Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0060(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0337/2021

Teksty złożone :

A9-0337/2021

Debaty :

PV 08/06/2022 - 20
CRE 08/06/2022 - 20

Głosowanie :

PV 14/12/2021 - 15
PV 09/06/2022 - 6.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0497
P9_TA(2022)0241

Teksty przyjęte
PDF 150kWORD 55k
Czwartek, 9 czerwca 2022 r. - Strasburg
Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym ***I
P9_TA(2022)0241A9-0337/2021
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich (COM(2016)0034 – C9-0018/2016 – 2012/0060(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0124) oraz zmieniony wniosek (COM(2016)0034),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C9-0018/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 30 marca 2022 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 i 60 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0454/2013),

–  uwzględniając decyzję Konferencji Przewodniczących z dnia 16 października 2019 r. dotyczącą spraw w toku pozostałych po ósmej kadencji parlamentarnej,

–  uwzględniając opinię przedstawioną przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów,

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej,

–  uwzględniając drugie sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A9-0337/2021),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(2);

2.  zatwierdza wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego i Rady załączone do niniejszej rezolucji, które zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z ostateczną wersją aktu ustawodawczego;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenia Komisji załączone do niniejszej rezolucji; oświadczenie dotyczące przeglądu rozporządzenia w sprawie Instrumentu Zamówień Międzynarodowych zostanie opublikowane w serii L Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej wraz z ostateczną wersją aktu ustawodawczego, natomiast oświadczenie dotyczące wyłącznych kompetencji zostanie opublikowane w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 110.
(2) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte dnia 14 grudnia 2021 r. (Teksty przyjęte, P9_TA(2021)0497).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 9 czerwca 2022 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/... w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych– IZM)
P9_TC1-COD(2012)0060

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2022/1031.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA (UE) 2022/1031(1)

Parlament Europejski i Rada uznają, że zasady procedury komitetowej uzgodnione w tym instrumencie nie przesądzają o wyniku innych trwających lub przyszłych negocjacji ustawodawczych i nie należy ich postrzegać jako precedensu dla innych dossier ustawodawczych.

OŚWIADCZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE INSTRUMENTU ZAMÓWIEŃ MIĘDZYNARODOWYCH (ROZPORZĄDZENIE (UE) 2022/1031)

Dokonując przeglądu zakresu, funkcjonowania i skuteczności rozporządzenia (UE) 2022/1031, zgodnie z jego art. 14, Komisja oceni również potrzebę wyłączenia z jego stosowania któregokolwiek z krajów rozwijających się korzystających z rozwiązania ogólnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 978/2012, a w szczególności krajów korzystających ze szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów określonego w art. 9 rozporządzenia (UE) nr 978/2012. W ramach tego przeglądu Komisja zwróci szczególną uwagę na sektory uważane za strategiczne w odniesieniu do unijnych zamówień publicznych.

OŚWIADCZENIE KOMISJI DOTYCZĄCE WYŁĄCZNYCH KOMPETENCJI W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA (ue) 2022/1031

Jak potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w opinii 2/15, udział wykonawców, towarów i usług z państw trzecich w unijnych postępowaniach o udzielenie zamówienia wchodzi w zakres wspólnej polityki handlowej, w odniesieniu do której Unia ma wyłączną kompetencję, co wyraźnie stwierdzono w art. 3 ust. 1 lit. e) TFUE. W związku z tym państwa członkowskie, ich instytucje zamawiające ani podmioty zamawiające nie mogą przyjmować ani utrzymywać żadnych środków ustawodawczych lub innych środków mających ogólne zastosowanie, które regulują dostęp wykonawców, towarów i usług z państw trzecich, poza środkami stosowanymi zgodnie z tym rozporządzeniem i innymi przepisami unijnymi.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/1031 z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie dostępu wykonawców, towarów i usług z państw trzecich do unijnych rynków zamówień publicznych i koncesji oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych wykonawców, towarów i usług do rynków zamówień publicznych i koncesji państw trzecich (Instrument Zamówień Międzynarodowych – IZM) (Dz.U. L 173 z 30.6.2022, s. 1).

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności