Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2022/2705(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0307/2022

Iesniegtie teksti :

B9-0307/2022

Debates :

PV 09/06/2022 - 3
CRE 09/06/2022 - 3

Balsojumi :

PV 09/06/2022 - 6.8
CRE 09/06/2022 - 6.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2022)0244

Pieņemtie teksti
PDF 156kWORD 45k
Ceturtdiena, 2022. gada 9. jūnijs - Strasbūra
Aicinājums sasaukt konventu, lai grozītu līgumus
P9_TA(2022)0244B9-0307/2022

Eiropas Parlamenta 2022. gada 9. jūnija rezolūcija par aicinājumu sasaukt konventu, lai grozītu Līgumus (2022/2705(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 48. pantu,

⎯  ņemot vērā 2022. gada 9. maija ziņojumu par konferences par Eiropas nākotni (“konference”) galīgajiem rezultātiem,

⎯  ņemot vērā 2022. gada 4. maija rezolūciju par turpmākajiem pasākumiem saistībā ar konferences par Eiropas nākotni secinājumiem(1),

⎯  ņemot vērā 2017. gada 16. februāra rezolūciju par Eiropas Savienības pašreizējās institucionālās struktūras iespējamo attīstību un korekcijām(2) un 2019. gada 13. februāra rezolūciju par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A.  tā kā Līgumu pašreizējā redakcija stājās spēkā 2009. gada 1. decembrī un tā kā Eiropas Savienība kopš tā laika ir saskārusies ar vairākām krīzēm un nepieredzētām problēmām;

B.  tā kā 2022. gada 9. maijā konference pabeidza darbu un iepazīstināja ar saviem secinājumiem, kuros ietverti 49 priekšlikumi un 326 pasākumi;

C.  tā kā papildus tiesību aktu priekšlikumiem ir jāuzsāk institucionālo reformu process, lai īstenotu pilsoņu līdzdalības procesa rezultātā tapušos ieteikumus un attaisnotu viņu paustās cerības;

D.  tā kā jaunas politikas nostādnes un dažos gadījumos Līgumu grozījumi ir nepieciešami nevis paši par sevi, bet gan visu ES iedzīvotāju interesēs, jo to mērķis ir pārveidot ES tā, lai uzlabotu tās spēju rīkoties, kā arī tās demokrātisko leģitimitāti un pārskatatbildību,

1.  atzinīgi vērtē 2022. gada 9. maija konferences secinājumus;

2.  norāda, ka saskaņā ar konferences izveides tekstu Eiropas Parlaments, Padome un Komisija ir apņēmušies katrs savas kompetences robežās un saskaņā ar Līgumiem veikt efektīvus turpmākos pasākumus saistībā ar konferences secinājumiem;

3.  norāda, ka vairāki konferences priekšlikumi prasa veikt grozījumus Līgumos un Parlamenta Konstitucionālo jautājumu komiteja attiecīgi sagatavos priekšlikumus par Līgumu grozījumiem;

4.  norāda, ka — jo īpaši ņemot vērā pašas nesenākās krīzes — Līgumi ir steidzami jāgroza, lai nodrošinātu, ka Savienībai ir kompetence veikt efektīvākus pasākumus turpmāko krīžu laikā;

5.  šo iemeslu dēļ saskaņā ar parasto pārskatīšanas procedūru, kas paredzēta LES 48. pantā, iesniedz Padomei šādus priekšlikumus par Līgumu grozījumiem, tostarp:

   stiprināt Savienības spēju rīkoties un šajā nolūkā reformēt balsošanas procedūras, tostarp ļaut Padomei lēmumus attiecīgās jomās, piemēram, sankciju un tā dēvēto pārejas klauzulu pieņemšanā, un ārkārtas situācijā pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu, nevis vienprātīgi;
   pielāgot Līgumos Savienībai piešķirtās kompetences, jo īpaši veselības un pārrobežu veselības apdraudējumu jomā, tādas enerģētikas savienības izveidē, kura balstīta uz energoefektivitāti un atjaunīgo enerģiju, kas izstrādāta saskaņā ar starptautiskiem nolīgumiem, lai mazinātu klimata pārmaiņas, kā arī aizsardzības jomā un sociālās un ekonomikas politikas jomā; nodrošināt Eiropas sociālo tiesību pīlāra pilnīgu īstenošanu un iekļaut sociālo progresu LESD 9. pantā, kas sasaistīts ar Līgumiem pievienoto sociālā progresa protokolu; atbalstīt ES ekonomikas konkurētspējas un noturības stiprināšanu, īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un konkurētspējas pārbaudēm, un veicināt uz nākotni vērstas investīcijas, kas koncentrētas uz taisnīgu zaļo un digitālo pārkārtošanos;
   nodrošināt Parlamentam pilnīgas koplēmuma tiesības ES budžeta jomā un tiesības ierosināt, grozīt vai atcelt tiesību aktus;
   stiprināt ES pamatvērtību aizsardzības procedūru un precizēt pamatvērtību pārkāpumu konstatēšanu un sekas (LES 7. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību harta);

6.  konkrētāk, ierosina grozīt šādus Līguma pantus:

   LES 29. pants
"“Padome pieņem lēmumus, kuros nosaka Savienības attieksmi īpašos ģeogrāfiskos vai tematiskos jautājumos. Ja lēmums paredz daļēji vai pilnībā pārtraukt vai sašaurināt ekonomiskās un finansiālās attiecības ar vienu vai vairākām trešām valstīm, Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Dalībvalstis nodrošina savas politikas saskaņu ar Savienības nostāju.”;"
   LES 48. panta 7. punkta ceturtā daļa
"“Šos lēmumus Eiropadome pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu, kas definēts Līguma par Eiropas Savienības darbību 238. panta 3. punkta b) apakšpunktā, pēc tam, kad ir saņēmusi Eiropas Parlamenta locekļu vairākuma piekrišanu.”;"

7.  aicina Padomi iesniegt šos priekšlikumus tieši Eiropadomei izskatīšanai, lai sasauktu konventu, kurā piedalītos dalībvalstu parlamentu pārstāvji, dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Parlaments un Komisija;

8.  uzskata, ka ES sociālo partneru, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas Reģionu komitejas, ES pilsoniskās sabiedrības un kandidātvalstu pārstāvji būtu jāuzaicina piedalīties konventā novērotāju statusā;

9.  uzdod priekšsēdētājai nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

(1) Pieņemtie teksti, P9_TA(2022)0141.
(2) OV C 252, 18.7.2018., 201. lpp.
(3) OV C 449, 23.12.2020., 90. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 1. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika