Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2022/2705(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0307/2022

Předložené texty :

B9-0307/2022

Rozpravy :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Hlasování :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2022)0244

Přijaté texty
PDF 162kWORD 46k
Čtvrtek, 9. června 2022 - Štrasburk
Výzva ke svolání konventu k revizi Smluv
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. června 2022 o výzvě ke svolání konventu k revizi Smluv (2022/2705(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 48 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

⎯  s ohledem na zprávu o konečných závěrech Konference o budoucnosti Evropy (dále jen „konference“) ze dne 9. května 2022,

⎯  s ohledem na své usnesení ze dne 4. května 2022 o opatřeních v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy(1),

⎯  s ohledem na svá usnesení ze dne 16. února 2017 k možnému vývoji a změnám současného institucionálního uspořádání Evropské unie(2) a ze dne 13. února 2019 o stavu diskuse o budoucnosti Evropy(3),

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že současné znění Smluv vstoupilo v platnost dne 1. prosince 2009 a že Evropská unie od té doby čelila několika krizím a nebývalým výzvám;

B.  vzhledem k tomu, že dne 9. května 2022 konference ukončila svou práci a předložila závěry, které obsahují 49 návrhů a 326 opatření;

C.  vzhledem k tomu, že kromě legislativních návrhů je třeba zahájit proces institucionálních reforem, aby bylo možné provést doporučení a naplnit očekávání občanů, kteří se do tohoto procesu zapojili;

D.  vzhledem k tomu, že stanovení nových politik a v některých případech provedení změn Smluv není samoúčelné, ale je v zájmu všech občanů EU, neboť jejich cílem je přetvořit EU tak, aby se zvýšila její akceschopnost, demokratická legitimita a odpovědnost;

1.  vítá závěry konference ze dne 9. května 2022;

2.  poukazuje na to, že v souladu se zakládajícím dokumentem konference se Evropský parlament, Rada a Komise zavázaly, že v mezích svých pravomocí a v souladu se Smlouvami účinně navážou na její závěry;

3.  podotýká, že některé z návrhů konference vyžadují změny Smluv a že jeho Výbor pro ústavní záležitosti připraví odpovídající návrhy těchto změn;

4.  poukazuje na to, že zejména s ohledem na poslední krize je třeba Smlouvy urychleně změnit, aby během budoucích krizových situací měla Unie pravomoc k přijímání účinnějších opatření;

5.  z těchto důvodů předkládá Radě v rámci řádného postupu pro přijímání změn stanoveného v článku 48 SEU mimo jiné následující návrhy na změnu Smluv, jejichž cílem je:

   posílit akceschopnost Unie na základě reformy hlasovacích postupů, včetně umožnění toho, aby bylo v Radě v příslušných oblastech a v mimořádných situacích rozhodováno kvalifikovanou většinou namísto jednomyslnosti, např. při přijímání sankcí a tzv. překlenovacích ustanovení;
   změnit pravomoci svěřené Unii Smlouvami, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních hrozeb, při dokončování energetické unie založené na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích energie navržené v souladu s mezinárodními dohodami o zmírňování změny klimatu, v oblasti obrany a v rámci sociálních a hospodářských politik; zajistit plné provedení evropského pilíře sociálních práv a začlenit sociální pokrok v článku 9 SFEU související s protokolem o sociálním pokroku do Smluv; podporovat posilování konkurenceschopnosti a odolnosti hospodářství EU se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a na kontroly konkurenceschopnosti a prosazovat investice orientované na budoucnost, které se zaměřují na spravedlivou, ekologickou a digitální transformaci;
   poskytnout Parlamentu plná práva spolurozhodování o rozpočtu EU a právo legislativního podnětu a právo měnit nebo rušit právní předpisy;
   posílit postup ochrany hodnot, na nichž je EU založena, a vyjasnit stanovení a důsledky porušení základních hodnot (článek 7 SEU a Listina základních práv Evropské unie);

6.  konkrétně navrhuje, aby byly následující články Smluv změněny takto:

   Článek 29 SEU
"„Rada přijímá rozhodnutí, která vymezují přístup Unie ke konkrétní otázce zeměpisné nebo tematické povahy. Stanoví-li rozhodnutí částečné nebo úplné pozastavení, omezení nebo přerušení hospodářských a finančních vztahů s jednou nebo více třetími zeměmi, rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou. Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s postoji Unie.“"
   Čl. 48 odst. 7 čtvrtý pododstavec SEU
"„Evropská rada rozhoduje o přijetí těchto rozhodnutí kvalifikovanou většinou ve smyslu čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie po obdržení souhlasu Evropského parlamentu, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.“"

7.  vyzývá Radu, aby tyto návrhy předložila k posouzení přímo Evropské radě s cílem svolat konvent složený ze zástupců národních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských států, Parlamentu a Komise;

8.  domnívá se, že k účasti na konventu by měli být jako pozorovatelé přizváni zástupci sociálních partnerů EU, Evropského hospodářského a sociálního výboru, Evropského výboru regionů, občanské společnosti EU a kandidátských zemí;

9.  pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě a postoupila jej Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2022)0141.
(2) Úř. věst. C 252, 18.7.2018, s. 201.
(3) Úř. věst. C 449, 23.12.2020, s. 90.

Poslední aktualizace: 27. září 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí