och vädjar om att uppdelningen av gasöverföringssystemet ska slutföras och att lagstiftningen om energieffektivitet ska genomföras.

66.  Europaparlamentet uppmanar med kraft landet att öka insatserna för att uppgradera transport- och energiinfrastrukturen liksom även de regionala förbindelserna. Parlamentet upprepar hur viktigt det är att snabbt slutföra större regionala infrastrukturprojekt och att samtidigt fullt ut respektera de korrekta förfarandena för de nödvändiga omfattande konsekvensbedömningarna, inklusive järnvägs- och vägkorridorerna VIII och X, gassammanlänkningarna med Bulgarien, Grekland, Kosovo och Serbien samt elsammanlänkningen med Albanien.

67.  Europaparlamentet välkomnar öppnandet av en flygförbindelse mellan Skopje och Sofia, och uppmuntrar förbättringar av andra transportnät och öppnandet av nya gränsposteringar vid gränserna till grannländerna.

68.  Europaparlamentet välkomnar slopandet av roamingavgifter mellan Nordmakedonien och fem andra länder på västra Balkan från och med den 1 juli 2021. Parlamentet efterlyser i detta avseende skapandet av en snabb färdplan för att minska och avskaffa roamingavgifterna i alla medlemsstater.

Regionalt samarbete och utrikespolitik

69.  Europaparlamentet uppmanar EU att kritiskt bedöma historiskt viktiga säkerhetskonsekvenser för stabilitet och enighet på den europeiska kontinenten och på västra Balkan i samband med Rysslands aggression mot Ukraina. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att visa europeisk enighet genom att officiellt inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien, med beaktande av både geopolitiska konsekvenser och uppfyllandet av de officiella kriterierna, som en investering i förtroende, stabilitet, välstånd och den pågående försoningsprocessen i regionen.

70.  Europaparlamentet välkomnar Nordmakedoniens engagemang för solidaritet, multilateralism och goda grannförbindelser. Parlamentet uttrycker sitt stöd för integration i EU och fortsatta åtgärder för att främja både direkta personkontakter i hela sydöstra Europa och inkluderande regional integration och föra hela regionen närmare EU genom att utveckla den gemensamma regionala marknaden. Parlamentet uttrycker sitt stöd för inkluderande regionala ekonomiska samarbetsprogram som upprättar samarbete på lika villkor mellan alla sex länder, stärker anpassningen till EU:s normer och EU:s regelverk och bidrar till EU:s integrationsprocesser.

71.  Europaparlamentet ser fram emot Nordmakedoniens ordförandeskap för OSSE 2023 som ett uttryck för landets internationella ansvar och pålitlighet som Natomedlem och framtida EU-medlem, och som ett bidrag till främjandet av OSSE:s grundläggande principer när det gäller säkerhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Parlamentet lovordar Nordmakedoniens exemplariska snabba integration i Natos strukturer och belyser landets strategiska säkerhetsval som bidrar till och skapar stabilitet på västra Balkan.

72.  Europaparlamentet välkomnar Nordmakedoniens fortsatta engagemang för den euroatlantiska säkerhetsramen. Parlamentet lovordar landets fullständiga anpassning till EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Parlamentet välkomnar dess fortsatta bidrag till EU:s krishanteringsuppdrag och Natoledda insatser. Parlamentet lovordar dess snabba anpassning till de sanktioner som införts i samband med Rysslands aggression, som syftar till att undergräva Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, och konstaterar att landets utrikespolitiska anpassning därmed ökas till 100 %.

73.  Europaparlamentet noterar riskerna med ett ökande ekonomiskt beroende och energiberoende av Kina och Ryssland i regionen. Parlamentet är bekymrat över den sårbarhet och det beroende som följer av investeringslån som finansieras av Kina. Parlamentet välkomnar Nordmakedoniens åtagande att säkerställa gränssäkerhet, tillsammans med dataskydd och datasäkerhet inom ramen för ”Clean Network”-initiativet.

74.  Europaparlamentet välkomnar den pågående processen med att stärka goda grannförbindelser med grannländerna och ett förstärkt regionalt samarbete, som kommer till uttryck i Prespa-avtalet med Grekland och fördraget om vänskap, god grannsämja och samarbete med Bulgarien. Parlamentet vädjar till alla parter att fortsätta att föra en konstruktiv dialog för att säkerställa ett fullständigt och konsekvent genomförande med ärligt uppsåt, och att samtidigt avstå från åtgärder som kan undergräva EU-integrationen och EU:s bredare intressen mot bakgrund av utländsk inblandning. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar för att underlätta dialogen och på så sätt bana väg för ett livskraftigt och hållbart avtal.

75.  Europaparlamentet uppmuntrar Bulgarien och Nordmakedonien att finna en ömsesidigt godtagbar lösning på kvarstående bilaterala frågor. Parlamentet välkomnar varmt den politiska drivkraften för ett brett och konstruktivt engagemang mellan båda sidor, där man strävar efter att hitta en ny gemensam grund på flera områden av ömsesidigt intresse, snarare än att skapa ytterligare skiljelinjer. Parlamentet uppmuntrar partnerna att driva på detta engagemang med ärligt uppsåt och i enlighet med fördraget om vänskap, god grannsämja och samarbete, och att inleda anslutningsförhandlingar, och samtidigt lösa de kvarstående bilaterala frågor som ingår i ”4+1-åtgärderna”, som ska genomföras och åtgärdas i tillräcklig utsträckning under EU-integrationsprocessen. Parlamentet uppmanar med kraft partnerna att sträva efter att så snart som möjligt nå ömsesidigt godtagbara, balanserade och hållbara lösningar på kvarstående bilaterala frågor. Parlamentet välkomnar återupptagandet av det arbete som utförts av den gemensamma tvärvetenskapliga expertkommissionen för frågor rörande historia och utbildning i Bulgarien och Nordmakedonien, vilket för samhällena närmare varandra genom att möjliggöra en gemensam framtid i EU, utan att detta påverkar Nordmakedoniens anslutningsprocess.

76.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på historisk försoning på grundval av den fastställda gemensamma historien, i enlighet med fördraget om vänskap, god grannsämja och samarbete.

77.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för ett konsekvent och påskyndat ömsesidigt genomförande av Prespa-avtalet med Grekland som ett viktigt inslag i de bilaterala förbindelserna, inbegripet den pågående ratificeringen av de samförståndsavtal som undertecknats mellan de båda länderna.

78.  Europaparlamentet gratulerar Nordmakedonien till invigningen av Prespa-forumdialogen som en regional plattform för att inspirera och främja dialog, försoning, goda grannförbindelser och regionalt samarbete i EU-integrationens anda.

79.  Europaparlamentet uppmanar återigen alla regionala politiska ledare att inrätta den regionala kommission som ska fastställa fakta avseende alla offer för krigsförbrytelser och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begåtts på f.d. Jugoslaviens territorium, med utgångspunkt i det omfattande arbete som utförts av koalitionen för denna regionala kommission.

80.  Europaparlamentet kräver att arbetet med skolläroböcker i historia i Bulgarien och Republiken Nordmakedonien återupptas. Parlamentet betonar att texterna bör återspegla tolkningen av historiska fakta och siffror från båda folkens gemensamma historia på grundval av äkta historiska dokument/källor. Parlamentet anser att detta är den grund på vilken de båda länderna bör bygga upp sina förbindelser, och att förbindelserna mellan framtida generationer i Nordmakedonien och Bulgarien kommer att återspegla utbildningsprocesserna i de båda länderna.

81.  Europaparlamentet fördömer alla försök att ersätta historiska monument och/eller artefakter, inklusive förstörelsen av det autentiska kulturarvet och försöken att skriva om historien. Parlamentet betonar att sådana incidenter ger upphov till allvarlig oro, bland annat mot bakgrund av det bristande genomförandet av 2017 års fördrag om vänskap, god grannsämja och samarbete.

o
o   o

82.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, rådet och kommissionen samt till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament och Republiken Nordmakedoniens president, regering och parlament.

(1) EUT L 84, 20.3.2004, s. 13.
(2) EUT L 330, 20.9.2021, s. 1.
(3) EUT C 202, 28.5.2021, s. 86.
(4) EUT C 362, 8.9.2021, s. 129.
(5) EUT C 425, 20.10.2021, s. 28.
(6) Antagna texter, P9_TA(2021)0506.
(7) Antagna texter, P9_TA(2022)0064.
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (EUT L 305, 26.11.2019, s. 17).
(9) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).

Senaste uppdatering: 30 augusti 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy