Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2022/2705(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0307/2022

Внесени текстове :

B9-0307/2022

Разисквания :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Гласувания :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2022)0244

Приети текстове
PDF 152kWORD 46k
Четвъртък, 9 юни 2022 г. - Страсбург
Призивът за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2022 г. относно призива за свикване на Конвент за преразглеждане на Договорите (2022/2705(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 48 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

⎯  като взе предвид доклада от 9 май 2022 г. за окончателните резултати от Конференцията за бъдещето на Европа (Конференцията),

⎯  като взе предвид своята резолюция от 4 май 2022 г. относно последващи действия във връзка със заключенията от Конференцията за бъдещето на Европа(1),

⎯  като взе предвид своите резолюции от 16 февруари 2017 г. относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз(2) и от 13 февруари 2019 г. относно състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа(3),

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че настоящата версия на Договорите влезе в сила на 1 декември 2009 г., и като има предвид, че оттогава Европейският съюз беше изправен пред редица кризи и безпрецедентни предизвикателства;

Б.  като има предвид, че на 9 май 2022 г. Конференцията приключи работата си и представи своите заключения, които съдържат 49 предложения и 326 мерки;

В.  като има предвид, че законодателните предложения следва да бъдат съпътствани от процес на институционални реформи, за да се изпълнят препоръките и да се отговори на очакванията, изразени в този процес на участие на гражданите;

Г.  като има предвид, че новите политики и, в някои случаи, измененията на Договора, са необходими не като средство сами по себе си, а в интерес на всички граждани на ЕС, тъй като имат за цел да променят ЕС по начин, който ще увеличи способността му за действие и демократичната му легитимност и отчетност;

1.  приветства заключенията от Конференцията от 9 май 2022 г.;

2.  посочва, че в съответствие с учредителния текст на Конференцията Европейският парламент, Съветът и Комисията са поели ангажимент да предприемат ефективни последващи действия във връзка със заключенията от Конференцията – в рамките на своите правомощия и в съответствие с Договорите;

3.  отбелязва, че няколко от предложенията на Конференцията изискват изменения на Договорите и че комисията по конституционни въпроси на Парламента съответно ще изготви предложения за изменения на Договорите;

4.  посочва, по-специално след последните кризи, че е необходимо Договорите спешно да бъдат изменени, за да се гарантира, че Съюзът разполага с компетентност да предприема по-ефективни действия по време на бъдещи кризи;

5.  поради тези причини представя на Съвета, в рамките на обикновената процедура за преразглеждане, предвидена в член 48 от ДЕС, следните предложения за изменение на Договорите, наред с другото:

   да се повиши капацитетът на Съюза за действие, като се реформират процедурите за гласуване, включително като се разреши вземането на решения в Съвета чрез гласуване с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие в съответните области, например приемането на санкции и т.нар. „клаузи за преход“, както и в случай на извънредна ситуация;
   да се адаптират правомощията, предоставени на Съюза в Договорите, по-специално в областта на здравеопазването и трансграничните заплахи за здравето, при завършването на енергийния съюз, основан на енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и създаден в съответствие с международните споразумения за смекчаване на последиците от изменението на климата, а също и в областта отбраната и социалните и икономическите политики; да се гарантира пълното прилагане на Европейския стълб на социалните права и да се включи в Договорите социалният напредък по член 9 от ДФЕС, свързан с протокол за социален напредък; да се подкрепя укрепването на конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката на ЕС, като се обръща специално внимание на малките и средните предприятия и проверките на конкурентоспособността, и да се насърчават ориентирани към бъдещето инвестиции, насочени към справедливия, екологичния и цифровия преход;
   да се предоставят на Парламента пълни права за съвместно вземане на решения относно бюджета на ЕС, както и да му се предостави правото да инициира, изменя или отменя законодателство;
   да се укрепи процедурата за защита на ценностите, на които се основава ЕС, и да се изяснят установяването и последиците от нарушенията на основните ценности (член 7 от ДЕС и Харта на основните права на Европейския съюз);

6.  предлага по-конкретно следните членове от Договора да бъдат изменени, както следва:

   Член 29 от ДЕС
"„Съветът приема решения, които определят подхода на Съюза по отделен въпрос от географско или тематично естество. Когато дадено решение предвижда прекъсване или ограничаване, частично или изцяло, на икономическите и финансовите отношения с една или повече трети държави, Съветът действа с квалифицирано мнозинство. Държавите-членки следят техните национални политики да бъдат съобразени с позициите на Съюза.“"
   Член 48, параграф 7, четвърта алинея от ДЕС
"„За приемането на тези решения Европейският съвет действа с квалифицирано мнозинство, както е определено в член 238, параграф 3, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, след одобрение от Европейския парламент, който се произнася с мнозинство от съставляващите го членове.“"

7.  призовава Съвета да представи тези предложения директно на Европейския съвет за разглеждане, с цел да се свика Конвент, съставен от представители на националните парламенти, държавните или правителствените ръководители на държавите членки, Парламента и Комисията;

8.  счита, че представителите на социалните партньори на ЕС, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, гражданското общество на ЕС и държавите кандидатки следва да бъдат поканени като наблюдатели в Конвента;

9.  възлага на своя председател да изпрати настоящата резолюция на Съвета, както и да я предаде на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) Приети текстове, P9_TA(2022)0141.
(2) ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 201.
(3) ОВ C 449, 23.12.2020 г., стр. 90.

Последно осъвременяване: 27 септември 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност