Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2700(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B9-0310/2022

Arutelud :

Hääletused :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0237

Vastuvõetud tekstid
PDF 134kWORD 49k
Neljapäev, 9. juuni 2022 - Strasbourg
Inimõiguste olukord Xinjiangis, sealhulgas Xinjiangi politseitoimikud
P9_TA(2022)0237RC-B9-0310/2022

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2022. aasta resolutsioon inimõiguste olukorra kohta Xinjiangis, sealhulgas Xinjiangi politseitoimikute kohta (2022/2700(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone ja raporteid olukorra kohta Hiinas, eriti 17. detsembri 2020. aasta resolutsiooni sunniviisilise töö ja uiguuride olukorra kohta Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas(1) ning 19. detsembri 2019. aasta resolutsiooni uiguuride olukorra kohta Hiinas (China Cables)(2),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 16. detsembri 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse nõukogu määrust (EL) 2020/1998(3) ja nõukogu 7. detsembri 2020. aasta otsust (ÜVJP) 2020/1999(4), mis käsitlevad inimõiguste raske rikkumise vastu suunatud piiravaid meetmeid,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse Hiina Rahvavabariigi põhiseaduse artiklit 36, millega tagatakse kõigile kodanikele õigus usuvabadusele, ning artiklit 4, millega kaitstakse etniliste vähemuste õigusi,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 144 lõiget 5 ja artikli 132 lõiget 4,

A.  arvestades, et inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi edendamine ja järgimine peaksid olema ELi ja Hiina suhete keskmes, kooskõlas ELi võetud kohustusega toetada neid väärtusi oma välistegevuses ning Hiina võetud kohustusega järgida neid omaenda arengu- ja rahvusvahelises koostöös;

B.  arvestades, et uurivate ajakirjanike rahvusvaheline konsortsium ja mitmed rahvusvahelised meediaväljaanded, sealhulgas BBC, Hispaania El Pais, Prantsusmaa Le Monde ja Saksamaa Der Spiegel, said võimaluse Xinjiangi politseitoimikutega tutvuda;

C.  arvestades, et vastutavad Hiina ametivõimud on eitanud väidetavaid massilisi ja struktuurseid inimõiguste rikkumisi Xinjiangis;

D.  arvestades, et Xinjiangi politseitoimikutes on üksikasjalikult – ja esimest korda arvukate fotodega – dokumenteeritud Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas toimuva süstemaatilise, jõhkra ja meelevaldse represseerimise mõõtmed;

E.  arvestades, et see materjal näitab Pekingi keskvalitsuse, sealhulgas Xi Jinpingi ja Li Keqiangi, ning Xinjiangi Uiguuri autonoomse piirkonna juhtivate ametiisikute teadlikku rolli ja otsest osalemist Xinjiangi massilise kinnipidamise poliitika juhtimises ning nende aktiivset toetust sellele; arvestades, et dokumendid näitavad ka president Xi Jinpingi teadlikku ja aktiivset toetust Xinjiangi „ümberkasvatuse“, „karmi käe“ ja „äärmusluse kõrvaldamise“ kampaaniatele, samuti jätkuvaid kulutusi täiendavatele kinnipidamisasutustele ja töötajatele, et tulla toime kinnipeetavate sissevooluga;

F.  arvestades, et uiguuri asjade kohus ning teised usaldusväärsed ja sõltumatud uurimisorganid ja teadusasutused on jõudnud järeldusele, et uiguuride ja teiste etniliste turgi rahvaste inimõiguste rasked ja süsteemsed rikkumised Hiinas kujutavad endast piinamist, inimsusevastaseid kuritegusid ja genotsiidi(5); arvestades, et USA valitsus ja seadusandlikud organid USAs, Kanadas, Ühendkuningriigis, Madalmaades, Belgias, Prantsusmaal, Leedus, Tšehhis ja Iirimaal on jõudnud sarnastele järeldustele;

G.  arvestades, et alates 2017. aastast on mitmed valitsusvälised organisatsioonid korduvalt teatanud, et Hiina on jätkanud uiguuride, kasahhide ja muude peamiselt moslemitest etniliste rühmade massilist kinnipidamist Xinjiangis;

H.  arvestades, et uiguuride vastu suunatud hirmutegusid tuleb vaadelda Hiina laiema repressiivse ja agressiivse sise- ja välispoliitika kontekstis;

1.  mõistab kõige karmimalt hukka asjaolu, et uiguuri kogukonda Hiina Rahvavabariigis on süstemaatiliselt rõhutud jõhkrate meetmetega, nagu massiline väljasaatmine, poliitiline ajupesu, perekonna lahutamine, usuvabaduse piiramine, kultuuriline hävitamine ja ulatuslik järelevalve kasutamine;

2.  märgib, et usaldusväärselt tõendatud sünniennetusmeetmed ja uiguuri laste perekonnast eraldamine on inimsusevastased kuriteod ja kujutavad endast tõsist genotsiidi ohtu; kutsub Hiina ametivõime üles lõpetama kõik valitsuse toetatavad sunniviisilise töö ja massilise sunniviisilise steriliseerimise programmid ning lõpetama viivitamata kõik meetmed, mille eesmärk on ennetada sünde uiguuri elanikkonnas, sealhulgas sundabordid või sanktsioonid sündivuskontrolli meetmete rikkumiste eest;

3.  väljendab tõsist muret terrorismi või äärmusluse süüdistuste tõttu määratud ülemääraste ja meelevaldsete vanglakaristuste pärast, mis Xinjiangi politseitoimikute kohaselt tähendasid, et 2018. aastal peeti kinni 22 000 inimest, kes moodustavad 12 % Konasheheri maakonna täiskasvanud uiguuri elanikkonnast(6); väljendab muret väidetavate süüdistuste pärast naiste süstemaatilises vägistamises, seksuaalses kuritarvitamises ja piinamises Hiina ümberkasvatuslaagrites;

4.  nõuab tungivalt, et Hiina valitsus lõpetaks viivitamata uiguuride ja etniliste turgi rahvaste meelevaldse kinnipidamise ilma süüdistuse esitamise, kohtumõistmise või süüdimõistva otsuseta, sulgeks kõik laagrid ja kinnipidamiskeskused, vabastaks kinnipeetud isikud viivitamata ja tingimusteta ning taasühendaks vanematega uiguuri lapsed, kes on sunniviisiliselt paigutatud riigi hallatavatesse internaatidesse;

5.  tuletab meelde, et Hiina on ratifitseerinud piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooni, millega nähakse ette piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise või karistamise täielik ja eranditeta keelustamine;

6.  kutsub Hiina ametivõime üles viivitamata ja tingimusteta vabastama uiguuri teadlase ja 2019. aasta Sahharovi auhinna laureaadi Ilham Tohti ning tagama talle vahepeal korrapärase ja piiramatu juurdepääsu oma perekonnale ja enda valitud advokaatidele;

7.  kordab oma üleskutset Hiina ametivõimudele võimaldada vaba, sisukas ja takistamatu juurdepääs Xinjiangi Uiguuri autonoomsele piirkonnale, samuti võimaldada sõltumatutele ajakirjanikele, rahvusvahelistele vaatlejatele ja uurimisorganitele, sealhulgas eelkõige ÜRO Inimõiguste Nõukogu erimenetluste volitatud esindajatele ja ELi inimõiguste eriesindajale piiramatu juurdepääs kinnipidamislaagritele ning kinnipidamiskeskustele, et hinnata Hiina väiteid nende mittekasutamise kohta;

8.  tuletab meelde ettepanekuid korraldada ÜRO Inimõiguste Nõukogu eriistung või kiireloomuline arutelu inimõiguste olukorra halvenemise üle Hiinas ning resolutsiooni vastuvõtmise üle, et luua järelevalve- ja aruandlusmehhanism kooskõlas sadade eri piirkondadest pärinevate kodanikuühiskonna organisatsioonide ülemaailmse üleskutsega;

9.  taunib asjaolu, et ÜRO inimõiguste ülemvoliniku visiidi ajal Hiinasse ja Xinjiangi Uiguuri autonoomsesse piirkonda ei võimaldanud Hiina ametivõimud talle täielikku juurdepääsu sõltumatutele kodanikuühiskonna organisatsioonidele, inimõiguste kaitsjatele ja kinnipidamiskeskustele, mis takistas tal saada tõepärast ettekujutust Xinjiangi poliitiliste ümberõppelaagrite täielikust ulatusest; peab kahetsusväärseks asjaolu, et ÜRO inimõiguste volinik Michelle Bachelet ei võtnud oma visiidi ajal Hiina valitsust selgelt vastutusele uiguuride vastu suunatud inimõiguste rikkumiste eest;

10.  nõuab tungivalt, et ülemvolinik avaldaks inimõiguste rikkumiste kohta Xinjiangis viivitamata kauaoodatud aruande, mis põhineb kättesaadavatel, laiaulatuslikel ja üha suuremal hulgal tõenditel Hiina ametivõimude poolt toime pandud inimõiguste rikkumiste ulatuse ja raskusastme kohta;

11.  nõuab tungivalt, et liikmesriigid ja komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja võtaksid kiiresti vastu täiendavad sanktsioonid, mis on suunatud Hiina kõrgete ametnike, nagu Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun ja Hu Lianhe, samuti teiste Xinjiangi politseitoimikutes nimetatud isikute ning muude isikute ja üksuste vastu, kes on seotud inimõiguste süstemaatilise rikkumisega Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas;

12.  palub, et nõukogu käsitleks inimõiguste rikkumisi Xinjiangis järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel ning nõuaks, et G7 ja G20 liikmesriigid seda teemat samuti käsitleksid;

13.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid võtaksid kooskõlas ÜRO genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooniga kõik vajalikud meetmed, et lõpetada need julmused ja tagada vastutus toimepandud kuritegude eest, sealhulgas rahvusvaheliste vastutusele võtmise mehhanismide kaudu;

14.  tunnistab, et ELi ja Hiina suhteid iseloomustab üha enam majanduslik konkurents ja süsteemne rivaalitsemine; tunnustab asjaolu, et hiljutisel ELi ja Hiina tippkohtumisel tõstatasid ELi juhid Xinjiangis toimuvate raskete rikkumiste küsimuse, ning rõhutab, kui oluline on jätkata selle küsimuse tõstatamist igal võimalusel ja kõige kõrgemal tasandil;

15.  kutsub ELi ja liikmesriike üles kiiresti tuvastama ja leevendama riske, mis on seotud Hiina välissekkumisega; mõistab teravalt hukka kõik piiriülesed repressioonid või katsed represseerida välismaal elavaid Hiina teisitimõtlejaid või uiguuride kogukonna esindajaid;

16.  nõuab, et EL ja liikmesriigid peataksid oma väljaandmislepingud Hiina ja Hongkongiga;

17.  kutsub Hiina ametivõime üles lubama kõigil uiguuridel, kes soovivad Hiina Rahvavabariigist lahkuda, seda teha;

18.  kutsub komisjoni üles tegema ettepaneku kehtestada impordikeeld kõigile toodetele, mille puhul on kasutatud sunniviisilist tööd, samuti toodetele, mille on tootnud Hiina ettevõtted, mis on kantud sunniviisilist tööd kasutavate ettevõtete nimekirja; kordab oma seisukohta, et pooldab äriühingu kestlikkusalast hoolsuskohustust käsitlevat ambitsioonikat direktiivi;

19.  kordab oma nõudmist, et EL ja liikmesriigid kontrolliksid, kas ELi siseturul tegutsevad üksused on otseselt või kaudselt seotud Xinjiangis massijälgimissüsteemide loomisega, Xinjiangis vähemusrühmade kinnipidamisasutuste haldamise või ehitamisega või tehingute tegemisega isikutega, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone uiguuride ja teiste vähemusrühmade väärkohtlemise eest Xinjiangis; rõhutab, et nende asjaolude kindlaksmääramine peaks käivitama kaubandusega seotud meetmed, riigihangetest kõrvalejätmise ja sanktsioonid;

20.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO inimõiguste ülemvolinikule ning Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 445, 29.10.2021, lk 114.
(2) ELT C 255, 29.6.2021, lk 60.
(3) ELT L 410 I, 7.12.2020, lk 1.
(4) ELT L 410 I, 7.12.2020, lk 13.
(5) https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf;https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/;https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
(6) https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/

Viimane päevakajastamine: 27. september 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika