Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0433(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0140/2022

Předložené texty :

A9-0140/2022

Rozpravy :

PV 18/05/2022 - 25
CRE 18/05/2022 - 25

Hlasování :

PV 19/05/2022 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0216

Přijaté texty
PDF 212kWORD 58k
Čtvrtek, 19. května 2022 - Brusel
Minimální úroveň zdanění nadnárodních skupin *
P9_TA(2022)0216A9-0140/2022

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. května 2022 o návrhu směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2021)0823),

–  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9‑0040/2022),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9‑0140/2022),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Je nezbytné provést modelová pravidla GloBE dohodnutá členskými státy tak, aby zůstala co nejblíže globální dohodě. Tato směrnice se věrně řídí obsahem a strukturou modelových pravidel GloBE. Aby byl zajištěn soulad s primárním právem Unie, konkrétněji se svobodou usazování, měla by se pravidla této směrnice vztahovat na subjekty, které jsou rezidenty členského státu, jakož i na nerezidentní subjekty mateřského subjektu nacházejícího se v tomto členském státě. Tato směrnice by se rovněž měla vztahovat na velké čistě vnitrostátní skupiny. Právní rámec by tedy byl navržen tak, aby se zabránilo jakémukoli riziku diskriminace mezi přeshraničními a vnitrostátními situacemi. Dorovnávací dani by podléhaly všechny subjekty, včetně mateřského subjektu uplatňujícího pravidlo zahrnutí příjmů, které se nacházejí v členském státě s nízkým zdaněním. Stejně tak by dorovnávací dani podléhaly členské subjekty téhož mateřského subjektu, které se nacházejí v jiném členském státě s nízkým zdaněním.
(6)  Je nezbytné provést modelová pravidla GloBE dohodnutá členskými státy tak, aby zůstala co nejblíže globální dohodě. Úspěch dohody bude zcela záviset na jejím transparentním a důsledném provádění v rámci Unie i v celosvětovém měřítku. Tato směrnice se v zásadě řídí obsahem a strukturou modelových pravidel GloBE, ale v některých aspektech se od nich liší, například pokud jde o uplatňování některých pravidel v Unii. Aby byl zajištěn soulad s primárním právem Unie, konkrétněji se svobodou usazování, měla by se pravidla této směrnice vztahovat na subjekty, které jsou rezidenty členského státu, jakož i na nerezidentní subjekty mateřského subjektu nacházejícího se v tomto členském státě. Tato směrnice by se rovněž měla vztahovat na velké čistě vnitrostátní skupiny. Právní rámec by tedy byl navržen tak, aby se zabránilo jakémukoli riziku diskriminace mezi přeshraničními a vnitrostátními situacemi. Dorovnávací dani by podléhaly všechny subjekty, včetně mateřského subjektu uplatňujícího pravidlo zahrnutí příjmů, které se nacházejí v členském státě s nízkým zdaněním. Stejně tak by dorovnávací dani podléhaly členské subjekty téhož mateřského subjektu, které se nacházejí v jiném členském státě s nízkým zdaněním.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  I když je nezbytné odradit od praktik vyhýbání se daňovým povinnostem, je třeba zabránit nepříznivým dopadům na menší nadnárodní podniky na vnitřním trhu. Z tohoto důvodu by se tato směrnice měla vztahovat pouze na subjekty nacházející se v Unii, které jsou členy nadnárodních skupin podniků nebo velkých vnitrostátních skupin, které dosahují roční prahové hodnoty konsolidovaných výnosů ve výši nejméně 750 000 000 EUR. Tato prahová hodnota by byla v souladu s prahovou hodnotou stávajících mezinárodních daňových pravidel, jako jsou pravidla pro podávání zpráv podle jednotlivých zemí9 . Subjekty spadající do působnosti této směrnice se označují jako členské subjekty. Některé subjekty by měly být z její působnosti vyloučeny na základě svého konkrétního účelu a statusu. Vyloučenými subjekty by byly subjekty, které nejsou založeny na zisku a vykonávají činnost v obecném zájmu a které z těchto důvodů pravděpodobně nebudou v členském státě, v němž se nacházejí, zdaněny. V zájmu ochrany těchto zvláštních zájmů je nezbytné vyloučit z působnosti této směrnice vládní subjekty, mezinárodní organizace, neziskové organizace a penzijní fondy. Investiční fondy a subjekty investování do nemovitostí by měly být z její působnosti rovněž vyloučeny, pokud jsou na vrcholu vlastnického řetězce, neboť u těchto tzv. průtokových subjektů jsou dosažené příjmy daněny na úrovni vlastníků.
(7)  I když je nezbytné odradit od praktik vyhýbání se daňovým povinnostem, je třeba zabránit nepříznivým dopadům na menší nadnárodní podniky na vnitřním trhu. Z tohoto důvodu by se tato směrnice měla vztahovat pouze na subjekty nacházející se v Unii, které jsou členy nadnárodních skupin podniků nebo velkých vnitrostátních skupin, které dosahují roční prahové hodnoty konsolidovaných výnosů ve výši 750 000 000 EUR. Tato prahová hodnota by byla v souladu s prahovou hodnotou stávajících mezinárodních daňových pravidel, jako jsou pravidla pro podávání zpráv podle jednotlivých zemí9, a měly by ji proto dodržovat všechny členské státy. Komise by měla sledovat, zda a do jaké míry členské státy uplatňují modelová pravidla GloBE na menší subjekty, a přijmout vhodná opatření, pokud je uplatňují způsobem, který je v rozporu se zásadami práva Unie, nebo způsobem, který narušuje soudržnost vnitřního trhu. Subjekty spadající do působnosti této směrnice se označují jako členské subjekty. Některé subjekty by měly být z její působnosti vyloučeny na základě svého konkrétního účelu a statusu. Vyloučenými subjekty by byly subjekty, které nejsou založeny na zisku a vykonávají činnost v obecném zájmu a které z těchto důvodů pravděpodobně nebudou v členském státě, v němž se nacházejí, zdaněny. V zájmu ochrany těchto zvláštních zájmů je nezbytné vyloučit z působnosti této směrnice vládní subjekty, mezinárodní organizace, neziskové organizace a penzijní fondy. Investiční fondy a subjekty investování do nemovitostí by měly být z její působnosti rovněž vyloučeny, pokud jsou na vrcholu vlastnického řetězce, neboť u těchto tzv. průtokových subjektů jsou dosažené příjmy daněny na úrovni vlastníků.
__________________
__________________
9 Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 8) [DAC 4].
9 Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (Úř. věst. L 146, 3.6.2016, s. 8) [DAC 4].
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Aby mohly členským státům plynout výnosy z dorovnávací daně vybrané od nízce zdaněných členských subjektů, které se nacházejí na jejich území, měly by mít možnost rozhodnout se pro uplatňování systému vnitrostátní dorovnávací daně. Členské subjekty nadnárodní skupiny podniků, které se nacházejí v členském státě, který se rozhodl zavést pravidla rovnocenná pravidlu zahrnutí příjmů a pravidlu pro nedostatečně zdaněné platby ve svém vlastním vnitrostátním daňovém systému, by měly dorovnávací daň platit tomuto členskému státu. Členským státům by při technickém provádění systému vnitrostátní dorovnávací daně měla být ponechána určitá flexibilita, tento systém by však měl zajistit minimální efektivní zdanění kvalifikovaného příjmu nebo ztráty členských subjektů stejným či rovnocenným způsobem jako pravidlo zahrnutí příjmů a pravidlo pro nedostatečně zdaněné platby podle této směrnice.
(13)  Aby mohly členským státům plynout výnosy z dorovnávací daně vybrané od nízce zdaněných členských subjektů, které se nacházejí na jejich území, měly by mít možnost uplatňovat systém vnitrostátní dorovnávací daně. Členské subjekty nadnárodní skupiny podniků, které se nacházejí v členském státě, který se rozhodl zavést pravidla rovnocenná pravidlu zahrnutí příjmů a pravidlu pro nedostatečně zdaněné platby ve svém vlastním vnitrostátním daňovém systému, by měly dorovnávací daň platit tomuto členskému státu. Členským státům by při technickém provádění vnitrostátní dorovnávací daně měla být ponechána určitá flexibilita, avšak Skupina Rady pro kodex chování (zdanění podniků) by měla uplatňování této daně pečlivě sledovat. Komise by měla v tomto ohledu poskytovat pomoc.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Aby byl zajištěn přiměřený přístup, měly by být zohledněny některé konkrétní situace, v nichž jsou snížena rizika eroze základu daně a přesouvání zisku. Směrnice by proto měla obsahovat výjimku týkající se ekonomické podstaty založenou na nákladech spojených se zaměstnanci a na hodnotě hmotných aktiv v dané jurisdikci. To by do určité míry umožnilo ošetřit situace, kdy nadnárodní skupina podniků nebo velká vnitrostátní skupina vykonává ekonomickou činnost, která vyžaduje fyzickou přítomnost v jurisdikci s nízkým zdaněním, neboť v takovém případě by se praktikám eroze základu daně a přesouvání zisku pravděpodobně nedařilo. Měl by být rovněž zvážen zvláštní případ nadnárodních skupin podniků, které se nacházejí v prvních fázích své mezinárodní činnosti, aby tyto skupiny využívající nízkého zdanění ve své domácí jurisdikci, kde převážně působí, nebyly odrazovány od rozvoje přeshraniční činnosti. Nízce zdaněná vnitrostátní činnost těchto skupin by proto měla být z uplatňování pravidel vyloučena na přechodné období pěti let a za předpokladu, že daná skupina nemá členské subjekty ve více než šesti jiných jurisdikcích. Aby se zajistilo rovné zacházení pro velké vnitrostátní skupiny, měly by být příjmy z jejich činnosti rovněž vyloučeny na přechodné období pěti let.
(14)  Aby byl zajištěn přiměřený přístup, měly by být zohledněny některé konkrétní situace, v nichž jsou snížena rizika eroze základu daně a přesouvání zisku. Směrnice by proto měla obsahovat výjimku týkající se ekonomické podstaty založenou na nákladech spojených se zaměstnanci a na hodnotě hmotných aktiv v dané jurisdikci. To by do určité míry umožnilo ošetřit situace, kdy nadnárodní skupina podniků nebo velká vnitrostátní skupina vykonává ekonomickou činnost, která vyžaduje fyzickou přítomnost v jurisdikci s nízkým zdaněním, neboť v takovém případě by se praktikám eroze základu daně a přesouvání zisku pravděpodobně nedařilo. Měl by být rovněž zvážen zvláštní případ nadnárodních skupin podniků, které se nacházejí v prvních fázích své mezinárodní činnosti, aby tyto skupiny využívající nízkého zdanění ve své domácí jurisdikci, kde převážně působí, nebyly odrazovány od rozvoje přeshraniční činnosti. Nízce zdaněná vnitrostátní činnost těchto skupin by proto měla být z uplatňování pravidel vyloučena na přechodné období tří let a za předpokladu, že daná skupina nemá členské subjekty ve více než šesti jiných jurisdikcích. Aby se zajistilo rovné zacházení pro velké vnitrostátní skupiny, měly by být příjmy z jejich činnosti rovněž vyloučeny na přechodné období tří let.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  V zájmu dosažení rovnováhy mezi cíli reformy zavádějící globální minimální daň a administrativní zátěží pro správce daně a daňové poplatníky by tato směrnice měla stanovit vyloučení de minimis pro nadnárodní skupiny podniků nebo velké vnitrostátní skupiny s průměrnými výnosy nižšími než 10 000 000 EUR a průměrným kvalifikovaným příjmem nebo ztrátou nižší než 1 000 000 EUR v určité jurisdikci. Tyto nadnárodní skupiny podniků nebo velké vnitrostátní skupiny by neměly platit dorovnávací daň, ani když je jejich efektivní daňová sazba nižší než minimální daňová sazba v dané jurisdikci.
(16)  V souladu s dohodou, které bylo dosaženo tzv. inkluzivním rámcem OECD/G20 pro řešení eroze základu daně a přesouvání zisku, tato směrnice stanoví vyloučení de minimis pro nadnárodní skupiny podniků nebo velké vnitrostátní skupiny s průměrnými výnosy nižšími než 10 000 000 EUR a průměrným kvalifikovaným příjmem nebo ztrátou nižší než 1 000 000 EUR v určité jurisdikci. Tyto nadnárodní skupiny podniků nebo velké vnitrostátní skupiny by neměly platit dorovnávací daň, ani když je jejich efektivní daňová sazba nižší než minimální daňová sazba v dané jurisdikci.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Pro účinné uplatňování systému je zásadní, aby byly postupy koordinovány na úrovni skupiny. Bude nezbytné provozovat systém zajišťující neomezený tok informací v rámci nadnárodní skupiny podniků a směrem ke správcům daně, pod které členské subjekty spadají. Primární odpovědnost za podání informačního přehledu by měl nést sám členský subjekt. Této odpovědnosti se však lze zprostit v případě, že nadnárodní skupina podniků ke sdílení a podání informačního přehledu určila jiný subjekt. Může to být buď místní subjekt, nebo subjekt z jiné jurisdikce, která má uzavřenu dohodu mezi příslušnými orgány s členským státem členského subjektu. Během prvních dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost by Komise měla tuto směrnici přezkoumat v souladu s dohodou inkluzivního rámce o požadavcích na podávání informačních přehledů podle prováděcího rámce pravidel GloBE. Vzhledem k úpravám nutným ke splnění stanovených podmínek, které tento systém vyžaduje, by skupinám, které spadají do působnosti této směrnice poprvé, měla být poskytnuta lhůta 18 měsíců na splnění požadavků na poskytnutí informací.
(18)  Pro účinné uplatňování systému je zásadní, aby byly postupy koordinovány na úrovni skupiny. Bude nezbytné provozovat systém zajišťující neomezený tok informací v rámci nadnárodní skupiny podniků a směrem ke správcům daně, pod které členské subjekty spadají. Primární odpovědnost za podání informačního přehledu by měl nést sám členský subjekt. Této odpovědnosti se však lze zprostit v případě, že nadnárodní skupina podniků ke sdílení a podání informačního přehledu určila jiný subjekt. Může to být buď místní subjekt, nebo subjekt z jiné jurisdikce, která má uzavřenu dohodu mezi příslušnými orgány s členským státem členského subjektu. Během prvních dvanácti měsíců po vstupu této směrnice v platnost by Komise měla tuto směrnici prostřednictvím příslušných aktů v přenesené pravomoci přezkoumat v souladu s dohodou inkluzivního rámce o požadavcích na podávání informačních přehledů podle prováděcího rámce pravidel GloBE. Vzhledem k úpravám nutným ke splnění stanovených podmínek, které tento systém vyžaduje, by skupinám, které spadají do působnosti této směrnice poprvé, měla být poskytnuta lhůta 18 měsíců na splnění požadavků na poskytnutí informací.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
(19)  Vzhledem k přínosům v podobě transparentnosti v oblasti daní je povzbuzující, že daňovým orgánům bude ve všech zúčastněných jurisdikcích předloženo značné množství informací. Nadnárodní skupiny podniků spadající do působnosti této směrnice by měly mít povinnost poskytovat komplexní a podrobné informace o svém zisku a efektivní daňové sazbě ve všech jurisdikcích, v nichž se nacházejí jejich členské subjekty. Lze očekávat, že takto rozsáhlé podávání zpráv transparentnost zvýší.
(19)  Vzhledem k přínosům v podobě transparentnosti v oblasti daní je povzbuzující, že daňovým orgánům bude ve všech zúčastněných jurisdikcích předloženo značné množství informací. Nadnárodní skupiny podniků spadající do působnosti této směrnice by měly mít povinnost poskytovat komplexní a podrobné informace o svém zisku a efektivní daňové sazbě ve všech jurisdikcích, v nichž se nacházejí jejich členské subjekty. Lze očekávat, že takto rozsáhlé podávání zpráv transparentnost zvýší. Větší transparentnost při zveřejňování finančních informací vede k výhodám pro daňovou správu a k větší daňové jistotě pro daňové poplatníky. V této souvislosti bude směrnice 2011/16/EU1a hrát úlohu při usnadňování provádění této směrnice a budoucí revize směrnice 2011/16/EU bude předmětem posouzení dopadů, které bude dokončeno do 31. prosince 2022.
___________
1a Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 64, 11.3.2011, s. 1).
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)
(19a)   Měla by být sledována potenciálně škodlivá a narušující opatření, jejichž cílem je kompenzovat potenciální zvýšení daně z příjmu právnických osob, a podle potřeby by mělo být aktualizováno sdělení Komise o použití pravidel státní podpory na opatření týkající se přímého zdanění podnikatelské činnosti.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)
(19b)   Skupina Rady pro kodex chování (zdanění podniků) by měla průběžně sledovat vývoj účetních standardů a jejich uplatňování pro účely minimálního zdanění. V případě potřeby by měla předložit návrhy na úpravu pravidel pro stanovení zisku. Komise by měla v tomto ohledu poskytovat pomoc.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Účinnost a spravedlnost reformy zavádějící globální minimální daň do značné míry závisí na jejím celosvětovém provádění. Bude proto zásadní, aby všichni významní obchodní partneři Unie uplatňovali buď kvalifikované pravidlo zahrnutí příjmů, nebo rovnocenný soubor pravidel pro minimální zdanění. V této souvislosti a na podporu právní jistoty a účinnosti pravidel pro globální minimální daň je důležité dále vymezit podmínky, za nichž lze pravidlům uplatňovaným v jurisdikci třetí země, která neprovede pravidla této globální dohody, přiznat rovnocennost s kvalifikovaným pravidlem zahrnutí příjmů. Za tímto účelem by tato směrnice měla stanovit, že Komise bude posuzovat kritéria rovnocennosti na základě určitých parametrů a že bude vytvořen seznam jurisdikcí třetích zemí, které kritéria rovnocennosti splňují. Tento seznam by byl pozměňován prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v návaznosti na jakékoli následné posouzení právního rámce zavedeného jurisdikcí třetí země v jejím vnitrostátním právu.
(20)  Účinnost a spravedlnost reformy zavádějící globální minimální daň do značné míry závisí na jejím rychlém a důsledném provedení na celém světě a v členských státech do konce roku 2023. Bude proto zásadní, aby všichni významní obchodní partneři Unie uplatňovali buď kvalifikované pravidlo zahrnutí příjmů, nebo rovnocenný soubor pravidel pro minimální zdanění. V této souvislosti a na podporu právní jistoty a účinnosti pravidel pro globální minimální daň je důležité dále vymezit podmínky, za nichž lze pravidlům uplatňovaným v jurisdikci třetí země, která neprovede pravidla této globální dohody, přiznat rovnocennost s kvalifikovaným pravidlem zahrnutí příjmů. Za tímto účelem by tato směrnice měla stanovit, že Komise provede první posouzení kritérií rovnocennosti na základě určitých parametrů a že bude včas vytvořen seznam jurisdikcí třetích zemí, které kritéria rovnocennosti splňují. Tento seznam by byl pozměňován prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci v návaznosti na jakékoli následné posouzení právního rámce zavedeného jurisdikcí třetí země v jejím vnitrostátním právu. Provádění této směrnice bude vyžadovat zvýšenou výměnu informací mezi členskými státy a jurisdikcemi třetích zemí. Za tímto účelem by měl být proveden přezkum směrnice 2011/16/EU v souladu s budoucí činností OECD na přípravě dohody příslušných orgánů, která má být vypracována do konce roku 2022.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  Modelová pravidla GloBE budou pravděpodobně pozměněna, zejména pravidla týkající se „bezpečného přístavu“, jejichž cílem je zjednodušit požadavky na podávání informačních přehledů pro ustavující subjekty. Tato směrnice by měla zajistit, aby byly zavedeny odpovídající záruky pro kontrolu těchto subjektů. Komisi by proto měla být svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, jimiž zajistí, aby tato směrnice byla nadále v souladu s mezinárodními závazky členských států.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Tato směrnice zavádí ustanovení o přezkumu s cílem zajistit, aby uplatňování této směrnice podléhalo řádnému hodnocení pět let po jejím vstupu v platnost. Tento přezkum by měl posoudit a přehodnotit pokrok v celosvětovém provádění dohody OECD / modelových pravidel GloBE a některé výjimky a odchylky, zejména pokud jde o systémy daně z distribuce a vyloučení příjmu na základě ekonomické podstaty, relevantnost prahové hodnoty pro skupiny nadnárodních podniků a dotčené velké vnitrostátní firmy a dopad na daňové příjmy v rozvojových zemích. V rámci přezkumu by v případě potřeby mohly být do práva Unie začleněny i změny modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)
(24a)   V rámci inkluzivního rámce OECD/G20 pro řešení eroze základu daně a přesouvání zisku sestává tzv. pilíř 2 ze dvou pravidel, která mají být zavedena do vnitrostátních daňových právních předpisů, a z jednoho smluvního pravidla, a to „pravidla zdanitelnosti“, které umožňuje jurisdikcím, kde se nachází zdroj příjmu, zavést omezené zdanění u zdroje pro některé platby mezi propojenými stranami, které podléhají dani nižší, než je minimální sazba. Komise by měla členským státům doporučit, aby změnily své dvoustranné daňové dohody se zeměmi s nízkými příjmy tak, aby toto pravidlo zahrnovaly.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1
Má se za to, že členský subjekt, který není průtokovým subjektem, se nachází v jurisdikci, v níž je pokládán za daňového rezidenta na základě místa, kde se nachází jeho vedení, místa založení nebo podobných kritérií.
Má se za to, že členský subjekt, který není průtokovým subjektem, se nachází v jurisdikci, v níž je pokládán za daňového rezidenta na základě místa, kde se nachází jeho skutečné vedení, zejména místa, kde jsou přijímána klíčová organizační a obchodní rozhodnutí, jež jsou nezbytná pro podnikání daného subjektu, místa založení nebo podobných kritérií, která odrážejí skutečnou hospodářskou činnost v souladu s touto směrnicí a modelovými pravidly GloBE.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)
Článek 4a
Pravidla proti vyhýbání se daňovým povinnostem
1.   Pro účely výpočtu dorovnávací daně nebude brát členský stát ohled na postup nebo soubor postupů, které s ohledem na všechny příslušné skutečnosti a okolnosti nejsou autentické, neboť byly zavedeny v zásadě za účelem získání daňové výhody, jež je v rozporu s předmětem nebo účelem této směrnice. Postup může zahrnovat více než jeden krok nebo část.
2.   Pro účely odstavce 1 se postupy nebo soubor postupů nepovažují za autentické, pokud nejsou zavedeny z platných hospodářských důvodů, jež odrážejí skutečnou hospodářskou činnost.
3.   S postupy nebo soubory postupů, na něž nebude brán ohled v souladu s odstavcem 1, bude pro účely výpočtu daňového základu nakládáno s odkazem na jejich ekonomickou podstatu.
4.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52 za účelem stanovení podrobnějších pravidel proti vyhýbání se daňovým povinnostem, a to zejména zohlednění budoucích změn modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3
3.  Pokud částka kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně, která byla zohledněna při výpočtu dorovnávací daně na úrovni jurisdikce za dané účetní období podle článku 26, nebyla během tří následujících účetních období plně zaplacena, přičte se částka nezaplacené vnitrostátní dorovnávací daně k dorovnávací dani na úrovni jurisdikce vypočtené podle s čl. 26 odst. 3.
3.  Pokud částka kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně, která byla zohledněna při výpočtu dorovnávací daně na úrovni jurisdikce za dané účetní období podle článku 26, nebyla během následujícího účetního období plně zaplacena, přičte se částka nezaplacené vnitrostátní dorovnávací daně k dorovnávací dani na úrovni jurisdikce vypočtené podle s čl. 26 odst. 3.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 8 a (nový)
8a.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů dále upřesnit význam pojmů použitých v odstavcích 5 a 6 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 52a.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 8 b (nový)
8b.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52 za účelem změny vzorce uvedeného v odstavci 5 tohoto článku s cílem zohlednit odpovídající změny modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 11 a (nový)
11a.   Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52 za účelem úpravy některé z definic stanovených v odstavci 1 tohoto článku nebo za účelem změny bodů, pro které jsou stanoveny úpravy podle odstavců 2, 3, 6, 7, 10 a 11 tohoto článku, zejména s ohledem na budoucí změny modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)
3a.   Komise může prostřednictvím prováděcích aktů dále upřesnit význam pojmů použitých v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 52a.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 7 – pododstavec 1
Odložený daňový závazek, který není uhrazen nebo rozpuštěn během pěti následujících účetních období, bude opětovně zachycen v rozsahu, v jakém byl zohledněn v celkové částce úpravy o odložené daně členského subjektu.
Odložený daňový závazek, který není uhrazen nebo rozpuštěn během tří následujících účetních období, bude opětovně zachycen v rozsahu, v jakém byl zohledněn v celkové částce úpravy o odložené daně členského subjektu.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 7 – pododstavec 2
Částka opětovně zachyceného odloženého daňového závazku stanovená pro dané účetní období se považuje za snížení zahrnuté daně pátého předcházejícího účetního období a efektivní daňová sazba a dorovnávací daň za toto účetní období se přepočítají v souladu s čl. 28 odst. 1.
Částka opětovně zachyceného odloženého daňového závazku stanovená pro dané účetní období se považuje za snížení zahrnuté daně třetího předcházejícího účetního období a efektivní daňová sazba a dorovnávací daň za toto účetní období se přepočítají v souladu s čl. 28 odst. 1.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 8 a (nový)
8a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52 za účelem změny bodů, na které se vztahuje výjimka podle odstavce 8 tohoto článku, zejména s ohledem na budoucí změny modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 9 a (nový)
9a.  Komise může prostřednictvím prováděcích aktů dále upřesnit význam pojmů použitých v definicích, které jsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 52a.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 5 a (nový)
5a.  Komise může přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 52 za účelem změny částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku, zejména s ohledem na budoucí změny modelových pravidel GloBE.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 31 – odst. 4 – návětí
4.  Pokud dojde k rozdělení jedné nadnárodní skupiny podniků na dvě nebo více skupin (každá z nich jako „oddělená skupina“), má se za to, že prahové hodnoty konsolidovaných výnosů každé oddělené skupiny je dosaženo, pokud tato skupina vykáže:
4.  Pokud dojde k rozdělení jedné nadnárodní skupiny podniků na dvě nebo více skupin (každá z nich jako „oddělená skupina“), má se za to, že prahové hodnoty konsolidovaných výnosů každé oddělené skupiny je dosaženo po dobu nejméně šesti let od rozdělení, a pokud tato skupina vykáže:
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1
1.  Podávající členský subjekt se může rozhodnout, že vlastnický členský subjekt investičního subjektu použije ve vztahu ke svému vlastnickému podílu v investičním subjektu metodu zdanitelné distribuce za předpokladu, že vlastnický členský subjekt není investičním subjektem a lze důvodně předpokládat, že bude podléhat dani z distribuce zisku vypláceného investičním subjektem při daňové sazbě, která se rovná minimální daňové sazbě nebo ji převyšuje.
1.  Podávající členský subjekt se může rozhodnout, že vlastnický členský subjekt investičního subjektu nebo pojišťovacího investičního subjektu použije ve vztahu ke svému vlastnickému podílu v investičním subjektu metodu zdanitelné distribuce za předpokladu, že vlastnický členský subjekt není investičním subjektem a lze důvodně předpokládat, že bude podléhat dani z distribuce zisku vypláceného investičním subjektem při daňové sazbě, která se rovná minimální daňové sazbě nebo ji převyšuje.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)
Pokud ostatní členské subjekty nadnárodní skupiny podniků nejmenovaly žádný z členských subjektů nadnárodní skupiny podniků, je určeným místním subjektem odpovědným za podávání informačního přehledu k dorovnávací dani největší subjekt nadnárodní skupiny podniků nacházející se v témže členském státě, pokud jde o roční výnosy za poslední dva po sobě následující roky.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 7 a (nový)
7a.  Rada na návrh Komise a po obdržení stanoviska Evropského parlamentu jednomyslně přijme opatření nezbytná k provedení povinností podávat informační přehled podle této směrnice a k zajištění nezbytné výměny informací.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1
1.  Dorovnávací daň splatná nejvyšším mateřským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s čl. 5 odst. 2 se v prvních pěti letech počáteční fáze mezinárodní činnosti nadnárodní skupiny podniků sníží na nulu bez ohledu na požadavky stanovené v kapitole V.
1.  Dorovnávací daň splatná nejvyšším mateřským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s čl. 5 odst. 2 se v prvních třech letech počáteční fáze mezinárodní činnosti nadnárodní skupiny podniků sníží na nulu bez ohledu na požadavky stanovené v kapitole V.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 2
2.  Pokud se nejvyšší mateřský subjekt nadnárodní skupiny podniků nachází v jurisdikci třetí země, sníží se dorovnávací daň splatná členským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s čl. 13 odst. 2 v prvních pěti letech počáteční fáze mezinárodní činnosti této nadnárodní skupiny podniků na nulu bez ohledu na požadavky stanovené v kapitole V.
2.  Pokud se nejvyšší mateřský subjekt nadnárodní skupiny podniků nachází v jurisdikci třetí země, sníží se dorovnávací daň splatná členským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s čl. 13 odst. 2 v prvních třech letech počáteční fáze mezinárodní činnosti této nadnárodní skupiny podniků na nulu bez ohledu na požadavky stanovené v kapitole V.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 1
Období pěti účetních období uvedené v odstavcích 1 a 2 začíná běžet od začátku účetního období, v němž nadnárodní skupina podniků poprvé spadá do oblasti působnosti této směrnice.
Období tří účetních období uvedené v odstavcích 1 a 2 začíná běžet od začátku účetního období, v němž nadnárodní skupina podniků poprvé spadá do oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 2
Pro nadnárodní skupiny podniků, které v okamžiku vstupu této směrnice v platnost spadají do oblasti její působnosti, začíná pětileté období uvedené v odstavci 1 dnem 1. ledna 2023.
Pro nadnárodní skupiny podniků, které v okamžiku vstupu této směrnice v platnost spadají do oblasti její působnosti, začíná tříleté období uvedené v odstavci 1 dnem 1. ledna 2023.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 4 – pododstavec 3
Pro nadnárodní skupiny podniků, které v okamžiku vstupu této směrnice v platnost spadají do oblasti její působnosti, začíná pětileté období uvedené v odstavci 2 dnem 1. ledna 2024.
Pro nadnárodní skupiny podniků, které v okamžiku vstupu této směrnice v platnost spadají do oblasti její působnosti, začíná tříleté období uvedené v odstavci 2 dnem 1. ledna 2024.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 1
1.  Dorovnávací daň splatná nejvyšším mateřským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s článkem 49 se v prvních pěti účetních obdobích sníží na nulu počínaje prvním dnem účetního období, v němž velká vnitrostátní skupina poprvé spadá do oblasti působnosti této směrnice.
1.  Dorovnávací daň splatná nejvyšším mateřským subjektem nacházejícím se v členském státě v souladu s článkem 49 se v prvních třech účetních obdobích sníží na nulu počínaje prvním dnem účetního období, v němž velká vnitrostátní skupina poprvé spadá do oblasti působnosti této směrnice.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 50 – odst. 2
2.  Pro velké vnitrostátní skupiny, které v okamžiku vstupu této směrnice v platnost spadají do oblasti její působnosti, začíná výše uvedené pětileté období dnem 1. ledna 2023.
vypouští se
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 51 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4a odst. 4, čl. 13 odst. 8b, čl. 15 odst. 11a, čl. 21 odst. 8a, čl. 29 odst. 5a a v čl. 51 odst. 3 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od data vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 3
3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v čl. 51 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Rada může přenesení pravomoci uvedené v čl. 4a odst. 4, čl. 13 odst. 8b, čl. 15 odst. 11a, čl. 21 odst. 8a,čl. 29 odst. 5a a v čl. 51 odst. 3 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 52 – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 51 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4a odst. 4, čl. 13 odst. 8b, čl. 15 odst. 11a, čl. 21 odst. 8a, čl. 29 odst. 5a a v čl. 51 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jí byl tento akt oznámen, nebo pokud Rada před uplynutím této lhůty informuje Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Článek 52 a (nový)
Článek 52a
Postup projednávání ve výboru
1.  Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1
Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.
Evropský parlament je včas informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Článek 53 a (nový)
Článek 53a
Přezkum
Do … [pět let po vstupu této směrnice v platnost] Komise přezkoumá uplatňování této směrnice a podá Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva se bude zabývat tím, zda je třeba tuto směrnici změnit s ohledem na změny a vývoj v oblasti daní na mezinárodní úrovni, zejména pokud jde o provádění modelových pravidel GloBE mimo Unii a zavedení jiných jednostranných přístupů k minimálnímu účinnému zdanění nadnárodních skupin podniků. Měla by se rovněž zaměřit na využívání výjimek a odchylek a jejich dopad na soudržnost vnitřního trhu.
Tato zpráva posoudí dopad, který budou mít ustanovení o zahrnutí příjmu na základě ekonomické podstaty, zavedení nepovinné kvalifikované vnitrostátní dorovnávací daně a zacházení se systémy distribuční daně na účinnost zajištění minimální skutečné úrovně zdanění.
Tato zpráva posoudí dopad směrnice na příjmy nejméně rozvinutých zemí a na daňové příjmy členských států, investiční rozhodnutí společností a konkurenceschopnost Unie v rámci světového hospodářství. Vyhodnotí dopad snížení prahové hodnoty pro skupiny nadnárodních podniků a velké domácí podniky. V případě potřeby ke zprávě připojí legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Článek 53 b (nový)
Článek 53b
Ustanovení o omezené působnosti
1.  Touto směrnicí není dotčeno uplatňování vnitrostátních nebo smluvních ustanovení, jejichž cílem je zajistit vyšší úroveň ochrany vnitrostátních základů daně z příjmů právnických osob a která se týkají pravidla pro ovládané zahraniční společnosti ve smyslu článku 7 směrnice Rady (EU) 2016/11641a, zejména pokud se přísnější pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti řídí doporučeními závěrečné zprávy z roku 2015 o opatření č. 3 projektu OECD/G20 proti erozi základu daně a přesunu zisku.
2.  Touto směrnicí není dotčeno uplatňování vnitrostátních předpisů o alternativních formách minimálního zdanění vnitrostátních skupin nebo společností.
_________
1a Směrnice Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. července 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu (Úř. věst. L 193, 19.7.2016, s. 1).
Poslední aktualizace: 30. srpna 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí