Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0060(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0337/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0337/2021

Viták :

PV 08/06/2022 - 20
CRE 08/06/2022 - 20

Szavazatok :

PV 14/12/2021 - 15
PV 09/06/2022 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0497
P9_TA(2022)0241

Elfogadott szövegek
PDF 138kWORD 56k
2022. június 9., Csütörtök - Strasbourg
Nemzetközi közbeszerzési eszköz ***I
P9_TA(2022)0241A9-0337/2021
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2022. június 9-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0124) és a módosított javaslatra (COM(2016)0034),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0018/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2022. március 30-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. és 60. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0454/2013),

–  tekintettel az Elnökök Értekezletének a nyolcadik parlamenti ciklus befejezetlen ügyeiről szóló, 2019. október 16-i határozatára,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság levelére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság második jelentésére (A9-0337/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  jóváhagyja a Parlament és a Tanács ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek majd közzé a végleges jogi aktussal együtt;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait; a nemzetközi közbeszerzési eszközről szóló rendelet felülvizsgálatáról szóló nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának L sorozatában tesznek majd közzé a végleges jogi aktussal együtt, és a kizárólagos hatáskörről szóló nyilatkozatát, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában tesznek majd közzé;

4.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 110. o.
(2) Ez az álláspont lép a 2021.12.14-én elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek P9_TA(2021)0497).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2022. június 9-én került elfogadásra a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek, áruknak és szolgáltatásoknak az Unió közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési és koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról (nemzetközi közbeszerzési eszköz – IPI) szóló (EU) 2022/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2012)0060

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2022/1031 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

Az Európai Parlament és a Tanács EGYÜTTES nyilatkozata az (EU) 2022/1031 rendelettel(1) kapcsolatban

Az Európai Parlament és a Tanács elismeri, hogy az ebben az eszközben elfogadott komitológiai szabályok nem befolyásolják más folyamatban lévő vagy jövőbeli jogalkotási tárgyalások kimenetelét, és nem tekinthetők precedensnek más jogalkotási dossziék tekintetében.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA A NEMZETKÖZI KÖZBESZERZÉSI ESZKÖZRŐL SZÓLÓ (eu) 2022/1031 RENDELET FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

Amikor az (EU) 2022/1031 rendelet 14. cikkével összhangban a Bizottság felülvizsgálja a rendelet hatályát, érvényesülését és hatékonyságát, azt is értékelni fogja, hogy szükséges-e a rendelet alkalmazása alól mentesíteni azokat a fejlődő országokat, amelyek kedvezményezettjei a 978/2012/EU rendelet 1. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerinti általános előírásnak, és különösen azokat, amelyek kedvezményezettjei a 978/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti, a fenntartható fejlődésre és a jó kormányzásra vonatkozó különleges ösztönző előírásnak. A felülvizsgálat során a Bizottság különös figyelmet fordít majd az uniós közbeszerzések szempontjából stratégiainak minősülő ágazatokra.

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA a kizárólagos hatáskörről az (eu) 2022/1031 rendelettel kapcsolatban

Amint azt a Bíróság a 2/15. sz. véleményében megerősítette, a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek, áruknak és szolgáltatásoknak az uniós közbeszerzési eljárásokban való részvétele a közös kereskedelempolitika hatálya alá tartozik, amelyre vonatkozóan az EUMSZ 3. cikke (1) bekezdésének e) pontjában foglalt kifejezett rendelkezés értelmében az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. Ennek megfelelően a tagállamok és azok ajánlatkérő szervei és közszolgáltató ajánlatkérői a harmadik országbeli gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások hozzáférésére vonatkozóan nem fogadhatnak el és nem tarthatnak hatályban olyan jogszabályi vagy más általánosan alkalmazandó intézkedéseket, amelyek túlmutatnak az e rendelet és más uniós jogi aktusok alapján alkalmazandó intézkedéseken.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2022/1031 rendelete (2022. június 23.) a harmadik országbeli gazdasági szereplőknek, áruknak és szolgáltatásoknak az Unió közbeszerzési és koncessziós piacaihoz való hozzáféréséről, valamint az uniós gazdasági szereplők, áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési és koncessziós piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról (nemzetközi közbeszerzési eszköz – IPI) (HL L 173., 2022.6.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2022. október 5.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat