Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2022/2700(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0310/2022

Debatter :

Omröstningar :

CRE 08/06/2022 - 16.3
PV 09/06/2022 - 6.1

Antagna texter :

P9_TA(2022)0237

Antagna texter
PDF 135kWORD 48k
Torsdagen den 9 juni 2022 - Strasbourg
Människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang
P9_TA(2022)0237RC-B9-0310/2022

Europaparlamentets resolution av den 9 juni 2022 om människorättssituationen i Xinjiang, däribland polisdokumenten från Xinjiang (2022/2700(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner och rapporter om situationen i Kina, särskilt resolutionerna av den 17 december 2020 om tvångsarbete och uigurernas situation i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang(1) och av den 19 december 2019 om situationen för uigurerna i Kina (”China Cables”)(2),

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter av den 16 december 1966,

–  med beaktande av rådets förordning (EU) 2020/1998(3) och rådets beslut (Gusp) 2020/1999 av den 7 december 2020(4) om restriktiva åtgärder mot allvarliga kränkningar av och brott mot de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989,

–  med beaktande av artikel 36 i Folkrepubliken Kinas författning, som säkerställer alla medborgares rätt till religionsfrihet, och av artikel 4, som värnar om etniska minoriteters rättigheter,

–  med beaktande av artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Främjandet av och respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten bör stå i centrum för EU:s förbindelser med Kina, i överensstämmelse med EU:s åtagande att upprätthålla dessa värden i sina yttre åtgärder och Kinas åtagande att följa dem i sin egen utveckling och i sitt internationella samarbete.

B.  Internationella konsortiet för undersökande journalistik och ett antal internationella medier, däribland BBC, Spaniens El Pais, Frankrikes Le Monde och Tysklands Der Spiegel, har kunnat granska polisdokumenten från Xinjiang.

C.  De ansvariga kinesiska myndigheterna har förnekat anklagelserna om massiva och strukturella kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang.

D.  I polisdokumenten från Xinjiang dokumenteras i detalj – och för första gången med många fotografier – dimensionerna av det systematiska, brutala och godtyckliga förtrycket i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang.

E.  Detta material visar att centralregeringen i Peking, inbegripet Xi Jinping och Li Keqiang, och ledande tjänstemän i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang spelar en välinformerad roll, aktivt stöder och direkt deltar i ledningen av politiken för massinternering i Xinjiang. Dokumenten pekar också på president Xi Jinpings informerade och aktiva stöd för kampanjerna för att ”omskola”, ”slå hårt mot” och ”avextremifiera” Xinjiang samt för fortsatta utgifter för ytterligare förvarsanläggningar och personal för att hantera tillströmningen av frihetsberövade.

F.  Uiguriska tribunalen och andra trovärdiga, oberoende utredningsorgan och forskningsorganisationer har konstaterat att Kinas allvarliga och systematiska människorättskränkningar mot uigurer och andra etniska turkfolk utgör tortyr, brott mot mänskligheten och folkmord(5). USA:s regering och lagstiftande organ i USA, Kanada, Förenade kungariket, Nederländerna, Belgien, Frankrike, Litauen, Tjeckien och Irland har dragit liknande slutsatser.

G.  Sedan 2017 har flera icke-statliga organisationer kommit med upprepade rapporter om Kinas massgripanden av uigurer, kazaker och andra övervägande muslimska etniska grupper i Xinjiang.

H.  Grymheterna mot uigurer måste ses mot bakgrund av Kinas bredare repressiva och aggressiva interna och externa politik.

1.  Europaparlamentet fördömer i starkast möjliga ordalag det faktum att den uiguriska befolkningen i Folkrepubliken Kina systematiskt har förtryckts genom brutala åtgärder, bland annat massdeportering, politisk indoktrinering, familjeseparationer, begränsningar av religionsfriheten, kulturell förstörelse och den omfattande användningen av övervakning.

2.  Europaparlamentet framhåller att det finns trovärdiga bevis som pekar på att åtgärder mot barnafödande och för att separera uiguriska barn från sina familjer utgör brott mot mänskligheten och att det föreligger en allvarlig risk för folkmord. Parlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att upphöra med alla regeringsstödda program för tvångsarbete och masstvångssterilisering och att omedelbart stoppa alla åtgärder som syftar till att förhindra barnafödande bland den uiguriska befolkningen, inbegripet tvångsaborter eller sanktioner mot kränkningar av födelsekontrollen.

3.  Europaparlamentet uttrycker sin allvarliga oro över de omfattande och godtyckliga fängelsestraff som utdömts till följd av anklagelser om terrorism eller extremism, som enligt polisdokumenten från Xinjiang ledde till att 22 000 personer greps 2018, vilket motsvarar 12 % av den vuxna uiguriska befolkningen i länet Konasheher(6). Parlamentet uttrycker sin oro över de påstådda anklagelserna om systematiska våldtäkter, sexuella övergrepp och tortyr mot kvinnor i Kinas omskolningsläger.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den kinesiska regeringen att omedelbart upphöra med godtyckliga frihetsberövanden utan åtal, rättegång eller fällande dom för brott som riktar sig mot uigurer och andra etniska turkfolk, att stänga alla läger och förvarsenheter, att omedelbart och villkorslöst frige de frihetsberövade och att se till att de uiguriska barn som tvångsplacerats i statliga internat återförenas med sina föräldrar.

5.  Europaparlamentet påminner om att Kina har ratificerat FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, som föreskriver ett absolut och undantagslöst förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

6.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige den uiguriska akademikern och mottagaren av Sacharovpriset 2019, Ilham Tohti, och att fram till dess att han friges se till att han har regelbunden och obegränsad tillgång till sin familj och de advokater han själv väljer.

7.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till de kinesiska myndigheterna att ge oberoende journalister, internationella observatörer och utredningsorgan, däribland i synnerhet mandatinnehavarna i de särskilda förfaranden som FN:s råd för mänskliga rättigheter tillämpar och EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, fritt, meningsfullt och obehindrat tillträde till den uiguriska autonoma regionen Xinjiang och obegränsat tillträde till interneringslägren, samt till förvarsenheterna, för att bedöma de kinesiska påståendena om att dessa inte längre är operativa.

8.  Europaparlamentet påminner om förslagen om att hålla ett särskilt möte i FN:s råd för mänskliga rättigheter eller en brådskande debatt om den försämrade människorättssituationen i Kina och om antagandet av en resolution om att inrätta en övervaknings- och rapporteringsmekanism, i linje med en global uppmaning från hundratals civilsamhällesorganisationer från alla regioner.

9.  Europaparlamentet beklagar djupt att de kinesiska myndigheterna inte gav FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, inom ramen för hennes besök i Kina och den uiguriska autonoma regionen Xinjiang, full tillgång till oberoende civilsamhällesorganisationer, människorättsförsvarare och till förvarsenheterna, vilket hindrade henne från att bevittna den fulla omfattningen av de politiska omskolningslägren i Xinjiang. Parlamentet beklagar att FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter, Bachelet, vid sitt besök inte tydligt höll den kinesiska regeringen ansvarig för människorättskränkningarna mot uigurer.

10.  Europaparlamentet uppmanar med kraft högkommissarien att omedelbart offentliggöra den sedan länge emotsedda rapporten om människorättskränkningar i Xinjiang, på grundval av de tillgängliga, breda och ständigt ökande bevisen för de omfattande och allvarliga människorättskränkningar som begås av de kinesiska myndigheterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att skyndsamt anta ytterligare sanktioner mot högt uppsatta kinesiska tjänstemän, såsom Chen Quanguo, Zhao Kezhi, Guo Shengkun och Hu Lianhe, liksom mot andra som identifierats i polisdokumenten från Xinjiang, och andra personer och enheter som är inblandade i de systematiska kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i den uiguriska autonoma regionen Xinjiang.

12.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta upp kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang vid nästa möte i Europeiska rådet och att eftertryckligen uppmana G7- och G20-medlemsstaterna att också ta upp frågan.

13.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att vidta alla nödvändiga åtgärder, i enlighet med FN:s konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, för att sätta stopp för dessa grymheter och utkräva ansvar för de brott som begåtts, bland annat genom internationella mekanismer för ansvarsutkrävande.

14.  Europaparlamentet erkänner att förbindelserna mellan EU och Kina i allt högre grad präglas av ekonomisk konkurrens och systemisk rivalitet. Parlamentet erkänner att EU:s ledare tog upp de allvarliga kränkningarna i Xinjiang vid det senaste toppmötet mellan EU och Kina och betonar vikten av att fortsätta att ta upp frågan vid varje tillfälle och på högsta nivå.

15.  Europaparlamentet uppmuntrar EU och medlemsstaterna att skyndsamt identifiera och minska riskerna i samband med kinesisk utländsk inblandning. Parlamentet fördömer skarpt alla former av transnationellt förtryck eller försök att förtrycka kinesiska dissidenter eller uiguriska företrädare som är bosatta utomlands.

16.  Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att upphäva sina utlämningsavtal med Kina och Hongkong.

17.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att låta alla uigurer som vill lämna Folkrepubliken Kina göra det.

18.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föreslå ett importförbud för alla produkter som tillverkas genom tvångsarbete och för produkter som tillverkas av alla förtecknade kinesiska företag som utnyttjar tvångsarbete. Parlamentet upprepar sin ståndpunkt för ett ambitiöst direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet.

19.  Europaparlamentet uppmanar på nytt EU och medlemsstaterna att se efter om enheter med verksamhet på EU:s inre marknad direkt eller indirekt är inblandade i att upprätta system för massövervakning i Xinjiang, i att driva eller bygga interneringsanläggningar för minoritetsgrupper i Xinjiang eller i att ha transaktioner med någon person som belagts med sanktioner för övergrepp mot uigurer eller andra minoritetsgrupper i Xinjiang. Parlamentet betonar att om sådant fastställs bör det leda till handelsrelaterade åtgärder, uteslutning från offentlig upphandling och sanktioner.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter samt till Folkrepubliken Kinas regering och parlament.

(1) EUT C 445, 29.10.2021, s. 114.
(2) EUT C 255, 29.6.2021, s. 60.
(3) EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(4) EUT L 410 I, 7.12.2020, s. 13.
(5) https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf;https://14ee1ae3-14ee-4012-91cf-a6a3b7dc3d8b.usrfiles.com/ugd/14ee1a_3f31c56ca64a461592ffc2690c9bb737.pdf; https://newlinesinstitute.org/uyghurs/the-uyghur-genocide-an-examination-of-chinas-breaches-of-the-1948-genocide-convention/ https://www.ushmm.org/genocide-prevention/reports-and-resources/the-chinese-governments-assault-on-the-uyghurs
(6) https://www.washingtonpost.com/world/2022/05/24/xinjiang-michelle-bachelet-china-uyghur/

Senaste uppdatering: 27 september 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy