Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0433(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0140/2022

Pateikti tekstai :

A9-0140/2022

Debatai :

PV 18/05/2022 - 25
CRE 18/05/2022 - 25

Balsavimas :

PV 19/05/2022 - 7.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2022)0216

Priimti tekstai
PDF 203kWORD 57k
Ketvirtadienis, 2022 m. gegužės 19 d. - Briuselis
Minimalus tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo lygis *
P9_TA(2022)0216A9-0140/2022

2022 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl visuotinio minimalaus tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo Sąjungoje (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2021)0823),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9‑0040/2022),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9‑0140/2022),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkei perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  GloBE pavyzdines taisykles, dėl kurių susitarė valstybės narės, būtina įgyvendinti taip, kad jos kuo labiau atitiktų visuotinį susitarimą. Ši direktyva yra glaudžiai susijusi su GloBE pavyzdinių taisyklių turiniu ir struktūra. Siekiant užtikrinti suderinamumą su pirmine Sąjungos teise ir tiksliau su įsisteigimo laisve, šios direktyvos taisyklės turėtų būti taikomos subjektams, kurie yra valstybės narės rezidentai, ir patronuojančiojo subjekto, esančio toje valstybėje narėje, subjektams nerezidentams. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma labai didelėms išimtinai vietos subjektų grupėms. Tokiu būdu teisinė sistema būtų sukurta taip, kad būtų išvengta bet kokios tarpvalstybinių ir vidaus situacijų diskriminacijos rizikos. Papildinis mokestis būtų taikomas visiems subjektams, įskaitant PĮT taikantį patronuojantįjį subjektą, esantiems mažus mokesčius taikančioje valstybėje narėje. Papildinis mokestis taip pat būtų taikomas to paties patronuojančiojo subjekto į grupę įeinantiems subjektams, kurie yra kitoje mažus mokesčius taikančioje valstybėje narėje;
(6)  GloBE pavyzdines taisykles, dėl kurių susitarė valstybės narės, būtina įgyvendinti taip, kad jos kuo labiau atitiktų visuotinį susitarimą. Susitarimo sėkmė priklausys tik nuo skaidraus ir nuoseklaus įgyvendinimo Sąjungoje ir pasaulyje. Ši direktyva iš esmės susijusi su GloBE pavyzdinių taisyklių turiniu ir struktūra, tačiau tam tikrais aspektais skiriasi, be kita ko, dėl tam tikrų taisyklių taikymo Sąjungoje. Siekiant užtikrinti suderinamumą su pirmine Sąjungos teise ir tiksliau su įsisteigimo laisve, šios direktyvos taisyklės turėtų būti taikomos subjektams, kurie yra valstybės narės rezidentai, ir patronuojančiojo subjekto, esančio toje valstybėje narėje, subjektams nerezidentams. Ši direktyva taip pat turėtų būti taikoma labai didelėms išimtinai vietos subjektų grupėms. Tokiu būdu teisinė sistema būtų sukurta taip, kad būtų išvengta bet kokios tarpvalstybinių ir vidaus situacijų diskriminacijos rizikos. Papildinis mokestis būtų taikomas visiems subjektams, įskaitant PĮT taikantį patronuojantįjį subjektą, esantiems mažus mokesčius taikančioje valstybėje narėje. Papildinis mokestis taip pat būtų taikomas to paties patronuojančiojo subjekto į grupę įeinantiems subjektams, kurie yra kitoje mažus mokesčius taikančioje valstybėje narėje;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  nors būtina užtikrinti, kad nuo mokesčių vengimo praktikos būtų atgrasoma, reikėtų vengti neigiamo poveikio mažesniems tarptautiniams subjektams vidaus rinkoje. Šiuo tikslu ši direktyva turėtų būti taikoma tik Sąjungoje esantiems subjektams, kurie yra TSG arba didelių vietos subjektų grupių, kurios atitinka bent 750 000 000 EUR konsoliduotųjų pajamų metinę ribą, nariai. Ši riba atitiktų galiojančiose tarptautinėse mokesčių taisyklėse, kaip antai ataskaitų pagal šalis teikimo taisyklėse, nustatytą ribą9. Subjektai, kuriems taikoma ši direktyva, vadinami į grupę įeinančiais subjektais. Tam tikri subjektai neturėtų patekti į taikymo sritį atsižvelgiant į jų konkrečią paskirtį ir statusą. Neįtraukti subjektai būtų tie, kurie nėra pelno siekiantys subjektai ir kurie vykdo visuotinės svarbos veiklą ir kurie dėl šių priežasčių valstybėje narėje, kurioje jie yra, greičiausiai nebūtų apmokestinami. Siekiant apsaugoti tuos konkrečius interesus, ši direktyva neturi būti taikoma vyriausybės subjektams, tarptautinėms organizacijoms, ne pelno organizacijoms ir pensijų fondams. Investiciniai fondai ir nekilnojamojo turto investavimo subjektai taip pat neturėtų būti įtraukiami į taikymo sritį, kai jie yra nuosavybės grandinės viršuje, nes tų vadinamųjų pereiginių subjektų gautos pajamos apmokestinamos savininkų lygmeniu;
(7)  nors būtina užtikrinti, kad nuo mokesčių vengimo praktikos būtų atgrasoma, reikėtų vengti neigiamo poveikio mažesniems tarptautiniams subjektams vidaus rinkoje. Šiuo tikslu ši direktyva turėtų būti taikoma tik Sąjungoje esantiems subjektams, kurie yra TSG arba didelių vietos subjektų grupių, kurios atitinka 750 000 000 EUR konsoliduotųjų pajamų metinę ribą, nariai. Ši riba atitiktų galiojančiose tarptautinėse mokesčių taisyklėse, kaip antai ataskaitų pagal šalis teikimo taisyklėse9, nustatytą ribą, todėl jos turėtų laikytis visos valstybės narės. Komisija turėtų stebėti, ar valstybės narės taiko GloBE pavyzdines taisykles mažesniems subjektams ir kokiu mastu jos tai daro, ir imtis atitinkamų priemonių, jei jos jas taiko tokiu būdu, kuris prieštarauja Sąjungos teisės principams arba kenkia vidaus rinkos vientisumui. Subjektai, kuriems taikoma ši direktyva, vadinami į grupę įeinančiais subjektais. Tam tikri subjektai neturėtų patekti į taikymo sritį atsižvelgiant į jų konkrečią paskirtį ir statusą. Neįtraukti subjektai būtų tie, kurie nėra pelno siekiantys subjektai ir kurie vykdo visuotinės svarbos veiklą ir kurie dėl šių priežasčių valstybėje narėje, kurioje jie yra, greičiausiai nebūtų apmokestinami. Siekiant apsaugoti tuos konkrečius interesus, ši direktyva neturi būti taikoma vyriausybės subjektams, tarptautinėms organizacijoms, ne pelno organizacijoms ir pensijų fondams. Investiciniai fondai ir nekilnojamojo turto investavimo subjektai taip pat neturėtų būti įtraukiami į taikymo sritį, kai jie yra nuosavybės grandinės viršuje, nes tų vadinamųjų pereiginių subjektų gautos pajamos apmokestinamos savininkų lygmeniu;
__________________
__________________
9 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 146, 2016 6 3, p. 8) [DAB 4].
9 2016 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/881, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (OL L 146, 2016 6 3, p. 8) [DAB 4].
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  kad valstybės narės galėtų surinkti papildinio mokesčio pajamas iš jų teritorijoje esančių mažus mokesčius mokančių į grupę įeinančių subjektų, jos turėtų turėti galimybę pasirinkti taikyti vietos papildinio mokesčio sistemą. Į TSG įeinantys subjektai, esantys valstybėje narėje, kuri pasirinko savo nacionalinėje mokesčių sistemoje įgyvendinti PĮT ir TNAM lygiavertes taisykles, turėtų mokėti šiai valstybei narei papildinį mokestį. Nors valstybėms narėms paliekama šiek tiek lankstumo techniškai įgyvendinant vietos papildinio mokesčio sistemą, tokia sistema turėtų būti užtikrintas minimalus efektyvusis į grupę įeinančių subjektų reikalavimus atitinkančio pelno arba nuostolių apmokestinimas, kuris būtų toks pat arba lygiavertis šioje direktyvoje numatytoms PĮT ir TNAM;
(13)  kad valstybės narės galėtų surinkti papildinio mokesčio pajamas iš jų teritorijoje esančių mažus mokesčius mokančių į grupę įeinančių subjektų, jos turėtų turėti galimybę pasirinkti taikyti vietos papildinio mokesčio sistemą. Į TSG įeinantys subjektai, esantys valstybėje narėje, kuri pasirinko savo nacionalinėje mokesčių sistemoje įgyvendinti PĮT ir TNAM lygiavertes taisykles, turėtų mokėti šiai valstybei narei papildinį mokestį. Nors valstybėms narėms paliekama šiek tiek lankstumo techniškai įgyvendinant vietos papildinį mokestį, Tarybos Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų atidžiai stebėti, kaip tas mokestis taikomas. Komisija turėtų teikti paramą šioje srityje;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14)  siekiant užtikrinti proporcingą požiūrį, tam reikėtų atsižvelgti į tam tikras konkrečias situacijas, kuriose BEPS rizika yra sumažinama. Todėl į direktyvą turėtų būti įtraukta veiklos pagrindo išimtis, pagrįsta su darbuotojais susijusiomis išlaidomis ir materialiojo turto verte tam tikroje jurisdikcijoje. Tai leistų tam tikru mastu spręsti situacijas, kai TSG arba didelė vietos subjektų grupė vykdo ekonominę veiklą, kuriai vykdyti reikia fiziškai būti jurisdikcijoje, kurioje taikomi maži mokesčiai, nes tokiu atveju BEPS praktika tikriausiai nebūtų sėkminga. Taip pat reikėtų turėti omenyje konkretų tarptautinę veiklą pradedančių TSG atvejį, siekiant neskatinti TSG, apmokestinamų mažu tarifu savo nacionalinėje jurisdikcijoje, kurioje jie daugiausia vykdo veiklą, plėtoti tarpvalstybinę veiklą. Todėl penkerių metų pereinamuoju laikotarpiu taisyklės neturėtų būti taikomos tokių grupių mažai apmokestinamai vidaus veiklai, su sąlyga, kad į TSG neturėtų į grupę įeinančių subjektų daugiau nei šešiose kitose jurisdikcijose. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas didelėms vietos subjektų grupėms, penkerių metų pereinamuoju laikotarpiu tokių grupių veiklos pajamos taip pat neturėtų būti įtraukiamos;
(14)  siekiant užtikrinti proporcingą požiūrį, tam reikėtų atsižvelgti į tam tikras konkrečias situacijas, kuriose BEPS rizika yra sumažinama. Todėl į direktyvą turėtų būti įtraukta veiklos pagrindo išimtis, pagrįsta su darbuotojais susijusiomis išlaidomis ir materialiojo turto verte tam tikroje jurisdikcijoje. Tai leistų tam tikru mastu reaguoti į situacijas, kai TSG arba didelė vietos subjektų grupė vykdo ekonominę veiklą, kuriai vykdyti reikia fiziškai būti jurisdikcijoje, kurioje taikomi maži mokesčiai, nes tokiu atveju BEPS praktika tikriausiai nebūtų sėkminga. Taip pat reikėtų turėti omenyje konkretų tarptautinę veiklą pradedančių TSG atvejį, siekiant neskatinti TSG, apmokestinamų mažu tarifu savo nacionalinėje jurisdikcijoje, kurioje jie daugiausia vykdo veiklą, plėtoti tarpvalstybinę veiklą. Todėl trejų metų pereinamuoju laikotarpiu taisyklės neturėtų būti taikomos tokių grupių mažai apmokestinamai vidaus veiklai, su sąlyga, kad į TSG neturėtų į grupę įeinančių subjektų daugiau nei šešiose kitose jurisdikcijose. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas didelėms vietos subjektų grupėms, trejų metų pereinamuoju laikotarpiu tokių grupių veiklos pajamos taip pat neturėtų būti įtraukiamos;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis
(16)  kad būtų pasiekta visuotinio minimalaus mokesčio reformos tikslų ir mokesčių administratoriams bei mokesčių mokėtojams tenkančios administracinės naštos pusiausvyra, šioje direktyvoje turėtų būti numatyta de minimis išimtis TSG arba didelėms vietos subjektų grupėms, kurių vidutinės pajamos yra mažesnės nei 10 000 000 EUR, o vidutinis reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai jurisdikcijoje neviršija 1 000 000 EUR. Tokios TSG arba didelės vietos subjektų grupės neturėtų mokėti papildinio mokesčio, net jei jų efektyvusis mokesčio tarifas yra mažesnis už tos jurisdikcijos minimalų mokesčio tarifą;
(16)  laikantis pasiekto EBPO ir G20 įtraukiosios sistemos susitarimo dėl BEPS, šioje direktyvoje numatyta de minimis išimtis TSG arba didelėms vietos subjektų grupėms, kurių vidutinės pajamos yra mažesnės nei 10 000 000 EUR, o vidutinis reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai jurisdikcijoje neviršija 1 000 000 EUR. Tokios TSG arba didelės vietos subjektų grupės neturėtų mokėti papildinio mokesčio, net jei jų efektyvusis mokesčio tarifas yra mažesnis už tos jurisdikcijos minimalų mokesčio tarifą;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis
(18)  kad sistema būtų taikoma veiksmingai, labai svarbu, kad procedūros būtų koordinuojamos grupės lygmeniu. Reikės įdiegti sistemą, užtikrinančią netrukdomą informacijos srautą TSG viduje ir mokesčių administratoriams, kurių teritorijose yra į grupę įeinantys subjektai. Pagrindinė atsakomybė už informacijos deklaracijos pateikimą turėtų tekti pačiam į grupę įeinančiam subjektui. Tačiau tokia atsakomybė neturėtų būti taikoma, jei TSG paskyrė kitą subjektą pateikti informacijos deklaraciją ir dalytis informacija. Tai gali būti vietos subjektas arba kitos jurisdikcijos subjektas, kuris yra sudaręs susitarimą su į grupę įeinančio subjekto valstybės narės kompetentinga institucija. Per pirmuosius dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija turėtų ją persvarstyti pagal susitarimą, pasiektą įtraukioje sistemoje dėl informacijos pateikimo reikalavimų pagal GloBE įgyvendinimo sistemą. Atsižvelgiant į pagal šią sistemą reikalaujamus mokestinių prievolių vykdymo koregavimus, grupėms, kurioms ši direktyva taikoma pirmą kartą, turėtų būti suteiktas 18 mėnesių laikotarpis, per kurį jos turi pradėti vykdyti informacijos teikimo reikalavimus;
(18)  kad sistema būtų taikoma veiksmingai, labai svarbu, kad procedūros būtų koordinuojamos grupės lygmeniu. Reikės įdiegti sistemą, užtikrinančią netrukdomą informacijos srautą TSG viduje ir mokesčių administratoriams, kurių teritorijose yra į grupę įeinantys subjektai. Pagrindinė atsakomybė už informacijos deklaracijos pateikimą turėtų tekti pačiam į grupę įeinančiam subjektui. Tačiau tokia atsakomybė neturėtų būti taikoma, jei TSG paskyrė kitą subjektą pateikti informacijos deklaraciją ir dalytis informacija. Tai gali būti vietos subjektas arba kitos jurisdikcijos subjektas, kuris yra sudaręs susitarimą su į grupę įeinančio subjekto valstybės narės kompetentinga institucija. Per pirmuosius dvylika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo Komisija turėtų ją persvarstyti, priimdama atitinkamus deleguotuosius aktus, pagal susitarimą, pasiektą įtraukioje sistemoje dėl informacijos pateikimo reikalavimų pagal GloBE įgyvendinimo sistemą. Atsižvelgiant į pagal šią sistemą reikalaujamus mokestinių prievolių vykdymo koregavimus, grupėms, kurioms ši direktyva taikoma pirmą kartą, turėtų būti suteiktas 18 mėnesių laikotarpis, per kurį jos turi pradėti vykdyti informacijos teikimo reikalavimus;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis
(19)  atsižvelgiant į skaidrumo naudą mokesčių srityje, džiugina tai, kad mokesčių administratoriams visose dalyvaujančiose jurisdikcijose bus pateikiama daug informacijos. TSG, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų būti įpareigotos teikti išsamią ir detalią informaciją apie savo pelną ir efektyvųjį mokesčio tarifą kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jos turi į grupę įeinančių subjektų. Galima tikėtis, kad teikiant tokius išsamius duomenis padidės skaidrumas;
(19)  atsižvelgiant į skaidrumo naudą mokesčių srityje, džiugina tai, kad mokesčių administratoriams visose dalyvaujančiose jurisdikcijose bus pateikiama daug informacijos. TSG, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų būti įpareigotos teikti išsamią ir detalią informaciją apie savo pelną ir efektyvųjį mokesčio tarifą kiekvienoje jurisdikcijoje, kurioje jos turi į grupę įeinančių subjektų. Galima tikėtis, kad teikiant tokius išsamius duomenis padidės skaidrumas. Didesnis finansinės informacijos atskleidimo skaidrumas yra naudingas mokesčių administratoriams ir užtikrina didesnį tikrumą mokesčių mokėtojams. Atsižvelgiant į tai, Tarybos direktyva 2011/16/ES1a atliks tam tikrą vaidmenį sudarant palankesnes sąlygas šios direktyvos įgyvendinimui, o būsima Direktyvos 2011/16/ES peržiūra turės būti grindžiama poveikio vertinimu, kuris turės būti atliktas iki 2022 m. gruodžio 31 d.;
___________
1a 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 2011/16/ES dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB (OL L 64, 2011 3 11, p. 1).
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(19a)   turėtų būti stebimos potencialiai žalingos ir konkurenciją iškraipančios priemonės, kuriomis siekiama kompensuoti galimą įmonių pelno mokesčio padidėjimą, ir prireikus turėtų būti atnaujintas Komisijos pranešimas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo su tiesioginiu verslo apmokestinimu susijusioms priemonėms;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(19b)   Tarybos Elgesio kodekso grupė (verslo apmokestinimas) turėtų nuolat stebėti apskaitos standartų rengimą ir jų taikymą minimalių mokesčių tikslais. Prireikus ji turėtų pateikti pasiūlymų dėl pelno nustatymo taisyklių koregavimo. Komisija turėtų teikti paramą šioje srityje;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20)  visuotinio minimalaus mokesčio reformos veiksmingumas ir teisingumas labai priklauso nuo jos įgyvendinimo visame pasaulyje. Todėl bus ypač svarbu, kad visi pagrindiniai Sąjungos prekybos partneriai taikytų reikalavimus atitinkančią PĮT arba lygiavertes minimalaus apmokestinimo taisykles. Šiomis aplinkybėmis ir siekiant užtikrinti visuotinio minimalaus mokesčio taisyklių teisinį tikrumą ir veiksmingumą, svarbu toliau apibrėžti sąlygas, kuriomis trečiosios valstybės jurisdikcijoje, kuri neperkels visuotinio susitarimo taisyklių į nacionalinę teisę, įgyvendintos taisyklės gali būti laikomos lygiavertėmis reikalavimus atitinkančiai PĮT. Tuo tikslu šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad Komisija įvertintų lygiavertiškumo kriterijus remdamasi tam tikrais parametrais ir sudarytų trečiųjų valstybių jurisdikcijų, atitinkančių lygiavertiškumo kriterijus, sąrašą. Šis sąrašas būtų iš dalies keičiamas deleguotuoju aktu atlikus bet kokį vėlesnį teisinės sistemos, kurią trečiosios šalies jurisdikcija yra įgyvendinusi savo vidaus teisėje, vertinimą;
(20)  visuotinio minimalaus mokesčio reformos veiksmingumas ir teisingumas labai priklauso nuo greito ir nuoseklaus jos įgyvendinimo visame pasaulyje ir valstybėse narėse iki 2023 m. pabaigos. Todėl bus ypač svarbu, kad visi pagrindiniai Sąjungos prekybos partneriai taikytų reikalavimus atitinkančią PĮT arba lygiavertes minimalaus apmokestinimo taisykles. Šiomis aplinkybėmis ir siekiant užtikrinti visuotinio minimalaus mokesčio taisyklių teisinį tikrumą ir veiksmingumą, svarbu toliau apibrėžti sąlygas, kuriomis trečiosios valstybės jurisdikcijoje, kuri neperkels visuotinio susitarimo taisyklių į nacionalinę teisę, įgyvendintos taisyklės gali būti laikomos lygiavertėmis reikalavimus atitinkančiai PĮT. Tuo tikslu šioje direktyvoje turėtų būti numatyta, kad Komisija pirmą kartą įvertintų lygiavertiškumo kriterijus remdamasi tam tikrais parametrais ir laiku sudarytų trečiųjų valstybių jurisdikcijų, atitinkančių lygiavertiškumo kriterijus, sąrašą. Šis sąrašas būtų iš dalies keičiamas deleguotuoju aktu atlikus bet kokį vėlesnį teisinės sistemos, kurią trečiosios šalies jurisdikcija yra įgyvendinusi savo vidaus teisėje, vertinimą. Šiai direktyvai įgyvendinti reikės aktyvesnio valstybių narių ir trečiųjų šalių jurisdikcijų keitimosi informacija. Šiuo tikslu Direktyva 2011/16/ES turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į būsimą EBPO darbą, susijusį su kompetentingų institucijų susitarimu, kuris turi būti parengtas iki 2022 m. pabaigos;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(21a)  tikėtina, kad GloBE pavyzdinės taisyklės bus pakeistos, visų pirma apsaugos taisyklės, kuriomis siekiama supaprastinti informacijos teikimo reikalavimus į grupę įeinantiems subjektams. Šia direktyva turėtų būti užtikrinta, kad būtų nustatytos tinkamos tų subjektų kontrolės apsaugos priemonės. Todėl pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, užtikrinančius, kad ši direktyva būtų suderinta su valstybių narių prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(23a)  siekiant užtikrinti, kad praėjus penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo dienos būtų atliekamas tinkamas šios direktyvos taikymo vertinimas, į šią direktyvą įtraukiama nuostata dėl peržiūros. Per tą peržiūrą turėtų būti įvertinta ir persvarstyta pažanga pasaulyje įgyvendinant EBPO susitarimą ir GloBE pavyzdines taisykles, taip pat tam tikros išimtys ir nukrypti leidžiančios nuostatos, visų pirma susijusios su paskirstytojo pelno mokesčio sistemomis ir pajamų neįtraukimu dėl veiklos pagrindo, ribos aktualumas TSG ir didelėms vietos įmonėms, atsižvelgiant į taikymo sritį, ir poveikis mokestinėms pajamoms besivystančiose šalyse. Atliekant peržiūrą, padaryti GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimai prireikus taip pat galėtų būti įtraukti į Sąjungos teisę;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(24a)   taikant EBPO ir G20 įtraukiosios sistemos susitarimą dėl BEPS, be dviejų taisyklių, kurias numatoma įtraukti į nacionalinės teisės aktus dėl mokesčių, vadinamąjį 2 ramstį sudaro sutartimi grindžiama taisyklė, konkrečiai subjektų apmokestinimo taisyklė (STTR), leidžianti valstybės, kurioje gaunamos pajamos, jurisdikciją turintiems subjektams taikyti ribotą apmokestinimą prie šaltinio tam tikriems susijusių šalių mokėjimams, kurie apmokestinami mažesniu nei minimalus tarifas mokesčiu. Komisija turėtų rekomenduoti valstybėms narėms pakeisti dvišalius susitarimus dėl mokesčių su mažas pajamas gaunančiomis šalimis, kad būtų įtraukta ta taisyklė;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
Laikoma, kad į grupę įeinančio subjekto, kuris nėra pereiginis subjektas, buvimo vieta yra jurisdikcijoje, kurioje jis laikomas rezidentu mokesčių tikslais, remiantis jo valdymo vieta, įkūrimo vieta ar panašiais kriterijais.
Laikoma, kad į grupę įeinančio subjekto, kuris nėra pereiginis subjektas, buvimo vieta yra jurisdikcijoje, kurioje jis laikomas rezidentu mokesčių tikslais, remiantis jo faktiniu valdymo centru, t. y. vieta, kurioje priimami pagrindiniai valdymo ir komerciniai sprendimai, būtini verslui vykdyti, įkūrimo vieta ar panašiais kriterijais, kurie atspindi realią ekonominę veiklą pagal šią direktyvą ir GloBE pavyzdines taisykles.
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a straipsnis (naujas)
4a straipsnis
Kovos su mokesčių vengimu taisyklės
1.   Apskaičiuodamos papildinį mokestį, valstybės narės neatsižvelgia į susitarimą ar kelis susitarimus, kurių sudarymo pagrindinis tikslas buvo gauti mokestinės naudos ir kurie prieštarauja šios direktyvos esmei ar tikslui, ir todėl, atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes, yra apsimestiniai. Susitarimas gali apimti daugiau nei vieną etapą ar dalį.
2.   Taikant 1 dalį, susitarimas arba keli susitarimai laikomi apsimestiniais, jeigu jie nebuvo sukurti dėl tikrų komercinių priežasčių, atspindinčių realią ekonominę veiklą.
3.   Susitarimas arba keli susitarimai, į kuriuos neatsižvelgiama pagal 1 dalį, mokesčio bazės apskaičiavimo tikslais vertinami atsižvelgiant į jų ekonominį turinį.
4.   Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant nustatyti išsamesnes kovos su mokesčių vengimu taisykles ypač atsižvelgiant į būsimus GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimus.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis
3.  Jei reikalavimus atitinkančio vietos papildinio mokesčio suma, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant jurisdikcijoje tam tikrais finansiniais metais taikomą papildinį mokestį pagal 26 straipsnį, nėra visiškai sumokama per kitus trejus finansinius metus, nesumokėta vietos papildinio mokesčio suma pridedama prie jurisdikcijoje taikomo papildinio mokesčio, apskaičiuoto pagal 26 straipsnio 3 dalį.
3.  Jei reikalavimus atitinkančio vietos papildinio mokesčio suma, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant jurisdikcijoje tam tikrais finansiniais metais taikomą papildinį mokestį pagal 26 straipsnį, nėra visiškai sumokama per kitus finansinius metus, nesumokėta vietos papildinio mokesčio suma pridedama prie jurisdikcijoje taikomo papildinio mokesčio, apskaičiuoto pagal 26 straipsnio 3 dalį.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.   Komisija įgyvendinimo aktais gali išsamiau apibūdinti šio straipsnio 5 ir 6 dalyse vartojamų terminų reikšmę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52a straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 8 b dalis (nauja)
8b.  Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ir pakeisti šio straipsnio 5 dalyje pateiktą formulę, kad būtų atsižvelgta į atitinkamus GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimus.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 11 a dalis (nauja)
11a.   Komisija pagal 52 straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, siekiant iš dalies pakeisti bet kurią iš šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apibrėžčių arba iš dalies pakeisti punktus, kurių patikslinimai numatyti šio straipsnio 2, 3, 6, 7, 10 ir 11 dalyse, ypač siekiant atsižvelgti į GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimus ateityje.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Komisija įgyvendinimo aktais gali išsamiau apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje vartojamų terminų reikšmę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52a straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimas, kuris nebuvo sumokėtas ar panaikintas per paskesnius penkerius finansinius metus, turi būti sugrąžintas tiek, kiek jis buvo įtrauktas į bendrą į grupę įeinančio subjekto atidėtųjų mokesčių koregavimo sumą.
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimas, kuris nebuvo sumokėtas ar panaikintas per paskesnius trejus finansinius metus, turi būti sugrąžintas tiek, kiek jis buvo įtrauktas į bendrą į grupę įeinančio subjekto atidėtųjų mokesčių koregavimo sumą.
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa
Finansiniams metams nustatyta sugrąžinto atidėtųjų mokesčių įsipareigojimo suma laikoma įtrauktojo mokesčio sumažinimu penktaisiais ankstesniais finansiniais metais, o efektyvusis mokesčio tarifas ir papildinis mokestis tokiais finansiniais metais perskaičiuojami pagal 28 straipsnio 1 dalį.
Finansiniams metams nustatyta sugrąžinto atidėtųjų mokesčių įsipareigojimo suma laikoma įtrauktojo mokesčio sumažinimu trečiaisiais ankstesniais finansiniais metais, o efektyvusis mokesčio tarifas ir papildinis mokestis tokiais finansiniais metais perskaičiuojami pagal 28 straipsnio 1 dalį.
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 straipsnio 8 a dalis (nauja)
8a.  Komisijai pagal 52 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami visi punktai, kuriems pagal šio straipsnio 8 dalį taikoma kaupimo išimtis, ypač atsižvelgiant į būsimus GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimus.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 9 a dalis (nauja)
9a.  Komisija įgyvendinimo aktais gali išsamiau apibūdinti šio straipsnio 1 dalyje nustatytose apibrėžtyse vartojamų terminų reikšmę. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 52a straipsnyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.  Komisija gali pagal 52 straipsnį priimti deleguotuosius aktus ir iš dalies pakeisti šio straipsnio 1 dalyje nustatytas sumas, kad būtų atsižvelgta į būsimus GloBE pavyzdinių taisyklių pakeitimus.
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis
4.  Kai viena TSG suskirstoma į dvi ar daugiau grupių (kiekvienai iš jų tampant atskirta grupe), laikoma, kad kiekviena atskirta grupė atitinka konsoliduotųjų pajamų ribą, jeigu ji deklaruoja:
4.  Kai viena TSG suskirstoma į dvi ar daugiau grupių (kiekvienai iš jų tampant atskirta grupe), laikoma, kad kiekviena atskirta grupė atitinka konsoliduotųjų pajamų ribą ne trumpiau kaip šešerius metus po suskirstymo, jeigu ji deklaruoja:
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis
1.  Pasirinkus duomenis teikiantį į grupę įeinantį subjektą, į grupę įeinantis subjektas investavimo subjekto savininkas gali taikyti paskirstytojo pelno apmokestinimo metodą savo investavimo subjekto nuosavybės daliai, jeigu į grupę įeinantis subjektas savininkas nėra investavimo subjektas ir galima pagrįstai tikėtis, kad jam bus taikomas investavimo subjekto paskirstomų sumų apmokestinimas taikant mokesčio tarifą, kuris yra lygus minimaliam mokesčio tarifui arba jį viršija.
1.  Pasirinkus duomenis teikiantį į grupę įeinantį subjektą, į grupę įeinantis subjektas investavimo subjekto savininkas ar draudimo investavimo subjektas gali taikyti paskirstytojo pelno apmokestinimo metodą savo investavimo subjekto nuosavybės daliai, jeigu į grupę įeinantis subjektas savininkas nėra investavimo subjektas ir galima pagrįstai tikėtis, kad jam bus taikomas investavimo subjekto paskirstomų sumų apmokestinimas taikant mokesčio tarifą, kuris yra lygus minimaliam mokesčio tarifui arba jį viršija.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)
Jei kiti į TSG įeinantys subjektai nepaskyrė vietos subjekto, paskirtasis vietos subjektas, atsakingas už papildinio mokesčio informacijos deklaracijos teikimą, yra didžiausia toje pačioje valstybėje narėje esanti į TSG įeinanti įmonė, vertinant pagal paskutinių dvejų iš eilės einančių metų pajamas.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 7 a dalis (nauja)
7a.  Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir gavusi Europos Parlamento nuomonę, vieningai patvirtina priemones, būtinas informacijos pateikimo pareigoms pagal šią direktyvą įgyvendinti ir būtinam keitimuisi informacija užtikrinti.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį valstybėje narėje esančio pagrindinio patronuojančiojo subjekto mokėtinas papildinis mokestis per pirmuosius penkerius TSG tarptautinės veiklos pradinio etapo metus sumažinamas iki nulio, nepaisant V skyriuje nustatytų reikalavimų.
1.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį valstybėje narėje esančio pagrindinio patronuojančiojo subjekto mokėtinas papildinis mokestis per pirmuosius trejus TSG tarptautinės veiklos pradinio etapo metus sumažinamas iki nulio, nepaisant V skyriuje nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 2 dalis
2.  Kai TSG pagrindinis patronuojantysis subjektas yra trečiosios šalies jurisdikcijoje, papildinis mokestis, kurį turi mokėti valstybėje narėje esantis į grupę įeinantis subjektas pagal 13 straipsnio 2 dalį, per pirmuosius penkerius tos TSG tarptautinės veiklos pradinio etapo metus sumažinamas iki nulio, nepaisant V skyriuje nustatytų reikalavimų.
2.  Kai TSG pagrindinis patronuojantysis subjektas yra trečiosios šalies jurisdikcijoje, papildinis mokestis, kurį turi mokėti valstybėje narėje esantis į grupę įeinantis subjektas pagal 13 straipsnio 2 dalį, per pirmuosius trejus tos TSG tarptautinės veiklos pradinio etapo metus sumažinamas iki nulio, nepaisant V skyriuje nustatytų reikalavimų.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
1 ir 2 dalyse nurodytas penkerių finansinių metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tų finansinių metų, kuriais TSG pirmą kartą patenka į šios direktyvos taikymo sritį, pradžios.
1 ir 2 dalyse nurodytas trejų finansinių metų laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tų finansinių metų, kuriais TSG pirmą kartą patenka į šios direktyvos taikymo sritį, pradžios.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
TSG, kurioms ši direktyva taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos, 1 dalyje nurodytas penkerių metų laikotarpis prasideda 2023 m. sausio 1 d.
TSG, kurioms ši direktyva taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos, 1 dalyje nurodytas trejų metų laikotarpis prasideda 2023 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa
TSG, kurioms ši direktyva taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos, 2 dalyje nurodytas penkerių metų laikotarpis prasideda 2024 m. sausio 1 d.
TSG, kurioms ši direktyva taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos, 2 dalyje nurodytas trejų metų laikotarpis prasideda 2024 m. sausio 1 d.
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 1 dalis
1.  Pagal 49 straipsnį valstybėje narėje esantys pagrindinio patronuojančiojo subjekto mokėtinas papildinis mokestis sumažinamas iki nulio pirmaisiais penkeriais finansiniais metais, pradedant nuo pirmosios finansinių metų, kuriais didelei vietos įmonių grupei pirmą kartą taikoma ši direktyva, dienos.
1.  Pagal 49 straipsnį valstybėje narėje esantys pagrindinio patronuojančiojo subjekto mokėtinas papildinis mokestis sumažinamas iki nulio pirmaisiais trejais finansiniais metais, pradedant nuo pirmosios finansinių metų, kuriais didelei vietos įmonių grupei pirmą kartą taikoma ši direktyva, dienos.
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio 2 dalis
2.  Didelėms vietos įmonių grupėms, kurioms ši direktyva taikoma nuo jos įsigaliojimo dienos, pirmiau minėtas penkerių metų laikotarpis prasideda 2023 m. sausio 1 d.
Išbraukta.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 2 dalis
2.  51 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.
2.  4a straipsnio 4 dalyje, 13 straipsnio 8b dalyje, 15 straipsnio 11a dalyje, 21 straipsnio 8a dalyje, 29 straipsnio 5a dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 3 dalis
3.  Taryba gali bet kada atšaukti 51 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
3.  Taryba gali bet kada atšaukti 4a straipsnio 4 dalyje, 13 straipsnio 8b dalyje, 15 straipsnio 11a dalyje, 21 straipsnio 8a dalyje, 29 straipsnio 5a dalyje ir 51 straipsnio 3 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 5 dalis
5.  Pagal 51 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nepareikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
5.  Pagal 4a straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 8b dalį, 15 straipsnio 11a dalį, 21 straipsnio 8a dalį, 29 straipsnio 5a dalį ir 51 straipsnio 3 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nepareikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
52 a straipsnis (naujas)
52a straipsnis
Komiteto procedūra
1.  Komisijai padeda komitetas. Tas komitetas – tai komitetas, kaip tai suprantama Reglamente (ES) Nr. 182/2011.
2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 straipsnio 1 pastraipa
Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą informuojamas Europos Parlamentas.
Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą laiku informuojamas Europos Parlamentas.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 a straipsnis (naujas)
53a straipsnis
Peržiūra
Ne vėliau kaip ... [penkeri metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija įvertina, kaip taikoma ši direktyva, ir pateikia Tarybai jos veikimo ataskaitą. Ataskaitoje nurodoma, ar reikia iš dalies pakeisti šią direktyvą atsižvelgiant į tarptautinio mokesčių konteksto pokyčius ir raidą, visų pirma kiek jie susiję su GloBE pavyzdinių taisyklių įgyvendinimu už Sąjungos ribų, ir kitų vienašalių minimalaus efektyviojo TSG apmokestinimo metodų plėtojimą. Daugiausia dėmesio taip pat turėtų būti skiriama išimčių ir leidžiančių nukrypti nuostatų naudojimui ir jų poveikiui vidaus rinkos darnai.
Ataskaitoje įvertinamas pajamų įtraukimo dėl veiklos pagrindo nuostatos, neprivalomojo reikalavimus atitinkančio vietos papildinio mokesčio įgyvendinimo ir paskirstytojo pelno mokesčio sistemų traktavimo poveikis minimalaus efektyviojo apmokestinimo lygio užtikrinimo veiksmingumui.
Ataskaitoje įvertinamas direktyvos poveikis mažiausiai išsivysčiusių šalių pajamoms ir valstybių narių mokestinėms pajamoms, įmonių sprendimams dėl investicijų, taip pat Sąjungos konkurencingumui pasaulio ekonomikoje. Joje įvertinamas ribos sumažinimo poveikis TSG ir didelėms vietos įmonėms. Kai tikslinga, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
53 b straipsnis (naujas)
53b straipsnis
Atribojimas
1.  Ši direktyva nedaro poveikio tam, kaip valstybės narės taiko nacionalines arba susitarimais grindžiamas nuostatas, kuriomis siekiama užtikrinti aukštesnį nacionalinių pelno mokesčio bazių apsaugos lygį, susijusias su kontroliuojamųjų užsienio bendrovių taisykle, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos (ES) 2016/11641a 7 straipsnyje, visų pirma tais atvejais, kai griežtesnė kontroliuojamų užsienio bendrovių taisyklė atitinka EBPO ir G20 mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo projekto 2015 m. galutinės ataskaitos dėl 3 veiksmo rekomendacijas.
2.  Ši direktyva nedaro poveikio nacionalinių nuostatų dėl vietos subjektų grupių ar bendrovių alternatyvių minimalaus apmokestinimo formų taikymui.
_________
1a 2016 m. liepos 12 d. Tarybos direktyva (ES) 2016/1164, kuria nustatomos kovos su mokesčių vengimo praktika, tiesiogiai veikiančia vidaus rinkos veikimą, taisyklės (OL L 193, 2016 7 19, p. 1).
Atnaujinta: 2022 m. rugpjūčio 30 d.Teisinė informacija - Privatumo politika