Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2022/2705(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0307/2022

Esitatud tekstid :

B9-0307/2022

Arutelud :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Hääletused :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2022)0244

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 45k
Neljapäev, 9. juuni 2022 - Strasbourg
Konvendi kokkukutsumine aluslepingute läbivaatamiseks
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Euroopa Parlamendi 9. juuni 2022. aasta resolutsioon konvendi kokkukutsumise kohta aluslepingute läbivaatamiseks (2022/2705(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu (ELi leping) artiklit 48,

⎯  võttes arvesse 9. mai 2022. aasta aruannet Euroopa tuleviku konverentsi lõpptulemuste kohta,

⎯  võttes arvesse oma 4. mai 2022. aasta resolutsiooni Euroopa tuleviku konverentsi järelduste järelmeetmete kohta(1),

⎯  võttes arvesse oma 16. veebruari 2017. aasta resolutsiooni võimalike muutuste ja kohanduste kohta Euroopa Liidu praeguses institutsioonilises ülesehituses(2) ning oma 13. veebruari 2019. aasta resolutsiooni Euroopa tulevikku käsitleva arutelu seisu kohta(3),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 132 lõiget 2,

A.  arvestades, et aluslepingute kehtiv versioon jõustus 1. detsembril 2009. aastal, ning arvestades, et Euroopa Liit on pärast seda seisnud silmitsi mitme kriisi ja enneolematu väljakutsega;

B.  arvestades, et 9. mail 2022. aastal lõpetas Euroopa tuleviku konverents oma töö ning esitas oma järeldused, mis sisaldavad 49 ettepanekut ja 326 meedet;

C.  arvestades, et lisaks seadusandlikele ettepanekutele on kodanike osalusprotsessi soovituste rakendamiseks ja ootuste täitmiseks vajalik algatada institutsiooniliste reformide protsess;

D.  arvestades, et uued poliitikasuunad ja mõnel juhul aluslepingu muudatused on vajalikud mitte nende endi tõttu, vaid kõigi ELi kodanike huvides, sest nende eesmärk on kujundada EL ümber viisil, mis suurendaks ELi tegutsemisvõimet ning demokraatlikku legitiimsust ja vastutust;

1.  väljendab heameelt Euroopa tuleviku konverentsi 9. mai 2022. aasta järelduste üle;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et kooskõlas Euroopa tuleviku konverentsi alustekstiga on Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtnud kohustuse võtta Euroopa tuleviku konverentsi järelduste suhtes tulemuslikke järelmeetmeid oma pädevuse raames ja kooskõlas aluslepingutega;

3.  märgib, et mitmed Euroopa tuleviku konverentsi ettepanekud eeldavad aluslepingute muutmist ja et parlamendi põhiseaduskomisjon valmistab ette asjakohased ettepanekud aluslepingute muutmiseks;

4.  juhib tähelepanu asjaolule, et eelkõige pärast viimaseid kriise oleks vaja aluslepinguid kiiresti muuta tagamaks, et liidul oleks pädevus tulevastes kriisides tulemuslikumalt tegutseda;

5.  esitab sel põhjusel nõukogule ELi lepingu artiklis 48 sätestatud tavalise läbivaatamismenetluse kohaselt aluslepingute muutmiseks muu hulgas järgmised ettepanekud:

   suurendada liidu tegutsemisvõimet hääletusmenetluste ümberkujundamisega, sealhulgas võimaldades nõukogul teha otsuseid kvalifitseeritud häälteenamusega ühehäälsuse nõude asemel asjakohastes valdkondades, näiteks sanktsioonide ja üleminekuklauslite kehtestamisel, ning hädaolukorra tekkimisel;
   kohandada liidule aluslepingutega antud pädevusi, eelkõige tervishoiu ja piiriüleste terviseohtude valdkonnas, niisuguse energiatõhususel ja taastuvenergial põhineva energialiidu väljakujundamisel, mis on välja töötatud kooskõlas kliimamuutuste leevendamiseks sõlmitud rahvusvaheliste kokkulepetega, kaitsevaldkonnas ning sotsiaal- ja majanduspoliitikas, tagada Euroopa sotsiaalõiguste samba täielik rakendamine ja lisada ELi toimimise lepingu artikli 9 raames sotsiaalse progressi protokolliga seotud sotsiaalne progress aluslepingutesse; toetada ELi majanduse konkurentsivõime ja vastupanuvõime tugevdamist, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja konkurentsivõime kontrollile, ning edendada tulevikku suunatud investeeringuid, milles keskendutakse õiglasele, rohe- ja digiüleminekule;
   anda parlamendile täielikud kaasotsustamisõigused ELi eelarve suhtes ning õigus esitada ja muuta õigusakte ning neid kehtetuks tunnistada;
   tugevdada liidu aluseks olevate väärtuste kaitsmise korda ning selgitada põhiväärtuste rikkumiste kindlakstegemist ja tagajärgi (ELi lepingu artikkel 7 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta);

6.  teeb täpsema ettepaneku muuta järgmisi aluslepingu artikleid järgmiselt:

   ELi lepingu artikkel 29
"„Nõukogu võtab vastu otsuseid, milles määratletakse liidu lähenemisviis konkreetsele geograafilist või temaatilist laadi küsimusele. Kui otsusega nähakse ette ühe või enama kolmanda riigiga sõlmitud majandus- ja finantssuhete osaline või täielik katkestamine või vähendamine, teeb nõukogu oma otsused kvalifitseeritud häälteenamusega. Liikmesriigid tagavad, et nende riigi poliitika vastab liidu seisukohtadele.“"
   ELi lepingu artikli 48 lõike 7 neljas lõik
"„Niisuguste otsuste vastuvõtmiseks teeb Euroopa Ülemkogu otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega, nagu on määratletud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punktis b, pärast Euroopa Parlamendilt selle liikmete enamusega antud nõusoleku saamist.“"

7.  kutsub nõukogu üles esitama kõnealused ettepanekud otse Euroopa Ülemkogule läbivaatamiseks, et kutsuda kokku riikide parlamentide, liikmesriikide riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa Parlamendi ja komisjoni esindajatest koosnev konvent;

8.  on veendunud, et ELi sotsiaalpartnerite, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, Euroopa Regioonide Komitee, ELi kodanikuühiskonna ja kandidaatriikide esindajad tuleks kutsuda konvendile vaatlejatena;

9.  teeb presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon nõukogule ja edastada see komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2022)0141.
(2) ELT C 252, 18.7.2018, lk 201.
(3) ELT C 449, 23.12.2020, lk 90.

Viimane päevakajastamine: 27. september 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika