Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0433(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0140/2022

Iesniegtie teksti :

A9-0140/2022

Debates :

PV 18/05/2022 - 25
CRE 18/05/2022 - 25

Balsojumi :

PV 19/05/2022 - 7.9
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0216

Pieņemtie teksti
PDF 205kWORD 57k
Ceturtdiena, 2022. gada 19. maijs - Brisele
Minimāls nodokļu līmenis starptautiskām grupām *
P9_TA(2022)0216A9-0140/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 19. maija normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai par globāla minimāla nodokļu līmeņa nodrošināšanu starptautiskām grupām Savienībā (COM(2021)0823 – C9-0040/2022 – 2021/0433(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2021)0823),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 115. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9‑0040/2022),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9‑0140/2022),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju atbilstoši grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
6. apsvērums
(6)  GloBE paraugnoteikumi, ko par ko vienojušās dalībvalstis, ir jāīsteno tā, lai tie pēc iespējas joprojām būtu saskaņā ar globālo vienošanos. Šajā direktīvā ir stingri ievērots GloBE paraugnoteikumu saturs un struktūra. Lai nodrošinātu saderību ar primārajiem Savienības tiesību aktiem un, konkrētāk, ar brīvību veikt uzņēmējdarbību, šīs direktīvas noteikumi būtu jāattiecina uz vienībām, kas ir dalībvalsts rezidentes, kā arī mātesuzņēmuma nerezidentvienībām, kuru atrašanās vieta ir šajā dalībvalstī. Šī direktīva būtu jāattiecina arī uz ļoti lielām pilnībā vietējām grupām. Tādējādi tiesiskais satvars tiktu izstrādāts tā, lai izvairītos no jebkāda diskriminācijas riska starp pārrobežu un vietējām situācijām. Visām vienībām (tostarp mātesuzņēmumam, kas piemēro IIR), kuru atrašanās vieta ir dalībvalstī, kam piemēro zemus nodokļus, tiktu piemērots virsnodoklis. Tāpat arī tā paša mātesuzņēmuma sastāvā esošajām vienībām, kuru atrašanās vieta ir citā dalībvalstī, kam piemēro zemus nodokļus, tiktu piemērots virsnodoklis.
(6)  GloBE paraugnoteikumi, ko par ko vienojušās dalībvalstis, ir jāīsteno tā, lai tie pēc iespējas joprojām būtu saskaņā ar globālo vienošanos. Tās panākumi būs pilnībā atkarīgi no pārredzamas un konsekventas īstenošanas Savienībā un pasaulē. Šajā direktīvā kopumā ir ievērots GloBE paraugnoteikumu saturs un struktūra, taču dažos aspektos tā atšķiras, tostarp attiecībā uz konkrētu noteikumu piemērošanu Savienībā. Lai nodrošinātu saderību ar primārajiem Savienības tiesību aktiem un, konkrētāk, ar brīvību veikt uzņēmējdarbību, šīs direktīvas noteikumi būtu jāattiecina uz vienībām, kas ir dalībvalsts rezidentes, kā arī mātesuzņēmuma nerezidentvienībām, kuru atrašanās vieta ir šajā dalībvalstī. Šī direktīva būtu jāattiecina arī uz ļoti lielām pilnībā vietējām grupām. Tādējādi tiesiskais satvars tiktu izstrādāts tā, lai izvairītos no jebkāda diskriminācijas riska starp pārrobežu un vietējām situācijām. Visām vienībām (tostarp mātesuzņēmumam, kas piemēro IIR), kuru atrašanās vieta ir dalībvalstī, kam piemēro zemus nodokļus, tiktu piemērots virsnodoklis. Tāpat arī tā paša mātesuzņēmuma sastāvā esošajām vienībām, kuru atrašanās vieta ir citā dalībvalstī, kam piemēro zemus nodokļus, tiktu piemērots virsnodoklis.
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums
(7)  Ir jānodrošina, ka tiek novērsta nodokļu apiešanas prakse, taču būtu arī jāizvairās no nelabvēlīgas ietekmes uz mazākiem SU iekšējā tirgū. Tādēļ šī direktīva būtu arī jāattiecina uz vienībām, kuru atrašanās vieta ir Savienībā un kuras ir daļa no SU grupām vai lielām vietējām grupām, kas sasniedz gada konsolidēto ieņēmumu robežvērtību, kura ir vismaz 750 000 000 EUR. Šī robežvērtība būtu saderīga ar robežvērtību, ko paredz spēkā esošie starptautiskie nodokļu noteikumi, piemēram, noteikumi par pārskatu sniegšanu par katru valsti9. Vienības, uz kurām atteicas šīs direktīvas piemērošanas joma, ir dēvētas par sastāvā esošām vienībām. Atsevišķas vienības būtu jāizslēdz no darbības jomas, pamatojoties uz to konkrēto mērķi un statusu. Izslēgtās vienības būtu bezpeļņas vienības un vienības, kas veic darbības vispārējās interesēs un kas minēto iemeslu dēļ, visticamāk, nebūtu apliekamas ar nodokli dalībvalstī, kurā ir to atrašanās vieta. Lai aizsargātu minētās intereses, no šīs direktīvas darbības jomas ir jāizslēdz valdības struktūrvienības, starptautiskas organizācijas, bezpeļņas organizācijas un pensiju fondi. No direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz arī ieguldījumu fondi un nekustamā īpašuma ieguldījumu instrumentsabiedrības, ja tās atrodas īpašumtiesību ķēdes augšgalā, jo šīm tā dēvētajām caurplūsmas vienībām gūtie ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem īpašnieku līmenī.
(7)  Ir jānodrošina, ka tiek novērsta nodokļu apiešanas prakse, taču būtu arī jāizvairās no nelabvēlīgas ietekmes uz mazākiem SU iekšējā tirgū. Tādēļ šī direktīva būtu arī jāattiecina uz vienībām, kuru atrašanās vieta ir Savienībā un kuras ir daļa no SU grupām vai lielām vietējām grupām, kas sasniedz gada konsolidēto ieņēmumu robežvērtību, kura ir 750 000 000 EUR. Šī robežvērtība būtu saderīga ar robežvērtību, ko paredz spēkā esošie starptautiskie nodokļu noteikumi, piemēram, noteikumi par pārskatu sniegšanu par katru valsti9, un tāpēc tā būtu jāievēro visām dalībvalstīm. Komisijai būtu jāuzrauga, kā un cik lielā mērā dalībvalstis GloBE paraugnoteikumus piemēro mazākām vienībām, un jāveic atbilstoši pasākumi, ja tās šos noteikumus piemēro tādā veidā, kas ir pretrunā Savienības tiesību aktu principiem vai apdraud iekšējā tirgus integritāti. Vienības, uz kurām atteicas šīs direktīvas piemērošanas joma, ir dēvētas par sastāvā esošām vienībām. Atsevišķas vienības būtu jāizslēdz no darbības jomas, pamatojoties uz to konkrēto mērķi un statusu. Izslēgtās vienības būtu bezpeļņas vienības un vienības, kas veic darbības vispārējās interesēs un kas minēto iemeslu dēļ, visticamāk, nebūtu apliekamas ar nodokli dalībvalstī, kurā ir to atrašanās vieta. Lai aizsargātu minētās intereses, no šīs direktīvas darbības jomas ir jāizslēdz valdības struktūrvienības, starptautiskas organizācijas, bezpeļņas organizācijas un pensiju fondi. No direktīvas darbības jomas būtu jāizslēdz arī ieguldījumu fondi un nekustamā īpašuma ieguldījumu instrumentsabiedrības, ja tās atrodas īpašumtiesību ķēdes augšgalā, jo šīm tā dēvētajām caurplūsmas vienībām gūtie ienākumi tiek aplikti ar nodokļiem īpašnieku līmenī.
__________________
__________________
9 Padomes Direktīva (ES) 2016/881 (2016. gada 25. maijs), ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 146, 3.6.2016., 8. lpp.) [DAC 4].
9 Padomes Direktīva (ES) 2016/881 (2016. gada 25. maijs), ar ko Direktīvu 2011/16/ES groza attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā (OV L 146, 3.6.2016., 8. lpp) [DAC 4].
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Lai dalībvalstis varētu gūt labumu no virsnodokļa ieņēmumiem, ko iekasē par to teritorijā esošajām sastāvā esošajām zemu nodokļu vienībām, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izvēlēties piemērot vietēju virsnodokļa sistēmu. SU grupas sastāvā esošajām vienībām, kuru atrašanās vieta ir dalībvalstī, kas izvēlējusies savās vietējās nodokļu sistēmās īstenot noteikumus, kuri ir līdzvērtīgi IIR un UTPR, būtu jāmaksā virsnodoklis šai dalībvalstij. Lai gan dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība vietējās virsnodokļa sistēmas tehniskajā īstenošanā, šādai sistēmai būtu jānodrošina sastāvā esošo vienību kvalificēto ienākumu vai zaudējumu aplikšana ar minimāliem efektīvajiem nodokļiem tādā pašā vai līdzvērtīgā veidā, kā to nodrošina šīs direktīvas IIR un UTPR.
(13)  Lai dalībvalstis varētu gūt labumu no virsnodokļa ieņēmumiem, ko iekasē par to teritorijā esošajām sastāvā esošajām zemu nodokļu vienībām, dalībvalstīm vajadzētu būt izvēles iespējai piemērot vietēju virsnodokļa sistēmu. SU grupas sastāvā esošajām vienībām, kuru atrašanās vieta ir dalībvalstī, kas izvēlējusies savās vietējās nodokļu sistēmās īstenot noteikumus, kuri ir līdzvērtīgi IIR un UTPR, būtu jāmaksā virsnodoklis šai dalībvalstij. Lai gan dalībvalstīm ir zināma rīcības brīvība vietējās virsnodokļa sistēmas tehniskajā īstenošanā, Padomes Rīcības kodeksa jautājumu grupai (uzņēmējdarbības nodokļi) būtu jāuzrauga šā nodokļa piemērošana. Komisijai šajā jomā būtu jāsniedz palīdzība.
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
14. apsvērums
(14)  Lai nodrošinātu samērīgu pieeju, šajā ziņā būtu jāņem vērā konkrētas īpašas situācijas, kurās tiek mazināti BEPS riski. Tāpēc direktīvā būtu jāparedz izslēgšana pēc satura, pamatojoties uz izmaksām, kuras saistītas ar darbiniekiem, un materiālo pamatlīdzekļu vērtību konkrētā jurisdikcijā. Tas ļautu zināmā mērā risināt situācijas, kurās SU grupa vai liela vietēja grupa veic saimnieciskās darbības, kam vajadzīga faktiska klātbūtne zemu nodokļu jurisdikcijā, jo šādā gadījumā BEPS prakse, visticamāk, neattīstītos. Īpašais tādu SU grupu gadījums, kas ir to starptautiskās darbības sākotnējos posmos, būtu arī jāņem vērā, lai netraucētu pārrobežu darbību attīstību SU grupām, kas gūst labumu no zemiem nodokļiem to vietējā jurisdikcijā, kurā tās pārsvarā darbojas. Tādējādi šādu grupu zemu nodokļu vietējās darbības būtu jāizslēdz no noteikumu piemērošanas uz piecu gadu pārejas periodu ar nosacījumu, ka SU grupai nav sastāvā esošu vienību vairāk nekā sešās citās jurisdikcijās. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lielām vietējām grupām, arī šādu grupu ienākumi no darbībām būtu jāizslēdz uz piecu gadu pārejas periodu.
(14)  Lai nodrošinātu samērīgu pieeju, šajā ziņā būtu jāņem vērā konkrētas īpašas situācijas, kurās tiek mazināti BEPS riski. Tāpēc direktīvā būtu jāparedz izslēgšana pēc satura, pamatojoties uz izmaksām, kuras saistītas ar darbiniekiem, un materiālo pamatlīdzekļu vērtību konkrētā jurisdikcijā. Tas ļautu zināmā mērā risināt situācijas, kurās SU grupa vai liela vietēja grupa veic saimnieciskās darbības, kam vajadzīga faktiska klātbūtne zemu nodokļu jurisdikcijā, jo šādā gadījumā BEPS prakse, visticamāk, neattīstītos. Īpašais tādu SU grupu gadījums, kas ir to starptautiskās darbības sākotnējos posmos, būtu arī jāņem vērā, lai netraucētu pārrobežu darbību attīstību SU grupām, kas gūst labumu no zemiem nodokļiem to vietējā jurisdikcijā, kurā tās pārsvarā darbojas. Tādējādi šādu grupu zemu nodokļu vietējās darbības būtu jāizslēdz no noteikumu piemērošanas uz trīs gadu pārejas periodu ar nosacījumu, ka SU grupai nav sastāvā esošu vienību vairāk nekā sešās citās jurisdikcijās. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lielām vietējām grupām, arī šādu grupu ienākumi no darbībām būtu jāizslēdz uz trīs gadu pārejas periodu.
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums
(16)  Lai panāktu līdzsvaru starp globālās minimālo nodokļu reformas mērķiem un administratīvo slogu nodokļu administrācijām un nodokļu maksātājiem, šajā direktīvā būtu jāparedz de minimis izņēmums attiecībā uz SU grupām vai lielām vietējām grupām, kuru vidējie ieņēmumi konkrētā jurisdikcijā ir mazāki par 10 000 000 EUR un vidējie kvalificētie ienākumi vai zaudējumi ir mazāki par 1 000 000 EUR. Šādām SU grupām vai lielām vietējām grupām nebūtu jāmaksā virsnodoklis, pat ja to FNL ir zemāka par minimālo nodokļa likmi attiecīgajā jurisdikcijā.
(16)  Saskaņā ar ESAO/G20 Iekļaujošā satvara par BEPS panākto vienošanos šī direktīva paredz de minimis izņēmumu attiecībā uz SU grupām vai lielām vietējām grupām, kuru vidējie ieņēmumi konkrētā jurisdikcijā ir mazāki par 10 000 000 EUR un vidējie kvalificētie ienākumi vai zaudējumi ir mazāki par 1 000 000 EUR. Šādām SU grupām vai lielām vietējām grupām nebūtu jāmaksā virsnodoklis, pat ja to FNL ir zemāka par minimālo nodokļa likmi attiecīgajā jurisdikcijā.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums
(18)  Lai sistēma tiktu piemērota efektīvi, ir svarīgi, lai procedūras tiktu koordinētas grupu līmenī. Būs jāizmanto sistēma, kas nodrošina netraucētu informācijas plūsmu SU grupā un ar nodokļu administrācijām, kurās atrodas sastāvā esošās vienības. Galvenā atbildība par informācijas deklarācijas iesniegšanu būtu jāuzņemas pašai sastāvā esošajai vienībai. Tomēr būtu jāpiemēro atbrīvojums no šādas atbildības gadījumos, kad SU grupa ir izraudzījusies citu vienību informācijas deklarācijas iesniegšanai un kopīgošanai. Tā var būt vai nu vietēja vienība, vai vienība no citas jurisdikcijas, kurā ir noslēgta kompetentās iestādes vienošanās ar sastāvā esošās vienības dalībvalsti. Pirmajos 12 mēnešos pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisijai tā būtu jāpārskata saskaņā ar Iekļaujošā satvara panākto vienošanos par iesniegšanas prasībām atbilstoši GloBE īstenošanas satvaram. Ņemot vērā šai sistēmai vajadzīgos atbilstības nodrošināšanas pielāgojumus, grupām, uz kurām pirmo reizi attiecas šīs direktīvas darbības joma, būtu jāpiešķir 18 mēnešu periods informācijas prasību izpildei.
(18)  Lai sistēma tiktu piemērota efektīvi, ir svarīgi, lai procedūras tiktu koordinētas grupu līmenī. Būs jāizmanto sistēma, kas nodrošina netraucētu informācijas plūsmu SU grupā un ar nodokļu administrācijām, kurās atrodas sastāvā esošās vienības. Galvenā atbildība par informācijas deklarācijas iesniegšanu būtu jāuzņemas pašai sastāvā esošajai vienībai. Tomēr būtu jāpiemēro atbrīvojums no šādas atbildības gadījumos, kad SU grupa ir izraudzījusies citu vienību informācijas deklarācijas iesniegšanai un kopīgošanai. Tā var būt vai nu vietēja vienība, vai vienība no citas jurisdikcijas, kurā ir noslēgta kompetentās iestādes vienošanās ar sastāvā esošās vienības dalībvalsti. Pirmajos 12 mēnešos pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisijai ar attiecīgu deleģēto aktu palīdzību tā būtu jāpārskata saskaņā ar Iekļaujošā satvara panākto vienošanos par iesniegšanas prasībām atbilstoši GloBE īstenošanas satvaram. Ņemot vērā šai sistēmai vajadzīgos atbilstības nodrošināšanas pielāgojumus, grupām, uz kurām pirmo reizi attiecas šīs direktīvas darbības joma, būtu jāpiešķir 18 mēnešu periods informācijas prasību izpildei.
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums
(19)  Ņemot vērā pārredzamības sniegtos ieguvumus nodokļu jomā, ir jāveicina, lai ievērojams apjoms informācijas tiktu iesniegts nodokļu iestādēm visās iesaistītajās jurisdikcijās. SU grupām, uz kurām attiecas šīs direktīvas piemērošanas joma, vajadzētu būt pienākumam sniegt vispusīgu un detalizētu informāciju par savu peļņu un efektīvo nodokļa likmi katrā jurisdikcijā, kurā tām ir sastāvā esošas vienības. Var paredzēt, ka šāda plaša ziņošana palielinās pārredzamību.
(19)  Ņemot vērā pārredzamības sniegtos ieguvumus nodokļu jomā, ir jāveicina, lai ievērojams apjoms informācijas tiktu iesniegts nodokļu iestādēm visās iesaistītajās jurisdikcijās. SU grupām, uz kurām attiecas šīs direktīvas piemērošanas joma, vajadzētu būt pienākumam sniegt vispusīgu un detalizētu informāciju par savu peļņu un efektīvo nodokļa likmi katrā jurisdikcijā, kurā tām ir sastāvā esošas vienības. Var paredzēt, ka šāda plaša ziņošana palielinās pārredzamību. Lielāka pārredzamība finanšu informācijas atklāšanā sniedz labumu nodokļu administrācijām un lielāku noteiktību nodokļu maksātājiem. Šajā kontekstā Padomes Direktīvai 2011/16/ES1a būs noteikta loma šīs direktīvas īstenošanas atvieglošanā, un turpmāka Direktīvas 2011/16/ES pārskatīšana būs pakļauta ietekmes izvērtēšanai, kas jāveic līdz 2022. gada 31. decembrim.
___________
1a Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
19.a apsvērums (jauns)
(19a)   Būtu jāuzrauga potenciāli kaitējoši un kropļojoši pasākumi, kuru mērķis ir kompensēt uzņēmumu ienākuma nodokļa iespējamo palielināšanu, un vajadzības gadījumā būtu jāatjaunina Komisijas paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu pasākumiem, kas saistīti ar tiešajiem nodokļiem uzņēmējdarbībai.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
19.b apsvērums (jauns)
(19b)   Padomes Rīcības kodeksa jautājumu grupai (uzņēmējdarbības nodokļi) būtu pastāvīgi jāuzrauga grāmatvedības standartu attīstība un to piemērošana minimālā nodokļa nolūkā. Vajadzības gadījumā tai būtu jāiesniedz priekšlikumi, lai pielāgotu peļņas noteikšanas noteikumus. Komisijai šajā jomā būtu jāsniedz palīdzība.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
20. apsvērums
(20)  Globālās minimālo nodokļu reformas efektivitāte un taisnīgums ir ļoti atkarīgi no tās īstenošanas visā pasaulē. Tādējādi būs svarīgi, lai visi Savienības lielākie tirdzniecības partneri piemērotu kvalificētu IIR vai līdzvērtīgu minimālo nodokļu noteikumu kopumu. Šajā saistībā un lai veicinātu globālo minimālo nodokļu noteikumu juridisko noteiktību un efektivitāti, ir svarīgi vēl precīzāk noteikt nosacījumus, saskaņā ar kuriem noteikumus, ko īsteno trešās valsts jurisdikcijā, kura netransponēs globālās vienošanās noteikumus, var uzskatīt par līdzvērtīgiem kvalificētam IIR. Tādēļ direktīvā būtu jāparedz Komisijas veikts novērtējums par līdzvērtības kritērijiem, kas balstīti uz noteiktiem parametriem, kopā ar to trešo valstu jurisdikciju sarakstu, kuras atbilst līdzvērtības kritērijiem. Minētais saraksts tiktu grozīts ar deleģētu aktu pēc jebkura sekojoša novērtējuma par tiesisko regulējumu, ko trešās valsts jurisdikcija īsteno savos tiesību aktos.
(20)  Globālās minimālo nodokļu reformas efektivitāte un taisnīgums ir ļoti atkarīgi no tās ātras un konsekventas īstenošanas visā pasaulē un dalībvalstīs līdz 2023. gada beigām. Tādējādi būs svarīgi, lai visi Savienības lielākie tirdzniecības partneri piemērotu kvalificētu IIR vai līdzvērtīgu minimālo nodokļu noteikumu kopumu. Šajā saistībā un lai veicinātu globālo minimālo nodokļu noteikumu juridisko noteiktību un efektivitāti, ir svarīgi vēl precīzāk noteikt nosacījumus, saskaņā ar kuriem noteikumus, ko īsteno trešās valsts jurisdikcijā, kura netransponēs globālās vienošanās noteikumus, var uzskatīt par līdzvērtīgiem kvalificētam IIR. Tādēļ direktīvā būtu jāparedz Komisijas savlaicīgi veikts sākotnējais novērtējums par līdzvērtības kritērijiem, kas balstīti uz noteiktiem parametriem, kopā ar to trešo valstu jurisdikciju sarakstu, kuras atbilst līdzvērtības kritērijiem. Minētais saraksts tiktu grozīts ar deleģētu aktu pēc jebkura sekojoša novērtējuma par tiesisko regulējumu, ko trešās valsts jurisdikcija īsteno savos tiesību aktos. Šīs direktīvas īstenošanai būs nepieciešama pastiprināta informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un trešo valstu jurisdikcijām. Šajā nolūkā būtu jāpārskata Direktīva 2011/16/ES, ņemot vērā ESAO turpmāko darbu pie kompetentās iestādes nolīguma, kas jāizstrādā līdz 2022. gada beigām.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
21.a apsvērums (jauns)
(21a)  GloBE paraugnoteikumi, iespējams, tiks grozīti, jo īpaši aizsardzības noteikumi, kuru mērķis ir vienkāršot iesniegšanas prasības sastāvā esošajām vienībām. Ar šo direktīvu būtu jānodrošina atbilstošu aizsardzības noteikumu ieviešana attiecībā uz minēto vienību kontroli. Tādēļ būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, lai nodrošinātu, ka šī direktīva joprojām atbilst dalībvalstu starptautiskajām saistībām.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
23.a apsvērums (jauns)
(23a)  Šajā direktīvā ir ieviesta pārskatīšanas klauzula, lai garantētu, ka šīs direktīvas piemērošana ir pakļauta pienācīgai izvērtēšanai piecus gadus pēc tās stāšanās spēkā. Minētajā pārskatīšanā būtu jāizvērtē un no jauna jāapsver progress, kas panākts ESAO vienošanās / GloBE paraugnoteikumu īstenošanā pasaules mērogā, kā arī konkrētu atbrīvojumu un atkāpju piemērošanā, jo īpaši attiecībā uz sadales nodokļa sistēmām un ienākumu izslēgšanu pēc satura, robežvērtības atbilstību SU grupu un lielu vietējo grupu uzņēmumiem, kam tā tiek piemērota, un ietekmi uz nodokļu ieņēmumiem jaunattīstības valstīs. Pārskatīšanas ietvaros izmaiņas GloBE paraugnoteikumos vajadzības gadījumā varētu iekļaut arī Savienības tiesību aktos.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
24.a apsvērums (jauns)
(24a)   ESAO/G20 Iekļaujošā satvara par BEPS ietvaros papildus diviem noteikumiem, kurus paredzēts ieviest valstu tiesību aktos par nodokļiem, tā saucamais 2. pīlārs ietver uz līgumiem balstītu noteikumu, proti, noteikumu par pakļautību nodokļa uzlikšanai, kurš izcelsmes jurisdikcijām ienākumu izcelsmes vietā ļauj piemērot ierobežotu nodokli konkrētiem saistīto pušu maksājumiem, kam piemēro nodokli, kura likme ir zemāka par minimālo likmi. Komisijai būtu jāiesaka dalībvalstīm veikt izmaiņas savos divpusējos nodokļu nolīgumos ar valstīm ar zemiem ienākumiem, lai pienācīgi iekļautu minēto noteikumu.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa
Pieņem, kas sastāvā esoša vienība, kas nav caurplūsmas vienība, atrodas jurisdikcijā, kurā to uzskata par rezidenti nodokļu vajadzībām, pamatojoties uz tās vadības atrašanās vietu, izveides vietu vai tamlīdzīgiem kritērijiem.
Pieņem, kas sastāvā esoša vienība, kas nav caurplūsmas vienība, atrodas jurisdikcijā, kurā to uzskata par rezidenti nodokļu vajadzībām, pamatojoties uz tās faktiskās vadības atrašanās vietu — proti, vietu, kur tiek pieņemti svarīgākie ar vadību saistītie lēmumi un komerciālie lēmumi, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības veikšanai —, izveides vietu vai tamlīdzīgiem kritērijiem, kuri atspoguļo reālās saimnieciskās darbības saskaņā ar šīs direktīvas un noteikumiem un GloBE paraugnoteikumiem.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
4.a pants (jauns)
4.a pants
Nodokļu apiešanas novēršanas noteikumi
1.   Virsnodokļa aprēķināšanas nolūkā dalībvalstis neņem vērā nekādas vienošanās vai to kopumus, kas — tā kā ir ieviestas galvenokārt, lai iegūtu nodokļu priekšrocības, kuras ir pretrunā šīs direktīvas priekšmetam vai mērķim, — nav patiesas, ņemot vērā visus attiecīgos faktus un apstākļus. Šāda vienošanās var ietvert vairāk nekā vienu soli vai daļu.
2.   Šā panta 1. punktā vienošanos vai to kopumu uzskata par nepatiesu, ja tā/tas nav ieviesta(-s) derīgu komerciālu apsvērumu dēļ, kas atspoguļo reālas saimnieciskās darbības.
3.   Vienošanos vai to kopumu, ko neņem vērā saskaņā ar 1. punktu, nodokļa bāzes aprēķināšanas nolūkā aplūko pēc tās/tā ekonomiskās būtības.
4.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, lai paredzētu detalizētākus noteikumus nodokļu apiešanas novēršanai, jo īpaši, lai ņemtu vērā turpmākas izmaiņas GloBE paraugnoteikumos.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts
3.  Ja kvalificētā vietējā virsnodokļa summa, kas ņemta vērā jurisdikcijas virsnodokļa aprēķināšanā saskaņā ar 26. pantu par fiskālo gadu, nav pilnībā samaksāta trīs nākamo fiskālo gadu laikā, vietējā virsnodokļa summu, kas netika samaksāta, pieskaita jurisdikcijas virsnodoklim, kas aprēķināts saskaņā ar 26. panta 3. punktu.
3.  Ja kvalificētā vietējā virsnodokļa summa, kas ņemta vērā jurisdikcijas virsnodokļa aprēķināšanā saskaņā ar 26. pantu par fiskālo gadu, nav pilnībā samaksāta nākamā fiskālā gada laikā, vietējā virsnodokļa summu, kas netika samaksāta, pieskaita jurisdikcijas virsnodoklim, kas aprēķināts saskaņā ar 26. panta 3. punktu.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 8.a punkts (jauns)
8.a   Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību var sīkāk precizēt šā panta 5. un 6. punktā izmantoto terminu nozīmi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52.a pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
13. pants – 8.b punkts (jauns)
8.b  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, lai mainītu šā panta 5. punktā noteikto formulu nolūkā ņemt vērā atbilstošas izmaiņas GloBE paraugnoteikumos.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
15. pants – 11.a punkts (jauns)
11.a   Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, lai veiktu izmaiņas jebkurā no šā panta 1. punktā minētajām definīcijām vai grozītu jebkuru no pozīcijām, attiecībā uz kurām ir paredzētas korekcijas saskaņā ar šā panta 2., 3., 6., 7., 10. un 11. punktu, jo īpaši, lai ņemtu vērā nākotnes izmaiņas GloBE paraugnoteikumos.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību var sīkāk precizēt šā panta 1. punktā izmantoto terminu nozīmi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52.a pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 7. punkts – 1. daļa
Atliktā nodokļa saistības, kas netiek samaksātas vai apvērstas piecos nākamajos fiskālajos gados, atgūst tiktāl, ciktāl tās nav ņemtas vērā sastāvā esošas vienības kopējā atliktā nodokļa korekcijas summā.
Atliktā nodokļa saistības, kas netiek samaksātas vai apvērstas trīs nākamajos fiskālajos gados, atgūst tiktāl, ciktāl tās nav ņemtas vērā sastāvā esošas vienības kopējā atliktā nodokļa korekcijas summā.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 7. punkts – 2. daļa
Atgūto atliktā nodokļa saistību summu par fiskālo gadu uzskata par piektā iepriekšējā fiskālā gada aptverto nodokļu samazinājumu, un šāda gada efektīvo nodokļa likmi un virsnodokli pārrēķina saskaņā ar 28. panta 1. punktu.
Atgūto atliktā nodokļa saistību summu par fiskālo gadu uzskata par trešā iepriekšējā fiskālā gada aptverto nodokļu samazinājumu, un šāda gada efektīvo nodokļa likmi un virsnodokli pārrēķina saskaņā ar 28. panta 1. punktu.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
21. pants – 8.a punkts (jauns)
8.a  Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, lai mainītu jebkuru no pozīcijām, kurām piemēro izņēmuma uzkrājumu saskaņā ar šā panta 8. punktu, jo īpaši, lai ņemtu vērā nākotnes izmaiņas GloBE paraugnoteikumos.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
27. pants – 9.a punkts (jauns)
9.a  Komisija ar īstenošanas aktu palīdzību var sīkāk precizēt šā panta 1. punktā noteiktajās definīcijās izmantoto terminu nozīmi. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 52.a pantā minēto pārbaudes procedūru.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
29. pants – 5.a punkts (jauns)
5.a  Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 52. pantu, lai mainītu šā panta 1. punktā noteiktās summas, jo īpaši, lai ņemtu vērā nākotnes izmaiņas GloBE paraugnoteikumos.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
31. pants – 4. punkts – ievaddaļa
4.  Ja viena SU grupa sadalās divās vai vairākās grupās (katra no tām — “atdalījusies grupa”), tad uzskata, ka katra atdalījusies grupa ir sasniegusi konsolidēto ieņēmumu robežvērtību, ja tā ziņo:
4.  Ja viena SU grupa sadalās divās vai vairākās grupās (katra no tām — “atdalījusies grupa”), tad uzskata, ka katra atdalījusies grupa ir sasniegusi konsolidēto ieņēmumu robežvērtību vismaz sešu gadu laikā pēc atdalīšanās, ja tā ziņo:
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts
1.  Pēc iesniedzējas sastāvā esošās vienības izvēles ieguldījumu vienības sastāvā esoša īpašniekvienība var piemērot ar nodokli apliekamas sadales metodi attiecībā uz tās īpašumtiesībām ieguldījumu vienībā ar nosacījumu, ka sastāvā esošā īpašniekvienība nav ieguldījumu vienība, un ja var pamatoti paredzēt, ka tā būs apliekama ar nodokli par sadali no ieguldījumu vienības pēc nodokļa likmes, kas vienāda ar minimālo nodokļa likmi vai pārsniedz to.
1.  Pēc iesniedzējas sastāvā esošās vienības izvēles ieguldījumu vienības vai apdrošināšanas ieguldījumu vienības sastāvā esoša īpašniekvienība var piemērot ar nodokli apliekamas sadales metodi attiecībā uz tās īpašumtiesībām ieguldījumu vienībā ar nosacījumu, ka sastāvā esošā īpašniekvienība nav ieguldījumu vienība, un ja var pamatoti paredzēt, ka tā būs apliekama ar nodokli par sadali no ieguldījumu vienības pēc nodokļa likmes, kas vienāda ar minimālo nodokļa likmi vai pārsniedz to.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)
Ja citas SU grupas sastāvā esošas vienības nav izraudzījušās nevienu sastāvā esošu vienību, norīkotā vietēja vienība, kas atbild par virsnodokļa informācijas iesniegšanu, ir SU grupas vislielākā vienība, kura gada ienākumu ziņā atradusies tajā pašā dalībvalstī divus pēdējos gadus pēc kārtas.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
42. pants – 7.a punkts (jauns)
7.a  Padome pēc Komisijas priekšlikuma un pēc Eiropas Parlamenta atzinuma saņemšanas vienprātīgi pieņem pasākumus, kas nepieciešami, lai īstenotu šajā direktīvā noteiktos iesniegšanas pienākumus un nodrošinātu nepieciešamo informācijas apmaiņu.
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 1. punkts
1.  Virsnodokli, kas jāmaksā galīgajam mātesuzņēmumam, kura atrašanās vieta ir dalībvalstī, saskaņā ar 5. panta 2. punktu, samazina līdz nullei SU grupas starptautiskās darbības sākotnējā posma pirmajos piecos gados neatkarīgi no V nodaļā noteiktajām prasībām.
1.  Virsnodokli, kas jāmaksā galīgajam mātesuzņēmumam, kura atrašanās vieta ir dalībvalstī, saskaņā ar 5. panta 2. punktu, samazina līdz nullei SU grupas starptautiskās darbības sākotnējā posma pirmajos trīs gados neatkarīgi no V nodaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 2. punkts
2.  Ja SU grupas galīgais mātesuzņēmums atrodas trešās valsts jurisdikcijā, virsnodokli, kas jāmaksā sastāvā esošai vienībai, kuras atrašanās vieta ir dalībvalstī, saskaņā ar 13. panta 2. punktu, samazina līdz nullei šīs SU grupas starptautiskās darbības sākotnējā posma pirmajos piecos gados neatkarīgi no V nodaļā noteiktajām prasībām.
2.  Ja SU grupas galīgais mātesuzņēmums atrodas trešās valsts jurisdikcijā, virsnodokli, kas jāmaksā sastāvā esošai vienībai, kuras atrašanās vieta ir dalībvalstī, saskaņā ar 13. panta 2. punktu, samazina līdz nullei šīs SU grupas starptautiskās darbības sākotnējā posma pirmajos trīs gados neatkarīgi no V nodaļā noteiktajām prasībām.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 1. daļa
Piecu fiskālo gadu periods, kas minēts 1. un 2. punktā, sākas no tā fiskālā gada sākuma, kurā SU grupa pirmo reizi ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.
Trīs fiskālo gadu periods, kas minēts 1. un 2. punktā, sākas no tā fiskālā gada sākuma, kurā SU grupa pirmo reizi ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 2. daļa
Attiecībā uz SU grupām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kad tā stājas spēkā, 1. punktā minētais piecu gadu periods sākas 2023. gada 1. janvārī.
Attiecībā uz SU grupām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kad tā stājas spēkā, 1. punktā minētais trīs gadu periods sākas 2023. gada 1. janvārī.
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
47. pants – 4. punkts – 3. daļa
Attiecībā uz SU grupām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kad tā stājas spēkā, 2. punktā minētais piecu gadu periods sākas 2024. gada 1. janvārī.
Attiecībā uz SU grupām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kad tā stājas spēkā, 2. punktā minētais trīs gadu periods sākas 2024. gada 1. janvārī.
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts
1.  Galīgā mātesuzņēmuma, kura atrašanās vieta ir dalībvalstī, maksājamo virsnodokli saskaņā ar 49. pantu samazina līdz nullei pirmajos piecos fiskālajos gados, sākot no tā fiskālā gada pirmās dienas, kurā vietējā lielā grupa pirmo reizi ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.
1.  Galīgā mātesuzņēmuma, kura atrašanās vieta ir dalībvalstī, maksājamo virsnodokli saskaņā ar 49. pantu samazina līdz nullei pirmajos trīs fiskālajos gados, sākot no tā fiskālā gada pirmās dienas, kurā vietējā lielā grupa pirmo reizi ietilpst šīs direktīvas darbības jomā.
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
50. pants – 2. punkts
2.  Attiecībā uz lielām vietējām grupām, kas ietilpst šīs direktīvas darbības jomā, kad tā stājas spēkā, iepriekš minētais piecu gadu periods sākas 2023. gada 1. janvārī.
svītrots
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
52. pants – 2. punkts
2.  Pilnvaras pieņemt 51. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
2.  Pilnvaras pieņemt 51. panta 3. punktā, 4.a panta 4. punktā, 13. panta 8.b punktā, 15. panta 11.a punktā, 21. panta 8.a punktā, 29. panta 5.a punktā un 51. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
52. pants – 3. punkts
3.  Padome var jebkurā brīdī atsaukt 51. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
3.  Padome var jebkurā brīdī atsaukt 51. panta 3. punktā, 4.a panta 4. punktā, 13. panta 8.b punktā, 15. panta 11.a punktā, 21. panta 8.a punktā, 29. panta 5.a punktā un 51. panta 3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
52. pants – 5. punkts
5.  Saskaņā ar 51. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
5.  Saskaņā ar 51. panta 3. punktu, 4.a panta 4. punktu, 13. panta 8.b punktu, 15. panta 11.a punktu, 21. panta 8.a punktu, 29. panta 5.a punktu un 51. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Padomei, Padome nav izteikusi iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām Padome ir informējusi Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
52.a pants (jauns)
52.a pants
Komiteju procedūra
1.  Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.
2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
53. pants – 1. daļa
Eiropas Parlamentu informē par Komisijas pieņemtiem deleģētajiem aktiem, par jebkādiem iebildumiem, kas izteikti pret tiem, un par to, ka Padome ir atsaukusi pilnvaru deleģējumu.
Eiropas Parlamentu laicīgi informē par Komisijas pieņemtiem deleģētajiem aktiem, par jebkādiem iebildumiem, kas izteikti pret tiem, un par to, ka Padome ir atsaukusi pilnvaru deleģējumu.
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
53.a pants (jauns)
53.a pants
Pārskatīšana
Līdz ... [pieci gadi pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā] Komisija pārskata šīs direktīvas piemērošanu un ziņo Padomei par tās darbību. Šajā ziņojumā aplūko to, vai šo direktīvu ir nepieciešams grozīt, ņemot vērā izmaiņas un norises starptautiskajā nodokļu kontekstā, jo īpaši attiecībā uz GloBE paraugnoteikumu īstenošanu ārpus Savienības un citu, vienpusēju, pieeju izstrādi attiecībā uz minimālās faktiskās nodokļa likmes piemērošanu SU grupām. Īpašu uzmanību tajā pievērš arī atbrīvojumu un atkāpju izmantošanai un to ietekmei uz iekšējā tirgus saskaņotību.
Ziņojumā izvērtē noteikumu par ienākumu iekļaušanu pēc satura, fakultatīvā kvalificētā vietējā virsnodokļa un sadales nodokļa sistēmu režīma ietekmi uz to, cik efektīvi tiek nodrošināta minimālā faktiskā nodokļa uzlikšana.
Ziņojumā izvērtē direktīvas ietekmi uz vismazāk attīstīto valstu un dalībvalstu nodokļu ieņēmumiem, uzņēmumu lēmumiem par ieguldīšanu, kā arī Savienības konkurētspēju pasaules ekonomikā. Tajā izvērtē SU grupām un lieliem vietējiem uzņēmumiem piemērotās robežvērtības samazināšanas ietekmi. Attiecīgā gadījumā ziņojumam pievieno tiesību akta priekšlikumu.
Grozījums Nr. 43
Direktīvas priekšlikums
53.b pants (jauns)
53.b pants
Ierobežojoša klauzula
1.  Šī direktīva neskar to, kā dalībvalstis piemēro iekšzemes vai uz nolīgumiem balstītos noteikumus, kuru mērķis ir nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni iekšzemes uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzei un kuri attiecas uz noteikumu par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem Padomes Direktīvas (ES) 2016/11641a 7. panta nozīmē, jo īpaši gadījumos, kad stingrāki noteikumi par kontrolētiem ārvalstu uzņēmumiem izriet no ieteikumiem, kas iekļauti 2015. gada nobeiguma ziņojumā par ESAO/G20 nodokļu bāzes samazināšanas un peļņas novirzīšanas projekta 3. darbību.
2.  Šī direktīva neskar to iekšzemes noteikumu piemērošanu, kuri attiecas uz alternatīviem veidiem, kādos minimālais nodoklis tiek uzlikts vietējām grupām vai uzņēmumiem.
_________
1a Padomes Direktīva (ES) 2016/1164 (2016. gada 12. jūlijs), ar ko paredz noteikumus tādas nodokļu apiešanas prakses novēršanai, kas tieši iespaido iekšējā tirgus darbību (OV L 193, 19.7.2016., 1. lpp.)
Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 30. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika